informatie over de eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "informatie over de eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen"

Transcriptie

1 informatie over de eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen 2016

2 Inhoudsopgave Inleiding 5 1 Eigen bijdrage 7 2 Maximale periodebijdrage 8 3 Kosten van de voorziening 11 4 Hoe lang betaalt u de eigen bijdrage? 12 5 Het persoonsgebonden budget (Pgb) 13 6 Mensen met een laag inkomen 15 Bijlagen Tabel voorbeelden Maximale periodebijdrage 16 Rekenwijzer deel 1 Maximale periodebijdrage 18 Alle bedragen in deze folder gelden in 2016, ze worden jaarlijks bijgesteld. In de wet wordt onderscheid gemaakt tussen de termen eigen bijdrage en eigen aandeel. Voor de berekening maakt dit niets uit. Daarom gebruiken wij in folder en beschikkingen alléén de term eigen bijdrage. Aan deze folder kunt u geen rechten ontlenen. 3

3 Inleiding De Wmo Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat iedereen kan meedoen aan de samenleving. Sommige mensen kunnen dit niet helemaal op eigen kracht. Dan kunnen zij in aanmerking komen voor een maatwerk voorziening vanuit de Wmo. Daarbij kan het gaan om bijvoorbeeld: hulp bij het huishouden, een woonvoorziening of een aanpassing aan de woning, vervoersvoorzieningen (zoals een scootmobiel), of een rolstoel. Vanaf 1 januari 2015 is daar individuele begeleiding thuis, individuele begeleiding in groepsverband en kortdurend verblijf bijgekomen. Voor de meeste Wmo-voorzieningen bent u een eigen bijdrage verschuldigd. Deze folder is bedoeld om u over deze eigen bijdrage te informeren. U vindt deze folder ook op onze website. Onze website heeft de mogelijkheid om de tekst te laten voorlezen. Peiljaar 2014 Voor het berekenen van de eigen bijdrage 2016 wordt uitgegaan van het peiljaar Uw inkomen en vermogen 2014 is namelijk al vastgesteld door de belastingdienst. Hebt u iemand die u helpt met uw administratie? Geef deze folder dan ook aan die persoon. Om u goed te kunnen helpen is deze informatie ook voor hem of haar van belang. 5

4 1 Eigen bijdrage Eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen Om de Wmo betaalbaar te houden wordt voor de meeste Wmo-voorzieningen een eigen bijdrage gevraagd. Deze eigen bijdrage is gebaseerd op het inkomen en het vermogen. Voor alle Wmo-voorzieningen wordt een eigen bijdrage gevraagd behalve voor: rolstoelen; collectief vervoer (hiervoor wordt al een bijdrage per rit gevraagd). Verder geldt dat partners van bewoners van een instelling, die valt onder de Wet langdurige zorg geen eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen betalen. Zij betalen al een eigen bijdrage voor de opname van hun partner. Voor (ouders van) kinderen tot 18 jaar geldt dat zij alleen een eigen bijdrage betalen voor aanpassingen aan de woning. Voor alle andere voorzieningen wordt de eigen bijdrage pas opgelegd nadat zij 18 jaar zijn geworden. De hoogte van de eigen bijdrage per 4 weken Voor het berekenen van de eigen bijdrage zijn van belang: uw gezinssamenstelling; uw leeftijd; uw inkomen; de kosten van de voorziening; uw vermogen. Om te bepalen hoe hoog uw eigen bijdrage wordt, moet u altijd twéé bedragen kennen: de zogenaamde maximale periodebijdrage (toegelicht onder 2 Maximale periodebijdrage); de kosten van uw voorziening(en), (toegelicht onder 3 Kosten van de voorziening). De eigen bijdrage is nooit hoger dan de wettelijk bepaalde Maximale periodebijdrage. De eigen bijdrage is óók nooit hoger dan de kosten van de voorziening(en). Om te weten hoe hoog uw eigen bijdrage werkelijk wordt, moet u dus altijd allebei die bedragen kennen. De werkelijke eigen bijdrage is het laagste van die twee bedragen. 7

