BIJZONDERE BIJSTAND. informatie over bijzondere bijstand. Voor dingen die noodzakelijk zijn. Een steuntje in de rug

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJZONDERE BIJSTAND. informatie over bijzondere bijstand. Voor dingen die noodzakelijk zijn. Een steuntje in de rug"

Transcriptie

1 BIJZONDERE BIJSTAND informatie over bijzondere bijstand Voor dingen die noodzakelijk zijn Een steuntje in de rug

2 Bijzondere bijstand Soms moet u kosten maken voor dingen die noodzakelijk zijn, maar die u niet kunt betalen. Bijvoorbeeld, een wasmachine, een bijdrage voor kraamzorg, de sportvereniging of het schoolreisje van uw kind. Gelukkig kunt u dan bij de gemeente een beroep doen op de bijzondere bijstand. Misschien vindt u het lastig om een aanvraag te doen. Maar aarzel niet, want de regeling is er juist voor inwoners met een uitkering of minimum inkomen. Zo hoeft niemand buiten de boot te vallen. In deze brochure leest u of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand en vindt u een overzicht van de meest voorkomende kosten. Of kosten bijzonder zijn is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden, daarom is het niet mogelijk om in het algemeen aan te geven of kosten wel of niet voor vergoeding in aanmerking komen. Ook kunt u met een kostensoort te maken krijgen die niet in deze brochure wordt genoemd en die uw draagkracht te boven gaat. Wij raden u aan altijd eerst navraag te doen bij het team Werk, Inkomen en Zorg van de gemeente.

3 Wat is bijzondere bijstand? De bijzondere bijstand is een eenmalige of periodieke uitkering voor extra kosten die u moet maken. Het gaat om noodzakelijke uitgaven in bijzondere omstandigheden, dus geen tegemoetkoming in gewone zaken zoals huur, gas, water en licht of uw dagelijkse boodschappen. Noodzakelijke uitgaven in bijzondere omstandigheden. Wie kan bijzondere bijstand aanvragen? De regeling is er voor inwoners van Texel met een minimum inkomen. Of u geld ontvangt uit arbeid, als zelfstandig ondernemer of via een uitkering, is niet van belang. De hoogte van uw inkomen en vermogen wel, dat mag niet meer bedragen dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm. Op het inlegvel leest u de actuele bijstandsnormen en vermogensgrenzen. Bent u in het bezit van een eigen woning dan gelden andere regels en kunnen wij u adviseren over de mogelijkheden van bijzondere bijstand. Ligt uw inkomen/vermogen boven de van toepassing zijnde grenzen, dan berekenen wij wat u zelf moet betalen, dat is uw draagkracht. Een uitzondering hierop vormen de in deze brochure aangemerkte regelingen met een *, hiervoor geldt uitsluitend de inkomensgrens van 110% en de vermogensgrens. Waarvoor kunt u bijzondere bijstand aanvragen? Een overzicht van de meest voorkomende kostensoorten vindt u in deze brochure. Er zijn echter meer kosten waarvoor u een vergoeding uit de bijzondere bijstand kunt krijgen. Of kosten bijzonder en noodzakelijk zijn is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden. Normaliter vergoeden wij alleen de goedkoopst adequate oplossing. Wij raden u aan eerst navraag te doen bij het team Werk, Inkomen en Zorg van de gemeente. Vergoeding via een andere instantie? Kunt u de kosten door een andere instantie vergoed krijgen, dan zullen wij uw aanvraag niet of slechts gedeeltelijk toewijzen. Hoe vraagt u bijzondere bijstand aan? Dien uw aanvraag voor bijzondere bijstand in voordat u de kosten gaat maken. Wij kunnen dan beoordelen of u voor vergoeding in aanmerking komt. Als u naderhand een aanvraag indient, kan het gebeuren dat u de noodzaak en bijzondere omstandigheden niet meer kunt aantonen. Het is mogelijk dat u dan niets of niet alles vergoed krijgt. Op de website van de gemeente kunt u een aanvraagformulier downloaden. Ook kunt u bij het loket Werk, Inkomen en Zorg in het gemeentehuis, of bij een van de dorpsservicepunten een formulier afhalen. Welke bewijsstukken neemt u mee? Om te kunnen bepalen of u recht heeft op bijzondere bijstand, hebben we een aantal gegevens nodig. Veel gegevens worden op het aanvraagformulier ingevuld, maar dat

4 is niet genoeg. We zijn wettelijk verplicht om een aantal bewijsstukken te vragen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om: Bewijzen van uw inkomen, spaartegoed en schulden. Een geldig indentiteitsbewijs. (paspoort, indentiteitskaart of verblijfsdocument. Bewijsstukken van de kosten. (proforma nota of offerte). O Neem voordat u kosten maakt contact op met het team Werk, Inkomen en Zorg. Wanneer krijgt u bericht over uw aanvraag? Als u de aanvraag bij ons heeft ingediend, bekijken we of u bijzondere bijstand kunt krijgen. We handelen uw aanvraag zo snel mogelijk (uiterlijk binnen 8 weken) af. Soms is er meer tijd nodig om uw aanvraag af te handelen. Bijvoorbeeld omdat andere instanties inlichtingen of een advies moeten geven. In het geval dat u zelf nog gegevens moet verstrekken en deze niet of te laat inlevert, kan niet worden beoordeeld of u recht heeft op bijzondere bijstand, u krijgt dan geen bijzondere bijstand. Overige kosten Krijgt u te maken met kosten die niet in deze brochure worden genoemd, neem dan contact op met het team Werk, Inkomen en Zorg. via het telefoonnummer

5 VERGOEDINGEN Maatschappelijke participatie * (sport, educatie en welzijn) Voor de minima is meedoen niet altijd makkelijk. Een laag inkomen kan vaak een belemmering zijn voor deelname aan maatschappelijke- en culturele activiteiten. De gemeente wil iedereen zoveel mogelijk bij de lokale samenleving betrekken. Dit heet maatschappelijke participatie. Activiteiten op het gebied van sport, cultuur, educatie en welzijn maken wij daarom voor minima beter toegankelijk. Voor deelname aan zulke activiteiten is een vergoeding beschikbaar van 150,00 per kalenderjaar per gezinslid. een computer en printer. De bijdrage van de gemeente is eenmalig en bedraagt maximaal 500,00 (computer 430,00 en printer 70,00). Per gezin wordt maximaal 1 computer en/of printer verstrekt. Belangrijk: lever vooraf een offerte in en een bewijs dat uw kind ingeschreven staat op school. De vergoeding wordt rechtstreeks overgemaakt aan de leverancier. Activiteiten op het gebied van sport, cultuur, educatie en welzijn. Maatschappelijke participatie kinderen * De tot het gezin behorende schoolgaande kinderen tot 18 jaar kunnen een extra vergoeding krijgen voor educatieve doeleinden, zoals schoolreisjes, schoolkamp, gymkleding, boekentas, ouderbijdragen, enzovoort. Deze vergoeding bedraagt eveneens 150,00 per kalenderjaar per kind. Belangrijk: vul het aanvraagformulier in en lever één nota of bewijsstuk van de activiteit in. Computer * Gezinnen met kinderen vanaf groep 7 van het basisonderwijs tot 18 jaar kunnen een vergoeding krijgen voor de aanschaf van Toelage chronisch zieken, gehandicapten en ouderen * Ziekte, handicap en ouderdom brengen vaak naast de specifiek te benoemen kosten ook verborgen kosten met zich mee. Ouderen en personen jonger en ouder dan 65 jaar die chronisch ziek, of gehandicapt zijn kunnen een tegemoetkoming van 200,00 per persoon per jaar krijgen. Ook gezinnen waartoe een gehandicapt kind behoort kunnen een aanvraag doen. Belangrijk: toon aan dat u tot de doelgroep behoort, als bewijsstuk dient u de beschikking van het CAK in te leveren. Langdurigheidstoeslag * De langdurigheidstoeslag is een tegemoetkoming voor personen van 21 tot 65 jaar. U kunt voor de toeslag in aanmerking

6 komen als u langere tijd van een laag inkomen leeft. Het is de bedoeling dat u het geld gebruikt om bijvoorbeeld een nieuwe koelkast of wasmachine te kopen, of uw rekeningen van te betalen. De langdurigheidstoeslag krijgt u één keer per jaar en wordt niet ingehouden op uw uitkering. U hoeft er ook geen belasting over te betalen. U kunt deze toeslag aanvragen als u: Belangrijk: de basispremie van de ziektekostenverzekering en het (verplicht en vrijwillig) eigen risico komen niet voor vergoeding in aanmerking, dat betaalt u zelf. Neem een kopie van de polis van uw ziektekostenverzekering mee. Dan is duidelijk welke verzekering u heeft en hoeveel u maandelijks moet betalen. 21 jaar bent en niet ouder dan 65 jaar. Niet meer vermogen heeft dan voor de bijstand is toegestaan. Uw inkomsten over de afgelopen 36 maanden niet meer dan 110% van de voor uw geldende bijstandsnorm zijn. Alleenstaande ouder bent en studeert met een tegemoetkoming op grond van de WSF De afgelopen 12 maanden geen langdurigheidstoeslag heeft ontvangen. Voor regelingen aangemerkt met een *, geld uitsluitend de inkomensgrens van 110% en de vermogensgrens. Collectieve Ziektekostenverzekering * Als uw inkomen niet hoger is dan 110% van de bijstandsnorm, kunt u deelnemen aan onze collectieve ziektekostenverzekering AV Frieso. Wij adviseren u na te gaan welke verzekering het beste bij uw omstandigheden past. Bent u al aanvullend verzekerd en kunt u niet overstappen naar de collectieve verzekering, dan kunt u de premie van uw aanvullende ziektekostenverzekering vergoed krijgen. Voor de vergoeding van medische kosten moet u dan eerst bij uw eigen verzekering terecht, voordat u bij de bijzondere bijstand aanklopt. De gemeente Texel volgt de voorwaarden van de collectieve aanvullende verzekering van De Friesland (Frieso). Deze brochure ligt ter inzage bij het loket Werk, Inkomen en Zorg. Op de volgende bladzijde een paar voorbeelden:

7 Brillen en contactlenzen Voor een montuur en glazen of lenzen geldt een maximale vergoeding van 300,00 per drie kalenderjaren. Belangrijk: Lever bij de aanvraag een voorlopige nota van de opticien in. verzekering bij uw ziektekostenverzekering voor deze kosten hebben afgesloten. Wij adviseren u na te gaan welke verzekering het beste bij uw omstandigheden past. Tandheelkundige zorg Medisch geïndiceerde kosten van tandheelkundige hulp behoren tot de bijzonder noodzakelijke kosten van het bestaan. Deze kosten worden door de ziektekostenverkering vergoed. De eigen bijdrage voor medisch geïndiceerde kosten komen voor vergoeding via bijzondere bijstand in aanmerking. Kosten van kroon en brugwerk De kosten van kronen en bruggen worden in het algemeen, tenzij er een medische indicatie is, niet noodzakelijk geacht, aangezien er goedkopere voorzieningen voorhanden zijn (gebitsprothese, plaatje etc.). De eigen bijdrage voor medisch geïndiceerde kosten komen voor vergoeding via bijzondere bijstand in aanmerking. Belangrijk: van u wordt verwacht dat u zich tegen tandheelkundige kosten heeft (bij)verzekerd. U heeft vooraf schriftelijk toestemming van uw verzekering nodig en vraag vooraf een begroting (incl. codes) aan uw tandarts zodat u kunt nagaan welk deel van de kosten onder uw verzekering valt. Neem bij twijfel contact op met het team Werk, Inkomen en Zorg. Lever bij de aanvraag een afrekenspecificatie van uw ziektekostenverzekering in. Pedicure U kunt voor vergoeding van de behandeling in aanmerking komen als u diabetes of reumatische artritis hebt. De maximale vergoeding is 125,00 per jaar. N.B. Als u in het kader van ketenzorg recht hebt op diabetes voetzorg uit de basisverzekering dan vervalt de aanspraak. Orthodontie en beugel voor kinderen tot 22 jaar Als uw kind tot 18 jaar, om medische redenen een beugel moet dragen, kunt u voor de eigen bijdrage bijzondere bijstand krijgen. Voorwaarde: u moet zelf een aanvullende

8 Hoortoestellen U kunt aanspraak maken op vergoeding van de verschuldigde eigen bijdrage, dat is het verschil tussen de aanschafkosten en de maximumvergoeding op grond van de regeling Zorgverzekering. Batterijen en oorstukjes komen ook voor vergoeding in aanmerking. De maximale vergoeding hiervoor is 125,00 per jaar. Kraamzorg De vrouwelijke verzekerde kan aanspraak maken op een vergoeding van de eigen bijdrage bevalling en kraamzorg die op grond van de Zorgverzekeringswet is verschuldigd. Lever bij de aanvraag de nota van de eigen bijdrage in. Eigen bijdrage CAK Maakt u gebruik van een voorziening en betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK, dan kunt u hiervoor bijzondere bijstand aanvragen. Bij de aanvraag levert u de beschikking van het CAK en de nota s van de eigen bijdrage in. N.B. Verzekerden bij de collectieve aanvullende zorgverzekering Frieso kunnen de eigen bijdrage direct daar declareren. Woonkostentoeslag Huurt u een zelfstandige woonruimte, dan heeft u in veel gevallen recht op huurtoeslag. Het kan gebeuren dat u geen of minder huurtoeslag ontvangt dan het bedrag waarop u gezien uw inkomen en de hoogte van de huur recht heeft. In die situaties is een woonkostentoeslag mogelijk. woont, kunt u in bepaalde gevallen recht hebben op een woonkostentoeslag. Een woonkostentoeslag is altijd tijdelijk en maximaal één jaar. Bovendien geldt altijd de voorwaarde dat u op zoek gaat naar goedkopere woonruimte. Belangrijk: maak een afspraak met het team Werk, Inkomen en Zorg en neem de gegevens over de huurprijs (huurcontract) en uw woonsituatie mee. Warmtetoeslag Als u om medische redenen uw woning extra moet verwarmen, kunt u een warmtetoeslag uit de bijzondere bijstand krijgen. Hiervoor vragen wij een medisch advies op. Belangrijk: de medische noodzaak moet worden aangetoond. Duurzame gebruiksgoederen/ woninginrichting De kosten voor aanschaf, reparatie of vervanging van duurzame gebruiksgoederen en woninginrichting betaalt u zelf van uw inkomen of uitkering. U wordt geacht hiervoor maandelijks een bedrag te reserveren. Onder duurzame gebruiksgoederen verstaan wij meubels, huishoudelijke apparaten, vloerbedekking en gordijnen. Daarnaast onderhoudskosten zoals verf, behang, kleine reparaties en dergelijke. Als u de kosten niet kunt betalen van uw inkomen of uitkering, probeert u eerst een lening te krijgen. Als dat niet lukt, kunt u een lening bij de gemeente aanvragen. Ook als uw huur boven de toeslagengrens ligt of wanneer u in een eigen woning

9 Wij verzoeken u dan de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 1. Waarom heeft u niet gereserveerd voor deze kosten? 2. Wat is de noodzaak van de kosten? 3. Hoe heeft u uw langdurigheidstoeslag aangewend? Als wij besluiten u een lening toe te kennen, hoeft u geen rente te betalen over het geldbedrag. Belangrijk: laat bij de aanvraag een voorlopige nota zien en de afwijzing van de bank om u een lening te verstrekken. Verhuiskosten Het kan gebeuren dat u genoodzaakt bent te verhuizen. U kunt dan de kosten van een verhuisbedrijf of eigen vervoer ( 0,19 per kilometer), vergoed krijgen. Indien noodzakelijk krijgt u de bootkosten ook vergoed. vervoer 0,19 per kilometer. Ook krijgt u de bootkosten vergoed. Belangrijk: neem voordat u de kosten maakt contact op met het team Werk, Inkomen en Zorg. Lever bij de aanvraag vervoersbewijzen in en toon aan dat u op de plaats van bestemming bent geweest. Rechtshulp Als u een juridische procedure moet voeren en u heeft een minimum inkomen, kunt u een beroep doen op de Wet op de Rechtsbijstand (WRB). De Raad voor Rechtsbijstand stelt vast of een gerechtelijke procedure noodzakelijk is (dit heet een toevoeging ). Als dat zo is, moet u een eigen bijdrage betalen. U kunt bijzondere bijstand krijgen voor de eigen bijdrage en griffiekosten. Als u op grond van uw inkomen geen recht hebt op een bijdrage uit de WRB, heeft u ook geen recht op bijzondere bijstand. Belangrijk: geef schriftelijk aan wat de noodzaak van de verhuizing is. Als u een verhuisbedrijf inschakelt, lever dan eerst een offerte in. U kunt vehuiskosten vergoed krijgen. Reiskosten Er kunnen zich bijzondere omstandigheden voordoen waardoor u meer kosten moet maken. Denk bijvoorbeeld aan bezoek van naaste familieleden in het ziekenhuis, of een bezoek aan uw kind in een instelling. U ontvangt de kosten van openbaar vervoer geheel terug en bij noodzaak van eigen Belangrijk: lever bij de aanvraag de definitieve toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand in. Schuldhulpverlening en budgetbeheer Heeft u schulden die niet meer beheersbaar zijn of heeft u problemen met het omgaan met geld, dan kunt u bij de gemeente advies vragen en een verzoek tot hulpverlening doen. Belangrijk: neem contact op met het team Werk, Inkomen en Zorg.

10 checklist bijzondere bijstand Dien uw aanvraag voor bijzondere bijstand in voordat u de kosten gaat maken. Lever bewijsstukken van de kosten (voorlopige nota of offerte) in. Neem een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument) mee. Toon bewijsstukken van uw inkomen en spaartegoed. Neem bij twijfel contact op met het team Werk, Inkomen en Zorg.

11 Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Werk, Inkomen en Zorg, via het telefoonnummer Voor algemene informatie kunt u terecht op: www. texel.nl Colofon Tekst Ontwerp Drukker gemeente Texel 2012 haai, Rotterdam Gemeente Texel

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

Extra. geld(t) voor mensen met een laag inkomen. www.socialedienstdrechtsteden.nl. Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder

Extra. geld(t) voor mensen met een laag inkomen. www.socialedienstdrechtsteden.nl. Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder Extra geld(t) voor mensen met een laag inkomen www.socialedienstdrechtsteden.nl Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder Extra geld(t) voor mensen met een laag inkomen Inhoudsopgave 7 8 9 10 13 Inleiding

Nadere informatie

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n MinimaGids 2012 W e g w i j z e r voor m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n Inhoudsopgave 4 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 Voorwoord wethouder Symbolen Gezinsinkomen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere

Nadere informatie

Verstrekkingengids bijzondere bijstand 2011. 1 januari 2011

Verstrekkingengids bijzondere bijstand 2011. 1 januari 2011 Verstrekkingengids bijzondere bijstand 2011 1 januari 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Bijzondere bijstand, individueel 6 2.1 De aanvraag 6 Volgorde van beoordeling bijzondere bijstand 6 Draagkracht

Nadere informatie

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Colofon Voorzieningengids afdeling MSZ gemeente Sluis 2014 Deze gids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand 2013

Beleidsregel bijzondere bijstand 2013 Beleidsregel bijzondere bijstand 2013 Hoofdstuk 1 Artikel 1 De begrippen Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INLEIDING BIJZONDERE GROEPEN

INHOUDSOPGAVE INLEIDING BIJZONDERE GROEPEN 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Deel 1 BIJZONDERE GROEPEN 1. Duurzame gebruiksgoederen 2. Deelname sociaal maatschappelijk verkeer 3. Collectieve ziektekostenverzekering Deel 2 Deel 3 Deel 4 Deel 5 Categorie

Nadere informatie

Algemeen. Nr. 472. Beleidsregels bijzondere bijstand.

Algemeen. Nr. 472. Beleidsregels bijzondere bijstand. Dit gebied vrijhouden Begin onder de streep van gemeenteblad Via menu kunt u een nieuw artikel beginnen, met de [Tab] toets is het niveau aan te passen. Met ga je naar de

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand (oktober 2009)

Beleidsregel bijzondere bijstand (oktober 2009) Beleidsregel bijzondere bijstand (oktober 2009) Burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond, overwegende dat het gewenst is nadere regels vast te stellen met betrekking tot de verlening van bijzondere

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Augustus 2011. Beleidsregels bijzondere bijstand

Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Augustus 2011. Beleidsregels bijzondere bijstand Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Augustus 2011 Beleidsregels bijzondere bijstand Inhoudsopgave 1. Recht op bijzondere bijstand... 4 1.1. Inleiding en achtergrond... 4 1.2 Moment aanvragen bijzondere

Nadere informatie

Beleidsregels Bijzondere Bijstand Participatiewet

Beleidsregels Bijzondere Bijstand Participatiewet Beleidsregels Bijzondere Bijstand Participatiewet 6-7-2015 Gemeente Heerenveen BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND PARTICIPATIEWET Burgemeester en wethouders van Heerenveen maken bekend dat met ingang van

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand 2012

Beleidsregel bijzondere bijstand 2012 Beleidsregel bijzondere bijstand 2012 Hoofdstuk 1 De begrippen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe,

Het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Neder-Betuwe. Nr. 17543 2 maart 2015 Beleidsregels bijzondere bijstand Neder-Betuwe 2015 Het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, gelet op

Nadere informatie

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid Meer Mee-Doen Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid 072011 uitgave 07-2011 Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid pagina 3 Noodzakelijke uitgaven kunnen doen en meedoen met maatschappelijke

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 36 van de Participatiewet;

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 36 van de Participatiewet; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 3645 20 januari 2015 Beleidsregel bijzondere bijstand 2015 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roermond; Gelet op het bepaalde in artikel

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 3. Financiële tegemoetkomingen 4. Uitgaven 10. Uitkomen met inkomen 11. Betalingen 17. Valkuilen 19. Kinderen 21.

Inhoud. Inleiding 3. Financiële tegemoetkomingen 4. Uitgaven 10. Uitkomen met inkomen 11. Betalingen 17. Valkuilen 19. Kinderen 21. Inhoud Inleiding 3 Financiële tegemoetkomingen 4 Uitgaven 10 Uitkomen met inkomen 11 Betalingen 17 Valkuilen 19 Kinderen 21 Tot slot 23 2 Geldzaken Wanneer u van een laag inkomen leeft, is het elke maand

Nadere informatie

3.6 Schuldhulpverlening 11 3.6.a Doelgroep 11 3.6.b Kostensoort 11 3.6.c. Periodiciteit 11 4 VERSTREKKING VAN INDIVIDUELE BIJZONDERE

3.6 Schuldhulpverlening 11 3.6.a Doelgroep 11 3.6.b Kostensoort 11 3.6.c. Periodiciteit 11 4 VERSTREKKING VAN INDIVIDUELE BIJZONDERE MINIMABELEID 2012 Afdeling Welzijn, Sociale Zaken en Onderwijs Gemeente Oegstgeest Aug 2012 INHOUDSOPGAVE 1 1 INLEIDING 3 1.1 Uitgangspunten Wet Werk en Bijstand (WWB) 3 1.2 Inkomensbeleid en categoriale

