Jaarverslag Commissie voor bezwaar van de gemeente Doetinchem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Commissie voor bezwaar van de gemeente Doetinchem"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Commissie voor bezwaar van de gemeente Doetinchem Januari 2014

2

3 VOORWOORD Hierbij biedt de Commissie voor bezwaar van de gemeente Doetinchem u haar verslag over het jaar 2013 aan. Uit het verslag zal u blijken dat er een forse afname is van het aantal bezwaarschriften ten opzichte van In het verslag is aangegeven waar dit grote verschil in zit. Verder valt op, dat in gemiddeld 46% van de gevallen waarin direct na ontvangst van een bezwaarschrift met bezwaarde en de vakafdeling getracht wordt tot een oplossing te komen (de zogenaamde pre-mediation) dat ook slaagt. Dat is een hoog percentage en verdient grote waardering voor alle betrokken medewerkers. Ook vorig jaar heeft de commissie geconstateerd dat de pre-mediation in Doetinchem zeer succesvol is. De termijnen voor de afhandeling van de bezwaarschriften zijn weer wat verbeterd en blijven in vrijwel alle gevallen binnen de wettelijke termijnen, zij het dat er wel van de verdagingsmogelijkheid gebruik gemaakt wordt. De commissie vraagt uw aandacht voor de aanbevelingen van de sociale kamer. De verwachting is dat het beeld van 2014 niet veel zal afwijken van Door de overheveling van een aantal Rijkstaken op het gebied van zorg, welzijn, werk en inkomen naar de gemeenten per 1 januari 2015 zal dat ook voor wat betreft de bezwaarschriften gevolgen kunnen hebben in Vanaf juni 2013 is er een vorm van samenwerking tussen de bezwarencommissies van Doetinchem en Oude IJsselstreek die in 2014 geëvalueerd zal worden. Doel is het behalen van efficiëncywinst met behoud van een zorgvuldige behandeling van de bezwaren en de bezwaarden. De commissie zal ook in 2014 met veel plezier haar werk voortzetten en dankt het secretariaat voor de ondersteuning en de andere medewerkers in de organisatie voor het verstrekken van de informatie die nodig is voor de advisering. 22 januari De algemeen voorzitter, mr. C.F. Feith-Hooijer.

4

5 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN 1.1. Aanleiding Samenstelling van de commissie Werkwijze van de commissie Behandeltijd bezwaarschriften 9 2. BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN 2.1. Ingediende bezwaarschriften Kamer voor Algemene Zaken Overloop uit Het jaar Aantal bezwaarschriften Stand van zaken per 1 januari Beroep en Hoger beroep Kamer voor Sociale Zaken Overloop uit Het jaar Aantal bezwaarschriften Stand van zaken per 1 januari Beroep en Hoger beroep Afwijken van commissieadviezen Resultaat pre-mediation AANBEVELINGEN 14 Bijlage A Bezwaren Kamer voor Algemene Zaken 2011,2012 en Bijlage B Bezwaren Kamer voor Sociale Zaken 2011,2012 en

6 1. ALGEMEEN 1.1. Aanleiding De Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) maakt het mogelijk bezwaar te maken tegen besluiten van de gemeente. De Awb voorziet in artikel 7:13 in de mogelijkheid dat voor de behandeling van en de advisering over ingediende bezwaarschriften een adviescommissie wordt ingesteld. De Commissie voor bezwaar van de gemeente Doetinchem is een dergelijke adviescommissie. Zij is ingesteld op basis van de Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Doetinchem 2005 (hierna: de verordening). Ingevolge artikel 6 van de verordening moet de commissie een jaarverslag opstellen. Dat verslag moet de commissie ter kennis brengen aan de gemeenteraad en de bestuursorganen waaraan in het verslagjaar is geadviseerd. Het jaarverslag 2013 dient ter uitvoering van deze opdracht Samenstelling van de commissie De commissie bestaat uit twee kamers. De Kamer voor Sociale Zaken behandelt bezwaarschriften tegen besluiten inzake sociale voorzieningen. Dit zijn hoofdzakelijk de Wet werk en bijstand (hierna: WWB) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (hierna: Wmo). De Kamer voor Algemene Zaken behandelt alle overige bezwaarschriften (met uitzondering van de belastingwetgeving en personeelsaangelegenheden). Te denken valt aan bezwaarschriften tegen omgevingsvergunningen, subsidies en planschadebesluiten. De commissie is volledig extern samengesteld. Zowel de Kamer voor Algemene Zaken als de Kamer voor Sociale Zaken hebben vijf commissieleden. Beide kamers hebben een eigen voorzitter. De voorzitter van de Kamer voor Algemene Zaken is ook voorzitter van de commissie als geheel. Kamer voor Algemene Zaken: mevrouw mr. C.F. Feith-Hooijer, algemeen voorzitter; de heer mr. M. Jolink, lid; mevrouw mr. S.C.B. Tollkamp, lid; de heer mr. M. Wasser, lid; de heer ing. R.P.J. Grondman LL.B, lid. Kamer voor Sociale Zaken: de heer R.J.H.M. Huisman, voorzitter; mevrouw mr. H.G.M. Wammes, lid; de heer H.J. Pasman, lid; de heer C.W.G. Remmen, lid; mevrouw mr. Y.M.W. Wiggers, lid. Pilot samenwerking/samenvoeging bezwarencommissies In het kader van een pilot, waarbij de samenwerking/samenvoeging van de bezwarencommissies van de gemeenten Doetinchem en Oude IJsselstreek wordt onderzocht, heeft er vanaf juni 2013 een lid van de bezwarencommissie van de gemeente Oude IJsselstreek zitting gehad in de Kamer voor Sociale Zaken. Dit is eveneens het geval geweest in de Kamer voor Algemene Zaken vanaf oktober Naar aanleiding van een tussenevaluatie hebben de directies van beide gemeenten besloten de pilot voort te zetten. Medio 2014 volgt dan de eindevaluatie, aan de hand waarvan zal worden bekeken of een definitieve samenvoeging van beide commissies een optie is. 6

7 Secretariaat: Het secretariaat van de commissie is ondergebracht bij het team bestuurszaken van de afdeling Services. In 2013 was de samenstelling van het secretariaat als volgt: mevrouw mr. A.B.T.M. Roemaat (secretaris); mevrouw ir. J.T. de Wit (secretaris tot 1 juli 2013); mevrouw D. Schuilenburg (tijdelijk secretaris) de heer H.J. Kraassenberg (senior-secretaris) Werkwijze van de commissie De bevoegdheden en de werkwijze van de commissie worden bepaald door de Awb en de hiervoor genoemde verordening. De commissie heeft tot taak over de aan haar voorgelegde bezwaarschriften te adviseren. In grote lijnen is de werkwijze als volgt. Ontvangst bezwaarschrift Binnen zes weken na bekendmaking van een besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. De ontvangst van een bezwaarschrift wordt zo snel mogelijk bevestigd. Na ontvangst van het bezwaarschrift wordt als eerste de ontvankelijkheid getoetst. Dit wil zeggen dat wordt getoetst of het bezwaarschrift tijdig is ingediend en of het aan in de Awb gestelde eisen voldoet. Als niet aan alle eisen voldaan wordt, krijgt de bezwaarmaker de gelegenheid dit binnen een bepaalde termijn te herstellen. Pre-mediation Zodra aan alle vereisten is voldaan, kijkt het secretariaat of het bezwaarschrift in aanmerking kan komen voor pre-mediation. Niet alle bezwaarschriften lenen zich namelijk hiervoor, zoals bijvoorbeeld bij conflicten waarbij veel partijen zijn betrokken, zaken die betrekking hebben op een principekwestie of waarvan het bestuursorgaan dan wel de bezwaarmaker een juridische toets willen. In het kader van het pre-mediationonderzoek wordt contact opgenomen met de bezwaarmaker, teneinde te bekijken of het zoeken naar een oplossing tot de mogelijkheden behoort. Als dit het geval is, wordt ook contact opgenomen met de vakafdeling. Wanneer beide partijen met elkaar in overleg willen, wordt er een gesprek belegd. Als door het overleg het bezwaar naar tevredenheid wordt opgelost, dan vraagt de secretaris de bezwaarde om het bezwaarschrift in te trekken. Voortzetting formele procedure en hoorzitting Indien het pre-mediationtraject niet tot een bevredigende oplossing leidt, wordt het bezwaarschrift voor een hoorzitting op de agenda van een van de commissiekamers geplaatst. De commissie voor bezwaar ontvangt voor de behandeling van het bezwaarschrift een nota van heroverweging van de vakafdeling. Hierin wordt aangegeven of er pre-mediation heeft plaatsgevonden en waarom dit niet tot een oplossing van het geschil heeft geleid. Tijdens de hoorzitting zal de commissie in eerste instantie ook proberen om een oplossing voor het geschil te krijgen. Hiervoor wordt in de uitnodiging voor de hoorzitting aan zowel de bezwaarmaker als de betreffende vakafdeling gevraagd om over een mogelijke oplossing na te denken. 7

