Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp"

Transcriptie

1 Auteur Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/ (AOIF 17/2008). AFTREKBARE BESTEDING. Aftrek voor enige eigen woning. INTEREST VAN EEN HYPOTHECAIRE LENING. Gewone interestaftrek. LANGE TERMIJNSPAREN. Kapitaalaflossing van een hypothecaire lening. Premie van een individuele levensverzekering. PERSONENBELASTING. Aftrekbare besteding. Lange termijnsparen. Aftrek voor enige en eigen woning - Gewone interestaftrek - Belastingvermindering voor het lange termijnsparen - Financiering van de kosten en belastingen die rechtstreeks verband houden met het verwerven of het behouden van een woning - Basisattest en betalingsattesten Datum 16 mei 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom, die toebehoren aan bepaalde betrokkenen, en dat er u geen recht wordt verleend op die desbetreffende rechten. M&D Seminars wil u met dit document de nodige informatie verstrekken, zonder dat de in dit document vervatte informatie bedoeld kan worden als een advies. Bijgevolg geeft M&D Seminars geen garanties dat de informatie die dit document bevat, foutloos is, zodat u dit document en de inhoud ervan op eigen risico gebruikt. M&D Seminars, noch enige van haar directieleden, aandeelhouders of bedienden zijn aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook betreffende het gebruik van dit document en van haar inhoud. M&D Seminars M&D CONSULT BVBA Eikelstraat DE PINTE Tel. 09/ Fax 09/

2 Circulaire nr. Ci.RH.26/ (AOIF 17/2008) dd AFTREKBARE BESTEDING Aftrek voor enige eigen woning INTEREST VAN EEN HYPOTHECAIRE LENING Gewone interestaftrek LANGE TERMIJNSPAREN Kapitaalaflossing van een hypothecaire lening Premie van een individuele levensverzekering PERSONENBELASTING Aftrekbare besteding Lange termijnsparen Aftrek voor enige en eigen woning - Gewone interestaftrek - Belastingvermindering voor het lange termijnsparen - Financiering van de kosten en belastingen die rechtstreeks verband houden met het verwerven of het behouden van een woning - Basisattest en betalingsattesten De hierna vermelde vertaling van brief wordt gericht aan alle ambtenaren voor kennisgeving en naricht. Voor de administrateur Kleine en Middelgrote Ondernemingen : De Directeur, S. QUINTENS Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 11 maart 2008 BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit, sector directe belastingen correspondentieadres North Galaxy - bus 25 Koning Albert II-laan BRUSSEL

3 Centrale diensten uw van 4 januari 2007 uw kenmerk ons kenmerk Ci.RH.26/ bijlage(n) Inkomstenbelastingen. Aftrek voor enige en eigen woning. Gewone interestaftrek. Belastingvermindering voor het lange termijnsparen. Financiering van de kosten en belastingen die rechtstreeks zijn verbonden met het verwerven of het behouden van een woning. Mevrouw, Met uw schrijven van 4 januari 2007 wenst u te vernemen of de uitgaven (interesten en kapitaalaflossingen) die betrekking hebben op het deel van een hypothecaire lening die heeft gediend voor het financieren van de hierna vermelde kosten en belastingen, in aanmerking kunnen komen voor de aftrek voor enige en eigen woning, vermeld in artikel 104, 9 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) : 1. de registratierechten; 2. de BTW; 3. de hypotheekkosten; 4. de notariskosten. Aansluitend daarbij wenst u te vernemen of dat deel van de lening en de uitgaven die daarop betrekking hebben mogen worden vermeld respectievelijk op het éénmalig basisattest en op het jaarlijks betalingsattest waarvan de officiële modellen zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 9 november 2006 (zie bladzijden tot 60075). Anderzijds wenst u te vernemen of voormelde uitgaven van een hypothecaire lening die geen recht geeft op de aftrek voor enige en eigen woning zoals is bedoeld in artikel 104, 9, WIB 92, (ofwel ingevolge toepassing van artikel 526, WIB 92, ofwel omdat alle vereiste voorwaarden ter zake niet zijn vervuld) recht kunnen geven op, enerzijds de belastingvermindering voor het lange termijnsparen, vermeld in artikel 145/1, 3, WIB 92, wat de kapitaalaflossingen betreft en anderzijds, op de gewone interestaftrek, vermeld in artikel 14, eerste alinea, 1, WIB 92, wat de interesten betreft. In dat verband heb ik de eer u het volgende mee te delen.

