Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam"

Transcriptie

1 Pagina 1 / 6 Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Veel gehoord en gelezen is dat inzet op leefbaarheid geen verantwoordelijkheid en kerntaak meer is van woningcorporaties. Handen af van de wijk en laat het vooral aan bewoners over zijn uitspraken die regelmatig aan de orde zijn. Het is inderdaad een moment van verandering. Om die verandering goed te duiden geven de Amsterdamse woningcorporaties graag aan wat zij wel zien als kerntaak en welke rol en samenwerking zij zien in de wijk. In dit memo geven zes Amsterdamse corporaties (de Alliantie, de Key, Eigen Haard, Rochdale, Stadgenoot en Ymere) aan wat hun bijdrage in de komende jaren is op het gebied van leefbaarheid, aan enerzijds de centrale stad en het gemeentebestuur van Amsterdam, en anderzijds aan degenen die wonen of werken in de buurten van Amsterdam. Wij gaan in op hoe wij als corporaties willen samenwerken aan leefbare wijken en welke keuzes wij daarin samen met onze collega-buurteigenaren willen maken. Samen verantwoordelijk voor leefbaarheid De woning en de woonomgeving bepalen de kwaliteit van wonen. Daarom geven wij als corporaties hoge prioriteit aan het investeren in leefbare wijken. In veel buurten waarderen bewoners de leefbaarheid positief, zonder dat extra inzet wordt gevraagd. In die buurten willen wij gewoon een goede huisbaas zijn. Er zijn ook buurten waar wel een actieve inzet op leefbaarheid nodig is om de woonomgeving voor verhuur en verkoop van woningen op het gewenste niveau te brengen. Dat vraagt om een gezamenlijke inspanning van bewoners, gemeente, corporaties en zorg- en welzijnspartijen in het beheer. Samen met deze partners zorgen wij er voor dat de directe woonomgeving schoon en opgeruimd, heel, veilig en toegankelijk is. En dat bewoners prettig wonen zonder overlast van elkaar te ondervinden. Als bewoners en corporaties samen goed zorgen voor de algemene ruimten en de zichtbare (privé) buitenruimten in complexen, zijn de wooncomplexen leefbaar en is het er prettig wonen. Daarnaast activeren en ondersteunen wij het eigenaarschap van bewoners en ondernemers die aan de slag willen met het goed houden of verbeteren van de leefbaarheid van de eigen woonomgeving. Als wij in buurten investeren, doen we dit voor de buurt; onze investeringen moeten dan ook een zichtbaar resultaat hebben voor de buurt en haar bewoners en ook voor degenen die er werken.

2 Pagina 2 / 6 Daarnaast zijn er buurten waar de kwaliteit van de woningen matig tot slecht is en waar veel meer nodig is om de aantrekkelijkheid van de buurt te vergroten. Naast beheermaatregelen, sociale maatregelen en investeringen in leefbaarheid werken wij in deze buurten aan de kwaliteit van woningen door renovatie en waar nodig door sloop en vervangende nieuwbouw. Daarnaast werken wij aan gedifferentieerde buurten door woningen te verkopen of de woningen te verhuren in de vrije sector. Het gaat hierbij om een integrale aanpak; in samenwerking met bewoners, gemeente en maatschappelijke instanties en afgestemd op wat in de betreffende buurt nodig is. Wij zetten in op een ruime voldoende voor alle Amsterdamse buurten 1 en realiseren ons dat sommige buurten daarbij extra ondersteuning op leefbaarheid nodig hebben. Succesvolle investeringen in leefbare buurten En met succes! Onze investeringen, gezamenlijk met die van de gemeente, van bewoners en ondernemers in de Amsterdamse buurten werpen zijn vruchten af. In de afgelopen jaren is een stijging te zien in het cijfer dat bewoners geven aan de leefbaarheid in hun eigen buurt (zie de tabel in de bijlage voor de cijfers per stadsdeel). Het rapportcijfer voor Amsterdam als geheel is fors gestegen: van een 6,9 in 2001 naar een 7,4 in 2013! Dit is mede het resultaat van de investeringen van de woningcorporaties in de buurten waar zij bezit hebben. De stadsdelen Nieuw-West, Noord en Zuidoost scoren in verhouding het minst op leefbaarheid, dit zijn dan ook de prioriteitswijken van de corporaties voor de komende tijd. 1 Corporaties meten tweejaarlijks, in samenwerking met gemeenten, de mening van de bewoners in het onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam. Daarnaast doen corporaties eigen onderzoek onder hun huurders.

