JAARVERSLAG Commissie bezwaarschriften van de gemeente Heerhugowaard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2014. Commissie bezwaarschriften van de gemeente Heerhugowaard"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2014 Commissie bezwaarschriften van de gemeente Heerhugowaard Heerhugowaard, juli 2015

2 INHOUD JAARVERSLAG 2014 Inleiding 1. Algemeen Instelling commissie De commissie Samenstelling Functioneren van de commissieleden Werkzaamheden commissie in Algemeen Aantal commissievergaderingen Aantal bezwaarschriften Aantal ontvangen bezwaarschriften Wijze van afhandeling Bezwaarzaken met contraire advisering Adviezen per afdeling Vervolg bezwaarzaken in (hoger) beroep Kanttekeningen Intrekken bezwaarschrift Bezwaarzaken in der minne schikken Quick scan in de bezwaarschriftenprocededure Informele aanpak in de bezwaarschriftenprocedure Ingetrokken bezwaarschriften Doorlooptijden Tijdige afhandeling bezwaarschriften Percentage tijdige afhandeling Verantwoordelijkheid tijdige afhandeling Dwangsom of rechtstreeks beroep Ontwikkelingen Wijziging bezwaarschriftprocedure (geluidsopname hoorzitting) 5.2 Shared Service Centre en Halte werk Samenvatting en aanbevelingen 6.1 Samenvatting Aanbeveling BIJLAGE: Overzicht samenstelling commissie op 31 december

3 Inleiding De commissie voor bezwaarschriften brengt jaarlijks aan de raad, het college en de burgermeester een verslag uit over haar werkzaamheden. Het jaarverslag bevat cijfermatige gegevens over de werkzaamheden van de commissie. Het verslag is tevens een instrument voor de commissie om aan de bestuursorganen adviezen te geven over de verbeterpunten op het gebied van juridische kwaliteit. Dit verslag beslaat de periode van 1 januari tot en met 31 december In hoofdstuk 1 wordt aandacht besteed aan het instellen van de commissie, de samenstelling en het functioneren van de commissie. In hoofdstuk 2 en 3 treft u de diverse cijfermatige overzichten aan. In hoofdstuk 4 wordt aandacht besteed aan de tijdigheid van de afhandeling van de bezwaarschriften in relatie tot de Wet dwangsom en rechtstreeks beroep bij niet tijdig beslissen. In hoofdstuk 5 volgt een overzicht van ontwikkelingen in Tot slot is in hoofdstuk 6 een samenvatting opgenomen. Het concept jaarverslag is voorgelegd aan de voltallige commissie. Het definitieve jaarverslag is onderwerp van gesprek bij het jaarlijkse overleg tussen het college van burgemeester en wethouders, de voorzitters van de commissie en het secretariaat bezwaarschriften op 23 juli D.H. Poelman voorzitter R.G. van der Eijk voorzitter C. Spieker - Heinen A.M. Zijm secretaris secretaris Met dank aan mevrouw P.Jafari. 3

4 Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Instelling commissie Op grond van het bepaalde in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in samenhang met artikel 84 van de Gemeentewet kunnen gemeentelijke bestuursorganen een adviescommissie voor de behandeling van bezwaarschriften instellen. Deze commissie voor bezwaarschriften (hierna: de commissie) is belast met de voorbereiding (het horen en adviseren) van de beslissing op de bezwaarschriften. Daar er in verband met de rechtszekerheid en rechtsbescherming voor de burger behoefte bestond aan toetsing van ingediende bezwaarschriften door een onafhankelijke commissie, is in de gemeente Heerhugowaard gekozen voor de instelling van een onafhankelijke commissie voor bezwaarschriften. De commissie is onafhankelijk omdat de voorzitters en de leden niet ondergeschikt zijn aan de raad, het college of de burgemeester. 1.2 De commissie Samenstelling In de Verordening commissie bezwaarschriften (hierna: de verordening) zijn bepalingen opgenomen ten aanzien van de samenstelling en de werkwijze van de commissie. Met inachtneming van artikel 3a van de verordening is de commissie voor bezwaarschriften van de gemeente Heerhugowaard ingedeeld in twee kamers, de Sociale kamer en de Algemene kamer. De Sociale kamer behandelt bezwaarschriften naar aanleiding van besluiten (in mandaat) genomen door de afdelingen Sociale Zaken, Maatschappelijke zaken, Burgerzaken en Advies & Financiën (rechtspositionele besluiten); De Algemene kamer behandelt bezwaarschriften naar aanleiding van besluiten (in mandaat) genomen door de overige afdelingen van de organisatie. De commissie is ingevolge artikel 2 van de verordening niet bevoegd ten aanzien van: Bezwaarschriften die gericht zijn tegen besluiten op grond van een wettelijk voorschift inzake belastingen of de Wet waardering onroerende zaken; Bezwaarschriften die kennelijk niet-ontvankelijk zijn; Bezwaarschriften gericht tegen een dwangsombeschikking wegens niet tijdig beslissen; Bezwaarschriften gericht tegen een rentebeschikking; Bezwaarschriften waarvan de rechtbank in beroep de beslissing op bezwaar heeft vernietigd, tenzij door de commissie nog niet op basis van de inhoud werd geadviseerd of indien uit het vonnis van de rechtbank niet eenduidig de nieuw te nemen beslissing op het bezwaarschrift volgt. De commissie bestond op 31 december 2014 uit twee voorzitters en acht leden (waarvan drie leden tevens plaatsvervangend voorzitter zijn). In 2014 is wegens het bereiken van de maximale zittingstermijn afscheid genomen van de heer P.J. van den Hurk, mevrouw J.H.L.M. de Dood en de heer R.P. Zijp. De voorzitter en de leden van de commissie worden ingevolge artikel 5 van de verordening benoemd voor een maximale termijn van respectievelijk twaalf en acht jaar. Voor een overzicht van de samenstelling van de commissie op 31 december 2014 wordt verwezen naar de bijlage. 4

5 1.2.2 Functioneren van de commissie Op verzoek van het college van burgemeester en wethouders werden sinds 2007 jaarlijks functioneringsgesprekken gehouden met de leden van de commissie voor bezwaarschriften. Vanuit de gedachte dat functioneringsgesprekken eenzijdig zijn is de benaming van de gesprekken gaandeweg gewijzigd in evaluatiegesprekken. In 2011 heeft het college ingestemd met het houden van de gesprekken om het jaar 1. Eind 2013 zijn de evaluatiegesprekken gehouden over de periode De eerstvolgende ronde van evaluatiegesprekken zal plaatsvinden eind 2015 over de periode Doel van de gesprekken is het in kaart brengen van de wensen en verwachtingen van de commissieleden, het functioneren van de commissie als geheel en van de individuele leden en het inzichtelijk maken van de ontwikkel- en verbetermogelijkheden. De commissie twijfelt over nut en noodzaak van de gesprekken. Na afloop van de reeks gesprekken, waarvan verslag wordt gedaan, wordt een samenvatting geschreven van de verslagen in de vorm van een algemeen verslag welk verslag ter kennisname aan het college wordt gebracht. Al met al een arbeidsintensief proces daar waar de leden gewoon zijn elkaar tussentijds, tijdens de vergaderingen, van feedback te voorzien en ook tussentijds met het secretariaat te communiceren over (wijzigingen ten aanzien van) de werkwijze. De commissie ziet wel het nut van een jaarlijks evaluatiemoment om met elkaar van gedachten te wisselen over de gang van zaken, de eigen werkwijze, recente wijzigingen in het bestuursprocesrecht, etc. Als de commissie jaarlijks een bijeenkomst houdt in het eerste kwartaal, kan de input uit deze bespreking meegenomen worden in het eerstvolgende jaarverslag. De commissie komt op basis van het voorgaande tot de volgende aanbeveling. Met ingang van 2015 niet langer houden van individuele evaluatiegesprekken met de leden Met ingang van 2016 jaarlijks in het eerste kwartaal van het jaar een bijeenkomst beleggen van de commissie voor bezwaarschriften waarin de commissie discussieert over haar werkwijze en voorstellen kan doen in het eerstvolgende jaarverslag 1 BW

