Begrippen uit de agrarische fiscaliteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Begrippen uit de agrarische fiscaliteit"

Transcriptie

1 VOOR LAND- EN TUINBOUW Begrippen uit de agrarische fiscaliteit ACCOUNTANTS T BELASTINGCONSULENTEN JURIDISCH ADVISEURS MILIEUADVISEURS

2 BEGRIPPEN UIT DE AGRARISCHE FISCALITEIT INKOMSTENBELASTING Als zelfstandige heeft u meer administratieve beslommeringen dan een loontrekkende. Indien u uw boekhouding verwaarloost, zult u vroeg of laat geconfronteerd worden met serieuze belastingsupplementen en boetes. Problemen met de fiscus kan u dan ook beter voorkomen dan genezen. In deze brochure leiden wij u door enkele wetten en moeilijke begrippen zodat u een beter inzicht krijgt in de soms moeilijke materie van de inkomstenbelasting voor zelfstandigen. ALGEMEEN Het belastbaar inkomen in de personenbelasting wordt gevormd door inkomsten uit onroerende goederen, inkomsten en opbrengsten uit roerende goederen en kapitalen, lonen, vervangingsinkomsten, beroepsinkomsten en diverse inkomsten. De inkomsten van een land- of tuinbouwbedrijf zijn beroepsinkomsten gerangschikt onder de categorie van de winsten. BRUTO-INKOMEN Het bruto-inkomen van een zelfstandige wordt gevormd door: de courante inkomsten: alles wat de afnemers betalen ter vergoeding van de geleverde goederen of de gepresteerde diensten; alle vergoedingen ter compensatie van vermindering van de activiteit of tot herstel van winstderving; alle inkomsten van roerende en onroerende goederen die voor de beroepswerkzaamheid gebruikt worden; de meerwaarden die hij (tijdens de exploitatie of bij de stopzetting) realiseert op goederen die voor het beroep gebruikt werden. BEROEPSKOSTEN De inkomstenbelasting wordt altijd geheven op een netto-inkomen. Van de brutowinst mag de belastingplichtige dus nog de beroepsmatige kosten aftrekken. De zelfstandige moet het bestaan en het bedrag van de beroepskosten bewijzen. Indien bewezen, zijn onder andere de volgende kosten aftrekbaar: de huur (pacht) en huurlasten van de onroerende goederen die voor de beroepswerkzaamheid gebruikt worden en alle kosten wegens het onderhouden, verwarmen, verlichten daarvan enz.; intresten van leningen die aangegaan zijn voor de beroepswerkzaamheid; kantoorkosten; bezoldigingen en sociale lasten van werknemers en lonen en kosten van landbouwwerken - aankoop van grondstoffen zoals meststoffen, zaaigoed, plantenbeschermingsmiddelen, veevoeders,... - beroepsmatige verzekeringen commissies, erelonen, vergoedingen,... die met het beroep te maken hebben; afschrijvingen van de investeringen; de persoonlijke sociale bijdragen zelfstandigen;... Bezoldigingen, lonen, commissies, erelonen enz. zijn maar aftrekbaar wanneer u formulieren opmaakt waarvan de vorm en inhoud door de administratie voorgeschreven zijn (fiches 281 en samenvattende opgaves 325). Blanco formulieren kunt u aanvragen bij het Documentatiecentrum te Denderleeuw. De ingevulde exemplaren moet u ook naar het Documentatiecentrum sturen. Indien u geen fiches en opgaves heeft opgemaakt, kunnen de kosten verworpen worden. De andere beroepskosten moeten in principe bewezen worden met schriftelijke bewijsstukken. Voor kosten waarvan u het bedrag niet met schriftelijke bewijsstukken kunt aantonen, kunt u een akkoord sluiten met de controleur. Meestal worden dergelijke akkoorden gesloten om het beroepspercentage vast te stellen van kosten die zowel privé als beroepsmatig zijn: autokosten, woningkosten, kosten elektriciteit, verwarming, telefoonkosten,... Privé-kosten zijn nooit aftrekbaar van beroepsinkomsten. Bovendien sluit de wet de aftrek van (een gedeelte van) bepaalde kosten uit, ook al zijn ze volledig beroepsmatig gemaakt.

