Beheer en Besteding Cliëntgelden 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beheer en Besteding Cliëntgelden 2015"

Transcriptie

1 2015 Veldhoven November 2014

2 Inhoud 1. Inleiding Inkomsten / uitgaven cliënten Inkomsten... 3 Uitkeringen... 3 Eigen bijdrage WLZ zorg met verblijf... 3 IBANrekening cliënt (Rabobankrekening) Uitgaven... 4 Gemeenschappelijk fonds... 4 Persoonlijke uitgaven... 4 Persoonsgebonden waskosten Gemeenschappelijk fonds Begroting Toelichting begroting Algemene informatie WTCG (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) Belastingen Zorgtoeslag WLZ (Wet Langdurige Zorg) Ziektekostenverzekering Kinderbijslag Tegemoetkoming scholieren Benoeming / wijziging wettelijke vertegenwoordiging Stichting Beschermingsbewind Severinus Bureau Sociaal Raadslieden Veldhoven (adres gewijzigd) Vervoersvoorzieningen Bijlagen Bijlage A voorbeeld begroting persoonlijke bestedingen Bijlage B Voorbeeld kwartaaloverzicht Raborekening Bijlage C Voorbeeldbrief kantongerecht

3 1. Inleiding Gebruikte afkortingen: AOW Algemene Ouderdomswet WLZ (vervanging AWBZ) Wet Langdurige Zorg, per 1 januari 2015 WAJONG Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten WAO Wet op de Arbeidsongeschiktheid Wtcg Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Dit informatieboekje is voor de wettelijke vertegenwoordigers van cliënten die bij Severinus verblijven (wonen). Voor informatie en / of vragen kunt u contact opnemen over: 1. Algemene zaken : Zorgbureau 2. Uitkeringen : Zorgbureau 3. Persoonlijke bestedingen : teamleider woonhuis / zorgcoördinator De administratieve verwerking van de uitgaven wordt verzorgd door de financiële administratie van Severinus. Jaarlijks wordt een financieel jaaroverzicht cliëntgelden samengesteld dat door de Raad van Bestuur ter advisering aan de Adviescommissie Cliëntengelden wordt voorgelegd. De accountant controleert de werkwijze en de mutaties binnen de financiële administratie, evenals het financiële jaaroverzicht. De conceptbegroting voor het gemeenschappelijke fonds gaat ter advisering naar de Adviescommissie Cliëntengelden. Hierin zijn de aangevraagde vernieuwingsprojecten opgenomen. De commissie stelt na bespreking een advies op voor de Raad van Bestuur die de begroting vaststelt. Na vaststelling hiervan ontvangt de Cliëntenraad een exemplaar. De Adviescommissie Cliëntengelden, samengesteld uit vertegenwoordigers van cliënten en medewerkers van Severinus, adviseert de Raad van Bestuur over de begroting voor gemeenschappelijke uitgaven en over het financiële jaaroverzicht cliëntgelden. Samenstelling Adviescommissie Cliëntengelden: Namens de cliënten: de heer T. Cooijmans mevrouw E. Gerrits de heer C. Adams de heer T. Sterringa Namens Severinus: de heer G. van Dinther, voorzitter de heer R. van Zoolingen, manager Bedrijfsvoering Mevrouw M. Reniers, teamleider woonhuis De heer J. van Hoof, clustermanager Zorg Secretariaat: mevrouw M. Brussee, medewerker Zorgbureau 2

4 2. Inkomsten / uitgaven cliënten In paragraaf 2.1 worden de inkomsten nader toegelicht, in paragraaf 2.2 de uitgaven. 2.1 Inkomsten Uitkeringen De maandelijkse uitkering die elke cliënt van 18 jaar en ouder ontvangt, is niet voor iedereen gelijk; de meeste cliënten ontvangen een Wajonguitkering, enkelen een WAO-uitkering of bijstandsuitkering. Cliënten van 65 jaar en ouder ontvangen een AOW-uitkering. Ouders van cliënten jonger dan 18 jaar ontvangen kinderbijslag. Naast een maandelijkse uitkering ontvangt iedereen die daarvoor in aanmerking komt, eenmaal per jaar een vakantie-uitkering van gemiddeld ± 683, - netto (2014). Na aftrek van loonbelasting en premieheffingen blijft op jaarbasis, afhankelijk van leeftijd en inhouding eigen bijdrage WLZ gemiddeld een bedrag van ± 6.000, - over (2014) incl. vakantiegeld, WTCG-regelingen (Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten) en zorgtoeslag. Als er op de peildatum van 1 juli recht bestaat op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV, ontvangt men een tegemoetkoming vanuit de Wet Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten. Dit is een bedrag van 252, - (2014) per jaar en wordt door het UWV in de maand september uitbetaald. Deze Wtcg-regelingen vanuit de Rijksoverheid (tot 2014) zijn vervallen. Eigen bijdrage WLZ zorg met verblijf In het Bijdragebesluit Zorg is bepaald dat cliënten van 18 jaar en ouder die in een WLZ-organisatie verblijven wettelijk verplicht zijn een eigen bijdrage in de WLZ-kosten te betalen. Het CAK (Centraal Administratiekantoor) heeft de volledige verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de eigen bijdrageregeling Zorg met Verblijf. Het CAK berekent en int de eigen bijdrage zelf (via acceptgiro) of geeft opdracht aan de uitkeringsinstanties UWV en SVB de bijdrage rechtstreeks in te houden op de uitkering. De eigen bijdrage WLZ is afhankelijk van leeftijd en van andere inkomsten, zoals rente uit vermogen. Het CAK gebruikt hiervoor de bij de belastingdienst bekende inkomensgegevens. Meer informatie over de eigen bijdrageregeling is te lezen op de website: Meer informatie over veranderingen in de zorg kunt u lezen op e website: op de website van de Rijksoverheid.nl: en op de website van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland: IBANrekening cliënt (Rabobankrekening) Severinus beheert voor cliënten van 18 jaar en ouder een IBAN-rekeningnummer. Met ingang van 2014 is de nieuwe Europese wet SEPA in werking getreden. Severinus is verplicht jaarlijks, per brief, de wettelijke vertegenwoordigers te informeren over de te incasseren bedragen. 3

