Algemene voorwaarden beschermingsbewind

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden beschermingsbewind"

Transcriptie

1 Bureau Financieel Beheer Groningen (BFB Groningen), hierna te noemen opdrachtnemer en Naam : Naam :... Geboren : Geboren :.. Wonende te: BSN :.. BSN : hierna (indien van toepassing: gezamenlijk) te noemen cliënt : Artikel 1. Begripsbepalingen 1.1 Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Bureau Financieel Beheer Groningen (BFB Groningen), Postbus 299, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Onder cliënt wordt verstaan: ieder persoon van wie (een deel van) het vermogen door de rechtbank onder bewind is gesteld van opdrachtnemer die met opdrachtnemer een overeenkomst tot beschermingsbewind heeft gesloten. 1.3 Onder overeenkomst tot beschermingsbewind wordt verstaan: een ondertekend Aanmeldingsformulier beschermingsbewind in combinatie met deze ondertekende algemene voorwaarden. Artikel 2. Algemeen 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen cliënt en opdrachtnemer. Deze algemene voorwaarden worden door cliënt en opdrachtnemer schriftelijk ondertekend. 2.2 Met betrekking tot alle geschillen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is een klachtenreglement ter beschikking. Het klachtenreglement wordt aan cliënt overhandigd tijdens het intakegesprek en is in te zien op Artikel 3. Geheimhouding en gegevensverstrekking 3.1 Cliënt machtigt opdrachtnemer via het ondertekend Aanmeldingsformulier beschermingsbewind alle relevante werkzaamheden voorvloeiend uit de overeenkomst uit te voeren alsmede een eventuele aanvraag tot schuldbemiddeling te doen. 3.2 De gegevens van de cliënt worden opgenomen in het geautomatiseerde systeem van de opdrachtnemer.

2 3.3 Op deze persoonsregistratie is de Wet bescherming persoonsgegeven (Wbp) van toepassing. 3.4 De opdrachtnemer respecteert privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Artikel 4. Werkzaamheden opdrachtnemer 4.1 Deze bestaan onder andere uit: - Inventariseren van inkomsten, uitgaven, bezittingen en eventuele schulden - Opstellen van een overzicht van inkomsten en uitgaven (budgetplan) - Informatie inwinnen bij diverse relevante instanties / instellingen - Wijzigen van gegevens bij instanties / instellingen - Openen van een beheer-, leefgeld- en eventueel spaarrekening op naam van de cliënt - Aanvraag uitkeringen en relevante toeslagen om het inkomen van de cliënt te optimaliseren - Aanvraag kwijtschelding lokale belastingen - Doorbetalen van de vaste lasten - Cliënt te allen tijde digitaal inzage verschaffen in zijn of haar bankgegevens. - Postverwerking - Het uitvoeren van administratieve taken die voorvloeien uit het beschermingsbewind - Bij aanvang beschermingsbewind een startrapportage maken en sturen naar de rechtbank - Verzorgen jaarlijkse rapportage aan de rechtbank - Verzorgen van jaarlijkse standaard aangifte inkomstenbelasting - Aanvragen bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering (indien van toepassing) - Informeren en adviseren bij financieel-juridische zaken 4.2 Als er werkzaamheden zijn die niet onder bovengenoemde werkzaamheden vallen (bijvoorbeeld het opzetten van een schuldregeling, het beheer van een PGB, het bijwonen van woningontruiming, het indienen van een complexe belastingaangifte, de afwikkeling van een complex testament) zal opdrachtnemer hiervoor, met toestemming van de rechtbank, extra kosten in rekening brengen tegen het door de rechtbank vastgestelde uurtarief. 4.3 Als er gespecialiseerde kennis nodig is kan opdrachtnemer een derde inschakelen. De kosten hiervoor zullen worden doorbelast naar cliënt. 4.4 De werkzaamheden voor beschermingsbewind worden gedaan volgens de richtlijnen voor de bewindvoerder welke door de rechtbank sector kanton ter plaatse wordt gehanteerd. De Nederlandse wetgeving is van toepassing op alle werkzaamheden voor bewindvoering. Artikel 5. Kosten 5.1 Kosten voor beschermingsbewind worden vastgesteld door het LOVCKK (Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren). Deze worden jaarlijks geïndexeerd. De tarieven staan ook op 5.2 Griffiekosten en bankkosten komen voor rekening van de cliënt. 5.3 De vergoeding aan opdrachtnemer wordt per maand aan de cliënt in rekening gebracht en afgeschreven van de beheerrekening. Bij cliënten waar geen financiële ruimte is en die recht hebben op bijzondere bijstand vindt, in overleg, afschrijving pas plaats na ontvangen van de bijzondere bijstand.

