JAARVERSLAG 2014 BEZWAREN EN KLACHTEN WATERSCHAP RIVIERENLAND

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2014 BEZWAREN EN KLACHTEN WATERSCHAP RIVIERENLAND"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2014 BEZWAREN EN KLACHTEN WATERSCHAP RIVIERENLAND Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 15

2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING BEZWAREN AWB Samenstelling adviescommissie Awb: Overzicht aantal ingediende bezwaarschriften adviescommissie Awb Behandeling bezwaren Awb Adviezen van de commissie Awb Behandeltermijnen Mediation... 8 BEZWAREN RECHTSPOSITIONELE BESLUITEN Samenstelling adviescommissie Rechtspositionele Zaken: Overzicht ingekomen zaken adviescommissie Rechtspositionele Zaken Behandeling bezwaren RPZ Beslistermijnen bezwaren RPZ... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 4. BEZWAREN LEGES Overzicht afgehandelde bezwaarschriften Afhandeling bezwaren leges Beslistermijnen bezwaren leges AFHANDELING KLACHTEN Overzicht ingediende klachten Afhandeling klachten in Beslistermijn klachten AANDACHTSPUNTEN EN NIEUWE ONTWIKKELINGEN Leantraject mediationgedeelte afhandelen bezwaar... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 6.3 Gezamenlijke bezwarencommissie Afhandeling van klachten... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 6.5 Klanttevredenheid Jaarverslag 2014 Pagina 2 van 15

3 1. INLEIDING Dit is het gecombineerde jaarverslag over de behandeling van bezwaren en klachten van Waterschap Rivierland van het jaar In dit jaarverslag wordt aandacht besteed aan het aantal ingediende bezwaarschriften en klachten, de verstrekte adviezen van de commissie, de beslissingen van het bestuursorgaan en de behandelingstermijnen. In 2011 is de andere aanpak van bezwaarschriften van start gegaan, dit hield in, dat voordat het bezwaarschrift behandelt wordt bij de adviescommissie eerst wordt gebeld en bekeken wordt of via overleg tot een oplossing gekomen kan worden. De ervaringen van de andere aanpak voor de ingediende bezwaren waren erg positief. Deze aanpak is daarom ook doorgezet en wederom in 2014 weer toegepast. In 2013 is 55 % procent van de bezwaarschriften opgelost met de andere aanpak. Van de bezwaarschriften die afgehandeld zijn in 2014 is 50% door overleg opgelost, dit is een daling van 5%. In dit jaarverslag wordt nader ingegaan op daling van de opgeloste zaken, de ervaringen en de verdere aanpak met de inzet van mediationvaardigheden bij de afhandeling van bezwaarschriften in In dit verslag worden eerst de algemene bezwaren besproken, dan de bezwaren gericht tegen rechtspositionele besluiten, de bezwaren tegen de aanslagen leges en daarna de klachten. Tot slot worden aandachtspunten benoemd en wordt stilgestaan bij nieuwe ontwikkelingen. Bezwaren Als een inwoner het niet eens is met een besluit van het waterschap kan hij hiertegen bezwaar maken. De procedure voor de behandeling van bezwaarschriften is beschreven in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en in de Verordening behandeling bezwaren en klachten. kent twee adviescommissies: de adviescommissie Rechtspositionele zaken, voor zaken betreffende de rechtspositie en de adviescommissie Awb, die adviseert over overige zaken, met uitzondering van bezwaren tegen belastingzaken (aanslag en leges). Voor het tweede jaar wordt er in dit jaarverslag ook gerapporteerd over de bezwaren die ingediend worden tegen de leges. Voordat de commissie advies uitbrengt worden de betrokkenen gehoord. Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt, dat bij het advies wordt gevoegd. Met dit advies wordt het besluit geheel heroverwogen in het besluit op bezwaar. Hiertegen staat beroep open bij de bestuursrechter. Voor belastingzaken geldt een andere procedure. Klachten Als een inwoner zich onheus behandeld voelt, kan hij een klacht indienen. Hoofdstuk 9 van de Wet algemeen bestuursrecht is de juridische basis voor de behandeling van mondelinge en schriftelijke klachten. De behandeling van klachten is vrijwel niet juridisch, omdat het gaat om uiten van ongenoegen over een gedraging (handelen of nalaten, wijze van bejegening) van een bestuurder of medewerker van het waterschap. De klachtencoördinator begeleidt de behandeling van de klachten. Na de inventarisatie van de klacht, wordt in een informeel gesprek de situatie met betrokkenen besproken. Bij de afdeling Bestuur en Organisatie is een adviseur relatiebeheer/mediator werkzaam, die ook betrokken is bij de afwikkeling van klachten. Hij tracht in het informele traject via (pre)mediation tot een oplossing te komen. Als het informele gesprek of de mediation niet tot een oplossing leidt wordt de klacht voorgelegd aan de adviescommissie. De commissie hoort betrokkenen en adviseert het waterschap over de behandeling van de klacht. Is een klager dan nog niet tevreden met de uitkomst, dan kan hij zijn klacht voorleggen aan de Nationale ombudsman. Jaarverslag 2014 Pagina 3 van 15

4 2. BEZWAREN AWB In de Awb is bepaald tegen welke besluiten bezwaar (en later beroep) kan worden gemaakt. Als overleg niet tot een oplossing leidt, worden de bezwaren voor advies voorgelegd aan de Adviescommissie Awb. De commissie hoort betrokkenen voordat advies wordt uitgebracht. 2.1 Samenstelling adviescommissie Awb: lid tevens plaatsvervangend voorzitter: lid tevens plaatsvervangend voorzitter: lid: lid: lid de heer P.G. Scherks de heer R. Brandwijk de heer M.A.J. Leenders de heer D. van Zanten de heer W.J. Megens 2.2 Overzicht aantal ingediende bezwaarschriften adviescommissie Awb In 2014 zijn er 71 bezwaarschriften ingediend. Het aantal ingediende bezwaren in 2014 is gedaald met 32 % in vergelijking met van de bezwaarschriften zijn digitaal via het e-formulier van de website ingediend. Dit zijn twee bezwaarschriften minder in vergelijking met 2013 echter in verhouding zijn er meer bezwaren elektronisch ingediend aangezien in 2014 aanzienlijk minder bezwaarschriften zijn ingediend. Jaarverslag 2014 Pagina 4 van 15

5 Overzicht aantallen besluiten waartegen bezwaar kan worden gemaakt In het overzicht zijn de besluiten waartegen geen bezwaar kan worden gemaakt niet opgenomen. Tegen besluiten die met de uniforme voorbereidingsprocedure worden genomen kan (na een zienswijze) beroep worden aangetekend. Dit geldt bijvoorbeeld voor een peilbesluit (3) en het vaststellen van de Legger (2). soort besluit totaal aantal besluiten 2014 aantal ingediende bezwaren 2014 Percentages Watervergunning wateren, dijken (inclusief ,1 % 24 weigering watervergunning, 130 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens RVV 1990) Weg- en waterbouw en Technische % Projecten (4 verkeersbesluiten, 8 gedoogplicht, 2 projectplannen) bestuursdwangaanschrijvingen ,1% 1112 B-schouw sloten 60 zomerschouw waterkeringen, 166 najaarsschouw waterkeringen, 205 Preventieve last 53 Kosten toegepaste bestuursdwang 79 Invorderingsbeschikkingen 31 Diepteschouw Handhaving (8 bestuursdwang, ,8% dwangsom, 2 gedoogbesluiten, 31 intrekken besluit, 4 handhavingsverzoeken, 15 verlenging begunstigingstermijn, 4 verlengen betalingstermijn, 5 tijdelijk niet handhaven ) subsidiebesluiten ,3% (1 natuur vriendelijke oever, 60 akkerranden) Overig 4 TOTAAL ,1% Het aantal ingediende bezwaarschriften van 2014 is in vergelijking met 2013 met 33 bezwaarschriften gedaald. Voornamelijk is er een daling te zien bij de preventieve last besluiten genomen door afdeling Beheer en Onderhoud. In 2013 is door afdeling Beheer en Onderhoud voor het eerst de preventie last onder dwangsom schouw toegepast waarbij 542 besluiten zijn genomen. In 2014 zijn er door afdeling Beheer en Onderhoud nog maar 205 besluiten genomen ten aanzien van de preventieve last. Dit is een daling van ruim 60%. In 2013 zijn in totaal 48 bezwaarschriften door burgers ingediend ten aanzien van besluiten genomen door afdeling Beheer en Onderhoud. In 2014 zijn er 18 bezwaarschriften ingediend tegen besluiten van afdeling Beheer en Onderhoud. Het aantal bezwaarschriften is hierdoor ruim afgenomen. Bij afdeling Handhaving is ook een sterke afname van bezwaarschriften te zien in Zo waren er in 2013 in totaal 20 bezwaarschriften ingediend en in bezwaarschriften. Er zijn 5 bezwaren binnen gekomen gericht tegen één projectplan van afdeling Technische Projecten. Jaarverslag 2014 Pagina 5 van 15

