JAARVERSLAG 2014 BEZWAREN EN KLACHTEN WATERSCHAP RIVIERENLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2014 BEZWAREN EN KLACHTEN WATERSCHAP RIVIERENLAND"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2014 BEZWAREN EN KLACHTEN WATERSCHAP RIVIERENLAND Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 15

2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING BEZWAREN AWB Samenstelling adviescommissie Awb: Overzicht aantal ingediende bezwaarschriften adviescommissie Awb Behandeling bezwaren Awb Adviezen van de commissie Awb Behandeltermijnen Mediation... 8 BEZWAREN RECHTSPOSITIONELE BESLUITEN Samenstelling adviescommissie Rechtspositionele Zaken: Overzicht ingekomen zaken adviescommissie Rechtspositionele Zaken Behandeling bezwaren RPZ Beslistermijnen bezwaren RPZ... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 4. BEZWAREN LEGES Overzicht afgehandelde bezwaarschriften Afhandeling bezwaren leges Beslistermijnen bezwaren leges AFHANDELING KLACHTEN Overzicht ingediende klachten Afhandeling klachten in Beslistermijn klachten AANDACHTSPUNTEN EN NIEUWE ONTWIKKELINGEN Leantraject mediationgedeelte afhandelen bezwaar... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 6.3 Gezamenlijke bezwarencommissie Afhandeling van klachten... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 6.5 Klanttevredenheid Jaarverslag 2014 Pagina 2 van 15

3 1. INLEIDING Dit is het gecombineerde jaarverslag over de behandeling van bezwaren en klachten van Waterschap Rivierland van het jaar In dit jaarverslag wordt aandacht besteed aan het aantal ingediende bezwaarschriften en klachten, de verstrekte adviezen van de commissie, de beslissingen van het bestuursorgaan en de behandelingstermijnen. In 2011 is de andere aanpak van bezwaarschriften van start gegaan, dit hield in, dat voordat het bezwaarschrift behandelt wordt bij de adviescommissie eerst wordt gebeld en bekeken wordt of via overleg tot een oplossing gekomen kan worden. De ervaringen van de andere aanpak voor de ingediende bezwaren waren erg positief. Deze aanpak is daarom ook doorgezet en wederom in 2014 weer toegepast. In 2013 is 55 % procent van de bezwaarschriften opgelost met de andere aanpak. Van de bezwaarschriften die afgehandeld zijn in 2014 is 50% door overleg opgelost, dit is een daling van 5%. In dit jaarverslag wordt nader ingegaan op daling van de opgeloste zaken, de ervaringen en de verdere aanpak met de inzet van mediationvaardigheden bij de afhandeling van bezwaarschriften in In dit verslag worden eerst de algemene bezwaren besproken, dan de bezwaren gericht tegen rechtspositionele besluiten, de bezwaren tegen de aanslagen leges en daarna de klachten. Tot slot worden aandachtspunten benoemd en wordt stilgestaan bij nieuwe ontwikkelingen. Bezwaren Als een inwoner het niet eens is met een besluit van het waterschap kan hij hiertegen bezwaar maken. De procedure voor de behandeling van bezwaarschriften is beschreven in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en in de Verordening behandeling bezwaren en klachten. kent twee adviescommissies: de adviescommissie Rechtspositionele zaken, voor zaken betreffende de rechtspositie en de adviescommissie Awb, die adviseert over overige zaken, met uitzondering van bezwaren tegen belastingzaken (aanslag en leges). Voor het tweede jaar wordt er in dit jaarverslag ook gerapporteerd over de bezwaren die ingediend worden tegen de leges. Voordat de commissie advies uitbrengt worden de betrokkenen gehoord. Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt, dat bij het advies wordt gevoegd. Met dit advies wordt het besluit geheel heroverwogen in het besluit op bezwaar. Hiertegen staat beroep open bij de bestuursrechter. Voor belastingzaken geldt een andere procedure. Klachten Als een inwoner zich onheus behandeld voelt, kan hij een klacht indienen. Hoofdstuk 9 van de Wet algemeen bestuursrecht is de juridische basis voor de behandeling van mondelinge en schriftelijke klachten. De behandeling van klachten is vrijwel niet juridisch, omdat het gaat om uiten van ongenoegen over een gedraging (handelen of nalaten, wijze van bejegening) van een bestuurder of medewerker van het waterschap. De klachtencoördinator begeleidt de behandeling van de klachten. Na de inventarisatie van de klacht, wordt in een informeel gesprek de situatie met betrokkenen besproken. Bij de afdeling Bestuur en Organisatie is een adviseur relatiebeheer/mediator werkzaam, die ook betrokken is bij de afwikkeling van klachten. Hij tracht in het informele traject via (pre)mediation tot een oplossing te komen. Als het informele gesprek of de mediation niet tot een oplossing leidt wordt de klacht voorgelegd aan de adviescommissie. De commissie hoort betrokkenen en adviseert het waterschap over de behandeling van de klacht. Is een klager dan nog niet tevreden met de uitkomst, dan kan hij zijn klacht voorleggen aan de Nationale ombudsman. Jaarverslag 2014 Pagina 3 van 15

4 2. BEZWAREN AWB In de Awb is bepaald tegen welke besluiten bezwaar (en later beroep) kan worden gemaakt. Als overleg niet tot een oplossing leidt, worden de bezwaren voor advies voorgelegd aan de Adviescommissie Awb. De commissie hoort betrokkenen voordat advies wordt uitgebracht. 2.1 Samenstelling adviescommissie Awb: lid tevens plaatsvervangend voorzitter: lid tevens plaatsvervangend voorzitter: lid: lid: lid de heer P.G. Scherks de heer R. Brandwijk de heer M.A.J. Leenders de heer D. van Zanten de heer W.J. Megens 2.2 Overzicht aantal ingediende bezwaarschriften adviescommissie Awb In 2014 zijn er 71 bezwaarschriften ingediend. Het aantal ingediende bezwaren in 2014 is gedaald met 32 % in vergelijking met van de bezwaarschriften zijn digitaal via het e-formulier van de website ingediend. Dit zijn twee bezwaarschriften minder in vergelijking met 2013 echter in verhouding zijn er meer bezwaren elektronisch ingediend aangezien in 2014 aanzienlijk minder bezwaarschriften zijn ingediend. Jaarverslag 2014 Pagina 4 van 15

