Notitie Blijverslening Inleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notitie Blijverslening Inleiding"

Transcriptie

1 Notitie Blijverslening Inleiding 1.1 Het speelveld Het aantal ouderen in Nederland neemt de komende jaren sterk toe. Het CBS verwacht dat in 2040 ruim een kwart van de bevolking ouder is dan 65 jaar. Van hen zal een derde deel ouder zijn dan 80 jaar. Ook in de gemeente Utrechtse Heuvelrug zullen we hiermee te maken krijgen. Volgens het woonbehoefteonderzoek en de Primosprognose uit 2014 is 58% van de inwoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug in 2040 ouder dan 65 jaar. Daarmee verandert de dynamiek op de woningmarkt. Ouderen van nu zijn honkvaster dan ouderen van vroeger. Ze willen steeds vaker oud worden in de woning en buurt waar ze nu wonen. Ook speelt de extramuralisering van de zorg hierbij een belangrijke rol. Een samenleving met steeds meer ouderen stelt andere eisen aan de kwaliteit van de woningvoorraad en de woonomgeving. De belangrijkste oplossing voor het geschikt maken van de woningvoorraad ligt in de aanpassing van de bestaande woningvoorraad, omdat het aantal nieuwbouwwoningen beperkt is. Niet alle ouderen hebben echter voldoende spaargeld om dergelijke aanpassingen te betalen. Ook is het voor deze doelgroep moeilijk om geld te lenen. De Blijverslening is een stimuleringsinstrument om ouderen de mogelijkheid te bieden hun (koop)woning aan te passen. 1.2 Aanleiding notitie Per 1 januari 2016 heeft de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) de Blijverslening geïntroduceerd. De raad heeft op 7 december 2015 tijdens de avond van de Raad vragen gesteld over de Blijverslening. Het college van B&W heeft toen aangegeven, dat zij positief staat tegenover deze regeling en een en ander verder zal uitzoeken. In 2010 is in de gemeente Utrechtse Heuvelrug de Starterslening ingevoerd. Deze lening biedt starters de mogelijkheid om een woning te kopen, waarvoor ze bij de bank niet genoeg financiering kunnen krijgen. De Starterslening wordt momenteel geëvalueerd. Dit is een goed moment om te onderzoeken waaraan behoefte is in deze gemeente, hoe het budget voor de huidige Starterslening in de toekomst het best kan worden ingezet en of een combinatie met de Blijverslening wenselijk en mogelijk is. 1.3 Leeswijzer De notitie Blijverslening 2017 bevat drie hoofdstukken. In hoofdstuk twee wordt de Blijverslening beschreven, waarbij de verschillende varianten en voorwaarden aan bod komen. In hoofdstuk drie wordt de financiële kant van de Blijverslening belicht, waaronder de verdeling van het budget over de Blijverslening en de Starterslening.

2 2 Inzet Blijverslening 2.1 Blijverslening als instrument In de evaluatie van de Woonvisie, die in januari 2013 in de gemeenteraad werd behandeld, is de focus van het gemeentelijk woonbeleid benoemd: 1) inzetten op de doorstroming in kernvoorraad sociale huurwoningen; 2) meer betaalbare huur- en koopwoningen bouwen of beschikbaar stellen voor de inkomensgroepen van , - tot , - (de scheefwoners); 3) levensloopbestendig wonen bevorderen en realiseren in alle dorpen; 4) klimaatbewust en duurzaam bouwen en woningen aanpassen. De Blijverslening heeft betrekking op het derde punt. Dit punt wordt in de volgende paragraaf verder uitgewerkt. 2.2 Blijverslening bevordert levensloopbestendig wonen Zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam wonen, dat is veelal de wens van senioren en mensen met een lichamelijke beperking. Dit is ook het beleid waar het Rijk en gemeenten op inzetten. Zowel vanuit de wens van senioren en mensen met een beperking als vanuit kostenbesparing in de zorg en de scheiding tussen wonen en zorg, is het van belang dat de woningvoorraad levensloopbestendig wordt gemaakt en wordt aangepast. Om het langer zelfstandig thuis wonen mogelijk te maken is aanpassing van de woning soms noodzakelijk. Dit kan om zowel kleine als grote ingrepen gaan. De financiering van deze kosten is voor woningeigenaren vaak een drempel om daadwerkelijk tot woningaanpassing te besluiten. Hierdoor moeten bewoners zich onnodig behelpen en zijn zij genoodzaakt minder veilig en comfortabel te wonen en te leven. Het Stimuleringsfonds volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) heeft daarom in samenwerking met het landelijk Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen, provincies en gemeenten de Blijverslening als instrument ontwikkeld voor de financiering van woningaanpassingen. Dit biedt de gemeente de kans haar inwoners te faciliteren in het langer thuis wonen. Met woningaanpassingen kan dit comfortabeler, veiliger en dus ook langer. 2.3 Varianten Blijverslening Er zijn twee soorten Blijversleningen, de consumptieve Blijverslening en de hypothecaire Blijverslening. Beide leningen zijn bedoeld voor eigenaar-bewoners die hun woning levensloopbestendig willen maken. Gemeenten kunnen zelf bepalen welke soort lening ze beschikbaar stellen. Ze kunnen ook beide leningen aanbieden. Hieronder worden de belangrijkste kenmerken van beide soorten leningen weergegeven (bepaald door SVn). Consumptieve Blijverslening - De hoogte van de lening bedraagt minimaal 2500,- en maximaal ,-. - De looptijd van de lening bedraagt 10 jaar. - Eén van beide aanvragers is jonger dan 76 jaar. - Van de lening wordt een onderhandse acte opgemaakt. - Betaling aflossing en rente door middel van maandannuïteit. - Geen afsluitkosten of notariskosten. - Geen (hypothecaire) zekerheden. - Hoeft bij verhuizing niet te worden afgelost, maar kan worden meegenomen.

