Beheer en Besteding Cliëntgelden 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beheer en Besteding Cliëntgelden 2015"

Transcriptie

1 2015 Veldhoven November 2014

2 Inhoud 1. Inleiding Inkomsten / uitgaven cliënten Inkomsten... 3 Uitkeringen... 3 Eigen bijdrage WLZ zorg met verblijf... 3 IBANrekening cliënt (Rabobankrekening) Uitgaven... 4 Gemeenschappelijk fonds... 4 Persoonlijke uitgaven... 4 Persoonsgebonden waskosten Gemeenschappelijk fonds Begroting Toelichting begroting Algemene informatie WTCG (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) Belastingen Zorgtoeslag WLZ (Wet Langdurige Zorg) Ziektekostenverzekering Kinderbijslag Tegemoetkoming scholieren Benoeming / wijziging wettelijke vertegenwoordiging Stichting Beschermingsbewind Severinus Bureau Sociaal Raadslieden Veldhoven (adres gewijzigd) Vervoersvoorzieningen Bijlagen Bijlage A voorbeeld begroting persoonlijke bestedingen Bijlage B Voorbeeld kwartaaloverzicht Raborekening Bijlage C Voorbeeldbrief kantongerecht

3 1. Inleiding Gebruikte afkortingen: AOW Algemene Ouderdomswet WLZ (vervanging AWBZ) Wet Langdurige Zorg, per 1 januari 2015 WAJONG Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten WAO Wet op de Arbeidsongeschiktheid Wtcg Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Dit informatieboekje is voor de wettelijke vertegenwoordigers van cliënten die bij Severinus verblijven (wonen). Voor informatie en / of vragen kunt u contact opnemen over: 1. Algemene zaken : Zorgbureau 2. Uitkeringen : Zorgbureau 3. Persoonlijke bestedingen : teamleider woonhuis / zorgcoördinator De administratieve verwerking van de uitgaven wordt verzorgd door de financiële administratie van Severinus. Jaarlijks wordt een financieel jaaroverzicht cliëntgelden samengesteld dat door de Raad van Bestuur ter advisering aan de Adviescommissie Cliëntengelden wordt voorgelegd. De accountant controleert de werkwijze en de mutaties binnen de financiële administratie, evenals het financiële jaaroverzicht. De conceptbegroting voor het gemeenschappelijke fonds gaat ter advisering naar de Adviescommissie Cliëntengelden. Hierin zijn de aangevraagde vernieuwingsprojecten opgenomen. De commissie stelt na bespreking een advies op voor de Raad van Bestuur die de begroting vaststelt. Na vaststelling hiervan ontvangt de Cliëntenraad een exemplaar. De Adviescommissie Cliëntengelden, samengesteld uit vertegenwoordigers van cliënten en medewerkers van Severinus, adviseert de Raad van Bestuur over de begroting voor gemeenschappelijke uitgaven en over het financiële jaaroverzicht cliëntgelden. Samenstelling Adviescommissie Cliëntengelden: Namens de cliënten: de heer T. Cooijmans mevrouw E. Gerrits de heer C. Adams de heer T. Sterringa Namens Severinus: de heer G. van Dinther, voorzitter de heer R. van Zoolingen, manager Bedrijfsvoering Mevrouw M. Reniers, teamleider woonhuis De heer J. van Hoof, clustermanager Zorg Secretariaat: mevrouw M. Brussee, medewerker Zorgbureau 2

4 2. Inkomsten / uitgaven cliënten In paragraaf 2.1 worden de inkomsten nader toegelicht, in paragraaf 2.2 de uitgaven. 2.1 Inkomsten Uitkeringen De maandelijkse uitkering die elke cliënt van 18 jaar en ouder ontvangt, is niet voor iedereen gelijk; de meeste cliënten ontvangen een Wajonguitkering, enkelen een WAO-uitkering of bijstandsuitkering. Cliënten van 65 jaar en ouder ontvangen een AOW-uitkering. Ouders van cliënten jonger dan 18 jaar ontvangen kinderbijslag. Naast een maandelijkse uitkering ontvangt iedereen die daarvoor in aanmerking komt, eenmaal per jaar een vakantie-uitkering van gemiddeld ± 683, - netto (2014). Na aftrek van loonbelasting en premieheffingen blijft op jaarbasis, afhankelijk van leeftijd en inhouding eigen bijdrage WLZ gemiddeld een bedrag van ± 6.000, - over (2014) incl. vakantiegeld, WTCG-regelingen (Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten) en zorgtoeslag. Als er op de peildatum van 1 juli recht bestaat op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV, ontvangt men een tegemoetkoming vanuit de Wet Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten. Dit is een bedrag van 252, - (2014) per jaar en wordt door het UWV in de maand september uitbetaald. Deze Wtcg-regelingen vanuit de Rijksoverheid (tot 2014) zijn vervallen. Eigen bijdrage WLZ zorg met verblijf In het Bijdragebesluit Zorg is bepaald dat cliënten van 18 jaar en ouder die in een WLZ-organisatie verblijven wettelijk verplicht zijn een eigen bijdrage in de WLZ-kosten te betalen. Het CAK (Centraal Administratiekantoor) heeft de volledige verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de eigen bijdrageregeling Zorg met Verblijf. Het CAK berekent en int de eigen bijdrage zelf (via acceptgiro) of geeft opdracht aan de uitkeringsinstanties UWV en SVB de bijdrage rechtstreeks in te houden op de uitkering. De eigen bijdrage WLZ is afhankelijk van leeftijd en van andere inkomsten, zoals rente uit vermogen. Het CAK gebruikt hiervoor de bij de belastingdienst bekende inkomensgegevens. Meer informatie over de eigen bijdrageregeling is te lezen op de website: Meer informatie over veranderingen in de zorg kunt u lezen op e website: op de website van de Rijksoverheid.nl: en op de website van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland: IBANrekening cliënt (Rabobankrekening) Severinus beheert voor cliënten van 18 jaar en ouder een IBAN-rekeningnummer. Met ingang van 2014 is de nieuwe Europese wet SEPA in werking getreden. Severinus is verplicht jaarlijks, per brief, de wettelijke vertegenwoordigers te informeren over de te incasseren bedragen. 3

5 2.2 Uitgaven Gemeenschappelijk fonds Severinus heeft in overleg met de Cliëntenraad een gemeenschappelijk fonds gevormd waaruit uitgaven voor gemeenschappelijke doeleinden worden gedaan. Cliënten van 18 jaar en ouder betalen per kwartaal een bijdrage aan dit fonds waarvan de hoogte, na advies van de Adviescommissie Cliëntengelden, wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur. Deze afspraak is opgenomen in de Zorgverleningsovereenkomst die is vastgelegd tussen Severinus en de wettelijke vertegenwoordiger van elke cliënt die bij Severinus verblijft. Op grond van de solidariteitsgedachte in onze leefgemeenschap wordt uit het gemeenschappelijk fonds, voor alle cliënten die bij Severinus wonen, betaald: bestedingen via de woonhuizen voor huishoudelijke en recreatieve uitgaven; vernieuwingsprojecten; diversen. De bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd afhankelijk van de indexering van de uitkeringen. Voor 2015 wordt gerekend met een index van 1 %. De bijdrage gemeenschappelijk fonds bedraagt met ingang van 1 januari ,- per kwartaal. Persoonlijke uitgaven Voor cliënten van 18 jaar en ouder, wordt jaarlijks een begroting van persoonlijke uitgaven opgesteld door de zorgcoördinator. De begroting wordt door de zorgcoördinator met de wettelijke vertegenwoordiger besproken en ter goedkeuring voorgelegd. Na (al of niet aangepast) akkoord wordt de begroting in het individuele dossier van de cliënt opgenomen. Met behulp van de begroting kunt u, als wettelijke vertegenwoordiger tevens een overzicht maken van de inkomsten en uitgaven per jaar. (zie bijlage A) Er kunnen in de loop van het jaar uitgaven nodig zijn die niet op het overzicht van te verwachten persoonlijke uitgaven staan vermeld. Als de uitgave 50, - of meer bedraagt wordt vooraf schriftelijk toestemming gevraagd aan de wettelijke vertegenwoordiger. 4

