JAARVERSLAG COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN VAN DE GEMEENTE WINTERSWIJK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN VAN DE GEMEENTE WINTERSWIJK"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN VAN DE GEMEENTE WINTERSWIJK 2014 en 2015

2 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 1 Toetsing door de commissie... 2 Pre-mediation... 2 Aantal bezwaarschriften in 2014 en in De adviezen van de commissie over de in 2014 ingediende bezwaarschriften... 4 Bezwaarschriften per team... 5 De adviezen van de commissie over de in 2015 ingediende bezwaarschriften... 6 Bezwaarschriften per team... 7 Beroep en hoger beroep:... 8 Opvallende zaken Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen Conclusies en aanbevelingen... 12

3 Inleiding Sinds 1997 brengt de Commissie Bezwaarschriften over ingediende bezwaarschriften advies uit aan het betrokken bestuursorgaan. De commissie bestaat uit drie onafhankelijke leden en een plaatsvervangend lid. Onafhankelijk wil zeggen dat de leden geen deel uitmaken van het gemeentebestuur noch in een gezagsrelatie staan. Destijds is gekozen voor een onafhankelijke externe commissie omdat met een onafhankelijke adviescommissie het meest wordt bijgedragen aan een beter rechtsgevoel voor de burger. De schijn van partijdige oordeelsvorming wordt op die wijze zoveel mogelijk vermeden. De commissie brengt aan de hand van een dossier en doorgaans na het houden van een hoorzitting advies uit aan het betrokken bestuursorgaan. Meestal is dat het college van burgemeester en wethouders. Slechts in een enkel geval betreft het een besluit van de gemeenteraad of de burgemeester. Bezwaarschriften die betrekking hebben op belastingen en personeelsaangelegenheden zijn uitgezonderd van advisering door de commissie. De samenstelling van de commissie wijzigde ten opzichte van 2013 niet en zag er als volgt uit: de heer mr. H. Heijs (voorzitter); mevrouw mr. drs. A.M.D. Schraven (lid/plaatsvervangend voorzitter) de heer mr. J. Koopman (lid); mevrouw mr. M.J.A. van Brink-Bouwmeester (plaatsvervangend lid). De commissie wordt bijgestaan door een door burgemeester en wethouders aangewezen secretaris, mevrouw mr. A.B. Damkot en een plaatsvervangend secretaris, mevrouw mr. Y.M.W. Wiggers. In 2014 en 2015 is het geen enkele keer voorgekomen dat een van de leden van de commissie niet aan de behandeling van een bezwaarschrift heeft deelgenomen omdat mogelijk een relatie gelegd kon worden tussen het commissielid en de indiener van het bezwaarschrift waardoor zijn onafhankelijkheid in het geding zou kunnen zijn. Zou dat wel het geval zijn geweest, dan had het plaatsvervangend lid voor vervanging gezorgd. De commissie houdt in principe eenmaal per vier weken hoorzittingen. In 2014 heeft de commissie op 7 data zittingen gehouden en in 2015 op 10 data. In 2013 was dat op 7 data, in 2012 op 9 data en in 2011 op 8 data. Deze zittingen zijn openbaar, tenzij het de behandeling van bezwaarschriften in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning betreft. 1

4 Toetsing door de commissie De gang van zaken in het kort: Na binnenkomst van een bezwaarschrift draagt de secretaris zorg voor het maken van een dossier van de stukken die op het bezwaar betrekking hebben. De secretaris formeert op een zittingsdag zo mogelijk voor meerdere bezwaarprocedures hoorzittingen. Op iedere zitting krijgen elke bezwaarmaker en de gemachtigde van het bestuursorgaan de gelegenheid hun visie te geven en te reageren op vragen van de commissie. Waar mogelijk tracht de commissie ter zitting ook nog te onderzoeken of een oplossing nog tot de mogelijkheden behoort. Daarmee sluit de werkwijze van de commissie aan bij de nieuwe zaaksbehandeling van de rechtbank. Tijdens de zitting nieuwe stijl bij de rechtbank bespreekt de rechter met de procespartijen de eiser, een eventuele gemachtigde en de overheidsinstantie wat de meest adequate behandeling van de zaak is. De rechter heeft daarbij aandacht voor het eventuele onderliggende conflict en de wijze waarop dat kan worden opgelost. Allereerst gaat de commissie na of het bezwaar ontvankelijk is. Dat wil zeggen of het bezwaarschrift voldoet aan bepaalde vormvereisten en of het binnen de vastgestelde termijnen is ingediend. Vervolgens toetst de commissie of het bestuursorgaan in redelijkheid, gegeven de wettelijke voorschriften, tot zijn besluit heeft kunnen komen. In die zin gaat het om een volledige heroverweging van het bestreden besluit. In het kader van de bezwaarschriftenprocedure kan het bestuursorgaan derhalve op basis van het advies van de commissie de besluitvorming nog eens beoordelen. De commissie streeft er naar om uiterlijk binnen vier weken na de hoorzitting een advies uit te brengen. Die termijn kan door diverse oorzaken worden overschreden. Bijvoorbeeld als tijdens de zitting blijkt dat er door het bestuursorgaan en de bezwaarmaker alsnog een oplossing kan worden gevonden. In een dergelijk geval wordt de bezwaarmaker in de gelegenheid gesteld binnen een bepaalde termijn aan te geven of er een oplossing tot stand is gekomen, die leidt tot de intrekking van het bezwaarschrift. Het opvragen van nadere informatie na de hoorzitting kan eveneens leiden tot een verlenging van de termijn van vier weken. Ook kan met wederzijdse instemming besloten worden tot het aanhouden van het advies en de beslissing op bezwaar. Na de hoorzitting wordt door de commissie een advies aan het bestuursorgaan uitgebracht. Het bestuursorgaan kan in haar uiteindelijke beslissing afwijken van het advies van de commissie, maar moet de reden voor afwijking motiveren in de beslissing. Pre-mediation In 2009 is begonnen met een andere (persoonlijke) aanpak bij bezwaren: pre-mediation. Aanleiding was onder meer dat regelmatig op zittingen zaken aan de orde kwamen die eenvoudig opgelost konden worden. Soms is een telefoontje of gesprek voldoende om tot een oplossing te komen of duidelijkheid te geven en kan het bezwaar worden ingetrokken. In de jaren na 2009 is deze aanpak verder uitgebreid. De eerste contacten met een indiener van een bezwaarschrift lopen meestal via de secretaris van de commissie. De persoonlijke aanpak houdt in dat de secretaris eerst overlegt met de behandelend ambtenaar en dan belt met de indiener van het bezwaar, voordat de formele procedure start. Het doel van dit gesprek is te kijken of de bezwaarprocedure de juiste weg is of dat een gesprek met de indiener een oplossing kan bieden. In veel gevallen plant de secretaris na het telefoongesprek een overleg met de indiener van het bezwaar en de betreffende ambtenaar. Op dat moment wordt de wettelijke termijn voor de behandeling van het bezwaarschrift stopgezet. Aan het begin van het gesprek geeft de secretaris aan dat het nog steeds mogelijk blijft om de formele procedure voort te zetten. Het komt ook voor dat de behandelend ambtenaar zelf contact opneemt met bezwaarde. Tijdens het gesprek heeft de indiener van het bezwaar de mogelijkheid om zijn bezwaar toe te lichten. Ook de ambtenaar krijgt de gelegenheid om het besluit en de achtergrond van het besluit toe te lichten. Tijdens het gesprek bespreken de aanwezigen mogelijke alternatieve oplossingen en de haalbaarheid daarvan. De uitkomst van het gesprek kan zijn dat de ambtenaar een nieuw besluit gaat voorbereiden. In een aantal gevallen leiden deze gesprekken tot het intrekken van een bezwaarschrift. In de andere gevallen wordt de formele bezwaarprocedure alsnog gestart. 2