6 2.3 Behandeling bezwaren Awb 2014 In het verslagjaar 2014 zijn de bezwaarschriften vermeld die in 2014 zijn afgehandeld. Bepalend is of het besluit op bezwaar in 2014 is verzonden. Voor de bezwaren die zijn opgelost door overleg en vervolgens zijn ingetrokken geldt de datum van intrekken door de bezwaarde. Nog in behandeling per 1 januari 2014: 26 bezwaarschriften. Ontvangen in 2014: 71 bezwaarschriften. Totaal te behandelen in 2014: 97 bezwaarschriften. Afgedaan in 2014: In behandeling per 1 januari 2015: 80 bezwaarschriften. 17 bezwaarschriften. Jaarverslag 2014 Pagina 6 van 15

7 Overzicht afgehandelde bezwaarschriften Afgehandelde bezwaren 2014 Totaal nietontvankelijk bezwaar opgelost ongegrond deels gegrond/ gegrond Vergunningen Beheer en Onderhoud schouw Handhaving Bestuurszaken, overig 2 2 Weg- en waterbouw Plannen Totaal aantal zaken 80 (100%) 4 5% 42 52,5% 21 26,2% 13 16,3 % Van de 80 in 2014 afgehandelde bezwaarschriften bedraagt het aantal ingetrokken bezwaarschriften 42. Het percentage aantal ingetrokken bezwaarschriften is gedaald met 3% in vergelijking met ,5%). 2.4 Adviezen van de commissie Awb In 2014 heeft de Adviescommissie Awb 30 bezwaarschriften behandeld en hierover advies uitgebracht aan het college van dijkgraaf en heemraden. Alle adviezen van de adviescommissie zijn overgenomen door het college van dijkgraaf en heemraden. In 2013 zijn er 38 bezwaarschriften behandeld door de Adviescommissie dit is een daling van 21%. Jaarverslag 2014 Pagina 7 van 15

8 2.5 Behandeltermijnen De wettelijke beslistermijn voor het nemen van een beslissing op bezwaar bedraagt 12 weken als er een commissie voor advies is ingesteld. De beslissing kan voor ten hoogste 6 weken worden verdaagd. Hierover dienen de betrokkenen tijdig, schriftelijk te worden geïnformeerd. Deze grafiek geeft een beeld van de gemiddelde beslistermijn van de besluiten op bezwaar 2014 in vergelijking met voorgaande jaren. De gemiddelde beslistermijn van de besluiten op bezwaar in 2014 is 11 weken, deze termijn is in vergelijking met voorgaande jaren vergelijkbaar. De gemiddelde beslistermijn in 2013 bedroeg 11 weken en was in 2012 nog 10,5 weken. Soms is er meer tijd dan 12 weken nodig voor de behandeling van een bezwaar. In die gevallen wordt een verdagingsbrief (6 weken) met de uiterste beslisdatum naar betrokkenen gestuurd. 2.6 Mediation Vanaf 1 februari 2011 is de andere aanpak bij het afhandelen van bezwaar ingevoerd en wordt bezwaarde eerst gebeld en bekeken of via overleg tot een oplossing kan worden gekomen. De ervaringen van de andere aanpak voor de ingediende bezwaren waren zeer positief in de afgelopen jaren en is doorgezet in In 2014 zijn 83 zaken van de 92 ontvankelijke bezwaarzaken die behandeld werden geschikt voor mediation. Jaarverslag 2014 Pagina 8 van 15

9 OVERZICHT RESULTATEN ANDERE AANPAK (MEDIATION) BEZWAARSCHRIFTEN 2014 (op basis van binnengekomen bezwaarschriften in 2014) AANTAL bezwaarschriften niet ontvankelijk opgelost percentage opgelost niet opgelost niet geschikt voor mediation geschikt voor mediation percentage niet opgelost nog in overleg percentage nog in overleg vergunning ,4% 15 37,7% 10 22,2% en handhaving % 4 50% 0 0% beheer en ,4% 5 26,3% 2 10,5% onderhoud wegen ,9% 4 57,1% 0% 0% overig plannen % 1 50% - - TOTAAL % 29 35% 13 15,6% Van de bezwaarschriften die geschikt zijn voor mediation is 50% door overleg opgelost. In 35,4% van de gevallen heeft overleg niet tot een oplossing geleid en is het bezwaar alsnog voorgelegd aan de bezwarencommissie. Bij 15,9% van de bezwaren loopt het overleg nog. De inschatting hierbij is dat meer dan de helft hiervan ook tot een oplossing zal leiden. Jaarverslag 2014 Pagina 9 van 15

10 3. BEZWAREN RECHTSPOSITIONELE BESLUITEN Samenstelling adviescommissie Rechtspositionele Zaken: voorzitter: de heer mr. J.M.M.B. Maes lid namens werkgever: de heer H.A. Verhoef lid namens werknemers: de heer F. Kolk plv. voorzitter: de heer A.M. van Hekesen (gestopt per ) plv. lid namens werkgever: de heer C.F.J. de Jongh (per ) plv. lid namens werknemers: de heer Th.B. Jacobs 3.1 Overzicht ingekomen zaken adviescommissie Rechtspositionele Zaken 3.2 Behandeling bezwaren RPZ 2014 In behandeling per 1 januari 2014: Ontvangen in 2014: Te behandelen in 2014: Afgedaan in 2014: In behandeling per 1 januari 2015: 1 bezwaarschrift. 2 bezwaarschriften. 3 bezwaarschriften. 1 bezwaarschrift. 2 bezwaarschriften. In totaal heeft de commissie RPZ in 2014 voor WSRL geen bezwaarschriften afgehandeld. De bezwaren die lopen betreffen oud medewerkers waarmee in overleg is om de bezwaren op een andere manier op te lossen. Jaarverslag 2014 Pagina 10 van 15

11 Twee zaken zijn in 2014 niet afgehandeld. In een zaak is er nog sprake van minnelijk overleg. In de andere zaak heeft bezwaarde uitstel gehad voor het indienen van zijn gronden tot 1 januari Op grond van een overeenkomst behandelt de adviescommissie RPZ van ook bezwaarschriften van medewerkers van Aquon. Hetzelfde geldt voor medewerkers van BSR. De adviescommissie RPZ heeft in 2014 drie bezwaarschriften van een medewerker van Aquon behandeld. De behandeling van de bezwaarschriften door de adviescommissie RPZ van Waterschap Rivierenland voor Aquon is naar tevredenheid van van Aquon uitgevoerd. Jaarverslag 2014 Pagina 11 van 15

