Brunelleschi. De Dom van Florence

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brunelleschi. De Dom van Florence"

Transcriptie

1 Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv, Arnhem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, digitaal, door fotokopieën of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Brunelleschi DeDomvanFlorence DeBasilicadiSantaMariadelFioreofkortwegdeDuomo(dom)ishetbekendstesymboolvan destadflorence.hetisdeopdrienagrootstekathedraalvaneuropa. In1296werdmetdebouwvandekathedraalbegonnen.Debouwvandekathedraalheeft eenaantaleeuwengeduurd.deeerstebouwmeestervandekathedraal,arnolfodicambio, kwamomhetleveninhetbeginvandeveertiendeeeuw,datleveredvertragingopvoorde verderebouw.laterebouwmeesterswaren;francescotalenti,giottoengiovannidilapo Ghini.Uiteindelijkwerddekathedraalafgebouwdmetdeberoemdekoepeloverwelvingvan hetkoordoorfilippobrunelleschi. DebeheerdersvandeSantaMariadelFiorekwamensamenmetdeconsulsvanhetwolgilde endeplaatselijkearchitecteneningenieursteneindetebesprekenhoedekoepelzouworden gebouwd.filippo sadviesluiddedatmenhetgebouwmoestoptrekkenvanafhetdak, waartoeeenvijftienelhogetrommeldiendetewordengemaaktmetinhetmiddenvanelke zijdeeenrondvenster,wantditzounietalleendedrukopdedraagkoepelsverlichten,maar ookhetaanzettenvandegrotekoepelvergemakkelijken.

2 VervolgensbleefhijmaandenlanginFlorence,waarhijinhetgeheimmodellenen werktuigenvervaardigde,allesvoordebouwvandekoepel. Toenhijopeenmorgenhoordedatmenvanplanwaseenaantalingenieurseensomgeld toetekennenomdekoepeltekunnenbouwen,haaldehijhetinzijnhoofdomweernaar Rometerugtekeren,wanthijmeendedatzijnreputatiegroterzouzijnalshijweervan buitendestadgehaaldmoestworden,danwanneerhijinflorencebleef.eninderdaad, terwijlhijzichinromebevond,besprakmenteflorencedebouwplannen,waarbijmen opmerktehoescherphoescherphetvernuftwasdatinfilippo'strefzekereplannenlag besloten:eendurfzoalsbijanderemeestersnietwerdaangetroffen.menbeslootalle aspectenvandeonderneminggoeddoortenemenenergingeenbriefnaarfilippoinrome methetverzoeknaarflorenceterugtekeren.daarditprecieswaswathijwilde,voldeedhij zeerbeleefdaanhetverzoek.opdebijeenkomstvanhetwolgilde,waarbijookalle bouwmeestersaanwezigwarensprakhijdevolgendewoorden:"herenbeheerders,uiteraard hebbengroteprojectenaltijdvoormoeilijkhedengezorgd;enwelheelinhetbijzonderisdat hetgevalbijditprojectvanu,meerzelfsdanuwellichtbeseftwantikvraagmeafofzelfsde oudenooiteengewelfhebbendoenverrijzendatzoontzagwekkendwasalsditzalworden enikhebvaaknagedachtoverdearmaturen,zoweldieaandebinnen alsdieaande buitenkant,enhoemenhierveiligaanzoukunnenwerken,maareenoplossingvoordeze problemenhebiknooitkunnenvinden:ikstaversteld,zowelvandeomvangalsvande hoogtevanditbouwwerk;immers,alsdekoepelrondzoukunnenzijn,dankonmende methodevolgendiederomeinenhebbentoegepastbijhetoptrekkenvanhetpantheonte Rome,ikbedoeldeRotonda;maarwijmoetenhierwerkenmetachtzijden,en verbindingsbalkenenstenensluitingen,watveelmoeilijkhedenzalopleveren.maaralsik bedenkdatdezetempelisgewijdaangodenaandemaagd,vertrouwikeropdatzij,daar hetomeenwerkteharergedachtenisgaat,beslistvoordekenniszalzorgdragenwaarhet onsnuaanontbreekt,daaraankracht,wijsheidenvernufttoegevoegdvoordetoekomstige scheppervaneendergelijkgebouw.alsuweedelhedentothetbesluitkomendatdekoepel moetwordengebouwd,danzultugenoodzaaktzijnuwlichttevensbijanderenoptesteken, ennietslechtsbijmij,wantikgeloofnietdatubijeenzaakzogewichtigalsdezemetmijals raadgeverkuntvolstaan;nee,uzultkostenmoetenmakenenverordenerendaterbinnen eenjaar,opeennadervasttestellendatum,architectennaarflorencekomen,nietalleenuit ToscaneenItalië,maarookuitDuitslandenFrankrijk,envanallenationaliteiten,omhundit werkvoorteleggen,enalsaldiemeestersdeproblemenhebbenbesprokenenopgelost,zal menkunnenbeginnenendeopdrachtaandiegenegevendiehetmeestconcretebewijs heeftgeleverdvaneengoedemethodeeneenjuistinzichtindezezaak.eenanderadvieskan ikunietgeven." DeconsulsenbeheerderswareningenomenmetFilippo'splanenmetzijnadvies,maarze haddengraaggeziendathijeveneenseenmodelhadgemaakteneroverhadnagedacht.hij deedechteralsofhethemonverschilliglietenzeidathijbrievenuitromehadontvangen waarinhijwerdverzochtterugtekerenennamafscheid. InRomedachthijonophoudelijknaoverhoediekoepelgebouwdmoestworden,plannen makendenzichvoorbereidendopditgroteproject. DeuitnodigingvandeanderearchitectenhadFilippoalleenmaargedaanopdatzijgetuigen zoudenzijnvanzijnenormevernuft,ennietzozeeromdathijdachtdatzijinstaatzoudenzijn eenbouwplantemakenvoordeoverwelvingvandetribune,laatstaandatzijeendergelijke opdrachtzoudenaanvaarden,wantdiewasveeltezwaar.zogingerveeltijdoverheen voordatdearchitectenuithunverschijnendelandenvanherkomstindestadwaren gearriveerdmenhadnamelijkvanuitflorencedeinfrankrijk,hetduitserijk,engelanden SpanjewoonachtigeFlorentijnsekoopliedenopdrachtgegevenarchitectenuittenodigenen

