PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN"

Transcriptie

1 PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 maart 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: Agenda nr. 10/1 Provinciale initiatieven. Stopzetting reglementen PRO.M.I.S.E., sociale economie projecten en Digidak. Goedkeuring. Ondersteuning van de sociale economie door de provincie Antwerpen De ondersteuning door de provincie Antwerpen van de sociale economie is sinds 2010 gebaseerd op een strategisch actieplan voor de sociale economie. Dit uitgebreid actieplan heeft geresulteerd in meer dan 200 extra arbeidsplaatsen in de sociale economie in de periode Recent zijn een aantal ingrijpende wijzingen van het decretaal kader van de sociale economie door de Vlaamse regering uitgewerkt. Het gaat om volgende wijzingen: Goedgekeurde nieuwe Vlaamse decreet betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Aangekondigd nieuw Vlaams decreet maatwerkbedrijven (2012) o effectieve start van het decreet is voorzien op 1 januari Aangekondigd nieuw Vlaams decreet regierol van de gemeenten op het vlak van de lokale sociale economie ( ) o effectieve start van het decreet is voorzien op 1 januari Aangekondigd nieuw Vlaams decreet Lokale Diensten Economie. o effectieve start van het decreet is voorzien op 1 januari De financiële instrumenten die de provincie Antwerpen gebruikte om de sector te ondersteunen bestaan uit 5 elementen: het reglement PROMISE de ondersteuning van het reglement projecten sociale economie het reglement ter ondersteuning van clusterinitiatieven in de sociale economie de toekenning van ad nominem subsidies In dit voorstel worden de stopzetting van de reglementen Promise, Digidak en projecten sociale economie aan uw raad voorgelegd. Aan de raad wordt ook een aanpassing van het reglement ter ondersteuning van clusterinitiatieven in de sociale economie en van de toekenning van ad nominem subsidies aangekondigd.

2 Wat betreft het reglement ter ondersteuning van clusterinitiatieven in de sociale economie en wat betreft de ad nominem subsidies zullen nog dit jaar volgende aanpassingen voorgesteld worden. Het reglement ter ondersteuning van clusterinitiatieven in de sociale economie blijft behouden en zal een opfrissing (moeten) krijgen naar aanleiding van de nieuwe Vlaamse decreten. Onder meer de vraag van Vlaanderen om de term cluster gelijk te stellen met een intergemeentelijke samenwerkingsverband, zoals gedefinieerd in het decreet Regie lokale sociale economie, dient opgenomen te worden. Bijkomend zal voorgesteld worden voor om elementen van verplichte promotie en een verplicht meer gedetailleerde rapportage in het reglement op te nemen. De rapportage zal ook afgestemd worden met de rapportage die Vlaanderen zal vragen. De criteria van de nieuwe visie-missie van de provincie, zullen ook opgenomen worden in de evaluatie: Transversale thema s Consequent toepassen van principe van duurzaamheid in beleid en beheer Tonen van leiderschap in gelijke kansen door onze expertise en onze faciliterende rol Waarde-gedreven thema s centraal plaatsen in ons onderwijs-, educatie- en opleidingsaanbod met het oog op persoonlijke ontwikkeling Bestuurskracht van gemeenten ondersteunen om kwaliteitsvol te kunnen werken (vraaggericht) Prioritaire beleidsdomeinen : Ontwikkelen en stimuleren van sociaal-economische speerpunten op basis van een geïntegreerde, multidisciplinaire en duurzame visie op de provincie en haar deelgebieden De instantie zijn voor streekontwikkeling door het voeren van een geïntegreerd gebiedsgericht beleid, door interne en externe samenwerking vanuit een gedragen visie Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en bovenlokaal vrijetijdsaanbod Toepassen van zuinig ruimtegebruik en vrijwaren van de open ruimte als leidraad binnen het provinciaal beleid om tot een duurzame ruimte te komen Consequent toepassen van principe van duurzaamheid in beleid en beheer Tonen van leiderschap in gelijke kansen door onze expertise en onze faciliterende rol Waarde-gedreven thema s centraal plaatsen in ons onderwijs-, educatie- en opleidingsaanbod met het oog op persoonlijke ontwikkeling Bestuurskracht van gemeenten ondersteunen om kwaliteitsvol te kunnen werken (vraag-gericht) De projecten die eerder eenmalig steun kregen van de provincie in het kader van het reglement sociale economie en de ad nominem subsidies zullen aan uw raad ter goedkeuring worden voorgelegd via een convenant. Dit wil zeggen dat de subsidievraag en de toegekende subsidie via een convenant geofficialiseerd wordt en waarbij de wederzijdse voorwaarden en tegemoetkomingen worden opgenomen. De conformiteit met de Vlaamse regelgeving SE wordt hier ook in opgenomen, evenals verplichte promotie en een verplichte meer gedetailleerde rapportage, het bovenlokale aspect,. Voor deze projecten en meerjaren-overeenkomsten dient ook een meerjaren financieel plan en herkwalificatie van de steun per jaar te worden opgenomen. De criteria van de nieuwe visie-missie van de provincie, zullen ook opgenomen worden in de evaluatie zoal hierboven aangegeven. Uw raad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan :

3 de stopzetting van het reglement PRO.M.I.S.E. Professionalisering van het management in de sociale economie, met ingang van 1 mei 2013 de stopzetting van het Reglement ter subsidiëring van projecten in de sociale economie, met ingang van 1 mei 2013 de stopzetting van de aan SPK vzw te Turnhout, met als einddatum 31 december 2013 Uw raad wordt gevraagd in te stemmen met de communicatie omtrent : de stopzetting van het reglement PRO.M.I.S.E. Professionalisering van het management in de sociale economie. de stopzetting van het Reglement ter subsidiëring van projecten in de sociale economie. via mailing aan het werkveld sociale economie en via de provinciale website. Uw raad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de brief gericht aan SPK vzw, Campus Blairon 714, 2300 Turnhout, ter communicatie van de beslissing van uw raad van 28 maart 2013 aangaande de stopzetting van de aan SPK vzw, met als einddatum 31 december In het kader van administratieve vereenvoudiging, besparingen binnen het Provinciebestuur Antwerpen en de lopende bewegingen op het Vlaams niveau m.b.t. sociale economie, zal het Provinciaal Steunpunt Sociale Economie in de nieuwe legislatuur de beschikbare financiële middelen trachten optimaler in te zetten. Het Steunpunt meent dit te kunnen bereiken door in de nieuwe legislatuur vooral in te zetten op strategische initiatieven via bovenlokale projecten en clusterinitiatieven. In concreto stelt het Steunpunt voor volgende provinciale subsidiereglementen omtrent sociale economie, die tot op heden actief zijn, stop te zetten : reglement PRO.M.I.S.E. Professionalisering van het management in de sociale economie reglement ter subsidiëring van projecten in de sociale economie 1. Reglement PRO.M.I.S.E. Professionalisering van het management in de sociale economie Het Provinciaal Steunpunt Sociale economie adviseert om het Reglement PRO.M.I.S.E. stop te zetten, en dit met ingang van 1 mei Het Steunpunt baseert zich hiervoor op volgende argumenten: Op Vlaams niveau zijn veranderingen in het wetgevend kader m.b.t. sociale economie in de maak. Binnen het Decreet betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen voorziet Vlaanderen: o de inrichting van een collectieve dienstverlening voor de socialeeconomieondernemingen: het verstrekken van eerstelijnsinformatie over de sociale economie, het organiseren van opleidings- en uitwisselingstrajecten, kennisopbouw inzake de sociale economie enzovoort; het toekennen van een subsidie voor managementadvies: strategisch bedrijfsmanagement, humanresourcesmanagement;

4 organiseren van opleiding- en uitwisselingstrajecten die tot doel hebben de professionalisering en de kwaliteit van de sociale-economieondernemingen te bevorderen; hier wordt afgestemd met het binnen de betrokken sectorfondsen ontwikkeld opleidingsaanbod. Binnen het Decreet maatwerk in het kader van collectieve inschakeling zal Vlaanderen vanaf 1/1/2014 in een maximale subsidie voorzien en zullen de maatwerkbedrijven niet langer door de provincie ondersteund worden. Vzw s komen nog steeds niet in aanmerking voor subsidies in het kader van de Vlaamse KMO-portefeuille, maar maatwerkbedrijven kunnen wel omschakelen van het vzw-statuut naar klassieke ondernemingsvorm om zo wel beroep te kunnen doen op de KMO portefeuille. Het Provinciaal Steunpunt Sociale Economie zal op 29/3/2013 een mail naar alle sociale economie organisaties uit provincie Antwerpen zenden met de melding van de stopzetting van het reglement vanaf 1 mei Verder zal deze melding ook op de provinciale website geplaatst worden. Er is dus nog 1 maand de tijd waarin aanvragen kunnen ingediend worden, en dit als soort van overgangsperiode. 2. Reglement ter subsidiëring van projecten in de sociale economie Het Provinciaal Steunpunt Sociale economie adviseert om het Reglement ter subsidiëring van projecten in de sociale economie stop te zetten, en dit met ingang van 1 mei Het Steunpunt baseert zich hiervoor op volgende argumenten: - Het bestuursakkoord geeft aan dat we complementair willen zijn met het Vlaams beleid. Het lijkt het Steunpunt dan ook weinig zinvol om die sociale economie-organisaties financieel te blijven ondersteunen, die door de hervorming van het werkveld sociale economie, naar aanleiding van de nieuwe Vlaamse decreten omtrent sociale economie, als een soort van natuurlijke selectie zullen verdwijnen. - Binnen het Decreet maatwerk in het kader van collectieve inschakeling zal Vlaanderen vanaf 1 januari 2014 in een maximale subsidie voorzien aan de betrokken maatwerkbedrijven. Dit geeft aan dat maatwerkbedrijven niet langer door provincie kunnen ondersteund worden via subsidiëring vanaf 1 januari Wat betreft de mogelijke herstructureringen bij de maatwerkbedrijven, naar aanleiding van de nieuwe Vlaamse decreten omtrent sociale economie, heeft Vlaanderen een aanbesteding richting adviesbureaus uitgeschreven om de sociale economie-organisaties en -bedrijven gedurende het overgangsjaar te begeleiden. - Vlaanderen voorziet reeds in impulssubsidies voor de sector van de sociale economie, via diverse cheques cfr KMO-portefeuille en via ESF-middelen. - Onrechtstreeks zullen we als provincie nog steeds financiële ondersteuning geven aan de toekomstige maatwerkbedrijven door te streven naar het opnemen van sociale criteria in de toekomstige provinciale bestekken rond aankoop van goederen of diensten. Het Provinciaal Steunpunt Sociale Economie tracht dit te realiseren via het traject Sociale economie intern. - Het Provinciaal Steunpunt Sociale Economie stelt voor om, na goedkeuring van uw raad, de stopzetting van het Reglement ter subsidiëring van projecten in de sociale economie te communiceren aan het werkveld sociale economie via mail en via de provinciale website.

