fgemeente2010 Commissie van Advies voor de Bezwaarschriften Gemeente Wijk bij Duurstede Verslag over 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "fgemeente2010 Commissie van Advies voor de Bezwaarschriften Gemeente Wijk bij Duurstede Verslag over 2015"

Transcriptie

1 fgemeente2010 Commissie van Advies voor de Bezwaarschriften Gemeente Wijk bij Duurstede Verslag over 2015

2 INHOUDSOPGAVE Inhoud 1. Voorwoord 3 2. De commissie van advies voor de bezwaarschriften 2.1 Positie commissie van advies voor de bezwaarschriften Onafhankelijk Afbakening werkterrein Premediation Werkwijze van de commissie 5 3. De cijfers 3.1 Cijfers algemeen Stand van zaken De typen bezwaarschriften nader bezien 6 4. Procedure 4.1 Doorlooptijd van de bezwaarschriften Premediation 8 5. Aanbevelingen 8 6. (Hoger) beroep 9 7. Bijlagen Samenstelling commissie van advies voor de bezwaarschriften Jaarverslag bezwaarschriftencommissie

3 1. VOORWOORD Aan de raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Wijk bij Duurstede. In 2015 heeft de bezwaarschriftencommissie slechts één keer tot het gegrond verklaren van een bezwaarschrift geadviseerd en is de afhandelingstermijn van de bezwaarschriften teruggebracht tot binnen de termijn die de Algemene wet bestuursrecht voorschrijft. Op grond van beide bovenstaande constateringen bied ik u met genoegen het jaarverslag over 2015 aan. Bij een aantal bezwaarschriften dat gelijk was aan dat van het voorgaande jaar (41) is het aantal gegronde bezwaren van vijf naar één teruggebracht. Bij dergelijke geringe aantallen is het statistisch gezien niet verantwoord om hier sluitende conclusies uit te trekken, het beeld dat er uit naar voren komt is in ieder geval heel goed. Dit blijkt ook wel uit het feit dat van de acht zaken waar beroep of hoger beroep tegen is aangetekend er ook slechts één gegrond is verklaard. Ook is het plezierig dat de gemiddelde afhandelingstermijn met zes weken is teruggebracht. Vanuit de commissie is hier een compliment aan de betrokkenen op zijn plaats. In het jaarverslag over 2014 heeft de commissie een aantal aanbevelingen gedaan, met name over de kwaliteit van de verweerschriften en de vertegenwoordiging ter zitting. In 2015 hebben wij geconstateerd dat hier in belangrijke mate gehoor aan is gegeven. Wij hopen dat de gemeente ook in het lopende jaar op de ingeslagen weg voortgaat en dat wij u over 2016 een gelijkluidend jaarverslag kunnen aanbieden. Wijk bij Duurstede, juni 2015 Namens de commissie van advies voor de bezwaarschriften, mr. F.W.J. van der Steen, voorzitter Jaarverslag bezwaarschriftencommissie

4 2. DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN 2.1 Positie commissie van advies voor de bezwaarschriften Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan tegen een schriftelijk besluit van een bestuursorgaan een bezwaarschrift bij dat bestuursorgaan worden ingediend. Hiermee beoogt de indiener een algehele heroverweging van dat besluit. Artikel 7:13 Awb geeft de mogelijkheid voor de behandeling van bezwaarschriften een adviescommissie in te stellen. Dit is in Wijk bij Duurstede de commissie van advies voor de bezwaarschriften, ingesteld op basis van de verordening Regeling inzake de behandeling van bezwaarschriften Wijk bij Duurstede De commissie brengt jaarlijks een verslag uit dat ter kennis wordt gebracht van de gemeenteraad, het college en de burgemeester. 2.2 Onafhankelijk De commissie is volledig extern samengesteld. De leden zijn niet werkzaam onder de verantwoordelijkheid van een van de bestuursorganen van Wijk bij Duurstede. De commissie telde in het verslagjaar 3 vaste commissieleden en 2 plaatsvervangende commissieleden. Het secretariaat van de commissie is ambtelijk samengesteld. Dit secretariaat is ondergebracht bij het team Juridische Zaken van de afdeling Bedrijfsvoering. De samenstelling van de commissie en van het secretariaat treft u in de bijlagen aan. 2.3 Afbakening werkterrein De gemeente Wijk bij Duurstede kent voor bezwaarschriftenbehandeling twee onafhankelijke adviescommissies, te weten de bezwaarschriftencommissie voor personele aangelegenheden en de commissie van advies voor de bezwaarschriften. Eerstgenoemde commissie behandelt bezwaarschriften tegen besluiten die een bestuursorgaan van de gemeente neemt als werkgever ten aanzien van ambtenaren of daarmee gelijk te stellen werknemers. De commissie van advies voor de bezwaarschriften behandelt alle overige bezwaarschriften met uitzondering van de bezwaarschriften betreffende belastingen en leges. De taken zoals opgenomen in de Participatiewet, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet inburgering en alle overige daarop gebaseerde of daarmee samenhangende regelingen zijn ondergebracht in een gemeenschappelijke regeling met een eigen bezwaarschriftencommissie. 2.4 Premediation De gemeente is een organisatie die regelmatig te maken heeft met conflictsituaties. Er worden dagelijks veel besluiten genomen. Een aantal van deze besluiten stuit op weerstand bij de betrokkenen. Deze betrokkenen kunnen een bezwaarschrift indienen tegen het besluit. In 2014 heeft het secretariaat bij de behandeling van bezwaarschriften een professionaliseringsslag gemaakt door het middel premediation in te voeren. Onder premediation wordt een vorm van conflicthantering verstaan waarbij de partijen zelf zoeken naar een oplossing voor een conflict met behulp van een objectieve derde die de onderliggende belangen van beide partijen aan het licht probeert te brengen. Door gebruik te maken van dit middel kunnen de betrokken partijen mogelijk voorkomen dat een conflict Jaarverslag bezwaarschriftencommissie