3 Voorbeelden: autokosten (aftrek beperkt); restaurant en receptiekosten (aftrek beperkt); geldboetes (geen aftrek); de personenbelasting (geen aftrek); kledijkosten (geen aftrek, tenzij kledij zeer specifiek voor beroep, bv. overall of schort); INVESTERINGSAFTREK EN VRIJSTEL- LING BIJKOMEND PERSONEEL Van de nettowinst of baten kunnen nog de investeringsaftrek en de vrijstelling bijkomend personeel in mindering gebracht worden. U kunt kiezen voor de eenmalige investeringsaftrek (aftrek van een percentage op de aanschaffingsprijs van een investering) of de gespreide investeringsaftrek (een verhoogd percentage op de afschrijvingen). De gespreide investeringsaftrek is normaal gezien voordeliger. Enkel zelfstandigen die maximum 20 werknemers tewerkstellen, kunnen de gespreide investeringsaftrek toepassen. Verder bestaat er ook nog een vrijstelling indien u bijkomend personeel aanwerft. BOEKHOUDING OF FORFAIT De winst van een land- of tuinbouwbedrijf dient aangetoond met bewijskrachtige bescheiden. Er bestaat dus geen wettelijke boekhoudingsplicht, alhoewel men in de praktijk moeilijk anders tewerk kan gaan om een bedrijfswinst juist te bepalen. Het wetboek van inkomstenbelastingen voorziet echter dat bij gebreke van bewijskrachtige gegevens, hetzij door de belastingplichtige, hetzij door de administratie, de bedrijfswinst kan bepaald worden op grond van forfaitaire grondslagen van aanslag die in overleg met de betrokken bedrijfsgroeperingen worden vastgesteld. Het landbouwbarema is een dergelijke forfaitaire grondslag van aanslag. Op basis van de door een landbouwer bewerkte oppervlakte wordt forfaitair een bedrijfswinst vastgesteld. Zowel door de belastingplichtige als door de administratie kan worden afgeweken van de toepassing van het barema. De belastingplichtige dient dan wel zijn winst te bepalen op grond van bewijskrachtige gegevens, met andere woorden door het bijhouden van een boekhouding. AANGIFTE VOLGENS BOEKHOUDING Alle ontvangsten van het bedrijf tussen 1/1 en 31/12. Alle aankopen en kosten (bedrijfsmatig) tussen 1/1 en 31/12. Alle afschrijvingen op investeringen toegepast. Voorraad op 1/1 en 31/12 verrekend. Geeft nettowinst of -verlies Er dient een boekhouding gehouden te worden : die volledig is die overzichtelijk is die controleerbaar is Indien de boekhouding niet bewijskrachtig is, kan de fiscus haar volledig verwerpen. Een boekhouding is niet bewijskrachtig indien ze onvoldoende samenhangend is, niet door verantwoordingsstukken wordt gestaafd of indien de cijfers niet overeenstemmen met de werkelijkheid. In dat geval kan de fiscus zelf het forfait toepassen. AANGIFTE VOLGENS BAREMA OF FORFAITAIR Een barema is een gemiddelde winst, overeengekomen tussen de administratie der belastingen en de beroepsorganisatie, voor die welbepaalde teelten per HA, per ARE of per STUK. Om de semi-brutowinst van het bedrijf te berekenen wordt het barema vermenigvuldigd met de oppervlakte van het bedrijf of het aantal gehouden of verkochte dieren. Hiervan mogen enkel de nog in het barema vermelde kosten afgetrokken worden om tot de nettowinst te komen. SEMI-BRUTOWINST UITGAVEN = NETTO-WINST VOORDELEN VAN HET BAREMA NADELEN VAN HET BAREMA De landbouwer dient geen fiscale boekhouding bij te houden. Dit betekent een besparing van tijd en geld (kosten boekhouder). De aangifte en de controle verloopt relatief eenvoudig. Een aantal uitgaven zijn forfaitair verrekend en moeten niet bewezen worden. Er wordt steeds een forfaitair loon afgetrokken ook al zijn er mogelijk geen bewezen lonen. Het barema steunt op een gemiddeld inkomen. Hierdoor wordt de betere boer of tuinder beloond. De minder goede landbouwer of de landbouwer die zich in ongunstige omstandigheden bevindt wordt bestraft. Bedrijven die met externe arbeidskrachten werken zijn beperkt in de aftrek van loon en R.S.Z. Bedrijven met zware investeringen zullen minder afschrijvingen in rekening kunnen brengen. Verliezen kunnen niet overgedragen worden naar een volgend jaar. Geen investeringsaftrek mogelijk, tenzij wanneer individuele afschrijvingen van toepassing zijn.