3 Hypothecaire Blijverslening - De hoogte van de lening bedraagt minimaal 2500,- en maximaal ,- (zie voor de maximale hoogte in de gemeente Utrechtse Heuvelrug onder het kopje maximale hoogte Blijverslening ) - De looptijd van de lening bedraagt 10 jaar t/m een bedrag van ,- en 20 jaar vanaf ,-. - Geen leeftijdsgrens aanvrager(s). - Van de lening wordt een hypothecaire actie opgemaakt. - Betaling aflossing en rente ofwel door middel van maandannuïteit ofwel door middel van deels maandannuïteit en deels aflossingsvrij (aflossingsvrije deel is niet fiscaal aftrekbaar). - Afsluitkosten en notariskosten, waarvan de laatste voor rekening van de aanvrager(s). - Hypothecaire zekerheid. - Kan niet meeverhuizen naar een eventuele volgende woning, maar dient bij verhuizing te worden afgelost. Het voorstel is om uitsluitend de hypothecaire variant aan te bieden in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Deze variant geeft de meeste zekerheid voor alle partijen en levert de minste risico s op. 2.4 Voorwaarden Blijverslening Naast de keuze over het soort lening, de consumptieve of de hypothecaire, kan de gemeente zelf bepalen welke voorwaarden ze verbindt aan de lening, zoals de doelgroep, de woningcategorie, maximale WOZ-waarde van de woning, maximale bedrag van de lening, de maatregelen die in aanmerking komen, een eventuele leeftijdsgrens en wel of geen aflossingsvrij deel bij de hypothecaire variant. Daarbij moet de gemeente binnen de grenzen blijven die door SVn worden gesteld (zie hierboven). De gemeente mag wel strengere voorwaarden stellen. Het voorstel is om de volgende voorwaarden te verbinden aan de Blijverslening: Soort lening De gemeente Utrechtse Heuvelrug vertrekt uitsluitend de hypothecaire variant van de Blijverslening, zonder de mogelijkheid voor een aflossingsvrij deel. De Blijverslening wordt gefinancierd vanuit een revolverend fonds. Het principe hiervan is dat de rente en aflossingen op de lening weer terugvloeien in het fonds, waarvan vervolgens weer nieuwe leningen kunnen worden verstrekt. Als de Blijverslening deels aflossingsvrij wordt, zullen er minder aflossingen in het fonds terugvloeien, waardoor er minder nieuwe leningen kunnen worden verstrekt. Maximale hoogte Blijverslening De gemeente Utrechtse Heuvelrug stelt de maximale hoogte van de Blijverslening op ,-. Dit is gelijk aan de maximale hoogte van een Starterslening. Op basis van de voorwaarden van het SVn zou een maximum van ,- mogelijk zijn. Het nadeel van zo n hoog bedrag is dat er minder leningen kunnen worden verstrekt voor een bepaald budget en dus minder woningen levensloopbestendig kunnen worden gemaakt. Van een budget van ,- kunnen 10 leningen van ,- worden verstrekt, terwijl er maar 6 leningen van ,- van kunnen worden verstrekt. Overigens zal in de praktijk niet iedereen het maximale bedrag lenen. Een lening van ,- is hoog genoeg om verschillende maatregelen van te kunnen betalen, zoals het plaatsen van een traplift, het aanpassen van het toilet of het realiseren van een nieuwe badkamer. In de verordening voor de Blijverslening wordt een bepaling opgenomen dat het college van B&W de maximale hoogte van de Blijverslening kan aanpassen. Als in de praktijk blijkt dat ,- te hoog of te laag is, hoeft niet eerst de verordening te worden gewijzigd door de gemeenteraad.

4 De doelgroep De Blijverslening is bedoeld voor de volgende twee doelgroepen: - Mensen met een zorgvraag, waarbij aanpassing van de woning noodzakelijk is om in de huidige woning te kunnen blijven wonen. Er wordt geen minimale leeftijdsgrens of woonduur aan deze groep verbonden. - Senioren die hun woning preventief willen aanpassen om ook in de toekomst in hun woning te kunnen blijven wonen. Aan deze groep wordt een leeftijdsgrens verbonden van minimaal 55 jaar. Er is door banken geen leeftijdsgrens vastgesteld waarop ouderen niet meer in aanmerking komen voor een hypothecaire lening. Met een leeftijdsgrens van 55 jaar is er een ruime potentiële doelgroep. Daarnaast wordt voor deze doelgroep de voorwaarde opgenomen dat men minimaal 3 jaar in de huidige woning moet wonen. Iemand die korter in zijn huis woont had bij het kopen van de woning al rekening kunnen houden met de gewenste aanpassingen. Er wordt geen maximale leeftijd aan de Blijverslening verbonden. Hoe ouder iemand is, hoe groter de kans op beperkingen en dus hoe groter de behoefte aan aanpassingen in de woning. Omdat ervoor wordt gekozen uitsluitend hypothecaire leningen te verstrekken, loopt de gemeente nauwelijks risico s en is een maximale leeftijd niet nodig om risico s te beperken. De woning fungeert immers als onderpand voor de hypotheek. Maximale WOZ-waarde Bij de financiële toetsing van een aanvraag voor een Blijverslening door SVn wordt uitsluitend een inkomenstoets gedaan. Een vermogenstoets is niet mogelijk. In plaats daarvan is het wel mogelijk om als gemeente een maximale WOZ-waarde vast te stellen. Er wordt voorgesteld om dit niet te doen, omdat iemands beschikbare vermogen niet één-op-één samenhangt met de WOZ-waarde van zijn woning. Maatregelen die in aanmerking komen Maatregelen die voor een Blijverslening in aanmerking komen zijn enerzijds maatregelen die inwoners met een zorgvraag in staat stellen zelfstandig in hun woning te kunnen blijven wonen en anderzijds (preventieve) maatregelen die een woning levensloopbestendig maken, waardoor senioren langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Om te beoordelen of hieraan wordt voldaan zijn twee mogelijkheden. Er kan voor worden gekozen vooraf een limitatieve lijst op te stellen met maatregelen die in aanmerking komen voor een Blijverlening. Een andere mogelijkheid is om de aangevraagde maatregelen te laten toetsen door een deskundige. Om maatwerk te kunnen leveren wordt gekozen voor de tweede optie. Toetsing van de voorgestelde maatregelen door een commerciële organisatie is vrij prijzig, daarom wordt de volgende oplossing voorgesteld. Voor aanvragers met een zorgvraag wordt advies gevraagd aan de sociale dorpsteams. Zij kunnen een aanvraag in een bredere context beoordelen, waaronder het aanvragen van woningaanpassingen in het kader van de WMO. Zo kan voor elke individuele situatie de beste oplossing worden gekozen. Bij aanvragen voor preventieve maatregelen wordt advies gevraagd aan de woonadviseurs van het Seniorenplatform Utrechtse Heuvelrug, vrijwilligers die nu reeds senioren adviseren over woningaanpassingen in het kader van het project Uw huis uw toekomst.