4 1. DE HYPOTHECAIRE LENING GEEFT RECHT OP DE AFTREK VOOR ENIGE EN EIGEN WONING, VERMELD IN ARTIKEL 104, 9, WIB 92 Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de financiering van de bijkomende kosten en belastingen die rechtstreeks verband houden met het verwerven of behouden van een in artikel 12, 3, WIB 92, bedoelde woning, en de financiering van andere kosten en belastingen, zoals inzonderheid de kosten en belastingen die betrekking hebben op het sluiten van de hypothecaire lening. A. Financiering van de bijkomende kosten en belastingen die rechtstreeks verband houden met het verwerven of het behouden van de in artikel 12, 3, WIB 92, bedoelde woning Ter zake betreft het de bijkomende kosten en belastingen die rechtstreeks verband houden met de aankoop, de bouw of de gehele of gedeeltelijke vernieuwing van een in artikel 12, 3, WIB 92, bedoelde woning. Zo zijn inzonderheid bedoeld de registratierechten evenals de notariële erelonen en kosten in de mate dat die kosten en rechten verband houden met de eigenlijke verwerving van de woning. De verschuldigde BTW naar aanleiding van de aankoop van een nieuwe woning, de bouw of vernieuwing van een woning, is eveneens bedoeld. Zijn hier daarentegen uitdrukkelijk uitgesloten, de bijkomende kosten en belastingen die betrekking hebben op de eigenlijke hypothecaire lening. Het betreft voornamelijk de hypotheekkosten, de bankkosten, het gedeelte van de notariële erelonen en kosten dat betrekking heeft op de opmaak van de akte van de hypothecaire lening, evenals de registratierechten, in de mate dat ze betrekking hebben op het sluiten van de hypothecaire lening. In dat verband mag het deel van een hypothecaire lening dat heeft gediend voor het financieren van voormelde kosten en belastingen die rechtstreeks betrekking hebben op de aankoop, de bouw en de gehele of gedeeltelijke vernieuwing van een in artikel 12, 3, WIB 92, bedoelde woning, worden geacht specifiek te zijn gesloten om een in artikel 12, 3, WIB 92, bedoelde enige woning te verwerven of te behouden. Hieruit volgt dat de bedragen die hebben gediend voor het aflossen en het wedersamenstellen van dat deel van de hypothecaire lening evenals de daarop betrekking hebbende interesten, recht kunnen geven op de aftrek voor enige en eigen woning, vermeld in artikel 104, 9, WIB 92, voor zover alle andere voorwaarden ter zake zijn vervuld. Dat deel van de hypothecaire lening mag dus worden vermeld in rubriek 5 van het basisattest van de hypothecaire lening en van het betalingsattest van de hypothecaire lening, terwijl de daarop

5 betrekking hebbende kapitaalaflossingen en interesten mogen worden vermeld in rubriek 6 van het betalingsattest van de hypothecaire lening. Anderzijds vormt het feit dat een in artikel 104, 9, WIB 92, bedoeld individueel levensverzekeringscontract eveneens dient voor het wedersamenstellen of het waarborgen van voormeld deel van de hypothecaire lening op zich geen belemmering voor de voorwaarde dat dit individueel levensverzekeringscontract uitsluitend moet dienen voor het waarborgen of het wedersamenstellen van een hypothecaire lening die specifiek is gesloten om een in artikel 12, 3, WIB 92, bedoelde enige woning te verwerven of te behouden. Hieruit volgt dat het totaal bedrag van de bijdragen van die individuele levensverzekering (dus met inbegrip van het deel van de bijdragen van die individuele levensverzekering dat betrekking heeft op het deel van de hypothecaire lening dat heeft gediend voor het financieren van de hiervoor vermelde kosten en belastingen die rechtstreeks verband houden met de aankoop, bouw en gehele of gedeeltelijke vernieuwing van de in artikel 12, 3, WIB 92, bedoelde woning), recht kan geven op de aftrek voor enige en eigen woning, vermeld in artikel 104, 9, WIB 92, voor zover dat levensverzekeringscontract niet eveneens dient voor het waarborgen of het wedersamenstellen van het deel van de hypothecaire lening dat heeft gediend voor het financieren van de bijkomende kosten en belastingen die niet rechtstreeks verband houden met het verwerven of het behouden van de in artikel 12, 3, WIB 92, bedoelde woning (zie punt B hierna) en voor zover uiteraard alle overige voorwaarden ter zake zijn vervuld. Indien de bijdragen van de individuele levensverzekering recht kunnen geven op de aftrek voor enige en eigen woning, vermeld in artikel 104, 9, WIB 92, moet het totaal verzekerde bedrag worden vermeld in rubriek 7 van de basis- en betalingsattesten van de individuele levensverzekering, terwijl het totale bedrag van de premies die op die individuele levensverzekering betrekking hebben mag worden vermeld in de rubriek 8 van het betalingsattest van de individuele levensverzekering. In het geval dat het levensverzekeringscontract eveneens zou dienen voor het wedersamenstellen of het waarborgen van het deel van de hypothecaire lening dat heeft gediend voor het financieren van de bijkomende kosten en belastingen die niet rechtstreeks verband houden met het verwerven of het behouden van een in artikel 12, 3, WIB 92, bedoelde woning (zie punt B hierna), mag voor dat verzekeringscontract slechts een éénmalig basisattest en een jaarlijks betalingsattest worden uitgereikt indien de bijdragen van dat contract recht zouden kunnen geven op de belastingvermindering voor het lange termijnsparen, vermeld in de artikelen 145/1, 2 en 145/4, WIB