4 Voor landbouwers en varkenshouders zijn enkel de hierna vermelde kosten nog aftrekbaar : 1. de pacht van gronden; 2. sommige verliezen van zowelveestapel als teelten; 3. de lonen en de kosten van landbouwwerken; 4. sommige sociale lasten op lonen en sociale bijdragen van zelfstandigen; 5. enkele aftrekbare belastingen; 6. de intresten van leningen voor bedrijfsdoeleinden aangewend; 7. de bijdrage aan erkende beroepsverenigingen; 8. aan belastingconsulenten betaalde honoraria; 9. de honoraria van dierenarts en van de veesnijder, de kosten van geneesmiddelen en geneesmiddelsubstanties; 10. de afschrijvingen en leasing van produktiequota; 11. de kosten van agrarische bedrijfsverzorging (VVOB-VABV). Voor speciale teelten (tuinbouw,...) is deze lijst meer uitgebreid en sterk verschillend naargelang de teelt. Opgelet! 1) Bij de semi-brutowinst moeten nog een aantal andere winsten worden bijgeteld (o.a. verkopen op boerenmarkten, sommige premies, verkoop van quotum,...). Dit is evenwel niet het geval voor de premies in het kader van het EG-landbouwbeleid (granen, maïs, zoogkoeien, mannelijke runderen). Braakpremies moeten wel ten belope van 60 % aan de semi-brutowinst worden toegevoegd. De braakgronden moeten echter niet aangegeven worden. ALLE EG-premies zijn belastbaar aan het bijzonder verlaagd tarief van 16,5 %. 2) Een barema wordt in zijn geheel toegepast of in zijn geheel verworpen! De meeste landbouwers doen aangifte in de inkomstenbelasting op grond van barema s. Zowel vanuit landbouwkringen als vanwege de administratie wordt op de barema s kritiek uitgebracht. Voor de ene zijn ze te hoog, voor de anderen te laag. Dit bevestigt eigenlijk slechts de aard van het barema. Een forfaitair cijfer is immers een gemiddelde. VOORAFBETALINGEN Voorafbetalingen doen om belastingvermeerdering te vermijden Voorafbetalingen zijn stortingen die de belastingplichtige ten voordele van de belastingadministratie verricht tijdens het belastbaar tijdperk waarin hij belastbare inkomsten verkregen heeft, en die een voorschot uitmaken op de eindbelasting die volgens het aanslagbiljet verschuldigd is. Niemand is verplicht om voorafbetalingen te doen, maar de zelfstandige, vennootschap of bedrijfsleider die geen of te weinig voorafbetalingen doet, zal een vermeerdering moeten betalen op de uiteindelijke verschuldigde belasting. Men kan op het even welk ogenblik een voorafbetaling verrichten, maar de neutralisatie van de belastingvermeerdering neemt af naarmate de voorafbetaling later in het belastbaar tijdperk gebeurt. Voorafbetalingen gebeuren best vóór 10 april, 10 juli, 10 oktober en 20 december of de eerstvolgende werkdag indien deze data op een zaterdag, zondag of feestdag vallen. Uitzondering beginnende zelfstandigen Alle natuurlijke personen, ongeacht de leeftijd die zich voor de eerste maal vestigen in een zelfstandig hoofdberoep, zijn voor 3 jaar ontslagen van de belastingvermeerdering die normaal verschuldigd zou zijn indien geen voorafbetalingen werden verricht. TARIEVEN Het gewone tarief is progressief: het belastingpercentage stijgt naarmate men in hogere inkomstenschijven terechtkomt. Anderzijds heeft de belastingplichtige steeds recht op een vrijgesteld gedeelte van de inkomsten, waarvan de hoogte beïnvloed wordt door de burgerlijke stand en het aantal kinderen dat men ten laste heeft. Behalve het gewone progressieve tarief bestaan er in de personenbelasting nog een aantal afzonderlijke (gunstige) tarieven bv. op bepaalde meerwaarden, sommige vergoedingen. (EG-premies). CONTROLE Sinds enkele jaren is de belastingadministratie hervormd. Cruciaal in deze hervorming is de oprichting van de AOIF (Administratie van Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit). Deze administratie houdt zich bezig met de grondige controle van zelfstandigen en vennootschappen. Zo n grondige controle vindt in principe om de zes jaar plaats. Daarbij worden de aangiftes in de inkomstenbelastingen en de BTW gelijktijdig en grondig nagezien. BESLUIT Zorg ervoor dat uw boekhouding correct wordt bijgehouden. Hou al uw documenten goed bij ook al dient u een forfaitaire aangifte in.