5 De aanvraagdossiers die in de periode 1 januari tot en met 30 april 2013 nog worden ingediend in het kader van het Reglement ter subsidiëring van projecten in de sociale economie periode 2013 zullen nog behandeld worden en voorgelegd worden aan uw raad en/of de deputatie. 3. Het Provinciaal Steunpunt Sociale economie adviseert om de aan SPK vzw te Turnhout stop te zetten, met als einddatum 31 december Concreet, stelt het Steunpunt voor om in 2013: enkel die lokale besturen financieel te ondersteunen, die reeds in de afgelopen jaren in het zijn ingestapt; geen nieuwe lokale besturen meer te financieren vanuit de provincie Antwerpen in het kader van Digidak. Financieel betekent dit dat in 2013 een subsidiebedrag van EUR dient te worden gereserveerd voor de reeds erkende lokale besturen, als financiering vanuit het departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid in het kader van Het Steunpunt baseert zich hiervoor op volgende argumenten : - De provincie Antwerpen in zijn geheel dient budgettaire besparingen uit te voeren, zo ook in het budget van sociale economie - De financiële ondersteuning vanuit de provincie Antwerpen in het kader van Digidak is gestart als pilootproject in Op lange termijn is dit geen haalbare kaart en dringt een structurele financiering van het project vanuit de Vlaamse overheid zich op. - Dit is een verderzetting van het eerder goedgekeurd beleid: in de zitting van 3 november 2011 besliste de deputatie reeds om de af te bouwen en uiteindelijk stop te zetten via een uitdoofscenario. - Er werd op 7 november 2011 een brief aan SPK gestuurd met hierin de beslissing van de deputatie omtrent het uitdoofscenario. SPK op zijn beurt heeft dit ook zo aan de lokale besturen in onze provincie gecommuniceerd. Aangezien SPK Turnhout sinds 2008 de uitvoerende partner is van de Provincie Antwerpen in het kader van Digidak, stelt het Provinciaal Steunpunt Sociale Economie voor om deze partner per briefwisseling (in bijlage) in te lichten omtrent de beslissing van uw raad van 28 maart 2013 aangaande de stopzetting van de aan SPK vzw, met als einddatum 31 december Daar SPK in het verleden ook de commutatie verzorgde naar de lokale besturen in het kader van zal ook nu SPK worden gevraagd om het nodige te doen om de lokale besturen op hun beurt in te lichten. 1. Reglement PRO.M.I.S.E. Professionalisering van het management in de sociale economie In zittingen van 25 januari 2007 en 25 februari 2010 heeft de provincieraad zijn goedkeuring gehecht aan het reglement en wijzigingen aan het reglement PRO.M.I.S.E. Professionalisering van het management in de sociale economie. PRO.M.I.S.E reglement : Sinds 1 januari 2007: max. 80% van opleidingskost, max. 250 euro per organisatie, 1 aanvraag per organisatie. Aangepast sinds 1 januari 2010: max. 80% van opleidingskost, max euro per organisatie, meerdere aanvragen per organisatie mogelijk.

6 Subsidies Aanvragen Opleidingskost Goedgekeurde dossiers Bestede budget EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR (d.d.4/2/13) EUR Totaal EUR EUR 2. Reglement ter subsidiëring van projecten in de sociale economie In de zitting van 24 augustus 200 gaf uw raad principiële goedkeuring aan het "Reglement betreffende de subsidiëring van projecten in de sociale economie, met ingang van 1 januari Via het Reglement kunnen projecten betoelaagd worden, die betrekking hebben op de sector van de sociale economie of die een doelstelling uit deze sector ondersteunen. Het toegekende subsidiebedrag bedraagt maximum 75 procent van de projectkosten. Organisaties, die in aanmerking willen komen voor subsidiëring via dit Reglement, dienen erkend te zijn als sociale werkplaats, beschutte werkplaats, sociaal inschakelingsinitiatief, inschakelingsinitiatief binnen lokale openbare besturen, buurt- en nabijheidsdienst, vereniging zonder winstoogmerk, vereniging met sociaal oogmerk, coöperatieve vennootschap. 3. Digidak De provincie Antwerpen is in 2008 gestart met de financiële ondersteuning van de lokale besturen in het kader van Digidak, en dit met SPK als uitvoerende partner. Vanaf 2008 tot nu zijn er elk jaar opnieuw nieuwe lokale besturen ingestapt in dit verhaal, en heeft de provincie Antwerpen financiële engagementen aangegaan t.a.v. lokale besturen in het kader van Digidak: Concreet heeft de provincie Antwerpen zich geëngageerd t.a.v. volgende lokale besturen: Ingestapt in 2008 o gemeente Ravels o gemeente Hoogstraten o gemeente Zoersel o OCMW Kalmthout o stad Anwerpen In totaal werd in 2008 een bedrag van EUR voorzien voor deze 5 lokale besturen in het kader van Digidak Ingestapt in 2009 o gemeente Beerse In totaal werd in 2009 een bedrag van EUR voorzien voor Beerse + de 5 reeds erkende lokale besturen in het kader van Digidak Ingestapt in 2010 o gemeente Schilde o stad Geel o OCMW Balen o stad Mechelen