5 Aantal bezwaarschriften in 2014 en in 2015 In 2014 zijn 38 bezwaarschriften aan de commissie voorgelegd en in Slechts 1 bezwaarschrift betrof een besluit van de burgemeester. De overige bezwaarschriften betroffen door of namens het college genomen besluiten. In het overzicht hieronder is weergegeven hoeveel bezwaarschriften vanaf 2010 jaarlijks zijn ingediend. Jaar Aantal Hierbij dient opgemerkt te worden dat in 2013 door 1 bezwaarmaker tegen 26 kapvergunningen bezwaar is gemaakt. Omdat per vergunning de afhandeling kan verschillen is het bezwaar tegen elke vergunning apart geregistreerd. Daarnaast is er in 2013 tegen 1 omgevingsvergunning bouw door 10 bezwaarmakers apart bezwaar gemaakt. Elk bezwaar tegen deze ene vergunning is daarom apart geregistreerd. In het onderstaande overzicht is de verdeling van de bezwaarschriften in de jaren 2010 tot en met 2013 over de diverse afdelingen te zien Veiligheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu Openbare Ruimte Welzijn, Zorg en Educatie Publiekszaken Stedelijke en Landschapontwikkeling Personeel, Informatisering, Financiën en Automatisering totaal In 2012 waren er relatief veel zaken die betrekking hadden op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit werd vooral veroorzaakt doordat in 2012 eerdere toekenningen van voorzieningen geherïndiceerd waren en er dus heel veel Wmo-beschikkingen verzonden waren. Omdat per 1 januari 2014 een organisatiewijziging heeft plaatsgevonden, waarbij niet langer sprake is van voornoemde afdelingen maar van teams, is in onderstaand overzicht de verdeling van de bezwaarschriften in 2014 en 2015 over de diverse teams weergegeven. Hierbij zijn vanzelfsprekend alleen de teams vermeld die bezwaarschriften hebben behandeld Juridisch Control/Advies 1 3 Burgerzaken 1 4 Openbare Ruimte 1 - Ruimtelijke Ontwikkeling Handhaving 4 12 Zorg en Welzijn 6 16 Mens en Omgeving 2 5 totaal In 2015 waren er relatief veel zaken voor het team Zorg en Welzijn. Dit werd vooral veroorzaakt door de overgang van de uitvoering van de jeugdzorg naar gemeenten en de uitbreiding van Wmo-taken. 3

6 De adviezen van de commissie over de in 2014 ingediende bezwaarschriften De bezwaarschriften en daarover uitgebrachte adviezen zijn als volgt verdeeld over de teams: Team totaal ingetrokken na toelichting ingetrokken na aanpassing (gedeeltelijk) gegrond ongegrond nietontvankelijk Juridisch Control/Advies Burgerzaken Openbare Ruimte Ruimtelijke Ontwikkeling Handhaving Zorg en Welzijn Mens en Omgeving Totaal (% afgerond) 100% 28% 16% 32% 16% nog in behandeling 3 8% Ingetrokken (17) Een zeer groot aantal bezwaarschriften is ingetrokken. 17 van de 38. Het intrekken van een bezwaarschrift volgt meestal na een pre-mediation gesprek op initiatief van de secretaris van de commissie tussen bezwaarde en een ambtelijk vertegenwoordiger van het bestuursorgaan. In 11 gevallen leidde een toelichting op het bestreden besluit alsnog tot intrekking van het bezwaarschrift en in 6 gevallen is een aangepast of nieuw besluit genomen waarna het bezwaarschrift werd ingetrokken. Het intrekken van een bezwaarschrift moet schriftelijk gebeuren. (Gedeeltelijk) gegrond (0): De commissie was bij geen enkel bezwaarschrift van oordeel dat het besluit niet in stand kon blijven. Ongegrond (12): De commissie heeft in 12 bezwaarschriften waarover zij advies heeft uitgebracht geen aanleiding gezien voor gegrondverklaring van de bezwaren. In een enkel geval is daarbij wel aangegeven dat de motivering van de beslissing aangevuld diende te worden. Niet-ontvankelijk (6): De reden voor niet-ontvankelijk verklaring was verschillend: 2x was de bezwaarmaker niet aan te merken als belanghebbende bij het bestreden besluit; 1x was het bezwaarschrift niet binnen de bezwaartermijn ingediend en was de termijnoverschrijding niet verschoonbaar; 1x was er geen sprake van een besluit waartegen bezwaar gemaakt kon worden; 1x bestond er geen procesbelang meer en 1x had betrokkene geen bezwaar moeten instellen maar beroep bij de rechtbank omdat het een bezwaarschrift betrof tegen een besluit dat samenhing met een beslissing op bezwaar waartegen al beroep bij de rechtbank was ingesteld. Nog in behandeling (3): In de nog in behandeling zijnde zaken is met instemming van bezwaarmakers de bezwaarprocedure aangehouden en wordt onderzocht of nog een andere oplossing kan worden gevonden. Bij 2 bezwaarschriften gaat het om bezwaarschriften die samenhangen met zaken waarvan een (hoger)beroepsprocedure loopt. 4

7 Bezwaarschriften per team De bezwaarschriften zijn per team als volgt verdeeld naar onderwerp: Juridisch Control/Advies 01 Wet openbaarheid van bestuur 01 Burgerzaken 01 Inschrijving Basisregistratie Persoonsgegevens 01 ` Openbare Ruimte 01 APV inrit 01 Ruimtelijke Ontwikkeling 23 Omgevingsvergunning voor kappen 05 Omgevingsvergunning voor bouwen 11 Planschadevergoeding 06 APV evenementenvergunning 01 Handhaving 04 Last onder dwangsom 02 Invorderingsbeschikking 01 Informatieverzoek 01 Zorg en Welzijn 06 Wet maatschappelijke ondersteuning 04 - huishoudelijke hulp 02 - vervoersvoorziening 02 Regeling Gehandicaptenparkeerkaart 02 Mens en Omgeving 02 Subsidie 02 Contrair besluit: Bij geen van de genomen beslissingen op bezwaar over de in 2014 ingediende bezwaren is het college afgeweken van het advies van de commissie. 5

8 De adviezen van de commissie over de in 2015 ingediende bezwaarschriften De bezwaarschriften en daarover uitgebrachte adviezen zijn als volgt verdeeld over de teams: Team totaal ingetrokken na toelichting ingetrokken na aanpassing (gedeeltelijk) gegrond ongegrond nietontvankelijk Juridisch Control/Advies Burgerzaken Openbare Ruimte Ruimtelijke Ontwikkeling Handhaving Zorg en Welzijn Mens en Omgeving Totaal (% afgerond) 100% 26% 26% 3% 28% 14% nog in behandeling 2 3% Ingetrokken (30) Opnieuw is een zeer groot aantal bezwaarschriften ingetrokken. 30 van de 58, oftewel 52%. In 15 gevallen leidde een toelichting op het bestreden besluit tot intrekking van het bezwaarschrift en in 15 gevallen is een aangepast of nieuw besluit genomen waarna het bezwaarschrift werd ingetrokken. (Gedeeltelijk) gegrond (2): De commissie was in 2 gevallen van oordeel dat het besluit niet in stand kon blijven. Beide zaken betroffen bezwaarschriften tegen omgevingsvergunningen om te kappen. Ongegrond (16): De commissie heeft in 16 bezwaarschriften waarover zij advies heeft uitgebracht geen aanleiding gezien voor gegrondverklaring van de bezwaren. Niet-ontvankelijk (8): De reden voor niet-ontvankelijk verklaring was ook in 2015 weer divers: 3x was er geen sprake van een besluit waartegen bezwaar gemaakt kon worden; 2x was de bezwaarmaker niet aan te merken als belanghebbende bij het bestreden besluit; 2x heeft bezwaarmaker niet aan de vereisten voor het indienen van een bezwaarschrift voldaan; 1x was het bezwaarschrift niet binnen de bezwaartermijn ingediend en was de termijnoverschrijding niet verschoonbaar. Nog in behandeling (2): In de nog in behandeling zijnde zaken is met instemming van bezwaarmakers de bezwaarprocedure aangehouden. In beide zaken zijn nog gesprekken gaande die tot intrekking van de bezwaren kunnen leiden. 6