5 2.2 Uitgaven Gemeenschappelijk fonds Severinus heeft in overleg met de Cliëntenraad een gemeenschappelijk fonds gevormd waaruit uitgaven voor gemeenschappelijke doeleinden worden gedaan. Cliënten van 18 jaar en ouder betalen per kwartaal een bijdrage aan dit fonds waarvan de hoogte, na advies van de Adviescommissie Cliëntengelden, wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur. Deze afspraak is opgenomen in de Zorgverleningsovereenkomst die is vastgelegd tussen Severinus en de wettelijke vertegenwoordiger van elke cliënt die bij Severinus verblijft. Op grond van de solidariteitsgedachte in onze leefgemeenschap wordt uit het gemeenschappelijk fonds, voor alle cliënten die bij Severinus wonen, betaald: bestedingen via de woonhuizen voor huishoudelijke en recreatieve uitgaven; vernieuwingsprojecten; diversen. De bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd afhankelijk van de indexering van de uitkeringen. Voor 2015 wordt gerekend met een index van 1 %. De bijdrage gemeenschappelijk fonds bedraagt met ingang van 1 januari ,- per kwartaal. Persoonlijke uitgaven Voor cliënten van 18 jaar en ouder, wordt jaarlijks een begroting van persoonlijke uitgaven opgesteld door de zorgcoördinator. De begroting wordt door de zorgcoördinator met de wettelijke vertegenwoordiger besproken en ter goedkeuring voorgelegd. Na (al of niet aangepast) akkoord wordt de begroting in het individuele dossier van de cliënt opgenomen. Met behulp van de begroting kunt u, als wettelijke vertegenwoordiger tevens een overzicht maken van de inkomsten en uitgaven per jaar. (zie bijlage A) Er kunnen in de loop van het jaar uitgaven nodig zijn die niet op het overzicht van te verwachten persoonlijke uitgaven staan vermeld. Als de uitgave 50, - of meer bedraagt wordt vooraf schriftelijk toestemming gevraagd aan de wettelijke vertegenwoordiger. 4

6 Persoonsgebonden waskosten Persoonsgebonden waskosten behoren niet tot het WLZ-pakket. Severinus ontvangt hiervoor geen vergoeding van rijkswege. De hoogte van de bijdrage voor 2015 wordt geïndexeerd afhankelijk van de indexering van de uitkeringen. Voor 2015 wordt gerekend met een index van 1%. De bijdrage voor de persoonsgebonden waskosten bedraagt met ingang van 1 januari ,- per kwartaal. Voor cliënten die geheel zelfstandig de was verzorgen binnen het woonhuis bedraagt de bijdrage 72, - per kwartaal. De keuze voor het al dan niet zelf wassen kan, om beheerstechnische redenen, slechts eenmaal per jaar worden gewijzigd; één maand voor het begin van het nieuwe kalenderjaar. Er worden geen kosten in rekening gebracht als ouders of de familie de persoonsgebonden was zelf verzorgd. Een wijziging dient schriftelijk doorgegeven te worden aan het Zorgbureau die vervolgens de woonhuizen hierover informeert. De kosten worden eenmaal per kwartaal geïncasseerd van de individuele rekening van de cliënt. Voor cliënten jonger dan 18 jaar wordt een factuur gestuurd aan ouders of wettelijk vertegenwoordiger. Waskosten zijn mogelijk fiscaal aftrekbaar. Voor cliënten die de aangifte laten verzorgen door administratiekantoor Van Limpt wordt dit door Severinus aan hen doorgegeven. Overige uitgaven Een aantal uitgaven wordt door Severinus, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, via de bankrekening (Rabobank) van de cliënten verrekend. Bijvoorbeeld: eigen bijdrage WLZ, basispremie + aanvullende premie zorgverzekeraar reparaties en onderhoud van persoonlijke eigendommen van de cliënt (geluidsapparatuur, scheerapparaat, fiets, kledingreparaties, e.d.) tot een bedrag van 50, - vervanging scheerapparaat, elektrische tandenborstel kleine attenties voor familie en/of relaties, cadeautjes, versnaperingen en traktaties bijdrage waskosten Betalingen en ontvangsten via de Rabobetaalrekening worden gespecificeerd in een financieel overzicht dat u ieder kwartaal van Severinus ontvangt. In januari ontvangt u, naast het kwartaaloverzicht, ook een jaaroverzicht over het afgelopen jaar. (zie bijlage B) Voor grotere uitgaven, bijvoorbeeld kamerinrichting, fiets e.d., kan het zijn dat de bewindvoerder/curator vooraf schriftelijk toestemming nodig heeft van de kantonrechter. (zie bijlage C) Uitgaven van 1000, - of meer worden niet via de bankrekening van de cliënten verrekend. Voor deze uitgaven wordt een factuur naar de bewindvoerder/curator gestuurd. 5

7 3. Gemeenschappelijk fonds 3.1 Begroting Begroting Onderstaand zijn de begrote opbrengsten en kosten van het gemeenschappelijk fonds in 2014 en 2015 weergegeven. Begroot Begroot Opbrengsten Bijdrage cliënten Totaal opbrengsten Kosten Woonhuizen Vernieuwingsprojecten Administratiekosten Bibliotheek/Speel-o-theek Kerk Vervoerskosten Collectieve doorbelasting Totaal kosten Resultaat

