VLIF - boekhouding, een bedrijfseconomische boekhouding voor landbouwers en tuinders

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VLIF - boekhouding, een bedrijfseconomische boekhouding voor landbouwers en tuinders"

Transcriptie

1 ADMINISTRATIE VOOR LAND EN TUINBOUW VLIF boekhouding, een bedrijfseconomische boekhouding voor landbouwers en tuinders ACCOUNTANTS T BELASTINGCONSULENTEN JURIDISCH ADVISEURS MILIEUADVISEURS

2 ADMINISTRATIE VLIFBOEKHOUDING, EEN BEDRIJFSECONOMISCHE BOEKHOUDING VOOR LANDBOUWERS EN TUINDERS Landbouwers en tuinders die investeren en daarvoor gebruik maken van eigen middelen of van een bankfinanciering met investeringssteun worden door het Vlaams Ministerie van Landbouw verplicht tot het voeren van een V.L.I.F.boekhouding (Vlaams Landbouwinvesteringsfonds). Op basis van deze specifieke bedrijfseconomische boekhouding kan de doeltreffendheid van het bedrijf worden beoordeeld en de bedrijfsvoering worden bijgestuurd. HET BELANG VAN EEN BEDRIJFSECONOMISCHE BOEKHOUDING Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds wil de ontwikkeling van de land en tuinbouwbedrijven in Vlaanderen stimuleren. Zo krijgen landbouwers en tuinders die investeren en een VLIFboekhouding voeren, doorgaans steun in de vorm van rentesubsidies, waarborgen of kapitaalpremies. Ook het financieel inzicht in het bedrijfsgebeuren wint dagelijks aan belang. Land en tuinbouwers dienen hun financiële toestand op de voet te volgen om tijdig te kunnen reageren op veranderende marktevoluties. Er dient te worden gestreefd naar een gezond evenwicht tussen bezittingen (gebouwen, grond, machines,...) en schulden bij de bank (leningslast). DE VLIFBEDRIJFSBOEKHOUDING BIJ BEDRIJFSDIENSTEN Bedrijfsdiensten is op dit ogenblik het meest professionele dienstverleningscentrum in de land en tuinbouw. De consulenten van Bedrijfsdiensten brengen een individuele dienstverlening aan meer dan 16. cliënten via de 27 kantoren in Vlaanderen en de Oostkantons. Op dit ogenblik verwerken ze jaarlijks meer dan 2.2 VLIFboekhoudingen. Hoe maakt Bedrijfsdiensten van de VLIFboekhoudingen een onmisbaar instrument in uw bedrijfsvoering? Vooreerst garandeert Bedrijfsdiensten u een volwaardige VLIFboekhouding die voldoet aan de eisen van het Ministerie van Landbouw en zo toegang geeft tot de subsidiëring van het Ministerie van Landbouw. Ook de samenhang tussen de boekhoudkundige en administratieve verplichtingen wordt steeds belangrijker. De praktijkervaring van onze consulenten met deze materie geeft een belangrijke meerwaarde bij de advisering op basis van de VLIFboekhouding. Uw VLIFboekhouding bij loopt per kalenderjaar. Dit betekent dat uw boekjaar start per 1 januari en wordt afgesloten per 31 december. Op die manier wordt doorgaans het fiscaal boekjaar gevolgd. De doorzichtigheid en de duidelijkheid van de verschillende onderdelen in de VLIFboekhouding, die door Bedrijfsdiensten wordt gevoerd, maakt het tot een bruikbaar instrument voor uw bedrijfsbeheer. INHOUD Op de volgende pagina s vindt u een voorbeeld van enkele onderdelen. Kort samengevat dient de VLIFboekhouding te leiden tot de jaarlijkse voorlegging van een : 1. Bedrijfsfiche Hierbij worden de algemene bedrijfskenmerken (beteelde oppervlakte, arbeidskrachten op het bedrijf,...) voorgesteld. 2. Balans Geeft een overzicht van de staat van bezittingen (grond, machines, voorraden, veestapel,...) en schulden op het bedrijf. 3. Overzicht rentabiliteit Hier wordt het verband voorgesteld tussen het netto bedrijfsresultaat, het familiaal arbeidsinkomen en het familiaal verteerbaar inkomen. 4. Resultatenrekening Deze bedrijfsrekening omvat het totaal van de kosten en opbrengsten. 5. Resultaten per teelt Hierbij worden de kosten en opbrengsten gedetailleerd per teelt voorgesteld. 6. Resultaten veestapel Hierbij worden de kosten en opbrengsten gedetailleerd per diersoort voorgesteld. 7. Overzicht van economische en financiële gegevens Een gedetailleerde voorstelling van de leninglast, de afschrijvingstabel en de inventaris. 8. Overzicht van technische gegevens Rendementen, meststofverbruik, interne verbruiken en veebeweging 9. Evolutie van het bedrijf Deze VLIFboekhouding maakt het mogelijk om kosten, opbrengsten en resultaten van jaar tot jaar te vergelijken. 1. Vergelijking met andere bedrijven Inzicht in uw bedrijfsvoering door vergelijking met andere soortgelijke bedrijven.