5 BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE Inzake B.T.W. bestaat een keuzemogelijkheid tussen 2 stelsels die hierna worden besproken. Ook de overgang tussen beide regelingen en de handelingen met afnemers of leveranciers van andere EG-lidstaten komen verder aan bod. GEWOON STELSEL De betaalde B.T.W. op aankopen voor het bedrijf is terug te trekken. De ontvangen B.T.W. op verkopen van het bedrijf is af te dragen. Verplichtingen Bijhouden B.T.W.-boekhouding. Indienen B.T.W.-aangiften (per kwartaal, per maand). Indienen van intra-communautaire opgave per kwartaal. Bijhouden van alle facturen minimum 10 jaar na het jaar waarop zij betrekking hebben. Jaarlijks listing maken vóór 31 maart. BIJZONDERE REGELING VOOR LANDBOUWONDERNEMERS De betaalde B.T.W. op aankopen voor het bedrijf wordt geacht overeen te stemmen met de ontvangen B.T.W. (6 %) op de verkopen van het bedrijf. Er is dus geen B.T.W. af te dragen, noch terug te trekken. Verplichtingen Bijhouden van alle facturen minimum 10 jaar na het jaar waarop zij betrekking hebben. Listing en intra-communautaire opgave op te maken jaarlijks vóór 31 maart. ANDERE KENNISFOLDERS OVERGANG TUSSEN BEIDE REGELINGEN Van L.A. (landbouwregeling) naar A.T. (gewoon stelsel): kan altijd bv. aanvraag april, gaat in vanaf 1/6; Van A.T. (gewoon stelsel) naar L.A. (landbouwregeling): na minstens 3 jaar in gewoon stelsel, en per 1/1. Bij overschakeling steeds regularisatie toe te passen op : investeringsgoederen (gebouwen 10 of 15 jaar - andere 5 jaar); voorraden, vee, enz.... Daartoe moet tijdig een inventaris ingediend worden. HANDELINGEN MET LEVERANCIERS OF AFNEMERS VAN ANDERE EG-LIDSTATEN Voor aan- en verkopen in andere EGlidstaten geldt een bijzondere regeling. Dit houdt in dat landbouwers in de bijzondere landbouwregeling bij aankopen in het buitenland (EG) de B.T.W. betalen van het buitenland indien zij op jaarbasis EURO niet overschrijden. Anderzijds ontvangt de forfaitaire landbouwer zoals bij binnenlandse transacties 6 % forfaitaire compensatie op zijn verkopen. Landbouwers in het gewoon stelsel betalen geen B.T.W. bij aankopen in andere EG-lidstaten en ontvangen evenmin B.T.W. bij verkopen aan afnemers in het gewoon stelsel van andere EG-lidstaten. Deze verlegging van heffing wordt geregeld via hun B.T.W.-aangifte. In de reeks kennisfolders voor land- en tuinbouw vindt u op de SBB-kantoren nog volgende onderwerpen: Een overzicht van de belangrijkste milieuverplichtingen voor land- en tuinbouw Bijzondere reglementeringen voor land- en tuinbouw VLIF-boekhouding, een bedrijfseconomische boekhouding voor land- en tuinbouw Verkoop van producten op de hoeve Administratie op het land- en tuinbouwbedrijf Vennootschappen voor land- en tuinbouw Erfrecht en successierechten in land- en tuinbouw ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS VAN DE SBB-KANTOREN VLAAMS BRABANT SBB - Vuurkruisenlaan LEUVEN Tel.: 016/ SBB - Staatsbaan BEKKEVOORT (DIEST) Tel.: 013/ SBB - Assesteenweg TERNAT Tel.: 02/ SBB - Albert Biesmanslaan HOEILAART Tel.: 02/ ANTWERPEN SBB - Vaartstraat BRECHT Tel.: 03/ SBB - Lintsesteenweg 27 bus LIER Tel.: 03/ SBB - Antwerpseweg GEEL Tel.: 014/ SBB - Mechelsesteenweg 109A ST. KAT. WAVER Tel.: 015/ SBB - Desmedtstraat HOOGSTRATEN Tel.: 03/ SBB - Kempenlaan TURNHOUT Tel.: 014/ LIMBURG SBB - Peerderbaan BREE Tel.: 089/ SBB - Tongersesteenweg ST.-TRUIDEN Tel.: 011/ SBB - Achttiende Oogstwal TONGEREN Tel.: 012/ OOST-VLAANDEREN SBB - Moorselbaan AALST Tel.: 053/ SBB - Oostveldstraat EEKLO Tel.: 09/ SBB - Poolse Winglaan GENT Tel.: 09/ SBB - Denen LOCHRISTI Tel.: 09/ SBB - Wortegemstraat OUDENAARDE Tel.: 055/ SBB - Hofstraat 60 - verd ST.-NIKLAAS Tel.: 03/ WEST-VLAANDEREN SBB - Witte Molenstraat 45 bus BRUGGE Tel.: 050/ SBB - Schoolplein DIKSMUIDE (*) Tel.: 051/ SBB - Diksmuidseweg IEPER Tel.: 057/ SBB - Hugo Verriestlaan KORTRIJK Tel.: 056/ SBB - Diksmuidsesteenweg ROESELARE Tel.: 051/ SBB - Felix D Hoopstraat TIELT Tel.: 051/ OOSTKANTONS SBB - Herbesthaler Strasse EUPEN Tel.: 087/ SBB - Malmedyer Strasse ST. VITH Tel.: 080/ / 3 (*) nieuw adres in 2005