3 nietopgeldtekijken,waarheteromgingvandevorstenaldaargedaantekrijgendatzede moestervarenenwaardevollegeestenverlofzoudengeventevertrekken. In1420tenslottewarenaldezemeestersvanbovendeAlpeninFlorencebijeen,samenmet dieuittoscaneenallekundigeontwerpersuitdestadzelf:duskeerdeookfilippouitrome terug.zekwamenbijeenindedomfabriekvandesantamariadelfiore,inaanwezigheidvan deconsuls,debeheerderseneenkeurvandemeestdeskundigeburgers,opdatmen,navan eeniedertehebbengehoordwathijeroverdacht,toteenbesluitzoukunnenkomenover hoedetribunezouwordenoverwelfd;duswerdenallearchitectenterzittingontvangen, menhoordevanelkopzijnbeurtwathijervanvondenwatvoorplanhijhaduitgedacht.en hetwaskostelijkaldiemerkwaardige,verschijnendeopvattingenovereenzelfdeonderwerp aantehoren,wantdeeenvonddatervanafdegrondgemetseldepijlersmoestenworden opgetrokken,omdaaropdebogentewelven,terwijlzeookhetbalkwerkkondendragen waarophetverderegewichtzousteunen;anderenzeidendatmendekoepelbeteruit puimsteenkonoptrekken,omdathijdanlichterzouzijn.enzelfswaseriemanddie voorsteldedekoepeltevullenmeteenmengselvanaardeenmunten,waarnamen,wanneer dekoepeleenmaalgebouwdwas,aanallendiedatwildentoestemmingzougevenomde aardetedoorzoeken,zodathetvolkineenoogwenkalleszouhebbenopgeruimdzonderdat hetietskostte. AlleenFilippobeweerdedatmendekoepelkonbouwenzonderaldathoutenzonderpijlers ofaarde,metveellagerekostendanmenzouhebbenmetaldiebogen,enheeleenvoudig zonderarmatuur.deconsuls,diehaddenverwachtdathijmetheteenofanderemooieplan zoukomen,endebeheerders,endeburgers,allemaalvondenzedatfilippoonzinhad uitgekraamdenzelachtenhemuitenstakenerdedraakmee;zewenddenzichvanhemaf enzeidendathijmeteenandervoorstelzoumoetenkomen,wantdathieruitwelbleekhoe gekhijwas.ditnuvondfilippoeenbelediging,enhijzei:'mijneheren,neemtuvanmijaan datdekoepelonmogelijkopeenanderemaniergebouwdkanworden,enookallachtuom mij,uzultbegrijpen,alsuuwkoppigheidwiltopgeven,dathetnietmoetofkanworden gedaandanzo.enaludekoepelzouwillenuitvoerenopmijnmanier,dandientdezeeen krommetemakenalsineenspitseboog,enhijmoetdubbelwordengebouwd,meteen gewelfbinnenhetgewelf,zodanigdatiemandtussenbeidegewelvenkanlopen;enbovende plaatsenwaardeachtzijdenhoekenvormen,dientmen,vanwegehetgewichtstenenspiraal aantebrengenomhetgebouw,datzozwaaris,stevigteverankerenenrondallezijdenzijn tevenseikenhoutenverbindindingsbalkennodig.enmenmoetdenkenaanlichtopeningen, aantrappen,enaangoten;waardoorhetregenwaterwegkan.enniemandvanuheefteraan gedacht(daarommoetikuernuopwijzen)datmenaandebinnenkantsteigerskan aanbrengenvooralsermozaïekenwordenaangebracht,ennogoneindigveelandere moeilijkezaken;maarikbeninstaatdekoepelvoormijtezien,enikweetdathetopgeen anderemaniermogelijkisendatergeenanderewegtegaanisdandiewelkeikuwijs.' Alpratenderaaktehijverhit,enhoemeerhijprobeerdezijnopvattingenduidelijkvoorte stellen,opdatzijhemzoudenbegrijpenengeloven,destemeerbedenkingenkregenzijen destemindergeloofdenzehem.tenslottehieldenzehemvooreenezeleneenkletskous. Daaromwerdhemverscheidenemalengezegddathijmoestgaan,enomdathijditbeslist weigerde,werdhijdoordeboden,degehoorzaaluitgedragen,wantmenhieldhemvoor stapelgek.hetwaszo'nschandaaldatfilippolaterheeft,moetentoegevendathijzich nergensindestaddurfdetevertonen,uitangstdathijzouhoren:"kijk,daargaatdegek."in degehoorzaalwarendeconsulsinvergaderingachtergebleven,zowelomdeingewikkelde oplossingenzoalsdiewarenvoorgestelddoordeanderemeesters,alsomdevoorstellenvan Filippo,wiensideeënhunalsdwaasvoorkwamen(hetleekhundathij;bijditwerktwee dingenwildedienietterijmenvielen:enerzijdshetbouwenvaneendubbelgewelf;wat

