VLIF - boekhouding, een bedrijfseconomische boekhouding voor landbouwers en tuinders

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VLIF - boekhouding, een bedrijfseconomische boekhouding voor landbouwers en tuinders"

Transcriptie

1 ADMINISTRATIE VOOR LAND EN TUINBOUW VLIF boekhouding, een bedrijfseconomische boekhouding voor landbouwers en tuinders ACCOUNTANTS T BELASTINGCONSULENTEN JURIDISCH ADVISEURS MILIEUADVISEURS

2 ADMINISTRATIE VLIFBOEKHOUDING, EEN BEDRIJFSECONOMISCHE BOEKHOUDING VOOR LANDBOUWERS EN TUINDERS Landbouwers en tuinders die investeren en daarvoor gebruik maken van eigen middelen of van een bankfinanciering met investeringssteun worden door het Vlaams Ministerie van Landbouw verplicht tot het voeren van een V.L.I.F.boekhouding (Vlaams Landbouwinvesteringsfonds). Op basis van deze specifieke bedrijfseconomische boekhouding kan de doeltreffendheid van het bedrijf worden beoordeeld en de bedrijfsvoering worden bijgestuurd. HET BELANG VAN EEN BEDRIJFSECONOMISCHE BOEKHOUDING Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds wil de ontwikkeling van de land en tuinbouwbedrijven in Vlaanderen stimuleren. Zo krijgen landbouwers en tuinders die investeren en een VLIFboekhouding voeren, doorgaans steun in de vorm van rentesubsidies, waarborgen of kapitaalpremies. Ook het financieel inzicht in het bedrijfsgebeuren wint dagelijks aan belang. Land en tuinbouwers dienen hun financiële toestand op de voet te volgen om tijdig te kunnen reageren op veranderende marktevoluties. Er dient te worden gestreefd naar een gezond evenwicht tussen bezittingen (gebouwen, grond, machines,...) en schulden bij de bank (leningslast). DE VLIFBEDRIJFSBOEKHOUDING BIJ BEDRIJFSDIENSTEN Bedrijfsdiensten is op dit ogenblik het meest professionele dienstverleningscentrum in de land en tuinbouw. De consulenten van Bedrijfsdiensten brengen een individuele dienstverlening aan meer dan 16. cliënten via de 27 kantoren in Vlaanderen en de Oostkantons. Op dit ogenblik verwerken ze jaarlijks meer dan 2.2 VLIFboekhoudingen. Hoe maakt Bedrijfsdiensten van de VLIFboekhoudingen een onmisbaar instrument in uw bedrijfsvoering? Vooreerst garandeert Bedrijfsdiensten u een volwaardige VLIFboekhouding die voldoet aan de eisen van het Ministerie van Landbouw en zo toegang geeft tot de subsidiëring van het Ministerie van Landbouw. Ook de samenhang tussen de boekhoudkundige en administratieve verplichtingen wordt steeds belangrijker. De praktijkervaring van onze consulenten met deze materie geeft een belangrijke meerwaarde bij de advisering op basis van de VLIFboekhouding. Uw VLIFboekhouding bij loopt per kalenderjaar. Dit betekent dat uw boekjaar start per 1 januari en wordt afgesloten per 31 december. Op die manier wordt doorgaans het fiscaal boekjaar gevolgd. De doorzichtigheid en de duidelijkheid van de verschillende onderdelen in de VLIFboekhouding, die door Bedrijfsdiensten wordt gevoerd, maakt het tot een bruikbaar instrument voor uw bedrijfsbeheer. INHOUD Op de volgende pagina s vindt u een voorbeeld van enkele onderdelen. Kort samengevat dient de VLIFboekhouding te leiden tot de jaarlijkse voorlegging van een : 1. Bedrijfsfiche Hierbij worden de algemene bedrijfskenmerken (beteelde oppervlakte, arbeidskrachten op het bedrijf,...) voorgesteld. 2. Balans Geeft een overzicht van de staat van bezittingen (grond, machines, voorraden, veestapel,...) en schulden op het bedrijf. 3. Overzicht rentabiliteit Hier wordt het verband voorgesteld tussen het netto bedrijfsresultaat, het familiaal arbeidsinkomen en het familiaal verteerbaar inkomen. 4. Resultatenrekening Deze bedrijfsrekening omvat het totaal van de kosten en opbrengsten. 5. Resultaten per teelt Hierbij worden de kosten en opbrengsten gedetailleerd per teelt voorgesteld. 6. Resultaten veestapel Hierbij worden de kosten en opbrengsten gedetailleerd per diersoort voorgesteld. 7. Overzicht van economische en financiële gegevens Een gedetailleerde voorstelling van de leninglast, de afschrijvingstabel en de inventaris. 8. Overzicht van technische gegevens Rendementen, meststofverbruik, interne verbruiken en veebeweging 9. Evolutie van het bedrijf Deze VLIFboekhouding maakt het mogelijk om kosten, opbrengsten en resultaten van jaar tot jaar te vergelijken. 1. Vergelijking met andere bedrijven Inzicht in uw bedrijfsvoering door vergelijking met andere soortgelijke bedrijven.

3 BEDRIJFSFICHE Algemene bedrijfskenmerken Landbouwstreek : 45 Zandleemstreek (WestVlaanderen) CULTUUROPPERVLAKTE OPPERVLAKTE IN HA VERKOOPWAARDE Eigendom 11, Pacht 39, Seizoenpacht, Andere, Totaal op 1/1 51, Technische kenmerken (sector) : Rundvee 9 % Akkerbouw 1 % OMSCHRIJVING HOEVEELHEID Melkquotum (kg) Melkquotum (referentie vetgehalte) 38,3 Zoogkoeienpremiequotum, Ooienpremiequotum, Suikerbietenquotum (kg suiker) Totale oppervlakte glas (m 2) Totale oppervlakte laagstamaanplanting (ha), Arbeidsbezetting : 2, VAK (volwaardige arbeidskrachten) (1) TEWERKSTELLING % BEZOLDIGD UREN UURLOON FICTIEVE LOONKOST 1 % Nee 23 6, % Nee 23 6, Totaal : Teeltplan Veebezetting RENTABILITEITSNORMEN BALANS BOEKJAAR Bruto bedrijfsresultaat ,97 uitgaven ,46 NETTO BEDRIJFSRESULTAAT (1) ,51 per arbeidskracht 9.98,25 per hectare 386,96 + fictief loon 28.57,76 FAMILIAAL ARBEIDSINKOMEN (2) ,27 per arbeidskracht ,13 per hectare 943,66 + andere opbrengsten BTW tekort 2.26,6 + fictieve pacht 2.583,52 + fictieve intrest 8.635,62 betaalde intresten 7.382,29 FAMILIAAL NETTO INKOMEN (3) 5.134,51 per arbeidskracht 25.67,27 per hectare 979,1 + afschrijvingen 24.27,4 + kapitaal opname leningen kapitaal aflossingen leningen ,78 + verkochte investeringen aangekochte investeringen ,72 FAMILIAAL VERTEERBAAR INKOMEN (4) 2.678,41 ultaat van uw bedrijf na aftrek van uw loon, fictieve intresten en fictieve ACTIVA ( EIGENDOM) 31/12 31/12 Immateriele vaste activa (quota) 33.93, ,55 Gronden, gebouwen en aanplantingen , ,42 Grond , ,3 Grondverbetering Gebouwen 31.32, , Gebouwen in leasing Aanplantingen Bedrijfskapitaal , Machines en installaties 24.45, Rollend materieel (tractor, camion) , Machines en rollend materieel in leasing Overige materiële activa Vaste activa in aanbouw Voorraden 22.14, Veestapel 6.243, Voorschotten teelten 26,25 Totaal activa 34.76, PASSIVA 31/12 (Schuld van bedrijf aan uzelf/de bank) Eigen vermogen (kapitaal) ,65 2 e familiale arbeidskrachten. Vreemd vermogen ,32 Leningen op meer dan 1 jaar ,54 Leningen op minder dan 1 jaar ,78 Totaal passiva 34.76,96 Activa in huur per 1/1 van het boekjaar DETAIL RESUL VAN 1/1 TOT 31/12 KOSTEN Aankopen Voorraadwijzigingen productiemiddele 6911 Diensten