12 4. BEZWAREN LEGES 4.1. Overzicht afgehandelde bezwaarschriften 2014 In 2014 zijn er 23 bezwaarschriften binnengekomen betreffende de aanslag legeskosten. Dit is 1,75 % op een totaal van ruim 1313 aanslagen leges. 4.2 Afhandeling bezwaren leges Van de 23 bezwaarschriften is 52% ongegrond verklaard en 39% gegrond, één zaak loopt nog. Bij de gegrond verklaarde bezwaren is het bedrag van de legesaanslag verminderd. Totaal aantal afgehandelde bezwaren 2014 Niet-ont vankelijk bezwaar ingetrokken ongegrond deels gegrond gegrond % - 4,3% 52,2 % 43,5 % De belangrijkste redenen voor het bezwaar zijn de volgende: - de bouwkosten zijn in werkelijkheid lager dan met de aanvraag is aangegeven; - het te bouwen object staat wel/niet in de kernzone;. - verzoek om kwijtschelding van de leges. 4.3 Beslistermijnen bezwaren leges De gemiddelde beslistermijn bedraagt 8,2 weken. De wettelijke beslistermijn is maximaal 12 weken. Jaarverslag 2014 Pagina 12 van 15

13 5. AFHANDELING KLACHTEN 5.1 Overzicht ingediende klachten 2014 In 2014 zijn er in totaal 38 klachten geregistreerd. In 2013 werden er 37 klachten geregistreerd. Dit jaar hebben we dus één klacht meer ontvangen dan in het voorgaande jaar. Gemiddeld ontvangen we jaarlijks zo n 32 klachten. 5.2 Afhandeling klachten in 2014 In behandeling per 1 januari 2014: Ontvangen in 2014: Te behandelen in 2014: Afgedaan in 2014: In behandeling per 1 januari 2015: 5 klachten 38 klachten 43 klachten 42 klachten 1 klacht Soort klachten De meeste van de 38 klachten die in 2014 werden ingediend, gaan over de wijze waarop bepaalde werkzaamheden door het waterschap werden uitgevoerd, zoals (on)zorgvuldigheid bij de uitvoering van bijvoorbeeld het onderhoud van watergangen, maaibeheer of de uitvoering van baggerwerkzaamheden. Verder is een aantal keer geklaagd over verkeersmaatregelen. In een paar gevallen is een klacht tegen een medewerker ingediend. Daarnaast is een aantal keer geklaagd over miscommunicatie met (medewerkers) van het waterschap. De meeste klachten in 2014 hadden betrekking op de afdelingen: Beheer en Onderhoud (16) en Weg en Waterbouw (15). Eén klacht had betrekking op het bestuur. Het betrof in dit geval een bezwaar dat was afgehandeld door het CDH in plaats van het AB. In 33% van de gevallen werd de klacht gegrond of gedeeltelijk gegrond bevonden. Dit percentage is 17% lager dan voorgaande jaren. In 40% van de gevallen is de klacht ongegrond verklaard en 26% is op een overige wijze afgedaan, bijvoorbeeld door het doorzenden van de klacht naar de juiste instantie. Een gegronde klacht heeft soms aanleiding gegeven om een bepaalde werkwijze binnen het waterschap aan te passen. Jaarverslag 2014 Pagina 13 van 15

14 Agehandelde klachten 2014 Totaal Ongegrond Gegrond/Deels gegrond Overig/ doorgezonden Beheer en Onderhoud Facilitaire Dienstverlening Handhaving Weg en Waterbouw Bestuur en Organisatie Totaal aantal afgehandelde klachten (100%) 17 (40,48%) 14 (33,33%) 11 (26,19%) 5.3 Beslistermijn klachten De gemiddelde afhandelingstermijn van de in 2014 ontvangen klachten is 2,7 weken (2013 was 4,1 weken). Gestreefd wordt om binnen 1 week met de klager contact op te nemen, binnen twee weken een gesprek met de klager te plannen en om binnen 6 weken tot een oplossing te komen. Het merendeel van de klachten (92 %) werd binnen de beslistermijn van 6 weken afgehandeld. In zeven gevallen is de afhandelingstermijn opgeschort, omdat de behandeling van de klacht nader onderzoek vergde. Afhandeling informeel traject Vrijwel alle klachten die in 2014 werden behandeld, zijn in het informele traject opgelost. Twee klachten worden ter advisering voorgelegd aan de adviescommissie Awb. De behandeling hiervan vindt plaats in februari Jaarverslag 2014 Pagina 14 van 15

15 6. AANDACHTSPUNTEN EN NIEUWE ONTWIKKELINGEN 6.1 Minder bezwaarschriften 2014 In 2013 is door afdeling beheer en onderhoud voor het eerst de preventie last onder dwangsom schouw toegepast. Naast die nieuwe maatregel zijn er in totaal 53 bezwaarschriften door burgers ingediend tegen besluiten van afdeling beheer en onderhoud. In 2014 is een duidelijke afname te zien van de genomen besluiten door afdeling beheer en onderhoud en het aantal ingediende bezwaarschriften. Er zijn in totaal 20 bezwaarschriften behandeld in Tevens is er een duidelijke afname aan binnengekomen bezwaarschriften te zien bij afdeling handhaving. In 2013 waren er 35 bezwaarschriften in behandeling en in 2014 zijn er 12 bezwaarschriften in behandeling genomen. 6.2 Resultaten Mediation Vanaf 1 februari 2011 is de andere aanpak bij het afhandelen van bezwaar ingevoerd en wordt bezwaarde eerst gebeld en bekeken of via overleg tot een oplossing kan worden gekomen. De ervaringen van de andere aanpak voor de ingediende bezwaren waren zeer positief in de afgelopen jaren en is doorgezet in Van de 80 in 2014 afgehandelde bezwaarschriften zijn er 42 bezwaarschriften met mediation opgelost. Dit is een score van 53 %, dit is vergelijkbaar met het percentage in 2013 (56% van de bezwaren opgelost met mediation). De resultaten van de mediation heeft samen met de afname van het aantal bezwaarschriften er toe geleid dat Adviescommissie Awb minder bezwaarschriften heeft behandeld dan in In 2014 zijn er 30 bezwaarschriften behandelt en is hierover advies uitgebracht aan het college van dijkgraaf en heemraden.in 2013 zijn er 38 bezwaarschriften behandeld door de Adviescommissie, dit is een daling van 21%. Alle adviezen van de adviescommissie zijn overgenomen door het college van dijkgraaf en heemraden. 6.3 Gezamenlijke bezwarencommissie De zittingstermijn van de leden van de bezwarencommissie Awb zal worden verlengd tot medio 2015, de zittingsperiode van het algemeen bestuur van het waterschap. Vanaf 1 juli 2015 zal er gezamenlijk een nieuwe bezwarencommissie met waterschap Hollandse Delta van start gaan. De voorbereidingen van het werven van nieuwe leden heeft eind 2014 plaatsgevonden. De hoeveelheid genomen besluiten waren vergelijkbaar in de jaren 2013 en Klanttevredenheid afhandeling klachten Om de klanttevredenheid te kunnen meten zijn ook in 2014 antwoordkaarten verstuurd, waarin werd gevraagd naar een oordeel over de afhandeling van de ingediende klacht. De respons hierop was echter laag. In vijf gevallen werd een antwoordkaart teruggestuurd. Het gemiddelde cijfer bedraagt een 8. Jaarverslag 2014 Pagina 15 van 15

