Amsterdamse aanpak koolmonoxide

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Amsterdamse aanpak koolmonoxide"

Transcriptie

1 10 oktober 2013 Amsterdamse aanpak koolmonoxide Baltie Teeuwen

2 Inhoud Inleiding Risicogebieden koolmonoxide Open geisers en cv-ketels vervangen door gesloten systemen Corporatiewoningen Particuliere woningen Inzet van bijzondere bijstand? Koolmonoxidemelders plaatsen Toestellen en kanalen onderhouden Voorlichtingscampagne najaar

3 Inleiding Elk jaar overlijden in Nederland gemiddeld 11 mensen als gevolg van een koolmonoxidevergiftiging. Bovendien leidt koolmonoxidevergiftiging tot circa 150 ziekenhuisopnamen en enkele honderden behandelingen op Spoedeisende Hulp. De oorzaak is meestal een slecht onderhouden kachel of geiser, gecombineerd met te weinig ventilatie. Koolmonoxide (CO) is een zeer giftig gas dat ontstaat bij onvolledige verbranding van bijvoorbeeld aardgas, hout, petroleum of benzine. Het is een echte sluipmoordenaar: je proeft of ruikt het niet. Veel slachtoffers raken daardoor bewusteloos voordat zij doorhebben dat er teveel koolmonoxide in de lucht zit. Ook in Amsterdam is het afgelopen jaar weer een aantal incidenten geweest met koolmonoxide, waarvan sommige met dodelijke afloop. Mede naar aanleiding daarvan heeft de gemeente het initiatief genomen om gezamenlijk met alle betrokkenen een plan van aanpak op te stellen met het doel om het aantal koolmonoxidevergiftigingen in Amsterdam drastisch te beperken. In het op 9 april 2013 door het college van B&W behandelde Plan van aanpak koolmonoxide zijn daartoe de volgende acties/maatregelen benoemd: 1. in kaart brengen welke woningen of woningcomplexen in de stad een risico vormen in verband met koolmonoxide; 2. vervanging open geisers door gesloten systemen; 3. plaatsen van koolmonoxidemelders in woningen; 4. verplichte aanbieding van een onderhoudscontract als onderdeel van de servicekosten door de verhuurder aan de huurder; 5. betere voorlichting bij het aangaan van een nieuw huurcontract en door gerichte jaarlijkse voorlichting. In de afgelopen maanden heeft de dienst Wonen, Zorg en Samenleven overlegd met alle betrokken partijen zoals de corporaties, Brandweer, GGD, Nuon/Feenstra en vertegenwoordigers van huurders en verhuurders. Al deze partijen bleken graag bereid hun medewerking te verlenen aan het initiatief van de gemeente. Op basis van hun inbreng zijn verbeteringen in het plan van aanpak aangebracht, onderdelen aangescherpt en zijn afspraken gemaakt over zowel de eigen inzet van partijen als over het samenwerken aan de voorlichtingscampagne in het najaar van Met de corporaties is op alle punten overeenstemming bereikt. Wel is er enig verschil in tempo van vervanging van open geisers en cv-ketels: Stadgenoot, de Alliantie, De Key en Eigen Haard zijn geheel in lijn met de gemeentelijk inzet bezig met het planmatig vervangen van de open toestellen en zijn voornemens deze operatie in 2015 af te ronden; Ymere vervangt alle open toestellen in haar bezit uiterlijk in 2016 en streeft ook naar vervanging in 2016 van toestellen in bezit van of gehuurd door bewoners; Rochdale heeft op dit moment nog ruim geisers in haar bezit, waarvan er de komende jaren circa 500 per jaar worden vervangen, zodat naar verwachting eind 2017 de vervanging is afgerond. 3

4 1 Risicogebieden koolmonoxide In Amsterdam komen jaarlijks zo n 100 meldingen binnen bij Brandweer of GGD van incidenten met koolmonoxide. In een aantal gevallen volgt ziekenhuisopname en het komt ook jaarlijks voor dat er mensen aan koolmonoxidevergiftiging overlijden. Het gevaar van koolmonoxidevergiftiging is het grootst in oude woningen met open verbrandingstoestellen : geisers, schoorsteenhaarden en oude verwarmingsketels die hun verbrandingslucht halen uit de ruimte waarin het toestel staat of hangt. Vooral afvoerloze geisers kunnen als ze slecht functioneren en/of als in de ruimte waarin ze hangen onvoldoende van zuurstof wordt voorzien gevaar opleveren. In overleg met de Brandweer en de GGD is vastgesteld dat de risico s voornamelijk optreden in woningen waarin nog geisers en open cv-ketels aanwezig zijn. In Amsterdam komen in corporatiewoningen nog circa geisers voor; in particulier bezit (huur en koop) wordt het aantal risicowoningen geschat op WZS heeft in kaart gebracht in welke gebieden het gevaar van koolmonoxidevergiftiging het grootst is. De inventarisatie laat zien dat vooral het geval is in de negentiende-eeuwse buurten, de gordel en delen van Nieuw-West en Noord. De voorlichtingscampagne en het benaderen van bewoners, zowel huurders van corporaties, particuliere huurwoningen als eigenaar/bewoners, worden dan ook met name op deze gebieden gericht. Risicogebieden koolmonoxide gebieden naar het percentage woningen met open verbrandingstoestellen 4

5 2 Open geisers en cv-ketels vervangen door gesloten systemen 2.1 Corporatiewoningen In de meeste corporatiewoningen zijn nu al geen open geisers meer aanwezig. Toch zijn er in sociaal bezit nog circa geisers die moeten worden vervangen door gesloten toestellen. De hoogste prioriteit is het vervangen van open geisers zonder rookgasafvoer. De gemeente heeft de corporaties gevraagd om uiterlijk in 2015 alle geisers en open cv-ketels te vervangen, met uitzondering van die in op korte termijn (binnen vijf jaar) te slopen woningen. Stadgenoot, de Alliantie, De Key en Eigen Haard zijn in lijn met de gemeentelijke inzet bezig met het planmatig vervangen van de open toestellen. De Alliantie heeft inmiddels vrijwel alle geisers in hun eigendom vervangen (met uitzondering van circa 150 woningen waarvan de huurders weigeren mee te werken). De Key en Eigen Haard vervangen hun geisers op korte termijn; zij geven aan hierbij wel mede afhankelijk te zijn van de medewerking van hun huurders. Stadgenoot gaat mede naar aanleiding van recente dodelijke ongevallen een stapje verder en start dit najaar met een grootscheepse operatie waarbij alle geisers en haarden worden vervangen door hoogrendement combiketels (die zowel warm water als warmte leveren) en radiatoren in de woonkamer. De huurder krijgt hiervoor een huurverhoging van 20,- per maand (plus facultatief 5,- per extra verwarmde kamer). Dit leidt voor de huurder tot meer comfort, een gezonder binnenklimaat, een lagere energierekening (als gevolg van het hogere rendement van de combiketel in vergelijking met de geiser en de gashaard) en minder onderhoudskosten (geiser, gashaard, rookafvoerkanalen). Per saldo is dit een voor de huurder ook financieel een aantrekkelijk aanbod (zeker voor huurders die Huurtoeslag ontvangen en zo 65% van de huurverhoging gecompenseerd krijgen). Stadgenoot verplicht de huurder mee te werken omdat er sprake is van een onveilige situatie voor het huishouden en/of andere huishoudens. Indien de huurder niet akkoord gaat, vraagt Stadgenoot de rechter om een uitspraak. Stadgenoot gaat er van uit dat deze inzet juridisch standhoudt en is bereid om het risico te nemen dat in een enkel geval in het ongelijk gesteld te worden. Stadgenoot verwijst daarbij naar rechtszaken in het verleden, waarbij de rechter hen in vrijwel altijd in het gelijk heeft gesteld. Wel is de vraag of deze jurisprudentie die gebaseerd op individuele gevallen en concrete als onveilig beoordeelde situaties ook overdraagbaar is op het systematisch vervangen van alle geisers en gaskachels. Waarschijnlijk zal de corporatie bij elk geval dat voor de rechter komt concreet aan moeten tonen dat er sprake is van een onveilige situatie, dat het noodzakelijk is dat de bewoner meewerkt en dat de aanpak van de corporatie en de bijbehorende huurverhoging voor deze huurder redelijk is. N.B: In het antwoord op de Schriftelijke vragen van het raadslid mevrouw Alberts (SP) inzake Stadgenoot die huurders wil verplichten een HR-ketel te laten installeren en deze huurders daarvoor een hogere huurprijs wil laten betalen (nr. 204, 11 september 2013) hebben B&W hun visie gegeven op de aanpak van Stadgenoot. 5

