PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN"

Transcriptie

1 PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 september 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Bruno Peeters Telefoon: Agenda nr. 4/2 Vierde reeks wijzigingen van Diverse wijzigingen personeelsbudget Provincie en verzelfstandigde entiteiten. Budget Schema B2. Exploitatiebudget Beleidsdomein Algemeen Beleid. Exploitatiebudget Uitgaven. Vermindering van transactiekrediet 2015 Beleidsdomein Mens, Communicatie en Organisatie. Exploitatiebudget Uitgaven. Vermeerdering van transactiekrediet 2015 Beleidsdomein Mens, Communicatie en Organisatie. Exploitatiebudget Ontvangsten. Vermeerdering van transactiekrediet 2015 Beleidsdomein Logistiek. Exploitatiebudget Uitgaven. Vermeerdering van transactiekrediet 2015 Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie. Exploitatiebudget Uitgaven. Vermindering van transactiekrediet 2015 Beleidsdomein Cultuur. Exploitatiebudget Uitgaven. Vermeerdering van transactiekrediet 2015 Beleidsdomein Vrije Tijd. Exploitatiebudget Uitgaven. Vermeerdering van transactiekrediet 2015 Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit. Exploitatiebudget Uitgaven. Vermindering van transactiekrediet 2015 Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid. Exploitatiebudget Uitgaven. Vermeerdering van transactiekrediet Onderhavig voorstel heeft tot doel om een aantal wijzigingen aan het personeelsbudget van de Provincie en de personeelsdotaties van de Provincie verzelfstandigde entiteiten te laten goedkeuren. Dergelijke wijzigingen dienen tot stand te komen via een budgetwijziging, voor zover deze wijzigingen de verschillende (volgens BBC gedefinieerde) provinciale beleidsdomeinen overschrijden.

2 De volgende budgetwijzigingen op personeelsvlak zijn vandaag de dag noodzakelijk: a) Budgetwijziging naar aanleiding van de besparingsoperatie 2015 door DMCO. In het kader van de besparingsoefening 2015 werd bij de budgetopmaak een pool samengesteld van provinciale medewerkers die in aanmerking kwamen voor herplaatsing binnen de organisatie. Dit was mogelijk op basis van een aantal op dat moment nog niet ingevulde vacatures. Het intern in plaats van extern invullen van deze functies zorgde voor een besparing op het personeelsbudget voor Om deze besparing te kunnen opvolgen werd het budget voor de betrokken medewerkers bij de opmaak van het budget tijdelijk gecentraliseerd onder het beleidsdomein Algemeen Beleid. Het (bespaarde) budget voor de ondertussen in een vacature geplaatste medewerkers, zijnde ,66 EUR kan ondertussen terug overgeheveld worden naar het personeelsbudget binnen het beleidsdomein Mens, Communicatie en Organisatie, waar het aangewend kan worden voor de financiering van de oplopende statutaire pensioenkosten ten gevolge van de responsabiliserings-bijdrage. b) Budgetwijzigingen naar aanleiding van de verschuiving van diverse functies ( stoelen ) binnen de provinciale musea. Nadat de dotaties voor 2015 voor de provinciale EVAP s en APB s vastgesteld werden gebeurden er nog verschillende verschuivingen inzake personeel binnen de onder het beleidsdomein cultuur ressorterende APB s. Deze gewijzigde stoelen dienen nu alsnog in het budget te worden verwerkt. De dotatie van APB Arenbergschouwburg wordt hierdoor verminderd met ,22 EUR, terwijl de dotaties van APB Modemuseum, APB Fotomuseum en APB Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant verhoogd worden met respectievelijk ,45 EUR, ,94 EUR en ,49 EUR. Al deze budgetwijzigingen worden tegengewogen vanuit het personeelsbudget van de Provincie. Het betreft hier een eenmalige regularisatie voor 2015 aangezien het budget voor 2016 en de komende jaren bij de budgetopmaak structureel zal worden verwerkt in de meerjarenplanning. c) Budgetwijzigingen naar aanleiding van de allocatie van personeelsbudget voor de jobstudenten. De voorgestelde budgetwijzigingen zijn noodzakelijk in het licht van de jaarlijkse verdeling van het (binnen het beleidsdomein DMCO gecentraliseerde) personeelsbudget voor de uitbetaling van de jobstudenten. Met deputatiebesluit van 16 april 2015 werd beslist dat de jobstudenten van de binnen -en de buitendiensten (niet APB's) van de Provincie volledig betaald dienen te worden via de budgetten van DMCO. De huidige stand van zaken inzake budgetopvolging maakt dat een budgetwijziging op dit vlak niet nodig is voor de provinciale diensten. Het overige afgesproken externe budget voor de EVAP s en de APB s dient echter nog wel te worden verdeeld a rato van de vraag per EVAP / APB. Het voor 2015 berekende extern te verdelen budget bedraagt ,22 EUR. In lijn met het door de deputatie besliste besparingsobjectief inzake de personeelskost van de jobstudenten dient het resterende nog noodzakelijke (d.i. het voor de uitbetaling nog tekort zijnde) budget door de EVAP s/apb's zelf te worden gedragen. d) Budgetwijzigingen naar aanleiding van de periodiek door DMCO gedane budgetopvolging. Naar aanleiding van de huidig door DMCO gedane budgetopvolging zijn er 2 noodzakelijke budgetwijzigingen :

