JAARVERSLAG. Commissie Bezwaar- en Beroepschriften Gemeente Leiderdorp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG. Commissie Bezwaar- en Beroepschriften Gemeente Leiderdorp"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG Commissie Bezwaar- en Beroepschriften Gemeente Leiderdorp 2007

2 Inleiding In dit jaarverslag geeft de Commissie Bezwaarschriften Leiderdorp een overzicht van de door de Commissie in 2007 verrichte werkzaamheden, het aantal bezwaarschriften, de doorlooptijden en de wijze van advisering. Allereerst wordt aandacht besteed aan samenstelling en werkzaamheden van de Commissie. Vervolgens zal worden aangegeven hoeveel bezwaarschriften er door de Commissie zijn behandeld, waarbij middels een schema een uiteenzetting wordt gegeven over het aantal bezwaarschriften naar gelang onderwerp van het bezwaarschrift. Hierna wordt ingegaan op de verschillende doorlooptijden en wordt er een overzicht verstrekt van het aantal beroepschriften waarover in 2007 uitspraak is gedaan door de Rechtbank en de Centrale Raad van Beroep. De Commissie heeft in 2007 wijzingen gehad in zowel de samenstelling van de Commissie, waaronder het vertrek van de voorzitter van de Commissie en het benoemen van een nieuwe voorzitter als in de ambtelijke ondersteuning van de Commissie. De invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, het strikter toepassen van de subsidieverordening en het toevoegen van een aantal adviestaken aan de Commissie hebben geleid tot een aantal nieuwe werkzaamheden voor de Commissie. 2

3 De samenstelling van de Commissie In de samenstelling van de Commissie hebben zich in 2007 een aantal wijzigingen voorgedaan. Allereerst heeft mevrouw mr. M.C. Kooijmans haar ontslag aangeboden per 1 januari Zij is werkzaam bij de sociale dienst van de gemeente Leiden. Haar huidige functie was niet (meer) verenigbaar met het maatschap van de Commissie omdat de gemeente Leiden vanaf 1 januari 2007 de uitvoering van de Wet werk en bijstand en aanverwante regelingen verzorgt voor Leiderdorp. Haar plaats is per 1 juli 2007 ingenomen door de heer mr. A. Bakker. Mevrouw mr. A.Y.T van Essen-Seijlhouwer heeft na ruim 8 jaar afscheid genomen als voorzitter van de Commissie. In de raadscommissie van 25 juni 2008 is afscheid genomen van mevrouw Van Essen. Haar plaats is per 1 juli 2007 ingenomen door de heer mr. R.P.T. Elshoff. De heer Elshoff was op 24 april 2007 al benoemd als van de Commissie. De heer mr. drs. ing. P.G.C. de Jong en de heer drs. L.F. Schipper zijn beiden voor een termijn van vier jaar herbenoemd met ingang van 1 juli De samenstelling van de Commissie is als volgt: Mevrouw mr. A.Y.T. van Essen-Seijlhouwer voorzitter (tot 1 juli 2007) De heer mr. R.P.T. Elshoff voorzitter (vanaf 1 juli 2007) De heer mr. H.H. Hartgers vice-voorzitter Mevrouw mr. H. Revet Mevrouw mr. H.B. van der Schans-Kerkhof Mevrouw mr. L.S. Wijnbergen De heer mr. drs. ing. P.G.C. de Jong De heer drs. L.F. Schipper De heer mr. A. Bakker Ook in de samenstelling van het secretariaat van de Commissie hebben zich dit jaar enige personele wijzigingen voorgedaan. De secretariële ondersteuning werd tot 1 september verzorgd door mevrouw J.L van Dijk. Vanaf 1 september hebben mevrouw mr. T. Ruhnke en mevrouw mr. A. Hoogland op interim-basis een deel van de secretariële ondersteuning van de Commissie verzorgd. Mevrouw S. Klok heeft als plaatsvervangend secretaris op een hoorzitting in juni de Commissie ambtelijk ondersteund. Werkzaamheden in 2007 De Commissie komt eens in de twee weken op de vrijdagmiddag bij elkaar. Met het niet door laten gaan van hoorzittingen wordt terughoudend omgegaan. In principe worden er 4 zaken per hoorzitting geagendeerd. Indien er minder dan 3 zaken ter behandeling kunnen worden voorgelegd aan de Commissie is dit een reden om een zitting niet door te laten gaan. Dit is in 2007 drie maal gebeurd. Naast het afgelasten van hoorzittingen is het mogelijk om een extra hoorzitting te houden. In 2007 is dit éénmaal gebeurd, er is toen een zitting geheel gewijd aan bezwaarschriften gericht tegen subsidiebesluiten. Derhalve zijn er in hoorzittingen gehouden van de in begin geplande. 3

4 Op 11 juni 2007 is de verordening van de Commissie gewijzigd. De gemeenteraad heeft besloten om bezwaarschriften tegen leges besluiten en administratief beroepschriften betreffende kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen toe te voegen aan de taken van de Commissie. Het toevoegen van deze taken is gebeurd in overleg met de toenmalige voorzitter van de Commissie. Deze taken hebben geleid tot een wijziging in de naam van de Commissie in Commissie Bezwaar- en Beroepschriften. De aanvullende taken hebben nog niet geleid tot een significante toename van het aantal zaken dat ter advisering aan de Commissie is voorgelegd. In 2007 zijn er geen administratief beroepschriften ingediend gericht tegen besluiten kwijtschelding gemeentelijke belastingen. In het jaarverslag zal dan ook alleen worden gesproken over bezwaarschriften, voor zover het de taken van de Commissie betreft. De bezwaarschriften Bezwaarschriften worden na ontvangst doorgestuurd aan het secretariaat van de Commissie. Namens het bestuursorgaan wordt een ontvangstbevestiging gestuurd. De ontvankelijkheid van het bezwaarschrift wordt getoetst en indien het bezwaarschrift niet voldoet aan de bepalingen zoals opgenomen in artikel 6:5 van de Awb krijgt bezwaarde de gelegenheid om het verzuim te herstellen. Hierbij houden de bestuursorganen een termijn van twee weken aan. Niet is gebleken dat deze termijn onredelijk zou zijn.de Commissie merkt op dat naast de ontvankelijkheidgebreken zoals de ondertekening van het bezwaarschrift en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is ingediend het in toenemende mate voorkomt dat er pro-forma bezwaarschriften worden ingediend. Het indienen van een pro-forma bezwaarschrift, dus zonder dat de gronden van het bezwaar worden aangevoerd, gebeurt voornamelijk bij de indiening van bezwaarschriften door professionele juridische vertegenwoordigers en door belangenverenigingen. De bezwaarschriften worden daags voor de beëindiging van de bezwarentermijn ingediend. In principe wordt in deze gevallen ook een verzuim hersteltermijn gegeven van twee weken. De indieners van bezwaarschriften zijn het niet altijd eens met deze in hun ogen korte termijn. In 2007 heeft het secretariaat van de Commissie 138 bezwaarschriften ontvangen. Hiervan zijn 27 bezwaarschriften niet behandeld in Dit zijn bezwaarschriften die in november en december zijn ontvangen en geagendeerd voor In 16 zaken is er afgezien van het geven van advies omdat of het bezwaarschrift is ingetrokken naar aanleiding van het wijzigen of intrekken van het bestreden besluit dan wel omdat de indiener van het bezwaarschrift heeft besloten het bezwaarschrift alsnog in te trekken. In deze laatste gevallen is er niet altijd sprake van het tegemoetkomen aan de bezwaren van de indiener maar veelal is er nadere toelichting gegeven op het besluit wat heeft geleid tot begrip bij de indiener van het bezwaarschrift. Hieronder volgt een overzicht van het aantal geagendeerde zaken. jaar aantal zaken