4 RESULTATEN PER DIERSOORT 6 6 Rundvee : MELKKOEIEN Aantal : 8,55,76 5,87 14,15 76,48 365,29.328,64 31/ , , , , ,64 OMSCHRIJVING BEDRAG HOEVEELHEID EENHEIDS BEDRAG (ST, KG, LT) PRIJS PER DIER Melkproducten , LT, ,63 Verkoop melkkoeien ,5 4 ST 647,11 323,55 Verkoop fokkalveren 6.349,3 56 ST 113,38 79,38 Voorraadwijz. veestapel 9.915,74 16 ST 123,95 Overgang opfok 7.635,12 44 ST 173,53 95,44 Totale opbrengst , ,5 Loonwerk en seizoenlonen 29,45 4,9 Ruwvoeder 78,86 4,78 Krachtvoeder ,6 67,6 Aankoop melkkoeien 7.62,64 6 ST 1.177,11 88,27 Veeartskosten 1.573,98 19,68 Dekgelden, sperma 2.735,58 34,18 Voorraadwijziging aangekochte producten 1.667,23 2,85 Overgang productie ,9 34 ST 1.239,47 526,77 Intern verbruik 4.34,8 5,45 Saldo ,8 63,5 Algemene onkosten 7.361,45 92,2 Lonen ,41 156,79 Afschrijvingen 17.39,77 217,38 Andere kosten 221,39 2,78 Fictieve intrest 3.799,66 47,5 Netto resultaat 6.962,11 87,4 RESULTATEN PER TEELT 2 Teelt : AARDAPPELEN Opp Rundvee : FOKVEE Aantal : 7 OMSCHRIJVING BEDRAG HOEVEELHEID EENHEIDS BEDRAG HO IN FRANK (ST, KG, LT) PRIJS PER HA Hoofdproducten teelten KG 2, Totale opbrengst Zaai en plantgoed Meststoffen ,42 Sproeistoffen en ontsmetting ,47 Loonwerk en seizoenlonen ,51 Voorraadwijz. aangek. prod ,93 Bruto saldo ,4 Algemene onkosten ,38 Pacht (incl. fictieve pacht) ,88 Afschrijvingen ,66 Andere kosten Fictieve intrest Netto resultaat OMSCHRIJVING BEDRAG HOEVEELHEID EENHEIDS BEDRAG (ST, KG, LT) PRIJS PER DIER Voorraadwijziging veestapel 6.383,26 91,2 Overgang productie ,9 34 ST 1.239,47 62,3 Totale opbrengst ,64 51,83 Loonwerk en seizoenlonen 6,69,9 Ruwvoeder 334,66 4,78 Krachtvoeder 4.732,44 67,6 Aankoop kalveren Veeartskosten 674,57 9,64 Voorraadwijziging aangekochte producten 92,96 1,34 Overgang opfok 7.635,12 44 ST 173,53 19,7 Intern verbruik 2.29,8 286,14 Bruto marge 2.252,41 32,18 Algemene onkosten 1.673,6 23,9 Lonen 2.85,78 4,73 Afschrijvingen ,18 Andere kosten 2.3,72 Fictieve rente ,35 Netto resultaat ,69 TATENREKENING n (aan Teelt : SUIKERBIETEN OMSCHRIJVING BEDRAG HOEVEELHEID EENHEIDS BEDRAG IN FRANK (ST, KG, LT) PRIJS PER HA Hoofdproducten teelten KG 1, Totale opbrengst Zaai en plantgoed Meeststoffen Sproeistoffen en ontsmetting Loonwerk en seizoenlonen Voorraadwijz. aangekocht 1.5 Bruto marge Algemene onkosten Lonen Afschrijvingen Andere kosten 2,13 Fictieve rente 345,41 Netto resultaat 597,1 Voor de gemengde kosten (bijvoorbeeld : water, electriciteit, ) werd bij de resultaten per teelt het volledig bedrag (bedrijf + privé) in rekening gebracht. Zaai en plantgoed 4.321,99 Meststoffen 5.16,95 Sproeistoffen en ontsmettingsmiddelen 5.668,56 Loonwerk en seizoenlonen 6.873,5 Ruwvoeder 1.115,52 Krachtvoeder 23.64,5 Aankoop melkkoeien 7.62,64 Veeartskosten en medicamenten Dekgelden, sperma en embryo s Voor de gemengde kosten (bijvoorbeeld : water, electriciteit, ) werd bij de resultaten per teelt h privé) in rekening gebracht.