6 92. In dat geval mag het totaal verzekerd bedrag worden vermeld in rubriek 7 van het basisattest en de betalingsattesten van de individuele levensverzekering, terwijl het totaal bedrag van de premies die op die individuele levensverzekering betrekking hebben mag worden vermeld in rubriek 8 van het betalingsattest van de individuele levensverzekering. B. Financiering van de bijkomende kosten en belastingen die niet rechtstreeks verband houden met het verwerven of behouden van de in artikel 12, 3, WIB 92, bedoelde woning Hier zijn inzonderheid bedoeld de bijkomende kosten en belastingen die verband houden met de eigenlijke hypothecaire lening. Het betreft voornamelijk de hypotheekkosten, de bankkosten, het deel van de notariële erelonen en kosten dat verband houdt met de opmaak van de akte van de hypothecaire lening, evenals de registratierechten, in de mate dat die rechten verband houden met het sluiten van de hypothecaire lening. In dat verband mag het deel van een hypothecaire lening dat heeft gediend voor het financieren van de kosten en belastingen die niet rechtstreeks betrekking hebben op de aankoop, de bouw en de gehele of gedeeltelijke vernieuwing van een in artikel 12, 3, WIB 92, bedoelde woning (zoals inzonderheid de kosten en rechten, bedoeld in de voorgaande alinea) niet worden geacht specifiek te zijn gesloten voor het verwerven of het behouden van een in artikel 12, 3, WIB 92, bedoelde enige woning. Hieruit volgt dat de bedragen die hebben gediend voor het aflossen en het wedersamenstellen van dat deel van de hypothecaire lening evenals de daarop betrekking hebbende interesten, geen recht kunnen geven op de aftrek voor enige en eigen woning, vermeld in artikel 104, 9, WIB 92. In dat geval mag het deel van de lening dat niet wordt geacht specifiek te zijn gesloten voor het verwerven of het behouden van de in artikel 12, 3, WIB 92, bedoelde enige woning, niet worden vermeld op het basisattest, noch op het betalingsattest van de hypothecaire lening. Aansluitend daarbij mag het deel van de uitgaven van de hypothecaire lening dat verband houdt met dat deel niet worden vermeld op het betalingsattest van de hypothecaire lening. Anderzijds mag een individueel levensverzekeringscontract dat dient voor het wedersamenstellen of het waarborgen van zowel het hiervoor bedoelde deel van een hypothecaire lening (dat niet wordt geacht specifiek te zijn gesloten voor het verwerven of het behouden van de in artikel 12, 3, WIB 92, bedoelde enige woning) als het andere deel van die hypothecaire lening (dat wordt geacht specifiek te zijn gesloten voor het verwerven of het behouden van de in artikel 12,

7 3, WIB 92, bedoelde enige woning), niet in aanmerking worden genomen als een verzekering die uitsluitend dient voor het wedersamenstellen of het waarborgen van een hypothecaire lening die specifiek is gesloten voor het verwerven of het behouden van een in artikel 12, 3, WIB 92, bedoelde enige woning, zodat het totaal van de bijdragen die in uitvoering van dat levensverzekeringscontract zijn betaald, geen recht geven op de aftrek voor enige en eigen woning, vermeld in artikel 104, 9, WIB 92. In dat geval mag voor dat verzekeringscontract slechts een éénmalig basisattest en het jaarlijks betalingsattest worden uitgereikt indien de bijdragen van dat contract recht geven op de belastingvermindering voor het lange termijnsparen, vermeld in de artikelen 145/1, 2 en 145/4, WIB 92. Het totaal verzekerde bedrag mag in voorkomend geval worden vermeld in de rubriek 7 van de basis- en betalingsattesten van de individuele levensverzekering, terwijl het totale bedrag van de premies die op die levensverzekering betrekking hebben mogen worden vermeld in de rubriek 8 van het betalingsattest van de individuele levensverzekering. 2. DE HYPOTHECAIRE LENING GEEFT GEEN RECHT OP DE AFTREK VOOR ENIGE EN EIGEN WONING, VERMELD IN ARTIKEL 104, 9, WIB 92 Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen de gewone interestaftrek, vermeld in artikel 14, eerste alinea, 1, WIB 92, en de belastingvermindering voor het lange termijnsparen, vermeld in artikel 145/1, 2 en 3, WIB 92. Wat betreft de gewone interestaftrek, vermeld in artikel 14, eerste alinea, 1, WIB 92 Er moet eveneens een onderscheid worden gemaakt tussen de financiering van bijkomende kosten en belastingen die rechtstreeks verband houden met het verwerven of het behouden van een woning en de financiering van andere kosten en belastingen, zoals inzonderheid de kosten en belastingen die verband houden met het sluiten van de hypothecaire lening. A. Financiering van bijkomende kosten en belastingen die rechtstreeks verband houden met het verwerven of het behouden van een woning Ter zake betreft het de bijkomende kosten en belastingen die rechtstreeks verband houden met de aankoop, de bouw, de verbouwing, de vernieuwing of de verbetering van een woning. Zo zijn inzonderheid bedoeld de registratierechten evenals de notariële