5 In 2007 zijn er 95 zaken ter advisering aan de Commissie voorgelegd. Hierbij dient te worden opgemerkt dat er in een aantal gevallen meerdere bezwaarschriften zijn ingediend tegen één besluit wat dus leidt tot 74 geagendeerde zaken In bijlage 1 staat een overzicht van de zaken die ter advisering aan de Commissie zijn voorgelegd. Het aantal geagendeerde zaken is gestegen ten opzichte van 2006 en licht gedaald ten aanzien van de jaren hiervoor. In 11 zaken heeft de Commissie afgezien van het geven van advies nadat een zaak is geagendeerd voor behandeling in de Commissie dan wel nadat bezwaarden ook daadwerkelijk zijn gehoord. Het komt voor dat de vertegenwoordiger van het bestuursorgaan naar aanleiding van het verhandelde ter zitting tot de conclusie komt dat tegemoet moet worden gekomen aan de bezwaren van de indiener. Ook is het in een enkele zaak voorgevallen dat de indiener naar aanleiding van de hoorzitting alsnog besluit zijn bezwaarschrift in te trekken. De Commissie heeft in adviezen uitgebracht. Hiervan zijn er 7 in raadkamer afgedaan. Het betreft hier onder meer een aantal bezwaarschriften gericht tegen de aanplant van bomen en één bezwaarschrift gericht tegen het verharden van een stuk grond ten behoeve van een opstelplaats voor vuilnisbakken. Dit waren naar het oordeel van de Commissie allemaal feitelijke handelingen en geen besluiten in de zin van de Awb. De Commissie heeft dan ook geadviseerd deze bezwaarschriften niet-ontvankelijk te verklaren. Op grond van artikel 7:3 van de Awb is afgezien van het horen van bezwaarden. In percentages uitgedrukt heeft de Commissie op de volgende wijze geadviseerd: niet-ontvankelijk 18% 19,5% 17% 17,5% 16% deels herroepen 6.5% 1,5% 3% 2,5% - gegrond 17.5% 23% 14% 12,5% 16% ongegrond 58% 56% 66% 67,5% 68% Er is een stijging waar te nemen in het aantal bezwaarschriften dat deels wordt herroepen. De zaken waarin de Commissie het advies deels herroepen heeft gegeven, betreffen voornamelijk zaken waarin de Commissie van mening is dat het besluit niet zorgvuldig tot stand is gekomen maar dat dit gebrek door het bestuursorgaan in zijn beslissing op bezwaar kan worden hersteld. Een voorbeeld hiervan is een advies van de Commissie betreffende bezwaarschriften gericht tegen een vrijstelling en bouwvergunning waarbij de watertoets en toets op basis van het Besluit Luchtkwaliteit ontbraken. De Commissie was van mening dat deze onderdeel dienden uit te maken van de besluitvorming en heeft derhalve geadviseerd de bezwaren gegrond te verklaren voor zover deze zich richten tegen deze onderdelen. De Commissie heeft in 7 zaken geadviseerd het besluit te handhaven, maar hierbij wel de opmerking gemaakt dat de motivering diende te worden aangevuld. Het betreft hier onder meer een aantal besluiten op grond van de Wwb. Vanaf 1 januari 2007 is de uitvoering van de Wet werk en bijstand uitbesteed aan de gemeente Leiden. De Commissie merkt op dat de motivering van deze besluiten verbetering behoeft. De besluiten beperken zich tot een toe- of afwijzing met een verwijzing naar de juridische grondslag. Voor de overige besluiten constateert de Commissie dat er, ten opzichte van voorgaande jaren, in minder gevallen wordt geadviseerd om de motivering van besluiten aan te vullen. In 2007 is er een daling waar te nemen van het aantal zaken waarin de Commissie heeft geadviseerd het bezwaarschrift gegrond te verklaren dan wel het besluit te herroepen. In één zaak 5

6 heeft de Commissie geadviseerd het bezwaarschrift gegrond te verklaren omdat ongemotiveerd is afgeweken van beleidsregels. De Commissie merkt op dat indien het bestuursorgaan in afwijking van de door hem vastgestelde beleidsregels een besluit neemt, het juist dan van groot belang is dat daaraan een deugdelijke motivering ten grondslag ligt. Het argument dat er een politieke weerstand bestond om de betreffende vergunning te verlenen kan niet worden aangemerkt als een deugdelijke motivering van een besluit. De Commissie merkt hierbij nogmaals op dat het van groot belang is besluiten zorgvuldig voor te bereiden. Dit onder meer ter voorkoming van onnodige procedures. Een zorgvuldig en een helder, duidelijk besluit kan bij de burger leiden tot meer begrip van de door de gemeente genomen besluiten en daardoor tot minder bezwaarschriften. Hieronder volgt een uiteenzetting van de behandelde zaken. onderwerp Aantal Bezwaar niet ontvankelijk Besluit handhaven Besluit deels herroepen Besluit herroepen Afzien advies Herziening besluit Intrekking bezwaar Wet Werk en Bijstand Bijzondere bijstand 3 3 Verkeersbesluit 2 2 Kapvergunning Bouwvergunning/vrijstelling bestemmingsplan Woningwet 3 3 Voorbereidingsbesluit 1 1 Leerlingenvervoer 2 2 Personele aangelegenheid Apv 1 1 Wet maatschappelijke ondersteuning Wet voorzieningen gehandicapten Algemene wet bestuursrecht 1 1 Winkeltijdenwet 1 1 Gehandicaptenparkeerkaarten en plaatsen Leges Subsidie Opstelplaats afvalcontainers 1 1 Vestiging horeca 1 1 Aanplant bomen 4 4 Onderwijshuisvesting 1 1 Uitritvergunning 1 1 TOTAAL Per 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking getreden en is de Wet voorzieningen gehandicapten vervallen. De voorzieningen in het kader van de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) zijn opgenomen in de Wmo. In het verslag van 2006 is nog opgemerkt dat het opvalt dat er geen bezwaarschriften zijn ingediend tegen Wvg besluiten. In 2007 heeft de Commissie 8 maal geadviseerd over een Wmo bezwaarschrift en 2 maal over een Wvg bezwaarschrift. Er is een duidelijk verband te leggen tussen de invoering van de Wmo en het aantal adviezen dat de Commissie heeft afgegeven. Vier adviezen betroffen de afwijzing of het aantal toegekende uren voor huishoudelijke hulp. Voorheen was een tegemoetkoming in de kosten van huishoudelijke hulp een voorziening in het kader van de AWBZ, en deze wet wordt niet door de 1 één besluit diende aanvullend te worden gemotiveerd en de commissie adviseerde derhalve deels gegrond 2 bij een aantal besluiten is er sprake geweest van meerdere bezwaarmakers bij één besluit. Hierbij zijn een aantal bezwaarmakers nietontvankelijk verklaard wat leidt tot een verschil in het totaal aantal adviezen en het aantal adviezen uitgesplitst naar dictum 3 gegrond verklaard voor zover het zich richt tegen de hoogte van de leges 6

