Brunelleschi. De Dom van Florence

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brunelleschi. De Dom van Florence"

Transcriptie

1 Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv, Arnhem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, digitaal, door fotokopieën of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Brunelleschi DeDomvanFlorence DeBasilicadiSantaMariadelFioreofkortwegdeDuomo(dom)ishetbekendstesymboolvan destadflorence.hetisdeopdrienagrootstekathedraalvaneuropa. In1296werdmetdebouwvandekathedraalbegonnen.Debouwvandekathedraalheeft eenaantaleeuwengeduurd.deeerstebouwmeestervandekathedraal,arnolfodicambio, kwamomhetleveninhetbeginvandeveertiendeeeuw,datleveredvertragingopvoorde verderebouw.laterebouwmeesterswaren;francescotalenti,giottoengiovannidilapo Ghini.Uiteindelijkwerddekathedraalafgebouwdmetdeberoemdekoepeloverwelvingvan hetkoordoorfilippobrunelleschi. DebeheerdersvandeSantaMariadelFiorekwamensamenmetdeconsulsvanhetwolgilde endeplaatselijkearchitecteneningenieursteneindetebesprekenhoedekoepelzouworden gebouwd.filippo sadviesluiddedatmenhetgebouwmoestoptrekkenvanafhetdak, waartoeeenvijftienelhogetrommeldiendetewordengemaaktmetinhetmiddenvanelke zijdeeenrondvenster,wantditzounietalleendedrukopdedraagkoepelsverlichten,maar ookhetaanzettenvandegrotekoepelvergemakkelijken.

2 VervolgensbleefhijmaandenlanginFlorence,waarhijinhetgeheimmodellenen werktuigenvervaardigde,allesvoordebouwvandekoepel. Toenhijopeenmorgenhoordedatmenvanplanwaseenaantalingenieurseensomgeld toetekennenomdekoepeltekunnenbouwen,haaldehijhetinzijnhoofdomweernaar Rometerugtekeren,wanthijmeendedatzijnreputatiegroterzouzijnalshijweervan buitendestadgehaaldmoestworden,danwanneerhijinflorencebleef.eninderdaad, terwijlhijzichinromebevond,besprakmenteflorencedebouwplannen,waarbijmen opmerktehoescherphoescherphetvernuftwasdatinfilippo'strefzekereplannenlag besloten:eendurfzoalsbijanderemeestersnietwerdaangetroffen.menbeslootalle aspectenvandeonderneminggoeddoortenemenenergingeenbriefnaarfilippoinrome methetverzoeknaarflorenceterugtekeren.daarditprecieswaswathijwilde,voldeedhij zeerbeleefdaanhetverzoek.opdebijeenkomstvanhetwolgilde,waarbijookalle bouwmeestersaanwezigwarensprakhijdevolgendewoorden:"herenbeheerders,uiteraard hebbengroteprojectenaltijdvoormoeilijkhedengezorgd;enwelheelinhetbijzonderisdat hetgevalbijditprojectvanu,meerzelfsdanuwellichtbeseftwantikvraagmeafofzelfsde oudenooiteengewelfhebbendoenverrijzendatzoontzagwekkendwasalsditzalworden enikhebvaaknagedachtoverdearmaturen,zoweldieaandebinnen alsdieaande buitenkant,enhoemenhierveiligaanzoukunnenwerken,maareenoplossingvoordeze problemenhebiknooitkunnenvinden:ikstaversteld,zowelvandeomvangalsvande hoogtevanditbouwwerk;immers,alsdekoepelrondzoukunnenzijn,dankonmende methodevolgendiederomeinenhebbentoegepastbijhetoptrekkenvanhetpantheonte Rome,ikbedoeldeRotonda;maarwijmoetenhierwerkenmetachtzijden,en verbindingsbalkenenstenensluitingen,watveelmoeilijkhedenzalopleveren.maaralsik bedenkdatdezetempelisgewijdaangodenaandemaagd,vertrouwikeropdatzij,daar hetomeenwerkteharergedachtenisgaat,beslistvoordekenniszalzorgdragenwaarhet onsnuaanontbreekt,daaraankracht,wijsheidenvernufttoegevoegdvoordetoekomstige scheppervaneendergelijkgebouw.alsuweedelhedentothetbesluitkomendatdekoepel moetwordengebouwd,danzultugenoodzaaktzijnuwlichttevensbijanderenoptesteken, ennietslechtsbijmij,wantikgeloofnietdatubijeenzaakzogewichtigalsdezemetmijals raadgeverkuntvolstaan;nee,uzultkostenmoetenmakenenverordenerendaterbinnen eenjaar,opeennadervasttestellendatum,architectennaarflorencekomen,nietalleenuit ToscaneenItalië,maarookuitDuitslandenFrankrijk,envanallenationaliteiten,omhundit werkvoorteleggen,enalsaldiemeestersdeproblemenhebbenbesprokenenopgelost,zal menkunnenbeginnenendeopdrachtaandiegenegevendiehetmeestconcretebewijs heeftgeleverdvaneengoedemethodeeneenjuistinzichtindezezaak.eenanderadvieskan ikunietgeven." DeconsulsenbeheerderswareningenomenmetFilippo'splanenmetzijnadvies,maarze haddengraaggeziendathijeveneenseenmodelhadgemaakteneroverhadnagedacht.hij deedechteralsofhethemonverschilliglietenzeidathijbrievenuitromehadontvangen waarinhijwerdverzochtterugtekerenennamafscheid. InRomedachthijonophoudelijknaoverhoediekoepelgebouwdmoestworden,plannen makendenzichvoorbereidendopditgroteproject. DeuitnodigingvandeanderearchitectenhadFilippoalleenmaargedaanopdatzijgetuigen zoudenzijnvanzijnenormevernuft,ennietzozeeromdathijdachtdatzijinstaatzoudenzijn eenbouwplantemakenvoordeoverwelvingvandetribune,laatstaandatzijeendergelijke opdrachtzoudenaanvaarden,wantdiewasveeltezwaar.zogingerveeltijdoverheen voordatdearchitectenuithunverschijnendelandenvanherkomstindestadwaren gearriveerdmenhadnamelijkvanuitflorencedeinfrankrijk,hetduitserijk,engelanden SpanjewoonachtigeFlorentijnsekoopliedenopdrachtgegevenarchitectenuittenodigenen