8 Het voordeel van de nieuwe werkwijze is dat in de bezwaarfase alle mogelijkheden voor een oplossing zijn onderzocht. Wanneer er tegen de beslissing op bezwaar beroep wordt aangetekend, kunnen partijen aan de rechtbank aangeven dat zij een uitspraak over het geschil willen en overleg over het beroepschrift achterwege kan blijven. Hiermee wordt een aanzienlijke tijdwinst geboekt. Hoorzitting en advies commissie Wanneer het ook de commissie niet lukt om een oplossing voor het geschil te vinden, dan zal de commissie de partijen horen. De commissie geeft zowel de bezwaarmaker als de vertegenwoordiger van het bestuursorgaan, alsmede eventueel andere belanghebbenden de gelegenheid de bezwaren en/of hun belangen toe te lichten en te reageren op de nota van heroverweging. Tijdens de hoorzitting probeert de commissie door vragen zoveel mogelijk duidelijkheid te verkrijgen. Na afloop van de hoorzitting beraadslaagt de commissie in beslotenheid over het uit te brengen advies aan het bestuursorgaan. De secretaris maakt een verslag van de hoorzitting en stelt het conceptadvies op. Nadat de commissie akkoord is gegaan met de tekst, ondertekenen de voorzitter en de secretaris het verslag en het advies en wordt dit via de vakafdeling aangeboden aan het bestuursorgaan. De beslissing op het bezwaar Het advies van de commissie is voor het bestuursorgaan de basis voor de beslissing op het bezwaarschrift. Het bestuursorgaan neemt uiteindelijk een beslissing op het bezwaarschrift. In de regel wordt het advies van de commissie overgenomen. Het bestuursorgaan kan echter ook van dit advies afwijken. Indien dit het geval is, dient het bestuursorgaan de beslissing goed te motiveren en daarbij aan te geven waarom afwijkend van het advies van de commissie is besloten. De beslissing op het bezwaarschrift wordt bekendgemaakt door verzending van het besluit aan de indiener en andere belanghebbenden. 8

9 1.4. Behandeltijd bezwaarschriften Een beslissing op een bezwaarschrift behoort binnen de daarvoor gestelde wettelijke termijn te worden genomen. In artikel 7:10 van de Awb staat dat als er een adviescommissie als genoemd in artikel 7:13 Awb is ingesteld, het bestuursorgaan binnen 12 weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken, moet beslissen. Het bestuursorgaan kan de beslissing voor ten hoogste zes weken verdagen. Verder uitstel is mogelijk als de indiener van het bezwaarschrift daarmee instemt en andere belanghebbenden daardoor niet in hun belangen worden geschaad of er mee instemmen. Dit uitstel is niet gebonden aan een aantal weken, maar het is gewenst om hier wel een concrete termijn aan toe te kennen. De totale maximale wettelijke behandeltermijn bedraagt 18 weken. Indien het bestuursorgaan dan geen besluit heeft genomen, kan de bezwaarmaker het bestuursorgaan in gebreke stellen. Indien vervolgens niet binnen twee weken een besluit wordt genomen, is er een dwangsom verschuldigd. De behandeltijd van de bezwaarschriften wordt nauwkeurig gevolgd door het secretariaat van de Commissie voor bezwaar. Waar nodig worden de beslistermijnen verdaagd. In de meeste gevallen worden bezwaarschriften die na pre-mediation worden ingetrokken binnen een periode van vier weken afgehandeld. Waar sprake is van een herziening van het bestreden besluit, vindt intrekking meestal binnen vier tot acht weken plaats. In deze gevallen is namelijk vaak een advies noodzakelijk van een onafhankelijke medische instantie, te weten de MO-zaak. De bezwaarschriften waarover een advies door de commissie wordt uitgebracht, hebben uiteraard een langere behandeltijd nodig. In de Sociale Kamer worden de bezwaarschriften op het terrein van de Wmo in 2013 meestal binnen 12 tot 15 weken afgehandeld. In gevallen waarbij nader advies van externe instanties is vereist, kan de behandeltijd wat langer in beslag nemen. In enkele gevallen heeft de behandeltijd meer dan 18 weken in beslag genomen. De bezwaarde is dan in de regel van de langere behandeltijd op de hoogte en is gevraagd daarmee in te stemmen. De behandeling in de Sociale Kamer van bezwaarschriften op het terrein van de WWB neemt in 2013 gemiddeld 17 weken in beslag. Echter eenderde van het aantal bezwaarschriften dat in de commissie is behandeld, heeft een behandeltijd gehad van meer dan 18 weken. Dit komt onder andere doordat de afdeling werk en inkomen vanwege een prioriteitstelling in de werkzaamheden van de medewerker bezwaar langere tijd nodig heeft om een nota van heroverweging aan te leveren. Ook heeft de beslistijd van een zevental bezwaarschriften langer geduurd omdat deze door het zomerreces van het college zijn blijven liggen. In de Algemene Kamer is de behandeltijd van bezwaarschriften waarover een advies door de commissie moet worden uitgebracht in het afgelopen jaar verbeterd. Werd in 2012 de beslistermijn nog voor eenderde van de bezwaarschriften overschreden, afgelopen jaar ligt de gemiddelde beslistermijn tussen de 15 en 18 weken. In geen enkel geval is een beroep op de dwangsomregeling gedaan. 9

10 2. BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN 2.1. Ingediende bezwaarschriften Bij de Commissie voor bezwaar zijn in het verslagjaar 2013 in totaal 255 bezwaarschriften binnengekomen. In 2012 bedroeg het aantal bezwaarschriften 425. Het aantal bezwaarschriften is fors afgenomen ten opzichte van Dit komt doordat in 2012 de besluiten met betrekking tot de vervoersvoorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn herzien, hetgeen toen heeft geleid tot 150 extra bezwaarschriften. In 2013 is er geen sprake geweest van besluitvorming, die tot een grote toestroom aan bezwaren heeft geleid. De commissie heeft in totaal 29 vergaderingen belegd, tegen 34 in Kamer voor Algemene Zaken Overloop uit 2012 In het verslagjaar 2013 heeft de commissie nog acht adviezen uitgebracht over 16 bezwaarschriften die in 2012 waren ingediend. Op deze bezwaren is inmiddels beslist op één zaak na, die zeven bezwaarschriften omhelst. Hiervoor wordt nog steeds een passende oplossing gezocht. Ook in zes zaken waarvan de commissie in 2012 al wel een advies heeft uitgebracht, heeft het bestuursorgaan in 2013 de beslissing op bezwaar genomen. In één geval zijn burgemeester en wethouders contrair gegaan. Dit betekent dat is afgeweken van het advies van de commissie. Het betrof de weigering van een omgevingsvergunning voor het kappen van 36 essen en één esdoorn. De commissie heeft het bezwaarschrift op de toen bekende feiten en omstandigheden ongegrond geadviseerd. Nadat het advies is uitgebracht zijn de bezwaarden en de vakafdeling tot een nieuw inzicht gekomen, waarna de gevraagde vergunning alsnog is verleend Het jaar Aantal bezwaarschriften In het verslagjaar 2013 ontving de Kamer voor Algemene Zaken in totaal 91 bezwaarschriften. De bezwaren uit 2013 waren gericht tegen 62 verschillende besluiten. Bijlage A geeft een overzicht van het aantal bezwaarschriften verdeeld naar onderwerp Stand van zaken per 1 januari 2014 Van de bezwaarschriften die in het verslagjaar zijn ontvangen, heeft er voor 39 zaken premediation plaatsgevonden. Dit heeft er toe geleid dat 27 bezwaarschriften zijn ingetrokken (waarvan er voor 10 bezwaarschriften een herziening van het besluit heeft plaatsgevonden) en 11 bezwaarschriften alsnog aan de commissie zijn voorgelegd. Over één bezwaarschrift vindt nog overleg plaats. De Kamer voor Algemene Zaken heeft in totaal 13 vergaderingen belegd. Van de op de zitting geagendeerde zaken is er geen die door bemiddeling van de commissie tot een oplossing heeft geleid. Zodoende zijn alle geagendeerde zaken behandeld, waarna er vier bezwaarschriften niet-ontvankelijk zijn geadviseerd, 14 ongegrond en één gegrond. 10