3 Pagina 3 / 6 Wat zijn voor de corporaties de kerntaken van leefbaarheid? In een tijd van schaarse middelen is het zaak scherp te hebben wat de belangrijkste plekken zijn waarin we als woningcorporaties effectief kunnen investeren in leefbaarheid. Ofwel, wat zijn voor ons essentiële kerntaken? We kunnen de investeringen in leefbaarheid indelen in drie categorieën: basisbeheer met schoon, heel en veilig, het vergroten van eigenaarschap van bewoners en het ondersteunen van kwetsbare bewoners. 1. Basisbeheer met schoon, heel en veilig Onder schoon, heel en veilig verstaan wij de primaire beheertaken op leefbaarheid van woningcorporaties, enkele voorbeelden daarvan zijn: a. het verwijderen van graffiti, b. het opruimen van ernstig vervuilde portieken en andere gezamenlijke ruimten en de kosten waar mogelijk verhalen op de vervuilers, c. het actief aanpakken van evidente veroorzakers van woonoverlast (en hen zo nodig herhuisvesten), d. het melden en herstellen van schades door vandalisme en inbraken aan woningen en woongebouw. e. Het inzetten van wijkbeheerders en huismeesters in de gebieden waar bewoners baat hebben bij direct contact met de woningcorporatie. 2. Het vergroten van eigenaarschap van bewoners Wij gaan voor het vergroten van het eigenaarschap, zeggenschap en invloed van bewoners (en ondernemers); zowel van onze huurders van woningen en bedrijfsruimten, als van mede-eigenaren in de Verenigingen van Eigenaren. Het doel van eigenaarschap is om mensen verantwoordelijk te laten zijn voor de kwaliteit van hun eigen woonomgeving, zodat zij zelf actie ondernemen in plaats van te wachten totdat professionals dat doen. Dat kan alleen als wij bewoners ook meer grip geven op die eigen woon- en leefomgeving, dit doen wij door taken los te laten. Door meer grip voelen mensen zich verantwoordelijker en meer betrokken bij hun eigen woonomgeving. Enkele voorbeelden van het vergroten van eigenaarschap zijn: a. Het faciliteren van ontmoeting in buurtkamers of gezamenlijke ruimtes in maatschappelijk vastgoed, b. Het ondersteunen van buurtbemiddeling bij (woon)overlast, c. Het faciliteren en ondersteunen van actieve bewonersgroepen die bijvoorbeeld zelf een binnentuin onderhouden of de gemeenschappelijke ruimten schoon, heel en veilig houden,

4 Pagina 4 / 6 d. Het ondersteunen van sociaal ondernemers die activiteiten bieden waar de leefbaarheid van de buurt direct baat bij heeft. 3. Het ondersteunen van kwetsbare huurders Samen met onze partners ondersteunen wij niet zelfredzame huurders opdat zij hun buren niet tot (over)last zijn, geen huurachterstanden oplopen en zich goed houden aan het huurcontract, enkele voorbeelden zijn: a. Huurders actief deel laten nemen aan vrijwilligerswerk in de buurt en voor de eigen buurt, bijvoorbeeld via een buurtwerkkamer of buurtbeheerbedrijven. b. Huurders, in samenwerking met zorg- en welzijnsinstellingen, actief toe te leiden naar en mede te ondersteunen met adequate woonbegeleiding waarbij de gemeente de woonbegeleiding betaalt en laat uitvoeren. Corporaties hebben hierin vooral een signalerende taak. c. Huurders te activeren op het gebied van schuldenproblematiek, werktoeleiding en participatie in het algemeen. Hierin werken de corporaties samen met instellingen die actief zijn op het gebied van werken, onderwijs en welzijn. Corporaties hebben hierin vooral een signalerende taak. d. Het mogelijk toetsen van kandidaat huurders op zelfredzaamheid en het risico op woonoverlast. Doel van toetsing is het spreiden van het overlastrisico door risicogevallen niet in (potentiële) kwetsbare wijken te plaatsen. Waarom investeren wij in leefbaarheid? Investeren in leefbaarheid doen wij om meerdere redenen. Eén van de redenen is dat wij huidige en toekomstige bewoners woongenot willen bieden: een veilige, schone woonomgeving waarin het prettig wonen, werken en leven is. Daarnaast werkt investeren in leefbaarheid kosten besparend: door bijv. te investeren in leefbaarheid wordt voorkomen dat wijken (verder) achteruitgaan en dat grotere ingrepen nodig zijn. Ten derde is de leefbaarheid in een wijk van invloed op de verhuurbaarheid van woningen en de waarde van de woning: woningen worden beter verhuurd of verkocht in een wijk waarvan toekomstige bewoners denken dat het prettig wonen is. Wij investeren als het aannemelijk is dat de leefbaarheid door de investering zal verbeteren (maatschappelijke kosten-baten analyse). Tenslotte hebben corporaties wettelijk een taak op het gebied van leefbaarheid, dit is nu nog vastgelegd in het Besluit Beheer Sociale Huursector (het BBSH) uit In het BBSH staat dat corporaties moeten bijdragen aan de leefbaarheid in de buurten en wijken waar de woningen van de corporatie staan. In de nieuwe Volkshuisvestingswet zal een vergelijkbare opdracht aan de woningcorporaties worden opgenomen, zoals reeds aangekondigd door de verantwoordelijke Minister in zijn novelle in het najaar

