Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS"

Transcriptie

1 Fiscale aspecten van de vergoeding van officials Jan LAMMENS

2 Vooraf: vrijwilligersvergoedingen Niet het voorwerp van vanavond want beperkte mogelijkheden tot vergoeding Principes - Gelegenheidswerk voor een organisatie met of zonder rechtspersoonlijkheid - Dekt alleen kosten van de vrijwilligers; geen vergoeding voor prestaties - Wie vervangingsinkomen geniet heeft meldingsplicht: - Werklozen (al dan niet met bedrijfstoeslag) of loopbaanonderbreking: - aan uitbetalingsinstelling melden - indien geen reactie binnen 12 dagen mag men verder doen - bij weigering: geen sanctie voor verleden - organisatie kan algemene toelating vragen - Ziekte en invaliditeit: - toelating adviserende geneesheer ziekenfonds vereist - Gepensioneerden: - geen

3 Vooraf: vrijwilligersvergoedingen Kosten - Mogelijkheden: - ofwel werkelijke kosten op basis van bewijsstukken - ofwel forfaitaire onkostenvergoeding, al dan niet aangevuld met verplaatsingsvergoeding - Forfaitaire kostenvergoeding beperkt (voor 2013) tot: - per dag: 32,71 EUR - maximum per jaar: 1308,38 EUR - Mag aangevuld worden met terugbetaling van kilometers: - auto: 0,3456 EUR/km - fiets: 0,20 EUR/km - openbaar vervoer: volledige terugbetaling voor zover niet hoger dan indien met auto

4 Algemeen Twee invalshoeken Verplichtingen van de organisator: rapporteren van het inkomen via fiscale fiches Gevolgen voor de genieter van het inkomen: belastbaarheid van het inkomen mogelijkheid om kosten af te trekken gevolgen sociaal statuut Sociaalrechtelijk: hoofdberoep of bijberoep

5 Fiscale kwalificatie Kwalificatie in de personenbelasting: baten Vergoedingen van officials zijn in principe baten van vrije beroepen, ambten of posten en alle niet als winst of bezoldiging aan te merken inkomsten van een winstgevende bezigheid In hoofdberoep of in bijberoep Op die regel bestaan in de praktijk 2 uitzonderingen, hierna nog besproken: Toevallige baten = divers inkomen Vergoedingen van bedrijfsleiders: alleen indien bestuurder bij organisator

6 Belasten van baten Vergoedingen van officials zijn in principe baten Gevolg van kwalificatie als baten: ongeacht de gegeven kwalificatie is elke vergoeding die een official ontvangt in beginsel een belastbare baat begrip kost eigen aan de werkgever of kost eigen aan de vennootschap bestaat hier niet, vermits het niet om bezoldigingen gaat werkelijke of forfaitaire kosten kunnen afgetrokken worden netto belastbaar inkomen is onderworpen aan sociale bijdragen kasstelsel : inkomsten zijn maar belastbaar in jaar van effectieve ontvangst

7 Belasten van baten Baten worden belast voor hun netto bedrag Aftrek van beroepskosten is mogelijk, ofwel: werkelijk bewezen kosten forfaitaire beroepskosten: 28,7% op schijf van EUR 10 % op schijf van EUR 5% op schijf van EUR 3% op schijf van EUR absoluut maximum: EUR

8 Belasten van baten Baten in de aangifte personenbelasting Aangifte: deel II inkomen: code 1650 kosten: code 1657 of niets indien forfaitaire kosten sociale bijdragen: code 1656

9 Belasten van baten Baten in de aangifte personenbelasting: gevolgen Cumulatie met andere gezamenlijk belastbare inkomsten Belasting aan marginaal tarief: tarieven personenbelasting: EUR: 25% : 30% : 40% : 45% : 50% + gemeente-opcentiemen Wie vervangingsinkomen geniet verliest ook deel van belastingvermindering voor vervangingsinkomen