5 uiteindelijk uitloopt op behandeling van het bezwaar of een rechtszaak. Succesvolle premediation kan de betrokken partijen tijd en geld besparen. Hoewel premediation een op zichzelf staand traject is kan dit traject niet los gezien worden van de formele bezwaarschriftenprocedure. Dit heeft te maken met het gegeven dat als premediation niet leidt tot intrekking van het bezwaarschrift, de reguliere bezwaarschriftenprocedure gewoon doorloopt. Waar bij premediation termijnen geen rol spelen is dit wel het geval bij de bezwaarschriftenprocedure. Gelet hierop is enige spoed bij premediation vereist. 2.5 Werkwijze van de commissie De bezwaarschriftenprocedure van de Awb beoogt een volledige heroverweging van het bestreden besluit naar aanleiding van de daartegen ingebrachte bezwaren. Getoetst dient te worden aan zowel rechtmatigheid als doelmatigheid, dus niet alleen aan de wettelijke regels, maar ook aan beleid en effectiviteit. Ook de menselijke maat, de hardheidsclausule en coulance-overwegingen kunnen dus aan de orde komen. Zowel door de inschakeling van een extern samengestelde adviescommissie als door het leggen van de beslissingsbevoegdheid op bezwaarschriften bij een ander bestuursorgaan dan die welke het bestreden besluit heeft genomen heeft Wijk bij Duurstede twee onafhankelijke elementen in de bezwaarschriftenprocedure ingebracht. De commissie van advies voor de bezwaarschriften behandelt behoudens de hiervoor genoemde uitzonderingen alle voorkomende bezwaarschriften. Er is geen specialisatie naar onderwerp. De commissie past hoor en wederhoor toe: de standpunten van partijen worden zowel schriftelijk als mondeling ingewonnen. De adviezen vatten de bestreden besluitvorming en de daartegen ingebrachte bezwaren samen, schetsen het juridisch kader van het bestreden besluit en geven beargumenteerd aan welk besluit het bestuursorgaan naar de mening van de commissie op het bezwaarschrift zou moeten nemen. Er wordt een verslag van de hoorzitting uitgewerkt door een externe notulist. Dit verslag wordt bij het advies gevoegd. Van de adviezen van de commissie mag een bestuursorgaan afwijken, mits deze afwijking terdege wordt beargumenteerd. Mogelijke uitspraken op een bezwaarschrift zijn nietontvankelijkheid, ongegrondverklaring, dan wel gehele of gedeeltelijke gegrondverklaring. Zowel bij gehele als bij gedeeltelijke gegrondverklaring dient het bestreden besluit te worden herroepen en te worden gewijzigd. Daarnaast heeft de commissie als geheel de mogelijkheid om aan een bestuursorgaan aanbevelingen te doen. Bij uitzondering kan dit in een concreet geval geschieden. Gebruikelijk is dat deze aanbevelingen worden gedaan in het jaarverslag. De commissie kan in dit verband omstandigheden die het indienen van bezwaarschriften in de hand werken signaleren en kan voorstellen doen om gebleken gebreken in de organisatie of in procedures te verbeteren. Bezwaarschriften worden behandeld in hoorzittingen die door de commissie worden belegd. Ter voorbereiding van deze hoorzittingen wordt namens het bestuursorgaan meestal burgemeester en wethouders, soms de burgemeester of de gemeenteraad - door het betrokken team dat het bestreden besluit heeft voorbereid een verweerschrift uitgebracht. Soms kan een bezwaar zonder zitting worden afgedaan. Na afronding van het advies is het werk van de commissie gedaan. Jaarverslag bezwaarschriftencommissie

6 Vervolgens worden de adviezen ter besluitvorming aan het bestuursorgaan aangeboden. Het bestuursorgaan neemt de beslissing op het bezwaarschrift, waarna deze beslissing aan partijen wordt toegezonden met daarbij de verwijzing naar de beroepsmogelijkheid bij de rechter. 3. DE CIJFERS 3.1 Cijfers algemeen Dit hoofdstuk bevat een samenvatting van de aantallen ingekomen bezwaarschriften, de verschillende soorten, de uitspraken die daarop zijn gedaan en de eventuele conclusies daaruit. De peildatum voor de cijfers is 1 maart In 2015 zijn 41 bezwaarschriften bij de gemeente Wijk bij Duurstede ingediend. Een lichte toename vergeleken met de 40 bezwaarschriften uit Stand van zaken Van de 41 zaken (2014: 40) die in het verslagjaar zijn ingekomen, zijn er 16 (2014: 22) ingetrokken. Dit is voornamelijk te danken aan de gesprekken die in het kader van premediation zijn gevoerd. Op 1 maart 2016 was 1 bezwaarschrift uit 2015 nog in behandeling. Verder zijn 15 bezwaarschriften niet-ontvankelijk verklaard. Dit betrof bezwaarschriften die waren ingediend tegen hetzelfde besluit. 8 bezwaarschriften zijn (kennelijk) ongegrond en 1 gegrond verklaard. 3.3 De typen bezwaarschriften nader bezien Afdeling/ onderwerp Hulp bij huishouden/persoonsgebonden budget/wmo (traplift)/gehandicaptenparkeerkaart Ambtshalve wijziging Basisregistratie 2 Persoonsgegevens (BRP) (weigering)handhaving/bouwstop (beëindiging) subsidie 3 2 (Intrekken) parkeervergunning en tijdelijke verkeersmaatregel (Woning)bouw Voorkeursrecht gemeente 3 Gemeentelijk monument 1 Planschade Diverse: speelvergunning, Woningnet, Minimabeleid, buiten behandeling stelling, briefadres, standplaatsvergunning, Wet openbaarheid van bestuur Wob), APV, Wet basisregistraties adressen en gebouwen, kapvergunning TOTAAL Bezwaarschriften in 2009 Jaarverslag bezwaarschriftencommissie