5 Overzicht aantallen besluiten waartegen bezwaar kan worden gemaakt In het overzicht zijn de besluiten waartegen geen bezwaar kan worden gemaakt niet opgenomen. Tegen besluiten die met de uniforme voorbereidingsprocedure worden genomen kan (na een zienswijze) beroep worden aangetekend. Dit geldt bijvoorbeeld voor een peilbesluit (3) en het vaststellen van de Legger (2). soort besluit totaal aantal besluiten 2014 aantal ingediende bezwaren 2014 Percentages Watervergunning wateren, dijken (inclusief ,1 % 24 weigering watervergunning, 130 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens RVV 1990) Weg- en waterbouw en Technische % Projecten (4 verkeersbesluiten, 8 gedoogplicht, 2 projectplannen) bestuursdwangaanschrijvingen ,1% 1112 B-schouw sloten 60 zomerschouw waterkeringen, 166 najaarsschouw waterkeringen, 205 Preventieve last 53 Kosten toegepaste bestuursdwang 79 Invorderingsbeschikkingen 31 Diepteschouw Handhaving (8 bestuursdwang, ,8% dwangsom, 2 gedoogbesluiten, 31 intrekken besluit, 4 handhavingsverzoeken, 15 verlenging begunstigingstermijn, 4 verlengen betalingstermijn, 5 tijdelijk niet handhaven ) subsidiebesluiten ,3% (1 natuur vriendelijke oever, 60 akkerranden) Overig 4 TOTAAL ,1% Het aantal ingediende bezwaarschriften van 2014 is in vergelijking met 2013 met 33 bezwaarschriften gedaald. Voornamelijk is er een daling te zien bij de preventieve last besluiten genomen door afdeling Beheer en Onderhoud. In 2013 is door afdeling Beheer en Onderhoud voor het eerst de preventie last onder dwangsom schouw toegepast waarbij 542 besluiten zijn genomen. In 2014 zijn er door afdeling Beheer en Onderhoud nog maar 205 besluiten genomen ten aanzien van de preventieve last. Dit is een daling van ruim 60%. In 2013 zijn in totaal 48 bezwaarschriften door burgers ingediend ten aanzien van besluiten genomen door afdeling Beheer en Onderhoud. In 2014 zijn er 18 bezwaarschriften ingediend tegen besluiten van afdeling Beheer en Onderhoud. Het aantal bezwaarschriften is hierdoor ruim afgenomen. Bij afdeling Handhaving is ook een sterke afname van bezwaarschriften te zien in Zo waren er in 2013 in totaal 20 bezwaarschriften ingediend en in bezwaarschriften. Er zijn 5 bezwaren binnen gekomen gericht tegen één projectplan van afdeling Technische Projecten. Jaarverslag 2014 Pagina 5 van 15

6 2.3 Behandeling bezwaren Awb 2014 In het verslagjaar 2014 zijn de bezwaarschriften vermeld die in 2014 zijn afgehandeld. Bepalend is of het besluit op bezwaar in 2014 is verzonden. Voor de bezwaren die zijn opgelost door overleg en vervolgens zijn ingetrokken geldt de datum van intrekken door de bezwaarde. Nog in behandeling per 1 januari 2014: 26 bezwaarschriften. Ontvangen in 2014: 71 bezwaarschriften. Totaal te behandelen in 2014: 97 bezwaarschriften. Afgedaan in 2014: In behandeling per 1 januari 2015: 80 bezwaarschriften. 17 bezwaarschriften. Jaarverslag 2014 Pagina 6 van 15

7 Overzicht afgehandelde bezwaarschriften Afgehandelde bezwaren 2014 Totaal nietontvankelijk bezwaar opgelost ongegrond deels gegrond/ gegrond Vergunningen Beheer en Onderhoud schouw Handhaving Bestuurszaken, overig 2 2 Weg- en waterbouw Plannen Totaal aantal zaken 80 (100%) 4 5% 42 52,5% 21 26,2% 13 16,3 % Van de 80 in 2014 afgehandelde bezwaarschriften bedraagt het aantal ingetrokken bezwaarschriften 42. Het percentage aantal ingetrokken bezwaarschriften is gedaald met 3% in vergelijking met ,5%). 2.4 Adviezen van de commissie Awb In 2014 heeft de Adviescommissie Awb 30 bezwaarschriften behandeld en hierover advies uitgebracht aan het college van dijkgraaf en heemraden. Alle adviezen van de adviescommissie zijn overgenomen door het college van dijkgraaf en heemraden. In 2013 zijn er 38 bezwaarschriften behandeld door de Adviescommissie dit is een daling van 21%. Jaarverslag 2014 Pagina 7 van 15

8 2.5 Behandeltermijnen De wettelijke beslistermijn voor het nemen van een beslissing op bezwaar bedraagt 12 weken als er een commissie voor advies is ingesteld. De beslissing kan voor ten hoogste 6 weken worden verdaagd. Hierover dienen de betrokkenen tijdig, schriftelijk te worden geïnformeerd. Deze grafiek geeft een beeld van de gemiddelde beslistermijn van de besluiten op bezwaar 2014 in vergelijking met voorgaande jaren. De gemiddelde beslistermijn van de besluiten op bezwaar in 2014 is 11 weken, deze termijn is in vergelijking met voorgaande jaren vergelijkbaar. De gemiddelde beslistermijn in 2013 bedroeg 11 weken en was in 2012 nog 10,5 weken. Soms is er meer tijd dan 12 weken nodig voor de behandeling van een bezwaar. In die gevallen wordt een verdagingsbrief (6 weken) met de uiterste beslisdatum naar betrokkenen gestuurd. 2.6 Mediation Vanaf 1 februari 2011 is de andere aanpak bij het afhandelen van bezwaar ingevoerd en wordt bezwaarde eerst gebeld en bekeken of via overleg tot een oplossing kan worden gekomen. De ervaringen van de andere aanpak voor de ingediende bezwaren waren zeer positief in de afgelopen jaren en is doorgezet in In 2014 zijn 83 zaken van de 92 ontvankelijke bezwaarzaken die behandeld werden geschikt voor mediation. Jaarverslag 2014 Pagina 8 van 15

9 OVERZICHT RESULTATEN ANDERE AANPAK (MEDIATION) BEZWAARSCHRIFTEN 2014 (op basis van binnengekomen bezwaarschriften in 2014) AANTAL bezwaarschriften niet ontvankelijk opgelost percentage opgelost niet opgelost niet geschikt voor mediation geschikt voor mediation percentage niet opgelost nog in overleg percentage nog in overleg vergunning ,4% 15 37,7% 10 22,2% en handhaving % 4 50% 0 0% beheer en ,4% 5 26,3% 2 10,5% onderhoud wegen ,9% 4 57,1% 0% 0% overig plannen % 1 50% - - TOTAAL % 29 35% 13 15,6% Van de bezwaarschriften die geschikt zijn voor mediation is 50% door overleg opgelost. In 35,4% van de gevallen heeft overleg niet tot een oplossing geleid en is het bezwaar alsnog voorgelegd aan de bezwarencommissie. Bij 15,9% van de bezwaren loopt het overleg nog. De inschatting hierbij is dat meer dan de helft hiervan ook tot een oplossing zal leiden. Jaarverslag 2014 Pagina 9 van 15

10 3. BEZWAREN RECHTSPOSITIONELE BESLUITEN Samenstelling adviescommissie Rechtspositionele Zaken: voorzitter: de heer mr. J.M.M.B. Maes lid namens werkgever: de heer H.A. Verhoef lid namens werknemers: de heer F. Kolk plv. voorzitter: de heer A.M. van Hekesen (gestopt per ) plv. lid namens werkgever: de heer C.F.J. de Jongh (per ) plv. lid namens werknemers: de heer Th.B. Jacobs 3.1 Overzicht ingekomen zaken adviescommissie Rechtspositionele Zaken 3.2 Behandeling bezwaren RPZ 2014 In behandeling per 1 januari 2014: Ontvangen in 2014: Te behandelen in 2014: Afgedaan in 2014: In behandeling per 1 januari 2015: 1 bezwaarschrift. 2 bezwaarschriften. 3 bezwaarschriften. 1 bezwaarschrift. 2 bezwaarschriften. In totaal heeft de commissie RPZ in 2014 voor WSRL geen bezwaarschriften afgehandeld. De bezwaren die lopen betreffen oud medewerkers waarmee in overleg is om de bezwaren op een andere manier op te lossen. Jaarverslag 2014 Pagina 10 van 15