8 erelonen en kosten in de mate dat die kosten en rechten verband houden met de eigenlijke verwerving van de woning. De verschuldigde BTW naar aanleiding van de aankoop van een nieuwe woning, de bouw, de verbouwing, de vernieuwing of verbetering van een woning, is eveneens bedoeld. Zijn hier daarentegen uitdrukkelijk uitgesloten, de bijkomende kosten en belastingen die betrekking hebben op de eigenlijke hypothecaire lening. Het betreft voornamelijk de hypotheekkosten, de bankkosten, het gedeelte van de notariële erelonen en kosten dat betrekking heeft op de opmaak van de akte van de hypothecaire lening, evenals de registratierechten, in de mate dat ze betrekking hebben op het sluiten van de hypothecaire lening. In dat verband mag het deel van een hypothecaire lening dat heeft gediend voor het financieren van voormelde kosten en belastingen die rechtstreeks betrekking hebben op de aankoop, de bouw, de verbouwing, de vernieuwing of de verbetering van een woning, worden geacht specifiek te zijn gesloten om een woning te verwerven of te behouden. Hieruit volgt dat de interesten die op dat deel van de hypothecaire lening betrekking hebben recht kunnen geven op de gewone interestaftrek, vermeld in artikel 14, eerste alinea, 1, WIB 92. Voor zover de betalingen die zijn aangewend voor de aflossing of wedersamenstelling van een hypothecaire lening recht geven op de belastingvermindering voor het lange termijnsparen, vermeld in de artikelen 145/1, 3 en 145/5, WIB 92, mag in rubriek 5 van het basisattest van de hypothecaire lening evenals van het betalingsattest van de hypothecaire lening het voormelde deel van de hypothecaire lening worden opgenomen, terwijl in rubriek 6 van het betalingsattest van de hypothecaire lening de daarmee verband houdende interesten mogen worden opgenomen. B. Financiering van de bijkomende kosten en belastingen die niet rechtstreeks verband houden met het verwerven of het behouden van een woning Hier zijn inzonderheid bedoeld de bijkomende kosten en belastingen die verband houden met de eigenlijke hypothecaire lening. Het betreft voornamelijk de hypotheekkosten, de bankkosten, het deel van de notariële erelonen en kosten dat verband houdt met de opmaak van de akte van de hypothecaire lening, evenals de registratierechten, in de mate dat die rechten verband houden met het sluiten van de hypothecaire lening. In dat verband mag het deel van een hypothecaire lening dat heeft gediend voor het financieren van de kosten en belastingen die niet rechtstreeks betrekking hebben op de aankoop, de bouw, de