7 gemeente uitgevoerd. Het overige aantal Wmo bezwaarschriften wijkt niet significant af van de aantallen Wvg bezwaarschriften in de voorgaande jaren, met uitzondering van In 2006 is er geen enkel Wvg bezwaarschrift aan de Commissie voorgelegd. Opvallend in 2007 is het aantal bezwaarschriften dat is ingediend tegen aanvragen en vaststelling van subsidies. Het college heeft gekozen voor een strikte toepassing van de subsidieverordening. Dat heeft ertoe geleid dat verschillende instanties bij de vaststelling van de subsidie recht hadden op een lagere subsidie dan aan deze instanties voorlopig was toegekend. Ook zijn twee subsidieaanvragen afgewezen. De Commissie heeft besloten de bezwaarschriften in één zitting te behandelen. De Commissie merkt op dat niet in alle gevallen de correcte subsidieverordening is toegepast. Dit gold voornamelijk in die gevallen waar er sprake is van een meerjarige subsidie. Namens het bestuursorgaan is dit tijdens de hoorzitting erkend en zijn deze besluiten dan ook herroepen. In juli 2007 zijn de taken van de Commissie uitgebreid. De Commissie adviseert nu ook over legesbezwaarschriften en administratief beroepschriften gericht tegen besluiten kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. In 2007 zijn er geen administratief beroepschriften kwijtschelding ter behandeling aangeboden aan de Commissie. Dit is wellicht omdat de aanslagen gemeentelijke belastingen in het begin van het kalenderjaar worden verzonden en dus de aanvragen om kwijtschelding in het eerste half jaar worden ingediend en afgehandeld. Gezien de korte beroepstermijn van 10 dagen na het besluit ligt het in de rede dat eventuele beroepschriften al waren afgehandeld voordat de verordening was gewijzigd. De Commissie heeft wel 3 bezwaarschriften gericht tegen legesbesluiten behandeld. De Commissie heeft in één zaak geadviseerd de hoogte van de leges te herberekenen omdat er bij de berekening van de leges uit was gegaan van een foutieve maatvoering. In de overige zaken heeft de Commissie geconcludeerd dat de legesverordening en de bijbehorende tarieventabel correct zijn toegepast. In 2007 is het college niet afgeweken van de adviezen van de Commissie. In 2006 is drie maal afgeweken van een advies van de Commissie en in 2005 is dit vijf keer gebeurd. In twee zaken is een verzoek om kostenvergoeding ingevolge artikel 7:15 Awb gedaan. In de eerste zaak is geadviseerd het besluit te handhaven en is het verzoek om kostenvergoeding afgewezen. In de tweede zaak heeft de Commissie geadviseerd het bezwaarschrift gegrond te verklaren en een kostenvergoeding van 322,- toe te kennen. Voor een compleet overzicht van de bezwaarschriften die aan de Commissie ter advisering zijn aangeboden zie bijlage 1 bij dit jaarverslag. De doorlooptijden van bezwaarschriften De Commissie besteedt ieder jaar aandacht aan de doorlooptijden bij de afhandeling van bezwaarschriften. In het algemeen blijkt het voor bestuursorganen moeilijk te zijn om bezwaarschriften binnen de in de Algemene wet bestuursrecht gestelde termijn van maximaal14 weken af te handelen. Ook voor Leiderdorp bleek de wettelijke termijn moeilijk haalbaar te zijn. De Commissie hecht veel waarde aan het tijdig adviseren en afhandelen van bezwaarschriften binnen de wettelijke termijn. Vandaar ook dat de Commissie korte termijnen aanhoudt voor wat betreft het aanleveren van nadere informatie. Toch voorkomen deze strakke termijnen niet dat de veertien weken termijn wordt overschreden. Een andere reden waarom de termijnen niet worden gehaald speelt in zaken waarbij op grond van artikel 7:6 Awb de bezwaartermijn van zes weken moet worden afgewacht voordat het bezwaarschrift ter zitting kan worden behandeld. 7

8 Overschrijding van de termijnen is vaak niet toe te rekenen aan het bestuursorgaan of de Commissie. Verzoeken om nadere stukken of het indienen van een pro-forma bezwaarschrift waarin het verzoek wordt gedaan om nog nadere stukken te mogen insturen, zorgen er vaak voor dat de termijn van veertien weken overschreden wordt. De overschrijding van termijnen heeft verschillende oorzaken: - de afhandeling door de ambtelijk secretaris, - de afhandeling door de Commissieleden, - het nemen van een beslissing op het bezwaarschrift door de bestuursorganen nadat de Commissie haar advies heeft uitgebracht. Bij de berekening van de doorlooptijden van de bezwaarschriften dient te worden opgemerkt dat er in het registratiesysteem geen rekening wordt gehouden met het eventuele opschorten van de beslistermijn. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als op verzoek van bezwaarde de behandeling van een bezwaarschrift wordt uitgesteld. Dit is in 2007 een aantal maal gebeurd. Voorts kan het voorkomen dat de Commissie een advies aanhoudt omdat de gemeente ter zitting aangeeft dat er nog een nader extern advies wordt aangevraagd. Dit heeft gevolgen voor de doorlooptijden van de adviezen van de Commissie. In 2007 is er bijvoorbeeld een aantal malen een nader medisch advies aangevraagd bij het CIZ wat heeft geleid tot een uitstel in het advies van de Commissie. De Commissie merkt hierbij overigens op dat niet alleen nieuwe feiten en omstandigheden die tijdens de hoorzitting naar voren zijn gebracht aanleiding zijn geweest voor het aanvragen van een aanvullend advies, maar ook onzorgvuldigheden in het adviesrapport van de externe instantie. Er wordt bijvoorbeeld in de rapportage opgenomen dat het advies is besproken met een aanvrager en de indiener van het bezwaarschrift ontkent dit ter zitting. De Commissie merkt op dat de burger moet kunnen uit gaan van een zorgvuldige besluitvorming. Externe adviezen dienen als basis voor de besluitvorming en horen zorgvuldig tot stand te komen. De Commissie heeft in haar verslag over 2006 opgemerkt het zorgwekkend te vinden dat in slechts 28% van de zaken binnen de termijn van veertien weken een beslissing op bezwaar is genomen. In verslagjaar 2007 is dit percentage 42%. De doorlooptijden van de bezwaarschriften in verschillende stadia van de procedure zijn opgenomen in bijlage 3 en 4. 8

