Begrippen uit de agrarische fiscaliteit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Begrippen uit de agrarische fiscaliteit"

Transcriptie

1 VOOR LAND- EN TUINBOUW Begrippen uit de agrarische fiscaliteit ACCOUNTANTS T BELASTINGCONSULENTEN JURIDISCH ADVISEURS MILIEUADVISEURS

2 BEGRIPPEN UIT DE AGRARISCHE FISCALITEIT INKOMSTENBELASTING Als zelfstandige heeft u meer administratieve beslommeringen dan een loontrekkende. Indien u uw boekhouding verwaarloost, zult u vroeg of laat geconfronteerd worden met serieuze belastingsupplementen en boetes. Problemen met de fiscus kan u dan ook beter voorkomen dan genezen. In deze brochure leiden wij u door enkele wetten en moeilijke begrippen zodat u een beter inzicht krijgt in de soms moeilijke materie van de inkomstenbelasting voor zelfstandigen. ALGEMEEN Het belastbaar inkomen in de personenbelasting wordt gevormd door inkomsten uit onroerende goederen, inkomsten en opbrengsten uit roerende goederen en kapitalen, lonen, vervangingsinkomsten, beroepsinkomsten en diverse inkomsten. De inkomsten van een land- of tuinbouwbedrijf zijn beroepsinkomsten gerangschikt onder de categorie van de winsten. BRUTO-INKOMEN Het bruto-inkomen van een zelfstandige wordt gevormd door: de courante inkomsten: alles wat de afnemers betalen ter vergoeding van de geleverde goederen of de gepresteerde diensten; alle vergoedingen ter compensatie van vermindering van de activiteit of tot herstel van winstderving; alle inkomsten van roerende en onroerende goederen die voor de beroepswerkzaamheid gebruikt worden; de meerwaarden die hij (tijdens de exploitatie of bij de stopzetting) realiseert op goederen die voor het beroep gebruikt werden. BEROEPSKOSTEN De inkomstenbelasting wordt altijd geheven op een netto-inkomen. Van de brutowinst mag de belastingplichtige dus nog de beroepsmatige kosten aftrekken. De zelfstandige moet het bestaan en het bedrag van de beroepskosten bewijzen. Indien bewezen, zijn onder andere de volgende kosten aftrekbaar: de huur (pacht) en huurlasten van de onroerende goederen die voor de beroepswerkzaamheid gebruikt worden en alle kosten wegens het onderhouden, verwarmen, verlichten daarvan enz.; intresten van leningen die aangegaan zijn voor de beroepswerkzaamheid; kantoorkosten; bezoldigingen en sociale lasten van werknemers en lonen en kosten van landbouwwerken - aankoop van grondstoffen zoals meststoffen, zaaigoed, plantenbeschermingsmiddelen, veevoeders,... - beroepsmatige verzekeringen commissies, erelonen, vergoedingen,... die met het beroep te maken hebben; afschrijvingen van de investeringen; de persoonlijke sociale bijdragen zelfstandigen;... Bezoldigingen, lonen, commissies, erelonen enz. zijn maar aftrekbaar wanneer u formulieren opmaakt waarvan de vorm en inhoud door de administratie voorgeschreven zijn (fiches 281 en samenvattende opgaves 325). Blanco formulieren kunt u aanvragen bij het Documentatiecentrum te Denderleeuw. De ingevulde exemplaren moet u ook naar het Documentatiecentrum sturen. Indien u geen fiches en opgaves heeft opgemaakt, kunnen de kosten verworpen worden. De andere beroepskosten moeten in principe bewezen worden met schriftelijke bewijsstukken. Voor kosten waarvan u het bedrag niet met schriftelijke bewijsstukken kunt aantonen, kunt u een akkoord sluiten met de controleur. Meestal worden dergelijke akkoorden gesloten om het beroepspercentage vast te stellen van kosten die zowel privé als beroepsmatig zijn: autokosten, woningkosten, kosten elektriciteit, verwarming, telefoonkosten,... Privé-kosten zijn nooit aftrekbaar van beroepsinkomsten. Bovendien sluit de wet de aftrek van (een gedeelte van) bepaalde kosten uit, ook al zijn ze volledig beroepsmatig gemaakt.

3 Voorbeelden: autokosten (aftrek beperkt); restaurant en receptiekosten (aftrek beperkt); geldboetes (geen aftrek); de personenbelasting (geen aftrek); kledijkosten (geen aftrek, tenzij kledij zeer specifiek voor beroep, bv. overall of schort); INVESTERINGSAFTREK EN VRIJSTEL- LING BIJKOMEND PERSONEEL Van de nettowinst of baten kunnen nog de investeringsaftrek en de vrijstelling bijkomend personeel in mindering gebracht worden. U kunt kiezen voor de eenmalige investeringsaftrek (aftrek van een percentage op de aanschaffingsprijs van een investering) of de gespreide investeringsaftrek (een verhoogd percentage op de afschrijvingen). De gespreide investeringsaftrek is normaal gezien voordeliger. Enkel zelfstandigen die maximum 20 werknemers tewerkstellen, kunnen de gespreide investeringsaftrek toepassen. Verder bestaat er ook nog een vrijstelling indien u bijkomend personeel aanwerft. BOEKHOUDING OF FORFAIT De winst van een land- of tuinbouwbedrijf dient aangetoond met bewijskrachtige bescheiden. Er bestaat dus geen wettelijke boekhoudingsplicht, alhoewel men in de praktijk moeilijk anders tewerk kan gaan om een bedrijfswinst juist te bepalen. Het wetboek van inkomstenbelastingen voorziet echter dat bij gebreke van bewijskrachtige gegevens, hetzij door de belastingplichtige, hetzij door de administratie, de bedrijfswinst kan bepaald worden op grond van forfaitaire grondslagen van aanslag die in overleg met de betrokken bedrijfsgroeperingen worden vastgesteld. Het landbouwbarema is een dergelijke forfaitaire grondslag van aanslag. Op basis van de door een landbouwer bewerkte oppervlakte wordt forfaitair een bedrijfswinst vastgesteld. Zowel door de belastingplichtige als door de administratie kan worden afgeweken van de toepassing van het barema. De belastingplichtige dient dan wel zijn winst te bepalen op grond van bewijskrachtige gegevens, met andere woorden door het bijhouden van een boekhouding. AANGIFTE VOLGENS BOEKHOUDING Alle ontvangsten van het bedrijf tussen 1/1 en 31/12. Alle aankopen en kosten (bedrijfsmatig) tussen 1/1 en 31/12. Alle afschrijvingen op investeringen toegepast. Voorraad op 1/1 en 31/12 verrekend. Geeft nettowinst of -verlies Er dient een boekhouding gehouden te worden : die volledig is die overzichtelijk is die controleerbaar is Indien de boekhouding niet bewijskrachtig is, kan de fiscus haar volledig verwerpen. Een boekhouding is niet bewijskrachtig indien ze onvoldoende samenhangend is, niet door verantwoordingsstukken wordt gestaafd of indien de cijfers niet overeenstemmen met de werkelijkheid. In dat geval kan de fiscus zelf het forfait toepassen. AANGIFTE VOLGENS BAREMA OF FORFAITAIR Een barema is een gemiddelde winst, overeengekomen tussen de administratie der belastingen en de beroepsorganisatie, voor die welbepaalde teelten per HA, per ARE of per STUK. Om de semi-brutowinst van het bedrijf te berekenen wordt het barema vermenigvuldigd met de oppervlakte van het bedrijf of het aantal gehouden of verkochte dieren. Hiervan mogen enkel de nog in het barema vermelde kosten afgetrokken worden om tot de nettowinst te komen. SEMI-BRUTOWINST UITGAVEN = NETTO-WINST VOORDELEN VAN HET BAREMA NADELEN VAN HET BAREMA De landbouwer dient geen fiscale boekhouding bij te houden. Dit betekent een besparing van tijd en geld (kosten boekhouder). De aangifte en de controle verloopt relatief eenvoudig. Een aantal uitgaven zijn forfaitair verrekend en moeten niet bewezen worden. Er wordt steeds een forfaitair loon afgetrokken ook al zijn er mogelijk geen bewezen lonen. Het barema steunt op een gemiddeld inkomen. Hierdoor wordt de betere boer of tuinder beloond. De minder goede landbouwer of de landbouwer die zich in ongunstige omstandigheden bevindt wordt bestraft. Bedrijven die met externe arbeidskrachten werken zijn beperkt in de aftrek van loon en R.S.Z. Bedrijven met zware investeringen zullen minder afschrijvingen in rekening kunnen brengen. Verliezen kunnen niet overgedragen worden naar een volgend jaar. Geen investeringsaftrek mogelijk, tenzij wanneer individuele afschrijvingen van toepassing zijn.

