Hoe organiseer ik mijn bedrijfsadministratie?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe organiseer ik mijn bedrijfsadministratie?"

Transcriptie

1 VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN Hoe organiseer ik mijn bedrijfsadministratie? ACCOUNTANTS T BELASTINGCONSULENTEN JURIDISCH ADVISEURS MILIEUADVISEURS

2 HOE ORGANISEER IK MIJN BEDRIJFSADMINISTRATIE? De toenemende complexiteit op het vlak van (vaak nieuwe) regelgeving maakt de papierstapel op uw bedrijf voortdurend groter. Het begrijpen, laat staan het correct invullen van alle ondernemingdocumenten en -formulieren wordt steeds moeilijker. Bovendien mag u ook niet uit het oog verliezen dat heel wat documenten minstens voor een bepaalde termijn moeten bewaard worden. In deze kennisfolder geeft SBB u enkele concrete tips over de organisatie van een overzichtelijk klassement voor uw bedrijfsadministratie en een overzicht van de bewaringstermijnen van de belangrijkste documenten. DE BEWAARPLICHT De plicht tot het bijhouden van documenten wordt voorgeschreven door verschillende wettelijke bepalingen: burgerlijk recht: eigendomsakte, hypotheekakte, huur- en pacht overeenkomsten, huwelijkscontract, pachtovereenkomsten, akten oprichting vennootschappen, BTW-wetgeving: facturen, factuurboeken, inventarisboek, handelswetgeving: facturen, registers, inventarisboek, akten oprichting handelsvennootschappen, diverse andere wetgevingen: milieureglementering, sociale wetgeving, De duur van bewaring kan beperkt worden wanneer het bijhouden van het document geen nut heeft of wanneer de wettelijke bewaartermijn verstreken is. Voor directe belastingen moeten boeken en bescheiden aan de hand waarvan het bedrag van belastbare inkomsten worden vastgesteld, bewaard worden gedurende 5 jaar of 5 boekjaren volgend op het belastbaar tijdperk waarop zij betrekking hebben. Inzake B.T.W. dienen boeken en stukken m.b.t. de B.T.W.-reglementering te worden bewaard gedurende 10 jaar te rekenen vanaf van het jaar volgend op hun sluiting wat boeken betreft of op hun datum wat stukken betreft. B.T.W.-stukken die onroerende goederen betreffen moeten gedurende 15 jaar bewaard worden. In het Burgerlijk Wetboek worden een aantal verjaringstermijnen voorzien omtrent vorderingen. Het is dan ook aangeraden de stukken m.b.t. deze vorderingen (o.a. bewijzen van betaling) gedurende ten minste de verjaringstermijnen te bewaren. De algemene verjaringstermijn is 30 jaar. Hierop werden wel een aantal uitzonderingen voorzien zoals de vordering van verhuurders tot betaling van het bedrag dat volgt uit indexatie (privé-woonst) (verjaart na 1 jaar), de vordering van de verhuurder tot betaling van de huur (verjaart na 5 jaar), de vordering m.b.t. intresten van geleende sommen (verjaart na 5 jaar), de vorderingen van kooplieden wegens koopwaren aan personen die geen koopman zijn (verjaren na 1 jaar), de vordering van advocaten tot betaling van kosten en erelonen (verjaart na verloop van 5 jaar na het beëindigen van hun taak). Personen op wie de wet op de jaarrekening van toepassing is (handelaars/ vennootschappen) dienen hun boeken, evenals de stukken die dienen ter verantwoording van de boeken, gedurende 10 jaar te bewaren. Deze termijn begint te lopen vanaf van het jaar dat volgt op de datum van afsluiting van het boekjaar. PRAKTISCHE AANPAK Administratiebeheer via classeurs of archiefdozen Het klassement dat wij hier voorstellen is een systeem waarbij de documenten, de geschriften, de akten, de facturen, enz. die men als bedrijf of als privé persoon ontvangt of opstelt, in de loop van het jaar worden bewaard in classeurs, farden of archiefdozen, die: genummerd zijn; een passende omschrijving op de rugzijde (zie verder) bevatten. Binnen een classeur kan je een onderverdeling maken via schutbladen. In een archiefdoos kan je verschillende onderwerpen bundelen in farden. Welke classeurs/archiefdozen heb je nodig Met een 9-tal classeurs of archiefdozen zou je moeten in staat zijn om het papierwerk m.b.t. uw onderneming in goede banen te leiden. Onthoud dat het belangrijk is om het overzicht te bewaren. Hoe meer opdelingen, hoe moeilijker het wordt om alle documenten op hun juiste plaats onder te brengen. Hierna volgt een opsomming van mogelijke classeurs of archiefdozen. 1. Aankopen 2. Verkopen 3. Contracten en officiële documenten 4. Vennootschap 5. Personeel 6. Fiscale aangiften 7. Milieu 8. Diverse Naargelang het bedrijfstype kunnen een aantal onderwerpen weggelaten worden (vb. de classeur Vennootschap voor éénmanszaken of de classeur milieu voor de milieu-consultant). Uw bankverrichtingen worden best bewaard in de kleinere classeurs die uw bank ongetwijfeld ter beschikking kan stellen. WAT STEEK JE IN WELKE CLAS- SEURS / ARCHIEFDOZEN? 1. AANKOPEN In de classeur aankoopadministratie worden de aankoopfacturen geklasseerd, zoals facturen voor: aankopen van handelsgoederen onkosten m.b.t. gebouwen administratiekosten personeelskosten representatiekosten machines, materieel en voertuigen financiële kosten en taksen onderhouds- en herstellingskosten brandstoffen betalingsberichten sociale bijdragen 10/2003

