VOORBEELD. Verkoop van huurwoningen. De nieuwe regels voor verkoop van sociale huurwoningen. Derde (geheel herziene) druk, april 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORBEELD. Verkoop van huurwoningen. De nieuwe regels voor verkoop van sociale huurwoningen. Derde (geheel herziene) druk, april 2014"

Transcriptie

1 Verkoop van huurwoningen De nieuwe regels voor verkoop van sociale huurwoningen Derde (geheel herziene) druk, april 2014

2 VERKOOP VAN HUURWONINGEN De nieuwe regels voor verkoop van sociale huurwoningen Derde (geheel herziene) druk, april Nederlandse Woonbond Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. auteur John Cüsters met medewerking van Max Wondergem eindredactie Agnes Verweij vormgeving René Jongeneelen omslagfoto Jan Reinier van der Vliet drukwerk Roto Smeets GrafiServices Utrecht uitgever Nederlandse Woonbond Postbus AD Amsterdam telefoon fax ISBN NUR 755

3 Inleiding 5 Aantal verkopen neemt waarschijnlijk toe 5 Leeswijzer 6 1 Het overheidsbeleid Geschiedenis Actuele ontwikkelingen 10 Economische crisis 10 De gewijzigde fiscale behandeling van eigenwoningbezit 11 Verhuurderheffing en huurstijgingen 12 Toekomst van de corporatiesector Nieuwe verkoopregels 13 Verkoop aan zittende huurders of andere individuele bewoners 14 Verkoop aan een andere toegelaten instelling 15 Verkoop aan derden Standpunt van de Woonbond 17 2 Rol van verkoop in het woonbeleid Inleiding Verkoop als onderdeel van beleid Redenen om te verkopen Vermeende effecten van verkoop Uitponden 23 Moeizaam gedoe in gemengde complexen 23 Het Wooninvesteringsfonds 24 3 Invloed op het verkoopbeleid Belangrijk thema voor huurdersorganisaties De formele regels Invulling van de betrokkenheid van huurdersorganisaties 26 Het overleg op gemeentelijk of regionaal niveau 26 Het overleg op buurt- of complexniveau 27 Belangrijke vragen rond de verkoop van huurwoninen De Huurclausule 28 Wat is een Huurclausule 29 Wat staat er in een Huurclausule 29 De rol van de gemeente 30 Samenvattend 31 4 De afweging tussen (blijven) huren en kopen Als kopen mogelijk wordt Voorlichting en informatie? Wie mag kopen, tegen welke prijs? Huren of kopen? 35 De financiële afweging 35 De risico s van kopen 36

4 5 Faciliteiten voor kopers met lage(re) inkomens Inleiding Nationale Hypotheek Garantie Starterslening Verkoop onder voorwaarden 41 Grote verscheidenheid 41 Maatschappelijk Verantwoord Eigendom (mve) 41 Koopgarant 42 Koopcomfort 42 Sociale Koop 42 Koop Goedkoop 42 De Woonbond over verkoop met korting 43 6 Woningen kopen via een coöperatie Interessant alternatief Het coöperatieve model 46 Exploitatie Andere zaken om op te letten 48 Samenvattend Nawoord 49 Bijlagen 1 Stroomschema verkoopregels corporatiewoningen 53 2 Maximale huurprijsgrenzen voor zelfstandige woningen per 1 juli Ivbn Gedragscode verkoop (complexen) huurwoningen Bundel 2012, Gedragscodes Vastgoed Belang 60