6 Hoofdstuk 2. Werkzaamheden commissie in Algemeen De wijze van behandeling van een bezwaarschrift is vastgelegd in een procedure 2. Op hoofdlijnen komt het erop neer dat na ontvangst van een bezwaarschrift wordt getracht de zaak in der minne te schikken. Als hiervan geen sprake is organiseert het secretariaat in samenspraak met de vakafdeling een hoorzitting. Na afloop van de hoorzitting beraadt de commissie zich over het uit te brengen advies dat vervolgens aan het betreffende bestuursorgaan aangeboden wordt voor het nemen van de beslissing op het bezwaarschrift. 2.2 Aantal commissievergaderingen De vergaderingen van de commissie vinden plaats in het gemeentehuis. Aantal vergaderingen Totaal Algemene kamer Sociale kamer Aantal bezwaarschriften Aantal ontvangen bezwaarschriften Het aantal bezwaarschriften is in 2014 ten opzichte van 2013 gelijk gebleven. Aantal bezwaarschriften Sociale Kamer Sociale Zaken Maatschappelijke Zaken Burgerzaken Advies (cluster HRM) Algemene Kamer Advies & Financiën Omgevingsvergunning Sociaal Ruimtelijke Ordening (SRO) Wijkbeheer Handhaving Welzijn Onderwijs Cultuur (WOC) Overig Totaal MT (meest recente up-date bezwaarschriftprocedure) 3 Dit betrof een bezwaarschrift bij het Stadsbedrijf en bij het Ingenieursbedrijf. 6

7 2.3.2 Wijze van afhandeling Afhandeling door de commissie Totaal aantal bezwaarschriften Totaal aantal adviezen Algemene kamer Ingediende bezwaarschriften Bezwaarschriften waarover geadviseerd Sociale kamer Ingediende bezwaarschriften Bezwaarschriften waarover geadviseerd Overige wijze van afhandeling Totaal aantal bezwaarschriften Totaal aantal overige afhandeling Algemene kamer Kennelijk niet ontvankelijk Ingetrokken Bijzondere afhandeling Nog in behandeling Sociale kamer Kennelijk niet ontvankelijk Ingetrokken Bijzondere afhandeling Nog in behandeling Bezwaarzaken met contraire advisering Van de in 2014 door de commissie uitgebrachte adviezen (113) is 15 keer het advies gegeven het bezwaarschrift gegrond te verklaren. Door de diverse vakafdelingen is drie keer ten opzichte van het commissie advies een contrair advies uitgebracht. Het college heeft in alle drie van deze zaken conform het advies van de vakafdeling beslist. Totaal B&W-besluit conform advies commissie B&W-besluit conform advies vakafdeling Ingevolge artikel 2 Verordening commissie bezwaarschriften is de commissie sinds juni 2010 niet langer be voegd te adviseren over een kennelijk niet ontvankelijk bezwaarschrift (RB ). 5 Rechtstreeks beroep in plaats van bezwaar 6 Ingevolge artikel 2 Verordening commissie bezwaarschriften is de commissie niet bevoegd te adviseren over een bezwaarschrift naar aanleiding van een dwangsombeschikking in het kader van de Wet dwangsom (RB ). 7 Dit betreft cbzw ; cbzw en cbzw

8 2.5 Adviezen per afdeling ALGEMENE KAMER 29 Niet ontvankelijk Ongegrond Gegrond Omgevingsvergunning Sociaal Ruimtelijke Ontwikkeling Wijkbeheer Handhaving Welzijn Onderwijs en Cultuur Advies SOCIALE KAMER 84 Sociale Zaken Maatschappelijke Zaken Advies & Financiën (HRM) Burgerzaken TOTAAL aantal adviezen Vervolg bezwaarzaken in (hoger) beroep Naar aanleiding van de toename van het aantal contraire adviezen in 2011 en een toename van het aantal keer dat het college op het bezwaarschrift heeft besloten conform het contraire advies, is dit besproken in het overleg tussen het college en de commissie 8. Afgesproken is dat het secretariaat van de commissie een doorlopende database zal opzetten van bezwaarzaken waarvan de belanghebbende in beroep is gegaan. In onderstaande tabel is dit uitgewerkt waarbij sprake is van uitspraken gedaan door gerechtelijke instanties (Rechtbank en Centrale Raad van Beroep) in het jaar Onderwerp 1 Verlening omgevings- Vergunning Advies commissie Besluit B&W Uitspraak rechtbank Niet - ontvankelijk Niet - ontvankelijk Niet ontvankelijk B Uitspraak Hoger beroep 2 beëindiging uitkering B Afwijzing fin. vergoeding WMO Gegrond Ongegrond Gegrond B Toekenning planschade Niet - ontvankelijk Niet ontvankelijk Gegrond B Blokkering / intrekking uitkering 6 Intrekking / beëindiging uitkering 7 Terugvorderen bijstandsuitkering B B B Ongegrond B Bespreking jaarverslag 2011 commissie bezwaarschriften d.d. 4 september

9 8 Verlening omgevingsvergunning Ongegrond Ongegrond Gegrond B Afwijzing WOB verzoek Ongegrond Ongegrond Gegrond B Opleggen dwangsom B Beëindiging / intrekking uitkering B Intrekking uitkering B Hersteltermijn ivm niet verstrekken gegevens 14 Ongedaan maken blokkade uitkering 15 Buiten behandeling stellen aanvraag Ldt 16 Beëindiging / intrekking uitkering Gegrond Gegrond Gegrond B Ongegrond Ongegrond Gegrond B B B Afwijzing aanvraag bijstand B Ingangsdatum uitkering B Last onder dwangsom Ongegrond Ongegrond Gegrond B Opschorten / beëindiging uitkering Ongegrond Ongegrond Gegrond B Verzoek tot handhaving B Toekenning planschade B Afwijzing aanvraag bijzondere bijstand 24 herziening, boete, beëindiging Wwb en kosten kinderopvang / afwijzing bijstand 25 Betaling bestuursrechtelijke geldschuld B B B Gegrond B Toekenning planschade Gegrond Gedeeltelijk gegrond Gegrond B Betaling bestuursrechtelijke geldschuld B

10 Conclusie Van de in totaal 27 beroepszaken waarin een gerechtelijke instantie in 2014 uitspraak heeft gedaan is 20 maal besloten conform het commissieadvies (74 %). In zes gevallen heeft de Rechtbank anders besloten dan het commissieadvies en in één geval heeft de Centrale Raad van Beroep anders besloten dan zowel het commissieadvies én de Rechtbank. Ten behoeve van een leereffect worden de leden in kennis gesteld van de gerechtelijke uitspraken. 2.7 Kanttekeningen De commissie plaatst incidenteel een kanttekening bij een advies. Het gaat dan niet om het signaleren van juridische onvolkomenheden, maar om aanbevelingen van algemene strekking of over de wijze waarop de besluitvorming van de gemeente tot stand kwam. Het commissieadvies met de kanttekening wordt aangeboden aan het betreffende bestuursorgaan, vergezeld van een reactie op de kanttekening van de vakafdeling. De commissie heeft in 2014 eenmaal een kanttekening geplaatst naast een advies 9. Deze kanttekening had betrekking op het verzenden van een procesdossier naar een foutief adres waardoor persoonlijke informatie in handen kwam van een derde. Het college heeft kennis genomen van deze kanttekening. 9 Cbzw