11 Twee zaken zijn in 2014 niet afgehandeld. In een zaak is er nog sprake van minnelijk overleg. In de andere zaak heeft bezwaarde uitstel gehad voor het indienen van zijn gronden tot 1 januari Op grond van een overeenkomst behandelt de adviescommissie RPZ van ook bezwaarschriften van medewerkers van Aquon. Hetzelfde geldt voor medewerkers van BSR. De adviescommissie RPZ heeft in 2014 drie bezwaarschriften van een medewerker van Aquon behandeld. De behandeling van de bezwaarschriften door de adviescommissie RPZ van Waterschap Rivierenland voor Aquon is naar tevredenheid van van Aquon uitgevoerd. Jaarverslag 2014 Pagina 11 van 15

12 4. BEZWAREN LEGES 4.1. Overzicht afgehandelde bezwaarschriften 2014 In 2014 zijn er 23 bezwaarschriften binnengekomen betreffende de aanslag legeskosten. Dit is 1,75 % op een totaal van ruim 1313 aanslagen leges. 4.2 Afhandeling bezwaren leges Van de 23 bezwaarschriften is 52% ongegrond verklaard en 39% gegrond, één zaak loopt nog. Bij de gegrond verklaarde bezwaren is het bedrag van de legesaanslag verminderd. Totaal aantal afgehandelde bezwaren 2014 Niet-ont vankelijk bezwaar ingetrokken ongegrond deels gegrond gegrond % - 4,3% 52,2 % 43,5 % De belangrijkste redenen voor het bezwaar zijn de volgende: - de bouwkosten zijn in werkelijkheid lager dan met de aanvraag is aangegeven; - het te bouwen object staat wel/niet in de kernzone;. - verzoek om kwijtschelding van de leges. 4.3 Beslistermijnen bezwaren leges De gemiddelde beslistermijn bedraagt 8,2 weken. De wettelijke beslistermijn is maximaal 12 weken. Jaarverslag 2014 Pagina 12 van 15

13 5. AFHANDELING KLACHTEN 5.1 Overzicht ingediende klachten 2014 In 2014 zijn er in totaal 38 klachten geregistreerd. In 2013 werden er 37 klachten geregistreerd. Dit jaar hebben we dus één klacht meer ontvangen dan in het voorgaande jaar. Gemiddeld ontvangen we jaarlijks zo n 32 klachten. 5.2 Afhandeling klachten in 2014 In behandeling per 1 januari 2014: Ontvangen in 2014: Te behandelen in 2014: Afgedaan in 2014: In behandeling per 1 januari 2015: 5 klachten 38 klachten 43 klachten 42 klachten 1 klacht Soort klachten De meeste van de 38 klachten die in 2014 werden ingediend, gaan over de wijze waarop bepaalde werkzaamheden door het waterschap werden uitgevoerd, zoals (on)zorgvuldigheid bij de uitvoering van bijvoorbeeld het onderhoud van watergangen, maaibeheer of de uitvoering van baggerwerkzaamheden. Verder is een aantal keer geklaagd over verkeersmaatregelen. In een paar gevallen is een klacht tegen een medewerker ingediend. Daarnaast is een aantal keer geklaagd over miscommunicatie met (medewerkers) van het waterschap. De meeste klachten in 2014 hadden betrekking op de afdelingen: Beheer en Onderhoud (16) en Weg en Waterbouw (15). Eén klacht had betrekking op het bestuur. Het betrof in dit geval een bezwaar dat was afgehandeld door het CDH in plaats van het AB. In 33% van de gevallen werd de klacht gegrond of gedeeltelijk gegrond bevonden. Dit percentage is 17% lager dan voorgaande jaren. In 40% van de gevallen is de klacht ongegrond verklaard en 26% is op een overige wijze afgedaan, bijvoorbeeld door het doorzenden van de klacht naar de juiste instantie. Een gegronde klacht heeft soms aanleiding gegeven om een bepaalde werkwijze binnen het waterschap aan te passen. Jaarverslag 2014 Pagina 13 van 15

14 Agehandelde klachten 2014 Totaal Ongegrond Gegrond/Deels gegrond Overig/ doorgezonden Beheer en Onderhoud Facilitaire Dienstverlening Handhaving Weg en Waterbouw Bestuur en Organisatie Totaal aantal afgehandelde klachten (100%) 17 (40,48%) 14 (33,33%) 11 (26,19%) 5.3 Beslistermijn klachten De gemiddelde afhandelingstermijn van de in 2014 ontvangen klachten is 2,7 weken (2013 was 4,1 weken). Gestreefd wordt om binnen 1 week met de klager contact op te nemen, binnen twee weken een gesprek met de klager te plannen en om binnen 6 weken tot een oplossing te komen. Het merendeel van de klachten (92 %) werd binnen de beslistermijn van 6 weken afgehandeld. In zeven gevallen is de afhandelingstermijn opgeschort, omdat de behandeling van de klacht nader onderzoek vergde. Afhandeling informeel traject Vrijwel alle klachten die in 2014 werden behandeld, zijn in het informele traject opgelost. Twee klachten worden ter advisering voorgelegd aan de adviescommissie Awb. De behandeling hiervan vindt plaats in februari Jaarverslag 2014 Pagina 14 van 15

15 6. AANDACHTSPUNTEN EN NIEUWE ONTWIKKELINGEN 6.1 Minder bezwaarschriften 2014 In 2013 is door afdeling beheer en onderhoud voor het eerst de preventie last onder dwangsom schouw toegepast. Naast die nieuwe maatregel zijn er in totaal 53 bezwaarschriften door burgers ingediend tegen besluiten van afdeling beheer en onderhoud. In 2014 is een duidelijke afname te zien van de genomen besluiten door afdeling beheer en onderhoud en het aantal ingediende bezwaarschriften. Er zijn in totaal 20 bezwaarschriften behandeld in Tevens is er een duidelijke afname aan binnengekomen bezwaarschriften te zien bij afdeling handhaving. In 2013 waren er 35 bezwaarschriften in behandeling en in 2014 zijn er 12 bezwaarschriften in behandeling genomen. 6.2 Resultaten Mediation Vanaf 1 februari 2011 is de andere aanpak bij het afhandelen van bezwaar ingevoerd en wordt bezwaarde eerst gebeld en bekeken of via overleg tot een oplossing kan worden gekomen. De ervaringen van de andere aanpak voor de ingediende bezwaren waren zeer positief in de afgelopen jaren en is doorgezet in Van de 80 in 2014 afgehandelde bezwaarschriften zijn er 42 bezwaarschriften met mediation opgelost. Dit is een score van 53 %, dit is vergelijkbaar met het percentage in 2013 (56% van de bezwaren opgelost met mediation). De resultaten van de mediation heeft samen met de afname van het aantal bezwaarschriften er toe geleid dat Adviescommissie Awb minder bezwaarschriften heeft behandeld dan in In 2014 zijn er 30 bezwaarschriften behandelt en is hierover advies uitgebracht aan het college van dijkgraaf en heemraden.in 2013 zijn er 38 bezwaarschriften behandeld door de Adviescommissie, dit is een daling van 21%. Alle adviezen van de adviescommissie zijn overgenomen door het college van dijkgraaf en heemraden. 6.3 Gezamenlijke bezwarencommissie De zittingstermijn van de leden van de bezwarencommissie Awb zal worden verlengd tot medio 2015, de zittingsperiode van het algemeen bestuur van het waterschap. Vanaf 1 juli 2015 zal er gezamenlijk een nieuwe bezwarencommissie met waterschap Hollandse Delta van start gaan. De voorbereidingen van het werven van nieuwe leden heeft eind 2014 plaatsgevonden. De hoeveelheid genomen besluiten waren vergelijkbaar in de jaren 2013 en Klanttevredenheid afhandeling klachten Om de klanttevredenheid te kunnen meten zijn ook in 2014 antwoordkaarten verstuurd, waarin werd gevraagd naar een oordeel over de afhandeling van de ingediende klacht. De respons hierop was echter laag. In vijf gevallen werd een antwoordkaart teruggestuurd. Het gemiddelde cijfer bedraagt een 8. Jaarverslag 2014 Pagina 15 van 15