9 verbouwing, de vernieuwing of de verbetering van een woning (zoals inzonderheid de kosten en rechten bedoeld in de vorige alinea), niet worden geacht specifiek te zijn gesloten om een woning te verwerven of te behouden. Hieruit volgt dat de interesten die op dat deel van de hypothecaire lening betrekking hebben, geen recht geven op de gewone interestaftrek, vermeld in artikel 14, eerste alinea, 1, WIB 92. Anderzijds mag dat deel van de hypothecaire lening niet worden vermeld op het basisattest, noch op het betalingsattest van de hypothecaire lening. Het deel van de interesten van de hypothecaire lening dat op dat deel betrekking heeft mag niet worden vermeld op het betalingsattest van de hypothecaire lening. Wat betreft de belastingvermindering voor het lange termijnsparen, vermeld in artikel 145/1, 2 en 3, WIB 92 De principes die zijn uiteengezet in punten 1, A, 1e tot 3e alinea, B, 1e tot 3e alinea hiervoor, zijn mutatis mutandis eveneens van toepassing, wat betreft de kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen die zijn gesloten voor het verwerven, bouwen of verbouwen van een woning. Voor zover aan alle voorwaarden ter zake is voldaan, kunnen de premies van een individuele levensverzekering die dient voor het waarborgen of het wedersamenstellen van een lening die is gesloten voor een woning, maar die niet in aanmerking komen voor de aftrek voor enige en eigen woning, in aanmerking komen voor de belastingvermindering voor het lange termijnsparen. Het totaal verzekerde bedrag mag worden vermeld in de rubriek 7 van het basisattest en het totale bedrag van de premies mag worden vermeld in rubriek 8 van het betalingsattest, ongeacht of de lening al dan niet heeft gediend voor het financieren van de kosten of belastingen die niet rechtstreeks betrekking hebben op het verwerven, bouwen, enz. van de woning. Hoogachtend, Voor de administrateur Kleine en Middelgrote Ondernemingen, (w.g.) Stany Quintens Directeur

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën http://minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/586.459 (AOIF 43/2007). Aftrek voor enige woning. Belastingvermindering voor het lange termijnsparen. Kapitaalaflossing

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling FOD FINANCIËN Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.241/575.580 (AOIF 33/2007). Bericht aan de vennootschappen.. Zelfstandige bedrijfsleider. Sociaal voordeel aan het personeel.. Voordeel van alle

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.241/567.657 (AOIF 7/2008). BEROEPSINKOMEN. Anciënniteitspremie. Bezoldiging. Sociaal voordeel. Vrijgesteld inkomen.

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur FOD Financiën Onderwerp 19 vragen en antwoorden omtrent de fiscale aftrek voor de enige eigen woning Datum februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Raad van de Europese Unie Onderwerp Verordening (EG) nr. 4/2009 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën Onderwerp Voorafgaande beslissing 400.374. Interest. Afkoopwaarde. Kapitaal. Levensverzekering. Beleggingsfonds. Datum 21 april 2005 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Auteur FOD FINANCIËN. Onderwerp

Auteur FOD FINANCIËN.  Onderwerp Auteur FOD FINANCIËN http://minfin.fgov.be/portail1/nl/cadrenl.htm Onderwerp Een huurcontract laten registreren een makkelijk te vervullen verplichting. Gewijzigde wetgeving Datum 2007 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. De sociale verzekering voor zelfstandigen, in geval van faillissement. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. De sociale verzekering voor zelfstandigen, in geval van faillissement. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp De sociale verzekering voor zelfstandigen, in geval van faillissement Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Cel voor Financiële Informatieverwerking Onderwerp Toelichtingsnota bestemd voor advocaten Datum 24 maart 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Deloitte Fiduciaire www.deloitte.com Onderwerp Verloningsoptimalisaties Datum December 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling FOD FINANCIËN Onderwerp Voorafgaande beslissing nr. 700.096. Personenbelasting.Vrijgesteld inkomen. Sociaal voordeel aan het personeel. Thuisoppas van zieke kinderen. Beroepskosten. Niet-aftrekbare

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Anatocisme. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Anatocisme. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Anatocisme Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën Onderwerp Circulaire nr. 16/2006. Levensverzekeringen - Echtgenoten gehuwd onder een stelsel van gemeenschap van goederen. Datum 31 juli 2006 Copyright and

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling M&D Seminars Onderwerp Studiedag beleggingsverzekeringen - meerkeuzevragenlijst Datum 18 september 2001 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH 241/605.665 (AOIF 55/2010). Personenbelasting. Onderhoudsuitkering. Voorwaarde van aftrekbaarheid van een

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Marc Joostens - manager Jean-Marc Cambien - senior manager Ine Lejeune - vennoot E-business services PricewaterhouseCoopers Onderwerp Nieuwigheden inzake facturering: de Europese BTW-Richtlijn is

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur My Lawyer Info Monard-D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De betaling van loon Datum 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Sinds 1 april ouderschapsverlof voor kinderen tot 12 jaar Datum 03 april 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in volledig akkoord. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in volledig akkoord. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Echtscheiding in volledig akkoord Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting Circulaire AAFisc Nr. 6/2015 (nr. Ci.RH.331/633.998) dd. 03.02.2015 Personenbelasting Bijzondere

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Startbaanverplichting kan verlicht worden door het aanbieden van stageplaatsen Datum 5 maart 2010 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Ministerie van Justitie Onderwerp Wet betreffende de certificatie van effecten uitgegeven door handelsvennootschappen. Datum 15 juli 1998 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. Onderwerp. Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve.  Onderwerp. Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld.