3 BEDRIJFSFICHE Algemene bedrijfskenmerken Landbouwstreek : 45 Zandleemstreek (WestVlaanderen) CULTUUROPPERVLAKTE OPPERVLAKTE IN HA VERKOOPWAARDE Eigendom 11, Pacht 39, Seizoenpacht, Andere, Totaal op 1/1 51, Technische kenmerken (sector) : Rundvee 9 % Akkerbouw 1 % OMSCHRIJVING HOEVEELHEID Melkquotum (kg) Melkquotum (referentie vetgehalte) 38,3 Zoogkoeienpremiequotum, Ooienpremiequotum, Suikerbietenquotum (kg suiker) Totale oppervlakte glas (m 2) Totale oppervlakte laagstamaanplanting (ha), Arbeidsbezetting : 2, VAK (volwaardige arbeidskrachten) (1) TEWERKSTELLING % BEZOLDIGD UREN UURLOON FICTIEVE LOONKOST 1 % Nee 23 6, % Nee 23 6, Totaal : Teeltplan Veebezetting RENTABILITEITSNORMEN BALANS BOEKJAAR Bruto bedrijfsresultaat ,97 uitgaven ,46 NETTO BEDRIJFSRESULTAAT (1) ,51 per arbeidskracht 9.98,25 per hectare 386,96 + fictief loon 28.57,76 FAMILIAAL ARBEIDSINKOMEN (2) ,27 per arbeidskracht ,13 per hectare 943,66 + andere opbrengsten BTW tekort 2.26,6 + fictieve pacht 2.583,52 + fictieve intrest 8.635,62 betaalde intresten 7.382,29 FAMILIAAL NETTO INKOMEN (3) 5.134,51 per arbeidskracht 25.67,27 per hectare 979,1 + afschrijvingen 24.27,4 + kapitaal opname leningen kapitaal aflossingen leningen ,78 + verkochte investeringen aangekochte investeringen ,72 FAMILIAAL VERTEERBAAR INKOMEN (4) 2.678,41 ultaat van uw bedrijf na aftrek van uw loon, fictieve intresten en fictieve ACTIVA ( EIGENDOM) 31/12 31/12 Immateriele vaste activa (quota) 33.93, ,55 Gronden, gebouwen en aanplantingen , ,42 Grond , ,3 Grondverbetering Gebouwen 31.32, , Gebouwen in leasing Aanplantingen Bedrijfskapitaal , Machines en installaties 24.45, Rollend materieel (tractor, camion) , Machines en rollend materieel in leasing Overige materiële activa Vaste activa in aanbouw Voorraden 22.14, Veestapel 6.243, Voorschotten teelten 26,25 Totaal activa 34.76, PASSIVA 31/12 (Schuld van bedrijf aan uzelf/de bank) Eigen vermogen (kapitaal) ,65 2 e familiale arbeidskrachten. Vreemd vermogen ,32 Leningen op meer dan 1 jaar ,54 Leningen op minder dan 1 jaar ,78 Totaal passiva 34.76,96 Activa in huur per 1/1 van het boekjaar DETAIL RESUL VAN 1/1 TOT 31/12 KOSTEN Aankopen Voorraadwijzigingen productiemiddele 6911 Diensten