9 Bezwaarschriften per team De bezwaarschriften zijn per team als volgt verdeeld naar onderwerp: Juridisch Control/Advies 03 Wet openbaarheid van bestuur 03 Burgerzaken 04 Inschrijving Basisregistratie Persoonsgegevens 02 Intrekken rijbewijs 01 Verzoek om voornaamswijziging 01 ` Ruimtelijke Ontwikkeling 18 Omgevingsvergunning voor kappen 09 Omgevingsvergunning voor bouwen 03 Planschadevergoeding 01 APV ontheffing voor geluid 01 Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen 04 Handhaving 12 Last onder dwangsom 09 Afwijzing handhavingsverzoek 03 Zorg en Welzijn 16 Wet maatschappelijke ondersteuning 09 - huishoudelijke hulp 03 - vervoersvoorziening 03 - woningaanpassing 01 - PGB voor begeleiding 02 Regeling Gehandicaptenparkeerkaart 01 Verordening jeugdhulpverlening 06 Mens en Omgeving 05 Subsidie afwijzing/terugvordering 05 Contrair besluit: Bij geen van de genomen beslissingen op bezwaar over de in 2015 ingediende bezwaren is het college afgeweken van het advies van de commissie. 7

10 Beroep en hoger beroep De commissie is in kennis gesteld van 8 uitspraken van de rechtbank, gedaan in 2014 en 2015 en van 6 uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indien de uitspraak op gepubliceerd is, is de vindplaats in de voetnoot vermeld. 1. Beroep tegen de beslissing op bezwaar betreffende een afgewezen planschadeverzoek. Beroep is op 21 januari 2014 ongegrond verklaard. Hoger beroep ingesteld. Hoger beroep is ongegrond verklaard. Zie 1. onder het kopje Hoger beroep. 2. Beroep tegen de beslissing op bezwaar betreffende een afgewezen planschadeverzoek. Beroep is op 28 januari 2014 gegrond verklaard met in stand lating van de rechtsgevolgen. Na een tussenuitspraak van de rechtbank had het college namelijk een geconstateerd motiveringsgebrek hersteld. Hoger beroep ingesteld door bezwaarmaker en incidenteel hoger beroep door het college. Beide beroepen zijn ongegrond verklaard. Zie 2. onder het kopje Hoger beroep. 3. Beroep omdat een bezwaarschrift van 11 februari 2013 als beroep wegens niet tijdig beslissen naar de rechtbank was doorgezonden. Beroep is op 22 mei 2014 niet-ontvankelijk verklaard en de rechtbank heeft het bezwaarschrift teruggezonden aan de gemeente. De rechtbank was van oordeel dat het schrijven wel als bezwaarschrift had moeten worden aangemerkt. De commissie heeft vervolgens geadviseerd het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren omdat de aanvraag niet als een Wob-verzoek maar als een verzoek om informatie diende te worden aangemerkt. De beantwoording van dat verzoek was daarom niet als een besluit in de zin van artikel 1:3 Awb aan te merken waartegen bezwaar en beroep open stond. Het college heeft dat advies bij de beslissing op bezwaar overgenomen. Tegen die beslissing op bezwaar is geen beroep ingesteld. 4. Beroep wegens het beweerdelijk niet tijdig nemen van een besluit. Beroep is op 4 december 2014 kennelijk niet-ontvankelijk verklaard. Dit houdt in dat zonder het houden van een hoorzitting omdat de rechtbank van oordeel was dat er in redelijkheid geen twijfel over de niet-ontvankelijkheid bestond. Het tegen die uitspraak ingediende verzet is op 13 april 2015 vervolgens door de rechtbank ongegrond verklaard. Hoger beroep tegen beide uitspraken is niet mogelijk. 5. Beroep tegen de beslissing op bezwaar tot niet-ontvankelijkverklaring van een bezwaar omdat bezwaarmaker niet als belanghebbende was aan te merken. Beroep is op 17 februari 2015 ongegrond verklaard. Geen hoger beroep ingesteld. 6. Beroep tegen de beslissing op bezwaar betreffende een afgewezen planschadeverzoek. Beroep is op 5 maart 2015 ongegrond verklaard. 1 Hoger beroep ingesteld. Hoger beroep is ongegrond verklaard. Zie 3. onder het kopje Hoger beroep. 7. Beroep tegen een vijftal besluiten verband houdende met handhavend optreden wegens bouwen in strijd met/zonder vergunning. Beroepen zijn op 24 september 2015 ongegrond verklaard. Hoger beroep ingesteld. Nog geen uitspraak bekend. 8. Beroep tegen de beslissing op bezwaar tot niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar omdat sprake was van niet-verschoonbare termijnoverschrijding. Beroep is op 17 december 2015 ongegrond verklaard. Hoger beroep ingesteld. Nog geen uitspraak bekend. 1 ECLI:NL:RBGEL:2015:1441 8

11 Hoger beroep: 1. Over de eerst genoemde zaak heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 3 december 2014 geoordeeld dat het hoger beroep ongegrond is. De aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd Over de tweede zaak heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State eveneens op 3 december 2014 in hoger beroep geoordeeld dat beide beroepen ongegrond waren Over de als zesde genoemde zaak heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 18 november 2015 geoordeeld dat het hoger beroep ongegrond is. De aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd Op 5 maart heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in hoger beroep geoordeeld dat het hoger beroep tegen een uitspraak van de rechtbank van 30 januari 2013 ongegrond was. Het betrof hier een besluit tot invordering van een dwangsom ad ,00. In dezelfde uitspraak heeft de Raad van State geoordeeld over een door appellant ingediend beroep tegen een in 2013 genomen beslissing op bezwaar. De Raad van State was in die zaak de bevoegde instantie om te oordelen over het beroep tegen de beslissing op bezwaar omdat de rechtbank Gelderland over een met dat besluit samenhangend beroep al een uitspraak had gedaan en daartegen al hoger beroep was ingesteld. In een dergelijk geval worden zaken tegelijk behandeld. De beslissing op bezwaar uit 2013 betrof het niet-ontvankelijk klaren van een bezwaarschrift tegen een opgelegde last onder dwangsom op grond van niet-verschoonbare termijnoverschrijding. De Raad van State heeft het door appellant ingestelde beroep ongegrond verklaard. 5. Op 4 juni heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in hoger beroep geoordeeld dat het hoger beroep tegen een uitspraak van de rechtbank van 13 juni 2013 ongegrond was. Het betrof hier een besluit tot het uitkeren van een tegemoetkoming van ,00 wegens opzegging van een standplaatsvergunning voor een snackwagen op de markt. 6. Op 8 oktober heeft Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in hoger beroep geoordeeld dat het hoger beroep tegen een uitspraak van de rechtbank van 18 december 2013 ongegrond was. De rechtbank had het ingediende beroep tegen het uitblijven van de bekendmaking van de verlening van een omgevingsvergunning van rechtswege niet-ontvankelijk verklaard. 2 ECLI:NL:RVS:2014: ECLI:NL:RVS:2014: ECLI:NL:RVS:2015: ECLI:NL:RVS:2014:738 6 ECLI:NL:RVS:2014: ECLI:NL:RVS:2014:3632 9