5 I n l e i d i n g AANTAL VERKOPEN NEEMT WAARSCHIJNLIJK TOE De woningvoorraad in ons land bestaat momenteel voor zo n 60 procent uit koopwoningen. Dit aandeel is in de laatste decennia gestaag toegenomen: in 1960 was slechts 30 procent van de voorraad een koopwoning, in 1985 bedroeg het aandeel 43 procent. De toename van het aantal en aandeel koopwoningen in Nederland past in het overheidsbeleid om het eigenwoningbezit in ons land te vergroten. Eén van de belangrijkste manieren om dit te bewerkstelligen, is de hypotheekrenteaftrek: mensen kunnen de door hen betaalde hypotheekrente bij de aangifte voor de inkomstenbelasting aftrekken van hun inkomen. Alhoewel aan deze aftrek inmiddels beperkingen zijn gesteld, blijft hij een belangrijke stimulans om een eigen woning te kopen. Door de aftrek, de dalende woningprijzen en de forse huurstijgingen in de afgelopen jaren zijn de woonlasten van eigenaar-bewoners inmiddels in grote delen van het land lager dan voor huurders. Mede onder invloed van de crisis en de dynamiek op de arbeidsmarkt is huren in populariteit toegenomen. Desalniettemin blijft het overheidsbeleid gericht op het stimuleren van het eigenwoningbezit. Mogelijk zal het aandeel koopwoningen in de toekomst dus verder stijgen. De verkoop van sociale huurwoningen door woningcorporaties is één van de manieren waarop het eigenwoningbezit in Nederland toeneemt. Sinds 2000 bedraagt het aantal verkochte sociale huurwoningen zo n tien- tot vijftienduizend per jaar. Het kabinet-rutte ii wil de verkoop van huurwoningen bevorderen, niet alleen aan zittende huurders maar vooral ook aan beleggers. De verkoop aan beleggers moet bijdragen aan de krimp van de corporatiesector en de totstandkoming van een grotere particuliere huursector in het middensegment. De overheid ambieert voor Nederland minder volkshuisvesting en meer marktwerking op de woningmarkt. De verhuurders zelf zullen naar verwachting de mogelijkheden tot verkoop meer gaan benutten dan in het verleden. Zij staan onder financiële druk sinds ze met ingang van 2013, als bij- N E D E R L A N D S E W O O N B O N D 5

6 INLEIDING drage aan de overheidsfinanciën, gezamenlijk een verhuurderheffing moeten betalen die oploopt naar 1,7 miljard euro in Met de versoepeling van de regels en het toegenomen belang van corporaties bij verkoop is de kans groot dat het aantal verkopen van huurwoningen de komende jaren zal toenemen. In dit veranderde speelveld zullen huurdersorganisaties hun weg moeten vinden. Regelmatig zullen ze voor de vraag komen te staan hoe ze moeten reageren of adviseren bij verkoopplannen van de corporatie of commerciële verhuurder. Blijft de sociale huurwoningvoorraad in de regio wel op peil als bepaalde complexen worden verkocht? En wat als huurders hun eigen woning willen kopen? Soms zullen bewoners het plan opvatten om gezamenlijk een woningcomplex over te nemen. Geeft de verhuurder zulke initiatieven de ruimte in zijn verkoopbeleid? In Nederland maken de eerste bewonerscoöperaties nu plannen om eigenaar en daarmee ook beheerder te worden van hun woningcomplex. Deze eigendomsvorm, die bijvoorbeeld in Duitsland heel normaal is, zou in de toekomst wel eens een interessant alternatief kunnen worden naast de drie bestaande vormen koop, sociale huur en particuliere huur. LEESWIJZER Deze brochure is bedoeld om huurders en huurdersorganisaties wegwijs te maken in het thema verkoop van huurwoningen. In hoofdstuk 1 gaan we in op het overheidsbeleid. We kijken kort terug naar de geschiedenis van de verkoop van huurwoningen en gaan uitgebreid in op de huidige verkoopregels. Deze zijn opgenomen in de Circulaire verkoop corporatiewoningen MG , die op 1 oktober 2013 van kracht werd. U kunt de tekst van de circulaire vinden op (zoek op MG ). Aanvullende regels staan in de gewijzigde Regeling vervreemdingen woongelegenheden (eveneens geldig per 1 oktober 2013) en een wijziging (van 24 juni 2011) van het Besluit beheer sociale huursector. In hoofdstuk 1 staat ook het standpunt van de Woonbond over de verkoop van huurwoningen. Hoofdstuk 2 besteedt aandacht aan de rol die de verkoop van huurwoningen kan spelen in de volkshuisvesting. Welke overwegingen kunnen sociale en commerciële verhuurders hebben om woningen te verkopen en wat kunnen zij daarmee bereiken? Hoofdstuk 3 gaat in op het overleg over het verkoopbeleid: welke rol kunnen huurdersorganisaties spelen bij de verkoop van huurwoningen? En wat zijn de mogelijkheden van een Huurclausule; afdwingbare afspraken over hoe de nieuwe eigenaar in de toekomst met het complex en de huurders om zal gaan? In hoofdstuk 4 komen de verschillende regelingen en faciliteiten aan bod die speciaal zijn bedoeld om lage(re) inkomensgroepen te helpen bij het kopen van een woning: de Nationale Hypotheek Garantie, de Starterslening en de verkoop onder voorwaarden. Wat zijn de voor- en nadelen van deze faciliteiten en van de tussenvormen tussen huur en koop? Hoofdstuk 5 staat in het teken van de afweging tussen huur en koop voor de individuele bewoner: wat zijn de voor- en nadelen en wat betekent huren of kopen voor de (toekomstige) woonlasten en het onderhoud van de woning? Hoofdstuk 6 behandelt de mogelijkheid om als bewonerscoöperatie zelf een woningcomplex te kopen. Wat zijn de voordelen en wat komt er bij kijken? N E D E R L A N D S E W O O N B O N D 6