5 3 Financiën 3.1 Beschikbaar stellen gelden aan SVn De gemeente Utrechtse Heuvelrug is deelnemer aan het SVn. Door financiering beschikbaar te stellen aan SVn worden Blijversleningen mogelijk. De deelnemingsovereenkomst van onze gemeente met SVn heeft een langlopend karakter en het beschikbaar gestelde budget wordt door SVn revolverend ingezet. De door SVn terugontvangen aflossingen komen weer beschikbaar voor nieuwe Blijversleningen. De gemeente heeft de mogelijkheid om deze gelden op te vragen. De gemeente loopt nauwelijks risico, omdat de bestaande hypotheek plus de Blijverslening maximaal 80% van de WOZ-waarde van de woning mag bedragen. Bij verkoop van de woning, zal de opbrengst in principe genoeg zijn om de aflossing van zowel de hypotheek als de Blijverslening te kunnen betalen. 3.2 Budget Blijverslening Omdat de Blijverslening een nieuw instrument is, waarmee nog weinig ervaring is opgedaan, is het lastig om de vraag naar de leningen in te kunnen schatten. Het is aan te bevelen om voldoende startkapitaal voor ten minste 10 leningen beschikbaar te stellen. Uitgaande van het maximale bedrag van ,- per lening is dan een budget van ten minste , - nodig. In de praktijk zullen voor dit bedrag meer leningen verstrekt kunnen worden, omdat veel leningen naar verwachting lager zullen zijn dan ,-. Het budget wordt revolverend ingezet, waardoor ook op langere termijn budget beschikbaar is om leningen te kunnen verstrekken. Het startkapitaal voor de Blijverslening kan worden gefinancierd uit de 'bestemmingsreserve Startersleningen'. Voor de Starterslening is per 1 januari 2017 het volgende budget beschikbaar: Gemeenterekening Utrechtse heuvelrug ,87 VROM startersfonds gemeente Utrechtse Heuvelrug ,98 Totaal beschikbaar budget: ` ,85 Er zijn twee opties voor het verdelen van het beschikbare budget over de Blijverslening en Starterslening. Optie 1: Het huidige budget voor de Starterslening wordt in tweeën gedeeld in een budget voor de Starterslening en een budget voor de Blijverslening. Voor beide leningen ligt het beschikbare budget daarmee vast. Optie 2: Er wordt één (gezamenlijk) budget beschikbaar gesteld voor zowel de Starterslening als de Blijverslening. Hoeveel geld wordt uitgegeven aan Startersleningen en hoeveel aan Blijversleningen is afhankelijk van de belangstelling voor beide leningen. Het voordeel hiervan is dat kan worden ingespeeld op de actuele vraag. Omdat optie 2 meer flexibiliteit geeft kiezen we voor deze optie. Op dit moment kan nog niet worden voorspeld hoeveel belangstelling er zal zijn voor de Blijverslening en met één budget kan het best worden ingespeeld op de uiteindelijke behoefte.

Raadsvoorstel. Onderwerp Blijverslening. Status Besluitvormend

Raadsvoorstel. Onderwerp Blijverslening. Status Besluitvormend Datum: 26 september 2017 Raadsvoorstel College Ja Onderwerp Blijverslening Status Besluitvormend Voorstel 1. De Blijverslening in de gemeente Boxtel in te voeren; 2. De verordening Blijverslening Boxtel

Nadere informatie

Voorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude. Nummer : 17/34

Voorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude. Nummer : 17/34 Voorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude Nummer : 17/34 Afdeling : RO Registernummer: Z17-015481-16506-a Onderwerp : Nieuwe starterslening en introductie Blijverslening

Nadere informatie

Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van. : wethouder A.H.P. Bosmans. Onderwerp

Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van. : wethouder A.H.P. Bosmans. Onderwerp Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van Onderwerp Programma : wethouder A.H.P. Bosmans : blijverslening voor (preventieve) aanpassingen van koopwoningen : Meedoen Voorstelnummer : 16.49 Info bij

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. 9 februari 2017 Agendanummer: Collegevergadering d.d. 10 januari 2017

Raadsvergadering d.d. 9 februari 2017 Agendanummer: Collegevergadering d.d. 10 januari 2017 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering d.d. 9 februari 2017 Agendanummer: Collegevergadering d.d. 10 januari 2017 Portefeuillehouder: J.C.M. Wierikx Registratienummer: 352475 Voorstel Invoering en aanpassen Verordening

Nadere informatie

EVALUATIE STARTERSLENINGEN GEMEENTE ZOETERWOUDE ( )

EVALUATIE STARTERSLENINGEN GEMEENTE ZOETERWOUDE ( ) EVALUATIE STARTERSLENINGEN GEMEENTE ZOETERWOUDE (0 0) Gemeente Zoeterwoude Januari 06 Inhoud. Inleiding. Doel van de starterslening. Karakter van de starterslening. Resultaten. Mogelijke wijzigingen in

Nadere informatie

Documentnummer : INT : Dhr. S. Krotjé (PvdA fractie) Onderwerp : Initiatiefvoorstel verordening SVn Blijverslening

Documentnummer : INT : Dhr. S. Krotjé (PvdA fractie) Onderwerp : Initiatiefvoorstel verordening SVn Blijverslening Initiatiefvoorstel *Z03B34DDC54* Documentnummer : INT-17-34328 Indiener : Dhr. S. Krotjé (PvdA fractie) Onderwerp : Initiatiefvoorstel verordening SVn Blijverslening Inleiding In samenwerking met de Nederlandse

Nadere informatie

Notitie Starterslening 2013

Notitie Starterslening 2013 Notitie Starterslening 2013 1.1 Het speelveld Het is 2013 en de wereld is veranderd. Eigen woningbezit is geen synoniem meer voor vermogensopbouw vooral niet voor degenen die na 2005 een woning hebben

Nadere informatie

Notitie. Betreft: Startersleningen Zoeterwoude. Datum: 1 oktober 2012

Notitie. Betreft: Startersleningen Zoeterwoude. Datum: 1 oktober 2012 Notitie Betreft: Startersleningen Zoeterwoude Datum: 1 oktober 2012 Inleiding De nieuwbouw van de woningen blijft achter, terwijl de vraag naar betaalbare koopwoningen groot is. Vooral aan de onderkant

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 19 september 2017

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 19 september 2017 No.: Portefeuillehouder: Wethouder C.L. van Dis MBA Afdeling: ROVH Behandelaar: E.J. de Hond MSc De raad van de gemeente Tholen Tholen, 19 september 2017 Onderwerp: Voorstel tot het vaststellen van de

Nadere informatie

DORDRECHT. Stand van zaken/de feiten. de gemeenteraad

DORDRECHT. Stand van zaken/de feiten. de gemeenteraad DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 Aan de gemeenteraad 3300 AA DORDRECHT Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.ni Datum Ons kenmerk Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Gescand archief datum

Gescand archief datum Gescand archief datum 01-2017 - De raad van de gemeente Delft; 2858609 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 september 2016 gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en

Nadere informatie

Achtergronden Wormerlandse VROM Startersregeling. 1. Waarom SVn-startersregeling?

Achtergronden Wormerlandse VROM Startersregeling. 1. Waarom SVn-startersregeling? Bijlage Achtergronden Wormerlandse VROM Startersregeling Februari 2009 In deze bijlage wordt de startersregeling nader toegelicht. Allereerst wordt de keuze voor deelname aan de startersregeling van de

Nadere informatie

Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van. : wethouder A.H.P. Bosmans. Onderwerp. : Starterslening en Blijverslening. Programma.

Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van. : wethouder A.H.P. Bosmans. Onderwerp. : Starterslening en Blijverslening. Programma. Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van Onderwerp Programma : wethouder A.H.P. Bosmans : Starterslening en Blijverslening : Meedoen/Wonen Voorstelnummer : 17.07 Info bij afdelingshoofd : J.W.A.

Nadere informatie

Verordening Blijverslening gemeente Oss 2016 Pagina 1 van 6. Verordening Blijverslening. De raad van de gemeente Oss;

Verordening Blijverslening gemeente Oss 2016 Pagina 1 van 6. Verordening Blijverslening. De raad van de gemeente Oss; Verordening Blijverslening De raad van de gemeente Oss; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 juli 2016 gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te

Nadere informatie

2. Startersleningen. Werking Starterslening

2. Startersleningen. Werking Starterslening Middelen/B&I/VROM Memo Aan: Van: gemeenteraad (presidium 27 november) college Datum: 29 november 2007 betreft: raadsagendapunt nr. 16: Starterswoningen Op de lijst van toezeggingen is afgesproken dat het

Nadere informatie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 6 november 2012 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2012_BW_00342 Onderwerp Beschikbaar stellen budget starterslening - vormend

Nadere informatie

Verordening Blijverslening Heeze-Leende. Artikel 1 Begrippen. Deze verordening verstaat onder:

Verordening Blijverslening Heeze-Leende. Artikel 1 Begrippen. Deze verordening verstaat onder: De raad van de gemeente Heeze-Leende; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20-12-2016; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

Ambtelijke bijstand: Mw. Drs. J. Bolt 1

Ambtelijke bijstand: Mw. Drs. J. Bolt 1 Raadsvoorstel Agendapunt: 05 Onderwerp Starterslening Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 29 januari 2013 4 maart 2013 Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting Sinds 1 januari 2008 is

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.5

RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.5 RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.5 Raadsvergadering van 23 september 2010 Onderwerp: Budget Starterslening Verantwoordelijke portefeuillehouder: C. Punt SAMENVATTING Op 3 juli 2008 heeft de gemeenteraad ingestemd

Nadere informatie

Gemeenteblad. Jaar/nummer:

Gemeenteblad. Jaar/nummer: Gemeenteblad Onderwerp: Startersleningen Jaar/nummer: In behandeling bij: Beleid / Wethouder de Jong Voorstel Instemmen met het instellen van een fonds voor startersleningen. Daarvoor de Concept Verordening

Nadere informatie

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja Gemeente Hellendoorn Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 16INT02435 ui in ii ii ii ii ii min ii. Datum vergadering: Nota openbaar: Ja 1 1 OKī. 2018 Onderwerp: Blijverslening en Lang Zult U Wonen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Sliedrecht. Nr. 155042 8 november 2016 Verordening Blijverslening Sliedrecht 2016 De raad der gemeente Sliedrecht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

*Z * Initiatiefvoorstel. Aan de raad

*Z * Initiatiefvoorstel. Aan de raad Initiatiefvoorstel *Z0352523143* Aan de raad Documentnummer : INT-16-31233 Indiener : Dhr. Krotjé (Pvda - fractie) Onderwerp : Initiatiefvoorstel verordening SVn Starterslening en verordening SVn Blijverslening

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 oktober 2017;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 oktober 2017; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Rheden Nr. 212929 4 december 2017 Verordening Blijverslening gemeente Rheden 2017 De raad van de gemeente Rheden; gelezen het voorstel van burgemeester en

Nadere informatie

In mei 2017 is er nog een bedrag beschikbaar van ,50 (ongeveer 2,8 starterslening van max ,--).

In mei 2017 is er nog een bedrag beschikbaar van ,50 (ongeveer 2,8 starterslening van max ,--). _ Notitie Betreft: Nieuwe starterslening en introductie Blijverslening Datum: 1 juni 2017 _ Hierbij treft u een notitie aan over de heroverweging van de startersleningen en de introductie van de Blijverslening.

Nadere informatie

EVALUATIE STARTERSLENING HARDINXVELD-GIESSENDAM

EVALUATIE STARTERSLENING HARDINXVELD-GIESSENDAM EVALUATIE STARTERSLENING HARDINXVELD-GIESSENDAM Gemeente Hardinxveld-Giessendam Juli 2014 HG: 16742 INTERN/15941 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. De starterslening... 4 2.1. Karakter van de starterslening...

Nadere informatie

Ons kenmerk: 596472 A.C.P. van Kruijssen Doorkiesnummer: 0180451222 E-mailadres: Datum o 2 SEP. 2015

Ons kenmerk: 596472 A.C.P. van Kruijssen Doorkiesnummer: 0180451222 E-mailadres: Datum o 2 SEP. 2015 RIDDERKERK Aan de Gemeenteraad Uw brief van: Uw kenmerk: Bijlage(n): Ons kenmerk: 596472 Contact: A.C.P. van Kruijssen Doorkiesnummer: 0180451222 E-mailadres: Datum o 2 SEP. 2015 Betreft: Onderzoek Startersleningen

Nadere informatie

Verordening Blijverslening gemeente Aa en Hunze

Verordening Blijverslening gemeente Aa en Hunze Verordening Blijverslening gemeente Aa en Hunze Artikel 1 Begrippen Deze verordening verstaat onder: a) Aanvrager: een eigenaar-bewoner, die een aanvraag voor een Blijverslening doet. Bij twee of meer

Nadere informatie

*ZEA66192FA0* Raadsvergadering d.d. 25 oktober 2016

*ZEA66192FA0* Raadsvergadering d.d. 25 oktober 2016 *ZEA66192FA0* Raadsvergadering d.d. 25 oktober 2016 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.16-39776/DV.16-616, afdeling Ruimte. Sellingen, 13 oktober 2016 Onderwerp: Vaststellen Verordeningen Starterslening, Stimuleringslening

Nadere informatie

Beslispunt 1. Het Fonds Startersleningen te voeden met 1 miljoen ten behoeve van nieuwbouwprojecten in De Plantage.