5 2 Maximale periodebijdrage Het CAK Voor het betalen van eigen bijdragen krijgt u te maken met het Centraal Administratie Kantoor, het CAK. U hoeft zelf geen gegevens aan te leveren, u krijgt automatisch een beschikking en facturen van het CAK. Het CAK berekent de eigen bijdrage per periode van 4 weken. Een jaar bestaat uit dertien perioden van 4 weken. Het CAK bepaalt uw Maximale periodebijdrage per 4 weken. Deze Maximale periodebijdrage staat op de officiële beschikking die u van het CAK krijgt. Het CAK stuurt hiervoor elk jaar een nieuwe beschikking. U betaalt per periode van 4 weken nooit meer dan dit bedrag, hoeveel Wmo voorzieningen u ook krijgt. Houdt u er rekening mee dat tussen het verstrekken van de voorziening en de eerste keer dat u een acceptgiro voor uw eigen bijdrage krijgt van het CAK, ongeveer 3 maanden tijd zit. Na het verstrekken van de voorziening zal de gemeente de gegevens daarover doorgeven aan het CAK. Daarna zal het CAK uw inkomensgegevens opvragen bij de Belastingdienst. Pas daarna kan het CAK de voor u bedoelde acceptgiro aanmaken en versturen. Mocht er tussen u en het CAK een verschil van mening ontstaan over uw eigen bijdrage en komt u er met het CAK samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met uw Wijkteam. De gemeente kan dan eventueel bemiddelen. Bereken uw Maximale periodebijdrage Uw Maximale periodebijdrage bestaat uit een vast basistarief en een bedrag dat afhankelijk is van uw bijdrageplichtige inkomen. Vast basistarief Iedereen betaalt altijd een vast basistarief. Voor ongehuwde personen is dit in ,40 per 4 weken. Voor gehuwde en duurzaam samenwonende personen is dit in ,80 per 4 weken. Tarief gebaseerd op bijdrageplichtig inkomen Náást het vaste tarief betaalt u een bedrag dat afhangt van de hoogte van uw (gezamenlijke) verzamelinkomen en uw vermogen. Hieronder gaan we eerst in op de vermogensbijtelling. Vermogensbijtelling Ook uw vermogen telt mee voor het berekenen van uw Maximale periode bijdrage. Het gaat hierbij om het vermogen in box 3 (grondslag sparen en beleggen). Vermogen in de eigen woning voor zover deze valt onder box 1, wordt niet meegerekend. Voor het berekenen van de eigen bijdrage in 2016 gaat men uit van het vermogen in peiljaar Vrijstellingen van vermogensbijtelling Heffingsvrij vermogen: niet het hele vermogen telt mee voor de bijtelling, er is een deel vrijgesteld (het heffingsvrije deel). In het peiljaar 2014 was de vrijstelling voor alleenstaanden ,- en voor een (echt)paar ,-. Bijdrageplichtig inkomen waarover u een eigen bijdrage betaalt Bij uw verzamelinkomen wordt 8% van uw vermogen, minus de het heffingsvrije deel, opgeteld. Dit totaal vormt het bijdrageplichtig inkomen. Hierover wordt de Maximale periodebijdrage berekend. Niet het gehele bijdrageplichtig inkomen telt mee voor het bepalen van de Maximale periodebijdrage, er is een inkomensvrijstellingsdeel. Dit vrijstellingsdeel is afhankelijk van uw leefsituatie: ongehuwd en nog niet pensioengerechtigd: ,- per jaar; ongehuwd en pensioengerechtigd: ,- per jaar; gehuwd/duurzaam samenwonend en één van beiden of beiden nog niet pensioengerechtigd: ,- per jaar; gehuwd/duurzaam samenwonend en beiden pensioengerechtigd: ,- per jaar. Het vrijstellingsdeel trekt u dus af van uw (gezamenlijke) bijdrage plichtig inkomen. 15% van het verschil dat u dan overhoudt is het inkomens- en vermogens afhankelijke deel van uw Maximale periodebijdrage per jaar. Er zitten 13 perioden van 4 weken in een jaar, om het bedrag per 4 weken uit te rekenen deelt u het door 13. Tot slot Uw Maximale periodebijdrage is de som van het vaste basistarief en het bedrag dat afhankelijk is van uw bijdrageplichtig inkomen. 8 9

6 Waar vindt u informatie over uw verzamelinkomen? Uw verzamelinkomen in peiljaar 2014 staat vermeld op uw belastingaanslag van Doet u geen belastingaangifte? Dan kunt u uw inkomensgegevens ook controleren op uw jaaropgave(n) over deze inkomsten. Verzamelinkomen en vermogen van u en uw partner Wanneer u samenleeft met een partner wordt zowel het gezamenlijke verzamelinkomen als het gezamenlijke vermogen gebruikt voor de berekening van de Maximale periodebijdrage. Het CAK vraagt deze gegevens op bij de Belastingdienst. Wijziging in bijdrageplichtig inkomen De eigen bijdrage in 2016 is gebaseerd op uw bijdrage plichtig inkomen van Is dit inkomen sterk gedaald sinds 2014? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een herziening van uw eigen bijdrage. Als u verwacht dat uw eigen bijdrage plichtig inkomen in 2016 minstens 2.559,- lager zal zijn dan in 2014, is een herziening van de eigen bijdrage mogelijk. U kunt de herziening van uw eigen bijdrage aanvragen met een inkomensformulier van het CAK. Dit formulier kunt u telefonisch opvragen. Het telefoonnummer is: Dit nummer is, tijdens kantooruren, gratis, bereikbaar. U kunt alleen een herziening van uw eigen bijdrage aanvragen voor het huidige jaar en het jaar hiervoor. Vragen over uw verzamelinkomen of uw vermogen? Hebt u vragen over uw verzamelinkomen of uw vermogen, belt u dan de Belastingtelefoon: Dit gratis nummer is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van uur en op vrijdag van uur. Berekenen via CAK website Op de website hetcak.nl kunt u met een eenvoudig rekenprogramma uw eigen bijdrage berekenen (u vindt dit programma onder Zorg Thuis, Uw Maximale periode bijdrage ). Ook kunt u, tijdens kantooruren, gratis bellen naar het CAK via telefoon De medewerkers van het CAK rekenen dan voor u uit welke eigen bijdrage u ongeveer gaat betalen. U kunt ook contact opnemen met uw Wijkteam. Houdt u wanneer u belt wel uw (gezamenlijke) inkomens- en vermogensgegevens van 2014 bij de hand? 3 Kosten van de voorziening Het laagste bedrag Om te bepalen hoe hoog uw eigen bijdrage wordt, moet u altijd twéé bedragen kennen: de zogenaamde Maximale periodebijdrage (dit is in het vorige hoofdstuk uitgelegd); de kosten van uw voorziening(en) (hierover gaat dit hoofdstuk). De werkelijke eigen bijdrage is het laagste van die twee bedragen. De kosten van een voorziening zijn de totale kosten die de gemeente maakt ten behoeve van die voorziening, omgerekend naar perioden van 4 weken. Voor de meeste Wmo voorzieningen is het niet van te voren te bepalen hoe hoog de kosten zullen worden. Dat is afhankelijk van verschillende factoren. Zoals de soort voorziening, de individuele aanpassingen die nodig zijn als het gaat om een hulpmiddel of de mate van ondersteuning die u nodig heeft bij een maatwerkvoorziening zoals begeleiding. De uiteindelijke kosten die voor uw ondersteuning gemaakt worden; de kosten van de voorziening, staan in de beschikking die u van de gemeente krijgt. Voor het overgrote deel van de voorzieningen geldt dat de kosten in de regel, hoger zullen zijn dan de maximale periode bijdrage. U gaat in geen geval meer betalen dan uw maximale periode bijdrage. Naarmate een voorziening meer aan u persoonlijk toegerust en/of aangepast moet worden, zullen de kosten van de voorziening stijgen. Hoe hoog de kosten van alle voorzieningen samen ook zijn, uw eigen bijdrage wordt nooit meer dan uw Maximale periodebijdrage per 4 weken