4 RESULTATEN PER DIERSOORT 6 6 Rundvee : MELKKOEIEN Aantal : 8,55,76 5,87 14,15 76,48 365,29.328,64 31/ , , , , ,64 OMSCHRIJVING BEDRAG HOEVEELHEID EENHEIDS BEDRAG (ST, KG, LT) PRIJS PER DIER Melkproducten , LT, ,63 Verkoop melkkoeien ,5 4 ST 647,11 323,55 Verkoop fokkalveren 6.349,3 56 ST 113,38 79,38 Voorraadwijz. veestapel 9.915,74 16 ST 123,95 Overgang opfok 7.635,12 44 ST 173,53 95,44 Totale opbrengst , ,5 Loonwerk en seizoenlonen 29,45 4,9 Ruwvoeder 78,86 4,78 Krachtvoeder ,6 67,6 Aankoop melkkoeien 7.62,64 6 ST 1.177,11 88,27 Veeartskosten 1.573,98 19,68 Dekgelden, sperma 2.735,58 34,18 Voorraadwijziging aangekochte producten 1.667,23 2,85 Overgang productie ,9 34 ST 1.239,47 526,77 Intern verbruik 4.34,8 5,45 Saldo ,8 63,5 Algemene onkosten 7.361,45 92,2 Lonen ,41 156,79 Afschrijvingen 17.39,77 217,38 Andere kosten 221,39 2,78 Fictieve intrest 3.799,66 47,5 Netto resultaat 6.962,11 87,4 RESULTATEN PER TEELT 2 Teelt : AARDAPPELEN Opp Rundvee : FOKVEE Aantal : 7 OMSCHRIJVING BEDRAG HOEVEELHEID EENHEIDS BEDRAG HO IN FRANK (ST, KG, LT) PRIJS PER HA Hoofdproducten teelten KG 2, Totale opbrengst Zaai en plantgoed Meststoffen ,42 Sproeistoffen en ontsmetting ,47 Loonwerk en seizoenlonen ,51 Voorraadwijz. aangek. prod ,93 Bruto saldo ,4 Algemene onkosten ,38 Pacht (incl. fictieve pacht) ,88 Afschrijvingen ,66 Andere kosten Fictieve intrest Netto resultaat OMSCHRIJVING BEDRAG HOEVEELHEID EENHEIDS BEDRAG (ST, KG, LT) PRIJS PER DIER Voorraadwijziging veestapel 6.383,26 91,2 Overgang productie ,9 34 ST 1.239,47 62,3 Totale opbrengst ,64 51,83 Loonwerk en seizoenlonen 6,69,9 Ruwvoeder 334,66 4,78 Krachtvoeder 4.732,44 67,6 Aankoop kalveren Veeartskosten 674,57 9,64 Voorraadwijziging aangekochte producten 92,96 1,34 Overgang opfok 7.635,12 44 ST 173,53 19,7 Intern verbruik 2.29,8 286,14 Bruto marge 2.252,41 32,18 Algemene onkosten 1.673,6 23,9 Lonen 2.85,78 4,73 Afschrijvingen ,18 Andere kosten 2.3,72 Fictieve rente ,35 Netto resultaat ,69 TATENREKENING n (aan Teelt : SUIKERBIETEN OMSCHRIJVING BEDRAG HOEVEELHEID EENHEIDS BEDRAG IN FRANK (ST, KG, LT) PRIJS PER HA Hoofdproducten teelten KG 1, Totale opbrengst Zaai en plantgoed Meeststoffen Sproeistoffen en ontsmetting Loonwerk en seizoenlonen Voorraadwijz. aangekocht 1.5 Bruto marge Algemene onkosten Lonen Afschrijvingen Andere kosten 2,13 Fictieve rente 345,41 Netto resultaat 597,1 Voor de gemengde kosten (bijvoorbeeld : water, electriciteit, ) werd bij de resultaten per teelt het volledig bedrag (bedrijf + privé) in rekening gebracht. Zaai en plantgoed 4.321,99 Meststoffen 5.16,95 Sproeistoffen en ontsmettingsmiddelen 5.668,56 Loonwerk en seizoenlonen 6.873,5 Ruwvoeder 1.115,52 Krachtvoeder 23.64,5 Aankoop melkkoeien 7.62,64 Veeartskosten en medicamenten Dekgelden, sperma en embryo s Voor de gemengde kosten (bijvoorbeeld : water, electriciteit, ) werd bij de resultaten per teelt h privé) in rekening gebracht.

