Geen fabriekswerk. Roeien met de wind mee en de stroom tegen. Jac Willekens

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geen fabriekswerk. Roeien met de wind mee en de stroom tegen. Jac Willekens"

Transcriptie

1 Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv Arnhem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, digitaal door fotokopieën of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Geenfabriekswerk Roeienmetdewindmeeendestroomtegen JacWillekens Erzijneralvelendie'deidealemethode'opdemarkthebbenproberentezetten,maarhetwerkveldblijkt danuiteindelijktochnietovertuigdenzobelandtdiepogingdanookweerbijdebekendeboekhandel waaruenikvaakbinnenlopenvoorhetmeerbetaalbarekunstboek.sindsdeoptimaliseringvande kopieermachinesgroeitdebergvanhetniet geheel zelf gemaaktmateriaalgestaag,nietgehinderddoor enigejuridischehindernissen.onsvakgebiedisweliswaarnietomvangrijkingrootte,maarwelenorm uitgestrektinhetaantal'eigenmeningen'.hetlijktweloferbijnaevenveelfundamentelevakvisieszijnals docenten. Elkenieuwepogingtothetschrijvenvaneennieuwemethodegetuigtvangedrevenheid,creativiteiten vaneenpositievelevensinstelling!eenschrijvermetzo ndriveispetervansteenwijk.onlangskreegikeen exemplaarvanzijnnieuwemethodefactoryinhandenuitgegevendoorlambo. Factoryiseenslimgekozennaam.Hetverwijstnaarde'ideeënfabriek'vanAndyWarhol.Indekeuzevoor dezenaamspreektaleengevoelvoor'richtinggevenentegelijkookruimtelatenvoorheteigene'.tevens laathetsubtielziendateenmethodeindekunstzinnigeafdelingvanhetonderwijsaltijdomeen aanpassingofvertalingvraagtnaardeeigenwerksituatie.ziedaardenaamfactory! Factoryisookheeldoordachtopgezetenbestaatuitlossekaternenmeteenwerkboekvoorleerlingen.Dat allesisopgediendmeteenfraailay outsausje.eenzelfdemethodeheeftlamboaleerdersuccesvol toegepastmetdeuitgavenvanhistory(ckv2).diegrotegroeptevreden,gebruikerszaldanook onmiddellijkgewonnenzijnvoordezeaanpak! Nuvindikdatiederedocentmans/vrouwsgenoegisomzelftebepalenofhij/zijdezemethodewilgaan aanschaffen.belangrijkepluspuntenbijdezeopzetzijn: DemethodeisvanuitderecenteeisenvoorCKV3geschreven Demethodeisgegroeidenuitgeprobeerdindepraktijk. DemethodesluitnaadloosaanopdestofvanCKV2:eenunieke,vaakzeergewenstesituatie! DemethodekanooklosvanCKV2wordengebruikt,bijvoorbeeldvoorCKV3indevrijeruimte! ErisuitgegaanvandenormurenvoorCKV3endieurenzijndusaltijdopteeisen! ErwordtgewerktmetdebasisoutillageindevaklokalenCKV3. Eenminpuntje?DocentenCKV3zijnwellichtnietgewendvanuiteencompleetuitgewerktemethodete werken,maardateenkwestievanwennen.eneenmooiverzorgdenwerkbaarboekspreektmeeraandan bekendeenbeduimeldekopieën van kopieën.maarwiehetwieltochweerwiluitvinden,diemag! Watmijhetmeestefrappeertindeaanpakindezemethode,isdevanzelfsprekendheid.Watmijverder verbaast:hoelukthetdezebetrekkelijke'nieuwkomer'hetvakgebiedckv3zohelderenduidelijkopde onderwijskaarttezetten?hetgebodeneisechteeneye openerenmeerdandemoeitewaardvooreen verdereverkenning!ikhebdaaromdeauteurbenaderdenhemdevolgendevragengesteld. WieisdiePeterSteenwijkenwatzijnzijnplannen?