3 5.4 Extra kosten voorvloeiende uit de opstart van het dossier komen voor rekening van de cliënt en zullen via een eenmalige incasso van de beheerrekening worden afgeschreven. Wanneer budget van de cliënt niet toereikend is om de vergoeding in een keer te voldoen, zal de vergoeding worden verdeeld in redelijke termijnen. Deze termijnen zullen maandelijks worden geïncasseerd van de beheerrekening tot het volledige bedrag is voldaan. Artikel 6. Bankrekening(en) 6.1 Na uitspraak van de onder bewindstelling (beschermingsbewind) door de rechter, zal opdrachtnemer zo spoedig mogelijk een beheer-, leefgeld- en eventueel spaarrekening openen op naam van cliënt. De rekeningen worden beheerd door opdrachtnemer. 6.2 Alle inkomsten en uitgaven worden beheerd door opdrachtnemer. Het leefgeld zal wekelijks worden overgemaakt op de leefgeldrekening van cliënt. 6.3 Opdrachtnemer werkt volgens de wettelijke bepalingen zoals deze gelden voor het openen en beheren van rekeningnummer(s) die bij de betrokken bank worden gehanteerd. 6.4 De kosten voor het openen en beheren van de rekeningen komen voor rekening van cliënt. Artikel 7. Verplichtingen cliënt 7.1 Cliënt geeft volledige openheid van zaken ten aanzien van alle inkomsten, alle uitgaven, alle schulden en alle lopende betalingsverplichtingen evenals van zijn vermogen en het saldo van alle bankrekeningen die op zijn naam zijn gesteld. 7.2 Cliënt is verplicht wijzigingen in zijn persoonlijke en/of financiële sfeer direct aan opdrachtnemer mede te delen. 7.3 Cliënt blijft zelf volledig verantwoordelijk voor zijn financiële verplichtingen aangaande inkomsten en uitgaven. 7.4 Cliënt verplicht zich tegenover opdrachtnemer om GEEN (nieuwe) schulden en/of andere nieuwe verplichtingen aan te gaan voordat opdrachtnemer hierover schriftelijke instemming heeft verleend. Hieronder valt ook het laten ontstaan en/of in stand houden van een roodstand op een bankrekening. Wanneer cliënt nieuwe schulden maakt en/of nieuwe financiële verplichtingen aangaat, zal dit onvermijdelijk leiden tot vermindering van het leefgeld. 7.5 De opdrachtnemer stelt in samenspraak met de cliënt dan wel de hulpverlener een budgetplan op. De inkomsten en uitgaven van de cliënt vormen de basis voor het opstellen van het budgetplan. 7.6 Bij het opstellen van het budgetplan dienen de inkomsten en uitgaven van de cliënt met elkaar in evenwicht te zijn. Bij het opstellen van het budgetplan dienen in ieder geval bij voorrang de betaling van de kosten van opdrachtnemer, de vaste lasten en de noodzakelijke verzekeringen te worden gewaarborgd. Voor zover deze kosten een niet maandelijks karakter hebben, wordt door opdrachtnemer hiervoor gereserveerd. 7.7 Als opdrachtnemer en cliënt geen overeenstemming kunnen bereiken over de inhoud van het budgetplan, bepaalt opdrachtnemer de inhoud van het plan. 7.8 In het budgetplan kunnen alleen wijzigingen worden aangebracht indien deze door opdrachtnemer en cliënt schriftelijk worden overeengekomen, behalve de wijzigingen die te maken hebben met de periodieke aanpassing van de vaste lasten en het inkomen.