Jaarverslag 2014 Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Papendrecht

Jaarverslag 2014 Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Papendrecht Jaarverslag 2014 Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Papendrecht Over de periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014. Uitgebracht in april 2015. Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Commissie van advies voor de bezwaarschriften Gemeente Landerd

Commissie van advies voor de bezwaarschriften Gemeente Landerd Commissie van advies voor de bezwaarschriften Gemeente Landerd Jaarverslag 2014 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Doel, samenstelling commissie, procedure 2 Hoofdstuk 2 Ingediende en afgehandelde bezwaarschriften

Nadere informatie

Inleiding Het jaarverslag Commissie bezwaarschriften en het jaarverslag klachten, beide over 2012, treft u hierbij aan.

Inleiding Het jaarverslag Commissie bezwaarschriften en het jaarverslag klachten, beide over 2012, treft u hierbij aan. Zaaknummer: 00340479 Onderwerp: Jaarverslag bezwaar en klachten 2012 Collegevoorstel Inleiding Het jaarverslag Commissie bezwaarschriften en het jaarverslag klachten, beide over 2012, treft u hierbij aan.

Nadere informatie

Jaarverslag klachten 2014 Gemeente Middelburg

Jaarverslag klachten 2014 Gemeente Middelburg Jaarverslag klachten 2014 Gemeente Middelburg Middelburg, 12 februari 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. De klachtenprocedure 3. Het verslag in cijfers 3.1 Aantal klachten in 2014 3.2 Wijze van afdoening

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE

JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE Inhoudsopgave Pagina Inleiding Samenstelling en taak commissie Vergaderfrequentie Aantal bezwaren Aard bezwaren Aard adviezen Advisering zonder

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Klachten

Jaarverslag 2014 Klachten Kerkplein 2 T (0343) 56 56 00 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Jaarverslag 2014 Klachten Datum 9 april 2014 Afdeling Afdeling Bestuursondersteuning Auteur C.E. van Dijk Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag bezwaarschriften 2013

Jaarverslag bezwaarschriften 2013 Jaarverslag bezwaarschriften 2013 Jaarverslag bezwaarschriften 2013 Houten, maart 2014 1 Jaarverslag bezwaar- en beroepschriften 2013 In dit jaarverslag wordt ingegaan op het aantal bezwaarschriften dat

Nadere informatie

Jaarverslag klachtenbehandeling 2004

Jaarverslag klachtenbehandeling 2004 Jaarverslag klachtenbehandeling 2004 Afdeling Bestuursondersteuning en Personeelszaken maart 2005 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Klachtenregeling 5 3. Communicatie 10 4. Samenvatting en aanbevelingen 10 2 1.

Nadere informatie

Jaarverslag klachten 2015 Gemeente Heusden

Jaarverslag klachten 2015 Gemeente Heusden Jaarverslag klachten 21 Gemeente Heusden Inhoud 1. Inleiding 1 2. Klachten 2 a. De cijfers 2 - Aantal klachten in 21 - Wijze van afdoening van klachten - Uitslag klachtbehandeling 3 - De inhoud van de

Nadere informatie

Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst. Jaarverslag 2012

Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst. Jaarverslag 2012 Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst Jaarverslag 202 Inhoud Voorwoord... 2. Commissie... 3. Taak en samenstelling... 3.2 Ondersteuning... 3.3 Premediation... 3.4 Werkwijze... 3.5 Digitaal bezwaar...

Nadere informatie

Behandeling klachten en bezwaarschriften

Behandeling klachten en bezwaarschriften Hoofdstuk 2 Behandeling klachten en bezwaarschriften In de Algemene wet bestuursrecht is het klachtrecht en het recht om bezwaar te maken opgenomen. Een ieder kan een klacht indienen over gedragingen van

Nadere informatie

Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst. Jaarverslag 2011

Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst. Jaarverslag 2011 Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst Jaarverslag Inhoud Voorwoord.... Commissie.... Taak en samenstelling.... Ondersteuning.... Premediation.... Werkwijze.... Digitaal bezwaar....6 Hoorzittingen....7

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Commissie voor bezwaarschriften

Jaarverslag 2014. Commissie voor bezwaarschriften Jaarverslag 2014 Commissie voor bezwaarschriften 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de commissie voor bezwaarschriften van Waterschap De Dommel. Dit jaarverslag heeft betrekking op alle bezwaarschriften

Nadere informatie

Richtlijn klachtenprocedure Veiligheidsregio Brabant-Noord

Richtlijn klachtenprocedure Veiligheidsregio Brabant-Noord AGP 14 Richtlijn klachtenprocedure Veiligheidsregio Brabant-Noord Artikel 1 Reikwijdte regeling Deze richtlijn is van toepassing op klachten die op grond van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Jaaroverzicht klachten 2015

Jaaroverzicht klachten 2015 Klachtencoördinator Natascha Priem Team Juridische en Veiligheidszaken 2 Inhoud 1. Algemeen 1.1 Inleiding 2. Klachtafhandeling 2.1 Informele klachtbehandeling 2.2 Klachtencoördinator 2.3 Nationale ombudsman

Nadere informatie

Jaarverslag bezwaarschriften 2012

Jaarverslag bezwaarschriften 2012 Jaarverslag bezwaarschriften 2012 Jaarverslag bezwaarschriften 2012 Houten, maart 2013 1 Jaarverslag bezwaar- en beroepschriften 2012 In dit jaarverslag wordt ingegaan op het aantal bezwaarschriften dat

Nadere informatie

Jaarverslag klachtafhandeling 2015

Jaarverslag klachtafhandeling 2015 Jaarverslag klachtafhandeling 2015 Tiel, januari 2016 VERSIE: 2.0 mr. K.T.J. Hendriks-Horstman, klachtencoördinator 1 1. Inleiding Als overheidsorganisatie moet de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) personen