JAARVERSLAG 2013 BEZWAREN EN KLACHTEN WATERSCHAP RIVIERENLAND

JAARVERSLAG 2013 BEZWAREN EN KLACHTEN WATERSCHAP RIVIERENLAND JAARVERSLAG 2013 BEZWAREN EN KLACHTEN WATERSCHAP RIVIERENLAND Jaarverslag 2013 Pagina 1 van 15 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. BEZWAREN AWB... 4 2.1 Samenstelling adviescommissie Awb:... 4 2.2 Overzicht

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2017 BEZWAREN EN KLACHTEN WATERSCHAP RIVIERENLAND

JAARVERSLAG 2017 BEZWAREN EN KLACHTEN WATERSCHAP RIVIERENLAND JAARVERSLAG 7 BEZWAREN EN KLACHTEN WATERSCHAP RIVIERENLAND Jaarverslag 7 Pagina van 7 INHOUDSOPGAVE. INLEIDING...3. BEZWAREN AWB.... Samenstelling adviescommissie Awb.... Overzicht aantal ingediende bezwaarschriften

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 BEZWAREN EN KLACHTEN WATERSCHAP RIVIERENLAND

JAARVERSLAG 2015 BEZWAREN EN KLACHTEN WATERSCHAP RIVIERENLAND JAARVERSLAG 2015 BEZWAREN EN KLACHTEN WATERSCHAP RIVIERENLAND Jaarverslag 2015 Pagina 1 van 14 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. BEZWAREN AWB... 4 2.1 Samenstelling adviescommissie Awb... 4 2.2 Overzicht

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 BEZWAREN EN KLACHTEN WATERSCHAP RIVIERENLAND

JAARVERSLAG 2016 BEZWAREN EN KLACHTEN WATERSCHAP RIVIERENLAND JAARVERSLAG 6 BEZWAREN EN KLACHTEN WATERSCHAP RIVIERENLAND Jaarverslag 6 Pagina van 6 INHOUDSOPGAVE. INLEIDING...3. BEZWAREN AWB.... Samenstelling adviescommissie Awb.... Overzicht aantal ingediende bezwaarschriften

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Papendrecht

Jaarverslag Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Papendrecht Jaarverslag 2016 Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Papendrecht Over de periode 1 januari 2016 t/m 31 december 2016. Uitgebracht in maart 2017. Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Jaarverslag klachtbehandeling 2018

Jaarverslag klachtbehandeling 2018 Jaarverslag klachtbehandeling 2018 Ede, februari 2019 VERSIE: 1.0 A. Bezemer, klachtencoördinator 1 1. Inleiding In dit jaarverslag wordt gerapporteerd over de behandeling van klachten in 2018 op grond

Nadere informatie

Interne klachtenanalyse gemeente Hoogeveen. Interne klachtenanalyse over de in het jaar 2017 ingediende klachten.

Interne klachtenanalyse gemeente Hoogeveen. Interne klachtenanalyse over de in het jaar 2017 ingediende klachten. Interne klachtenanalyse gemeente Hoogeveen Interne klachtenanalyse over de in het jaar 2017 ingediende klachten. Inhoud Inleiding... 3 1. Aantal klachten in 2017... 4 2. Gemiddelde afhandelingstermijn...

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Papendrecht

Jaarverslag 2014 Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Papendrecht Jaarverslag 2014 Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Papendrecht Over de periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014. Uitgebracht in april 2015. Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Jaarverslag 2017 Klachten

Jaarverslag 2017 Klachten Kerkplein 2 T (0343) 56 56 00 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Jaarverslag 2017 Klachten Datum 6 februari 2018 Thema Koers Auteur B. van de Water Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Commissie van advies voor de bezwaarschriften Gemeente Landerd

Commissie van advies voor de bezwaarschriften Gemeente Landerd Commissie van advies voor de bezwaarschriften Gemeente Landerd Jaarverslag 2014 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Doel, samenstelling commissie, procedure 2 Hoofdstuk 2 Ingediende en afgehandelde bezwaarschriften

Nadere informatie

Jaarverslag klachtafhandeling 2017

Jaarverslag klachtafhandeling 2017 Jaarverslag klachtafhandeling 2017 Ede, februari 2018 VERSIE: 1.0 A. Bezemer, klachtencoördinator 1 1. Inleiding Als overheidsorganisatie moet de Omgevingsdienst De Vallei (OddV) personen en instanties

Nadere informatie

JAARVERSLAG KLACHTEN GEMEENTE HOF VAN TWENTE

JAARVERSLAG KLACHTEN GEMEENTE HOF VAN TWENTE JAARVERSLAG KLACHTEN 2014 GEMEENTE HOF VAN TWENTE Inhoud 1. Inleiding. 3 2. Wat zijn klachten?... 3 2.1 Gedragingen 3 2.2 Geen klachten 3 3. Klachtenprocedure.. 3 3.1 Intern en extern klachtrecht 3 3.2

Nadere informatie

Gemeente Landerd. Jaarverslag Commissie van advies voor de bezwaarschriften

Gemeente Landerd. Jaarverslag Commissie van advies voor de bezwaarschriften Gemeente Landerd Jaarverslag Commissie van advies voor de bezwaarschriften Inhoudsopgave. Inleiding.... Doel.... Samenstelling commissie.... Procedure.... Ingediende en afgehandelde bezwaarschriften....

Nadere informatie

Jaarverslag Klachten 2017

Jaarverslag Klachten 2017 Jaarverslag Klachten 2017 Gemeente Landerd Klachten: Signalen van burgers Burgers die niet tevreden zijn over onze dienstverlening kunnen een klacht indienen; De klachtenprocedure is bedoeld om het vertrouwen

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie bezwaarschriften

Jaarverslag Commissie bezwaarschriften Jaarverslag Commissie bezwaarschriften 08 Inhoudsopgave Betreft Pagina Inleiding / Samenvatting Aanbevelingen 4 Overzicht Kamer algemene zaken 4 Overzicht Kamer sociale zaken 7 Lijst van afkortingen 0

Nadere informatie

Jaarverslag klachten 2011 Gemeente Heusden

Jaarverslag klachten 2011 Gemeente Heusden Gemeente Heusden 1 Inhoud 1. Inleiding 1 2. Klachten 2 a. De cijfers 2 - Aantal klachten in 11 - Wijze van afdoening van klachten - Uitslag klachtbehandeling 3 - Aard van de klachten 4 - De termijnen b.

Nadere informatie

Jaarverslag commissie bezwaarschriften. Gemeente Hollands Kroon en Gemeente Texel 2017

Jaarverslag commissie bezwaarschriften. Gemeente Hollands Kroon en Gemeente Texel 2017 Jaarverslag commissie bezwaarschriften Gemeente Hollands Kroon en Gemeente Texel 2017 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. OVERZICHT BEZWAARSCHRIFTEN 2017 4 1.1 Binnengekomen bezwaarschriften naar onderwerp 4

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie bezwaarschriften

Jaarverslag Commissie bezwaarschriften Jaarverslag Commissie bezwaarschriften 07 Gemeente Dronten Inhoudsopgave Betreft Pagina Inleiding / Samenvatting Aanbevelingen Overzicht Kamer algemene zaken Overzicht Kamer sociale zaken 7 Lijst van afkortingen

Nadere informatie

Inleiding Het jaarverslag Commissie bezwaarschriften en het jaarverslag klachten, beide over 2012, treft u hierbij aan.

Inleiding Het jaarverslag Commissie bezwaarschriften en het jaarverslag klachten, beide over 2012, treft u hierbij aan. Zaaknummer: 00340479 Onderwerp: Jaarverslag bezwaar en klachten 2012 Collegevoorstel Inleiding Het jaarverslag Commissie bezwaarschriften en het jaarverslag klachten, beide over 2012, treft u hierbij aan.

