Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen JANUARI, 2010 In deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de volgende onderwerpen: de individuele bijzondere bijstand; de categoriale bijzondere bijstand; de financiële tegemoetkoming in de kosten van maatschappelijke participatie; de financiële bijdrage in de schoolkosten; langdurigheidstoeslag het Noodfonds; en de wijze waarop u deze voorzieningen kunt aanvragen. In een apart persbericht wordt u over de kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen geïnformeerd. Dit is een brochure met informatie over het minimabeleid bij de Gemeente Schagen. Inleiding Het minimabeleid omvat alle regelingen en voorzieningen binnen en buiten de WWB die minima helpen om rond te komen, te weten: binnen de WWB: (individuele) bijzondere bijstand; categoriale bijzondere bijstand. buiten de WWB: voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie. kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen. Individuele bijzondere bijstand Bijzondere bijstand is een voorziening voor mensen met een inkomen rond bijstandsniveau. Als zij in bijzondere omstandigheden noodzakelijke kosten moeten maken die zij zelf niet kunnen betalen, kan de gemeente bijzondere bijstand verlenen. De gemeente kan bijvoorbeeld de eigen bijdrage thuiszorg vergoeden, maar ook extra hoge stookkosten door reumaklachten. Ook kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden bijzondere bijstand verlenen voor de kosten van aanschaf van een computer. Alleen voor kosten die echt noodzakelijk zijn, kunt u een beroep doen op bijzondere bijstand. Ook moet u geen gebruik kunnen maken van een andere voorziening, bijvoorbeeld van een aanvullende ziektekostenverzekering. Bijzondere bijstand is bedoeld voor mensen met een laag inkomen en weinig of geen eigen vermogen. Iedereen met een inkomen op of rond het bijstandsniveau kan een beroep doen op bijzondere bijstand: mensen met een bijstandsuitkering maar ook bijvoorbeeld mensen met een uitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong). Elke gemeente stelt zelf de voorwaarden voor het geven van bijzondere bijstand vast. De gemeente Schagen heeft deze voorwaarden vastgelegd in het Verstrekkingenboek. In dit verstrekkingenboek heeft de gemeente Schagen vastgelegd voor welke kostensoorten onder welke voorwaarden tot welk bedrag bijzondere bijstand kan worden verleend. Het Verstrekkingenboek vindt u op de website van de gemeente Schagen: Categoriale bijzondere bijstand Bijzondere bijstand is geld van de gemeente voor bijzondere, noodzakelijke kosten. Het gaat om individuele kosten. Een gemeente kan ook beslissen een hele groep mensen een bedrag voor bijzondere extra kosten te geven. Dit wordt categoriale bijzondere bijstand genoemd. Gemeenten kunnen categoriale bijzondere bijstand verstrekken voor: - personen van 65 jaar of ouder ten behoeve van: 1. de kosten van vervanging van duurzame gebruiksgoederen - personen van 18 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar ten behoeve van onder andere: 1. de kosten van een chronische ziekte of handicap; 2. de kosten van deelname van schoolgaande kinderen aan sport, cultuur of andere activiteiten gericht op maatschappelijke participatie van deze kinderen.