4 immerseenschandelijkzwaargewichtzouopleveren,enanderzijdszijnvoorstelomzonder armatuurtewerken),terwijlfilippovanzijnkantnietmeerwistwattedoennaaldiejaren diehij;omdezeopdrachttekrijgenaanstudiehadbesteed,enmeerdaneenskwamhij;in deverleidinguitflorencewegtegaan.niettemin,alshij;wildewinnenmoesthijzich wapenenmetgeduld,wanthijhadgenoegmeegemaaktomtewetendatindestadflorence niemandnooitlangbijeenenhetzelfdevoornemenblijft.filippohadeenkleinmodel vervaardigddathijzouhebbenkunnenlatenzien;maarhijwildehetnietlatenzien,nuhij hadkennisgemaaktmethetgeringebevattingsvermogenvandeconsuls,deafgunstbijde anderekunstenaarsendewispelturigheidvandeburgers,dienueensopdehandvandeeen warenendanweeropdievandeander,alnaargelanghetinhunhoofdopkwam;enik verbaasmedaarnietover,wantinflorencepretendeertiedereenevenveelverstandvan kunsttehebbenalseenervarenmeester,ookalzijnermaarweinigendieerechtietsvan begrijpen;ditzijgezegdzonder,hentewillentreffendieerwelverstandvanhebben.filippo nubegondatwathijbijhetcollegenietvoorelkaarhadkunnenkrijgen,bijelkvandeleden afzonderlijkteproberen,doornueensdezeconsulaantespreken,danweerdiebeheerder, enookveleburgers,waarbijhijdaneengedeeltevanzijnontwerplietzien,entenslotte kreeghijhenzoverdatzebeslotendatdeopdrachthetzijnaarhemtoemoestgaan,hetzij naareenvandevreemdelingen. Hierdooraangespoordkwamendeconsulsweerbijeenennogmaalsbesprakende architectendezaak,maarallenwerdendoorfilippomettalvanargumentenbestookten niemandkontegenhemop.menzegtdatbijdezegelegenheiddewoordenstrijdoverhetei plaatshad,enwelalsvolgt.zijwildendatfilippopreciesverteldewathijindezinhadendat hijzijnmodelzoutonen,zoalszijelkhethunnehaddenlatenzien.filippowildedatnietmaar hijdeeddeanderemeesters,zoweldevreemdelingenalsdieuitdestadzelf,hetvoorsteldat degenedieeeneirechtoponlatenstaanopeenmarmerenplaat,dekoepelzoubouwen, wantdatmendaaraanzoukunnenzienhoeknapzewaren.mennamduseeneienalle aanwezigemeestersprobeerdenhetrechtoptelatenstaan.maarhetlukteniemand.toen mendaaroptegenfilippozeidathijhetmoestproberen,namhijheteiminzaamop,tiktede onderkanttegendemarmerenplaatstukenliethetrechtopstaan.toendekunstenaarsluide tekennengavendatzijditnetzogoedhaddenkunnendoen,antwoorddefilippolachenddat zijookzoudenwetenhoezedekoepelmoestenbouwenalszezijnmodelenontwerpzagen. EnalduswerdbeslotendatFilippodeopdrachtkreegdekoepeluittevoerenenmenzijhem dathijdeconsulsenbeheerdersnadereinformatiemoestverschaffen. Hijgingnaarhuisentenbehoevevanhetcollegezettehijzijnplannenzoduidelijkmogelijk oppapierenwelalsvolgt:"illustereheren,ikhebterdegenagedachtoverdemoeilijkheden dieditgebouwzalopleveren,enikbenvanmeningdathetonmogelijkineenvolkomen rondevormkanwordengebouwd,geletophetfeitdathetoppervlakaandebovenkant, waardelantaarnmoetkomendanzogrootzouwordendathetspoedigzouinstorten wanneerhetietstedragenkrijgt;ikgelooftrouwensdatarchitectendienietvoorde eeuwigheidbouwen,geenliefdehebbenvoordetraditieenhetbelangdaarvannietinzien. Maarikconcludeeruithetvoorgaandedathetbinnenstegewelfgesegmenteerdmoet rondlopeninovereenstemmingmetdezijden,waarbijmendeproportiesendekrommevan eenspitseboogmoettoepassen;ditishetgevalomdatdekrommevanditsoortboogaltijd opwaartsdringt,zodat,wanneerdelantaarneropdrukt,zijtezamenvoordeduurzaamheid vanhetgebouwzorgdragen.enaandevoetdienendewandeneendiktetehebbenvandrie driekwartel,enzemoetenpiramidaalopstijgen,tegenelkaaraandrukkendtotwaarde koepelzichsluitenwaardelantaarnzalkomen.opditpuntiseendiktevaneeneneen kwartelvereist;vervolgensdientmenoverditgewelfheeneentweedegewelftebouwen (aandevoettweeënhalveeldik),teneindehetbinnenstetegenhetregenwaterte beschermen.ookditgewelfdientpiramidaalnaarbovenaftenemen,zodathetzichnetals