Nadere informatie

college van Burgemeester en wethouders Piet Hugense Datum 7 januari 2015 Onderwerp jaarverslag klachtbehandeling 2014 Zaaknummer

college van Burgemeester en wethouders Piet Hugense Datum 7 januari 2015 Onderwerp jaarverslag klachtbehandeling 2014 Zaaknummer Aan college van Burgemeester en wethouders Van Piet Hugense Datum 7 januari 2015 Onderwerp jaarverslag klachtbehandeling 2014 Zaaknummer 212009 1. Inleiding Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Jaarverslag klachten 2014 Gemeente Middelburg

Jaarverslag klachten 2014 Gemeente Middelburg Jaarverslag klachten 2014 Gemeente Middelburg Middelburg, 12 februari 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. De klachtenprocedure 3. Het verslag in cijfers 3.1 Aantal klachten in 2014 3.2 Wijze van afdoening

Nadere informatie

Jaarverslag klachten 2016 Gemeente Heusden

Jaarverslag klachten 2016 Gemeente Heusden Jaarverslag klachten 1 Gemeente Heusden Inhoud 1. Inleiding 1. Klachten a. De cijfers - Aantal klachten in 1 - Wijze van afdoening van klachten - Uitslag klachtbehandeling - De inhoud van de klachten -

Nadere informatie

Consequenties / risico s Niet van toepassing

Consequenties / risico s Niet van toepassing ambtelijke Toelichting aan het college - 82869 steller: Piet Hugense Gevraagd besluit Het college van Molenwaard besluit: 1. kennis te nemen van het jaarverslag met de bijbehorende bijlagen van de klachtencoördinator

Nadere informatie

Jaarverslag klachtenbehandeling 2004

Jaarverslag klachtenbehandeling 2004 Jaarverslag klachtenbehandeling 2004 Afdeling Bestuursondersteuning en Personeelszaken maart 2005 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Klachtenregeling 5 3. Communicatie 10 4. Samenvatting en aanbevelingen 10 2 1.

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften

Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften Jaarverslag 2016 Commissie Bezwaarschriften Vastgesteld door commissie: 14 maart 2017 Gemeente Zandvoort Telefoon: 14023 Fax: 023 571 37 24 E-mail: info@zandvoort.nl Internet: www.zandvoort.nl Postadres:

Nadere informatie

Jaarverslag klachten 2017 Gemeente Heusden

Jaarverslag klachten 2017 Gemeente Heusden Jaarverslag klachten 7 Gemeente Heusden Inhoud. Inleiding. Klachten a. De cijfers - Aantal klachten in 7 - Wijze van afdoening van klachten - Uitslag klachtbehandeling - De inhoud van de klachten - De

Nadere informatie

Olst-Wijhe, maart 2017 doc. nr.: Jaarverslag 2016 bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden

Olst-Wijhe, maart 2017 doc. nr.: Jaarverslag 2016 bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden Olst-Wijhe, maart 2017 doc. nr.: 17.001489 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1 Procedure 1.2 Commissie 1.3 Andere Aanpak 2. Gegevens over 2016 4 2.1 Aantal bezwaarschriften 2.2 Behandeling van de bezwaarschriften

Nadere informatie

Inhoudelijke boodschap Raadsbrief Onderwerp: Registratienummer: Datum: Betreft Programma: Portefeuillehouder: Medewerker: Aanleiding

Inhoudelijke boodschap Raadsbrief Onderwerp: Registratienummer: Datum: Betreft Programma: Portefeuillehouder: Medewerker: Aanleiding Raadsbrief Onderwerp: Jaarverslag klachten 2015 Registratienummer: 586501 Datum: 12 april 2016 Betreft Programma: 1. Burger en bestuur Portefeuillehouder: drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel Medewerker: L. Müller

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie voor bezwaarschriften

Jaarverslag Commissie voor bezwaarschriften Jaarverslag 2017 Commissie voor bezwaarschriften 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de commissie voor bezwaarschriften van Waterschap De Dommel. Dit jaarverslag heeft betrekking op alle bezwaarschriften

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE

JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE Inhoudsopgave Pagina Inleiding Samenstelling en taak commissie Vergaderfrequentie Aantal bezwaren Aard bezwaren Aard adviezen Advisering zonder

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Klachten

Jaarverslag 2014 Klachten Kerkplein 2 T (0343) 56 56 00 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Jaarverslag 2014 Klachten Datum 9 april 2014 Afdeling Afdeling Bestuursondersteuning Auteur C.E. van Dijk Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag klachten 2015 Gemeente Heusden

Jaarverslag klachten 2015 Gemeente Heusden Jaarverslag klachten 21 Gemeente Heusden Inhoud 1. Inleiding 1 2. Klachten 2 a. De cijfers 2 - Aantal klachten in 21 - Wijze van afdoening van klachten - Uitslag klachtbehandeling 3 - De inhoud van de

Nadere informatie

JAARVERSLAG COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN 2016/2017. Gemeente Losser

JAARVERSLAG COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN 2016/2017. Gemeente Losser JAARVERSLAG COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN 2016/2017 Gemeente Losser 14 mei 2018 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Inleiding 3 2. Samenstelling en taakverdeling 4 3. Vergaderingen 5 4. Aantallen bezwaarschriften

Nadere informatie

Jaarverslag bezwaarschriften 2013

Jaarverslag bezwaarschriften 2013 Jaarverslag bezwaarschriften 2013 Jaarverslag bezwaarschriften 2013 Houten, maart 2014 1 Jaarverslag bezwaar- en beroepschriften 2013 In dit jaarverslag wordt ingegaan op het aantal bezwaarschriften dat

Nadere informatie

Jaarverslag Klachten 2014 Gemeente Landerd

Jaarverslag Klachten 2014 Gemeente Landerd Jaarverslag Klachten 2014 Gemeente Landerd Inhoud 1. Inleiding 1 2. Klachten 2 a. De cijfers 2 - Aantal klachten in 2014 - Wijze van afdoening van klachten - Uitslag klachtbehandeling 3 - De inhoud van

Nadere informatie

JAARVERSLAG KLACHTEN Werkorganisatie CGM

JAARVERSLAG KLACHTEN Werkorganisatie CGM JAARVERSLAG KLACHTEN 2017 Werkorganisatie CGM Inhoud 1. Inleiding 2. Procedure 3. Behandelde klachten 4. Conclusies Bijlagen: - I: Geanonimiseerd overzicht interne klachten 2017 - II: Overzicht verzoeken

Nadere informatie

JAARVERSLAG COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN 2013

JAARVERSLAG COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN 2013 Zaaknummer : 76651 JAARVERSLAG COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN 2013 Postbus 5 2970 AA Bleskensgraaf T 14 0184 I www.gemeentemolenwaard.nl 2 INHOUDSOPGAVE BLZ. Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Samenstelling,

Nadere informatie

Bezwaarschriftencommissie Awb Delfland. Jaarverslag 2012

Bezwaarschriftencommissie Awb Delfland. Jaarverslag 2012 Bezwaarschriftencommissie Awb Delfland Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 3 2. De bezwaarschriftencommissie 4 2.1 Samenstelling commissie en secretariaat 4 2.2 De taak en werkwijze van

Nadere informatie

JAARVERSLAG KLACHTEN 2013

JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 Inhoud 1. Inleiding. 3 2. Wat zijn klachten?... 3 2.1 Gedragingen 3 2.2 Geen klachten 3 3. Klachtenprocedure.. 3 3.1 Intern en extern klachtrecht 3 3.2 Extern klachtrecht door

Nadere informatie

Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst. Jaarverslag 2012

Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst. Jaarverslag 2012 Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst Jaarverslag 202 Inhoud Voorwoord... 2. Commissie... 3. Taak en samenstelling... 3.2 Ondersteuning... 3.3 Premediation... 3.4 Werkwijze... 3.5 Digitaal bezwaar...