5 ADMINISTRATIE VLIFBOEKHOUDING, WELLICHT DE BETERE, MAAR ZEKER DE EENVOUDIGSTE EN DE GOEDKOOPSTE? De overheid stimuleert deelname aan een VLIFboekhouding gedurende de eerste 5 jaren met een toelage van 4 euro voor de bespreking. Deze wordt u door de Vlaamse overheid rechtstreeks uitbetaald. Voorwaarde is uiteraard dat u deelneemt aan een VIF boekhouding bij een erkend bureau zoals en daarbij een bespreking van de uitslag krijgt. Met behulp van een eenvoudige werkmap vult u gedurende het boekjaar de aan en verkopen in evenals een aantal technische gegevens zoals geboortes, meststoffenverbruik, etc. Veel gegevens kunnen we rechtstreeks uit andere programma s zoals de BTW boekhouding halen zodat het administratieve werk tot een minimum wordt beperkt. verwerkt voor u deze gegevens tot een overzichtelijke uitslag die voldoet aan de verplichtingen van het VLIF maar ook de financieel economische leidraad voor uw bedrijf kan zijn. De kostprijs om een VLIFboekhouding bij te houden is 3 euro + BTW. De bedrijfsuitslag kan ook besproken worden door een bedrijfseconomisch consulent. Een bespreking kost eveneens 3 euro + BTW. Deze bespreking is verplicht voor de deelnemers de eerste 5 jaar maar hier staat wel een subsidie van 4 euro tegenover. U kan bovendien een bijkomende subsidie van 325 of 225 euro (5 jaar VLIF) van de overheid krijgen indien u bijkomend een milieuboekhouding bij volgt. Wij stimuleren dit ook door een korting te geven van 125 euro indien u tijdig de werkmappen VLIF en Milieu binnenbrengt zodat alles vlot kan afgewerkt worden. De kostprijs exclusief BTW voor de deelnemers VLIF is Voor de eerste 5 jaar VLIF Met bespreking VLIF Met bespreking VLIF en milieuboekhouding Na 5 jaar VLIF Zonder bespreking VLIF, zonder milieuboekhouding Zonder bespreking VLIF, met milieuboekhouding Basisprijzen 25 exclusief BTW, deze worden jaarlijks geïndexeerd. 2 euro 75 euro 3 euro 175 euro Wenst u tot slot meer informatie over de VLIFboekhouding of de Milieuboekhouding, dan kan u terecht op het telefoonnummer 7/ of bij een kantoor bij u in de buurt. BEDRIJFSECONOMISCH TEAM is als bedrijfsadviesbureau gespecialiseerd in land en tuinbouw en met meer dan 1. landbouwklanten en 25 kantoren in Vlaanderen ontegensprekelijk de belangrijkste adviseur in de sector op het vlak van accountancy, belasting, milieu en juridisch advies. Om de bedrijfseconomische begeleiding van zijn klanten verder uit te bouwen werd ook de overnamebegeleiding van Boerenbond geïntegreed binnen. Vandaag maken volgende personen deel uit van het