5 deanderebijdelantaarnsluit.,endaaraandetopmoetdediktetweederdeelbedragen.er moetopelkehoekeenribkomen,datwordenerachtintotaal;enermoetentweeribben komeninhetmiddenvanelkvlak,zodatheterzestienworden.opelkvlak,zowelaande binnen alsaandebuitenkant,moetenertussendehoekentweeribbenkomen,elkvierel dikaandebasis......alleribbenwordenopgetrokkeninmacignoenhardsteen,enookdezijdenvandekoepel moetenvanhardsteenzijnenmetderibbenwordenverbondentotopeenhoogtevan vierentwintigel,waarbovenmenzolichtmogelijkverderbouwt,inbaksteenofinpuimsteen, vrijnaarhetoordeelvandeuitvoerder.aandebuitenzijdedientbovenderonderameneen omgangtekomendieaandeonderkanteengalerijvormt,metopengewerkteborstweringen vantweeelhoog,encorresponderendmetdievandekoepeltjeseronder;ofeigenlijk moetenertweeomgangenbovenelkaarkomen,rustendopeenrijkversierdelijst:ende bovenstegangmoetdanonoverdektjblijven.hetregenwatermoetvandekoepelafstromen naareenmarmerengoot,eenderdeelbreed,enmoetvandegootdoorhardstenenspuiers wegvloeien;opdebuitenvlakkenvandekoepelmoetmenopdehoekenachtmarmeren ribbenaanbrengen,zodikalsnodigis,eenelbuitendekoepelstekendenmettweeelbrede lijstenerbovenop:overalmoetendezekomen,vandetoptotaandegoot;dezeribben dienenpiramidaaloptelopenvanafhunbasistotaandetop. ToenFilippoditalleshadopgeschreven,ginghijdevolgendemorgennaarhetcollegeen overhandigdedeconsulshetvelpapier,datzezorgvuldigbestudeerden.hoewelhetboven hunmachtging,vielhunfilippo'stegenwoordigheidvangeestopenzagenzeindatgeenvan deanderearchitectenzovoortvarendtewerkgingalshij:wantfilippolegdeinzijnbetoog zo'nmanifestezekerheidaandedag,doorsteedsmaardezelfdedingentebeweren,zo doordachtdathetnetwasofhijaltienkoepelshadgebouwd;deconsulstrokkenzichterug enoverwogenhemdeopdrachttegunnen,wantiederpuntvanzijnbetooghadhun instemming,alleenzoudenzegraagenigbewijsziendatmenditgewelfzoukunnen optrekkenzonderarmatuur.metgelukwerdaanditverlangenvanhentegemoetgekomen, wantbartolomeobarbadorihadheteralmetfilippoovergehaddathijeenkapelwildelaten bouwenindesantafelicita,enfilippowasdaaralaanbegonnenenhadzonderarmatuur hetgewelfdoenverrijzenvandezekapelrechtsnaastdeingangvandekerk,bijde wijwaterbak,dieeveneensvanzijnhandis;enindiezelfdetijdbouwdehijookhetgewelf vooreenanderekapel,indesanjacoposopr'arno,voorstiattaridolfi,naastdekapelvan hethoofdaltaar.hiermeeverwierfhijmeerkredietdanmetzijnwoorden.zohadhijhet vertrouwengewonnenvandeconsulsenbeheerders,doorwathijhadgeschrevenendoor hetwerkdatzevanhemhaddengezien,enineenstemming(waarbijiedereenboonineen urndeed)werdbeslotendathijdeopdrachtvoordebouwvandekoepelkreeg,enze benoemdenhemtotbouwmeester.maarzecontracteerdenhemslechtsvoorheteerste deel,toteenhoogtevantwaalfel,wantzewildeneerstzienofhetgoedging,zeidenze;en alshetgingzoalshijhunzei,danzoudenzehemzekeropdrachtgevenookderestte bouwen.filippoverbaasdezichoveralhetonbegripenwantrouwendathijbijdeconsulsen debeheerdersontmoette,enalshijernietvanovertuigdwasgeweestdatniemandanders danhijdekoepelzoukunnenbouwen,danwashijernietaanbegonnen;maaromdatzijn verlangenuitgingnaarderoemdiehijhiermeezouverwerven,namhijdeopdrachtaanen verplichttezichertoeditwerktoteenvolmaakteindetebrengen.wathijhadgeschreven werd,evenalszijnzojuistgenoemdeverplichting,gekopieerdineenboekwaarinde administrateurderekeningenvoorhethoutenhetmarmerbijhield,enhijontvinghetzelfde salarisalsvoorheendeanderebouwmeesters. ToendevakliedenendeburgersvernamendatdeopdrachtnaarFilippowasgegaan,wasdit indeogenvandeéén,eengoede,indievandeander,juisteenslechtezaak.

6 Terwijlmenbezigwasvoorzieningentetreffenommetdebouwtekunnenbeginnen, vormdezichonderdeburgersenambachtsliedeneengroepdiebedenkingenhadtegende beslissingvandeconsulsendebeheerdersdievolgenshenoverhaastgenomenwas,want eendergelijkprojectmoestnietwordenuitgevoerdopadviesvaneenenkelepersoon;endit besluit,zovondenze,zounogteverontschuldigenzijngeweestalsmennietover voortreffelijkeliedenhadkunnenbeschikken,maarerwarenermeerdangenoeg;enhier zoudestadgeeneermeeinleggen,wantbijeenofanderongeluk,zoalsdatin,debouwafen toepleegtvoortekomen,zoumenhenkunnenlakenalspersonendieeentezwarelastop deschoudersvaneenenkelinghaddengelegd,zonderrekeningtehoudenmetdeschadeen schandediehieruitzoudenkunnenvoortvloeienvoordegemeenschap;endaaromals tegenwichtvoorfilippo'svervoering,zouhetgoedzijnomeenmedebouwmeesteraanhem toetevoegen.nuwaslorenzoghibertizeerinaanziengestegendoorzijnwerkaande deurenvandesangiovanni,waarmeehijhetbewijsvanzijnvernufthadgeleverd;enhet bleekweldathijindegunststondbijbepaaldepersonenmetveelinvloedopdeoverheid, wanttoendezepersonenzagenhoezeerfilippo'sroemtoenam,dedenze,onderhet voorwendselvanliefdeengenegenheidtothetbouwwerk,zodanighuninvloedbijdeconsuls endebeheerdersgeldendatghibertiaanfilippowerdtoegevoegdalsmedebouwmeesterin ditproject.hoegrootfilippo'swanhoopenbitterheidwarentoenhijvernamwatde beheerdershaddengedaan,kanmenopmakenuithetfeitdathijbijnauitflorencewas weggevlucht,alsdonatelloenlucadellarobbiaernietwarengeweestomhemtetroosten. Werkelijkgodvergetenisdevenijnigewoedevanhendie,inhuneerzuchtigewedijveren verblinddoornijd,andermanseerenschonewerkeningevaarbrengen.aandezeliedenwas hetbeslistniettedankendatfilipponietzijnmodellenstuksloeg,zijnontwerpenverbrandde eninminderdaneenhalfuurtijdalleskapotmaaktewathijinaldiejarenmetzoveelmoeite totstandhadgebracht.eerstverontschuldigdedebeheerderszichtegenoverfilippoen wektenzehemopvoorttegaan,omdathijenniemandandersdeontwerperenschepper vanditbouwwerkwas;maartochkendenzelorenzoeensalaristoeevenhoogalsdatvan Filippo.Zonderveelenthousiasmezettedezehetwerkvoort,indewetenschapdathijerop zoumoetenzwoegenomvervolgensdeeerenfaamtemoetendelenmetlorenzo

Schets met het nieuwe Stadhuis in het midden en het Beursgebouw (links) dat boven de Amstel was gebouwd.

Schets met het nieuwe Stadhuis in het midden en het Beursgebouw (links) dat boven de Amstel was gebouwd. Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv Arnhem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of

Nadere informatie

Wat maakt je zo boos?

Wat maakt je zo boos? Shari Klein en Neill Gibson Wat maakt je zo boos? 10 stappen om boosheid te transformeren naar een win-win situatie. Een presentatie van de ideeën van Geweldloze Communicatie en hoe je ze kunt toepassen

Nadere informatie

27ste Editie Biologisch - Dynamische Zaai- Plant- en Oogstkalender 2015

27ste Editie Biologisch - Dynamische Zaai- Plant- en Oogstkalender 2015 27ste Editie Biologisch - Dynamische Zaai- Plant- en Oogstkalender 2015 Opgemaakt volgens de Siderische zodiac (Maria Thun) www.koninklijkevolkstuinenkluisbergen.centerall.com Samenstelling José Orins

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor PC's. McAfee All Access

Installatiehandleiding voor PC's. McAfee All Access Installatiehandleiding voor PC's McAfee All Access COPYRIGHT Copyright 2010 McAfee, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, uitgezonden, overgezet of opgeslagen

Nadere informatie

ZELF STARTEN MET NEDERLANDS NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN

ZELF STARTEN MET NEDERLANDS NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN ZELF STARTEN MET NEDERLANDS NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN Het zelfstudiepakket Zelf starten met Nederlands is ontwikkeld door Uitgeverij Boom in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Nadere informatie

muzieklessen op toetsinstrumenten voor verstandelijk gehandicapten peter mak paul van geert

muzieklessen op toetsinstrumenten voor verstandelijk gehandicapten peter mak paul van geert muzieklessen op toetsinstrumenten voor verstandelijk gehandicapten peter mak paul van geert muzieklessen op toetsinstrumenten voor verstandelijk gehandicapten muziekboek peter mak paul van geert van gorcum,