3 Binnen het team vastgoedbeheer, ressorterende onder het beleidsdomein Logistiek werd in het kader van de budgetopmaak 2015 een bijkomende landmeter goedgekeurd ter ondersteuning van het fietspadenbeleid van de Provincie. Afgesproken werd dat de personeelskost van deze bijkomende functie tegengewogen dient te worden vanuit het werkingsbudget ressorterende onder het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit. Door het overhevelen van een bedrag van ,00 EUR naar het beleidsdomein Logistiek wordt de uitbetaling van het loon van de medewerker in kwestie voor de komende maanden verzekerd. Het betreft hier een eenmalige regularisatie voor 2015, het budget voor 2016 en de komende jaren zal bij de budgetopmaak structureel worden verwerkt in de meerjarenplanning. Binnen het beleidsdomein Onderwijs en Educatie werd bij de budgetopmaak een bedrag voorzien van EUR tot financiering van de reis- en verblijfkosten van de medewerkers van het onderwijs-flankerend beleid van de Provincie. Omdat deze kosten gedurende 2015 nog uitbetaald worden vanuit een centraal onder het beleidsdomein Mens, Communicatie en Organisatie ondergebracht budget dient het onder het beleidsdomein Onderwijs en Educatie beschikbare budget door middel van een budgetwijziging te worden verschoven. Het betreft hier een eenmalige regularisatie voor 2015 aangezien het budget voor 2016 en de komende jaren bij de budgetopmaak structureel zal worden verwerkt in de meerjarenplanning. Alle voorgestelde budgetwijzigingen zijn budget-neutraal van aard, dit wil zeggen dat zij tot stand komen door het verschuiven van middelen van het ene provinciale beleidsdomein naar het andere. Er worden met deze budgetwijzigingen dus geen extra middelen inzake personeel gevraagd. In dit verslag worden de volgende financiële aanpassingen van het budget aan uw raad voorgelegd. 1) Exploitatie Beleidsdomein Algemeen Beleid Uitgaven. De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Algemeen Beleid (schema B2) worden verminderd met ,84 EUR. Het gaat om uitgaven voor bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen : vastbenoemd personeel/secretariaat (overplaatsing personeel) onder de budgetsleutel 0110/ (ramingsnummer: ). AP Overhead Departement Algemeen Beleid A Lonen en wedden SAB De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Algemeen Beleid (schema B2) worden verminderd met ,22 EUR. Het gaat om uitgaven voor Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen : niet-vastbenoemd personeel/secretariaat (jobstudenten) onder de budgetsleutel 0110/ (ramingsnummer : ).

4 AP Overhead Departement Algemeen Beleid A Lonen en wedden SAB De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Algemeen Beleid (schema B2) worden verminderd met ,71 EUR. Het gaat om uitgaven voor Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen : niet-vastbenoemd personeel/secretariaat (overplaatsing personeel) onder de budgetsleutel 0110/ (ramingsnummer: ). AP Overhead Departement Algemeen Beleid A Lonen en wedden SAB De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Algemeen Beleid (schema B2) worden verminderd met ,44 EUR. Het gaat om uitgaven voor Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen : vastbenoemd personeel/secretariaat (overplaatsing personeel) onder de budgetsleutel 0110/ (ramingsnummer : ). AP Overhead Departement Algemeen Beleid A Lonen en wedden SAB De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Algemeen Beleid (schema B2) worden verminderd met ,45 EUR. Het gaat om uitgaven voor Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen : niet-vastbenoemd personeel/secretariaat (overplaatsing personeel) onder de budgetsleutel 0110/ (ramingsnummer : ). AP Overhead Departement Algemeen Beleid A Lonen en wedden SAB 2) Exploitatie Beleidsdomein Mens, Communicatie en Organisatie Ontvangsten. De exploitatie ontvangsten van Beleidsdomein Mens, Communicatie en Organisatie (schema B2) worden vermeerderd met ,94 EUR. Het gaat om ontvangsten voor Diverse operationele opbrengsten/personeelsdienst en vorming (reorganisatie Beleidsdomein Cultuur) onder de budgetsleutel 0112/ (ramingsnummer ). In de doelstellingennota 2015 komt dit op pagina 23 van 37 BDS De ondersteunende departementen zorgen voor aangepaste systemen en randvoorwaarden om de afgesproken dienstverlening te garanderen en te verbeteren AP We voeren ten aanzien van onze interne klanten een transparante personeelsadministratie en organiseren een correcte afhandeling van alle componenten van het verloningsproces, naast ondersteuning op het vlak van arbeidsveiligheid in de ruimste zin en psycho - sociaal welbevinden. We bieden via de personeelsvereniging initiatieven aan die het groepsgevoel bij de provinciale medewerkers verhogen

5 A IPER zorgt elke maand voor een correcte afhandeling van het verloningsproces voor interne als externe klanten en voor de verzelfstandigde entiteiten binnen de gemaakte afspraken 3) Exploitatie Beleidsdomein Mens, Communicatie en Organisatie Uitgaven. De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Mens, Communicatie en Organisatie (schema B2) worden vermeerderd met ,66 EUR. Het gaat om uitgaven voor Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen : vastbenoemd personeel/personeelsdienst en vorming (overplaatsing personeel) onder de budgetsleutel 0112/ (ramingsnummer : ). AP Overhead Departement Mens, Communicatie en Organisatie A Lonen en wedden IPER De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Mens, Communicatie en Organisatie (schema B2) worden vermeerderd met ,00 EUR. Het gaat om uitgaven voor Overige diensten en diverse leveringen/personeelsdienst en vorming (overheveling kilometervergoeding SOE) onder de budgetsleutel 0112/ (ramingsnummer : ). In de doelstellingennota 2015 komt dit op pagina 23 van 37 BDS De ondersteunende departementen zorgen voor aangepaste systemen en randvoorwaarden om de afgesproken dienstverlening te garanderen en te verbeteren AP We voeren ten aanzien van onze interne klanten een transparante personeelsadministratie en organiseren een correcte afhandeling van alle componenten van het verloningsproces, naast ondersteuning op het vlak van arbeidsveiligheid in de ruimste zin en psycho - sociaal welbevinden. We bieden via de personeelsvereniging initiatieven aan die het groepsgevoel bij de provinciale medewerkers verhogen A IPER zorgt elke maand voor een correcte afhandeling van het verloningsproces voor interne als externe klanten en voor de verzelfstandigde entiteiten binnen de gemaakte afspraken 4) Exploitatie Beleidsdomein Logistiek Uitgaven. De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Logistiek (schema B2) worden vermeerderd met ,00 EUR. Het gaat om uitgaven voor Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen : niet-vastbenoemd personeel/overige algemene diensten (loonkost bijkomende landmeter) onder de budgetsleutel 0119/ (ramingsnummer ). AP Overhead Departement Logistiek A Lonen en wedden DIN 5) Exploitatie Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie Uitgaven. De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie (schema B2) worden vermeerderd met 1.445,85 EUR. Het gaat om uitgaven voor Dotatie aan