2 Tot slot kunnen gemeenten aan personen van 18 jaar of ouder bijzondere bijstand verlenen in de vorm van een collectieve (aanvullende) ziektekostenverzekering. Gemeenten mogen zelf bepalen of en hoeveel categoriale bijzondere bijstand wordt gegeven. De gemeente Schagen heeft met betrekking tot de categoriale bijzondere bijstand het volgende beleid vastgesteld. Aanvullende Zorgverzekering Gemeenten (AZG) U heeft recht op categoriale bijzondere bijstand in de vorm van een aanvullende zorgverzekering, als u voldoet aan de volgende voorwaarden: De categoriale bijzondere bijstand wordt toegekend voor de duur van maximaal één kalenderjaar (van 1 januari tot 1 januari), hetgeen betekent dat u, als u in het daarop volgende kalenderjaar ook aanspraak wilt maken op categoriale bijzondere bijstand, hiertoe vóór 1 oktober van enig jaar een nieuwe aanvraag moet indienen. In de maand september ontvangt u van de gemeente het aanvraagformulier. Het vorenstaande geldt niet als u een bijstandsuitkering (een WWB, Ioaw- of Ioaz-uitkering) van de gemeente Schagen ontvangt. In dat geval loopt de categoriale bijzondere bijstand automatisch door. Degene die tot deze groep behoort, behoeft dus niet elk jaar opnieuw een aanvraag in te dienen. Kosten maatschappelijke participatie van uw kind(eren) Onder maatschappelijke participatie wordt verstaan de deelname aan sociaalmaatschappelijke, sociaal-culturele, educatieve, sportieve en recreatieve voorzieningen. U heeft recht op categoriale bijzondere bijstand in de kosten van maatschappelijke participatie van uw kind, als u voldoet aan de volgende voorwaarden: vermogensgrens van de Wet werk en bijstand (zie onderstaande tabel); - uw kind is ten tijde van indiening van de aanvraag minderjarig en u ontvangt kinderbijslag ten behoeve van dat kind; - uw kind volgt ten tijde van indiening van de aanvraag onderwijs of beroepsonderwijs (basisschool, VMBO, MBO, HAVO,VWO). De categoriale bijzondere bijstand bedraagt 100,00 per kind per jaar. U dient wel nota s te overleggen, bijvoorbeeld een bewijs dat uw kind lid is van een sportvereniging, of een internetabonnement. De gemeente verlangt bewijsstukken, omdat zij er zeker van wil zijn dat de categoriale bijzondere bijstand te goede komt aan het kind. Verstrekking van een computer U heeft recht op de verstrekking van een computer als u voldoen aan de volgende criteria: - u heeft één (of meer) ten laste komend(e) kind(eren) in de leeftijd van 6 tot 18 jaar; - uw kinderen dienen onderwijs of beroepsonderwijs te volgen; - uw inkomen is gedurende een periode van één jaar voorafgaande aan de indiening van de aanvraag lager geweest dan 110% van de bijstandsnorm; - uw vermogen ligt beneden de vermogensgrens van de WWB. Er kan maximaal één computer per huishouden worden verstrekt. De computer wordt verstrekt in natura en niet in de vorm van een geldbedrag. Vervanging duurzame gebruiksgoederen (TV, DVD, wasmachine, etc.) U heeft recht op categoriale bijzondere bijstand in de kosten van vervanging van duurzame gebruiksgoederen, als u voldoet aan de volgende voorwaarden: - u bent ten tijde van de indiening van de aanvraag 65 jaar of ouder;