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarderadeel

Gemeente Leeuwarderadeel Gemeente Leeuwarderadeel 25 februari 2013 Inhoudsopgave Inleiding 2 pagina Hoofdstuk 1 Procedure 3 Hoofdstuk 2 Zittingen 5 Hoofdstuk 3 Besluiten op bezwaar 8 Hoofdstuk 4 Termijnen 9 Hoofdstuk 5 Conclusies

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Commissie Bezwaarschriften Gemeente Heusden

Jaarverslag 2015 Commissie Bezwaarschriften Gemeente Heusden Jaarverslag 2015 Commissie Bezwaarschriften Gemeente Heusden Inhoud 1. lnleiding 3 1.1 Doel 3 1.2 Samenstelling commissie 3 1.3 Procedure 3 2. Ingediende en afgehandelde bezwaarschriften 2015 4 2.1 Overzicht

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Bezwaarschriftencommissie gemeente Leeuwarderadeel

JAARVERSLAG 2013. Bezwaarschriftencommissie gemeente Leeuwarderadeel JAARVERSLAG 2013 Bezwaarschriftencommissie gemeente Leeuwarderadeel Stiens, 15 maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding 2 pagina Hoofdstuk 1 Procedure 3 Hoofdstuk 2 Zittingen 6 Hoofdstuk 3 Besluiten op bezwaar

Nadere informatie

JAARVERSLAG INTERNE KLACHTBEHANDELING GEMEENTE ZUTPHEN 2015

JAARVERSLAG INTERNE KLACHTBEHANDELING GEMEENTE ZUTPHEN 2015 J JAARVERSLAG INTERNE KLACHTBEHANDELING GEMEENTE ZUTPHEN 2015 Maart 2016 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 3 2. Procedure 3 3. Behandelde klachten 4 Bijlage: Anoniem overzicht klachten interne

Nadere informatie

Commissie Bezwaarschriften Jaarverslag 2014 Orionis Walcheren

Commissie Bezwaarschriften Jaarverslag 2014 Orionis Walcheren Commissie Bezwaarschriften Jaarverslag 2014 Orionis Walcheren Jaarverslag 2014 Bezwarencommissie 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 VOORWOORD... 3 1. INLEIDING... 4 1.1SAMENSTELLING COMMISSIE... 5 HOOFDSTUK

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 743 Paraaf: Onderwerp : Klachtenregeling en Reglement van orde klachtencommissie Besluit : Het College van Bestuur besluit tot vaststelling van de Klachtenregeling

Nadere informatie

Informatie over. indienen van een klacht

Informatie over. indienen van een klacht Informatie over indienen van een klacht Iedere klacht is gratis advies Bestuur en medewerkers van de gemeente Boekel hechten veel waarde aan goede dienstverlening. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarderadeel

Gemeente Leeuwarderadeel Gemeente Leeuwarderadeel 22 februari 2010 Inhoudsopgave pagina Inleiding 2 Hoofdstuk 1 Procedure 3 Hoofdstuk 2 Zittingen 6 Hoofdstuk 3 Besluiten op bezwaar 9 Hoofdstuk 4 Termijnen 10 Hoofdstuk 5 Conclusies

Nadere informatie

De ene afdeling is de andere niet Gemeente Amsterdam Stadsdeel Osdorp

De ene afdeling is de andere niet Gemeente Amsterdam Stadsdeel Osdorp Rapport Gemeentelijke Ombudsman De ene afdeling is de andere niet Gemeente Amsterdam Stadsdeel Osdorp Datum 20 februari 2008 RA0822266 Samenvatting Bij de oplevering van een nieuwbouwwoning in Osdorp blijkt

Nadere informatie

Jaarverslag klachten 2008

Jaarverslag klachten 2008 Jaarverslag klachten 8 Inleiding Sinds 2 hebben wij een klachtenregeling, deze regeling is een uitwerking van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dit betreft het interne klachtrecht. Intern

Nadere informatie

JAARVERSLAG COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN -2004-

JAARVERSLAG COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN -2004- JAARVERSLAG COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN -2004- Opbouw jaarverslag 2004 Het verslag heeft de volgende hoofdstukindeling:. Inleiding. Doel.2 Samenstelling Commissie 2. Ingediende

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie voor bezwaarschriften

Jaarverslag Commissie voor bezwaarschriften Jaarverslag 2015 Commissie voor bezwaarschriften 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de commissie voor bezwaarschriften van Waterschap De Dommel. Dit jaarverslag heeft betrekking op alle bezwaarschriften

Nadere informatie

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel. Geachte heer, mevrouw,

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel. Geachte heer, mevrouw, De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel datum : 26 juni 2014 ons kenmerk : 540230 uw brief van : --- behandeld door : J.A.M. van den Dungen uw kenmerk : ---

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarderadeel

Gemeente Leeuwarderadeel Gemeente Leeuwarderadeel 29 januari 2009 Inhoudsopgave pagina Inleiding 2 Hoofdstuk 1 Procedure 3 Hoofdstuk 2 Zittingen 6 Hoofdstuk 3 Besluiten op bezwaar 9 Hoofdstuk 4 Termijnen 10 Hoofdstuk 5 Conclusies

Nadere informatie

Jaarverslag Klachtbehandeling 2014

Jaarverslag Klachtbehandeling 2014 Jaarverslag Klachtbehandeling 2014 Klachtencoördinator BsGW Mei 2015 Wie niet tevreden is over de publieke dienstverlening door BsGW kan een klacht indienen. BsGW krijgt als organisatie snel signalen als

Nadere informatie

Jaarverslag 2002 van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften Gemeente Littenseradiel

Jaarverslag 2002 van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften Gemeente Littenseradiel Jaarverslag 2002 van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften Gemeente Littenseradiel 1 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 paragraaf 1.1 paragraaf 1.2 Jaarverslag 2002 van de Commissie voor de bezwaar-

Nadere informatie

Jaaroverzicht klachten 2014

Jaaroverzicht klachten 2014 Klachtencoördinator Natascha Priem Team Juridische en Veiligheidszaken 2 Inhoud 1. Algemeen 1.1 Inleiding 2. Klachtafhandeling 2.1 Informele klachtbehandeling 2.2 Klachtencoördinator 2.3 Nationale ombudsman

Nadere informatie

Jaarverslag klachtbehandeling gemeente Hillegom 2013

Jaarverslag klachtbehandeling gemeente Hillegom 2013 Jaarverslag klachtbehandeling gemeente Hillegom 2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Overzicht ingediende klachten... 3 3. Formeel behandelde klachten... 4 4. Klachten ingediend bij de Nationale ombudsman...

Nadere informatie

Jaarverslag klachten 2014

Jaarverslag klachten 2014 Jaarverslag klachten 204 Inleiding Een klacht levert vaak concrete en bruikbare informatie over de kwaliteit van dienstverlening. Onderzoek van de klachten levert een belangrijk leereffect. Actiepunten

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Commissie Bezwaar en Beroep Inleiding

Jaarverslag 2007 Commissie Bezwaar en Beroep Inleiding Jaarverslag 2007 Commissie Bezwaar en Beroep Inleiding Medio 1998 is in de gemeente Leeuwarderadeel de onafhankelijke commissie voor de bezwaar- en beroepschriften (hierna bezwaarschriftencommissie) ingesteld.