6 SBB. DE KRACHT VAN TOTAALADVIES. Succesvol ondernemen vraagt heel wat vaardigheden. Naast vak- en mensenkennis, inzet en doorzettingsvermogen moet u ook voortdurend uw weg zien te vinden in de vele wettelijke verplichtingen en vaak nieuwe reglementeringen. U mag daarbij ook nooit de financiële gezondheid van uw onderneming uit het oog verliezen. Alleen zo kan u het maximum halen uit de mogelijkheden die zich aanbieden. UW VERTROUWEN WAARD Meer dan zelfstandige ondernemers, bedrijfsleiders van KMO s, bestuurders van VZW s en zelfstandigen met een vrij beroep hebben de weg al gevonden naar het SBB-kantoor. Zij vertrouwen op hun SBB-consulent die nauwgezet hun administratie en boekhouding opvolgt en deskundig advies geeft over alle facetten van accountancy en fiscaliteit. Hij evalueert regelmatig de bedrijfsresultaten en kijkt samen met u vooruit naar de toekomst. Hiervoor staat hij voortdurend in contact met zijn collega s in alle SBB-kantoren om sectorkennis en ervaring uit te wisselen. Maar uw SBB-consulent is ook een toegangspoort naar antwoorden en oplossingen. MET KENNIS VAN ZAKEN De SBB-consulenten kunnen ook een beroep doen op de centrale studie- en documentatiedienst. Daar wordt de bedrijfswetgeving in al zijn aspecten nauwgezet opgevolgd en worden onze medewerkers constant opgeleid. Ervaren juristen en andere gespecialiseerde medewerkers zoeken er elke dag naar antwoorden op de vragen van onze klanten. Voor opdrachten waar een bijzondere kennis bij komt kijken, beschikt SBB over gespecialiseerde medewerkers: SBB-milieuadviseurs loodsen onze klanten doorheen de milieuwetgeving en bij herstructureringen, overname- en samenwerkingsconstructies of zware investeringsprojecten - staat een team van SBB-medewerkers klaar met veel ervaring op het vlak van bedrijfsorganisatie. SBB ONLINE, DE e-accountant VAN SBB Om efficiënt te werken en snel informatie uit te wisselen hebben de SBB-kantoren een bijzonder moderne ICT-infrastructuur. Zo kunnen wij u via internet toegang bieden tot het extranet SBB Online. Hier kan u uw volledige boekhouding voeren en SBB-programma s zoals Online, ons mestberekenings- en simulatiepakket en Milieu Online, onze milieuboekhouding opstarten. U kan er ook uw dossier- en contactgegevens up-to-date houden en een breed aanbod aan interessante informatie consulteren. Zo vormt SBB Online voor alle SBB-klanten een bijkomend aanspreekpunt dat altijd beschikbaar en bovendien voortdurend actueel is. IN ALLE DUIDELIJKHEID Samenwerken met SBB gebeurt in alle duidelijkheid. U maakt met uw SBB-consulent vooraf duidelijke afspraken rond takenpakket en kostprijs. Hij biedt u zijn praktische ervaring en deskundigheid en de sterke centrale ondersteuning van SBB. Zo bent u niet alleen zeker van een betaalbare en kwalitatieve basisdienstverlening, maar kunt u ook in alle omstandigheden rekenen op echt vakkundig advies van uw SBB-consulent. Brugge Eeklo St.Niklaas Diksmuide Lochristi Tielt Gent Roeselare Aalst Ieper Kortrijk Oudenaarde Ternat Hoogstraten Brecht Turnhout Lier Geel Bree St.Kat.Waver Diest Leuven St. Truiden Tongeren Hoeilaart Eupen SBB-KANTOREN IN BELGIË St.Vith Telefoon: 070/ Fax: 070/ Website: ACCOUNTANTS BELASTINGCONSULENTEN JURIDISCH ADVISEURS MILIEUADVISEURS