8 3.2 Toelichting begroting Inkomsten Alle cliënten ouder dan 18 jaar betalen per kwartaal een bijdrage van 240, - ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds. Uitgaven Woonhuizen: een bijdrage van 571, - per cliënt per jaar. Hiervan worden huishoudelijke en recreatieve uitgaven gedaan. De teamleider van het woonhuis verantwoordt de inkomsten en uitgaven van het woonhuis jaarlijks aan de wettelijke vertegenwoordigers van de cliënten. Vernieuwingsprojecten: door de Adviescommissie Cliëntengelden wordt besloten welke aanvragen voor vernieuwingsprojecten worden goedgekeurd en wat het budget is voor het uitvoeren van de projecten. Administratiekosten: een bijdrage van 120, - per cliënt per jaar voor het verrichten van administratieve werkzaamheden. Bibliotheek/speel-o-theek: een bijdrage van 3,50 - per cliënt per jaar aan de bibliotheek welke speciaal ingericht is voor cliënten van Severinus. Kerk: jaarlijks ontvangen 2 parochies een kerkbijdrage. Vervoerskosten: een bijdrage van 30, - per cliënt per jaar voor deelname aan collectieve ontspanningsactiviteiten georganiseerd door de afdeling Vrijetijdsbesteding. In de Te Berde (vrije tijd - nieuws) wordt informatie geplaatst over allerlei activiteiten. Collectieve doorbelasting, 12,75 er cliënt, per maand (m.i.v conform afspraken Cliëntenraad Severinus): - Verzekeringskosten voor inboedel en aansprakelijkheid; - Bijdrage voor de kermis en het A2-festival; - De algemene vervoerskosten van vrijwilligers; - Algemene verzorgingsmiddelen zoals douchegel, zeep, shampoo, scheerzeep, tandenpasta, tandenborstel en algemene voetverzorgingsmiddelen;; - Luxe producten worden individueel doorberekend. 7

9 4. Algemene informatie 4.1 WTCG (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) GEWIJZIGD De Wtcg korting op de Eigen Bijdrage WLZ bij Zorg met Verblijf is per 1 januari 2014 afgeschaft. In juli 2014 is door de overheid het besluit genomen ook de overige Wtcg-regelingen af te schaffen, met terugwerkende kracht per 1 januari Dit betekent dat: - De compensatieregeling Eigen Risico in 2013 voor het laatst is uitgekeerd in De compensatieregeling Algemeen, over het peiljaar 2013, eind 2014 voor het laatst is uitbetaald. Meer informatie over het vervallen van de regelingen vanuit de Wtcg is te lezen op de website 4.2 Belastingen De belastingaftrek van buitengewone ziektekosten is sinds belastingjaar 2009 veranderd. Bepaalde kosten (indien zelf betaald) zijn niet meer aftrekbaar op de belastingaangifte: o.a. de eigen bijdrage WLZ voor verpleging in een WLZ-organisatie, premies ziektekostenverzekering, huisapotheek, brillen en gezichtsondersteunende hulpmiddelen, uitgaven voor overlijden. Ook de vaste aftrek voor 65-plussers, arbeidsongeschikten en chronisch zieken is vervallen. Tot en met belastingjaar 2014 zijn wel aftrekbaar, indien door de cliënt zelf betaald, o.a. de volgende kosten: hulpmiddelen, reiskosten naar een huisarts of ziekenhuis, extra kleding en beddengoed. Raadpleeg voor meer informatie de website van de belastingdienst: of een belastingconsulent. Voor de toekomst is de verwachting dat deze aftrekposten gaan vervallen. Is er niet eerder een belastingaangifte gedaan dan kan dit alsnog over de afgelopen 5 jaren. Belastingteruggaven worden niet als inkomsten bij de berekening van de eigen bijdrage WLZ meegenomen. U kunt de belastingaangifte voor uw familielid/relatie zelf verzorgen of laten verzorgen door een belastingconsulent. Het is ook mogelijk door administratiekantoor Van Limpt uit Reusel de aangifte te laten verzorgen. De kosten zijn per aangiftejaar 45, - (bedrag ongewijzigd). Correspondentie en betalingen van kosten rechtstreeks via de wettelijke vertegenwoordiger. Aanmeldingsformulieren zijn te verkrijgen bij het Zorgbureau van Severinus. U geeft op het aanmeldingsformulier toestemming om de financiële gegevens, voor zover bekend, bij Severinus op te vragen. Administratiekantoor Van Limpt neemt rechtstreeks contact op met de wettelijke vertegenwoordiger voor de financiële gegevens die thuis worden beheerd. Ook de ouders van cliënten kunnen de eigen aangifte door genoemd administratiekantoor laten verzorgen. De kosten zijn afhankelijk van de aangifte. Er zijn aftrekposten mogelijk voor ouders in verband met de verzorging van een gehandicapt kind. Voor meer informatie over het aanmelden kunt u contact opnemen met het Zorgbureau of met Van Limpt, tel De tarieven staan op de website van administratiekantoor Van Limpt: De verantwoordelijkheid van belastingaangiftes berust bij het administratiekantoor en niet bij Severinus. Voor informatie over aangiftes kunt u rechtstreeks met hen contact opnemen. 8