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld. Verduidelijkingen omtrent de voorwaarden waaraan in 2014 gesloten leningen moeten voldoen, om in aanmerking te kunnen komen voor de gewestelijke belastingvermindering voor enige woning (woonbonus) Vanaf

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Bewijs. Strafzaken. Bewijsvoering. Onrechtmatig verkregen bewijs. Toelaatbaarheid. Beoordeling door de rechter Datum 23 maart 2004 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Scheepvaart. Averijregeling. Aard. Hypothecaire schuldeiser. Rechten Datum 29 september 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Stefan Nerinckx Onderwerp Het toepasselijk recht op verbintenissen voortvloeiend uit (internationale) arbeidsovereenkomsten: een nieuwe Europese verordening in de maak? Datum april 2005 Copyright

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Fiscaal recht. Tijdelijke handelsvennootschap. Geen rechtspersoonlijkheid. Geen vestiging van gemeentebelasting Datum 14 februari 2008 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling De Staatssecretaris van Financiën Onderwerp Nota van Toelichting bij het Besluit tot wijziging van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 in verband met de samenloop met het belastingverdrag

Nadere informatie

Auteur. Bernard Waûters. Onderwerp. Dit is een uittreksel uit het boek:

Auteur. Bernard Waûters. Onderwerp. Dit is een uittreksel uit het boek: Auteur Bernard Waûters Onderwerp Dit is een uittreksel uit het boek: "Aandelen en echtscheiding" Jaar: 2000 Auteur: B. Waûters ISBN: 90 6215 725 4 Volume: 588 p. Prijs: 3.950 BEF (97,92 EUR) Uitgeverij:

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp Gebruik van software. Licentie. B.S.A Datum 3 februari 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Arbeidsrechtbank Brugge Onderwerp Handvest van de sociaal verzekerde. Beroepsziekten Datum 01 februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Auteur. Bureau voor Belgische Zaken. Onderwerp. Copyright and disclaimer

Auteur. Bureau voor Belgische Zaken. Onderwerp. Copyright and disclaimer Auteur Bureau voor Belgische Zaken Onderwerp Sociale verzekeringen voor personen die wonen in België wonen en een uitkering uit Nederland ontvangen Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Bureau voor Belgische Zaken Onderwerp Sociale verzekeringen in Nederland voor in België gevestigde werkgevers Datum juli 2001 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Hilde Laga Hoofddocent KULeuven Advocaat Laga, Leterme & Vennoten Onderwerp Het nieuwe wetboek van vennootschappen wijzigingen voor de praktijk van de algemene vergadering Datum 2001 Copyright and

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Rijksdienst voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen Onderwerp Aanvullende pensioenen voor zelfstandigen. Datum 22 december 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Feitelijke scheiding. Vermoeden van toerekenbaarheid. Omkering Datum 22 december 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Lawyers HRM Public Sector www.lydian.be Onderwerp Hervorming financiering pensioenen vastbenoemde ambtenaren op lokaal vlak Datum 24 november 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Jaarlijkse vakantie - Vakantiegeld - Bedienden - Veranderlijk loon - Enkel en dubbel vakantiegeld - Berekening - Art. 39, K.B. 30 maart 1967 Datum 15 januari 1996 Copyright

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp Sociaal verhuren kan bijzonder interessant zijn Datum 13 juli 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in gemeen akkoord. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in gemeen akkoord. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Echtscheiding in gemeen akkoord Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief 124 www.moorestephens.be Onderwerp De -aftrek op uw smartphone, laptop en andere gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen gebeurt voortaan op basis van het werkelijke beroepsgebruik

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Loyens & Loeff Employment, Compensation & Benefits and Pensions www.loyensloeff.com Onderwerp De wetten op de indexsprong en de loonnorm zijn gepubliceerd. Waarover gaan zij nu concreet? Datum

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci. RH 331/598.621 (AOIF 37/2010). Personenbelasting. Kind ten laste. Alleenstaande belastingplichtige met kind.

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement, Faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord - Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Verbintenissen - Schuldvordering - Aangifte Gevolg -

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian regulatory www.lydian.be Onderwerp Grondwettelijk Hof ziet geen discriminatie in beperken tussenkomst bij opmaak schattingsverslagen voor lokale besturen tot erkende landmeter-experten.