5 Pagina 5 / 6 van Als woningcorporaties hebben we investeren in leefbaarheid omarmd en zien het als onze kerntaak. Wanneer zijn de investeringen in leefbaarheid effectief? Belangrijk is dat we als Amsterdamse woningcorporaties bij leefbaarheid niet alleen investeren in activiteiten van en met bewoners op schoon, veilig en prettig maar juist ook op het eigenaarschap van bewoners zelf. Zo ontstaat een elkaar versterkende cirkel van gezamenlijke activiteiten. Onderstaande figuur illustreert dit: En als we investeren in leefbaarheid, wat is dan onze rol? Als verhuurder en juridisch/economisch eigenaar van de woning gaat het er om onze huurders te ondersteunen in hun rol van sociaal eigenaar en hen alleen waar dat nodig is daarin te faciliteren en te activeren als coproducent en mede buurteigenaar. Op welke wijze bewoners gefaciliteerd worden hangt af van de capaciteiten van de bewoner zelf, de ondersteuning die zij wel of niet vragen, de wijk waarin zij wonen en de voorzieningen die er zijn. Corporaties hebben door verkoop van bestaande sociale huurwoningen en door het bouwen van complexen met sociale huurwoningen en marktwoningen (vrije sectorhuur en koop) niet langer alleen te maken met huurders van sociale huurwoningen. Ook in de gemengde complexen blijven wij ons bezig houden met de leefbaarheid in de complexen en wijken, in samenspraak en samenwerking met eigenaar-bewoners en huurders van marktwoningen.

6 Pagina 6 / 6 BIJLAGE Totaaloordeel over de buurt, per stadsdeel (bron Wonen in Amsterdam) Centrum 7,7 7,9 7,9 8 8,1 8,1 8,1 West* 7,4 7,5 Westerpark 6,6 6,8 7,2 7,4 7,5 Oud-West 7,1 7,4 7,5 7,8 7,9 Bos en Lommer 5,4 5,7 6,1 6,3 6,6 De Baarsjes 6,2 6,5 6,6 6,8 6,9 Nieuw-West* 6,8 6,7 Geuzenveld-Sl'meer 6,5 6,1 6,3 6,4 6,4 Osdorp 6,6 6,6 6,7 6,8 6,8 Slotervaart 6,5 6,5 6,4 6,6 6,6 Zuid* 7,9 8 Oud Zuid 7,6 7,9 7,9 7,9 7,9 Zuideramstel 7,6 7,8 7,8 7,8 8 Oost* 7,4 7,5 Oost/Watergr.meer 7 7,1 7,1 7,3 7,3 Zeeburg 6,3 6,3 6,6 6,9 7,2 Noord 7,1 7 6,8 6,9 6,9 6,8 7 Zuidoost 6,5 6,7 6,7 6,9 6,8 6,9 7,1 Totaal Amsterdam 6,9 7 7,1 7,2 7,3 7,3 7,4 * Tot en met 2009 zijn in Wonen in Amsterdam de cijfers berekend op basis van de oude stadsdeelindeling.