5 ADMINISTRATIE VLIFBOEKHOUDING, WELLICHT DE BETERE, MAAR ZEKER DE EENVOUDIGSTE EN DE GOEDKOOPSTE? De overheid stimuleert deelname aan een VLIFboekhouding gedurende de eerste 5 jaren met een toelage van 4 euro voor de bespreking. Deze wordt u door de Vlaamse overheid rechtstreeks uitbetaald. Voorwaarde is uiteraard dat u deelneemt aan een VIF boekhouding bij een erkend bureau zoals en daarbij een bespreking van de uitslag krijgt. Met behulp van een eenvoudige werkmap vult u gedurende het boekjaar de aan en verkopen in evenals een aantal technische gegevens zoals geboortes, meststoffenverbruik, etc. Veel gegevens kunnen we rechtstreeks uit andere programma s zoals de BTW boekhouding halen zodat het administratieve werk tot een minimum wordt beperkt. verwerkt voor u deze gegevens tot een overzichtelijke uitslag die voldoet aan de verplichtingen van het VLIF maar ook de financieel economische leidraad voor uw bedrijf kan zijn. De kostprijs om een VLIFboekhouding bij te houden is 3 euro + BTW. De bedrijfsuitslag kan ook besproken worden door een bedrijfseconomisch consulent. Een bespreking kost eveneens 3 euro + BTW. Deze bespreking is verplicht voor de deelnemers de eerste 5 jaar maar hier staat wel een subsidie van 4 euro tegenover. U kan bovendien een bijkomende subsidie van 325 of 225 euro (5 jaar VLIF) van de overheid krijgen indien u bijkomend een milieuboekhouding bij volgt. Wij stimuleren dit ook door een korting te geven van 125 euro indien u tijdig de werkmappen VLIF en Milieu binnenbrengt zodat alles vlot kan afgewerkt worden. De kostprijs exclusief BTW voor de deelnemers VLIF is Voor de eerste 5 jaar VLIF Met bespreking VLIF Met bespreking VLIF en milieuboekhouding Na 5 jaar VLIF Zonder bespreking VLIF, zonder milieuboekhouding Zonder bespreking VLIF, met milieuboekhouding Basisprijzen 25 exclusief BTW, deze worden jaarlijks geïndexeerd. 2 euro 75 euro 3 euro 175 euro Wenst u tot slot meer informatie over de VLIFboekhouding of de Milieuboekhouding, dan kan u terecht op het telefoonnummer 7/ of bij een kantoor bij u in de buurt. BEDRIJFSECONOMISCH TEAM is als bedrijfsadviesbureau gespecialiseerd in land en tuinbouw en met meer dan 1. landbouwklanten en 25 kantoren in Vlaanderen ontegensprekelijk de belangrijkste adviseur in de sector op het vlak van accountancy, belasting, milieu en juridisch advies. Om de bedrijfseconomische begeleiding van zijn klanten verder uit te bouwen werd ook de overnamebegeleiding van Boerenbond geïntegreed binnen. Vandaag maken volgende personen deel uit van het bedrijfseconomisch team van : Michel Cuypers, Isabelle De Wispelaere, Liesbeth Huybrechts, AnneMie Meerschman, Jacky Swennen, Valère Van Schoenbeek en Marc Vergote. Ook voor expertises, bedrijfsbegeleiding, de opmaak van VLIFinformatiefiches en advies bij onteigeningen kan u bij hen terecht. Contact: tel. 7/ fax 7/ website: ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS VAN BEDRIJFSDIENSTEN PROVINCIE ANTWERPEN ADRESSEN Vaartstraat 79 EN 296 TELEFOONNUMMERS BRECHT Tel. : 3/ VAN DE KANTOREN Lintsesteenweg 27 bus 1 25 LIER Tel. : 3/ Antwerpseweg GEEL Tel. VLAAMS : 14/ BRABANT Vuurkruisenlaan 2 3 LEUVEN Mechelsesteenweg 19A 286 ST. KAT. WAVER Tel. Tel.: : 15/ 16/ Staatsbaan BEKKEVOORT (DIEST) Desmedtstraat HOOGSTRATEN Tel.: 13/ Tel. : 3/ Assesteenweg TERNAT Tel.: 2/454 Meirgorenstraat TURNHOUT Tel. : 14/ Albert Biesmanslaan HOEILAART Tel.: 2/ PROVINCIE VLAAMS BRABANT ANTWERPEN Diestsevest 14 3 LEUVEN Tel. : 16/ Vaartstraat BRECHT Tel.: 3/33 Koningin 16 Astridlaan DIEST Tel. : 13/ Lintsesteenweg bus 1 25 LIER Tel.: 3/ Brusselsesteenweg ZELLIK Tel. : 2/ Antwerpseweg GEEL Tel.: 14/ Albert Biesmanslaan 18/1 156 HOEILAART Tel. : 2/ Mechelsesteenweg A 286 ST. KAT. WAVER Tel.: 15/ PROVINCIE Desmedtstraat LIMBURG HOOGSTRATEN Tel.: 3/ Peerderbaan BREE Kempenlaan TURNHOUT Tel. : 89/ Tel.: 14/ Bampslaan HASSELT Tel. LIMBURG : 11/ Tongersesteenweg Peerderbaan BREE ST.TRUIDEN Tel. Tel.: : 11/ 89/ Achttiende Tongersesteenweg Oogstwal TONGEREN ST.TRUIDEN Tel.: : 12/ 11/ Dwarslaan Achttiende 27 Oogstwal 363 MAASMECHELEN 9 37 TONGEREN Tel. Tel.: : 89/ 12/ PROVINCIE OOSTVLAANDEREN OOSTVLAANDEREN Moorselbaan AALST Tel.: 53/78 Moorselbaan bus 1 93 AALST Tel. : 53/ Oostveldstraat EEKLO Tel.: 9/377 Stationsstraat EEKLO Tel. : 9/ Poolse Winglaan GENT Tel.: 9/243 Kortrijksesteenweg GENT Tel. : 9/ Denen LOCHRISTI Tel.: 9/337 Wortegemstraat OUDENAARDE Tel. : 55/ Wortegemstraat OUDENAARDE Tel.: 55/33 Grote Peperstraat ST.NIKLAAS Tel. : 3/ Hofstraat verd ST.NIKLAAS Tel.: 3/ PROVINCIE WESTVLAANDEREN WESTVLAANDEREN Witte Molenstraat 45 BUS 1 82 BRUGGE Tel. : 5/ Witte 4 Molenstraat bus 1 82 BRUGGE Tel.: 5/ Schoolplein 6 86 DIKSMUIDE Schoolplein 6 86 DIKSMUIDE Tel. : 51/ Tel.: 51/ Diksmuidseweg Diksmuidseweg IEPER IEPER Tel. : 57/ Tel.: 57/ Hugo Verriestlaan KORTRIJK Tel. Tel.: : 56/ Diksmuidsesteenweg ROESELARE Tel. Tel.: : 51/ Felix D Hoopstraat TIELT Tel.: : 51/ OOSTKANTONS Herbesthaler Strasse EUPEN Herbesthaler Strasse EUPEN Tel.: 87/ Tel. : 87/ Malmedyer Strasse ST. VITH Tel.: 8/28 Malmedyer 3 Strasse ST. VITH Tel. : 8/ Website: 3/25