4 Voor landbouwers en varkenshouders zijn enkel de hierna vermelde kosten nog aftrekbaar : 1. de pacht van gronden; 2. sommige verliezen van zowelveestapel als teelten; 3. de lonen en de kosten van landbouwwerken; 4. sommige sociale lasten op lonen en sociale bijdragen van zelfstandigen; 5. enkele aftrekbare belastingen; 6. de intresten van leningen voor bedrijfsdoeleinden aangewend; 7. de bijdrage aan erkende beroepsverenigingen; 8. aan belastingconsulenten betaalde honoraria; 9. de honoraria van dierenarts en van de veesnijder, de kosten van geneesmiddelen en geneesmiddelsubstanties; 10. de afschrijvingen en leasing van produktiequota; 11. de kosten van agrarische bedrijfsverzorging (VVOB-VABV). Voor speciale teelten (tuinbouw,...) is deze lijst meer uitgebreid en sterk verschillend naargelang de teelt. Opgelet! 1) Bij de semi-brutowinst moeten nog een aantal andere winsten worden bijgeteld (o.a. verkopen op boerenmarkten, sommige premies, verkoop van quotum,...). Dit is evenwel niet het geval voor de premies in het kader van het EG-landbouwbeleid (granen, maïs, zoogkoeien, mannelijke runderen). Braakpremies moeten wel ten belope van 60 % aan de semi-brutowinst worden toegevoegd. De braakgronden moeten echter niet aangegeven worden. ALLE EG-premies zijn belastbaar aan het bijzonder verlaagd tarief van 16,5 %. 2) Een barema wordt in zijn geheel toegepast of in zijn geheel verworpen! De meeste landbouwers doen aangifte in de inkomstenbelasting op grond van barema s. Zowel vanuit landbouwkringen als vanwege de administratie wordt op de barema s kritiek uitgebracht. Voor de ene zijn ze te hoog, voor de anderen te laag. Dit bevestigt eigenlijk slechts de aard van het barema. Een forfaitair cijfer is immers een gemiddelde. VOORAFBETALINGEN Voorafbetalingen doen om belastingvermeerdering te vermijden Voorafbetalingen zijn stortingen die de belastingplichtige ten voordele van de belastingadministratie verricht tijdens het belastbaar tijdperk waarin hij belastbare inkomsten verkregen heeft, en die een voorschot uitmaken op de eindbelasting die volgens het aanslagbiljet verschuldigd is. Niemand is verplicht om voorafbetalingen te doen, maar de zelfstandige, vennootschap of bedrijfsleider die geen of te weinig voorafbetalingen doet, zal een vermeerdering moeten betalen op de uiteindelijke verschuldigde belasting. Men kan op het even welk ogenblik een voorafbetaling verrichten, maar de neutralisatie van de belastingvermeerdering neemt af naarmate de voorafbetaling later in het belastbaar tijdperk gebeurt. Voorafbetalingen gebeuren best vóór 10 april, 10 juli, 10 oktober en 20 december of de eerstvolgende werkdag indien deze data op een zaterdag, zondag of feestdag vallen. Uitzondering beginnende zelfstandigen Alle natuurlijke personen, ongeacht de leeftijd die zich voor de eerste maal vestigen in een zelfstandig hoofdberoep, zijn voor 3 jaar ontslagen van de belastingvermeerdering die normaal verschuldigd zou zijn indien geen voorafbetalingen werden verricht. TARIEVEN Het gewone tarief is progressief: het belastingpercentage stijgt naarmate men in hogere inkomstenschijven terechtkomt. Anderzijds heeft de belastingplichtige steeds recht op een vrijgesteld gedeelte van de inkomsten, waarvan de hoogte beïnvloed wordt door de burgerlijke stand en het aantal kinderen dat men ten laste heeft. Behalve het gewone progressieve tarief bestaan er in de personenbelasting nog een aantal afzonderlijke (gunstige) tarieven bv. op bepaalde meerwaarden, sommige vergoedingen. (EG-premies). CONTROLE Sinds enkele jaren is de belastingadministratie hervormd. Cruciaal in deze hervorming is de oprichting van de AOIF (Administratie van Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit). Deze administratie houdt zich bezig met de grondige controle van zelfstandigen en vennootschappen. Zo n grondige controle vindt in principe om de zes jaar plaats. Daarbij worden de aangiftes in de inkomstenbelastingen en de BTW gelijktijdig en grondig nagezien. BESLUIT Zorg ervoor dat uw boekhouding correct wordt bijgehouden. Hou al uw documenten goed bij ook al dient u een forfaitaire aangifte in.