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie bezwaarschriften

Jaarverslag Commissie bezwaarschriften Jaarverslag 2015 Commissie bezwaarschriften 1. Inleiding en doelstelling Op grond van artikel 19 van de Verordening commissie bezwaarschriften Krimpenerwaard 2015, brengt de commissie bezwaarschriften

Nadere informatie

JAARVERSLAG KLACHTENAFHANDELING 2015 GEMEENTE ZUIDPLAS

JAARVERSLAG KLACHTENAFHANDELING 2015 GEMEENTE ZUIDPLAS JAARVERSLAG KLACHTENAFHANDELING 2015 GEMEENTE ZUIDPLAS 1 Inhoudsopgave: Het indienen van een klacht pagina 3 Gemeentelijke regelgeving pagina 3 Toetsen ontvankelijkheid pagina 3 Informele afdoening pagina

Nadere informatie

Behandeling klachten en bezwaarschriften

Behandeling klachten en bezwaarschriften Hoofdstuk 2 Behandeling klachten en bezwaarschriften In de Algemene wet bestuursrecht is het klachtrecht en het recht om bezwaar te maken opgenomen. Een ieder kan een klacht indienen over gedragingen van

Nadere informatie

Jaarverslag Klachten gemeente Harderwijk

Jaarverslag Klachten gemeente Harderwijk Jaarverslag 2016 Klachten gemeente Harderwijk Inhoud 1. Inleiding en algemeen... 3 1.1 Schriftelijk en mondeling... 3 1.2 Formele en informele klachtafhandeling... 3 1.3 Wanneer kan de inwoner niet meer

Nadere informatie

Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst. Jaarverslag 2011

Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst. Jaarverslag 2011 Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst Jaarverslag Inhoud Voorwoord.... Commissie.... Taak en samenstelling.... Ondersteuning.... Premediation.... Werkwijze.... Digitaal bezwaar....6 Hoorzittingen....7

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 van de externe bezwarencommissie, de klachtencommissie en de interne bezwarencommissie

Jaarverslag 2015 van de externe bezwarencommissie, de klachtencommissie en de interne bezwarencommissie Jaarverslag 2015 van de externe bezwarencommissie, de klachtencommissie en de interne bezwarencommissie - 1 - Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Externe bezwarencommissie 4 Hoofdstuk 2 Interne commissie

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Commissie voor bezwaarschriften

Jaarverslag 2014. Commissie voor bezwaarschriften Jaarverslag 2014 Commissie voor bezwaarschriften 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de commissie voor bezwaarschriften van Waterschap De Dommel. Dit jaarverslag heeft betrekking op alle bezwaarschriften

Nadere informatie

Jaarverslag klachten 2018 Gemeente Heusden

Jaarverslag klachten 2018 Gemeente Heusden Jaarverslag klachten Gemeente Heusden Inhoud. Inleiding. Klachten a. De cijfers - Aantal klachten in - Wijze van afdoening van klachten - Uitslag klachtbehandeling - De inhoud van de klachten - De termijnen

Nadere informatie

Ambtelijke toelichting / voorstel aan het college

Ambtelijke toelichting / voorstel aan het college Ambtelijke toelichting / voorstel aan het college zaaknummer : 221353 steller : Piet Hugense portefeuillehouder : burgemeester D.R. (Dirk) van der Borg Onderwerp : Jaarverslag klachtbehandeling 2014 Gevraagd

Nadere informatie

Jaarverslag commissie bezwaarschriften 2017

Jaarverslag commissie bezwaarschriften 2017 Gemeente Hof van Twente Jaarverslag commissie bezwaarschriften 2017 Commissie bezwaarschriften Secretariaat: L. Müller E. Beernink 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Samenstelling commissie... 4 3. Hoorzittingen...

Nadere informatie

Gemeente Gennep. Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften Gennep 2016

Gemeente Gennep. Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften Gennep 2016 Gemeente Gennep Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften Gennep 206 8-5-207 Inhoud Inleiding... 2. De commissie... 3. Instelling commissie... 3.2 Samenstelling van de commissie... 3.3 Vergaderfrequentie...

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie van Advies voor de Bezwaarschriften 2013 Gemeente Beesel

Jaarverslag Commissie van Advies voor de Bezwaarschriften 2013 Gemeente Beesel Jaarverslag Commissie van Advies voor de Bezwaarschriften 2013 Gemeente Beesel INHOUD 1. Leeswijzer pag. 2 2. Samenstelling van de Commissie pag. 3 3. Werkwijze van de Commissie pag. 4 4. Ingekomen bezwaarschriften

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften 2016

Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften 2016 Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften 2016 Inhoudsopgave Pagina Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Aanbevelingen en conclusies 4 Inleiding 5 1. Werkwijze van de bezwaren 5 2. Overzicht van de bezwaren 6 2.1.

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR603437_1

CVDR. Nr. CVDR603437_1 CVDR Officiële uitgave van Scherpenzeel. Nr. CVDR603437_1 7 november 2017 Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Scherpenzeel houdende regels omtrent klachtenafhandeling Verordening Klachtenafhandeling

Nadere informatie

Olst-Wijhe, doc. nr.: ALLE-NF. Jaarverslag commissie van advies voor de bezwaarschriften 2010

Olst-Wijhe, doc. nr.: ALLE-NF. Jaarverslag commissie van advies voor de bezwaarschriften 2010 Olst-Wijhe, 2011. doc. nr.: 1106-19-ALLE-NF Jaarverslag commissie van advies voor de bezwaarschriften 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Totaaloverzicht 4 2.1 Aantal bezwaarschriften 2.2 Behandeling

Nadere informatie

JAARVERSLAG INTERNE KLACHTBEHANDELING GEMEENTE ZUTPHEN 2018

JAARVERSLAG INTERNE KLACHTBEHANDELING GEMEENTE ZUTPHEN 2018 JAARVERSLAG INTERNE KLACHTBEHANDELING GEMEENTE ZUTPHEN 2018 Februari 2019 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Procedure 4 3. Behandelde klachten 5 Bijlage: Anoniem overzicht klachten interne

Nadere informatie

Jaarverslag Klachten gemeente Harderwijk

Jaarverslag Klachten gemeente Harderwijk Jaarverslag 2017 Klachten gemeente Harderwijk Inhoud 1. Inleiding en algemeen... 3 1.1 Schriftelijk en mondeling... 3 1.2 Formele en informele klachtafhandeling... 3 1.3 Wanneer kan de inwoner niet meer

Nadere informatie

Jaaroverzicht klachten 2015

Jaaroverzicht klachten 2015 Klachtencoördinator Natascha Priem Team Juridische en Veiligheidszaken 2 Inhoud 1. Algemeen 1.1 Inleiding 2. Klachtafhandeling 2.1 Informele klachtbehandeling 2.2 Klachtencoördinator 2.3 Nationale ombudsman

Nadere informatie

BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE Awb DELFLAND secretariaat : Postbus 3061, 2601 DB Delft telefoon : fax :

BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE Awb DELFLAND secretariaat : Postbus 3061, 2601 DB Delft telefoon : fax : BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE Awb DELFLAND secretariaat : Postbus 3061, 2601 DB Delft telefoon : 015-2608062 fax : 015-2608018 Jaarverslag bezwaarschriftencommissie Awb Delfland over 2006 Inleiding Op grond

Nadere informatie

Richtlijn klachtenprocedure Veiligheidsregio Brabant-Noord

Richtlijn klachtenprocedure Veiligheidsregio Brabant-Noord AGP 14 Richtlijn klachtenprocedure Veiligheidsregio Brabant-Noord Artikel 1 Reikwijdte regeling Deze richtlijn is van toepassing op klachten die op grond van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Jaarverslag klachtafhandeling 2015

Jaarverslag klachtafhandeling 2015 Jaarverslag klachtafhandeling 2015 Tiel, januari 2016 VERSIE: 2.0 mr. K.T.J. Hendriks-Horstman, klachtencoördinator 1 1. Inleiding Als overheidsorganisatie moet de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) personen

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften van de Gemeente Heerhugowaard

Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften van de Gemeente Heerhugowaard Jaarverslag 2018 Commissie Bezwaarschriften van de Gemeente Heerhugowaard Heerhugowaard, april 2019 Inleiding De commissie voor bezwaarschriften is belast met de voorbereiding van de beslissing op bezwaarschriften.