11 Op de peildatum 1 januari 2014 waren nog 44 bezwaarschriften in behandeling. Hiervan heeft de commissie over 30 bezwaarschriften al een advies uitgebracht. De 14 overige bezwaarschriften zijn pas onlangs tijdens een hoorzitting behandeld of aan het eind van het jaar ontvangen. Deze bevinden zich in de pre-mediationfase of wachten op het agenderen voor een hoorzitting Beroep en Hoger beroep Tegen vijf beslissingen op bezwaar is beroep aangetekend. Twee keer tegen een handhavingszaak en daarnaast tegen een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een woning, een aanpassingsverzoek in de gemeentelijke basisadministatie en tenslotte tegen een omgevingsvergunning voor het kappen van een boom. Door de Rechtbank is in vier van deze zaken nog geen uitspraak gedaan. In één handhavingszaak is het beroep ongegrond verklaard Kamer voor Sociale Zaken Overloop uit 2012 In het verslagjaar 2013 heeft de commissie nog 29 adviezen uitgebracht over bezwaarschriften die in 2012 waren ingediend. Op deze bezwaren is inmiddels beslist. 11 adviezen hadden betrekking op de 150 bezwaarschriften die zijn ingediend met betrekking tot de herziening van de vervoersvoorziening. Van deze 150 bezwaarschriften zijn er 139 ingetrokken nadat hierover een nader onderzoek heeft plaatsgevonden op de afdeling wmo-winkel. Van de 11 uitgebrachte adviezen zijn burgemeester en wethouders in vier gevallen contrair gegaan. Ook in acht zaken waarvan de commissie in 2012 al wel een advies heeft uitgebracht, heeft het bestuursorgaan in 2013 de beslissing op bezwaar genomen Het jaar Aantal bezwaarschriften In het verslagjaar 2013 ontving de Kamer voor Sociale Zaken in totaal 164 bezwaarschriften, tegen 328 bezwaarschriften in Eén bezwaarschrift bleek geen bezwaarschrift te zijn en is verder niet als zodanig behandeld. Zoals hierboven al is aangegeven komt deze forse daling met name doordat er in 2013 geen sprake is geweest van besluitvorming, die tot een grote toestroom aan bezwaren heeft geleid. Bijlage B geeft een overzicht van het aantal bezwaarschriften verdeeld naar onderwerp Stand van zaken per 1 januari 2014 Van de bezwaarschriften die in het verslagjaar zijn ontvangen, heeft er voor 53 zaken premediation plaatsgevonden. Dit heeft er toe geleid dat er 36 bezwaarschriften zijn ingetrokken (waarvan er voor 22 bezwaarschriften een herziening van het besluit heeft plaatsgevonden) en 10 bezwaarschriften alsnog aan de commissie zijn voorgelegd. Over zeven bezwaarschriften vindt nog overleg plaats. Verder zijn 30 bezwaarschriften ingetrokken, nadat een heroverweging heeft plaatsgevonden of het opvragen van een advies bij de MO-zaak ambtshalve tot een nieuw besluit heeft geleid. Daarnaast zijn er negen bezwaarschriften om andere redenen ingetrokken. 11

12 De Kamer voor Sociale Zaken heeft in totaal 16 vergaderingen belegd. Van de op de zitting geagendeerde zaken zijn er nog vier die door bemiddeling van de commissie tot een oplossing hebben geleid. De overige geagendeerde zaken zijn behandeld, waarna er zes bezwaarschriften niet-ontvankelijk zijn geadviseerd, 38 ongegrond en vijf gegrond. Op de peildatum 1 januari 2014 waren nog 32 bezwaarschriften in behandeling. Hiervan heeft de commissie over zeven bezwaarschriften al een advies uitgebracht. 25 bezwaarschriften zijn aan het eind van het jaar ontvangen. Deze bevinden zich in de pre-mediationfase of wachten op het agenderen voor een hoorzitting Beroep en Hoger beroep Tegen 12 beslissingen op bezwaar is beroep aangetekend, negen met betrekking tot de Wmo en drie met betrekking tot de WWB. Van de negen Wmo-beroepschriften is er één geschikt, één niet-ontvankelijk verklaard, één ingetrokken en zijn er drie gegrond en twee ongegrond verklaard. Voor één beroepschrift wordt nog op een uitspraak gewacht. In twee beroepszaken is door appellant in hoger beroep gegaan en in twee beroepszaken is door de gemeente in hoger beroep gegaan. Hiervan zijn nog geen uitspraken beschikbaar. De drie WWB-beroepschriften zijn ongegrond verklaard. Tegen één uitspraak is hoger beroep aangetekend bij de Centrale Raad van Beroep Afwijken van commissie-adviezen De Commissie voor bezwaar is een adviescommissie op grond van artikel 7:13 van de Awb. Het bestuursorgaan dat moet beslissen op het bezwaarschrift is zodoende bevoegd af te wijken van een advies van de commissie, maar dient dit dan wel uitdrukkelijk te motiveren. Ten aanzien van de adviezen van de Kamer voor Algemene Zaken zijn burgemeester en wethouders in 2013 in geen van deze zaken contrair gegaan. (N.B. Wel met betrekking tot nog een zaak die dateert uit 2012 maar waar een besluit over is genomen in 2013 zoals eerder vermeld in dit verslag). Bij de Kamer voor Sociale Zaken werd in één zaak contrair gegaan Resultaat pre-mediation In de algemene kamer is bezwaar gemaakt tegen 62 besluiten. Naar aanleiding hiervan hebben er 39 pre-mediationgesprekken plaatsgevonden. Ten gevolge hiervan zijn 27 bezwaarschriften ingetrokken, waarvoor in 10 gevallen een nieuw besluit is afgegeven. Dit komt er op neer dat voor 43% van de bezwaarschriften in de algemene kamer een oplossing is gevonden. In de sociale kamer is bezwaar gemaakt tegen 163 besluiten. Naar aanleiding hiervan hebben er 53 pre-mediationgesprekken plaatsgevonden. Ten gevolge hiervan zijn 36 bezwaarschriften ingetrokken, waarvoor in 22 gevallen een nieuw besluit is afgegeven. Verder heeft er voor 30 bezwaarschriften gelijk na ontvangst een heroverweging plaatsgevonden op basis van de argumenten in het bezwaarschrift, waardoor deze besluiten ambtshalve zijn herzien. Dit heeft er toe geleid dat deze 30 bezwaarschriften zijn ingetrokken. Daarnaast zijn er ten gevolge van overleg tussen het secretariaat van de commissie en de betrokken afdeling negen bezwaarschriften ingetrokken. Tot slot zijn er door de nieuwe werkwijze van de commissie nog vier bezwaarschriften ingetrokken door bemiddeling tijdens de hoorzitting. 12