Nadere informatie

Handleiding gebruik presentaties Basisopleiding Bedrijfshulpverlener

Handleiding gebruik presentaties Basisopleiding Bedrijfshulpverlener Handleiding gebruik presentaties Basisopleiding Bedrijfshulpverlener Inhoud pagina 1. Copyright 2 2. Lettergrootte aanpassen 2 3. Dia s verbergen 3 4. Nieuwe dia s maken 4 5. Animatie regel-voor-regel

Nadere informatie

Startpunt: jaarpaal 1733, hoek Jeurlinksweg/Oude Deventerweg, Holten. Nieuw!!! Nieuw???

Startpunt: jaarpaal 1733, hoek Jeurlinksweg/Oude Deventerweg, Holten. Nieuw!!! Nieuw??? Rondwandeling Holterberg Startpunt: jaarpaal 1733, hoek Jeurlinksweg/Oude Deventerweg, Holten. Nieuw!!! Nieuw??? Intro Dit deel van het Wereldtijdpad werd op 11 oktober 2008 officieel in gebruik genomen.

Nadere informatie

Wat weten we van onze offsetschotel?

Wat weten we van onze offsetschotel? Copyright 2013 De Transponder. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige

Nadere informatie

jeugdgezondheidszorg En nu lekker slapen! Hoi wereld... hier ben ik www.icare.nl

jeugdgezondheidszorg En nu lekker slapen! Hoi wereld... hier ben ik www.icare.nl jeugdgezondheidszorg En nu lekker slapen!... hier ben ik www.icare.nl Informatie voor ouders/verzorgers Veel kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar maken een kortere of langere periode door van weinig

Nadere informatie

Studio Visual Steps. Adobe Reader X. PDF-bestanden openen, lezen en afdrukken

Studio Visual Steps. Adobe Reader X. PDF-bestanden openen, lezen en afdrukken Studio Visual Steps Adobe Reader X PDF-bestanden openen, lezen en afdrukken Dit cahier is geschreven volgens de Visual Steps -methode. 2011 Visual Steps B.V. Mei 2011 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

TIP! Een boek opmaken in Word. Om uw boek te maken hebben wij verschillende PDF bestanden nodig:

TIP! Een boek opmaken in Word. Om uw boek te maken hebben wij verschillende PDF bestanden nodig: Een boek opmaken in Word Om uw boek te maken hebben wij verschillende PDF bestanden nodig: 1 PDF bestand voor het binnenwerk (de daadwerkelijke inhoud) 1 PDF bestand voor het omslag of kaft 1 PDF bestand

Nadere informatie

Whitepaper. Waarom begrijp je me niet?

Whitepaper. Waarom begrijp je me niet? Whitepaper Waarom begrijp je me niet? Beter samenwerken door het (h)erkennen van communicatiestijlen Brigitte Heldeweg, Gert van Grunsven en Manon Désar Waarom begrijp je me niet? Beter samenwerken door

Nadere informatie

JGZ-richtlijn. Te vroeg en/of small for gestational age (SGA) geboren kinderen. Samenvatting ziekenhuis

JGZ-richtlijn. Te vroeg en/of small for gestational age (SGA) geboren kinderen. Samenvatting ziekenhuis JGZ-richtlijn Te vroeg en/of small for gestational age (SGA) geboren kinderen Samenvatting ziekenhuis Auteurs Mw. S. van der Pal, TNO Mw. M.A. Pols, Orde van Medisch Specialisten Een publicatie van het

Nadere informatie

Factsheet. Uitleg over bescherming van persoonsgegevens De cliëntenraad aan zet

Factsheet. Uitleg over bescherming van persoonsgegevens De cliëntenraad aan zet Factsheet Uitleg over bescherming van persoonsgegevens De cliëntenraad aan zet Colofon Uitgave Landelijke Cliëntenraad Postbus 95966 2509 CZ Den Haag T (070) 3499790 www.landelijkeclientenraad.nl info@lcr-suwi.nl