10 4.3 Zorgtoeslag De zorgtoeslag is een bijdrage van de overheid voor de kosten van de zorgverzekering en kan bij de belastingdienst worden aangevraagd. Hiervoor dient eenmalig een aanvraagformulier te worden ingevuld. De zorgtoeslag wordt maandelijks door de belastingdienst aan betrokkene overgemaakt. Het bedrag is afhankelijk van het toetsingsinkomen dat door de belastingdienst is berekend met het geschatte jaarinkomen. Maximale bedrag , -. Op is meer informatie over de zorgtoeslag te vinden. 4.4 WLZ (Wet langdurige zorg, vervangt AWBZ per 1 januari 2015) Algemeen Verstrekkingen vanuit de WLZ zijn o.a. huisarts, tandarts, mondhygiëniste, pedicure, medicijnen en fysiotherapie. Hulpmiddelen Het aanvragen en aanschaffen van hulpmiddelen voor cliënten die zijn opgenomen volgens de WLZ dient altijd te gebeuren via Severinus. De vergoedingen zijn afhankelijk van de opname-indicatie. Indien de verstrekking niet ten laste komt van de WLZ kan het zijn dat de zorgverzekeraar de kosten vergoed. Voor een volledig overzicht raadpleeg de vergoedingenwebsite van de betreffende zorgverzekeraar. Het gedeelte dat niet wordt vergoed wordt doorberekend naar de cliënt. 4.5 Ziektekostenverzekering (bedragen 2015 nog niet bekend) Severinus heeft een collectieve overeenkomst voor de ziektekostenverzekering afgesloten bij zorgverzekeraar VGZ. De cliënten hebben naast de basisverzekering VGZ Eigen Keuze een beperkte (WLZ-opname) of uitgebreide aanvullende ziektekostenverzekering (PGB). Maandpremies 2015 per maand: korting VGZ Zorgverzekering 7%, korting VGZ aanvullende verzekeringen 10% VGZ Basisverzekering VGZ Eigen Keuze: netto 105,97. Verplicht Eigen Risico 375, -. VGZ Aanvullend Goed: 18 t/m 29 jaar 6,29 / 30 t/m 44 jaar 7,19 / 45 t/m 64 7,64 / 65+ 8,09 VGZ Aanvullend Beter: 18 t/m 29 jaar 14,84 / 30 t/m 44 jaar 15,74 / 45 t/m 64 16,19 / ,64 VGZ Aanvullend Best: 18 t/m 29 jaar 25,19 / 30 t/m 44 jaar 27,44 / 45 t/m 64 28,79 / ,69 Meer informatie over de wijzigingen in 2015 staat op de website van het VGZ: Cliënten ouder dan 18 jaar (WLZ of Zorgverzekering) Nota s van cliënten van 18 jaar en ouder, ten laste van de ziektekostenverzekering, en niet voor rekening van Severinus of de WLZ, dient de financiële administratie in bij de zorgverzekeraar. De nota wordt betaald van de betaalrekening van de cliënt. Indien de zorgverzekeraar overgaat tot (gedeeltelijke) vergoeding dan wordt het bedrag teruggestort op de bankrekening van de cliënt. Cliënten jonger dan 18 jaar (WLZ of Zorgverzekering) Nota s die Severinus ontvangt voor cliënten jonger dan 18 jaar worden doorgestuurd naar de wettelijke vertegenwoordiger als er geen recht bestaat op vergoeding via de WLZ. Bestaat er wel recht op vergoeding via de WLZ dan zorgt Severinus voor de financiële afhandeling. 9

11 4.6 Kinderbijslag Als het verblijf in een organisatie langer dan zes maanden duurt, houdt u het recht op kinderbijslag als u minstens 416, - per kwartaal betaalt voor het onderhoud van uw kind. De SVB kan vragen om aan te tonen hoeveel u aan het onderhoud van uw kind bijdraagt. Wanneer u per kwartaal meer dan 1103, - bijdraagt in de kosten dan heeft u mogelijk recht op tweemaal kinderbijslag. Uitgebreide informatie is te vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank: 4.7 Tegemoetkoming scholieren Een tegemoetkoming scholieren kan worden aangevraagd als de cliënt 18 jaar of ouder is en naar het VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs) gaat. Er bestaat recht op een basistoelage voor uitwonend als de cliënt verblijft in Severinus en is ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Veldhoven. Een aanvullende toelage is niet van toepassing omdat de onderwijsinstelling de kosten voor boeken en leermiddelen voor haar rekening neemt. Voor VSO geldt dat de basistoelage t/m de maand waarin je 20 jaar wordt uitgekeerd. Meer informatie is te vinden op de website van de Informatie Beheergroep: De gemeente Veldhoven vergoedt alleen in bijzondere situaties het leerlingenvervoer naar een school voor speciaal onderwijs buiten Veldhoven. 4.8 Benoeming / wijziging wettelijke vertegenwoordiging Verzoekschriften voor curatele, bewindvoering en mentorschap kunnen rechtstreeks bij het kantongerecht worden ingediend. Tussenkomst van een advocaat is niet nodig. Voor informatie en/of advies over de benoeming / wijziging van een curator, het omzetten van curatele in bewindvoering en mentorschap of de benoeming / wijziging van een bewindvoerder en mentor, en administratieve ondersteuning kunt u contact opnemen met het Zorgbureau. Meer informatie is te vinden op de website: 4.9 Stichting Beschermingsbewind Veldhoven (naam gewijzigd) De Stichting Beschermingsbewind Veldhoven is in eerste instantie bedoeld voor cliënten van Severinus die geen familieleden hebben en waarvoor geen natuurlijk persoon het curator- of bewindvoerderschap zal aanvragen of op zich nemen. De Stichting Beschermingsbewind Veldhoven kan ook als bewindvoerder optreden als ouders of familieleden, die de financiën van de cliënt niet goed kunnen behartigen, daarom verzoeken. Deze Stichting Beschermingsbewind Veldhoven heeft alle verantwoordelijkheid voor de behartiging van de financiën van die cliënten. De Kantonrechter heeft de bewindvoering aan de stichting toegewezen. Het aanstellen van een tweede (mede)bewindvoerder wordt met het oog op de gecompliceerde werkomstandigheden ten sterkste ontraden. De Stichting Beschermingsbewind Veldhoven heeft geen persoonlijke belangenbehartiging met wettelijke basis. Voor informatie en/of advies over de benoeming / wijziging van een curator, het omzetten van curatele in bewindvoering en mentorschap of de benoeming / wijziging van een bewindvoerder en mentor, of de stichting Beschermingsbewind kunt u contact opnemen met het Zorgbureau. 10