7 4. PROCEDURE 4.1 Doorlooptijd van de bezwaarschriften De commissie en het secretariaat hebben de afspraak dat minimaal één week zit tussen het aanleveren van de relevante stukken aan de commissie en de hoorzitting zelf. Op deze wijze hebben de commissieleden voldoende tijd om de stukken te lezen, onderzoek te doen in literatuur en/of jurisprudentie en zo nodig de situatie ter plaatse in ogenschouw te nemen. De Awb bepaalt dat de stukken tenminste één week voor de geplande zittingsdatum ter inzage gelegd moeten worden en dat partijen tot uiterlijk tien dagen vóór de zitting nog nadere stukken kunnen indienen. Tussen de hoorzitting en het uitbrengen van het advies aan het gemeentelijk bestuursorgaan zit een aantal weken. Deze tijd is nodig voor overleg en afstemming tussen secretariaat van de commissie en de commissieleden. In enkele gevallen duurt het uitbrengen van advies langer, bijvoorbeeld door het opvragen van een nader extern (medisch) advies of simpelweg in verband met drukte bij het secretariaat. Wanneer het advies door de commissie is uitgebracht, wordt dit via het secretariaat van de commissie via de interne post doorgestuurd naar de behandelend ambtenaar van de vakafdeling. Die zal het advies, zo nodig met een aantal opmerkingen of een tegenadvies, voor besluitvorming voorleggen aan het bestuursorgaan. Voor het behandelen van een bezwaarschrift schrijft de Awb een termijn van 12 weken voor. De termijn is eenmalig te verlengen met 6 weken, tot een totale termijn van 18 weken. Deze verdaging is standaard in de ontvangstbevestiging van een bezwaarschrift opgenomen. Hiervoor is gekozen in verband met de in 2009 inwerking getreden Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. De afdoening van bezwaarschriften die in 2015 zowel zijn ingediend als afgehandeld, het moment tot het uitbrengen van het advies aan de vakafdeling, bedroeg gemiddeld 12,6 weken (2014: 14,5 weken). Deze termijn is (een stuk) korter dan voorgaande jaren. De redenen hiervoor is het eerder inplannen van een hoorzitting en het sneller opstellen van adviezen. De gehele behandeltermijn van de bezwaarschriften bedroeg gemiddeld 16,6 weken (2014: 22 weken). De behandeltermijn valt hiermee weer binnen de maximale afhandeltermijn van 18 weken. In 2015 is organisatie-breed meer aandacht besteed aan het tijdig afhandelen van de bezwaarschriften. Hoewel de werkdruk binnen zowel het ambtelijk secretariaat als de gehele organisatie alleen maar hoger is geworden is de doelstelling om tijdige afhandeling te bewerkstelligen behaald. De commissie streeft er in alle gevallen naar om er met haar advisering toe bij te dragen dat door het betreffende bestuursorgaan binnen de wettelijke termijn en in een zo kort mogelijke tijd op het bezwaarschrift kan worden beslist. Het behoeft geen betoog dat zorgvuldigheid en algehele afweging van alle relevante feiten en belangen bij de werkzaamheden van de commissie voorop staan. Ingevolge artikel 7:10 van de Awb moet binnen twaalf respectievelijk achttien weken op een bezwaarschrift zijn beslist, gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstrekken. Jaarverslag bezwaarschriftencommissie

8 4.2 Premediation In vrijwel alle gevallen wordt premediation toegepast. Alleen in het geval premediation niet zinvol wordt geacht wordt de reguliere behandeling van bezwaarschriften voortgezet. Bij een niet-zinvolle premediationprocedure kan worden gedacht aan een verschil van mening die slechts door tussenkomst van een onafhankelijke partij kan worden behandeld. In 2015 zijn 16 van de 41 bezwaarschriften (39 %) door middel van premediation ingetrokken. Dit betekent dat de zaak niet inhoudelijk door de commissie behandeld hoefde te worden, omdat deze ingetrokken werd. Het voorgaande jaar lag dit percentage iets hoger, te weten 57,5 %. 5. AANBEVELINGEN In het jaarverslag kunnen omstandigheden worden gesignaleerd die het indienen van beroepof bezwaarschriften in de hand werken. Daarbij kunnen ook voorstellen worden gedaan om gebleken gebreken in de organisatie of in procedures te verbeteren. De commissie voor advies voor de bezwaarschriften heeft over 2014 enkele aanbevelingen gedaan. Het secretariaat en de organisatie in het algemeen hebben deze aanbevelingen in 2015 uitgevoerd. De aanbevelingen zijn als volgt uitgevoerd: Kwaliteit van besluiten De commissie stelde in haar jaarverslag van 2014 dat de besluiten van behoorlijke tot goede kwaliteit zijn. Het college heeft evenals in voorgaande jaren aandacht voor kwaliteitsborging in het besluitvormingstraject waarbij de juridische aspecten in de b&w-voorstellen afzonderlijk worden benoemd. Communicatie gedurende het besluitvormingsproces De commissie heeft in 2014 geen nieuwe aanbevelingen gedaan ten aanzien van de communicatie gedurende het besluitvormingsproces. Zij herhaalde de aanbeveling om in 2015 alle stadia van de besluitvorming duidelijk met de belanghebbenden te communiceren waarbij voorlichting en achtergrondinformatie over het besluit in sommige gevallen kan leiden tot het voorkomen van indiening van een bezwaarschrift of tot intrekking ervan. In 2014 is de organisatie begonnen met het voeren van premediationgesprekken. Dit heeft in 2014 geleid tot een intrekking van 57 % van de bezwaarschriften en in %. Vanwege een vermindering van formatie-uren bij het team Juridische Zaken in 2015 alsmede in combinatie met een hoge werkdruk is het middel premediation nog niet geëvalueerd. Vooruitlopend op de evaluatie is duidelijk vast te stellen dat uitleg van besluiten leidt tot meer begrip bij de inwoners wat weer leidt tot vergroting van het draagvlak voor de besluiten. Dit leidt in sommige gevallen tot intrekking van bezwaarschriften. Zij opgemerkt dat intrekking van een bezwaarschrift niet uitsluitend het doel is van premediation. Communicatie tijdens hoorzittingen De commissie heeft in 2014 geen nieuwe aanbevelingen gedaan voor wat betreft de communicatie tijdens hoorzittingen. Wel merkt de commissie op dat de zaken die op de Jaarverslag bezwaarschriftencommissie

9 hoorzitting worden behandeld vaker een meer complex juridisch karakter hebben. Dit betekent dat er ook in 2015 ruime aandacht besteed dient te worden aan de kwaliteit van de verweerschriften en aan de uitleg ervan ter zitting. In 2015 is door het team Juridische Zaken wederom veel aandacht besteed aan de juridische aspecten van een bezwaarschrift dat op een hoorzitting wordt behandeld. Zowel voorafgaand aan de hoorzitting wordt het team ingezet als sparring partner bij de opstelling van de reactie op het bezwaarschrift als naderhand bij het opstellen van het advies aan het bestuursorgaan in de vorm van een juridische check. Doorlooptijd bezwaarschriften In 2014 bedroeg de doorlooptijd van de bezwaarschriften tot aan de overdracht van het advies aan de vakafdeling gemiddeld 14,5 weken. De gehele doorlooptijd van de bezwaarschriften tot aan de beslissing op bezwaar bedroeg in 2014 gemiddeld 22 weken. In 2015 is opnieuw veel aandacht besteed aan het eerder inplannen van bezwaarschriften op een hoorzitting. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke verbetering van de doorlooptijd: 12,6 weken respectievelijk 16,6 weken. Dit is (ruim) onder het wettelijk maximum van 18 weken. 6. (HOGER) BEROEP Indien betrokkenen het niet eens zijn met de uiteindelijke beslissing op bezwaar, kan daartegen beroep worden ingediend bij de rechtbank (Midden-Nederland te Utrecht), sector bestuursrecht. Is ook de uitspraak van de rechtbank niet naar tevredenheid dan kan hoger beroep volgen. Dat is bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ruimte en overige zaken) of bij de Centrale Raad van Beroep (sociale zaken). In 2015 zijn 8 beroepszaken inhoudelijk behandeld. Hiervan zijn 3 zaken (hoger) beroepszaken in het sociale kader. Hiervan zijn 2 zaken ongegrond verklaard en 1 gegrond. 2 zaken betreffen beroepszaken op het gebied van handhaving en exploitatieregelgeving. Beide zijn ongegrond verklaard. De overige 2 zaken zijn behandeld in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Hiervan is 1 zaak ingetrokken, de ander is ongegrond verklaard. 1 zaak betrof een verzoek om een voorlopige voorziening in het kader van de Wegenverkeerswet. Nadat het verzoek door de rechtbank is afgewezen is het bezwaarschrift ingetrokken. 7. BIJLAGEN Samenstelling commissie van advies voor de bezwaarschriften 2015 Bezwaarschriftencommissie De heer mr. F.W.J. van der Steen, voorzitter Mevrouw mr. M.E.J. van Buren - de Bruijn, lid en plaatsvervangend voorzitter De heer mr. H.E. Hartkamp, lid en plaatsvervangend voorzitter De heer M.L.M. Lammerschop, plaatsvervangend lid Mevrouw mr. L.M. van Rooij Houweling, plaatsvervangend lid Jaarverslag bezwaarschriftencommissie