13 Tengevolge van deze werkwijze is er voor 79 bezwaarschriften in de sociale kamer een oplossing gevonden, hetgeen neerkomt op 48%. Bijkomend voordeel is de grote tijdwinst die wordt gehaald, aangezien de meeste bezwaarschriftenprocedures in geval van pre-mediation binnen vier weken kunnen worden afgerond. Alleen voor de bezwaarschriften waar een MO-zaak advies voor nodig is, bedraagt de proceduretijd tussen de vier en acht weken. 13

14 3. AANBEVELINGEN Ingevolge artikel 6, derde lid, van de verordening kunnen in een jaarverslag omstandigheden worden gesignaleerd die het indienen van bezwaarschriften in de hand werken. Daarbij kunnen ook voorstellen worden gedaan om gebleken gebreken in de organisatie of in procedures te verbeteren. Op deze aanbevelingen kan door het betreffende bestuursorgaan een beslissing worden genomen. De commissie heeft tot grote tevredenheid geconstateerd dat de aanbevelingen uit het jaarverslag 2012 op één na zijn opgepakt en uitgevoerd. Dit betreft aanbeveling 3 uit het jaarverslag Deze aanbeveling is hieronder in aangepaste vorm weer opgenomen onder punt1. Naar aanleiding van het verslagjaar 2013 komt de commissie met de volgende aanbevelingen: 1. De Kamer voor Sociale Zaken is nog steeds van mening dat door het niet in behandeling (kunnen) nemen van een aanvraag om een WWB-uitkering ten gevolge van het ontbreken van voldoende informatie om het recht op bijstand te kunnen vaststellen, de schuldenlast van de aanvrager snel en sterk oploopt. Juist daarom is het van belang, dat de aanvrager goede en exacte informatie krijgt over welke gegevens/documenten nog ingeleverd moeten worden voordat het recht op bijstand kan worden vastgesteld. Ook moet de aanvrager weten dat ontbrekende gegevens/documenten, die in de bezwaarprocedure worden overlegd, niet kunnen leiden tot een gegrond bezwaar. Volgens vaste jurisprudentie moet een besluit tot het niet in behandeling nemen van een aanvraag om uitkering ex tunc worden beoordeeld. De Kamer voor Sociale Zaken herhaalt daarom deze aanbeveling uit het jaarverslag 2012 en adviseert een betere implementatie hiervan. 2. De Kamer voor Sociale Zaken heeft aansluitend op aanbeveling 1 de volgende aanbeveling. Hoewel het natuurlijk aan de aanvrager is om te voldoen aan de informatieplicht, mag van de gemeente worden verwacht, dat zij daarmee niet te streng omgaat. De persoon en persoonskenmerken van de aanvrager moeten mede bepalend zijn voor de vraag of en in welke mate de aanvrager wordt geholpen bij het voldoen aan de informatieplicht. Vaker dan nu het geval is kan een gesprek een middel zijn om te voorkomen dat een aanvraag buiten behandeling wordt gesteld. 3. De Kamer voor Sociale Zaken pleit er voor om bij verhuizingen gebruik te maken van het dossier van de aanvrager in de gemeente van vertrek. Bijstandsverlening zou in een dergelijke situatie ook aansluitend moeten plaatsvinden, eventueel bij wijze van voorschot. Indien nodig kan direct een heronderzoek worden ingesteld om eventuele gegevens of feiten, welke specifiek in de gemeente Doetinchem van belang zijn, te vergaren en te toetsen. Op deze wijze wordt voorkomen, dat een bijstandsgerechtigde door de verhuizing een aantal weken geen uitkering krijgt. 14

15

16 Bijlage A Bezwaren Kamer voor Algemene Zaken 2011,2012 en Afdeling Wonen en bedrijven Bouwvergunning Sloopvergunning Kapvergunning/weigering Uitwegvergunning Standplaatsvergunning Terrasvergunning Apv-overig Handhaving Afwijking bestemmingsplan Maatwerkvoorschriften Intrekken bouwvergunning Exploitatie speelautomatenhal Geen bezwaar Wet dwangsom Wet openbaarheid van bestuur Afdeling Maatschappelijke ontwikkeling Subsidie Leerlingenvervoer Schadevergoeding Afdeling Fysieke ontwikkeling Subsidie (Plan) schadevergoeding Aanwijzing monument/beeldbepalend pand Wet dwangsom Geluidsmaatregel Woonplaatsnaam/straatnaam Wet openbaarheid van bestuur Afdeling Gemeentewinkel Gemeentelijke Basisadministratie Afdeling Services Wet openbaarheid van bestuur Afdeling Buha Afgifte parkeervignet/vergunning Wet openbaarheid van bestuur Afdeling bedrijfsvoering Wet openbaarheid van bestuur TOTAAL

17 Bijlage B Bezwaren Kamer voor Sociale Zaken 2011,2012 en Afdeling Werk en Inkomen WWB algemeen Terugvordering Beëindiging Besluit bijstandsverlening zelfstandigen Afstemming Langdurigheidstoeslag Wet inburgering Wet investeren in jongeren Wet dwangsom Wet Kinderopvang Kostenvergoeding vrijwilligerswerk Boete Geen bezwaar Overig Afdeling Wmo-winkel WWB bijzonder Wmo vervoersvoorziening Wmo woonvoorziening Wmo huishoudelijke hulp Gehandicaptenparkeerkaart Gehandicaptenparkeerplaats Schulddienstverlening Terugvordering Subsidie vrijwilligerswerk TOTAAL

Jaarverslag 2014. Commissie voor bezwaar van de gemeente Doetinchem

Jaarverslag 2014. Commissie voor bezwaar van de gemeente Doetinchem Jaarverslag 2014 Commissie voor bezwaar van de gemeente Doetinchem Januari 2015 VOORWOORD Hierbij bied ik u mede namens de commissieleden het jaarverslag van de Commissie voor bezwaar over 2014 aan. De

Nadere informatie

1. ALGEMEEN 1.1. Aanleiding 1.2. Samenstelling van de commissie

1. ALGEMEEN 1.1. Aanleiding 1.2. Samenstelling van de commissie 1. ALGEMEEN 1.1. Aanleiding De Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) maakt het mogelijk bezwaar te maken tegen besluiten van de gemeente. De Awb voorziet in artikel 7:13 in de mogelijkheid dat voor

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. commissie bezwaarschriften voor de gemeenten Doetinchem en Oude IJsselstreek

Jaarverslag 2015. commissie bezwaarschriften voor de gemeenten Doetinchem en Oude IJsselstreek Jaarverslag 2015 commissie bezwaarschriften voor de gemeenten Doetinchem en Oude IJsselstreek februari 2016 VOORWOORD Hierbij biedt de commissie bezwaarschriften voor de gemeenten Doetinchem en Oude IJsselstreek

Nadere informatie

Commissie van advies voor de bezwaarschriften Gemeente Landerd

Commissie van advies voor de bezwaarschriften Gemeente Landerd Commissie van advies voor de bezwaarschriften Gemeente Landerd Jaarverslag 2014 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Doel, samenstelling commissie, procedure 2 Hoofdstuk 2 Ingediende en afgehandelde bezwaarschriften

Nadere informatie

Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst. Jaarverslag 2012

Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst. Jaarverslag 2012 Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst Jaarverslag 202 Inhoud Voorwoord... 2. Commissie... 3. Taak en samenstelling... 3.2 Ondersteuning... 3.3 Premediation... 3.4 Werkwijze... 3.5 Digitaal bezwaar...