5 BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE Inzake B.T.W. bestaat een keuzemogelijkheid tussen 2 stelsels die hierna worden besproken. Ook de overgang tussen beide regelingen en de handelingen met afnemers of leveranciers van andere EG-lidstaten komen verder aan bod. GEWOON STELSEL De betaalde B.T.W. op aankopen voor het bedrijf is terug te trekken. De ontvangen B.T.W. op verkopen van het bedrijf is af te dragen. Verplichtingen Bijhouden B.T.W.-boekhouding. Indienen B.T.W.-aangiften (per kwartaal, per maand). Indienen van intra-communautaire opgave per kwartaal. Bijhouden van alle facturen minimum 10 jaar na het jaar waarop zij betrekking hebben. Jaarlijks listing maken vóór 31 maart. BIJZONDERE REGELING VOOR LANDBOUWONDERNEMERS De betaalde B.T.W. op aankopen voor het bedrijf wordt geacht overeen te stemmen met de ontvangen B.T.W. (6 %) op de verkopen van het bedrijf. Er is dus geen B.T.W. af te dragen, noch terug te trekken. Verplichtingen Bijhouden van alle facturen minimum 10 jaar na het jaar waarop zij betrekking hebben. Listing en intra-communautaire opgave op te maken jaarlijks vóór 31 maart. ANDERE KENNISFOLDERS OVERGANG TUSSEN BEIDE REGELINGEN Van L.A. (landbouwregeling) naar A.T. (gewoon stelsel): kan altijd bv. aanvraag april, gaat in vanaf 1/6; Van A.T. (gewoon stelsel) naar L.A. (landbouwregeling): na minstens 3 jaar in gewoon stelsel, en per 1/1. Bij overschakeling steeds regularisatie toe te passen op : investeringsgoederen (gebouwen 10 of 15 jaar - andere 5 jaar); voorraden, vee, enz.... Daartoe moet tijdig een inventaris ingediend worden. HANDELINGEN MET LEVERANCIERS OF AFNEMERS VAN ANDERE EG-LIDSTATEN Voor aan- en verkopen in andere EGlidstaten geldt een bijzondere regeling. Dit houdt in dat landbouwers in de bijzondere landbouwregeling bij aankopen in het buitenland (EG) de B.T.W. betalen van het buitenland indien zij op jaarbasis EURO niet overschrijden. Anderzijds ontvangt de forfaitaire landbouwer zoals bij binnenlandse transacties 6 % forfaitaire compensatie op zijn verkopen. Landbouwers in het gewoon stelsel betalen geen B.T.W. bij aankopen in andere EG-lidstaten en ontvangen evenmin B.T.W. bij verkopen aan afnemers in het gewoon stelsel van andere EG-lidstaten. Deze verlegging van heffing wordt geregeld via hun B.T.W.-aangifte. In de reeks kennisfolders voor land- en tuinbouw vindt u op de SBB-kantoren nog volgende onderwerpen: Een overzicht van de belangrijkste milieuverplichtingen voor land- en tuinbouw Bijzondere reglementeringen voor land- en tuinbouw VLIF-boekhouding, een bedrijfseconomische boekhouding voor land- en tuinbouw Verkoop van producten op de hoeve Administratie op het land- en tuinbouwbedrijf Vennootschappen voor land- en tuinbouw Erfrecht en successierechten in land- en tuinbouw ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS VAN DE SBB-KANTOREN VLAAMS BRABANT SBB - Vuurkruisenlaan LEUVEN Tel.: 016/ SBB - Staatsbaan BEKKEVOORT (DIEST) Tel.: 013/ SBB - Assesteenweg TERNAT Tel.: 02/ SBB - Albert Biesmanslaan HOEILAART Tel.: 02/ ANTWERPEN SBB - Vaartstraat BRECHT Tel.: 03/ SBB - Lintsesteenweg 27 bus LIER Tel.: 03/ SBB - Antwerpseweg GEEL Tel.: 014/ SBB - Mechelsesteenweg 109A ST. KAT. WAVER Tel.: 015/ SBB - Desmedtstraat HOOGSTRATEN Tel.: 03/ SBB - Kempenlaan TURNHOUT Tel.: 014/ LIMBURG SBB - Peerderbaan BREE Tel.: 089/ SBB - Tongersesteenweg ST.-TRUIDEN Tel.: 011/ SBB - Achttiende Oogstwal TONGEREN Tel.: 012/ OOST-VLAANDEREN SBB - Moorselbaan AALST Tel.: 053/ SBB - Oostveldstraat EEKLO Tel.: 09/ SBB - Poolse Winglaan GENT Tel.: 09/ SBB - Denen LOCHRISTI Tel.: 09/ SBB - Wortegemstraat OUDENAARDE Tel.: 055/ SBB - Hofstraat 60 - verd ST.-NIKLAAS Tel.: 03/ WEST-VLAANDEREN SBB - Witte Molenstraat 45 bus BRUGGE Tel.: 050/ SBB - Schoolplein DIKSMUIDE (*) Tel.: 051/ SBB - Diksmuidseweg IEPER Tel.: 057/ SBB - Hugo Verriestlaan KORTRIJK Tel.: 056/ SBB - Diksmuidsesteenweg ROESELARE Tel.: 051/ SBB - Felix D Hoopstraat TIELT Tel.: 051/ OOSTKANTONS SBB - Herbesthaler Strasse EUPEN Tel.: 087/ SBB - Malmedyer Strasse ST. VITH Tel.: 080/ / 3 (*) nieuw adres in 2005