Nadere informatie

JAARVERSLAG INTERNE KLACHTBEHANDELING GEMEENTE ZUTPHEN 2014

JAARVERSLAG INTERNE KLACHTBEHANDELING GEMEENTE ZUTPHEN 2014 J JAARVERSLAG INTERNE KLACHTBEHANDELING GEMEENTE ZUTPHEN 2014 Maart 2015 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 3 2. Procedure 3 3. Behandelde klachten 4 Bijlage: Geanonimiseerd overzicht klachten

Nadere informatie

Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren

Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren WAARDERINGSKAMER Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren Een onderzoek naar overschrijding van de jaargrens bij de afhandeling van WOZ-bezwaarschriften 18 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

*15-0008390* 15-0008390

*15-0008390* 15-0008390 *15-0008390* 15-0008390 ESO.00013329WDstrt Interne Klachtenregeling Horst aan de Maas 1.1. Algemeen Burgers kunnen over een groot aantal zaken bij de gemeentelijke overheid een klacht indienen wanneer

Nadere informatie

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Klachtenregeling IGZ Artikel 1 1 Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop de inspectie zich in een bepaalde aangelegenheid jegens

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN

JAARVERSLAG 2013 COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 23 COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN - 2 - Inhoudsopgave Voorwoord 4.Inleiding 5 2.Commissie van advies voor de bezwaarschriften 2. Samenstelling commissie en secretariaat 6 2.2

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Commissie Bezwaar en Beroep Inleiding

Jaarverslag 2006 Commissie Bezwaar en Beroep Inleiding Jaarverslag 2006 Commissie Bezwaar en Beroep Inleiding Medio 1998 is in de gemeente Leeuwarderadeel de onafhankelijke commissie voor de bezwaar- en beroepschriften (hierna bezwaarschriftencommissie) ingesteld.

Nadere informatie

'Klachtenregeling WSD'

'Klachtenregeling WSD' KLACHTENREGELING WSD HET ALGEMEEN BESTUUR VAN WSD Gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van WSD d.d.; Gelet op de ter zake gegeven instemming van de Centrale Ondernemingsraad van WSD d.d. Overwegende

Nadere informatie

Klachtenreglement CIZ. Klachtenreglement CIZ - vastgesteld 31 december 2014 1

Klachtenreglement CIZ. Klachtenreglement CIZ - vastgesteld 31 december 2014 1 Klachtenreglement CIZ 2015 Klachtenreglement CIZ - vastgesteld 31 december 2014 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Definities Artikel 2 Klachtrecht Artikel 3 Behoorlijke behandeling Hoofdstuk

Nadere informatie

Jaarverslag Klachtencommissie Gemeente Boxmeer 2012 en Boxmeer, 1 mei 2014.

Jaarverslag Klachtencommissie Gemeente Boxmeer 2012 en Boxmeer, 1 mei 2014. Jaarverslag Klachtencommissie Gemeente Boxmeer 2012 en 2013 Boxmeer, 1 mei 2014. 1. Inleiding Voor u ligt het verslag van de Klachtencommissie over de jaren 2012 en 2013. Om een beeld te geven van de ontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Lokale Ombudscommissie Ede

Jaarverslag 2013 Lokale Ombudscommissie Ede Jaarverslag Lokale Ombudscommissie Ede Ede, april 2014 2 Inleiding Dit verslag verantwoordt aan de gemeenteraad de werkzaamheden en bevindingen van de Lokale Ombudscommissie Ede over het jaar. Daarmee

Nadere informatie

Een onderzoek naar de klachtbehandeling door de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER.

Een onderzoek naar de klachtbehandeling door de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER. Rapport Een onderzoek naar de klachtbehandeling door de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het Servicecentrum MER gegrond. Datum: 9

Nadere informatie

Rekenkamercommissies ViP+

Rekenkamercommissies ViP+ Benchmark klachten, bezwaar en beroep in Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg 1. Inleiding De rekenkamercommissies ViP+ hebben in 2007 een onderzoek uitgevoerd naar de afhandeling van klachten- en bezwaarschriften

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Bijlage: Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Artikel 1 Begripsomschrijving Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. bevoegd gezag: het orgaan dat in

Nadere informatie

Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde

Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde In de gemeente Zeewolde worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor uw omgeving. Daarom is het

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

Zaaknummer: ZA.13-22227/DN.13-28 *ZE940B843E9* Jaarverslag. commissie voor bezwaarschriften. klachten

Zaaknummer: ZA.13-22227/DN.13-28 *ZE940B843E9* Jaarverslag. commissie voor bezwaarschriften. klachten *ZE940B843E9* Zaaknummer: ZA.13-22227/DN.13-28 Jaarverslag commissie voor bezwaarschriften & klachten 2012 Inhoud Hoofdstuk 1: inleiding p. 3 Hoofdstuk 2: jaarverslag van de commissie voor bezwaarschriften

Nadere informatie

Aankondiging van standaardverlenging termijn bij afdoening bezwaarschriften Gemeente Zaanstad Domein Bedrijfsvoering Afdeling Juridische Zaken

Aankondiging van standaardverlenging termijn bij afdoening bezwaarschriften Gemeente Zaanstad Domein Bedrijfsvoering Afdeling Juridische Zaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aankondiging van standaardverlenging termijn bij afdoening bezwaarschriften Gemeente Zaanstad Domein Bedrijfsvoering Afdeling Juridische Zaken 14 november 2012 RA121918

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 162/2014 Datum : 20 oktober 2014 B&W datum : Beh. ambtenaar : P. Ikink Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Jaarverslag commissie bezwaarschriften 2013 Aanleiding

Nadere informatie

KLACHTEN REGLEMENT PERCURIS

KLACHTEN REGLEMENT PERCURIS KLACHTEN REGLEMENT PERCURIS Inleiding Als een opdrachtgever, een cliënt van Percuris of een werkgever waar een cliënt een nieuw dienstverband is aangegaan, het niet eens is met de wijze waarop hij/zij

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND

KLACHTENREGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND KLACHTENREGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND Het dagelijks bestuur en de voorzitter van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, ieder voor zover zij bevoegd zijn;

Nadere informatie

Volgschema klachtenprocedure Gemeente Peel en Maas

Volgschema klachtenprocedure Gemeente Peel en Maas 1.Ontvangst schriftelijke klacht 2. Postkamer 3. Secretariaat bezwaarschriften - commissie 4. Teammanager Betreffende medewerker Volgschema klachtenprocedure Gemeente Peel en Maas 10.Uitzondering behandelingsplicht?

Nadere informatie

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Middelburg. Nr. 77371 15 juni 2016 VERORDENING BEHANDELING KLACHTEN De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente

Nadere informatie

Bezwaarprocedure Eindhoven, oktober 2016

Bezwaarprocedure Eindhoven, oktober 2016 Bezwaarprocedure Eindhoven, oktober 2016 Inhoudsopgave Hoe dien ik een bezwaar in? 3 Wat gebeurt er met mijn bezwaar? 3 Wanneer ontvang ik een beslissing op bezwaar? 5 Wat als ik het er niet mee eens ben?