6 Ymere heeft de afgelopen jaren veel aandacht gehad voor de risico s van open verbrandingstoestellen. Binnen een speciaal opgestart GAVO -project zijn de toestellen in de hoogste risicoklasse inmiddels vervangen. De circa nog resterende open toestellen in bezit van Ymere worden uiterlijk in 2016 in het regulier planmatig en dagelijks onderhoud of op verzoek van de bewoner vervangen. De grootste risico s vormen echter de geisers die eigendom zijn van de huurders of door hen van derden gehuurd worden. Ymere gaat deze huurders actief benaderen om hun geiser te laten vervangen en/of een goed onderhoudscontract aan te bieden. Ymere wil dit projectmatig aanpakken samen met installatiepartners (Comfort Partners en Feenstra Verwarming) die veel van deze huurgeisers in bezit hebben. Daarnaast wil Ymere samen met de gemeente en collega-corporaties in het kader van integraal vastgoedbeheer huurders benaderen om hen te overtuigen van veiligheidsmaar vooral ook gezondheidsrisico s van deze toestellen. Ook voor de toestellen die Ymere niet in eigendom heeft geldt dat men streeft naar vervanging voor eind Rochdale heeft op dit moment nog ruim geisers in haar bezit, waarvan er de komende jaren circa 500 per jaar worden vervangen. De vervanging zal naar verwachting eind 2017 zijn afgerond. Wanneer we de voornemens van de corporaties optellen, dan zien we dat eind 2015 ongeveer tweederde van de open geisers vervangen zal zijn. In de jaren zullen de resterende open geisers worden vervangen. Verwacht wordt dat de corporaties in staat zullen blijken om hun huurders ervan te overtuigen dat het in alle opzichten in hun belang is mee te werken aan de vervangen van onveilige toestellen. Hierbij zijn een aantrekkelijk aanbod en goede communicatie over de voordelen van de maatregelen (veiligheid, comfort, lagere energierekening) van groot belang. Daar waar bewoners uiteindelijk niet instemmen, is het redelijk dat de corporatie bij bloksgewijze aanpak en bij duidelijk (voor het huishouden en/of de omgeving) onveilige situaties de rechter vraagt zich hierover uit te spreken. Het ligt echter niet in de lijn der verwachting dat veel huurders het tot een juridische procedure zullen laten komen. Ook zullen eventuele gerechtelijke uitspraken, die een niet-meewerkende huurder in het gelijk stellen, geen grote invloed hebben op het tempo van vervanging van open verbrandingstoestellen. Medio 2015 zal aan het gemeentebestuur een voortgangsrapportage worden aangeboden. 2.2 Particuliere woningen Het grootste probleem met betrekking tot het risico van koolmonoxidevergiftiging zit in de particuliere sector: daar zijn naar schatting nog in circa woningen open geisers aanwezig, voornamelijk in de huursector. Een aantal van deze geisers is eigendom van de bewoner, andere worden gehuurd van met name Nuon/Feenstra. Nuon/Feenstra is inmiddels gestopt met nieuwe verhuringen van open geisers. Bestaande contracten lopen nog door, maar de verhuur wordt geleidelijk afgebouwd. Daarnaast hebben bewoners van particuliere huurwoningen en eigen woningen vaak nog open geisers en cv-ketels in eigendom. Geisers worden ook nog steeds te koop en te huur aangeboden. 6

7 Vervanging kan met de huidige rijksregelgeving niet worden afgedwongen. Uit contact met het rijk is gebleken dat men ook niet bereid is de regels zodanig aan te passen, dat vervanging van open verbrandingstoestellen in de toekomst kan worden verplicht. Ook het plaatsen van koolmonoxidemelders kan niet worden opgelegd. In het Bouwbesluit (art. 1.16) is een zorgplicht opgenomen: dat de installatie moet adequaat worden beheerd, onderhouden en gecontroleerd en het gebruik moet zodanig zijn dat er geen gevaar voor gezondheid en veiligheid is. De woningeigenaar is verantwoordelijk voor goed functionerende aan- en afvoerkanalen en de bewoner voor het schoonhouden daarvan. De eigenaar van de installatie is ervoor verantwoordelijk dat deze goed functioneert en de bewoner is verantwoordelijk voor een veilig gebruik. Als Nuon/Feenstra of een corporatie eigenaar is van het toestel, dan gaat dat altijd gepaard met een onderhoudscontract. Als de bewoner zelf eigenaar is, dan is deze zelf geheel verantwoordelijk voor functioneren en onderhoud. Voor de helderheid zou het goed zijn als in huurcontracten expliciet staat dat de bewoner verantwoordelijk is voor het onderhouden van warmwater- en verwarmingstoestellen. Dit gaat echter niet zo ver dat woningeigenaren/corporaties een verplichting in het huurcontract mogen opnemen tot het afsluiten van een onderhoudscontract voor eigen geisers/gaskachels. Mede gezien de juridische beperkingen zet de gemeente in de particuliere sector vooral in op voorlichting, met het dringende advies om open verbrandingstoestellen te vervangen en daar waar dat niet gebeurt de toestellen goed te onderhouden, veilig te gebruiken en als sluitstuk koolmonoxidemelders te plaatsen. De gemeente heeft met huurdersorganisaties, koepels van particuliere verhuurders en eigenaar/bewoners en verenigingen van eigenaren afspraken gemaakt over deelname aan de voorlichtingscampagne met inzet van hun bestaande communicatiekanalen. Alle relevante partijen hebben zich bereid getoond hun medewerking te verlenen. 2.3 Inzet van bijzondere bijstand? Onderzocht is of het mogelijk is om bij huishoudens met een minimuminkomen bijzondere bijstand in te zetten om de kosten voor de bewoner bij het nemen van maatregelen ter beperking van het gevaar van koolmonoxidevergiftiging te beperken. Voor kleine maatregelen als de aanschaf van een koolmonoxidemelder (kosten circa 20,-) is de inzet van bijzondere bijstand niet mogelijk; de Dienst Werk en Inkomen gaat er van uit dat iedereen dit soort uitgaven zelf moet kunnen bekostigen. Ook daar waar de verhuurder maatregelen treft die leiden tot een huurverhoging is inzet van bijzondere bijstand niet nodig, omdat een huurder met een minimuminkomen een beroep kan doen op extra Huurtoeslag. Voor ingrijpende en dure maatregelen als het vervangen van geisers, open cv-ketels en gaskachels door een gesloten systeem kan alleen beroep gedaan worden op bijzondere bijstand als daarmee een direct gevaarlijke situatie verholpen wordt die niet op een andere manier opgelost kan worden. Eigenaar/bewoners die niet in staat zijn om uit eigen middelen voor de veiligheid noodzakelijke maatregelen te nemen, kunnen een beroep doen op bijzondere bijstand. Daar waar het huurwoningen betreft, is in de meestal eerst de verhuurder aan zet; deze kan desnoods via de Brandweer of Bouwtoezicht gedwongen worden om de situatie te verhelpen. Samenvattend: in uitzonderlijke gevallen en als alle andere mogelijkheden uitgeput zijn kan een beroep op bijzondere bijstand gehonoreerd worden. 7