10 Secretariaat Het secretariaat van de commissie is ondergebracht bij het team Juridische Zaken van de afdeling bedrijfsvoering. In 2015 waren de navolgende secretarissen voor de commissie werkzaam: Mevrouw mr. A. Kabaktepe Mevrouw mr. L. Broos Mevrouw mr. A.E.G. Sanders - Verhoef Jaarverslag bezwaarschriftencommissie

JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE

JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE Inhoudsopgave Pagina Inleiding Samenstelling en taak commissie Vergaderfrequentie Aantal bezwaren Aard bezwaren Aard adviezen Advisering zonder

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Bezwaarschriftencommissie gemeente Leeuwarderadeel

JAARVERSLAG 2013. Bezwaarschriftencommissie gemeente Leeuwarderadeel JAARVERSLAG 2013 Bezwaarschriftencommissie gemeente Leeuwarderadeel Stiens, 15 maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding 2 pagina Hoofdstuk 1 Procedure 3 Hoofdstuk 2 Zittingen 6 Hoofdstuk 3 Besluiten op bezwaar

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarderadeel

Gemeente Leeuwarderadeel Gemeente Leeuwarderadeel 22 februari 2010 Inhoudsopgave pagina Inleiding 2 Hoofdstuk 1 Procedure 3 Hoofdstuk 2 Zittingen 6 Hoofdstuk 3 Besluiten op bezwaar 9 Hoofdstuk 4 Termijnen 10 Hoofdstuk 5 Conclusies

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarderadeel

Gemeente Leeuwarderadeel Gemeente Leeuwarderadeel 25 februari 2013 Inhoudsopgave Inleiding 2 pagina Hoofdstuk 1 Procedure 3 Hoofdstuk 2 Zittingen 5 Hoofdstuk 3 Besluiten op bezwaar 8 Hoofdstuk 4 Termijnen 9 Hoofdstuk 5 Conclusies

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Commissie Bezwaar en Beroep Inleiding

Jaarverslag 2007 Commissie Bezwaar en Beroep Inleiding Jaarverslag 2007 Commissie Bezwaar en Beroep Inleiding Medio 1998 is in de gemeente Leeuwarderadeel de onafhankelijke commissie voor de bezwaar- en beroepschriften (hierna bezwaarschriftencommissie) ingesteld.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Papendrecht

Jaarverslag 2014 Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Papendrecht Jaarverslag 2014 Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Papendrecht Over de periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014. Uitgebracht in april 2015. Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarderadeel

Gemeente Leeuwarderadeel Gemeente Leeuwarderadeel 29 januari 2009 Inhoudsopgave pagina Inleiding 2 Hoofdstuk 1 Procedure 3 Hoofdstuk 2 Zittingen 6 Hoofdstuk 3 Besluiten op bezwaar 9 Hoofdstuk 4 Termijnen 10 Hoofdstuk 5 Conclusies

Nadere informatie

Commissie Bezwaarschriften Jaarverslag 2014 Orionis Walcheren

Commissie Bezwaarschriften Jaarverslag 2014 Orionis Walcheren Commissie Bezwaarschriften Jaarverslag 2014 Orionis Walcheren Jaarverslag 2014 Bezwarencommissie 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 VOORWOORD... 3 1. INLEIDING... 4 1.1SAMENSTELLING COMMISSIE... 5 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Algemene Bezwaarschriftencommissie

Jaarverslag 2013 Algemene Bezwaarschriftencommissie Jaarverslag Algemene Bezwaarschriftencommissie april 2014 Uitgave : Juridische Zaken en Inkoop Telefoonnummer : 69 3807 Mail : b.vermaas@deventer.nl 1 Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Samenvatting 5 3. De Algemene

Nadere informatie

Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst. Jaarverslag 2012

Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst. Jaarverslag 2012 Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst Jaarverslag 202 Inhoud Voorwoord... 2. Commissie... 3. Taak en samenstelling... 3.2 Ondersteuning... 3.3 Premediation... 3.4 Werkwijze... 3.5 Digitaal bezwaar...

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Commissie Bezwaar en Beroep Inleiding

Jaarverslag 2006 Commissie Bezwaar en Beroep Inleiding Jaarverslag 2006 Commissie Bezwaar en Beroep Inleiding Medio 1998 is in de gemeente Leeuwarderadeel de onafhankelijke commissie voor de bezwaar- en beroepschriften (hierna bezwaarschriftencommissie) ingesteld.

Nadere informatie

Commissie van advies voor de bezwaarschriften Gemeente Landerd

Commissie van advies voor de bezwaarschriften Gemeente Landerd Commissie van advies voor de bezwaarschriften Gemeente Landerd Jaarverslag 2014 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Doel, samenstelling commissie, procedure 2 Hoofdstuk 2 Ingediende en afgehandelde bezwaarschriften

Nadere informatie

Voor u ligt het verslag van de commissie van advies voor de bezwaarschriften over het jaar 2012.