10 Hoe zich organiseren in bijberoep? Wie meer dan occasioneel optreedt als official moet zich professioneel organiseren. Formaliteiten: Inschrijving in de KBO (Kruispuntbank voor ondernemingen) via ondernemingsloket (Acerta, SBB, ) om ondernemingsnummer te verkrijgen Aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds (rechtstreeks of via accountant) - BTW verplichtingen: - Activeren ondernemingsnummer bij de BTW - BTW-formaliteiten: uitreiken en ontvangen van facturen, bijhouden BTWboekhouding, periodieke aangifte BTW, jaarlijkse klantenlijst, - Evt. kleine ondernemingregeling indien jaaromzet niet meer dan EUR bedraagt (wordt mogelijk EUR vanaf 1/7 of 1/1/2014): - rekenen geen BTW aan en trekken er geen af - formaliteiten: alleen jaarlijkse BTW-listing

11 Hoe zich organiseren in bijberoep? Wie meer dan occasioneel optreedt als official moet zich professioneel organiseren. Formaliteiten: Inschrijving in de KBO (Kruispuntbank voor ondernemingen) via ondernemingsloket (Acerta, SBB, ) om ondernemingsnummer te verkrijgen Aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds (rechtstreeks of via accountant) - BTW verplichtingen: - Activeren ondernemingsnummer bij de BTW - BTW-formaliteiten: uitreiken en ontvangen van facturen, bijhouden BTWboekhouding, periodieke aangifte BTW, jaarlijkse klantenlijst, - Evt. kleine ondernemingregeling indien jaaromzet niet meer dan EUR bedraagt (wordt mogelijk EUR vanaf 1/7 of 1/1/2014): - rekenen geen BTW aan en trekken er geen af - formaliteiten: alleen jaarlijkse BTW-listing

12 Belasten van baten Baten en sociale bijdragen Sociale bijdrage als zelfstandige Netto beroepsinkomen wordt doorgegeven aan RSVZ met oog op berekenen sociale bijdragen In hoofdberoep: indien geen ander statuut In bijberoep indien als hoofdberoep: werknemer of ambtenaar (minstens 50% betrekking), onderwijs (60% volledig lesrooster) uitkeringsgerechtigde in de sociale zekerheid (uitz. overlevingspensioen) of tijdskrediet Bijdrage verschilt: bijdragen volgens barema s hoofdberoep: minimum 725 EUR/kwartaal bijberoep: min. 80 EUR vanaf 1300 EUR netto beroepsinkomen

13 Fiches Vergoedingen betaald aan genieters van baten: fiches VZW s en vennootschappen worden belast met bijzondere aanslag (tarief 309%) indien kosten en vergoedingen niet verantwoord worden door fiches Voor natuurlijke personen en rechtspersonen vormen dergelijke vergoedingen geen aftrekbare beroepskosten zonder fiche Ook wanneer men ontvangstbewijs, onkostennota, attest, ereloonnota, ontvangt van de genieter voor zover niet onderworpen aan de wet op de jaarrekening en factuur met BTW In geval van twijfel: fiches maken Hypothekeert niet de kansen van de genieter om belastbaarheid van het inkomen of de kwalificatie ervan te betwisten: fiscale fiche is immers eenzijdig document dat op zich niet volstaat om aanslag te verrechtvaardigen

14 Fiches Vergoedingen betaald aan genieters van baten: fiches Instructies voor het opstellen van de verschillende fiches: tm Vrijstelling voor het indienen van fiches Geen fiche nodig indien betaalde bedragen of verleende voordelen 125 EUR niet overschrijden: per verkrijger en per jaar administratieve tolerantie zolang geen twijfel over goede trouw; niet afdwingbaar voor rechtbank! identiteit genieter en toegekend bedrag wel kunnen voorleggen!

15 Fiches Bespreking fiche Vak 4 : aard van de inkomsten: - vak 4 b): erelonen of vacatiegelden : normale vergoedingen - vak 4 c): voordelen van alle aard - vak 4 d): kosten gedaan voor rekening van de verkrijger zijn geen vrijgestelde kosten eigen aan de werkgever! - vak 4 e): totaal - vak 4 g): werkelijk in betrokken jaar betaalde bedrag ongeacht jaar waarop betrekking - houdt verband met kasstelsel

16 Divers inkomen: occasionele baten Uitzondering op principe dat vergoedingen van officials in principe baten zijn Kwalificatie als divers inkomen indien geen winstgevende bezigheid in hoofde van de genieter: Winstgevende bezigheid = een geheel van verrichtingen die zich vaak genoeg voordoen en met elkaar verbonden zijn om een voortdurende en gewone bedrijvigheid op te leveren en die, vallend buiten de grenzen van het normale beheer van een privaat vermogen, een beroepskarakter hebben (Cassatie) Feitenkwestie: de hoogte van de eruit bekomen inkomsten en de normale activiteit van de betrokkene hebben slechts een indicatieve waarde de loutere herhaling van bepaalde verrichtingen is op zichzelf niet voldoende om van een winstgevende bezigheid te kunnen spreken