VLIF - boekhouding, een bedrijfseconomische boekhouding voor landbouwers en tuinders

VLIF - boekhouding, een bedrijfseconomische boekhouding voor landbouwers en tuinders ADMINISTRATIE VOOR LAND EN TUINBOUW VLIF boekhouding, een bedrijfseconomische boekhouding voor landbouwers en tuinders ACCOUNTANTS T BELASTINGCONSULENTEN JURIDISCH ADVISEURS MILIEUADVISEURS ADMINISTRATIE

Nadere informatie

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids Consultant p. 1 Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau INHOUD U gaat

Nadere informatie

Startersgids BOEKHOUDER ACCOUNTANT BELASTINGCONSULENT

Startersgids BOEKHOUDER ACCOUNTANT BELASTINGCONSULENT Startersgids BOEKHOUDER ACCOUNTANT BELASTINGCONSULENT Startersgids Boekhouder Accountant p. 1 Startersgids BOEKHOUDER ACCOUNTANT INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Takenpakket van de accountant...

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Basiskennis bedrijfsbeheer... 6 Inschrijving

Nadere informatie

Startersgids VASTGOEDMAKELAAR. Startersgids Vastgoedmakelaar p. 1

Startersgids VASTGOEDMAKELAAR. Startersgids Vastgoedmakelaar p. 1 Startersgids VASTGOEDMAKELAAR Startersgids Vastgoedmakelaar p. 1 Startersgids VASTGOEDMAKELAAR INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Erkenningsvoorwaarden... 6 Erkende diploma s... 6 Vastgoedmakelaar...