4 7.9 Cliënt zorgt dat alle financiële post wekelijks wordt door gestuurd naar opdrachtnemer, zodat er een goed financieel beheer kan worden gevoerd. Opdrachtnemer verzoekt aan alle organisaties waar cliënt betrekkingen mee heeft, om alle correspondentie in de toekomst rechtstreeks aan opdrachtnemer te zenden Er zullen door cliënt op welke manier dan ook geen beledigingen, bedreigingen of andere gelijknamige gedragsuitingen naar opdrachtnemer gedaan worden. Artikel 8. Aansprakelijkheid 8.1 De verwerking van door cliënt en derden aangeleverde gegevens wordt met de grootste zorg uitgevoerd. De opdrachtnemer kan niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de door cliënt en/of derden aangeleverde informatie. Behoudens opzet of grove schuld van de opdrachtnemer, is zij niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de aangeboden informatie. 8.2 Indien cliënt aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is de aansprakelijkheid voor die schade in ieder geval beperkt tot het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van de opdrachtnemer wordt uitbetaald behoudens in het geval van opzet of grove nalatigheid. 8.3 Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen en/of nalatigheid van derden, waar opdrachtnemer diensten/producten afneemt en/of naar heeft doorverwezen. Artikel 9. Opheffen van het bewind of wijziging bewindvoerder 9.1 Een verzoek tot opheffen van het bewind of wijziging van bewindvoerder kan worden ingediend bij de verantwoordelijke rechtbank. De rechter zal vervolgens beoordelen of er wordt overgegaan tot opheffing van het bewind dan wel een wijziging van bewindvoerder. Artikel 10. Wijzigingen of aanvullingen van de algemene voorwaarden 10.1 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Bestaande cliënten worden van eventuele wijzigingen op de hoogte gesteld Als cliënt niet kan instemmen met de wijziging of aanvulling, dient hij dit binnen 14 dagen kenbaar te maken bij opdrachtnemer. Na verstrijken van de termijn wordt cliënt geacht in te stemmen met de wijziging of aanvulling Deze algemene voorwaarden treden in werking op en gelden tot wijziging of aanvulling op deze algemene voorwaarden. Artikel 11 Bereikbaarheid 11.1 Opdrachtnemer is voor cliënt bereikbaar op de volgende manieren: per en schriftelijk op werkdagen en telefonisch op werkdagen tussen 9:00 en 13:00 uur. Voor verwijzende instanties is opdrachtnemer bereikbaar: per en schriftelijk en telefonisch op werkdagen tussen 9:00 en 18:00 uur. Postadres: BFB Groningen Postbus 299

5 tel: website: Postbus 299 Artikel 12 Klachtenreglement 12.1 Als er klachten zijn tegen opdrachtnemer dient in eerste instantie gehandeld te worden volgens het door opdrachtnemer ter beschikking gestelde klachtenreglement. Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend Opdrachtnemer Cliënt Naam :.. Naam : Handtekening :.. Handtekening :. Cliënt Naam : Handtekening :.

Algemene voorwaarden Bewindvoering, Inkomensbeheer en Budgetcoaching

Algemene voorwaarden Bewindvoering, Inkomensbeheer en Budgetcoaching Algemene voorwaarden Bewindvoering, Inkomensbeheer en Budgetcoaching Toekomst Bewindvoeringen, hierna te noemen als de opdrachtnemer, en: Naam:... Adres:... Geboortedatum:... Geboorteplaats:... Postcode

Nadere informatie

JW Bewindvoering & Inkomensbeheer Juridisch Advies en Administratie kantoor Werner

JW Bewindvoering & Inkomensbeheer Juridisch Advies en Administratie kantoor Werner Algemene voorwaarden Artikel 1 Opdrachtnemer Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Juridisch Advies en Administratiekantoor Werner JW Bewindvoering en inkomensbeheer; Kamer van Koophandel: 55662978 Artikel

Nadere informatie

4.4. De friese bewindvoerder respecteert privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke- of bedrijfsinformatie vertrouwelijk wordt behandeld. 4.5.

4.4. De friese bewindvoerder respecteert privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke- of bedrijfsinformatie vertrouwelijk wordt behandeld. 4.5. ALGEMENE VOORWAARDEN BEWINDVOERING Artikel 1 Begripsbepaling 1.1. De friese bewindvoerder is gevestigd in Dokkum (Postbus 342, 9100AH) en bekend bij de Kamer van Koophandel onder nummer:56542283 en bij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van BaBeMe

Algemene Voorwaarden van BaBeMe Algemene Voorwaarden van BaBeMe Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: BaBeMe: De opdrachtnemer gevestigd te Oisterwijk. Kamer van Koophandel nummer: 60383534. BTW NL047146527B01.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Markar B.V., handelend onder de naam De Bewindvoerster

Algemene voorwaarden Markar B.V., handelend onder de naam De Bewindvoerster Algemene voorwaarden Markar B.V., handelend onder de naam De Bewindvoerster Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Markar B.V., handelend onder de naam De Bewindvoerster, kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Ficordento bewindvoering

Algemene voorwaarden Ficordento bewindvoering Algemene voorwaarden Ficordento bewindvoering Artikel 1. Begripsbepaling In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Bewindvoerder: Ficordento bewindvoering gevestigd te Hoogezand, postbus 115, 9600 AC Hoogezand.