11 Hoofdstuk 3. Intrekken bezwaarschrift 3.1 Bezwaarzaak in der minne schikken In artikel 7 van de verordening is opgenomen dat alvorens de bezwaarzaak in behandeling wordt genomen door de commissie onderzocht wordt (vanuit het secretariaat) of de zaak in der minne kan worden geschikt. Op twee manieren wordt invulling gegeven aan artikel 7 van de verordening: Quick scan in de bezwaarschriftprocedure Informele aanpak (voorheen: pre-mediation) in de bezwaarschriftprocedure Quick scan in de bezwaarschriftenprocedure Direct na ontvangst van het bezwaarschrift voert de vakafdeling een quick scan uit waaruit naar voren kan komen dat de vakafdeling nader onderzoek laat plaatsvinden of waaruit een nieuw primair besluit kan volgen waarin de bezwaarde tegemoet gekomen wordt in zijn bezwaar. Indien de quick scan niet leidt tot een intrekking van het bezwaarschrift, wordt de reguliere procedure vervolgd Informele aanpak in de bezwaarschriftenprocedure Sinds mei 2010 is de informele aanpak onderdeel van de reguliere bezwaarschriftprocedure. De organisatie streeft vanuit het keten denken ( in één keer goed ) naar een optimale benadering van haar klanten in de primaire fase door middel van: - Inrichting van de werkprocessen: Vanuit het besef van het belang van een klantgerichte benadering boven een proceduregerichte benadering hebben de vakafdelingen in de afgelopen jaren de werkprocessen hierop aangepast en is er de drijfveer om klanten in een vroeg stadium, vóórdat een besluit genomen wordt, bij zaken te betrekken. Tevens wordt de klant (telefonisch) benaderd alvorens de afwijzende of belastende beschikking wordt verzonden en/of wordt de klant in de beschikking gevraagd om contact op te nemen alvorens in bezwaar te gaan. - Beheersen mediation-vaardigheden: In de afgelopen jaren heeft een groot aantal collega s een training in de vorm van klantgerichte communicatie gehad, waarin het belang van het beheersen van mediationvaardigheden is uitgelegd en de bewuste toepassing hiervan door de medewerkers is geoefend. Naar aanleiding van een ontvangen bezwaarschrift treedt de vakafdeling, indien dit zinvol wordt geacht, in contact met de bezwaarde om te bespreken of de juridische procedure in die specifieke situatie de aangewezen weg van geschilbeslechting is. 11

12 3.2 Ingetrokken bezwaarschriften Er zijn in 2014 in totaal 65 (33%) bezwaarschriften ingetrokken (tegen 34% in 2013 en 33% in 2012). Onderstaand een overzicht van de ingetrokken bezwaarschriften en de reden van intrekking. Afdeling Aantal intrekkingen Reden van intrekking Aantal intrekkingen Reden van intrekking Na een nieuw besluit Uit eigen beweging 10 Na een nieuw besluit Sociale Zaken 29 (30%) (28%) Uit eigen beweging Maatschappelijke Zaken 8 (33%) (30%) 8 3 Burgerzaken 1 (50%) (100%) 0 1 Advies en 2 (67%) (63%) 2 3 Financiën (HRM) Welzijn 7 (100%) (75%) 3 0 Onderwijs Cultuur Wijkbeheer 5 (26%) (53%) 2 7 Handhaving 3 (21%) (40%) 3 3 Omgevingsvergunning 4 (33%) (18%) 1 2 Sociaal 7 (44%) (0%) 0 0 Ruimtelijke Ordening Overige afdelingen (100%) 1 1 Totaal 66 (34%) (33%) Onder uit eigen beweging wordt verstaan dat het bezwaarschrift is ingetrokken na verduidelijking van het besluit tijdens een gesprek tussen de vakafdeling en de indiener van het bezwaarschrift of tijdens de hoorzitting. 11 Percentage van het totaal aantal ingediende bezwaarschriften van deze vakafdeling 12 Dit betrof een bezwaarschrift bij het Stadsbedrijf en bij het Ingenieursbedrijf. 12

13 Hoofdstuk 4. Doorlooptijden 4.1 Tijdige afhandeling bezwaarschriften Percentage tijdige afhandeling De termijn voor het nemen van een beslissing op een bezwaarschrift is opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De beslistermijn voor de beslissing op bezwaar bedraagt 18 weken, gerekend vanaf de dag na bekendmaking van het bestreden besluit. Inclusief de wettelijke verdagingstermijn van zes weken is sprake van een beslistermijn van 24 weken. Periode Tijdig afgehandeld 160 (81%) 183 (93%) 181 (97%) 202 (96%) 186 (97%) Niet tijdig afgehandeld 37 (19%) 14 (7%) 5 (3%) 8 (4%) 6 (3%) Verantwoordelijkheid tijdige afhandeling Algemeen De commissie is bekend met de door het Managementteam van de organisatie ingezette fasegewijze verschuiving van de regie over de afhandeling van bezwaarschriften van het secretariaat voor bezwaarschriften naar de vakafdelingen. Het secretariaat houdt zich binnen de bezwaarschriftprocedure in hoofdzaak nog bezig met de correspondentie naar bezwaarde, de organisatie van de hoorzitting en het uitbrengen van het advies en het verslag. De overige stappen in de behandeling van een bezwaarschrift worden vanaf 1 januari 2013 uitgevoerd door de vakafdelingen. 13 Gezien deze ontwikkeling heeft de commissie aangegeven niet langer de verantwoordelijkheid te kunnen dragen voor een tijdige afhandeling van een bezwaarschrift. De commissie acht zich in het kader van de tijdige afhandeling wél verantwoordelijk voor het vlot uitbrengen van een advies. Naar aanleiding van het jaarverslag 2013 is in de bezwaarschriftprocedure een termijn van 14 dagen opgenomen (gerekend vanaf de datum van de hoorzitting) waarbinnen de commissie het advies uitbrengt. De commissie constateert dat de termijn van 14 dagen waarbinnen het advies wordt uitgebracht in vrijwel alle gevallen is gehaald. De commissie concludeert hieruit dat de stijging van het aantal bezwaarschriften dat niet binnen de termijn is beslist voor rekening komt van de vakafdelingen. Tijdigheid nader beschouwd Afdeling Niet tijdig afgehandeld per vakafdeling Omgevingsvergunning 3 Handhaving 2 Sociaal Ruimtelijk Ordening 4 Sociale Zaken 25 Maatschappelijke zaken 3 Totaal: MT / MT Vervaardigen van het procesdossier, het verweerschrift, het B&W-voorstel en de beschikking 13

14 Uit bovenstaande tabel is op te maken dat de stijging in het percentage niet tijdig afgehandelde bezwaarschriften voor rekening komt van de afdeling Sociale Zaken met 25 niet tijdig besliste bezwaarschriften. Deze stijging laat zich als volgt verklaren: Bezwaarschriften met betrekking tot besluiten van de afdeling Sociale Zaken, welke in het 4 e kwartaal van 2014 zijn ingekomen, zijn in het 1 e kwartaal van 2015 afgehandeld. Per 1 januari 2015 heeft de overstap plaatsgevonden van de afdeling Sociale Zaken van gemeente Heerhugowaard naar de nieuwe organisatie Halte werk waarbij een stagnatie is opgetreden in de afhandeling van de bezwaarschriften van het laatste kwartaal De commissie heeft geconstateerd dat de afhandeling van bezwaarschriften van Halte werk thans op orde is. Naar het oordeel van de commissie kan de stagnatie in de behandeling van de bezwaarschriften, met de overschrijding van de beslistermijn tot gevolg, gezien worden als een gevolg van het opstarten van de nieuwe organisatie en beschouwd worden als een incident. 4.2 Dwangsom of rechtstreeks beroep Op 1 oktober 2009 is de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen in werking getreden als onderdeel van de 4 e tranche van de Awb. Deze wet biedt de indiener van een bezwaarschrift de mogelijkheid om de gemeente in gebreke te stellen bij het niet tijdig beslissen op zijn bezwaarschrift of om rechtstreeks in beroep te gaan. 14 De gemeente verbeurt een dwangsom als zij niet binnen 14 dagen na ontvangst van de ingebrekestelling alsnog beslist. De dwangsom kan oplopen tot 1.260,-. In 2014 is door de gemeente 37 keer te laat beslist op een bezwaarschrift. Voor zover bekend is de gemeente vier keer in gebreke gesteld wegens de termijnoverschrijding en heeft dit beleid tot de betaling van dwangsommen tot een totaal bedrag ad 2.280,-. Ingebrekestelling Hoogte dwangsom 1. Afdeling Sociale Zaken cbzw ,- 2. Afdeling Sociale Zaken cbzw ,- 3. Afdeling Handhaving cbzw ,- 4. Afdeling Omgevingsvergunning cbzw ,- Totaal 2.280,- 14 De termijn voor de beslissing op een bezwaarschrift bedraagt 24 weken gerekend vanaf de dag volgend op de dag waarop het besluit is verzonden. 15 E Cbzw Dos Santos / gem. HHW Cbzw