3 Opmerkingen 1. Indien nodig kan je in de classeur aankopen ook onderverdelingen maken, bv. een rubriek handelsgoederen. 2. De facturen worden steeds per jaar en op datum geordend. 3. De vrachtbrief en/of het vervoerdocument blijft bij de factuur geklasseerd. 2. VERKOPEN Het klassement van de verkoopfacturen gebeurt volgens datum. Je kan ook op deze facturen een aanduiding maken naargelang ze al dan niet betaald werden en ook de wijze van betaling opnemen. De facturen i.v.m. de verkoop van investeringsgoederen dienen eveneens hier geklasseerd te worden. Vermeldingen op facturen Bij verkoop van diensten of goederen dient in algemene regel steeds een factuur te worden opgesteld. Om in overeenstemming te zijn met de wettelijke voorschriften (BTW-wetging) moet een factuur een heel aantal zaken vermelden: het volgnummer in het boek voor uitgaande facturen de naam, het adres, het BTWnummer en het ondernemingsnummer van de leverancier of dienstverrichter de naam, het adres en het BTWnummer van de klant de datum van uitreiking van de factuur de datum van de levering van de goederen of de voltooiing van de dienst de gebruikelijke benaming van de geleverde goederen of de gepresteerde diensten, voldoende gedetailleerd (dus bvb. niet: levering van een tafel, diverse adviezen,...) de hoeveelheid geleverde goederen per tarief, de vermelding van de maatstaf van heffing en de elementen waaruit hij is samengesteld de tarieven van de verschuldigde BTW, het bedrag van verschuldigde BTW per tarief en het totaalbedrag van de verschuldigde BTW in bepaalde gevallen nog bijkomende vermeldingen zoals de wettelijke bepaling op grond waarvan er vrijstelling is, verwijzing naar de vroeger uitgereikte facturen indien voor dezelfde handeling meerdere facturen uitgereikt worden, vermelding wettelijke bepaling op grond waarvan de regeling medecontractant van toepassing is, chassisnummer, merk, model, jaartal, enz... bij levering auto, vermelding van registratienummer voor aannemers, enz Indien de facturen die u uitreikt niet alle vermeldingen bevatten die wettelijk zijn voorgeschreven, loopt u het risico op administratieve boetes. Het is bovendien niet voldoende dat u uw eigen facturen correct opstelt: indien uw inkomende facturen niet voldoen aan de wettelijke voorschriften, wordt u daar ook voor gesanctioneerd, en zwaar. De controleur kan immers de BTW-aftrek verwerpen op alle inkomende facturen die niet alle vermeldingen bevatten die hierboven zijn opgesomd! Daarbovenop kan dan nog een boete opgelegd worden wegens onrechtmatige aftrek. Sommige facturen worden daarmee wel heel erg duur... Hiermee is het verhaal nog niet af. Indien uw uitgaande of inkomende facturen niet voldoende gedetailleerd zijn, en u ook niet over stukken beschikt die detaillering mogelijk maken, loopt u het risico dat de controleur van de directe belastingen uw boekhouding zal verwerpen. U staat dan veel zwakker in uw verweer tegen de inkomstenverhogingen die de controleur zal proberen door te voeren. Zoals bekend werken controleurs van de BTW en de directe belasting sinds enkele jaren samen in de AOIF (Administratie voor Ondernemings-en Inkomensfiscaliteit), zodat de informatiedoorstroming vrij vlot verloopt en de kans op een gezamenlijke aanval veel groter is. U zorgt er dus best voor dat uw facturen de verplichte vermeldingen bevatten. Krijgt u een factuur die niet in orde is, dan laat u dat uw leverancier best weten. Die moet dan een creditnota en een correcte factuur opstellen. 3. CONTRACTEN EN OFFICIËLE DOCUMENTEN Voorbeelden van contracten zijn: aankoopakten van gronden of gebouwen hypotheekakten aan- en verkoopovereenkomsten huurovereenkomsten overnamecontracten documenten in verband met subsidies leurkaart diploma s inschrijvingsnummer in KBO In een tweede deel van deze classeur bewaart u ook de gegevens van uw leningen. De gegevens zijn per lening te klasseren. Dit zijn onder meer: de akte van lening en/of financiering (op datum); de dubbels van gegeven of ontvangen borgstellingen; de briefwisseling met de financieringsmaatschappij; de aflossingstabellen; de jaarlijkse attesten worden in de classeur / archiefdoos FISCALE AANGIFTEN geklasseerd. In een derde deel bewaart u de meest recente getekende verzekeringspolissen (de oude polissen mogen vernietigd worden): de polis brandverzekering (blokpolis) de bedrijfspolis: risico s exploitatie wet personeel terugvordering persoonlijke verzekering de autoverzekering: burgerlijke aansprakelijkheid terugvordering eigen schade de familiepolis de levensverzekeringen polis pensioensparen sectorspecifieke verzekeringen Ook briefwisseling in verband met schadegevallen wordt hier geklasseerd. 4. VENNOOTSCHAP Indien u uw bedrijf uitbaat onder de vorm van een vennootschap kan je hier ook alle vennootschapsdocumenten in onder brengen: oprichtingsakte statuten publicaties in Staatsblad verslagen van de algemene vergadering (kopij bij de boekhouder) aktes

4 5. PERSONEEL Wanneer je vast personeel of seizoenarbeiders in dienst hebt dien je ook een aantal documenten bij te houden: aansluitingsdocument als werkgever contracten personeelsregister/aanwezigheidsregister arbeidsreglement briefwisseling met sociaal secretariaat of sociaal fonds 6. FISCALE AANGIFTEN Het betreft hier al de documenten i.v.m. de directe belastingen (aangifte in de personen- en/of vennootschapsbelasting) en de B.T.W. 1 e schutblad/farde: BTW dubbel van de aangifte aanvang beroep het kaartje van toekenning van het BTW-nummer de briefwisseling met de BTWadministratie de BTW-listings de blanco BTW-aangiften en de afgewerkte BTW-aangiften het aan- en verkoopfacturenboek en het dagontvangstenboek (indien u geen computerboekhouding heeft) rekeninguittreksels van de BTWadministratie 2 e schutblad/farde: BELASTINGEN (te klasseren per kalenderjaar), best afzonderlijk voor uw vennootschapsaangifte (indien u met een vennootschapsvorm werkt) en voor uw persoonlijke aangifte in de personenbelasting een copie van de aangifte en van de bijlage(n) de berekening van uw belastingsconsulent i.v.m. de aangifte het aanslagbiljet met het berekeningsblad de bewijzen van voorafbetaling (attest) de attesten jaarlijks afgeleverd door: het sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen de mutualiteit (aanvullende verzekering) de kredietinstelling: - betaalde intresten - aflossing kapitaal: verzekeringsmaatschappij: - betaalde premie - levensverzekeringen - pensioensparen attesten inzake betaling voor opvang van kinderen attest maatschappij voor openbaar vervoer de loonfiches als: werknemer beheerder, zaakvoerder genieter van een pensioen of van een vervangingsinkomen mandataris de strookjes verlofgeld attesten giften aanslagbiljet(ten) onroerende voorheffing (grondlasten) overzicht ontvangen huur + identiteit van de huurder 7. MILIEU Veel ondernemingen worden vandaag geconfronteerd met een hele reeks wettelijke verplichtingen in verband met milieu. Al deze wetgevingen hebben niet enkel belangrijke administratieve consequenties, maar bepalen bovendien in belangrijke mate de werking en de toekomstmogelijkheden van een bedrijf. Een duidelijk en overzichtelijk klassement zal u helpen om de vervaldata van bijvoorbeeld uw vergunningen beter in het oog te houden. In de classeur/archiefdoos bewaart u volgende documenten: aangifte van de gebruikte verpakkingen aangifte voor de grondwaterwinning en de oppervlaktewaterverontreiniging jaarverslag van de milieucoördinator keuringsattesten melding van de geproduceerde bedrijfsafvalstoffen milieuvergunningen verslagen emissiemetingen en tankcontroles verslagen oriënterend bodemonderzoek 8. DIVERSEN Je hebt altijd wel documenten die je meent te moeten bewaren en niet altijd onmiddellijk kan onderbrengen in één of andere classeur of archiefdoos. Hiervoor kan je dan een soort opvangclasseur/archiefdoos aanleggen. WAT BEZORGT U AAN UW BOEK- HOUDER/BELASTINGCONSU- LENT? 1. Bij de voorbereiding van de periodieke BTW-aangiften. Aan het einde van iedere maand of kwartaal moet uw boekhouder de volgende stukken ontvangen om tijdig uw BTW-aangifte te kunnen afwerken: 1. de geklaseerde aan- en verkoopfacturen en diverse kosten (verzekeringen, intresten, taksen enz.); 2. de kas en bankstukken (bij dubbele boekhouding); 3. het dagontvangstenboek; 4. een detail van de betaalde BTWvoorschotten; 5. het rekeninguittreksel van de BTW-administratie (indien dat toegestuurd werd). Voor wat de aankoopfacturen betreft, vestigen wij nog eens de aandacht op volgende punten: Representatiekosten (kilometervergoeding, parkingkosten, restaurantkosten,..) worden best eerst op datum (bijv. per maand) in een overzichtslijst opgenomen en dan samen met de bewijsstukken in de classeur opgenomen. Ook afrekeningen van kredietkaarten worden samen met de bewijsstukken bewaard. Je kan op de factuur de wijze van betaling vermelden (bijv. contant, overschrijving,...). Ook de datum en leverancier markeren met een stift en H voor handelsgoed en O voor onkosten vermelden, maakt de boekhoudkundige verwerking iets gemakkelijker. Voor de bankstukken is het nuttig dat u bij de betalingen of ontvangsten het (de) factuurnummer(s) vermeldt of voor andere financiële verrichtingen gewoon een woordje uitleg op uw uittreksel geeft (bijv. betaling bedrijfsvoorheffing of voorschot aan leverancier Janssens).