Voor u ligt het verslag van de commissie van advies voor de bezwaarschriften over het jaar 2012. COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 2012 Inleiding Voor u ligt het verslag van de commissie van advies voor de bezwaarschriften over het jaar 2012. De commissie ziet het aantal zaken

Nadere informatie

Bezwaarschriftenprocedure

Bezwaarschriftenprocedure Informatie over de bezwaarschriftprocedure Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, overweegt een bezwaarschrift in te dienen of tegen een aan u verleende vergunning bezwaar is gemaakt dan kunnen wij

Nadere informatie

1. ALGEMEEN 1.1. Aanleiding 1.2. Samenstelling van de commissie

1. ALGEMEEN 1.1. Aanleiding 1.2. Samenstelling van de commissie 1. ALGEMEEN 1.1. Aanleiding De Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) maakt het mogelijk bezwaar te maken tegen besluiten van de gemeente. De Awb voorziet in artikel 7:13 in de mogelijkheid dat voor

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2002 VAN DE COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN VAN DE GEMEENTE WIJDEMEREN

JAARVERSLAG 2002 VAN DE COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN VAN DE GEMEENTE WIJDEMEREN JAARVERSLAG 2002 VAN DE COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN VAN DE GEMEENTE WIJDEMEREN 2 Inhoud pagina Inhoud 3 Voorwoord 4 1. Inleiding 5 2. Instelling van de commissie 5 3. Samenstelling van de commissie

Nadere informatie

Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst. Jaarverslag 2011

Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst. Jaarverslag 2011 Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst Jaarverslag Inhoud Voorwoord.... Commissie.... Taak en samenstelling.... Ondersteuning.... Premediation.... Werkwijze.... Digitaal bezwaar....6 Hoorzittingen....7

Nadere informatie

Bezwaarschriftencommissie Awb Delfland. Jaarverslag 2012

Bezwaarschriftencommissie Awb Delfland. Jaarverslag 2012 Bezwaarschriftencommissie Awb Delfland Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 3 2. De bezwaarschriftencommissie 4 2.1 Samenstelling commissie en secretariaat 4 2.2 De taak en werkwijze van

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Algemene Bezwaarschriftencommissie

Jaarverslag 2014 Algemene Bezwaarschriftencommissie Jaarverslag Algemene Bezwaarschriftencommissie april 2015 Uitgave : Juridische Zaken en Inkoop Telefoonnummer : 69 34 03 Mail : j.schut.van.wijk@deventer.nl 1 Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Samenvatting 5 3.

Nadere informatie

Jaarverslag bezwaarschriften 2012

Jaarverslag bezwaarschriften 2012 Jaarverslag bezwaarschriften 2012 Jaarverslag bezwaarschriften 2012 Houten, maart 2013 1 Jaarverslag bezwaar- en beroepschriften 2012 In dit jaarverslag wordt ingegaan op het aantal bezwaarschriften dat

Nadere informatie

JAARVERSLAG COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN -2004-

JAARVERSLAG COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN -2004- JAARVERSLAG COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN -2004- Opbouw jaarverslag 2004 Het verslag heeft de volgende hoofdstukindeling:. Inleiding. Doel.2 Samenstelling Commissie 2. Ingediende

Nadere informatie

Jaarverslag 2002 van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften Gemeente Littenseradiel

Jaarverslag 2002 van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften Gemeente Littenseradiel Jaarverslag 2002 van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften Gemeente Littenseradiel 1 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 paragraaf 1.1 paragraaf 1.2 Jaarverslag 2002 van de Commissie voor de bezwaar-

Nadere informatie

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Het dagelijks bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek; voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Commissie voor bezwaarschriften

Jaarverslag 2014. Commissie voor bezwaarschriften Jaarverslag 2014 Commissie voor bezwaarschriften 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de commissie voor bezwaarschriften van Waterschap De Dommel. Dit jaarverslag heeft betrekking op alle bezwaarschriften

Nadere informatie

Bezwaarschriftenprocedure 2014 Bezwaarschrift indienen?

Bezwaarschriftenprocedure 2014 Bezwaarschrift indienen? Bezwaarschrift indienen? Informatie over de bezwaarschriftenprocedure 1 Bezwaar maken Wie het niet eens is met een beslissing van het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad of van de burgemeester

Nadere informatie

Jaarverslag bezwaarschriften 2013

Jaarverslag bezwaarschriften 2013 Jaarverslag bezwaarschriften 2013 Jaarverslag bezwaarschriften 2013 Houten, maart 2014 1 Jaarverslag bezwaar- en beroepschriften 2013 In dit jaarverslag wordt ingegaan op het aantal bezwaarschriften dat

Nadere informatie

verordening bezwaarschriftencommissie Gouda

verordening bezwaarschriftencommissie Gouda regeling nummer 1.2.2 verordening bezwaarschriftencommissie Gouda vastgesteld 31 januari 1994/19 januari 1994/19 januari 1994 bekendgemaakt 23 maart 1994 inwerkingtreding 1 april 1994 laatste wijziging

Nadere informatie

De bezwaarprocedure van de gemeente Helmond

De bezwaarprocedure van de gemeente Helmond U bent het niet eens met ons besluit! De bezwaarprocedure van de gemeente Helmond juli 2013 Als u het niet eens bent met ons besluit... Wij nemen regelmatig besluiten die betrekking hebben op u. Dat kan

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VAN DE VASTE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN

JAARVERSLAG 2014 VAN DE VASTE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 2014 VAN DE VASTE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN Gemeente HALDERBERGE JAARVERSLAG 2014 van de Vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Halderberge

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN. Jaarverslag 2014

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN. Jaarverslag 2014 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN Jaarverslag 2014 Haaksbergen, mei 2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 COMMISSIE... 4 TOELICHTING CIJFERS... 5 OPMERKINGEN, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN... 7 CIJFERS... 8 2 INLEIDING

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 BEZWAREN EN KLACHTEN WATERSCHAP RIVIERENLAND

JAARVERSLAG 2014 BEZWAREN EN KLACHTEN WATERSCHAP RIVIERENLAND JAARVERSLAG 2014 BEZWAREN EN KLACHTEN WATERSCHAP RIVIERENLAND Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 15 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. BEZWAREN AWB... 4 2.1 Samenstelling adviescommissie Awb:... 4 2.2 Overzicht

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

tegen een besluit Adressen en telefoonnummers Bezoekadres Gemeentekantoor Oranjeplein 1, Pijnacker Postadres Postbus 1, 2640 AA Pijnacker

tegen een besluit Adressen en telefoonnummers Bezoekadres Gemeentekantoor Oranjeplein 1, Pijnacker Postadres Postbus 1, 2640 AA Pijnacker Adressen en telefoonnummers Bezoekadres Gemeentekantoor Oranjeplein 1, Pijnacker Postadres Postbus 1, 2640 AA Pijnacker Telefoon 015-362 62 62 Uitgave gemeente Pijnacker-Nootdorp, november 2007 Bezwaar

Nadere informatie

ui ii hu ii ii ui ii H n I II

ui ii hu ii ii ui ii H n I II 1 Gemeente ñ Bergen op Zoom Aan de leden en duoburgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom ui ii hu ii ii ui ii H n I II Uw kenmerk Ons kenmerk U14-008121 Datum 1 8 JUNI 20H Uw brief Beh. door W.