Een (t)huis als basis

Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis Ondernemingsplan 2014-2016 2 Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis l inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 4 Voorwoord 5 Waar wij voor staan 6 1. Kwaliteit van de woningen

Nadere informatie

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016 Stichting Woonpartners Kasteel Traverse 1, Helmond Postbus 6006, 5700 ES Helmond telefoonnummer: 0492-508 800 fax: 0492-508 820 e-mail: info@woonpartners.nl www.woonpartners.nl Anticiperen op klantwaarde

Nadere informatie

!!!!! !!!! !!! katalysator voor duurzaam samen wonen!!! Bidbook 2014!!

!!!!! !!!! !!! katalysator voor duurzaam samen wonen!!! Bidbook 2014!! katalysator voor duurzaam samen wonen Bidbook 2014 communitymakelaar Contactpersoon : Ronald Luiten Mobiel : 06 413 500 59 e- mail : ronaldluiten@communitymakelaar.nl internet : www.communitymakelaar.nl

Nadere informatie

Samenleven met verschillen in Nieuw-West

Samenleven met verschillen in Nieuw-West Samenleven met verschillen in Nieuw-West Spanningen en vertrouwen in Slotervaart, Osdorp Midden en Slotermeer-Zuidwest Ron van Wonderen Jolijn Broekhuizen m.m.v. Josca Boers, Ellen Lindeman, Nienke Laan,

Nadere informatie

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden Voorwoord Lefier heeft 2014 goed doorstaan. Daar zijn we trots op, omdat er extreem veel veranderde. De Tweede Kamer stelde opnieuw vast wat

Nadere informatie

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen Woonvisie 2011 2016 Voorwoord...2 Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Woonbeleid en zijn omgeving...4 Hoofdstuk 2 Woonmonitor 2009...5 Hoofdstuk 3 Visie en doelstellingen wonen...7 Hoofdstuk 4 Woningbouwprogramma...8

Nadere informatie

Geef ze de (openbare) ruimte

Geef ze de (openbare) ruimte Geef ze de (openbare) ruimte Beleidsnota Openbare Ruimte 2013-2023 Gemeente Nijmegen Stadsbeheer December 2012 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...2 2 Samenvatting...3 2.1 Leeswijzer...4 3 Aanleiding voor

Nadere informatie

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Bestuursverslag... 2 2. Over Mooiland... 5 2.1 Waar wij voor gaan... 6 2.2 Transformatie woningvoorraad... 7 3. Werken aan woonplezier... 10 3.1Goede basis...

Nadere informatie

Inhouds opgave. Hoofdstuk 1 Voorwoord en inleiding...4

Inhouds opgave. Hoofdstuk 1 Voorwoord en inleiding...4 Grip op de ingreep Inhouds opgave Hoofdstuk 1 Voorwoord en inleiding...4 Hoofdstuk 2 Rechtspositie van huurder...5 2.1 Huurcontracten voor (on)bepaalde tijd... 5 2.2 Gronden om de huur op te zeggen....

Nadere informatie

Bouwen aan de Stad II

Bouwen aan de Stad II Bouwen aan de Stad II Periode 2011 t/m 2014 Afspraken over ambities, programma en financiële condities tussen de Gemeente Amsterdam inclusief stadsdelen, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

Nadere informatie

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Def. versie 120315 De Achterhoek geeft je de ruimte! Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025 Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Want alles wat verdwijnt geeft ruimte aan wat komt Stef Bos,

Nadere informatie

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf Hart voor goed wonen Ondernemingsplan 2014 2017 Huis & Erf Inhoud einddoel Einddoel 3 Inleiding 4 Breed inzetbaar 1. Hart voor de omgeving 6 Flexibele omvang Aanspreekbaar Multidisciplinair Proactief 2.