5 10/2003 ACCOUNTANCY ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS VAN DE SBB-KANTOREN WAT BEZORGT U AAN UW BOEKHOUDER/BELASTINGCONSULENT? 2. Bij de voorbereiding van de belastingaangifte. Om uw aangifte correct te kunnen invullen, heeft uw belastingconsulent een aantal documenten nodig. Bezorg de gegevens en documenten (die voor u van toepassing zijn) opgesomd bij de classeur FISCALE AANGIFTEN samen met uw belastingaangifteformulier aan uw belastingconsulent. Denk er ook aan een kopie van aflossingstabellen van nieuwe leningen, of leasings, evenals een kopie van contracten of polissen aan uw boekhouder door te geven. Hij heeft dit nodig voor de afsluiting van de boekhouding en/of voor de voorbereiding van uw belastingaangifte. VLAAMS BRABANT SBB - Vuurkruisenlaan LEUVEN Tel.: 016/ SBB - Staatsbaan BEKKEVOORT (DIEST) Tel.: 013/ SBB - Assesteenweg TERNAT Tel.: 02/ SBB - Albert Biesmanslaan 18/ HOEILAART Tel.: 02/ ANTWERPEN SBB - Vaartstraat BRECHT Tel.: 03/ SBB - Lintsesteenweg 27 bus LIER Tel.: 03/ SBB - Antwerpseweg GEEL Tel.: 014/ SBB - Mechelsesteenweg 109A ST. KAT. WAVER Tel.: 015/ SBB - Desmedtstraat HOOGSTRATEN Tel.: 03/ SBB - Kempenlaan TURNHOUT Tel.: 014/ LIMBURG SBB - Peerderbaan BREE Tel.: 089/ SBB - Guffenslaan HASSELT Tel.: 011/ SBB - Tongersesteenweg ST.-TRUIDEN Tel.: 011/ SBB - Achttiende Oogstwal TONGEREN Tel.: 012/ OOST-VLAANDEREN SBB - Moorselbaan AALST Tel.: 053/ SBB - Oostveldstraat EEKLO Tel.: 09/ SBB - Poolse Winglaan GENT Tel.: 09/ SBB - Denen LOCHRISTI Tel.: 09/ SBB - Wortegemstraat OUDENAARDE Tel.: 055/ SBB - Hofstraat 60 - verd ST.-NIKLAAS Tel.: 03/ ANDERE KENNISFOLDERS In de reeks kennisfolders voor KMO s en zelfstandigen vindt u op de website en in de SBB-kantoren nog volgende onderwerpen: Een leidraad bij de inkomstenbelasting voor zelfstandigen Een overzicht van de belangrijkste milieuverplichtingen Vennootschappen voor KMO s en zelfstandigen De afsluiting van de boekhouding WEST-VLAANDEREN SBB - Witte Molenstraat 45 bus BRUGGE Tel.: 050/ SBB - Schoolplein DIKSMUIDE Tel.: 051/ SBB - Diksmuidseweg IEPER Tel.: 057/ SBB - Hugo Verriestlaan KORTRIJK Tel.: 056/ SBB - Diksmuidsesteenweg ROESELARE Tel.: 051/ SBB - Felix D Hoopstraat TIELT Tel.: 051/ OOSTKANTONS SBB - Herbesthaler Strasse EUPEN Tel.: 087/ SBB - Malmedyer Strasse ST. VITH Tel.: 080/

6 SBB.DE KRACHT VAN TOTAALADVIES. Succesvol ondernemen vraagt heel wat vaardigheden. Naast vak- en mensenkennis, inzet en doorzettingsvermogen moet u ook voortdurend uw weg zien te vinden in de vele wettelijke verplichtingen, formaliteiten en nieuwe reglementeringen. Alleen zo kan u het maximum halen uit de mogelijkheden die zich aanbieden. Uw vertrouwen waard SBB staat klaar met een volledig aanbod op maat van zelfstandige ondernemers, vrije beroepen en bedrijfsleiders van KMO s. Uw SBB-consulent is hierbij uw vertrouwenspersoon die uw bedrijfsadministratie opvolgt en gericht advies geeft over alle facetten van accountancy, fiscaliteit en milieuwetgeving. Hiervoor staat hij voortdurend in contact met zijn collega s om sectorkennis en ervaring uit te wisselen.met meer dan ondernemers als klant, kennen de SBB-consulenten de ondernemingsrealiteit als geen ander. Maar uw SBB-consulent is ook uw toegangspoort naar nog meer antwoorden en oplossingen. Met kennis van zaken Hij kan steeds voor u een beroep doen op de centrale studie- en documentatiedienst. Daar wordt de bedrijfswetgeving in al zijn aspecten nauwgezet opgevolgd en worden onze medewerkers constant opgeleid. Ervaren juristen en andere gespecialiseerde medewerkers zoeken er antwoorden op uw vragen. Bouw op onze ervaring Voor opdrachten waar zeer gespecialiseerde kennis bij komt kijken, is er voor u de cel consulting. SBB-milieuadviseurs loodsen u doorheen de milieuwetgeving en begeleiden uw bouwdossiers. En bij belangrijke strategische beslissingen - herstructureringen, overnameconstructies of zware investeringen - staat een team van SBB-medewerkers met veel ervaring op het vlak van bedrijfsorganisatie voor u klaar. In alle duidelijkheid Samenwerken met SBB gebeurt in alle duidelijkheid. U maakt met uw SBB-consulent vooraf duidelijke afspraken rond takenpakket en kostprijs.hij biedt u zijn praktische ervaring en een sterke centrale ondersteuning. Zo bent u niet alleen zeker van een kwalitatieve basisdienstverlening maar kunt u ook in alle omstandigheden rekenen op echt vakkundig advies van uw SBB-consulent. Brugge Eeklo St.Niklaas Diksmuide Lochristi Tielt Gent Roeselare Aalst Ieper Kortrijk Oudenaarde Ternat Hoogstraten Brecht Turnhout Lier Geel Bree St.Kat.Waver Diest Leuven Hoeilaart Hasselt St. Truiden Tongeren Eupen SBB-KANTOREN IN BELGIË St.Vith Telefoon: 070/ Fax: 070/ Website: ACCOUNTANTS T BELASTINGCONSULENTEN JURIDISCH ADVISEURS MILIEUADVISEURS

Administratie op het land- en tuinbouwbedrijf

Administratie op het land- en tuinbouwbedrijf VOOR LAND- EN TUINBOUW Administratie op het land- en tuinbouwbedrijf ACCOUNTANTS T BELASTINGCONSULENTEN JURIDISCH ADVISEURS MILIEUADVISEURS ADMINISTRATIE OP HET LAND- EN TUINBOUWBEDRIJF De papierstapel

Nadere informatie

Een vennootschap oprichten?