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand ISD Midden-Langstraat

Beleidsregels bijzondere bijstand ISD Midden-Langstraat Beleidsregels bijzondere bijstand ISD Midden-Langstraat Pagina 1 van 44 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene bepalingen... 5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Begripsbepalingen... 5 1.3 Uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende

Nadere informatie

1 Recht op bijzondere bijstand

1 Recht op bijzondere bijstand Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 Oldebroek Kenmerk: 207088 1 Recht op bijzondere bijstand 1.1 Inleiding en achtergrond De bijzondere bijstand is wettelijk geregeld in artikel 35 van de Participatiewet

Nadere informatie

Vergoedingenlijst. bijzondere bijstand. gemeente Oldenzaal

Vergoedingenlijst. bijzondere bijstand. gemeente Oldenzaal Vergoedingenlijst bijzondere bijstand gemeente Oldenzaal 2013 januari 2013 VERGOEDINGENLIJST BIJZONDERE BIJSTAND Het bijzondere bijstandsbeleid wordt door de gemeente bepaald en is vastgelegd in de Beleidsnota

Nadere informatie

Hulp bij werk, inkomen of zorg

Hulp bij werk, inkomen of zorg Hulp bij werk, inkomen of zorg Hulp bij werk, inkomen en zorg 1 Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 1 Op zoek naar werk 3 Een uitkering om te leven en wonen 5 De gemeente wil graag dat iedereen fijn in Oosterhout

Nadere informatie

Een uitkering: wat moet u weten?

Een uitkering: wat moet u weten? Een uitkering: wat moet u weten? U ontvangt een uitkering of hebt een uitkering aangevraagd. In deze informatiemap leest u wat u van Sociale Zaken mag verwachten, maar ook wat er van u verwacht wordt.

Nadere informatie

Bijzondere bijstandsbeleid gemeente Borger-Odoorn

Bijzondere bijstandsbeleid gemeente Borger-Odoorn Bijzondere sbeleid gemeente Borger-Odoorn 1 Inleiding Hierna wordt een aantal algemene regels gegeven voor de beoordeling van een aanvraag bijzondere. Deze onderwerpen gaan over de ingangsdatum, draagkracht,

Nadere informatie

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)?

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Veel gestelde vragen Aanbod Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Zorg wordt steeds duurder, daarom is het belangrijk dat u goed verzekerd bent. De overheid betaalde tot 2014

Nadere informatie

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie.

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie. Inhoud Algemeen Deze informatiemap ontvangen alle klanten van de gemeenten waarvoor de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Helmond de gemeentelijke uitkerings- en re-integratieregelingen uitvoert:

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Financiële wegwijzer. Start van de betaling

Financiële wegwijzer. Start van de betaling Financiële wegwijzer U krijgt binnenkort een pleegkind in huis of er woont al een pleegkind bij u. Dat brengt natuurlijk kosten met zich mee. Daarom hebt u recht op een onkostenvergoeding: de pleegvergoeding.

Nadere informatie

Ook als u het financieel wat minder heeft. Basisverzekering Alles Verzorgd Polis en aanvullende verzekering Frieso

Ook als u het financieel wat minder heeft. Basisverzekering Alles Verzorgd Polis en aanvullende verzekering Frieso Ook als u het financieel wat minder heeft Basisverzekering Alles Verzorgd Polis en aanvullende verzekering Frieso AV Frieso in Smallingerland De gemeente Smallingerland heeft de AV Frieso in 2014 extra

Nadere informatie

Bijdragen in kosten. Vergoedingen en tegemoetkomingen bij de Wuv en Wubo. Inhoud Deel 1:

Bijdragen in kosten. Vergoedingen en tegemoetkomingen bij de Wuv en Wubo. Inhoud Deel 1: Bijdragen in kosten Vergoedingen en tegemoetkomingen bij de Wuv en Wubo Inhoud Deel 1: Wat vindt u in deze brochure? 2 Wanneer komt u in aanmerking voor een bijdrage in kosten? 3 Wat zijn vergoedingen

Nadere informatie