bedrijfseconomisch team van : Michel Cuypers, Isabelle De Wispelaere, Liesbeth Huybrechts, AnneMie Meerschman, Jacky Swennen, Valère Van Schoenbeek en Marc Vergote. Ook voor expertises, bedrijfsbegeleiding, de opmaak van VLIFinformatiefiches en advies bij onteigeningen kan u bij hen terecht. Contact: tel. 7/ fax 7/ website: ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS VAN BEDRIJFSDIENSTEN PROVINCIE ANTWERPEN ADRESSEN Vaartstraat 79 EN 296 TELEFOONNUMMERS BRECHT Tel. : 3/ VAN DE KANTOREN Lintsesteenweg 27 bus 1 25 LIER Tel. : 3/ Antwerpseweg GEEL Tel. VLAAMS : 14/ BRABANT Vuurkruisenlaan 2 3 LEUVEN Mechelsesteenweg 19A 286 ST. KAT. WAVER Tel. Tel.: : 15/ 16/ Staatsbaan BEKKEVOORT (DIEST) Desmedtstraat HOOGSTRATEN Tel.: 13/ Tel. : 3/ Assesteenweg TERNAT Tel.: 2/454 Meirgorenstraat TURNHOUT Tel. : 14/ Albert Biesmanslaan HOEILAART Tel.: 2/ PROVINCIE VLAAMS BRABANT ANTWERPEN Diestsevest 14 3 LEUVEN Tel. : 16/ Vaartstraat BRECHT Tel.: 3/33 Koningin 16 Astridlaan DIEST Tel. : 13/ Lintsesteenweg bus 1 25 LIER Tel.: 3/ Brusselsesteenweg ZELLIK Tel. : 2/ Antwerpseweg GEEL Tel.: 14/ Albert Biesmanslaan 18/1 156 HOEILAART Tel. : 2/ Mechelsesteenweg A 286 ST. KAT. WAVER Tel.: 15/ PROVINCIE Desmedtstraat LIMBURG HOOGSTRATEN Tel.: 3/ Peerderbaan BREE Kempenlaan TURNHOUT Tel. : 89/ Tel.: 14/ Bampslaan HASSELT Tel. LIMBURG : 11/ Tongersesteenweg Peerderbaan BREE ST.TRUIDEN Tel. Tel.: : 11/ 89/ Achttiende Tongersesteenweg Oogstwal TONGEREN ST.TRUIDEN Tel.: : 12/ 11/ Dwarslaan Achttiende 27 Oogstwal 363 MAASMECHELEN 9 37 TONGEREN Tel. Tel.: : 89/ 12/ PROVINCIE OOSTVLAANDEREN OOSTVLAANDEREN Moorselbaan AALST Tel.: 53/78 Moorselbaan bus 1 93 AALST Tel. : 53/ Oostveldstraat EEKLO Tel.: 9/377 Stationsstraat EEKLO Tel. : 9/ Poolse Winglaan GENT Tel.: 9/243 Kortrijksesteenweg GENT Tel. : 9/ Denen LOCHRISTI Tel.: 9/337 Wortegemstraat OUDENAARDE Tel. : 55/ Wortegemstraat OUDENAARDE Tel.: 55/33 Grote Peperstraat ST.NIKLAAS Tel. : 3/ Hofstraat verd ST.NIKLAAS Tel.: 3/ PROVINCIE WESTVLAANDEREN WESTVLAANDEREN Witte Molenstraat 45 BUS 1 82 BRUGGE Tel. : 5/ Witte 4 Molenstraat bus 1 82 BRUGGE Tel.: 5/ Schoolplein 6 86 DIKSMUIDE Schoolplein 6 86 DIKSMUIDE Tel. : 51/ Tel.: 51/ Diksmuidseweg Diksmuidseweg IEPER IEPER Tel. : 57/ Tel.: 57/ Hugo Verriestlaan KORTRIJK Tel. Tel.: : 56/ Diksmuidsesteenweg ROESELARE Tel. Tel.: : 51/ Felix D Hoopstraat TIELT Tel.: : 51/ OOSTKANTONS Herbesthaler Strasse EUPEN Herbesthaler Strasse EUPEN Tel.: 87/ Tel. : 87/ Malmedyer Strasse ST. VITH Tel.: 8/28 Malmedyer 3 Strasse ST. VITH Tel. : 8/ Website: 3/25