17 Divers inkomen: occasionele baten Gevolg van kwalificatie als divers inkomen: Als occasionele baat belastbaar aan 33% (+ gemeente-opcentiemen) Begrip kost eigen aan de werkgever of kost eigen aan de vennootschap bestaat niet, vermits het niet om bezoldigingen gaat, dus ontvangen bedrag is in beginsel belastbaar inkomen Werkelijk gemaakte kosten kunnen afgetrokken worden Geen beroepsinkomen, dus geen sociale bijdragen verschuldigd Aangifte: code deel II: inkomen = code 1200 kosten = code 1201

18 Vergoeding als bedrijfsleider Tweede mogelijke uitzondering voor vergoeding als baat Bezoldiging als bedrijfsleider indien: vergoed als zaakvoerder van BVBA, bestuurder NV of mandataris van andere vennootschappen, of vergoed als bestuurder van VZW s in uitzonderlijk geval waarin die VZW een onderneming exploiteert of zich bezighoudt met verrichtingen van winstgevende aard die het kader van art. 182 WIB92 overstijgen, namelijk: alleenstaande of uitzonderlijke verrichtingen beleggen van fondsen nodig in het kader van statutair doel bijkomstige handelsactiviteit zonder toepassing handelsmethoden zelfs indien verder aan rechtspersonenbelasting onderworpen

19 Vergoeding als bedrijfsleider Gevolg van de kwalificatie als bezoldiging van bedrijfsleider loonfiche kost eigen aan vennootschap mogelijk aftrek beroepskosten: werkelijke, of forfaitaire (3% met max. van EUR) aangifte: deel II, code 1400

8. STATUUT VAN DE VORMINGSWERKERS IN KVLV

8. STATUUT VAN DE VORMINGSWERKERS IN KVLV 8. STATUUT VAN DE VORMINGSWERKERS IN KVLV INLEIDING: VORMINGSWERKERS ZIJN EEN BELANGRIJKE SCHAKEL IN DE KVLV-WERKING KVLV biedt vorming aan vrouwen in verenigingsverband. Het KVLV-aanbod is daarom gedifferentieerd

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Basiskennis bedrijfsbeheer... 6 Inschrijving

Nadere informatie

Startersgids VASTGOEDMAKELAAR. Startersgids Vastgoedmakelaar p. 1

Startersgids VASTGOEDMAKELAAR. Startersgids Vastgoedmakelaar p. 1 Startersgids VASTGOEDMAKELAAR Startersgids Vastgoedmakelaar p. 1 Startersgids VASTGOEDMAKELAAR INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Erkenningsvoorwaarden... 6 Erkende diploma s... 6 Vastgoedmakelaar...

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW Document bijgewerkt op 25/06/2015 Aarlenstraat 75-77 1040 Brussel Tel.:

Nadere informatie

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids Consultant p. 1 Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau INHOUD U gaat

Nadere informatie

Startersgids Kunstenaar Artiest P 1. Startersgids KUNSTENAAR ARTIEST

Startersgids Kunstenaar Artiest P 1. Startersgids KUNSTENAAR ARTIEST Startersgids Kunstenaar Artiest P 1 Startersgids KUNSTENAAR ARTIEST Startersgids KUNSTENAAR ARTIEST INHOUD Het statuut van de kunstenaar... 4 Wie is artiest?... 5 Sociaal statuut... 5 Ruling... 5 De zelfstandigheidsverklaring...