Nadere informatie

Startersgids VERZEKERINGSBEMIDDELAAR, BANKAGENT, BANKMAKELAAR. Verzekeringsbemiddelaar Bankagent/makelaar p. 1

Startersgids VERZEKERINGSBEMIDDELAAR, BANKAGENT, BANKMAKELAAR. Verzekeringsbemiddelaar Bankagent/makelaar p. 1 Startersgids VERZEKERINGSBEMIDDELAAR, BANKAGENT, BANKMAKELAAR Verzekeringsbemiddelaar Bankagent/makelaar p. 1 Startersgids VERZEKERINGS- BEMIDDELAAR, BANKAGENT, BANKMAKELAAR INHOUD U gaat als zelfstandige

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U GAAT ALS ZELFSTANDIGE VAN START...? 4 BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER 5 INSCHRIJVING BIJ DE

Nadere informatie

Startersgids Kinesitherapeut p. 1. Startersgids Kinesitherapeut

Startersgids Kinesitherapeut p. 1. Startersgids Kinesitherapeut Startersgids Kinesitherapeut p. 1 Startersgids Kinesitherapeut Startersgids Kinesitherapeut INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Starten als kinesitherapeut?... 6 Erkenning... 7 Procedure

Nadere informatie

Startersgids PARAMEDICUS PSYCHOLOOG

Startersgids PARAMEDICUS PSYCHOLOOG Startersgids PARAMEDICUS PSYCHOLOOG Startersgids Paramedicus Psycholoog p. 1 Startersgids PARAMEDICUS PSYCHOLOOG INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 6 Wat is een paramedisch beroep?... 7 Paramedische

Nadere informatie

Startersgids Kunstenaar Artiest P 1. Startersgids KUNSTENAAR ARTIEST

Startersgids Kunstenaar Artiest P 1. Startersgids KUNSTENAAR ARTIEST Startersgids Kunstenaar Artiest P 1 Startersgids KUNSTENAAR ARTIEST Startersgids KUNSTENAAR ARTIEST INHOUD Het statuut van de kunstenaar... 4 Wie is artiest?... 5 Sociaal statuut... 5 Ruling... 5 De zelfstandigheidsverklaring...

Nadere informatie

Starten als landbouwer of tuinder

Starten als landbouwer of tuinder KBC-Product Starten als landbouwer of tuinder we hebben het voor u Starten als landbouwer of tuinder Goed begonnen, is half gewonnen. KBC heeft het voor de land- en tuinbouw, al jaren. En dat blijft zo.

Nadere informatie

Startersgids HORECA. Startersgids Horeca p. 1

Startersgids HORECA. Startersgids Horeca p. 1 Startersgids HORECA Startersgids Horeca p. 1 Startersgids HORECA INHOUD U GAAT ALS ZELFSTANDIGE VAN START...? 4 DE VESTIGINGSWET 5 HOE INSCHRIJVEN? 5 ACTIVITEITEN DIE ONDER DE VESTIGINGSWET VALLEN 5 VRIJGESTELDE

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

Starten als landbouwer of tuinder

Starten als landbouwer of tuinder Starten als landbouwer of tuinder Starten als landbouwer of tuinder Goed begonnen, half gewonnen. KBC heeft het voor de land- en tuinbouw, al jaren. En dat blijft zo. Daarom hebben we een tachtigtal specialisten

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen.

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen. Nummer 15 25 augustus - 7 september 2003 IAB-Info Inhoud 15e jaargang I.A.B.-mededelingen Bericht aan de leden betreffende het betalen van commissielonen door sommige sociale secretariaten Bericht aan

Nadere informatie

BEGROTINGSMAATREGELEN

BEGROTINGSMAATREGELEN BEGROTINGSMAATREGELEN De Muynck & Partners BVovvBVBA Beke 185 9950 Waarschoot Tel 09/3724242 Fax 09/3724141 info@demuynck-partners.be www.demuynck-partners.be Sprekers Koen De Muynck & Wim De Roo Donderdag