7 o gemeente Rijkevorsel o stad Turnhout In totaal werd in 2010 een bedrag van EUR voorzien voor deze 6 instappende lokale besturen + de 6 reeds erkende lokale besturen in het kader van Digidak Ingestapt in 2011 o Gemeente Laakdal o OCMW Bornem o OCMW Herentals In totaal werd in 2011 een bedrag van EUR voorzien voor deze 3 instappende lokale besturen + de 12 reeds erkende lokale besturen in het kader van Digidak Ingestapt in 2012 o gemeente Heist-op-den-Berg o OCMW Mol o gemeente Wijnegem In totaal werd in 2012 een bedrag van EUR voorzien voor deze 3 instappende lokale besturen + de 15 reeds erkende lokale besturen in het kader van Digidak In de zitting van 3 november 2011 gaf de deputatie goedkeuring aan volgend uitdoofscenario in het kader van Digidak voor de periode : in 2011 maximum 3 nieuwe lokale besturen, die met het concept Digidak starten in de loop van 2011, gefinancierd worden vanuit de provincie Antwerpen, departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid; in 2012 maximum 3 nieuwe lokale besturen, die met het concept Digidak starten in de loop van 2012, gefinancierd worden vanuit de provincie Antwerpen, departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid; in 2013 geen nieuwe lokale besturen meer gefinancierd worden vanuit de provincie Antwerpen in het kader van Digidak; in 2014 geen nieuwe lokale besturen meer gefinancierd worden vanuit de provincie Antwerpen in het kader van Digidak. De subsidiereglementen, een overzicht van de uitbetaalde subsidies sociale economie en de brief aan SPK i.v.m. stopzetting liggen ter inzage bij de Griffie. Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 7 maart Gelet op het verslag van de deputatie; Artikel 1: Goedkeuring wordt gehecht aan : De provincieraad van Antwerpen, BESLUIT: de stopzetting van het reglement PRO.M.I.S.E. Professionalisering van het management in de sociale economie, met ingang van 1 mei 2013 de stopzetting van het Reglement ter subsidiëring van projecten in de sociale economie, met ingang van 1 mei 2013 de stopzetting van de aan SPK vzw te Turnhout, met als einddatum 31 december 2013

8 Artikel 2 Het Provinciaal Steunpunt Sociale Economie wordt gelast met de communicatie omtrent : de stopzetting van het reglement PRO.M.I.S.E. Professionalisering van het management in de sociale economie. de stopzetting van het Reglement ter subsidiëring van projecten in de sociale economie. via mailing aan het werkveld sociale economie en via de provinciale website. Artikel 3 Goedkeuring wordt gehecht aan de brief gericht aan SPK vzw, Campus Blairon 714, 2300 Turnhout, ter communicatie van de beslissing van uw raad van 28 maart 2013 aangaande de stopzetting van de aan SPK vzw, met als einddatum 31 december 2013.

Onderwerp: projectoproep 2 april 2015 Subsidies voor sociale economie projecten in de provincie Antwerpen

Onderwerp: projectoproep 2 april 2015 Subsidies voor sociale economie projecten in de provincie Antwerpen NOTA Datum: 2 april 2015 Van: Dienst Economie en Internationale Samenwerking Team Sociale Economie Onderwerp: projectoproep 2 april 2015 Subsidies voor sociale economie projecten in de provincie Antwerpen

Nadere informatie

LANDBOUW. De provincieraad van Antwerpen, BESLUIT:

LANDBOUW. De provincieraad van Antwerpen, BESLUIT: 83 LANDBOUW Provincieraadsbesluit van 25 september 2014 in verband met de goedkeuring van het reglement voor de subsidiëring van initiatieven voor duurzame en verbrede landbouw Gelet op het provinciedecreet;

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 juni 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 10/3 Provinciale initiatieven. Reglement ter subsidiëring

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 juni 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 10/4 Budget 2015. Exploitatiebudget. Beleidsdomein

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 18 december 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/2 Samenwerkingsovereenkomst 2013 tussen provincie

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 februari 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/3 Eerste reeks wijzigingen van 2015 Technische

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 9/6 Budget 2014. Herverdeling van het krediet

Nadere informatie

Provinciaal impulsreglement voor toekenning van projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdoelstellingen welzijn

Provinciaal impulsreglement voor toekenning van projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdoelstellingen welzijn Provinciaal impulsreglement voor toekenning van projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdoelstellingen welzijn Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 - De Provincie West-Vlaanderen

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 november 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 10/1 Subsidiekorf platteland. Vernieuwing reglementssubsidie

Nadere informatie

Voorstel Beleidskeuzes Landbouw & Platteland

Voorstel Beleidskeuzes Landbouw & Platteland Voorstel Beleidskeuzes Landbouw & Platteland Mechtilde Hennebert 3/10/2012 Departement Dienst Agenda 1. Situering 2. Strategische doelstellingen: Provincie Antwerpen 3. Tactische doelstellingen: Landbouw