6 Persoonsgebonden waskosten Persoonsgebonden waskosten behoren niet tot het WLZ-pakket. Severinus ontvangt hiervoor geen vergoeding van rijkswege. De hoogte van de bijdrage voor 2015 wordt geïndexeerd afhankelijk van de indexering van de uitkeringen. Voor 2015 wordt gerekend met een index van 1%. De bijdrage voor de persoonsgebonden waskosten bedraagt met ingang van 1 januari ,- per kwartaal. Voor cliënten die geheel zelfstandig de was verzorgen binnen het woonhuis bedraagt de bijdrage 72, - per kwartaal. De keuze voor het al dan niet zelf wassen kan, om beheerstechnische redenen, slechts eenmaal per jaar worden gewijzigd; één maand voor het begin van het nieuwe kalenderjaar. Er worden geen kosten in rekening gebracht als ouders of de familie de persoonsgebonden was zelf verzorgd. Een wijziging dient schriftelijk doorgegeven te worden aan het Zorgbureau die vervolgens de woonhuizen hierover informeert. De kosten worden eenmaal per kwartaal geïncasseerd van de individuele rekening van de cliënt. Voor cliënten jonger dan 18 jaar wordt een factuur gestuurd aan ouders of wettelijk vertegenwoordiger. Waskosten zijn mogelijk fiscaal aftrekbaar. Voor cliënten die de aangifte laten verzorgen door administratiekantoor Van Limpt wordt dit door Severinus aan hen doorgegeven. Overige uitgaven Een aantal uitgaven wordt door Severinus, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, via de bankrekening (Rabobank) van de cliënten verrekend. Bijvoorbeeld: eigen bijdrage WLZ, basispremie + aanvullende premie zorgverzekeraar reparaties en onderhoud van persoonlijke eigendommen van de cliënt (geluidsapparatuur, scheerapparaat, fiets, kledingreparaties, e.d.) tot een bedrag van 50, - vervanging scheerapparaat, elektrische tandenborstel kleine attenties voor familie en/of relaties, cadeautjes, versnaperingen en traktaties bijdrage waskosten Betalingen en ontvangsten via de Rabobetaalrekening worden gespecificeerd in een financieel overzicht dat u ieder kwartaal van Severinus ontvangt. In januari ontvangt u, naast het kwartaaloverzicht, ook een jaaroverzicht over het afgelopen jaar. (zie bijlage B) Voor grotere uitgaven, bijvoorbeeld kamerinrichting, fiets e.d., kan het zijn dat de bewindvoerder/curator vooraf schriftelijk toestemming nodig heeft van de kantonrechter. (zie bijlage C) Uitgaven van 1000, - of meer worden niet via de bankrekening van de cliënten verrekend. Voor deze uitgaven wordt een factuur naar de bewindvoerder/curator gestuurd. 5

7 3. Gemeenschappelijk fonds 3.1 Begroting Begroting Onderstaand zijn de begrote opbrengsten en kosten van het gemeenschappelijk fonds in 2014 en 2015 weergegeven. Begroot Begroot Opbrengsten Bijdrage cliënten Totaal opbrengsten Kosten Woonhuizen Vernieuwingsprojecten Administratiekosten Bibliotheek/Speel-o-theek Kerk Vervoerskosten Collectieve doorbelasting Totaal kosten Resultaat

8 3.2 Toelichting begroting Inkomsten Alle cliënten ouder dan 18 jaar betalen per kwartaal een bijdrage van 240, - ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds. Uitgaven Woonhuizen: een bijdrage van 571, - per cliënt per jaar. Hiervan worden huishoudelijke en recreatieve uitgaven gedaan. De teamleider van het woonhuis verantwoordt de inkomsten en uitgaven van het woonhuis jaarlijks aan de wettelijke vertegenwoordigers van de cliënten. Vernieuwingsprojecten: door de Adviescommissie Cliëntengelden wordt besloten welke aanvragen voor vernieuwingsprojecten worden goedgekeurd en wat het budget is voor het uitvoeren van de projecten. Administratiekosten: een bijdrage van 120, - per cliënt per jaar voor het verrichten van administratieve werkzaamheden. Bibliotheek/speel-o-theek: een bijdrage van 3,50 - per cliënt per jaar aan de bibliotheek welke speciaal ingericht is voor cliënten van Severinus. Kerk: jaarlijks ontvangen 2 parochies een kerkbijdrage. Vervoerskosten: een bijdrage van 30, - per cliënt per jaar voor deelname aan collectieve ontspanningsactiviteiten georganiseerd door de afdeling Vrijetijdsbesteding. In de Te Berde (vrije tijd - nieuws) wordt informatie geplaatst over allerlei activiteiten. Collectieve doorbelasting, 12,75 er cliënt, per maand (m.i.v conform afspraken Cliëntenraad Severinus): - Verzekeringskosten voor inboedel en aansprakelijkheid; - Bijdrage voor de kermis en het A2-festival; - De algemene vervoerskosten van vrijwilligers; - Algemene verzorgingsmiddelen zoals douchegel, zeep, shampoo, scheerzeep, tandenpasta, tandenborstel en algemene voetverzorgingsmiddelen;; - Luxe producten worden individueel doorberekend. 7

9 4. Algemene informatie 4.1 WTCG (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) GEWIJZIGD De Wtcg korting op de Eigen Bijdrage WLZ bij Zorg met Verblijf is per 1 januari 2014 afgeschaft. In juli 2014 is door de overheid het besluit genomen ook de overige Wtcg-regelingen af te schaffen, met terugwerkende kracht per 1 januari Dit betekent dat: - De compensatieregeling Eigen Risico in 2013 voor het laatst is uitgekeerd in De compensatieregeling Algemeen, over het peiljaar 2013, eind 2014 voor het laatst is uitbetaald. Meer informatie over het vervallen van de regelingen vanuit de Wtcg is te lezen op de website 4.2 Belastingen De belastingaftrek van buitengewone ziektekosten is sinds belastingjaar 2009 veranderd. Bepaalde kosten (indien zelf betaald) zijn niet meer aftrekbaar op de belastingaangifte: o.a. de eigen bijdrage WLZ voor verpleging in een WLZ-organisatie, premies ziektekostenverzekering, huisapotheek, brillen en gezichtsondersteunende hulpmiddelen, uitgaven voor overlijden. Ook de vaste aftrek voor 65-plussers, arbeidsongeschikten en chronisch zieken is vervallen. Tot en met belastingjaar 2014 zijn wel aftrekbaar, indien door de cliënt zelf betaald, o.a. de volgende kosten: hulpmiddelen, reiskosten naar een huisarts of ziekenhuis, extra kleding en beddengoed. Raadpleeg voor meer informatie de website van de belastingdienst: of een belastingconsulent. Voor de toekomst is de verwachting dat deze aftrekposten gaan vervallen. Is er niet eerder een belastingaangifte gedaan dan kan dit alsnog over de afgelopen 5 jaren. Belastingteruggaven worden niet als inkomsten bij de berekening van de eigen bijdrage WLZ meegenomen. U kunt de belastingaangifte voor uw familielid/relatie zelf verzorgen of laten verzorgen door een belastingconsulent. Het is ook mogelijk door administratiekantoor Van Limpt uit Reusel de aangifte te laten verzorgen. De kosten zijn per aangiftejaar 45, - (bedrag ongewijzigd). Correspondentie en betalingen van kosten rechtstreeks via de wettelijke vertegenwoordiger. Aanmeldingsformulieren zijn te verkrijgen bij het Zorgbureau van Severinus. U geeft op het aanmeldingsformulier toestemming om de financiële gegevens, voor zover bekend, bij Severinus op te vragen. Administratiekantoor Van Limpt neemt rechtstreeks contact op met de wettelijke vertegenwoordiger voor de financiële gegevens die thuis worden beheerd. Ook de ouders van cliënten kunnen de eigen aangifte door genoemd administratiekantoor laten verzorgen. De kosten zijn afhankelijk van de aangifte. Er zijn aftrekposten mogelijk voor ouders in verband met de verzorging van een gehandicapt kind. Voor meer informatie over het aanmelden kunt u contact opnemen met het Zorgbureau of met Van Limpt, tel De tarieven staan op de website van administratiekantoor Van Limpt: De verantwoordelijkheid van belastingaangiftes berust bij het administratiekantoor en niet bij Severinus. Voor informatie over aangiftes kunt u rechtstreeks met hen contact opnemen. 8