8 3 Koolmonoxidemelders plaatsen Uit gesprekken met Brandweer en GGD is gebleken dat het niet verstandig is om het plaatsen van koolmonoxidemelders centraal te stellen in de voorlichtingscampagne. De belangrijkste boodschap moet zijn dat open verbrandingstoestellen (en met name open geisers) vervangen moeten worden en dat waar dat op korte termijn niet gebeurt goed onderhoud van toestellen en afvoerkanalen en veilig gebruik (letterlijk) van levensbelang zijn. Als aan deze essentiële voorwaarden wordt voldaan, kunnen koolmonoxidemelders het sluitstuk zijn om de bewoner te alarmeren als er toch iets mis mocht gaan. Als bewoners te veel vertrouwen op koolmonoxidemelders kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Zo kan een melder stuk gaan, de chemische detectiecel kan beschadigd zijn (en moet na vijf jaar sowieso worden vervangen) en de bewoner moet de batterij op tijd vervangen. Bovendien kunnen bewoners er van uit gaan dat bijvoorbeeld een goede luchttoevoer niet nodig is zolang de melder niet afgaat. In dit soort situaties leidt een koolmonoxidemelder tot schijnveiligheid en kunnen ernstige gezondheidsklachten optreden Ondanks deze nadelen is het naast voorlichting dringend gewenst om koolmonoxidemelders te plaatsen in woningen waar open verbrandingstoestellen als geisers en open cv-ketels aanwezig zijn. De gemeente wil dat nog voordat het nieuwe stookseizoen begint al een substantieel deel van de Amsterdamse risicowoningen wordt voorzien van een koolmonoxidemelder. Uitgangspunt hierbij is dat de gemeente Amsterdam de aanschaf van koolmonoxidemelders niet van overheidswege bekostigt, maar dat eigenaren en bewoners zelf de aanschaf doen (kosten circa 20,-). De corporaties zijn al enige tijd bezig met het plaatsen van koolmonoxidemelders in woningen met open geisers, met name bij (vermoedens van) onveilige situaties: Stadgenoot biedt alle bewoners met open toestellen gratis CO-melders aan; De Key, Eigen Haard en De Alliantie hebben in het verleden CO-melders geplaatst in alle woningen met open verbrandingstoestellen in hun eigendom;. Rochdale heeft CO-melders geplaatst bij alle afvoerloze geisers en geisers zonder beveiliging; Ymere heeft CO-melders geplaatst in complexen met een verhoogd risico en wil dit in de komende jaren blijven doen (al of niet tegen vergoeding). De gemeente heeft de corporaties verzocht op korte termijn in alle woningen met geisers en open cv-ketels (ook als deze geen eigendom zijn van de corporatie) koolmonoxidemelders te plaatsen (bij voorkeur gratis). In de particuliere sector zal de bewoner zelf een koolmonoxidemelder aan moeten schaffen. De gemeente heeft bouwmarkten en winkels als Kruidvat en Blokker op de hoogte gesteld van de publiekscampagne en hen verzocht dit najaar op grote schaal goede koolmonoxidemelders aan te bieden tegen een gereduceerde prijs. Voorts is de gemeente bezig om met organisaties van huurders en eigenaar/bewoners en verenigingen van eigenaren afspraken te maken over deelname aan de voorlichtingscampagne via hun bestaande communicatiekanalen. Centraal hierbij staan het wijzen op het gevaar van koolmonoxidevergiftiging en het dringend advies een onderhoudscontract voor geisers en open cv-ketels af te sluiten, deze veilig te gebruiken en een koolmonoxidemelder aan te schaffen. 8

9 4 Toestellen en kanalen onderhouden Daar waar nog open verbrandingstoestellen aanwezig zijn, is periodiek onderhoud belangrijk om het ontstaan van koolmonoxide te voorkomen. Woningcorporaties en verhuurders van geisers (zoals Nuon/Feenstra) laten de toestellen elk jaar nakijken. Eigenaren kunnen echter de bewoners ondanks het feit dat zowel de eigenaar als de bewoner een wettelijke zorgplicht hebben voor het veilig gebruik van installaties niet verplichten om een onderhoudscontract af te sluiten. Brandweer Nederland heeft de minister van Wonen afgelopen jaar nog gevraagd om een keuring van cv-ketels verplicht te stellen; de rijksoverheid is echter hiertoe niet bereid vanwege de extra kosten die dit met zich meebrengt. De gemeente heeft de corporaties en de particuliere verhuurders verzocht hun huurders (nogmaals) te informeren over hun verantwoordelijkheid installaties, roosters en kanalen goed te onderhouden en veilig te gebruiken, bewoners die open verbrandingstoestellen huren van de corporatie of van externe partijen (Nuon/Feenstra) erop te wijzen dat zij volledig moeten meewerken aan het (jaarlijks) onderhoud en defecten onmiddellijk moeten melden en bewoners die zelf open verbrandingstoestellen in eigendom hebben erop te wijzen dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor het goed functioneren van de installatie en hen dringend te adviseren daarvoor een onderhoudscontract af te sluiten. Hoewel ook de bewoner een zorgplicht heeft voor het onderhoud en veilig gebruik van de installatie, is voor een verplicht onderhoudscontract geen wettelijke grond. Daarom heeft de gemeente de corporaties voorgesteld bij nieuwe verhuringen van woningen met open geisers in het huurcontract op te nemen dat de huurder een onderhoudscontract afsluit, ook als de geiser geen eigendom is van de woningcorporatie. De corporaties geven aan nieuwe verhuringen van woningen met een geiser weinig voorkomen, omdat zij bij mutatie geisers en gashaarden standaard vervangen. Wel willen zij overwegen om bij (tijdelijke) verhuur van te slopen op termijn te renoveren woningen een dergelijke bepaling in het huurcontract op te nemen. De gemeente heeft ook particuliere verhuurders verzocht om hun huurders dringend te adviseren een onderhoudscontract voor open geisers af te sluiten De corporaties hebben het jaarlijks inspecteren van rookgasafvoeren, ventilatiekanalen en luchttoevoerroosters ondergebracht bij hun installateurs en onderhoudsbedrijven. Aan particuliere verhuurders is ook gevraagd om in de onderhoudscontracten op te (laten) nemen dat ook inspectie en onderhoud van de afvoerkanalen plaatsvindt. 9