6 het Provinciaal Onderwijs Antwerpen (N)/Administratieve dienst voor het onderwijs (jobstudenten) onder de budgetsleutel 0861/ (ramingsnummer ). In de doelstellingennota 2015 komt dit op pagina 26 van 37 BDS Binnen de grenzen van de provinciale mogelijkheden en de maximumcapaciteit hebben alle leerlingen en cursisten die dat willen de kans om een kwalitatief sterk provinciaal onderwijs te volgen, met de nadruk op het technische en beroepsonderwijs en gericht op levenslang en levensbreed leren AP We organiseren toekomstgerichte opleidingen op maat in een onderwijs- en leeromgeving conform de hedendaagse normen A Uitbetaling dotatie De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie (schema B2) worden vermeerderd met 5.964,09 EUR. Het gaat om uitgaven voor Dotatie aan Provinciaal Vormingscentrum Malle (N)/Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs (jobstudenten) onder de budgetsleutel 0869/ (ramingsnummer ). In de doelstellingennota 2015 komt dit op pagina 27 van 37 BDS Voor vormingsactiviteiten, voornamelijk in de non-profitsector en het onderwijs, willen we voldoende, betaalbare en kwalitatieve infrastructuur en materiaal ter beschikking stellen AP Aanbieden van infrastructuur en accommodatie voor vormingsactiviteiten in het Provinciaal Vormingscentrum Malle A Uitbetaling dotatie De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie (schema B2) worden verminderd met ,00 EUR. Het gaat om uitgaven voor Overige diensten en diverse leveringen/overige ondersteunende diensten voor het onderwijs (overheveling kilometervergoeding SOE) onder de budgetsleutel 0869/ (ramingsnummer ). In de doelstellingennota 2015 komt dit op pagina 24 van 37 BDS We ontwikkelen een flankerend onderwijsbeleid ter bevordering van gelijke onderwijskansen, een betere studiekeuze en een goede aansluiting van het onderwijs bij de arbeidsmarkt voor de scholen van alle netten in de provincie Antwerpen AP Er wordt geïnvesteerd in de uitbouw van een regierol inzake flankerend onderwijsbeleid, daarbij wordt zowel ingezet op de interne regie als de externe regie A Uitbouwen van een regierol inzake flankerend onderwijsbeleid, hierbij zetten we zowel in op externe partners en organisaties als interne provinciale diensten 6) Exploitatie Beleidsdomein Cultuur Uitgaven vermeerderd met 1.445,85 EUR. Het gaat om uitgaven voor Dotatie aan Arenbergschouwburg Provincie Antwerpen (N)/Schouwburg, concertgebouw, opera (jobstudenten) onder de budgetsleutel 0702/ (ramingsnummer ). bovenlokaal vrijetijdsaanbod.

7 AP Provinciale culturele instellingen zonder drempels. We bouwen de provinciale toegankelijke culturele ontmoetingsplaatsen. A Uitbetaling dotatie Arenbergschouwburg vermeerderd met ,38 EUR. Het gaat om uitgaven voor Dotatie aan Arenbergschouwburg Provincie Antwerpen (N)/Schouwburg, concertgebouw, opera (reorganisatie Beleidsdomein Cultuur) onder de budgetsleutel 0702/ (ramingsnummer ). bovenlokaal vrijetijdsaanbod. AP Provinciale culturele instellingen zonder drempels. We bouwen de provinciale toegankelijke culturele ontmoetingsplaatsen. A Uitbetaling dotatie Arenbergschouwburg verminderd met ,45 EUR. Het gaat om uitgaven voor Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen : vastbenoemd personeel/schouwburg, concertgebouw, opera (reorganisatie Beleidsdomein Cultuur) onder de budgetsleutel 0702/ (ramingsnummer ). In de doelstellingennota 2015 komt dit op pagina 36 van 37 AP Overhead Departement Cultuur. Overhead Departement Cultuur A Lonen en wedden APA verminderd met ,45 EUR. Het gaat om uitgaven voor Dotatie aan Arenbergschouwburg Provincie Antwerpen (N)/Schouwburg, concertgebouw, opera (reorganisatie Beleidsdomein Cultuur) onder de budgetsleutel 0702/ (ramingsnummer ). bovenlokaal vrijetijdsaanbod AP Provinciale culturele instellingen zonder drempels. We bouwen de provinciale toegankelijke culturele ontmoetingsplaatsen A Uitbetaling dotatie Arenbergschouwburg vermeerderd met ,58 EUR. Het gaat om uitgaven voor Dotatie aan Fotomuseum Provincie Antwerpen (N)/Musea (reorganisatie Beleidsdomein Cultuur) onder de budgetsleutel 0700/ (ramingsnummer ). bovenlokaal vrijetijdsaanbod.

8 AP Provinciale culturele instellingen zonder drempels. We bouwen de provinciale toegankelijke culturele ontmoetingsplaatsen. A Uitbetaling dotatie Fotomuseum verminderd met ,64 EUR. Het gaat om uitgaven voor Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen : vastbenoemd personeel/musea (reorganisatie Beleidsdomein Cultuur) onder de budgetsleutel 0700/ (ramingsnummer ). In de doelstellingennota 2015 komt dit op pagina 36 van 37 AP Overhead Departement Cultuur. Overhead Departement Cultuur A Lonen en wedden FM verminderd met ,64 EUR. Het gaat om uitgaven voor Dotatie aan Fotomuseum Provincie Antwerpen (N) / Musea (reorganisatie Beleidsdomein Cultuur) onder de budgetsleutel 0700/ (ramingsnummer ). bovenlokaal vrijetijdsaanbod AP Provinciale culturele instellingen zonder drempels. We bouwen de provinciale toegankelijke culturele ontmoetingsplaatsen A Uitbetaling dotatie Fotomuseum vermeerderd met 5.060,45 EUR. Het gaat om uitgaven voor Dotatie aan Modemuseum Provincie Antwerpen (N)/Musea (jobstudenten) onder de budgetsleutel 0700/ (ramingsnummer ). bovenlokaal vrijetijdsaanbod. AP Provinciale culturele instellingen zonder drempels. We bouwen de provinciale toegankelijke culturele ontmoetingsplaatsen A Uitbetaling dotatie Modemuseum vermeerderd met ,00 EUR. Het gaat om uitgaven voor Dotatie aan Modemuseum Provincie Antwerpen (N)/Musea (reorganisatie Beleidsdomein Cultuur) onder de budgetsleutel 0700/ (ramingsnummer ). bovenlokaal vrijetijdsaanbod. AP Provinciale culturele instellingen zonder drempels. We bouwen de provinciale toegankelijke culturele ontmoetingsplaatsen A Uitbetaling dotatie Modemuseum