7 4 Hoe lang betaalt u de eigen bijdrage? De eigen bijdrage wordt gedurende een bepaalde periode eenmaal in de 4 weken opgelegd. Hoe lang die periode is, hangt af van de soort voorziening. Dit geldt zowel voor een voorziening in Natura als in Pgb. Hoe lang u de eigen bijdrage betaalt hangt af van de voorziening die u krijgt. Hoe langer u betaalt hoe lager het bedrag aan kosten per 4 weken is. U betaalt immers nooit meer dan de kosten. Bij voorzieningen in bruikleen worden ook de kosten voor onderhoud en vervanging meegerekend. Voor voorzieningen die in bruikleen worden verstrekt (bijvoorbeeld een scootmobiel, traplift of het plaatsen en het gebruik van een woonunit) betaalt u een eigen bijdrage zolang u die voorziening gebruikt. Ook voor diensten die als maatwerkvoorzieningen worden verstrekt, zoals lichte ondersteuning, begeleiding individueel, dagbesteding enzovoort, geldt dat u een eigen bijdrage betaalt zolang u daar gebruik van maakt. Voor woonvoorzieningen die in eigendom worden verstrekt (bijvoorbeeld een douchestoeltje) geldt dat u de eigen bijdrage gaat betalen voor een periode van 7 jaar. Voor bouwtechnische aanpassingen aan uw eigen woning of voor het bezoekbaar maken van de woning ten behoeve van een gehandicapt familielid, betaalt u gedurende 20 jaar een eigen bijdrage. Voor een aangepaste fiets, het gebruik van een lease auto of het aanpassen van de auto geldt dat u een eigen bijdrage betaalt voor een periode van 10 jaar. 5 Persoonsgebonden budget (Pgb) Voor ondersteuning in de vorm van een Persoonsgebonden Budget (Pgb), geldt de hoogte van het Pgb als de kosten. De hoogte van uw budget is afhankelijk van het aantal uren hulp dat u krijgt toegewezen én het hulp contract dat u afsluit. Daarbij speelt mee of u de ondersteuning inkoopt via formele of informele hulp. Wat is het verschil tussen een formele - en informele hulp Formele hulp is ondersteuning die geboden wordt door een professionele zorgaanbieder. Deze is ingeschreven bij de Kamer van koophandel en is als uitvoerende een professionele hulpverlener of heeft als instelling professioneel personeel in dienst die de daadwerkelijke hulp uitvoert. Informele hulp is iedereen die niet valt onder bovenstaande omschrijving. Bij voorbeeld een familielid (buiten het gezin) een goede kennis of vriend. Deze moet dan wel voldoende kwaliteit in huis hebben om de gevraagde ondersteuning ook op een goede manier te kunnen bieden. De gemeente kan een Pgb weigeren als zij van mening is dat deze gewenste informele hulp die kwaliteit niet heeft. Gebruikelijke zorg Het Pgb mag niet gebruikt worden om de ondersteuning in te kopen binnen de eigen leefsituatie. Uw partner mag u geen ondersteuning bieden tegen betaling vanuit uw budget. Binnen een gezamenlijke huishouding wordt verwacht dat indien de een zijn of haar huishoudelijke taken niet meer kan uitvoeren, de ander gehouden is deze taken over te nemen. Werk of studie geldt daarbij niet als uitzondering. Iemand die valt onder de regels van gebruikelijke zorg kan daarom geen informele zorg leveren