10 4.3 Zorgtoeslag De zorgtoeslag is een bijdrage van de overheid voor de kosten van de zorgverzekering en kan bij de belastingdienst worden aangevraagd. Hiervoor dient eenmalig een aanvraagformulier te worden ingevuld. De zorgtoeslag wordt maandelijks door de belastingdienst aan betrokkene overgemaakt. Het bedrag is afhankelijk van het toetsingsinkomen dat door de belastingdienst is berekend met het geschatte jaarinkomen. Maximale bedrag , -. Op is meer informatie over de zorgtoeslag te vinden. 4.4 WLZ (Wet langdurige zorg, vervangt AWBZ per 1 januari 2015) Algemeen Verstrekkingen vanuit de WLZ zijn o.a. huisarts, tandarts, mondhygiëniste, pedicure, medicijnen en fysiotherapie. Hulpmiddelen Het aanvragen en aanschaffen van hulpmiddelen voor cliënten die zijn opgenomen volgens de WLZ dient altijd te gebeuren via Severinus. De vergoedingen zijn afhankelijk van de opname-indicatie. Indien de verstrekking niet ten laste komt van de WLZ kan het zijn dat de zorgverzekeraar de kosten vergoed. Voor een volledig overzicht raadpleeg de vergoedingenwebsite van de betreffende zorgverzekeraar. Het gedeelte dat niet wordt vergoed wordt doorberekend naar de cliënt. 4.5 Ziektekostenverzekering (bedragen 2015 nog niet bekend) Severinus heeft een collectieve overeenkomst voor de ziektekostenverzekering afgesloten bij zorgverzekeraar VGZ. De cliënten hebben naast de basisverzekering VGZ Eigen Keuze een beperkte (WLZ-opname) of uitgebreide aanvullende ziektekostenverzekering (PGB). Maandpremies 2015 per maand: korting VGZ Zorgverzekering 7%, korting VGZ aanvullende verzekeringen 10% VGZ Basisverzekering VGZ Eigen Keuze: netto 105,97. Verplicht Eigen Risico 375, -. VGZ Aanvullend Goed: 18 t/m 29 jaar 6,29 / 30 t/m 44 jaar 7,19 / 45 t/m 64 7,64 / 65+ 8,09 VGZ Aanvullend Beter: 18 t/m 29 jaar 14,84 / 30 t/m 44 jaar 15,74 / 45 t/m 64 16,19 / ,64 VGZ Aanvullend Best: 18 t/m 29 jaar 25,19 / 30 t/m 44 jaar 27,44 / 45 t/m 64 28,79 / ,69 Meer informatie over de wijzigingen in 2015 staat op de website van het VGZ: Cliënten ouder dan 18 jaar (WLZ of Zorgverzekering) Nota s van cliënten van 18 jaar en ouder, ten laste van de ziektekostenverzekering, en niet voor rekening van Severinus of de WLZ, dient de financiële administratie in bij de zorgverzekeraar. De nota wordt betaald van de betaalrekening van de cliënt. Indien de zorgverzekeraar overgaat tot (gedeeltelijke) vergoeding dan wordt het bedrag teruggestort op de bankrekening van de cliënt. Cliënten jonger dan 18 jaar (WLZ of Zorgverzekering) Nota s die Severinus ontvangt voor cliënten jonger dan 18 jaar worden doorgestuurd naar de wettelijke vertegenwoordiger als er geen recht bestaat op vergoeding via de WLZ. Bestaat er wel recht op vergoeding via de WLZ dan zorgt Severinus voor de financiële afhandeling. 9

11 4.6 Kinderbijslag Als het verblijf in een organisatie langer dan zes maanden duurt, houdt u het recht op kinderbijslag als u minstens 416, - per kwartaal betaalt voor het onderhoud van uw kind. De SVB kan vragen om aan te tonen hoeveel u aan het onderhoud van uw kind bijdraagt. Wanneer u per kwartaal meer dan 1103, - bijdraagt in de kosten dan heeft u mogelijk recht op tweemaal kinderbijslag. Uitgebreide informatie is te vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank: 4.7 Tegemoetkoming scholieren Een tegemoetkoming scholieren kan worden aangevraagd als de cliënt 18 jaar of ouder is en naar het VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs) gaat. Er bestaat recht op een basistoelage voor uitwonend als de cliënt verblijft in Severinus en is ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Veldhoven. Een aanvullende toelage is niet van toepassing omdat de onderwijsinstelling de kosten voor boeken en leermiddelen voor haar rekening neemt. Voor VSO geldt dat de basistoelage t/m de maand waarin je 20 jaar wordt uitgekeerd. Meer informatie is te vinden op de website van de Informatie Beheergroep: De gemeente Veldhoven vergoedt alleen in bijzondere situaties het leerlingenvervoer naar een school voor speciaal onderwijs buiten Veldhoven. 4.8 Benoeming / wijziging wettelijke vertegenwoordiging Verzoekschriften voor curatele, bewindvoering en mentorschap kunnen rechtstreeks bij het kantongerecht worden ingediend. Tussenkomst van een advocaat is niet nodig. Voor informatie en/of advies over de benoeming / wijziging van een curator, het omzetten van curatele in bewindvoering en mentorschap of de benoeming / wijziging van een bewindvoerder en mentor, en administratieve ondersteuning kunt u contact opnemen met het Zorgbureau. Meer informatie is te vinden op de website: 4.9 Stichting Beschermingsbewind Veldhoven (naam gewijzigd) De Stichting Beschermingsbewind Veldhoven is in eerste instantie bedoeld voor cliënten van Severinus die geen familieleden hebben en waarvoor geen natuurlijk persoon het curator- of bewindvoerderschap zal aanvragen of op zich nemen. De Stichting Beschermingsbewind Veldhoven kan ook als bewindvoerder optreden als ouders of familieleden, die de financiën van de cliënt niet goed kunnen behartigen, daarom verzoeken. Deze Stichting Beschermingsbewind Veldhoven heeft alle verantwoordelijkheid voor de behartiging van de financiën van die cliënten. De Kantonrechter heeft de bewindvoering aan de stichting toegewezen. Het aanstellen van een tweede (mede)bewindvoerder wordt met het oog op de gecompliceerde werkomstandigheden ten sterkste ontraden. De Stichting Beschermingsbewind Veldhoven heeft geen persoonlijke belangenbehartiging met wettelijke basis. Voor informatie en/of advies over de benoeming / wijziging van een curator, het omzetten van curatele in bewindvoering en mentorschap of de benoeming / wijziging van een bewindvoerder en mentor, of de stichting Beschermingsbewind kunt u contact opnemen met het Zorgbureau. 10