Nadere informatie

Beslissing van de Provincieraad van 23/05/2013. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en definities/begripsomschrijvingen. Artikel 1

Beslissing van de Provincieraad van 23/05/2013. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en definities/begripsomschrijvingen. Artikel 1 Provinciaal reglement houdende de toekenning van een opstart- of projectsubsidie aan initiatieven vanuit de sectoren Welzijn, Jeugd, Gelijke kansen en Wonen Beslissing van de Provincieraad van 23/05/2013

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor middenstands- en handelsverenigingen ter ondersteuning van de detailhandel

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor middenstands- en handelsverenigingen ter ondersteuning van de detailhandel directie Economie, Landbouw & Platteland, Europese en Internationale samenwerking dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor middenstands-

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 september 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 9/1 Welzijn. Voorstel tot opheffing van 14 subsidiereglementen.

Nadere informatie

INNOVATIEVE CULTUURPROJECTEN IN HET VOORDEEL VAN KINDEREN EN JONGEREN IN EEN MAATSCHAPPELIJKE KWETSBARE SITUATIE

INNOVATIEVE CULTUURPROJECTEN IN HET VOORDEEL VAN KINDEREN EN JONGEREN IN EEN MAATSCHAPPELIJKE KWETSBARE SITUATIE INNOVATIEVE CULTUURPROJECTEN IN HET VOORDEEL VAN KINDEREN EN JONGEREN IN EEN MAATSCHAPPELIJKE KWETSBARE SITUATIE Artikel 1. - Doel Goedgekeurd door de provincieraad op 25/09/2014 De provincie Antwerpen

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 april 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale besturen ter ondersteuning van de detailhandel.

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale besturen ter ondersteuning van de detailhandel. directie Economie, Landbouw & Platteland, Europese en Internationale samenwerking dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale

Nadere informatie

VR DOC.1230/1TER

VR DOC.1230/1TER VR 2016 2511 DOC.1230/1TER DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN TERNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering over de regels betreffende

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013 SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013 HOOFDSTUK

Nadere informatie

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd?

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 67 van JORIS POSCHET datum: 23 oktober 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Bovenlokale sportinfrastructuur - Evaluatie Het wegwerken

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en de stimulering van het

DE VLAAMSE REGERING, ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en de stimulering van het Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van de subsidie voor managementadvies, vermeld in artikel 12 van het decreet van 17 februari 2012 betreffende de ondersteuning

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 april 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging

Nadere informatie

Stedenfonds.

Stedenfonds. 1 Stedenfonds Welke lokale besturen komen in aanmerking De 13 centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Het stedenfonds richt zich ook tot de VGC, maar de VGC valt niet onder het toepassingsgebied

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR:

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR: SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR: de indeling bij het regionale niveau van en toekenning van een werkingssubsidie aan erkende, regionaal ingedeelde

Nadere informatie

Provinciaal impulsreglement houdende de toekenning van een projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdomeinen Welzijn

Provinciaal impulsreglement houdende de toekenning van een projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdomeinen Welzijn Provinciaal impulsreglement houdende de toekenning van een projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdomeinen Welzijn Beslissing van de Provincieraad van 23/05/2013 Hoofdstuk 1: Algemene

Nadere informatie

Reglement voor subsidiëring van artistiek-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen

Reglement voor subsidiëring van artistiek-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen Reglement voor subsidiëring van artistiek-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen Artikel 1 - Doelstelling Met dit reglement wil de Provincie West-Vlaanderen de kwaliteitsvolle werking in

Nadere informatie

SOCIAAL-CULTURELE, CULTURELE EN ARTISTIEKE PROJECTSUBSIDIES WERKINGSSUBSIDIES

SOCIAAL-CULTURELE, CULTURELE EN ARTISTIEKE PROJECTSUBSIDIES WERKINGSSUBSIDIES Provinciale subsidiereglementen SOCIAAL-CULTURELE, CULTURELE EN ARTISTIEKE PROJECTSUBSIDIES WERKINGSSUBSIDIES sociaal-culturele, culturele en artistieke projectsubsidies werkingssubsidies Met dit reglement

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 22 juni 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/4 Derde reeks wijzigingen van 2017 en het meerjarenplan

Nadere informatie

Subsidiereglement Bedrijf en buurt

Subsidiereglement Bedrijf en buurt Subsidiereglement Bedrijf en buurt Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2009 Bekendgemaakt op 29 oktober 2009 Artikel 1 - Doel van de subsidie De Stad Gent wil als lokale overheid een impuls geven

Nadere informatie

Subsidiereglement Tijdelijke jeugdcultuurprojecten voor en door jongeren

Subsidiereglement Tijdelijke jeugdcultuurprojecten voor en door jongeren Subsidiereglement Tijdelijke jeugdcultuurprojecten voor en door jongeren Goedgekeurd door de provincieraad op 27/10/2016 Artikel 1. - Doel Met dit reglement wil het provinciebestuur actoren uit het lokaal