Nadere informatie

1.4 Onder leefgeld wordt verstaan: een vergoeding die de cliënt ontvangt op basis van de overeenkomst.

1.4 Onder leefgeld wordt verstaan: een vergoeding die de cliënt ontvangt op basis van de overeenkomst. Algemene voorwaarden Activa Helpt inzake bewindvoering Artikel 1: Begripsbepaling 1.1 Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Activa Helpt, gevestigd te Lelystad. Kamer van Koophandel nummer: 56302428 BTW

Nadere informatie

De werkzaamheden zullen vanuit het kantoor van Sijtsma Bewind worden verricht, tenzij anders is overeengekomen.

De werkzaamheden zullen vanuit het kantoor van Sijtsma Bewind worden verricht, tenzij anders is overeengekomen. SIJTSMA BEWIND Algemene Voorwaarden 1. Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden en overeenkomsten tussen Sijtsma Bewind en opdrachtgevers, dan wel hun rechtsopvolgers,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Polaris bewindvoering en financieel beheer

Algemene voorwaarden Polaris bewindvoering en financieel beheer Graafseweg 274 6532ZV Nijmegen T: (024) 3738863 info@polarisbewindvoering.nl www.polarisbewindvoering.nl Algemene voorwaarden Polaris bewindvoering en financieel beheer Artikel 1. Begripsbepaling 1.1.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NijmegenBewind

Algemene Voorwaarden NijmegenBewind Algemene Voorwaarden NijmegenBewind Artikel 1. Begripsbepaling 1.1. Onder opdrachtnemer wordt verstaan: NijmegenBewind, gevestigd en kantoorhoudend te Nijmegen, Kamer van Koophandel nummer: 59783346. 1.2.

Nadere informatie

Spelregels Bijstand & Bewind

Spelregels Bijstand & Bewind Spelregels Bijstand & Bewind 1. Algemeen 1.1 Wij zijn ons bewust van de situatie waarin u zich bevindt en met name het feit dat het zeer belastend is om een deel van uw handelingsvrijheid te verliezen.

Nadere informatie

Inkomensbeheerders, Postbus 81, 8250 AB Dronten. KvK Lelystad 54098343

Inkomensbeheerders, Postbus 81, 8250 AB Dronten. KvK Lelystad 54098343 Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al door ons aangegane overeenkomsten 2. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over cliënt,

Nadere informatie

Beschermingsbewind. Informatie over aanvraag en uitvoering van bewindvoering

Beschermingsbewind. Informatie over aanvraag en uitvoering van bewindvoering Beschermingsbewind. Informatie over aanvraag en uitvoering van bewindvoering Bereikbaarheid Telefonisch spreekuur: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10:00-14:00 Telefoon: Ruurdsje Jansma-06-403

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF T.B.V. CLIËNTEN INZAKE BESCHERMINGSBEWIND

INFORMATIEBRIEF T.B.V. CLIËNTEN INZAKE BESCHERMINGSBEWIND INFORMATIEBRIEF T.B.V. CLIËNTEN INZAKE BESCHERMINGSBEWIND Wat kunt u van de bewindvoerder verwachten? De hoofdtaak van de bewindvoerder is het beheren en beschermen van het vermogen van de cliënt. De bewindvoerder

Nadere informatie

a. Financieel Bureau Brabant: Stichting voor budgetbeheer en budgetcoaching.

a. Financieel Bureau Brabant: Stichting voor budgetbeheer en budgetcoaching. Algemene voorwaarden Financieel Bureau Brabant 1. Definities: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Financieel Bureau Brabant: Stichting voor budgetbeheer en budgetcoaching. b. Cliënt:

Nadere informatie

Kwaliteitsverordening

Kwaliteitsverordening Kwaliteitsverordening Datum: 11 maart 2015 Onderwerp: Kwaliteitsverordening Versie: V1.3 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 EISEN AAN DE ORGANISATIE... 5 1. Algemeen... 5 Artikel 1 Definities... 5 Artikel 2 Reikwijdte...

Nadere informatie

Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten?

Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten? Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten? Het beheer van uw budget Zodra het bewind is uitgesproken, wordt u door de rechtbank ingeschreven in het bewindsregister. Als de beschikking vanuit de

Nadere informatie

Kwaliteitsverordening

Kwaliteitsverordening Kwaliteitsverordening per 1 juli 2015 Datum 18 juni 2015 Auteur Commissie Kwaliteit Versie versie 5.0 B r a n c h e ve r e n i g i n g voor P r o f e s s i o n e l e B ew i n d vo e r d e r s e n I n k

Nadere informatie

Gedragscode Budgetbeheer

Gedragscode Budgetbeheer Gedragscode Budgetbeheer GEDR AGSCODE BUDGETBEHEER TITEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Definities In de Gedragscode Budgetbeheer van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) wordt verstaan

Nadere informatie

De Hypotheekadviseur Hoofdkantoor T 0164-607 211 F 0164-602 702 E info@hypotheekadviseur.nl www.dehypotheekadviseur.nl

De Hypotheekadviseur Hoofdkantoor T 0164-607 211 F 0164-602 702 E info@hypotheekadviseur.nl www.dehypotheekadviseur.nl De Hypotheekadviseur Hoofdkantoor T 0164-607 211 F 0164-602 702 E info@hypotheekadviseur.nl www.dehypotheekadviseur.nl ING Bank 674710274 K.v.K. West Brabant 37115803 algemene voorwaarden De kleine letters

Nadere informatie

Bleukens Verzekeringen

Bleukens Verzekeringen Bleukens Verzekeringen ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden aan van Bleukens Verzekeringen Versie 2010-01 Algemene voorwaarden Bleukens Verzekeringen versie 2010-01 Pagina 1 van 9 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DGN Finance B.V. versie 2014-12-05 1 van 8

Algemene Voorwaarden DGN Finance B.V. versie 2014-12-05 1 van 8 Algemene voorwaarden van Hypotheek24 1. Algemeen 1.1. Onder Klant wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, de niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf handelende persoon, die alleen of gezamenlijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratieve Dienstverlening 2012-01

Algemene Voorwaarden Administratieve Dienstverlening 2012-01 Algemene Voorwaarden Administratieve Dienstverlening 1) Begrippen a) Opdrachtnemer: Het accountancy-, administratie- en advieskantoor IFIAC Holding B.V., alsmede IFIAC Facilitair B.V., IFIAC Personeel

Nadere informatie

Reglement. Legal & General Beleggersgiro. Reglement Box 1 20100601

Reglement. Legal & General Beleggersgiro. Reglement Box 1 20100601 Reglement Legal & General Beleggersgiro 1. Definities 1.1. In dit reglement wordt verstaan onder: a) Aanvraagformulier: het door LGB voorgeschreven formulier voor de aanvraag tot het openen van een Beleggersgirorekening;

Nadere informatie

4. Administratie: alle financiële documenten die de basis vormen voor de balans en verlies & winstrekening van één vennootschap.

4. Administratie: alle financiële documenten die de basis vormen voor de balans en verlies & winstrekening van één vennootschap. Algemene voorwaarden Versie mei 2014 AccountingHUB B.V. Communicatieweg 3 3641 SG Mijdrecht Tel. 0297 25 00 62 E.info@accountinghub.nl www.accountinghub.nl Artikel 1 Definities 1. Afnemer: een natuurlijk

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Artikel 1 Definities 1.1 Cliënt: de wederpartij van Gans van Duivenbode betreft de natuurlijke persoon, rechtspersoon of personenvennootschap met wie Gans van Duivenbode

Nadere informatie

Dienstenwijzer / Dienstverleningsdocument. Algemene Voorwaarden. Van Loon Assurantiën B.V.

Dienstenwijzer / Dienstverleningsdocument. Algemene Voorwaarden. Van Loon Assurantiën B.V. Dienstenwijzer / Dienstverleningsdocument en Algemene Voorwaarden Van Loon Assurantiën B.V. Versie 2013.01 Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Van Loon Assurantiën bv Ons kantoor hecht aan een goede

Nadere informatie

Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 1. Werkingsfeer 2. Definities Aanbieder: SGG-Trust: Bankrekening: Beleggersgiro: Beleggingsrekening:

Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 1. Werkingsfeer 2. Definities Aanbieder: SGG-Trust: Bankrekening: Beleggersgiro: Beleggingsrekening: Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 2015 1. Werkingsfeer Het Reglement en de Algemene Informatie inzake Bewaardiensten hebben kracht van overeenkomst tussen Rekeninghouder, SGG-Trust en Beleggersgiro.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS Artikel 1: Definities 1.1 Financiële Dienstverlener: Financiële Dienstverlener, zoals genoemd in het dienstverleningsdocument, hierna te noemen: FD.

Nadere informatie