9 verminderd met ,72 EUR. Het gaat om uitgaven voor Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen : vastbenoemd personeel/overig kunst- en cultuurbeleid (reorganisatie Beleidsdomein Cultuur) onder de budgetsleutel 0739/ (ramingsnummer ). In de doelstellingennota 2015 komt dit op pagina 36 van 37 AP Overhead Departement Cultuur. Overhead Departement Cultuur A Lonen en wedden SCUL verminderd met ,96 EUR. Het gaat om uitgaven voor Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen : niet-vastbenoemd personeel/overig kunst- en cultuurbeleid (reorganisatie Beleidsdomein Cultuur) onder de budgetsleutel 0739/ (ramingsnummer ). In de doelstellingennota 2015 komt dit op pagina 36 van 37 AP Overhead Departement Cultuur. Overhead Departement Cultuur A Lonen en wedden SCUL vermeerderd met 2.891,68 EUR. Het gaat om uitgaven voor Dotatie aan Zilvermuseum Sterckshof Provincie Antwerpen (N)/Musea (jobstudenten) onder de budgetsleutel 0700/ (ramingsnummer ). bovenlokaal vrijetijdsaanbod. AP Provinciale culturele instellingen zonder drempels. We bouwen de provinciale toegankelijke culturele ontmoetingsplaatsen A Uitbetaling dotatie Zilvermuseum vermeerderd met ,81 EUR. Het gaat om uitgaven voor Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen : vastbenoemd personeel/musea (reorganisatie Beleidsdomein Cultuur) onder de budgetsleutel 0700/ (ramingsnummer ). In de doelstellingennota 2015 komt dit op pagina 36 van 37 AP Overhead Departement Cultuur. Overhead Departement Cultuur A Lonen en wedden ZM vermeerderd met ,81 EUR. Het gaat om uitgaven voor Dotatie aan Zilvermuseum Sterckshof Provincie Antwerpen (N)/Musea (reorganisatie Beleidsdomein Cultuur) onder de budgetsleutel 0700/ (ramingsnummer ). bovenlokaal vrijetijdsaanbod

10 AP Provinciale culturele instellingen zonder drempels. We bouwen de provinciale toegankelijke culturele ontmoetingsplaatsen A Uitbetaling dotatie Zilvermuseum 7) Exploitatie Beleidsdomein Vrije Tijd Uitgaven De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Vrije Tijd (schema B2) worden vermeerderd met 5.060,45 EUR. Het gaat om uitgaven voor bezoldigingen van jobstudenten voor het APB PRDS onder de budgetsleutel 0711/ (ramingsnummer ). In de doelstellingennota 2015 komt dit op pagina 9 van 37 bovenlokaal vrijetijdsaanbod AP In een context van schaarse ruimte nemen we onze verantwoordelijkheid op wat betreft de toenemende nood aan omgevingsrecreatie en toegankelijke groene ruimte. Als bovenlokaal bestuur zetten we daarom in op ons eigen aanbod via de provinciale recreatie-, sport- en groendomeinen, op het stimuleren van derden tot gelijkaardige initiatieven maar gaan we ook resoluut voor het beschermen, behouden, ontsluiten en toegankelijk maken van het landschappelijk, natuurlijk en levend erfgoed. A Uitbetaling dotatie de Schorre 8) Exploitatie Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Uitgaven De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit (schema B2) worden verminderd met ,00 EUR. Het gaat om uitgaven voor Subsidie aan gemeenten voor de aanleg en de verbetering van utilitaire fietspaden (Fietsfonds) (R)/Overige mobiliteit en verkeer (loonkost bijkomende landmeter) onder de budgetsleutel 0290/ (ramingsnummer ). In de doelstellingennota 2015 komt dit op pagina 14 van 37 PBDS Toepassen van zuinig ruimtegebruik en vrijwaren van de open ruimte als leidraad binnen het provinciaal beleid om tot een duurzame ruimte te komen AP We stimuleren het fietsen in de provincie Antwerpen door het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk te realiseren en het fietsen te promoten A BFF: we realiseren het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF) voor 74% in ) Exploitatie beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid Uitgaven. De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid (schema B2) worden vermeerderd met 1.445,85 EUR. Het gaat om uitgaven voor Dotatie aan Kamp C (N)/Overige economische zaken (jobstudenten) onder de budgetsleutel 0590/ (ramingsnummer : ). In de doelstellingennota 2015 komt dit op pagina 19 van 37 PBDS Ontwikkelen en stimuleren van sociaal-economische speerpunten op basis van een geïntegreerde, multidisciplinaire en duurzame visie op de provincie en haar deelgebieden. AP Ondernemingen hebben ruimte nodig om te ondernemen. De provincie moedigt het innovatief omgaan met ruimte en productieprocessen en het clusteren van kennis- en innovatie initiatieven aan. Het actieplan vindt aansluiting bij de Vlaamse beleidsvisie rond ruimtelijke economie, het nieuw industrieel beleid en de Fabriek

11 van de Toekomst en wordt ingekapseld in de provinciale visie rond duurzaam ruimtegebruik (bedrijventerreinen, detailhandel, incubatoren, bedrijvencentra,...). A Uitbetaling dotatie Kamp C Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 3 september De provincieraad van Antwerpen, Gelet op artikel 89 1 b en artikel 150 van het provinciedecreet, aangaande budgetwijzigingen; Gelet op artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC, aangaande budgetwijzigingen; Gelet op artikel 4 van het ministerieel besluit betreffende BBC, aangaande budgetwijzigingen; Overwegende de voorgestelde vermeerderingen en verminderingen van kredieten; Op voorstel van de deputatie, BESLUIT: Artikel 1: Onder het beleidsdomein Algemeen Beleid bij het Exploitatiebudget Uitgaven is er volgende wijziging: vermindering van transactiekrediet 2015 met ,66 EUR. Artikel 2: Onder het beleidsdomein Mens, Communicatie en Organisatie bij het Exploitatiebudget Uitgaven is er volgende wijziging: vermeerdering van transactiekrediet 2015 met ,66 EUR. Artikel 3: Onder het beleidsdomein Mens, Communicatie en Organisatie bij het Exploitatiebudget Ontvangsten is er volgende wijziging: vermeerdering van transactiekrediet 2015 met ,94 EUR. Artikel 4: Onder het beleidsdomein Logistiek bij het Exploitatiebudget Uitgaven is er volgende wijziging: vermeerdering van transactiekrediet 2015 met ,00 EUR. Artikel 5: Onder het beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie bij het Exploitatiebudget Uitgaven is er volgende wijziging: vermindering van transactiekrediet 2015 met 5.960,06 EUR. Artikel 6: Onder het beleidsdomein Cultuur bij het Exploitatiebudget Uitgaven is er volgende wijziging: vermeerdering van transactiekrediet 2015 met ,70 EUR. Artikel 7: Onder het beleidsdomein Vrije Tijd bij het Exploitatiebudget Uitgaven is er volgende wijziging: vermeerdering van transactiekrediet 2015 met 5.060,45 EUR. Artikel 8:

12 Onder het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit bij het Exploitatiebudget Uitgaven is er volgende wijziging: vermindering van transactiekrediet 2015 met EUR. Artikel 9: Onder het beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid bij het Exploitatiebudget Uitgaven is er volgende wijziging: vermeerdering van transactiekrediet 2015 met 1.445,85 EUR.

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 juni 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Bruno Peeters Telefoon: 03 240 52 60 Agenda nr. 4/3 Derde reeks wijzigingen 2014. Departement Mens,

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 30 april 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/2 Beheersovereenkomsten met 14 autonome provinciebedrijven.

Nadere informatie

BESLUITEN GENOMEN DOOR DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN IN VERGADERING VAN 25 SEPTEMBER 2014

BESLUITEN GENOMEN DOOR DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN IN VERGADERING VAN 25 SEPTEMBER 2014 115 BESLUITEN GENOMEN DOOR DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN IN VERGADERING VAN 25 SEPTEMBER 2014 1 Provincieraad. Ontslag van de heer Jan Hofkens. Opvolging. 2 Provincieraad. Ontslag van mevrouw Hilde De

Nadere informatie

BESLUITEN GENOMEN DOOR DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN IN VERGADERING VAN 27 JUNI 2013

BESLUITEN GENOMEN DOOR DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN IN VERGADERING VAN 27 JUNI 2013 603 BESLUITEN GENOMEN DOOR DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN IN VERGADERING VAN 27 JUNI 2013 1 Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin van artikel 43, &2, 9 en artikel 43, &2, 11 van het provinciedecreet.

Nadere informatie

toelichting budget 2015

toelichting budget 2015 toelichting budget 2015 commissie 18 november 2014 1. prioritaire beleidsdoelstellingen sport onderwijs 2. niet-prioritaire beleidsdoelstellingen administratieve beroepen personeel informatietechnologie

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 mei 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 53 Agenda nr. 4/6 Budget 2013-2de reeks wijzigingen - Besparingsvoorstellen

Nadere informatie

LANDBOUW. De provincieraad van Antwerpen, BESLUIT:

LANDBOUW. De provincieraad van Antwerpen, BESLUIT: 83 LANDBOUW Provincieraadsbesluit van 25 september 2014 in verband met de goedkeuring van het reglement voor de subsidiëring van initiatieven voor duurzame en verbrede landbouw Gelet op het provinciedecreet;

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 9/6 Budget 2014. Herverdeling van het krediet

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 2014003014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 2014003014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000 Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 214314 Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries NIS-code : 3 Toelichting bij het budget 214: Exploitatiebudget per beleidsdomein 214 TL1

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 april 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Bruno Peeters Telefoon: 03 240 52 60 Agenda nr. 8/2 Veiligheid. Beheersovereenkomst met het autonoom

Nadere informatie

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING... 3 2. MISSIE... 5 3. BELEIDSNOTA... 6 3.1. DOELSTELLINGENNOTA... 6 3.2. DOELSTELLINGENBUDGET... 16 3.3. FINANCIËLE TOESTAND... 17 3.4. LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN...

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/23 Vastgoed. Herselt. Provinciaal groendomein

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 6 20 juni 2007 13de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 31 Nr. 32 Nr. 33 Nr. 34 Nr. 35 Toepassing van de artikelen 244

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Fietsostrade langs spoorlijn 15 (Herentals-Geel-Mol-Balen)

Nadere informatie

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 Legende bij de onderstaande tabel: ngk: overdracht van niet-gesplitste kredieten; bvj: overdracht van bijkredieten vorige jaren. (in duizenden EUR)

Nadere informatie

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Overig beleid 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Exploitatie 2.757.694 28.506.270 25.748.576

Nadere informatie

Budgetwijziging 2015 nr. 1

Budgetwijziging 2015 nr. 1 Budgetwijziging 2015 nr. 1 BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 juni 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 9/3 Samenwerkingsovereenkomst met het extern verzelfstandigd

Nadere informatie

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 ONTWERP Verordening nr. 13-04 Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting. De begroting voor

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 april 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging

Nadere informatie

MEERJARENPLAN 2014-2019

MEERJARENPLAN 2014-2019 MRJRNPLN 214-219 PROVNCRD DCMBR Departement Financiën Dienst Begroting MRJRNPLN 214-219 Departement Financiën Dienst Begroting D/213/18/5-1 NHOUDSTFL Voorwoord STRTGSCH NOT Overzicht beleidsdoelstellingen

Nadere informatie

Toelichting bij het onderwijsbeleid van de Provincie West-Vlaanderen

Toelichting bij het onderwijsbeleid van de Provincie West-Vlaanderen Toelichting bij het onderwijsbeleid van de Provincie West-Vlaanderen Netwerkborrel RTC Dinsdag 27 januari 2015 Gedeputeerde voor Onderwijs Carl Vereecke Invalshoeken 1. Het onderwijsbeleid van de Provincie

Nadere informatie

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Ben Gilot Stafmedewerker financiën VVSG 21.11.2014 Gemeenten en OCMW s 1 kennen specifieke regels voor de aanwending van publieke gelden. Deze regels met betrekking

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 juni 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 10/3 Provinciale initiatieven. Reglement ter subsidiëring

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 september 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 9/1 Welzijn. Voorstel tot opheffing van 14 subsidiereglementen.