3 nietopgeldtekijken,waarheteromgingvandevorstenaldaargedaantekrijgendatzede moestervarenenwaardevollegeestenverlofzoudengeventevertrekken. In1420tenslottewarenaldezemeestersvanbovendeAlpeninFlorencebijeen,samenmet dieuittoscaneenallekundigeontwerpersuitdestadzelf:duskeerdeookfilippouitrome terug.zekwamenbijeenindedomfabriekvandesantamariadelfiore,inaanwezigheidvan deconsuls,debeheerderseneenkeurvandemeestdeskundigeburgers,opdatmen,navan eeniedertehebbengehoordwathijeroverdacht,toteenbesluitzoukunnenkomenover hoedetribunezouwordenoverwelfd;duswerdenallearchitectenterzittingontvangen, menhoordevanelkopzijnbeurtwathijervanvondenwatvoorplanhijhaduitgedacht.en hetwaskostelijkaldiemerkwaardige,verschijnendeopvattingenovereenzelfdeonderwerp aantehoren,wantdeeenvonddatervanafdegrondgemetseldepijlersmoestenworden opgetrokken,omdaaropdebogentewelven,terwijlzeookhetbalkwerkkondendragen waarophetverderegewichtzousteunen;anderenzeidendatmendekoepelbeteruit puimsteenkonoptrekken,omdathijdanlichterzouzijn.enzelfswaseriemanddie voorsteldedekoepeltevullenmeteenmengselvanaardeenmunten,waarnamen,wanneer dekoepeleenmaalgebouwdwas,aanallendiedatwildentoestemmingzougevenomde aardetedoorzoeken,zodathetvolkineenoogwenkalleszouhebbenopgeruimdzonderdat hetietskostte. AlleenFilippobeweerdedatmendekoepelkonbouwenzonderaldathoutenzonderpijlers ofaarde,metveellagerekostendanmenzouhebbenmetaldiebogen,enheeleenvoudig zonderarmatuur.deconsuls,diehaddenverwachtdathijmetheteenofanderemooieplan zoukomen,endebeheerders,endeburgers,allemaalvondenzedatfilippoonzinhad uitgekraamdenzelachtenhemuitenstakenerdedraakmee;zewenddenzichvanhemaf enzeidendathijmeteenandervoorstelzoumoetenkomen,wantdathieruitwelbleekhoe gekhijwas.ditnuvondfilippoeenbelediging,enhijzei:'mijneheren,neemtuvanmijaan datdekoepelonmogelijkopeenanderemaniergebouwdkanworden,enookallachtuom mij,uzultbegrijpen,alsuuwkoppigheidwiltopgeven,dathetnietmoetofkanworden gedaandanzo.enaludekoepelzouwillenuitvoerenopmijnmanier,dandientdezeeen krommetemakenalsineenspitseboog,enhijmoetdubbelwordengebouwd,meteen gewelfbinnenhetgewelf,zodanigdatiemandtussenbeidegewelvenkanlopen;enbovende plaatsenwaardeachtzijdenhoekenvormen,dientmen,vanwegehetgewichtstenenspiraal aantebrengenomhetgebouw,datzozwaaris,stevigteverankerenenrondallezijdenzijn tevenseikenhoutenverbindindingsbalkennodig.enmenmoetdenkenaanlichtopeningen, aantrappen,enaangoten;waardoorhetregenwaterwegkan.enniemandvanuheefteraan gedacht(daarommoetikuernuopwijzen)datmenaandebinnenkantsteigerskan aanbrengenvooralsermozaïekenwordenaangebracht,ennogoneindigveelandere moeilijkezaken;maarikbeninstaatdekoepelvoormijtezien,enikweetdathetopgeen anderemaniermogelijkisendatergeenanderewegtegaanisdandiewelkeikuwijs.' Alpratenderaaktehijverhit,enhoemeerhijprobeerdezijnopvattingenduidelijkvoorte stellen,opdatzijhemzoudenbegrijpenengeloven,destemeerbedenkingenkregenzijen destemindergeloofdenzehem.tenslottehieldenzehemvooreenezeleneenkletskous. Daaromwerdhemverscheidenemalengezegddathijmoestgaan,enomdathijditbeslist weigerde,werdhijdoordeboden,degehoorzaaluitgedragen,wantmenhieldhemvoor stapelgek.hetwaszo'nschandaaldatfilippolaterheeft,moetentoegevendathijzich nergensindestaddurfdetevertonen,uitangstdathijzouhoren:"kijk,daargaatdegek."in degehoorzaalwarendeconsulsinvergaderingachtergebleven,zowelomdeingewikkelde oplossingenzoalsdiewarenvoorgestelddoordeanderemeesters,alsomdevoorstellenvan Filippo,wiensideeënhunalsdwaasvoorkwamen(hetleekhundathij;bijditwerktwee dingenwildedienietterijmenvielen:enerzijdshetbouwenvaneendubbelgewelf;wat

4 immerseenschandelijkzwaargewichtzouopleveren,enanderzijdszijnvoorstelomzonder armatuurtewerken),terwijlfilippovanzijnkantnietmeerwistwattedoennaaldiejaren diehij;omdezeopdrachttekrijgenaanstudiehadbesteed,enmeerdaneenskwamhij;in deverleidinguitflorencewegtegaan.niettemin,alshij;wildewinnenmoesthijzich wapenenmetgeduld,wanthijhadgenoegmeegemaaktomtewetendatindestadflorence niemandnooitlangbijeenenhetzelfdevoornemenblijft.filippohadeenkleinmodel vervaardigddathijzouhebbenkunnenlatenzien;maarhijwildehetnietlatenzien,nuhij hadkennisgemaaktmethetgeringebevattingsvermogenvandeconsuls,deafgunstbijde anderekunstenaarsendewispelturigheidvandeburgers,dienueensopdehandvandeeen warenendanweeropdievandeander,alnaargelanghetinhunhoofdopkwam;enik verbaasmedaarnietover,wantinflorencepretendeertiedereenevenveelverstandvan kunsttehebbenalseenervarenmeester,ookalzijnermaarweinigendieerechtietsvan begrijpen;ditzijgezegdzonder,hentewillentreffendieerwelverstandvanhebben.filippo nubegondatwathijbijhetcollegenietvoorelkaarhadkunnenkrijgen,bijelkvandeleden afzonderlijkteproberen,doornueensdezeconsulaantespreken,danweerdiebeheerder, enookveleburgers,waarbijhijdaneengedeeltevanzijnontwerplietzien,entenslotte kreeghijhenzoverdatzebeslotendatdeopdrachthetzijnaarhemtoemoestgaan,hetzij naareenvandevreemdelingen. Hierdooraangespoordkwamendeconsulsweerbijeenennogmaalsbesprakende architectendezaak,maarallenwerdendoorfilippomettalvanargumentenbestookten niemandkontegenhemop.menzegtdatbijdezegelegenheiddewoordenstrijdoverhetei plaatshad,enwelalsvolgt.zijwildendatfilippopreciesverteldewathijindezinhadendat hijzijnmodelzoutonen,zoalszijelkhethunnehaddenlatenzien.filippowildedatnietmaar hijdeeddeanderemeesters,zoweldevreemdelingenalsdieuitdestadzelf,hetvoorsteldat degenedieeeneirechtoponlatenstaanopeenmarmerenplaat,dekoepelzoubouwen, wantdatmendaaraanzoukunnenzienhoeknapzewaren.mennamduseeneienalle aanwezigemeestersprobeerdenhetrechtoptelatenstaan.maarhetlukteniemand.toen mendaaroptegenfilippozeidathijhetmoestproberen,namhijheteiminzaamop,tiktede onderkanttegendemarmerenplaatstukenliethetrechtopstaan.toendekunstenaarsluide tekennengavendatzijditnetzogoedhaddenkunnendoen,antwoorddefilippolachenddat zijookzoudenwetenhoezedekoepelmoestenbouwenalszezijnmodelenontwerpzagen. EnalduswerdbeslotendatFilippodeopdrachtkreegdekoepeluittevoerenenmenzijhem dathijdeconsulsenbeheerdersnadereinformatiemoestverschaffen. Hijgingnaarhuisentenbehoevevanhetcollegezettehijzijnplannenzoduidelijkmogelijk oppapierenwelalsvolgt:"illustereheren,ikhebterdegenagedachtoverdemoeilijkheden dieditgebouwzalopleveren,enikbenvanmeningdathetonmogelijkineenvolkomen rondevormkanwordengebouwd,geletophetfeitdathetoppervlakaandebovenkant, waardelantaarnmoetkomendanzogrootzouwordendathetspoedigzouinstorten wanneerhetietstedragenkrijgt;ikgelooftrouwensdatarchitectendienietvoorde eeuwigheidbouwen,geenliefdehebbenvoordetraditieenhetbelangdaarvannietinzien. Maarikconcludeeruithetvoorgaandedathetbinnenstegewelfgesegmenteerdmoet rondlopeninovereenstemmingmetdezijden,waarbijmendeproportiesendekrommevan eenspitseboogmoettoepassen;ditishetgevalomdatdekrommevanditsoortboogaltijd opwaartsdringt,zodat,wanneerdelantaarneropdrukt,zijtezamenvoordeduurzaamheid vanhetgebouwzorgdragen.enaandevoetdienendewandeneendiktetehebbenvandrie driekwartel,enzemoetenpiramidaalopstijgen,tegenelkaaraandrukkendtotwaarde koepelzichsluitenwaardelantaarnzalkomen.opditpuntiseendiktevaneeneneen kwartelvereist;vervolgensdientmenoverditgewelfheeneentweedegewelftebouwen (aandevoettweeënhalveeldik),teneindehetbinnenstetegenhetregenwaterte beschermen.ookditgewelfdientpiramidaalnaarbovenaftenemen,zodathetzichnetals

5 deanderebijdelantaarnsluit.,endaaraandetopmoetdediktetweederdeelbedragen.er moetopelkehoekeenribkomen,datwordenerachtintotaal;enermoetentweeribben komeninhetmiddenvanelkvlak,zodatheterzestienworden.opelkvlak,zowelaande binnen alsaandebuitenkant,moetenertussendehoekentweeribbenkomen,elkvierel dikaandebasis......alleribbenwordenopgetrokkeninmacignoenhardsteen,enookdezijdenvandekoepel moetenvanhardsteenzijnenmetderibbenwordenverbondentotopeenhoogtevan vierentwintigel,waarbovenmenzolichtmogelijkverderbouwt,inbaksteenofinpuimsteen, vrijnaarhetoordeelvandeuitvoerder.aandebuitenzijdedientbovenderonderameneen omgangtekomendieaandeonderkanteengalerijvormt,metopengewerkteborstweringen vantweeelhoog,encorresponderendmetdievandekoepeltjeseronder;ofeigenlijk moetenertweeomgangenbovenelkaarkomen,rustendopeenrijkversierdelijst:ende bovenstegangmoetdanonoverdektjblijven.hetregenwatermoetvandekoepelafstromen naareenmarmerengoot,eenderdeelbreed,enmoetvandegootdoorhardstenenspuiers wegvloeien;opdebuitenvlakkenvandekoepelmoetmenopdehoekenachtmarmeren ribbenaanbrengen,zodikalsnodigis,eenelbuitendekoepelstekendenmettweeelbrede lijstenerbovenop:overalmoetendezekomen,vandetoptotaandegoot;dezeribben dienenpiramidaaloptelopenvanafhunbasistotaandetop. ToenFilippoditalleshadopgeschreven,ginghijdevolgendemorgennaarhetcollegeen overhandigdedeconsulshetvelpapier,datzezorgvuldigbestudeerden.hoewelhetboven hunmachtging,vielhunfilippo'stegenwoordigheidvangeestopenzagenzeindatgeenvan deanderearchitectenzovoortvarendtewerkgingalshij:wantfilippolegdeinzijnbetoog zo'nmanifestezekerheidaandedag,doorsteedsmaardezelfdedingentebeweren,zo doordachtdathetnetwasofhijaltienkoepelshadgebouwd;deconsulstrokkenzichterug enoverwogenhemdeopdrachttegunnen,wantiederpuntvanzijnbetooghadhun instemming,alleenzoudenzegraagenigbewijsziendatmenditgewelfzoukunnen optrekkenzonderarmatuur.metgelukwerdaanditverlangenvanhentegemoetgekomen, wantbartolomeobarbadorihadheteralmetfilippoovergehaddathijeenkapelwildelaten bouwenindesantafelicita,enfilippowasdaaralaanbegonnenenhadzonderarmatuur hetgewelfdoenverrijzenvandezekapelrechtsnaastdeingangvandekerk,bijde wijwaterbak,dieeveneensvanzijnhandis;enindiezelfdetijdbouwdehijookhetgewelf vooreenanderekapel,indesanjacoposopr'arno,voorstiattaridolfi,naastdekapelvan hethoofdaltaar.hiermeeverwierfhijmeerkredietdanmetzijnwoorden.zohadhijhet vertrouwengewonnenvandeconsulsenbeheerders,doorwathijhadgeschrevenendoor hetwerkdatzevanhemhaddengezien,enineenstemming(waarbijiedereenboonineen urndeed)werdbeslotendathijdeopdrachtvoordebouwvandekoepelkreeg,enze benoemdenhemtotbouwmeester.maarzecontracteerdenhemslechtsvoorheteerste deel,toteenhoogtevantwaalfel,wantzewildeneerstzienofhetgoedging,zeidenze;en alshetgingzoalshijhunzei,danzoudenzehemzekeropdrachtgevenookderestte bouwen.filippoverbaasdezichoveralhetonbegripenwantrouwendathijbijdeconsulsen debeheerdersontmoette,enalshijernietvanovertuigdwasgeweestdatniemandanders danhijdekoepelzoukunnenbouwen,danwashijernietaanbegonnen;maaromdatzijn verlangenuitgingnaarderoemdiehijhiermeezouverwerven,namhijdeopdrachtaanen verplichttezichertoeditwerktoteenvolmaakteindetebrengen.wathijhadgeschreven werd,evenalszijnzojuistgenoemdeverplichting,gekopieerdineenboekwaarinde administrateurderekeningenvoorhethoutenhetmarmerbijhield,enhijontvinghetzelfde salarisalsvoorheendeanderebouwmeesters. ToendevakliedenendeburgersvernamendatdeopdrachtnaarFilippowasgegaan,wasdit indeogenvandeéén,eengoede,indievandeander,juisteenslechtezaak.

