Hoe organiseer ik mijn bedrijfsadministratie?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe organiseer ik mijn bedrijfsadministratie?"

Transcriptie

1 VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN Hoe organiseer ik mijn bedrijfsadministratie? ACCOUNTANTS T BELASTINGCONSULENTEN JURIDISCH ADVISEURS MILIEUADVISEURS

2 HOE ORGANISEER IK MIJN BEDRIJFSADMINISTRATIE? De toenemende complexiteit op het vlak van (vaak nieuwe) regelgeving maakt de papierstapel op uw bedrijf voortdurend groter. Het begrijpen, laat staan het correct invullen van alle ondernemingdocumenten en -formulieren wordt steeds moeilijker. Bovendien mag u ook niet uit het oog verliezen dat heel wat documenten minstens voor een bepaalde termijn moeten bewaard worden. In deze kennisfolder geeft SBB u enkele concrete tips over de organisatie van een overzichtelijk klassement voor uw bedrijfsadministratie en een overzicht van de bewaringstermijnen van de belangrijkste documenten. DE BEWAARPLICHT De plicht tot het bijhouden van documenten wordt voorgeschreven door verschillende wettelijke bepalingen: burgerlijk recht: eigendomsakte, hypotheekakte, huur- en pacht overeenkomsten, huwelijkscontract, pachtovereenkomsten, akten oprichting vennootschappen, BTW-wetgeving: facturen, factuurboeken, inventarisboek, handelswetgeving: facturen, registers, inventarisboek, akten oprichting handelsvennootschappen, diverse andere wetgevingen: milieureglementering, sociale wetgeving, De duur van bewaring kan beperkt worden wanneer het bijhouden van het document geen nut heeft of wanneer de wettelijke bewaartermijn verstreken is. Voor directe belastingen moeten boeken en bescheiden aan de hand waarvan het bedrag van belastbare inkomsten worden vastgesteld, bewaard worden gedurende 5 jaar of 5 boekjaren volgend op het belastbaar tijdperk waarop zij betrekking hebben. Inzake B.T.W. dienen boeken en stukken m.b.t. de B.T.W.-reglementering te worden bewaard gedurende 10 jaar te rekenen vanaf van het jaar volgend op hun sluiting wat boeken betreft of op hun datum wat stukken betreft. B.T.W.-stukken die onroerende goederen betreffen moeten gedurende 15 jaar bewaard worden. In het Burgerlijk Wetboek worden een aantal verjaringstermijnen voorzien omtrent vorderingen. Het is dan ook aangeraden de stukken m.b.t. deze vorderingen (o.a. bewijzen van betaling) gedurende ten minste de verjaringstermijnen te bewaren. De algemene verjaringstermijn is 30 jaar. Hierop werden wel een aantal uitzonderingen voorzien zoals de vordering van verhuurders tot betaling van het bedrag dat volgt uit indexatie (privé-woonst) (verjaart na 1 jaar), de vordering van de verhuurder tot betaling van de huur (verjaart na 5 jaar), de vordering m.b.t. intresten van geleende sommen (verjaart na 5 jaar), de vorderingen van kooplieden wegens koopwaren aan personen die geen koopman zijn (verjaren na 1 jaar), de vordering van advocaten tot betaling van kosten en erelonen (verjaart na verloop van 5 jaar na het beëindigen van hun taak). Personen op wie de wet op de jaarrekening van toepassing is (handelaars/ vennootschappen) dienen hun boeken, evenals de stukken die dienen ter verantwoording van de boeken, gedurende 10 jaar te bewaren. Deze termijn begint te lopen vanaf van het jaar dat volgt op de datum van afsluiting van het boekjaar. PRAKTISCHE AANPAK Administratiebeheer via classeurs of archiefdozen Het klassement dat wij hier voorstellen is een systeem waarbij de documenten, de geschriften, de akten, de facturen, enz. die men als bedrijf of als privé persoon ontvangt of opstelt, in de loop van het jaar worden bewaard in classeurs, farden of archiefdozen, die: genummerd zijn; een passende omschrijving op de rugzijde (zie verder) bevatten. Binnen een classeur kan je een onderverdeling maken via schutbladen. In een archiefdoos kan je verschillende onderwerpen bundelen in farden. Welke classeurs/archiefdozen heb je nodig Met een 9-tal classeurs of archiefdozen zou je moeten in staat zijn om het papierwerk m.b.t. uw onderneming in goede banen te leiden. Onthoud dat het belangrijk is om het overzicht te bewaren. Hoe meer opdelingen, hoe moeilijker het wordt om alle documenten op hun juiste plaats onder te brengen. Hierna volgt een opsomming van mogelijke classeurs of archiefdozen. 1. Aankopen 2. Verkopen 3. Contracten en officiële documenten 4. Vennootschap 5. Personeel 6. Fiscale aangiften 7. Milieu 8. Diverse Naargelang het bedrijfstype kunnen een aantal onderwerpen weggelaten worden (vb. de classeur Vennootschap voor éénmanszaken of de classeur milieu voor de milieu-consultant). Uw bankverrichtingen worden best bewaard in de kleinere classeurs die uw bank ongetwijfeld ter beschikking kan stellen. WAT STEEK JE IN WELKE CLAS- SEURS / ARCHIEFDOZEN? 1. AANKOPEN In de classeur aankoopadministratie worden de aankoopfacturen geklasseerd, zoals facturen voor: aankopen van handelsgoederen onkosten m.b.t. gebouwen administratiekosten personeelskosten representatiekosten machines, materieel en voertuigen financiële kosten en taksen onderhouds- en herstellingskosten brandstoffen betalingsberichten sociale bijdragen 10/2003