Nadere informatie

vast te stellen de Interne klachtenregeling gemeente het Bildt:

vast te stellen de Interne klachtenregeling gemeente het Bildt: Interne klachtenregeling gemeente het Bildt Het college van burgemeester en wethouders van het Bildt; - gelet op de bepalingen van Titel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 121 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

ezwaarschrift ndienen?

ezwaarschrift ndienen? I n f o r m at i e o v e r d e b e z wa a r s c h r i f t e n p r o c e d u r e ezwaarschrift ndienen? 2 Bezwaar maken Wie het niet eens is met een beslissing van het college van burgemeester en wethouders,

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Sociale regelingen Orionis Walcheren

Verordening behandeling bezwaarschriften Sociale regelingen Orionis Walcheren Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft, gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren, de Participatiewet en aanverwante

Nadere informatie

Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente. (versie 01/04/2013)

Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente. (versie 01/04/2013) Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente (versie 01/04/2013) Stel u vraagt een vergunning aan bij de gemeente en deze wordt geweigerd of uw buren hebben een vergunning gekregen voor het bouwen van

Nadere informatie

Artikel 4 Zittingsduur De leden van de adviescommissie voor bezwaarschriften worden voor onbepaalde tijd benoemd.

Artikel 4 Zittingsduur De leden van de adviescommissie voor bezwaarschriften worden voor onbepaalde tijd benoemd. TOELICHTING ALGEMEEN Tot 1 januari 2013 adviseerde de Commissie voor bezwaar en beroep (hierna: de commissie) de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester in het nemen

Nadere informatie

Een bezwaarschrift dient u in als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente.

Een bezwaarschrift dient u in als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. 1 INLEIDING Wie het niet eens is met een besluit van de gemeente kan in veel gevallen een bezwaarschrift indienen. De bezwaarschriftencommissie bekijkt de zaak en adviseert de gemeente. In deze brochure

Nadere informatie

'Klachtenregeling WSD'

'Klachtenregeling WSD' KLACHTENREGELING WSD HET ALGEMEEN BESTUUR VAN WSD Gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van WSD d.d.; Gelet op de ter zake gegeven instemming van de Centrale Ondernemingsraad van WSD d.d. Overwegende

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

Verordening op de bezwaarschriften SNN

Verordening op de bezwaarschriften SNN Verordening op de bezwaarschriften SNN (geconsolideerde versie, geldend vanaf 21-6-2007) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling Verordening op de bezwaarschriften

Nadere informatie

Advies: 1. kennis te nemen van het jaarverslag van de commissie bezwaarschriften over het jaar 2013.

Advies: 1. kennis te nemen van het jaarverslag van de commissie bezwaarschriften over het jaar 2013. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: B. Belali Tel.nr. : Datum: 1 mei 2014 Team: JFZ Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): directie, teammanagers, commissie bezwaarschriften

Nadere informatie

De bezwaarprocedure Dit zijn uw mogelijkheden van bezwaar. ezwaar

De bezwaarprocedure Dit zijn uw mogelijkheden van bezwaar. ezwaar Dit zijn uw mogelijkheden van bezwaar. ezwaar Bezwaarprocedure Bent u het niet eens met een beslissing van de provincie? Dan kunt u in veel gevallen een bezwaarschrift indienen. Uw zaak wordt dan opnieuw

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 van de externe bezwarencommissie, de klachtencommissie en de interne bezwarencommissie

Jaarverslag 2015 van de externe bezwarencommissie, de klachtencommissie en de interne bezwarencommissie Jaarverslag 2015 van de externe bezwarencommissie, de klachtencommissie en de interne bezwarencommissie - 1 - Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Externe bezwarencommissie 4 Hoofdstuk 2 Interne commissie

Nadere informatie

Behandeling klachten en bezwaarschriften

Behandeling klachten en bezwaarschriften Hoofdstuk 2 Behandeling klachten en bezwaarschriften In de Algemene wet bestuursrecht is het klachtrecht en het recht om bezwaar te maken opgenomen. Een ieder kan een klacht indienen over gedragingen van

Nadere informatie

BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle

BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle Het bevoegd gezag, zijnde het College van Bestuur van de Openbare Rechtspersoon Openbaar

Nadere informatie

Inleiding Het jaarverslag Commissie bezwaarschriften en het jaarverslag klachten, beide over 2012, treft u hierbij aan.

Inleiding Het jaarverslag Commissie bezwaarschriften en het jaarverslag klachten, beide over 2012, treft u hierbij aan. Zaaknummer: 00340479 Onderwerp: Jaarverslag bezwaar en klachten 2012 Collegevoorstel Inleiding Het jaarverslag Commissie bezwaarschriften en het jaarverslag klachten, beide over 2012, treft u hierbij aan.

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2. Voorwoord 3. Aanbevelingen en conclusies 4. Inleiding Werkwijze van de commissie 5

Inhoudsopgave 2. Voorwoord 3. Aanbevelingen en conclusies 4. Inleiding Werkwijze van de commissie 5 Jaarverslag commissie bezwaarschriften 2012 Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Aanbevelingen en conclusies 4 Inleiding 5 1. Werkwijze van de commissie 5 2. Overzicht van de bezwaren 7 2.1

Nadere informatie

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN VAN DE GEMEENTE WINTERSWIJK

JAARVERSLAG COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN VAN DE GEMEENTE WINTERSWIJK JAARVERSLAG COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN VAN DE GEMEENTE WINTERSWIJK 2014 en 2015 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 1 Toetsing door de commissie... 2 Pre-mediation... 2 Aantal bezwaarschriften in 2014 en in 2015...

Nadere informatie

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht: Overwegende dat het wenselijk is een adviescommissie in te stellen

Nadere informatie

Leiden. U heeft een bezwaarschrift ingediend. Wat nu?

Leiden. U heeft een bezwaarschrift ingediend. Wat nu? Leiden U heeft een bezwaarschrift ingediend. Wat nu? U heeft een bezwaarschrift ingediend. Wat nu? Met het door u ingediende bezwaarschrift heeft u aangegeven dat u het niet eens bent met een beslissing

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Bijlage: Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Artikel 1 Begripsomschrijving Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. bevoegd gezag: het orgaan dat in

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 162/2014 Datum : 20 oktober 2014 B&W datum : Beh. ambtenaar : P. Ikink Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Jaarverslag commissie bezwaarschriften 2013 Aanleiding

Nadere informatie

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar?