8 Onder voorwaarden géén eigen bijdrage voor PGB begeleiding individueel Omdat het van belang is om het netwerk van de cliënt actief bij de zorg te betrekken ziet de gemeente graag dat er naast de formele hulp ook gebruik gemaakt wordt van informele hulp. Daarom heeft de gemeente besloten dat als u, met goedkeuring van de gemeente, minimaal één uur van uw indicatie Begeleiding laat uitvoeren door informele ondersteuning, u over het hele PGB géén eigen bijdrage hoeft te betalen. Dit geldt alleen voor indicaties Begeleiding individueel in de vorm van PGB. Trekkingsrecht Vanaf 1 januari 2015 geldt voor het Pgb het zogenaamde trekkingsrecht. Dat wil zeggen dat uzelf geen geld krijgt van de gemeente, maar dat uw budget beheerd wordt door de Sociale verzekeringsbank (SVB). U dient daar de nota s in, vervolgens betaalt de SVB rechtstreeks aan uw hulp of aanbieder. Uw betaalt, net als bij ondersteuning in Natura, uw eigen bijdrage eens per vier weken aan het CAK. Meer informatie over Pgb en trekkingsrecht vindt op de site van de SVB: svb.nl/pgb. Eigen bijdrage bij Pgb Vanaf 1 januari 2015 mag de eigen bijdrage niet meer betaald worden vanuit het budget. Het budget is uitsluitend bedoeld voor het inkopen van de noodzakelijke ondersteuning. U betaalt de eigen bijdrage elke vier weken aan het CAK. U betaalt de eigen bijdrage op basis van het toegekende budget, niet naar aanleiding van uw declaraties. Aan het eind van het jaar verrekent het CAK het totaal van uw declaraties bij de SVB met het totaal van de door u aan het CAK betaalde periode bijdragen. 6 Mensen met een laag inkomen Collectieve Zorgverzekering voor Minima (CZM) Voor mensen met een minimum inkomen die bij zorgverzekeraar Menzis een basisverzekering plus aanvullende verzekering Garant Verzorgd hebben, is geregeld dat zij voor de eigen bijdrage verzekerd zijn. Om voor deze verzekering in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden: u heeft een basisverzekering bij Menzis en minimaal de aanvullende verzekering Garant Verzorgd; u ontvangt een uitkering op grond van Wwb, loaw, loaz, Wwk of u heeft een netto inkomen van ten hoogste 110% van de voor u geldende bijstandsnorm. Hebt u een bijstandsuitkering of een laag inkomen, kijkt u dan voor meer informatie over deze verzekering en over de inkomensgrenzen op gemeente.groningen.nl/zorgverzekering-voor-minima-aanvragen. U kunt ook contact opnemen met de gemeente via telefoon (050) Dit telefoonnummer is bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 uur en uur. Bijzondere bijstand Mensen die deze verzekering niet hebben en die de eigen bijdrage niet kunnen betalen, kunnen een beroep doen op bijzondere bijstand. Voor bijzondere bijstand gelden criteria die met uw draagkracht te maken hebben. De gemeente beoordeelt uw persoonlijke omstandigheden en uw financiële situatie. Afhankelijk hiervan kan de gemeente (een deel van) de eigen bijdrage vergoeden. Voor meer informatie over bijzondere bijstand kunt u contact opnemen met gemeente Groningen, telefoonnummer , tussen 8.30 en uur

9 Bijlage I: tabel maximale periodebijdrage (zonder vermogensbijtelling) Als u uw verzamelinkomen weet, kunt u in onderstaande tabel lezen hoe u hoog uw Maximale periodebijdrage (per 4 weken) ongeveer is. Maximale periodebijdrage (bij verzamelinkomen ZONDER bijtelling vermogensdeel) Gehuwd/samenwonend Alleenstaand LET OP: Het vermogen is in deze tabel niet meegerekend. Hebt u als alleenstaande minder dan ,- spaargeld en/of vermogen? Of heeft u als echtpaar/ samenwonende minder dan ,-spaargeld en/of vermogen? Dan hoeft u uw spaargeld niet mee te rekenen. Hebt u meer vermogen dan hierboven aangegeven en wilt u weten wat uw eigen bijdrage wordt, gebruik dan onze rekenwijzer op de volgende bladzijde of gebruik de rekenwijzer op de website van het Cak: hetcak.nl. U kunt ook bellen met CAK: (gratis). De tabel geeft vooraf berekende Maximale periode bijdragen weer. Of u die ook werkelijk moet betalen hangt af van de kosten van de voorziening. Als u de voor uw inkomen geldende Maximale periodebijdrage vergelijkt met de kosten van de voorziening, betaalt u altijd het laagste bedrag. Verzamel jaarinkomen Eén of beiden nog niet pensioengerechtigd Beiden pensioengerechtigd Leeftijd nog niet pensioengerechtigd Leeftijd pensioengerechtigd Aan de bedragen in deze tabel kunt u geen rechten ontlenen. t/m ,80 27,80 19,40 19, ,80 27,80 19,40 26, ,80 27,80 19,40 55, ,80 27,80 19,40 84, ,80 46,56 48,41 113, ,83 104,25 106,10 170, ,53 161,95 163,79 228, ,22 219,64 221,48 286, ,60 335,02 336,87 401, ,99 450,41 452,25 516, ,76 681,18 683,02 747, ,53 911,95 913,79 978,