6 . DE KRACHT VAN TOTAALADVIES. Succesvol ondernemen vraagt heel wat vaardigheden. Naast vak en mensenkennis, inzet en doorzettingsvermogen moet u ook voortdurend uw weg zien te vinden in de vele wettelijke verplichtingen en vaak nieuwe reglementeringen. U mag daarbij ook nooit de financiële gezondheid van uw onderneming uit het oog verliezen. Alleen zo kan u het maximum halen uit de mogelijkheden die zich aanbieden. UW VERTROUWEN WAARD Meer dan 15. zelfstandige ondernemers, bedrijfsleiders van KMO s, bestuurders van VZW s en zelfstandigen met een vrij beroep hebben de weg al gevonden naar het kantoor. Zij vertrouwen op hun consulent die nauwgezet hun administratie en boekhouding opvolgt en deskundig advies geeft over alle facetten van accountancy en fiscaliteit. Hij evalueert regelmatig de bedrijfsresultaten en kijkt samen met u vooruit naar de toekomst. Hiervoor staat hij voortdurend in contact met zijn collega s in alle kantoren om sectorkennis en ervaring uit te wisselen. Maar uw consulent is ook een toegangspoort naar antwoorden en oplossingen. MET KENNIS VAN ZAKEN De consulenten kunnen ook een beroep doen op de centrale studie en documentatiedienst. Daar wordt de bedrijfswetgeving in al zijn aspecten nauwgezet opgevolgd en worden onze medewerkers constant opgeleid. Ervaren juristen en andere gespecialiseerde medewerkers zoeken er elke dag naar antwoorden op de vragen van onze klanten. Voor opdrachten waar een bijzondere kennis bij komt kijken, beschikt over gespecialiseerde medewerkers: milieuadviseurs loodsen onze klanten doorheen de milieuwetgeving en bij herstructureringen, overname en samenwerkingsconstructies of zware investeringsprojecten staat een team van medewerkers klaar met veel ervaring op het vlak van bedrijfsorganisatie. ONLINE, DE eaccountant VAN Om efficiënt te werken en snel informatie uit te wisselen hebben de kantoren een bijzonder moderne ICTinfrastructuur. Zo kunnen wij u via internet toegang bieden tot het extranet Online. Hier kan u uw volledige boekhouding voeren en programma s zoals Online, ons mestberekenings en simulatiepakket en Milieu Online, onze milieuboekhouding opstarten. U kan er ook uw dossier en contactgegevens uptodate houden en een breed aanbod aan interessante informatie consulteren. Zo vormt Online voor alle klanten een bijkomend aanspreekpunt dat altijd beschikbaar en bovendien voortdurend actueel is. IN ALLE DUIDELIJKHEID Samenwerken met gebeurt in alle duidelijkheid. U maakt met uw consulent vooraf duidelijke afspraken rond takenpakket en kostprijs. Hij biedt u zijn praktische ervaring en deskundigheid en de sterke centrale ondersteuning van. Zo bent u niet alleen zeker van een betaalbare en kwalitatieve basisdienstverlening, maar kunt u ook in alle omstandigheden rekenen op echt vakkundig advies van uw consulent. Brugge Eeklo St.Niklaas Diksmuide Lochristi Tielt Gent Roeselare Aalst Ieper Kortrijk Oudenaarde Ternat Hoogstraten Brecht Turnhout Lier Geel Bree St.Kat.Waver Diest Leuven St. Truiden Tongeren Hoeilaart Eupen KANTOREN IN BELGIË St.Vith Telefoon: 7/ Fax: 7/ Website: ACCOUNTANTS BELASTINGCONSULENTEN JURIDISCH ADVISEURS MILIEUADVISEURS