9 Beroepszaken Van alle uitspraken die gedurende het verslagjaar van de rechtbank, de Centrale Raad van Beroep en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ontvangen gaan kopieën naar de voorzitter van de Commissie en de leden die het op deze zaak betrekking hebbende bezwaarschrift destijds hebben behandeld. In 2007 zijn er door de rechtbank 8 uitspraken in beroep gedaan. Twee maal heeft de Centrale Raad van Beroep een uitspraak gedaan. In de bijlage treft u een overzicht aan van een aantal beroepszaken, dat gedurende de afgelopen jaren aanhangig is gemaakt en waarin gedurende dit verslagjaar uitspraak is gedaan. Twee maal wijkt de uitspraak in beroep af van het advies van de Commissie. Eén maal besloot de rechter dat ten onrechte was geadviseerd een bezwaarde niet-ontvankelijk te verklaren en gaf aan dat alsnog inhoudelijk een beslissing op het bezwaarschrift moest worden genomen. De andere zaak was het tegengestelde het geval. De Commissie adviseerde het bezwaar gegrond te verklaren ondanks het niet tijdig indienen van het bezwaarschrift. Het college heeft contrair aan het advies het bezwaar ongegrond verklaard en de rechtbank heeft het beroep gegrond verklaard maar appellant alsnog niet-ontvankelijk verklaard vanwege het niet tijdig indienen van het bezwaarschrift. De rechter vond, in tegenstelling tot de Commissie, dat er geen sprake was van een verschoonbare termijnoverschrijding. In een andere beroepszaak, betreffende een vrijstelling en bouwvergunning, waarbij het college contrair aan het advies van de Commissie heeft besloten het bezwaar ongegrond te verklaren heeft de rechter het advies van de Commissie gevolgd en het beroep gegrond verklaard. Het college is overigens tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan. Onderstaand treft u een overzicht, geregistreerd naar jaar van uitspraak, van de ontvangen uitspraken in beroep c.q. hoger beroep. aantal ongegrond gegrond niet-ontv

10 Conclusie en aanbevelingen De Commissie merkt op dat de kwaliteit van de primaire besluiten verder is verbeterd. De Commissie geeft in haar adviezen minder aan dat er sprake is van een motiveringsgebrek bij de besluiten. Wel geeft de Commissie aan dat de besluiten nog niet altijd zorgvuldig worden voorbereid. Hierbij wijst de Commissie ook richting de externe adviezen die worden ingewonnen. Gebleken is dat medische adviezen die ten grondslag liggen aan een besluit, niet altijd correct zijn. Vaak blijkt pas bij een hoorzitting dat hetgeen is opgenomen in het medische advies niet correct is. De Commissie adviseert dan ook er voor zorg te dragen dat deze adviezen wel correct zijn. Dit is immers onderdeel van het besluitvormingsproces. De Commissie merkt op dat de doorlooptijd van de bezwaarschriften nog aandacht behoeft. Alhoewel er een daling is te zien van de doorlooptijden vanaf de ontvangst van het bezwaarschrift tot aan de beslissing op bezwaar worden de wettelijke termijnen veelal niet gehaald. De Commissie is er zich overigens van bewust dat het niet altijd in de macht van de Commissie en het bestuursorgaan ligt om binnen de wettelijke termijn te besluiten. Voor een goede uitoefening van haar taken is het voor de Commissie onontbeerlijk dat er sprake is van een adequate ambtelijke ondersteuning. De Commissie merkt op dat deze voor het jaar 2007 nog niet op voldoende niveau was. Wederom vraagt de Commissie aandacht voor het aantal bezwaarschriften dat daags voor de zitting wordt ingetrokken. Een aantal malen is daags voorafgaand aan de zitting van de Commissie nog contact gezocht met bezwaarde(n). Naar aanleiding van dit contact werd vervolgens het bezwaarschrift ingetrokken. Het bezwaarschrift was dan reeds geagendeerd en, veelvuldig, verspreid. Het intrekken van een bezwaarschrift in zo een laat stadium brengt onnodig administratieve lasten met zich mee. De Commissie meent dat getracht moet worden om eerder in de procedure, vóórdat een bezwaarschrift wordt geagendeerd, desgewenst contact op te nemen met bezwaarde om tot een oplossing te komen. De Commissie Bezwaar- en Beroepschriften De secretaris, De voorzitter, 10

Commissie van advies voor de bezwaarschriften Gemeente Landerd

Commissie van advies voor de bezwaarschriften Gemeente Landerd Commissie van advies voor de bezwaarschriften Gemeente Landerd Jaarverslag 2014 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Doel, samenstelling commissie, procedure 2 Hoofdstuk 2 Ingediende en afgehandelde bezwaarschriften

Nadere informatie

Gemeente Gennep. Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften Gennep 2016

Gemeente Gennep. Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften Gennep 2016 Gemeente Gennep Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften Gennep 206 8-5-207 Inhoud Inleiding... 2. De commissie... 3. Instelling commissie... 3.2 Samenstelling van de commissie... 3.3 Vergaderfrequentie...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE

JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE Inhoudsopgave Pagina Inleiding Samenstelling en taak commissie Vergaderfrequentie Aantal bezwaren Aard bezwaren Aard adviezen Advisering zonder

Nadere informatie

Olst-Wijhe, februari 2015 doc. nr.: Jaarverslag 2014 bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden

Olst-Wijhe, februari 2015 doc. nr.: Jaarverslag 2014 bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden Olst-Wijhe, februari 2015 doc. nr.: 15.010536 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1 Procedure 1.2 Commissie 1.3 Andere Aanpak 2. Gegevens over 2014 4 2.1 Aantal bezwaarschriften 2.2 Behandeling van de bezwaarschriften

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE MIDDELBURG

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE MIDDELBURG COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE MIDDELBURG JAARVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... 3 pagina 2. Commissie... 4 2.1. Samenstelling 2.2. Secretariaat 2.3. Taak en werkwijze 2.4. Vergaderingen 3.

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN. Jaarverslag 2014

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN. Jaarverslag 2014 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN Jaarverslag 2014 Haaksbergen, mei 2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 COMMISSIE... 4 TOELICHTING CIJFERS... 5 OPMERKINGEN, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN... 7 CIJFERS... 8 2 INLEIDING

Nadere informatie

Jaarverslag 2002 van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften Gemeente Littenseradiel

Jaarverslag 2002 van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften Gemeente Littenseradiel Jaarverslag 2002 van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften Gemeente Littenseradiel 1 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 paragraaf 1.1 paragraaf 1.2 Jaarverslag 2002 van de Commissie voor de bezwaar-

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Papendrecht

Jaarverslag 2014 Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Papendrecht Jaarverslag 2014 Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Papendrecht Over de periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014. Uitgebracht in april 2015. Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarderadeel

Gemeente Leeuwarderadeel Gemeente Leeuwarderadeel 22 februari 2010 Inhoudsopgave pagina Inleiding 2 Hoofdstuk 1 Procedure 3 Hoofdstuk 2 Zittingen 6 Hoofdstuk 3 Besluiten op bezwaar 9 Hoofdstuk 4 Termijnen 10 Hoofdstuk 5 Conclusies

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Bezwaarschriftencommissie gemeente Leeuwarderadeel

JAARVERSLAG 2013. Bezwaarschriftencommissie gemeente Leeuwarderadeel JAARVERSLAG 2013 Bezwaarschriftencommissie gemeente Leeuwarderadeel Stiens, 15 maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding 2 pagina Hoofdstuk 1 Procedure 3 Hoofdstuk 2 Zittingen 6 Hoofdstuk 3 Besluiten op bezwaar