15 Hoofdstuk 5. Ontwikkelingen Wijziging bezwaarschriftprocedure (geluidsopname hoorzitting ipv verslag) In artikel 7:13 lid 6 is bepaald dat het advies van de commissie voor bezwaarschriften schriftelijk wordt uitgebracht en dat dit advies een verslag van het horen bevat met het oog op de oordeelsvorming door het bestuursorgaan. De verslaglegging van hoorzittingen was al vaker onderwerp van gesprek. Dit verslag werd uitgewerkt aan de hand van een geluidsopname van de hoorzitting. De verslaglegging is arbeidsintensief 17 en het vermoeden was dat het verslag weinig toevoegde aan de bezwaarschriftprocedure. Met instemming van het Managementteam 18 wordt om die redenen, sinds 1 maart 2014, de hoorzitting enkel nog opgenomen en niet meer schriftelijk uitgewerkt. De geluidsopname van de hoorzitting wordt vervolgens bewaard tót het moment waarop het bestreden besluit rechtens onaantastbaar (lees: onherroepelijk) is geworden. De belanghebbende wordt geïnformeerd over de geluidsopname. (Alleen) op zijn verzoek vindt thans nog een uitwerking van het verslag van de hoorzitting plaats aan de hand van de geluidsopname. In 2014 is slechts een enkele keer door een belanghebbende om een schriftelijk verslag van de hoorzitting verzocht. 5.2.Shared Service Centre (SSC) en Halte werk Algemeen In het jaarverslag 2013 is gerapporteerd over een tweetal ontwikkelingen die mogelijk van invloed zijn op de commissie voor bezwaarschriften. Halte werk Van de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk zijn de afdelingen Sociale Zaken met ingang van 1 januari 2015 opgegaan in de gemeenschappelijke regeling Halte werk. Voor het jaar 2014 heeft dat geen invloed gehad op de werkzaamheden van de commissie. In afwachting van de komst van het SSC (hierna) vindt de afhandeling van de bezwaarzaken van Halte werk (van inwoners van de gemeente Heerhugowaard) vanaf 2015 vooralsnog plaats conform de bestaande werkwijze. SSC De gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk hebben in 2013 een intentieverklaring ondertekend waarin zij een samenwerking uitspreken in de vorm van het samengaan van de ondersteunende diensten van deze drie gemeenten, waaronder de afhandeling van bezwaar- en beroepschriften. In de 2 e helft van 2014 is het onderzoek gestart naar de samenvoeging van de diensten die zich bezighouden met de afhandeling van bezwaar- en beroepschriften. Door diverse oorzaken is een vertraging ontstaan in de oprichting van het SSC en is momenteel niet te zeggen of en wanneer een wijziging zal optreden in de afhandeling van bezwaarschriften en of dit gevolgen zal hebben voor de werkwijze van de commissie voor bezwaarschriften. 17 Grofweg gemiddeld 3 uur per hoorzitting x 3 hoorzittingen per commissievergadering 18 MT

16 Hoofdstuk 6. Samenvatting en aanbeveling 6.1 Samenvatting In 2014 heeft de gemeente 197 bezwaarschriften ontvangen en heeft de commissie 36 keer vergaderd ten behoeve van de behandeling van deze bezwaarschriften. De commissie heeft 113 adviezen uitgebracht. De commissie heeft 14 keer het advies gegeven bezwaarschrift gegrond. In 2014 heeft het college drie keer een keuze moeten maken uit tegengestelde adviezen, aangezien naast het advies van de commissie (gegrond) ook een contrair advies van de vakafdeling werd aangeboden (ongegrond). Het college heeft in alle drie van deze zaken conform het advies van de vakafdeling beslist. Van alle ingediende bezwaarschriften in 2014 zijn uiteindelijk 11 (6%) bezwaarschriften gegrond verklaard. Gerechtelijke instanties hebben in keer een uitspraak gedaan in een geschil tussen de gemeente en een bezwaarde waarbij de commissie een advies heeft uitgebracht in de bezwaarfase. In 20 gevallen (74%) heeft de rechtbank uitspraak gedaan conform het advies van de commissie. Door toepassing te geven aan artikel 7 van de verordening commissie bezwaarschriften (het in der minne schikken van een bezwaarzaak) zijn in bezwaarschriften ingetrokken, dit is 33% van het totaal aantal ontvangen bezwaarschriften. In 2014 is 81% van de bezwaarschriften tijdig afgehandeld. De gemeente is vier keer in gebreke gesteld wegens de termijnoverschrijding en heeft twee keer een dwangsom verbeurd wegens niet tijdig beslissen van totaal 2.280,- 6.2 Aanbevelingen De commissie komt op basis van het geschrevene onder hoofdstuk tot de volgende aanbeveling. Met ingang van 2015 niet langer houden van individuele evaluatiegesprekken met de leden Met ingang van 2016 jaarlijks in het eerste kwartaal van het jaar een bijeenkomst beleggen van de commissie voor bezwaarschriften waarin de commissie discussieert over haar werkwijze en voorstellen kan doen in het eerstvolgende jaarverslag. 16

17 BIJLAGE : Samenstelling commissie voor bezwaarschriften per 31 december 2014 Naam Functie Beroep/specialisatie Zittingsperiode mr. ing. D.H. Poelman Voorzitter AK Hoofd contracting & contract administration Allseas Engineering BV 22 februari februari 2017 mr. R.G. van der Eijk Voorzitter SK Jurist gemeente Purmerend 1 januari januari 2018 mr. B. Koppert Lid en plaatsvervangend voorzitter SK Advocaat bij Van Oppen & Guman Advocaten 1 januari januari 2018 G.J.M. Meuwese Lid AK / SK Zelfstandig juridisch adviseur 9 september september 2016 mr. M. Schaper Lid SK / AK Bedrijfsjurist gemeente Enkhuizen 10 juni juni 2016 mr. G.N. Talsma Lid en plaatsvervangend voorzitter SK Voorheen Jurist bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 9 september september 2016 J. Schaafsma Lid SK Juridisch beleidsadviseur gemeente Súdwest-Fryslân Lid bezwaarschriftencommissie diverse gemeenten drs. M. Dröge MSc Lid SK Promovendus Bestuurskunde; Lid commissie bezwaarschriften van de gemeente Texel M.A. de Boer-Wijnhoff Lid SK Juridisch adviseur gemeente Texel Mediator (NMI) 1 januari januari januari januari januari januari 2020 mr. drs. V.M. Behrens Lid en plaatsvervangend voorzitter SK Jurist gemeente Alkmaar Lid bezwaarschriftencommissie gemeenten Langedijk en Schagen 1 januari januari

JAARVERSLAG Commissie bezwaarschriften van de gemeente Heerhugowaard

JAARVERSLAG Commissie bezwaarschriften van de gemeente Heerhugowaard JAARVERSLAG 2015 Commissie bezwaarschriften van de gemeente Heerhugowaard Heerhugowaard, juli 2016 INHOUD JAARVERSLAG 2015 Inleiding 1. Algemeen 4 1.1 Instelling commissie 4 1.2 De commissie.. 4 1.2.1