12 4.10 Bureau Sociaal Raadslieden Veldhoven (adres gewijzigd) De sociaal raadslieden bieden hulp op maat aan op het gebied van wetten, regelingen en voorzieningen. Tevens kunnen zij u helpen uw papieren op orde te brengen. De sociaal raadslieden kunnen ook ondersteuning bieden aan (wettelijke) vertegenwoordigers als het gaat om het afleggen van rekening en verantwoording aan het kantongerecht of het geven van advies over o.a. uitkeringen, arbeid, juridische en notariële kwesties en wettelijke vertegenwoordiging. Zij kunnen een beroep doen op deze ondersteuning ook als ze zelf niet in Veldhoven wonen. Het is het wel nodig om een afspraak te maken. Het Bureau Sociaal Raadslieden is te bereiken op maandag, dinsdag en donderdag van uur tot uur en van uur tot uur en ook nog op donderdagavond van uur tot uur. Iedere eerste en derde maandag van de maand is er een Notarisspreekuur bij het Bureau Sociaal Raadslieden. U kunt vrijblijvend, zonder afspraak, binnenlopen tussen uur en uur. Dat kan ook bij het Juristenspreekuur op iedere tweede en vierde donderdagavond van de maand tussen uur en uur. Uit het oogpunt van privacy worden er geen dossiers aangelegd en er worden geen kosten in rekening gebracht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Zorgbureau van Severinus of rechtstreeks met het Bureau Sociaal Raadslieden Veldhoven, Van Aelstlaan 24, 5503 BD Veldhoven (Nieuw adres!), tel of via Het bureau heeft ook een website: Vervoersvoorzieningen Om de taxikosten voor cliënten te beperken is in een aantal gevallen de vervoersvoorziening van de gemeente Veldhoven een goedkopere manier van reizen. Een groot aantal cliënten van Severinus maakt hier al gebruik van. Deze regeling valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De vervoersvoorziening via de gemeente Veldhoven kan bestaan uit: een reispas voor het Collectief Vraagafhankelijk Vervoerssysteem, kortweg CVV (Taxbus), indien nodig met medische begeleider. een financiële tegemoetkoming als het om medische redenen niet mogelijk is gebruik te maken van Taxbus. De financiële vergoeding kan gebruikt worden om de cliënt met de auto of taxi te vervoeren. Dagelijks vervoer en weekendvervoer binnen de regio met Taxbus Binnen het vervoersgebied van het CVV kan de cliënt gebruik maken van Taxbus, tegen een opstaptarief van 0,65 per strip + 0,65 per zone (tarief 2014). Een medische begeleider mag gratis mee. Als er een medische begeleider is geïndiceerd, moet de cliënt bij alle ritten een begeleider meenemen en mag nooit zonder begeleiding reizen. Voor een begeleider moet zelf worden gezorgd. De zone-indeling die Taxbus hanteert is gelijk aan de zone-indeling van het openbaar vervoer. Maximalisering aantal zones CVV/Taxbus De gemeenteraad van Veldhoven heeft besloten om het aantal te reizen zones op maximaal 700 zones per kalenderjaar te stellen. Meer informatie over het reizen met Taxbus is te vinden op de website: 11

13 Vervoer buiten de regio met Valys De gemeente Veldhoven heeft geen zorgplicht (meer) voor het vervoer dat buiten de 5 zones van Taxbus valt. Voor dit bovenregionale vervoer kan met Valys worden gereisd. Dit is een landelijke vervoersorganisatie. Hiervoor is het nodig dat de cliënt in het bezit is van een OV-begeleiderskaart (via NS) of een beschikking van de gemeente Veldhoven dat er recht bestaat op Collectief Vraagafhankelijk Vervoer. Voor meer informatie over vervoersvoorzieningen kunt u contact opnemen met het Zorgbureau of de Gemeente Veldhoven, Loket Welzijn Wonen Zorg. Het Loket Welzijn Wonen Zorg van de gemeente Veldhoven is te bezoeken op werkdagen tussen uur en uur en telefonisch te bereiken via tel Meer informatie over het reizen met Valys is te vinden op de website: Openbaar Vervoer begeleiderskaart (via Argonaut) De OV-begeleiderskaart is een openbaar vervoerskaart (trein, bus, tram, metro en buurtbus) voor het kosteloos meereizen van een begeleider. De cliënt zelf betaalt wel. De kaart is 5 jaar geldig en wordt gratis verstrekt. Het aanvragen van een vervoersvoorziening wordt, na overleg met woonhuisleiding en wettelijke vertegenwoordiger, door het Zorgbureau verzorgd. 12

14 Bijlagen 13

15 Bijlage A voorbeeld begroting persoonlijke bestedingen Begroting uitgaven cliënten 2015 Naam cliënt Woonhuis Richtlijn voor het samenstellen van de individuele begroting Inkomsten cliënt (Wajong-AOW) Jaarlijks gemiddeld* netto te besteden bedrag ± 6000 Algemene kosten Bij het opstellen van de individuele begroting moet rekening gehouden worden met de volgende algemene kosten zoals: a. Bijdrage gemeenschappelijk fonds (voor cliënten van 18 jr. en ouder) 960 b. Persoonsgebonden waskosten (indien van toepassing) 768 c. Premies ziektekostenverzekering (indien van toepassing) ± 1300 Totaal algemene kosten (a+b+c) ± 3028 Blijft (gemiddeld!) over te besteden voor individuele begroting* ± 2972 *Het bedrag dat overblijft voor persoonlijke bestedingen is heel individueel en sterk afhankelijk van het individuele inkomen en/of vermogen van de cliënt, + evt. terugontvangen inkomstenbelasting/zorgtoeslag (zie rekenmodel informatieboekje 2015 blz.18 ) Genoemde inkomensbedragen en algemene kosten zijn bedoeld als richtlijn. Overleg hierover met de wettelijke vertegenwoordiger om richtbedrag te bepalen. Bij onduidelijkheid bij de wettelijke vertegenwoordiger, kan het Zorgbureau ondersteunen. Het advies is om behoudend om te gaan met het begroten van persoonlijke bestedingen. 1. Persoonlijke bestedingen (zie toelichting blz. 16) 405 Zakgeld 406 Vervoer 408 Contributie 409 Persoonlijke verzorging 410 Kleding / schoenen 411 Rookwaren 412 Uitstapjes (inclusief vervoer) 412 Vakantie (inclusief vervoer) 412 Begeleidingskosten personeel (apart begroten) 25, - uur Tijdens vakantie of bij extra activiteiten 414 Kamerinrichting 415 Media 416 Voeding 417 Attenties 421 Tijdschriften / abonnementen 426 Snoezelmateriaal / speelgoed 450 Diverse uitgaven (maximaal 100,-) A. Totaal persoonlijke bestedingen 0 14