6 SBB. DE KRACHT VAN TOTAALADVIES. Succesvol ondernemen vraagt heel wat vaardigheden. Naast vak- en mensenkennis, inzet en doorzettingsvermogen moet u ook voortdurend uw weg zien te vinden in de vele wettelijke verplichtingen en vaak nieuwe reglementeringen. U mag daarbij ook nooit de financiële gezondheid van uw onderneming uit het oog verliezen. Alleen zo kan u het maximum halen uit de mogelijkheden die zich aanbieden. UW VERTROUWEN WAARD Meer dan zelfstandige ondernemers, bedrijfsleiders van KMO s, bestuurders van VZW s en zelfstandigen met een vrij beroep hebben de weg al gevonden naar het SBB-kantoor. Zij vertrouwen op hun SBB-consulent die nauwgezet hun administratie en boekhouding opvolgt en deskundig advies geeft over alle facetten van accountancy en fiscaliteit. Hij evalueert regelmatig de bedrijfsresultaten en kijkt samen met u vooruit naar de toekomst. Hiervoor staat hij voortdurend in contact met zijn collega s in alle SBB-kantoren om sectorkennis en ervaring uit te wisselen. Maar uw SBB-consulent is ook een toegangspoort naar antwoorden en oplossingen. MET KENNIS VAN ZAKEN De SBB-consulenten kunnen ook een beroep doen op de centrale studie- en documentatiedienst. Daar wordt de bedrijfswetgeving in al zijn aspecten nauwgezet opgevolgd en worden onze medewerkers constant opgeleid. Ervaren juristen en andere gespecialiseerde medewerkers zoeken er elke dag naar antwoorden op de vragen van onze klanten. Voor opdrachten waar een bijzondere kennis bij komt kijken, beschikt SBB over gespecialiseerde medewerkers: SBB-milieuadviseurs loodsen onze klanten doorheen de milieuwetgeving en bij herstructureringen, overname- en samenwerkingsconstructies of zware investeringsprojecten - staat een team van SBB-medewerkers klaar met veel ervaring op het vlak van bedrijfsorganisatie. SBB ONLINE, DE e-accountant VAN SBB Om efficiënt te werken en snel informatie uit te wisselen hebben de SBB-kantoren een bijzonder moderne ICT-infrastructuur. Zo kunnen wij u via internet toegang bieden tot het extranet SBB Online. Hier kan u uw volledige boekhouding voeren en SBB-programma s zoals Online, ons mestberekenings- en simulatiepakket en Milieu Online, onze milieuboekhouding opstarten. U kan er ook uw dossier- en contactgegevens up-to-date houden en een breed aanbod aan interessante informatie consulteren. Zo vormt SBB Online voor alle SBB-klanten een bijkomend aanspreekpunt dat altijd beschikbaar en bovendien voortdurend actueel is. IN ALLE DUIDELIJKHEID Samenwerken met SBB gebeurt in alle duidelijkheid. U maakt met uw SBB-consulent vooraf duidelijke afspraken rond takenpakket en kostprijs. Hij biedt u zijn praktische ervaring en deskundigheid en de sterke centrale ondersteuning van SBB. Zo bent u niet alleen zeker van een betaalbare en kwalitatieve basisdienstverlening, maar kunt u ook in alle omstandigheden rekenen op echt vakkundig advies van uw SBB-consulent. Brugge Eeklo St.Niklaas Diksmuide Lochristi Tielt Gent Roeselare Aalst Ieper Kortrijk Oudenaarde Ternat Hoogstraten Brecht Turnhout Lier Geel Bree St.Kat.Waver Diest Leuven St. Truiden Tongeren Hoeilaart Eupen SBB-KANTOREN IN BELGIË St.Vith Telefoon: 070/ Fax: 070/ Website: ACCOUNTANTS BELASTINGCONSULENTEN JURIDISCH ADVISEURS MILIEUADVISEURS

Een leidraad bij de inkomstenbelasting voor zelfstandigen

Een leidraad bij de inkomstenbelasting voor zelfstandigen VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN Een leidraad bij de inkomstenbelasting voor zelfstandigen ACCOUNTANTS T BELASTINGCONSULENTEN JURIDISCH ADVISEURS MILIEUADVISEURS PROBLEMEN KAN JE BETER VOORKOMEN Als zelfstandige

Nadere informatie

Fiscaliteit voor medische en paramedische beroepen. Bruno Coulembier

Fiscaliteit voor medische en paramedische beroepen. Bruno Coulembier Fiscaliteit voor medische en paramedische beroepen Bruno Coulembier SBB Kortrijk Verloop van de sessie Fiscaliteit voor medische en paramedische beroepen De fiscus, een octopus Fiscale verplichtingen voor

Nadere informatie

Een vennootschap oprichten?

Een vennootschap oprichten? VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN Een vennootschap oprichten? ACCOUNTANTS BELASTINGCONSULENTEN JURIDISCH ADVISEURS MILIEUADVISEURS EEN VENNOOTSCHAP OPRICHTEN? WAT IS EEN VENNOOTSCHAP? Een vennootschap wordt

Nadere informatie

VLIF - boekhouding, een bedrijfseconomische boekhouding voor landbouwers en tuinders

VLIF - boekhouding, een bedrijfseconomische boekhouding voor landbouwers en tuinders ADMINISTRATIE VOOR LAND EN TUINBOUW VLIF boekhouding, een bedrijfseconomische boekhouding voor landbouwers en tuinders ACCOUNTANTS T BELASTINGCONSULENTEN JURIDISCH ADVISEURS MILIEUADVISEURS ADMINISTRATIE

Nadere informatie

HAIO arts in opleiding. Fiscale aandachtspunten

HAIO arts in opleiding. Fiscale aandachtspunten HAIO arts in opleiding Fiscale aandachtspunten Hoeveel belastingen betalen? Belastingen? Beroepskosten Art. 49 WIB: beroepskosten zijn aftrekbaar indien: 1. gedaan of gedragen tijdens het belastbaar tijdperk

Nadere informatie

Onteigeningen en bijzondere uittredingsvergoeding in land- en tuinbouw

Onteigeningen en bijzondere uittredingsvergoeding in land- en tuinbouw VOOR LAND- EN TUINBOUW Onteigeningen en bijzondere uittredingsvergoeding in land- en tuinbouw ACCOUNTANTS BELASTINGCONSULENTEN JURIDISCH ADVISEURS MILIEUADVISEURS ONTEIGENINGEN EN BIJZONDERE UITTREDINGSVERGOEDING

Nadere informatie

De afsluiting van de boekhouding

De afsluiting van de boekhouding VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN De afsluiting van de boekhouding ACCOUNTANTS T BELASTINGCONSULENTEN JURIDISCH ADVISEURS MILIEUADVISEURS DE AFSLUITING VAN DE BOEKHOUDING Voor heel wat ondernemingen betekent

Nadere informatie

Erfrecht en successierechten in land- en tuinbouw

Erfrecht en successierechten in land- en tuinbouw VOOR LAND- EN TUINBOUW Erfrecht en successierechten in land- en tuinbouw Op initiatief van de Landelijke Beweging ACCOUNTANTS BELASTINGCONSULENTEN JURIDISCH ADVISEURS MILIEUADVISEURS SUCCESSIERECHTEN IN

Nadere informatie

Hoe organiseer ik mijn bedrijfsadministratie?