3 Opmerkingen 1. Indien nodig kan je in de classeur aankopen ook onderverdelingen maken, bv. een rubriek handelsgoederen. 2. De facturen worden steeds per jaar en op datum geordend. 3. De vrachtbrief en/of het vervoerdocument blijft bij de factuur geklasseerd. 2. VERKOPEN Het klassement van de verkoopfacturen gebeurt volgens datum. Je kan ook op deze facturen een aanduiding maken naargelang ze al dan niet betaald werden en ook de wijze van betaling opnemen. De facturen i.v.m. de verkoop van investeringsgoederen dienen eveneens hier geklasseerd te worden. Vermeldingen op facturen Bij verkoop van diensten of goederen dient in algemene regel steeds een factuur te worden opgesteld. Om in overeenstemming te zijn met de wettelijke voorschriften (BTW-wetging) moet een factuur een heel aantal zaken vermelden: het volgnummer in het boek voor uitgaande facturen de naam, het adres, het BTWnummer en het ondernemingsnummer van de leverancier of dienstverrichter de naam, het adres en het BTWnummer van de klant de datum van uitreiking van de factuur de datum van de levering van de goederen of de voltooiing van de dienst de gebruikelijke benaming van de geleverde goederen of de gepresteerde diensten, voldoende gedetailleerd (dus bvb. niet: levering van een tafel, diverse adviezen,...) de hoeveelheid geleverde goederen per tarief, de vermelding van de maatstaf van heffing en de elementen waaruit hij is samengesteld de tarieven van de verschuldigde BTW, het bedrag van verschuldigde BTW per tarief en het totaalbedrag van de verschuldigde BTW in bepaalde gevallen nog bijkomende vermeldingen zoals de wettelijke bepaling op grond waarvan er vrijstelling is, verwijzing naar de vroeger uitgereikte facturen indien voor dezelfde handeling meerdere facturen uitgereikt worden, vermelding wettelijke bepaling op grond waarvan de regeling medecontractant van toepassing is, chassisnummer, merk, model, jaartal, enz... bij levering auto, vermelding van registratienummer voor aannemers, enz Indien de facturen die u uitreikt niet alle vermeldingen bevatten die wettelijk zijn voorgeschreven, loopt u het risico op administratieve boetes. Het is bovendien niet voldoende dat u uw eigen facturen correct opstelt: indien uw inkomende facturen niet voldoen aan de wettelijke voorschriften, wordt u daar ook voor gesanctioneerd, en zwaar. De controleur kan immers de BTW-aftrek verwerpen op alle inkomende facturen die niet alle vermeldingen bevatten die hierboven zijn opgesomd! Daarbovenop kan dan nog een boete opgelegd worden wegens onrechtmatige aftrek. Sommige facturen worden daarmee wel heel erg duur... Hiermee is het verhaal nog niet af. Indien uw uitgaande of inkomende facturen niet voldoende gedetailleerd zijn, en u ook niet over stukken beschikt die detaillering mogelijk maken, loopt u het risico dat de controleur van de directe belastingen uw boekhouding zal verwerpen. U staat dan veel zwakker in uw verweer tegen de inkomstenverhogingen die de controleur zal proberen door te voeren. Zoals bekend werken controleurs van de BTW en de directe belasting sinds enkele jaren samen in de AOIF (Administratie voor Ondernemings-en Inkomensfiscaliteit), zodat de informatiedoorstroming vrij vlot verloopt en de kans op een gezamenlijke aanval veel groter is. U zorgt er dus best voor dat uw facturen de verplichte vermeldingen bevatten. Krijgt u een factuur die niet in orde is, dan laat u dat uw leverancier best weten. Die moet dan een creditnota en een correcte factuur opstellen. 3. CONTRACTEN EN OFFICIËLE DOCUMENTEN Voorbeelden van contracten zijn: aankoopakten van gronden of gebouwen hypotheekakten aan- en verkoopovereenkomsten huurovereenkomsten overnamecontracten documenten in verband met subsidies leurkaart diploma s inschrijvingsnummer in KBO In een tweede deel van deze classeur bewaart u ook de gegevens van uw leningen. De gegevens zijn per lening te klasseren. Dit zijn onder meer: de akte van lening en/of financiering (op datum); de dubbels van gegeven of ontvangen borgstellingen; de briefwisseling met de financieringsmaatschappij; de aflossingstabellen; de jaarlijkse attesten worden in de classeur / archiefdoos FISCALE AANGIFTEN geklasseerd. In een derde deel bewaart u de meest recente getekende verzekeringspolissen (de oude polissen mogen vernietigd worden): de polis brandverzekering (blokpolis) de bedrijfspolis: risico s exploitatie wet personeel terugvordering persoonlijke verzekering de autoverzekering: burgerlijke aansprakelijkheid terugvordering eigen schade de familiepolis de levensverzekeringen polis pensioensparen sectorspecifieke verzekeringen Ook briefwisseling in verband met schadegevallen wordt hier geklasseerd. 4. VENNOOTSCHAP Indien u uw bedrijf uitbaat onder de vorm van een vennootschap kan je hier ook alle vennootschapsdocumenten in onder brengen: oprichtingsakte statuten publicaties in Staatsblad verslagen van de algemene vergadering (kopij bij de boekhouder) aktes