Nadere informatie

VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP

VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP Inhoud VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP Inleiding 1 1 Verwerving van een onroerend goed 1 van de vennootschap 2 Onttrekking en/of verdeling onroerend 6 goed in een vennootschap Lievens & C 3 Schenkingen

Nadere informatie

OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Directe belastingen Co.88.71/76.945 OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Voorafbetalingen - Aanslagjaar 2015

Nadere informatie

de FiSCale BOeKHOUdKUndige verplichtingen

de FiSCale BOeKHOUdKUndige verplichtingen 09 De fiscale en boekhoudkundige verplichtingen Startersgids 119 1. Fiscale verplichtingen Als ondernemer zullen verschillende belastingen op u van toepassing zijn. We maken hier een onderscheid tussen:

Nadere informatie

De fiscus op bezoek. Uw rechten en plichten bij fiscale controles. www.sbb.be

De fiscus op bezoek. Uw rechten en plichten bij fiscale controles. www.sbb.be De fiscus op bezoek Uw rechten en plichten bij fiscale controles www.sbb.be Wat vindt u in deze gids? WIE IS DE FISCUS? 1. Structuur van de fiscale administraties p. 4 2. Hoe werkt de AOIF? 5 BEPERKINGEN

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW Document bijgewerkt op 25/06/2015 Aarlenstraat 75-77 1040 Brussel Tel.:

Nadere informatie

Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE

Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE Startersgids Schoonheidsspecialist(e) Kapper Voetverzorg(st)er Masseur/Masseuse p. 1 Startersgids SCHOONHEIDSSPECIA- LIST(E)

Nadere informatie

Voordelen van alle aard

Voordelen van alle aard Voordelen van alle aard Wettelijke basis Het Wetboek van de Inkomstenbelastingen handelt in diverse artikelen over voordelen van alle aard. In deze uiteenzetting bespreken wij enkel deze die betrekking

Nadere informatie

Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE

Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE Schoonheidsspecialiste p. 1 INHOUD Startersgids Schoonheidsspecialist Kapper Voetverzorg(st)er Masseur/Masseuse U gaat als

Nadere informatie

Spiegelonderzoek. Starters gespiegeld aan ervaren ondernemers. Partner voor bedrijvige mensen

Spiegelonderzoek. Starters gespiegeld aan ervaren ondernemers. Partner voor bedrijvige mensen P R A K T I J K G I D S Spiegelonderzoek Starters gespiegeld aan ervaren ondernemers SBB Partner voor bedrijvige mensen Inhoud van deze praktijkgids OPZET EN AANPAK VAN HET ONDERZOEK 2 MOTIVATIE, DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Sectordossier Vennootschappen in land- en tuinbouw 1. Vennootschappen in land- en tuinbouw

Sectordossier Vennootschappen in land- en tuinbouw 1. Vennootschappen in land- en tuinbouw Sectordossier Vennootschappen in land- en tuinbouw 1 Vennootschappen in land- en tuinbouw Sectordossier Vennootschappen in land- en tuinbouw 2 Woord vooraf Het aantal land- en tuinbouwbedrijven wordt elk

Nadere informatie

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010)

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) Toelichting Om u te helpen Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) bij het invullen van deel 2 van uw aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) INDEX Aandelenopties: - toegekend

Nadere informatie

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een 2012 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Duurdere verdelingsrecht van 2,5% is een feit FAQ: Doorrekenen van kosten : hoe begin je eraan? De bedrijfsrevisoren stellen voor om hun opdrachten uit te breiden

Nadere informatie

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S.

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. BIBF PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) SCHRIFTELIJK EXAMEN VAN 30 april 2005 DE ANTWOORDEN DEELDOMEIN BOEKHOUDING

Nadere informatie

DE I KOMSTE BELASTI GE VA MUZIEK- E PODIUMKU STE AARS

DE I KOMSTE BELASTI GE VA MUZIEK- E PODIUMKU STE AARS DE I KOMSTE BELASTI GE VA MUZIEK- E PODIUMKU STE AARS Liesje Borremans Masterproef ingediend tot het behalen van de graad van Master in de handelswetenschappen. Academiejaar 2005-2006 Promotor : Prof.

Nadere informatie