Nadere informatie

****, SINT-MICHIELS%STEL

****, SINT-MICHIELS%STEL ****, SINT-MICHIELS%STEL gemeente De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel datum : 19 mei 2016 ons kenmerk uw brief van behandeld door uw kenmerk doorkiesnummer

Nadere informatie

gemeente harderwijk Jaaroverzicht 2018 Klachten gemeente Harderwijk (5*1

gemeente harderwijk Jaaroverzicht 2018 Klachten gemeente Harderwijk (5*1 gemeente harderwijk Jaaroverzicht 2018 Klachten gemeente Harderwijk (5*1 Inhoud 1. Inleiding en algemeen... 1.1 Schriftelijk en mondeling... 1.2 Formele en informele klachtafhandeling... 1.3 Wanneer kunnen

Nadere informatie

Jaarverslag Klachtenafhandeling

Jaarverslag Klachtenafhandeling Jaarverslag 2016 Klachtenafhandeling Jaarverslag 2016 Klachtenafhandeling Opdrachtgever: Auteur: gemeente Scherpenzeel Afdeling Bedrijfsvoering Sascha Beekman Datum: 28 februari 2017 Jaarverslag Klachtenafhandeling

Nadere informatie

Jaarverslag bezwaarschriften 2012

Jaarverslag bezwaarschriften 2012 Jaarverslag bezwaarschriften 2012 Jaarverslag bezwaarschriften 2012 Houten, maart 2013 1 Jaarverslag bezwaar- en beroepschriften 2012 In dit jaarverslag wordt ingegaan op het aantal bezwaarschriften dat

Nadere informatie

Adviescommissie voor bezwaarschriften Zandvoort Sociaal Domein

Adviescommissie voor bezwaarschriften Zandvoort Sociaal Domein 1 Adviescommissie voor bezwaarschriften Zandvoort Sociaal Domein Jaarverslag 2015 Gemeente Haarlem Middelen en Services, Juridische Zaken Juli 2016. 2 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1- Algemeen... 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Commissie Bezwaarschriften Gemeente Heusden

Jaarverslag 2015 Commissie Bezwaarschriften Gemeente Heusden Jaarverslag 2015 Commissie Bezwaarschriften Gemeente Heusden Inhoud 1. lnleiding 3 1.1 Doel 3 1.2 Samenstelling commissie 3 1.3 Procedure 3 2. Ingediende en afgehandelde bezwaarschriften 2015 4 2.1 Overzicht

Nadere informatie

Sociale Dienst Walcheren

Sociale Dienst Walcheren Sociale Dienst Walcheren JAARVERSLAG 2011 Inhoudsopgave Voorwoord Pagina: 3 Inleiding Pagina: 4/5 Hoofdstuk 2: Ontwikkelingen Pagina: 6 Hoofdstuk 3: Statistieken Pagina: 7 / 8 / 9 Hoofdstuk 4: Beroep Pagina:

Nadere informatie

Jaarverslag 2017 Commissie Bezwaarschriften Gemeente Heusden - -

Jaarverslag 2017 Commissie Bezwaarschriften Gemeente Heusden - - Jaarverslag 217 Commissie Bezwaarschriften Gemeente Heusden - - Heusden, 16 april 218 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Doel... 3 1.2 Samenstelling commissie... 3 1.3 Procedure... 3 2. Ingediende en afgehandelde

Nadere informatie

Olst-Wijhe, februari 2014 doc. nr.: Jaarverslag 2013 Bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden

Olst-Wijhe, februari 2014 doc. nr.: Jaarverslag 2013 Bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden Olst-Wijhe, februari 2014 doc. nr.: 14.010897 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Gegevens over 2013 4 2.1 Aantal bezwaarschriften 2.2 Behandeling van de bezwaarschriften 2.3 Resultaten 2.4 Proceskostenvergoeding

Nadere informatie

JAARVERSLAG KLACHTBEHANDELING 2016

JAARVERSLAG KLACHTBEHANDELING 2016 JAARVERSLAG KLACHTBEHANDELING 2016 1. Inleiding en wettelijk kader Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) heeft een ieder het recht om over de wijze waarop een bestuursorgaan zich in

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarderadeel

Gemeente Leeuwarderadeel Gemeente Leeuwarderadeel 25 februari 2013 Inhoudsopgave Inleiding 2 pagina Hoofdstuk 1 Procedure 3 Hoofdstuk 2 Zittingen 5 Hoofdstuk 3 Besluiten op bezwaar 8 Hoofdstuk 4 Termijnen 9 Hoofdstuk 5 Conclusies

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie bezwaarschriften van de gemeente Krimpen aan den IJssel

Jaarverslag Commissie bezwaarschriften van de gemeente Krimpen aan den IJssel Jaarverslag 2010 Commissie bezwaarschriften van de gemeente Krimpen aan den IJssel April 2011 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD...2 1. INLEIDING...3 2. SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE...3 3. DOELSTELLING EN BEVOEGDHEDEN

Nadere informatie

Commissie Bezwaarschriften Jaarverslag 2014 Orionis Walcheren

Commissie Bezwaarschriften Jaarverslag 2014 Orionis Walcheren Commissie Bezwaarschriften Jaarverslag 2014 Orionis Walcheren Jaarverslag 2014 Bezwarencommissie 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 VOORWOORD... 3 1. INLEIDING... 4 1.1SAMENSTELLING COMMISSIE... 5 HOOFDSTUK

Nadere informatie

JAARVERSLAG KLACHTEN Werkorganisatie CGM

JAARVERSLAG KLACHTEN Werkorganisatie CGM JAARVERSLAG KLACHTEN 2018 Werkorganisatie CGM Inhoud 1. Inleiding 2. Procedure 3. Behandelde klachten 4. Conclusies Bijlagen: - I: Geanonimiseerd overzicht ontvangen klachten interne procedure 2018 - II:

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 2016

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 2016 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... 3 pagina 2. Commissie... 4 2.1. Taak en werkwijze 2.2. Samenstelling 2.3. Secretariaat 2.4. Vergaderingen 3. De bezwaarschriften

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Bezwaarschriftencommissie gemeente Leeuwarderadeel

JAARVERSLAG 2013. Bezwaarschriftencommissie gemeente Leeuwarderadeel JAARVERSLAG 2013 Bezwaarschriftencommissie gemeente Leeuwarderadeel Stiens, 15 maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding 2 pagina Hoofdstuk 1 Procedure 3 Hoofdstuk 2 Zittingen 6 Hoofdstuk 3 Besluiten op bezwaar

Nadere informatie

Jaarverslag 2018 Commissie rechtsbescherming

Jaarverslag 2018 Commissie rechtsbescherming Jaarverslag 2018 Commissie rechtsbescherming a Inhoud Woord vooraf 3 1. Taak, samenstelling en werkwijze Commissie rechtsbescherming 4 Taak Samenstelling Werkwijze 2. De cijfers van 2018 6 Aantal bezwaarschriften,

Nadere informatie

Olst-Wijhe, februari 2015 doc. nr.: Jaarverslag 2014 bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden

Olst-Wijhe, februari 2015 doc. nr.: Jaarverslag 2014 bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden Olst-Wijhe, februari 2015 doc. nr.: 15.010536 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1 Procedure 1.2 Commissie 1.3 Andere Aanpak 2. Gegevens over 2014 4 2.1 Aantal bezwaarschriften 2.2 Behandeling van de bezwaarschriften

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2017 JURIDISCHE ZAKEN GEMEENTE LANDGRAAF

JAARVERSLAG 2017 JURIDISCHE ZAKEN GEMEENTE LANDGRAAF JAARVERSLAG 2017 JURIDISCHE ZAKEN GEMEENTE LANDGRAAF Inhoudsopgave I. JURIDISCHE ZAKEN... 3 1. Inleiding... 3 2. Bezwarencommissie... 3 2.1 Horen van belanghebbenden... 3 2.2 Commissie voor de bezwaarschriften...