Nadere informatie

Sociale Dienst Walcheren

Sociale Dienst Walcheren Sociale Dienst Walcheren JAARVERSLAG 2011 Inhoudsopgave Voorwoord Pagina: 3 Inleiding Pagina: 4/5 Hoofdstuk 2: Ontwikkelingen Pagina: 6 Hoofdstuk 3: Statistieken Pagina: 7 / 8 / 9 Hoofdstuk 4: Beroep Pagina:

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarderadeel

Gemeente Leeuwarderadeel Gemeente Leeuwarderadeel 29 januari 2009 Inhoudsopgave pagina Inleiding 2 Hoofdstuk 1 Procedure 3 Hoofdstuk 2 Zittingen 6 Hoofdstuk 3 Besluiten op bezwaar 9 Hoofdstuk 4 Termijnen 10 Hoofdstuk 5 Conclusies

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude JAARVERSLAG 2014

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude JAARVERSLAG 2014 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude JAARVERSLAG 2014 Inleiding Dit jaarverslag geeft inzage in de adviezen die

Nadere informatie

Commissie bezwaarschriften

Commissie bezwaarschriften Commissie bezwaarschriften JAARVERSLAG 2016 GEMEENTE KATWIJK MAART 2017 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 De samenstelling en werkwijze van de commissie 4 Aantal ingekomen en behandelde bezwaarschriften 5 Uitkomst

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Commissie Bezwaar en Beroep Inleiding

Jaarverslag 2006 Commissie Bezwaar en Beroep Inleiding Jaarverslag 2006 Commissie Bezwaar en Beroep Inleiding Medio 1998 is in de gemeente Leeuwarderadeel de onafhankelijke commissie voor de bezwaar- en beroepschriften (hierna bezwaarschriftencommissie) ingesteld.

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarderadeel

Gemeente Leeuwarderadeel Gemeente Leeuwarderadeel 25 februari 2013 Inhoudsopgave Inleiding 2 pagina Hoofdstuk 1 Procedure 3 Hoofdstuk 2 Zittingen 5 Hoofdstuk 3 Besluiten op bezwaar 8 Hoofdstuk 4 Termijnen 9 Hoofdstuk 5 Conclusies

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Commissie voor bezwaarschriften

Jaarverslag 2014. Commissie voor bezwaarschriften Jaarverslag 2014 Commissie voor bezwaarschriften 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de commissie voor bezwaarschriften van Waterschap De Dommel. Dit jaarverslag heeft betrekking op alle bezwaarschriften

Nadere informatie

Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente. (versie 01/04/2013)

Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente. (versie 01/04/2013) Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente (versie 01/04/2013) Stel u vraagt een vergunning aan bij de gemeente en deze wordt geweigerd of uw buren hebben een vergunning gekregen voor het bouwen van

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften 2016

Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften 2016 Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften 2016 Inhoudsopgave Pagina Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Aanbevelingen en conclusies 4 Inleiding 5 1. Werkwijze van de bezwaren 5 2. Overzicht van de bezwaren 6 2.1.

Nadere informatie

Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst. Jaarverslag 2011

Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst. Jaarverslag 2011 Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst Jaarverslag Inhoud Voorwoord.... Commissie.... Taak en samenstelling.... Ondersteuning.... Premediation.... Werkwijze.... Digitaal bezwaar....6 Hoorzittingen....7

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2013:2879

ECLI:NL:CRVB:2013:2879 ECLI:NL:CRVB:2013:2879 Instantie Datum uitspraak 17-12-2013 Datum publicatie 19-12-2013 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 13-211 WWB Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 2016

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 2016 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... 3 pagina 2. Commissie... 4 2.1. Taak en werkwijze 2.2. Samenstelling 2.3. Secretariaat 2.4. Vergaderingen 3. De bezwaarschriften

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Commissie Bezwaar en Beroep Inleiding

Jaarverslag 2007 Commissie Bezwaar en Beroep Inleiding Jaarverslag 2007 Commissie Bezwaar en Beroep Inleiding Medio 1998 is in de gemeente Leeuwarderadeel de onafhankelijke commissie voor de bezwaar- en beroepschriften (hierna bezwaarschriftencommissie) ingesteld.

Nadere informatie

JAARVERSLAG COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN -2004-

JAARVERSLAG COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN -2004- JAARVERSLAG COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN -2004- Opbouw jaarverslag 2004 Het verslag heeft de volgende hoofdstukindeling:. Inleiding. Doel.2 Samenstelling Commissie 2. Ingediende

Nadere informatie

Orionis Walcheren JAARVERSLAG 2012

Orionis Walcheren JAARVERSLAG 2012 Orionis Walcheren JAARVERSLAG 2012 Inhoudsopgave Voorwoord Pagina: 3 Inleiding Pagina: 4 Hoofdstuk 2: Ontwikkelingen Pagina: 5 / 6 Hoofdstuk 3: Statistieken Pagina: 7 / 8 / 9 Hoofdstuk 4: Beroep Pagina:

Nadere informatie

Commissie Bezwaarschriften Jaarverslag 2014 Orionis Walcheren

Commissie Bezwaarschriften Jaarverslag 2014 Orionis Walcheren Commissie Bezwaarschriften Jaarverslag 2014 Orionis Walcheren Jaarverslag 2014 Bezwarencommissie 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 VOORWOORD... 3 1. INLEIDING... 4 1.1SAMENSTELLING COMMISSIE... 5 HOOFDSTUK

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAAR EN BEROEP vaste commissie van advies voor de bezwaar- en de beroepschriften gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

COMMISSIE BEZWAAR EN BEROEP vaste commissie van advies voor de bezwaar- en de beroepschriften gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude COMMISSIE BEZWAAR EN BEROEP vaste commissie van advies voor de bezwaar- en de beroepschriften gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude JAARVERSLAG 2008 van de Commissie Bezwaar en Beroep periode 1 januari

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarverslag Adviescommissie voor de bezwaarschriften kamer sociale aangelegenheden gemeente Bergen op Zoom

Jaarverslag Jaarverslag Adviescommissie voor de bezwaarschriften kamer sociale aangelegenheden gemeente Bergen op Zoom Adviescommissie voor de bezwaarschriften, kamer sociale aangelegenheden gemeente Bergen op Zoom 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 3 INSTELLING... 3 COMPETENTIE... 3 INVULLING... 4 VERGOEDING... 4 SAMENSTELLING...

Nadere informatie

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar?

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar? Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? De gemeente neemt vele beslissingen. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. U kunt dan bezwaar

Nadere informatie

Wanneer kunt u geen bezwaar maken?

Wanneer kunt u geen bezwaar maken? Informatie van uw gemeente Bezwaar Capelle aan den IJssel Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente Gemeente Capelle aan den IJssel Bezoekadres: Rivierweg

Nadere informatie

Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst. Jaarverslag 2012

Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst. Jaarverslag 2012 Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst Jaarverslag 202 Inhoud Voorwoord... 2. Commissie... 3. Taak en samenstelling... 3.2 Ondersteuning... 3.3 Premediation... 3.4 Werkwijze... 3.5 Digitaal bezwaar...