4 5. PERSONEEL Wanneer je vast personeel of seizoenarbeiders in dienst hebt dien je ook een aantal documenten bij te houden: aansluitingsdocument als werkgever contracten personeelsregister/aanwezigheidsregister arbeidsreglement briefwisseling met sociaal secretariaat of sociaal fonds 6. FISCALE AANGIFTEN Het betreft hier al de documenten i.v.m. de directe belastingen (aangifte in de personen- en/of vennootschapsbelasting) en de B.T.W. 1 e schutblad/farde: BTW dubbel van de aangifte aanvang beroep het kaartje van toekenning van het BTW-nummer de briefwisseling met de BTWadministratie de BTW-listings de blanco BTW-aangiften en de afgewerkte BTW-aangiften het aan- en verkoopfacturenboek en het dagontvangstenboek (indien u geen computerboekhouding heeft) rekeninguittreksels van de BTWadministratie 2 e schutblad/farde: BELASTINGEN (te klasseren per kalenderjaar), best afzonderlijk voor uw vennootschapsaangifte (indien u met een vennootschapsvorm werkt) en voor uw persoonlijke aangifte in de personenbelasting een copie van de aangifte en van de bijlage(n) de berekening van uw belastingsconsulent i.v.m. de aangifte het aanslagbiljet met het berekeningsblad de bewijzen van voorafbetaling (attest) de attesten jaarlijks afgeleverd door: het sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen de mutualiteit (aanvullende verzekering) de kredietinstelling: - betaalde intresten - aflossing kapitaal: verzekeringsmaatschappij: - betaalde premie - levensverzekeringen - pensioensparen attesten inzake betaling voor opvang van kinderen attest maatschappij voor openbaar vervoer de loonfiches als: werknemer beheerder, zaakvoerder genieter van een pensioen of van een vervangingsinkomen mandataris de strookjes verlofgeld attesten giften aanslagbiljet(ten) onroerende voorheffing (grondlasten) overzicht ontvangen huur + identiteit van de huurder 7. MILIEU Veel ondernemingen worden vandaag geconfronteerd met een hele reeks wettelijke verplichtingen in verband met milieu. Al deze wetgevingen hebben niet enkel belangrijke administratieve consequenties, maar bepalen bovendien in belangrijke mate de werking en de toekomstmogelijkheden van een bedrijf. Een duidelijk en overzichtelijk klassement zal u helpen om de vervaldata van bijvoorbeeld uw vergunningen beter in het oog te houden. In de classeur/archiefdoos bewaart u volgende documenten: aangifte van de gebruikte verpakkingen aangifte voor de grondwaterwinning en de oppervlaktewaterverontreiniging jaarverslag van de milieucoördinator keuringsattesten melding van de geproduceerde bedrijfsafvalstoffen milieuvergunningen verslagen emissiemetingen en tankcontroles verslagen oriënterend bodemonderzoek 8. DIVERSEN Je hebt altijd wel documenten die je meent te moeten bewaren en niet altijd onmiddellijk kan onderbrengen in één of andere classeur of archiefdoos. Hiervoor kan je dan een soort opvangclasseur/archiefdoos aanleggen. WAT BEZORGT U AAN UW BOEK- HOUDER/BELASTINGCONSU- LENT? 1. Bij de voorbereiding van de periodieke BTW-aangiften. Aan het einde van iedere maand of kwartaal moet uw boekhouder de volgende stukken ontvangen om tijdig uw BTW-aangifte te kunnen afwerken: 1. de geklaseerde aan- en verkoopfacturen en diverse kosten (verzekeringen, intresten, taksen enz.); 2. de kas en bankstukken (bij dubbele boekhouding); 3. het dagontvangstenboek; 4. een detail van de betaalde BTWvoorschotten; 5. het rekeninguittreksel van de BTW-administratie (indien dat toegestuurd werd). Voor wat de aankoopfacturen betreft, vestigen wij nog eens de aandacht op volgende punten: Representatiekosten (kilometervergoeding, parkingkosten, restaurantkosten,..) worden best eerst op datum (bijv. per maand) in een overzichtslijst opgenomen en dan samen met de bewijsstukken in de classeur opgenomen. Ook afrekeningen van kredietkaarten worden samen met de bewijsstukken bewaard. Je kan op de factuur de wijze van betaling vermelden (bijv. contant, overschrijving,...). Ook de datum en leverancier markeren met een stift en H voor handelsgoed en O voor onkosten vermelden, maakt de boekhoudkundige verwerking iets gemakkelijker. Voor de bankstukken is het nuttig dat u bij de betalingen of ontvangsten het (de) factuurnummer(s) vermeldt of voor andere financiële verrichtingen gewoon een woordje uitleg op uw uittreksel geeft (bijv. betaling bedrijfsvoorheffing of voorschot aan leverancier Janssens).