6 Terwijlmenbezigwasvoorzieningentetreffenommetdebouwtekunnenbeginnen, vormdezichonderdeburgersenambachtsliedeneengroepdiebedenkingenhadtegende beslissingvandeconsulsendebeheerdersdievolgenshenoverhaastgenomenwas,want eendergelijkprojectmoestnietwordenuitgevoerdopadviesvaneenenkelepersoon;endit besluit,zovondenze,zounogteverontschuldigenzijngeweestalsmennietover voortreffelijkeliedenhadkunnenbeschikken,maarerwarenermeerdangenoeg;enhier zoudestadgeeneermeeinleggen,wantbijeenofanderongeluk,zoalsdatin,debouwafen toepleegtvoortekomen,zoumenhenkunnenlakenalspersonendieeentezwarelastop deschoudersvaneenenkelinghaddengelegd,zonderrekeningtehoudenmetdeschadeen schandediehieruitzoudenkunnenvoortvloeienvoordegemeenschap;endaaromals tegenwichtvoorfilippo'svervoering,zouhetgoedzijnomeenmedebouwmeesteraanhem toetevoegen.nuwaslorenzoghibertizeerinaanziengestegendoorzijnwerkaande deurenvandesangiovanni,waarmeehijhetbewijsvanzijnvernufthadgeleverd;enhet bleekweldathijindegunststondbijbepaaldepersonenmetveelinvloedopdeoverheid, wanttoendezepersonenzagenhoezeerfilippo'sroemtoenam,dedenze,onderhet voorwendselvanliefdeengenegenheidtothetbouwwerk,zodanighuninvloedbijdeconsuls endebeheerdersgeldendatghibertiaanfilippowerdtoegevoegdalsmedebouwmeesterin ditproject.hoegrootfilippo'swanhoopenbitterheidwarentoenhijvernamwatde beheerdershaddengedaan,kanmenopmakenuithetfeitdathijbijnauitflorencewas weggevlucht,alsdonatelloenlucadellarobbiaernietwarengeweestomhemtetroosten. Werkelijkgodvergetenisdevenijnigewoedevanhendie,inhuneerzuchtigewedijveren verblinddoornijd,andermanseerenschonewerkeningevaarbrengen.aandezeliedenwas hetbeslistniettedankendatfilipponietzijnmodellenstuksloeg,zijnontwerpenverbrandde eninminderdaneenhalfuurtijdalleskapotmaaktewathijinaldiejarenmetzoveelmoeite totstandhadgebracht.eerstverontschuldigdedebeheerderszichtegenoverfilippoen wektenzehemopvoorttegaan,omdathijenniemandandersdeontwerperenschepper vanditbouwwerkwas;maartochkendenzelorenzoeensalaristoeevenhoogalsdatvan Filippo.Zonderveelenthousiasmezettedezehetwerkvoort,indewetenschapdathijerop zoumoetenzwoegenomvervolgensdeeerenfaamtemoetendelenmetlorenzo

Geen fabriekswerk. Roeien met de wind mee en de stroom tegen. Jac Willekens

Geen fabriekswerk. Roeien met de wind mee en de stroom tegen. Jac Willekens Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv Arnhem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of

Nadere informatie

er schilders katholiek en vervaardigen ze religieuze stukken. Ook is de rol van het hof niet te vergelijken met die van Frankrijk of Engeland.

er schilders katholiek en vervaardigen ze religieuze stukken. Ook is de rol van het hof niet te vergelijken met die van Frankrijk of Engeland. Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv Arnhem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of

Nadere informatie

Muziek in de renaissance en barok. Renaissance (1400 1600) Belangstelling voor het hier en het nu

Muziek in de renaissance en barok. Renaissance (1400 1600) Belangstelling voor het hier en het nu Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv Arnhem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of

Nadere informatie

Affecten, emoties en expressie

Affecten, emoties en expressie Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv Arnhem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of

Nadere informatie

3. Ontwikkeling van de Amerikaanse Filmindustrie tot 1918 De Amerikaanse filmindustrie

3. Ontwikkeling van de Amerikaanse Filmindustrie tot 1918 De Amerikaanse filmindustrie Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv Arnhem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of

Nadere informatie

Emile Bernard: Pont Aven, 1898. Gauguin

Emile Bernard: Pont Aven, 1898. Gauguin Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv Arnhem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of

Nadere informatie

Musicals en musicalfilms Inleiding

Musicals en musicalfilms Inleiding Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv Arnhem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of

Nadere informatie

VO2020- scan. Handleiding bestuursrapportage met bestuursambities. Versie 1.0, april 2015

VO2020- scan. Handleiding bestuursrapportage met bestuursambities. Versie 1.0, april 2015 VO2020- scan Handleiding bestuursrapportage met bestuursambities Versie 1.0, april 201 Copyright 201 Stichting Schoolinfo Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

KWR 05.026 april 2005

KWR 05.026 april 2005 KWR 05.026 april 2005 Kiwa N.V. - 1 - april 2005 KWR 05.026 april 2005 2005 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken

Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken Wegwijs in Windows 8 Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze handleiding over een Outlook.com-account aanmaken hoort bij

Nadere informatie

Windows Live Mail downloaden en een e-mailadres instellen

Windows Live Mail downloaden en een e-mailadres instellen Wegwijs in Windows 7 Wegwijs in internet Windows Live Mail downloaden en een e-mailadres instellen Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2011 Deze handleiding Windows Live Mail downloaden

Nadere informatie

Microsoft Security Essentials downloaden

Microsoft Security Essentials downloaden Wegwijs in internet Thuis in Windows Vista Thuis in Windows 7 Microsoft Security Essentials downloaden Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2011 Deze handleiding Microsoft Security

Nadere informatie

Zelfstandig werken. Ajodakt. Dit antwoordenboekje hoort bij het gelijknamige werkboek van de serie

Zelfstandig werken. Ajodakt. Dit antwoordenboekje hoort bij het gelijknamige werkboek van de serie Zelfstandig werken Ajodakt Dit antwoordenboekje hoort bij het gelijknamige werkboek van de serie 9 789074 080705 Informatieverwerking Groep 7 Antwoorden Auteur P. Nagtegaal ajodakt COLOFON Illustraties

Nadere informatie

Wonen Leerboek voor de Opleiding Assistent Vrijetijdsbegeleider / Jongerenwerker

Wonen Leerboek voor de Opleiding Assistent Vrijetijdsbegeleider / Jongerenwerker Wonen Leerboek voor de Opleiding Assistent Vrijetijdsbegeleider / Jongerenwerker Copyright: Uitgeverij Eigen Wijs, Bussum 2003 ISBN-10:90-77495-13-4 ISBN-13: 978-90-77495-13-1 1e druk februari 2006 Schrijvers:

Nadere informatie

Voorbeeldvragenlijst COK

Voorbeeldvragenlijst COK Voorbeeldvragenlijst COK Vragen over de kwaliteit van wonen (Selectie van vragen uit de vragenlijst behorend bij Clienten over Kwaliteit ) Kanaalweg 17c, gebouw B2 3526 KL Utrecht Postbus 8224 3503 RE

Nadere informatie

RoBeheer 1.5. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening. Crotec bv Parallelweg 21 5223 AL s-hertogenbosch

RoBeheer 1.5. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening. Crotec bv Parallelweg 21 5223 AL s-hertogenbosch 1.5 Crotec bv Parallelweg 21 5223 AL s-hertogenbosch Postbus 2447 5202 CK s-hertogenbosch V T 073523 3950 F 073523 3998 www.crotec.nl info@crotec.nl RoBeheer Vestiging Amsterdam Plotterstraat 22 1033 RX

Nadere informatie

VOOR HET vfas CONGRES

VOOR HET vfas CONGRES ALIMENTATIE VAN DE TOEKOMST SCHEIDEN IN NEDERLAND 2012 onderzoek uitgevoerd door TNS NIPO in opdracht van de vfas DE SCHEIDINGSADVOCATEN vfas CONGRES 2012 VAN ALIMENTATIE DE vfas NODIGEN VAN DE TOEKOMST

Nadere informatie

Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren

Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren Wegwijs in Windows 8 Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze handleiding over het downloaden en installeren

Nadere informatie

Extra les: Verzekeringen

Extra les: Verzekeringen Zwart op wit Praktische schrijfvaardigheid voor volwassenen Extra les: Verzekeringen Dorothé Pietersma u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2009 Deze extra les over verzekeringen hoort bij Zwart op wit.