Nadere informatie

JAARVERSLAG Commissie bezwaarschriften van de gemeente Heerhugowaard

JAARVERSLAG Commissie bezwaarschriften van de gemeente Heerhugowaard JAARVERSLAG 2013 Commissie bezwaarschriften van de gemeente Heerhugowaard Heerhugowaard, juli 2014 INHOUD JAARVERSLAG 2013 Inleiding 1. Algemeen 1 1.1 Instelling commissie 1 1.2 De commissie.. 1 1.2.1

Nadere informatie

JAARVERSLAG Commissie bezwaarschriften van de gemeente Heerhugowaard

JAARVERSLAG Commissie bezwaarschriften van de gemeente Heerhugowaard JAARVERSLAG 2016 Commissie bezwaarschriften van de gemeente Heerhugowaard Heerhugowaard, juni 2017 INHOUD JAARVERSLAG 2016 Inleiding 1. Algemeen 4 1.1 Instelling commissie 4 1.2 De commissie.... 4 1.2.1

Nadere informatie

Jaarverslag bezwaarschriften 2013

Jaarverslag bezwaarschriften 2013 Jaarverslag bezwaarschriften 2013 Jaarverslag bezwaarschriften 2013 Houten, maart 2014 1 Jaarverslag bezwaar- en beroepschriften 2013 In dit jaarverslag wordt ingegaan op het aantal bezwaarschriften dat

Nadere informatie

Gemeente Gennep. Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften Gennep 2016

Gemeente Gennep. Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften Gennep 2016 Gemeente Gennep Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften Gennep 206 8-5-207 Inhoud Inleiding... 2. De commissie... 3. Instelling commissie... 3.2 Samenstelling van de commissie... 3.3 Vergaderfrequentie...

Nadere informatie

Commissie van advies voor de bezwaarschriften Gemeente Landerd

Commissie van advies voor de bezwaarschriften Gemeente Landerd Commissie van advies voor de bezwaarschriften Gemeente Landerd Jaarverslag 2014 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Doel, samenstelling commissie, procedure 2 Hoofdstuk 2 Ingediende en afgehandelde bezwaarschriften

Nadere informatie

Commissie Bezwaarschriften Jaarverslag 2014 Orionis Walcheren

Commissie Bezwaarschriften Jaarverslag 2014 Orionis Walcheren Commissie Bezwaarschriften Jaarverslag 2014 Orionis Walcheren Jaarverslag 2014 Bezwarencommissie 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 VOORWOORD... 3 1. INLEIDING... 4 1.1SAMENSTELLING COMMISSIE... 5 HOOFDSTUK

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE

JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE Inhoudsopgave Pagina Inleiding Samenstelling en taak commissie Vergaderfrequentie Aantal bezwaren Aard bezwaren Aard adviezen Advisering zonder

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VAN DE VASTE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN

JAARVERSLAG 2014 VAN DE VASTE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 2014 VAN DE VASTE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN Gemeente HALDERBERGE JAARVERSLAG 2014 van de Vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Halderberge

Nadere informatie

Olst-Wijhe, februari 2015 doc. nr.: Jaarverslag 2014 bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden

Olst-Wijhe, februari 2015 doc. nr.: Jaarverslag 2014 bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden Olst-Wijhe, februari 2015 doc. nr.: 15.010536 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1 Procedure 1.2 Commissie 1.3 Andere Aanpak 2. Gegevens over 2014 4 2.1 Aantal bezwaarschriften 2.2 Behandeling van de bezwaarschriften

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften 2016

Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften 2016 Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften 2016 Inhoudsopgave Pagina Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Aanbevelingen en conclusies 4 Inleiding 5 1. Werkwijze van de bezwaren 5 2. Overzicht van de bezwaren 6 2.1.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Bezwaarschriftencommissie gemeente Leeuwarderadeel

JAARVERSLAG 2013. Bezwaarschriftencommissie gemeente Leeuwarderadeel JAARVERSLAG 2013 Bezwaarschriftencommissie gemeente Leeuwarderadeel Stiens, 15 maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding 2 pagina Hoofdstuk 1 Procedure 3 Hoofdstuk 2 Zittingen 6 Hoofdstuk 3 Besluiten op bezwaar

Nadere informatie

Sociale Dienst Walcheren

Sociale Dienst Walcheren Sociale Dienst Walcheren JAARVERSLAG 2011 Inhoudsopgave Voorwoord Pagina: 3 Inleiding Pagina: 4/5 Hoofdstuk 2: Ontwikkelingen Pagina: 6 Hoofdstuk 3: Statistieken Pagina: 7 / 8 / 9 Hoofdstuk 4: Beroep Pagina:

Nadere informatie

Jaarverslag bezwaarschriften 2012

Jaarverslag bezwaarschriften 2012 Jaarverslag bezwaarschriften 2012 Jaarverslag bezwaarschriften 2012 Houten, maart 2013 1 Jaarverslag bezwaar- en beroepschriften 2012 In dit jaarverslag wordt ingegaan op het aantal bezwaarschriften dat

Nadere informatie

BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE Awb DELFLAND secretariaat : Postbus 3061, 2601 DB Delft telefoon : fax :

BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE Awb DELFLAND secretariaat : Postbus 3061, 2601 DB Delft telefoon : fax : BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE Awb DELFLAND secretariaat : Postbus 3061, 2601 DB Delft telefoon : 015-2608062 fax : 015-2608018 Jaarverslag bezwaarschriftencommissie Awb Delfland over 2006 Inleiding Op grond

Nadere informatie

JAARVERSLAG COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN -2004-

JAARVERSLAG COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN -2004- JAARVERSLAG COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN -2004- Opbouw jaarverslag 2004 Het verslag heeft de volgende hoofdstukindeling:. Inleiding. Doel.2 Samenstelling Commissie 2. Ingediende

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Papendrecht

Jaarverslag 2014 Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Papendrecht Jaarverslag 2014 Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Papendrecht Over de periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014. Uitgebracht in april 2015. Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE MIDDELBURG

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE MIDDELBURG COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE MIDDELBURG JAARVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... 3 pagina 2. Commissie... 4 2.1. Samenstelling 2.2. Secretariaat 2.3. Taak en werkwijze 2.4. Vergaderingen 3.

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarverslag Adviescommissie voor de bezwaarschriften kamer sociale aangelegenheden gemeente Bergen op Zoom

Jaarverslag Jaarverslag Adviescommissie voor de bezwaarschriften kamer sociale aangelegenheden gemeente Bergen op Zoom Adviescommissie voor de bezwaarschriften, kamer sociale aangelegenheden gemeente Bergen op Zoom 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 3 INSTELLING... 3 COMPETENTIE... 3 INVULLING... 4 VERGOEDING... 4 SAMENSTELLING...

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarderadeel

Gemeente Leeuwarderadeel Gemeente Leeuwarderadeel 25 februari 2013 Inhoudsopgave Inleiding 2 pagina Hoofdstuk 1 Procedure 3 Hoofdstuk 2 Zittingen 5 Hoofdstuk 3 Besluiten op bezwaar 8 Hoofdstuk 4 Termijnen 9 Hoofdstuk 5 Conclusies

Nadere informatie

Voor u ligt het verslag van de commissie van advies voor de bezwaarschriften over het jaar 2012.