Beslispunt 1. Het Fonds Startersleningen te voeden met 1 miljoen ten behoeve van nieuwbouwprojecten in De Plantage. Raadsvoorstel Vergadering : 26 maart 2012 Voorstelnummer : 05.09 Registratienummer : 12.006662 Portefeuillehouder : R.S. van Meygaarden Afdeling : Beleidsontwikkeling Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer :

Nadere informatie

Ag. nr.: Reg. nr.: Datum:

Ag. nr.: Reg. nr.: Datum: Datum: 25-6-13 Onderwerp Herinvoering van de verstrekking van startersleningen Status Besluitvormend Voorstel 1. Aanvullende middelen beschikbaar te stellen van in totaal 265.510,52 via begrotingswijziging

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van 1 augustus 2017, no. B ; B E S L U I T:

gelezen het voorstel van het college van 1 augustus 2017, no. B ; B E S L U I T: De raad van de gemeente Dronten, gelezen het voorstel van het college van 1 augustus 2017, no. B17.001536; gezien het advies van de raadscommissie van 15-9-2017; B E S L U I T: I. in te stemmen met invoering

Nadere informatie

Op zoek naar je eerste woning? De starterslening maakt het mogelijk

Op zoek naar je eerste woning? De starterslening maakt het mogelijk Op zoek naar je eerste woning? De starterslening maakt het mogelijk Een eigen huis Wie droomt daar niet van? De zoektocht naar een eigen woning is leuk, maar er komt wel veel uitzoekwerk bij kijken. Belangrijke

Nadere informatie

Starterslening Hof van Twente

Starterslening Hof van Twente Gemeente Hof van Twente 2010-2011 Starterslening Hof van Twente Meer kansen voor starters op de koopwoningmarkt in Hof van Twente. w w w. h o f va n t w e n t e. n l Vanwege de hoge huizenprijzen is het

Nadere informatie

Evaluatie Starterslening gemeente Moerdijk

Evaluatie Starterslening gemeente Moerdijk Evaluatie Starterslening gemeente Moerdijk 2008-2012 Gemeente Moerdijk November 2012 B. Oudhuis, afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. INLEIDING... 3

Nadere informatie

gezien het raadsvoorstel Stimulering lokale woningmarkt d.d. 14 febuari 2012; Vast te stellen de Verordening Starterslening gemeente Roerdalen

gezien het raadsvoorstel Stimulering lokale woningmarkt d.d. 14 febuari 2012; Vast te stellen de Verordening Starterslening gemeente Roerdalen De raad van de gemeente Roerdalen; gezien het raadsvoorstel Stimulering lokale woningmarkt d.d. 14 febuari 2012; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; Besluit: Vast te stellen de Verordening

Nadere informatie

Naam en telefoon. Ilona Meuwissen (9004) en Ivar Schoppema (9848) Afdeling. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Ilona Meuwissen (9004) en Ivar Schoppema (9848) Afdeling. Portefeuillehouder Onderwerp Blijverslening voor (preventieve) aanpassingen van koopwoningen Datum 13 juli 2016 Naam en telefoon Ilona Meuwissen (9004) en Ivar Schoppema (9848) Afdeling SMM en SLWE Portefeuillehouder Gé

Nadere informatie

Behorende bij raadsvoorstel met nummer Z81802\Raad-00188/6. gelezen het voorstel van het college van b en w van dinsdag 15 november 2016;

Behorende bij raadsvoorstel met nummer Z81802\Raad-00188/6. gelezen het voorstel van het college van b en w van dinsdag 15 november 2016; 4.111111. gemeente Bronckhorst Raadsbesluit Behorende bij raadsvoorstel met nummer Z81802\Raad-00188/6 De raad van de gemeente Bronckhorst; gelezen het voorstel van het college van b en w van dinsdag 15

Nadere informatie

Evaluatie Startersregeling Gemeente Bronckhorst

Evaluatie Startersregeling Gemeente Bronckhorst Evaluatie Startersregeling Gemeente Bronckhorst 1. Inleiding De VROM Startersregeling overbrugt het verschil tussen de aankoopkosten van een starterswoning en het bedrag dat u maximaal bij de bank kunt

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 13 juli 2015

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 13 juli 2015 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 13 juli 2015 Onderwerp: Verordening VROM-Startersleningen gemeente Beesel Oppe Brik Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Commissie en Raad. Vaststellen van de verordening

Nadere informatie

Evaluatie starterslening

Evaluatie starterslening Evaluatie starterslening Inleiding Sinds 1 januari 2008 is in Goirle de 'verordening starterslening gemeente Goirle' van kracht. Op basis van deze verordening worden startersleningen verstrekt. Voor het

Nadere informatie

t.k.n. advies A (ter advisering; wordt alleen besproken in de commissie) advies B (ter besluitvorming door de raad)

t.k.n. advies A (ter advisering; wordt alleen besproken in de commissie) advies B (ter besluitvorming door de raad) RAADSCOMMISSIE Vergadering d.d. 19 augustus 2008 t.k.n. advies A (ter advisering; wordt alleen besproken in de commissie) advies B (ter besluitvorming door de raad) Voorstel Voorgesteld wordt om: 1. de

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Sliedrecht, Onderwerp: Voortzetten verstrekking van startersleningen. Voorgesteld besluit 1. In te stemmen met overboeken van 210.000 van de

Nadere informatie

Resultaten starterslening 2015

Resultaten starterslening 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Resultaten starterslening 2015 Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Sinds 2013 informeren we de gemeenteraad actief over de resultaten

Nadere informatie

Artikel 3 Op deze verordening is de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Oostzaan en de SVn van toepassing.

Artikel 3 Op deze verordening is de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Oostzaan en de SVn van toepassing. Verordening VROM Starterslening gemeente Oostzaan Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder : a. SVn : Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten;

Nadere informatie

Evaluatie Startersregeling gemeente Utrechtse Heuvelrug

Evaluatie Startersregeling gemeente Utrechtse Heuvelrug Evaluatie Startersregeling gemeente Utrechtse Heuvelrug periode 1 november 2010 tot en met 31 december 2016 Datum 27 maart 2017 Thema Omgeving / Beleid en advies Auteur S. Bos Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

OVERZICHT WIJZIGINGEN VERORDENING STARTERSLENING OPSTERLAND. Oude tekst Nieuwe tekst toelichting. Artikel 1. (verordening 2016)

OVERZICHT WIJZIGINGEN VERORDENING STARTERSLENING OPSTERLAND. Oude tekst Nieuwe tekst toelichting. Artikel 1. (verordening 2016) OVERZICHT WIJZIGINGEN VERORDENING STARTERSLENING OPSTERLAND Artikel (verordening 2016) Artikel 1 Artikel 1 Oude tekst Nieuwe tekst toelichting d. Aanvrager: de aanstaande eigenaar die de aanvraag doet.

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsvoorstel Verordening VROM Startersleningen Gemeente Bergen 2013

Onderwerp: Raadsvoorstel Verordening VROM Startersleningen Gemeente Bergen 2013 Agendapunt : 12 Voorstelnummer : 04-023 Raadsvergadering : 18 april 2013 Naam opsteller : Ingeborg van der Ven Informatie op te vragen bij : Ingeborg van der Ven Portefeuillehouders : Aletta Hekker Onderwerp:

Nadere informatie

: Initiatiefvoorstel met betrekking tot duurzaamheidsleningen van de fractie van GroenLinks

: Initiatiefvoorstel met betrekking tot duurzaamheidsleningen van de fractie van GroenLinks Nummer : 13-13.2011 Onderwerp : Initiatiefvoorstel met betrekking tot duurzaamheidsleningen van de fractie van GroenLinks Korte inhoud : De GroenLinks fractie stelt u de volgende beslispunten voor: 1.