16 2. Vrije Tijd 408 Contributie externe clubs Soos extern 120, - (2014) Prins Willem Alexanderband (excl. vervoer) 120, - (2014) Voetbalclub RKVVO 140, - (2014) 408 Vrije Tijd contributie exclusief vervoer inclusief vervoer Dartclub 62,- 186, - Drumband De Trom 46,- 248, - Koor De Severinoos 42,- 286, - Schaatsen 97,- 471, - Sjoelen 15,- 69, - Theater op de Berkt 108,- 158, - Volksdansen 75,- 262, - Djembee 280,- 420, - Voorlezen en samen zingen 33,- 58, - Groenworkshop (per workshop, max. 3x p jaar) 90,- 120, - Educatieve vorming (zie Educatiegids) variabel variabel B. Totaal Vrije Tijd 0 A. Totaal persoonlijke bestedingen 0 B. Totaal vrijetijdsbesteding 0 Totaalbedrag te verwachten uitgaven (A+B) 0 Naam teamleider Naam zorgcoördinator Naam wettelijk vertegenwoordiger Handtekening voor akkoord wettelijk vertegenwoordiger Datum 15

17 Toelichting begroting uitgaven cliënten Besteding Betreft 405 zakgeld Zakgeld 406 vervoer Taxi/bus/trein/brandstof/aanschaf fiets/brommer/verzekeringen 408 contributie Clubs intern en extern/educatie (inclusief massage) workshops 409 persoonlijke besteding Kapper (kapper Severinus tarievenlijst Intranet)/ pedicure/schoonheidsspecialiste/ luxe toiletartikelen/scheerapparatuur 410 Kleding/schoenen Kleding/schoenen 411 Rookwaren Rookwaren 412 Uitstapje Uitstapjes 412 Vakantie Vakantie 412 Begeleidingskosten personeel Personele kosten voor begeleiding tijdens vakantie. Personele kosten voor inzet bij extra activiteiten in de sfeer van vrije tijd en ontspanning, bovenop het dagprogramma. Tarief 25,- per uur. B.v. voor het aanbieden van extra activiteiten aan cliënten die niet op vakantie kunnen of willen en professionele begeleiding noodzakelijk is. 414 Kamerinrichting Inrichting kamer cliënt (extra boven basisinrichting) 415 Media Abonnement tv/internet/aanschaf dvd, cd/fotoapparatuur/telefoon 416 Voeding Versnaperingen/uit eten/familiedag/kookartikelen 417 Attenties Cadeau/bloemen (incl. verjaardagen)/ jubileum/kerst/sinterklaas 421 Tijdschrift abonnementen Losse tijdschriften/abonnementen op tijdschriften/speelo-theek 426 Snoezelmateriaal speelgoed Snoezelmateriaal/speelgoed/hobbymateriaal 450 Diverse uitgaven (maximaal 100, -) Diversen 450 Inzet huismeester Severinus Verrichtingen door huismeester aan eigendommen cliënt. Tarief 35,- per uur 16

18 Bijlage B Voorbeeld kwartaaloverzicht Raborekening Financieel overzicht Periode: t/m (1) Naam cliënt Rabobankrekening: Woonhuis Datum afschrift Cliëntnummer Blad Blad 1 van 2 (2) (3) (4) (5) Saldo d.d Totaal afgeschreven Totaal bijgeschreven Saldo d.d , , , ,00 (6) (7) (8) (9) Datum Omschrijving Bedrag BIJ Bedrag AF 401 Bijdrage gemeenschappelijk fonds GEMEENSCHAPPELIJK FONDS 1E K 238,00 Totaal 401 Bijdrage gemeenschappelijk fonds 238, Overboeking bankrekening thuis Overboeking bankrekening thuis 351,01 Totaal 402 Overboeking bankrekening thuis 351, Zorgverzekering VGZ 1E KW ,49 Totaal 403 Zorgverzekering 290, Zakgeld KAS01 ZAKGELD INCASSO , KAS01 ZAKGELD INCASSO ,00 Totaal 405 Zakgeld 30, Waskosten WASKOSTEN 1E KW ,00 Totaal 430 Waskosten 190, WAO/WIA uitkeringen UWV WAO/WIA DK09 294, UWV DK09 294, UWV WAO/WIA DK09 294,50 Totaal 517 WAO/WIA uitkeringen 883, Zorgtoeslag Zorgtoeslag MAAND JAN # 72, Zorgtoeslag MAAND FEB # 72, Zorgtoeslag MAAND MRT # 72,00 Totaal 523 Zorgtoeslag 216,00 17

19 Toelichting voorbeeld kwartaaloverzicht Rabobankrekening 1 Vermelding periode van het overzicht van inkomsten en uitgaven. 2 Beginsaldo kwartaal is gelijk aan eindsaldo van het vorige kwartaal. 3 Totaalbedrag van alle uitgaven in deze periode 4 Totaalbedrag van alle inkomsten in deze periode 5 Saldo einde kwartaal 6 Datum: hierop is de bij-/afschrijving bij de Rabobank geboekt. Bij Severinus kan het bedrag al eerder in de boekhouding zijn verwerkt. 7 De bovenste regel is de vaste omschrijving van de code. De volgende regels betreffen een uitgebreidere omschrijving, bijvoorbeeld: kas 07 = een uitgave via de kas van het woonhuis in de maand juli. Aan het einde van iedere rubriek volgt een totaaltelling per code. 8 Bedrag bij is de kolom waarin de ontvangsten staan 9 Bedrag af is de kolom waarin de uitgaven staan De uitgaven van persoonlijke bestedingen zijn per cliënt en per kwartaal zeer verschillend. De uitgaven worden aan het eind van ieder kwartaal geïncasseerd van de individuele Raborekening van de cliënt en bij onvoldoende saldo niet uitgevoerd. Vandaar dat het saldo toereikend moet zijn. Het standaard reservebedrag, dat met de cliëntenraad van Severinus is vastgesteld, bedraagt 1500, -. Rekenmodel inkomsten en uitgaven cliënten Op bijlage A staat een voorbeeldoverzicht van te verwachten persoonlijke uitgaven. Elk jaar stelt de zorgcoördinator met de wettelijke vertegenwoordiger dit overzicht op. Naast de individuele uitgaven zijn er (vaste) uitgaven die niet op de begroting worden vermeld. Door het invullen van het hieronder vermelde rekenmodel krijgt u een totaaloverzicht van de inkomsten en uitgaven per jaar. Als uitgangspunt kunt u de bedragen van het afgelopen jaar gebruiken (zie hiervoor de kwartaaloverzichten van de Raborekening). Inkomsten Per maand Per jaar Netto uitkering/pensioen 12 x Vakantiegeld Eventuele vervoerskostenvergoeding 12 x Eventuele terugontvangen belasting Eventuele tegemoetkoming studiekosten DUO 12 x Zorgtoeslag (maximaal 936, - per jaar 2015) 12 x.. Totaal inkomsten Uitgaven Per kwartaal Per jaar Eventuele te betalen inkomstenbelasting Eventuele premie begrafenisverzekering.... Totaal (vaste) uitgaven per jaar 18