Nadere informatie

Impulssubsidie voor innovatieve projecten arbeidszorg

Impulssubsidie voor innovatieve projecten arbeidszorg Impulssubsidie voor innovatieve projecten arbeidszorg Hoofdstuk 1: Doel impulssubsidie Artikel 1: Beleidsvisie arbeidszorg Arbeidszorg is zorg door arbeid, het is onbezoldigde arbeid voor mensen die niet,

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de besluiten van de Vlaamse Regering van 12 september 2003 ter uitvoering van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 november 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 9/5 Budget 2014. Herverdeling van het krediet

Nadere informatie

Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten

Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten Binnen het in het budget voorziene en goedgekeurde bedrag (1419/4/3/7/9 steun voor erkende socio-culturele verenigingen en 1419/4/3/6/4 Ondersteuning

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 8 20 september 2014 20e jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 23 Nr. 24 Nr. 25 Toepassing van de artikelen 244 en 245 van

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 september 2013 Toelichting Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/4 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN.

Nadere informatie

DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN

DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN SUBSIDIEREGLEMENT VOOR MEERDAAGSE UITSTAPPEN VOOR SCHOLEN DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: basis Om scholen te ondersteunen bij het aanbieden van meerdaagse uitstappen voorziet de stad Antwerpen

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 november 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/17 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - voorontwerp van decreet betreffende de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in de

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking

Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking GEMEENTERAAD: 26-06-2015 BEKENDMAKING: 01-07-2015 Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking Artikel 1. Doel Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas

Nadere informatie

Reglement Bovenlokale culturele projecten

Reglement Bovenlokale culturele projecten Reglement Bovenlokale culturele projecten HOOFDSTUK I Doel, doelgroep en definities Artikel 1. Doel van het subsidiereglement De provincie Antwerpen is dé bovenlokale partner en promotor van een diverse,

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING,

DE VLAAMSE REGERING, Opschrift Datum Gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van subsidies aan jeugdhuizen voor de uitvoering van een bovenlokaal project 5 juli 2013 Besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

SUBSIDIERING VAN INSTELLINGEN VOOR SOCIAAL-CULTUREEL VOLWASSENENWERK

SUBSIDIERING VAN INSTELLINGEN VOOR SOCIAAL-CULTUREEL VOLWASSENENWERK SUBSIDIERING VAN INSTELLINGEN VOOR SOCIAAL-CULTUREEL VOLWASSENENWERK Vastgesteld door de Provincieraad in vergadering van 16 december 2004 en nadien gewijzigd op 22 juni 2006. Hoofdstuk I - Algemene bepalingen

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 mei 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 10/1 Europa. Beheers- en uitvoeringsovereenkomst Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de samenstelling, de werking en de opdrachten van

Nadere informatie

Subsidiereglement Ontwikkelingssamenwerking

Subsidiereglement Ontwikkelingssamenwerking Subsidiereglement Ontwikkelingssamenwerking Artikel 1: Binnen de perken van de kredieten voor ontwikkelingssamenwerking, elk jaar voorzien in de begroting van de stad, worden toelagen uitgekeerd aan initiatieven,

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie

Nadere informatie

Toelichting Reglement bovenlokale projecten Departement Cultuur

Toelichting Reglement bovenlokale projecten Departement Cultuur Reglement Bovenlokale culturele projecten HOOFDSTUK I Doel, doelgroep en definities Artikel 1. Doel van het subsidiereglement De provincie Antwerpen is dé bovenlokale partner en promotor van een diverse,

Nadere informatie

Toelichting reglement intergemeentelijke culturele samenwerking

Toelichting reglement intergemeentelijke culturele samenwerking Reglement Intergemeentelijke samenwerking HOOFDSTUK I Doel, doelgroep en definities Artikel 1. Doel van het subsidiereglement De provincie Antwerpen is dé bovenlokale partner en promotor van een diverse,

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot toekenning van subsidies aan energiesnoeiersbedrijven

Reglement met betrekking tot toekenning van subsidies aan energiesnoeiersbedrijven Directie Leefmilieu dienst Milieubeleidsplanning, -ondersteuning en Natuurontwikkeling Reglement met betrekking tot toekenning van subsidies aan energiesnoeiersbedrijven Artikel 1 Voorwerp Binnen de perken

Nadere informatie

Agentschap Ondernemen Steun voor strategisch advies. via de kmo-portefeuille

Agentschap Ondernemen Steun voor strategisch advies. via de kmo-portefeuille Agentschap Ondernemen Steun voor strategisch advies via de kmo-portefeuille S t e u n v o o r s t r a t e g i s c h a d v i e s v i a d e k m o - p o r t e f e u i l l e Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wie

Nadere informatie

Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportevenementen

Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportevenementen Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportevenementen Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29 november 2016. Artikel 1: Kredieten Binnen de perken van de kredieten,

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

Nadere informatie

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van instellingen voor sociaalcultureel voor volwassenenwerk in de provincie Limburg

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van instellingen voor sociaalcultureel voor volwassenenwerk in de provincie Limburg Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van instellingen voor sociaalcultureel voor volwassenenwerk in de provincie Limburg BESLUIT VAN 18 MEI 1994 Gewijzigd: 16 juni 2004 De Provincieraad van

Nadere informatie

De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING 1 De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Regierol sociale economie Ontwerp van Besluit tot bepaling van de regierol van

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/23 Vastgoed. Herselt. Provinciaal groendomein