5 10/2003 ACCOUNTANCY ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS VAN DE SBB-KANTOREN WAT BEZORGT U AAN UW BOEKHOUDER/BELASTINGCONSULENT? 2. Bij de voorbereiding van de belastingaangifte. Om uw aangifte correct te kunnen invullen, heeft uw belastingconsulent een aantal documenten nodig. Bezorg de gegevens en documenten (die voor u van toepassing zijn) opgesomd bij de classeur FISCALE AANGIFTEN samen met uw belastingaangifteformulier aan uw belastingconsulent. Denk er ook aan een kopie van aflossingstabellen van nieuwe leningen, of leasings, evenals een kopie van contracten of polissen aan uw boekhouder door te geven. Hij heeft dit nodig voor de afsluiting van de boekhouding en/of voor de voorbereiding van uw belastingaangifte. VLAAMS BRABANT SBB - Vuurkruisenlaan LEUVEN Tel.: 016/ SBB - Staatsbaan BEKKEVOORT (DIEST) Tel.: 013/ SBB - Assesteenweg TERNAT Tel.: 02/ SBB - Albert Biesmanslaan 18/ HOEILAART Tel.: 02/ ANTWERPEN SBB - Vaartstraat BRECHT Tel.: 03/ SBB - Lintsesteenweg 27 bus LIER Tel.: 03/ SBB - Antwerpseweg GEEL Tel.: 014/ SBB - Mechelsesteenweg 109A ST. KAT. WAVER Tel.: 015/ SBB - Desmedtstraat HOOGSTRATEN Tel.: 03/ SBB - Kempenlaan TURNHOUT Tel.: 014/ LIMBURG SBB - Peerderbaan BREE Tel.: 089/ SBB - Guffenslaan HASSELT Tel.: 011/ SBB - Tongersesteenweg ST.-TRUIDEN Tel.: 011/ SBB - Achttiende Oogstwal TONGEREN Tel.: 012/ OOST-VLAANDEREN SBB - Moorselbaan AALST Tel.: 053/ SBB - Oostveldstraat EEKLO Tel.: 09/ SBB - Poolse Winglaan GENT Tel.: 09/ SBB - Denen LOCHRISTI Tel.: 09/ SBB - Wortegemstraat OUDENAARDE Tel.: 055/ SBB - Hofstraat 60 - verd ST.-NIKLAAS Tel.: 03/ ANDERE KENNISFOLDERS In de reeks kennisfolders voor KMO s en zelfstandigen vindt u op de website en in de SBB-kantoren nog volgende onderwerpen: Een leidraad bij de inkomstenbelasting voor zelfstandigen Een overzicht van de belangrijkste milieuverplichtingen Vennootschappen voor KMO s en zelfstandigen De afsluiting van de boekhouding WEST-VLAANDEREN SBB - Witte Molenstraat 45 bus BRUGGE Tel.: 050/ SBB - Schoolplein DIKSMUIDE Tel.: 051/ SBB - Diksmuidseweg IEPER Tel.: 057/ SBB - Hugo Verriestlaan KORTRIJK Tel.: 056/ SBB - Diksmuidsesteenweg ROESELARE Tel.: 051/ SBB - Felix D Hoopstraat TIELT Tel.: 051/ OOSTKANTONS SBB - Herbesthaler Strasse EUPEN Tel.: 087/ SBB - Malmedyer Strasse ST. VITH Tel.: 080/