Nadere informatie

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage Budget 2014 Deel 2 Financiële nota 1.2. Doelstellingenbudget B1 Zoals gezegd valt de functionele indeling in activiteitencentra weg en wordt deze vervangen door een gestandaardiseerde indeling in beleidsvelden

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 april 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019

BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019 BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019 4 NOVEMBER 2013 2013N006882 Documenten structuur Financiële normen in Uitgangspunten Cijfers budget 2014 en meerjarenplan 2014-2019 Informatie beschikbaar voor de

Nadere informatie

TOELICHTING MEERJARENPLAN 2014-2019

TOELICHTING MEERJARENPLAN 2014-2019 TOELICHTING MEERJARENPLAN 2014-2019 PROVINCIERAAD DECEMBER Departement Financiën Dienst Begroting INHOUDSTAFEL Omgevingsanalyses Omschrijving financiële risico s Overzicht beleidsdoelstellingen Interne

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de besluiten van de Vlaamse Regering van 12 september 2003 ter uitvoering van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN Zitting 2006-2007 5 december 2006 houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN Zie: 19 (2006-2007) Nr. 1: Ontwerp van

Nadere informatie

District Deurne. Jaarrekening 2014

District Deurne. Jaarrekening 2014 District Deurne Jaarrekening 2014 Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Jaarrekening Naam bestuur: District Deurne NIS-code bestuur: 11002 Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 maart 2015 Verslag van de financieel beheerder Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/9 Artikel 161 en 162 van het provinciedecreet,

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015-2019 inclusief budgetwijziging 2015 AGB Westerlo p. 2 van 15 aanpassing meerjarenplan AGB Westerlo laatste budgettair Kasteelpark 6 journaalnummer: 2260 Westerlo

Nadere informatie

Spoor 3: Bevestigen-actualiseren van het gemeentelijk mobiliteitsplan

Spoor 3: Bevestigen-actualiseren van het gemeentelijk mobiliteitsplan Spoor 3: Bevestigen-actualiseren van het gemeentelijk mobiliteitsplan Stappenplan mei 2009 Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Inhoud 1. Inleiding...3 1.1. Achtergrond...3 1.2. Doel...3 2.

Nadere informatie

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Gemeentebestuur Sint-Martens-Latem (NIS 44064) Dorp 1-9830 Sint-Martens-Latem Secr.: Jef Van den Heede Fin. beheerder: Annick De Smet Inleiding

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015 Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 14-19: vastgesteld 19/12/2013 Jaarlijks te actualiseren in functie van

Nadere informatie

samen 4 Ed. Oudenaarde oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer

samen 4 Ed. Oudenaarde oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer samen toekomst geven aan oost-vlaanderen lijstnummer 4 Ed. Oudenaarde lijsttrekker Jean-Pierre Wonen is ook in het zuiden van onze provincie, m.a.w. in de Vlaamse Ardennen niet goedkoper geworden. Integendeel.

Nadere informatie

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN Centraal Netwerk geïnstalleerd Vandaag werd in Antwerpen het

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 5 20 mei 2013 19de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 20 Nr. 21 Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet

Nadere informatie

DIENST MOBILITEIT Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit

DIENST MOBILITEIT Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit DIENST MOBILITEIT Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Provinciaal subsidiereglement voor de aanleg of herinrichting van fietsinfrastructuur op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk kaderend

Nadere informatie

Infodagen mobiliteit. Provinciaal Mobiliteitscharter. Provinciaal Mobiliteitsbeleid 6/02/2013

Infodagen mobiliteit. Provinciaal Mobiliteitscharter. Provinciaal Mobiliteitsbeleid 6/02/2013 Infodagen mobiliteit 7 februari 2013 Vereniging van Vlaamse Provincies Provincie Oost-Vlaanderen Gedeputeerde Mobiliteit Peter Hertog Directeur directie Ruimte R01 Mark Cromheecke 1 Provinciaal Mobiliteitscharter

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 november 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/21 Studie BFF 2.0: uitwerking netwerk - provinciale

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Toekenningsvoorwaarden

Hoofdstuk 2: Toekenningsvoorwaarden REGLEMENT BETREFFENDE DE COFINANCIERING VAN EUROPESE PROJECTEN Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Inleiding Binnen de perken van de dotatie, die op de goedgekeurde begroting van de provincie Antwerpen voorzien

Nadere informatie

Reglement Bovenlokale culturele projecten

Reglement Bovenlokale culturele projecten Reglement Bovenlokale culturele projecten HOOFDSTUK I Doel, doelgroep en definities Artikel 1. Doel van het subsidiereglement De provincie Antwerpen is dé bovenlokale partner en promotor van een diverse,

Nadere informatie

APB Havencentrum Lillo

APB Havencentrum Lillo APB Havencentrum Lillo Meerjarenplan 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Financieel doelstellingenplan Financieel evenwicht 2014 2015 2016 uitgaven inkomsten saldo uitgaven inkomsten saldo uitgaven

Nadere informatie

MODULE 14: AANLEG OF HERINRICHTING VAN ONTSLUITINGSINFRASTRUCTUUR VOOR TEWERKSTELLINGS-, WINKEL- EN/OF DIENSTENZONES VAN BOVENLOKAAL BELANG

MODULE 14: AANLEG OF HERINRICHTING VAN ONTSLUITINGSINFRASTRUCTUUR VOOR TEWERKSTELLINGS-, WINKEL- EN/OF DIENSTENZONES VAN BOVENLOKAAL BELANG MODELTEKST VOOR MODULE 14 - AANLEG OF HERINRICHTING VAN ONTSLUITINGSINFRASTRUCTUUR VOOR TEWERKSTELLINGS-, WINKEL- EN/OF DIENSTENZONES VAN BOVENLOKAAL BELANG. [21-05-2007] MOBILITEITSCONVENANT MODULE 14:

Nadere informatie

protocol nr. 332.1 068

protocol nr. 332.1 068 Agentschap voor Overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 332.1 068 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 20 JANUARI 2014 DIE GEVOERD

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 november 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/17 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende

Nadere informatie

SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij

SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij ADVIES naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector SALV, 18 januari 2013(nr.2013-01) Contactpersoon SALV: Dirk Van Guyze SALV-advies naschoolse

Nadere informatie

Voorstel Beleidskeuzes Landbouw & Platteland

Voorstel Beleidskeuzes Landbouw & Platteland Voorstel Beleidskeuzes Landbouw & Platteland Mechtilde Hennebert 3/10/2012 Departement Dienst Agenda 1. Situering 2. Strategische doelstellingen: Provincie Antwerpen 3. Tactische doelstellingen: Landbouw

Nadere informatie

BBC: de nieuwe Beleidsen BeheersCyclus

BBC: de nieuwe Beleidsen BeheersCyclus BBC: de nieuwe Beleidsen BeheersCyclus 22 november 2012 Hilde Moerenhout IKZ, provincie Oost-Vlaanderen Agenda Planmatig beleid en strategisch management - Geïntegreerde planningscyclus - Beleidsdoelstellingen

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties. Bestuurlijke context.