7 INLEIDING In de bijlagen vindt u onder andere een stroomschema van de verkoopregels uit de Circulaire verkoop corporatiewoningen MG en de twee gedragscodes van de bij de ivbn en VastgoedBelang aangesloten commerciële verhuur ders, die een rol spelen in de huidige verkoopregels. Cijfers over eigenwoningbezit, de stimulering daarvan en verkopen van huurwoningen Het rapport Cijfers over Bouwen en Wonen 2013 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bevat een keur aan cijfers die interessant zijn in het kader van deze brochure. Eigenwoningbezit Op 1 januari 2012 (recentere cijfers waren bij het schrijven van deze brochure niet beschikbaar) bestond de woningvoorraad in Nederland uit bijna 7,3 miljoen woningen. Daarvan is 60 procent een koopwoning, 31 procent een sociale huurwoning (in bezit van een woningcorporatie) en 9 procent een particuliere huurwoning. Verkoop huurwoningen Tussen 2000 en 2011 lag het aantal verkochte sociale huurwoningen in Nederland tussen en Het aantal verkopen aan zittende huurders is daarbij gestaag afgenomen van in 2000 naar in Het aantal verkopen aan anderen dan zittende huurders steeg van in 2000 naar in De gemiddelde verkoopprijs van een verkochte sociale huurwoning steeg van ,- in 2000 naar ,- in Er was daarbij nauwelijks verschil tussen de verkoopprijs bij verkopen aan zittende huurders en die bij verkopen aan anderen. Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (cfv) komt voor 2011 trouwens op hogere verkoopcijfers: in totaal, waarvan aan zittende huurders en aan anderen. Verkoop met korting In 2011 werd, volgens cijfers van het cfv, 57 procent van de bestaande corporatiewoningen verkocht zonder korting. Het aandeel verkopen met korting: minder dan 10 procent korting: 14,6 procent; korting tussen 10 en 20 procent: 3,8 procent; korting tussen 20 en 30 procent: 21,7 procent; korting groter dan 30 procent: 2,9 procent. Stimulering eigenwoningbezit In 2012 kostte de stimulering van het eigenwoningbezit de Nederlandse schatkist 10,1 miljard euro. Dit is het saldo van de hypotheekrenteaftrek (12,7 miljard) minus het eigenwoningforfait (2,6 miljard). Het beslag op de rijksuitgaven door het eigenwoningbezit neemt naar verwachting verder toe naar 11,4 miljard euro in De rijksuitgaven aan huurtoeslag zijn aanzienlijk lager. Het rijk gaf hieraan in 2012 ruim 2,7 miljard euro uit. In 2017 is dit naar verwachting ruim 3,1 miljard. N E D E R L A N D S E W O O N B O N D 7