Nadere informatie

Voor fouten door middel van onduidelijkheden en verkeerde opgave zijn wij niet aansprakelijk. Zonder schriftelijke toestemming van de uitgever mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken

Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken Wegwijs in Windows 8.1 Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2015 Deze handleiding over het aanmaken van een Outlook.com-account

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Thuis in Windows 7 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge bussum 2010 Deze antwoorden horen bij de vragen in Thuis in Windows 7 van Hannie van Osnabrugge. 2010 Hannie van Osnabrugge Alle rechten

Nadere informatie

WerkPortfolio. Praktijkkaarten PRO schoonmaak. Professionele schoonmaaktechnieken

WerkPortfolio. Praktijkkaarten PRO schoonmaak. Professionele schoonmaaktechnieken WerkPortfolio Professionele schoonmaaktechnieken Praktijkkaarten PRO schoonmaak Schoonmaakregels Werk van boven naar beneden...01 Werk van buiten naar binnen...02 Werk van schoon naar vuil...03 Emmer en

Nadere informatie

Handleiding Een e-mailadres van een provider toevoegen in de app E-mail

Handleiding Een e-mailadres van een provider toevoegen in de app E-mail Wegwijs in Windows 8 Handleiding Een e-mailadres van een provider toevoegen in de app E-mail Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze handleiding over een e-mailadres

Nadere informatie

Firewall Configuratie

Firewall Configuratie Firewall Configuratie Firewall Configuratie In deze handleiding gaan we een aantal voorbeelden geven hoe u een bepaalde situatie kunt oplossen door middel van een aantal Filter Rules. Situatie 1 U maakt

Nadere informatie

Inleiding Administratieve Organisatie. Opgavenboek

Inleiding Administratieve Organisatie. Opgavenboek Inleiding Administratieve Organisatie Opgavenboek Inleiding Administratieve Organisatie Opgavenboek drs. J.P.M. van der Hoeven Vierde druk Stenfert Kroese, Groningen/Houten Wolters-Noordhoff bv voert

Nadere informatie

HANDLEIDING HUAWEI E-5331 POCKET MIFI ROUTER

HANDLEIDING HUAWEI E-5331 POCKET MIFI ROUTER HANDLEIDING HUAWEI E-5331 POCKET MIFI ROUTER Copyright 2012. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar

Nadere informatie

LAN DNS & DNS Forwarding

LAN DNS & DNS Forwarding LAN DNS & DNS Forwarding LAN DNS Met de LAN DNS functionaliteit kunt u ervoor zorgen dat de DrayTek als DNS-server fungeert voor het interne netwerk. Hiermee kunt u naar een interne webpagina of webapplicatie

Nadere informatie

School en echtscheiding

School en echtscheiding School en echtscheiding Alledaagse begeleiding binnen een schoolbreed beleid Angelique van der Pluijm en Margit Grevelt School en echtscheiding Alledaagse begeleiding binnen een schoolbreed beleid Angelique

Nadere informatie

Skype: leren op afstand

Skype: leren op afstand Skype: leren op afstand 1 Cursus Onderwijs en ICT Jaargang 2, deel 20 (versie 1.0 NL 8-04-2011) Leren op afstand door Serge de Beer Inleiding Leren hoeft niet alleen op school plaats te vinden. Wie bijvoorbeeld

Nadere informatie

Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren

Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren Wegwijs in Windows 8.1 Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2015 Deze handleiding over het downloaden en installeren

Nadere informatie

module 5 2008 Instruct, Postbus 38, 2410 AA Bodegraven - 1 e druk: november 2008

module 5 2008 Instruct, Postbus 38, 2410 AA Bodegraven - 1 e druk: november 2008 Europees Computer Rijbewijs module 5 ACCESS 2007 2008 Instruct, Postbus 38, 2410 AA Bodegraven - 1 e druk: november 2008 ISBN: 978 90 460 0493 7 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

FlexSCAN Installatie

FlexSCAN Installatie FlexSCAN Installatie Copyright Copyright 2007 Dicon development center BV. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerde gegevensbestand,

Nadere informatie

Rabobank Westland 17 oktober 2013 Bart van Meurs & Raymond Buitelaar. 2013 ideality

Rabobank Westland 17 oktober 2013 Bart van Meurs & Raymond Buitelaar. 2013 ideality Rabobank Westland 17 oktober 2013 Bart van Meurs & Raymond Buitelaar ideality trend 1: online winkelen trend 2: social media stelling 1: retail vs. e-tail stelling 2: offline vs. online overweging ideality

Nadere informatie

MEDISCH SPOEDGEVAL INJECTIE LETSEL HYDRAULISCH HOGEDRUK. De feiten. www.veiligwerkenmethydrauliek.nl

MEDISCH SPOEDGEVAL INJECTIE LETSEL HYDRAULISCH HOGEDRUK. De feiten. www.veiligwerkenmethydrauliek.nl MEDISCH SPOEDGEVAL HYDRAULISCH HOGEDRUK INJECTIE LETSEL De feiten www.veiligwerkenmethydrauliek.nl Inhoudsopgave Inleiding 4 Wie lopen het meeste risico? 6 Aard van het materiaal, plaats van binnendringen

Nadere informatie

Open Ports. Als eerste maakt u de regel actief. Dit kan door boven in het scherm een vinkje te zetten bij Enable Open Ports

Open Ports. Als eerste maakt u de regel actief. Dit kan door boven in het scherm een vinkje te zetten bij Enable Open Ports Open Ports Open Ports Met Open Ports kunt u een bepaalde serie poorten open zetten voor een bepaalde server/pc. Standaard zijn hier geen regels ingesteld. Wanneer u gebruik wilt maken van deze functie

Nadere informatie

Universal Repeater AP700

Universal Repeater AP700 Universal Repeater AP700 Universal Repeater De universal repeater mode in de VigorAP 700 is een efficiënte manier om het bereik van uw draadloze netwerk te vergroten. Door Universal repeater mode te gebruiken

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Wegwijs in de wereld van internet Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge Vijfde, herziene druk bussum 2010 Deze antwoorden horen bij de vragen in Wegwijs in de wereld van internet van Hannie van

Nadere informatie

Toetsen in Techniekstad

Toetsen in Techniekstad Deelnemershandleiding Toetsen in Techniekstad KSL186483 Kenteq Leermiddelen 2009 Kenteq Training en Advies, Hilversum Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Toetsvragen bij domein 6 Stellen

Toetsvragen bij domein 6 Stellen bijvoorbeeld Exemplarische opleidingsdidactiek voor taalonderwijs op de basisschool Toetsvragen bij domein 6 Stellen Bart van der Leeuw (red.) Jo van den Hauwe (red.) Els Moonen Ietje Pauw Anneli Schaufeli

Nadere informatie

WERKEN IN-stagegidsen WERKEN IN DE WINKEL

WERKEN IN-stagegidsen WERKEN IN DE WINKEL WERKEN IN-stagegidsen WERKEN IN DE WINKEL S T A G E G I D S V O O R H E T P R A K T I J K O N D E R W I J S Werken in de winkel is een uitgave van Eenvoudig Communiceren. WERKEN IN-stagegidsen zijn te

Nadere informatie

Sociale Omgeving Leerboek voor de Opleiding Assistent Vrijetijdsbegeleider / Jongerenwerker

Sociale Omgeving Leerboek voor de Opleiding Assistent Vrijetijdsbegeleider / Jongerenwerker Sociale Omgeving Leerboek voor de Opleiding Assistent Vrijetijdsbegeleider / Jongerenwerker Copyright: Uitgeverij Eigen Wijs, Bussum ISBN/EAN: 978-90-77495-18-6 1e druk maart 2007 Boek: Serie Jongerenwerk

Nadere informatie

www.thesishulp.nl onderdeel van www.nexttalent.nl

www.thesishulp.nl onderdeel van www.nexttalent.nl Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. De gouden basisregels 3. Optimaal afstuderen 3.1 Motivatie 3.2 Doelen stellen 3.3 Juiste relatie vaardigheid en uitdaging 3.4 Concentratie 3.5 Gedachtencontrole 3.6 Timemanagement

Nadere informatie

LAN DNS. De functionaliteit LAN DNS kunt u vinden in het menu Applications. Hier klikt u vervolgens op het index nummer welke u wilt gebruiken.