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 743 Paraaf: Onderwerp : Klachtenregeling en Reglement van orde klachtencommissie Besluit : Het College van Bestuur besluit tot vaststelling van de Klachtenregeling

Nadere informatie

Orionis Walcheren. Jaarverslag bezwaarschriften 2018

Orionis Walcheren. Jaarverslag bezwaarschriften 2018 Orionis Walcheren Jaarverslag bezwaarschriften 218 1 Inhoud Jaarverslag bezwaarschriften 218... 1 Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1... 4 De commissie bezwaarschriften... 4 Hoofdstuk 2... 6 Statistieken... 6 Bezwaarschriften

Nadere informatie

JAARVERSLAG INTERNE KLACHTBEHANDELING GEMEENTE ZUTPHEN 2015

JAARVERSLAG INTERNE KLACHTBEHANDELING GEMEENTE ZUTPHEN 2015 J JAARVERSLAG INTERNE KLACHTBEHANDELING GEMEENTE ZUTPHEN 2015 Maart 2016 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 3 2. Procedure 3 3. Behandelde klachten 4 Bijlage: Anoniem overzicht klachten interne

Nadere informatie

Gemeente Albrandswaard

Gemeente Albrandswaard RAADSBESLUIT Onderwerp Klachtenregeling gemeenteraad en griffie Gemeente Albrandswaard 2014 (100299) Commissie BBVnummer: 100299 Datum vergadering/ agendanummer Gemeente Albrandswaard Kenmerk 100440 Openbaar:

Nadere informatie

Jaarverslag klachtenbehandeling

Jaarverslag klachtenbehandeling Jaarverslag klachtenbehandeling datum 19 maart 2019 versie Definitief auteur I.A. de Vries Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Cijfermateriaal... 3 3 Klachtonderwerpen... 5 4 Informele afdoening... 6 5 Klachtadviescommissie

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN GEMEENTE SLIEDRECHT

COMMISSIE BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN GEMEENTE SLIEDRECHT COMMISSIE BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN GEMEENTE SLIEDRECHT JAARVERSLAG januari 2008 - 1 - INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I INLEIDING HOOFDSTUK II SAMENSTELLING COMMISSIE HOOFDSTUK III BEHANDELDE BEZWAARSCHRIFTEN

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Commissie Bezwaarschriften Gemeente Heusden

Jaarverslag 2015 Commissie Bezwaarschriften Gemeente Heusden Jaarverslag 215 Commissie Bezwaarschriften Gemeente Heusden Inhoud 1. lnleiding 3 1.1 Doel 3 1.2 Samenstelling commissie 3 1.3 Procedure 3 2. Ingediende en afgehandelde bezwaarschriften 215 2.1 Overzicht

Nadere informatie

Jaarverslag klachtbehandeling 2018

Jaarverslag klachtbehandeling 2018 Gemeente Stichtse Vecht Jaarverslag klachtbehandeling 2018 Pixabay De klachtencoördinator 12-4-2019 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Klachtenbehandeling... 2 2.1 Informele afdoening... 2 2.2 Formele afdoening...

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie voor bezwaarschriften

Jaarverslag Commissie voor bezwaarschriften Jaarverslag 2015 Commissie voor bezwaarschriften 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de commissie voor bezwaarschriften van Waterschap De Dommel. Dit jaarverslag heeft betrekking op alle bezwaarschriften

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE MIDDELBURG

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE MIDDELBURG COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE MIDDELBURG JAARVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... 3 pagina 2. Commissie... 4 2.1. Samenstelling 2.2. Secretariaat 2.3. Taak en werkwijze 2.4. Vergaderingen 3.

Nadere informatie

Regeling klachtbehandeling werkzoekende/uitkeringsgerechtigde Senzer 2017

Regeling klachtbehandeling werkzoekende/uitkeringsgerechtigde Senzer 2017 Regeling klachtbehandeling werkzoekende/uitkeringsgerechtigde Senzer 2017 Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam Werkbedrijf Atlant De Peel, handelend onder de naam Senzer, gelet op artikel 8 van

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarderadeel

Gemeente Leeuwarderadeel Gemeente Leeuwarderadeel 22 februari 2010 Inhoudsopgave pagina Inleiding 2 Hoofdstuk 1 Procedure 3 Hoofdstuk 2 Zittingen 6 Hoofdstuk 3 Besluiten op bezwaar 9 Hoofdstuk 4 Termijnen 10 Hoofdstuk 5 Conclusies

Nadere informatie

Juridisch. jaarverslag 2017

Juridisch. jaarverslag 2017 Juridisch jaarverslag 2017 VOORWOORD Voor u ligt het juridisch jaarverslag 2017. Het is weer tijd om samen de balans op te maken. Het is goed om samen even stil te staan en terug te kijken. Wat hebben

Nadere informatie

Jaarverslag 2002 van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften Gemeente Littenseradiel

Jaarverslag 2002 van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften Gemeente Littenseradiel Jaarverslag 2002 van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften Gemeente Littenseradiel 1 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 paragraaf 1.1 paragraaf 1.2 Jaarverslag 2002 van de Commissie voor de bezwaar-

Nadere informatie

Hierbij bieden wij u het jaarverslag aan van de commissie bezwaarschriften over het jaar 2017.

Hierbij bieden wij u het jaarverslag aan van de commissie bezwaarschriften over het jaar 2017. Gemeente Coevorden Ing. 1 9 FEB. 2018 Aan Class nr. /lenftl ^uf Bezwaarschriftencommissie Gemeente Coevorden Postbus 2, 7740 AA Coevorden Telefoon: 0524-598631 Aan het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

***., SINT-MICHIELS%STEL

***., SINT-MICHIELS%STEL Onafhankelijke Commissie Rechtsbescherming ***., SINT-MICHIELS%STEL gemeente De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Sint-Michielsgestel datum : 1

Nadere informatie

Informatie over. indienen van een klacht

Informatie over. indienen van een klacht Informatie over indienen van een klacht Iedere klacht is gratis advies Bestuur en medewerkers van de gemeente Boekel hechten veel waarde aan goede dienstverlening. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden

Nadere informatie

JAARVERSLAG KLACHTBEHANDELING 2017

JAARVERSLAG KLACHTBEHANDELING 2017 JAARVERSLAG KLACHTBEHANDELING 2017 1. Inleiding en wettelijk kader Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) heeft iedereen het recht om een klacht bij de gemeente in te dienen als hij/zij

Nadere informatie

Olst-Wijhe, 2012 doc. nr.: Jaarverslag commissie van advies voor de bezwaarschriften 2011 gemeente Olst-Wijhe

Olst-Wijhe, 2012 doc. nr.: Jaarverslag commissie van advies voor de bezwaarschriften 2011 gemeente Olst-Wijhe Olst-Wijhe, 2012 doc. nr.: 12.005812 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Totaaloverzicht 4 2.1 bezwaarschriften 2.2 Behandeling van de bezwaarschriften 2.3 Beslissing op de bezwaarschriften 2.4 Proceskostenvergoeding

Nadere informatie