3 - u bewoont ten tijde van de indiening van de aanvraag een zelfstandige woning 1 ; - uw inkomen is gedurende een periode van ten minste drie jaar voorafgaande aan de indiening van de aanvraag lager geweest dan 110% van de op u van toepassing zijnde bijstandsnorm (zie onderstaande tabel); De categoriale bijzondere bijstand bedraagt voor gehuwden en alleenstaande ouders 750,00 en voor alleenstaanden 500,00 en wordt eenmaal in de drie jaar verstrekt. Chronisch zieken en gehandicapten U heeft recht op categoriale bijzondere bijstand in de kosten welke verband houden met de ziekte of handicap van u of uw minderjarig kind, als u voldoet aan de volgende voorwaarden: - u of uw minderjarig kind waarvoor u kinderbijslag ontvangt is chronisch ziek. Tot de groep chronisch zieken en gehandicapten behoort degene die: a. een indicatie heeft voor AWBZ-zorg; b. in aanmerking is gebracht voor hulp bij het huishouden, een woon-, rolstoel- of vervoersvoorziening ingevolge de Wet maatschappelijke ondersteuning; c. in aanmerking is gebracht voor een invalidenparkeerkaart; d. die recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, berekend naar een arbeidsongeschiktheid van ten minste 80% dan wel recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van hoofdstuk 6 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen; of e. ten minste op jaarbasis 180 dagdoseringen gebruikt van een door een huisarts of specialist voorgeschreven geneesmiddel. Als geen van bovenstaande punten (a tot en met e) op u van toepassing is, maar u meent wel tot de groep chronisch zieken of gehandicapten te behoren, dan zal de gemeente een onafhankelijke adviesinstantie, bijvoorbeeld het CIZ of de GGD, inschakelen die zal onderzoeken of u inderdaad als chronisch ziek of gehandicapt kan worden aangemerkt. De categoriale bijzondere bijstand bedraagt 175,00 per persoon per jaar. Voorziening ter bevordering van maatschappelijke participatie U heeft recht op een financiële tegemoetkoming in de kosten van deelname aan sociaalmaatschappelijke, sociaal-culturele, educatieve sportieve en recreatieve voorzieningen, als u voldoet aan de volgende voorwaarden: - uw inkomen is gedurende een periode van één jaar voorafgaand aan de datum van indiening van de aanvraag lager geweest dan 110% van de op u van toepassing zijnde bijstandsnorm (zie onderstaande tabel); Personen die WSF of WTS ontvangen of zijn gedetineerd, hebben geen recht op deze financiële tegemoetkoming. De financiële tegemoetkoming bedraagt voor: gehuwden 201,60; alleenstaande ouders 161,28; alleenstaanden 100,80. De financiële tegemoetkoming wordt een maal per jaar verstrekt. 1 Betreft een woning die een eigen toegang heeft en waarin de wezenlijke voorzieningen, zoals een was- en kookgelegenheid en een toilet, niet met bewoners van andere woon- ruimte behoeven te worden gedeeld. Een kamer in een verzorgingstehuis wordt ook aangemerkt als een zelfstandige woning. Een kamer in een verpleeginrichting echter niet.

4 Bijdrage in de schoolkosten U komt in aanmerking voor een bijdrage in de schoolkosten, als u voldoet aan de volgende voorwaarden: - u staat ten tijde van indiening van de aanvraag ingeschreven bij de GBA van de gemeente Schagen; - uw minderjarige kind volgt basisonderwijs (lagere school); - uw inkomen is gedurende een periode van ten minste één jaar voorafgaande aan indiening van de aanvraag gelijk of lager geweest dan 110% van de bijstandsnorm (zie tabel); vermogensgrens van de Wet werk en bijstand (zie tabel). De bijdrage bedraagt 91,00 per kind per schooljaar. Het verstrekken van een tegemoetkoming in de schoolkosten aan leerplichtige kinderen in het voortgezet onderwijs wordt niet noodzakelijk geacht, nu deze groep reeds op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten een tegemoetkoming ontvangt die de schoolkosten nagenoeg dekt. Langdurigheidstoeslag Het doel van de langdurigheidstoeslag is een tegemoetkoming voor diegenen die langdurig van het sociaal minimum afhankelijk zijn en geen uitzicht hebben op inkomensverbetering. De hoogte van de langdurigheidstoeslag bedraagt voor gehuwden/samenwonenden 500,50 per jaar, voor een alleenstaande ouder 449,25 per jaar en voor een alleenstaande 350,75 per jaar. Een persoon kan slechts eenmaal binnen een periode van 12 maanden in aanmerking komen voor een langdurigheidstoeslag Om aanspraak te kunnen maken op een langdurigheidstoeslag, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden: u dient 21 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar te zijn; u dient gedurende een ononderbroken periode van zesendertig (36) maanden een inkomen te hebben gehad dat niet hoger was dan 105% van de geldende bijstandsnorm; uw vermogen is lager dan de in artikel 34 van de WWB genoemde vermogensgrens (voor een alleenstaande bedraagt deze vermogensgrens 5.480,00, voor een alleenstaande ouder ,00 en voor gehuwden/samenwonenden ,00); en u heeft geen uitzicht op inkomstenverbetering. Noodfonds Het Noodfonds is een samenwerkingsverband tussen de Diaconie, Charitas en de gemeente Schagen. Het Noodfonds is bedoeld voor inwoners van Schagen die verkeren in een financiële crisissituatie en die geen beroep kunnen doen op de reguliere hulpverleningsinstellingen. Aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar bij de gemeente Schagen. Voorwaarden: aanvragen voor verstrekkingen uit het Noodfonds moeten betrekking hebben op belangrijke zaken zoals primaire levensbehoeften, een onoplosbare schuldsituatie, het afsluiten van nutsvoorzieningen en het voorkomen van huisuitzettingen. verstrekkingen uit het Noodfonds worden verleend in de vorm van een renteloze lening. Hoe kan ik deze voorzieningen aanvragen? Als u in aanmerking wilt komen voor één of meer voorzieningen, dan kunt u een aanvraagformulier aanvragen of ophalen bij de gemeente Schagen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Loket Schagen voor Wonen, Welzijn en Zorg. Het Loket Schagen is telefonisch bereikbaar onder nummer en per Het Loket Schagen is geopend op alle werkdagen van tot uur en woensdagmiddag van tot uur. Tabel Bij aanvragen om individuele bijzondere bijstand en categoriale bijzondere bijstand, alsmede bij aanvragen om een bijdrage in de schoolkosten wordt uitgegaan van het inkomen inclusief vakantiegeld. Wilt u weten of uw inkomen inclusief vakantiegeld lager is dan 110% van de bijstandnorm, raadpleeg dan Tabel 1. Bij een aanvraag om een financiële tegemoetkoming in de kosten van deelname aan

5 sociaal-maatschappelijke, sociaal-culturele, educatieve sportieve en recreatieve voorzieningen wordt uitgegaan van het inkomen exclusief vakantiegeld. Wilt u weten of uw inkomen exclusief vakantiegeld lager is dan 110% van de bijstandnorm, raadpleeg dan Tabel II. Tabel I Inkomensgrens inclusief vakantietoeslag Categorie* Inkomen januari 2010** (110% WWB) Vermogen 2010 Echtpaar/samenwonend (23-64 jarigen) 1.428, ,00 Alleenstaande ouder (23-64 jarigen) 1.286, ,00 Alleenstaande (23-64 jarigen) 1.000, ,00 Echtpaar/samenwonend (65+) 1.511, ,00 Alleenstaande (65+) 1.099, ,00 In instelling verblijvend echtpaar 584, ,00 In instelling verblijvende alleenstaande/ alleenstaande ouder 366, ,00 * Indien men niet in één van deze categorieën valt, gelden andere normen. Voor meer informatie: Loket Schagen voor Wonen, Welzijn en Zorg. ** Netto inkomen per maand inclusief vakantiegeld en exclusief kinderbijslag, zorgtoeslag en huurtoeslag. Tabel II Inkomensgrens exclusief vakantietoeslag Categorie* Inkomen januari 2010** (110% WWB) Vermogen 2010 Echtpaar/samenwonend (23-64 jarigen) 1.357, ,00 Alleenstaande ouder (23-64 jarigen) 1.221, ,00 Alleenstaande (23-64 jarigen) 950, ,00 Echtpaar/samenwonend (65+) 1.436, ,00 Alleenstaande (65+) 1.044, ,00 In instelling verblijvend echtpaar 554, ,00 In instelling verblijvende alleenstaande/ alleenstaande ouder 348, ,00 * Indien men niet in één van deze categorieën valt, gelden andere normen. Voor meer informatie: Loket Schagen voor Wonen, Welzijn en Zorg. ** Netto inkomen per maand exclusief vakantiegeld, kinderbijslag, zorgtoeslag en huurtoeslag. Bij aanvragen om een financiële tegemoetkoming in de kosten van deelname aan sociaalmaatschappelijke, sociaal-culturele, educatieve sportieve en recreatieve voorzieningen geldt bij alleenstaanden en echtparen van 65 jaar of ouder een hogere vermogensvrijlating. Alleenstaanden van 65 jaar of ouder hebben naast de vermogensvrijlating in de WWB ad 5.480,00 nog een extra vermogensvrijlating ad 3.659,04. De totale vermogensvrijlating bedraagt derhalve 9.139,00. Echtparen van 65 jaar of ouder hebben naast de vermogensvrijlating in de WWB ad ,00 nog een extra vermogensvrijlating ad 7.318,08. De totale vermogensvrijlating bedraagt derhalve ,00. Aan de inhoud van deze folder kunt u geen rechten ontlenen.

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt!

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt! Informatie over inkomensondersteuning 2012 Gemeente Medemblik Er is meer mogelijk dan u denkt! Heeft u een laag inkomen en weinig eigen vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om

Nadere informatie

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de gemeente

Nadere informatie

MINIMABELEID BIJZONDERE BIJSTAND

MINIMABELEID BIJZONDERE BIJSTAND MINIMABELEID en BIJZONDERE BIJSTAND Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de Intergemeentelijke

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

BIJZONDERE BIJSTAND. informatie over bijzondere bijstand. Voor dingen die noodzakelijk zijn. Een steuntje in de rug

BIJZONDERE BIJSTAND. informatie over bijzondere bijstand. Voor dingen die noodzakelijk zijn. Een steuntje in de rug BIJZONDERE BIJSTAND informatie over bijzondere bijstand Voor dingen die noodzakelijk zijn Een steuntje in de rug Bijzondere bijstand Soms moet u kosten maken voor dingen die noodzakelijk zijn, maar die

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen: a. Netto minimumloon: de som van het netto minimumloon en de netto aanspraak op de minimum vakantiebijslag, bedoeld in artikel 37, eerste

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Augustus 2011. Beleidsregels bijzondere bijstand

Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Augustus 2011. Beleidsregels bijzondere bijstand Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Augustus 2011 Beleidsregels bijzondere bijstand Inhoudsopgave 1. Recht op bijzondere bijstand... 4 1.1. Inleiding en achtergrond... 4 1.2 Moment aanvragen bijzondere

Nadere informatie

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n MinimaGids 2012 W e g w i j z e r voor m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n Inhoudsopgave 4 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 Voorwoord wethouder Symbolen Gezinsinkomen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere

Nadere informatie

Verordening minimaregelingen gemeente Leeuwarden 2014

Verordening minimaregelingen gemeente Leeuwarden 2014 Verordening minimaregelingen gemeente Leeuwarden 2014 Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. aanspraak: het recht van belanghebbende op de vergoeding participatiekosten

Nadere informatie

3.6 Schuldhulpverlening 11 3.6.a Doelgroep 11 3.6.b Kostensoort 11 3.6.c. Periodiciteit 11 4 VERSTREKKING VAN INDIVIDUELE BIJZONDERE

3.6 Schuldhulpverlening 11 3.6.a Doelgroep 11 3.6.b Kostensoort 11 3.6.c. Periodiciteit 11 4 VERSTREKKING VAN INDIVIDUELE BIJZONDERE MINIMABELEID 2012 Afdeling Welzijn, Sociale Zaken en Onderwijs Gemeente Oegstgeest Aug 2012 INHOUDSOPGAVE 1 1 INLEIDING 3 1.1 Uitgangspunten Wet Werk en Bijstand (WWB) 3 1.2 Inkomensbeleid en categoriale

Nadere informatie

MINIMAREGELINGEN 2014 RIDDERKERK

MINIMAREGELINGEN 2014 RIDDERKERK MINIMAREGELINGEN 2014 RIDDERKERK Inleiding De gemeente Ridderkerk vindt het belangrijk dat iedereen in de gemeente mee kan doen met sport, spel en educatie. Participeren heet dat. Daarom ondersteunt de