Een vennootschap oprichten? VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN Een vennootschap oprichten? ACCOUNTANTS BELASTINGCONSULENTEN JURIDISCH ADVISEURS MILIEUADVISEURS EEN VENNOOTSCHAP OPRICHTEN? WAT IS EEN VENNOOTSCHAP? Een vennootschap wordt

Nadere informatie

Begrippen uit de agrarische fiscaliteit

Begrippen uit de agrarische fiscaliteit VOOR LAND- EN TUINBOUW Begrippen uit de agrarische fiscaliteit ACCOUNTANTS T BELASTINGCONSULENTEN JURIDISCH ADVISEURS MILIEUADVISEURS BEGRIPPEN UIT DE AGRARISCHE FISCALITEIT INKOMSTENBELASTING Als zelfstandige

Nadere informatie

De afsluiting van de boekhouding

De afsluiting van de boekhouding VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN De afsluiting van de boekhouding ACCOUNTANTS T BELASTINGCONSULENTEN JURIDISCH ADVISEURS MILIEUADVISEURS DE AFSLUITING VAN DE BOEKHOUDING Voor heel wat ondernemingen betekent

Nadere informatie

Fiscaliteit voor medische en paramedische beroepen. Bruno Coulembier

Fiscaliteit voor medische en paramedische beroepen. Bruno Coulembier Fiscaliteit voor medische en paramedische beroepen Bruno Coulembier SBB Kortrijk Verloop van de sessie Fiscaliteit voor medische en paramedische beroepen De fiscus, een octopus Fiscale verplichtingen voor

Nadere informatie

HAIO arts in opleiding. Fiscale aandachtspunten

HAIO arts in opleiding. Fiscale aandachtspunten HAIO arts in opleiding Fiscale aandachtspunten Hoeveel belastingen betalen? Belastingen? Beroepskosten Art. 49 WIB: beroepskosten zijn aftrekbaar indien: 1. gedaan of gedragen tijdens het belastbaar tijdperk

Nadere informatie

Een leidraad bij de inkomstenbelasting voor zelfstandigen

Een leidraad bij de inkomstenbelasting voor zelfstandigen VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN Een leidraad bij de inkomstenbelasting voor zelfstandigen ACCOUNTANTS T BELASTINGCONSULENTEN JURIDISCH ADVISEURS MILIEUADVISEURS PROBLEMEN KAN JE BETER VOORKOMEN Als zelfstandige

Nadere informatie

Onteigeningen en bijzondere uittredingsvergoeding in land- en tuinbouw

Onteigeningen en bijzondere uittredingsvergoeding in land- en tuinbouw VOOR LAND- EN TUINBOUW Onteigeningen en bijzondere uittredingsvergoeding in land- en tuinbouw ACCOUNTANTS BELASTINGCONSULENTEN JURIDISCH ADVISEURS MILIEUADVISEURS ONTEIGENINGEN EN BIJZONDERE UITTREDINGSVERGOEDING

Nadere informatie

Erfrecht en successierechten in land- en tuinbouw

Erfrecht en successierechten in land- en tuinbouw VOOR LAND- EN TUINBOUW Erfrecht en successierechten in land- en tuinbouw Op initiatief van de Landelijke Beweging ACCOUNTANTS BELASTINGCONSULENTEN JURIDISCH ADVISEURS MILIEUADVISEURS SUCCESSIERECHTEN IN

Nadere informatie

VLIF - boekhouding, een bedrijfseconomische boekhouding voor landbouwers en tuinders

VLIF - boekhouding, een bedrijfseconomische boekhouding voor landbouwers en tuinders ADMINISTRATIE VOOR LAND EN TUINBOUW VLIF boekhouding, een bedrijfseconomische boekhouding voor landbouwers en tuinders ACCOUNTANTS T BELASTINGCONSULENTEN JURIDISCH ADVISEURS MILIEUADVISEURS ADMINISTRATIE

Nadere informatie

OPDRACHTBRIEF. in deze overeenkomst de beroepsbeoefenaar genoemd,

OPDRACHTBRIEF. in deze overeenkomst de beroepsbeoefenaar genoemd, Tussen de ondergetekenden: OPDRACHTBRIEF Naam +Voornaam IAB - erkenningsnummer Nat.Nr. Kantoor houdende te Stationsstraat 1 te 3520 Zonhoven Als mandataris van Coda Boekhouders en Fiscalisten BVBA Met

Nadere informatie

Boekhoudkundige tips en trics voor (startende) huisartsen. Marleen Pauwels, kantoordirecteur SBB Brecht

Boekhoudkundige tips en trics voor (startende) huisartsen. Marleen Pauwels, kantoordirecteur SBB Brecht Boekhoudkundige tips en trics voor (startende) huisartsen Marleen Pauwels, kantoordirecteur SBB Brecht Startersformaliteiten Bedrijfsadministratie Fiscaliteit Vennootschappen Programma Startersformaliteiten

Nadere informatie

Een overzicht van de belangrijkste milieuverplichtingen voor ondernemingen

Een overzicht van de belangrijkste milieuverplichtingen voor ondernemingen VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN Een overzicht van de belangrijkste milieuverplichtingen voor ondernemingen ACCOUNTANTS T BELASTINGCONSULENTEN JURIDISCH ADVISEURS MILIEUADVISEURS MILIEUCONSULTING: PROFESSIONELE

Nadere informatie

basisbegrippen SBB Accountants & Adviseurs

basisbegrippen SBB Accountants & Adviseurs Fiscale en boekhoudkundige basisbegrippen SBB Accountants & Adviseurs Inhoud DE BOEKHOUDING en FISCALE AANGIFTE VAN EEN ZELFSTANDIGE VERPLEEGKUNDIGE KIEZEN VOOR EEN VENNOOTSCHAP SBB Accountants & Adviseurs

Nadere informatie

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Aan: CONSIUS Accountants & Belastingconsulenten BVBA Gen. Slingeneyerlaan 87-2100 Deurne info@consius.be Tel: 03/325.49.87 Fax: 03/326.12.94 Van:

Nadere informatie

Checklist Oprichting van een vennootschap

Checklist Oprichting van een vennootschap Checklist Oprichting van een vennootschap 1. De vennootschap Omschrijving Naam van de vennootschap Gegevens Vennootschapsvorm Activiteit Adres Telefoon Telefax GSM Email Ondernemingsnummer Kapitaal / Volstorting

Nadere informatie

Infosessie «Hoe breng ik mijn beroepskosten in?»

Infosessie «Hoe breng ik mijn beroepskosten in?» Infosessie «Hoe breng ik mijn beroepskosten in?» Aandachtspunten voor een goed financieel en fiscaal beleid Spreker : Joost Deldycke Jurist-vennoot AANDACHTSPUNTEN BOEKHOUDING AFTREKBARE KOSTEN PERSONENBELASTING

Nadere informatie

Nieuwe btw-regelgeving bij associaties. Stel de juiste diagnose!

Nieuwe btw-regelgeving bij associaties. Stel de juiste diagnose! Nieuwe btw-regelgeving bij associaties Stel de juiste diagnose! Inhoud i. Inleiding ii. Btw-vrijstellingen iii. Btw voor samenwerkingsverbanden iv. Kostendelend samenwerken v. Wat na vandaag? 2 i. Inleiding

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2015 - inkomstenjaar 2014 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje.

DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje. DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje. Iven De Hoon DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER 2 INLEIDING 2 Wat bedoelt men met aftrekbare beroepskosten? 3 Wat zijn zoal belangrijke beroepskosten?

Nadere informatie

Verkoop van producten op de hoeve

Verkoop van producten op de hoeve VOOR LAND- EN TUINBOUW Verkoop van producten op de hoeve ACCOUNTANTS BELASTINGCONSULENTEN JURIDISCH ADVISEURS MILIEUADVISEURS VERKOOP VAN PRODUCTEN OP DE HOEVE Sinds een aantal jaren bemerkt men op en

Nadere informatie

Overzicht. 1. Wat is BTW?

Overzicht. 1. Wat is BTW? ABC VAN DE BTW Overzicht 1. Wat is BTW? 2. Waar wordt de BTW geregeld? 3. Wie valt onder die regelgeving? 4. Wat wordt belast? 5. Hoeveel bedraagt de belasting? 6. Administratieve verplichtingen 7. Bijzondere

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord?

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord? Nieuwsbrief 2014/4 Wat brengt het regeerakkoord? Hierbij geef ik u een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen van de nieuwe regering. Let wel, sommige regelingen zijn nog niet definitief

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS Fiscale aspecten van de vergoeding van officials Jan LAMMENS Vooraf: vrijwilligersvergoedingen Niet het voorwerp van vanavond want beperkte mogelijkheden tot vergoeding Principes - Gelegenheidswerk voor

Nadere informatie

Case 16 2: toepassing op de BTW en de boekhouding

Case 16 2: toepassing op de BTW en de boekhouding Case 16 2: toepassing op de BTW en de boekhouding Gevraagd : - invullen van boek voor inkomende en voor uitgaande facturen - verwerken van het dagontvangstenboek - berekenen van het decembervoorschot (zie

Nadere informatie

INBRENG IN NATURA OPDRACHT

INBRENG IN NATURA OPDRACHT Op te vragen gegevens bij inbreng in natura - Blz 1 INBRENG IN NATURA OPDRACHT De bedoeling van deze opdracht bestaat erin de beschrijving van de inbreng in natura, de methoden van waardering, zoals die

Nadere informatie

Hoe lang moeten documenten bewaard worden?

Hoe lang moeten documenten bewaard worden? Hoe klasseer je best je administratie? Hoe lang moeten documenten bewaard worden? Dagelijks ontvangen we allerhande papieren in de brievenbus: allerhande facturen, bankberichten, gepersonaliseerde reclame,

Nadere informatie

Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014

Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014 Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014 Gelieve deze checklist te overlopen en in te vullen waar nodig en de nodige attesten bij te voegen. Deel 1 Bankrekeningnr. Indien verschillend

Nadere informatie

Overzicht. 1. Wat is BTW?

Overzicht. 1. Wat is BTW? ABC VAN DE BTW Overzicht 1. Wat is BTW? 2. Waar wordt de BTW geregeld? 3. Wie valt onder die regelgeving? 4. Wat wordt belast? 5. Hoeveel bedraagt de belasting? 6. Administratieve verplichtingen 7. Bijzondere

Nadere informatie

QUASI-INBRENG OPDRACHT

QUASI-INBRENG OPDRACHT Op te vragen gegevens bij quasi-inbreng - Blz 1 QUASI-INBRENG OPDRACHT De bedoeling van deze opdracht bestaat erin de beschrijving van de vermogensbestanddelen die de vennootschap overweegt te verkrijgen,

Nadere informatie

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2009

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2009 Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2009 Aan: CONSIUS Accountants & Belastingconsulenten BVBA Gen. Slingeneyerlaan 87-2100 Deurne Van: (naam 1) (naam 2) (adres) Ik bezorgde reeds eerder

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Inhoudstafel Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden aannemer: inhoudingsplicht... 2 Jaarrekening: omvangcriteria voor kmo-vennootschappen....

Nadere informatie

Boekhouding. boekhouding 1

Boekhouding. boekhouding 1 Boekhouding boekhouding 1 Welke boekhouding? Natuurlijke personen - werknemers kunstenaars - zelfstandigen Feitelijke vereniging Handelsvennootschappen VZW s boekhouding 2 Werknemer kunstenaar Geen boekhoudverplichting

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN WOORD VOORAF... OVER DE AUTEURS... v vii HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1 INLEIDING... 2 2 DE BALANS... 3 2.1 Ondernemingsmiddelen of activa... 4 2.2 Ondernemingsbronnen of passiva...

Nadere informatie

Update BTW. sinds 1 januari 2013. Facturatieregels in een nieuw kleedje. .De nieuwe BTW-factureringsregels. www.boekhoudkantoormarien.

Update BTW. sinds 1 januari 2013. Facturatieregels in een nieuw kleedje. .De nieuwe BTW-factureringsregels. www.boekhoudkantoormarien. Update BTW - Facturatieregels in een nieuw kleedje.de nieuwe BTW-factureringsregels sinds 1 januari 2013 boekhouding & fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03/489.29.41 Nieuwe BTW-factureringsregels Facturatieregels

Nadere informatie

Bewaartermijn van boeken en documenten

Bewaartermijn van boeken en documenten Bewaartermijn van boeken en documenten Een praktisch overzicht Waarover gaat het? Aan de hand van deze brochure proberen wij een antwoord te geven op volgende vragen: Wat moet er bijgehouden worden? Hoe

Nadere informatie

Aanslagjaar Inkomsten 2015

Aanslagjaar Inkomsten 2015 Aanslagjaar 2017 - Inkomsten 2015 Teneinde uw aangifte zo voordelig mogelijk in te vullen, vragen wij u volgende vragenlijst aandachtig te lezen en VOLLEDIG in te vullen. Ontbrekende elementen kunnen de

Nadere informatie

NIEUWE BTW FACTURATIE REGELS VANAF 01/01/13

NIEUWE BTW FACTURATIE REGELS VANAF 01/01/13 NIEUWE BTW FACTURATIE REGELS VANAF 01/01/13 A. Vooraf De nieuwe regels zijn ingevoerd om die conform te maken met de geldende EU BTW regels. Hieronder worden de meest ingrijpende wijzigingen vermeld. B.

Nadere informatie

Aanvraag van de vrijstelling van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen

Aanvraag van de vrijstelling van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen Aanvraag van de vrijstelling van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen Vlaamse Belastingdienst Vaartstraat 16, 9300 AALST Tel. 053 72 24 40 Fax 053 72 23 75 E-mail:

Nadere informatie

Aanvraag van het verminderd tarief van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen

Aanvraag van het verminderd tarief van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen Aanvraag van het verminderd tarief van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen Vlaamse Belastingdienst Vaartstraat 16, 9300 AALST Tel. 053 72 24 40 Fax 053 72 23 75 E-mail:

Nadere informatie

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2011

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2011 Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2011 Aan: CONSIUS Accountants & Belastingconsulenten BVBA Gen. Slingeneyerlaan 87-2100 Deurne accountant@consius.be Tel: 03/325.49.87 Fax: 03/326.12.94

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

ADMINISTRATIEMAP. Stamnummer: Parochie/wijk: Gemeente:

ADMINISTRATIEMAP. Stamnummer: Parochie/wijk: Gemeente: ADMINISTRATIEMAP CHIRO Stamnummer: Parochie/wijk: Adres: Gemeente: Een woordje uitleg Bij een Chirogroep runnen, komen er veel belangrijke administratieve taken kijken. Chirojeugd Vlaanderen wil jou daarbij

Nadere informatie

Welkom. Wie zijn wij? Wat doen wij voor u? Onze bedoeling: basisbegrippen boekhouding meegeven van het apothekersberoep. Isabel Delodder Maddy Tanghe

Welkom. Wie zijn wij? Wat doen wij voor u? Onze bedoeling: basisbegrippen boekhouding meegeven van het apothekersberoep. Isabel Delodder Maddy Tanghe Welkom Onze bedoeling: basisbegrippen boekhouding meegeven van het apothekersberoep Wie zijn wij? Isabel Delodder Maddy Tanghe Accountancy KOVAG BOA Wat doen wij voor u? Begeleiding, advies bij : - Opstarten

Nadere informatie

Er moet echter geen factuur uitgereikt worden aan particulieren. Een bonnetje volstaat dan.