Hoe organiseer ik mijn bedrijfsadministratie? VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN Hoe organiseer ik mijn bedrijfsadministratie? ACCOUNTANTS T BELASTINGCONSULENTEN JURIDISCH ADVISEURS MILIEUADVISEURS HOE ORGANISEER IK MIJN BEDRIJFSADMINISTRATIE? De toenemende

Nadere informatie

2.1.2.: bij aankoop van reeds geoogste wortels: 2.2.: voor de witlooftelers : bij aankoop van wortels op struik en van reeds geoogste wortels:

2.1.2.: bij aankoop van reeds geoogste wortels: 2.2.: voor de witlooftelers : bij aankoop van wortels op struik en van reeds geoogste wortels: Witloofteler van West-en Oost-Vlaanderen en Limburg Forfaitaire aanslaggrondslagen vastgesteld voor de witlooftelers van de provincie West- Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Limburg Aanslagjaar 2007 (inkomsten

Nadere informatie

Fiscaliteit voor lesgevers. Gregory Henin SBB Accountants & Adviseurs

Fiscaliteit voor lesgevers. Gregory Henin SBB Accountants & Adviseurs Fiscaliteit voor lesgevers Gregory Henin SBB Accountants & Adviseurs Inleiding Overzicht Occasionele prestaties of beroepsactiviteit? Zelfstandige activiteit in bijberoep Zelfstandige activiteit in hoofdberoep

Nadere informatie

Administratie op het land- en tuinbouwbedrijf

Administratie op het land- en tuinbouwbedrijf VOOR LAND- EN TUINBOUW Administratie op het land- en tuinbouwbedrijf ACCOUNTANTS T BELASTINGCONSULENTEN JURIDISCH ADVISEURS MILIEUADVISEURS ADMINISTRATIE OP HET LAND- EN TUINBOUWBEDRIJF De papierstapel

Nadere informatie

Infosessie «Hoe breng ik mijn beroepskosten in?»

Infosessie «Hoe breng ik mijn beroepskosten in?» Infosessie «Hoe breng ik mijn beroepskosten in?» Aandachtspunten voor een goed financieel en fiscaal beleid Spreker : Joost Deldycke Jurist-vennoot AANDACHTSPUNTEN BOEKHOUDING AFTREKBARE KOSTEN PERSONENBELASTING

Nadere informatie

Verkoop van producten op de hoeve

Verkoop van producten op de hoeve VOOR LAND- EN TUINBOUW Verkoop van producten op de hoeve ACCOUNTANTS BELASTINGCONSULENTEN JURIDISCH ADVISEURS MILIEUADVISEURS VERKOOP VAN PRODUCTEN OP DE HOEVE Sinds een aantal jaren bemerkt men op en

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord?

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord? Nieuwsbrief 2014/4 Wat brengt het regeerakkoord? Hierbij geef ik u een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen van de nieuwe regering. Let wel, sommige regelingen zijn nog niet definitief

Nadere informatie

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen PB éénmanszaken Aanslagjaar 2019 Stopzettingsmeerwaarde Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen Niet voor overstap naar vennootschap, huidige

Nadere informatie

basisbegrippen SBB Accountants & Adviseurs

basisbegrippen SBB Accountants & Adviseurs Fiscale en boekhoudkundige basisbegrippen SBB Accountants & Adviseurs Inhoud DE BOEKHOUDING en FISCALE AANGIFTE VAN EEN ZELFSTANDIGE VERPLEEGKUNDIGE KIEZEN VOOR EEN VENNOOTSCHAP SBB Accountants & Adviseurs

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

Chrysantentelers van Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Limburg

Chrysantentelers van Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Limburg Chrysantentelers van Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Limburg Forfaitaire grondslagen van aanslag vastgesteld voor de chrysantentelers van Oost- Vlaanderen, West-Vlaanderen en Limburg p.v. Aanslagjaar

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 2

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 2 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2017 - Inkomsten van het jaar 2016 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig

Nadere informatie

Landbouwer. Premie. Subsidie. Aangifte. Belastingstelsel.

Landbouwer. Premie. Subsidie. Aangifte. Belastingstelsel. CIRCULAIRE AOIF Nr. 14/2010 AVDK Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van de ondernemingsen inkomensfiscaliteit Centrale diensten Diensten I en II Ci.P11.Cult./602.965 ONDERWERP : Inkomstenbelastingen.

Nadere informatie

Nieuwe btw-regelgeving bij associaties. Stel de juiste diagnose!

Nieuwe btw-regelgeving bij associaties. Stel de juiste diagnose! Nieuwe btw-regelgeving bij associaties Stel de juiste diagnose! Inhoud i. Inleiding ii. Btw-vrijstellingen iii. Btw voor samenwerkingsverbanden iv. Kostendelend samenwerken v. Wat na vandaag? 2 i. Inleiding

Nadere informatie

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen.

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen. VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2015 - Inkomsten van het jaar 2014 DEEL 2 blz. 15 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst

Nadere informatie

Een overzicht van de belangrijkste milieuverplichtingen voor ondernemingen

Een overzicht van de belangrijkste milieuverplichtingen voor ondernemingen VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN Een overzicht van de belangrijkste milieuverplichtingen voor ondernemingen ACCOUNTANTS T BELASTINGCONSULENTEN JURIDISCH ADVISEURS MILIEUADVISEURS MILIEUCONSULTING: PROFESSIONELE

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 11 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2011 - Inkomsten van het jaar 2010 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje.

DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje. DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje. Iven De Hoon DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER 2 INLEIDING 2 Wat bedoelt men met aftrekbare beroepskosten? 3 Wat zijn zoal belangrijke beroepskosten?

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Wat is een kostenvergoeding precies?... 1. 2. Vragen en antwoorden over de algemene forfaitaire kostenvergoeding...

Inhoudstafel. 1. Wat is een kostenvergoeding precies?... 1. 2. Vragen en antwoorden over de algemene forfaitaire kostenvergoeding... Inhoudstafel 1. Wat is een kostenvergoeding precies?... 1 1.1. In principe een terugbetaling van kosten door uw vennootschap... 1 1.1.1. U heeft betaald voor uw vennootschap en zij betaalt u dat terug...

Nadere informatie

Boekhouding. boekhouding 1

Boekhouding. boekhouding 1 Boekhouding boekhouding 1 Welke boekhouding? Natuurlijke personen - werknemers kunstenaars - zelfstandigen Feitelijke vereniging Handelsvennootschappen VZW s boekhouding 2 Werknemer kunstenaar Geen boekhoudverplichting

Nadere informatie

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus William Wils, accountant De vzw en de fiscus Rechtspersonenbelasting Belasting over de toegevoegde waarde Schenkingsrechten Registratierechten Rechtspersonenbelasting

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS Fiscale aspecten van de vergoeding van officials Jan LAMMENS Vooraf: vrijwilligersvergoedingen Niet het voorwerp van vanavond want beperkte mogelijkheden tot vergoeding Principes - Gelegenheidswerk voor

Nadere informatie

DE VRIJE BEROEPER Al uw aftrekbare beroepskosten op een ritje!