2 MomenteelwerkikalsdocentkunstvakkenenkunstcoördinatoropdelocatieCarolusClusiusvan hetagnietencollegetezwolleengeefiklesinhandenarbeid,ckv1,ckv2enckv3.sinds1982.daarnaast benik,samenmetmijnmuziekcollega,kunstcoördinator.dezejobdoeikmetveelplezierwaarbijmijn uitdagingookligtbijdemeervakoverstijgendeprojecten.zobeniknubetrokkenbijdevoorbereidingvan demusicalcats.daarnaastendaarbuitenbenikookactiefalsvrijkunstenaarenexposeerikgeregeld. Waardoorbenjegekomentothetschrijvenvandezemethode? Mijncollegaenikhebbenvaakgeprobeerdomhandenarbeidentekenenintevoerenals examenvakmaarkondendatnooitvoorelkaarkrijgen.deschoolleidinggafalsredendater,naastde gymnasiumgroep,nogeengroepzouontstaandienietgrootgenoegzouwordenomrendabeltekunnen zijn.wevondendit alsdocentenkunstvakken eenteleurstellendeargumentatieenwelegdenonsdaar nietbijneer.wehebbenonstoenvooralingezetomdeoutillageendebegrotingvoormateriaalkostente verbeteren.daarbijspeeldenenkeleonderwijsontwikkelingenonsindekaart.laatikdateventoelichten: Toenersprakewasvandeinvoeringvandetweedefasehebik,samenmetmijncollegaArivanVliet (docentmuziek)eenaanvraagingediendvoorpilotschoolkunstvakkenmuziekenbeeldendevormgeving. Hierdoorkondeschoolookgebruikmakenvanextrabeschikbaargesteldemiddelen(onderandere taakuren).defusiemethetmeandercollegetezwollemaakteeendeelnameaanditpilotprojectmogelijk, omdatdezefusieschoolaleindexamenshandvaardigheidentekenenhad. OpdeLandelijkeVakconferentiesKunstvakkenin1998vergelekendeaanwezigedocentenhetnieuwe examensteedsmetdebestaandesituatieals examendocentmuziek/tekenen/handvaardigheid/textiele werkvormen.maarwijkendendezeluxenietenkregennietmeerdanhetminimumaantaluren.daarbij teldehetcijfernietmeebijdeovergang.destructuurvoordenieuwekunstvakkenzoalsdezeinhet examenprogrammavanocenwwerdengeformuleerd,vondenwehelderendoelmatig.hierinwerdde studielastnauwkeurigvastgelegd.hetopeisenvandezestudielasturen,maaktehetmogelijkhetleerplan