20 Bijlage C Voorbeeldbrief kantongerecht Het kantongerecht vraagt curatoren en bewindvoerders om rekening en verantwoording af te leggen over het beheer van de financiën over een bepaalde periode. Bij het kantongerecht is de notitie uitleg en instructie ten behoeve van de bewindvoerder/curator verkrijgbaar. De curator/bewindvoerder dient voor het aankopen van duurzame goederen (fiets, meubels, e.d.) boven een door het kantongerecht vastgesteld bedrag vooraf schriftelijk toestemming aan te vragen. Uit correspondentie met het kantongerecht kunt u opmaken of deze verplichting ook voor u van toepassing is. Dit bedrag is voor ieder kantongerecht verschillend. Voor kantongerecht Eindhoven geldt dat er toestemming nodig is bij een bedrag hoger dan 1500, -. Een verzoekschrift voor toestemming van te verwachten uitgaven, zoals hierboven genoemd, is voor curatoren/bewindvoerders gelijk. Zie voorbeeldbrief. Op de brieven van het kantongerecht staat een CB/nr. (curatele) of BM/nr. (bewindvoering) vermeld. Dit nummer dient u bij alle correspondentie te vermelden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Zorgbureau of met de griffier van uw plaatselijk kantongerecht (Kantongerecht Eindhoven, tel ). Voorbeeldbrief Rechtbank Oost-Brabant Kanton Eindhoven* Afdeling Griffie Postbus AV EINDHOVEN Plaats en datum Betreft: CB/nr. of BM/nr.+ naam van de cliënt Geachte heer/mevrouw, Als (curator of bewindvoerder) van (naam cliënt) verzoek ik u toestemming te verlenen voor besteding van een bedrag van.. voor de aanschaf van (bijvoorbeeld: meubilair, fiets, kosten verblijf thuis, kosten uitstapjes/vakantie). Het saldo op de bankrekening(en) van betrokkene bedraagt per (datum) (totaalbedrag van alle bankrekeningen). Graag bereid tot nadere informatie, en in afwachting van uw toestemming, verblijf ik. Met vriendelijke groet, (naam, adres, telefoonnummer curator/bewindvoerder) * Op de correspondentie van het kantongerecht staat aan welk adres u de brief moet sturen. Bewaar een kopie voor uzelf. 19

AWBZ Wie betaalt wat?

AWBZ Wie betaalt wat? AWBZ Wie moet de doktersrekening betalen? Wie betaalt de bril van Mo? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) bepaalt welke kosten voor rekening van Zuidwester komen en welke kosten de cliënt zelf

Nadere informatie

MinimaGids. Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen

MinimaGids. Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen MinimaGids G e m e e n t e S m a l l i n g e r l a n d 2013 Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen Inhoudsopgave Gemeentelijke en landelijke regelingen De regelingen met een groene zijkant zijn regelingen

Nadere informatie

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Colofon Voorzieningengids afdeling MSZ gemeente Sluis 2014 Deze gids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

Houvast bij uw pgb-administratie. Informatie voor budgethouders

Houvast bij uw pgb-administratie. Informatie voor budgethouders Houvast bij uw pgb-administratie Informatie voor budgethouders Inhoud 01 Inleiding 3 02 Uw administratie op orde 6 03 Uw pgb uitstippelen 14 04 Salaris of uurtarief 22 05 Financiële administratie 30 06

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Beschermingsbewind. Informatie over aanvraag en uitvoering van bewindvoering

Beschermingsbewind. Informatie over aanvraag en uitvoering van bewindvoering Beschermingsbewind. Informatie over aanvraag en uitvoering van bewindvoering Bereikbaarheid Telefonisch spreekuur: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10:00-14:00 Telefoon: Ruurdsje Jansma-06-403

Nadere informatie

Financiën & Vervoer Hoofdstuk 5

Financiën & Vervoer Hoofdstuk 5 Financiën & Vervoer Hoofdstuk 5 56 5. Financiën & Vervoer Bij het ouder worden verandert er veel, ook in financieel opzicht. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste regelingen op het gebied van financiën

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2011 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n MinimaGids 2012 W e g w i j z e r voor m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n Inhoudsopgave 4 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 Voorwoord wethouder Symbolen Gezinsinkomen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere

Nadere informatie

Informatie voor cliënten 2015. Info. Cavent 1

Informatie voor cliënten 2015. Info. Cavent 1 Informatie voor cliënten 2015 Info Cavent 1 s-gravendeel Strijen Cavent Vlashof Wonen en zorg Bolkafstraat 1 3295 TA 078 6739730 Informatie Voor meer informatie of het opvragen van folders, een kopie van

Nadere informatie

3.6 Schuldhulpverlening 11 3.6.a Doelgroep 11 3.6.b Kostensoort 11 3.6.c. Periodiciteit 11 4 VERSTREKKING VAN INDIVIDUELE BIJZONDERE

3.6 Schuldhulpverlening 11 3.6.a Doelgroep 11 3.6.b Kostensoort 11 3.6.c. Periodiciteit 11 4 VERSTREKKING VAN INDIVIDUELE BIJZONDERE MINIMABELEID 2012 Afdeling Welzijn, Sociale Zaken en Onderwijs Gemeente Oegstgeest Aug 2012 INHOUDSOPGAVE 1 1 INLEIDING 3 1.1 Uitgangspunten Wet Werk en Bijstand (WWB) 3 1.2 Inkomensbeleid en categoriale

Nadere informatie

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

Wat betaalt ORO? Wat betaalt de cliënt?