10 Bijlage II: rekenwijzer Maximale periodebijdrage Maximale periodebijdrage per 4 weken A Wat was uw gezamenlijk verzamelinkomen in 2014? B Vermogensbijtelling: (8 % van uw vermogen minus heffingsvrije bedrage, (zie hoofdstuk 2 Maximale periodebijdrage, onderdeel: vermogensbijstelling C Uw bijdrageplichtig inkomen is: A+B D Wat is het vrijstellingsdeel dat voor u van toepassing is? Streep de bedragen door die niet van toepassing zijn. Alleenstaand en nog niet pensioengerechtigd ,- Alleenstaand en pensioengerechtigd ,- Gehuwd/samenwonend en één of beiden nog niet pensioengerechtigd ,- Gehuwd/samenwonend en beiden pensioengerechtigd ,- E Wat is het verschil tussen uw bijdrageplichtig inkomen (C) en uw vrijstellingsdeel (D)? Is uw bijdrageplichtig inkomen lager dan uw vrijstellingsdeel, vul hier dan nul in. C min D Ga door naar (F) F Bereken hiervan 15 % 15 % van E = G Hoeveel is dit per 4 weken (een jaar heeft 13 periodes van 4 weken) F gedeeld door 13 = H I Wat is het basistarief per 4 weken? Streep door wat niet van toepassing is. Tel uw inkomens- en vermogens afhankelijke bijdrage (G) bij uw basistarief (I) op. Uw Maximale periode bijdrage is. 18 Alleenstaand 19,40 gehuwd samenwonend 27,80 G plus H = Contact Deze folder is een uitgave van de gemeente Groningen. De gemeente Groningen gaat de komende tijd steeds meer vanuit de wijken werken. Dat doet zij, samen met verschillende maatschappelijke organisaties, onder de naam Wij Groningen. Wilt u weten of u met uw vraag ook bij u in de wijk terecht kunt, of hebt u nog vragen? Vul dan op de website Wij.groningen.nl de postcodewijzer in. Deze vindt u onderaan de homepagina. U krijgt dan meteen de juiste contactgegevens te zien. Hebt u geen internet, bel dan met de gemeente. De gemeente Groningen is telefonisch bereikbaar op werkdagen van tot uur. Het telefoonnummer is (050) Alle bedragen in deze folder gelden in 2016, ze worden jaarlijks bijgesteld. In de wet wordt onderscheid gemaakt tussen de termen eigen bijdrage en eigen aandeel. Voor de berekening maakt dit niets uit. Daarom gebruiken wij in folder en beschikkingen alléén de term eigen bijdrage. Aan deze uitgave zijn geen rechten te ontlenen. 19

11

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

DE EIGEN BIJDRAGE WMO

DE EIGEN BIJDRAGE WMO DE EIGEN BIJDRAGE WMO De eigen bijdrage Wmo in de gemeente Scherpenzeel Postbus 100 3925 ZJ SCHERPENZEEL Stationsweg 389a 3925 CC SCHERPENZEEL Telefoon: (033) 277 23 24 Fax: (033) 277 46 84 E-mail: info@scherpenzeel.nl

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier.

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo www.hetcak.nl Inhoud.

Nadere informatie

Eigen bijdrage 2016. Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo

Eigen bijdrage 2016. Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo Eigen bijdrage Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Eigen bijdrage Wmo 2009. Informatie

Eigen bijdrage Wmo 2009. Informatie Eigen bijdrage Wmo 2009 Informatie CAK Het CAK berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wmo en is verantwoordelijk voor de financiering van AWBZ-instellingen.

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Eigen bijdrage 2016. Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen

Eigen bijdrage 2016. Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen Eigen bijdrage 2016 Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier.

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Wet langdurige zorg Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen (Wmo) www.hetcak.nl

Nadere informatie

Informatie over de eigen bijdrage

Informatie over de eigen bijdrage 2008 Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten Wmo CAK-BZ CAK-BZ is de afkorting van Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten. Het CAK-BZ is verantwoordelijk voor de administratie

Nadere informatie

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier.

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Wet langdurige zorg Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen (Wmo) www.hetcak.nl

Nadere informatie

Eigen bijdrage Wmo voorzieningen

Eigen bijdrage Wmo voorzieningen Eigen bijdrage Wmo voorzieningen Ondersteuning vanuit de Wmo foto: Welzorg De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is bedoeld om mensen zo lang mogelijk zelfstandig mee te laten doen in de maatschappij.

Nadere informatie

WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De WMO wordt uitgevoerd door de gemeente.

WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De WMO wordt uitgevoerd door de gemeente. De WMO WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De WMO wordt uitgevoerd door de gemeente. Het doel van de WMO is om mensen met een beperking te ondersteunen. Heeft u hulp nodig bij het opruimen

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Informatie over de eigen bijdrage

Informatie over de eigen bijdrage 2008 Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) CAK-BZ CAK-BZ is de afkorting van Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten. Het CAK-BZ is

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de eigen bijdrage

Vragen en antwoorden over de eigen bijdrage Vragen en antwoorden over de eigen bijdrage Wat is eigen bijdrage? In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is geregeld dat u een beroep kunt doen op de gemeente wanneer u hulpmiddelen of zorg nodig

Nadere informatie

Instructie rekenprogramma eigen bijdrage CAK

Instructie rekenprogramma eigen bijdrage CAK Wijkteam Almere Instructie rekenprogramma eigen bijdrage CAK Met het rekenprogramma van het Centraal Administratiekantoor (CAK) kunt u een proefberekening maken voor de eigen bijdrage. Deze instructie

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Zelfstandig leven en wonen Heeft u ondersteuning nodig? Zo werkt het

Nadere informatie

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Informatie 2017 over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning

Informatie 2017 over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning Informatie 2017 over de WMO Maatschappelijke ondersteuning WMO, wet maatschappelijke ondersteuning Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden voor volwassenen