voordekunstvakkenoponzelocatiebehoorlijkuittebereiden.tijdensdebijeenkomstenvandocentenvan depilotscholenwerdonzemaniervanwerkenopgemerktdoorbertboermansvanuitgeverijlambo.hijis toenopmijnlocatiekomenkijkennaarhetwerkvandeleerlingenenheeftgevraagdofikmijnmaniervan aanpakvormzouwillengevenineenmethode.ikwasverrastdoordezevraag,maarzagookeen mogelijkheidomdestructuurvanmijnmaniervanwerkenbruikbaartemakenvoorcollega'swaardoorer nietelkekeerhetzelfdewieluitgevondenhoeftteworden,terwijlerookruimteisvooranderemanieren vanwerkenbinnenhetgebruikvandemethode. WelkelevensfilosofiezitachterjouwFactory? Dezeopzetvanmijnmethodevindtzijnoorspronginmijnopvattingoveronderwijsdiezich wijzigdenahetlezenvanhetboekvanrobertm.pirsig"zenendekunstvanhetmotoronderhoud".de auteurgeeftineenpassageinzijnboekaandathijalsprofessorteleurgesteldisinstudentendiefeilloos zijnvragenoplossenwaarbijhijslechtsalscontroleurfungeert.hijmaaktherhaaldelijkhetzelfdeproces doorenervaartdatstudententoewerkennaardieeneoplossingenbevestigdwillenwordeninhetdoor henbehaalderesultaat.deuitdagingenhetonderzoeklijdenhieronder.dooraanzijnstudentenvragente stellenwaarvanhijdeoplossingvantevorennietkent,wijzigtzichhetgehelestudieprocesmetdaarbijde studieresultatenvanzijnstudenten. Hoevindikditteruginjouwmethode? Ikdenkdatindehuidigetijdwaarininformatieverwerkingenervaringzopersoonsgebondenzijn, debegeleidinginhetonderwijsmoetuitgaanvanmogelijkhedenenleervragenvandeleerlingen. Natuurlijkgeefikweldekadersaan,maaralsdocentluisteriktegenwoordigvaaknaardetheoretische deskundigheidvandeleerling.verdervolgenbegeleidikhenvaakinhunbeeldendeontwikkelinginde richtingdiezijzelfverkiezen.ckv3vindikeengeweldigvakgebiedwaareengroteredediepgangmogelijkis danbijckv1.hetisfantastischomleerlingentebegeleidenbijhunvormproblemenenoverkunstte kunnenpraten.alsvakdocentenmenenwedatereenpermanentbeschikbaaratelier/studio lokaalmoet