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar? Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? De gemeente neemt vele beslissingen. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. U kunt dan bezwaar

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN. Gemeente Súdwest-Fryslân

JAARVERSLAG 2013 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN. Gemeente Súdwest-Fryslân JAARVERSLAG 2013 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN Gemeente Súdwest-Fryslân Maart 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Samenstelling en bevoegdheden 3 2.1 Samenstelling commissie 3 2.2 Het secretariaat van de

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; Sector : III Nr. : 63 De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; 1 De raad van de gemeente Haarlem; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; BESLUIT: vast te stellen

Nadere informatie

Bestuurszaken en Veiligheid. telefoon (0184)

Bestuurszaken en Veiligheid. telefoon (0184) Versie geldig vanaf 15 mei 2006 Verordening commissie bezwaarschriften Sliedrecht 2006 Verantwoordelijke afdeling Bestuurszaken en Veiligheid. telefoon (0184) 495827 De getoonde verordeningen zijn een

Nadere informatie

'İBIIIİIIIİIIIIIIİIII BY Adviescommissie Algemene wet bestuursrecht. Gemeente Oosterhout. Jaarverslag gemeente.

'İBIIIİIIIİIIIIIIİIII BY Adviescommissie Algemene wet bestuursrecht. Gemeente Oosterhout. Jaarverslag gemeente. 'İBIIIİIIIİIIIIIIİIII BY00017795 Adviescommissie Algemene wet bestuursrecht Gemeente Oosterhout Jaarverslag 2011 WW W gemeente Oosterhout Woord vooraf Het afgelopen decennium is het besef gegroeid dat

Nadere informatie

Het maken van bezwaar

Het maken van bezwaar Als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente Het maken van bezwaar 2 Colofon Dit is een uitgave van de gemeente Goes. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. De gemeente neemt

Nadere informatie

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 *ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-27443/DV.14-436, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 12 februari 2015 Onderwerp: Verordening behandeling bezwaarschriften

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Commissie voor bezwaar van de gemeente Doetinchem

Jaarverslag 2014. Commissie voor bezwaar van de gemeente Doetinchem Jaarverslag 2014 Commissie voor bezwaar van de gemeente Doetinchem Januari 2015 VOORWOORD Hierbij bied ik u mede namens de commissieleden het jaarverslag van de Commissie voor bezwaar over 2014 aan. De

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Brielle van 11 mei 2010 volgnummer 22;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Brielle van 11 mei 2010 volgnummer 22; Volgnummer : 22 Kenmerk : stafafdeling bzm Onderwerp : verordening commissie bezwaarschriften De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Brielle; ieder voor zover het hun bevoegdheieden betreft;

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 CVDR Officiële uitgave van Hulst. Nr. CVDR280174_1 4 juli 2016 Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst; gelet

Nadere informatie

Gemeente Hof van Twente. W. Averesch-Zendman D. Djodikromo-de Jong L. Müller

Gemeente Hof van Twente. W. Averesch-Zendman D. Djodikromo-de Jong L. Müller Gemeente Hof van Twente W. Averesch-Zendman D. Djodikromo-de Jong L. Müller JAARVERSLAG COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN 2011-2012 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding... 4 2.1 Samenstelling commissie... 4 2.1.1 De Kamer

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft, gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren, de Wet Werk en Bijstand (WWB)/Participatiewet

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Aankondiging van standaardverlenging termijn bij afdoening bezwaarschriften Gemeente Zaanstad Domein Bedrijfsvoering Afdeling Juridische Zaken

Aankondiging van standaardverlenging termijn bij afdoening bezwaarschriften Gemeente Zaanstad Domein Bedrijfsvoering Afdeling Juridische Zaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aankondiging van standaardverlenging termijn bij afdoening bezwaarschriften Gemeente Zaanstad Domein Bedrijfsvoering Afdeling Juridische Zaken 14 november 2012 RA121918

Nadere informatie

*Z006BB2F632* documentnr.: INT/G/14/07582 zaaknr.: Z/G/14/08602

*Z006BB2F632* documentnr.: INT/G/14/07582 zaaknr.: Z/G/14/08602 Grave *Z006BB2F632* documentnr.: INT/G/14/07582 zaaknr.: Z/G/14/08602 Raadsvoorstel Onderwerp : Vaststellen Verordening behandeling bezwaarschriften Grave 2014 Datum college : 29 april 2014 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Commissie Bezwaarschriften Gemeente Heusden

Jaarverslag 2015 Commissie Bezwaarschriften Gemeente Heusden Jaarverslag 2015 Commissie Bezwaarschriften Gemeente Heusden Inhoud 1. lnleiding 3 1.1 Doel 3 1.2 Samenstelling commissie 3 1.3 Procedure 3 2. Ingediende en afgehandelde bezwaarschriften 2015 4 2.1 Overzicht

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Commissie bezwaarschriften van de gemeente Heerhugowaard

JAARVERSLAG 2014. Commissie bezwaarschriften van de gemeente Heerhugowaard JAARVERSLAG 2014 Commissie bezwaarschriften van de gemeente Heerhugowaard Heerhugowaard, juli 2015 INHOUD JAARVERSLAG 2014 Inleiding 1. Algemeen 4 1.1 Instelling commissie 4 1.2 De commissie.. 4 1.2.1

Nadere informatie

tegen de afwijzing van het verzoek om vergoeding planschade.

tegen de afwijzing van het verzoek om vergoeding planschade. Besluitvormende raadsvergadering: 14 juli 2009 Portefeuillehouder: G.J.J. Burger AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2009/45 Datum : 30 juni 2009 Onderwerp : Tweede behandeling bezwaarschrift Jeremiasse tegen

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Beverwijk

Rekenkamercommissie Beverwijk Rekenkamercommissie Beverwijk Gemeente Beverwijk t.a.v. leden van de Gemeenteraad Postbus 450 1940 AL Beverwijk datum 26 juni 2015 ons kenmerk onderwerp bijlagen Onderzoek naar de effectiviteit van de

Nadere informatie

b e z w a a r m a k e n

b e z w a a r m a k e n bezwaar maken In de gemeente Westland worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben voor uw woon- en leefsituatie. Daarom is het in de wet geregeld dat u bezwaar kunt maken

Nadere informatie

Rekenkamercommissies ViP+

Rekenkamercommissies ViP+ Benchmark klachten, bezwaar en beroep in Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg 1. Inleiding De rekenkamercommissies ViP+ hebben in 2007 een onderzoek uitgevoerd naar de afhandeling van klachten- en bezwaarschriften

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2003 nr.126

GEMEENTEBLAD 2003 nr.126 GEMEENTEBLAD 2003 nr.126 De raad, het college, de burgemeester en de gemeenteambtenaar, belast met de heffing van gemeentelijke belastingen, van de gemeente Maassluis; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN. Jaarverslag 2013

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN. Jaarverslag 2013 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN Jaarverslag 2013 Haaksbergen, juli 2014 INLEIDING Voor u ligt het jaarverslag 2013 van de Commissie bezwaarschriften. Het jaarverslag geeft een overzicht van de werkzaamheden