Nadere informatie

Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst. Jaarverslag 2011

Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst. Jaarverslag 2011 Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst Jaarverslag Inhoud Voorwoord.... Commissie.... Taak en samenstelling.... Ondersteuning.... Premediation.... Werkwijze.... Digitaal bezwaar....6 Hoorzittingen....7

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE

JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE Inhoudsopgave Pagina Inleiding Samenstelling en taak commissie Vergaderfrequentie Aantal bezwaren Aard bezwaren Aard adviezen Advisering zonder

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarderadeel

Gemeente Leeuwarderadeel Gemeente Leeuwarderadeel 25 februari 2013 Inhoudsopgave Inleiding 2 pagina Hoofdstuk 1 Procedure 3 Hoofdstuk 2 Zittingen 5 Hoofdstuk 3 Besluiten op bezwaar 8 Hoofdstuk 4 Termijnen 9 Hoofdstuk 5 Conclusies

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Commissie Bezwaar en Beroep Inleiding

Jaarverslag 2007 Commissie Bezwaar en Beroep Inleiding Jaarverslag 2007 Commissie Bezwaar en Beroep Inleiding Medio 1998 is in de gemeente Leeuwarderadeel de onafhankelijke commissie voor de bezwaar- en beroepschriften (hierna bezwaarschriftencommissie) ingesteld.

Nadere informatie

Jaarverslag 2002 van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften Gemeente Littenseradiel

Jaarverslag 2002 van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften Gemeente Littenseradiel Jaarverslag 2002 van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften Gemeente Littenseradiel 1 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 paragraaf 1.1 paragraaf 1.2 Jaarverslag 2002 van de Commissie voor de bezwaar-

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude JAARVERSLAG 2014

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude JAARVERSLAG 2014 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude JAARVERSLAG 2014 Inleiding Dit jaarverslag geeft inzage in de adviezen die

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Commissie Bezwaar en Beroep Inleiding

Jaarverslag 2006 Commissie Bezwaar en Beroep Inleiding Jaarverslag 2006 Commissie Bezwaar en Beroep Inleiding Medio 1998 is in de gemeente Leeuwarderadeel de onafhankelijke commissie voor de bezwaar- en beroepschriften (hierna bezwaarschriftencommissie) ingesteld.

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarderadeel

Gemeente Leeuwarderadeel Gemeente Leeuwarderadeel 22 februari 2010 Inhoudsopgave pagina Inleiding 2 Hoofdstuk 1 Procedure 3 Hoofdstuk 2 Zittingen 6 Hoofdstuk 3 Besluiten op bezwaar 9 Hoofdstuk 4 Termijnen 10 Hoofdstuk 5 Conclusies

Nadere informatie

Gemeente Gennep. Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften Gennep 2016

Gemeente Gennep. Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften Gennep 2016 Gemeente Gennep Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften Gennep 206 8-5-207 Inhoud Inleiding... 2. De commissie... 3. Instelling commissie... 3.2 Samenstelling van de commissie... 3.3 Vergaderfrequentie...

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften 2016

Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften 2016 Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften 2016 Inhoudsopgave Pagina Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Aanbevelingen en conclusies 4 Inleiding 5 1. Werkwijze van de bezwaren 5 2. Overzicht van de bezwaren 6 2.1.

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarderadeel

Gemeente Leeuwarderadeel Gemeente Leeuwarderadeel 29 januari 2009 Inhoudsopgave pagina Inleiding 2 Hoofdstuk 1 Procedure 3 Hoofdstuk 2 Zittingen 6 Hoofdstuk 3 Besluiten op bezwaar 9 Hoofdstuk 4 Termijnen 10 Hoofdstuk 5 Conclusies

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Bezwaarschriftencommissie gemeente Leeuwarderadeel

JAARVERSLAG 2013. Bezwaarschriftencommissie gemeente Leeuwarderadeel JAARVERSLAG 2013 Bezwaarschriftencommissie gemeente Leeuwarderadeel Stiens, 15 maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding 2 pagina Hoofdstuk 1 Procedure 3 Hoofdstuk 2 Zittingen 6 Hoofdstuk 3 Besluiten op bezwaar

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Papendrecht

Jaarverslag 2014 Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Papendrecht Jaarverslag 2014 Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Papendrecht Over de periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014. Uitgebracht in april 2015. Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE Awb DELFLAND secretariaat : Postbus 3061, 2601 DB Delft telefoon : fax :

BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE Awb DELFLAND secretariaat : Postbus 3061, 2601 DB Delft telefoon : fax : BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE Awb DELFLAND secretariaat : Postbus 3061, 2601 DB Delft telefoon : 015-2608062 fax : 015-2608018 Jaarverslag bezwaarschriftencommissie Awb Delfland over 2006 Inleiding Op grond

Nadere informatie

Commissie bezwaarschriften

Commissie bezwaarschriften Commissie bezwaarschriften JAARVERSLAG 2016 GEMEENTE KATWIJK MAART 2017 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 De samenstelling en werkwijze van de commissie 4 Aantal ingekomen en behandelde bezwaarschriften 5 Uitkomst

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude JAARVERSLAG 2009 van de Commissie Bezwaarschriften periode 1 januari 2009-31

Nadere informatie

Jaarverslag bezwaarschriften 2013

Jaarverslag bezwaarschriften 2013 Jaarverslag bezwaarschriften 2013 Jaarverslag bezwaarschriften 2013 Houten, maart 2014 1 Jaarverslag bezwaar- en beroepschriften 2013 In dit jaarverslag wordt ingegaan op het aantal bezwaarschriften dat

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

Bezwaarschriftencommissie Awb Delfland. Jaarverslag 2012

Bezwaarschriftencommissie Awb Delfland. Jaarverslag 2012 Bezwaarschriftencommissie Awb Delfland Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 3 2. De bezwaarschriftencommissie 4 2.1 Samenstelling commissie en secretariaat 4 2.2 De taak en werkwijze van

Nadere informatie

Jaarverslag bezwaarschriften 2012

Jaarverslag bezwaarschriften 2012 Jaarverslag bezwaarschriften 2012 Jaarverslag bezwaarschriften 2012 Houten, maart 2013 1 Jaarverslag bezwaar- en beroepschriften 2012 In dit jaarverslag wordt ingegaan op het aantal bezwaarschriften dat

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN. Gemeente Súdwest-Fryslân

JAARVERSLAG 2013 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN. Gemeente Súdwest-Fryslân JAARVERSLAG 2013 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN Gemeente Súdwest-Fryslân Maart 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Samenstelling en bevoegdheden 3 2.1 Samenstelling commissie 3 2.2 Het secretariaat van de

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE MIDDELBURG

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE MIDDELBURG COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE MIDDELBURG JAARVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... 3 pagina 2. Commissie... 4 2.1. Samenstelling 2.2. Secretariaat 2.3. Taak en werkwijze 2.4. Vergaderingen 3.

Nadere informatie

Olst-Wijhe, februari 2015 doc. nr.: Jaarverslag 2014 bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden

Olst-Wijhe, februari 2015 doc. nr.: Jaarverslag 2014 bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden Olst-Wijhe, februari 2015 doc. nr.: 15.010536 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1 Procedure 1.2 Commissie 1.3 Andere Aanpak 2. Gegevens over 2014 4 2.1 Aantal bezwaarschriften 2.2 Behandeling van de bezwaarschriften

Nadere informatie

Voor u ligt het verslag van de commissie van advies voor de bezwaarschriften over het jaar 2012.

Voor u ligt het verslag van de commissie van advies voor de bezwaarschriften over het jaar 2012. COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 2012 Inleiding Voor u ligt het verslag van de commissie van advies voor de bezwaarschriften over het jaar 2012. De commissie ziet het aantal zaken

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2. Voorwoord 3. Aanbevelingen en conclusies 4. Inleiding Werkwijze van de commissie 5

Inhoudsopgave 2. Voorwoord 3. Aanbevelingen en conclusies 4. Inleiding Werkwijze van de commissie 5 Jaarverslag commissie bezwaarschriften 2012 Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Aanbevelingen en conclusies 4 Inleiding 5 1. Werkwijze van de commissie 5 2. Overzicht van de bezwaren 7 2.1

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN. Jaarverslag 2014

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN. Jaarverslag 2014 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN Jaarverslag 2014 Haaksbergen, mei 2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 COMMISSIE... 4 TOELICHTING CIJFERS... 5 OPMERKINGEN, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN... 7 CIJFERS... 8 2 INLEIDING

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAAR EN BEROEP vaste commissie van advies voor de bezwaar- en de beroepschriften gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

COMMISSIE BEZWAAR EN BEROEP vaste commissie van advies voor de bezwaar- en de beroepschriften gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude COMMISSIE BEZWAAR EN BEROEP vaste commissie van advies voor de bezwaar- en de beroepschriften gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude JAARVERSLAG 2008 van de Commissie Bezwaar en Beroep periode 1 januari

Nadere informatie

Awb Algemene wet bestuursrecht

Awb Algemene wet bestuursrecht Awb Algemene wet bestuursrecht Bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente. Dit moet u weten. Bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente De Algemene wet bestuursrecht (Awb) geeft regels over de

Nadere informatie

Commissie Bezwaarschriften Jaarverslag 2014 Orionis Walcheren

Commissie Bezwaarschriften Jaarverslag 2014 Orionis Walcheren Commissie Bezwaarschriften Jaarverslag 2014 Orionis Walcheren Jaarverslag 2014 Bezwarencommissie 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 VOORWOORD... 3 1. INLEIDING... 4 1.1SAMENSTELLING COMMISSIE... 5 HOOFDSTUK

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude JAARVERSLAG 2011 van de Commissie Bezwaarschriften periode 1 januari 2011-31

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarverslag Adviescommissie voor de bezwaarschriften kamer sociale aangelegenheden gemeente Bergen op Zoom

Jaarverslag Jaarverslag Adviescommissie voor de bezwaarschriften kamer sociale aangelegenheden gemeente Bergen op Zoom Adviescommissie voor de bezwaarschriften, kamer sociale aangelegenheden gemeente Bergen op Zoom 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 3 INSTELLING... 3 COMPETENTIE... 3 INVULLING... 4 VERGOEDING... 4 SAMENSTELLING...

Nadere informatie

Adviescommissie voor bezwaarschriften Zandvoort Sociaal Domein

Adviescommissie voor bezwaarschriften Zandvoort Sociaal Domein 1 Adviescommissie voor bezwaarschriften Zandvoort Sociaal Domein Jaarverslag 2015 Gemeente Haarlem Middelen en Services, Juridische Zaken Juli 2016. 2 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1- Algemeen... 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Sociale Dienst Walcheren

Sociale Dienst Walcheren Sociale Dienst Walcheren JAARVERSLAG 2011 Inhoudsopgave Voorwoord Pagina: 3 Inleiding Pagina: 4/5 Hoofdstuk 2: Ontwikkelingen Pagina: 6 Hoofdstuk 3: Statistieken Pagina: 7 / 8 / 9 Hoofdstuk 4: Beroep Pagina:

Nadere informatie

Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente. (versie 01/04/2013)

Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente. (versie 01/04/2013) Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente (versie 01/04/2013) Stel u vraagt een vergunning aan bij de gemeente en deze wordt geweigerd of uw buren hebben een vergunning gekregen voor het bouwen van

Nadere informatie

fgemeente2010 Commissie van Advies voor de Bezwaarschriften Gemeente Wijk bij Duurstede Verslag over 2015

fgemeente2010 Commissie van Advies voor de Bezwaarschriften Gemeente Wijk bij Duurstede Verslag over 2015 fgemeente2010 Commissie van Advies voor de Bezwaarschriften Gemeente Wijk bij Duurstede Verslag over 2015 INHOUDSOPGAVE Inhoud 1. Voorwoord 3 2. De commissie van advies voor de bezwaarschriften 2.1 Positie

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN. Jaarverslag 2013

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN. Jaarverslag 2013 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN Jaarverslag 2013 Haaksbergen, juli 2014 INLEIDING Voor u ligt het jaarverslag 2013 van de Commissie bezwaarschriften. Het jaarverslag geeft een overzicht van de werkzaamheden

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 2016

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 2016 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... 3 pagina 2. Commissie... 4 2.1. Taak en werkwijze 2.2. Samenstelling 2.3. Secretariaat 2.4. Vergaderingen 3. De bezwaarschriften

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Algemene Bezwaarschriftencommissie

Jaarverslag 2013 Algemene Bezwaarschriftencommissie Jaarverslag Algemene Bezwaarschriftencommissie april 2014 Uitgave : Juridische Zaken en Inkoop Telefoonnummer : 69 3807 Mail : b.vermaas@deventer.nl 1 Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Samenvatting 5 3. De Algemene

Nadere informatie

Proces behandeling bezwaarschriften

Proces behandeling bezwaarschriften Proces behandeling en Uitgangspunten: - Voorliggend werkproces is tijdelijk, in het kader van de uitvoering van het plan van aanpak n.a.v. het rekenkameronderzoek Bezwaarlijke termijnen: tijd voor een

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; De raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van het college van 16 september 2008; gelezen het advies van de algemene raadscommissie van ; gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

b e z w a a r m a k e n

b e z w a a r m a k e n bezwaar maken In de gemeente Westland worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben voor uw woon- en leefsituatie. Daarom is het in de wet geregeld dat u bezwaar kunt maken

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VAN DE VASTE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN

JAARVERSLAG 2014 VAN DE VASTE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 2014 VAN DE VASTE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN Gemeente HALDERBERGE JAARVERSLAG 2014 van de Vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Halderberge

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

JAARVERSLAG COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN -2004-

JAARVERSLAG COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN -2004- JAARVERSLAG COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN -2004- Opbouw jaarverslag 2004 Het verslag heeft de volgende hoofdstukindeling:. Inleiding. Doel.2 Samenstelling Commissie 2. Ingediende

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Commissie Bezwaarschriften Gemeente Heusden

Jaarverslag 2015 Commissie Bezwaarschriften Gemeente Heusden Jaarverslag 2015 Commissie Bezwaarschriften Gemeente Heusden Inhoud 1. lnleiding 3 1.1 Doel 3 1.2 Samenstelling commissie 3 1.3 Procedure 3 2. Ingediende en afgehandelde bezwaarschriften 2015 4 2.1 Overzicht

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Bijlagen: I bezwaarschriften kamer sociale zaken en personeelsaangelegenheden. II bezwaarschriften algemene kamer 10

INHOUDSOPGAVE. Bijlagen: I bezwaarschriften kamer sociale zaken en personeelsaangelegenheden. II bezwaarschriften algemene kamer 10 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 taakomschrijving 1 1.2 ontwikkelingen 1 2. Samenstelling en werkwijze van de commissie 1 3. Secretariaat 2 4. Vergaderingen 3 5. Aantal bezwaarschriften 3 5.1. kamer sociale

Nadere informatie

Leiden. U heeft een bezwaarschrift ingediend. Wat nu?