Er moet echter geen factuur uitgereikt worden aan particulieren. Een bonnetje volstaat dan. 36. FACTUUR EN CREDITNOTA 36.1. De factuur De factuur is een document waarop wordt uitgerekend hoeveel er voor de geleverde goederen moet betaald worden. Ze wordt opgesteld door de verkoper en is bestemd

Nadere informatie

Geïntegreerd praktijkproject groep 7 Btw

Geïntegreerd praktijkproject groep 7 Btw 2 Accountancy-Fiscaliteit Geïntegreerd praktijkproject groep 7 Btw CAMPUS Geel Jochen Vervoort Vincent Keustermans Jeroen Julien Jasper De Kinderen Toon Van Herck Tom Verherstraeten Melanie Janssens Laura

Nadere informatie

De nieuwe btw-wetgeving van 2015 zal ook invloed op u hebben!

De nieuwe btw-wetgeving van 2015 zal ook invloed op u hebben! De nieuwe btw-wetgeving van 2015 zal ook invloed op u hebben! A. Inleiding Op 1 januari 2015 treedt de nieuwe btw-wetgeving in voege. Deze houdt in dat het btw-bedrag voortaan niet meer zal moeten worden

Nadere informatie

1. Uw boekhouding praktisch en overzichtelijk opzetten en inrichten... 1

1. Uw boekhouding praktisch en overzichtelijk opzetten en inrichten... 1 Inhoudsopgave Voorwoord... VII 1. Uw boekhouding praktisch en overzichtelijk opzetten en inrichten... 1 1.1. Is een boekhouding verplicht?... 1 1.1.1. Waarom een boekhouding?... 1 1.1.2. Wat zit in een

Nadere informatie

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP?

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? 1. Begrippen 1.1. Het begrip eenmanszaak Een eenmanszaak is een bedrijfsvorm waarbij één persoon in alle opzichten hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk is voor de activiteiten

Nadere informatie

Wettelijk verplichte vermeldingen op de factuur

Wettelijk verplichte vermeldingen op de factuur Wettelijk verplichte vermeldingen op de factuur René Blockx Erkend boekhouder Fiscalist BIBF AFILIM Burg.bvba Boekhoudrecht Kruispuntbank van Ondernemingen Wetboek Vennootschapsrecht Overige Model 1 Boekhoudrecht

Nadere informatie

Naam :... Voornaam :... Rijksregisternummer :... Burgerlijke staat :... sinds :... Woonplaats :

Naam :... Voornaam :... Rijksregisternummer :... Burgerlijke staat :... sinds :... Woonplaats : INLICHTINGENFORMULIER A DAT AANGETEKEND MOET WORDEN TERUGGESTUURD NAAR HET SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS IN HET KADER VAN EEN AANVRAAG VOOR VRIJSTELLING VAN SOCIALE BIJDRAGEN ALS ZELFSTANDIGE Gelieve een antwoord

Nadere informatie

Met deze beknopte samenvatting proberen wij enkele van de grootste verschillen en essentieelste kenmerken van beide landen weer te geven.

Met deze beknopte samenvatting proberen wij enkele van de grootste verschillen en essentieelste kenmerken van beide landen weer te geven. BELGIË NEDERLAND EEN WERELD VAN VERSCHIL Ondanks het feit dat België en Nederland buren zijn, nagenoeg dezelfde taal wordt gesproken en ze economisch zeer sterk verbonden zijn is er op boekhoudkundig,

Nadere informatie

EEN geslaagd PROjECT!

EEN geslaagd PROjECT! A & D Boekhoudkantoor, Klapstraat 58, 1790 Teralfene Tel 0473.821367 www.infoboekhouden.be DE BOEKHOUDER-FISCALIST BIBF: Uw PARTNER VOOR EEN geslaagd PROjECT! Een brochure van het Beroepsinstituut van

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: De Muynck M. L.Van Audenaerdestraat 7, 8370 Blankenberge Pagina 1

Verantwoordelijke uitgever: De Muynck M. L.Van Audenaerdestraat 7, 8370 Blankenberge Pagina 1 HOOFT-JANSSEN-CLARIE & Partners Nieuwsbrief actualiteit Editie 24 jaargang 7 Afgifte kantoor: BRUGGE 1 2 e Afdeling Stationsplein 7 Driemaandelijks Uitgiftedatum: 20/12/2000 Verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt Tussen : Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen hierna te noemen het advocatenkantoor en hierna te noemen

Nadere informatie

I. DE AANVRAGER. Voornaam :. . Nationaal nummer :.. Tel :... E-mail : Bankrekening : nr...

I. DE AANVRAGER. Voornaam :. . Nationaal nummer :.. Tel :... E-mail : Bankrekening : nr... Inlichtingenformulier SOCIALE VERZEKERING TEN VOORDELE VAN ZELFSTANDIGEN IN MOEILIJKHEDEN, GECONFRONTEERD MET EEN AANZIENLIJKE DALING VAN DE OMZET OF DE INKOMSTEN DIE HEM IN EEN ZODANIGE ECONOMISCHE SITUATIE

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT INZAKE COLLECTIEVE SCHULDBEMIDDELING Art. 1675/4 Ger.W.

VERZOEKSCHRIFT INZAKE COLLECTIEVE SCHULDBEMIDDELING Art. 1675/4 Ger.W. VERZOEKSCHRIFT INZAKE COLLECTIEVE SCHULDBEMIDDELING Art. 1675/4 Ger.W. Aan de Voorzitter bij de Arbeidsrechtbank Gent, afdeling ****** Ten verzoeke van: 1. Eerste verzoeker: Geboorteplaats: Burgerlijke

Nadere informatie

KBC-service voor starters

KBC-service voor starters KBC-Product KBC-service voor starters we hebben het voor u Een idee vorm geven Een creatief idee Waarom kies ik voor een zelfstandig beroep? Wat wil ik aanbieden en wat is het doel van mijn project? Wat

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Beslissing Btw nr. E.T.129.030/3 dd. 02.02.2016 FOD Financiën, 04/02/2016, www.fisconetplus.be Context Belasting over de toegevoegde waarde > 17 - B.T.W. tarieven Algemene Administratie

Nadere informatie

Basis dubbel boekhouden (module A1)

Basis dubbel boekhouden (module A1) Basis dubbel boekhouden (module A1) In deze module maakt de cursist kennis met de techniek van het boekhouden. Er wordt ingegaan op alle belangrijke basisboekingen binnen een onderneming. basisbegrippen

Nadere informatie

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus William Wils, accountant De vzw en de fiscus Rechtspersonenbelasting Belasting over de toegevoegde waarde Schenkingsrechten Registratierechten Rechtspersonenbelasting

Nadere informatie

belastingplicht Wanneer vangt de belastingplichtige activiteit aan? 1) art 4 W.BTW : éénieder die... geregeld... belastbare handelingen stelt

belastingplicht Wanneer vangt de belastingplichtige activiteit aan? 1) art 4 W.BTW : éénieder die... geregeld... belastbare handelingen stelt aanvang van de Wanneer vangt de ige activiteit aan? Belang : ontstaan recht op aftrek voorbelasting 1) art 4 W.BTW : éénieder die... geregeld... belastbare handelingen stelt probleem : men moet eerst bezig

Nadere informatie

Tenslotte dient de werkgever het validatieboek in te vullen. Dit kan elektronisch gebeuren.