Spiegelonderzoek. Starters gespiegeld aan ervaren ondernemers. Partner voor bedrijvige mensen

Spiegelonderzoek. Starters gespiegeld aan ervaren ondernemers. Partner voor bedrijvige mensen P R A K T I J K G I D S Spiegelonderzoek Starters gespiegeld aan ervaren ondernemers SBB Partner voor bedrijvige mensen Inhoud van deze praktijkgids OPZET EN AANPAK VAN HET ONDERZOEK 2 MOTIVATIE, DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 07.11.2007 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 07.11.2007 BELGISCH STAATSBLAD 56601 Vlaamse minister van Werkgelegenheid bij besluit van 10 mei 2007 ingestemd met de overdracht van de erkenning om de activiteit als bureau voor private arbeidsbemiddeling met inbegrip van uitzendactiviteiten

Nadere informatie

Een jaar in woord en beeld

Een jaar in woord en beeld Activiteitenverslag 2007 Een jaar in woord en beeld SBB Partner voor bedrijvige mensen 2 Vooraf 2007, een werkjaar in zeven trefwoorden Net zoals de vorige jaren werd ook het werkjaar 2007 bij SBB gekenmerkt

Nadere informatie

Partner bij elke stap in uw loopbaan als arts

Partner bij elke stap in uw loopbaan als arts Partner bij elke stap in uw loopbaan als arts Inhoud Partner bij elke stap in uw loopbaan als arts 3 De aanloop naar een eigen praktijk 4 Van start in uw eigen praktijk 6 Uw praktijk in volle expansie

Nadere informatie

Handleiding voor het opmaken van een kasplanning in land- en tuinbouw

Handleiding voor het opmaken van een kasplanning in land- en tuinbouw . Handleiding voor het opmaken van een kasplanning in land- en tuinbouw Een olifant eet je hapje per hapje. vzw Boeren op een Kruispunt Hulporganisatie voor land- en tuinbouwbedrijven in moeilijkheden.

Nadere informatie

VERTROUWELIJK Businessplan Villagio BVBA

VERTROUWELIJK Businessplan Villagio BVBA VERTROUWELIJK Businessplan Villagio BVBA Schaliënhoevedreef 20 2800 Mechelen Jeroen Swinkels Dries Cryns Wim Bex VERTROUWELIJK Businessplan Villagio BVBA Schaliënhoevedreef 20 2800 Mechelen Jeroen Swinkels

Nadere informatie

Het ondernemingsplan voor startende ondernemers

Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Internetversie Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Internetversie (c) 2004 NOvAA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

FINANCIËN, FISCALITEIT EN ACCOUNTANCY

FINANCIËN, FISCALITEIT EN ACCOUNTANCY TRAINING COACHING ADVIES FINANCIËN, FISCALITEIT EN ACCOUNTANCY NAJAAR 2015 050 40 30 90 info@sbmopleidingen.be www.sbmopleidingen.be 2 Ieper Kortrijk SBM TRAINT, COACHT EN ADVISEERT. SBM heeft een zeer

Nadere informatie

Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen

Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen Waarom deze brochure... en voor wie? De doelstelling Het verhogen van de slagkracht van het verenigingsleven staat

Nadere informatie

Zuinig omspringen met energie was meteen een prioriteit

Zuinig omspringen met energie was meteen een prioriteit Oogst Opbrengst November 2011 NR. 39 INFORMATIE VOOR LAND- EN TUINBOUWBEDRIJVEN Lees Oogst&Opbrengst nu ook digitaal op www.oogst-en-opbrengst.be Themanummer duurzame energie Creatief met energie Koen

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn Voor u ligt de dienstenwijzer van Blauw & Florijn. Hiermee willen we u graag een kijkje in onze keuken geven. Wij zetten in dit document op een rij wat u van ons mag verwachten. Ook laten we zien wat wij

Nadere informatie

Yvan De Bie & Peter Leyman (vzw Ryhove, beschutte werkplaats) Vertrouwen, kennis & service

Yvan De Bie & Peter Leyman (vzw Ryhove, beschutte werkplaats) Vertrouwen, kennis & service Bakermat magazine over accountancy, fiscaliteit, audit en juridisch advies v.u.: Baker Tilly Belgium, editie 2, november 2012 Yvan De Bie & Peter Leyman (vzw Ryhove, beschutte werkplaats) Vertrouwen, kennis

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV Voor u ligt de dienstenwijzer van Blauw & Florijn BV. Hiermee willen we u graag een kijkje in onze keuken geven. Wij zetten in dit document op een rij wat u van ons mag verwachten. Ook laten we zien wat

Nadere informatie

Sectordossier Vennootschappen in land- en tuinbouw 1. Vennootschappen in land- en tuinbouw