Voor u ligt het verslag van de commissie van advies voor de bezwaarschriften over het jaar 2012. COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 2012 Inleiding Voor u ligt het verslag van de commissie van advies voor de bezwaarschriften over het jaar 2012. De commissie ziet het aantal zaken

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Bijlagen: I bezwaarschriften kamer sociale zaken en personeelsaangelegenheden. II bezwaarschriften algemene kamer 10

INHOUDSOPGAVE. Bijlagen: I bezwaarschriften kamer sociale zaken en personeelsaangelegenheden. II bezwaarschriften algemene kamer 10 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 taakomschrijving 1 1.2 ontwikkelingen 1 2. Samenstelling en werkwijze van de commissie 1 3. Secretariaat 2 4. Vergaderingen 3 5. Aantal bezwaarschriften 3 5.1. kamer sociale

Nadere informatie

Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst. Jaarverslag 2011

Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst. Jaarverslag 2011 Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst Jaarverslag Inhoud Voorwoord.... Commissie.... Taak en samenstelling.... Ondersteuning.... Premediation.... Werkwijze.... Digitaal bezwaar....6 Hoorzittingen....7

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 VAN DE VASTE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN

JAARVERSLAG 2016 VAN DE VASTE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 2016 VAN DE VASTE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN Gemeente HALDERBERGE JAARVERSLAG 2016 van de Vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Halderberge

Nadere informatie

Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst. Jaarverslag 2012

Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst. Jaarverslag 2012 Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst Jaarverslag 202 Inhoud Voorwoord... 2. Commissie... 3. Taak en samenstelling... 3.2 Ondersteuning... 3.3 Premediation... 3.4 Werkwijze... 3.5 Digitaal bezwaar...

Nadere informatie

Orionis Walcheren JAARVERSLAG 2012

Orionis Walcheren JAARVERSLAG 2012 Orionis Walcheren JAARVERSLAG 2012 Inhoudsopgave Voorwoord Pagina: 3 Inleiding Pagina: 4 Hoofdstuk 2: Ontwikkelingen Pagina: 5 / 6 Hoofdstuk 3: Statistieken Pagina: 7 / 8 / 9 Hoofdstuk 4: Beroep Pagina:

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften 2012

Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften 2012 Vergadering d.d. : 21 november 2012 Agendapunt : 7.3 Registratienummer : R 399654 Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften 2012 De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester

Nadere informatie

Raadsvoorstel 48 Vergadering 27 juni Gemeenteraad. Onderwerp : Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2017.

Raadsvoorstel 48 Vergadering 27 juni Gemeenteraad. Onderwerp : Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2017. Raadsvoorstel 48 Vergadering 27 juni 2017 Gemeenteraad Onderwerp : Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2017. B&W vergadering : 23 mei 2017 Zaaknummer : 33366337 Dienst / afdeling : BJO- Bestuurs

Nadere informatie

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Het dagelijks bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek; voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van

Nadere informatie

Commissie bezwaarschriften

Commissie bezwaarschriften Commissie bezwaarschriften JAARVERSLAG 2016 GEMEENTE KATWIJK MAART 2017 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 De samenstelling en werkwijze van de commissie 4 Aantal ingekomen en behandelde bezwaarschriften 5 Uitkomst

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarverslag Adviescommissie voor de bezwaarschriften kamer sociale aangelegenheden gemeente Bergen op Zoom

Jaarverslag Jaarverslag Adviescommissie voor de bezwaarschriften kamer sociale aangelegenheden gemeente Bergen op Zoom Adviescommissie voor de bezwaarschriften, kamer sociale aangelegenheden gemeente Bergen op Zoom 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 3 INSTELLING... 3 COMPETENTIE... 3 INVULLING... 4 VERGOEDING... 4 SAMENSTELLING...

Nadere informatie

Jaarverslag 2002 van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften Gemeente Littenseradiel

Jaarverslag 2002 van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften Gemeente Littenseradiel Jaarverslag 2002 van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften Gemeente Littenseradiel 1 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 paragraaf 1.1 paragraaf 1.2 Jaarverslag 2002 van de Commissie voor de bezwaar-

Nadere informatie

De raad, het college, de burgemeester en de leerplichtambtenaar van de gemeente Heerenveen;

De raad, het college, de burgemeester en de leerplichtambtenaar van de gemeente Heerenveen; REGELING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN De raad, het college, de burgemeester en de leerplichtambtenaar van de gemeente Heerenveen; ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van het

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude JAARVERSLAG 2014

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude JAARVERSLAG 2014 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude JAARVERSLAG 2014 Inleiding Dit jaarverslag geeft inzage in de adviezen die

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAAR EN BEROEP vaste commissie van advies voor de bezwaar- en de beroepschriften gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

COMMISSIE BEZWAAR EN BEROEP vaste commissie van advies voor de bezwaar- en de beroepschriften gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude COMMISSIE BEZWAAR EN BEROEP vaste commissie van advies voor de bezwaar- en de beroepschriften gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude JAARVERSLAG 2008 van de Commissie Bezwaar en Beroep periode 1 januari

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude JAARVERSLAG 2009 van de Commissie Bezwaarschriften periode 1 januari 2009-31

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 oktober 2016, B&W nummer 16/786;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 oktober 2016, B&W nummer 16/786; De raad van de gemeente Emmen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 oktober 2016, B&W nummer 16/786; besluit: vast te stellen het Reglement commissie bezwaarschriften gemeente Emmen

Nadere informatie

Bezwaarschriftenprocedure 2014 Bezwaarschrift indienen?

Bezwaarschriftenprocedure 2014 Bezwaarschrift indienen? Bezwaarschrift indienen? Informatie over de bezwaarschriftenprocedure 1 Bezwaar maken Wie het niet eens is met een beslissing van het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad of van de burgemeester

Nadere informatie

verordening bezwaarschriftencommissie Gouda

verordening bezwaarschriftencommissie Gouda regeling nummer 1.2.2 verordening bezwaarschriftencommissie Gouda vastgesteld 31 januari 1994/19 januari 1994/19 januari 1994 bekendgemaakt 23 maart 1994 inwerkingtreding 1 april 1994 laatste wijziging

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2. Voorwoord 3. Aanbevelingen en conclusies 4. Inleiding Werkwijze van de commissie 5

Inhoudsopgave 2. Voorwoord 3. Aanbevelingen en conclusies 4. Inleiding Werkwijze van de commissie 5 Jaarverslag commissie bezwaarschriften 2012 Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Aanbevelingen en conclusies 4 Inleiding 5 1. Werkwijze van de commissie 5 2. Overzicht van de bezwaren 7 2.1

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 2016

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 2016 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... 3 pagina 2. Commissie... 4 2.1. Taak en werkwijze 2.2. Samenstelling 2.3. Secretariaat 2.4. Vergaderingen 3. De bezwaarschriften

Nadere informatie

VERORDENING COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE BUNNIK 2014

VERORDENING COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE BUNNIK 2014 gemeente Bunnik Kenmerk: [jaartal-volgnummer raad] VERORDENING COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE BUNNIK 2014 De raad van de gemeente Bunnik; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Commissie voor bezwaarschriften

Jaarverslag 2014. Commissie voor bezwaarschriften Jaarverslag 2014 Commissie voor bezwaarschriften 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de commissie voor bezwaarschriften van Waterschap De Dommel. Dit jaarverslag heeft betrekking op alle bezwaarschriften

Nadere informatie

Bezwaarschriftencommissie Awb Delfland. Jaarverslag 2012

Bezwaarschriftencommissie Awb Delfland. Jaarverslag 2012 Bezwaarschriftencommissie Awb Delfland Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 3 2. De bezwaarschriftencommissie 4 2.1 Samenstelling commissie en secretariaat 4 2.2 De taak en werkwijze van

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN. Jaarverslag 2014

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN. Jaarverslag 2014 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN Jaarverslag 2014 Haaksbergen, mei 2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 COMMISSIE... 4 TOELICHTING CIJFERS... 5 OPMERKINGEN, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN... 7 CIJFERS... 8 2 INLEIDING

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarderadeel

Gemeente Leeuwarderadeel Gemeente Leeuwarderadeel 22 februari 2010 Inhoudsopgave pagina Inleiding 2 Hoofdstuk 1 Procedure 3 Hoofdstuk 2 Zittingen 6 Hoofdstuk 3 Besluiten op bezwaar 9 Hoofdstuk 4 Termijnen 10 Hoofdstuk 5 Conclusies