DE VRIJE BEROEPER Al uw aftrekbare beroepskosten op een ritje! DE VRIJE BEROEPER Al uw aftrekbare beroepskosten op een ritje! adviseurs loods programmeurs journalisten paramedici notarissen tekstschrijvers advocaten architecten dierenartsen belastingadviseurs ingenieurs

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) De aangifte moet,

Nadere informatie

Kosten eigen aan de werkgever

Kosten eigen aan de werkgever CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosten eigen aan de werkgever info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De bedragen die aan

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) De aangifte moet,

Nadere informatie

Forfaitaire grondslagen van aanslag vastgesteld voor de chrysantentelers van Mechelen en Antwerpen p.v. Aanslagjaar 2007 (inkomsten van 2006)

Forfaitaire grondslagen van aanslag vastgesteld voor de chrysantentelers van Mechelen en Antwerpen p.v. Aanslagjaar 2007 (inkomsten van 2006) Chrysantenteler van Mechelen en Antwerpen Forfaitaire grondslagen van aanslag vastgesteld voor de chrysantentelers van Mechelen en Antwerpen p.v. Aanslagjaar 2007 (inkomsten van 2006) Opmerking : de overeenkomst

Nadere informatie

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen blz. 15 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2016 - Inkomsten van het jaar 2015 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen

Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen - 2008 - Inhoud Belangrijke opmerking! 1. Welke

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Forfaitaire grondslagen van aanslag vastgesteld voor de boomkwekers van Oost-Vlaanderen p.v. Aanslagjaar 2007 (inkomsten van 2006)

Forfaitaire grondslagen van aanslag vastgesteld voor de boomkwekers van Oost-Vlaanderen p.v. Aanslagjaar 2007 (inkomsten van 2006) Boomkwekers van Oost-Vlaanderen Forfaitaire grondslagen van aanslag vastgesteld voor de boomkwekers van Oost-Vlaanderen p.v. Aanslagjaar 2007 (inkomsten van 2006) 1. SEMI-BRUTOWINST (berekend per ha kadastrale

Nadere informatie

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn?

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? Inhoudstafel 1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? 1.1. Tariefverschil... 1 1.2. Werken met minimaal twee belasting plichtigen... 3 1.3. Inkomensspreiding... 4 1.3.1. Reserveren van

Nadere informatie

VOORAFBETALINGEN IN DE PERSONENBELASTING VOOR HET AANSLAGJAAR 2005

VOORAFBETALINGEN IN DE PERSONENBELASTING VOOR HET AANSLAGJAAR 2005 VOORAFBETALINGEN IN DE PERSONENBELASTING VOOR HET AANSLAGJAAR 2005 NIEUW Vanaf aanslagjaar 2005 (inkomstenjaar 2004) is voor de echtgenoten (zowel gehuwden als wettelijk samenwonenden) waarvoor een gemeenschappelijke

Nadere informatie

Overzicht. 1. Wat is BTW?

Overzicht. 1. Wat is BTW? ABC VAN DE BTW Overzicht 1. Wat is BTW? 2. Waar wordt de BTW geregeld? 3. Wie valt onder die regelgeving? 4. Wat wordt belast? 5. Hoeveel bedraagt de belasting? 6. Administratieve verplichtingen 7. Bijzondere

Nadere informatie

Bedrijfseconomische boekhouding. Slimmer boeren met cijfers

Bedrijfseconomische boekhouding. Slimmer boeren met cijfers Bedrijfseconomische boekhouding Slimmer boeren met cijfers Herman Vets Boerenbond Cursus bedrijfseconomie groentetelers Roeselare & St.-Kat.-Waver, Maart 2017 INHOUD Slimmer boeren met cijfers Ook economisch

Nadere informatie

Welkom. Wie zijn wij? Wat doen wij voor u? Onze bedoeling: basisbegrippen boekhouding meegeven van het apothekersberoep. Isabel Delodder Maddy Tanghe

Welkom. Wie zijn wij? Wat doen wij voor u? Onze bedoeling: basisbegrippen boekhouding meegeven van het apothekersberoep. Isabel Delodder Maddy Tanghe Welkom Onze bedoeling: basisbegrippen boekhouding meegeven van het apothekersberoep Wie zijn wij? Isabel Delodder Maddy Tanghe Accountancy KOVAG BOA Wat doen wij voor u? Begeleiding, advies bij : - Opstarten

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 13 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2014 - Inkomsten van het jaar 2013 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

Vermijd verloren uitgaven en optimaliseer fiscale aftrekposten

Vermijd verloren uitgaven en optimaliseer fiscale aftrekposten Actuasessie NEEM JE AFTREKBARE BEROEPSKOSTEN ONDER DE LOEP! Vermijd verloren uitgaven en optimaliseer fiscale aftrekposten Unizo Inhoud actuasessie 1. Inleiding 2. Werkelijke kosten of kostenforfait? 3.

Nadere informatie

Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de vestigingen.

Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de vestigingen. BELASTINGREGLEMENT OP DE VESTIGINGEN ARTIKEL 1: HET BELASTBAAR VOORWERP Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de vestigingen. ARTIKEL 2: TARIEF EN BEREKENING

Nadere informatie

Voorafbetaling in schijven is viermaal. KBC-Voorafbetalingsplan voor professionele doeleinden

Voorafbetaling in schijven is viermaal. KBC-Voorafbetalingsplan voor professionele doeleinden Voorafbetaling in schijven is viermaal gewonnen! KBC-Voorafbetalingsplan En u? Hebt u al uw fiscale mogelijkheden benut? De fiscus moedigt zelfstandigen, beoefenaars van een vrij beroep en vennootschappen

Nadere informatie

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud 1. Vergelijking eenmanszaak en vennootschap... 2 1.1 Tarieven personenbelasting... 2 1.2 Tarieven vennootschapsbelasting... 2 1.3 Sociale bijdrage...