3 zijn.sindsditjaarbeschikkenwegelukkigoverzo'natelier/studio lokaalwaarleerlingenopintekenenen zelfstandigkunnenmusicerenofbeeldendwerken. IsdebeoogdekoppelingCKV2enCKV3indezemethodeookechthaalbaar? DemethodeFactorysluitnaadloosaanopdestofvanCKV2(vooralopdievanHistory).CKV2en CKV3kunnennueindelijkalseenheidaangebodenwordenwaardoorleerlingenverbandenontdekken tussentheorieenpraktijk.daarnaastblijfthetmogelijkvoorleerlingendieckv3indevrijeruimtekiezen, omfactorytegebruikenomdathetprogrammaookonafhankelijkvanckv2kanwordenaangeboden.een voorbeeld:ditjaarvroegenckv2 leerlingenomcatstemogenbestuderenalspovoorckv2.datkon gehonoreerdwordenwaarbijbinnenckv3indeuitwerkingsperiodedooreenaantalleerlingengewerkt konwordenaanhetuitvoerenvaneenaantalliedjes(ckv3muziek)enbijbehorendegrime,kostuumsen hetdecor(ckv3beeldend).vorigjaarhaddenweopdezemaniereenvakoverstijgendprojectckv3 muziek/beeldendenduitsgerealiseerdvoordedreigroschenopervanbertoldbrecht.leerlingenkwamen nuzelfmetdevraagofcatskonwordenuitgevoerd. Waternuzospecifiekenbijzonderisaandestructuurindezemethode? Degrondstructuur(studielast,studieperiodeenuitwerkingsperiode)vormtdebasisvanmijnmethodeen isdirectafgeleidvanhetin1998aangebodenexamenprogramma.leerlingenendocentenmakensteeds gebruikvandezelfdeendusherkenbarestructuur.daarnaastishetverplichtinruimenvandestudielast methetdaarbijbehorendegebruikvaneenlogboekcruciaal.dezegestructureerdemaniervanwerken (metpta,werkwijzers,planningsformulieren,enzovoorts)keertelkeperiodeterugwaarbijdestudies wordenafgeslotenmeteenvink(handelingsdeel)endeuitwerkingsperiodemeteencijfer.inhet examenjaarwaardrieperiodengelden,wordteenstudieenuitwerkingsperiodeineenperiodevan10 wekengecombineerd.leerlingenhebbendanvoldoendeervaringopgedaanomdittekunnenrealiseren. Destudielastendeverdelingstudieperiodeenuitwerkingsperiodezijnergbelangrijkinhettotaalvanhet studieprocesvandeleerling.vaakkwamhetvoordatleerlingenaanhetbeginvaneenperiodealwilden vastleggenwatzegingenmaken.bijanderemethodenisstudievaakeenaanloop.indemethodefactory maaktstudiedehelftvandetotalestudietijduit.numoetenzeeersteenaantalstudiesmakendiezein ongeveer10wekenmoetenuitwerken.pasnadatdezestudiesineentoetsingsmomentzijnafgevinkt mogenzeeeneigenopzetmakenvoordeuitwerkingvanhunthemaineeneindwerkstukgedurende10 weken.veelalkiezenzedanopgrondvanhunervaringenvooreenonverwachteuitwerking.leerlingen inspirerenelkaarookvaakalszedeverschillendemogelijkhedenvaneenthemazien.dedocentkanin destudieperiodeookzelfzijntechniekenkeuzevanleerstofaanbieden.daaromdenkikdatde methodeookgeschiktisvoordocentendieeenbeperkteomvangvanleerstofaanleerlingenwillen aanbiedenendaarbijmeerdiepgangwillenbereiken.mijnopzetiseenleerlingengerichtemethode:de leerlingenverzamelenordenen,bestuderenenpresenterenzelfleerstof.deleerlingenzoekeninoverleg metdedocentnaareenverwantekunstenaaren/ofkunststroming.zemogenzelfeenmuseumkiezen omindeperiodetebezoeken. Eenindividueletoetsingenpresentatieinbouwenvoorkomthetgebruikvangedownloade internetteksten.weldientdebegeleidendedocentenigszinsopdehoogtetezijnvanhetgeendeleerling gaatpresenterenzodatderesultatenwelophetmomentvantoetsingbediscussieerdkunnenworden. Deervaringisdateentijdsbestekvan10minutenvoorpresentatieenbeoordelingperleerlingvoldoende iswanneerdedocenthetstudieprocesvandeleerlinggoedheeftkunnenvolgen.hetinitiatiefvoor begeleidingkomtookvaakvanuitdeleerlingzelfomdatdemaniervanwerkenleerlinggerichtis. Daarnaastvragenzevaakomadviesomeenverwantekunstenaarofkunststromingteselecteren.Nadat advieszijnzevaakenthousiastoverhetgevondenwerkomdathetraakvlakkenvertoontmethuneigen beeldendwerk. Leerlingenmakenmetdezemethodeookveelgebruikvanvisueleinformatiediebeschikbaarisop Internet.Studiesenuitwerkingenzijnvoormijalsdocentvaakverrassendengevenplezieraanmijn