6 . DE KRACHT VAN TOTAALADVIES. Succesvol ondernemen vraagt heel wat vaardigheden. Naast vak en mensenkennis, inzet en doorzettingsvermogen moet u ook voortdurend uw weg zien te vinden in de vele wettelijke verplichtingen en vaak nieuwe reglementeringen. U mag daarbij ook nooit de financiële gezondheid van uw onderneming uit het oog verliezen. Alleen zo kan u het maximum halen uit de mogelijkheden die zich aanbieden. UW VERTROUWEN WAARD Meer dan 15. zelfstandige ondernemers, bedrijfsleiders van KMO s, bestuurders van VZW s en zelfstandigen met een vrij beroep hebben de weg al gevonden naar het kantoor. Zij vertrouwen op hun consulent die nauwgezet hun administratie en boekhouding opvolgt en deskundig advies geeft over alle facetten van accountancy en fiscaliteit. Hij evalueert regelmatig de bedrijfsresultaten en kijkt samen met u vooruit naar de toekomst. Hiervoor staat hij voortdurend in contact met zijn collega s in alle kantoren om sectorkennis en ervaring uit te wisselen. Maar uw consulent is ook een toegangspoort naar antwoorden en oplossingen. MET KENNIS VAN ZAKEN De consulenten kunnen ook een beroep doen op de centrale studie en documentatiedienst. Daar wordt de bedrijfswetgeving in al zijn aspecten nauwgezet opgevolgd en worden onze medewerkers constant opgeleid. Ervaren juristen en andere gespecialiseerde medewerkers zoeken er elke dag naar antwoorden op de vragen van onze klanten. Voor opdrachten waar een bijzondere kennis bij komt kijken, beschikt over gespecialiseerde medewerkers: milieuadviseurs loodsen onze klanten doorheen de milieuwetgeving en bij herstructureringen, overname en samenwerkingsconstructies of zware investeringsprojecten staat een team van medewerkers klaar met veel ervaring op het vlak van bedrijfsorganisatie. ONLINE, DE eaccountant VAN Om efficiënt te werken en snel informatie uit te wisselen hebben de kantoren een bijzonder moderne ICTinfrastructuur. Zo kunnen wij u via internet toegang bieden tot het extranet Online. Hier kan u uw volledige boekhouding voeren en programma s zoals Online, ons mestberekenings en simulatiepakket en Milieu Online, onze milieuboekhouding opstarten. U kan er ook uw dossier en contactgegevens uptodate houden en een breed aanbod aan interessante informatie consulteren. Zo vormt Online voor alle klanten een bijkomend aanspreekpunt dat altijd beschikbaar en bovendien voortdurend actueel is. IN ALLE DUIDELIJKHEID Samenwerken met gebeurt in alle duidelijkheid. U maakt met uw consulent vooraf duidelijke afspraken rond takenpakket en kostprijs. Hij biedt u zijn praktische ervaring en deskundigheid en de sterke centrale ondersteuning van. Zo bent u niet alleen zeker van een betaalbare en kwalitatieve basisdienstverlening, maar kunt u ook in alle omstandigheden rekenen op echt vakkundig advies van uw consulent. Brugge Eeklo St.Niklaas Diksmuide Lochristi Tielt Gent Roeselare Aalst Ieper Kortrijk Oudenaarde Ternat Hoogstraten Brecht Turnhout Lier Geel Bree St.Kat.Waver Diest Leuven St. Truiden Tongeren Hoeilaart Eupen KANTOREN IN BELGIË St.Vith Telefoon: 7/ Fax: 7/ Website: ACCOUNTANTS BELASTINGCONSULENTEN JURIDISCH ADVISEURS MILIEUADVISEURS

Onteigeningen en bijzondere uittredingsvergoeding in land- en tuinbouw

Onteigeningen en bijzondere uittredingsvergoeding in land- en tuinbouw VOOR LAND- EN TUINBOUW Onteigeningen en bijzondere uittredingsvergoeding in land- en tuinbouw ACCOUNTANTS BELASTINGCONSULENTEN JURIDISCH ADVISEURS MILIEUADVISEURS ONTEIGENINGEN EN BIJZONDERE UITTREDINGSVERGOEDING

Nadere informatie

Een vennootschap oprichten?

Een vennootschap oprichten? VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN Een vennootschap oprichten? ACCOUNTANTS BELASTINGCONSULENTEN JURIDISCH ADVISEURS MILIEUADVISEURS EEN VENNOOTSCHAP OPRICHTEN? WAT IS EEN VENNOOTSCHAP? Een vennootschap wordt

Nadere informatie

Begrippen uit de agrarische fiscaliteit

Begrippen uit de agrarische fiscaliteit VOOR LAND- EN TUINBOUW Begrippen uit de agrarische fiscaliteit ACCOUNTANTS T BELASTINGCONSULENTEN JURIDISCH ADVISEURS MILIEUADVISEURS BEGRIPPEN UIT DE AGRARISCHE FISCALITEIT INKOMSTENBELASTING Als zelfstandige

Nadere informatie

Erfrecht en successierechten in land- en tuinbouw

Erfrecht en successierechten in land- en tuinbouw VOOR LAND- EN TUINBOUW Erfrecht en successierechten in land- en tuinbouw Op initiatief van de Landelijke Beweging ACCOUNTANTS BELASTINGCONSULENTEN JURIDISCH ADVISEURS MILIEUADVISEURS SUCCESSIERECHTEN IN

Nadere informatie

De afsluiting van de boekhouding

De afsluiting van de boekhouding VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN De afsluiting van de boekhouding ACCOUNTANTS T BELASTINGCONSULENTEN JURIDISCH ADVISEURS MILIEUADVISEURS DE AFSLUITING VAN DE BOEKHOUDING Voor heel wat ondernemingen betekent

Nadere informatie

Bedrijfseconomische boekhouding. Slimmer boeren met cijfers

Bedrijfseconomische boekhouding. Slimmer boeren met cijfers Bedrijfseconomische boekhouding Slimmer boeren met cijfers Herman Vets Boerenbond Cursus bedrijfseconomie groentetelers Roeselare & St.-Kat.-Waver, Maart 2017 INHOUD Slimmer boeren met cijfers Ook economisch

Nadere informatie

Een leidraad bij de inkomstenbelasting voor zelfstandigen

Een leidraad bij de inkomstenbelasting voor zelfstandigen VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN Een leidraad bij de inkomstenbelasting voor zelfstandigen ACCOUNTANTS T BELASTINGCONSULENTEN JURIDISCH ADVISEURS MILIEUADVISEURS PROBLEMEN KAN JE BETER VOORKOMEN Als zelfstandige

Nadere informatie

Administratie op het land- en tuinbouwbedrijf

Administratie op het land- en tuinbouwbedrijf VOOR LAND- EN TUINBOUW Administratie op het land- en tuinbouwbedrijf ACCOUNTANTS T BELASTINGCONSULENTEN JURIDISCH ADVISEURS MILIEUADVISEURS ADMINISTRATIE OP HET LAND- EN TUINBOUWBEDRIJF De papierstapel

Nadere informatie

Een overzicht van de belangrijkste milieuverplichtingen voor ondernemingen

Een overzicht van de belangrijkste milieuverplichtingen voor ondernemingen VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN Een overzicht van de belangrijkste milieuverplichtingen voor ondernemingen ACCOUNTANTS T BELASTINGCONSULENTEN JURIDISCH ADVISEURS MILIEUADVISEURS MILIEUCONSULTING: PROFESSIONELE

Nadere informatie

Nieuwe btw-regelgeving bij associaties. Stel de juiste diagnose!