10 5 Voorlichtingscampagne najaar 2013 Het is essentieel dat bewoners en verhuurders goed op de hoogte zijn van het gevaar van koolmonoxidevergiftiging en wat men daartegen kan doen. Daarom heeft de gemeente het initiatief genomen om samen met alle betrokken partijen (zoals GGD, Brandweer, ASW, WSW, Vastgoedbelang, MVA) dit najaar bij het begin van het stookseizoen een voorlichtingscampagne te houden met als doel het aantal koolmonoxidevergiftigingen in Amsterdam drastisch te doen afnemen. Dit willen we bereiken we door goede en gerichte voorlichting over hoe je koolmonoxidevergiftiging kunt voorkomen. Alle Amsterdamse corporaties en de belangrijkste organisaties van huurders, verhuurders en eigenaar/bewoners hebben hun medewerking aan de campagne toegezegd. Ook zijn er afspraken gemaakt met installatiebedrijf Feenstra over deelname aan de campagne in de vorm van het aanbieden van 500 inspecties voor slechts 10,-, waarbij en de bewoner een advies krijgt over veilig gebruik, onderhoud en eventueel noodzakelijke aanpassingen en reparaties en waarbij tevens gratis een koolmonoxidemelder wordt geplaatst. De voorlichting richt zich met name op: het belang van vervanging van open verbrandingstoestellen (in de eerste plaats geisers en open cv-ketels) door gesloten toestellen; het belang van goed onderhoud en zorgvuldig gebruik van verbrandingstoestellen en rookgasafvoeren; een continu voldoende toevoer van verse lucht (ook als het koud is). Voorts wordt bewoners van woningen met open verbrandingstoestellen dringend geadviseerd een koolmonoxidemelder aan te schaffen. Kernboodschap en slogan Elk jaar overlijden mensen door koolmonoxidevergiftiging. De oorzaak is meestal een slecht onderhouden kachel, cv of geiser én te weinig ventilatie. Koolmonoxide is een zeer giftig gas dat je niet proeft of ruikt; het is een echte stille killer. Laat je niet verrassen: Laat je kachel, cv of geiser jaarlijks controleren; Plaats een koolmonoxidemelder in je woning; Zorg voor voldoende ventilatie. Slogan Laat je niet verrassen door de stille killer! Middelen Als communicatiemiddelen worden ingezet: persberichten, artikelen in publicaties van de gemeente, corporaties en verenigingen van particuliere eigenaren, posters en flyers bij huisartsen, wijkcentra, et cetera in wijken met hoog percentage potentieel onveilige installaties (met name waar veel open geisers zonder afvoer zijn), sociale media en websites gemeente en partners. Voor een nadere beschrijving: zie het bijgevoegde Communicatieplan aanpak koolmonoxidevergiftiging. 10

Vraag en antwoorden project Veilig Verwarmen

Vraag en antwoorden project Veilig Verwarmen Vraag en antwoorden project Veilig Verwarmen versie: 27 oktober 2014 VRAGEN OVER HET WAAROM VAN DIT PROJECT Waarom vervangt Ymere alle open verbrandingstoestellen in haar huurwoningen door een cv-installatie?

Nadere informatie

Communicatieplan aanpak koolmonoxidevergiftiging Laat je niet verrassen door de stille killer!

Communicatieplan aanpak koolmonoxidevergiftiging Laat je niet verrassen door de stille killer! Afdeling Bedrijfsvoering Communicatie en Digitale Dienstverlening Communicatieplan aanpak koolmonoxidevergiftiging Laat je niet verrassen door de stille killer! Powered by: Van Stephan van der Hoek Doorkiesnummer

Nadere informatie

Impact wetgeving op onderhoudsbeleid corporaties. Kennisplatform Moeten en Willen 8 februari 2017

Impact wetgeving op onderhoudsbeleid corporaties. Kennisplatform Moeten en Willen 8 februari 2017 Impact wetgeving op onderhoudsbeleid corporaties Kennisplatform Moeten en Willen 8 februari 2017 Juliska Grahame Teamleider Projectbureau Veilig Verwarmen Aanleiding: Levensgevaarlijk Aanleiding: Koolmonoxidegevaar

Nadere informatie

Stadgenoot stopt met geisers en gaskachels

Stadgenoot stopt met geisers en gaskachels Stadgenoot stopt met geisers en gaskachels Veilig en comfortabel wonen Veiligheid van onze huurders gaat bij Stadgenoot boven alles. Daarom nemen we een ingrijpende maatregel. In 2013 en 2014 vervangen

Nadere informatie

Ongevalsrapportage 2017

Ongevalsrapportage 2017 Ongevalsrapportage 2017 gasongevallen na de meter Hella Rijpkema, 13 november 2018 Kiwa Technology Trust Quality Progress Gegevens vanaf 1952 uitsluitend aardgas, na de gasmeter = in huis 2 Hella Rijpkema,

Nadere informatie

Ymere vervangt geisers en gaskachels

Ymere vervangt geisers en gaskachels Ymere vervangt geisers en gaskachels 1. Eerste alinea: - Geisers en gaskachels worden vervangen - Omdat het een gevaar vormt voor uw gezondheid en die van uw buren. - Er is een verhoogd risico op de uitstoot

Nadere informatie

De gevaren van CO. Een echte sluipmoordenaar

De gevaren van CO. Een echte sluipmoordenaar De gevaren van CO Een echte sluipmoordenaar Koolmonoxide: een echte sluipmoordenaar Wat is koolmonoxide? Koolmonoxide (CO) is een zeer gevaarlijk gas dat ontstaat bij onvolledige verbranding van bij voorbeeld

Nadere informatie

Rapportage Compliance-Assistance-activiteiten stimulering vervanging open verbrandingstoestellen. Datum 15 september 2010

Rapportage Compliance-Assistance-activiteiten stimulering vervanging open verbrandingstoestellen. Datum 15 september 2010 Rapportage Compliance-Assistance-activiteiten stimulering vervanging open verbrandingstoestellen Datum 15 Colofon VROM-Inspectie Directie Uitvoering Programma Bouwen aan kwaliteit Rijnstraat 8 Postbus

Nadere informatie

Hoe veilig bent u als huurder? Rookmelders en koolmonoxidemelders. Bezoekadres Holwerderweg 17 Dokkum

Hoe veilig bent u als huurder? Rookmelders en koolmonoxidemelders. Bezoekadres Holwerderweg 17 Dokkum Hoe veilig bent u als huurder? Bezoekadres Holwerderweg 17 Dokkum Postadres: Postbus 41 9100 AA Dokkum t 0800 55 11 511 f 0519 29 49 32 e info@thuswonen.nl i www.thuswonen.nl Rookmelders en koolmonoxidemelders

Nadere informatie

Highlights onderzoek Veiligheid

Highlights onderzoek Veiligheid Highlights onderzoek Veiligheid In opdracht van Feenstra Datum 18 januari 2017 Doelgroep NL representatief 21+ Weging De steekproef is gewogen naar Gouden Standaard op de variabelen leeftijd, geslacht,

Nadere informatie

Koolmonoxide, een ware sluipmoordenaar in huis

Koolmonoxide, een ware sluipmoordenaar in huis Koolmonoxide, een ware sluipmoordenaar in huis Hoe wapent u zich ertegen? De afgelopen jaren is gemiddeld bijna één persoon per maand in Nederland overleden door koolmonoxidevergiftiging. Een meervoud