6 SBB.DE KRACHT VAN TOTAALADVIES. Succesvol ondernemen vraagt heel wat vaardigheden. Naast vak- en mensenkennis, inzet en doorzettingsvermogen moet u ook voortdurend uw weg zien te vinden in de vele wettelijke verplichtingen, formaliteiten en nieuwe reglementeringen. Alleen zo kan u het maximum halen uit de mogelijkheden die zich aanbieden. Uw vertrouwen waard SBB staat klaar met een volledig aanbod op maat van zelfstandige ondernemers, vrije beroepen en bedrijfsleiders van KMO s. Uw SBB-consulent is hierbij uw vertrouwenspersoon die uw bedrijfsadministratie opvolgt en gericht advies geeft over alle facetten van accountancy, fiscaliteit en milieuwetgeving. Hiervoor staat hij voortdurend in contact met zijn collega s om sectorkennis en ervaring uit te wisselen.met meer dan ondernemers als klant, kennen de SBB-consulenten de ondernemingsrealiteit als geen ander. Maar uw SBB-consulent is ook uw toegangspoort naar nog meer antwoorden en oplossingen. Met kennis van zaken Hij kan steeds voor u een beroep doen op de centrale studie- en documentatiedienst. Daar wordt de bedrijfswetgeving in al zijn aspecten nauwgezet opgevolgd en worden onze medewerkers constant opgeleid. Ervaren juristen en andere gespecialiseerde medewerkers zoeken er antwoorden op uw vragen. Bouw op onze ervaring Voor opdrachten waar zeer gespecialiseerde kennis bij komt kijken, is er voor u de cel consulting. SBB-milieuadviseurs loodsen u doorheen de milieuwetgeving en begeleiden uw bouwdossiers. En bij belangrijke strategische beslissingen - herstructureringen, overnameconstructies of zware investeringen - staat een team van SBB-medewerkers met veel ervaring op het vlak van bedrijfsorganisatie voor u klaar. In alle duidelijkheid Samenwerken met SBB gebeurt in alle duidelijkheid. U maakt met uw SBB-consulent vooraf duidelijke afspraken rond takenpakket en kostprijs.hij biedt u zijn praktische ervaring en een sterke centrale ondersteuning. Zo bent u niet alleen zeker van een kwalitatieve basisdienstverlening maar kunt u ook in alle omstandigheden rekenen op echt vakkundig advies van uw SBB-consulent. Brugge Eeklo St.Niklaas Diksmuide Lochristi Tielt Gent Roeselare Aalst Ieper Kortrijk Oudenaarde Ternat Hoogstraten Brecht Turnhout Lier Geel Bree St.Kat.Waver Diest Leuven Hoeilaart Hasselt St. Truiden Tongeren Eupen SBB-KANTOREN IN BELGIË St.Vith Telefoon: 070/ Fax: 070/ Website: ACCOUNTANTS T BELASTINGCONSULENTEN JURIDISCH ADVISEURS MILIEUADVISEURS