12 4.10 Bureau Sociaal Raadslieden Veldhoven (adres gewijzigd) De sociaal raadslieden bieden hulp op maat aan op het gebied van wetten, regelingen en voorzieningen. Tevens kunnen zij u helpen uw papieren op orde te brengen. De sociaal raadslieden kunnen ook ondersteuning bieden aan (wettelijke) vertegenwoordigers als het gaat om het afleggen van rekening en verantwoording aan het kantongerecht of het geven van advies over o.a. uitkeringen, arbeid, juridische en notariële kwesties en wettelijke vertegenwoordiging. Zij kunnen een beroep doen op deze ondersteuning ook als ze zelf niet in Veldhoven wonen. Het is het wel nodig om een afspraak te maken. Het Bureau Sociaal Raadslieden is te bereiken op maandag, dinsdag en donderdag van uur tot uur en van uur tot uur en ook nog op donderdagavond van uur tot uur. Iedere eerste en derde maandag van de maand is er een Notarisspreekuur bij het Bureau Sociaal Raadslieden. U kunt vrijblijvend, zonder afspraak, binnenlopen tussen uur en uur. Dat kan ook bij het Juristenspreekuur op iedere tweede en vierde donderdagavond van de maand tussen uur en uur. Uit het oogpunt van privacy worden er geen dossiers aangelegd en er worden geen kosten in rekening gebracht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Zorgbureau van Severinus of rechtstreeks met het Bureau Sociaal Raadslieden Veldhoven, Van Aelstlaan 24, 5503 BD Veldhoven (Nieuw adres!), tel of via Het bureau heeft ook een website: Vervoersvoorzieningen Om de taxikosten voor cliënten te beperken is in een aantal gevallen de vervoersvoorziening van de gemeente Veldhoven een goedkopere manier van reizen. Een groot aantal cliënten van Severinus maakt hier al gebruik van. Deze regeling valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De vervoersvoorziening via de gemeente Veldhoven kan bestaan uit: een reispas voor het Collectief Vraagafhankelijk Vervoerssysteem, kortweg CVV (Taxbus), indien nodig met medische begeleider. een financiële tegemoetkoming als het om medische redenen niet mogelijk is gebruik te maken van Taxbus. De financiële vergoeding kan gebruikt worden om de cliënt met de auto of taxi te vervoeren. Dagelijks vervoer en weekendvervoer binnen de regio met Taxbus Binnen het vervoersgebied van het CVV kan de cliënt gebruik maken van Taxbus, tegen een opstaptarief van 0,65 per strip + 0,65 per zone (tarief 2014). Een medische begeleider mag gratis mee. Als er een medische begeleider is geïndiceerd, moet de cliënt bij alle ritten een begeleider meenemen en mag nooit zonder begeleiding reizen. Voor een begeleider moet zelf worden gezorgd. De zone-indeling die Taxbus hanteert is gelijk aan de zone-indeling van het openbaar vervoer. Maximalisering aantal zones CVV/Taxbus De gemeenteraad van Veldhoven heeft besloten om het aantal te reizen zones op maximaal 700 zones per kalenderjaar te stellen. Meer informatie over het reizen met Taxbus is te vinden op de website: 11

13 Vervoer buiten de regio met Valys De gemeente Veldhoven heeft geen zorgplicht (meer) voor het vervoer dat buiten de 5 zones van Taxbus valt. Voor dit bovenregionale vervoer kan met Valys worden gereisd. Dit is een landelijke vervoersorganisatie. Hiervoor is het nodig dat de cliënt in het bezit is van een OV-begeleiderskaart (via NS) of een beschikking van de gemeente Veldhoven dat er recht bestaat op Collectief Vraagafhankelijk Vervoer. Voor meer informatie over vervoersvoorzieningen kunt u contact opnemen met het Zorgbureau of de Gemeente Veldhoven, Loket Welzijn Wonen Zorg. Het Loket Welzijn Wonen Zorg van de gemeente Veldhoven is te bezoeken op werkdagen tussen uur en uur en telefonisch te bereiken via tel Meer informatie over het reizen met Valys is te vinden op de website: Openbaar Vervoer begeleiderskaart (via Argonaut) De OV-begeleiderskaart is een openbaar vervoerskaart (trein, bus, tram, metro en buurtbus) voor het kosteloos meereizen van een begeleider. De cliënt zelf betaalt wel. De kaart is 5 jaar geldig en wordt gratis verstrekt. Het aanvragen van een vervoersvoorziening wordt, na overleg met woonhuisleiding en wettelijke vertegenwoordiger, door het Zorgbureau verzorgd. 12

14 Bijlagen 13

15 Bijlage A voorbeeld begroting persoonlijke bestedingen Begroting uitgaven cliënten 2015 Naam cliënt Woonhuis Richtlijn voor het samenstellen van de individuele begroting Inkomsten cliënt (Wajong-AOW) Jaarlijks gemiddeld* netto te besteden bedrag ± 6000 Algemene kosten Bij het opstellen van de individuele begroting moet rekening gehouden worden met de volgende algemene kosten zoals: a. Bijdrage gemeenschappelijk fonds (voor cliënten van 18 jr. en ouder) 960 b. Persoonsgebonden waskosten (indien van toepassing) 768 c. Premies ziektekostenverzekering (indien van toepassing) ± 1300 Totaal algemene kosten (a+b+c) ± 3028 Blijft (gemiddeld!) over te besteden voor individuele begroting* ± 2972 *Het bedrag dat overblijft voor persoonlijke bestedingen is heel individueel en sterk afhankelijk van het individuele inkomen en/of vermogen van de cliënt, + evt. terugontvangen inkomstenbelasting/zorgtoeslag (zie rekenmodel informatieboekje 2015 blz.18 ) Genoemde inkomensbedragen en algemene kosten zijn bedoeld als richtlijn. Overleg hierover met de wettelijke vertegenwoordiger om richtbedrag te bepalen. Bij onduidelijkheid bij de wettelijke vertegenwoordiger, kan het Zorgbureau ondersteunen. Het advies is om behoudend om te gaan met het begroten van persoonlijke bestedingen. 1. Persoonlijke bestedingen (zie toelichting blz. 16) 405 Zakgeld 406 Vervoer 408 Contributie 409 Persoonlijke verzorging 410 Kleding / schoenen 411 Rookwaren 412 Uitstapjes (inclusief vervoer) 412 Vakantie (inclusief vervoer) 412 Begeleidingskosten personeel (apart begroten) 25, - uur Tijdens vakantie of bij extra activiteiten 414 Kamerinrichting 415 Media 416 Voeding 417 Attenties 421 Tijdschriften / abonnementen 426 Snoezelmateriaal / speelgoed 450 Diverse uitgaven (maximaal 100,-) A. Totaal persoonlijke bestedingen 0 14

16 2. Vrije Tijd 408 Contributie externe clubs Soos extern 120, - (2014) Prins Willem Alexanderband (excl. vervoer) 120, - (2014) Voetbalclub RKVVO 140, - (2014) 408 Vrije Tijd contributie exclusief vervoer inclusief vervoer Dartclub 62,- 186, - Drumband De Trom 46,- 248, - Koor De Severinoos 42,- 286, - Schaatsen 97,- 471, - Sjoelen 15,- 69, - Theater op de Berkt 108,- 158, - Volksdansen 75,- 262, - Djembee 280,- 420, - Voorlezen en samen zingen 33,- 58, - Groenworkshop (per workshop, max. 3x p jaar) 90,- 120, - Educatieve vorming (zie Educatiegids) variabel variabel B. Totaal Vrije Tijd 0 A. Totaal persoonlijke bestedingen 0 B. Totaal vrijetijdsbesteding 0 Totaalbedrag te verwachten uitgaven (A+B) 0 Naam teamleider Naam zorgcoördinator Naam wettelijk vertegenwoordiger Handtekening voor akkoord wettelijk vertegenwoordiger Datum 15

17 Toelichting begroting uitgaven cliënten Besteding Betreft 405 zakgeld Zakgeld 406 vervoer Taxi/bus/trein/brandstof/aanschaf fiets/brommer/verzekeringen 408 contributie Clubs intern en extern/educatie (inclusief massage) workshops 409 persoonlijke besteding Kapper (kapper Severinus tarievenlijst Intranet)/ pedicure/schoonheidsspecialiste/ luxe toiletartikelen/scheerapparatuur 410 Kleding/schoenen Kleding/schoenen 411 Rookwaren Rookwaren 412 Uitstapje Uitstapjes 412 Vakantie Vakantie 412 Begeleidingskosten personeel Personele kosten voor begeleiding tijdens vakantie. Personele kosten voor inzet bij extra activiteiten in de sfeer van vrije tijd en ontspanning, bovenop het dagprogramma. Tarief 25,- per uur. B.v. voor het aanbieden van extra activiteiten aan cliënten die niet op vakantie kunnen of willen en professionele begeleiding noodzakelijk is. 414 Kamerinrichting Inrichting kamer cliënt (extra boven basisinrichting) 415 Media Abonnement tv/internet/aanschaf dvd, cd/fotoapparatuur/telefoon 416 Voeding Versnaperingen/uit eten/familiedag/kookartikelen 417 Attenties Cadeau/bloemen (incl. verjaardagen)/ jubileum/kerst/sinterklaas 421 Tijdschrift abonnementen Losse tijdschriften/abonnementen op tijdschriften/speelo-theek 426 Snoezelmateriaal speelgoed Snoezelmateriaal/speelgoed/hobbymateriaal 450 Diverse uitgaven (maximaal 100, -) Diversen 450 Inzet huismeester Severinus Verrichtingen door huismeester aan eigendommen cliënt. Tarief 35,- per uur 16