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën.  Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire AFZ/INTERN.IB.2006/0549. Belasting van niet-inwoners Vennootschappen. Vennootschapsbelasting. Dividend. Definitief belast

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Paul Van Eesbeeck Luc Vereycken Onderwerp De nieuwe vastgoedfiscaliteit anno 2005. Quid mede-eigendom echtgenoten? Datum april 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Onderwerp Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 Afdeling 3. Belastingvermindering voor de eigen woning Datum 24 oktober 2014 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Alain Claes Onderwerp De nabije toekomst: derde Europese antwitwasrichtlijn Datum Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp De investeringsreserve: terug van nooit weggeweest Datum 11 mei 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens www.moorestephens.be Onderwerp De financiering van vastgoed via uw I.P.T.-verzekering kan u mooie voordelen opleveren Datum 9 november 2012 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Overeenkomst - Bestanddelen - Toestemming - Gebrek - Geweld - Morele dwang - Gebrekkige wil - Voorwaarde - Artt. 1109 en 1112, BW Datum 23 maart 1998 Copyright and

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Lijfrente Kanscontract Datum 6 september 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling BDO-News www.bdo.be Onderwerp Btw-aftrek bedrijfswagens: eindelijk duidelijkheid Datum 19 december 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Bewijskracht onderhandse akte. Conventionele borgtocht. Vertegenwoordiging vennootschap. Bevoegdheden en vertegenwoordiging Datum 29 september 2014 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Alain Verbeke Buitengewoon Hoogleraar Leuven, Antwerpen, Tilburg Advocaat Philippe & Partners Onderwerp Vruchtgebruik: creatief met rechthebbenden Datum 1999 Copyright and disclaimer Gelieve er

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van cassatie Onderwerp Huwelijksvermogensrecht. Wettelijk stelsel. Ontbinding. Vereffening. Vergoeding door het gemeenschappelijk vermogen Datum 21 januari 2011 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Nieuwsbrief Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp Buitensporige burenhinder bij bouwwerkzaamheden Datum 19 december 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Benelux Merkenwet. Benelux-Verdrag intellectuele eigendom. Verval. Teken. Gebruik. Bescherming. Mogelijkheid Datum 15 september 2011 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp Verminder of neutraliseer als bedrijfsleider de belasting op het voordeel van uw firmawagen Datum 4 juni 2013 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën Onderwerp Voorafgaande beslissing nr. 700.173. Personenbelasting. Meerwaarde op aandelen. Privé-vermogen. Normaal beheer van het privé-vermogen Datum 24 juli

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Nieuwsbrief Argus Advocaten www.argusadvocaten.be Onderwerp Fiscaal aftrekverbod voor kosten m.b.t. onroerende goederen die geen verband houden met het doel en/of de activiteit van de vennootschap,

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Aftrek aankoopkosten grond Datum 2 oktober 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Overeenkomst Bestanddelen - Toestemming - Dwaling over de zelfstandigheid - Begrip - Art. 1110, BW Datum 27 oktober 1995 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Newsletter Laga www.laga.be Onderwerp Nieuwe ontslagregeling vanaf 1 januari 2012 Datum 10 mei 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Rechtbank van Eerste Aanleg Mechelen Onderwerp Vertegenwoordiging door voorlopig bewindvoerder in een echtscheidingsprocedure Datum 19 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Handelsvennootschappen. Marktmanipulatie. Bevoorrechte informatie. Koersbeïnvloeding. Criterium van redelijk handelende belegger. Toepassing Datum 16 mei 2006 Copyright

Nadere informatie

Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen. Forum for the Future - November Maurice De Mey

Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen. Forum for the Future - November Maurice De Mey Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen Forum for the Future - November 2017 - Maurice De Mey De cruciale vraag Is op het moment van betaling van interest, kapitaal en/of premie van de individuele

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Eubelius Client Alert www.eubelius.com Onderwerp Nieuwe Programmawet gericht op betere inning van belastingen en fraudebestrijding. Nieuwe fiscale maatregelen in 2009 Datum 12 januari 2009 Copyright

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.233/609.568 (AAFisc Nr. 26/2013). Roerende voorheffing.vrijstelling van de RV. Vrijstellingsvoorwaarde. Dividend.

Nadere informatie

8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf

8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf 1 8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf De gelijktijdige combinatie tijdens hetzelfde jaar en bij dezelfde belastingplichtige van enerzijds de aftrek voor enige eigen woning en anderzijds de belastingvermindering

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp De leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden voor SWT vanaf 1 januari 2015 Datum 16 januari 2015 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

Landbouwer. Premie. Subsidie. Aangifte. Belastingstelsel.

Landbouwer. Premie. Subsidie. Aangifte. Belastingstelsel. CIRCULAIRE AOIF Nr. 14/2010 AVDK Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van de ondernemingsen inkomensfiscaliteit Centrale diensten Diensten I en II Ci.P11.Cult./602.965 ONDERWERP : Inkomstenbelastingen.