4 werk.geziendeveleklassenenleerlingendieeendocentkunstvakkendoorgaansbegeleidt,ishetook goeddatdeleerlingzichzelfverantwoordelijkvoeltvoorzijnstudieresultaten.jelaatalsdocentje leerlingenwelvrijinhetkiezenvanhunleerstofmaaranderzijdsveroorzaaktdeaangebrachtestructuur vandemethodeeengerichtheidvandeleerlingopdereactievandedocenttenaanzienvanzijn behaalderesultaten.leerlingendietwijfelenaanhunresultatenvoorhettoetsingsmomenttrekkenzich meestalvoortijdigterugenbesluitendanlaterteherkansen. Ditkaternheeftalsonderwerpmassacultuur.Isditomdathetdeleerlingenaanspreektofgaande plannenverder? HetplanisomaanelkCKV2 thema(katernvanhistory)eennieuwdeelfactorytekoppelen!opdit momentishetmijnstrevenallekaternenzoalszevermeldstaanindedocentenhandleidingtegaan schrijven.inmijnlessituatiehanteerikdezethema'salenbendaarbesttevredenover.daarnaastwachtik metspanningafwatdepolitiekgaatdoen.dewijzigingdatckv2/3geenkernvakmeerhoefdetezijn binnenc&mgaatonswellichtveelleerlingenkosten.hetkanduszijndatc&mckv2/3nietveelgekozen wordt,omdatleerlingenwetendatmetc&meenaantalkeuzemogelijkhedenvoorverderestudiewordt uitgeslotenterwijlc&mnietvereistisvoortoelatingtotdekunstacademieofhetconservatorium. LeerlingenkiezendanvoorveiligheidenalgemeenheidwaarbijCKV3alseenzwaarprogrammawordt gezienwatveeltijd(leesstudielast)kost.vooreeneventuelevervolgstudieophetconservatoriumofde academienemenzedanckv3indevrijeruimte.deleerlingendienuckv2en/ofckv3kiezenzijnwel bijzondergemotiveerdwattotheelgoederesultatenleidt. Waaromkiezenjij/jullievoortweekaternen:eenaparteleerlingenhandleidingnaasthetmagazine Factory? Bijhetgebruikvandeleerlingenhandleidingbenjealsdocentvanhetkopiërenaf.Leerlingendie toevalligeenkeernietaanwezigzijn,beschikkentochoverallevereisteformulieren.leerlingenenouders wetentegenwoordiggoedwathunrechtenzijn.hetvergetenvanhetaanbiedenvaneenstudieformulier doordedocentkantotvervelendediscussiesleidenophetmomentvantoetsing.eenherkenbaaren steedstegebruikenleerlingenkaternvoorkomtdit.hetleerlingenkaternkomtmeteenpaarfoto'sinhet dossiervandeschool.wewordengeachtleerlingenmateriaaltweejaaropteslaan,maardatvindik logistieknietmogelijk.webeschikkeneenvoudigwegnietoverdeopslagruimtehiervoor. Pastditideewelbinnenhetstrevenvanschooldirectiesvooreenlagerbudgetvanboekenfondsen? Leerlingenhebbennumaarééndeelingebruikendatisgoedkoper.Andersmoetelkejaarlaagvan eenboekwordenvoorzienwaarvanzemaargedeeltelijkgebruikmaken.leerlingenbergenhetkaternen deleerlingenhandleidinggemakkelijkopinhunringband.meestalzitdaarookhetkaternhistoryin. Katernentransporterenookgemakkelijkeralsdikkeboeken. Benjenietbangdatvakgroependiewarszijnvanmethodes,eenexemplaaraanvragenenvervolgens nietsmeervanzichlatenhoren? Datkangebeuren.Natuurlijkbestaathetgevaardatdocentenkunstvakkenhunboekengeldniet willengebruikenengraagblijvenkopiëren.mogelijkgaanzedanlaterovertotaanschafvande leerlingenhandleiding.ikhoopdateenaantalcollega'splezierengemakvandezemethodezullenhebben. Demethodegeeftstructuuraandelessen. Oud leerlingenckv3hebbenmijallatenwetendatzetijdenshunverderestudieveelplezierondervonden vandezelfstandigemaniervanwerkenenplannendiehengeleerdwasbijckv3.doorhetontwikkelenvan eenmethodeisvoorderdenzichtbaartemakendatdekunstvakkenvolwaardigkunnenfunctioneren binnendetweedefasezonderdatelkedocentkunstvakkeneennieuweneigenprogrammamoet schrijven. HetleerlingenkaternlaathetPTAzienenstudie cq.werkwijzers.isditnietschoolbepaald? Voorcollega'senleerlingenisineendergelijkgevalzichtbaarwatergevraagdzoukunnenworden. Zelfwijsikmijnleerlingenerop,bijhetuitreikenvandeleerlingenhandleidingen,dathetPTAvandeschool