Nota van B&W. Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties. Bestuurlijke context. Nota van B&W Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties Portefeuille C. van Velzen Auteur M.A. Heringa Telefoon 023-5113298 E-mail: mheringa@haarlem.nl CS/CF Reg.nr.

Nadere informatie

DOELSTELLINGENNOTA 2014

DOELSTELLINGENNOTA 2014 AG Infrastructuur Maaseik Markt 1 3680 Maaseik NIS-code : null DOELSTELLINGENNOTA 2014 Secretaris Peter Graux Financieel beheerder Voorzitter: Dirk Verlaak Maaseik Maaseik wil een optimale, klantvriendelijke

Nadere informatie

Vlaamse Regering VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID

Vlaamse Regering VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID Vlaamse Regering Ministerieel besluit houdende de uitwerking van de CO 2 -neutraliteit op de bedrijventerreinen VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID Gelet op

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 mei 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 10/1 Europa. Beheers- en uitvoeringsovereenkomst Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 juni 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/33 Erediensten. Antwerpen. Provinciale Instelling

Nadere informatie

DE PROVINCIE ALS COÖRDINATOR FIETSBELEID

DE PROVINCIE ALS COÖRDINATOR FIETSBELEID PROVINCIAAL FIETSBELEID DE PROVINCIE ALS COÖRDINATOR FIETSBELEID De Vlaamse provincies namen de laatste jaren tal van initiatieven inzake fietsbeleid. Ze hebben de ambitie om uit te groeien tot het fietsbestuur

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. BBC of de beleids- en beheerscyclus Sinds het boekjaar 2014 werken de lokale besturen (gemeenten, OCMW s,

Nadere informatie

Beleidsnota inclusief addenda 2015

Beleidsnota inclusief addenda 2015 Kerkstraat 1 3910 Neerpelt NIS-code : 88999 Laatste budgettaire journaalnummer : 2015002540 Beleidsnota inclusief addenda 2015 Secretaris Vrolix Guido Financieel beheerder Leën Henri Welzijnsregio Noord-

Nadere informatie

10op10 subsidies... 2. Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur - fietsfonds... 3

10op10 subsidies... 2. Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur - fietsfonds... 3 Mobiliteit 10op10 subsidies... 2 Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur - fietsfonds... 3 Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur toeristische fietspaden... 4 Projectsubsidies mobiliteit

Nadere informatie

Beslissing van de Provincieraad van 23/05/2013. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en definities/begripsomschrijvingen. Artikel 1

Beslissing van de Provincieraad van 23/05/2013. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en definities/begripsomschrijvingen. Artikel 1 Provinciaal reglement houdende de toekenning van een opstart- of projectsubsidie aan initiatieven vanuit de sectoren Welzijn, Jeugd, Gelijke kansen en Wonen Beslissing van de Provincieraad van 23/05/2013

Nadere informatie

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr. 186.563

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr. 186.563 SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 186.563 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 18 NOVEMBER 2002 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE

Nadere informatie

BUDGET 2015 DIENST BEGROTING. Departement Financiën

BUDGET 2015 DIENST BEGROTING. Departement Financiën BUDGET 215 DIENST BEGROTING Departement Financiën BUDGET 215 DIENST BEGROTING Departement Financiën D/214/18/5-2 INHOUDSTAFEL BELEIDSNOTA Doelstellingennota (37p) Doelstellingenbudget (4p) Financiële

Nadere informatie

Vlaamse Regering ~~. =

Vlaamse Regering ~~. = VR 2012 0911 DOC.1119/2 Vlaamse Regering ~~. = >>J - n= Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van de Vlaamse beleidsprioriteiten voor het gemeentelijk jeugdbeleid DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

Infovergadering Toekomst Veiligheidsopleidingen in West-Vlaanderen

Infovergadering Toekomst Veiligheidsopleidingen in West-Vlaanderen Infovergadering Toekomst Veiligheidsopleidingen in West-Vlaanderen Boeverbos 25 september 2013 #campuspov 1 Agenda Verwelkoming Presentatie masterplan Visie op de politieopleiding Visie op de brandweer-

Nadere informatie

Juli 2007 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN

Juli 2007 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN I. GIS-DECREET Decreet van 17 juli 2000 houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen (B.S., 2 september 2000 1, in werking 12

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 11 20 november 2007 13de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 69 Nr. 70 Nr. 71 Nr. 72 Toepassing van de artikelen 244

Nadere informatie

STENOGRAFISCHE NOTULEN VAN DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

STENOGRAFISCHE NOTULEN VAN DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN STENOGRAFISCHE NOTULEN VAN DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN VERGADERING VAN 27 NOVEMBER 2014 VERGADERING VAN 27 NOVEMBER 2014 PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN VERGADERING VAN 27 NOVEMBER 2014 De vergadering

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

Budget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015)

Budget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015) Budget 2016 (Raad van Bestuur 15/12/2015) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 1049 - Inschrijvingsnummer 43 - Exploitatie 6 - Investeringen 22 - Liquiditeiten 10 AGB Sport (NIS-code: 72039 -

Nadere informatie

Provinciaal reglement voor de subsidiëring van de duurzame gehandicaptensportwerking van sportclubs. binnen de provincie Antwerpen.