Nadere informatie

Jaarverslag klachten 2014 Gemeente Middelburg

Jaarverslag klachten 2014 Gemeente Middelburg Jaarverslag klachten 2014 Gemeente Middelburg Middelburg, 12 februari 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. De klachtenprocedure 3. Het verslag in cijfers 3.1 Aantal klachten in 2014 3.2 Wijze van afdoening

Nadere informatie

Zaaknummer: ZA.13-22227/DN.13-28 *ZE940B843E9* Jaarverslag. commissie voor bezwaarschriften. klachten

Zaaknummer: ZA.13-22227/DN.13-28 *ZE940B843E9* Jaarverslag. commissie voor bezwaarschriften. klachten *ZE940B843E9* Zaaknummer: ZA.13-22227/DN.13-28 Jaarverslag commissie voor bezwaarschriften & klachten 2012 Inhoud Hoofdstuk 1: inleiding p. 3 Hoofdstuk 2: jaarverslag van de commissie voor bezwaarschriften

Nadere informatie

27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN

27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN 27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN Inhoudsopgave Onderwerp Artikel * Inleidende bepaling 27:1:1 * Begripsomschrijvingen 27:1:2

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad. Geachte heer/mevrouw,

De leden van de gemeenteraad. Geachte heer/mevrouw, inlichtingen bij mevrouw E.M. Rozeboom doorkiesnummer (035) 548 17 49 uw BSN ons kenmerk erm/jz/ 2008.4668 datum 7 juli 2008 De leden van de gemeenteraad onderwerp Jaarverslag 2007 bezwaarschriftencommissie

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie voor bezwaarschriften

Jaarverslag Commissie voor bezwaarschriften Jaarverslag 2015 Commissie voor bezwaarschriften 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de commissie voor bezwaarschriften van Waterschap De Dommel. Dit jaarverslag heeft betrekking op alle bezwaarschriften

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften 2012

Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften 2012 Vergadering d.d. : 21 november 2012 Agendapunt : 7.3 Registratienummer : R 399654 Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften 2012 De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester

Nadere informatie

20 december 2016 Motie Commissie bezwaarschriften Pagina 1 van 5. gelezen het advies van de commissie Werken en Besturen van 30 november 2016,

20 december 2016 Motie Commissie bezwaarschriften Pagina 1 van 5. gelezen het advies van de commissie Werken en Besturen van 30 november 2016, Gemeenteblad 2016, nummer Onderwerp Datum 20 december 2016 Motie Commissie bezwaarschriften Pagina 1 van 5 De raad van Venray, gelezen het advies van B en W van 14 november 2016, gelezen het advies van

Nadere informatie

W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering M.L.A. Vermaaten

W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering M.L.A. Vermaaten Raadsvoorstel Onderwerp Vaststelling verordening commissie bezwaarschriften Raadsvergadering 29 juni 2010 Agendapunt Portefeuillehouder Afdeling Ambtenaar W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Bezwaarschriftencommissie Gemeente Overbetuwe. Jaarverslag 2013

Bezwaarschriftencommissie Gemeente Overbetuwe. Jaarverslag 2013 Bezwaarschriftencommissie Gemeente Overbetuwe Jaarverslag 2013 Mei 2014 Voorwoord In de Verordening behandeling bezwaarschriften wordt de commissie opgedragen jaarlijks verslag uit te brengen aan het college

Nadere informatie

V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012

V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012 V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012 D e g e m e e n t e r a a d, h e t c o l l e g e v a n b u r g e m e e s t e r e n w e t h o u d e r s e n d e b u r g e m e e s t e r v a n d e g e m

Nadere informatie

Jaarverslag klachtbehandeling gemeente Hillegom 2013

Jaarverslag klachtbehandeling gemeente Hillegom 2013 Jaarverslag klachtbehandeling gemeente Hillegom 2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Overzicht ingediende klachten... 3 3. Formeel behandelde klachten... 4 4. Klachten ingediend bij de Nationale ombudsman...

Nadere informatie

Bezwaar en beroep bij milieubesluiten

Bezwaar en beroep bij milieubesluiten Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor Bezoekadres: De Höfte 7, 7471 DK Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail : info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl Versie: april 2010

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december 2002; nr.

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. commissie bezwaarschriften voor de gemeenten Doetinchem en Oude IJsselstreek

Jaarverslag 2015. commissie bezwaarschriften voor de gemeenten Doetinchem en Oude IJsselstreek Jaarverslag 2015 commissie bezwaarschriften voor de gemeenten Doetinchem en Oude IJsselstreek februari 2016 VOORWOORD Hierbij biedt de commissie bezwaarschriften voor de gemeenten Doetinchem en Oude IJsselstreek

Nadere informatie

Reglement Interne Bezwarencommissie Friesland College Sectie Cursisten

Reglement Interne Bezwarencommissie Friesland College Sectie Cursisten Reglement Interne Bezwarencommissie Friesland College Sectie Cursisten I. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder : - bezwaarschrift : een schrijven, ingediend door de (adspirant) cursist

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gelet op de bepalingen van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Bezwaar en beroep februari 2013

Bezwaar en beroep februari 2013 Bezwaar en beroep februari 2013 Bezwaar en beroep Wie het niet eens is met een beslissing van Gedeputeerde Staten kan in veel gevallen een bezwaarschrift indienen. Dan wordt de zaak opnieuw behandeld.

Nadere informatie

KMS. Reglement klacht-bezwaar-beroep

KMS. Reglement klacht-bezwaar-beroep Pagina 1 van 6 TÜV Rheinland Nederland B.V. Inhoudsopgave 1 Algemene bepalingen 2 Definities en afkortingen 3.1 Werkwijze afhandelen klacht 3.2 Werkwijze afhandelen bezwaar 3.3 Werkwijze afhandelen beroep

Nadere informatie

Commissie voor de Bezwaarschriften van de gemeente Bunnik Jaarverslag 2013 en 2014

Commissie voor de Bezwaarschriften van de gemeente Bunnik Jaarverslag 2013 en 2014 Commissie voor de Bezwaarschriften van de gemeente Bunnik Jaarverslag 2013 en 2014 Inhoudsopgave Inleiding p.3 Hoofdstuk 1 Samenstelling van de Commissie voor de Bezwaarschriften p.5 Hoofdstuk 2 Het bezwaarschrift

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften

Jaarverslag 2015 vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften Jaarverslag 2015 vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften Inhoudsopgave 1. INLEIDING 1.1 DOEL 1.2 JURIDISCH KADER 1.3 SAMENSTELLING COMMISSIE 2. BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN 2.1 PROCEDURE BEZWAARSCHRIFTEN

Nadere informatie