Het Persoonsgebonden voor volwassenen Het Persoonsgebonden budget voor volwassenen Lwdvoorelkaar over werk, jeugd en zorg in de gemeente Leeuwarden inhoud Het Persoonsgebonden budget Het Persoonsgebonden budget Over het Pgb Een Pgb aanvragen

Nadere informatie

Informatie over de eigen bijdrage

Informatie over de eigen bijdrage 2008 Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten opm. CAK toel zzv def.indd 1 09-05-2008 17:00:51 CAK-BZ CAK-BZ is de afkorting van Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten. Het CAK-BZ

Nadere informatie

INFORMATIE. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2009

INFORMATIE. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2009 INFORMATIE Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2009 Zorg met Verblijf > Zorg met Verblijf > Hoe werkt de AWBZ? Wanneer krijgt u AWBZ-zorg? AWBZ Moet u vanwege een ziekte, een handicap of ouderdom worden opgenomen

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf 2009. Informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf 2009. Informatie Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf 2009 Informatie Hoe werkt de AWBZ? AWBZ Moet u vanwege een ziekte, een handicap of ouderdom worden opgenomen in een verpleeghuis? Of heeft een gezinslid thuis verzorging

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2016

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening Wet maatschappelijke

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 cluster contactpersoon

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning Afdeling Samenleving Bezoekadres: 1 e bezoek: Publiekscentrum Raadhuisplein 2 Krimpen aan den IJssel Openingstijden: Maandag; 08.30 12.30 uur Dinsdag; 08.30 12.30 uur Woensdag; 08-30 16.00 uur Donderdag;

Nadere informatie

Toelichting: Aanpassing van de eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014

Toelichting: Aanpassing van de eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Toelichting: Aanpassing van de eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Waarom dit formulier? Wij gebruiken het inkomen en vermogen van 2012 om uw eigen bijdrage voor 2014 te berekenen. Is uw inkomen en/of

Nadere informatie

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012 De Wmo en de inkomensondersteuning Zorgpoort mei 2012 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015

Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Grootegast. Nr. 68831 28 juli 2015 Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.528 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 brochure bronnen de brochure Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 van het CAK (uitgave november 2012). De brochure is ook

Nadere informatie

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren.

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren. Weet u hoe u een bijdrage kunt krijgen voor de kosten die u maakt? Verschillende vergoedingen van de gemeente zijn mogelijk als de kosten voor u te hoog oplopen. Dat is mooi, maar tegelijkertijd lastig.

Nadere informatie

Aanvraagformulier Wmo Cluster Maatschappelijke Zaken

Aanvraagformulier Wmo Cluster Maatschappelijke Zaken In te vullen door gemeente Oldambt Cliëntnummer : WPnummer : Consulent : Aanvraagformulier Wmo Cluster Maatschappelijke Zaken Met dit formulier kunt u een aanvraag voor een Wmovoorziening doen. Langsbrengen

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Deze brochure geeft informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In deze brochure krijgt u informatie over de volgende onderwerpen. Inhoud Wat is

Nadere informatie

Informatie 2017 over de Wmo. Wet maatschappelijke ondersteuning

Informatie 2017 over de Wmo. Wet maatschappelijke ondersteuning Informatie 2017 over de Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning 1 WMO, WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning voor mensen die beperkingen ondervinden in het dagelijks leven

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning voor mensen die beperkingen ondervinden in het dagelijks leven Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning voor mensen die beperkingen ondervinden in het dagelijks leven Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De gemeente stimuleert inwoners om langer

Nadere informatie

Wmo maatwerkvoorziening. Dagbesteding en kortdurend verblijf

Wmo maatwerkvoorziening. Dagbesteding en kortdurend verblijf Wmo maatwerkvoorziening Dagbesteding en kortdurend verblijf Dagbesteding en kortdurend verblijf Inhoud Zelfstandig leven en meedoen 5 Ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aanvragen

Nadere informatie

INFORMATIE 2010. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2010. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Het Centraal Administratie Kantoor () berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wmo en is verantwoordelijk

Nadere informatie

Bijlage 1 van de nadere regels maatschappelijke ondersteuning. Uitleg eigen bijdrage systematiek

Bijlage 1 van de nadere regels maatschappelijke ondersteuning. Uitleg eigen bijdrage systematiek Bijlage 1 van de nadere regels maatschappelijke ondersteuning. Uitleg eigen bijdrage systematiek In deze bijlage wordt uitgelegd hoe de (maximale) eigen bijdrage per voorziening wordt vastgesteld. Deze

Nadere informatie

besluiten vast te stellen het volgende BESLUIT MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2015

besluiten vast te stellen het volgende BESLUIT MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op artikel 2.1.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening Wet maatschappelijke

Nadere informatie

gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet;

gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening Wet maatschappelijke

Nadere informatie

De Wmo en vervoersvoorzieningen. mei 2012

De Wmo en vervoersvoorzieningen. mei 2012 De Wmo en vervoersvoorzieningen mei 2012 De Wet maatschappelijke ondersteuning(wmo) De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen en actief

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden met een PGB Wmo

Hulp bij het huishouden met een PGB Wmo Hulp bij het huishouden met een PGB Wmo Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt besteden en waar u naartoe wilt gaan. Gewoon zijn

Nadere informatie

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Taken van de AWBZ (Rijk) naar de Wmo (gemeente). Wat verandert er? Vanaf 2015 gaan gemeenten taken uitvoeren die nu nog onder de AWBZ vallen: onder

Nadere informatie

Nieuwsbrief: Bezuinigingen Wmo in 2012

Nieuwsbrief: Bezuinigingen Wmo in 2012 Nieuwsbrief: Bezuinigingen Wmo in 2012 In deze Nieuwsbrief informeren wij u over de veranderingen binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) in de gemeente Bernheze en wat dit voor u kan betekenen.