Begrippen uit de agrarische fiscaliteit

Begrippen uit de agrarische fiscaliteit VOOR LAND- EN TUINBOUW Begrippen uit de agrarische fiscaliteit ACCOUNTANTS T BELASTINGCONSULENTEN JURIDISCH ADVISEURS MILIEUADVISEURS BEGRIPPEN UIT DE AGRARISCHE FISCALITEIT INKOMSTENBELASTING Als zelfstandige

Nadere informatie

VLIF - boekhouding, een bedrijfseconomische boekhouding voor landbouwers en tuinders

VLIF - boekhouding, een bedrijfseconomische boekhouding voor landbouwers en tuinders ADMINISTRATIE VOOR LAND EN TUINBOUW VLIF boekhouding, een bedrijfseconomische boekhouding voor landbouwers en tuinders ACCOUNTANTS T BELASTINGCONSULENTEN JURIDISCH ADVISEURS MILIEUADVISEURS ADMINISTRATIE

Nadere informatie

Fiscale knipperlichten voor de bouwsector. Praktische tips en informatie. SBB Partner voor bedrijvige mensen

Fiscale knipperlichten voor de bouwsector. Praktische tips en informatie. SBB Partner voor bedrijvige mensen P R A K T I J K G I D S Fiscale knipperlichten voor de bouwsector Praktische tips en informatie SBB Partner voor bedrijvige mensen Met SBB Online is mijn accountant 24 uur per dag met één muisklik beschikbaar.

Nadere informatie

De boekhouding. Oorsprong

De boekhouding. Oorsprong 1 De boekhouding Boekhouding is het systematisch vastleggen van financiële feiten van een persoon, een bedrijf of een (overheids)instelling. Iemand die in deze discipline werkzaam is, wordt een boekhouder

Nadere informatie

STARTERSGIDS VOOR DE AANNEMER

STARTERSGIDS VOOR DE AANNEMER CONFEDERATIE BOUW STARTERSGIDS VOOR DE AANNEMER Laatste bijwerking: 31 december 2014 Startersgids voor de aannemer - blz. 1 Startersgids voor de aannemer Verantwoordelijke uitgever: Robert de Mûelenaere

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Basiskennis bedrijfsbeheer... 6 Inschrijving

Nadere informatie

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids Consultant p. 1 Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau INHOUD U gaat

Nadere informatie

Spiegelonderzoek. Starters gespiegeld aan ervaren ondernemers. Partner voor bedrijvige mensen

Spiegelonderzoek. Starters gespiegeld aan ervaren ondernemers. Partner voor bedrijvige mensen P R A K T I J K G I D S Spiegelonderzoek Starters gespiegeld aan ervaren ondernemers SBB Partner voor bedrijvige mensen Inhoud van deze praktijkgids OPZET EN AANPAK VAN HET ONDERZOEK 2 MOTIVATIE, DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U GAAT ALS ZELFSTANDIGE VAN START...? 4 BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER 5 INSCHRIJVING BIJ DE

Nadere informatie

Startersgids VASTGOEDMAKELAAR. Startersgids Vastgoedmakelaar p. 1

Startersgids VASTGOEDMAKELAAR. Startersgids Vastgoedmakelaar p. 1 Startersgids VASTGOEDMAKELAAR Startersgids Vastgoedmakelaar p. 1 Startersgids VASTGOEDMAKELAAR INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Erkenningsvoorwaarden... 6 Erkende diploma s... 6 Vastgoedmakelaar...