18 Bijlage B Voorbeeld kwartaaloverzicht Raborekening Financieel overzicht Periode: t/m (1) Naam cliënt Rabobankrekening: Woonhuis Datum afschrift Cliëntnummer Blad Blad 1 van 2 (2) (3) (4) (5) Saldo d.d Totaal afgeschreven Totaal bijgeschreven Saldo d.d , , , ,00 (6) (7) (8) (9) Datum Omschrijving Bedrag BIJ Bedrag AF 401 Bijdrage gemeenschappelijk fonds GEMEENSCHAPPELIJK FONDS 1E K 238,00 Totaal 401 Bijdrage gemeenschappelijk fonds 238, Overboeking bankrekening thuis Overboeking bankrekening thuis 351,01 Totaal 402 Overboeking bankrekening thuis 351, Zorgverzekering VGZ 1E KW ,49 Totaal 403 Zorgverzekering 290, Zakgeld KAS01 ZAKGELD INCASSO , KAS01 ZAKGELD INCASSO ,00 Totaal 405 Zakgeld 30, Waskosten WASKOSTEN 1E KW ,00 Totaal 430 Waskosten 190, WAO/WIA uitkeringen UWV WAO/WIA DK09 294, UWV DK09 294, UWV WAO/WIA DK09 294,50 Totaal 517 WAO/WIA uitkeringen 883, Zorgtoeslag Zorgtoeslag MAAND JAN # 72, Zorgtoeslag MAAND FEB # 72, Zorgtoeslag MAAND MRT # 72,00 Totaal 523 Zorgtoeslag 216,00 17

19 Toelichting voorbeeld kwartaaloverzicht Rabobankrekening 1 Vermelding periode van het overzicht van inkomsten en uitgaven. 2 Beginsaldo kwartaal is gelijk aan eindsaldo van het vorige kwartaal. 3 Totaalbedrag van alle uitgaven in deze periode 4 Totaalbedrag van alle inkomsten in deze periode 5 Saldo einde kwartaal 6 Datum: hierop is de bij-/afschrijving bij de Rabobank geboekt. Bij Severinus kan het bedrag al eerder in de boekhouding zijn verwerkt. 7 De bovenste regel is de vaste omschrijving van de code. De volgende regels betreffen een uitgebreidere omschrijving, bijvoorbeeld: kas 07 = een uitgave via de kas van het woonhuis in de maand juli. Aan het einde van iedere rubriek volgt een totaaltelling per code. 8 Bedrag bij is de kolom waarin de ontvangsten staan 9 Bedrag af is de kolom waarin de uitgaven staan De uitgaven van persoonlijke bestedingen zijn per cliënt en per kwartaal zeer verschillend. De uitgaven worden aan het eind van ieder kwartaal geïncasseerd van de individuele Raborekening van de cliënt en bij onvoldoende saldo niet uitgevoerd. Vandaar dat het saldo toereikend moet zijn. Het standaard reservebedrag, dat met de cliëntenraad van Severinus is vastgesteld, bedraagt 1500, -. Rekenmodel inkomsten en uitgaven cliënten Op bijlage A staat een voorbeeldoverzicht van te verwachten persoonlijke uitgaven. Elk jaar stelt de zorgcoördinator met de wettelijke vertegenwoordiger dit overzicht op. Naast de individuele uitgaven zijn er (vaste) uitgaven die niet op de begroting worden vermeld. Door het invullen van het hieronder vermelde rekenmodel krijgt u een totaaloverzicht van de inkomsten en uitgaven per jaar. Als uitgangspunt kunt u de bedragen van het afgelopen jaar gebruiken (zie hiervoor de kwartaaloverzichten van de Raborekening). Inkomsten Per maand Per jaar Netto uitkering/pensioen 12 x Vakantiegeld Eventuele vervoerskostenvergoeding 12 x Eventuele terugontvangen belasting Eventuele tegemoetkoming studiekosten DUO 12 x Zorgtoeslag (maximaal 936, - per jaar 2015) 12 x.. Totaal inkomsten Uitgaven Per kwartaal Per jaar Eventuele te betalen inkomstenbelasting Eventuele premie begrafenisverzekering.... Totaal (vaste) uitgaven per jaar 18

20 Bijlage C Voorbeeldbrief kantongerecht Het kantongerecht vraagt curatoren en bewindvoerders om rekening en verantwoording af te leggen over het beheer van de financiën over een bepaalde periode. Bij het kantongerecht is de notitie uitleg en instructie ten behoeve van de bewindvoerder/curator verkrijgbaar. De curator/bewindvoerder dient voor het aankopen van duurzame goederen (fiets, meubels, e.d.) boven een door het kantongerecht vastgesteld bedrag vooraf schriftelijk toestemming aan te vragen. Uit correspondentie met het kantongerecht kunt u opmaken of deze verplichting ook voor u van toepassing is. Dit bedrag is voor ieder kantongerecht verschillend. Voor kantongerecht Eindhoven geldt dat er toestemming nodig is bij een bedrag hoger dan 1500, -. Een verzoekschrift voor toestemming van te verwachten uitgaven, zoals hierboven genoemd, is voor curatoren/bewindvoerders gelijk. Zie voorbeeldbrief. Op de brieven van het kantongerecht staat een CB/nr. (curatele) of BM/nr. (bewindvoering) vermeld. Dit nummer dient u bij alle correspondentie te vermelden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Zorgbureau of met de griffier van uw plaatselijk kantongerecht (Kantongerecht Eindhoven, tel ). Voorbeeldbrief Rechtbank Oost-Brabant Kanton Eindhoven* Afdeling Griffie Postbus AV EINDHOVEN Plaats en datum Betreft: CB/nr. of BM/nr.+ naam van de cliënt Geachte heer/mevrouw, Als (curator of bewindvoerder) van (naam cliënt) verzoek ik u toestemming te verlenen voor besteding van een bedrag van.. voor de aanschaf van (bijvoorbeeld: meubilair, fiets, kosten verblijf thuis, kosten uitstapjes/vakantie). Het saldo op de bankrekening(en) van betrokkene bedraagt per (datum) (totaalbedrag van alle bankrekeningen). Graag bereid tot nadere informatie, en in afwachting van uw toestemming, verblijf ik. Met vriendelijke groet, (naam, adres, telefoonnummer curator/bewindvoerder) * Op de correspondentie van het kantongerecht staat aan welk adres u de brief moet sturen. Bewaar een kopie voor uzelf. 19

Informatie Beheer en Besteding Cliëntgelden 2016

Informatie Beheer en Besteding Cliëntgelden 2016 Informatie Beheer en Besteding Cliëntgelden 2016 Veldhoven November 2015 0 Beheer en Besteding Cliëntgelden Inhoud 1 Inleiding...2 2 Inkomsten / uitgaven cliënten...3 2.1 Inkomsten... 3 Uitkeringen...

Nadere informatie

Begroting 2016 Gemeenschappelijk fonds Cliëntgelden

Begroting 2016 Gemeenschappelijk fonds Cliëntgelden Begroting 2016 Gemeenschappelijk fonds Cliëntgelden Veldhoven november 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Begroting Gemeenschappelijk fonds... 3 3. Toelichting begroting... 4 1 1. Inleiding Gemeenschappelijk

Nadere informatie

Informatie Beheer en Besteding Cliëntgelden 2017

Informatie Beheer en Besteding Cliëntgelden 2017 Informatie Beheer en Besteding Cliëntgelden 2017 Veldhoven November 2016 0 Beheer en Besteding Cliëntgelden Inhoud Inhoud...1 1. Inleiding...2 Algemeen... 2 2. Inkomsten/uitgaven Cliënt...3 2. 1 Inkomsten...

Nadere informatie

Overzicht cliëntgebonden kosten 2015. Wat betaalt Severinus? Wat betaalt de cliënt?

Overzicht cliëntgebonden kosten 2015. Wat betaalt Severinus? Wat betaalt de cliënt? Overzicht cliëntgebonden kosten 2015 Wat betaalt? Wat betaalt de cliënt? Veldhoven November 2014 1 Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 is de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) vervangen door

Nadere informatie

Overzicht cliëntgebonden kosten Wat betaalt Severinus? Wat betaalt de cliënt?

Overzicht cliëntgebonden kosten Wat betaalt Severinus? Wat betaalt de cliënt? Overzicht cliëntgebonden kosten 2017 Wat betaalt Severinus? Wat betaalt de cliënt? Veldhoven November 2016 Inleiding In de Wet Langdurige Zorg (WLZ) is vastgelegd op welke producten en diensten een cliënt

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.528 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 brochure bronnen de brochure Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 van het CAK (uitgave november 2012). De brochure is ook

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand december 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand december 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Nieuwsbrief van de maand december 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Geachte lezers. De Cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst probeert het minimabeleid van Hulst ten gunste van u te

Nadere informatie

WIE ZIJN WIJ? VERANTWOORDELIJKHEID

WIE ZIJN WIJ? VERANTWOORDELIJKHEID VERANTWOORDELIJKHEID WIE ZIJN WIJ? Pro Bewind is een kantoor dat zich richt op curatele, mentorschap of een combinatie van bewindvoering en mentorschap. Het kantoor is gevestigd in Valkenswaard. Pro Bewind

Nadere informatie

Handleiding administratie bewindvoering

Handleiding administratie bewindvoering Handleiding administratie bewindvoering Inhoud: Algemeen... 2 Financieel overzicht... 2 Kas... 4 Betaalrekening... 5 Spaarrekening(en)... 7 Jaarafsluiting... 8 v20100507 1 Algemeen Alleen de witte cellen

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer)

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Klanten 2013 Wat krijgt u van het CAK? Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie

Nadere informatie

Eigen bijdrage 2016. Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen

Eigen bijdrage 2016. Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen Eigen bijdrage 2016 Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

De Wmo en vervoersvoorzieningen. mei 2012

De Wmo en vervoersvoorzieningen. mei 2012 De Wmo en vervoersvoorzieningen mei 2012 De Wet maatschappelijke ondersteuning(wmo) De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen en actief

Nadere informatie

Identiteitsbewijs Bankrekening Aanvragen DigID code Rechtsbeschermingsmaatregelen zoals bewindvoering/curatorschap/mentorschap

Identiteitsbewijs Bankrekening Aanvragen DigID code Rechtsbeschermingsmaatregelen zoals bewindvoering/curatorschap/mentorschap Regelingen Beste ouders/verzorgers, Wij willen u graag informeren met welke regelingen en zaken u te maken kunt krijgen als uw zoon of dochter in de transitiefase van het Breda College komt. D.m.v. onderstaande

Nadere informatie

Inleiding. Bij het samenstellen van deze brochure is gebruik gemaakt van de informatie over de AWBZ welke te vinden is op www.cvz.

Inleiding. Bij het samenstellen van deze brochure is gebruik gemaakt van de informatie over de AWBZ welke te vinden is op www.cvz. AWBZ Brochure Inleiding De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) bepaalt welke kosten voor rekening van S&L Zorg komen en welke kosten de cliënt zelf moet dragen. Hierin vinden voortdurend veranderingen

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand / zorgkosten

Aanvraag bijzondere bijstand / zorgkosten Aanvraag bijzondere bijstand / zorgkosten Waarom dit formulier? Met dit formulier vraagt u een vergoeding aan als u bijzondere zorgkosten heeft die u niet kunt betalen en ook niet vergoed krijgt. Ruimte

Nadere informatie

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier.

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Wet langdurige zorg Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen (Wmo) www.hetcak.nl

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen DEZE FOLDER IS VOOR U Voor iemand met een laag inkomen is het moeilijker rond komen. Een groot deel van het inkomen gaat op aan huur en huishoudgeld. Geld om uw kinderen

Nadere informatie

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier.

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Wet langdurige zorg Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen (Wmo) www.hetcak.nl

Nadere informatie

Specifieke zorgkosten aftrekbaar Belastingvoordeel, ook over 2009

Specifieke zorgkosten aftrekbaar Belastingvoordeel, ook over 2009 Specifieke zorgkosten aftrekbaar Belastingvoordeel, ook over 2009 Geld terug van de Belastingdienst. Het kan nog steeds. Hebt u een handicap of chronische ziekte, dan is de kans groot dat u gebruik kunt

Nadere informatie

Voor wie zijn de kosten? Regeling doorbelasting bewonerskosten OlmenEs

Voor wie zijn de kosten? Regeling doorbelasting bewonerskosten OlmenEs Voor wie zijn de kosten? Regeling doorbelasting bewonerskosten OlmenEs Januari 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding.. 3 2. Overzicht wie wat betaalt... 4 3. Kostenoverzicht.. 7 2 1. Inleiding Op basis van de

Nadere informatie

Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten

Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten Jasja Bos Marcel Warnaar

Nadere informatie

Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder

Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder Wat is bijzondere bijstand? Bijzondere bijstand is een uitkering die bedoeld is om extra of hoge kosten mee te kunnen betalen. U kunt recht hebben op bijzondere

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Tarieven 2013 PGB en PARTICULIER

Tarieven 2013 PGB en PARTICULIER Tarieven PGB en ICULIER Soort financiering Product Product omschrijving Activiteit omschrijving PGB/ BEG-DAG Begeleiding individueel Werkdagen 7-20u PGB/ BEG-DAG Begeleiding individueel PGB/ BEG-DAG Begeleiding

Nadere informatie

Leidraad Wel of geen ongehuwden AOW?

Leidraad Wel of geen ongehuwden AOW? Leidraad Wel of geen ongehuwden AOW? De gevolgen voor het AOW-pensioen en de eigen bijdrage AWBZ als uw partner in een verpleeg- of verzorgingshuis verblijft. Deze leidraad is bedoeld voor echtparen waarvan

Nadere informatie

Informatie Collectieve zorgverzekering 2016

Informatie Collectieve zorgverzekering 2016 Informatie Collectieve zorgverzekering 2016 Een goede zorgverzekering is belangrijk. Voor mensen met een laag inkomen biedt Ferm Werk een collectieve zorgverzekering aan bij VGZ of Zorg en Zekerheid. U

Nadere informatie

Gemeente Noord Beveland

Gemeente Noord Beveland Gemeente Noord Beveland Aan inwoners 65- en 65+ Gemeente Noord-Beveland M.A. de Ruijterlaan 2 Postbus 2118 4460 MC GOES Tel. (0113) 249 Fax. 0113-230876 Bankrelatie: BNG 's-gravenhage Banknr. 28 50 66

Nadere informatie

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl)

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Particulieren kunnen door de Regeling dienstverlening aan huis gemakkelijk iemand inhuren voor klussen in en om het huis. Zij hoeven voor deze huishoudelijke

Nadere informatie

Wie betaalt welke kosten?

Wie betaalt welke kosten? Wie betaalt welke kosten? Kostenverdeling tussen cliënt en Gemiva-SVG Groep Zonder verblijf met Volledig pakket Thuis (VPT) Wat staat er in deze folder? Cliënten die bij de Gemiva-SVG Groep wonen, krijgen

Nadere informatie

Aanvraag regeling chronisch zieken en gehandicapten

Aanvraag regeling chronisch zieken en gehandicapten Aanvraag regeling chronisch zieken en gehandicapten U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar: Gemeente Wijdemeren Afdeling Sociaal Domein Antwoordnummer

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen 2017 DEZE FOLDER IS VOOR U Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om rond te komen. Een groot deel van het inkomen

Nadere informatie

Koepelorganisatie Zorg Burgerparticipatie in de gemeente Sluis

Koepelorganisatie Zorg Burgerparticipatie in de gemeente Sluis Project AWBZ Projectleider: L.de Baere E mail: debaere@zeelandnet.nl Tel.nr. 0117 492175 Koepelorganisatie Zorg Burgerparticipatie in de gemeente Sluis Consequenties van de wijziging Algemene Wet Bijzondere

Nadere informatie

Deze brief gaat over reiskosten. Wij denken dat dit voor u van belang is omdat uw kind elke dag met het openbaar vervoer reist.