Nadere informatie

Concept second opinion voor de Schaepmanstraat, Katwijk

Concept second opinion voor de Schaepmanstraat, Katwijk Concept second opinion voor de Schaepmanstraat, Katwijk Geert-Jan Persoon Adviseur woningkwaliteit Vereniging Nederlandse Woonbond Nieuwe Achtergracht 17 1018 XV Amsterdam 020-5517784 www.woonbond.n www.bespaarenergiemetdewoonbond.nl

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, de burgemeester van Groningen, namens deze, concerndirecteur Groningen, namens deze,

Met vriendelijke groet, de burgemeester van Groningen, namens deze, concerndirecteur Groningen, namens deze, Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken Afdeling Bouw- en Woningtoezicht Bezoekadres Gedempte 98 Zuiderdiep Aan de bewoner(s) van dit woongebouw Postadres Postbus 7081 9701 JB Groningen Datum Informatie

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

10 Essentiële Tips Om Koolmonoxide Vergiftiging Te Voorkomen

10 Essentiële Tips Om Koolmonoxide Vergiftiging Te Voorkomen 10 Essentiële Tips Om Koolmonoxide Vergiftiging Te Voorkomen Inleiding Uit recent onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid is gebleken dat steeds meer ongevallen met koolmonoxide gebeuren bij moderne

Nadere informatie

Cijfers voortgang uitfasering open-verbrandingstoestellen

Cijfers voortgang uitfasering open-verbrandingstoestellen Cijfers voortgang uitfasering open-verbrandingstoestellen In opdracht van: Ministerie van BZK Uitgevoerd door: Cijfers voortgang uitfasering open-verbrandingstoestellen In opdracht van: Ministerie van

Nadere informatie

Cijfers voortgang uitfasering open-verbrandingstoestellen

Cijfers voortgang uitfasering open-verbrandingstoestellen Cijfers voortgang uitfasering open-verbrandingstoestellen 22 november 2016 In opdracht van: Ministerie van BZK Uitgevoerd door: Cijfers voortgang uitfasering open-verbrandingstoestellen In opdracht van:

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2014Z11661

Nadere informatie

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Pagina 1 / 6 Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Veel gehoord en gelezen is dat inzet op leefbaarheid geen verantwoordelijkheid en kerntaak meer is van woningcorporaties. Handen

Nadere informatie

Huurverhogingen bij woningcorporaties in Amsterdam 2019

Huurverhogingen bij woningcorporaties in Amsterdam 2019 Huurverhogingen bij woningcorporaties in Amsterdam 2019 Een corporatie mag over het gehele bezit van huurwoningen een gemiddelde verhoging van 2,6% vragen. Dat is inclusief de huurverhoging bij nieuwe

Nadere informatie

Jet Vroege. Koolmonoxide. Programma. Programma. Probleem van wie? Ontwikkelingen binnen het dossier CO. 5 oktober 2017

Jet Vroege. Koolmonoxide. Programma. Programma. Probleem van wie? Ontwikkelingen binnen het dossier CO. 5 oktober 2017 Koolmonoxide 5 oktober 2017 Jet Vroege Dossierhouder koolmonoxide Brandweer Nederland Coördinator Publiekscommunicatie Brandweer Nederland Crisiscommunicatie CoPI/ ROT/ BT Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Nadere informatie

Beleid zelf aangebrachte voorzieningen

Beleid zelf aangebrachte voorzieningen Beleid zelf aangebrachte voorzieningen Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken hanteert beleid voor het zelf aanbrengen van veranderingen in uw woning. Aanpassingen die uw woonplezier en wooncomfort vergroten

Nadere informatie

Rapportage Energiebus. BC Kleine Jan, Huizen

Rapportage Energiebus. BC Kleine Jan, Huizen Rapportage Energiebus BC Kleine Jan, Huizen Type woningen: 54 eengezinswoningen met een oppervlak van 100 m2. Bouwjaar: 1957 Op verzoek van: Bewonerscommissie Verhuurder: De Alliantie Datum bezoek: 21-6-2013

Nadere informatie

Service & Onderhoud abonnement CV ketel

Service & Onderhoud abonnement CV ketel Service & Onderhoud abonnement CV ketel Met een service & onderhoud abonnement van van der Bij bent u verzekerd van een optimaal comfort in uw woning. Onderhoud aan uw CVketel zorgt voor een perfect werkende

Nadere informatie

REGELING ZELF AANGEBRACHTE VERANDERINGEN

REGELING ZELF AANGEBRACHTE VERANDERINGEN REGELING ZELF AANGEBRACHTE VERANDERINGEN Woonstichting Gendt, 1 september 2012 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Soorten wijzigingen... 4 3. Aanvraag... 6 4. Vergoedingen... 7 5. Overname... 8 6.

Nadere informatie

Digitale enquête Onder huurders, woningzoekenden, professionals en medewerkers

Digitale enquête Onder huurders, woningzoekenden, professionals en medewerkers Digitale enquête Onder huurders, woningzoekenden, professionals en medewerkers Net als vier jaar geleden hebben we onze stakeholders gevraagd via een digitale enquête met ons mee te denken over belangrijke

Nadere informatie

Wat is koolmonoxide?... 2. Hoe ontstaat koolmonoxide?... 2. Waarom is koolmonoxide gevaarlijk?... 2. Voor wie is koolmonoxide gevaarlijk?...

Wat is koolmonoxide?... 2. Hoe ontstaat koolmonoxide?... 2. Waarom is koolmonoxide gevaarlijk?... 2. Voor wie is koolmonoxide gevaarlijk?... Publieksdoc koolmonoxide technisch document behorende bij CO-preventiecampagne 2016, versie 1.0 Inleiding Een verbrandingstoestel stoot verbrandingsgassen (waaronder koolmonoxide) uit die slecht zijn voor

Nadere informatie

Voorwaarden Service en Onderhoudscontracten Hartman Installatie:

Voorwaarden Service en Onderhoudscontracten Hartman Installatie: Voorwaarden Service en Onderhoudscontracten Hartman Installatie: Algemeen: 1. De genoemde gesommeerde totaalprijs is incl. btw, voorrijkosten per maand. Deze prijs zal jaarlijks geïndexeerd worden. 2.

Nadere informatie

15 Jaarbericht 2015 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

15 Jaarbericht 2015 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Jaarbericht 2015 Amsterdam in cijfers 2015 Deze tabellen horen bij het Jaarbericht 2015 van de Federatie. De tabellen in dit jaarbericht zijn grotendeels gebaseerd op de databank van de Federatie. Hierbij

Nadere informatie

Onafhankelijk onderzoek naar koolmonoxide-ongevallen loont

Onafhankelijk onderzoek naar koolmonoxide-ongevallen loont 9 maart 2010 Onafhankelijk onderzoek naar koolmonoxide-ongevallen loont De toegevoegde waarde van onafhankelijk onderzoek naar de oorzaak van koolmonoxidevergiftigingen 9 maart 2010 Onafhankelijk onderzoek

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering van de. Huurdersvereniging De Stroken

Algemene Ledenvergadering van de. Huurdersvereniging De Stroken Algemene Ledenvergadering van de Huurdersvereniging De Stroken PRESENTATIE HUURBELEID 2016-2017 Tekst: Powerpoint: Richard Leentvaar Tom van Agen Huurbeleid over de periode 1 juli 2016 tot en met 30 juni

Nadere informatie

Tabellen en figuren Woningmarkt algemeen. Jaarbericht Jaarbericht 2016 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

Tabellen en figuren Woningmarkt algemeen. Jaarbericht Jaarbericht 2016 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Tabellen en figuren Jaarbericht 201 1 Jaarbericht 201 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Amsterdam in cijfers 201 Deze tabellen en figuren horen bij het Jaarbericht 201 van de Federatie. De

Nadere informatie

Wanneer zijn zonnepanelen voor huurders interessant en hoe moet Acantus zonnepanelen inzetten, zodat het voor huurders en Acantus aantrekkelijk is?.