Nadere informatie

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S.

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. BIBF PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) SCHRIFTELIJK EXAMEN VAN 30 april 2005 DE ANTWOORDEN DEELDOMEIN BOEKHOUDING

Nadere informatie

Startersgids Kinesitherapeut p. 1. Startersgids Kinesitherapeut

Startersgids Kinesitherapeut p. 1. Startersgids Kinesitherapeut Startersgids Kinesitherapeut p. 1 Startersgids Kinesitherapeut Startersgids Kinesitherapeut INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Starten als kinesitherapeut?... 6 Erkenning... 7 Procedure

Nadere informatie

Starten als landbouwer of tuinder

Starten als landbouwer of tuinder KBC-Product Starten als landbouwer of tuinder we hebben het voor u Starten als landbouwer of tuinder Goed begonnen, is half gewonnen. KBC heeft het voor de land- en tuinbouw, al jaren. En dat blijft zo.

Nadere informatie

Startersgids BOEKHOUDER ACCOUNTANT BELASTINGCONSULENT

Startersgids BOEKHOUDER ACCOUNTANT BELASTINGCONSULENT Startersgids BOEKHOUDER ACCOUNTANT BELASTINGCONSULENT Startersgids Boekhouder Accountant p. 1 Startersgids BOEKHOUDER ACCOUNTANT INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Takenpakket van de accountant...

Nadere informatie

Starten als landbouwer of tuinder

Starten als landbouwer of tuinder Starten als landbouwer of tuinder Starten als landbouwer of tuinder Goed begonnen, half gewonnen. KBC heeft het voor de land- en tuinbouw, al jaren. En dat blijft zo. Daarom hebben we een tachtigtal specialisten

Nadere informatie

Homologatie diploma tandarts

Homologatie diploma tandarts Homologatie diploma tandarts De uitoefening van het beroep en het dragen van de beroepstitel zijn beschermd. Om in België het beroep van tandarts te beoefenen, moet men houder zijn van het diploma van

Nadere informatie

Starten voor eigen rekening. Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten

Starten voor eigen rekening. Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten Starten voor eigen rekening Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten Inhoud 6 WOORD VOORAF 8 EERST EN VOORAL DE DEGELIJKHEID VAN UW PROJECT TESTEN 8 Het ING Business Plan 9 Eerste fase: vul uw

Nadere informatie

ADVIES GIDS. De factuur. Alles over het belangrijkste bedrijfsdocument in uw zaak. Uitgebreide hoofdstukken BTW en 1 elektronische factuur

ADVIES GIDS. De factuur. Alles over het belangrijkste bedrijfsdocument in uw zaak. Uitgebreide hoofdstukken BTW en 1 elektronische factuur Uitgebreide hoofdstukken BTW en 1 elektronische factuur ADVIES GIDS De factuur Alles over het belangrijkste bedrijfsdocument in uw zaak Lieven Cloots - Kristof Willekens EEN UITGAVE VAN 01 02 03 04 05

Nadere informatie

Startersgids VERZEKERINGSBEMIDDELAAR, BANKAGENT, BANKMAKELAAR. Verzekeringsbemiddelaar Bankagent/makelaar p. 1

Startersgids VERZEKERINGSBEMIDDELAAR, BANKAGENT, BANKMAKELAAR. Verzekeringsbemiddelaar Bankagent/makelaar p. 1 Startersgids VERZEKERINGSBEMIDDELAAR, BANKAGENT, BANKMAKELAAR Verzekeringsbemiddelaar Bankagent/makelaar p. 1 Startersgids VERZEKERINGS- BEMIDDELAAR, BANKAGENT, BANKMAKELAAR INHOUD U gaat als zelfstandige