Tenslotte dient de werkgever het validatieboek in te vullen. Dit kan elektronisch gebeuren. Kmo-kalender - december 2013 Samengesteld door de studiedienst van Deloitte Fiduciaire Kmo-kalender. Week Datum 1 Administratieve verplichting 2 Bestemming 49 02.12.2013 Tijdelijke werkloosheid Overhandiging

Nadere informatie

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 mogelijkheden tot indiening van de aangifte Evelyn Decruyenaere Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 Papieren aangifte TOW wijzigingen nieuw aangifteformulier code bestaat nu uit

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE JOOST HEIJMANS ADMINISTRATIEKANTOOR

INFORMATIEBROCHURE JOOST HEIJMANS ADMINISTRATIEKANTOOR Deze brochure is bedoeld om u nader te informeren over mijn kantoor. De brochure bestaat uit de volgende 3 hoofdstukken: 1. Dienstverlening 2. Omschrijving van de werkzaamheden: Hier geef ik aan welke

Nadere informatie

Personenbelasting en aanvullende belastingen - Belasting

Personenbelasting en aanvullende belastingen - Belasting Federale verheidsdienst FINANCIEN Afz.: Team Inning Antwerpen 2 Kruisbogenhofstraat 24 2500 Lier Algemene Administratie van de Fiscaliteit Rep.-Nr. : pagina : 1 / 5 Personenbelasting en aanvullende belastingen

Nadere informatie

Boekhouding voor de kleine vzw. Presentatie VCHHD

Boekhouding voor de kleine vzw. Presentatie VCHHD Boekhouding voor de kleine vzw Presentatie VCHHD Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen De wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 legt de vzw s een verplichte boekhouding

Nadere informatie

VRIJSTELLING VAN SOCIALE BIJDRAGEN VAN DE ZELFSTANDIGE

VRIJSTELLING VAN SOCIALE BIJDRAGEN VAN DE ZELFSTANDIGE VRIJSTELLING VAN SOCIALE BIJDRAGEN VAN DE ZELFSTANDIGE INLICHTINGENFORMULIER A1 dat AANGETEKEND moet teruggestuurd worden naar het sociaal verzekeringsfonds in het kader van een aanvraag voor vrijstelling

Nadere informatie

BTW EN AFTREKBARE KOSTEN IN 2013?

BTW EN AFTREKBARE KOSTEN IN 2013? BTW EN AFTREKBARE KOSTEN IN 2013? WAT TREFT DE ONDERNEMER? Uitgelicht Update Di-Rupo Facturatieregels BTW BTW-aftrek op gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen Aftrekbare kosten Aanslag geheime commissielonen

Nadere informatie

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Rooster 00 - Verkoop van goederen tegen 0-tarief: dagbladen, tijdschriften, pre-paid telefoonkaarten, recuperatiestoffen, tabaksfabrikaten.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave... 7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap... 13 1.1 Het tariefvoordeel... 13 Tarieven personenbelasting... 14 Tarieven sociale zekerheid...

Nadere informatie

IMPULSEO I. PERSOONLIJKE INLICHTINGEN

IMPULSEO I. PERSOONLIJKE INLICHTINGEN IMPULSEO I. PERSOONLIJKE INLICHTINGEN 1. IDENTITEIT (leesbare kopie identiteitskaart bij te voegen) Naam: Voornaam: Nr.+ Bus: Plaats: Tel: Fax: Geboortedatum: Gsm: Geboorteplaats: E-mail: Geslacht (V/M):

Nadere informatie

Naam: Nationaal Nummer: Adres / Maatschappelijke zetel: Kantoor Securex: Boekhoudkantoor:

Naam: Nationaal Nummer: Adres / Maatschappelijke zetel: Kantoor Securex: Boekhoudkantoor: Naam: Nationaal Nummer: Adres / Maatschappelijke zetel: Tel: Fax: E-mail: Exploitatiezetel(s): Activiteit: Kantoor Securex: Boekhoudkantoor: Starten Volmacht Securex Ondernemingsloket go-start Indien boekhoudkantoor:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave...7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap...13 1.1 Het tariefvoordeel...13 Tarieven personenbelasting:... 14 Tarieven sociale zekerheid:...

Nadere informatie

DE VRIJE BEROEPER Al uw aftrekbare beroepskosten op een ritje!

DE VRIJE BEROEPER Al uw aftrekbare beroepskosten op een ritje! DE VRIJE BEROEPER Al uw aftrekbare beroepskosten op een ritje! adviseurs loods programmeurs journalisten paramedici notarissen tekstschrijvers advocaten architecten dierenartsen belastingadviseurs ingenieurs

Nadere informatie

MKB Boekhouder in control

MKB Boekhouder in control MKB Boekhouder in control Themabijeenkomst over alles wat een boekhouder moet weten van omzetbelasting 09-05-2017 MKB Boekhouder in control - omzetbelasting 1 Omzetbelasting in uw bedrijf 09-05-2017 MKB

Nadere informatie

Aftrekbare kosten éénmanszaak

Aftrekbare kosten éénmanszaak Aftrekbare kosten éénmanszaak Ann Verhoeven Accountant Inkomsten Inkomsten Alle inkomsten m.b.t. beroepsactiviteit Erelonen Achterstallige erelonen Recuperatie verzekeringen Financiële opbrengsten Meerwaarde

Nadere informatie

De wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van ondernemingen bepaalt het volgende voor de kleine ondernming :

De wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van ondernemingen bepaalt het volgende voor de kleine ondernming : DE BOEKHOUDING VAN DE KLEINE ONDERNEMING WETTELIJKE BEPALINGEN VOLGENS DE BOEKHOUDWET De wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van ondernemingen bepaalt het volgende voor de kleine ondernming : Artikel

Nadere informatie

3. OPDRACHTBRIEF. Tussen de ondergetekenden: Danielle Arijs BIBF Ondernemingsnummer 0478.319.767. Als mandataris van A & D BOEKHOUDASS GCV

3. OPDRACHTBRIEF. Tussen de ondergetekenden: Danielle Arijs BIBF Ondernemingsnummer 0478.319.767. Als mandataris van A & D BOEKHOUDASS GCV 3. OPDRACHTBRIEF Tussen de ondergetekenden: Danielle Arijs BIBF Ondernemingsnummer 0478.319.767 Kantoor houdende te KLAPSTRAAT 58 1790 AFFLIGEM Als mandataris van A & D BOEKHOUDASS GCV Met zetel te KLAPSTRAAT