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Commissie Bezwaarschriften Gemeente Heusden

Jaarverslag 2015 Commissie Bezwaarschriften Gemeente Heusden Jaarverslag 2015 Commissie Bezwaarschriften Gemeente Heusden Inhoud 1. lnleiding 3 1.1 Doel 3 1.2 Samenstelling commissie 3 1.3 Procedure 3 2. Ingediende en afgehandelde bezwaarschriften 2015 4 2.1 Overzicht

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarverslag Adviescommissie voor de bezwaarschriften kamer sociale aangelegenheden gemeente Bergen op Zoom

Jaarverslag Jaarverslag Adviescommissie voor de bezwaarschriften kamer sociale aangelegenheden gemeente Bergen op Zoom Adviescommissie voor de bezwaarschriften, kamer sociale aangelegenheden gemeente Bergen op Zoom 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 3 INSTELLING... 3 COMPETENTIE... 3 INVULLING... 4 VERGOEDING... 4 SAMENSTELLING...

Nadere informatie

b e z w a a r m a k e n

b e z w a a r m a k e n bezwaar maken In de gemeente Westland worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben voor uw woon- en leefsituatie. Daarom is het in de wet geregeld dat u bezwaar kunt maken

Nadere informatie

Voor u ligt het verslag van de commissie van advies voor de bezwaarschriften over het jaar 2012.

Voor u ligt het verslag van de commissie van advies voor de bezwaarschriften over het jaar 2012. COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 2012 Inleiding Voor u ligt het verslag van de commissie van advies voor de bezwaarschriften over het jaar 2012. De commissie ziet het aantal zaken

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 van de externe bezwarencommissie, de klachtencommissie en de interne bezwarencommissie

Jaarverslag 2015 van de externe bezwarencommissie, de klachtencommissie en de interne bezwarencommissie Jaarverslag 2015 van de externe bezwarencommissie, de klachtencommissie en de interne bezwarencommissie - 1 - Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Externe bezwarencommissie 4 Hoofdstuk 2 Interne commissie

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude JAARVERSLAG 2011 van de Commissie Bezwaarschriften periode 1 januari 2011-31

Nadere informatie

Adviescommissie voor bezwaarschriften Zandvoort Sociaal Domein

Adviescommissie voor bezwaarschriften Zandvoort Sociaal Domein 1 Adviescommissie voor bezwaarschriften Zandvoort Sociaal Domein Jaarverslag 2015 Gemeente Haarlem Middelen en Services, Juridische Zaken Juli 2016. 2 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1- Algemeen... 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VAN DE VASTE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN

JAARVERSLAG 2014 VAN DE VASTE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 2014 VAN DE VASTE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN Gemeente HALDERBERGE JAARVERSLAG 2014 van de Vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Halderberge

Nadere informatie

vanstate /1/V6. Datum uitspraak: 28 maart 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

vanstate /1/V6. Datum uitspraak: 28 maart 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 201108441/1/V6. Datum uitspraak: 28 maart 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak na vereenvoudigde behandeling (artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb)) op het

Nadere informatie

Regeling behandeling bezwaarschriften Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO

Regeling behandeling bezwaarschriften Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO Regeling behandeling bezwaarschriften Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO Artikel 1: Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan: a. Besluit: een schriftelijke beslissing

Nadere informatie

Procedure Bezwaar en beroep. Procedure bezwaar en beroep

Procedure Bezwaar en beroep. Procedure bezwaar en beroep bezwaar en beroep Wat is bezwaar en wat is beroep? Iemand die het niet eens is met een beslissing van de school, kan bezwaar aantekenen. De bezwaarprocedure is bedoeld om de school de gelegenheid te geven

Nadere informatie

Jaarverslag bezwaarschriften 2012

Jaarverslag bezwaarschriften 2012 Jaarverslag bezwaarschriften 2012 Jaarverslag bezwaarschriften 2012 Houten, maart 2013 1 Jaarverslag bezwaar- en beroepschriften 2012 In dit jaarverslag wordt ingegaan op het aantal bezwaarschriften dat

Nadere informatie

Jaarverslag Geschillenadviescommissie Hogeschool van Amsterdam

Jaarverslag Geschillenadviescommissie Hogeschool van Amsterdam Jaarverslag 2014-2015 Geschillenadviescommissie Hogeschool van Amsterdam Geschillenadviescommissie - Hogeschool van Amsterdam 1 Inhoudsopgave Voorwoord. 3 Samenvatting 4 Taak, werkwijze en samenstelling

Nadere informatie

BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE Awb DELFLAND secretariaat : Postbus 3061, 2601 DB Delft telefoon : fax :

BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE Awb DELFLAND secretariaat : Postbus 3061, 2601 DB Delft telefoon : fax : BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE Awb DELFLAND secretariaat : Postbus 3061, 2601 DB Delft telefoon : 015-2608062 fax : 015-2608018 Jaarverslag bezwaarschriftencommissie Awb Delfland over 2006 Inleiding Op grond

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN. Jaarverslag 2013

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN. Jaarverslag 2013 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN Jaarverslag 2013 Haaksbergen, juli 2014 INLEIDING Voor u ligt het jaarverslag 2013 van de Commissie bezwaarschriften. Het jaarverslag geeft een overzicht van de werkzaamheden

Nadere informatie

Rapport. Rapport over de Commissie voor de Beroep- en Bezwaarschriften van de gemeente Leiden. Datum: 11 april 2011. Rapportnummer: 2011/106

Rapport. Rapport over de Commissie voor de Beroep- en Bezwaarschriften van de gemeente Leiden. Datum: 11 april 2011. Rapportnummer: 2011/106 Rapport Rapport over de Commissie voor de Beroep- en Bezwaarschriften van de gemeente Leiden. Datum: 11 april 2011 Rapportnummer: 2011/106 2 Klacht Verzoeker klaagt over de wijze waarop de Commissie voor

Nadere informatie

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Het dagelijks bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek; voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VAN DE BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE BLOEMENDAAL

JAARVERSLAG 2014 VAN DE BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE BLOEMENDAAL Kenmerk: 2015040994 JAARVERSLAG 2014 VAN DE BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE BLOEMENDAAL 1. Inleiding De commissie van advies voor bezwaarschriften (hierna: de commissie) brengt jaarlijks verslag

Nadere informatie

1. ALGEMEEN 1.1. Aanleiding 1.2. Samenstelling van de commissie

1. ALGEMEEN 1.1. Aanleiding 1.2. Samenstelling van de commissie 1. ALGEMEEN 1.1. Aanleiding De Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) maakt het mogelijk bezwaar te maken tegen besluiten van de gemeente. De Awb voorziet in artikel 7:13 in de mogelijkheid dat voor

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Beverwijk

Rekenkamercommissie Beverwijk Rekenkamercommissie Beverwijk Gemeente Beverwijk t.a.v. leden van de Gemeenteraad Postbus 450 1940 AL Beverwijk datum 26 juni 2015 ons kenmerk onderwerp bijlagen Onderzoek naar de effectiviteit van de

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Bijlagen: I bezwaarschriften kamer sociale zaken en personeelsaangelegenheden. II bezwaarschriften algemene kamer 10