Nadere informatie

Circulaire nr. Ci.RH.241/539.525 (AOIF 12/2004) dd. 09.03.2004

Circulaire nr. Ci.RH.241/539.525 (AOIF 12/2004) dd. 09.03.2004 Circulaire nr. Ci.RH.241/539.525 (AOIF 12/2004) dd. 09.03.2004 (aangevuld met : - Addendum dd. 05.03.2010 bij de circulaire nr. Ci.RH.241/539.525 (AOIF 12/2004) dd. 09.03.2004 - Addendum dd. 01.08.2011

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling The Bright Side Newsletter n 23 Bright Advocaten www.b-right.be Onderwerp Verbod op verkoop met verlies in strijd met het Europees recht Datum 22 april 2013 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp Gerechtelijke vereffening-verdeling. Artikel 1207 e.v. Ger. W. Deelakkoorden: geldigheid en bindende kracht. Artikel 1447 BW betreffende de overname van de gezinswoning

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De vereffening van vennootschappen vereenvoudigd Datum 7 juni 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De Wet op de Continuïteit van de Ondernemingen. Hoofdstuk 2. De gerechtelijke WCO-procedure in theorie en in de praktijk: een wereld

Nadere informatie

Datum laatste aanpassing: 29/02/2016

Datum laatste aanpassing: 29/02/2016 Grensbedragen hypothecaire en Eerste schijf voor de berekening van het voor vermindering in aanmerking komende bedrag van levensverzekeringspremies en kapitaalsaflossingen Federaal Vlaams Gewest Waals

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Brussel Onderwerp Dagvaarding van een tijdelijke vereniging/vennootschap. Ontbreken van rechtspersoonlijkheid Datum 26 oktober 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Regulatory www.lydian.be Onderwerp Het langverwachte KB Uitvoering gepubliceerd inwerkingtreding nieuwe overheidsopdrachtenregelgeving op 1 juli 2013? Datum 14 februari 2013 Copyright

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Benelux Gerechtshof Onderwerp Eenvormige Beneluxwet op de merken, gewijzigd bij het Protocol van 2 december 1992, artikelen 6bis en 6ter - Beroep tegen een beslissing van het Benelux-Merkenbureau

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Antwerpen Onderwerp Voorlopige maatregelen tijdens de echtscheiding. Afhalen gelden gemeenschappelijke bankrekening. Geen stricte verantwoording verplicht Datum 26 november

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp Hoe kan ik mijn positie als investeerder versterken? Datum 8 november 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling FOD Financiën http://minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.231/543.949 (AOIF 2/2005). Dividend. Interest van voorschotten. Geldlening aan een vennootschap. Kwalificatie als een geldlening.

Nadere informatie

Grensbedragen hypothecaire leningen. Ink AJ Ink AJ Ink AJ 2016

Grensbedragen hypothecaire leningen. Ink AJ Ink AJ Ink AJ 2016 Grensbedragen hypothecaire en Maximum aftrekbaar bedrag per belastingplichtige en per belastbaar tijdperk van de intresten, kapitaalaflossingen en premies voor levensverzekeringen voor het verwerven en

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement. Faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord. Rechtspleging. Derdenverzet van zaakvoerders en vennoten. Datum 9 februari 2007 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Pensions www.lydian.be Onderwerp Wat brengt het eenheidsstatuut inzake aanvullende pensioenen? Datum mei 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Bij de waardebepaling van aandelen bij gedwongen overname kan de rechter rekening houden met de winstverwachtingen die de aandeelhouders zich stellen Datum 5

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Echtscheiding. Hulpplicht tussen echtgenoten. Voorlopige maatrgeleen t.o.v. de echtgenoten m.b.t. het levensonderhoud Datum 5 juni 2014 Copyright and disclaimer De

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Huur. Bestemming tot handelsactiviteit. Plaatsing lichtreclame Datum 8 november 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Jura Onderwerp Uitvoeringsbesluit bij Vlaamse Codex Fiscaliteit afgestemd op overname registratie- en successierechten Datum 6 februari 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Instelling VP Accountants en Belastingsconsulenten Onderwerp Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Informatief 135 Moore Stephens www.moorestephens.be Onderwerp Bijverdienen tijdens uw pensioen: doe het vooral rustig aan... Datum 24 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt Onderwerp Art. 64,2de lid W.Succ.. Duo-legaat Datum 19 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Taxforius Imposto Advocaten www.taxforius.be Onderwerp Het verlaagd tarief van de roerende voorheffing voor KMO-dividenden? Datum 6 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar.

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar. Beslissing BTW nr. E.T.119.318 dd. 28.10.2010 Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari 2011. Eerste commentaar. 1. Inleiding Ingevolge de wijzigingen van het Btw-Wetboek

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven Onderwerp Aftrek voorbelasting - Holdingvennootschap - Beheersdiensten Datum 26 maart 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie