Leidraad Wel of geen ongehuwden AOW?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leidraad Wel of geen ongehuwden AOW?"

Transcriptie

1 Leidraad Wel of geen ongehuwden AOW? De gevolgen voor het AOW-pensioen en de eigen bijdrage AWBZ als uw partner in een verpleeg- of verzorgingshuis verblijft. Deze leidraad is bedoeld voor echtparen waarvan één van beiden blijvend opgenomen is in een verpleeg- of verzorgingshuis. De ander blijft in de eigen koop- of huurwoning achter. Het kan in dat geval financieel voordelig zijn om als duurzaam gescheiden levend van elkaar te worden aangemerkt. Maar dit is sterk afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Voor de AOW bijvoorbeeld bent u dan ongehuwd. De AOW voor een ongehuwde is hoger dan de AOW voor een gehuwde. Vaak stuurt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een brief waarin zij u op deze mogelijkheid wijzen. Daarin staat ook dat het niet in alle gevallen positief uitpakt. Het is dus belangrijk dat u de financiële gevolgen van deze mogelijkheid goed onderzoekt, voordat u de keuze maakt. Deze brochure is bedoeld om u hierbij te ondersteunen. U kunt aan de uitkomst van de rekensom echter geen rechten ontlenen. Let op! De SVB hanteert als beleidslijn dat een eenmaal gemaakte keuze definitief is. Kiest u voor duurzaam gescheiden leven, dan kunt u alleen als u weer met uw partner gaat samenwonen de gehuwdenstatus voor de AOW terugkrijgen. In de meeste gevallen zal hervatting van de samenwoning echter niet mogelijk zijn. Het maken van de juiste keuze is dus belangrijk! Deze informatie is gemaakt op basis van de huidige regelgeving. Veranderingen, die op stapel staan en die mogelijk op korte of langere termijn worden ingevoerd zijn in deze publicatie niet meegenomen. Duurzaam gescheiden leven Van duurzaam gescheiden leven is kort samengevat- sprake als twee echtelieden niet meer bij elkaar wonen, alsof zij niet meer gehuwd zijn. Eén van beiden beschouwt deze situatie als duurzaam (definitief). Meestal is dit het geval wanneer één van beiden een indicatie heeft van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor langdurige zorg met verblijf. Dat betekent dat terugkeer naar de gezamenlijke woning niet meer mogelijk is. Deze leidraad stelt u in staat te berekenen of duurzaam gescheiden leven voor u en uw huwelijkspartner financieel voordeel oplevert. Uiteraard is het financiële aspect niet het enige dat u in de besluitvorming moet betrekken. Emotionele aspecten zijn minstens zo belangrijk. Daarvoor kunnen wij natuurlijk geen leidraad opstellen. Die aspecten kunt u zelf het beste beoordelen. De indeling is als volgt: per onderwerp treft u eerst een korte uitleg aan, met daarna één of meerdere vragen of een situatieschets. Op de volgende bladzijden kunt u in de tabel het betreffende bedrag invullen. Vaststaande bedragen hebben wij al ingevuld. De volgende onderwerpen komen aan bod: 1

2 - AOW-pensioen - Ander pensioen - Heffingskortingen voor de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen - Eigen bijdrage zorg met verblijf (AWBZ) - Eigen bijdrage zorg zonder verblijf (Wmo) - Aanvullende bijstand of langdurigheidstoeslag - Kwijtschelding of vermindering lokale en regionale belastingen - Huurtoeslag - Zorgtoeslag Belangrijk: Kiezen voor duurzaam gescheiden leven heeft geen gevolgen voor uw fiscale positie. Woont u op verschillende adressen (bijvoorbeeld in een verzorgingshuis en op een particulier adres), dan beschouwt de fiscus u nog steeds als fiscaal partner. Pas bij een ingediend verzoek om echtscheiding eindigt het fiscaal partnerschap. Dit kan gevolgen hebben voor uw besluit om als duurzaam gescheiden te gaan leven. Woont u op verschillende adressen, maar u hebt nog geen verzoek om echtscheiding gedaan, neemt u dan contact op met de ANBO Advieslijn ( ). 2

3 A. AOW-pensioen De hoogte van het AOW-pensioen hangt af van de gezinssamenstelling. Er zijn bedragen voor gehuwden, die allebei de AOW-leeftijd hebben bereikt, voor gehuwden van wie de één wel de AOW-leeftijd heeft maar de ander nog niet, voor alleenstaanden en voor alleenstaanden die in het gezin nog een kind jonger dan 18 jaar verzorgen. Het AOW-pensioen voor een gehuwde is gebaseerd op 50% van het minimumloon, voor een alleenstaande 70%. Een echtpaar ontvangt dus samen 100% minimumloon, bij duurzaam gescheiden leven zou dit 140% kunnen zijn. Bij deze leidraad zijn wij ervan uitgegaan dat u beiden aanspraak maakt op het volledige AOW-pensioen. Hebt u een AOW-hiaat (korting wegens niet-verzekerde jaren), neemt u dan contact op met de ANBO Advieslijn ( ). Hebt u allebei AOW, vul dan uw gegevens in op de bijlage. Heeft één van u AOW, maar de ander nog niet, neemt u ook dan contact op met de ANBO Advieslijn ( ). B. Ander pensioen De meeste bedrijfspensioenen die naast het AOW-pensioen worden uitbetaald, veranderen niet als u duurzaam gescheiden gaat leven. Het pensioen is namelijk of van u of van uw partner. Het pensioen wordt dan ook meegerekend bij degene die het ontvangt. Informeer voor de zekerheid bij uw pensioenfonds of pensioenverzekeraar. Vraag duidelijk naar het verschil in het netto pensioen dat u ontvangt in beide situaties. C. Heffingskortingen voor de inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen Op het totaal van de belasting die u moet betalen, gaat een heffingskorting af. De hoogte van die korting hangt af van uw persoonlijke situatie. U hebt recht op de alleenstaande ouderenkorting als u in het betreffende jaar in aanmerking komt voor een AOW-pensioen voor een alleenstaande. In de rekentabel is de aanvullende ouderenkorting weergegeven. D. Eigen bijdrage zorg met verblijf (AWBZ) Voor de eigen bijdrage gelden twee regelingen; de hoge eigen bijdrage en de lage eigen bijdrage. Duurzaam gescheiden leven wordt in deze regelingen gelijk gesteld met ongehuwd. Ongehuwden (dus ook duurzaam gescheiden levend) betalen meestal een eigen bijdrage op grond van de hoge eigenbijdrageregeling. Gehuwden zijn doorgaans een eigen bijdrage verschuldigd op grond van de lage eigen bijdrageregeling. In de lage eigen bijdrageregeling wordt rekening gehouden met het feit dat voor de achterblijvende partner de kosten van de (voormalige gezamenlijke) huishouding doorlopen. De hoge eigen bijdrageregeling gaat er van uit dat er geen kosten meer zijn van een zelfstandige huishouding. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) stelt uw eigen bijdrage vast. U kunt op de website van het CAK (www.hetcak.nl) een proefberekening maken van beide situaties. U kunt het CAK ook schriftelijk verzoeken om een berekening te maken. In deze leidraad vindt u een voorbeeldbrief die u aan het CAK kunt sturen. De eigen bijdrage wordt berekend op basis van inkomensgegevens van 2 jaar terug (het peiljaar). De eigen bijdrage AWBZ 2014 gebeurt op basis van het verzamelinkomen 2012; voor 2013 op basis van het verzamelinkomen

4 Daarom is het raadzaam om het eerste volledige jaar dat u een alleenstaanden-aow ontvangt, een herziening aan te vragen. Dit verzoek wordt alleen gehonoreerd als u verwacht dat het huidige jaarinkomen (2014) ten minste 2.500, - lager is dan het inkomen in het peiljaar (2012). E. Eigen bijdrage Wmo Als u zorg of hulp in uw eigen woning hebt, is daarvoor ook een eigen bijdrage verschuldigd. Die hoeft niet te worden betaald als uw partner in een verzorgings- of verpleeghuis is opgenomen. Kiest u voor duurzaam gescheiden leven, dan vervalt deze vrijstelling. U bent de bijdrage dan wel verschuldigd. Dat geldt ook als u nu niet gebruik maakt van deze vorm van zorg, maar in de toekomst wel. Hebt u thans vrijstelling van de eigen bijdrage Wmo, dan vult u het bedrag dat u nu niet hoeft te betalen in bij de nieuwe situatie. Is het bedrag u niet bekend, informeer dan bij uw gemeente. Of maak een proefberekening op de website van het CAK (www.hetcak.nl). F. Aanvullende bijstand / langdurigheidstoeslag Als uw inkomen en vermogen (o.a. uw woning/ banksaldo) beneden een bepaalde grens komt, bestaat er mogelijk recht op aanvullende bijstand. Soms komt u tevens in aanmerking voor de zogenaamde langdurigheidstoeslag. Hebt u nu recht op bijstand of de langdurigheidstoeslag, dan kan het duurzaam gescheiden gaan leven hier verandering in brengen. Informeer bij de gemeente of dat zo is, en zo ja, om welke bedragen het gaat. Andersom is ook mogelijk. U hebt nu geen recht op bijstand of langdurigheidstoeslag, maar als u als ongehuwde wordt aangemerkt wel. Ook hiervoor kan de gemeente u inlichtingen geven. Neem de opgave van de gemeente over in de tabel. G. Kwijtschelding of vermindering lokale en regionale belastingen Bij een laag inkomen is het mogelijk dat u geheel of gedeeltelijk vrijgesteld bent van het betalen van gemeentebelasting, waterschapsbelasting e.d. Dit kan wijzigen als u duurzaam gescheiden gaat leven. Informeer bij de gemeente of dat zo is, en zo ja, om welke bedragen het gaat. Andersom is ook mogelijk. U hebt nu geen recht op vrijstelling of vermindering, maar als u als ongehuwde wordt aangemerkt wel. Ook hiervoor kan de gemeente u inlichtingen geven. Neem de opgave van de gemeente over in de tabel. Gemeenten kennen ook een regeling voor één- en meerpersoonshuishoudens. Op het moment dat u alleen in de woning woont, kunt u direct bij de gemeente verzoeken om te worden aangemerkt als eenpersoonshuishouden. H. Huurtoeslag De huurtoeslag is deels afhankelijk van het inkomen van u en uw partner. De grondslag voor de toeslag verandert bij duurzaam gescheiden leven als u in een huurwoning blijft wonen, nadat uw partner in een verzorgings- of verpleeghuis is opgenomen. U hebt dan geen toeslagpartner meer. De huurtoeslag wordt dan alleen op basis van het inkomen van degene die in de huurwoning blijft wonen, berekend. Mogelijk maakt u nu pas aanspraak op huurtoeslag. U kunt het (nieuwe) bedrag aan huurtoeslag zelf berekenen op 4

5 Kies voor Proefberekening. Neem de oude en nieuwe huurtoeslag over in de tabel. I. Zorgtoeslag De zorgtoeslag is deels afhankelijk van het inkomen van u en uw partner. De grondslag voor de toeslag verandert bij duurzaam gescheiden leven. U hebt dan geen toeslagpartner meer. Mogelijk maakt u nu pas aanspraak op zorgtoeslag. U kunt het nieuwe bedrag aan zorgtoeslag zelf berekenen op Kies voor Proefberekening. Neem de oude en nieuwe zorgtoeslag over in de tabel. J. Totaal U hebt, voor zover op u van toepassing, bedragen in de gele vlakken vermeld. Soms zijn het bedragen in de plus, en soms in de min. Tel alle plusbedragen bij elkaar op Tel alle minbedragen bij elkaar op Verschil Is het verschil positief, dan levert in uw situatie het duurzaam gescheiden gaan leven u nu een financieel voordeel op. Als de uitkomst negatief is, hebt u dat voordeel niet. Wat het financiële aspect betreft kunt u beter alles bij het oude laten. 5

6 Bijlage Alle al ingevulde bedragen gelden in Elk jaar worden deze bedragen aangepast. Gehuwd: hiermee wordt de huidige situatie bedoeld, de situatie voor een samenwonend echtpaar. DGL: Dit is het bedrag dat van toepassing zou zijn als u zich laat registreren als duurzaam gescheiden levend. DGL is de afkorting voor duurzaam gescheiden leven. A. AOW-pensioen. De netto bedragen (met heffingskorting) van het AOW-pensioen zijn al ingevuld. Het verschil is ook meteen zichtbaar. Uzelf 718, , ,36 Uw partner 718, , , ,72 B. Ander pensioen. Vul de bedragen in die u bij navraag van uw pensioenfonds hebt ontvangen. Uzelf + / - Uw partner + / - + / - C. Heffingskorting. In deze tabel staat het bedrag van de alleenstaande ouderenkorting Uzelf 0 35, ,75 Uw partner 0 35, , ,50 D. eigen bijdrage AWBZ. Vul de bedragen in van de opgave van het CAK (brief of via website). Uzelf + / - Uw partner + / - + / - E. eigen bijdrage Wmo Uzelf F. aanvullende bijstand / langdurigheidstoeslag Huidig bedrag DGL Verschil Verschil totaal Uzelf 0 + / - + / - 6

7 G. Kwijtschelding of vermindering lokale en regionale belastingen Uzelf 0 + / - + / - H. Huurtoeslag Uzelf H. Zorgtoeslag Uzelf

8 Aan het CAK Postbus AA s-gravenhage Plaats. Datum Betreft: hoge eigen bijdrage AWBZ - instelling Geachte heer, mevrouw, Hierbij wend ik me tot u met het verzoek om een voorbeeld berekening te maken van de hoge eigen bijdrage AWBZ van mijn partner. Van de Sociale Verzekeringsbank heb ik namelijk een brief ontvangen waarin de mogelijkheid van een wijziging in mijn AOW-pensioen wordt genoemd; namelijk dat mijn partner en ik beiden een ongehuwdenpensioen ontvangen. Dit heeft gevolgen voor de eigen bijdrage voor de zorginstelling waar mijn partner verblijft. Voordat we een keuze maken, wil ik daarom graag weten hoe hoog de eigen bijdrage AWBZ wordt als wij beiden een ongehuwdenpensioen ontvangen. Dit mede gezien het feit dat volgens de beleidsregels van de Sociale Verzekeringsbank een eenmaal gemaakte keuze definitief is. Ik begrijp dat de eigen bijdrage gebaseerd wordt op het peiljaar van het tweede kalenderjaar voorafgaand aan dit jaar. Gaarne ontvang ik een berekening op basis van ieder AOW-pensioen naar de alleenstaandennorm. Gegevens van mijn partner: Naam:. Geboortedatum:. BSN-nummer (sofi):. Gegevens van de zorginstelling: Naam:. Plaats:. Adres:. Onze inkomensgegevens: Naast de AOW hadden we de inkomsten uit aanvullend pensioen bruto per jaar over het peiljaar 2012: Partner Ondergetekende Hartelijk dank voor de moeite. Met vriendelijke groeten, (handtekening) (naam) (adres) (Bewaar een kopie van deze brief voor uw eigen dossier) 8

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor freelance gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter

Nadere informatie

Een bijdrage voor uw huur

Een bijdrage voor uw huur 12345toe 2010 Aanvragen Toelichting Huurtoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur de ingevulde formulierbladen met het voorblad terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag aanvragen 2 Toeslagpartner

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.528 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 brochure bronnen de brochure Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 van het CAK (uitgave november 2012). De brochure is ook

Nadere informatie

Controle van uw inkomen Leeswijzer, uitleg bij de brief

Controle van uw inkomen Leeswijzer, uitleg bij de brief Controle van uw inkomen Leeswijzer, uitleg bij de brief Controle van uw inkomen U had een juridisch probleem waarvoor u een advocaat of mediator (hierna: advocaat) heeft gehad. Uw advocaat heeft voor u

Nadere informatie

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen 2 Inleiding De overheid draagt in bepaalde gevallen bij in de kosten van uw zorgverzekering, huurhuis of kinderen. Zo n bijdrage heet een toeslag. Belastingdienst/Toeslagen

Nadere informatie

Uw Honeywell-pensioen

Uw Honeywell-pensioen Uw Honeywell-pensioen Mei 2015 2 Uw Honeywell-pensioen Lees de blauwe tekst voor de hoofdpunten Inleiding 5 Stopt u met werken met 67 jaar? 6 Uw pensioenuitkering 7 Wat kost uw pensioen? 11 Zorg voor uw

Nadere informatie

65 jaar in zicht. Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie.

65 jaar in zicht. Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie. 65 jaar in zicht Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie. De brochure 65 JAAR IN ZICHT van de Algemene Onderwijsbond

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Uw partner en uw pensioen

Uw partner en uw pensioen Uw partner en uw pensioen 2 Ik wil mijn partner goed verzorgd achterlaten Uw partner en uw pensioen Als deelnemer aan het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) bouwt u niet alleen pensioen op voor uw

Nadere informatie

Colofon. Wat te regelen na een overlijden ANBO Utrecht, november 2010 Uitgave van het landelijk bestuur 5 e druk ISBN 90-75139-19-5

Colofon. Wat te regelen na een overlijden ANBO Utrecht, november 2010 Uitgave van het landelijk bestuur 5 e druk ISBN 90-75139-19-5 ANBO is de grootste onafhankelijke belangen- en emancipatieorganisatie voor senioren in Nederland, ongeacht geloofsovertuiging, levensbeschouwelijke, maatschappelijke of politieke opvatting. De seniorenbond

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling CAO Verzekeren / Investment Management NB Deze brochure is niet meer actueel. Per 1 januari 2014 bouwen medewerkers van ING Verzekeren/Investment Management pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders

Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders Heb je een vraag of een casus? Neem dan contact op met: ADVIES & CONSULT bij Stadsgeldbeheer Zowel medewerkers als cliënten in de Maatschappelijke

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

Mijn pensioen. Voor werknemers geboren voor 1950

Mijn pensioen. Voor werknemers geboren voor 1950 LET OP: deze brochure is voor het laatst aangepast op 1 januari 2013. Bent u geboren voor 1950 en wilt u meer informatie over uw mogelijkheden over uw pensioen? Neem dan contact op met de Servicedesk.

Nadere informatie

Hoe zit het met uw AOW?

Hoe zit het met uw AOW? Hoe zit het met uw AOW? Als u 65 bent, krijgt u AOW. Dat weet iedereen. Maar hoe hoog is de uitkering? Als u alleenstaand bent of als u samenwoont. En hoe zit het als u straks samenwoont met een partner

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 204 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling

Nadere informatie

Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo)

Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo) VERTROUWELIJK Naam Adres Onderwerp: Startbrief Datum: Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo) Je werkgever heeft een pensioenregeling getroffen. Dit is misschien je

Nadere informatie

FNV BELASTINGWIJZER 2012

FNV BELASTINGWIJZER 2012 FNV BELASTINGWIJZER 2012 BELASTINGJAAR 2012 1 e jaargang Uitgave: Stichting FNV-pers in samenwerking met de Federatie Nederlandse Vakbeweging Naritaweg 10 Amsterdam Hoewel aan de inhoud van deze gids de

Nadere informatie

Wet afschaffing huishoudinkomenstoets

Wet afschaffing huishoudinkomenstoets Wet afschaffing huishoudinkomenstoets Modelteksten Juni 2012 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt haar dank

Nadere informatie

SCHEIDEN ZONDER GEDOE

SCHEIDEN ZONDER GEDOE SCHEIDEN ZONDER GEDOE Wat regelt ScheidingsProfs voor u? 5.1 Het gemeenschappelijk vermogen 5.1 HET GEMEENSCHAPPELIJK VERMOGEN EN DE PEILDATUM Voordat het gemeenschappelijk vermogen verdeeld kan worden,

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2015

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2015 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2015 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten

Nadere informatie

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen.

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen. Uw pensioen Wij sluiten graag bij u aan Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe baan 20 Trouwen of samenwonen 22 Wat is pensioen? Arbeidsongeschikt Beleggen 6 12 18 Scheiden 23 Extra pensioen 16 Uw KPN pensioen

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Drie vragen 4 Wat is er voor u geregeld? 6 Als er iets verandert in uw situatie 13 Wij houden u op de hoogte 18 2 Welkom bij Pensioenfonds Zorg en

Nadere informatie