Nieuwe btw-regelgeving bij associaties. Stel de juiste diagnose! Nieuwe btw-regelgeving bij associaties Stel de juiste diagnose! Inhoud i. Inleiding ii. Btw-vrijstellingen iii. Btw voor samenwerkingsverbanden iv. Kostendelend samenwerken v. Wat na vandaag? 2 i. Inleiding

Nadere informatie

Hoe organiseer ik mijn bedrijfsadministratie?

Hoe organiseer ik mijn bedrijfsadministratie? VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN Hoe organiseer ik mijn bedrijfsadministratie? ACCOUNTANTS T BELASTINGCONSULENTEN JURIDISCH ADVISEURS MILIEUADVISEURS HOE ORGANISEER IK MIJN BEDRIJFSADMINISTRATIE? De toenemende

Nadere informatie

Verkoop van producten op de hoeve

Verkoop van producten op de hoeve VOOR LAND- EN TUINBOUW Verkoop van producten op de hoeve ACCOUNTANTS BELASTINGCONSULENTEN JURIDISCH ADVISEURS MILIEUADVISEURS VERKOOP VAN PRODUCTEN OP DE HOEVE Sinds een aantal jaren bemerkt men op en

Nadere informatie

HAIO arts in opleiding. Fiscale aandachtspunten

HAIO arts in opleiding. Fiscale aandachtspunten HAIO arts in opleiding Fiscale aandachtspunten Hoeveel belastingen betalen? Belastingen? Beroepskosten Art. 49 WIB: beroepskosten zijn aftrekbaar indien: 1. gedaan of gedragen tijdens het belastbaar tijdperk

Nadere informatie

STERK MET MELK BESLISSINGEN NEMEN OP BASIS VAN BEDRIJFSECONOMISCHE KENGETALLEN.

STERK MET MELK BESLISSINGEN NEMEN OP BASIS VAN BEDRIJFSECONOMISCHE KENGETALLEN. STERK MET MELK BESLISSINGEN NEMEN OP BASIS VAN BEDRIJFSECONOMISCHE KENGETALLEN. Dirk Audenaert Consulent Rundvee Boerenbond INHOUD 1. DUURZAAMHEID : EEN VEELKLEURIG BEGRIP 2. KEN UW KOSTPRIJS 3. BEGRIPPEN

Nadere informatie

Bedrijfseconomische analyse

Bedrijfseconomische analyse 0,78125 Bedrijfseconomische analyse Melkveehouder Straatnaam 1234 AB Plaats Bedrijfseconomische analyse 2013 Uitgebracht aan: Melkveehouder Straatnaam 1234 AB Plaats klantnummer: 1234 Alle bedragen in

Nadere informatie

Fiscaliteit voor medische en paramedische beroepen. Bruno Coulembier

Fiscaliteit voor medische en paramedische beroepen. Bruno Coulembier Fiscaliteit voor medische en paramedische beroepen Bruno Coulembier SBB Kortrijk Verloop van de sessie Fiscaliteit voor medische en paramedische beroepen De fiscus, een octopus Fiscale verplichtingen voor

Nadere informatie

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012 Financieel plan Voor het bedrijf Vertegenwoordigd door Dirk Maartens Financiële planningen van januari 2010 tot december 2012 Studie gerealiseerd op 10 januari 2010 door De Heer Deckers op basis van de

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN INSTITUTIONELE HERVORMINGEN, HAVENS, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID

DE VLAAMSE MINISTER VAN INSTITUTIONELE HERVORMINGEN, HAVENS, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID Ministerieel besluit betreffende bepalingen en minimumstandaard voor de bedrijfseconomische boekhouding in de landbouw dienstig als basis voor de door de Vlaamse overheid gesteunde adviseringssystemen.

Nadere informatie

AARDAPPELEN FOCUS. van het Landbouwmonitoringsnetwerk 2015 1 INLEIDING INHOUD. 1. Inleiding 2. Aardappelteelt in Vlaanderen 3. Resultatenrekeningen

AARDAPPELEN FOCUS. van het Landbouwmonitoringsnetwerk 2015 1 INLEIDING INHOUD. 1. Inleiding 2. Aardappelteelt in Vlaanderen 3. Resultatenrekeningen FOCUS AARDAPPELEN Rentabiliteits- en kostprijsanalyse op basis van het Landbouwmonitoringsnetwerk 2015 INHOUD 1. Inleiding 2. Aardappelteelt in Vlaanderen 3. Resultatenrekeningen 3.1 Vroege aardappelen

Nadere informatie

AgroFinancieel Melkvee

AgroFinancieel Melkvee AgroFinancieel Melkvee Mts. Veehouder Koestraat 8 9999 AA Darp Bedrijfsgegevens Klantnummer: Telefoon: Adviseur: BTW boekhouding Periode: 123456 0570 664111 Dhr A.D. Viseur Alle financiële cijfers zijn

Nadere informatie

De cijfers zijn exclusief BTW en subsidie zoals toeslagrechten. De specialisatie van de melkveehouderij

De cijfers zijn exclusief BTW en subsidie zoals toeslagrechten. De specialisatie van de melkveehouderij Melkveehouderij VAC consult Een zoektocht naar een evenwichtige balans tussen groei en ontwikkeling Met het oog op de afschaffing van het melkquotum op 31 maart 2015, verandert de ondernemingsomgeving

Nadere informatie

Hoe kijkt KBC naar de financiering van een project?

Hoe kijkt KBC naar de financiering van een project? Hoe kijkt KBC naar de financiering van een project? Innovatiesteunpunt voor land- en tuinbouw Innovatiedag Kemzeke, 15 juni 2010 Linda De Smet Adviseur Land- en Tuinbouw KBC Land- en Tuinbouwcenter ltc@kbc.be

Nadere informatie

Financiële ratio s bieden een schat aan informatie

Financiële ratio s bieden een schat aan informatie Financiële ratio s bieden een schat aan informatie Ellen Vos, Innovatiesteunpunt Project ADLO Demo Groenten Tielt, 13 maart 2017 Sint-Katelijne-Waver, 14 maart 2017 Financiële ratio s De financiële toestand

Nadere informatie

Voorbeeld Melkvee 2014 Q4

Voorbeeld Melkvee 2014 Q4 Voorbeeld Melkvee Q4 BAS kwartaal 4 Inhoudsopgave Begeleidende brief Opbrengsten melkvee en veemanagement Voersaldo melkvee en voermanagement Saldo melkvee en toegerekende kosten Beschikbaar voor HARR

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM. 18 mei 2011 - Startersdag Unizo. BAERT Alfred

