Waar kunt u bijzondere bijstand voor aanvragen?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waar kunt u bijzondere bijstand voor aanvragen?"

Transcriptie

1 Waar kunt u bijzondere bijstand voor aanvragen? In het overzicht vindt u de meest voorkomende kostensoorten waarvoor u bijzondere bijstand kunt aanvragen. Deze bijzondere bijstand hoeft u niet terug te betalen, tenzij anders is aangegeven in het overzicht. Dan wordt de bijstand verstrekt als lening (leenbijstand). Heeft u kosten die niet in het overzicht staan? Zijn de kosten noodzakelijk gezien uw persoonlijke omstandigheden? Krijgt u er elders geen vergoeding voor? Zijn het geen gewone kosten die u uit uw inkomen moet betalen? Beschikt u niet over de middelen om de kosten zelf te betalen? Neem dan contact op met Loket WegWijs om te kijken of u toch een vergoeding kunt krijgen voor de kosten. Draagkracht Draagkracht wil zeggen dat u een deel van de kosten zelf kunt betalen. U heeft draagkracht in de volgende gevallen: Als uw inkomen hoger is dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm Wanneer u vermogen heeft in de vorm van spaargeld, auto en andere waardevolle bezittingen Voor sommige kosten gelden strengere draagkrachtregels. Dan staat in het overzicht aangegeven. Vergoedingen via andere regeling(en) Soms kunnen kosten (gedeeltelijk) worden vergoed door een andere regeling, bijvoorbeeld de collectieve zorgverzekering of de Wmo. Dan moet u daar gebruik van maken en geven wij u voor dat bedrag geen vergoeding uit de bijstand. Bewijsstukken Om te beoordelen of u recht heeft op een vergoeding via de bijzondere bijstand vragen wij u om bewijsstukken te overleggen. Dat houdt in dat u inkomens- en vermogensgegevens moet overleggen van alle bij u wonende gezinsleden. Als er specifieke bewijsstukken nodig zijn, staat dat in het overzicht vermeld.

2 Advocaat/rechtsbijstand Eigen bijdrage voor advocaat en griffiekosten Alarmeringskosten Aansluitkosten en sleutelkastje Maandelijkse vergoeding voor het abonnement Baby uitzet Eerste benodigdheden Begrafenis- /crematiekosten Kosten van een zeer eenvoudige begrafenis of crematie Bewindvoering/curatele Eenmalige kosten van aanmelding en maandelijkse kosten bewind Bril/contactlenzen Meervoudige glazen/lenzen Wordt alleen verstrekt als een toevoeging is toegekend. Voor rechtshulp moet u eerst naar het Juridisch Loket in Den Bosch. Dit is een organisatie die helpt bij juridische problemen. Als het Juridisch Loket doorverwijst naar een advocaat krijgt u een korting van 53 op de eigen bijdrage. Zonder doorverwijzing is deze korting ook niet via de bijzondere bijstand te krijgen. Volledige vergoeding voor de aansluitkosten en het sleutelkastje Maandelijks de abonnementskosten Zie voor algemene voorwaarden onder duurzame gebruiksgoederen. Kunt u geen lening krijgen bij de bank? Dan is leenbijstand mogelijk tot een maximum van 500,-. U moet dit dus terugbetalen. Indien de kosten van de uitvaart niet uit de middelen van de overledene kunnen worden voldaan en de nabestaanden deze kosten op zich willen nemen. De nabestaanden kunnen, in de gemeente waar zij zelf wonen, bijstand aanvragen voor de begrafenis of crematie, voor zover hun middelen niet toereikend zijn. Kosten voor begrafenis of crematie in het buitenland komen niet voor vergoeding in aanmerking. Bijzondere bijstand voor bewindvoeringskosten wordt verstrekt als dit noodzakelijk is in het kader van beschermingsbewind of als verplicht onderdeel van een minnelijk schuldsaneringstraject. Er wordt geen bijzondere bijstand verstrekt voor vrijwillige bewindvoering. In principe wordt geen bijzondere bijstand verstrekt omdat de vergoeding vanuit de collectieve ziektekostenverzekering voor minima als toereikend wordt beschouwd. - Toevoeging rechtbank - Rekening advocaat - Diagnosedocument Juridisch Loket - Rekening of betalingsbewijs - U moet achteraf een betalingsbewijs overleggen - Rekening uitvaart - Rekening bewindvoerder - Beschikking rechtbank

3 Computer Computer, toetsenbord, muis en beeldscherm/laptop Dieetkosten Extra kosten van medisch noodzakelijk dieet dat duurder is dan gewone voeding Duurzame gebruiksgoederen Wasmachine, koelkast, matras en vloerbedekking: vergoeding op basis van nieuwwaarde. Vergoeding overige goederen op prijsniveau van tweedehands goederen. Eigen bijdrage Wmo U zorgt voor een kind dat voortgezet onderwijs volgt. U heeft niet korter dan drie jaar geleden een beroep op deze regeling gedaan voor een ander kind. Maximale vergoeding is 675,-. Bijzondere bijstand wordt verstrekt op basis van een medisch advies. De hoogte van de bijzondere bijstand is gelijk aan de meerkosten, zoals vastgelegd in de prijzengids van het Nibud. Dieetpreparaten worden vergoed via de zorgverzekering en komen daardoor niet voor bijstand in aanmerking. Duurzame gebruiksgoederen moet u zelf betalen. Kunt u dat niet, dan moet u kijken of u een lening bij de bank kunt krijgen. Als dat niet lukt, dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. De aanschaf moet noodzakelijk zijn. Neem daarom vooraf contact op met Loket WegWijs. Bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen is altijd een lening, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn. Bijvoorbeeld wanneer u niet hebt kunnen reserveren voor de aanschaf of omdat u in een schuldsaneringstraject zit. U kunt geen bijzondere bijstand krijgen voor de eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden omdat de collectieve ziektekostenverzekering voor minima deze eigen bijdrage vergoedt of zou vergoeden. Bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage voor andere verstrekkingen vanuit de Wmo wordt niet vergoed als de collectieve ziektekostenverzekering hiervoor een vergoeding kan geven. - U moet achteraf een betalingsbewijs overleggen - Desgewenst betalen wij direct uit aan uw leverancier - Inschrijfverklaring school - U moet achteraf een betalingsbewijs overleggen

4 Fysiotherapie Zie voorwaarden bij medische kosten - Polis zorgverzekering Gehoorapparaat Kosten aanschaf en batterijen Geneesmiddelen Huishoudelijke verzorging Vergoeding extra examen inburgeringsdiploma Er wordt geen bijzondere bijstand verstrekt voor een apparaat tot het bedrag van de maximale vergoeding uit de collectieve ziektekostenverzekering voor minima. Als de kosten hoger zijn, dan is een medisch advies nodig. Kosten van batterijen worden vergoed tot maximaal 3,40 per maand. Geneesmiddelen worden veelal vergoed uit de zorgverzekering. In die gevallen is geen bijzondere bijstand mogelijk. Heeft u een chronische aandoening waardoor u dikwijls zelfzorggeneesmiddelen nodig hebt, dan kunt u bijzondere bijstand krijgen. U kunt geen bijzondere bijstand krijgen omdat de collectieve ziektekostenverzekering voor minima deze vergoedt. Als u de eerste keer bent gezakt voor het inburgeringsexamen en opnieuw examen moet doen, kunt u in uitzonderingsgevallen een beroep doen op de bijzondere bijstand, mits het u dan niet verweten kan worden dat u de eerste keer niet bent geslaagd. De bijstand wordt verstrekt in de vorm van een lening. - Bonnetjes van de batterijen - Nota van het gehoorapparaat - Bonnen van de aankoop - Recept/verwijzing dokter

5 Kinderopvang Kosten voor kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouder Kosten voor overblijven Kledingslijtage/ bewassing Extra kosten van slijtage als gevolg van ziekte of handicap Als u kinderopvang nodig heeft kunt u meestal in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Als dit door buitengewone omstandigheden niet mogelijk is, dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Bijstandsgerechtigden die in een re-integratietraject zitten en tienermoeders die een opleiding volgen kunnen in aanmerking komen voor bijzondere bijstand voor de kosten (rekening houdend met een maximum uur bedrag) die zij na aftrek van de kinderopvangtoeslag zelf moeten betalen. Wij vergoeden de werkelijke kosten tot een maximum van het bedrag dat de reguliere kinderopvang hanteert. Eventueel kan bijzondere bijstand worden verleend in de kosten van particuliere kinderopvang als er (nog) geen plaats is bij de reguliere kinderopvang. Als u uw kind op school moet laten overblijven omdat u een reintegratietraject volgt, dan kunnen de kosten voor het toezicht op school worden vergoed. De kosten van het lunchpakket komen niet voor vergoeding in aanmerking. Voor de vergoeding gelden normtarieven per aandoening - Bewijs van reguliere kinderopvang van wachtlijst - Nota s kinderopvang Koelkast Zie onder voorwaarden duurzame gebruiksgoederen - Rekening van de koelkast Maaltijdvoorziening De hoogte van de bijzondere bijstand is gelijk aan de werkelijke kosten - Rekening maaltijden onder aftrek van de eigen bijdrage van een warme maaltijd. Manicure / pedicure Bijzondere bijstand voor manicure en pedicure wordt verstrekt indien uit een medisch advies blijkt dat de kosten noodzakelijk zijn. - Rekening manicure / pedicure Matras Zie onder voorwaarden duurzame gebruiksgoederen - Rekening matras

6 Medische kosten Orthopedisch schoeisel Kosten die vergoed kunnen worden uit de collectieve ziektekostenverzekering voor minima worden niet via de bijzondere bijstand vergoed. Andere medische kosten zoals kledingslijtage, waskosten, alarmeringskosten, dieetkosten, pedicure, stookkosten, orthopedisch schoeisel, podotherapie, tandartskosten en podotherapie kunnen voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking komen. Bijzondere bijstand is mogelijk voor de kosten die niet uit de collectieve ziektekostenverzekering voor minima worden vergoed, onder aftrek van de kosten van gewone schoenen (Nibud prijzengids). U kunt bijzondere bijstand krijgen voor de (vrijwillige) ouderbijdrage voor het basisonderwijs. Ouderbijdrage basisonderwijs Psychotherapie Zie voorwaarden bij medische kosten Reiskosten voor bezoek zieke familieleden Reiskosten kunnen alleen worden vergoed indien een ziek gezinslid wordt bezocht dat is opgenomen in een inrichting buiten de eigen woonplaats maar binnen Nederland. Het aantal bezoeken wordt in overleg bepaald afhankelijk van de ernst van de situatie. Uitgegaan wordt van reiskosten per openbaar vervoer of als dit niet mogelijk is van een kilometervergoeding van 0,14 per km. Soms geeft een ziektekostenverzekering een vergoeding van reiskosten voor bezoek aan zieke familieleden. Vergoeding via bijzondere bijstand is alleen mogelijk indien er geen beroep kan worden gedaan op de ziektekostenverzekering. - rekeningen - nota schoenen - nota ouderbijdrage

7 Reiskosten schoolgaande kinderen Opleiding op meer dan 10 kilometer van Boxtel Scholing of opleiding Sociaal culturele of sport activiteiten Stookkosten Kosten van extra energieverbruik vanwege ziekte of handicap Tandartskosten Inclusief orthodontie Uw kind kan de opleiding niet in de gemeente Boxtel volgen. Uw kind heeft geen recht op een OV-kaart. De afstand van huis naar school is minimaal 10 kilometer. Uw kind moet gebruik maken van de dichtstbijzijnde school van het gewenste onderwijstype. De kosten van openbaar vervoer worden vergoed op basis van de goedkoopste mogelijkheid. Voor dergelijke kosten kunt u geen beroep doen op de bijzondere bijstand. U kunt deze kosten declareren bij het Welzijnsfonds. Als u een opleiding moet volgen om weer aan het werk te kunnen, kunt u de kosten wellicht vergoed krijgen vanuit uw uitkeringsinstantie. Hiervoor wordt in principe geen bijzondere bijstand verleend omdat u een beroep kunt doen op het Welzijnsfonds. Voor medische fitness kan wel een vergoeding via bijzondere bijstand worden verleend. Voorwaarde is dat er een voorschrift ligt van een arts. Door vergelijking van het verbruik ten opzichte van voorgaande jaren kan worden berekend hoeveel bijzondere bijstand moet worden vergoed. Aanvragen voor bijzondere bijstand voor tandartskosten moeten altijd vooraf worden ingediend. Wij kunnen medisch advies inwinnen. Vergoeding van de kosten uitsluitend voor zover deze hoger zijn dan uit de collectieve ziektekostenverzekering voor minima worden vergoed. - Vervoersbewijs - Bewijs inschrijving aan de school - Verwijzing door arts - Nota voor de medische fitness - Jaarrekening voorgaand jaar - Jaarrekening huidig jaar - Achteraf moet u de nota van de tandarts overleggen

8 Telefoonkosten Verhuiskosten Vloerbedekking Inclusief laminaat Telefoonkosten komen in principe niet in aanmerking voor bijzondere bijstand. U kunt een vergoeding krijgen via het Welzijnsfonds. Alleen onder buitengewone omstandigheden is bijzondere bijstand mogelijk. Bijvoorbeeld voor gesprekskosten teksttelefoon of als een ernstig gehandicapte een telefoon nodig heeft om zelfstandig te kunnen leven. De aanschaf en de aansluitkosten worden vergoed. De verhuizing is noodzakelijk en niet voorzien. Bij medische redenen kunnen wij medisch advies inwinnen. De gemeente waar u eerst woonde is de gemeente bij wie u de aanvraag moet indienen. Wanneer u kunt voorzien dat u moest gaan verhuizen, moet u daarvoor geld reserveren. Wij verwachten van u dat u kiest voor de goedkoopst mogelijke oplossing voor de verhuizing, dus bijvoorbeeld huren van een aanhanger of busje. Zie voor voorwaarden onder duurzame gebruiksgoederen. U kiest voor de goedkoopst mogelijke oplossing. De bijstand wordt verstrekt als leenbijstand, tenzij er bijzondere omstandigheden een rol spelen. - Nota telefoonkosten - u moet achteraf een aankoopbon overleggen.

Bijzondere bijstandsbeleid gemeente Borger-Odoorn

Bijzondere bijstandsbeleid gemeente Borger-Odoorn Bijzondere sbeleid gemeente Borger-Odoorn 1 Inleiding Hierna wordt een aantal algemene regels gegeven voor de beoordeling van een aanvraag bijzondere. Deze onderwerpen gaan over de ingangsdatum, draagkracht,

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Augustus 2011. Beleidsregels bijzondere bijstand

Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Augustus 2011. Beleidsregels bijzondere bijstand Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Augustus 2011 Beleidsregels bijzondere bijstand Inhoudsopgave 1. Recht op bijzondere bijstand... 4 1.1. Inleiding en achtergrond... 4 1.2 Moment aanvragen bijzondere

Nadere informatie

BIJZONDERE BIJSTAND. informatie over bijzondere bijstand. Voor dingen die noodzakelijk zijn. Een steuntje in de rug

BIJZONDERE BIJSTAND. informatie over bijzondere bijstand. Voor dingen die noodzakelijk zijn. Een steuntje in de rug BIJZONDERE BIJSTAND informatie over bijzondere bijstand Voor dingen die noodzakelijk zijn Een steuntje in de rug Bijzondere bijstand Soms moet u kosten maken voor dingen die noodzakelijk zijn, maar die

Nadere informatie

Verstrekkingengids bijzondere bijstand 2011. 1 januari 2011

Verstrekkingengids bijzondere bijstand 2011. 1 januari 2011 Verstrekkingengids bijzondere bijstand 2011 1 januari 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Bijzondere bijstand, individueel 6 2.1 De aanvraag 6 Volgorde van beoordeling bijzondere bijstand 6 Draagkracht

Nadere informatie

Extra. geld(t) voor mensen met een laag inkomen. www.socialedienstdrechtsteden.nl. Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder

Extra. geld(t) voor mensen met een laag inkomen. www.socialedienstdrechtsteden.nl. Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder Extra geld(t) voor mensen met een laag inkomen www.socialedienstdrechtsteden.nl Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder Extra geld(t) voor mensen met een laag inkomen Inhoudsopgave 7 8 9 10 13 Inleiding

Nadere informatie

1 Recht op bijzondere bijstand

1 Recht op bijzondere bijstand Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 Oldebroek Kenmerk: 207088 1 Recht op bijzondere bijstand 1.1 Inleiding en achtergrond De bijzondere bijstand is wettelijk geregeld in artikel 35 van de Participatiewet

Nadere informatie

Beleidsregels Bijzondere Bijstand Participatiewet

Beleidsregels Bijzondere Bijstand Participatiewet Beleidsregels Bijzondere Bijstand Participatiewet 6-7-2015 Gemeente Heerenveen BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND PARTICIPATIEWET Burgemeester en wethouders van Heerenveen maken bekend dat met ingang van

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INLEIDING BIJZONDERE GROEPEN

INHOUDSOPGAVE INLEIDING BIJZONDERE GROEPEN 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Deel 1 BIJZONDERE GROEPEN 1. Duurzame gebruiksgoederen 2. Deelname sociaal maatschappelijk verkeer 3. Collectieve ziektekostenverzekering Deel 2 Deel 3 Deel 4 Deel 5 Categorie

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

Gemeente Westerveld 1

Gemeente Westerveld 1 Gemeente Westerveld 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen bijzondere bijstandsverlening... 4 Hoofdstuk 2 Bijzondere bijstand en medische kosten... 12 Hoofdstuk 3 Woonkostentoeslag bij huurwoningen...

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe,

Het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Neder-Betuwe. Nr. 17543 2 maart 2015 Beleidsregels bijzondere bijstand Neder-Betuwe 2015 Het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, gelet op

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand 2013

Beleidsregel bijzondere bijstand 2013 Beleidsregel bijzondere bijstand 2013 Hoofdstuk 1 Artikel 1 De begrippen Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde

Nadere informatie

Vergoedingenlijst. bijzondere bijstand. gemeente Oldenzaal

Vergoedingenlijst. bijzondere bijstand. gemeente Oldenzaal Vergoedingenlijst bijzondere bijstand gemeente Oldenzaal 2013 januari 2013 VERGOEDINGENLIJST BIJZONDERE BIJSTAND Het bijzondere bijstandsbeleid wordt door de gemeente bepaald en is vastgelegd in de Beleidsnota

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 36 van de Participatiewet;

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 36 van de Participatiewet; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 3645 20 januari 2015 Beleidsregel bijzondere bijstand 2015 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roermond; Gelet op het bepaalde in artikel

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand (oktober 2009)

Beleidsregel bijzondere bijstand (oktober 2009) Beleidsregel bijzondere bijstand (oktober 2009) Burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond, overwegende dat het gewenst is nadere regels vast te stellen met betrekking tot de verlening van bijzondere

Nadere informatie

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt!

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt! Informatie over inkomensondersteuning 2012 Gemeente Medemblik Er is meer mogelijk dan u denkt! Heeft u een laag inkomen en weinig eigen vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om

Nadere informatie

3.6 Schuldhulpverlening 11 3.6.a Doelgroep 11 3.6.b Kostensoort 11 3.6.c. Periodiciteit 11 4 VERSTREKKING VAN INDIVIDUELE BIJZONDERE

3.6 Schuldhulpverlening 11 3.6.a Doelgroep 11 3.6.b Kostensoort 11 3.6.c. Periodiciteit 11 4 VERSTREKKING VAN INDIVIDUELE BIJZONDERE MINIMABELEID 2012 Afdeling Welzijn, Sociale Zaken en Onderwijs Gemeente Oegstgeest Aug 2012 INHOUDSOPGAVE 1 1 INLEIDING 3 1.1 Uitgangspunten Wet Werk en Bijstand (WWB) 3 1.2 Inkomensbeleid en categoriale

Nadere informatie

MinimaGids. Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen

MinimaGids. Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen MinimaGids G e m e e n t e S m a l l i n g e r l a n d 2013 Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen Inhoudsopgave Gemeentelijke en landelijke regelingen De regelingen met een groene zijkant zijn regelingen

Nadere informatie

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n MinimaGids 2012 W e g w i j z e r voor m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n Inhoudsopgave 4 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 Voorwoord wethouder Symbolen Gezinsinkomen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere

Nadere informatie

BIJZONDERE BIJSTANDSBELEID 2008 EV nota bijzondere bijstand en minimabeleid gemeente Westland

BIJZONDERE BIJSTANDSBELEID 2008 EV nota bijzondere bijstand en minimabeleid gemeente Westland BIJZONDERE BIJSTANDSBELEID 2008 EV nota bijzondere bijstand en minimabeleid gemeente Westland Auteur(s) P.A. Korstanje Datum 1 december 2008 Versie Status definitief Documentnr. 07-0034345 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand 2012

Beleidsregel bijzondere bijstand 2012 Beleidsregel bijzondere bijstand 2012 Hoofdstuk 1 De begrippen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde

Nadere informatie

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Colofon Voorzieningengids afdeling MSZ gemeente Sluis 2014 Deze gids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

Algemeen. Nr. 472. Beleidsregels bijzondere bijstand.

Algemeen. Nr. 472. Beleidsregels bijzondere bijstand. Dit gebied vrijhouden Begin onder de streep van gemeenteblad Via menu kunt u een nieuw artikel beginnen, met de [Tab] toets is het niveau aan te passen. Met ga je naar de

Nadere informatie

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de gemeente

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand 2015, gemeente Koggenland

Beleidsregels bijzondere bijstand 2015, gemeente Koggenland Beleidsregels bijzondere bijstand 2015, gemeente Koggenland Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Afkortingenlijst 5 3 De Participatiewet 6 3.1 Inleiding 6 3.2 Gevolgen Participatiewet voor de beleidsregels bijzondere

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012 De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012 De invloed

Nadere informatie

Hulp bij werk, inkomen of zorg

Hulp bij werk, inkomen of zorg Hulp bij werk, inkomen of zorg Hulp bij werk, inkomen en zorg 1 Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 1 Op zoek naar werk 3 Een uitkering om te leven en wonen 5 De gemeente wil graag dat iedereen fijn in Oosterhout

Nadere informatie

Minima-effectrapportage gemeente Voorschoten 2013. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage gemeente Voorschoten 2013. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Voorschoten 2013 De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Voorschoten 2013 De

Nadere informatie