INHOUDSOPGAVE. Bijlagen: I bezwaarschriften kamer sociale zaken en personeelsaangelegenheden. II bezwaarschriften algemene kamer 10 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 taakomschrijving 1 1.2 ontwikkelingen 1 2. Samenstelling en werkwijze van de commissie 1 3. Secretariaat 2 4. Vergaderingen 3 5. Aantal bezwaarschriften 3 5.1. kamer sociale

Nadere informatie

Bezwaarschriftencommissie Awb Delfland. Jaarverslag 2012

Bezwaarschriftencommissie Awb Delfland. Jaarverslag 2012 Bezwaarschriftencommissie Awb Delfland Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 3 2. De bezwaarschriftencommissie 4 2.1 Samenstelling commissie en secretariaat 4 2.2 De taak en werkwijze van

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude JAARVERSLAG 2009 van de Commissie Bezwaarschriften periode 1 januari 2009-31

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2002 VAN DE COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN VAN DE GEMEENTE WIJDEMEREN

JAARVERSLAG 2002 VAN DE COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN VAN DE GEMEENTE WIJDEMEREN JAARVERSLAG 2002 VAN DE COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN VAN DE GEMEENTE WIJDEMEREN 2 Inhoud pagina Inhoud 3 Voorwoord 4 1. Inleiding 5 2. Instelling van de commissie 5 3. Samenstelling van de commissie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN. Gemeente Súdwest-Fryslân

JAARVERSLAG 2013 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN. Gemeente Súdwest-Fryslân JAARVERSLAG 2013 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN Gemeente Súdwest-Fryslân Maart 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Samenstelling en bevoegdheden 3 2.1 Samenstelling commissie 3 2.2 Het secretariaat van de

Nadere informatie

Naar aanleiding van de beslissing van de gemeente van 16 maart 2007 wendde verzoekster zich opnieuw tot de Nationale ombudsman.

Naar aanleiding van de beslissing van de gemeente van 16 maart 2007 wendde verzoekster zich opnieuw tot de Nationale ombudsman. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster had een aanvraag ingediend om een WVG-voorziening, die de gemeente Wageningen had afgewezen, en het bezwaar dat verzoekster hiertegen had ingesteld, had de gemeente ongegrond

Nadere informatie

Awb Algemene wet bestuursrecht

Awb Algemene wet bestuursrecht Awb Algemene wet bestuursrecht Bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente. Dit moet u weten. Bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente De Algemene wet bestuursrecht (Awb) geeft regels over de

Nadere informatie

ECLI:NL:RBBRE:2011:BP8246

ECLI:NL:RBBRE:2011:BP8246 ECLI:NL:RBBRE:2011:BP8246 Instantie Rechtbank Breda Datum uitspraak 25-02-2011 Datum publicatie 18-03-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 10 / 938 Wmo Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2. Voorwoord 3. Aanbevelingen en conclusies 4. Inleiding Werkwijze van de commissie 5

Inhoudsopgave 2. Voorwoord 3. Aanbevelingen en conclusies 4. Inleiding Werkwijze van de commissie 5 Jaarverslag commissie bezwaarschriften 2012 Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Aanbevelingen en conclusies 4 Inleiding 5 1. Werkwijze van de commissie 5 2. Overzicht van de bezwaren 7 2.1

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 VAN DE VASTE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN

JAARVERSLAG 2016 VAN DE VASTE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 2016 VAN DE VASTE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN Gemeente HALDERBERGE JAARVERSLAG 2016 van de Vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Halderberge

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN

JAARVERSLAG 2013 COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 23 COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN - 2 - Inhoudsopgave Voorwoord 4.Inleiding 5 2.Commissie van advies voor de bezwaarschriften 2. Samenstelling commissie en secretariaat 6 2.2

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

Verordening op de bezwaarschriften SNN

Verordening op de bezwaarschriften SNN Verordening op de bezwaarschriften SNN (geconsolideerde versie, geldend vanaf 21-6-2007) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling Verordening op de bezwaarschriften

Nadere informatie

Advies: 1. kennis te nemen van het jaarverslag van de commissie bezwaarschriften over het jaar 2013.

Advies: 1. kennis te nemen van het jaarverslag van de commissie bezwaarschriften over het jaar 2013. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: B. Belali Tel.nr. : Datum: 1 mei 2014 Team: JFZ Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): directie, teammanagers, commissie bezwaarschriften

Nadere informatie

Raadsvoorstel 48 Vergadering 27 juni Gemeenteraad. Onderwerp : Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2017.

Raadsvoorstel 48 Vergadering 27 juni Gemeenteraad. Onderwerp : Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2017. Raadsvoorstel 48 Vergadering 27 juni 2017 Gemeenteraad Onderwerp : Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2017. B&W vergadering : 23 mei 2017 Zaaknummer : 33366337 Dienst / afdeling : BJO- Bestuurs

Nadere informatie

Bijlage E2: Reglement Commissie van Bezwaar en Beroep

Bijlage E2: Reglement Commissie van Bezwaar en Beroep Bijlage E2: Reglement Commissie van Bezwaar en Beroep Datum: juni 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Reikwijdte/bevoegdheid commissie... 3 3. Samenstelling... 3 4. Secretariaat... 4 5. Instellen van

Nadere informatie

Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften

Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

Bezwaarschriftencommissie Gemeente Overbetuwe. Jaarverslag 2013

Bezwaarschriftencommissie Gemeente Overbetuwe. Jaarverslag 2013 Bezwaarschriftencommissie Gemeente Overbetuwe Jaarverslag 2013 Mei 2014 Voorwoord In de Verordening behandeling bezwaarschriften wordt de commissie opgedragen jaarlijks verslag uit te brengen aan het college

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; 1 De raad van de gemeente Haarlem; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; BESLUIT: vast te stellen

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; De raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van het college van 16 september 2008; gelezen het advies van de algemene raadscommissie van ; gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Het maken van bezwaar

Het maken van bezwaar Als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente Het maken van bezwaar 2 Colofon Dit is een uitgave van de gemeente Goes. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. De gemeente neemt

Nadere informatie

Regeling Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente

Regeling Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente Regeling Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht; Besluit het College van Bestuur van de Universiteit Twente tot het instellen

Nadere informatie

Proces behandeling bezwaarschriften

Proces behandeling bezwaarschriften Proces behandeling en Uitgangspunten: - Voorliggend werkproces is tijdelijk, in het kader van de uitvoering van het plan van aanpak n.a.v. het rekenkameronderzoek Bezwaarlijke termijnen: tijd voor een

Nadere informatie

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften.

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften. Raadsvoorstel 25 Vergadering 6 maart 2007 Gemeenteraad Onderwerp : Vaststelling Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2007. B&W vergadering : 16 januari 2007 Dienst / afdeling : MO.BJZ Aan de

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t.

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t. Raadsvoorstel jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t. gebied Zijtak Portefeuillehouder: J.