Wanneer zijn zonnepanelen voor huurders interessant en hoe moet Acantus zonnepanelen inzetten, zodat het voor huurders en Acantus aantrekkelijk is?. Onderwerp: reactie op advies HAG Zonnepanelen Bijlage: reactie op deelvragen Geachte heer, mevrouw, In september is de eerste huurdersadviesgroep (HAG) van Acantus gestart. U heeft deelgenomen aan deze

Nadere informatie

Dat doen we door te isoleren en te ventileren en zelf stroom te produceren.

Dat doen we door te isoleren en te ventileren en zelf stroom te produceren. Duurzaam Wonen Fijner en zuiniger wonen. Dat is waar Duurzaam Wonen om draait. De voordelen van Duurzaam Wonen op een rijtje: Lekker warm in de winter Gezonde lucht in huis Een zuiniger huis Hoe maken

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering 24 September 2014

Algemene ledenvergadering 24 September 2014 Algemene ledenvergadering 24 September 2014 Agenda Toelichting veranderende wet & regelgeving Impact op genomen besluiten Stemming Rondvraag 1 Totale (extra) kosten zijn te dragen, maar bestuur wil gedragen

Nadere informatie

(circa 10 jaar vanaf 2012) vervanging voortvarend verloopt door een veilig gebruik periodiek onderhoud en CO-meters Handreiking

(circa 10 jaar vanaf 2012) vervanging voortvarend verloopt door een veilig gebruik periodiek onderhoud en CO-meters Handreiking VERKETELING INLEIDING Verketeling staat voor het vervangen van open verbrandingstoestellen door gesloten systemen. Met andere woorden geisers worden vervangen door hoogrendementsketels. En als het aan

Nadere informatie

Zuinige ketel? Dat loont! Ontdek de mogelijkheden, voordat uw oude verwarmingsketel stuk gaat.

Zuinige ketel? Dat loont! Ontdek de mogelijkheden, voordat uw oude verwarmingsketel stuk gaat. Zuinige ketel? Dat loont! Ontdek de mogelijkheden, voordat uw oude verwarmingsketel stuk gaat. Een nieuwe, zuinige ketel? Denk er nu al over na! Is uw ketel oud aan het worden? Wacht niet totdat hij stuk

Nadere informatie

FAQ koolmonoxide technisch document behorende bij CO-preventiecampagne 2015, 27-1-2015, versie 1.3

FAQ koolmonoxide technisch document behorende bij CO-preventiecampagne 2015, 27-1-2015, versie 1.3 FAQ koolmonoxide technisch document behorende bij CO-preventiecampagne 2015, 27-1-2015, versie 1.3 Een verbrandingstoestel stoot verbrandingsgassen (waaronder koolmonoxide) uit die slecht zijn voor uw

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

Uitvoeringsinstructie 19

Uitvoeringsinstructie 19 Uitvoeringsinstructie 19 Vaststellen peildatum sloop- en renovatieprojecten Datum van ingang: Relatie met de Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010 Artikel 14 Urgentie Artikel 15 lid

Nadere informatie

SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN. TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS

SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN. TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS Colofon Meer informatie over mogelijke ondersteuning op de verschillende onderwerpen: Ieke Benschop, NMU (i.benschop@nmu.nl;

Nadere informatie

SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN. TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS

SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN. TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS Colofon Meer informatie over mogelijke ondersteuning op de verschillende onderwerpen: Ieke Benschop, NMU (i.benschop@nmu.nl;

Nadere informatie

HOUTKACHELS OPEN HAARDEN EN GEZONDHEID

HOUTKACHELS OPEN HAARDEN EN GEZONDHEID HOUTKACHELS OPEN HAARDEN EN GEZONDHEID GGD IJsselland en GGD Twente Team Milieu en Gezondheid Schadelijke stoffen in de lucht Een houtkachel of open haard brengt sfeer in huis. Nadeel is dat een houtkachel

Nadere informatie

Van CO naar kwaliteit. Roermond, 23 november 2017

Van CO naar kwaliteit. Roermond, 23 november 2017 Van CO naar kwaliteit Roermond, 23 november 2017 Voorstellen en programma voor vandaag Even voorstellen Presentatie (s): Deel I Aanleiding Rapport Onderzoeksraad voor de Veiligheid Traject overheid Filmpjes

Nadere informatie

Woningcorporaties scoren slecht op verduurzaming

Woningcorporaties scoren slecht op verduurzaming Woningcorporaties scoren slecht op verduurzaming In 2020 moeten de huizen van alle woningcorporaties gemiddeld energielabel B hebben, een belofte van koepelorganisatie Aedes. Vooral in de Randstad liggen

Nadere informatie

Meer wooncomfort. en minder energieverbruik door optimaal onderhoud. voltalimburg.nl/onderhoud

Meer wooncomfort. en minder energieverbruik door optimaal onderhoud. voltalimburg.nl/onderhoud Meer wooncomfort en minder energieverbruik door optimaal onderhoud voltalimburg.nl/onderhoud Wist u dat......wij duizenden onderdelen op voorraad hebben en dus snel kunnen handelen en en onderhoud. Daarnaast

Nadere informatie

Toelichting op de Huurovereenkomst

Toelichting op de Huurovereenkomst Toelichting op de Huurovereenkomst In het eerste deel van de overeenkomst staat omschreven met welke huurder(s) Tiwos een huurovereenkomst heeft getekend. De genoemde personen zijn ieder voor de volle

Nadere informatie

Een comfortabele, gasloze en toekomstbestendige woning

Een comfortabele, gasloze en toekomstbestendige woning Een comfortabele, gasloze en toekomstbestendige woning Bent u voorbereid op de toekomst? Een toekomst zónder gas? AM ontwikkelt in Park Centraal comfortabele, gasloze en toekomstbestendige woningen. Deze

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

ONDERWERP Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: Heemstede 2017

ONDERWERP Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: Heemstede 2017 ONDERWERP Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: 2017 SAMENVATTING De Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: 2015 stelt regels voor rechtvaardige en evenredige verdeling van schaarse

Nadere informatie

De waarde van stadswarmte. Hoe komt de prijs tot stand?

De waarde van stadswarmte. Hoe komt de prijs tot stand? De waarde van stadswarmte Hoe komt de prijs tot stand? De waarde van stadswarmte 3 Hoe komt de prijs tot stand? De energierekening is voor vrijwel iedereen een belangrijk onderdeel van de maandelijkse

Nadere informatie

ZELF AANGEBRACHTE VERANDERINGEN

ZELF AANGEBRACHTE VERANDERINGEN ZELF AANGEBRACHTE VERANDERINGEN Een nieuwe keuken? Of misschien een ligbad? Hoe plezierig u ook woont, als huurder wilt u wellicht iets in uw woning veranderen. Woonstad Rotterdam werkt daar graag aan

Nadere informatie

Een comfortabele, gasloze en toekomstbestendige woning

Een comfortabele, gasloze en toekomstbestendige woning Een comfortabele, gasloze en toekomstbestendige woning Bent u voorbereid op de toekomst? Een toekomst zónder gas? Heijmans ontwikkelt op Forteneiland comfortabele, gasloze en toekomstbestendige woningen.