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast; gelet op artikel 2.1.3, en 2.1.4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Kiezen voor zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb) voor ondersteuning op grond van de Wmo

Kiezen voor zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb) voor ondersteuning op grond van de Wmo Kiezen voor zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb) voor ondersteuning op grond van de Wmo Zorg in natura of een persoonsgebonden budget? U krijgt ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heemstede. Nr. 76280 19 december 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden Informatie over de mogelijkheden die de Wet maatschappelijke ondersteuning u biedt wanneer u door een beperking niet zelf het huishouden kunt doen. Hulp bij het huishouden De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) januari 2017

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) januari 2017 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) januari 2017 Wat als u ondersteuning nodig heeft? Het lukt thuis niet meer zonder ondersteuning en ik kom bijna niet meer de deur uit Wat kunt u doen om dit

Nadere informatie

Mobiel blijven. óók met een beperking

Mobiel blijven. óók met een beperking Servicepunt Zorg Mobiel blijven óók met een beperking Door ouderdom, ziekte of een handicap kan het soms moeilijk zijn om u te verplaatsen. U kunt bijvoorbeeld niet meer lopend naar de winkels of reizen

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (PGB) in de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet

Persoonsgebonden budget (PGB) in de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet Informatieblad Persoonsgebonden budget (PGB) in de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet Informatie voor wie gebruik wil maken van het Persoonsgebonden Budget Het persoonsgebonden budget (afgekort:

Nadere informatie

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Leven met een chronische ziekte of handicap brengt vaak extra kosten met zich mee. Door

Nadere informatie

Eigen bijdrage (onder de Wmo2105 heet dit: bijdrage in de kosten)

Eigen bijdrage (onder de Wmo2105 heet dit: bijdrage in de kosten) Eigen bijdrage (onder de Wmo2105 heet dit: bijdrage in de kosten) Inleiding Het vaststellen van de eigen bijdrage kent veel factoren. Om duidelijkheid te scheppen in de wijze waarop de eigen bijdrage op

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Wat als u ondersteuning nodig heeft? Het lukt thuis niet meer zonder ondersteuning en ik kom bijna

Nadere informatie

Informatie over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning

Informatie over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning Informatie over de WMO Maatschappelijke ondersteuning WMO, wet maatschappelijke ondersteuning Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt

Nadere informatie

Wmo maatwerkvoorziening. Individuele begeleiding

Wmo maatwerkvoorziening. Individuele begeleiding Wmo maatwerkvoorziening Individuele begeleiding Individuele begeleiding Inhoud Zelfstandig leven en meedoen 4 Ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aanvragen 7 Hoe meld ik me

Nadere informatie

Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015

Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast; gelet op artikel van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat betekent dat voor mij?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat betekent dat voor mij? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat betekent dat voor mij? De zorg is de afgelopen tijd ingrijpend veranderd. Maar u kunt nog steeds een gemeentelijk persoonsgebonden budget (pgb) krijgen uit

Nadere informatie

Wmo Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen en mee kunt doen in de s

Wmo Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen en mee kunt doen in de s 1 Wmo Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen en mee kunt doen in de samenleving. De Wmo is er voor iedereen, van jong

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde leeftijd: de leeftijd als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Wmo-informatieblad 1. advies aan de gemeente en als de gemeente dat advies overneemt, heeft u een zogeheten indicatie voor hulp in de huishouding.

Wmo-informatieblad 1. advies aan de gemeente en als de gemeente dat advies overneemt, heeft u een zogeheten indicatie voor hulp in de huishouding. Wmo-informatieblad 1 Hulp in de huishouding Als je een hulp in kunt huren om het huishouden voor je te doen, dan is dat fijn. Vooral als je het druk hebt met werk of andere zaken en het daarom niet zelf

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET

PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET Korte toelichting op dit persoonsgebonden budgetplan U heeft een melding gedaan en u heeft

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde leeftijd: de leeftijd als bedoeld in artikel 7a,

Nadere informatie

Administratie- en advieskantoor voor mensen met het Persoons Gebonden Budget (PGB).

Administratie- en advieskantoor voor mensen met het Persoons Gebonden Budget (PGB). Roomweg 157 a 7523 BM Enschede www.uwbudget.nl T: 053-4316765 06-52554807 (nood) E: info@uwbudget.nl PGB-SERVICE UW BUDGET U W P A R T N E R V O O R H E T P G B Administratie- en advieskantoor voor mensen

Nadere informatie

Persoonsgebonden budgetplan voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET

Persoonsgebonden budgetplan voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET Kantooradres: Oldehoofsterkerkhof 2 8911 DH Leeuwarden Postadres: Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden 14 058 gemeente@leeuwarden.nl Persoonsgebonden budgetplan voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

=============================================================================

============================================================================= WMO 1. Inleiding 2. Voorbeelden hulp en voorzieningen Wmo 3. Voorzieningen in nature of een persoonsgebonden budget 4. PGB mogelijk bij verschillende wetten 5. Eigen bijdrage bij pgb 6. Administratie bij

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden Hulp bij het huishouden Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Uitgave van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken. Dit is een samenwerkingsverband van de

Nadere informatie

Leidraad Wel of geen ongehuwden AOW?