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen ZORG IN DE TOEKOMST. Standpunten

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen ZORG IN DE TOEKOMST. Standpunten Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen ZORG IN DE TOEKOMST Standpunten Over de NVZ De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen is in twintig jaar tijd uitgegroeid tot een invloedrijke belangenbehartiger

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

vijftien grieven werden afgewezen door de Hoge Raad. Alleen de grief dat de hoogte van de schade niet zorgvuldig was vastgesteld

vijftien grieven werden afgewezen door de Hoge Raad. Alleen de grief dat de hoogte van de schade niet zorgvuldig was vastgesteld Uitgave van het Stedelijk Bureau Wijksteunpunten Wonen. Verschijnt vier maal per jaar. Reacties, inzendingen en aan/afmeldingen voor ontvangst graag naar post@wswonen.nl Nieuwsbrief Bemiddelaar vergoedt

Nadere informatie

Voorkomen is beter dan uit huis zetten Handleiding voor de aanpak voor multiprobleemgezinnen en woonproblematiek

Voorkomen is beter dan uit huis zetten Handleiding voor de aanpak voor multiprobleemgezinnen en woonproblematiek Voorkomen is beter dan uit huis zetten Handleiding voor de aanpak voor multiprobleemgezinnen en woonproblematiek Karin Schaafsma, Mia Dieters, Sanneke Verweij Met medewerking van: Marcel van Wezel Voorkomen

Nadere informatie

Voorbij de waan van de dag

Voorbij de waan van de dag Voorbij de waan van de dag Over mogelijke toekomsten voor de sociale huisvesting in Nederland Cor van Montfort Martin Schulz Tamara Metze Ted van de Wijdeven Taco Brandsen Jan-Kees Helderman Andrea Frankowski

Nadere informatie

BETAALBAARHEID VAN WONEN I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS

BETAALBAARHEID VAN WONEN I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. DE CONTEXT... 6 3. INZICHT IN DE PROBLEMATIEK... 8 3.1 WELKE HUISHOUDENS IN DE DOELGROEP KOMEN IN DE KNEL? WAT IS DE TREND DAARIN?

Nadere informatie

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 In opdracht van het Ministerie van BZK november 2013 ir. Cel R.M. Severijn BV Lattropperstraat 74 7591 PK Denekamp 0541.350.827/06.13.788.492

Nadere informatie

Winsum heeft het! Woonvisie

Winsum heeft het! Woonvisie Winsum heeft het! Woonvisie datum 2 december 2013 KAW architecten en adviseurs Postbus 1527 9701 BM Groningen Hofstraat 8 9712 JB Groningen Telefoon (050) 369 58 70 Fax (050) 369 58 71 Email info@kaw.nl

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Bestuursakkoord 2014-2018 Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Inhoud Inleiding... 3 Financiën... 5 Bestuur en organisatie... 6 Sociaal domein... 8 Economie, werkgelegenheid en cultuur... 10 Ruimtelijk

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Najaarsnota 2009 Versie 28 oktober 2009

Najaarsnota 2009 Versie 28 oktober 2009 Versie 28 oktober 2009 Inhoudsopgave 1. Preambule 5 1.1 Opgaven voor de komende jaren 5 1.2 Resultaten van de afgelopen jaren 16 2. De programma s 21 2.1 Binding en Ontmoeting 21 2.1.1 Ontmoeting en toenadering

Nadere informatie

Bestaande bouw. Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen. Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl

Bestaande bouw. Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen. Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl Bestaande bouw Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen 2015 Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl 2 POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 Verschil nieuwbouw en

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2015

Uitvoeringsprogramma 2015 Programma Utrechtse Energie! 1. Inleiding - Waar staan we? - De focus in 2015 2. Bewoners 3. Bedrijven/instellingen 4. Maatschappelijke organisaties 5. Duurzaam energiesysteem: stimuleren zonne-energie

Nadere informatie

1. Samenvatting 2. Voorwoord 3. Inleiding 4. Resultaten 5. Duurzaamheid 6. Conclusies 7. Aanbevelingen 8. Verbeter de effectiviteit van uw website

1. Samenvatting 2. Voorwoord 3. Inleiding 4. Resultaten 5. Duurzaamheid 6. Conclusies 7. Aanbevelingen 8. Verbeter de effectiviteit van uw website inhoud 1. Samenvatting 04 2. Voorwoord 05 3. Inleiding 06 3.1 Internetgebruik Nederlanders en Nederlandse huurders 07 3.2 Marktanalyse 07 4. Resultaten 09 4.1 Vindbaarheid 10 4.2 Usability 12 4.3 Content

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie