Vraaggestuurd Bedrijventerreinenbeleid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vraaggestuurd Bedrijventerreinenbeleid"

Transcriptie

1 Programma informatie SenterNovem voert beleid uit voor verschillende overheden op het gebied van innovatie, energie & klimaat en milieu & leefomgeving en draagt zo bij aan innovatie en duurzaamheid. Meer informatie: Om de verspreiding van kennis over bedrijventerreinen een stevige impuls te geven, werkt SenterNovem in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken aan de opzet van het Kennisplatform Bedrijventerreinen. Het doel van het Kennisplatform is het leveren van een bijdrage aan het oplossen van hiaten in de beschikbaarheid en toegankelijkheid van kennis over de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen en de herstructurering van bestaande bedrijventerreinen. Om te voorzien in de kennisbehoefte van de doelgroepen (bedrijfsleven, lagere overheden en intermediaire organisaties) ontwikkelt het Kennisplatform kennisproducten en worden netwerkbijeenkomsten georganiseerd. SenterNovem Kennisplatform Bedrijventerreinen Catharijnesingel 59 Postbus RE Utrecht Telefoon Fax Tekst: Stec Groep en SenterNovem De foto s in deze brochure zijn beschikbaar gesteld door: Gemeente Zaanstad (foto Honing) Gemeente Zwolle (2x) Provincie Zeeland (Skypictures) Stichting Beheer Bedrijventerreinen Uden December 2005 Vraaggestuurd Bedrijventerreinenbeleid Concrete handvatten voor een succesvol vraaggestuurd bedrijventerreinenbeleid in opdracht van Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan SenterNovem geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten. Bij publicaties van SenterNovem die informeren over subsidieregelingen geldt dat de beoordeling van subsidieaanvragen uitsluitend plaatsvindt aan de hand van de officiële publicatie van het besluit in de staatscourant.

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Probleemstelling 1.2 Deze brochure Hoe breng je de kwantitatieve vraag naar bedrijventerrein in kaart? 2.1 Vier manieren om de omvang van de vraag te prognosticeren 2.2 Kies voor een combinatie van methoden 2.3 Leerervaringen van gemeenten Hoe stem je het aanbod aan bedrijventerreinen af op de kwaliteitswens van ondernemers? 3.1 Meer aandacht voor kwalitatieve aspecten van bedrijventerreinen 3.2 Typologieën om bedrijventerreinen te segmenteren 3.3 Kies voor een typologie (mede) op basis van verschijningsvorm 3.4 Leerervaringen van gemeenten Welke typen bedrijventerreinen leg je vervolgens aan? 4.1 Manieren om de typologie te vertalen in bedrijventerreinenprofielen 4.2 Kies voor concrete en compacte bedrijventerreinenprofielen 4.3 Leerervaringen van gemeenten Welke uitgiftestrategie past bij het vraaggerichte bedrijven terreinen beleid? 5.1 Actieve communicatie richting bedrijven 5.2 Drie beleidsopties voor beheer en handhaving: kies bewust Bijlage: voorbeelden van gemeenten en regio s die al werken met een vraaggestuurd bedrijventerreinenbeleid 29 1 Gemeente Den Bosch 2 Gemeente Groningen 3 Gemeente Haarlemmermeer 4 Regio Arnhem-Nijmegen 5 Regio Haaglanden 6 Regio Noordzeekanaalgebied 7 Regio Rivierenland 8 Regio Twente

3 1 Inleiding heel veel grond en bedrijfsruimte in de aanbieding hebben en daardoor onnodig hoge rentelasten op de grondexploitatie hebben. Grip krijgen op de vraag naar bedrijventerreinen blijkt moeizaam. Bouwstenen voor een vraaggerichte bedrijventerreinenstrategie Op basis van de praktijkervaringen van gemeenten worden de volgende vragen beantwoord: 1 Hoe breng je de kwantitatieve vraag naar bedrij- 1.1 Probleemstelling 1.2 Deze brochure venterrein in kaart? Bedrijventerreinen zijn belangrijk voor de economische structuur van een regio: ruimte voor bedrijven en daarmee nieuwe werkgelegenheid is en blijft noodzakelijk. Veel overheden vinden het moeilijk om vraaggericht te werk te gaan bij het aanleggen en aanbieden van bedrijventerreinen. Doel van deze brochure is hier concrete handvatten voor te geven. v r a a g g e r i c h t b e l e i d Met vraaggericht beleid wordt gedoeld op een aanpak waarbij gemeenten de vraag naar bedrijventerreinen zo goed mogelijk in beeld brengen en deze vervolgens optimaal ver talen naar het bedrijventerreinenaanbod dat aansluit bij de wensen en eisen van ondernemers in een bepaalde regio. Een vraaggerichte bedrijventerreinenstrategie is maximaal gebaseerd op economische kansen en markttechnische mogelijkheden en randvoorwaarden. Het gaat om antwoorden op vragen als: Hoeveel ruimte is nodig gezien de vraag van bedrijven? Wat willen bedrijven nu en straks? Hoe valt de vraag te segmenteren? Waarin is een bepaalde regio, gemeente of locatie onderscheidend? Hoe kan een gemeente sterke locaties creëren die aansluiten bij wensen en eisen van bedrijven? Niet altijd sluit de vraag van bedrijfsruimtegebruikers aan bij het aanbod aan bedrijventerreinen dat gemeenten of marktpartijen aanbieden. Enkele regelmatig voorkomende signaleringen: Voor sommige typen ruimtevragers is in een aan- tal delen van Nederland een tekort aan terreinen. Denk bijvoorbeeld aan locaties voor grootschalige logistiek en locaties voor bedrijven met een hoge milieubelasting. In veel regio s is ook een tekort aan bedrijventerreinen voor bedrijven die weinig hechten aan uitstraling, maar een functioneel bedrijfspand in een functionele omgeving wensen; Er is in veel regio s juist een groot aanbod aan Deze brochure wil mogelijkheden inventariseren voor gemeenten om meer vraaggericht aan het werk te gaan met de bedrijventerreinenplanning. De insteek is praktisch: met het in beeld brengen van succesvolle voorbeelden van vraaggericht bedrijventerreinenbeleid van andere gemeenten laten zien welke tools er zijn. De nadruk ligt daarbij op de ontwikkeling van nieuwe terreinen. 2 Hoe stem je het aanbod aan bedrijventerrein af op de kwaliteitswens van ondernemers en pas je die in een passende typologie toe? 3 Naar welke profielen voor bedrijventerrein kun je deze typologie vervolgens omzetten? 4 Hoe vertaal je de gemaakte bedrijventerreinenprofielen vervolgens in een passende uitgiftestrategie? Deze aspecten van vraaggestuurd bedrijvenlocaties met een hoogwaardige uitstraling en locaties waar meer kantoorachtige bedrijven zich kunnen vestigen. Gemeenten en regio s zeggen meestal vraaggericht te werken en in aanzet is dat zeker ook hun streven, maar regelmatig betekent dit in de praktijk dat men vooral zorgt voor het tijdig beschikbaar hebben van voldoende hectare aan bedrijventerrein. In een later stadium als er keuzes gemaakt moeten worden over de kwaliteit van terreinen en het profiel ten opzichte van bestaande bedrijventereinen en nieuwe terreinen in de regio blijkt Aanleiding Om de verspreiding van kennis over bedrijventerreinen een stevige impuls te geven, werkt SenterNovem - in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken - aan het Kennisplatform bedrijventerreinen. Het Kennisplatform ontwikkelt kennisproducten om te voorzien in de behoefte van de doelgroepen: lagere overheden, bedrijfsleven en intermediaire organisaties. Op basis van een inventarisatie en prioritering van de kennisbehoefte van de doelgroepen is geconcludeerd dat er behoefte is aan een brochure voor vraaggestuurd bedrijventerreinenbeleid. tereinenbeleid hebben natuurlijk nauwe relaties met andere aspecten van bedrijventerreinenbeleid. Zoals: hoe om te gaan met herstructurering, regionale samenwerking en samenwerking tussen gemeenten en ondernemers. Andere brochures van SenterNovem staan uitgebreid stil bij deze aspecten (zie bijvoorbeeld Werken aan duurzaamheid op bedrijventerreinen 2 en Processen in de greep 3 ). Dit kennisproduct is niet uitputtend. Het beoogt wel een goed overzicht te geven van concrete mogelijkheden en praktische tips voor de gemeentepraktijk. Niet als blauwdruk, maar als inspirerende een voorkeur voor terreinen met een hoge potentiële voorbeelden over hoe het zou kunnen. grondopbrengst of terreinen die er mooi of kantoorachtig uitzien en zo een visitekaartje voor de gemeente kunnen zijn 1. Omdat gemeenten in L e e s w i j z e r de meeste regio s weinig afstemming hebben over de typologie van bedrijventerreinen en de profielen Ieder van de volgende vier hoofdstukken behandelt achtereenvolgens de hierboven genoemde vragen: van nieuwe locaties, komen situaties van over- Hoofdstuk 2: Hoe breng je de kwantitatieve vraag naar bedrijventerrein in kaar t? aanbod van het ene en tekort van het andere type Hoofdstuk 3: Hoe stem je het aanbod aan bedrijventerrein af op de kwaliteitswens van ondernemers en pas je die in een passende terrein voor. typologie toe? Hoofdstuk 4: Naar welke profielen voor bedrijventerrein kun je deze typologie vervolgens omzetten? Daarnaast speelt ook de kwantitatieve component: Hoofdstuk 5: Hoe ver taal je de gemaakte bedrijventerreinenprofielen vervolgens in een passende uitgiftestrategie? in tijden van hoogconjunctuur zijn grond In de bijlage vindt de lezer voorbeelden van ervaringen van gemeenten en regio s. Het gaat om: gemeenten Den Bosch, Groningen, en bedrijfsruimte in een gemeente soms volledig Haarlemmermeer en regio s Arnhem-Nijmegen, Haaglanden, Noordzeekanaalgebied, Rivierenland en Twente. uitverkocht, waardoor bedrijven verhuizen naar andere gemeenten die meer ruimte bieden of bedrijven noodgedwongen te klein zijn behuisd. Het omgekeerde komt ook voor: gemeenten die 1 In deze brochure wordt met name gesproken over de gemeente als aanbieder van bedrijventerreinen. Deze situatie komt in Nederland het meest voor. De beschreven situatie speelt echter ook bij private partijen(bijvoorbeeld projectontwikkelaars of grondexploitatiemaatschappijen) die grond op de bedrijfsruimtemarkt aanbieden. De gemeente en/of regio zal echter in alle gevallen de planning van locaties en het beleid voor zijn rekening nemen. 2 SenterNovem (2001) SenterNovem en DECOR (2003).