Leidraad Wel of geen ongehuwden AOW? Leidraad Wel of geen ongehuwden AOW? De gevolgen voor het AOW-pensioen en de eigen bijdrage AWBZ als uw partner in een verpleeg- of verzorgingshuis verblijft. Deze leidraad is bedoeld voor echtparen waarvan

Nadere informatie

I n f o r m a t I e f o l d e r

I n f o r m a t I e f o l d e r I n f o r m a t I e f o l d e r INDIVIDUELE VOORZIENINGEN WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Algemeen Wanneer u in uw leven te maken krijgt met ziekte of handicap, kan dat betekenen dat u allerlei beperkingen

Nadere informatie

Eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf en voor de Wmo

Eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf en voor de Wmo Eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf en voor de Wmo De klant betaalt een eigen bijdrage voor de zorg uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) die deze thuis krijgt (zorg zonder verblijf),

Nadere informatie

Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011

Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011 Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011 Tekst Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 Artikel

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Check www.ciz.nl of bel met het CIZ op 088 789 10 00 om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Hoe komt u in aanmerking

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Leek Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leek;

Financieel besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Leek Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leek; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leek. Nr. 33946 22 april 205 Financieel besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Leek 205 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leek;

Nadere informatie

Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld

Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld Hoe wordt uw Persoonsgebonden Budget (PGB) geregeld? Een persoonsgebonden

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u?

Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? hoorn.nl Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? Bent u door lichamelijke of psychische beperkingen niet meer in staat uw huishouden te

Nadere informatie

Onderwerp: Overzicht maatregelen Terneuzen ter voorkoming van stapeling zorgkosten.

Onderwerp: Overzicht maatregelen Terneuzen ter voorkoming van stapeling zorgkosten. Postadres: Postbus 35, 4530 AA Terneuzen Bezoekadres: Stadhuisplein 1, 4531 GZ Terneuzen Telefoon: 14 0115 Vanuit buitenland: +31 115 455 000 E-mail : gemeente@terneuzen.nl Internet: www.terneuzen.nl Bij

Nadere informatie

Een Persoonsgebonden Budget (PGB) in de Zorgverzekeringswet

Een Persoonsgebonden Budget (PGB) in de Zorgverzekeringswet Een Persoonsgebonden Budget (PGB) in de Zorgverzekeringswet Hoe wordt jouw Persoonsgebonden Budget (PGB) geregeld? In deze folder lees je hoe het PGB voor verpleging en verzorging (PGB vv) bij Kiemer Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo.

Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo. Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo. 1. Inleiding De gemeente Winsum is al enige tijd bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden om voor alle Wmo-voorzieningen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER HULP BIJ HET HUISHOUDEN

AANVRAAGFORMULIER HULP BIJ HET HUISHOUDEN EENHEID KLANT Postbus 30018, 9400 RA ASSEN Noordersingel 33, 9401 JW ASSEN Telefoon 14-0592 Fax 0592-366 413 AANVRAAGFORMULIER HULP BIJ HET HUISHOUDEN Wet Maatschappelijke Ondersteuning In te vullen door

Nadere informatie

Wmo maatwerkvoorziening. Huishoudelijke ondersteuning, woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen

Wmo maatwerkvoorziening. Huishoudelijke ondersteuning, woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen Wmo maatwerkvoorziening Huishoudelijke ondersteuning, woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen 2 Huishoudelijke ondersteuning, woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen Inhoud Zelfstandig leven en

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg thuis (VPT/MPT) Het CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen die een indicatie hebben voor zorg uit de Wet langdurige

Nadere informatie

Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo

Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo 2 3 WMO De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt dat iedere inwoner van de gemeente Beverwijk mee kan blijven

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die vóór 2015 een PGB hadden 3. PGB:

Nadere informatie

Gemeente Noord Beveland

Gemeente Noord Beveland Gemeente Noord Beveland Aan inwoners 65- en 65+ Gemeente Noord-Beveland M.A. de Ruijterlaan 2 Postbus 2118 4460 MC GOES Tel. (0113) 249 Fax. 0113-230876 Bankrelatie: BNG 's-gravenhage Banknr. 28 50 66

Nadere informatie

Voorzieningenformulier Wmo

Voorzieningenformulier Wmo Voorzieningenformulier Wmo 1. Vragen over wie u bent Uzelf man vrouw Achternaam : Voornamen : Geboortedatum : Burgerservicenummer : Telefoonnummer : E-mailadres : IBAN-nummer : Partner man vrouw Vraagt

Nadere informatie

Aanvraagformulier collectieve zorgverzekering minima 2015

Aanvraagformulier collectieve zorgverzekering minima 2015 Aanvraagformulier collectieve zorgverzekering minima 2015 datum ontvangst: Clientnr: Werkprocesnr: 1. Uw gegevens ( kopie paspoort of identiteitskaart bijvoegen) Burgerservicenummer Voorletters en naam

Nadere informatie

Kostprijzen hulpmiddelen Wmo 2016

Kostprijzen hulpmiddelen Wmo 2016 Kostprijzen hulpmiddelen Wmo 2016 Omschrijving Prijs van de voorziening Eenheid* Opmerking scootmobiel groep 11 15,87 elke 4 weken scootmobiel groep 12 21,63 elke 4 weken scootmobiel groep 13 34,61 elke

Nadere informatie