Nadere informatie

Startersgids Kinesitherapeut p. 1. Startersgids Kinesitherapeut

Startersgids Kinesitherapeut p. 1. Startersgids Kinesitherapeut Startersgids Kinesitherapeut p. 1 Startersgids Kinesitherapeut Startersgids Kinesitherapeut INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Starten als kinesitherapeut?... 6 Erkenning... 7 Procedure

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U GAAT ALS ZELFSTANDIGE VAN START...? 4 BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER 5 INSCHRIJVING BIJ DE

Nadere informatie

Startersgids VERZEKERINGSBEMIDDELAAR, BANKAGENT, BANKMAKELAAR. Verzekeringsbemiddelaar Bankagent/makelaar p. 1

Startersgids VERZEKERINGSBEMIDDELAAR, BANKAGENT, BANKMAKELAAR. Verzekeringsbemiddelaar Bankagent/makelaar p. 1 Startersgids VERZEKERINGSBEMIDDELAAR, BANKAGENT, BANKMAKELAAR Verzekeringsbemiddelaar Bankagent/makelaar p. 1 Startersgids VERZEKERINGS- BEMIDDELAAR, BANKAGENT, BANKMAKELAAR INHOUD U gaat als zelfstandige

Nadere informatie

Startersgids BOEKHOUDER ACCOUNTANT BELASTINGCONSULENT

Startersgids BOEKHOUDER ACCOUNTANT BELASTINGCONSULENT Startersgids BOEKHOUDER ACCOUNTANT BELASTINGCONSULENT Startersgids Boekhouder Accountant p. 1 Startersgids BOEKHOUDER ACCOUNTANT INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Takenpakket van de accountant...

Nadere informatie

Startersgids PARAMEDICUS PSYCHOLOOG

Startersgids PARAMEDICUS PSYCHOLOOG Startersgids PARAMEDICUS PSYCHOLOOG Startersgids Paramedicus Psycholoog p. 1 Startersgids PARAMEDICUS PSYCHOLOOG INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 6 Wat is een paramedisch beroep?... 7 Paramedische

Nadere informatie

Startersgids HORECA. Startersgids Horeca p. 1

Startersgids HORECA. Startersgids Horeca p. 1 Startersgids HORECA Startersgids Horeca p. 1 Startersgids HORECA INHOUD U GAAT ALS ZELFSTANDIGE VAN START...? 4 DE VESTIGINGSWET 5 HOE INSCHRIJVEN? 5 ACTIVITEITEN DIE ONDER DE VESTIGINGSWET VALLEN 5 VRIJGESTELDE

Nadere informatie

infoactive info active Special Not for Profit + Welk statuut heeft de bestuurder van een VZW? + Ook VZW s en BTW komen elkaar tegen!

infoactive info active Special Not for Profit + Welk statuut heeft de bestuurder van een VZW? + Ook VZW s en BTW komen elkaar tegen! info active Nieuwsbrief + Voorjaar 2014 Special Not for Profit + Welk statuut heeft de bestuurder van een VZW? + Ook VZW s en BTW komen elkaar tegen! + Publieke sector en outplacement: gevolgen van het

Nadere informatie

Kosten eigen aan de werkgever

Kosten eigen aan de werkgever CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosten eigen aan de werkgever info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De bedragen die aan

Nadere informatie

3. MOTIEVEN VOOR DE OPRICHTING VAN EEN MANAGEMENTVENNOOTSCHAP

3. MOTIEVEN VOOR DE OPRICHTING VAN EEN MANAGEMENTVENNOOTSCHAP 3. MOTIEVEN VOOR DE OPRICHTING VAN EEN MANAGEMENTVENNOOTSCHAP 3.1. Sociale zekerheidsrechterlijke motieven Wanneer managementdiensten gefactureerd worden via een managementvennootschap dan zullen deze

Nadere informatie

Startersgids. Partner voor bedrijvige mensen

Startersgids. Partner voor bedrijvige mensen Startersgids SBB Partner voor bedrijvige mensen Startersgids ALGEMEEN Starten als zelfstandige p. 1 Startersgids ALGEMEEN INHOUD U GAAT ALS ZELFSTANDIGE VAN START? 4 VOLDOET U AAN DE STARTVOORWAARDEN?