Nadere informatie

BEDRIJVENPARK KORTRIJK-NOORD VZW MARKTPLEIN 9 8520 KUURNE RPR Kortrijk Ondernemingsnummer: 0840.158.273 BALANS PER 31 DECEMBER 2012

BEDRIJVENPARK KORTRIJK-NOORD VZW MARKTPLEIN 9 8520 KUURNE RPR Kortrijk Ondernemingsnummer: 0840.158.273 BALANS PER 31 DECEMBER 2012 BEDRIJVENPARK KORTRIJK-NOORD VZW RPR Kortrijk Ondernemingsnummer: 0840.158.273 BALANS PER 31 DECEMBER 2012 BOEKJAAR 01/01/2012 31/12/2012 BEDRIJVENPARK KORTRIJK-NOORD VZW RPR Kortrijk Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

uw zoon, dochter of echtgenoot/echtgenote moet onder uw leiding en toezicht werken;

uw zoon, dochter of echtgenoot/echtgenote moet onder uw leiding en toezicht werken; Kosten die u maakt om uw beroepsinkomsten te verkrijgen of te behouden, zijn als beroepskost aftrekbaar. Kosten met een privékarakter niet. Maar er zijn ook twijfelgevallen. Sommige kosten die (deels)

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2016/1. Fiscale voordelen 2 e woning

Nieuwsbrief 2016/1. Fiscale voordelen 2 e woning Nieuwsbrief 2016/1 In deze nieuwsbrief komen volgende onderwerpen aan bod: - Fiscale voordelen 2 e woning - Winwinlening - Schijnzelfstandigheid - Kort gezegd Uw online pensioendossier Bijzondere rekening

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en 2011 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

3.3.1. Het tariefverschil

3.3.1. Het tariefverschil www.vdvaccountants.be 49 3.3. Motieven van fiscale aard Werken met een vennootschap kan in de fiscale context motieven hebben die zowel betrekking hebben op de inkomstenbelasting als op de successierechten.

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

More than accountants

More than accountants More than accountants Eenmanszaak of vennootschap? Wat is voor u de juiste keuze? BEROEP VAN ADVOCAAT Advocaat oefent beroep vrij en onafhankelijk uit (Art. 437 en 444 Ger.W.) Niet onder gezag van een

Nadere informatie

Kan ik zomaar alle gemaakte kosten aftrekken in mijn belastingen?

Kan ik zomaar alle gemaakte kosten aftrekken in mijn belastingen? Kan ik zomaar alle gemaakte kosten aftrekken in mijn belastingen? Je boekhouding is goud waard! Zaterdag 29 november 2014 Griet Pelgrims Account Manager Voorzitter Medici@Vandelanotte Belastingplichtige?

Nadere informatie

Tenslotte dient de werkgever het validatieboek in te vullen. Dit kan elektronisch gebeuren.

Tenslotte dient de werkgever het validatieboek in te vullen. Dit kan elektronisch gebeuren. Kmo-kalender - december 2013 Samengesteld door de studiedienst van Deloitte Fiduciaire Kmo-kalender. Week Datum 1 Administratieve verplichting 2 Bestemming 49 02.12.2013 Tijdelijke werkloosheid Overhandiging

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!!

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Vanaf Aj 2018 (inkomsten 2017) werd de notionele intrestaftrek aanzienlijk verminderd (0,737%) voor de KMO en het tarief

Nadere informatie

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL pagina 1 van 6 Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting CIRC 05.02.04/1 Circulaire nr. Ci.RH.241/561.364 (AOIF 8/2004) dd. 05.02.2004 BEDRIJFSVOORHEFFING Inkomen

Nadere informatie

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 mogelijkheden tot indiening van de aangifte Evelyn Decruyenaere Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 Papieren aangifte TOW wijzigingen nieuw aangifteformulier code bestaat nu uit

Nadere informatie

Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders. (inkomsten van het jaar 2005)

Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders. (inkomsten van het jaar 2005) Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders (inkomsten van het jaar 2005) 1 Personenbelasting In de personenbelasting kan het verrichten van studentenarbeid

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

Overzicht. 1. Wat is BTW?

Overzicht. 1. Wat is BTW? ABC VAN DE BTW Overzicht 1. Wat is BTW? 2. Waar wordt de BTW geregeld? 3. Wie valt onder die regelgeving? 4. Wat wordt belast? 5. Hoeveel bedraagt de belasting? 6. Administratieve verplichtingen 7. Bijzondere

Nadere informatie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT Versie 27-07-2017 HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING Hervormingen in 2018 (*) Algemene tariefdaling van 33,99% naar 29,435% (incl. crisisbelasting)

Nadere informatie

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

Forfaitaire taxatiegrondslagen voor de kleinfruittelers van Limburg aanslagjaar 2007 - inkomsten 2006

Forfaitaire taxatiegrondslagen voor de kleinfruittelers van Limburg aanslagjaar 2007 - inkomsten 2006 Aardbeienteler van Limburg Forfaitaire taxatiegrondslagen voor de kleinfruittelers van Limburg aanslagjaar 2007 - inkomsten 2006 Overeenkomst op 28 maart 2007 afgesloten met de afgevaardigden van de Belgische

Nadere informatie

Forfaitaire grondslagen van aanslag voor de witlooftelers van Vlaams-Brabant en Antwerpen Aanslagjaar 2007 (inkomsten 2006)

Forfaitaire grondslagen van aanslag voor de witlooftelers van Vlaams-Brabant en Antwerpen Aanslagjaar 2007 (inkomsten 2006) Witloofteler van Antwerpen en Brabant Forfaitaire grondslagen van aanslag voor de witlooftelers van Vlaams-Brabant en Antwerpen Aanslagjaar 2007 (inkomsten 2006) A. Vaststelling van de semi-brutowinst

Nadere informatie

De meerwaarden. Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten).

De meerwaarden. Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten). De meerwaarden Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten). Als het onroerend goed voor beroepsactiviteiten wordt

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Tax shelter in België:

Tax shelter in België: Tax shelter in België: "Hopen talent, maar weinig geld". Dat was begin deze eeuw de conclusie met betrekking tot de Belgische audiovisuele productiesector en meer bepaald het segment van de cinematografische

Nadere informatie

FISCALITEIT VAN DE VLAAMSE PROVINCIES INITIËLE BUDGETTEN 2014

FISCALITEIT VAN DE VLAAMSE PROVINCIES INITIËLE BUDGETTEN 2014 Definitieve versie FISCALITEIT VAN DE VLAAMSE PROVINCIES INITIËLE BUDGETTEN 2014 OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING Provincie aantal waarde van 1 opcentiemen opbrengst Antwerpen 290 470.803,00 euro

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave... 7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap... 13 1.1 Het tariefvoordeel... 13 Tarieven personenbelasting... 14 Tarieven sociale zekerheid...