12 Opvallende zaken Ingetrokken bezwaarschriften Het lijkt opvallend dat er amper bezwaarschriften (gedeeltelijk) gegrond zijn verklaard. Dat laat zich echter verklaren doordat bij de ingetrokken bezwaarschriften heel veel zaken zitten waarin vrij snel nadat bezwaar was gemaakt een toelichting op het besluit is gegeven die leidde tot intrekking van het bezwaar of waarin geconcludeerd werd dat er een ander besluit genomen had moeten worden en waarin dat andere besluit ook meteen genomen is, waarna de bezwaarmaker het bezwaar niet door hoefde te zetten. Over 2014 en 2015 werd bij 21 van de 96 bezwaarschriften, oftewel in 22% van de zaken, het bezwaarschrift ingetrokken nadat hangende het bezwaar een aanpassing van het besluit had plaatsgevonden. Beroep en hoger beroep Uit het feit dat er nagenoeg geen ingediend beroep of hoger beroep gegrond wordt verklaard, kan volgens de commissie worden afgeleid dat de primaire besluitvorming over het algemeen zorgvuldig gebeurt. Voor zover in de bezwaarprocedure motiveringsgebreken worden geconstateerd kunnen deze bij de beslissing op bezwaar in het kader van de volledige heroverweging alsnog worden hersteld. De bezwaarschriftprocedure fungeert daarmee als een goede zeeffunctie voor eventuele beroepsprocedures. Wet maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg Per januari 2015 is de uitvoering van de jeugdzorg naar gemeenten overgedragen. Dit heeft een aantal bezwaarschriften tot gevolg gehad. De aan de commissie voor advies voorgelegde zaken hebben niet tot gegrondverklaring van de bezwaren geleid. Gemeentelijke vertegenwoordiging Het bestuursorgaan - in nagenoeg alle zaken is dat het college - laat zich in de bezwaarprocedure vertegenwoordigen door een medewerker van de afdeling die het bestreden besluit heeft opgesteld. De commissie hecht waarde aan een goede vertegenwoordiging en stelt vast dat dit goed functioneert, zowel in de voorbereidende fase als ter zitting. De commissie ontvangt voor het procesdossier een schriftelijke toelichting op het bestreden besluit en een reactie op de naar voren gebrachte bezwaren met bijbehorende relevante stukken. Deze toelichting met bijlagen wordt door de secretaris van de commissie ter voorbereiding op de hoorzitting ook naar bezwaarde toegestuurd. 10

13 Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen Op 1 oktober 2009 is de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen in werking getreden. In de Algemene wet bestuursrecht is sinds 1 oktober 2009 bepaald dat binnen twaalf weken na afloop van de bezwaartermijn een beslissing genomen moet worden. Die beslistermijn kan met zes weken worden verlengd tot achttien weken. Dit zijn termijnen van orde, zodat ook na afloop nog steeds rechtsgeldig op het bezwaar kan worden beslist. Als na afloop van die termijn nog geen beslissing op het bezwaarschrift is genomen kan de bezwaarmaker het bestuursorgaan schriftelijk in gebreke stellen en aanspraak maken op een dwangsom. Het bestuursorgaan (B&W, de raad of de burgemeester) heeft na de ontvangst van de ingebrekestelling dan nog twee weken de tijd om alsnog te beslissen. Daarna verbeurt het bestuursorgaan een dwangsom voor elke dag dat het vervolgens in gebreke is, voor maximaal 42 dagen. De dwangsom bedraagt de eerste veertien dagen 20,00 per dag, de daaropvolgende veertien dagen 30,00 per dag en de overige dagen 40,00 per dag. Daarnaast kan de indienen van het bezwaarschrift tegen het uitblijven van het besluit op zijn bezwaarschrift in beroep gaan bij de rechtbank met het verzoek het bestuursorgaan te dwingen te beslissen, onder verbeurte van een dwangsom. De commissie streeft er naar ruim binnen de termijnen advies uit te brengen, zodat het bestuursorgaan binnen de beslistermijn een besluit kan nemen. Sommige bezwaren hebben een langere doorlooptijd, bijvoorbeeld omdat tussentijds nog overleg wordt gevoerd of nader onderzoek wordt gedaan. In die gevallen wordt de beslistermijn opgeschort. Bij toezending van de adviezen van de commissie bezwaarschriften aan het bestuursorgaan vermeldt de secretaris de termijn waarbinnen een beslissing op bezwaar moet worden genomen, rekening houdend met de tijd waarop opschorting heeft plaatsgevonden. Van de na 1 oktober 2009 binnengekomen bezwaarschriften zijn geen dwangsommen verbeurd. Tijdig beslissen blijft een punt van aandacht, temeer nu de gemeente dwangsommen kan verbeuren. 11

14 Conclusies en aanbevelingen Al enkele jaren wordt een groot aantal bezwaarschriften als gevolg van pre-mediation ingetrokken. Bij bezwaarschriften waarbij duidelijk is dat de zaak geschikt is voor een herziening van het eerdere besluit of een oplossing in der minne herziet de behandelend ambtenaar het besluit of er wordt contact opgenomen met bezwaarde. Het bieden van een luisterend oor voor bezwaren en het met elkaar hierover in gesprek gaan kan knelpunten oplossen. Dit voorkomt tijdrovende, juridische procedures. Ook is een goede motivering van besluiten of uitleg voorafgaand aan een beschikking volgens de commissie van groot belang. Een proactieve houding, ook in het in primaire proces, kan bezwaren voorkomen. De verwachting is dat in 2016 net als in voorgaande jaren goede resultaten geboekt kunnen worden door de persoonlijke aanpak van bezwaren door de toepassing van pre-mediation. Wellicht blijft het aantal door de commissie te behandelen bezwaarschriften dan opnieuw vrij laag. In de periode tot en met week 25 van 2016 zijn er 25 bezwaarschriften ingediend. Dat aantal doortrekkend naar een heel jaar zou leiden tot ongeveer 52 bezwaarschriften. Van die 25 zijn er inmiddels 5 weer ingetrokken. De commissie zal ook in 2016 met veel plezier haar werk voortzetten. Juli 2016 Commissie Bezwaarschriften van de gemeente Winterswijk, De secretaris, voorzitter, De mr. A.B. Damkot mr. H. Heijs 12

Gemeente Gennep. Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften Gennep 2016

Gemeente Gennep. Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften Gennep 2016 Gemeente Gennep Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften Gennep 206 8-5-207 Inhoud Inleiding... 2. De commissie... 3. Instelling commissie... 3.2 Samenstelling van de commissie... 3.3 Vergaderfrequentie...

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude JAARVERSLAG 2014

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude JAARVERSLAG 2014 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude JAARVERSLAG 2014 Inleiding Dit jaarverslag geeft inzage in de adviezen die

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE

JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE Inhoudsopgave Pagina Inleiding Samenstelling en taak commissie Vergaderfrequentie Aantal bezwaren Aard bezwaren Aard adviezen Advisering zonder

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarderadeel

Gemeente Leeuwarderadeel Gemeente Leeuwarderadeel 22 februari 2010 Inhoudsopgave pagina Inleiding 2 Hoofdstuk 1 Procedure 3 Hoofdstuk 2 Zittingen 6 Hoofdstuk 3 Besluiten op bezwaar 9 Hoofdstuk 4 Termijnen 10 Hoofdstuk 5 Conclusies

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Bezwaarschriftencommissie gemeente Leeuwarderadeel

JAARVERSLAG 2013. Bezwaarschriftencommissie gemeente Leeuwarderadeel JAARVERSLAG 2013 Bezwaarschriftencommissie gemeente Leeuwarderadeel Stiens, 15 maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding 2 pagina Hoofdstuk 1 Procedure 3 Hoofdstuk 2 Zittingen 6 Hoofdstuk 3 Besluiten op bezwaar

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE MIDDELBURG

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE MIDDELBURG COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE MIDDELBURG JAARVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... 3 pagina 2. Commissie... 4 2.1. Samenstelling 2.2. Secretariaat 2.3. Taak en werkwijze 2.4. Vergaderingen 3.

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarderadeel

Gemeente Leeuwarderadeel Gemeente Leeuwarderadeel 25 februari 2013 Inhoudsopgave Inleiding 2 pagina Hoofdstuk 1 Procedure 3 Hoofdstuk 2 Zittingen 5 Hoofdstuk 3 Besluiten op bezwaar 8 Hoofdstuk 4 Termijnen 9 Hoofdstuk 5 Conclusies

Nadere informatie

Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst. Jaarverslag 2012

Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst. Jaarverslag 2012 Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst Jaarverslag 202 Inhoud Voorwoord... 2. Commissie... 3. Taak en samenstelling... 3.2 Ondersteuning... 3.3 Premediation... 3.4 Werkwijze... 3.5 Digitaal bezwaar...

Nadere informatie

Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente. (versie 01/04/2013)

Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente. (versie 01/04/2013) Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente (versie 01/04/2013) Stel u vraagt een vergunning aan bij de gemeente en deze wordt geweigerd of uw buren hebben een vergunning gekregen voor het bouwen van

Nadere informatie

Sociale Dienst Walcheren

Sociale Dienst Walcheren Sociale Dienst Walcheren JAARVERSLAG 2011 Inhoudsopgave Voorwoord Pagina: 3 Inleiding Pagina: 4/5 Hoofdstuk 2: Ontwikkelingen Pagina: 6 Hoofdstuk 3: Statistieken Pagina: 7 / 8 / 9 Hoofdstuk 4: Beroep Pagina:

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Papendrecht

Jaarverslag 2014 Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Papendrecht Jaarverslag 2014 Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Papendrecht Over de periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014. Uitgebracht in april 2015. Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst. Jaarverslag 2011

Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst. Jaarverslag 2011 Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst Jaarverslag Inhoud Voorwoord.... Commissie.... Taak en samenstelling.... Ondersteuning.... Premediation.... Werkwijze.... Digitaal bezwaar....6 Hoorzittingen....7

Nadere informatie

Commissie bezwaarschriften

Commissie bezwaarschriften Commissie bezwaarschriften JAARVERSLAG 2016 GEMEENTE KATWIJK MAART 2017 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 De samenstelling en werkwijze van de commissie 4 Aantal ingekomen en behandelde bezwaarschriften 5 Uitkomst

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Commissie Bezwaar en Beroep Inleiding

Jaarverslag 2007 Commissie Bezwaar en Beroep Inleiding Jaarverslag 2007 Commissie Bezwaar en Beroep Inleiding Medio 1998 is in de gemeente Leeuwarderadeel de onafhankelijke commissie voor de bezwaar- en beroepschriften (hierna bezwaarschriftencommissie) ingesteld.

Nadere informatie

Commissie van advies voor de bezwaarschriften Gemeente Landerd

Commissie van advies voor de bezwaarschriften Gemeente Landerd Commissie van advies voor de bezwaarschriften Gemeente Landerd Jaarverslag 2014 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Doel, samenstelling commissie, procedure 2 Hoofdstuk 2 Ingediende en afgehandelde bezwaarschriften

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude JAARVERSLAG 2009 van de Commissie Bezwaarschriften periode 1 januari 2009-31

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN. Jaarverslag 2014

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN. Jaarverslag 2014 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN Jaarverslag 2014 Haaksbergen, mei 2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 COMMISSIE... 4 TOELICHTING CIJFERS... 5 OPMERKINGEN, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN... 7 CIJFERS... 8 2 INLEIDING

Nadere informatie

Jaarverslag 2002 van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften Gemeente Littenseradiel

Jaarverslag 2002 van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften Gemeente Littenseradiel Jaarverslag 2002 van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften Gemeente Littenseradiel 1 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 paragraaf 1.1 paragraaf 1.2 Jaarverslag 2002 van de Commissie voor de bezwaar-

Nadere informatie

b e z w a a r m a k e n

b e z w a a r m a k e n bezwaar maken In de gemeente Westland worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben voor uw woon- en leefsituatie. Daarom is het in de wet geregeld dat u bezwaar kunt maken

Nadere informatie

Commissie Bezwaarschriften Jaarverslag 2014 Orionis Walcheren

Commissie Bezwaarschriften Jaarverslag 2014 Orionis Walcheren Commissie Bezwaarschriften Jaarverslag 2014 Orionis Walcheren Jaarverslag 2014 Bezwarencommissie 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 VOORWOORD... 3 1. INLEIDING... 4 1.1SAMENSTELLING COMMISSIE... 5 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Olst-Wijhe, februari 2015 doc. nr.: Jaarverslag 2014 bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden

Olst-Wijhe, februari 2015 doc. nr.: Jaarverslag 2014 bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden Olst-Wijhe, februari 2015 doc. nr.: 15.010536 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1 Procedure 1.2 Commissie 1.3 Andere Aanpak 2. Gegevens over 2014 4 2.1 Aantal bezwaarschriften 2.2 Behandeling van de bezwaarschriften

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften 2016

Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften 2016 Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften 2016 Inhoudsopgave Pagina Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Aanbevelingen en conclusies 4 Inleiding 5 1. Werkwijze van de bezwaren 5 2. Overzicht van de bezwaren 6 2.1.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Commissie voor bezwaarschriften

Jaarverslag 2014. Commissie voor bezwaarschriften Jaarverslag 2014 Commissie voor bezwaarschriften 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de commissie voor bezwaarschriften van Waterschap De Dommel. Dit jaarverslag heeft betrekking op alle bezwaarschriften

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarderadeel

Gemeente Leeuwarderadeel Gemeente Leeuwarderadeel 29 januari 2009 Inhoudsopgave pagina Inleiding 2 Hoofdstuk 1 Procedure 3 Hoofdstuk 2 Zittingen 6 Hoofdstuk 3 Besluiten op bezwaar 9 Hoofdstuk 4 Termijnen 10 Hoofdstuk 5 Conclusies

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude JAARVERSLAG 2011 van de Commissie Bezwaarschriften periode 1 januari 2011-31

Nadere informatie

Bezwaarschriftenprocedure

Bezwaarschriftenprocedure Informatie over de bezwaarschriftprocedure Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, overweegt een bezwaarschrift in te dienen of tegen een aan u verleende vergunning bezwaar is gemaakt dan kunnen wij

Nadere informatie

Bezwaarschriftencommissie Awb Delfland. Jaarverslag 2012

Bezwaarschriftencommissie Awb Delfland. Jaarverslag 2012 Bezwaarschriftencommissie Awb Delfland Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 3 2. De bezwaarschriftencommissie 4 2.1 Samenstelling commissie en secretariaat 4 2.2 De taak en werkwijze van

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 2016

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 2016 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... 3 pagina 2. Commissie... 4 2.1. Taak en werkwijze 2.2. Samenstelling 2.3. Secretariaat 2.4. Vergaderingen 3. De bezwaarschriften

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN. Jaarverslag 2013

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN. Jaarverslag 2013 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN Jaarverslag 2013 Haaksbergen, juli 2014 INLEIDING Voor u ligt het jaarverslag 2013 van de Commissie bezwaarschriften. Het jaarverslag geeft een overzicht van de werkzaamheden

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Commissie Bezwaar en Beroep Inleiding

Jaarverslag 2006 Commissie Bezwaar en Beroep Inleiding Jaarverslag 2006 Commissie Bezwaar en Beroep Inleiding Medio 1998 is in de gemeente Leeuwarderadeel de onafhankelijke commissie voor de bezwaar- en beroepschriften (hierna bezwaarschriftencommissie) ingesteld.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 VAN DE VASTE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN

JAARVERSLAG 2016 VAN DE VASTE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 2016 VAN DE VASTE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN Gemeente HALDERBERGE JAARVERSLAG 2016 van de Vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Halderberge

Nadere informatie

Commissie voor de Bezwaarschriften van de gemeente Bunnik Jaarverslag 2013 en 2014

Commissie voor de Bezwaarschriften van de gemeente Bunnik Jaarverslag 2013 en 2014 Commissie voor de Bezwaarschriften van de gemeente Bunnik Jaarverslag 2013 en 2014 Inhoudsopgave Inleiding p.3 Hoofdstuk 1 Samenstelling van de Commissie voor de Bezwaarschriften p.5 Hoofdstuk 2 Het bezwaarschrift

Nadere informatie

Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde

Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde In de gemeente Zeewolde worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor uw omgeving. Daarom is het

Nadere informatie

vanstate /1/V6. Datum uitspraak: 28 maart 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

vanstate /1/V6. Datum uitspraak: 28 maart 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 201108441/1/V6. Datum uitspraak: 28 maart 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak na vereenvoudigde behandeling (artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb)) op het

Nadere informatie

1. ALGEMEEN 1.1. Aanleiding 1.2. Samenstelling van de commissie

1. ALGEMEEN 1.1. Aanleiding 1.2. Samenstelling van de commissie 1. ALGEMEEN 1.1. Aanleiding De Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) maakt het mogelijk bezwaar te maken tegen besluiten van de gemeente. De Awb voorziet in artikel 7:13 in de mogelijkheid dat voor

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2013:BZ7733

ECLI:NL:RVS:2013:BZ7733 ECLI:NL:RVS:2013:BZ7733 Instantie Raad van State Datum uitspraak 17-04-2013 Datum publicatie 17-04-2013 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201200753/1/A3 Bestuursrecht Hoger

Nadere informatie

JAARVERSLAG COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN -2004-

JAARVERSLAG COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN -2004- JAARVERSLAG COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN -2004- Opbouw jaarverslag 2004 Het verslag heeft de volgende hoofdstukindeling:. Inleiding. Doel.2 Samenstelling Commissie 2. Ingediende

Nadere informatie

Bezwaar en beroep februari 2013

Bezwaar en beroep februari 2013 Bezwaar en beroep februari 2013 Bezwaar en beroep Wie het niet eens is met een beslissing van Gedeputeerde Staten kan in veel gevallen een bezwaarschrift indienen. Dan wordt de zaak opnieuw behandeld.