HARTELIJK WELKOM. 18 mei 2011 - Startersdag Unizo. BAERT Alfred HARTELIJK WELKOM 18 mei 2011 - Startersdag Unizo BAERT Alfred Het ondernemingsplan is een plan dat wordt opgesteld om vooraf het succes van de onderneming in te schatten. (max.20 blz.) Er zijn veel modellen

Nadere informatie

AgroFinancieel Melkvee

AgroFinancieel Melkvee Dhr. Veehouder Koestraat 1 9999 AA DARP Bedrijfsgegevens Klantnummer: Telefoon: 123456 0570-664111 Adviseur: A.D. Viseur BTW-boekhouding Alle financiële cijfers zijn weergegeven exclusief BTW De financiële

Nadere informatie

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88 Pagina 1/5 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

Vlaanderen is landbouw HET LANDBOUW MONITORINGS- NETWERK / LMN. Een bedrijfseconomische boekhouding voor land- en tuinbouwers

Vlaanderen is landbouw HET LANDBOUW MONITORINGS- NETWERK / LMN. Een bedrijfseconomische boekhouding voor land- en tuinbouwers Vlaanderen is landbouw HET LANDBOUW MONITORINGS- NETWERK / LMN Een bedrijfseconomische boekhouding voor land- en tuinbouwers COLOFON Datum 31/01/2015 Samenstelling Departement Landbouw en Visserij Verantwoordelijke

Nadere informatie

Jaarstukken bij de aangifte Vennootschapsbelasting. Vpb

Jaarstukken bij de aangifte Vennootschapsbelasting. Vpb VPB 83-1Z91PL 12345 2009 Jaarstukken bij de aangifte Vennootschapsbelasting 09 Vpb < Waaruit bestaan deze jaarstukken bij de aangifte? Jaarstukken bij de aangifte vennootschapsbelasting Deze jaarstukken

Nadere informatie

13/02/2012 WCOvoorbereiding Identificatie

13/02/2012 WCOvoorbereiding Identificatie Identificatiegegevens Onderneming bv Boek Kredietstraat 1 9999 Schuldegem 0800,99,138 info@ltb.be Website www.ltb.be Ondernemersnummer 0123,456,789 Zaakvoerder Nationaal nr gsm Boekhouder Erkenningsnr

Nadere informatie

Masterclass KMO-Management voor tuinbouw

Masterclass KMO-Management voor tuinbouw Masterclass KMO-Management voor tuinbouw Zit jouw bedrijf al op topsnelheid? Masterclass KMO-Management voor tuinbouw Deze masterclass vormt de upgrade die jouw bedrijfsmanagement nodig heeft. Een team

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

Toerisme Vlaanderen (TV)

Toerisme Vlaanderen (TV) Toerisme Vlaanderen (TV) BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 70.705.719 64.729.856 Immateriële vaste activa (+) 1.894.633 1.926.334 Materiële vaste activa 67.607.264 61.600.173 Terreinen

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

De ondernemende mens centraal

De ondernemende mens centraal De ondernemende mens centraal Overzicht 1: Ontwikkeling van de bedrijfsstructuur GRONDGEBRUIK (HA) Grasland 40,15 40,94 42,38 Maïsland 7,21 7,31 7,15 Overig 0,44 0,34 0,26 Totaal 47,80 48,60 49,79 MELKQUOTUM

Nadere informatie

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM BROUWERIJ LIEFMANS NV 0400.228.136 Juridische status : Faillissement Juridische vorm : NV Wontergemstraat, 42 8720 - DENTERGEM NACE code : 11050 - Vervaardiging van bier Het bedrijf komt NIET voor op de

Nadere informatie

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 5.746.738 5.872.147 Immateriële vaste activa (+) 225.133 168.349 Materiële vaste activa 5.485.599 5.669.592

Nadere informatie

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00 Financieel plan Naam: Adres: Telefoon: Email: michiel decavel bieststraat, 86, 86 8560 WEVELGEM decavele@hotmail.com Overzicht van de omzet Overzicht totale omzet Jaaromzet 187 500,00 187 500,00 187 500,00

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening JAREN AFGESLOTEN PER 31 DECEMBER Toel. 2003 2002 Herwerking 2002 Omzet 3 1 796 987 1 863 467 1 863 467 Kostprijs van verkopen 5 (1 424 481) (1 489 779) (1 489

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel)

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 23.731.281 16.557.840 Oprichtingskosten (+) 8.100 76.181 Immateriële vaste activa (+) 60.221 18.371

Nadere informatie

De heer Bouwland. Den Akker. TopKoers 2010/2011

De heer Bouwland. Den Akker. TopKoers 2010/2011 De heer Bouwland Den Akker TopKoers 2010/2011 dfgdfgfghdfgfgd INHOUDSOPGAVE VERANTWOORDING 1. STRUCTUUR 2. BESTEDING BRUTO GELDSTROOM PER HECTARE 3. BESCHIKBARE BRUTO GELDSTROOM PER HECTARE 4. OMZETANALYSE

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 : Volwassenenonderwijs

Hoofdstuk 6 : Volwassenenonderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING Hoofdstuk 6 : Volwassenenonderwijs 6.3. Basiseducatie Schooljaar 2007-2008 BASISEDUCATIE Aantal cursisten - aantal cursussen per centrum en provincie - kalenderjaar 2007-2008 Aantal

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 02/10/2013 BE 0830.513.208 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13616.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DIAMOND VAULT Naamloze vennootschap Adres: SCHUPSTRAAT Nr: 1-7 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening...

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening... Gemeente Wuustwezel Arrondissement Antwerpen Provincie Antwerpen NIS-nummer 11053 JAARREKENING 2012 JAARVERSLAG Gasthuisstraat 11 2990 Wuustwezel Tel 03 633 52 10 Fax 03 633 07 53 Ontvanger: Secretaris:

Nadere informatie

DE WAALSE LANDBOUW IN CIJFERS. Foto : DGARNE DDV

DE WAALSE LANDBOUW IN CIJFERS. Foto : DGARNE DDV NL DE WAALSE LANDBOUW IN CIJFERS Foto : DGARNE DDV 2010 2 Produktiefactoren* Aantal bedrijven 15.500 waarvan 73% voltijds Tewerkstelling 25.839 personen in de landbouwsector, namelijk 18.846 arbeidseenheden

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Gesloten Varkensbedrijven

Gesloten Varkensbedrijven Gesloten Varkensbedrijven Varkenshouderij VOF Voerstraat 10 9999 AA Biggekerke Bedrijfsgegevens Klantnummer: Telefoon: Adviseur: BTWboekhouding 12345 Alle financiële cijfers zijn weergegeven exclusief