Nadere informatie

Toelichting VROM starterslening Gemeente Lopik

Toelichting VROM starterslening Gemeente Lopik Toelichting op de VERORDENING VROM STARTERSLENING Artikelsgewijze toelichting Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 c: De VROM Starterslening wordt voor minimaal 50% gefinancierd vanuit het gemeentefonds

Nadere informatie

Het functioneren van de starterslening binnen de gemeente Oirschot hebben we geëvalueerd. De resultaten hiervan zijn hieronder weergegeven.

Het functioneren van de starterslening binnen de gemeente Oirschot hebben we geëvalueerd. De resultaten hiervan zijn hieronder weergegeven. Memo Van : Carine Roijakkers Datum : 23 december 2014 Onderwerp : Evaluatie Starterslening gemeente Oirschot 1. Inleiding De gemeente Oirschot verstrekt middels het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn)

Nadere informatie

Gewijzigde versie (in rood), (artikel 8 lid 8 van de verordening, verwijzing naar lid 6 gewijzigd in lid 7)

Gewijzigde versie (in rood), (artikel 8 lid 8 van de verordening, verwijzing naar lid 6 gewijzigd in lid 7) Gewijzigde versie (in rood), (artikel 8 lid 8 van de verordening, verwijzing naar lid 6 gewijzigd in lid 7) Zaaknummer : 169548 Raadsvergaderin : 14 juni 2016 agendapunt : g Commissie : Sociaal Onderwerp

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR JE EERSTE WONING? DE STARTERSLENING MAAKT HET MOGELIJK

OP ZOEK NAAR JE EERSTE WONING? DE STARTERSLENING MAAKT HET MOGELIJK OP ZOEK NAAR JE EERSTE WONING? DE STARTERSLENING MAAKT HET MOGELIJK EEN EIGEN HUIS WIE DROOMT DAAR NIET VAN? De zoektocht naar een eigen woning is leuk, maar er komt wel veel uitzoekwerk bij kijken. Belangrijke

Nadere informatie

De Starterslening biedt de mogelijkheid om tegen een aantrekkelijk. rentepercentage geld te lenen voor de aankoop van een woning of

De Starterslening biedt de mogelijkheid om tegen een aantrekkelijk. rentepercentage geld te lenen voor de aankoop van een woning of Starterslening Logo in Versie 1 april 2017 De Starterslening biedt de mogelijkheid om tegen een aantrekkelijk rentepercentage geld te lenen voor de aankoop van een woning of appartement. In de brochure

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul

De Raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul De Raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul B E S L U I T: vast te stellen de volgende: VERORDENING VROM STARTERSLENING Gemeente Valkenburg aan de Geul 2007 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 In

Nadere informatie

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlage 1: Vraag en Aanbod woningmarkt Aalsmeer Bijlage 2: Kaart Woningbouwprojecten Bijlage 3: Woonfonds Aalsmeer Bijlage 1: Vraag & aanbod woningmarkt Aalsmeer

Nadere informatie

s. meijer RU Br Het voorstel is afgestemd met marktpartijen (waaronder makelaars, geldverstrekkers, Welbions en ontwikkelaars)

s. meijer RU Br Het voorstel is afgestemd met marktpartijen (waaronder makelaars, geldverstrekkers, Welbions en ontwikkelaars) SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 13G200179 503614 / 503614 ONDERWERP Bijstorting en aanpassing startersregeling SVn. s. meijer RU Br AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/FACETAGENDA

Nadere informatie

De Starterslening. Een steuntje in de rug voor woningkopers

De Starterslening. Een steuntje in de rug voor woningkopers De Starterslening Een steuntje in de rug voor woningkopers en...baarn...barendrecht...barneveld...beemster...bergen...bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING RAADSVOORSTEL MET VERORDENING Raadsvergadering : 21 november 2016 Agendapunt : Onderwerp : Verordening Starterslening Opsterland 2016 Portefeuillehouder : Piet van Dijk Voorstel 1. De 'Verordening Starterslening

Nadere informatie

Speciaal voor nieuw woongebied De Plantage De Starterslening voor uw eerste koopwoning

Speciaal voor nieuw woongebied De Plantage De Starterslening voor uw eerste koopwoning Een leven voor je BeZoek onze website! Speciaal voor nieuw woongebied De Plantage De Starterslening voor uw eerste koopwoning U wilt voor het eerst een woning kopen en u wilt zich graag vestigen in het

Nadere informatie

Volgen ontwikkelingen

Volgen ontwikkelingen Visie op wonen Een passende en betaalbare woning voor iedereen Woningbehoefte bepalen in overleg met de lokale marktpartijen, niet alleen op basis van cijfers Hierdoor de woningbehoefte voor zijn, in plaats

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Startersleningen voor koopstarters. Status Besluitvormend

Raadsvoorstel. Onderwerp Startersleningen voor koopstarters. Status Besluitvormend Datum: Onderwerp Startersleningen voor koopstarters Status Besluitvormend Voorstel 1. De voorwaarden voor startersleningen te verruimen. a. De koopstarter van buiten Boxtel voor de starterslening in aanmerking

Nadere informatie

Vergadering van : 29 juni 2010 Agendanummer : 5 Onderwerp : Verordening VROM starterlening gemeente Dantumadiel Programma : Ruimte om te leven

Vergadering van : 29 juni 2010 Agendanummer : 5 Onderwerp : Verordening VROM starterlening gemeente Dantumadiel Programma : Ruimte om te leven RAADSVOORSTEL Vergadering van : 29 juni 2010 Agendanummer : 5 Onderwerp : Verordening VROM starterlening gemeente Dantumadiel Programma : Ruimte om te leven Voorstel 1. De "Verordening Stimuleringsfonds

Nadere informatie

Notitie Startersfonds provincie Utrecht 2009

Notitie Startersfonds provincie Utrecht 2009 Notitie Startersfonds provincie Utrecht 2009 Achtergrond Startersfonds Door de sterk gestegen koopprijzen op de woningmarkt is het voor startende huishoudens met meestal een bescheiden inkomen bijna onmogelijk

Nadere informatie

Beantwoording vragen van de fracties uit de ambtelijke voorronde gecombineerde Informatievergadering I en II op 5 oktober 2015