Nadere informatie

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 200 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Meer wooncomfort. en minder energieverbruik door goede ventilatie. voltalimburg.nl/ventilatie

Meer wooncomfort. en minder energieverbruik door goede ventilatie. voltalimburg.nl/ventilatie Meer wooncomfort en minder energieverbruik door goede ventilatie voltalimburg.nl/ventilatie Wist u dat... Ventileren zelfs energie kan besparen? Het opwarmen van vochtige lucht in de woning kost meer energie.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk Betreft

Nadere informatie

Grofweg is een overige bedrijfsruimte alles wat geen 290-bedrijfsruimte of woonruimte is.

Grofweg is een overige bedrijfsruimte alles wat geen 290-bedrijfsruimte of woonruimte is. Huurrecht - kantoorruimte en overige bedrijfsruimte De meeste huurvragen hebben betrekking op het huurrecht en een huurovereenkomst betreffende het (ver)huren van een onroerende zaak. De wet maakt onderscheid

Nadere informatie

Uw advies met betrekking tot de Nota met Zorg Wonen, maart 2014. Geachte leden van de stedelijke Wmo-Adviesraad,

Uw advies met betrekking tot de Nota met Zorg Wonen, maart 2014. Geachte leden van de stedelijke Wmo-Adviesraad, Bezoekadres Stadhuis, Amstel 1 1011 PN AMSTERDAM Postbus 202 1000 AE AMSTERDAM Telefoon 020 552 2100 Teksttelefoon 020 620 9279 www.amsterdam.nl Wethouder F. Ossel Wethouder E. van der Burg Retouradres:

Nadere informatie

Tabellen en figuren 2018 Woningmarkt algemeen

Tabellen en figuren 2018 Woningmarkt algemeen Tabellen en figuren 2018 Jaarbericht 2018 18 Jaarbericht 2018 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Amsterdam in cijfers 2018 Deze tabellen en figuren horen bij het Jaarbericht 2018 van de Federatie.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2571 Vragen van het lid

Nadere informatie

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam Plan van Aanpak Huurderskoepels Het grote voordeel van collectieve opwek door huurders is dat het laagdrempelig, schaalbaar, betaalbaar en snel uit te voeren is. De aanpak bestaat uit de volgende stappen:

Nadere informatie

Introductie woningcorporaties. Welkom! Kennismaking raadsleden stadsregio en woningcorporaties. 4 juli 2018

Introductie woningcorporaties. Welkom! Kennismaking raadsleden stadsregio en woningcorporaties. 4 juli 2018 Welkom! Kennismaking raadsleden stadsregio en woningcorporaties 4 juli 2018 Welkom! Mieke van den Berg Bestuurder Eigen Haard Introductie door Egbert de Vries 4 juli 2018 Programma: Tot 20.10 u introductie

Nadere informatie

Bewonerspanel aardgasvrij wonen - maart 2019

Bewonerspanel aardgasvrij wonen - maart 2019 Bewonerspanel aardgasvrij wonen - maart 2019 Aardgasvrij wonen Wereldwijd zijn afspraken gemaakt om de CO₂-uitstoot te verminderen. De Nederlandse overheid heeft hierover afspraken gemaakt in het klimaatakkoord

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek van huurder Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte)

Nadere informatie

Ten behoeve van het onderhoud van een toestel zijn er twee soorten abonnementen te onderscheiden, te weten:

Ten behoeve van het onderhoud van een toestel zijn er twee soorten abonnementen te onderscheiden, te weten: Onderhoudsabonnement 1. Algemeen Zoals u weet is technisch onderhoud van gastoestellen, hard nodig. Goed onderhoud en de juiste afstelling verhogen namelijk de veiligheid, verlengen de levensduur en verlagen

Nadere informatie

Thuisvoelen in uw huurwoning

Thuisvoelen in uw huurwoning Thuisvoelen in uw huurwoning Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV) w s v a a l s a u g u s t u s 2010 THUISVOELEN IN UW HUURWONING U huurt een huis van onze woningcorporatie. Om deze woning echt tot uw

Nadere informatie

Vraag en Antwoord over de Warmtewet

Vraag en Antwoord over de Warmtewet Vraag en Antwoord over de Warmtewet Vraag Antwoord 1 Wat is de Warmtewet? De Warmtewet is er om huurders te beschermen tegen het betalen van te hoge kosten voor energieverbruik en meer inzicht te geven

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE VRIJBLIJVENDE INFORMATIE TE HUUR/ TE KOOP WINKELRUIMTE IN WINKELCENTRUM WOENSEL WINKELCENTRUM WOENSEL 113 TE EINDHOVEN 2/10 3/10 4/10 VRIJBLIJVENDE INFORMATIE TE HUUR/ TE KOOP* : Winkelruimte in het Winkelcentrum

Nadere informatie

Samenvatting: Winst en waarde van energie renovaties in de woningbouw

Samenvatting: Winst en waarde van energie renovaties in de woningbouw Samenvatting: Winst en waarde van energie renovaties in de woningbouw De opgave is groot De Rijksoverheid streeft naar een energieneutrale bebouwde omgeving in 2050. Op weg daar naar toe is de ambitie

Nadere informatie

Proces 100% deelname renovatie. Christian Schellekens (VBTM Advocaten) 7 november 2011 NOTITIE

Proces 100% deelname renovatie. Christian Schellekens (VBTM Advocaten) 7 november 2011 NOTITIE NOTITIE Van: Christian Schellekens (VBTM Advocaten) In deze notitie ga ik in op de procedures die de verhuurder moet volgen met het uitvoeren van dringende werkzaamheden en het verwezenlijken van een renovatie.

Nadere informatie

Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel. 4 maart 2013

Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel. 4 maart 2013 Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel 4 maart 2013 Verduurzamingsambitie woningcorporaties onder druk Het belang van verduurzaming van het corporatiebezit wordt erkend: Convenant Energiebesparing

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag DG Bestuur en Wonen www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Datum 15 december

Nadere informatie

We beginnen steeds met de vraag die we voorgelegd hebben. Daarna volgen grafieken die de uitkomsten helder in beeld brengen.

We beginnen steeds met de vraag die we voorgelegd hebben. Daarna volgen grafieken die de uitkomsten helder in beeld brengen. In maart 2015 vroegen wij in een enquête onze huurders, woningzoekenden, collega corporaties, gemeenten, medewerkers en via social media om mee te denken met ons beleid. In totaal hebben 3.700 deelnemers

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

VOORBEELD. Verkoop van huurwoningen. De nieuwe regels voor verkoop van sociale huurwoningen. Derde (geheel herziene) druk, april 2014

VOORBEELD. Verkoop van huurwoningen. De nieuwe regels voor verkoop van sociale huurwoningen. Derde (geheel herziene) druk, april 2014 Verkoop van huurwoningen De nieuwe regels voor verkoop van sociale huurwoningen Derde (geheel herziene) druk, april 2014 VERKOOP VAN HUURWONINGEN De nieuwe regels voor verkoop van sociale huurwoningen

Nadere informatie

SAMENSTELLING REGIONALE GESCHILLENCOMMISSIE KRIMPENERWAARD...