Nadere informatie

SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij

SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij ADVIES naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector SALV, 18 januari 2013(nr.2013-01) Contactpersoon SALV: Dirk Van Guyze SALV-advies naschoolse

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor conserveringswerken aan niet-wettelijk beschermd waardevol funerair erfgoed

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor conserveringswerken aan niet-wettelijk beschermd waardevol funerair erfgoed directie Cultuur dienst Erfgoed Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor conserveringswerken aan niet-wettelijk beschermd waardevol funerair erfgoed Artikel 1 Definities Voor de toepassing

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 oktober 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 9/3 Budget 2013. Machtigingskrediet 831/640. Subsidie

Nadere informatie

ontwerp decreet geadviseerd door de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding, voor te leggen aan de Vlaamse Regering

ontwerp decreet geadviseerd door de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding, voor te leggen aan de Vlaamse Regering ontwerp decreet geadviseerd door de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding, voor te leggen aan de Vlaamse Regering Ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 13 juli 2001 houdende

Nadere informatie

ADVIES op het voorstel van decreet houdende de wijziging van het DAC- decreet

ADVIES op het voorstel van decreet houdende de wijziging van het DAC- decreet ADVIES op het voorstel van decreet houdende de wijziging van het DAC- decreet Het Vlaams parlement vraagt advies aan de Vlaamse Jeugdraad rond de voorgestelde wijzigingen in het DAC-decreet. De wijzigingen

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING,

Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING, Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 juni 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 9/3 Samenwerkingsovereenkomst met het extern verzelfstandigd

Nadere informatie

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs.

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs. REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN SUBSIDIE VOOR ONDERWIJSINFRASTRUCTUUR VOOR SCHOLEN OP GRONDGEBIED STEENOKKERZEEL HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN ARTIKEL 1. DOELSTELLING 1 Binnen de grenzen van de jaarlijks

Nadere informatie

Provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van lokale WO I-projecten

Provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van lokale WO I-projecten Provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van lokale WO I-projecten Besluit van 21 november 2012 De provincieraad van Limburg, Gelet op de volgende doelstellingen en actie van het provinciaal beleid

Nadere informatie

De drie belangrijkste verbeteringen worden op de website van VLAIO als volgt omschreven:

De drie belangrijkste verbeteringen worden op de website van VLAIO als volgt omschreven: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 510 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 12 mei 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT KMO-portefeuille - Aanvragen De kmo-portefeuille is veruit

Nadere informatie

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING JURIDISCHE WENSDROOM OF RECHTSILLUSIE? WERKGROEP WELZIJN 7 februari 2014

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING JURIDISCHE WENSDROOM OF RECHTSILLUSIE? WERKGROEP WELZIJN 7 februari 2014 INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING JURIDISCHE WENSDROOM OF RECHTSILLUSIE? WERKGROEP WELZIJN 7 februari 2014 Isabelle Van Vreckem Departement WVG (Vlaamse overheid) Interbestuurlijke relaties VL-provincies

Nadere informatie

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit:

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit: 31 JANUARI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot subsidiëring van bovenlokale sportondersteuning

Reglement met betrekking tot subsidiëring van bovenlokale sportondersteuning directie Sport & Recreatiedomeinen dienst Sport Reglement met betrekking tot subsidiëring van bovenlokale sportondersteuning Artikel 1 VOORWERP Binnen de perken van de daartoe op het budget van de Provincie

Nadere informatie

Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie Antwerpen Gemeente Relatiebeheerder Adres

Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie Antwerpen Gemeente Relatiebeheerder Adres Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie Antwerpen Gemeente Relatiebeheerder Adres Aartselaar Arendonk Baarle Hertog Balen Balen Tel: 014 44 83 63 Beerse jef.meuws@kbc.be Beerse Tel: 014 44 83 45

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Toekenningsvoorwaarden

Hoofdstuk 2: Toekenningsvoorwaarden REGLEMENT BETREFFENDE DE COFINANCIERING VAN EUROPESE PROJECTEN Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Inleiding Binnen de perken van de dotatie, die op de goedgekeurde begroting van de provincie Antwerpen voorzien

Nadere informatie

Reglement 'Projectsubsidies voor erfgoed in Limburg'

Reglement 'Projectsubsidies voor erfgoed in Limburg' Reglement Projectsubsidies voor erfgoed in Limburg BESLUIT VAN 17 SEPTEMBER 2008 Gewijzigd: 21 april 2010 De Provincieraad van Limburg Gelet op het decreet houdende de ontwikkeling, de organisatie en de

Nadere informatie

Reglement Projectsubsidie

Reglement Projectsubsidie Reglement Projectsubsidie Klimaatsubsidie provincie Antwerpen Goedgekeurd door de provincieraad op 28 april 2016 Artikel 1. - Doelgroep De deputatie verleent subsidies aan: Steden en gemeenten in de provincie

Nadere informatie

Advies. Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende het provinciale mobiliteitscharter

Advies. Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende het provinciale mobiliteitscharter Brussel, 24 april 2009 042409_Advies provinciale mobiliteitscharter Advies Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende het provinciale mobiliteitscharter Situering en inhoud voorontwerp

Nadere informatie

Provincie Vlaams-Brabant Zitting van 27 januari OCMW der gemeente 3470 KORTENAKEN