Nadere informatie

BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE Awb DELFLAND secretariaat : Postbus 3061, 2601 DB Delft telefoon : fax :

BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE Awb DELFLAND secretariaat : Postbus 3061, 2601 DB Delft telefoon : fax : BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE Awb DELFLAND secretariaat : Postbus 3061, 2601 DB Delft telefoon : 015-2608062 fax : 015-2608018 Jaarverslag bezwaarschriftencommissie Awb Delfland over 2006 Inleiding Op grond

Nadere informatie

De bezwaarprocedure van de gemeente Helmond

De bezwaarprocedure van de gemeente Helmond U bent het niet eens met ons besluit! De bezwaarprocedure van de gemeente Helmond juli 2013 Als u het niet eens bent met ons besluit... Wij nemen regelmatig besluiten die betrekking hebben op u. Dat kan

Nadere informatie

Bezwaarprocedure Eindhoven, oktober 2016

Bezwaarprocedure Eindhoven, oktober 2016 Bezwaarprocedure Eindhoven, oktober 2016 Inhoudsopgave Hoe dien ik een bezwaar in? 3 Wat gebeurt er met mijn bezwaar? 3 Wanneer ontvang ik een beslissing op bezwaar? 5 Wat als ik het er niet mee eens ben?

Nadere informatie

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar?

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar? Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? De gemeente neemt vele beslissingen. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. U kunt dan bezwaar

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN. Gemeente Súdwest-Fryslân

JAARVERSLAG 2013 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN. Gemeente Súdwest-Fryslân JAARVERSLAG 2013 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN Gemeente Súdwest-Fryslân Maart 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Samenstelling en bevoegdheden 3 2.1 Samenstelling commissie 3 2.2 Het secretariaat van de

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VAN DE VASTE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN

JAARVERSLAG 2014 VAN DE VASTE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 2014 VAN DE VASTE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN Gemeente HALDERBERGE JAARVERSLAG 2014 van de Vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Halderberge

Nadere informatie

Proces behandeling bezwaarschriften

Proces behandeling bezwaarschriften Proces behandeling en Uitgangspunten: - Voorliggend werkproces is tijdelijk, in het kader van de uitvoering van het plan van aanpak n.a.v. het rekenkameronderzoek Bezwaarlijke termijnen: tijd voor een

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Bijlagen: I bezwaarschriften kamer sociale zaken en personeelsaangelegenheden. II bezwaarschriften algemene kamer 10

INHOUDSOPGAVE. Bijlagen: I bezwaarschriften kamer sociale zaken en personeelsaangelegenheden. II bezwaarschriften algemene kamer 10 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 taakomschrijving 1 1.2 ontwikkelingen 1 2. Samenstelling en werkwijze van de commissie 1 3. Secretariaat 2 4. Vergaderingen 3 5. Aantal bezwaarschriften 3 5.1. kamer sociale

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN

JAARVERSLAG 2013 COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 23 COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN - 2 - Inhoudsopgave Voorwoord 4.Inleiding 5 2.Commissie van advies voor de bezwaarschriften 2. Samenstelling commissie en secretariaat 6 2.2

Nadere informatie

ECLI:NL:RBBRE:2011:BP8246

ECLI:NL:RBBRE:2011:BP8246 ECLI:NL:RBBRE:2011:BP8246 Instantie Rechtbank Breda Datum uitspraak 25-02-2011 Datum publicatie 18-03-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 10 / 938 Wmo Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 van de externe bezwarencommissie, de klachtencommissie en de interne bezwarencommissie

Jaarverslag 2015 van de externe bezwarencommissie, de klachtencommissie en de interne bezwarencommissie Jaarverslag 2015 van de externe bezwarencommissie, de klachtencommissie en de interne bezwarencommissie - 1 - Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Externe bezwarencommissie 4 Hoofdstuk 2 Interne commissie

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAAR EN BEROEP vaste commissie van advies voor de bezwaar- en de beroepschriften gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

COMMISSIE BEZWAAR EN BEROEP vaste commissie van advies voor de bezwaar- en de beroepschriften gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude COMMISSIE BEZWAAR EN BEROEP vaste commissie van advies voor de bezwaar- en de beroepschriften gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude JAARVERSLAG 2008 van de Commissie Bezwaar en Beroep periode 1 januari

Nadere informatie

Procedure Bezwaar en beroep. Procedure bezwaar en beroep

Procedure Bezwaar en beroep. Procedure bezwaar en beroep bezwaar en beroep Wat is bezwaar en wat is beroep? Iemand die het niet eens is met een beslissing van de school, kan bezwaar aantekenen. De bezwaarprocedure is bedoeld om de school de gelegenheid te geven

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie bezwaarschriften van de gemeente Krimpen aan den IJssel

Jaarverslag Commissie bezwaarschriften van de gemeente Krimpen aan den IJssel Jaarverslag 2010 Commissie bezwaarschriften van de gemeente Krimpen aan den IJssel April 2011 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD...2 1. INLEIDING...3 2. SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE...3 3. DOELSTELLING EN BEVOEGDHEDEN

Nadere informatie

tegen een besluit Adressen en telefoonnummers Bezoekadres Gemeentekantoor Oranjeplein 1, Pijnacker Postadres Postbus 1, 2640 AA Pijnacker

tegen een besluit Adressen en telefoonnummers Bezoekadres Gemeentekantoor Oranjeplein 1, Pijnacker Postadres Postbus 1, 2640 AA Pijnacker Adressen en telefoonnummers Bezoekadres Gemeentekantoor Oranjeplein 1, Pijnacker Postadres Postbus 1, 2640 AA Pijnacker Telefoon 015-362 62 62 Uitgave gemeente Pijnacker-Nootdorp, november 2007 Bezwaar

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Commissie Bezwaar- en Beroepschriften Gemeente Leiderdorp

JAARVERSLAG. Commissie Bezwaar- en Beroepschriften Gemeente Leiderdorp JAARVERSLAG Commissie Bezwaar- en Beroepschriften Gemeente Leiderdorp 2007 Inleiding In dit jaarverslag geeft de Commissie Bezwaarschriften Leiderdorp een overzicht van de door de Commissie in 2007 verrichte

Nadere informatie

Leiden. U heeft een bezwaarschrift ingediend. Wat nu?

Leiden. U heeft een bezwaarschrift ingediend. Wat nu? Leiden U heeft een bezwaarschrift ingediend. Wat nu? U heeft een bezwaarschrift ingediend. Wat nu? Met het door u ingediende bezwaarschrift heeft u aangegeven dat u het niet eens bent met een beslissing

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarverslag Adviescommissie voor de bezwaarschriften kamer sociale aangelegenheden gemeente Bergen op Zoom

Jaarverslag Jaarverslag Adviescommissie voor de bezwaarschriften kamer sociale aangelegenheden gemeente Bergen op Zoom Adviescommissie voor de bezwaarschriften, kamer sociale aangelegenheden gemeente Bergen op Zoom 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 3 INSTELLING... 3 COMPETENTIE... 3 INVULLING... 4 VERGOEDING... 4 SAMENSTELLING...