Nadere informatie

Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE

Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE Startersgids Schoonheidsspecialist(e) Kapper Voetverzorg(st)er Masseur/Masseuse p. 1 Startersgids SCHOONHEIDSSPECIA- LIST(E)

Nadere informatie

Kan de administratie roerende. inkomsten tot beroepsinkomsten

Kan de administratie roerende. inkomsten tot beroepsinkomsten BIBF Beroepsinstituut van erkende boekhouders en Fiscalisten INHOUD p.1/ Kan de administratie roerende inkomsten tot beroepsinkomsten herkwalificeren? p.3/ Hoe moet de proratering van interesten op vastrentende

Nadere informatie

OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Directe belastingen Co.88.71/76.945 OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Voorafbetalingen - Aanslagjaar 2015

Nadere informatie

IK WIL STARTEN! Startersgids voor beginnende zelfstandigen

IK WIL STARTEN! Startersgids voor beginnende zelfstandigen IK WIL STARTEN! 1 2 IK WIL STARTEN! 1 Startvoorwaarden... 4 1.1 Wie kan een onderneming starten?... 4 1.2 De ondernemersvaardigheden aantonen... 4 1.2.1 Commerciële ondernemingen: bedrijfsbeheer... 4 1.2.2

Nadere informatie

Homologatie diploma tandarts

Homologatie diploma tandarts Homologatie diploma tandarts De uitoefening van het beroep en het dragen van de beroepstitel zijn beschermd. Om in België het beroep van tandarts te beoefenen, moet men houder zijn van het diploma van

Nadere informatie

Starten met een vrij beroep. Praktische handleiding in 4 stappen.

Starten met een vrij beroep. Praktische handleiding in 4 stappen. Starten met een vrij beroep Praktische handleiding in 4 stappen. Voor mijn aansluiting als zelfstandige kwam een Xerius-medewerker langs die mij een duidelijke uitleg gaf over mijn sociaal statuut als

Nadere informatie

Fiscaliteit van de vzw - 2010 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Fiscaliteit van de vzw - 2010 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN Fiscaliteit van de vzw - 2010 - L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Inhoud Rechtspersonenbelasting of vennootschapsbelasting 4 Rechtspersonenbelasting 5 Vennootschapsbelasting

Nadere informatie

Voordelen van alle aard

Voordelen van alle aard Voordelen van alle aard Wettelijke basis Het Wetboek van de Inkomstenbelastingen handelt in diverse artikelen over voordelen van alle aard. In deze uiteenzetting bespreken wij enkel deze die betrekking

Nadere informatie

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer 4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer In dit laatste deel zal ik kort een aantal manieren bespreken hoe de manager geld aan zijn vennootschap kan onttrekken om privé te besteden. Het

Nadere informatie

Zich vestigen als zelfstandige

Zich vestigen als zelfstandige Zich vestigen als zelfstandige Algemene Startvoorwaarden... 4 Meerderjarigheid... 4 Toestemming echtgenoot... 4 Gefailleerden...4 Burgerrechten... 5 Handelsbekwaamheid... 5 Algemene Startformaliteiten...

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Wat is de invloed van een artistieke activiteit op uw volledige werkloosheid?

Infoblad - werknemers Wat is de invloed van een artistieke activiteit op uw volledige werkloosheid? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva..be Inleiding Infoblad

Nadere informatie

DE VZW FISCALE & BOEKHOUDKUNDIGE VERPLICHTINGEN

DE VZW FISCALE & BOEKHOUDKUNDIGE VERPLICHTINGEN DE VZW FISCALE & BOEKHOUDKUNDIGE VERPLICHTINGEN 1. ALGEMEEN...4 1.1 DEFINITIE...4 1.2 KENMERKEN...4 1.3 CRITERIA KLEINE/GROTE VZW...4 1.4 VZW VERSUS FEITELIJKE VERENIGING...4 1.4.1 Schematisch overzicht

Nadere informatie

DE I KOMSTE BELASTI GE VA MUZIEK- E PODIUMKU STE AARS

DE I KOMSTE BELASTI GE VA MUZIEK- E PODIUMKU STE AARS DE I KOMSTE BELASTI GE VA MUZIEK- E PODIUMKU STE AARS Liesje Borremans Masterproef ingediend tot het behalen van de graad van Master in de handelswetenschappen. Academiejaar 2005-2006 Promotor : Prof.

Nadere informatie

DE VZW: FISCALE EN BOEKHOUDKUNDIGE ASPECTEN

DE VZW: FISCALE EN BOEKHOUDKUNDIGE ASPECTEN DE VZW: FISCALE EN BOEKHOUDKUNDIGE ASPECTEN Inhoudstafel: Deel 1: Definitie van de VZW 1 Deel 2: De oprichting van de VZW 1 2.1. De oprichters 1 2.2. De oprichtingsakte 1 Deel 3: De leden en het ledenregister

Nadere informatie