LAN DNS. De functionaliteit LAN DNS kunt u vinden in het menu Applications. Hier klikt u vervolgens op het index nummer welke u wilt gebruiken. LAN DNS LAN DNS Middels de LAN DNS functionaliteit kunt u ervoor zorgen dat de DrayTek als DNS server fungeert voor uw interne netwerk. U hebt de mogelijkheid om 20 hostnames op te geven. Onderstaande

Nadere informatie

DrayTek Vigor AP700 Advanced Settings

DrayTek Vigor AP700 Advanced Settings DrayTek Vigor AP700 Advanced Settings DrayTek Vigor AP700 Advanced Settings Met de Wireless LAN Advanced Setting kunt de geavanceerde Wireless instellingen voor de draadloze Access Point optimaliseren.

Nadere informatie

HANDLEIDING ALCATEL ONE TOUCH Y580 MIFI ROUTER

HANDLEIDING ALCATEL ONE TOUCH Y580 MIFI ROUTER HANDLEIDING ALCATEL ONE TOUCH Y580 MIFI ROUTER Copyright 2012. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar

Nadere informatie

Frankenstein. Mary Shelley

Frankenstein. Mary Shelley Frankenstein Frankenstein maakt deel uit van de reeks Wereldverhalen van Uitgeverij Eenvoudig Communiceren. Wereldverhalen is een serie beroemde verhalen. Uitgeverij Eenvoudig Communiceren Postbus 10208

Nadere informatie

Recht & Veiligheid Leerboek voor de Opleiding Assistent Vrijetijdsbegeleider / Jongerenwerker

Recht & Veiligheid Leerboek voor de Opleiding Assistent Vrijetijdsbegeleider / Jongerenwerker Recht & Veiligheid Leerboek voor de Opleiding Assistent Vrijetijdsbegeleider / Jongerenwerker Copyright: Uitgeverij Eigen-Wijs, Bussum 2003 ISBN 10: 90-77495-17-7 en ISBN 13: 978-90-77495-17-9 1ste druk

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 1 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Nu kunt u aangeven over welke WAN poort dit verkeer moet lopen. Standaard staat Binding WAN Interface op WAN1. Dit kunt u uiteraard zelf aanpassen.

Nu kunt u aangeven over welke WAN poort dit verkeer moet lopen. Standaard staat Binding WAN Interface op WAN1. Dit kunt u uiteraard zelf aanpassen. Load Balancing Load Balancing Als er gebruik gemaakt wordt van meerdere WAN poorten kan load balancing worden toegepast. Door gebruik te maken van load balancing kan de capaciteit van beide internetverbindingen

Nadere informatie

Het verhaal van Europa

Het verhaal van Europa Het verhaal van Europa 2010 Uitgeverij Manteau / Standaard Uitgeverij en Rob Heirbaut & Hendrik Vos Standaard Uitgeverij nv, Mechelsesteenweg 203, B-2018 Antwerpen www.manteau.be info@manteau.be Deze reeks

Nadere informatie

Projecthandleiding marketingcommunicatieplan

Projecthandleiding marketingcommunicatieplan Basisboek marketingcommunicatie Projecthandleiding marketingcommunicatieplan Esther de Berg (red.) Elyn Doornenbal Werner Kleiss Gabriëlle Kuiper Rutger Mackenbach bussum 2011 1/8 Deze hoort bij Basisboek

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 5 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Cursus Onderwijs en ICT. Remediëren met ICT

Cursus Onderwijs en ICT. Remediëren met ICT Cursus Onderwijs en ICT Jaargang 2, deel 19 (versie 1.0 NL 25-02-2011) Remediëren met ICT door Serge de Beer Inleiding Niet voor elke leerling is het makkelijk leren even vanzelfsprekend. Een klein beetje

Nadere informatie

Voorbeeldvragen capaciteitentest

Voorbeeldvragen capaciteitentest Voorbeeldvragen capaciteitentest Je gaat binnenkort een capaciteitentest maken. In dit document zijn voorbeeldopgaven opgenomen om vertrouwd te raken met het soort vragen dat voorkomt in de test. Wat meet

Nadere informatie

1.4. Installatie toelichting. RoTekst. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening

1.4. Installatie toelichting. RoTekst. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 1.4 Installatie toelichting V RoTekst Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening Copyright Deze publicatie is een uitgave van Crotec BV, s-hertogenbosch (KvK Oost Brabant 1715 9294) Alle rechten

Nadere informatie

In deze handleiding gaan we een voorbeeld geven hoe u een bepaalde situatie kunt oplossen doormiddel van een aantal Firewall >> Filter Rules.

In deze handleiding gaan we een voorbeeld geven hoe u een bepaalde situatie kunt oplossen doormiddel van een aantal Firewall >> Filter Rules. Firewall Cases Firewall Cases In deze handleiding gaan we een voorbeeld geven hoe u een bepaalde situatie kunt oplossen doormiddel van een aantal Firewall >> Filter Rules. Situatie: Bedrijf U heeft van

Nadere informatie

Toetsvragen bij domein 5 Begrijpend lezen

Toetsvragen bij domein 5 Begrijpend lezen bijvoorbeeld Exemplarische opleidingsdidactiek voor taalonderwijs op de basisschool Toetsvragen bij domein 5 Begrijpend lezen Bart van der Leeuw (red.) Jo van den Hauwe (red.) Els Moonen Ietje Pauw Anneli

Nadere informatie

DR-KAM-X. Deelreglement KAM-coördinator

DR-KAM-X. Deelreglement KAM-coördinator DR-KAM-X Deelreglement KAM-coördinator Uitgave: december 2008 DR-KAM-X 2 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen Adres : Arnhem en Zwijndrecht Aard : mondeling onderwijs Naast dit reglement is het

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 6 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

In de frontlinie tussen hulp en recht. Spel Wie heeft gelijk?