8 INLEIDING Netto woonquote huurders en eigenaar-bewoners Eigenaar-bewoners gaven op 1 januari 2012 gemiddeld 25,3 procent van hun inkomen uit aan het wonen. Bij huurders lag de netto woonquote op gemiddeld 36,4 procent. In deze cijfers zijn de hypotheekrenteaftrek en de huurtoeslag meegenomen. De woonuitgaven betreffen de maandelijkse betalingen aan rente en aflossing dan wel aan huur, plus de overige woonlasten zoals Onroerende Zaak Belasting, energie en rioolrechten. Hypotheekvormen Op 1 januari 2012 waren in Nederland ongeveer 3,5 miljard hypotheken afgesloten. Daarvan was 35 procent een aflossingsvrije hypotheek, 34 procent een combinatiehypotheek (waarin meerdere hypotheekvormen worden gecombineerd) en 17 procent een spaarhypotheek. Annuïteitenhypotheken maakten slechts 4 procent uit van het totale aantal hypotheken. Op 1 januari 2009 bedroeg het aandeel van aflossingsvrije hypotheken overigens nog 37 procent en dat van de combinatiehypotheken 28 procent. Nationale Hypotheek Garantie Van de ruim 3,5 miljard hypotheken was op 1 januari procent afgesloten onder de Nationale Hypotheek Garantie (nhg). Drie jaar eerder, 1 januari 2009, was dit nog 33 procent. N E D E R L A N D S E W O O N B O N D 8

vrom000808 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 31 augustus 2001

vrom000808 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 31 augustus 2001 vrom000808 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 31 augustus 2001 Mede met het oog op het komende Algemeen Overleg informeer ik U over de

Nadere informatie

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014 Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld Februari 2014 Voorwoord Hierbij presenteren wij u de resultaten van ons onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Dit rapport is onderdeel van de Shared

Nadere informatie

Woningmarktspecial 2011. Woningmarkt in onbalans

Woningmarktspecial 2011. Woningmarkt in onbalans Woningmarktspecial 2011 Woningmarkt in onbalans 3 Woningmarktspecial 2011 - Woningmarkt in onbalans Voorwoord Deze eerste Woningmarktspecial analyseert de problematiek op de woningmarkt vanuit verschillende

Nadere informatie

BETAALBAARHEID VAN WONEN I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS

BETAALBAARHEID VAN WONEN I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. DE CONTEXT... 6 3. INZICHT IN DE PROBLEMATIEK... 8 3.1 WELKE HUISHOUDENS IN DE DOELGROEP KOMEN IN DE KNEL? WAT IS DE TREND DAARIN?

Nadere informatie

Woonlasten van huurders

Woonlasten van huurders RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Woonlasten van huurders Huur- en energielasten in de gereguleerde huursector De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen Woonvisie 2011 2016 Voorwoord...2 Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Woonbeleid en zijn omgeving...4 Hoofdstuk 2 Woonmonitor 2009...5 Hoofdstuk 3 Visie en doelstellingen wonen...7 Hoofdstuk 4 Woningbouwprogramma...8

Nadere informatie

Krapte op de sociale woningmarkt

Krapte op de sociale woningmarkt Krapte op de sociale woningmarkt Ontwikkelingen, prognoses en aanbevelingen voor de woningmarkt in Leeuwarden Huurdersplatform Nieuw Elan Leeuwarden, september 2012 Inleiding Als ambitieuze gemeente heeft

Nadere informatie

Voorwoord. Heerlen, juni 2010 Leo van de Pas, directeur Woningmarktcijfers.nl

Voorwoord. Heerlen, juni 2010 Leo van de Pas, directeur Woningmarktcijfers.nl Voorwoord De woningmarkt functioneert niet goed en zit op slot zijn veelgehoorde uitdrukkingen om de actuele situatie op de Nederlandse woningmarkt te kenschetsen. De economische crisis veroorzaakte een

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016

Ondernemingsplan 2012-2016 Ondernemingsplan 2012-2016 13 september 2012 Inhoudsopgave Leeswijzer... 3 Missie, Ontwikkelingen en Visie... 4 Ontwikkelingen... 4 Missie... 11 Visie... 12 Bedienen primaire doelgroep... 14 Betaalbaarheid

Nadere informatie

Van huur en koop naar coöp?