Leiden. U heeft een bezwaarschrift ingediend. Wat nu? Leiden U heeft een bezwaarschrift ingediend. Wat nu? U heeft een bezwaarschrift ingediend. Wat nu? Met het door u ingediende bezwaarschrift heeft u aangegeven dat u het niet eens bent met een beslissing

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Commissie voor bezwaarschriften

Jaarverslag 2014. Commissie voor bezwaarschriften Jaarverslag 2014 Commissie voor bezwaarschriften 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de commissie voor bezwaarschriften van Waterschap De Dommel. Dit jaarverslag heeft betrekking op alle bezwaarschriften

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 van de externe bezwarencommissie, de klachtencommissie en de interne bezwarencommissie

Jaarverslag 2015 van de externe bezwarencommissie, de klachtencommissie en de interne bezwarencommissie Jaarverslag 2015 van de externe bezwarencommissie, de klachtencommissie en de interne bezwarencommissie - 1 - Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Externe bezwarencommissie 4 Hoofdstuk 2 Interne commissie

Nadere informatie

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE BESLUIT. Begripsbepalingen. De commissie voor de bezwaarschriften

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE BESLUIT. Begripsbepalingen. De commissie voor de bezwaarschriften REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE Het bestuur van de Stichting Waarborgfonds Politie Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht Overwegende dat het wenselijk

Nadere informatie

Bezwaarschriftenprocedure

Bezwaarschriftenprocedure Informatie over de bezwaarschriftprocedure Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, overweegt een bezwaarschrift in te dienen of tegen een aan u verleende vergunning bezwaar is gemaakt dan kunnen wij

Nadere informatie

Gemeente Berg en Dal Jaarverslag 2015 Commissie Bezwaarschriften

Gemeente Berg en Dal Jaarverslag 2015 Commissie Bezwaarschriften Gemeente Berg en Dal Jaarverslag 2015 Commissie Bezwaarschriften Mei 2016 1 Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften I. Inleiding Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten Groesbeek, Millingen aan de Rijn en

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad. Geachte heer/mevrouw,

De leden van de gemeenteraad. Geachte heer/mevrouw, inlichtingen bij mevrouw E.M. Rozeboom doorkiesnummer (035) 548 17 49 uw BSN ons kenmerk erm/jz/ 2008.4668 datum 7 juli 2008 De leden van de gemeenteraad onderwerp Jaarverslag 2007 bezwaarschriftencommissie

Nadere informatie

Aankondiging van standaardverlenging termijn bij afdoening bezwaarschriften Gemeente Zaanstad Domein Bedrijfsvoering Afdeling Juridische Zaken

Aankondiging van standaardverlenging termijn bij afdoening bezwaarschriften Gemeente Zaanstad Domein Bedrijfsvoering Afdeling Juridische Zaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aankondiging van standaardverlenging termijn bij afdoening bezwaarschriften Gemeente Zaanstad Domein Bedrijfsvoering Afdeling Juridische Zaken 14 november 2012 RA121918

Nadere informatie

Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde

Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde In de gemeente Zeewolde worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor uw omgeving. Daarom is het

Nadere informatie

JAARVERSLAG COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN VAN DE GEMEENTE WINTERSWIJK

JAARVERSLAG COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN VAN DE GEMEENTE WINTERSWIJK JAARVERSLAG COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN VAN DE GEMEENTE WINTERSWIJK 2014 en 2015 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 1 Toetsing door de commissie... 2 Pre-mediation... 2 Aantal bezwaarschriften in 2014 en in 2015...

Nadere informatie

Bijlage I: Cuijk 7. Bijlage II: Grave 11. Bijlage III: Mill en Sint Hubert 15. Bijlage IV: Werkorganisatie CGM 18

Bijlage I: Cuijk 7. Bijlage II: Grave 11. Bijlage III: Mill en Sint Hubert 15. Bijlage IV: Werkorganisatie CGM 18 Onderwerp : Jaarverslag 2015 van de Onafhankelijke commissie behandeling bezwaarschriften van de gemeenten Cuijk, Grave, en Mill en Sint Hubert en de Gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie CGM. Datum

Nadere informatie

VERORDENING bezwaarschriften 2011

VERORDENING bezwaarschriften 2011 VERORDENING bezwaarschriften 2011 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling VERORDENING bezwaarschriften 2011 Citeertitel Verordening

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarverslag Adviescommissie voor de bezwaarschriften kamer sociale aangelegenheden gemeente Bergen op Zoom

Jaarverslag Jaarverslag Adviescommissie voor de bezwaarschriften kamer sociale aangelegenheden gemeente Bergen op Zoom Adviescommissie voor de bezwaarschriften, kamer sociale aangelegenheden gemeente Bergen op Zoom 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 3 INSTELLING... 3 COMPETENTIE... 3 INVULLING... 4 VERGOEDING... 4 SAMENSTELLING...

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ4413

ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ4413 ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ4413 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 19-04-2011 Datum publicatie 13-05-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie awb 09-5337 wwb en awb 10-4936

Nadere informatie

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar?

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar? Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? De gemeente neemt vele beslissingen. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. U kunt dan bezwaar

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Algemene Bezwaarschriftencommissie

Jaarverslag 2014 Algemene Bezwaarschriftencommissie Jaarverslag Algemene Bezwaarschriftencommissie april 2015 Uitgave : Juridische Zaken en Inkoop Telefoonnummer : 69 34 03 Mail : j.schut.van.wijk@deventer.nl 1 Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Samenvatting 5 3.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 ADVIESCOMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN A2-GEMEENTEN

JAARVERSLAG 2015 ADVIESCOMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN A2-GEMEENTEN JAARVERSLAG 2015 ADVIESCOMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN A2-GEMEENTEN Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. De bezwarencommissie 3 2.1. Taak van de bezwarencommissie 3 2.2. Samenstelling van de bezwarencommissie

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Commissie Bezwaar- en Beroepschriften Gemeente Leiderdorp

JAARVERSLAG. Commissie Bezwaar- en Beroepschriften Gemeente Leiderdorp JAARVERSLAG Commissie Bezwaar- en Beroepschriften Gemeente Leiderdorp 2007 Inleiding In dit jaarverslag geeft de Commissie Bezwaarschriften Leiderdorp een overzicht van de door de Commissie in 2007 verrichte

Nadere informatie

Bezwaarregeling. voor cliënten van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. 1 juli 2007 B200

Bezwaarregeling. voor cliënten van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. 1 juli 2007 B200 Bezwaarregeling voor cliënten van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 1 juli 2007 B200 Artikel 1 - Gebruikte begrippen In deze regeling wordt verstaan onder: a. De wet of Wjz: Wet op de jeugdzorg.

Nadere informatie

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht: Overwegende dat het wenselijk is een adviescommissie in te stellen

Nadere informatie

Rapport. Inzake een klacht over de minister van Defensie uit Den Haag. Datum: 18 augustus Rapportnummer: 2011/248

Rapport. Inzake een klacht over de minister van Defensie uit Den Haag. Datum: 18 augustus Rapportnummer: 2011/248 Rapport Inzake een klacht over de minister van Defensie uit Den Haag. Datum: 18 augustus 2011 Rapportnummer: 2011/248 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat: Haar klacht, dat de minister van Defensie standaard

Nadere informatie

Een bezwaarschrift dient u in als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente.

Een bezwaarschrift dient u in als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. 1 INLEIDING Wie het niet eens is met een besluit van de gemeente kan in veel gevallen een bezwaarschrift indienen. De bezwaarschriftencommissie bekijkt de zaak en adviseert de gemeente. In deze brochure

Nadere informatie

De bezwaarprocedure Dit zijn uw mogelijkheden van bezwaar. ezwaar

De bezwaarprocedure Dit zijn uw mogelijkheden van bezwaar. ezwaar Dit zijn uw mogelijkheden van bezwaar. ezwaar Bezwaarprocedure Bent u het niet eens met een beslissing van de provincie? Dan kunt u in veel gevallen een bezwaarschrift indienen. Uw zaak wordt dan opnieuw

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie voor bezwaarschriften

Jaarverslag Commissie voor bezwaarschriften Jaarverslag 2015 Commissie voor bezwaarschriften 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de commissie voor bezwaarschriften van Waterschap De Dommel. Dit jaarverslag heeft betrekking op alle bezwaarschriften

Nadere informatie

Bezwaarschriftenprocedure 2014 Bezwaarschrift indienen?