In de frontlinie tussen hulp en recht. Spel Wie heeft gelijk? In de frontlinie tussen hulp en recht Spel Wie heeft gelijk? Dit spel Wie heeft gelijk? hoort bij In de frontlinie tussen hulp en recht door Jacquelien de Savornin Lohman & Hannie Raaff. 2001 Uitgeverij

Nadere informatie

WAN Internet Access. In de DrayTek router heeft u de mogelijkheid om tussen de volgende WAN connectie types te kiezen:

WAN Internet Access. In de DrayTek router heeft u de mogelijkheid om tussen de volgende WAN connectie types te kiezen: WAN WAN Setup In deze handleiding kunt u informatie vinden over alle mogelijke WAN instellingen van de DrayTek Vigor 2130 en 2750. Hierin zullen wij alle algemene instellingen bespreken die van toepassing

Nadere informatie

www.thesishulp.nl onderdeel van www.nexttalent.nl

www.thesishulp.nl onderdeel van www.nexttalent.nl Inhoudsopgave: 1. Inleiding 1.1 Een vervelende ervaring of de kroon op je studie? 1.2 Hoe dit boekje te gebruiken 2. Het begin 2.1 De gouden basisregels 2.2 Het kiezen van een onderwerp 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

BKB. Handels- en wetskennis. Aanvullingen. Henk H.M. van der Linden

BKB. Handels- en wetskennis. Aanvullingen. Henk H.M. van der Linden BKB Handels- en wetskennis Aanvullingen Henk H.M. van der Linden Deze aanvulling behoort bij het boek BKB Handels- en wetskennis, ISBN 978-90-415-0639-9 en ISBN 978-90-415-0815-7. Lay-out en opmaak: NTI

Nadere informatie

User Management. Tijdrestrictie per gebruiker

User Management. Tijdrestrictie per gebruiker User Management Tijdrestrictie per gebruiker User Management In deze handleiding zullen wij uitleggen hoe u op basis van User Management een tijdrestrictie kunt opleggen aan specifieke gebruikers. Dit

Nadere informatie

LAN Multiple Subnet Tag Based VLAN. Vigor2860/2925 icm VigorSwitch G1241

LAN Multiple Subnet Tag Based VLAN. Vigor2860/2925 icm VigorSwitch G1241 LAN Multiple Subnet Tag Based VLAN Vigor2860/2925 icm VigorSwitch G1241 Tag Based VLAN DrayTek Vigor 2860 & 2925 icm VigorSwitch G1241 In deze handleiding zullen wij uitleggen hoe u de DrayTek Vigor 2860

Nadere informatie

i n s t a p b o e k j e

i n s t a p b o e k j e jaargroep 4 naam: reken-wiskundemethode het basisonderwijs i n s t a p b o e k j e k l o k k i j k e n Les 1 Hele en halve uren 1 Hoe laat is het? Vul in. 2 Hoe laat is het? Teken de wijzers. 2 5 8 6 9

Nadere informatie

Over de transformatie van ex-partners in collega-ouders en de kindermomenten in bemiddeling. Cees van Leuven en Annelies Hendriks

Over de transformatie van ex-partners in collega-ouders en de kindermomenten in bemiddeling. Cees van Leuven en Annelies Hendriks Over de transformatie van ex-partners in collega-ouders en de kindermomenten in bemiddeling Cees van Leuven en Annelies Hendriks Kind in bemiddeling Eerste druk van deze titel werd uitgegeven door Jabalis

Nadere informatie

Met de functie 'Bind IP to MAC' heeft u meer controle over het gebruik van LAN IP-adressen die in het netwerk worden gebruikt.

Met de functie 'Bind IP to MAC' heeft u meer controle over het gebruik van LAN IP-adressen die in het netwerk worden gebruikt. Bind IP to MAC Met de functie 'Bind IP to MAC' heeft u meer controle over het gebruik van LAN IP-adressen die in het netwerk worden gebruikt. Het is lastig om in de router functies toe te passen op IP

Nadere informatie

rouw arrangementen Uitvaarten krijgen meer en meer een persoonlijk karakter.

rouw arrangementen Uitvaarten krijgen meer en meer een persoonlijk karakter. rouw arrangementen Uitvaarten krijgen meer en meer een persoonlijk karakter. Ondermeer door de lievelingsbloemen van de overledene te verwerken in het rouwbloemstuk en te gebruiken bij het gepast aankleden

Nadere informatie

www.thesishulp.nl onderdeel van www.nexttalent.nl

www.thesishulp.nl onderdeel van www.nexttalent.nl Inhoudsopgave: 1. Inleiding 1.1 Een vervelende ervaring of de kroon op je studie? 1.2 Hoe dit boekje te gebruiken 2. Het begin 2.1 De gouden basisregels 2.2 Het kiezen van een onderwerp 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Firewall Traffic Control

Firewall Traffic Control Firewall IPv4 Firewall IPv4 Setup In deze handleiding kunt u informatie vinden over alle mogelijke Firewall instellingen van de DrayTek Vigor 2130 en 2750. Hierin zullen wij alle algemene instellingen

Nadere informatie

Effectiviteit = Kwaliteit x Acceptatie Silvia Blankestijn

Effectiviteit = Kwaliteit x Acceptatie Silvia Blankestijn Communiceren met ziel en zakelijkheid Effectiviteit = Kwaliteit x Acceptatie Silvia Blankestijn Copyright: Uitgeverij Boom Nelissen, Amsterdam & Silvia Blankestijn, 2012 Omslag: Bart van den Tooren, Bureau

Nadere informatie

LAN Multiple Subnet Tag Based VLAN. Vigor2960/3900 icm VigorSwitch G1241

LAN Multiple Subnet Tag Based VLAN. Vigor2960/3900 icm VigorSwitch G1241 LAN Multiple Subnet Tag Based VLAN Vigor2960/3900 icm VigorSwitch G1241 Tag Based VLAN DrayTek Vigor 2960 & 3900 icm VigorSwitch G1241 In deze handleiding zullen wij uitleggen hoe u de DrayTek Vigor 2960

Nadere informatie

Training. Interdisciplinair samenwerken

Training. Interdisciplinair samenwerken Training Interdisciplinair samenwerken Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Erica Huppelschoten Inhoudelijke redactie: Floortje Vissers Titel: Factor-E

Nadere informatie

Stenvert. Rekenmeesters 5. Zelfstandig werken Rekenen Groep 7 Antwoorden. Zelfstandig werken Stenvert Rekenen Rekenmeesters 5 Antwoorden Groep 7

Stenvert. Rekenmeesters 5. Zelfstandig werken Rekenen Groep 7 Antwoorden. Zelfstandig werken Stenvert Rekenen Rekenmeesters 5 Antwoorden Groep 7 Zelfstandig werken Rekenen Groep 7 Antwoorden Stenvert maakt deel uit van ThiemeMeulenhoff Zelfstandig werken (Z). Dit bestaat uit een groot assor ment leermiddelen voor alle leerjaren. Op onze Z-site vindt

Nadere informatie

Extra les: Internetbankieren

Extra les: Internetbankieren Zwart op wit Praktische schrijfvaardigheid voor volwassenen Extra les: Internetbankieren Dorothé Pietersma u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2009 Deze extra les over internetbankieren hoort bij Zwart

Nadere informatie

VOORBEELD. Onderhoud. De rechten en plichten van huurder en verhuurder. rond het onderhoud van woningen

VOORBEELD. Onderhoud. De rechten en plichten van huurder en verhuurder. rond het onderhoud van woningen Onderhoud De rechten en plichten van huurder en verhuurder rond het onderhoud van woningen Zevende (gewijzigde en herziene) druk, november 2012 ONDERHOUD Zevende (gewijzigde en herziene) druk, november

Nadere informatie

Les 7 Doen: Windows Live Mail

Les 7 Doen: Windows Live Mail Wegwijs in Windows 7 Les 7 Doen: Windows Live Mail Vervangende les voor Windows Live Mail versie 2011 Hannie van Osnabrugge bussum 2011 Deze vervangende les voor Windows Live Mail versie 2011 hoort bij