Provinciaal reglement voor de subsidiëring van de duurzame gehandicaptensportwerking van sportclubs. binnen de provincie Antwerpen. Provinciaal reglement voor de subsidiëring van de duurzame gehandicaptensportwerking van sportclubs in de provincie Antwerpen Goedgekeurd door de provincieraad op 26/09/2013 Artikel 1. Doel De provincie

Nadere informatie

CULTUUR. Provincieraadsbesluit van 22 mei 2014 in verband met de goedkeuring van het reglement kunstuitleen collectie provincie Antwerpen

CULTUUR. Provincieraadsbesluit van 22 mei 2014 in verband met de goedkeuring van het reglement kunstuitleen collectie provincie Antwerpen 923 CULTUUR Provincieraadsbesluit van 22 mei 2014 in verband met de goedkeuring van het reglement kunstuitleen collectie provincie Antwerpen De provincieraad van Antwerpen, Gelet op de bepalingen van het

Nadere informatie

Beleids- en Beheerscyclus. Gemeenten, OCMW s en Provincies

Beleids- en Beheerscyclus. Gemeenten, OCMW s en Provincies Beleids- en Beheerscyclus Gemeenten, OCMW s en Provincies I. Kader van totstandkoming Organieke decreten Internationale verplichtingen i.k.v. ESR95 Het Vlaamse Regeerakkoord Aanbevelingen Raad van Europa

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 september 2013 Toelichting Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/4 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN.

Nadere informatie

samen 4 Ed. Aalst oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer

samen 4 Ed. Aalst oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer samen toekomst geven aan oost-vlaanderen lijstnummer 4 Ed. Aalst lijsttrekker Binnen een paar dagen verkiest u een nieuw provinciaal bestuur. Gedurende meer dan 23 jaar maak ik hiervan deel uit. In die

Nadere informatie

Begrotingswijziging Provinciale Staten Behandeling bij jaarstukken 2012

Begrotingswijziging Provinciale Staten Behandeling bij jaarstukken 2012 Begrotingswijziging Provinciale Staten Behandeling bij jaarstukken 2012 Programma: 6. Economie, toerisme en recreatie Onderwerp : Stimulering werkgelegenheid jongeren Toelichting: Door de economische recessie

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1; Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nadere informatie

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015. District Antwerpen

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015. District Antwerpen Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015 District Antwerpen Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Naam bestuur: Aanpassing van het meerjarenplan District Antwerpen NIS-code bestuur:

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 juni 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 50 Agenda nr. 5/1 Intern Verzelfstandigde Agentschappen opheffing

Nadere informatie

80126 MONITEUR BELGE 21.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD

80126 MONITEUR BELGE 21.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD 80126 MONITEUR BELGE 21.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD VLAAMSE OVERHEID Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed [C 2009/36133] 26 NOVEMBER 2009. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel

Nadere informatie

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 29 januari 2013 Namens het OCMW Ingelmunster: OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele Inhoud 1. De beleids- en Beheerscyclus

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Aalst

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Aalst SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Aalst INLEIDING De Erfgoedcel Aalst sloot met de Vlaamse Gemeenschap een cultureel-erfgoedconvenant af voor de beleidsperiode 2009-2014. In

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

Bijlage: financieel kader

Bijlage: financieel kader Bijlage: financieel kader 1. Nieuwe decretale verplichtingen De gezondheid van de stadsfinanciën zal moeten beoordeeld worden op basis van de nieuwe decretale verplichtingen die in het kader van de beleids-

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015. OCMW Antwerpen

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015. OCMW Antwerpen OCMWANTWERPEN departement Financiën departement Bestuurszaken Werner Symoens Sven Gerits Francis Wellesplein 1 2018 ANTWERPEN Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015 OCMW Antwerpen De

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 september 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/3 Oprichting Autonoom Provinciebedrijf Zilvermuseum,

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 1 40N0JLWROS9.DOC PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Beknopt verslag. Vergadering van 27 maart 2014 2 ALVL De vergadering wordt geopend te 14.37 uur. de Gouverneur en de heer Provinciegriffier zijn aanwezig.

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende vaststelling van het wapen en de vlag van de provincies, gemeenten en districten. Stuk 1070 (2006-2007) Nr.

ONTWERP VAN DECREET. houdende vaststelling van het wapen en de vlag van de provincies, gemeenten en districten. Stuk 1070 (2006-2007) Nr. Stuk 1070 (2006-2007) Nr. 1 Zitting 2006-2007 18 januari 2007 ONTWERP VAN DECREET houdende vaststelling van het wapen en de vlag van de provincies, gemeenten en districten 2700 LEE Stuk 1070 (2006-2007)

Nadere informatie

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan:

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan: BUDGET 2015 Situering Vanaf 1 januari 2013 is Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Leie en Schelde gestart als pilootbestuur met de implementatie van de nieuwe regels van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). De

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2007/558

Statenvoorstel nr. PS/2007/558 Statenvoorstel nr. PS/2007/558 Derde diversepostenwijziging 2007 Jaargang Datum Ons kenmerk Inlichtingen bij 2007-32 21 augustus 2007 2007/0502298 de heer S.P.W. van der Hoeven, telefoon 038 499 89 09,

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van activiteiten in het kader van 800 jaar Sint- Niklaas

Subsidiereglement ter ondersteuning van activiteiten in het kader van 800 jaar Sint- Niklaas GEMEENTERAAD: 26-06-2015 BEKENDMAKING: 01-07-2015 Subsidiereglement ter ondersteuning van activiteiten in het kader van 800 jaar Sint- Niklaas Artikel 1. Doel In 1217 werd Sint-Niklaas, voorheen ondergeschikt

Nadere informatie

FAQ : de hulpverleningszones vanaf 2014

FAQ : de hulpverleningszones vanaf 2014 FAQ : de hulpverleningszones vanaf 2014 Inhoud Algemene informatie... 2 Wat zullen de prezones in 2014 worden?... 2 Zal de wet van 31/12/1963 betreffende de civiele bescherming nog van toepassing zijn

Nadere informatie

Publicatie : 2006-08-22

Publicatie : 2006-08-22 VLAAMSE OVERHEID Publicatie : 2006-08-22 23 JUNI 2006. - Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

Beleidsnota bij het budget 2014: Financiële toestand 2014 BN3

Beleidsnota bij het budget 2014: Financiële toestand 2014 BN3 Provincie West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code: 30000 Beleidsnota bij het budget 2014: Financiële toestand 2014 BN3 189 190 1. Inhoud en betekenis De financiële toestand

Nadere informatie

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit.

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit. OOK Vlaams OUDEREN OVERLEG KOMITEE vzw - Vlaamse OUDERENRAAD Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES 1. Informatie en communicatie Ouderen willen de diensten en taken van de provincie beter kennen. 2. Mobiliteit

Nadere informatie

Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel.

Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel. Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel. Doel Artikel 1. Binnen de perken van de in de districtsbegroting voorziene kredieten geeft het district Berchem met een projecttoelage

Nadere informatie