Nadere informatie

de publiekrechtelijke beroepsorganisatie als bedoeld in artikel 17, eerste lid van de Advocatenwet;

de publiekrechtelijke beroepsorganisatie als bedoeld in artikel 17, eerste lid van de Advocatenwet; Klachtenregeling van de Nederlandse Orde van Advocaten(1) Iedereen die een klacht heeft over een gedraging van (personen, werkzaam bij) een bestuursorgaan van de Nederlandse Orde van Advocaten kan deze

Nadere informatie

Bezwaarschriftencommissie Gemeente Overbetuwe. Jaarverslag 2013

Bezwaarschriftencommissie Gemeente Overbetuwe. Jaarverslag 2013 Bezwaarschriftencommissie Gemeente Overbetuwe Jaarverslag 2013 Mei 2014 Voorwoord In de Verordening behandeling bezwaarschriften wordt de commissie opgedragen jaarlijks verslag uit te brengen aan het college

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN. Gemeente Súdwest-Fryslân

JAARVERSLAG 2013 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN. Gemeente Súdwest-Fryslân JAARVERSLAG 2013 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN Gemeente Súdwest-Fryslân Maart 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Samenstelling en bevoegdheden 3 2.1 Samenstelling commissie 3 2.2 Het secretariaat van de

Nadere informatie

Verordening op de bezwaarschriften SNN

Verordening op de bezwaarschriften SNN Verordening op de bezwaarschriften SNN (geconsolideerde versie, geldend vanaf 21-6-2007) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling Verordening op de bezwaarschriften

Nadere informatie

Februari 2014. Jaarverslag 2013

Februari 2014. Jaarverslag 2013 Februari 2014 Jaarverslag 2013 1. Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de voor huurders van Woonstichting SSW, waarin de verslag doet van haar activiteiten in 2013. In het reglement van de wordt een

Nadere informatie

JAARVERSLAG KLACHTBEHANDELING 2015 RECHTBANK MIDDEN NEDERLAND

JAARVERSLAG KLACHTBEHANDELING 2015 RECHTBANK MIDDEN NEDERLAND JAARVERSLAG KLACHTBEHANDELING 2015 RECHTBANK MIDDEN NEDERLAND 2/6 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Cijfermateriaal... 3 3. Klachtonderwerpen... 5 4. Informele afdoening... 5 5. Klachtadviescommissie... 5 6.

Nadere informatie

!"#$%&""#%'(#)* Klachtenreglement

!#$%&#%'(#)* Klachtenreglement Klachtenreglement Algemeen Het doel van behandeling van klachten is in de allereerste plaats herstel van de verhoudingen tussen de klager en de organisatie. Het vastleggen en volgen van een procedure om

Nadere informatie

ArboVarea Postbus HC Zwaag Klachtenreglement

ArboVarea Postbus HC Zwaag Klachtenreglement ArboVarea Postbus 4137 1620 HC Zwaag 0229 27 39 53 06 10 67 10 53 info@arbovarea.nl www.arbovarea.nl Klachtenreglement Inleiding Als een opdrachtgever, een cliënt van ArboVarea of een werkgever waar een

Nadere informatie

vast te stellen de Interne klachtenregeling gemeente het Bildt:

vast te stellen de Interne klachtenregeling gemeente het Bildt: Interne klachtenregeling gemeente het Bildt Het college van burgemeester en wethouders van het Bildt; - gelet op de bepalingen van Titel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 121 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN. Jaarverslag 2014

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN. Jaarverslag 2014 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN Jaarverslag 2014 Haaksbergen, mei 2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 COMMISSIE... 4 TOELICHTING CIJFERS... 5 OPMERKINGEN, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN... 7 CIJFERS... 8 2 INLEIDING

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 KLACHTENBEHANDELING GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

JAARVERSLAG 2015 KLACHTENBEHANDELING GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER JAARVERSLAG 2015 KLACHTENBEHANDELING GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER Inleiding/voorwoord De gemeente Noordoostpolder biedt een breed scala aan producten en diensten aan. Denk hierbij aan vergunningen, paspoorten,

Nadere informatie

Klachtenanalyse 2011. vervallen. Men kent nog maar 1 type mediator: de NMI registermediator.

Klachtenanalyse 2011. vervallen. Men kent nog maar 1 type mediator: de NMI registermediator. Klachtenanalyse. Inleiding Al sinds heeft het NMI een klachtenregeling met als doel klachten over een bij het NMI ingeschreven mediator op een laagdrempelige en informele manier op te lossen. Als een partij

Nadere informatie

Klachtenregeling gemeente Lansingerland 2016

Klachtenregeling gemeente Lansingerland 2016 Klachtenregeling gemeente Lansingerland 2016 De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Lansingerland; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Samenvatting De afdeling Juridische Zaken (JZ) wil een vinger aan de

Nadere informatie

Informele klachtbehandeling en de wettelijke termijn Een onderzoek. naar de voortvarendheid van klachtbehandeling door het college van

Informele klachtbehandeling en de wettelijke termijn Een onderzoek. naar de voortvarendheid van klachtbehandeling door het college van Rapport Informele klachtbehandeling en de wettelijke termijn Een onderzoek naar de voortvarendheid van klachtbehandeling door het college van burgemeester en wethouders van Helmond Oordeel Op basis van

Nadere informatie

Jaarverslag klachtbehandeling gemeente Hillegom 2015

Jaarverslag klachtbehandeling gemeente Hillegom 2015 Jaarverslag klachtbehandeling gemeente Hillegom 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Overzicht ingediende klachten... 4 3. Formeel behandelde klachten... 5 4. Klachten ingediend bij de Nationale ombudsman...

Nadere informatie

Klachtenregelement Pagina 1 van 6. Klachtenreglement

Klachtenregelement Pagina 1 van 6. Klachtenreglement Klachtenregelement Pagina 1 van 6 Klachtenreglement Inhoudsopgave: Klacht Klager Klachtenprocedure Klachtenbehandeling door directie Klachtenbehandeling door klachtencommissie Beslissing klachtencommissie

Nadere informatie

Regeling interne behandeling van klachten gemeente Harderwijk

Regeling interne behandeling van klachten gemeente Harderwijk Regeling interne behandeling van klachten gemeente Harderwijk Artikel 1 Onder klacht in de zin van deze regeling wordt verstaan: een uiting van ongenoegen over de wijze waarop een bestuursorgaan of een

Nadere informatie

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ K LACHTENREGLEMENT STICHTING TAFELVANZEVEN ROTTERDAM Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: Bestaande uit 4 onafhankelijke leden, hierna te noemen klachtencommissie Stichting

Nadere informatie

Voor u ligt het verslag van de commissie van advies voor de bezwaarschriften over het jaar 2012.