5 rechtsgeldigis.dewerkwijzerszijnafgeleidvanhetpta.ikheberdevoorkeuraangegeveneencompleet documentaantebieden.hetheeftookeenheletijdgeduurdvoordatikeentotaalplanvoordemethode haddatwerkteindepraktijk. TotzovereenkijkjeindemethodekeukenvanFactory.Voorwaargeenfabriekswerk!Persoonlijkspreekt mevooralaandatditeenmethodeis,dievanuitdepraktijkisontstaanenookechtblijkttefunctioneren! Hetisaanhetonderwijsveldomzichereenoordeelovertevormen.Kijkvoorverdereinformatieop

Brunelleschi. De Dom van Florence

Brunelleschi. De Dom van Florence Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv, Arnhem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of

Nadere informatie

Extra les: Verzekeringen

Extra les: Verzekeringen Zwart op wit Praktische schrijfvaardigheid voor volwassenen Extra les: Verzekeringen Dorothé Pietersma u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2009 Deze extra les over verzekeringen hoort bij Zwart op wit.

Nadere informatie

1.4. Installatie toelichting. RoTekst. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening

1.4. Installatie toelichting. RoTekst. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 1.4 Installatie toelichting V RoTekst Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening Copyright Deze publicatie is een uitgave van Crotec BV, s-hertogenbosch (KvK Oost Brabant 1715 9294) Alle rechten

Nadere informatie

KANTOREN VERKOOP.NL. Rivium 1e straat 61-79 CAPELLE AAN DEN IJSSEL

KANTOREN VERKOOP.NL. Rivium 1e straat 61-79 CAPELLE AAN DEN IJSSEL Rivium 1e straat 61-79 CAPELLE AAN DEN IJSSEL HET ONLINE PLATFORM VOOR KANTORENVERKOOP augustus 2014 Rivium 1e straat 61-79, Capelle aan den Ijssel Kwaliteiten Circa 2 minuten van Rijksweg A16 Parkeernorm

Nadere informatie

KANTOREN VERKOOP.NL. Jupiterstraat 202-220 HOOFDDORP HET ONLINE PLATFORM VOOR KANTORENVERKOOP VOOR MEER INFORMATIE BEL +31 (0)33 763 08 32

KANTOREN VERKOOP.NL. Jupiterstraat 202-220 HOOFDDORP HET ONLINE PLATFORM VOOR KANTORENVERKOOP VOOR MEER INFORMATIE BEL +31 (0)33 763 08 32 Jupiterstraat 202-220 HOOFDDORP HET ONLINE PLATFORM VOOR KANTORENVERKOOP augustus 2014 Jupiterstraat 202-220, Hoofddorp Kwaliteiten - Herontwikkelingspotentie - Circa 5 minuten van Rijksweg A4 - Circa

Nadere informatie

KANTOREN VERKOOP.NL. Marathon 11 HILVERSUM HET ONLINE PLATFORM VOOR KANTORENVERKOOP VOOR MEER INFORMATIE BEL +31 (0)33 763 08 32.

KANTOREN VERKOOP.NL. Marathon 11 HILVERSUM HET ONLINE PLATFORM VOOR KANTORENVERKOOP VOOR MEER INFORMATIE BEL +31 (0)33 763 08 32. Marathon 11 HILVERSUM HET ONLINE PLATFORM VOOR KANTORENVERKOOP augustus 2014 Marathon 11, Hilversum Kwaliteiten Circa 4 minuten van Rijksweg A27 Parkeernorm 1:34 Flexibel indeelbare vloeren Kleinschalige

Nadere informatie

Open Ports. Als eerste maakt u de regel actief. Dit kan door boven in het scherm een vinkje te zetten bij Enable Open Ports

Open Ports. Als eerste maakt u de regel actief. Dit kan door boven in het scherm een vinkje te zetten bij Enable Open Ports Open Ports Open Ports Met Open Ports kunt u een bepaalde serie poorten open zetten voor een bepaalde server/pc. Standaard zijn hier geen regels ingesteld. Wanneer u gebruik wilt maken van deze functie

Nadere informatie

Met tekstbijdragen van: Henk Boeke Remy Chavannes Remco Faasen Rob Geleijnse Amber van Rijn

Met tekstbijdragen van: Henk Boeke Remy Chavannes Remco Faasen Rob Geleijnse Amber van Rijn Met tekstbijdragen van: Henk Boeke Remy Chavannes Remco Faasen Rob Geleijnse Amber van Rijn Mijn Kind Online Hoe begeleid je je kind op Internet? Justine Pardoen en Remco Pijpers ISBN 90 6665 577 1 NUR

Nadere informatie

LAN DNS. De functionaliteit LAN DNS kunt u vinden in het menu Applications. Hier klikt u vervolgens op het index nummer welke u wilt gebruiken.