Van huur en koop naar coöp? Van huur en koop naar coöp? Een vooronderzoek naar de mogelijkheden van de coöperatieve rechtsvorm in het woondomein Auteurs: ir. A. Elbers en ing. drs. H. Pelgrum (Arcadis Nederland BV) Rotterdam, oktober

Nadere informatie

MASTER THESIS MSRE GEDRAGSECONOMIE EN DE COMPLEXGEWIJZE VERKOOP VAN CORPORATIEWONINGEN AMSTERDAM SCHOOL OF REAL ESTATE

MASTER THESIS MSRE GEDRAGSECONOMIE EN DE COMPLEXGEWIJZE VERKOOP VAN CORPORATIEWONINGEN AMSTERDAM SCHOOL OF REAL ESTATE GEDRAGSECONOMIE EN DE COMPLEXGEWIJZE VERKOOP VAN CORPORATIEWONINGEN!! MASTER THESIS MSRE AMSTERDAM SCHOOL OF REAL ESTATE AUGUSTUS 2014!! AUTEUR: ING. J.P. (JOEY) VAN NIFTRIK Titel Ondertitel Gedragseconomie

Nadere informatie

Eigen huis verliest gouden glans

Eigen huis verliest gouden glans Eigen huis verliest gouden glans Visie op de Nederlandse huizenmarkt 2015-2025 ING Economisch Bureau Maart 2015 Wat moeten huizenkopers weten? Trends op de woningmarkt tot 2025 Een koophuis is geen investering

Nadere informatie

Aanvalsplan Woningmarkt

Aanvalsplan Woningmarkt Aanvalsplan Woningmarkt onderdeel van Investeringsagenda Wurkje foar Fryslân versie 3 oktober 2013 Wurkje foar Fryslân 1 Inhoud Blz. 1. Inleiding 4 2. Het gevolgde proces 5 3. Feiten en ontwikkelingen

Nadere informatie

Betaalbaarheid wonen in beeld

Betaalbaarheid wonen in beeld Stadsregio Arnhem Nijmegen Betaalbaarheid wonen in beeld 30 augustus 2014 DATUM 30 augustus 2014 TITEL Betaalbaarheid wonen in beeld ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Stadsregio Arnhem Nijmegen Boulevard Heuvelink

Nadere informatie

Koopgarant Kopen zonder zorgen

Koopgarant Kopen zonder zorgen h e t b i l d t f e rwerderadiel m e n a l d u madeel f r a n e k e r a d e e l Koopgarant Kopen zonder zorgen Veel mensen denken er wel eens over om een huis te kopen. Maar de stap om het ook daadwerkelijk

Nadere informatie

Gemeente Zwolle. Onderzoek sociale huur en goedkope koop

Gemeente Zwolle. Onderzoek sociale huur en goedkope koop Gemeente Zwolle Onderzoek sociale huur en goedkope koop 19 februari 2013 Projectnr. 193.105/g Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Kwartaalbericht Woningmarkt

Kwartaalbericht Woningmarkt Kwartaalbericht Woningmarkt November 212 Kennis en Economisch Onderzoek Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies 3 Prijsontwikkeling 4 Wat houdt kopers bezig? 9 Daling woningoverdrachten 14 Woningaanbod

Nadere informatie

Nieuwe uitdagingen op de woningmarkt Balans van de Leefomgeving 2014 deel 2

Nieuwe uitdagingen op de woningmarkt Balans van de Leefomgeving 2014 deel 2 Nieuwe uitdagingen op de woningmarkt Balans van de Leefomgeving 214 deel 2 Beleidsstudie Nieuwe uitdagingen op de woningmarkt Balans van de Leefomgeving 214 deel 2 Frank van Dam, Martijn Eskinasi en Carola

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 22 juni 2015 Prioriteiten volkshuisvesting

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 22 juni 2015 Prioriteiten volkshuisvesting > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Betreft Prioriteiten

Nadere informatie

Concurrentie in corporatieland

Concurrentie in corporatieland Concurrentie in corporatieland Marktwerking als instrument voor verhoging van de efficiëntie oktober 2001 Arjen Wolters Roelof Verhage 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Voorwoord 5 1 Inleiding 7 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