Voor u ligt het verslag van de commissie van advies voor de bezwaarschriften over het jaar 2012. COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 2012 Inleiding Voor u ligt het verslag van de commissie van advies voor de bezwaarschriften over het jaar 2012. De commissie ziet het aantal zaken

Nadere informatie

Bezwaarschriftenprocedure

Bezwaarschriftenprocedure Informatie over de bezwaarschriftprocedure Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, overweegt een bezwaarschrift in te dienen of tegen een aan u verleende vergunning bezwaar is gemaakt dan kunnen wij

Nadere informatie

REGLEMENT BEHANDELING KLACHTEN, BEZWAAR EN BEROEP

REGLEMENT BEHANDELING KLACHTEN, BEZWAAR EN BEROEP REGLEMENT BEHANDELING KLACHTEN, BEZWAAR EN BEROEP ARTIKEL 1.1 KLACHTEN (HOOFDSTUK 9 ALGEMENE WET BESTUURSRECHT) Door kandidaten, certificaathouders en hun werkgevers kunnen binnen 15 werkdagen na deelname

Nadere informatie

Commissie voor de Bezwaarschriften van de gemeente Bunnik Jaarverslag 2013 en 2014

Commissie voor de Bezwaarschriften van de gemeente Bunnik Jaarverslag 2013 en 2014 Commissie voor de Bezwaarschriften van de gemeente Bunnik Jaarverslag 2013 en 2014 Inhoudsopgave Inleiding p.3 Hoofdstuk 1 Samenstelling van de Commissie voor de Bezwaarschriften p.5 Hoofdstuk 2 Het bezwaarschrift

Nadere informatie

Klachtenreglement Sagènn Diensten Versie januari 2015

Klachtenreglement Sagènn Diensten Versie januari 2015 Klachtenreglement Sagènn Diensten Versie januari 2015 Sagènn Diensten B.V. - 2015 1 Klachtenreglement Sagènn Leeswijzer Het klachtenreglement Sagènn Diensten is onderverdeeld in 5 hoofdstukken. In hoofdstuk

Nadere informatie

Klachtenreglement van. Het Oranje Kruis. Datum van ingang: 1 januari 2014

Klachtenreglement van. Het Oranje Kruis. Datum van ingang: 1 januari 2014 Klachtenreglement van Het Oranje Kruis 2013 Datum van ingang: 1 januari 2014 Inleiding Het Oranje Kruis streeft voortdurend naar een hoge kwaliteit van de dienstverlening. Het serieus nemen en correct

Nadere informatie

Klachtenregeling ouders/verzorgers

Klachtenregeling ouders/verzorgers Klachtenregeling ouders/verzorgers Deze klachtenregeling is toepasselijk op alle geschillen tussen cliënten en OBD Noordwest voor wat betreft ONL. De klachtenregeling is opgesteld volgens de richtlijnen

Nadere informatie

b e z w a a r m a k e n

b e z w a a r m a k e n bezwaar maken In de gemeente Westland worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben voor uw woon- en leefsituatie. Daarom is het in de wet geregeld dat u bezwaar kunt maken

Nadere informatie

Naar een andere behandeling van bezwaarschriften

Naar een andere behandeling van bezwaarschriften Naar een andere behandeling van bezwaarschriften 1 2 Hoofdpunten van de nota: Er komt een nieuwe commissie voor bezwaarschriften. De commissie heeft 7 Kamers met een externe voorzitter en twee ambtelijke

Nadere informatie

Klachtenregeling gemeente Schiedam

Klachtenregeling gemeente Schiedam Klachtenregeling gemeente Schiedam HOOFDSTUK 1 BEGRIPS- EN ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen In deze regeling wordt verstaan onder: 1. klacht: een uiting van ongenoegen over de wijze

Nadere informatie

BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle

BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle Het bevoegd gezag, zijnde het College van Bestuur van de Openbare Rechtspersoon Openbaar

Nadere informatie

cocensus Klachtenregeling Gemeenschappelijke Regeling Cocensus Versie: 01.2 Datum: 7 maart 2014 Klachtenregeling Cocensus Pagina 1

cocensus Klachtenregeling Gemeenschappelijke Regeling Cocensus Versie: 01.2 Datum: 7 maart 2014 Klachtenregeling Cocensus Pagina 1 cocensus Klachtenregeling Gemeenschappelijke Regeling Cocensus Versie: 01.2 Datum: 7 maart 2014 Klachtenregeling Cocensus Pagina 1 Artikel 1: Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a.

Nadere informatie

Jaarverslag Klachtencoördinatoren E. van der Mark M.A. Bode

Jaarverslag Klachtencoördinatoren E. van der Mark M.A. Bode Jaarverslag 2014 Klachtencoördinatoren E. van der Mark M.A. Bode 1. Inleiding...3 2. De klachtbehandeling...4 Wettelijk kader...4 De klachtencoördinator...4 De procedure...4 De eerste fase 5 De tweede

Nadere informatie

Recht lezen 2 Samenvatten. Weboefening 1. drs. Jacky van den Dikkenberg. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. bussum 2015

Recht lezen 2 Samenvatten. Weboefening 1. drs. Jacky van den Dikkenberg. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. bussum 2015 Recht lezen 2 Samenvatten Weboefening 1 drs. Jacky van den Dikkenberg u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2015 Deze weboefening hoort bij Recht lezen 2 van drs. Jacky van den Dikkenberg. 2015 Uitgeverij

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 CVDR Officiële uitgave van Hulst. Nr. CVDR280174_1 4 juli 2016 Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst; gelet

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN. Jaarverslag 2013

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN. Jaarverslag 2013 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN Jaarverslag 2013 Haaksbergen, juli 2014 INLEIDING Voor u ligt het jaarverslag 2013 van de Commissie bezwaarschriften. Het jaarverslag geeft een overzicht van de werkzaamheden

Nadere informatie

Gezamenlijke Ombudscommissie Hoogezand-Sappemeer en Slochteren. Jaarverslag 2015

Gezamenlijke Ombudscommissie Hoogezand-Sappemeer en Slochteren. Jaarverslag 2015 Gezamenlijke Ombudscommissie Hoogezand-Sappemeer en Slochteren Jaarverslag 2015 1 Voorwoord Geachte lezer, Hierbij bied ik u het jaarverslag 2015 van de gezamenlijke ombudscommissie van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWARENCOMMISSIE DEELNEMERS

REGLEMENT BEZWARENCOMMISSIE DEELNEMERS REGLEMENT BEZWARENCOMMISSIE DEELNEMERS Reglement vastgesteld op: 11 januari 2011 Door het College van Bestuur Reglement geldig per 11 januari 2011 REGLEMENT BEZWARENCOMMISSIE DEELNEMERS 1 Artikel 1: Begripsbepalingen

Nadere informatie

Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente. (versie 01/04/2013)

Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente. (versie 01/04/2013) Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente (versie 01/04/2013) Stel u vraagt een vergunning aan bij de gemeente en deze wordt geweigerd of uw buren hebben een vergunning gekregen voor het bouwen van

Nadere informatie

Klachtenreglement van. Het Oranje Kruis. Datum van ingang: 1 januari 2015

Klachtenreglement van. Het Oranje Kruis. Datum van ingang: 1 januari 2015 Klachtenreglement van Het Oranje Kruis 2015 Datum van ingang: 1 januari 2015 Inleiding Het Oranje Kruis streeft voortdurend naar een hoge kwaliteit van de dienstverlening. Het serieus nemen en correct

Nadere informatie

1. ALGEMEEN 1.1. Aanleiding 1.2. Samenstelling van de commissie

1. ALGEMEEN 1.1. Aanleiding 1.2. Samenstelling van de commissie 1. ALGEMEEN 1.1. Aanleiding De Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) maakt het mogelijk bezwaar te maken tegen besluiten van de gemeente. De Awb voorziet in artikel 7:13 in de mogelijkheid dat voor

Nadere informatie