Bezwaarschriftenprocedure 2014 Bezwaarschrift indienen? Bezwaarschrift indienen? Informatie over de bezwaarschriftenprocedure 1 Bezwaar maken Wie het niet eens is met een beslissing van het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad of van de burgemeester

Nadere informatie

Gemeente Woerden

Gemeente Woerden COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN gemeente WOERDEN Aan het college van burgemeester en wethouder van Woerden 3440 AA WOERDEN Gemeente Woerden 13.021841 Onderwerp: Aanbieden jaarverslag 2012 aan de raad Regisfratiedatum:

Nadere informatie

Orionis Walcheren JAARVERSLAG 2012

Orionis Walcheren JAARVERSLAG 2012 Orionis Walcheren JAARVERSLAG 2012 Inhoudsopgave Voorwoord Pagina: 3 Inleiding Pagina: 4 Hoofdstuk 2: Ontwikkelingen Pagina: 5 / 6 Hoofdstuk 3: Statistieken Pagina: 7 / 8 / 9 Hoofdstuk 4: Beroep Pagina:

Nadere informatie

Het maken van bezwaar

Het maken van bezwaar Als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente Het maken van bezwaar 2 Colofon Dit is een uitgave van de gemeente Goes. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. De gemeente neemt

Nadere informatie

Gemeente Hof van Twente. W. Averesch-Zendman D. Djodikromo-de Jong L. Müller

Gemeente Hof van Twente. W. Averesch-Zendman D. Djodikromo-de Jong L. Müller Gemeente Hof van Twente W. Averesch-Zendman D. Djodikromo-de Jong L. Müller JAARVERSLAG COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN 2011-2012 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding... 4 2.1 Samenstelling commissie... 4 2.1.1 De Kamer

Nadere informatie

tegen een besluit Adressen en telefoonnummers Bezoekadres Gemeentekantoor Oranjeplein 1, Pijnacker Postadres Postbus 1, 2640 AA Pijnacker

tegen een besluit Adressen en telefoonnummers Bezoekadres Gemeentekantoor Oranjeplein 1, Pijnacker Postadres Postbus 1, 2640 AA Pijnacker Adressen en telefoonnummers Bezoekadres Gemeentekantoor Oranjeplein 1, Pijnacker Postadres Postbus 1, 2640 AA Pijnacker Telefoon 015-362 62 62 Uitgave gemeente Pijnacker-Nootdorp, november 2007 Bezwaar

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 VAN DE VASTE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN

JAARVERSLAG 2016 VAN DE VASTE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 2016 VAN DE VASTE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN Gemeente HALDERBERGE JAARVERSLAG 2016 van de Vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Halderberge

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2002 VAN DE COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN VAN DE GEMEENTE WIJDEMEREN

JAARVERSLAG 2002 VAN DE COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN VAN DE GEMEENTE WIJDEMEREN JAARVERSLAG 2002 VAN DE COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN VAN DE GEMEENTE WIJDEMEREN 2 Inhoud pagina Inhoud 3 Voorwoord 4 1. Inleiding 5 2. Instelling van de commissie 5 3. Samenstelling van de commissie

Nadere informatie

Advies: 1. kennis te nemen van het jaarverslag van de commissie bezwaarschriften over het jaar 2013.

Advies: 1. kennis te nemen van het jaarverslag van de commissie bezwaarschriften over het jaar 2013. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: B. Belali Tel.nr. : Datum: 1 mei 2014 Team: JFZ Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): directie, teammanagers, commissie bezwaarschriften

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 oktober 2016, B&W nummer 16/786;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 oktober 2016, B&W nummer 16/786; De raad van de gemeente Emmen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 oktober 2016, B&W nummer 16/786; besluit: vast te stellen het Reglement commissie bezwaarschriften gemeente Emmen

Nadere informatie

Jaarverslag van de bezwaarschriftencommissie. Gemeente Drimmelen 2007

Jaarverslag van de bezwaarschriftencommissie. Gemeente Drimmelen 2007 Jaarverslag van de bezwaarschriftencommissie Gemeente Drimmelen 2007 Jaarverslag van de bezwaarschriftencommissie gemeente Drimmelen 2007 1. Voorwoord...3 2. Bezwaarschriftencommissie...4 2.1 Bevoegdheid...4

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN

JAARVERSLAG 2013 COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 23 COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN - 2 - Inhoudsopgave Voorwoord 4.Inleiding 5 2.Commissie van advies voor de bezwaarschriften 2. Samenstelling commissie en secretariaat 6 2.2

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/15/12930 zaaknr.: Z/C/15/15908

documentnr.: INT/C/15/12930 zaaknr.: Z/C/15/15908 documentnr.: INT/C/15/12930 zaaknr.: Z/C/15/15908 *Z00B3B4EE00* ONAFHANKELIJKE COMMISSIE BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN van de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert en van de gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften

Jaarverslag 2016 vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften Jaarverslag 2016 vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften Inhoudsopgave 1. INLEIDING 1.1 DOEL 1.2 JURIDISCH KADER 1.3 SAMENSTELLING COMMISSIE 2. BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN 2.1 PROCEDURE BEZWAARSCHRIFTEN

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Beverwijk

Rekenkamercommissie Beverwijk Rekenkamercommissie Beverwijk Gemeente Beverwijk t.a.v. leden van de Gemeenteraad Postbus 450 1940 AL Beverwijk datum 26 juni 2015 ons kenmerk onderwerp bijlagen Onderzoek naar de effectiviteit van de

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wonen. Reglement van de adviescommissie bezwaarschriften vrijstellingsbesluiten

Stichting Pensioenfonds Wonen. Reglement van de adviescommissie bezwaarschriften vrijstellingsbesluiten Stichting Pensioenfonds Wonen Reglement van de adviescommissie bezwaarschriften vrijstellingsbesluiten administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie bezwaarschriften van de gemeente Krimpen aan den IJssel

Jaarverslag Commissie bezwaarschriften van de gemeente Krimpen aan den IJssel Jaarverslag 2010 Commissie bezwaarschriften van de gemeente Krimpen aan den IJssel April 2011 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD...2 1. INLEIDING...3 2. SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE...3 3. DOELSTELLING EN BEVOEGDHEDEN

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VAN DE BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE BLOEMENDAAL

JAARVERSLAG 2014 VAN DE BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE BLOEMENDAAL Kenmerk: 2015040994 JAARVERSLAG 2014 VAN DE BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE BLOEMENDAAL 1. Inleiding De commissie van advies voor bezwaarschriften (hierna: de commissie) brengt jaarlijks verslag

Nadere informatie

De bezwaarprocedure van de gemeente Helmond

De bezwaarprocedure van de gemeente Helmond U bent het niet eens met ons besluit! De bezwaarprocedure van de gemeente Helmond juli 2013 Als u het niet eens bent met ons besluit... Wij nemen regelmatig besluiten die betrekking hebben op u. Dat kan

Nadere informatie

Bezwaar en beroep februari 2013

Bezwaar en beroep februari 2013 Bezwaar en beroep februari 2013 Bezwaar en beroep Wie het niet eens is met een beslissing van Gedeputeerde Staten kan in veel gevallen een bezwaarschrift indienen. Dan wordt de zaak opnieuw behandeld.

Nadere informatie

Wanneer kunt u geen bezwaar maken?

Wanneer kunt u geen bezwaar maken? Informatie van uw gemeente Bezwaar Capelle aan den IJssel Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente Gemeente Capelle aan den IJssel Bezoekadres: Rivierweg

Nadere informatie

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Het dagelijks bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek; voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van

Nadere informatie

Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering (CABF) Jaarverslag 2015

Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering (CABF) Jaarverslag 2015 Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering (CABF) Jaarverslag 2015 Secretariaat: Centrum Arbeidsverhoudingen (CAOP) Postbus 556, 2501 CN Den Haag Lange Voorhout 13 Telefoon: 070-376 5865 E-mail: info@cabf.nl

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie bezwaarschriften van de gemeente Krimpen aan den IJssel

Jaarverslag Commissie bezwaarschriften van de gemeente Krimpen aan den IJssel Jaarverslag 2009 Commissie bezwaarschriften van de gemeente Krimpen aan den IJssel Mei 2010 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD...2 1. INLEIDING...3 2. SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE...3 3. DOELSTELLING EN BEVOEGDHEDEN

Nadere informatie

V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012

V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012 V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012 D e g e m e e n t e r a a d, h e t c o l l e g e v a n b u r g e m e e s t e r e n w e t h o u d e r s e n d e b u r g e m e e s t e r v a n d e g e m

Nadere informatie