Nadere informatie

REGELING ARTIKEL 30bis: CONTROLE MEDECONTRACTANT (AANNEMER/ONDER- AANNEMER) OP SOCIALE EN FISCALE SCHULDEN

REGELING ARTIKEL 30bis: CONTROLE MEDECONTRACTANT (AANNEMER/ONDER- AANNEMER) OP SOCIALE EN FISCALE SCHULDEN 21.08.2015 REGELING ARTIKEL 30bis: CONTROLE MEDECONTRACTANT (AANNEMER/ONDER- AANNEMER) OP SOCIALE EN FISCALE SCHULDEN Opdrachtgevers en aannemers hebben de verplichting om te controleren of hun medecontractanten

Nadere informatie

inkomend factuurboek Privé Aard Ontvangen ICV

inkomend factuurboek Privé Aard Ontvangen ICV inkomend factuurboek Algemene aanduidingen van het document Ontleding van het document Handelingen waarvoor de aangever gehouden is tot betaling van de Volgnummer Datum Leverancier Totaal bedrag Handelsgoederen,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Inleiding in de btw... 3. 2. Btw-ondernemerschap... 6. 3. In welke gevallen bent u btw verschuldigd?...

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Inleiding in de btw... 3. 2. Btw-ondernemerschap... 6. 3. In welke gevallen bent u btw verschuldigd?... Inhoudsopgave Voorwoord............................................................... 1 1. Inleiding in de btw.................................................... 3 1.1. Wat zijn kostprijsverhogende belastingen?..............................

Nadere informatie

Tenslotte dient de werkgever het validatieboek in te vullen. Dit kan elektronisch gebeuren.

Tenslotte dient de werkgever het validatieboek in te vullen. Dit kan elektronisch gebeuren. Kmo-kalender - december 2016 Samengesteld door de studiedienst van Deloitte Fiduciaire Kmo-kalender. Week Datum 1 Administratieve verplichting 2 Bestemming 49 01.12.2016 Tijdelijke werkloosheid Overhandiging

Nadere informatie

Wettelijke boeken: Centraal boek; Hulpdagboeken; Inventarisboek. Verantwoordingsstukken: Facturen; Creditnota s; Bankuittreksels; Voorraadlijsten;

Wettelijke boeken: Centraal boek; Hulpdagboeken; Inventarisboek. Verantwoordingsstukken: Facturen; Creditnota s; Bankuittreksels; Voorraadlijsten; Bewaartermijn van documenten 1. BOEKHOUDWETGEVING Facturen; Creditnota s; Bankuittreksels; Voorraadlijsten; = stukken die geen rechtstreekse betrekkingen met derden weergeven (Bull. CBN april 1981, nr.

Nadere informatie

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt Tussen : Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen hierna te noemen het advocatenkantoor en hierna te noemen

Nadere informatie

Wanneer dien je een factuur uit te reiken?

Wanneer dien je een factuur uit te reiken? Wanneer dien je een factuur uit te reiken? Algemeen principe (art. 53, 2 W. BTW) : * In principe is elke zelfstandige (met BTW-nummer) verplicht om een factuur op te maken telkens wanneer hij goederen

Nadere informatie

Hoelang moet een onderneming haar documenten bewaren?

Hoelang moet een onderneming haar documenten bewaren? A C C O U N T A N T S B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N Hoelang moet een onderneming haar documenten bewaren? Vaak wordt de vraag gesteld hoelang een onderneming haar facturen, haar rekeninguittreksels

Nadere informatie

BESTELBON BTW NIEUWE AANVRAAG

BESTELBON BTW NIEUWE AANVRAAG Bezorg dit aanvraagformulier aan de juiste postbus (zie laatste pagina onderaan). NIEUWE AANVRAAG BTW Dossier: 1. AANDUIDING VAN DE ONDERNEMING Ondernemingsnummer Naam 2. ADMINISTRATIEVE HOOFDZETEL Enkel

Nadere informatie

Inhoudstafel. Dossier. 1. Factureren. 2. Gefactureerd worden. 3. Btw

Inhoudstafel. Dossier. 1. Factureren. 2. Gefactureerd worden. 3. Btw Inhoudstafel 1. Factureren 1.0. Voorafgaande opmerking... 1 1.1. Wanneer moet u factureren?... 1 1.1.1. Verplichting tot factureren...1 1.1.2. Uiterste factuurdatum...2 1.2. Wat moet u vermelden op uw

Nadere informatie

Beste, Samenvatting infosessie Shamrock Tielt dd 19.03.2013 Pagina 1

Beste, Samenvatting infosessie Shamrock Tielt dd 19.03.2013 Pagina 1 Beste, In navolging van de infosessie van dinsdag 19.03.2013 in hotel-restaurant Shamrock Tielt maken wij u hiernavolgend een samenvatting over van de verplichtingen die voortaan op uw factuur moeten staan

Nadere informatie

Bij Overlijden : te contacteren personen

Bij Overlijden : te contacteren personen Bij Overlijden : te contacteren personen Huisarts naam.. Telnr To do maakt medisch attest van overlijden op kent psychologen in de buurt, die u en uw kinderen kan ondersteunen. Begrafenisondernemer naam..

Nadere informatie

INLICHTINGENFORMULIER A1

INLICHTINGENFORMULIER A1 VRIJSTELLING VAN SOCIALE BIJDRAGEN GEVRAAGD DOOR EEN ZELFSTANDIGE maatschappelijke zetel: Acerta Sociaal Verzekeringsfonds vzw, Buro & Design Center, Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel 0416 377 646 RPR

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) De aangifte moet,

Nadere informatie

Ons kabinet specialiseert zich in fiscaal advies en boekhouding expertise voor vennootschappen, zelfstandigen en particulieren.

Ons kabinet specialiseert zich in fiscaal advies en boekhouding expertise voor vennootschappen, zelfstandigen en particulieren. Tax & Accounting Ons kabinet specialiseert zich in fiscaal advies en boekhouding expertise voor vennootschappen, zelfstandigen en particulieren. We behandelen het geheel van uw boekhouding en fiscale operaties,

Nadere informatie

Inlichtingenformulier

Inlichtingenformulier Inlichtingenformulier SOCIALE VERZEKERING TEN VOORDELE VAN ZELFSTANDIGEN IN MOEILIJKHEDEN, GECONFRONTEERD MET EEN AANZIENLIJKE DALING VAN DE OMZET OF VAN ZIJN INKOMSTEN DIE HEM IN EEN ZODANIGE ECONOMISCHE

Nadere informatie

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Inleiding Investeringsreserve We kennen de investeringsreserve die een vennootschap

Nadere informatie

De 100 meest begeerde fiscale tips!

De 100 meest begeerde fiscale tips! De 100 meest begeerde fiscale tips! Voor al wie belastingontwijking een mensenrecht vindt, 100 haalbare en praktische fiscale tips. Iven De Hoon Inhoudsopgave DEEL 1 Twintig tips voor elke Belg, ook de

Nadere informatie

Arts en Vennootschap. Inleiding Dr. H. van Dijck 3 maart 2010 ALFAGEN Praktijkavond

Arts en Vennootschap. Inleiding Dr. H. van Dijck 3 maart 2010 ALFAGEN Praktijkavond Arts en Vennootschap Inleiding Dr. H. van Dijck 3 maart 2010 ALFAGEN Praktijkavond Twee Personen De Vennootschap is een rechtspersoon die vanaf de oprichting naast jou als fysische persoon komt te staan.

Nadere informatie