Deze brief gaat over reiskosten. Wij denken dat dit voor u van belang is omdat uw kind elke dag met het openbaar vervoer reist. Aan de ouders/verzorgers van leerlingen in het Gereformeerd Voortgezet Onderwijs Zwolle, mei 2014 Ons kenmerk: 14-21.GH.lz Betreft: Tegemoetkoming reiskosten naar Gereformeerd Voortgezet Onderwijs (VO)

Nadere informatie

Algemene tegemoetkoming

Algemene tegemoetkoming INFORMATIE 2010 Algemene tegemoetkoming Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) CAK Sinds 2009 voert het CAK een aantal taken binnen de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Voornamen m/v * Telefoon privé. Telefoon werk. E-mailadres

Voornamen m/v * Telefoon privé. Telefoon werk. E-mailadres Vragenformulier ten behoeve het verzorgen van een belastingaangifte over het jaar 2015 * (slechts één formulier benodigd voor betrokkene en eventueel echtgenoot c.q. partner/samenwonende). 1. ALGEMEEN

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden met een PGB Wmo

Hulp bij het huishouden met een PGB Wmo Hulp bij het huishouden met een PGB Wmo Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt besteden en waar u naartoe wilt gaan. Gewoon zijn

Nadere informatie

Vervoersmogelijkheden voor. gehandicapten zieken en ouderen

Vervoersmogelijkheden voor. gehandicapten zieken en ouderen Vervoersmogelijkheden voor gehandicapten zieken en ouderen Deze brochure geeft informatie over vervoersmogelijkheden voor gehandicapten, zieken en ouderen in Krimpen aan den IJssel Inhoud Wmo-vervoer Belbus

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014 gemeentebestuur N D ^ Postbus 15 1440 AA Pui telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014 betreft Decentralisatie compensatieregelingen Wtcg en

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Te verwachten vragen naar aanleiding van stopzetten werkzaamheden SCG

Te verwachten vragen naar aanleiding van stopzetten werkzaamheden SCG Te verwachten vragen naar aanleiding van stopzetten werkzaamheden SCG Stoppen VN Verdrag Waarom stopt SCG met de administratie voor de onder bewind/curatele gestelde cliënten? De Rechtbank wil dat de bewindvoerder

Nadere informatie

Beter Bewind Omdat het altijd beter kan...

Beter Bewind Omdat het altijd beter kan... Beter Bewind Omdat het altijd beter kan... Beschermings bewind, budgetbeheer en budgetcoaching. AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWING 1. Persoonsgegevens Gegevens betrokkene Gegevens partner Achternaam

Nadere informatie

Voor wie zijn de kosten? Regeling doorbelasting bewonerskosten. OlmenEs

Voor wie zijn de kosten? Regeling doorbelasting bewonerskosten. OlmenEs Voor wie zijn de kosten? Regeling doorbelasting bewonerskosten OlmenEs 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzicht wie wat betaalt 4 3. Kostenoverzicht 8 2 1. Inleiding Op basis van de Wet langdurige

Nadere informatie

Opmerkingen n.a.v. het voorstel nieuwe regeling financiële en tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.

Opmerkingen n.a.v. het voorstel nieuwe regeling financiële en tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. Laarseweg 14 8171PP Vaassen Telefoon: 0578-575305 Fax: 0578-575 303 E-mail: info@sofiad.nl Bankrelatie ING nr. 67.80.34.516 Becon nr. 465276 Opmerkingen n.a.v. het voorstel nieuwe regeling financiële en

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de eigen bijdrage

Vragen en antwoorden over de eigen bijdrage Vragen en antwoorden over de eigen bijdrage Wat is eigen bijdrage? In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is geregeld dat u een beroep kunt doen op de gemeente wanneer u hulpmiddelen of zorg nodig

Nadere informatie

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Subsidie chronisch zieken en ouderen 2014

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Subsidie chronisch zieken en ouderen 2014 invullen iinvullen Aanvraag Subsidie chronisch zieken en ouderen 2014 In te vullen door SoZaWe: Datum ontvangst Cliëntnummer Werkprocesnummer Consulent Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitkeringsadministratie

Nadere informatie

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren.

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren. Weet u hoe u een bijdrage kunt krijgen voor de kosten die u maakt? Verschillende vergoedingen van de gemeente zijn mogelijk als de kosten voor u te hoog oplopen. Dat is mooi, maar tegelijkertijd lastig.

Nadere informatie

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012 De Wmo en de inkomensondersteuning Zorgpoort mei 2012 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden voor volwassenen

Het Persoonsgebonden voor volwassenen Het Persoonsgebonden budget voor volwassenen Lwdvoorelkaar over werk, jeugd en zorg in de gemeente Leeuwarden inhoud Het Persoonsgebonden budget Het Persoonsgebonden budget Over het Pgb Een Pgb aanvragen

Nadere informatie

Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden

Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Nadere informatie

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Leven met een chronische ziekte of handicap brengt vaak extra kosten met zich mee. Door

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden beschermingsbewind

Algemene voorwaarden beschermingsbewind Bureau Financieel Beheer Groningen (BFB Groningen), hierna te noemen opdrachtnemer en Naam : Naam :... Geboren : Geboren :.. Wonende te: BSN :.. BSN : hierna (indien van toepassing: gezamenlijk) te noemen

Nadere informatie

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER Registratienr.: Openbaar Onderwerp Compensatie wegvallen Wtcg en CER Samenvatting De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatieregeling eigen risico (CER) zijn afgeschaft.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen JANUARI, 2010 In deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de volgende onderwerpen: de individuele bijzondere bijstand; de categoriale bijzondere bijstand;

Nadere informatie

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)?

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Veel gestelde vragen Aanbod Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Zorg wordt steeds duurder, daarom is het belangrijk dat u goed verzekerd bent. De overheid betaalde tot 2014

Nadere informatie

Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten?

Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten? Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten? Het beheer van uw budget Zodra het bewind is uitgesproken, wordt u door de rechtbank ingeschreven in het bewindsregister. Als de beschikking vanuit de

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Presentatie VSO De Brug

Presentatie VSO De Brug Presentatie VSO De Brug Datum : 25 maart 2015 Namen : Susan Boogaarts Sigrid Ketel Introductie Stichting Cliënt Support, gevestigd in Amersfoort Administratiekantoor voor bewindvoerders / curatoren van

Nadere informatie

S08-0019/mvc/rs. Buitengewone uitgaven stap voor stap Haal voordeel uit uw belastingaangifte. Door Kees Dijkman

S08-0019/mvc/rs. Buitengewone uitgaven stap voor stap Haal voordeel uit uw belastingaangifte. Door Kees Dijkman /mvc/rs U leeft met een handicap, een chronische ziekte of arbeidsongeschiktheid. Dat betekent dat u kosten maakt. Daar staan lang niet altijd vergoedingen tegenover. Toch kunt u een deel van die kosten

Nadere informatie

Amerpoort. Irma Kramp & Alfons Klarenbeek. Vrijdag 6 nov

Amerpoort. Irma Kramp & Alfons Klarenbeek. Vrijdag 6 nov Amerpoort a.klarenbeek@amerpoort.nl i.kramp@amerpoort.nl Irma Kramp & Alfons Klarenbeek Vrijdag 6 nov 2015 Missie van Amerpoort Samen werken aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking

Nadere informatie

Bewindvoering, mentorschap en curatele

Bewindvoering, mentorschap en curatele Bewindvoering, mentorschap en curatele Tot de leeftijd van 18 jaar wordt bereikt zijn de ouders de wettelijke vertegenwoordigers van een persoon. Zodra men 18 jaar wordt is men zijn/haar eigen wettelijke

Nadere informatie

Uw kind wordt 18. Wat verandert er?

Uw kind wordt 18. Wat verandert er? Uw kind wordt 18. Wat verandert er? Dat betekent dat uw zoon of dochter nu officieel volwassen is en zelf financiële beslissingen mag nemen. Een hele verantwoordelijkheid! Bereid uw kind daar goed op voor.

Nadere informatie

U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar:

U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar: Onderwerp: Aanvraag regeling chronisch zieken en gehandicapten U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar: Gemeente Wijdemeren Afdeling Sociaal Domein

Nadere informatie

Aanvraagformulier collectieve zorgverzekering minima 2015

Aanvraagformulier collectieve zorgverzekering minima 2015 Aanvraagformulier collectieve zorgverzekering minima 2015 datum ontvangst: Clientnr: Werkprocesnr: 1. Uw gegevens ( kopie paspoort of identiteitskaart bijvoegen) Burgerservicenummer Voorletters en naam

Nadere informatie

Eigen bijdrage Wmo 2009. Informatie

Eigen bijdrage Wmo 2009. Informatie Eigen bijdrage Wmo 2009 Informatie CAK Het CAK berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wmo en is verantwoordelijk voor de financiering van AWBZ-instellingen.