Nadere informatie

DE KLOKKENMAKER MITCH ALBOM

DE KLOKKENMAKER MITCH ALBOM De klokkenmaker DE KLOKKENMAKER MITCH ALBOM ROMAN De klokkenmaker Originally published under the title The Time Keeper Copyright 2012 Mitch Albom, Inc. Oorspronkelijke uitgever: Hyperion Copyright 2014

Nadere informatie

Waar kunnen organisatieveranderaars houvast vinden als elke situatie anders is? Annemarie Mars

Waar kunnen organisatieveranderaars houvast vinden als elke situatie anders is? Annemarie Mars Waar kunnen organisatieveranderaars houvast vinden als elke situatie anders is? Annemarie Mars 2015, Koninklijke Van Gorcum BV, Postbus 43, 9400 AA Assen. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van

Nadere informatie

Wat levert een Zonneweide per ha op? Auteur: Joanneke Spruijt

Wat levert een Zonneweide per ha op? Auteur: Joanneke Spruijt Wat levert een Zonneweide per ha op? Auteur: Joanneke Spruijt ACRRES - Wageningen UR, Maart 2015 PPO-642 Wat levert een Zonneweide per ha op? Auteur: Joanneke Spruijt ACRRES-Wageningen UR PPO nr. 642 Maart

Nadere informatie

Cursus Microsoft Word 2013

Cursus Microsoft Word 2013 Cursus Microsoft Word 2013 Lieve D Helft ICT in het basisonderwijs Auteur: Lieve D Helft Titel: Cursus Microsoft Word 2013 April 2013 2013, Lieve D Helft Lieve.dhelft@telenet.be Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Correspondentie inzake overnemen of reproductie kunt u richten aan:

Correspondentie inzake overnemen of reproductie kunt u richten aan: Vrijwel alle namen van software- en hardwareproducten die in deze cursus worden genoemd, zijn tegelijkertijd ook handelsmerken en dienen dienovereenkomstig te worden behandeld. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

00_bouwen_061256 07-11-2006 09:54 Pagina 1. Bouwen aan vertrouwen in het openbaar bestuur

00_bouwen_061256 07-11-2006 09:54 Pagina 1. Bouwen aan vertrouwen in het openbaar bestuur 00_bouwen_061256 07-11-2006 09:54 Pagina 1 Bouwen aan vertrouwen in het openbaar bestuur 00_bouwen_061256 07-11-2006 09:54 Pagina 2 00_bouwen_061256 07-11-2006 09:54 Pagina 3 Bouwen aan vertrouwen in het

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013 www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010 www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Fabels en Feiten over morfine en andere opioïden

Fabels en Feiten over morfine en andere opioïden Fabels en Feiten over morfine en andere opioïden (herziene druk) de heer E. Delhaas en mevrouw W.H. Oldenmenger Inleiding Uw arts heeft u een opioïd voorgeschreven om uw pijn onder controle te krijgen.

Nadere informatie

ZELF OPLOSSINGEN BEDENKEN

ZELF OPLOSSINGEN BEDENKEN ZELF OPLOSSINGEN BEDENKEN ZELF OPLOSSINGEN BEDENKEN TRAINERSHANDLEIDING EEN TRAINING VOOR ADOLESCENTEN OP BASIS VAN OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EN MOTIVERENDE GESPREKSVOERING Bianca E. Boyer Marije Kuin Riëtta

Nadere informatie

27145441, 150, 2491 AK

27145441, 150, 2491 AK Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van VAPRO B.V. (hierna VAPRO) statutair gevestigd te 's-gravenhage, KvK 27145441, kantoorhoudende Loire 150, 2491 AK te 's-gravenhage. Leveringsvoorwaarden gedeponeerd

Nadere informatie

Nieuw in AccountView Go 13 november 2014

Nieuw in AccountView Go 13 november 2014 Nieuw in AccountView Go 13 november 2014 Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit

Nadere informatie

FEEDBACK: WAAROM, WAT, HOE EN WANNEER?

FEEDBACK: WAAROM, WAT, HOE EN WANNEER? FEEDBACK: WAAROM, WAT, HOE EN WANNEER? FEEDBACK: WAAROM, WAT, HOE EN WANNEER? MAART 2014 4 Feedback: waarom, wat, hoe en wanneer? Auteur: Wiebe de Vries Redactie: Marjolijn de Nijs Wim Thies Driekes van

Nadere informatie