I Waarom Slimmer Kopen slimmer is

I Waarom Slimmer Kopen slimmer is I Waarom Slimmer Kopen slimmer is De prijs, de hoge maandlasten en de risico s. Dat zijn doorgaans de redenen die iemand ervan weerhouden een (andere) woning te kopen. Geldt dat ook voor u? In dat geval

Nadere informatie

Commissie Alternatieve Financieringsarrangementen Woningmarkt-II. Verkenning rol institutionele beleggers bij financiering (vrije) huursector

Commissie Alternatieve Financieringsarrangementen Woningmarkt-II. Verkenning rol institutionele beleggers bij financiering (vrije) huursector Commissie Alternatieve Financieringsarrangementen Woningmarkt-II Verkenning rol institutionele beleggers bij financiering (vrije) huursector maart 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding en opdracht... 3 2. Analyse

Nadere informatie

CORPORATIES EN BELEGGERS

CORPORATIES EN BELEGGERS CORPORATIES EN BELEGGERS WAT KUNNEN ZIJ VOOR ELKAAR BETEKENEN Amsterdam School of Real Estate Scriptie Master of Real Estate 2008/2010 Auteur: Ad Visscher Begeleider: Prof. Dr. Johan Conijn Datum: 1 oktober

Nadere informatie

Zo flexibel als een huis

Zo flexibel als een huis Oplossingsrichtingen voor meer dynamiek op de woningmarkt Tineke Lupi Hanneke Schreuders en Frank Wassenberg (Platform31) Oplossingsrichtingen voor meer dynamiek op de woningmarkt Hanneke Schreuders Frank

Nadere informatie

Het zekere voor het onzekere

Het zekere voor het onzekere Het zekere voor het onzekere Straatweg 25 3621 BG BREUKELEN T 0346-291641 F 0346-291671 E nyfer@nyfer.nl I www.nyfer.nl Dit onderzoek is uitgevoerd met financiële steun van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

Nadere informatie

Corporaties in het hart van de samenleving. De Vernieuwde Stad investeert in de kabinetsformatie

Corporaties in het hart van de samenleving. De Vernieuwde Stad investeert in de kabinetsformatie Corporaties in het hart van de samenleving De Vernieuwde Stad investeert in de kabinetsformatie Corporaties in het hart van de samenleving De Vernieuwde Stad investeert in de kabinetsformatie Utrecht,

Nadere informatie

Vastgoedmanager ontmoet woningcorporatie

Vastgoedmanager ontmoet woningcorporatie Vastgoedmanager ontmoet woningcorporatie Een verkenning van kansen in de corporatiemarkt 3 september 2012 Status: concept ir. S. de Vos mw. dr. ir. ing. I.I. Janssen 1 P a g i n a Vastgoedmanager ontmoet

Nadere informatie

D66: Help Starters de Woningmarkt op Tien concrete maatregelen die nieuwe huurders en kopers een kans geven

D66: Help Starters de Woningmarkt op Tien concrete maatregelen die nieuwe huurders en kopers een kans geven D66: Help Starters de Woningmarkt op Tien concrete maatregelen die nieuwe huurders en kopers een kans geven Samenvatting De woningmarkt zit op slot. Vooral starters komen momenteel moeilijk aan een passend

Nadere informatie

ARBEIDSMARKT VERKENNING WONING- CORPORATIES

ARBEIDSMARKT VERKENNING WONING- CORPORATIES ARBEIDSMARKT VERKENNING WONING- CORPORATIES 26 augustus 2014 Rapportage voor Aedes, Bonden CNV/FNV en Fonds Leren en Ontwikkelen Woningcorporaties (FLOW) ARBEIDSMARKT VERKENNING WONINGCORPORATIES Rapportage

Nadere informatie

Institutionele vastgoedbeleggers, zoals pensioenfondsen en

Institutionele vastgoedbeleggers, zoals pensioenfondsen en op de huurwoningenmarkt Uitgave September 2011 Naar een vrije sector huurmarkt Institutionele vastgoedbeleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars, kunnen een veel grotere rol gaan spelen op de Nederlandse

Nadere informatie