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN. Gemeente Súdwest-Fryslân

JAARVERSLAG 2013 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN. Gemeente Súdwest-Fryslân JAARVERSLAG 2013 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN Gemeente Súdwest-Fryslân Maart 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Samenstelling en bevoegdheden 3 2.1 Samenstelling commissie 3 2.2 Het secretariaat van de

Nadere informatie

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeenten Voerendaal, Onderbanken, Nuth, Simpelveld en Schinnen ;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeenten Voerendaal, Onderbanken, Nuth, Simpelveld en Schinnen ; VERORDENING VONSS BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE COMMISSIE 2014 De raad, het college en de burgemeester van de gemeenten Voerendaal, Onderbanken, Nuth, Simpelveld en Schinnen ; Ieder voor zover het hun bevoegdheden

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2003 nr.126

GEMEENTEBLAD 2003 nr.126 GEMEENTEBLAD 2003 nr.126 De raad, het college, de burgemeester en de gemeenteambtenaar, belast met de heffing van gemeentelijke belastingen, van de gemeente Maassluis; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden

Nadere informatie

1. ALGEMEEN 1.1. Aanleiding 1.2. Samenstelling van de commissie

1. ALGEMEEN 1.1. Aanleiding 1.2. Samenstelling van de commissie 1. ALGEMEEN 1.1. Aanleiding De Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) maakt het mogelijk bezwaar te maken tegen besluiten van de gemeente. De Awb voorziet in artikel 7:13 in de mogelijkheid dat voor

Nadere informatie

Jaar: 2011 Nummer: 31 Besluit: Gemeenteraad 5 april 2011 Gemeenteblad VERORDENING BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN HELMOND 2011

Jaar: 2011 Nummer: 31 Besluit: Gemeenteraad 5 april 2011 Gemeenteblad VERORDENING BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN HELMOND 2011 Jaar: 2011 Nummer: 31 Besluit: Gemeenteraad 5 april 2011 Gemeenteblad VERORDENING BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN HELMOND 2011 De raad van de gemeente Helmond; het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

VERORDENING bezwaarschriften 2011

VERORDENING bezwaarschriften 2011 VERORDENING bezwaarschriften 2011 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling VERORDENING bezwaarschriften 2011 Citeertitel Verordening

Nadere informatie

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 *ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-27443/DV.14-436, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 12 februari 2015 Onderwerp: Verordening behandeling bezwaarschriften

Nadere informatie

Adviescommissie voor bezwaarschriften Zandvoort Sociaal Domein

Adviescommissie voor bezwaarschriften Zandvoort Sociaal Domein 1 Adviescommissie voor bezwaarschriften Zandvoort Sociaal Domein Jaarverslag 2015 Gemeente Haarlem Middelen en Services, Juridische Zaken Juli 2016. 2 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1- Algemeen... 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarderadeel

Gemeente Leeuwarderadeel Gemeente Leeuwarderadeel 29 januari 2009 Inhoudsopgave pagina Inleiding 2 Hoofdstuk 1 Procedure 3 Hoofdstuk 2 Zittingen 6 Hoofdstuk 3 Besluiten op bezwaar 9 Hoofdstuk 4 Termijnen 10 Hoofdstuk 5 Conclusies

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december 2002; nr.

Nadere informatie

-Strekt ter vervanging- Q "j, - "J /f 7. gelet op artikel 147 eerste lid van de Gemeentewet en op de Algemene wet bestuursrecht;

-Strekt ter vervanging- Q j, - J /f 7. gelet op artikel 147 eerste lid van de Gemeentewet en op de Algemene wet bestuursrecht; -Strekt ter vervanging- Q "j, - "J /f 7 Nieuwegein De raad van de gemeente Nieuwegein; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 april 2013; gelet op artikel 147 eerste lid van de Gemeentewet

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Commissie Bezwaar en Beroep Inleiding

Jaarverslag 2006 Commissie Bezwaar en Beroep Inleiding Jaarverslag 2006 Commissie Bezwaar en Beroep Inleiding Medio 1998 is in de gemeente Leeuwarderadeel de onafhankelijke commissie voor de bezwaar- en beroepschriften (hierna bezwaarschriftencommissie) ingesteld.

Nadere informatie

ui ii hu ii ii ui ii H n I II

ui ii hu ii ii ui ii H n I II 1 Gemeente ñ Bergen op Zoom Aan de leden en duoburgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom ui ii hu ii ii ui ii H n I II Uw kenmerk Ons kenmerk U14-008121 Datum 1 8 JUNI 20H Uw brief Beh. door W.

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Commissie Bezwaar en Beroep Inleiding

Jaarverslag 2007 Commissie Bezwaar en Beroep Inleiding Jaarverslag 2007 Commissie Bezwaar en Beroep Inleiding Medio 1998 is in de gemeente Leeuwarderadeel de onafhankelijke commissie voor de bezwaar- en beroepschriften (hierna bezwaarschriftencommissie) ingesteld.

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; Sector : III Nr. : 63 De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober

Nadere informatie

JAARVERSLAG COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN VAN DE GEMEENTE WINTERSWIJK

JAARVERSLAG COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN VAN DE GEMEENTE WINTERSWIJK JAARVERSLAG COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN VAN DE GEMEENTE WINTERSWIJK 2014 en 2015 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 1 Toetsing door de commissie... 2 Pre-mediation... 2 Aantal bezwaarschriften in 2014 en in 2015...

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 november 2009; gelet op de

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN. Jaarverslag 2013

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN. Jaarverslag 2013 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN Jaarverslag 2013 Haaksbergen, juli 2014 INLEIDING Voor u ligt het jaarverslag 2013 van de Commissie bezwaarschriften. Het jaarverslag geeft een overzicht van de werkzaamheden

Nadere informatie

Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente. (versie 01/04/2013)

Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente. (versie 01/04/2013) Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente (versie 01/04/2013) Stel u vraagt een vergunning aan bij de gemeente en deze wordt geweigerd of uw buren hebben een vergunning gekregen voor het bouwen van

Nadere informatie

'İBIIIİIIIİIIIIIIİIII BY Adviescommissie Algemene wet bestuursrecht. Gemeente Oosterhout. Jaarverslag gemeente.

'İBIIIİIIIİIIIIIIİIII BY Adviescommissie Algemene wet bestuursrecht. Gemeente Oosterhout. Jaarverslag gemeente. 'İBIIIİIIIİIIIIIIİIII BY00017795 Adviescommissie Algemene wet bestuursrecht Gemeente Oosterhout Jaarverslag 2011 WW W gemeente Oosterhout Woord vooraf Het afgelopen decennium is het besef gegroeid dat

Nadere informatie

Artikel 4 Zittingsduur De leden van de adviescommissie voor bezwaarschriften worden voor onbepaalde tijd benoemd.

Artikel 4 Zittingsduur De leden van de adviescommissie voor bezwaarschriften worden voor onbepaalde tijd benoemd. TOELICHTING ALGEMEEN Tot 1 januari 2013 adviseerde de Commissie voor bezwaar en beroep (hierna: de commissie) de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester in het nemen

Nadere informatie

De raad, de werkgeverscommissie, het college van burgemeester en wethouders, en de burgemeester van de gemeente Apeldoorn;

De raad, de werkgeverscommissie, het college van burgemeester en wethouders, en de burgemeester van de gemeente Apeldoorn; VERORDENING BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN De raad, de werkgeverscommissie, het college van burgemeester en wethouders, en de burgemeester van de gemeente Apeldoorn; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 januari 2016;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 januari 2016; Volgnummer : 3 Kenmerk : stafafdeling bestuurlijke zaken en middelen Onderwerp : Bezwaarschriftencommissie De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Brielle; Ieder voor zover het hun bevoegdheid

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Beslispunten. Waarom naar de raad? Middelen

RAADSVOORSTEL. Beslispunten. Waarom naar de raad? Middelen RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad Voorstel nummer Datum Onderwerp Programma 18 mei 2017 174881 25 april 2017 Afhandeling bezwaarschriften tegen besluit bestendiging gratis parkeren Fysieke leefomgeving Afdeling