Sectordossier Vennootschappen in land- en tuinbouw 1. Vennootschappen in land- en tuinbouw Sectordossier Vennootschappen in land- en tuinbouw 1 Vennootschappen in land- en tuinbouw Sectordossier Vennootschappen in land- en tuinbouw 2 Woord vooraf Het aantal land- en tuinbouwbedrijven wordt elk

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, faculteit LK) diane.breesch@vub.ac.be Tel. (02) 629.24.28

Nadere informatie

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Dienstenwijzer Dit document is een puur informatief document. Dat betekent dat u door dit document op generlei wijze verplicht bent om bepaalde diensten van ons kantoor af te nemen of om een bepaalde overeenkomst,

Nadere informatie

Opstellen van. Startersgids 23

Opstellen van. Startersgids 23 03 Opstellen van het businessplan Startersgids 23 1. Een woordje uitleg bij het businessplan (bedrijfsplan) Het uitwerken van een businessplan (ook bedrijfs- of ondernemingsplan genoemd) is de ideale voorbereiding

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

Slimme ondernemers kennen de weg...

Slimme ondernemers kennen de weg... Slimme ondernemers kennen de weg... Als je de route kent, kom je nog eens ergens......en bereiken zo trefzeker hun bestemming Verspeek/Mutsaers zorgt voor trefzekere (financiële) begeleiding van het MKB.

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN INHOUDSTAFEL WOORD VAN DE MINISTER...5 WOORD VOORAF WERKGROEP...6 HOOFDSTUK 1: HET BOEKHOUDKUNDIG KADER...8 1. TOEPASSINGSSFEER...8

Nadere informatie

Klik op het logo of lees hieronder verder voor het aanbod van onze partners.

Klik op het logo of lees hieronder verder voor het aanbod van onze partners. Talisman Benefits faciliteert in het verkrijgen van collectief voordeel in voorzieningen welke interessant kunnen zijn voor de aan Talisman verbonden specialisten. Dit doen wij samen met een aantal partners

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

KORTE KETEN INITIATIEF

KORTE KETEN INITIATIEF KORTE KETEN INITIATIEF Brochure 2: korte keten opstarten Samen Sterk Het is bij de meeste gemeentes een misvatting dat het stimuleren en organiseren van de korte keten binnen de gemeente een dure aangelegenheid

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN Brochure Kleine VZW s 1 19/06/2003 Inhoudstabel Woord van de Minister... 5 Woord vooraf werkgroep... 6 Hoofdstuk 1 Het boekhoudkundig kader...

Nadere informatie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie Hoofdstuk 3 Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie In dit hoofdstuk: Rubricering van de grootboekrekeningen Indeling naar balans en resultatenrekening Soorten rekeningen toegelicht In

Nadere informatie

Accountancy. Profinis verzorgt:

Accountancy. Profinis verzorgt: Accountancy Wilt u weten hoe uw onderneming er financieel voor staat. Vraagt u zich af welke risico s uw onderneming loopt. Heeft u ondersteuning nodig in uw besprekingen met de bank of belastingdienst.

Nadere informatie

Reemedie. De praktij kscan: weet u ook hoe u er financieel voor staat?

Reemedie. De praktij kscan: weet u ook hoe u er financieel voor staat? Reemedie is een uitgave van Van Ree Accountants Alphen aan den Rijn, Barneveld, Doorn en Geldermalsen Reemedie. De praktij kscan: weet u ook hoe u er financieel voor staat? Scannen = boekhouden Kantoornieuws.

Nadere informatie

ONTDEK UW BUSINESSPARTNER IN AC S ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN

ONTDEK UW BUSINESSPARTNER IN AC S ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN ONTDEK UW BUSINESSPARTNER IN AC S ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN Raadgevers Ooit waren wij een boekhoudkantoor, om die term nog één keer te gebruiken. Maar sindsdien is onze dienstverlening radicaal

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

Persoonlijke assistentie via t-interim in 10 vragen en antwoorden

Persoonlijke assistentie via t-interim in 10 vragen en antwoorden Persoonlijke assistentie via t-interim in 10 vragen en antwoorden www.t-interim.be/pab 2 Inhoudsopgave t-interim en alin: samen sterk 4 Persoonlijke assistentie via t-interim in 10 vragen en antwoorden

Nadere informatie