Nadere informatie

Aanvraag Tegemoetkoming 2016 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden

Aanvraag Tegemoetkoming 2016 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Aanvraag Tegemoetkoming 2016 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Nadere informatie

AANVRAAG TEGEMOETKOMING CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN 2016

AANVRAAG TEGEMOETKOMING CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN 2016 AANVRAAG TEGEMOETKOMING CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN 2016 Dit aanvraagformulier is bedoeld voor het aanvragen van een tegemoetkoming van 385,- voor personen die hoge zorgkosten hebben door een chronische

Nadere informatie

Aanvraag- en inlichtingenformulier Bijzondere Bijstand

Aanvraag- en inlichtingenformulier Bijzondere Bijstand Maatschappelijke Zaken Aanvraag- en inlichtingenformulier Bijzondere Bijstand Vul dit formulier in, voeg de bewijsstukken en eventuele bijlagen toe en stuur het naar: Afdeling Maatschappelijke Zaken, Team

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij Siloah

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij Siloah Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij, versie 3.0, september 2013 Voor alle informatie geldt: wijzigingen voorbehouden. Kijk voor de meest actuele informatie op www.siloah.nl.

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Wmo2015

Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Wat is de Wmo2015 en wat gaat er veranderen? De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning. De wet is er voor mensen die hulp nodig hebben om aan de samenleving te

Nadere informatie

Brochure. Vervoer. voor gehandicapten, zieken en ouderen

Brochure. Vervoer. voor gehandicapten, zieken en ouderen Brochure Vervoer voor gehandicapten, zieken en ouderen Deze brochure geeft informatie over vervoersmogelijkheden voor gehandicapten, zieken en ouderen in Krimpen aan den IJssel. Inhoud Wmo-vervoer Belbus

Nadere informatie

informatie over de eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen

informatie over de eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen informatie over de eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen 2016 Inhoudsopgave Inleiding 5 1 Eigen bijdrage 7 2 Maximale periodebijdrage 8 3 Kosten van de voorziening 11 4 Hoe lang betaalt u de eigen bijdrage?

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Uw aantekeningen ... Inhoudsopgave Inleiding 3 ...

Inhoudsopgave. Uw aantekeningen ... Inhoudsopgave Inleiding 3 ... Uw aantekeningen... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 De mogelijkheden op een rij 4 1. Bijdrage maatschappelijke activiteiten (RBMA) 4 2. Extra bijdrage voor ouderen 4 3. Tegemoetkoming voor chronisch

Nadere informatie

Vergoedingen en kosten

Vergoedingen en kosten Vergoedingen en kosten informatie voor cliënten www.pleyade.nl Wonen en zorg bij Pleyade Informatie over vergoedingen en kosten Wanneer u zorg krijgt op basis van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Buitengewone uitgaven

Buitengewone uitgaven BELASTINGEN 2007 Buitengewone uitgaven Mezzo Auteur : Ina Hoek Bunnik, januari 2008 - Pagina 1 van 7 - Uit diverse onderzoeken blijkt dat mensen recht hebben op teruggaaf via de Belastingdienst, maar dat

Nadere informatie

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt!

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt! Informatie over inkomensondersteuning 2012 Gemeente Medemblik Er is meer mogelijk dan u denkt! Heeft u een laag inkomen en weinig eigen vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om

Nadere informatie

2. Vraag: Antwoord: 3. Vraag:

2. Vraag: Antwoord: 3. Vraag: Vragen en antwoorden van de 10 meest verwachte vragen over de Regeling eenmalige financiële tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2015 Gemeente Waalwijk. 1.Vraag:Ik heb geen brief gehad van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden beschermingsbewind

Algemene voorwaarden beschermingsbewind Bureau Financieel Beheer Groningen (BFB Groningen), hierna te noemen opdrachtnemer en Naam : Naam :... Geboren : Geboren :.. Wonende te: BSN :.. BSN : hierna (indien van toepassing: gezamenlijk) te noemen

Nadere informatie

Algemene vragen en antwoorden

Algemene vragen en antwoorden Veel gestelde vragen Tegemoetkoming meerkosten zorg Algemene vragen en antwoorden Wat is de Tegemoetkoming meerkosten Zorg? Het is een geldbedrag van de gemeente voor mensen met een laag inkomen die extra

Nadere informatie

Koopkracht van 65-plussers 2012-2013

Koopkracht van 65-plussers 2012-2013 Koopkracht van 65-plussers 2012-2013 Berekeningen Prinsjesdag 2012 In opdracht van de ouderenbonden Unie KBO, PCOB en NVOG Nibud, september 2012 Koopkracht van 65-plussers in 2013 / 1 Koopkracht van 65-plussers

Nadere informatie

MEMO. Lokaal. Geachte raad,

MEMO. Lokaal. Geachte raad, MEMO Aan: De gemeenteraad Van: Het college van B&W Onderwerp: Overzicht van minimaregelingen 3 november 2015 Bijlage: bijstandsnormen hoogbijstand Afschrift aan: snor Geachte raad, Op uw verzoek, gedaan

Nadere informatie

Aftrekposten aangifte Inkomstenbelasting. John Hesen

Aftrekposten aangifte Inkomstenbelasting. John Hesen Aftrekposten aangifte Inkomstenbelasting John Hesen Aftrekposten aangifte Inkomstenbelasting Introductie Taak bewindvoerder tegenover budgetbeheer Vooringevulde aangifte Persoonsgebonden aftrek en dan

Nadere informatie

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Voor de algemene tegemoetkoming vanuit de Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) over 2013 zijn de voorwaarden voor zorggebruik gewijzigd. Daarnaast

Nadere informatie

INFORMATIE. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2009

INFORMATIE. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2009 INFORMATIE Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2009 Zorg met Verblijf > Zorg met Verblijf > Hoe werkt de AWBZ? Wanneer krijgt u AWBZ-zorg? AWBZ Moet u vanwege een ziekte, een handicap of ouderdom worden opgenomen

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën.

Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën. Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën. Beschrijving van de eigen bijdrage systematiek Deze bijlage geeft een beschrijving van de wijze waarop de eigen

Nadere informatie

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE afdoening:

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE afdoening: reg.nummer: GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Ingekomen: afdoening: datum: weeklijst/volgnr.: notulen/volgnr.: paraaf: Collegebesluit: ONDERWERP : Vergoeding kosten aan chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Onderwerp: Overzicht maatregelen Terneuzen ter voorkoming van stapeling zorgkosten.

Onderwerp: Overzicht maatregelen Terneuzen ter voorkoming van stapeling zorgkosten. Postadres: Postbus 35, 4530 AA Terneuzen Bezoekadres: Stadhuisplein 1, 4531 GZ Terneuzen Telefoon: 14 0115 Vanuit buitenland: +31 115 455 000 E-mail : gemeente@terneuzen.nl Internet: www.terneuzen.nl Bij

Nadere informatie

Brijker YW Bewindvoerder/Curator

Brijker YW Bewindvoerder/Curator Dit reglement geeft in een aantal artikelen een beschrijving van hoe bewindvoering/curatele wordt uitgevoerd door. Artikel 1: Algemene bepaling De bewindvoering/curatele wordt uitgevoerd volgens wettelijke

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf met behandeling bij Siloah

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf met behandeling bij Siloah Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf met behandeling bij Siloah Siloah, versie 3.0, september 2013 Voor alle informatie geldt: wijzigingen voorbehouden. Kijk voor de meest

Nadere informatie

Aftrekposten voor de aangifte 2008

Aftrekposten voor de aangifte 2008 Aftrekposten voor de aangifte 2008 Geld terug van de Belastingdienst. Het kan. De teruggave kan oplopen tot honderden euro's, alleen al door de standaard aftrekposten die u verder niet hoeft te verantwoorden.

Nadere informatie