Nadere informatie

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk 3 HOOFDSTUK I De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk AFDELING 1 Inleiding Doelstelling Achtergrond Sinds 1 juli 2005 geldt een fiscale lastenverlaging voor

Nadere informatie

Forfaitaire grondslagen van aanslag vastgesteld voor de plantentelers van Vlaanderen Aanslagjaar 2007 (inkomsten 2006)

Forfaitaire grondslagen van aanslag vastgesteld voor de plantentelers van Vlaanderen Aanslagjaar 2007 (inkomsten 2006) Plantentelers van Vlaanderen Forfaitaire grondslagen van aanslag vastgesteld voor de plantentelers van Vlaanderen Aanslagjaar 2007 (inkomsten 2006) I. SEMI-BRUTOWINST Verwarmd glas : 34,02 EUR / m² Koud

Nadere informatie

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen De uitreiking van de factuur, vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is geen oorzaak

Nadere informatie

Overdracht van een handelszaak fiscaal

Overdracht van een handelszaak fiscaal Ter Reigerie 7 bus 3, 8800 Roeselare www.pouseele.be Overdracht van een handelszaak fiscaal 1. Verkoop 2. Inbreng in vennootschap 3. Schenking 4. Overlijden Verkoop/ Inbreng in vennootschap Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Een zelfstandige valt onder dezelfde tarieven van personenbelasting dan een loontrekkende.

Een zelfstandige valt onder dezelfde tarieven van personenbelasting dan een loontrekkende. 40. Voorafbetalingen zelfstandige 40.7 Zelfstandige Een zelfstandige valt onder dezelfde tarieven van personenbelasting dan een loontrekkende. De zelfstandige is echter niet verplicht bedrijfsvoorheffing

Nadere informatie

Beroepskosten: fiscale aftrek

Beroepskosten: fiscale aftrek Beroepskosten: fiscale aftrek Erwin Vercammen Ere-Accountant Ere-Belastingconsulent Past Voorzitter B.A.B.-Antwerpen Past Vicevoorzitter IAB Winstberekening Omzet Minus kostprijs aankopen = Brutowinst

Nadere informatie

Niet verhuurde onroerende goederen die in het buitenland zijn gelegen Begrip huurwaarde.

Niet verhuurde onroerende goederen die in het buitenland zijn gelegen Begrip huurwaarde. Page 1 of 5 Home > Circulaire AAFisc Nr. 22/2016 (nr. Ci.704.681) dd. 29.06.2016 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting Circulaire

Nadere informatie

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal Algemene herhalingsoefening NV BRUG : Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal 1935 Oprichting

Nadere informatie

1. Fiscaal aantrekkelijke overschrijdingen

1. Fiscaal aantrekkelijke overschrijdingen FISCAAL VOORDEEL VOOR DE OVERUREN EN DE SECTORALE BIJKOMENDE UREN (KB 213) Overuren en sectorale bijkomende uren (KB 213) genieten een gunstig fiscaal regime. Dit specifiek fiscaal regime bestaat erin

Nadere informatie

De fiscale regeling voor inkomsten uit de exploitatie van auteurs- en naburige rechten: een stand van zaken

De fiscale regeling voor inkomsten uit de exploitatie van auteurs- en naburige rechten: een stand van zaken De fiscale regeling voor inkomsten uit de exploitatie van auteurs- en naburige rechten: een stand van zaken Wat houdt deze regeling in? Lange tijd was er discussie in welk vak van de belastingaangifte

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten 1. Principe Vanaf 1 januari 2010 wijzigen de regels inzake plaatsbepaling bij grensoverschrijdende diensten

Nadere informatie

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel.

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel. Kabinet Minister van Financiën PERSNOTA Onderwerp Fiscale maatregelen Programmawet Datum Ministerraad 21.05.2015 Bankentaks Onze samenleving heeft de voorbije jaren heel wat inspanningen gedaan om de financiële

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave...7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap...13 1.1 Het tariefvoordeel...13 Tarieven personenbelasting:... 14 Tarieven sociale zekerheid:...

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Percen- tage. 8. TOTAAL (nrs. 1 tot 7)... (A)... Afschrijfbare aanschaffings- of beleggingswaarde. 3. TOTAAL (nrs. 1 en 2)... (B)...

Percen- tage. 8. TOTAAL (nrs. 1 tot 7)... (A)... Afschrijfbare aanschaffings- of beleggingswaarde. 3. TOTAAL (nrs. 1 en 2)... (B)... Identiteit: Ondernemingsnr. of nationaal nr.:........ INVESTERINGSAFTREK van toepassing voor NATUURLIJKE PERSONEN AANSLAGJAAR 0 I. Berekening van de investeringsaftrek A. Eenmalige aftrek Percen- Afschrijfbare

Nadere informatie

Notionele intrestaftrek

Notionele intrestaftrek Notionele intrestaftrek Vanaf aanslagjaar 2007 geeft de regering een nieuw fiscaal geschenk aan alle vennootschappen, namelijk de notionele intrestaftrek. Praktisch zal er een percentage op het eigen vermogen

Nadere informatie

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Rooster 00 - Verkoop van goederen tegen 0-tarief: dagbladen, tijdschriften, pre-paid telefoonkaarten, recuperatiestoffen, tabaksfabrikaten.

Nadere informatie

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 PERSMEDEDELING Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 De Heer Didier Reynders, Vice-premier en Minister van Financiën, deelt mee dat de richtlijn 2008/8/EG van de

Nadere informatie

Berekening van de belasting

Berekening van de belasting Berekening van de belasting Gewoon stelsel van aanslag Afzonderlijke aanslagen Berekening van de belasting HOOFDSTUK III : BEREKENING VAN DE BELASTING Art. 215-219bis Afdeling I : Gewoon stelsel van aanslag

Nadere informatie

GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN

GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN (artikel 513 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen

Nadere informatie

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise Federale Overheidsdienst FINANCIEN Afz.: Ontvangkantoor Londerzeel Stationsstraat 90 B 2 1840 Londerzeel Algemene administratie van de FISCALITEIT CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan

Nadere informatie

José Haustraete - Bedrijfsrevisor - Professor Universiteit Gent

José Haustraete - Bedrijfsrevisor - Professor Universiteit Gent José Haustraete - Bedrijfsrevisor - Professor Universiteit Gent Is een Taxificatie in België haalbaar? Taxificatie, een vrome wens van het bedrijfsleven, maar wellicht problematisch gezien onze beleidsmensen

Nadere informatie

Paardenverkoop en fiscaliteit

Paardenverkoop en fiscaliteit Paardenverkoop en fiscaliteit Nogal wat paardenhouders stellen zich vragen op vlak van fiscaliteit. Vaak weten ze niet waaraan ze zich moeten houden. De fiscale administratie kan en mag steeds inlichtingen

Nadere informatie