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften

Jaarverslag 2016 vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften Jaarverslag 2016 vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften Inhoudsopgave 1. INLEIDING 1.1 DOEL 1.2 JURIDISCH KADER 1.3 SAMENSTELLING COMMISSIE 2. BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN 2.1 PROCEDURE BEZWAARSCHRIFTEN

Nadere informatie

Raadsvoorstel 48 Vergadering 27 juni Gemeenteraad. Onderwerp : Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2017.

Raadsvoorstel 48 Vergadering 27 juni Gemeenteraad. Onderwerp : Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2017. Raadsvoorstel 48 Vergadering 27 juni 2017 Gemeenteraad Onderwerp : Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2017. B&W vergadering : 23 mei 2017 Zaaknummer : 33366337 Dienst / afdeling : BJO- Bestuurs

Nadere informatie

Aankondiging van standaardverlenging termijn bij afdoening bezwaarschriften Gemeente Zaanstad Domein Bedrijfsvoering Afdeling Juridische Zaken

Aankondiging van standaardverlenging termijn bij afdoening bezwaarschriften Gemeente Zaanstad Domein Bedrijfsvoering Afdeling Juridische Zaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aankondiging van standaardverlenging termijn bij afdoening bezwaarschriften Gemeente Zaanstad Domein Bedrijfsvoering Afdeling Juridische Zaken 14 november 2012 RA121918

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2017:4332

ECLI:NL:RBGEL:2017:4332 ECLI:NL:RBGEL:2017:4332 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 22-08-2017 Datum publicatie 22-08-2017 Zaaknummer AWB - 17 _ 2951 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht

Nadere informatie

Adviescommissie voor bezwaarschriften Zandvoort Sociaal Domein

Adviescommissie voor bezwaarschriften Zandvoort Sociaal Domein 1 Adviescommissie voor bezwaarschriften Zandvoort Sociaal Domein Jaarverslag 2015 Gemeente Haarlem Middelen en Services, Juridische Zaken Juli 2016. 2 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1- Algemeen... 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Jaarverslag bezwaarschriften 2012

Jaarverslag bezwaarschriften 2012 Jaarverslag bezwaarschriften 2012 Jaarverslag bezwaarschriften 2012 Houten, maart 2013 1 Jaarverslag bezwaar- en beroepschriften 2012 In dit jaarverslag wordt ingegaan op het aantal bezwaarschriften dat

Nadere informatie

Gemeente Hof van Twente. W. Averesch-Zendman D. Djodikromo-de Jong L. Müller

Gemeente Hof van Twente. W. Averesch-Zendman D. Djodikromo-de Jong L. Müller Gemeente Hof van Twente W. Averesch-Zendman D. Djodikromo-de Jong L. Müller JAARVERSLAG COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN 2011-2012 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding... 4 2.1 Samenstelling commissie... 4 2.1.1 De Kamer

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Beverwijk

Rekenkamercommissie Beverwijk Rekenkamercommissie Beverwijk Gemeente Beverwijk t.a.v. leden van de Gemeenteraad Postbus 450 1940 AL Beverwijk datum 26 juni 2015 ons kenmerk onderwerp bijlagen Onderzoek naar de effectiviteit van de

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 631501/645034 Betreft: Beslissing op bezwaar Sapphire Media International B.V. Het Commissariaat voor de Media, gezien het besluit van 10 juni 2014, verzonden op 19 juni

Nadere informatie

de Rechtspraak Rechtbank Den Haag PER FAX Over het beroep met zaaknummer SGR 13/9215 BESLU V258 deel ik u het volgende mee.

de Rechtspraak Rechtbank Den Haag PER FAX Over het beroep met zaaknummer SGR 13/9215 BESLU V258 deel ik u het volgende mee. de Rechtspraak Rechtbank Den Haag ^'AANTEKENEN ] PER POST PER FAX Bestuursrecht De heer ir. Hagen Leeuwenberg 2 2635 GD Den Hoom bezoekadres Prins Clauslaan 60 2595 AJ Den Haag datum onderdeel contactpersoon

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 Commissie voor Bezwaarschriften Gemeente Heiloo

JAARVERSLAG 2015 Commissie voor Bezwaarschriften Gemeente Heiloo JAARVERSLAG 2015 Commissie voor Bezwaarschriften Gemeente Heiloo Heiloo, 22 april 2016 INHOUD JAARVERSLAG 2015 INLEIDING... 3 1. BEZWAARSCHRIFTEN... 4 1.1 Aantallen... 4 1.2 Onderwerp van de bezwaarschriften...

Nadere informatie

Rapport. Rapport over de Commissie voor de Beroep- en Bezwaarschriften van de gemeente Leiden. Datum: 11 april 2011. Rapportnummer: 2011/106

Rapport. Rapport over de Commissie voor de Beroep- en Bezwaarschriften van de gemeente Leiden. Datum: 11 april 2011. Rapportnummer: 2011/106 Rapport Rapport over de Commissie voor de Beroep- en Bezwaarschriften van de gemeente Leiden. Datum: 11 april 2011 Rapportnummer: 2011/106 2 Klacht Verzoeker klaagt over de wijze waarop de Commissie voor

Nadere informatie

Jaarverslag bezwaarschriften 2013

Jaarverslag bezwaarschriften 2013 Jaarverslag bezwaarschriften 2013 Jaarverslag bezwaarschriften 2013 Houten, maart 2014 1 Jaarverslag bezwaar- en beroepschriften 2013 In dit jaarverslag wordt ingegaan op het aantal bezwaarschriften dat

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie bezwaarschriften van de gemeente Krimpen aan den IJssel

Jaarverslag Commissie bezwaarschriften van de gemeente Krimpen aan den IJssel Jaarverslag 2009 Commissie bezwaarschriften van de gemeente Krimpen aan den IJssel Mei 2010 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD...2 1. INLEIDING...3 2. SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE...3 3. DOELSTELLING EN BEVOEGDHEDEN

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2016:6366

ECLI:NL:RBZWB:2016:6366 ECLI:NL:RBZWB:2016:6366 Instantie Datum uitspraak 10-10-2016 Datum publicatie 14-10-2016 Zaaknummer AWB 16_2223 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Bestuursrecht

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften

Jaarverslag 2015 vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften Jaarverslag 2015 vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften Inhoudsopgave 1. INLEIDING 1.1 DOEL 1.2 JURIDISCH KADER 1.3 SAMENSTELLING COMMISSIE 2. BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN 2.1 PROCEDURE BEZWAARSCHRIFTEN

Nadere informatie

Een bezwaarschrift dient u in als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente.

Een bezwaarschrift dient u in als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. 1 INLEIDING Wie het niet eens is met een besluit van de gemeente kan in veel gevallen een bezwaarschrift indienen. De bezwaarschriftencommissie bekijkt de zaak en adviseert de gemeente. In deze brochure

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 162/2014 Datum : 20 oktober 2014 B&W datum : Beh. ambtenaar : P. Ikink Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Jaarverslag commissie bezwaarschriften 2013 Aanleiding

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2013:2879

ECLI:NL:CRVB:2013:2879 ECLI:NL:CRVB:2013:2879 Instantie Datum uitspraak 17-12-2013 Datum publicatie 19-12-2013 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 13-211 WWB Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Orionis Walcheren JAARVERSLAG 2012

Orionis Walcheren JAARVERSLAG 2012 Orionis Walcheren JAARVERSLAG 2012 Inhoudsopgave Voorwoord Pagina: 3 Inleiding Pagina: 4 Hoofdstuk 2: Ontwikkelingen Pagina: 5 / 6 Hoofdstuk 3: Statistieken Pagina: 7 / 8 / 9 Hoofdstuk 4: Beroep Pagina:

Nadere informatie

b e z w a a r m a k e n

b e z w a a r m a k e n bezwaar maken In de gemeente Westland worden voor tdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben voor uw woon- en leefsituatie. Daarom is het in de wet geregeld dat u bezwaar kunt maken

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2002 VAN DE COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN VAN DE GEMEENTE WIJDEMEREN

JAARVERSLAG 2002 VAN DE COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN VAN DE GEMEENTE WIJDEMEREN JAARVERSLAG 2002 VAN DE COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN VAN DE GEMEENTE WIJDEMEREN 2 Inhoud pagina Inhoud 3 Voorwoord 4 1. Inleiding 5 2. Instelling van de commissie 5 3. Samenstelling van de commissie

Nadere informatie

Rapport. Oordeel. Datum: 18 april 2017 Rapportnummer: 2017/053

Rapport. Oordeel. Datum: 18 april 2017 Rapportnummer: 2017/053 Rapport Een onderzoek naar de handelwijze van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld in verband met de (informele) afhandeling van een bezwaarschrift. Oordeel Op basis van

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2. Voorwoord 3. Aanbevelingen en conclusies 4. Inleiding Werkwijze van de commissie 5

Inhoudsopgave 2. Voorwoord 3. Aanbevelingen en conclusies 4. Inleiding Werkwijze van de commissie 5 Jaarverslag commissie bezwaarschriften 2012 Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Aanbevelingen en conclusies 4 Inleiding 5 1. Werkwijze van de commissie 5 2. Overzicht van de bezwaren 7 2.1

Nadere informatie

Voor u ligt het verslag van de commissie van advies voor de bezwaarschriften over het jaar 2012.