Nadere informatie

Startersgids PARAMEDICUS PSYCHOLOOG

Startersgids PARAMEDICUS PSYCHOLOOG Startersgids PARAMEDICUS PSYCHOLOOG Startersgids Paramedicus Psycholoog p. 1 Startersgids PARAMEDICUS PSYCHOLOOG INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 6 Wat is een paramedisch beroep?... 7 Paramedische

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2009 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

Startersgids HORECA. Startersgids Horeca p. 1

Startersgids HORECA. Startersgids Horeca p. 1 Startersgids HORECA Startersgids Horeca p. 1 Startersgids HORECA INHOUD U GAAT ALS ZELFSTANDIGE VAN START...? 4 DE VESTIGINGSWET 5 HOE INSCHRIJVEN? 5 ACTIVITEITEN DIE ONDER DE VESTIGINGSWET VALLEN 5 VRIJGESTELDE

Nadere informatie

Bedrijfsbeheer. 1. Weten wie zich als zelfstandig ondernemer kan vestigen!

Bedrijfsbeheer. 1. Weten wie zich als zelfstandig ondernemer kan vestigen! De zelfstandige ondernemer Bedrijfsbeheer 1. Weten wie zich als zelfstandig ondernemer kan vestigen! Handelaar: Vier voorwaarden moeten tegelijkertijd vervult zijn om van een handelaar te spreken: - persoon:

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE PROEF 17 NOVEMBER 2007

SCHRIFTELIJKE PROEF 17 NOVEMBER 2007 PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003), gewijzigd bij KB van 10/08/2005 SCHRIFTELIJKE PROEF Algemene Instructies

Nadere informatie

Wie helpt je bij elke stap als ondernemer?

Wie helpt je bij elke stap als ondernemer? SOCIAL ADMIN Wie helpt je bij elke stap als ondernemer? Het erkend ondernemingsloket van Securex ZELFSTANDIGE Inhoudsopgave 1. Checklist oprichting eenmanszaak en vennootschap 6 2. Administratieve formaliteiten

Nadere informatie

2. Hoofdstuk 2: Keuze van een ondernemingsvorm... 21 2.1. BVBA... 21 2.2. EBVBA... 22 2.3. SBVBA... 22

2. Hoofdstuk 2: Keuze van een ondernemingsvorm... 21 2.1. BVBA... 21 2.2. EBVBA... 22 2.3. SBVBA... 22 2 Woord vooraf Als laatstejaars in de afdeling handel kregen we de opdracht een onderzoek te doen in verband met een zelfstandige detailhandel. Op regelmatige tijdstippen kregen we via de leeromgeving

Nadere informatie

Ondernemen. in land- en tuinbouw

Ondernemen. in land- en tuinbouw Ondernemen in land- en tuinbouw Inhoudstafel Voorwoord 7 Starten in de agrarische sector 8 1. Overname van een bestaand bedrijf of de oprichting van een nieuw bedrijf 9 1.1 Voorbereiding 9 1.1.1 Zoektocht

Nadere informatie

Sociale verzekeringen voor zelfstandigen. Startersgids Editie 2012. www.partena.be

Sociale verzekeringen voor zelfstandigen. Startersgids Editie 2012. www.partena.be Sociale verzekeringen voor zelfstandigen Startersgids Editie 2012 www.partena.be Zich vestigen als zelfstandige 1 2 U wilt zelfstandige worden en u heeft meestal meer dan één reden om voor eigen rekening

Nadere informatie

Ondernemen in land- en tuinbouw

Ondernemen in land- en tuinbouw Ondernemen in land- en tuinbouw Inhoudstafel Voorwoord 7 Starten in de agrarische sector 8 1. Overname van een bestaand bedrijf of de oprichting van een nieuw bedrijf 9 1.1 Voorbereiding 9 1.1.1 Zoektocht

Nadere informatie

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken Mijn eigen zaak starten met kennis van zaken Inhoud Stappenplan: hoe uw onderneming opstarten 3 1. Is uw project haalbaar? 4 1.1. Als u wil slagen bereken de haalbaarheid 4 1.2. Doe de proef: het Startkompas

Nadere informatie