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand 2012

Beleidsregel bijzondere bijstand 2012 Beleidsregel bijzondere bijstand 2012 Hoofdstuk 1 De begrippen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand 2013

Beleidsregel bijzondere bijstand 2013 Beleidsregel bijzondere bijstand 2013 Hoofdstuk 1 Artikel 1 De begrippen Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde

Nadere informatie

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid Meer Mee-Doen Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid 072011 uitgave 07-2011 Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid pagina 3 Noodzakelijke uitgaven kunnen doen en meedoen met maatschappelijke

Nadere informatie

Verordening declaratiefonds en participatie schoolgaande kinderen 2015

Verordening declaratiefonds en participatie schoolgaande kinderen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Elburg. Nr. 12685 12 februari 2015 Verordening declaratiefonds en participatie schoolgaande kinderen 2015 De raad van de gemeente Elburg; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand ISD Midden-Langstraat

Beleidsregels bijzondere bijstand ISD Midden-Langstraat Beleidsregels bijzondere bijstand ISD Midden-Langstraat Pagina 1 van 44 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene bepalingen... 5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Begripsbepalingen... 5 1.3 Uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende

Nadere informatie

Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders

Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders Heb je een vraag of een casus? Neem dan contact op met: ADVIES & CONSULT bij Stadsgeldbeheer Zowel medewerkers als cliënten in de Maatschappelijke

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe,

Het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Neder-Betuwe. Nr. 17543 2 maart 2015 Beleidsregels bijzondere bijstand Neder-Betuwe 2015 Het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, gelet op

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie

Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand 2008

Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand 2008 Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand 2008 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder de wet: de Wet Werk en Bijstand (Stb. 2003, 375, 9

Nadere informatie

Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012 De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012 De invloed

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand (oktober 2009)

Beleidsregel bijzondere bijstand (oktober 2009) Beleidsregel bijzondere bijstand (oktober 2009) Burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond, overwegende dat het gewenst is nadere regels vast te stellen met betrekking tot de verlening van bijzondere

Nadere informatie

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 36 van de Participatiewet;

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 36 van de Participatiewet; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 3645 20 januari 2015 Beleidsregel bijzondere bijstand 2015 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roermond; Gelet op het bepaalde in artikel

Nadere informatie

Verstrekkingengids bijzondere bijstand 2011. 1 januari 2011

Verstrekkingengids bijzondere bijstand 2011. 1 januari 2011 Verstrekkingengids bijzondere bijstand 2011 1 januari 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Bijzondere bijstand, individueel 6 2.1 De aanvraag 6 Volgorde van beoordeling bijzondere bijstand 6 Draagkracht

Nadere informatie

Stand van Zaken van de sociale zekerheid

Stand van Zaken van de sociale zekerheid In deze brochure wordt een algemeen overzicht met de bedragen per 1 juli 2012 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Het is aan de uitvoerende instantie om te beoordelen of

Nadere informatie

Stand van Zaken van de sociale zekerheid

Stand van Zaken van de sociale zekerheid In deze brochure wordt een algemeen overzicht met de bedragen per 1 januari 2012 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Het is aan de uitvoerende instantie om te beoordelen

Nadere informatie

Wethouder Edwin Voorbij Aan de gemeenteraad Postbus 15 1440AA Purmerend

Wethouder Edwin Voorbij Aan de gemeenteraad Postbus 15 1440AA Purmerend gemeentebestuur PURMEREN Postbus 15 1440 AA Purmerend telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Wethouder Edwin Voorbij Aan de gemeenteraad Postbus 15 1440AA Purmerend uw brief van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INLEIDING BIJZONDERE GROEPEN

INHOUDSOPGAVE INLEIDING BIJZONDERE GROEPEN 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Deel 1 BIJZONDERE GROEPEN 1. Duurzame gebruiksgoederen 2. Deelname sociaal maatschappelijk verkeer 3. Collectieve ziektekostenverzekering Deel 2 Deel 3 Deel 4 Deel 5 Categorie

Nadere informatie