Nadere informatie

nr. 31 van LYDIA PEETERS datum: 16 oktober 2015 aan GEERT BOURGEOIS Archeologische zones in stadskernen - Openbaar onderzoek

nr. 31 van LYDIA PEETERS datum: 16 oktober 2015 aan GEERT BOURGEOIS Archeologische zones in stadskernen - Openbaar onderzoek SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 31 van LYDIA PEETERS datum: 16 oktober 2015 aan GEERT BOURGEOIS MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED Archeologische

Nadere informatie

Stichting Gezonde Gronden - Jaarrekening 2012. 31 december 2012 31 december 2011 ACTIVA

Stichting Gezonde Gronden - Jaarrekening 2012. 31 december 2012 31 december 2011 ACTIVA 1.1 Balans per 31 december 2012 (Na resultaatbestemming) 31 december 2012 31 december 2011 ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur (1) 6.944 3.708 Vervoersmiddelen (2) 870 1.160 7.814 4.868

Nadere informatie

RENTABILITEITSANALYSE VARKENS. Vrints Goedele 26 mei 2015

RENTABILITEITSANALYSE VARKENS. Vrints Goedele 26 mei 2015 RENTABILITEITSANALYSE VARKENS Vrints Goedele 26 mei 2015 INHOUD 1. Prognose van het arbeidsinkomen 2. Economische resultaten Kostenstructuur Economische resultaten Vermeerdering Afmesting Gesloten bedrijven

Nadere informatie

Vastgoed is een bron van een kapitaalstroom met een jaarlijks debiet van vermoedelijk omtrent 1/3 BBP Vastgoed is zowel voor particulieren als voor

Vastgoed is een bron van een kapitaalstroom met een jaarlijks debiet van vermoedelijk omtrent 1/3 BBP Vastgoed is zowel voor particulieren als voor Vastgoed is een bron van een kapitaalstroom met een jaarlijks debiet van vermoedelijk omtrent 1/3 BBP Vastgoed is zowel voor particulieren als voor bedrijven vaak de grootste financiële investering ooit

Nadere informatie

Financiën op een rij

Financiën op een rij Financiën op een rij Leergang ondernemersvaardigheden Kamer van Koophandel en Greenport Arnhem Nijmegen 17 februari 2009 Fred Boersma (Tuinbouw Advies) en Bert de Vries (Rabobank Oost Betuwe) Programma

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.734.686 32.984.388 Immateriële vaste activa (+) 1.150.385 1.437.882 Materiële vaste activa 25.293.956 25.256.129

Nadere informatie

Vlaams Agrarisch Centrum Dienstencentrum

Vlaams Agrarisch Centrum Dienstencentrum Vlaams Agrarisch Centrum Dienstencentrum Productiemiddelen: grond, kapitaal, arbeid en kennis Dromen Denken Durven Doen Ik denk/hoop dat Ik weet dat Ѵ 2 1. Overname 2. Bedrijfsvormen 3. Ken je bedrijf

Nadere informatie

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Lokaal Financieel Management Praktijkgids INHOUDSOPGAVE I. Wegwijzer Woord vooraf 1 II. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Inleiding 1 II.1.1. Het actief 1. De balans vaste

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

17 oktober 2013. cvo. sectoren. in een. Accountant. Diploma. Contact

17 oktober 2013. cvo. sectoren. in een. Accountant. Diploma. Contact Academiejaar 2013-2014 17 oktober 2013 Hogeree Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen cvo PLAATSAANBIEDINGEN oktober 2013 VACATURE 2013-2014/001 Functietitel Accountant Stagiair-accountant Plaats

Nadere informatie

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 5.872.147 6.293.605 Immateriële vaste activa (+) 168.349 306.377 Materiële vaste activa 5.669.592 5.948.560

Nadere informatie

O v e r z i c h t v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e r e s u l t a t e n v a n 7 1 8 l a n d - e n t u i n b o uw b e d r i j v e n

O v e r z i c h t v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e r e s u l t a t e n v a n 7 1 8 l a n d - e n t u i n b o uw b e d r i j v e n O v e r z i c h t v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e r e s u l t a t e n v a n 7 1 8 l a n d - e n t u i n b o uw b e d r i j v e n Boekjaar 2006 L a n d b o u w m o n i t o r i n g s n e tw e r k

Nadere informatie

Module 4 Inzicht in cijfers

Module 4 Inzicht in cijfers Geleerd in vorige presentaties Module 4 Inzicht in cijfers Les 3. Begrijp de balans en stuur op kengetallen 1. Winst- en verliesrekening 2. Balans 3. Kasstroomoverzicht 4. Winst en belasting Les 3 Maak

Nadere informatie

Akkerbouwbedrijf VOF/MTS Ploegweg 1 9999AA Akkerdorp BOEKHOUDRAPPORT 2015

Akkerbouwbedrijf VOF/MTS Ploegweg 1 9999AA Akkerdorp BOEKHOUDRAPPORT 2015 Akkerbouwbedrijf VOF/MTS Ploegweg 1 9999AA Akkerdorp BOEKHOUDRAPPORT 2015 Administratiekantoor Woldendorp BV - voorbeeldrapport met fictieve bedragen INHOUDSOPGAVE I. BOEKHOUDVERSLAG A. Samenstellingsopdracht

Nadere informatie

BAS Q BAS Vleeskalveren - voorbeeldrapport

BAS Q BAS Vleeskalveren - voorbeeldrapport BAS Q - 216 BAS Vleeskalveren - voorbeeldrapport BAS Q-216 Inhoudsopgave Begeleidende brief Saldo vleeskalveren Beschikbaar voor HARR en niet toegerekende kosten Resultaat en HAR-lasten Liquiditeit en

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Rue du Congrès Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 6.293.605 6.585.630 Immateriële vaste activa (+) 306.377 277.808 Materiële vaste activa 5.948.560 6.227.800

Nadere informatie

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45%

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45% FINANCIEEL PLAN opstart 1. PROGNOSE RESULTATENREKENING Cijfers in euro Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 BEDRIJFSOPBRENGSTEN 291.500 327.530 448.381 493.094 542.276 Omzet 290.000 326.000 446.820 491.502

Nadere informatie

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Nr. I 0454.423.323 I VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA....... 20/28 467.243,35 526.129,30 Oprichtingskosten.......................

Nadere informatie

VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa (+)

VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa (+) Toerisme Vlaanderen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 64.729.856 62.208.855 Immateriële vaste activa (+) 1.926.334 1.688.758 Materiële vaste activa 61.600.173 59.317.394 Terreinen en gebouwen

Nadere informatie

de boekhoudkundige verwerking van een economische cyclus: van start, via aan- en verkoop naar het einde van het jaar door Hendrik Claessens

de boekhoudkundige verwerking van een economische cyclus: van start, via aan- en verkoop naar het einde van het jaar door Hendrik Claessens de boekhoudkundige verwerking van een economische cyclus: van start, via aan- en verkoop naar het einde van het jaar door Hendrik laessens Opgave We starten met een onderneming gespecialiseerd in computermateriaal.