Voor u ligt het verslag van de commissie van advies voor de bezwaarschriften over het jaar 2012. COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 2012 Inleiding Voor u ligt het verslag van de commissie van advies voor de bezwaarschriften over het jaar 2012. De commissie ziet het aantal zaken

Nadere informatie

Artikel 4 Zittingsduur De leden van de adviescommissie voor bezwaarschriften worden voor onbepaalde tijd benoemd.

Artikel 4 Zittingsduur De leden van de adviescommissie voor bezwaarschriften worden voor onbepaalde tijd benoemd. TOELICHTING ALGEMEEN Tot 1 januari 2013 adviseerde de Commissie voor bezwaar en beroep (hierna: de commissie) de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester in het nemen

Nadere informatie

Wanneer kunt u geen bezwaar maken?

Wanneer kunt u geen bezwaar maken? Informatie van uw gemeente Bezwaar Capelle aan den IJssel Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente Gemeente Capelle aan den IJssel Bezoekadres: Rivierweg

Nadere informatie

Actualiteiten bestuursrecht uitspraken 18 (en 11) november 2015. mr. W.J. (Willem) Bosma Van der Feltz advocaten www.feltz.nl

Actualiteiten bestuursrecht uitspraken 18 (en 11) november 2015. mr. W.J. (Willem) Bosma Van der Feltz advocaten www.feltz.nl Actualiteiten bestuursrecht uitspraken 18 (en 11) november 2015 mr. W.J. (Willem) Bosma Van der Feltz advocaten www.feltz.nl 1. ABRvS 18 november 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3536 (I) Dwangsom bij niet tijdig

Nadere informatie

Eerste aanleg: ECLI:NL:RBROT:2016:3597, Bekrachtiging/bevestiging

Eerste aanleg: ECLI:NL:RBROT:2016:3597, Bekrachtiging/bevestiging ECLI:NL:RVS:2017:84 Instantie Raad van State Datum uitspraak 18-01-2017 Datum publicatie 18-01-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201604839/1/A2 Eerste

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. commissie bezwaarschriften voor de gemeenten Doetinchem en Oude IJsselstreek

Jaarverslag 2015. commissie bezwaarschriften voor de gemeenten Doetinchem en Oude IJsselstreek Jaarverslag 2015 commissie bezwaarschriften voor de gemeenten Doetinchem en Oude IJsselstreek februari 2016 VOORWOORD Hierbij biedt de commissie bezwaarschriften voor de gemeenten Doetinchem en Oude IJsselstreek

Nadere informatie

Awb Algemene wet bestuursrecht

Awb Algemene wet bestuursrecht Awb Algemene wet bestuursrecht Bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente. Dit moet u weten. Bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente De Algemene wet bestuursrecht (Awb) geeft regels over de

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie voor bezwaarschriften

Jaarverslag Commissie voor bezwaarschriften Jaarverslag 2015 Commissie voor bezwaarschriften 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de commissie voor bezwaarschriften van Waterschap De Dommel. Dit jaarverslag heeft betrekking op alle bezwaarschriften

Nadere informatie

Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb) en de Gemeentewet;

Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb) en de Gemeentewet; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Grave; Ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb) en de Gemeentewet; besluiten:

Nadere informatie

Dakkapel kan wél Gemeente Diemen

Dakkapel kan wél Gemeente Diemen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Dakkapel kan wél Gemeente Diemen 23 oktober 2009 RA0943372 Samenvatting Een inwoner van Diemen en twee buren vragen een bouwvergunning aan voor een dakkapel met loggia.

Nadere informatie

Gemeente Berg en Dal Jaarverslag 2015 Commissie Bezwaarschriften

Gemeente Berg en Dal Jaarverslag 2015 Commissie Bezwaarschriften Gemeente Berg en Dal Jaarverslag 2015 Commissie Bezwaarschriften Mei 2016 1 Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften I. Inleiding Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten Groesbeek, Millingen aan de Rijn en

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2013:CA1901

ECLI:NL:RBGEL:2013:CA1901 ECLI:NL:RBGEL:2013:CA1901 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 04-06-2013 Datum publicatie 04-06-2013 Zaaknummer AWB 13/675 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Bezwaarschriftenprocedure 2014 Bezwaarschrift indienen?

Bezwaarschriftenprocedure 2014 Bezwaarschrift indienen? Bezwaarschrift indienen? Informatie over de bezwaarschriftenprocedure 1 Bezwaar maken Wie het niet eens is met een beslissing van het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad of van de burgemeester

Nadere informatie

In vervolg op [mijn brief / de hoorzitting] van [datum + evt. kenmerk] deel ik u het volgende mee.

In vervolg op [mijn brief / de hoorzitting] van [datum + evt. kenmerk] deel ik u het volgende mee. MODELBRIEVEN Hieronder treft u een aantal modelteksten aan die u kunt gebruiken bij het behandelen van een bezwaarschrift. Deze modelteksten zijn geschreven met het oog op de Wet dwangsom en beroep bij

Nadere informatie

Rapport. Datum: 8 augustus 2003 Rapportnummer: 2003/261

Rapport. Datum: 8 augustus 2003 Rapportnummer: 2003/261 Rapport Datum: 8 augustus 2003 Rapportnummer: 2003/261 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid tot het moment dat zij zich tot de Nationale ombudsman wendde nog geen beslissing

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2015:1791

ECLI:NL:RVS:2015:1791 ECLI:NL:RVS:2015:1791 Instantie Raad van State Datum uitspraak 10-06-2015 Datum publicatie 10-06-2015 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201408896/1/A1 Eerste

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 743 Paraaf: Onderwerp : Klachtenregeling en Reglement van orde klachtencommissie Besluit : Het College van Bestuur besluit tot vaststelling van de Klachtenregeling

Nadere informatie

36+OVER gemeente Oostzaan-Wormerland t.a.v. Mw. Mr. S.A.B. Hink. Postbus AA Wormer. Oostzaan, 20 November 2013, Mijn bezwaarschrift

36+OVER gemeente Oostzaan-Wormerland t.a.v. Mw. Mr. S.A.B. Hink. Postbus AA Wormer. Oostzaan, 20 November 2013, Mijn bezwaarschrift 36+OVER gemeente Oostzaan-Wormerland t.a.v. Mw. Mr. S.A.B. Hink. Postbus 20 1530 AA Wormer. Oostzaan, 20 November 2013, Betreft: Uw nummer: Mijn bezwaarschrift Boz2013_32/13-013365 Geachte mevrouw Hink,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Commissie voor bezwaar van de gemeente Doetinchem

Jaarverslag 2014. Commissie voor bezwaar van de gemeente Doetinchem Jaarverslag 2014 Commissie voor bezwaar van de gemeente Doetinchem Januari 2015 VOORWOORD Hierbij bied ik u mede namens de commissieleden het jaarverslag van de Commissie voor bezwaar over 2014 aan. De

Nadere informatie