Nadere informatie

DrayTek Vigor 2850. IPv6 Setup XS4ALL

DrayTek Vigor 2850. IPv6 Setup XS4ALL DrayTek Vigor 2850 IPv6 Setup XS4ALL DrayTek Vigor 2850 - IPv6 Setup XS4ALL De Vigor 2850 serie ondersteunt zowel IPv4 als ook IPv6. Mocht uw provider overstappen naar IPv6 in combinatie met IPv4, dan

Nadere informatie

Basiskennis schei- en natuurkunde

Basiskennis schei- en natuurkunde Basiskennis schei- en natuurkunde Basiskennis schei- en natuurkunde M. Zwamborn Bohn Stafleu van Loghum Houten 2008 Ó 2008 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Webmail met Windows Live Hotmail

Webmail met Windows Live Hotmail Wegwijs in internet Webmail met Windows Live Hotmail Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2011 Deze handleiding Webmail met Windows Live Hotmail hoort bij Wegwijs in internet van

Nadere informatie

Access Point Management. DrayTek Vigor 2860 & 2925 Serie

Access Point Management. DrayTek Vigor 2860 & 2925 Serie Access Point Management DrayTek Vigor 2860 & 2925 Serie Access Point Management De Vigor2860 en Vigor2925 bieden de mogelijkheid om Access Points te beheren vanaf de web interface van de router. Met deze

Nadere informatie

Social Media Recruitment. Een strategisch en praktisch adviesrapport. Auteur : Jacco Valkenburg Datum : 18 april 2010 Versie : 3

Social Media Recruitment. Een strategisch en praktisch adviesrapport. Auteur : Jacco Valkenburg Datum : 18 april 2010 Versie : 3 Social Media Recruitment Een strategisch en praktisch adviesrapport Auteur : Jacco Valkenburg Datum : 18 april 2010 Versie : 3 2 Inhoud: Social Media Recruitment...3 Enorm bereik, feiten en cijfers...fout!bladwijzer

Nadere informatie

Port Redirection & Open Ports

Port Redirection & Open Ports Port Redirection & Open Ports Port Redirection & Open Ports In de DrayTek kunt u gebruik maken van zowel Port Redirection (ook wel Port Forwarding genoemd) en Open Ports. In deze handleiding zullen wij

Nadere informatie

06950181_voorw 01-03-2005 15:47 Pagina I. Een Goed. Feedbackgesprek. Tussen kritiek en compliment. Wilma Menko

06950181_voorw 01-03-2005 15:47 Pagina I. Een Goed. Feedbackgesprek. Tussen kritiek en compliment. Wilma Menko 06950181_voorw 01-03-2005 15:47 Pagina I Een Goed Feedbackgesprek Tussen kritiek en compliment Wilma Menko 06950181_voorw 01-03-2005 15:47 Pagina II Een goede reeks ISBN Een goede vergadering 90 06 95017

Nadere informatie

Het DIER is MENS geworden

Het DIER is MENS geworden Het DIER is MENS geworden Marijke Verduyn Het DIER is MENS geworden Van huisdier tot gezelschapsdier Uitgeverij Meinema, Zoetermeer www.uitgeverijmeinema.nl Ontwerp omslag: Mulder van Meurs, Amsterdam

Nadere informatie

Mobella mobiele pedicures

Mobella mobiele pedicures Mobella mobiele pedicures Copyright 2007, Mobella Almere. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

WAN IP Alias. In deze handleiding gaan wij uit van onderstaande IP-adressen, deze gegevens ontvangt u normaal gesproken van uw internet provider.

WAN IP Alias. In deze handleiding gaan wij uit van onderstaande IP-adressen, deze gegevens ontvangt u normaal gesproken van uw internet provider. WAN IP Alias WAN IP Alias Wanneer u van uw provider een blok met meerdere publieke IP-adressen ontvangt, kunt u deze op twee manieren gebruiken. In deze handleiding zullen wij de functie WAN IP Alias behandelen.

Nadere informatie

HANDLEIDING HUAWEI E-5330 MIFI ROUTER

HANDLEIDING HUAWEI E-5330 MIFI ROUTER HANDLEIDING HUAWEI E-5330 MIFI ROUTER Copyright 2015. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt

Nadere informatie

Werkwoordspelling 2 Toelichting en Antwoorden

Werkwoordspelling 2 Toelichting en Antwoorden Werkwoordspelling 2 Toelichting en Antwoorden COLOFON Auteurs Frank Pollet Illustraties Liza-Beth Valkema Basisvormgeving LS Ontwerpers bno, Groningen Omslag illustratie Metamorfose ontwerpen BNO, Deventer

Nadere informatie

Inverted Pen Technology

Inverted Pen Technology Inverted Pen Technology We measure it all! Algemene informatie Copyright Alle rechten voorbehouden. Afgezien van de wettelijk vastgestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Cursusgids - Social Medi lessen. Eerste druk November 2015. Digitaal Leerplein. Website: www.digitaalleerplein.nl E-mail: info@digitaalleerplein.

Cursusgids - Social Medi lessen. Eerste druk November 2015. Digitaal Leerplein. Website: www.digitaalleerplein.nl E-mail: info@digitaalleerplein. Titel Cursusgids - Social Medi lessen Eerste druk November 2015 Auteur Fred Beumer Digitaal Leerplein Website: www.digitaalleerplein.nl E-mail: info@digitaalleerplein.nl Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Dual WAN Functionaliteit

Dual WAN Functionaliteit Dual WAN Dual WAN Functionaliteit Met de Dual WAN functionaliteit is het mogelijk om gelijktijdig gebruik te maken van twee breedband internetverbindingen. De twee WAN aansluitingen kunnen gebruikt worden

Nadere informatie

Klachtenregeling ZieZaZo

Klachtenregeling ZieZaZo kinderdagverblijf ZieZaZo kindercentra ZieZaZo buitenschoolse opvang ZieZaZo van Lawick van Pabstlaan 1a 3453 RA De Meern 030 6666 447 kdv@ziezazo.com bso@ziezazo.com www.ziezazo.com Klachtenregeling ZieZaZo

Nadere informatie

LAN Setup middels Tag Based VLAN. DrayTek Vigor 2960 & 3900 icm G2240 & P2261

LAN Setup middels Tag Based VLAN. DrayTek Vigor 2960 & 3900 icm G2240 & P2261 LAN Setup middels Tag Based VLAN DrayTek Vigor 2960 & 3900 icm G2240 & P2261 Tag Based VLAN DrayTek Vigor 2960 & 3900 In deze handleiding zullen wij uitleggen hoe u de DrayTek Vigor 2960 en 3900 producten

Nadere informatie

KANTOREN VERKOOP.NL. Grotestraat 341 WAALWIJK HET ONLINE PLATFORM VOOR KANTORENVERKOOP VOOR MEER INFORMATIE BEL +31 (0)33 763 08 32.

KANTOREN VERKOOP.NL. Grotestraat 341 WAALWIJK HET ONLINE PLATFORM VOOR KANTORENVERKOOP VOOR MEER INFORMATIE BEL +31 (0)33 763 08 32. Grotestraat 341 WAALWIJK HET ONLINE PLATFORM VOOR KANTORENVERKOOP augustus 2013 Grotestraat 341, WAALWIJK Kwaliteiten Circa 2 minuten van rijksweg A12 Herontwikkelingspotentie Flexibel indeelbare vloeren

Nadere informatie