Nadere informatie

Geniet in alle rust van je baby.

Geniet in alle rust van je baby. Geniet in alle rust van je baby. Volle Maan. De dienst kraamzorg van Familiehulp. Kraamzorg Volle Maan. Extra thuiszorg voor jou en je baby. Ben je in blijde verwachting? Of ben je net de trotse ouder

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5

Inhoudsopgave. Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Inhoudsopgave Jaarrekening Pagina Balans per 31 december 2014 2 Winst- en verliesrekening over 2014 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op de balans per 31 december 2014 7 Toelichting

Nadere informatie

Bespreking Kostprijs 2006

Bespreking Kostprijs 2006 Bespreking Kostprijs 2006 i.s.m. Wim Govaerts Nick van Eeckeren (Louis Bolk Instituut) Jan Verkaik (Animal Sciences Group Wageningen UR) Eric van Dijken Van Dijken Bedrijfsadvies Vooraf Wie is Eric van

Nadere informatie

Doelgerichte toekomstplanning voor Zelfstandigen, KMO s en Vrije Beroepen. UITNODIGING infoavonden. Eindeloopbaan. ...en wat nu? Een initiatief van

Doelgerichte toekomstplanning voor Zelfstandigen, KMO s en Vrije Beroepen. UITNODIGING infoavonden. Eindeloopbaan. ...en wat nu? Een initiatief van Doelgerichte toekomstplanning voor Zelfstandigen, KMO s en Vrije Beroepen UITNODIGING infoavonden Eindeloopbaan...en wat nu? Een initiatief van met de steun en medewerking van Eindeloopbaan... en wat Haal

Nadere informatie

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45 IMELDAZIEKENHUIS ACTIVA Codering Boekjaar Voorgaand boekjaar 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA 20/28 90.018.468,84 93.315.397,83 I. Oprichtingskosten 20 311.038,94 462.863,45 II. Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Born in Africa Vereniging zonder winstoogmerk Adres: ROBERT DALECHAMPLAAN Nr: 7 Bus: Postnummer: 1200 Gemeente: Sint-Lambrechts-Woluwe Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Congresstraat Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 Nota RBR auteur a 66 55 dossier 20150331_financieelverslag bestand 31 maart 2015 Datu m Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 1 Situering Door de invoering van de programmawet van

Nadere informatie

Financiële gevolgen van (sprong)investeringen Kostprijs!! Remie Fiscaal Juridisch Bedrijfseconomisch Adviesbureau www.remie.nl

Financiële gevolgen van (sprong)investeringen Kostprijs!! Remie Fiscaal Juridisch Bedrijfseconomisch Adviesbureau www.remie.nl Financiële gevolgen van (sprong)investeringen Kostprijs!! Remie Fiscaal Juridisch Bedrijfseconomisch Adviesbureau www.remie.nl Bart Voet HAS (Bedrijfskunde) -> Universiteit (Rechten) 1998 Accountantskantoor

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 32.724.128 32.734.686 Immateriële vaste activa (+) 1.103.982 1.150.385 Materiële vaste activa 27.209.152 25.293.956

Nadere informatie

ALGEMENE ECONOMIE /05

ALGEMENE ECONOMIE /05 HBO Algemene economie Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 Producenten: indeling M Bedrijven kunnen ingedeeld worden naar sector: F marktsector: G primaire sector:

Nadere informatie

Infosessie «Hoe breng ik mijn beroepskosten in?»

Infosessie «Hoe breng ik mijn beroepskosten in?» Infosessie «Hoe breng ik mijn beroepskosten in?» Aandachtspunten voor een goed financieel en fiscaal beleid Spreker : Joost Deldycke Jurist-vennoot AANDACHTSPUNTEN BOEKHOUDING AFTREKBARE KOSTEN PERSONENBELASTING

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

DEPARTEMENT LANDBOUW & VISSERIJ

DEPARTEMENT LANDBOUW & VISSERIJ v.u. Jules Van Liefferinge depotnr. D/2015/3241/316 www.vlaanderen.be/landbouw DEPARTEMENT LANDBOUW & VISSERIJ PRODUCTIEWAARDE, MILJOEN EURO, 2014 overige 167 223 325 512 602 1.460 844 712 355 179 102

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 per 31/12/2014

JAARREKENING 2014 per 31/12/2014 @Transvaal VZW Transvaalstraat 15 26 BERCHEM B.T.W.: n.b. R.P.R. 832.645.3 JAARREKENING 214 per 31/12/214 Inhoud: 1. Balans 2. Resultatenrekening 3. Specificatie investeringen & afschrijvingen BALANS &

Nadere informatie

OPLEIDINGSAANBOD. Starterscursussen. (Behaal het statuut land- of tuinbouwer, vroegere B-cursus)

OPLEIDINGSAANBOD. Starterscursussen. (Behaal het statuut land- of tuinbouwer, vroegere B-cursus) OPLEIDINGSAANBOD Starterscursussen (Behaal het statuut land- of tuinbouwer, vroegere B-cursus) De starterscursussen verlopen i.s.m. en Starterscursus Denk je eraan om een land- of tuinbouwbedrijf op te

Nadere informatie

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 BALANS VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingkosten 20 I Immateriële vaste activa 21 Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en

Nadere informatie

Boekhouding. boekhouding 1

Boekhouding. boekhouding 1 Boekhouding boekhouding 1 Welke boekhouding? Natuurlijke personen - werknemers kunstenaars - zelfstandigen Feitelijke vereniging Handelsvennootschappen VZW s boekhouding 2 Werknemer kunstenaar Geen boekhoudverplichting

Nadere informatie

Crelan Vertrouwensindex Land- en tuinbouwsector 2015

Crelan Vertrouwensindex Land- en tuinbouwsector 2015 Crelan Vertrouwensindex Land- en tuinbouwsector 2015 Belangrijkste resultaten Het vertrouwen van de landbouwers daalt in België, vooral in de melkveesector. De evaluatie van het financieel resultaat loopt

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 07.11.2007 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 07.11.2007 BELGISCH STAATSBLAD 56601 Vlaamse minister van Werkgelegenheid bij besluit van 10 mei 2007 ingestemd met de overdracht van de erkenning om de activiteit als bureau voor private arbeidsbemiddeling met inbegrip van uitzendactiviteiten

Nadere informatie

Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn

Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 1.173.822.917 1.164.780.320 Oprichtingskosten 1.199.870 1.342.246 Immateriële vaste activa 1.369.555 1.949.407

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Naar School in Haiti

Jaarrekening. Stichting Naar School in Haiti Jaarrekening 2008 Inhoudsopgave 1. Balans 2. Verlies- en winstrekening 3. Toelichting balans 4. Toelichting verlies- en winstrekening 5. Resultaatbestemming 6. Afschrijvingen 7. Recapitulatie omzetbelasting

Nadere informatie