Wat betaalt ORO? Wat betaalt de cliënt? Wat betaalt ORO? Wat betaalt de cliënt? Kostenverdeling van in 2015 Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand Op welke heb ik recht als

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Wmo2015

Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Wat is de Wmo2015 en wat gaat er veranderen? De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning. De wet is er voor mensen die hulp nodig hebben om aan de samenleving te

Nadere informatie

Voorzieningenwijzer gemeente Kampen

Voorzieningenwijzer gemeente Kampen Voorzieningenwijzer gemeente Kampen COLOFON Deze Voorzieningenwijzer is een uitgave van de gemeente Kampen Postadres: Bezoekadres: Balie Werk en Inkomen, stadhuis E-mail: info@kampen.nl Telefoon: 038-339

Nadere informatie

DAAR HEEFT U RECHT OP BIJ AMERPOORT WAAR ZORGT AMERPOORT VOOR EN WAT BETAALT U ZELF?

DAAR HEEFT U RECHT OP BIJ AMERPOORT WAAR ZORGT AMERPOORT VOOR EN WAT BETAALT U ZELF? DAAR HEEFT U RECHT OP BIJ AMERPOORT WAAR ZORGT AMERPOORT VOOR EN WAT BETAALT U ZELF? 2015 > INHOUDSOPGAVE 1 > Inleiding... 2 2 > Overzicht producten en diensten: Waar zorgt Amerpoort voor? Wat betaalt

Nadere informatie

DAAR HEEFT U RECHT OP BIJ AMERPOORT WAAR ZORGT AMERPOORT VOOR EN WAT BETAALT U ZELF?

DAAR HEEFT U RECHT OP BIJ AMERPOORT WAAR ZORGT AMERPOORT VOOR EN WAT BETAALT U ZELF? DAAR HEEFT U RECHT OP BIJ AMERPOORT WAAR ZORGT AMERPOORT VOOR EN WAT BETAALT U ZELF? 2015 > INHOUDSOPGAVE 1 > Inleiding... 2 2 > Overzicht producten en diensten: Waar zorgt Amerpoort voor? Wat betaalt

Nadere informatie

Inkomsten en uitgaven van intramuraal wonende Wajongers. Nibud 2013

Inkomsten en uitgaven van intramuraal wonende Wajongers. Nibud 2013 Inkomsten en uitgaven van intramuraal wonende Wajongers Nibud 2013 Inkomsten en uitgaven van intramuraal wonende Wajongers Jasja Bos Marcel Warnaar Nibud juni 2013 Samenvatting In dit rapport is uitgewerkt

Nadere informatie

Belastingteruggave voor mensen met een beperking, handicap of chronische ziekte

Belastingteruggave voor mensen met een beperking, handicap of chronische ziekte Belastingteruggave voor mensen met een beperking, handicap of chronische ziekte Belastingjaar 2008 Inhoud Belastingjaar 2008 1 Aftrekposten ziektekosten 2009 2 Belastingaftrek 2008 2 Aftrekposten i.v.m.

Nadere informatie

5. Financiën & Vervoer

5. Financiën & Vervoer 5. Financiën & Vervoer Bij het ouder worden komen veel veranderingen kijken. Er zijn diverse financiële regelingen voor ouderen. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste regelingen uitgelegd waar men mee

Nadere informatie

Regeling kosten dienstverlening cliënten

Regeling kosten dienstverlening cliënten Regeling kosten dienstverlening cliënten AWBZ verstrekkingen en aanvullende diensten bij Siza Inhoudsopgave: Inleiding 2 Uitwerking: 6 Indicatie en toelating Behandeling 6 Alfabetisch overzicht 8 Toelichtingen

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Voorwoord 4 Ik heb wat, krijg ik ook wat? In

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Augustus 2011. Beleidsregels bijzondere bijstand

Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Augustus 2011. Beleidsregels bijzondere bijstand Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Augustus 2011 Beleidsregels bijzondere bijstand Inhoudsopgave 1. Recht op bijzondere bijstand... 4 1.1. Inleiding en achtergrond... 4 1.2 Moment aanvragen bijzondere

Nadere informatie

AWBZ-zorg van Kempenhaeghe: Wie betaalt wat? 4 e druk

AWBZ-zorg van Kempenhaeghe: Wie betaalt wat? 4 e druk AWBZ-zorg van Kempenhaeghe: Wie betaalt wat? 4 e druk AWBZ-zorg van Kempenhaeghe: Wie betaalt wat? De dienstverlening van de sector Zorg & Dienstverlening van het epilepsiecentrum van Kempenhaeghe wordt

Nadere informatie

Beleidsregels Bijzondere Bijstand Participatiewet

Beleidsregels Bijzondere Bijstand Participatiewet Beleidsregels Bijzondere Bijstand Participatiewet 6-7-2015 Gemeente Heerenveen BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND PARTICIPATIEWET Burgemeester en wethouders van Heerenveen maken bekend dat met ingang van

Nadere informatie

Inmiddels is ook op de meeste locatie voor bewoners internet beschikbaar. Het tarief voor internet bedraagt 9,50 per maand.

Inmiddels is ook op de meeste locatie voor bewoners internet beschikbaar. Het tarief voor internet bedraagt 9,50 per maand. Memo Voor: Wettelijk vertegenwoordigers Van: Peter Lensselink Datum: 7 februari 2014 Betreft: Beleidstuk niet AWBZ 1 -diensten 1) Inleiding Deze memo beschrijft het beleid van DeSeizoenen met betrekking

Nadere informatie

Zelf uw zorg regelen in de Wmo

Zelf uw zorg regelen in de Wmo Zelf uw zorg regelen in de Wmo Met een pgb van uw gemeente De belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget. Voor informatie, advies en ondersteuning. T 0900 742 48 57 ( 0,20 per minuut)

Nadere informatie

Regeling kosten dienstverlening cliënten. AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Stichting Ons Tweede Thuis

Regeling kosten dienstverlening cliënten. AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Stichting Ons Tweede Thuis Regeling kosten dienstverlening cliënten AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Stichting Ons Tweede Thuis 20 november 2014 Inhoudsopgave A. Inleiding en uitgangspunten... 3 B. Verstrekkingen

Nadere informatie