SAMENSTELLING REGIONALE GESCHILLENCOMMISSIE KRIMPENERWAARD... Jaarverslag 2015 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. VERGADERINGEN... 2 3. SAMENSTELLING REGIONALE GESCHILLENCOMMISSIE KRIMPENERWAARD... 2 3.1. Benoeming en herbenoeming... 2 4. INGEDIENDE GESCHILLEN...

Nadere informatie

d.d Sociaal plan Spatterstraat 23 t/m 45 (oneven nummers)

d.d Sociaal plan Spatterstraat 23 t/m 45 (oneven nummers) d.d. 18-06-2018 Sociaal plan Spatterstraat 23 t/m 45 (oneven nummers) Sociaal Plan Spatterstraat 23 t/m 45 (oneven nummers) Uw portiekwoning aan de Spatterstraat wordt gesloopt en er komt nieuwbouw voor

Nadere informatie

HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL

HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL Wat verandert er voor huurders in 2019 Een hogere liberalisatiegrens. Geïndexeerde grenzen voor de toewijzing van sociale huurwoningen en de huurtoeslag. Hogere kosten

Nadere informatie

Géén huurverhoging per 1 juli Waarom krijg ik per 1 juli 2018 géén huurverhoging?... 6

Géén huurverhoging per 1 juli Waarom krijg ik per 1 juli 2018 géén huurverhoging?... 6 Huuraanpassing 2018 Vragen en antwoorden Inhoud Algemeen... 3 1. Waarom verhoogt Mooiland ieder jaar de huur (meer/minder)?... 3 2. Hoeveel mag de huur maximaal stijgen per 1 juli 2018?... 3 3. Hoe bepaalt

Nadere informatie

Modelcontract grote gezinnen zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016)

Modelcontract grote gezinnen zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Modelcontract grote gezinnen zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Aedes en Platform31 bieden de corporaties een modelcontract aan voor de verhuur aan grote gezinnen. Dit model is gebaseerd op het Aedes

Nadere informatie

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente In deze bijlage wordt per thema aangegeven wat gezamenlijk en daarnaast wat afzonderlijk door de corporaties dan wel de gemeente (aanvullend) is

Nadere informatie

Hoe herken je een vakman?

Hoe herken je een vakman? onderhouden+verbouwen Het is de installateur die de cv veilig en zuinig laat werken Hoe herken je een vakman? 30 CV-ketels moeten aan veel eisen voldoen, maar vervolgens mag iedereen ze ophangen en eraan

Nadere informatie

Masterclass Warmtewet. Marijn Huijbers VBTM Advocaten m.huijbers@vbtm.nl 06-48 54 46 51

Masterclass Warmtewet. Marijn Huijbers VBTM Advocaten m.huijbers@vbtm.nl 06-48 54 46 51 1 Masterclass Warmtewet Marijn Huijbers VBTM Advocaten m.huijbers@vbtm.nl 06-48 54 46 51 Onderwerpen 2 Leveringsovereenkomst + algemene voorwaarden Warmtewet in relatie tot servicekosten Geschillenbeslechting

Nadere informatie

uitspraak van de Huurcommissie

uitspraak van de Huurcommissie uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 27 926 Huurbeleid Nr. 280 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

KANTOORRUIMTE Oostenburgergracht 17 D 1018 NA te Amsterdam

KANTOORRUIMTE Oostenburgergracht 17 D 1018 NA te Amsterdam KANTOORRUIMTE Oostenburgergracht 17 D 1018 NA te Amsterdam Voor meer informatie of een bezichtiging: Van Kempen BOG www.vankempenbog.nl Tel. nr. 06 49 22 54 98 E-mail: info@vankempenbog.nl Omschrijving

Nadere informatie

VOCHT EN VENTILATIE. Goede ventilatie voorkomt vocht in uw woning

VOCHT EN VENTILATIE. Goede ventilatie voorkomt vocht in uw woning VOCHT EN VENTILATIE Goede ventilatie voorkomt vocht in uw woning VENTILEREN GEZOND LUCHT OPEN BUITENLUCHT VOCHT RAMEN WONING Goede ventilatie voorkomt vocht in uw woning Het voorkomen van vocht in uw woning

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

Klein onderhoud / dagelijks onderhoud

Klein onderhoud / dagelijks onderhoud Klein onderhoud / dagelijks onderhoud Buiten het geplande onderhoud, ofwel planmatig onderhoud genoemd, zullen er ook onderhoudsverzoeken komen van eigenaren. In de splitsingsakte die u bij de koop van

Nadere informatie

Nieuws. Jaarlijkse uitgave. Huurverhoging. Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer...

Nieuws. Jaarlijkse uitgave. Huurverhoging. Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer... Nieuws Jaarlijkse uitgave Huurverhoging Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer... Info Algemeen Postbus 1502 320 BA Oud-Beijerland Lamborghinilaan

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

jaarbericht 2019 Amsterdam in cijfers Tabellen en figuren 2019 Woningmarkt algemeen

jaarbericht 2019 Amsterdam in cijfers Tabellen en figuren 2019 Woningmarkt algemeen jaarbericht 2019 Amsterdam in cijfers Tabellen en figuren 2019 Woningmarkt algemeen 18 amsterdamse federatie van woningcorporaties Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties 1 Amsterdam in cijfers 2019

Nadere informatie

Onderhoud / Serviceplan 2016

Onderhoud / Serviceplan 2016 Onderhoud / Serviceplan 2016 Optie 1: Servicecontract 1 (onderhoud VR ketel) 90,85 inclusief 21% btw Alle voorkomende storingen en reparaties aan de cv ketel worden verholpen met doorberekening Optie 2:

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Datum 22 september 2016 Bladnummer 1 van 6

Datum 22 september 2016 Bladnummer 1 van 6 Datum 22 september 2016 Bladnummer 1 van 6 Koolmonoxide Onderschat en onbegrepen gevaar Publicatiedatum rapport: 18 november 2015 Over het rapport Uit het onderzoek naar koolmonoxideongevallen blijkt dat

Nadere informatie

TE WOON Kopen of huren? U kiest!

TE WOON Kopen of huren? U kiest! TE WOON Kopen of huren? U kiest! Goed Wonen Zederik wil graag meer keuzemogelijkheden bieden voor haar klanten. Kopen of huren van dezelfde woning? Dat bepaalt u zelf! U kunt hierbij kiezen uit vier mogelijkheden:

Nadere informatie

Huurprijs ,- per jaar

Huurprijs ,- per jaar Stationsplein 128, 3844 KR Harderwijk Huurprijs 24.000,- per jaar Omschrijving TE HUUR Stationsplein 128 te Harderwijk OBJECT Representatieve KANTOORRUIMTE gelegen op de begane grond van een appartementen

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief en akkoordverklaring zonnepanelen

Aanbiedingsbrief en akkoordverklaring zonnepanelen Aanbiedingsbrief en akkoordverklaring zonnepanelen Ten geleide Bij deze vindt u een voorbeeld-aanbiedingsbrief en akkoordverklaring voor het aanbieden van zonnepanelen aan huurders. Mijn ervaring is dat

Nadere informatie