LAN DNS. De functionaliteit LAN DNS kunt u vinden in het menu Applications. Hier klikt u vervolgens op het index nummer welke u wilt gebruiken. LAN DNS LAN DNS Middels de LAN DNS functionaliteit kunt u ervoor zorgen dat de DrayTek als DNS server fungeert voor uw interne netwerk. U hebt de mogelijkheid om 20 hostnames op te geven. Onderstaande

Nadere informatie

Firewall Configuratie

Firewall Configuratie Firewall Configuratie Firewall Configuratie In deze handleiding gaan we een aantal voorbeelden geven hoe u een bepaalde situatie kunt oplossen door middel van een aantal Filter Rules. Situatie 1 U maakt

Nadere informatie

LAN Multiple Subnet Tag Based VLAN. Vigor2860/2925 icm VigorSwitch G1241

LAN Multiple Subnet Tag Based VLAN. Vigor2860/2925 icm VigorSwitch G1241 LAN Multiple Subnet Tag Based VLAN Vigor2860/2925 icm VigorSwitch G1241 Tag Based VLAN DrayTek Vigor 2860 & 2925 icm VigorSwitch G1241 In deze handleiding zullen wij uitleggen hoe u de DrayTek Vigor 2860

Nadere informatie

WAN Internet Access. In de DrayTek router heeft u de mogelijkheid om tussen de volgende WAN connectie types te kiezen:

WAN Internet Access. In de DrayTek router heeft u de mogelijkheid om tussen de volgende WAN connectie types te kiezen: WAN WAN Setup In deze handleiding kunt u informatie vinden over alle mogelijke WAN instellingen van de DrayTek Vigor 2130 en 2750. Hierin zullen wij alle algemene instellingen bespreken die van toepassing

Nadere informatie

Kilometerregistratie App. powered by SCOPE

Kilometerregistratie App. powered by SCOPE Kilometerregistratie App powered by SCOPE HANDLEIDING AAN DE SLAG! In dit document vindt u alle informatie die u nodig heeft voor het gebruik van de Kilometerregistratie App, zodat u snel aan de slag kan

Nadere informatie

Installatie handleiding Vigor 2960F

Installatie handleiding Vigor 2960F Installatie handleiding Vigor 2960F Installatiehandleiding Voor de zakelijke glasvezelmarkt heeft DrayTek de Vigor 2960F ontwikkeld. De Vigor 2960F beschikt over een SFP poort, waardoor de glasvezel direct

Nadere informatie

Firewall Traffic Control

Firewall Traffic Control Firewall IPv4 Firewall IPv4 Setup In deze handleiding kunt u informatie vinden over alle mogelijke Firewall instellingen van de DrayTek Vigor 2130 en 2750. Hierin zullen wij alle algemene instellingen

Nadere informatie

Syslog / Mail Alert Setup

Syslog / Mail Alert Setup Syslog / Mail Alert Setup Syslog Wat is Syslog? Syslog is een utility waarmee de router activiteit kan worden bijgehouden. Tevens kan de utility worden gebruikt als debug utility. Wanneer gebruikt u Syslog?

Nadere informatie

QoS / Quality Of Service

QoS / Quality Of Service Quality of Service QoS / Quality Of Service De QoS-functie zorgt ervoor dat datastromen, zowel inkomend als uitgaand, met een bepaalde prioriteit worden behandeld. Er kan bijvoorbeeld per poort of per

Nadere informatie

UHF-ontvangstmodule. Bestnr. 19 26 35. Stand: 02/95 Wijzigingen voorbehouden

UHF-ontvangstmodule. Bestnr. 19 26 35. Stand: 02/95 Wijzigingen voorbehouden Bestnr. 19 26 35 UHF-ontvangstmodule Stand: 02/95 Wijzigingen voorbehouden Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

Onder het menu LAN General Setup kunt Settings wijzigen die te maken hebben met de DHCP en TCP/IP instelling voor het LAN segment (interne netwerk).