Nadere informatie

Gemeente Hof van Twente. W. Averesch-Zendman D. Djodikromo-de Jong L. Müller

Gemeente Hof van Twente. W. Averesch-Zendman D. Djodikromo-de Jong L. Müller Gemeente Hof van Twente W. Averesch-Zendman D. Djodikromo-de Jong L. Müller JAARVERSLAG COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN 2011-2012 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding... 4 2.1 Samenstelling commissie... 4 2.1.1 De Kamer

Nadere informatie

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht: Overwegende dat het wenselijk is een adviescommissie in te stellen

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gelet op de bepalingen van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

Awb Algemene wet bestuursrecht

Awb Algemene wet bestuursrecht Awb Algemene wet bestuursrecht Bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente. Dit moet u weten. Bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente De Algemene wet bestuursrecht (Awb) geeft regels over de

Nadere informatie

Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften

Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

Bijlage E2: Reglement Commissie van Bezwaar en Beroep

Bijlage E2: Reglement Commissie van Bezwaar en Beroep Bijlage E2: Reglement Commissie van Bezwaar en Beroep Datum: juni 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Reikwijdte/bevoegdheid commissie... 3 3. Samenstelling... 3 4. Secretariaat... 4 5. Instellen van

Nadere informatie

tegen de afwijzing van het verzoek om vergoeding planschade.

tegen de afwijzing van het verzoek om vergoeding planschade. Besluitvormende raadsvergadering: 14 juli 2009 Portefeuillehouder: G.J.J. Burger AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2009/45 Datum : 30 juni 2009 Onderwerp : Tweede behandeling bezwaarschrift Jeremiasse tegen

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie bezwaarschriften van de gemeente Krimpen aan den IJssel

Jaarverslag Commissie bezwaarschriften van de gemeente Krimpen aan den IJssel Jaarverslag 2010 Commissie bezwaarschriften van de gemeente Krimpen aan den IJssel April 2011 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD...2 1. INLEIDING...3 2. SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE...3 3. DOELSTELLING EN BEVOEGDHEDEN

Nadere informatie

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar?

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar? Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? De gemeente neemt vele beslissingen. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. U kunt dan bezwaar

Nadere informatie

V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012

V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012 V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012 D e g e m e e n t e r a a d, h e t c o l l e g e v a n b u r g e m e e s t e r e n w e t h o u d e r s e n d e b u r g e m e e s t e r v a n d e g e m

Nadere informatie

Elektronisch gemeenteblad

Elektronisch gemeenteblad Elektronisch gemeenteblad 15 februari 2017 Verordening commissie bezwaarschriften 2010. Deze wijziging heeft betrekking op de door de bezwarencommissie gevolgde werkwijze inzake de toezending van het advies

Nadere informatie

Verordening commissie bezwaarschriften

Verordening commissie bezwaarschriften De raad, het college en de burgemeester van de gemeente het Bildt; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gezien het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE BESLUIT. Begripsbepalingen. De commissie voor de bezwaarschriften

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE BESLUIT. Begripsbepalingen. De commissie voor de bezwaarschriften REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE Het bestuur van de Stichting Waarborgfonds Politie Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht Overwegende dat het wenselijk

Nadere informatie

PROCEDUREVERORDENING VOOR ADVISERING TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE GEMEENTE HARDENBERG

PROCEDUREVERORDENING VOOR ADVISERING TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE GEMEENTE HARDENBERG PROCEDUREVERORDENING VOOR ADVISERING TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE GEMEENTE HARDENBERG Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. aanvrager: degene die een aanvraag om tegemoetkoming

Nadere informatie

Advies: 1. kennis te nemen van het jaarverslag van de commissie bezwaarschriften over het jaar 2013.

Advies: 1. kennis te nemen van het jaarverslag van de commissie bezwaarschriften over het jaar 2013. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: B. Belali Tel.nr. : Datum: 1 mei 2014 Team: JFZ Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): directie, teammanagers, commissie bezwaarschriften

Nadere informatie

Bestuurszaken en Veiligheid. telefoon (0184)

Bestuurszaken en Veiligheid. telefoon (0184) Versie geldig vanaf 15 mei 2006 Verordening commissie bezwaarschriften Sliedrecht 2006 Verantwoordelijke afdeling Bestuurszaken en Veiligheid. telefoon (0184) 495827 De getoonde verordeningen zijn een

Nadere informatie

Ons kenmerk U Beh. door W. van Beers Afdeling Sociale Zaken

Ons kenmerk U Beh. door W. van Beers Afdeling Sociale Zaken Gemeente fi é Bergen op Zoom 22ļ Aan de leden en duoburgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom 11111 i ii ü ii min ii ii ii 0 2 MEI 2014 Uw kenmerk Uw brief Onderwerp: Evaluatie ambtelijk horen

Nadere informatie

In vervolg op [mijn brief / de hoorzitting] van [datum + evt. kenmerk] deel ik u het volgende mee.

In vervolg op [mijn brief / de hoorzitting] van [datum + evt. kenmerk] deel ik u het volgende mee. MODELBRIEVEN Hieronder treft u een aantal modelteksten aan die u kunt gebruiken bij het behandelen van een bezwaarschrift. Deze modelteksten zijn geschreven met het oog op de Wet dwangsom en beroep bij

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2016:3297

ECLI:NL:CRVB:2016:3297 ECLI:NL:CRVB:2016:3297 Instantie Datum uitspraak 06-09-2016 Datum publicatie 12-09-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 15/1772 WWB Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Bezwaar en beroep februari 2013

Bezwaar en beroep februari 2013 Bezwaar en beroep februari 2013 Bezwaar en beroep Wie het niet eens is met een beslissing van Gedeputeerde Staten kan in veel gevallen een bezwaarschrift indienen. Dan wordt de zaak opnieuw behandeld.

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften

Jaarverslag 2016 vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften Jaarverslag 2016 vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften Inhoudsopgave 1. INLEIDING 1.1 DOEL 1.2 JURIDISCH KADER 1.3 SAMENSTELLING COMMISSIE 2. BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN 2.1 PROCEDURE BEZWAARSCHRIFTEN

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 van de externe bezwarencommissie, de klachtencommissie en de interne bezwarencommissie

Jaarverslag 2015 van de externe bezwarencommissie, de klachtencommissie en de interne bezwarencommissie Jaarverslag 2015 van de externe bezwarencommissie, de klachtencommissie en de interne bezwarencommissie - 1 - Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Externe bezwarencommissie 4 Hoofdstuk 2 Interne commissie

Nadere informatie

W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering M.L.A. Vermaaten

W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering M.L.A. Vermaaten Raadsvoorstel Onderwerp Vaststelling verordening commissie bezwaarschriften Raadsvergadering 29 juni 2010 Agendapunt Portefeuillehouder Afdeling Ambtenaar W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie bezwaarschriften van de gemeente Krimpen aan den IJssel

Jaarverslag Commissie bezwaarschriften van de gemeente Krimpen aan den IJssel Jaarverslag 2009 Commissie bezwaarschriften van de gemeente Krimpen aan den IJssel Mei 2010 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD...2 1. INLEIDING...3 2. SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE...3 3. DOELSTELLING EN BEVOEGDHEDEN

Nadere informatie

ezwaarschrift ndienen?

ezwaarschrift ndienen? I n f o r m at i e o v e r d e b e z wa a r s c h r i f t e n p r o c e d u r e ezwaarschrift ndienen? 2 Bezwaar maken Wie het niet eens is met een beslissing van het college van burgemeester en wethouders,

Nadere informatie

Gemeente Heumen Procedureverordening tegemoetkoming in planschade, gemeente Heumen 2008

Gemeente Heumen Procedureverordening tegemoetkoming in planschade, gemeente Heumen 2008 Gemeente Heumen Procedureverordening tegemoetkoming in planschade, gemeente Heumen 2008 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld

Nadere informatie