Beantwoording vragen van de fracties uit de ambtelijke voorronde gecombineerde Informatievergadering I en II op 5 oktober 2015 vragen van de fracties uit de ambtelijke voorronde gecombineerde Informatievergadering I en II op 5 oktober 2015 Agendapunt 8 Voorstel tot invoering van een starterslening voor de aankoop van een woning

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2010WMC12-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2010WMC12-1 - PS2010WMC12-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 22 juni 2010 Nummer PS : PS2010WMC12 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2010int260921 Portefeuillehouder : De Jong

Nadere informatie

VERORDENING VROM STARTERSLENING GEMEENTE KERKRADE 2007

VERORDENING VROM STARTERSLENING GEMEENTE KERKRADE 2007 VERORDENING VROM STARTERSLENING GEMEENTE KERKRADE 2007 (vastgesteld door de raad op 28 maart 2007; gewijzigd door de raad op 1 juli 2009 en 25 januari 2012) Bijlage behorende bij ontwerpbesluit 11Rb077

Nadere informatie

Starterslening bij de gemeente Bergen. September 2013

Starterslening bij de gemeente Bergen. September 2013 1 Starterslening bij de gemeente Bergen September 2013 2 Starterslening bij de gemeente Bergen Hoe werkt de Starterslening? Je wilt een huis kopen in de gemeente Bergen. Maar je kunt net niet genoeg geld

Nadere informatie

Verkenning instrumenten koopstarters

Verkenning instrumenten koopstarters Verkenning instrumenten koopstarters gemeente Baarn afdeling Volkshuisvesting Ruimtelijke Ontwikkeling & Milieu Oktober 2008 1 Inhoudsopgave 1 Aanleiding...3 2 Financiële instrumenten om de maandlast te

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 73

Provinciaal blad 2010, 73 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2010, 73 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010, nr. 2010INT264160, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Wijzigingsverordening VROM Starterslening Reg.nummer: 2013/16212

Raadsstuk. Onderwerp: Wijzigingsverordening VROM Starterslening Reg.nummer: 2013/16212 Raadsstuk Onderwerp: Wijzigingsverordening VROM Starterslening Reg.nummer: 2013/16212 1. Inleiding In de gemeenteraad van 8 november jl. is de motie startersubsidie ook voor 35+ aangenomen. Het college

Nadere informatie

Oordeelvormende raad 26 november / 3 december 2015 Besluitvormende raad 17 december 2015 Gemeentebladnummer 79

Oordeelvormende raad 26 november / 3 december 2015 Besluitvormende raad 17 december 2015 Gemeentebladnummer 79 Initiatiefvoorstel Startersregeling Landgraaf Gemeente Landgraaf Verantwoordelijk portefeuillehouder Wethouder mw. Dreissen Oordeelvormende raad 26 november / 3 december 2015 Besluitvormende raad 17 december

Nadere informatie

SCENARIO S TOEKOMST STIMULERINGSLENINGEN

SCENARIO S TOEKOMST STIMULERINGSLENINGEN SCENARIO S TOEKOMST STIMULERINGSLENINGEN Apeldoorn, September 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Ontwikkelingen in de stimuleringsleningen... 3 2.1 De Restschuldlening... 3 2.2 De Blijversregeling...

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2014/003710

RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2014/003710 RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2014/003710 Onderwerp: Bijlage(n): Vergadering van: Agendanummer: p.h.: Starterslening 2 7 juli 2014 14.07.07 ThM de raad van de gemeente Asten Samenvatting Bij de behandeling

Nadere informatie

nieuwe fase Nu ook mogelijk bij woongebied Het Hoge Rot De Starterslening voor uw eerste koopwoning

nieuwe fase Nu ook mogelijk bij woongebied Het Hoge Rot De Starterslening voor uw eerste koopwoning nieuwe fase Nu ook mogelijk bij woongebied Het Hoge Rot De Starterslening voor uw eerste koopwoning De gemeente Wijchen wil het starters op de koopwoningmarkt makkelijker maken om in gemeente Wijchen een

Nadere informatie

Gemeentelijke uitvoeringsregels starterslening

Gemeentelijke uitvoeringsregels starterslening Algemeen De gemeente besluit over de toekenning van de Startersleningen uit het gemeentelijk fonds. De gemeente bepaalt de doelgroep en het marktsegment waarvoor ze de Starterslening wil inzetten. De gemeente

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 8 Onderwerp: Starterslening: evaluatie, aanpassing verordening Datum: 11 november 2014 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer:

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST GEMEENTEBESTUUR UITGEEST NR. Nota / advies van: mw. B.C. van Tongeren Behandelende afdeling: staf Datum: 21-02-2011 TITEL: Starterslening KORTE PROBLEEM STELLING/ONDER WERP: Het huidige budget starterslening

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van kenmerk Agendapunt. 16 december 2014 KDK/03000/i Datum: 21 oktober 2014 Verzonden: 4 december 2014

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van kenmerk Agendapunt. 16 december 2014 KDK/03000/i Datum: 21 oktober 2014 Verzonden: 4 december 2014 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van kenmerk Agendapunt 16 december 2014 KDK/03000/i.00922 9.7 Datum: 21 oktober 2014 Verzonden: 4 december 2014 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Starterslening Het coalitieprogramma

Nadere informatie

Resultaten starterslening

Resultaten starterslening Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Resultaten starterslening Programma / Programmanummer Wonen / 1021 Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Oktober 2012 zijn de voorwaarden voor de Nijmeegse

Nadere informatie

SVn Postbus 9 3870 CA Hoevelaken. T 088 253 9555 info@svn.nl www.svn.nl/blijverslening

SVn Postbus 9 3870 CA Hoevelaken. T 088 253 9555 info@svn.nl www.svn.nl/blijverslening SVn Postbus 9 3870 CA Hoevelaken T 088 253 9555 info@svn.nl www.svn.nl/blijverslening De Blijverslening voor gemeenten Andere tijden, nieuwe oplossingen Het aantal ouderen in Nederland neemt de komende

Nadere informatie

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00805 RV2009.164

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00805 RV2009.164 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00805 RV2009.164 Gemeente Bussum Vaststellen VROM starterslening gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400

Nadere informatie

1. Motie tot verrichten van onderzoek naar starterslening:

1. Motie tot verrichten van onderzoek naar starterslening: VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK Registratienummer Datum raadsvergadering 29 oktober 2013 Datum B&W besluit 17 september Portefeuillehouder P. Beerten Behandelend ambtenaar Jozef van Asten

Nadere informatie

Raadsvergadering : 15 oktober 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal

Raadsvergadering : 15 oktober 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal Zaaknummer : 150893 Raadsvergadering : 15 oktober 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal Onderwerp : Evaluatie starterslening Collegevergadering : 8 september 2015 agendapunt : 15 Portefeuillehouder : R.P.