Provincie Vlaams-Brabant Zitting van 27 januari OCMW der gemeente 3470 KORTENAKEN Provincie Vlaams-Brabant Zitting van 27 januari 2014. OCMW der gemeente 3470 KORTENAKEN Aanwezig : Eddy Marcoen, voorzitter; Dr. De Roo Ludo (vanaf agendapunt 5), Haesevoets Daniël, Lemmens Mia, Struys

Nadere informatie

De sportverenigingen die aan de volgende criteria voldoen hebben recht op een subsidie:

De sportverenigingen die aan de volgende criteria voldoen hebben recht op een subsidie: SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN HEUVELLAND 1. Omschrijving Binnen de kredieten zoals voorzien op de begroting van de gemeente Heuvelland, kunnen sportverenigingen, erkend door het gemeentebestuur Heuvelland

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 22 oktober 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 10/3 Budget 2015. Exploitatiebudget - Beleidsdomeinen

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Instellingen

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen stuk ingediend op 1716 (2011-2012) Nr. 6 28 november 2012 (2012-2013) Ontwerp van decreet houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen Tekst aangenomen

Nadere informatie

VR DOC.1237/2BIS

VR DOC.1237/2BIS VR 2016 1811 DOC.1237/2BIS Voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur en jeugd DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en

Nadere informatie

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/06/2016

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/06/2016 Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/06/2016 Agenda provincieraad (PR) OVERZICHT RAADSCOMMISSIES: COMMISSIE AZF ALGEMENE ZAKEN EN FINANCIËN 1 STE COMMISSIE BESTUURLIJKE ORGANISATIE, ALGEMENE

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet. houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur en jeugd

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet. houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur en jeugd ingediend op 1082 (2016-2017) Nr. 5 3 mei 2017 (2016-2017) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur en jeugd Documenten

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2008-2009 18 februari 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1853 (2008-2009)

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010

Nadere informatie

Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel.

Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel. Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel. Doel Artikel 1. Binnen de perken van de in de districtsbegroting voorziene kredieten geeft het district Berchem met een projecttoelage

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERFGOEDINITIATIEVEN IN TONGEREN

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERFGOEDINITIATIEVEN IN TONGEREN SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERFGOEDINITIATIEVEN IN TONGEREN Artikel 1 Doelstelling De stad Tongeren wil erfgoedinitiatieven in Tongeren stimuleren en financieel ondersteunen, binnen de perken van het vastgestelde

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur in het stadhuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur in het stadhuis. BADSTAD Blankenberge, 9 februari 2009 98370 BLANKENBERGE Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur

Nadere informatie

Dr. Koenraad De Ceuninck Centrum voor lokale politiek Universiteit Gent

Dr. Koenraad De Ceuninck Centrum voor lokale politiek Universiteit Gent Dr. Koenraad De Ceuninck Centrum voor lokale politiek Universiteit Gent Interne staatshervorming Wat? Context? Doel? Regioscreening Wat? Doel? Evaluatie interne staatshervorming Uitgevoerd in opdracht

Nadere informatie

BESLUITEN GENOMEN DOOR DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN IN VERGADERING VAN 27 JUNI 2013

BESLUITEN GENOMEN DOOR DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN IN VERGADERING VAN 27 JUNI 2013 603 BESLUITEN GENOMEN DOOR DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN IN VERGADERING VAN 27 JUNI 2013 1 Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin van artikel 43, &2, 9 en artikel 43, &2, 11 van het provinciedecreet.

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

1.2 Welke projecten komen in aanmerking? Beoordelingscriteria:

1.2 Welke projecten komen in aanmerking? Beoordelingscriteria: Subsidiereglement 2017 APB Toerisme Provincie Antwerpen 1. Beleid 1.1 Beleidslijnen 2017 APB Toerisme Provincie Antwerpen en de regiowerking Kempen bieden graag ondersteuning bij het uitwerken en ontwikkelen

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december 2015 Dagorde 01 Verslagen 02 Aanpassing Meerjarenplan 2014-2019. Goedkeuring. 03 Budget 2016. Goedkeuring. 04 Terugbetaling lidgelden en deelname aan sportactiviteiten

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

AGENDA PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 25 JUNI 2015 PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR

AGENDA PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 25 JUNI 2015 PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR AGENDA PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 25 JUNI 2015 PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR 1. Mondelinge vraagstelling over actuele onderwerpen PRIORITAIRE AGENDAPUNTEN COMMISSIE AZF- BESTUURLIJKE

Nadere informatie

Aanvraagformulier projectsubsidie integratie

Aanvraagformulier projectsubsidie integratie Aanvraagformulier projectsubsidie integratie In te vullen door de aanvragers 1. Vul hieronder enkele gegevens van je organisatie in: IBAN: B E - - 2. Vul hieronder enkele gegevens van de verantwoordelijke

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1; Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nadere informatie

Vergadering van 20 januari 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Kerremans Leen, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Thoné Godelieve,

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

Stichting VHAN. Reglement Wetenschapscommissie

Stichting VHAN. Reglement Wetenschapscommissie Stichting VHAN Reglement Wetenschapscommissie Aangepaste versie januari 2015 Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 2. Taakopdracht 3. Samenstelling commissie, benoeming en zittingsduur 4. Werkwijze en besluitvorming

Nadere informatie