Nadere informatie

Gemeente Hof van Twente. W. Averesch-Zendman D. Djodikromo-de Jong L. Müller

Gemeente Hof van Twente. W. Averesch-Zendman D. Djodikromo-de Jong L. Müller Gemeente Hof van Twente W. Averesch-Zendman D. Djodikromo-de Jong L. Müller JAARVERSLAG COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN 2011-2012 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding... 4 2.1 Samenstelling commissie... 4 2.1.1 De Kamer

Nadere informatie

JAARVERSLAG COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN VAN DE GEMEENTE WINTERSWIJK

JAARVERSLAG COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN VAN DE GEMEENTE WINTERSWIJK JAARVERSLAG COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN VAN DE GEMEENTE WINTERSWIJK 2014 en 2015 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 1 Toetsing door de commissie... 2 Pre-mediation... 2 Aantal bezwaarschriften in 2014 en in 2015...

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 631501/645034 Betreft: Beslissing op bezwaar Sapphire Media International B.V. Het Commissariaat voor de Media, gezien het besluit van 10 juni 2014, verzonden op 19 juni

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ HET RAADSVOORSTEL INZAKE HET BEZWAARSCHRIFT TEGEN HET VOORBEREIDINGSBESLUIT VOOR HET BEDRIJVENTERREIN KOPPELING DE SCHAFT

BIJLAGE BIJ HET RAADSVOORSTEL INZAKE HET BEZWAARSCHRIFT TEGEN HET VOORBEREIDINGSBESLUIT VOOR HET BEDRIJVENTERREIN KOPPELING DE SCHAFT Bijlage bij nr. 2006-151 BIJLAGE BIJ HET RAADSVOORSTEL INZAKE HET BEZWAARSCHRIFT TEGEN HET VOORBEREIDINGSBESLUIT VOOR HET BEDRIJVENTERREIN KOPPELING DE SCHAFT Onderwerp Bezwaarschrift van Van Riet en Associees,

Nadere informatie

****, SINT-MICHIELS%STEL

****, SINT-MICHIELS%STEL ****, SINT-MICHIELS%STEL gemeente De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel datum : 19 mei 2016 ons kenmerk uw brief van behandeld door uw kenmerk doorkiesnummer

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december 2002; nr.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2015:8351

ECLI:NL:RBMNE:2015:8351 ECLI:NL:RBMNE:2015:8351 Instantie Datum uitspraak 27-11-2015 Datum publicatie 23-12-2015 Zaaknummer UTR 15/612 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland Belastingrecht

Nadere informatie

27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN

27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN 27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN Inhoudsopgave Onderwerp Artikel * Inleidende bepaling 27:1:1 * Begripsomschrijvingen 27:1:2

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie bezwaarschriften van de gemeente Krimpen aan den IJssel

Jaarverslag Commissie bezwaarschriften van de gemeente Krimpen aan den IJssel Jaarverslag 2010 Commissie bezwaarschriften van de gemeente Krimpen aan den IJssel April 2011 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD...2 1. INLEIDING...3 2. SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE...3 3. DOELSTELLING EN BEVOEGDHEDEN

Nadere informatie

Aankondiging van standaardverlenging termijn bij afdoening bezwaarschriften Gemeente Zaanstad Domein Bedrijfsvoering Afdeling Juridische Zaken

Aankondiging van standaardverlenging termijn bij afdoening bezwaarschriften Gemeente Zaanstad Domein Bedrijfsvoering Afdeling Juridische Zaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aankondiging van standaardverlenging termijn bij afdoening bezwaarschriften Gemeente Zaanstad Domein Bedrijfsvoering Afdeling Juridische Zaken 14 november 2012 RA121918

Nadere informatie

Jaarverslag bezwaarschriften 2013

Jaarverslag bezwaarschriften 2013 Jaarverslag bezwaarschriften 2013 Jaarverslag bezwaarschriften 2013 Houten, maart 2014 1 Jaarverslag bezwaar- en beroepschriften 2013 In dit jaarverslag wordt ingegaan op het aantal bezwaarschriften dat

Nadere informatie

REGLEMENT VAN BEROEP VAN DE KNSA

REGLEMENT VAN BEROEP VAN DE KNSA REGLEMENT VAN BEROEP VAN DE KNSA ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Besluit : de schriftelijk vastgelegde beslissing of uitspraak van een bestuur of enig ander orgaan van de KNSA 2. Klager : de vereniging of de

Nadere informatie

Bezwaarregeling. voor cliënten van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. 1 juli 2007 B200

Bezwaarregeling. voor cliënten van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. 1 juli 2007 B200 Bezwaarregeling voor cliënten van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 1 juli 2007 B200 Artikel 1 - Gebruikte begrippen In deze regeling wordt verstaan onder: a. De wet of Wjz: Wet op de jeugdzorg.

Nadere informatie

Bezwaarprocedure Eindhoven, oktober 2016

Bezwaarprocedure Eindhoven, oktober 2016 Bezwaarprocedure Eindhoven, oktober 2016 Inhoudsopgave Hoe dien ik een bezwaar in? 3 Wat gebeurt er met mijn bezwaar? 3 Wanneer ontvang ik een beslissing op bezwaar? 5 Wat als ik het er niet mee eens ben?

Nadere informatie

b e z w a a r m a k e n

b e z w a a r m a k e n bezwaar maken In de gemeente Westland worden voor tdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben voor uw woon- en leefsituatie. Daarom is het in de wet geregeld dat u bezwaar kunt maken

Nadere informatie

Reglement. Klacht - Bezwaar - Beroep 0.1.1

Reglement. Klacht - Bezwaar - Beroep 0.1.1 Klacht - Bezwaar - Beroep Inhoudsopgave 0. INLEIDING... 3 1. TOEPASSINGSGEBIED... 3 2. BEPALINGEN... 3 3. TERMEN EN DEFINITIES... 3 4. KLACHT, BEZWAAR EN BEROEP... 3 5. KLACHT... 4 6. BEZWAAR... 4 6.1

Nadere informatie

Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde

Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde In de gemeente Zeewolde worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor uw omgeving. Daarom is het

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wonen. Reglement van de adviescommissie bezwaarschriften vrijstellingsbesluiten

Stichting Pensioenfonds Wonen. Reglement van de adviescommissie bezwaarschriften vrijstellingsbesluiten Stichting Pensioenfonds Wonen Reglement van de adviescommissie bezwaarschriften vrijstellingsbesluiten administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502

Nadere informatie

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 *ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-27443/DV.14-436, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 12 februari 2015 Onderwerp: Verordening behandeling bezwaarschriften

Nadere informatie

Dubbele leges voor één vergunning Gemeente Almere Dienst Publiekszaken

Dubbele leges voor één vergunning Gemeente Almere Dienst Publiekszaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman ` Dubbele leges voor één vergunning Gemeente Almere Dienst Publiekszaken 30 juni 2009 RA0939617 Samenvatting Een vrouw dient in Almere een bouwaanvraag in voor een uitbouw

Nadere informatie

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel. Geachte heer, mevrouw,

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel. Geachte heer, mevrouw, De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel datum : 26 juni 2014 ons kenmerk : 540230 uw brief van : --- behandeld door : J.A.M. van den Dungen uw kenmerk : ---

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie voor bezwaarschriften

Jaarverslag Commissie voor bezwaarschriften Jaarverslag 2015 Commissie voor bezwaarschriften 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de commissie voor bezwaarschriften van Waterschap De Dommel. Dit jaarverslag heeft betrekking op alle bezwaarschriften

Nadere informatie