Onder het menu LAN General Setup kunt Settings wijzigen die te maken hebben met de DHCP en TCP/IP instelling voor het LAN segment (interne netwerk). LAN General Setup LAN General Setup Onder het menu LAN General Setup kunt Settings wijzigen die te maken hebben met de DHCP en TCP/IP instelling voor het LAN segment (interne netwerk). Hieronder ziet u

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. innovaphone Fax. Versie 10

Gebruiksaanwijzing. innovaphone Fax. Versie 10 Gebruiksaanwijzing innovaphone Fax Versie 10 Inleiding De innovaphone Fax oplossing verstuurt en ontvangt faxen per e-mail. De te faxen documenten worden altijd als e-mail bijlage verstuurd. Ondersteunde

Nadere informatie

Handleiding UNIT4 DataCollector 2.0

Handleiding UNIT4 DataCollector 2.0 Handleiding UNIT4 DataCollector 2.0 UNIT4 Accountancy B.V. De Schutterij 27 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Copyright 2010 UNIT4 Accountancy B.V., Veenendaal, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Deelreglement Manager in de techniek (TO2).

Deelreglement Manager in de techniek (TO2). DR-TO2-X Deelreglement Manager in de techniek (TO2). Uitgave: juli 2012 PBNA/Reed Business Opleidingen, Postbus 415, 3330 AK Zwijndrecht. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Leergangkader Leergang Tactisch manager

Leergangkader Leergang Tactisch manager Leergangkader Leergang Tactisch manager De Brandweeracademie is onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Halfjaarrapportage werk.nl 1e helft 2014

Halfjaarrapportage werk.nl 1e helft 2014 Halfjaarrapportage werk.nl 1e helft 2014 Publieksversie 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Trendcijfers werk.nl... 4 1. Klanttevredenheid werkzoekenden en werkgevers... 5 1.1 Werkzoekenden... 5 1.2 Werkgevers...

Nadere informatie

PROBIS. Inkomende Digitale facturen Algemene systeem beschrijving. Documentversie: 1.0 Copyright 2011 Kraan Bouwcomputing B.V.

PROBIS. Inkomende Digitale facturen Algemene systeem beschrijving. Documentversie: 1.0 Copyright 2011 Kraan Bouwcomputing B.V. PROBIS Inkomende Digitale facturen Algemene systeem beschrijving Documentversie: 1.0 Copyright 2011 Kraan Bouwcomputing B.V. Documentversie: 1.0 Copyright 2011 Kraan Bouwcomputing B.V. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

21 augustus 2014. MVO Jaarverslag 2013

21 augustus 2014. MVO Jaarverslag 2013 21 augustus 2014 MVO Jaarverslag 2013 April 2014 MVO - Jaarverslag 2013 2014 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Wat maakt je zo boos?

Wat maakt je zo boos? Shari Klein en Neill Gibson Wat maakt je zo boos? 10 stappen om boosheid te transformeren naar een win-win situatie. Een presentatie van de ideeën van Geweldloze Communicatie en hoe je ze kunt toepassen

Nadere informatie

27ste Editie Biologisch - Dynamische Zaai- Plant- en Oogstkalender 2015

27ste Editie Biologisch - Dynamische Zaai- Plant- en Oogstkalender 2015 27ste Editie Biologisch - Dynamische Zaai- Plant- en Oogstkalender 2015 Opgemaakt volgens de Siderische zodiac (Maria Thun) www.koninklijkevolkstuinenkluisbergen.centerall.com Samenstelling José Orins

Nadere informatie

USB Storage Hoe werkt USB storage

USB Storage Hoe werkt USB storage USB Storage USB Storage Hoe werkt USB storage Een USB opslag medium, zoals een USB stick of een externe hardeschijf met een USB aansluiting, kan worden aangesloten op de USB poort van de 2910 en kan dan

Nadere informatie