Nadere informatie

Op bijlage 1, 2 en 3A wordt nader ingegaan op de details van de verstrekte leningen.

Op bijlage 1, 2 en 3A wordt nader ingegaan op de details van de verstrekte leningen. Bijlage A - Notitie evaluatie startersregeling voor de woningmarkt (Deze tekst is afgeleid van de inhoud van het oorspronkelijke B&W voorstel d.d. 17 januari 2006) Beoogd resultaat Een betere afstemming

Nadere informatie

De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een

De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een De starterslening 2015 De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een nieuwbouwwoning, een bestaande koopwoning of uw huidige huurwoning zijn. Als u een bepaalde woning op het oog heeft, kunt u

Nadere informatie

lening ,32 20iaarl 2,20% 850, ,40 2,60%

lening ,32 20iaarl 2,20% 850, ,40 2,60% V GEMEENTE VA LKENSWAARD Aan de leden van de Raad van de gemeente Valkenswaard de Hofnar 15 Postbus 10100 5550 GA Valkenswaard T (040) 208 34 44 Kenmerk 31919/38369 onderwerp Beantwoording motie 5 Behandeld

Nadere informatie

Raadsvoorstel 84. Gemeenteraad. Vergadering 1 november Onderwerp : Verordening Starterslening Helmond 2017

Raadsvoorstel 84. Gemeenteraad. Vergadering 1 november Onderwerp : Verordening Starterslening Helmond 2017 Raadsvoorstel 84 Vergadering 1 november 2016 Gemeenteraad Onderwerp : Verordening Starterslening Helmond 2017 B&W vergadering : 4 oktober 2016 Dienst / afdeling : Ontwikkelen en Ondernemen Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Hoogeveen. Gem. Hoogeveen. Ingekomen 0 5JUNi2014 Archief. Routing. i.o. Gemeenteraad Hoogeveen Postbus 20000 7900 PA HOOGEVEEN

Hoogeveen. Gem. Hoogeveen. Ingekomen 0 5JUNi2014 Archief. Routing. i.o. Gemeenteraad Hoogeveen Postbus 20000 7900 PA HOOGEVEEN g Inkomende post Hoogeveen 14.0027070* Hoogeveen Gemeenteraad Hoogeveen Postbus 20000 7900 PA HOOGEVEEN *! ' ' ' ' ^ ^ ^^^^ DATUM 3 juni 2014 ONDERWERP Rekenkamerbrlef startersleningen ONS NUMMER 14.0024460

Nadere informatie

FINANCIER VOOR MENSEN, WONEN & WIJKEN SVn

FINANCIER VOOR MENSEN, WONEN & WIJKEN SVn FINANCIER VOOR MENSEN, WONEN & WIJKEN SVn FONDSENBEHEERDER SVN Oprichting in 1996 door de Nederlandse gemeenten, vanuit Bouwfonds Uitvoerende instantie voor het verstrekken van leningen ter verbetering

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2007/837

Statenvoorstel nr. PS/2007/837 Statenvoorstel nr. PS/2007/837 Instellen Overijssels Startersfonds Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 30 oktober 2007 2007/0553317 dhr. A. P. van Weezel Errens, telefoon 038 499 81 21 ap.v.weezelerrens@overijssel.nl

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. s. meijer BP Br 11G202077 461674 / 461674. Bijstorting en aanpassing startersregeling 2012.

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. s. meijer BP Br 11G202077 461674 / 461674. Bijstorting en aanpassing startersregeling 2012. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G202077 461674 / 461674 ONDERWERP s. meijer BP Br Bijstorting en aanpassing startersregeling 2012. AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/FACETAGENDA

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 52 21 Agendapunt: 8 ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 52 21 Agendapunt: 8 ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Arts, Marian RB S1 RAD: RAD151103 dinsdag 3 november 2015 BW: BW150922 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 3 november 2015 Portefeuillehouder : A.F. van Eersel Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Starterslening en Koopsubsidie

Starterslening en Koopsubsidie Starterslening en Koopsubsidie Voor starters op de woningmarkt is het kopen van een woning de laatste jaren niet eenvoudiger geworden. Ondanks de lage hypotheekrente en regelingen zoals Nationale Hypotheek

Nadere informatie

Ons kenmerk ML40/13.0010618. Datum uw brief

Ons kenmerk ML40/13.0010618. Datum uw brief Ingekomen stuk D (PA 18 september 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 95 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. 31 maart Wonen en Leven februari Blijverslening Fysieke leefomgeving

RAADSVOORSTEL. 31 maart Wonen en Leven februari Blijverslening Fysieke leefomgeving RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 31 maart 2016 Afdeling Wonen en Leven Voorstelnummer Datum 2016.00015 16 februari 2016 Onderwerp Programma Blijverslening Fysieke leefomgeving Inlichtingen bij Telefoonnummer

Nadere informatie

Voorstel aan raad. Geadviseerd besluit. Samenvatting ROM. H.J. Weeda. 5 februari 2013 Intrekken SVn subsidieverordening

Voorstel aan raad. Geadviseerd besluit. Samenvatting ROM. H.J. Weeda. 5 februari 2013 Intrekken SVn subsidieverordening Voorstel aan raad Verantwoordelijke afdeling ROM Nummer Inboeknummer: Raad d.d. Paragraaf begroting: 27 maart 2013 Steller: L. Aries Portefeuillehouder H.J. Weeda Datum Onderwerp 5 februari 2013 Intrekken

Nadere informatie

*ZAACC9B7FC0* Adviesnota. Raad van : 12 december 2013 Agendapunt : 11 Volgnr. : 2013-083 Reg. nr. : Z-13-04755 /INT-13-01813

*ZAACC9B7FC0* Adviesnota. Raad van : 12 december 2013 Agendapunt : 11 Volgnr. : 2013-083 Reg. nr. : Z-13-04755 /INT-13-01813 Raad van : 12 december 2013 Agendapunt : 11 Volgnr. : 2013-083 Reg. nr. : Z-13-04755 /INT-13-01813 Adviesnota *ZAACC9B7FC0* Onderwerp Startersleningen. Inleiding In de raadsvergadering van 18 april 2013

Nadere informatie

De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een

De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een De starterslening 2016 De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een nieuwbouwwoning, een bestaande koopwoning of uw huidige huurwoning zijn. Als u een bepaalde woning op het oog heeft, kunt u

Nadere informatie

Starterslening Utrecht Financiële handreiking aan starters op de Utrechtse (koop)woningmarkt.

Starterslening Utrecht Financiële handreiking aan starters op de Utrechtse (koop)woningmarkt. Starterslening Utrecht Financiële handreiking aan starters op de Utrechtse (koop)woningmarkt. De gemeente wil het huurders gemakkelijker maken om in Utrecht een woning te kopen. Met het verstrekken van

Nadere informatie