4 2 Hoe breng je de kwantitatieve vraag naar bedrijventerrein in kaart? 2.1 Vier manieren om de omvang van de vraag te prognosticeren Het ramen van de omvang van de vraag naar nieuwe bedrijventerreinen is vaak een goed startpunt. Er zijn op hoofdlijnen vier methoden om de behoefte aan nieuw terrein in beeld te brengen: 1. Regionale vertaling van de Bedrijfslocatiemonitor (BLM) Een methode die op het eerste gezicht ingewikkeld lijkt, is het vertalen van economische groeiscenario s naar ruimtebehoefte op bedrijventerreinen. In de praktijk wordt regelmatig de landelijke Bedrijfslocatiemonitor van nu nog het Centraal Plan Bureau gebruikt (het Ruimtelijk Planbureau gaat deze monitor vanaf 2006 beheren), die vervolgens wordt vertaald naar de regionale of lokale situatie. Daarnaast maken gemeenten, provincies of adviesbureaus ook eigen prognoses op min of meer vergelijkbare manier als de BLM. De BLM-methodiek meet de toekomstige behoefte aan grond en bedrijfsruimte aan de hand van de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid, gecombineerd met de terreinquotiënt 4. Door de terreinquotiënt te vermenigvuldigen met de prognose van de toekomstige werkgelegenheid krijgt men een gedegen indicatie van de vraag naar nieuwe terreinen. Voordeel van deze methode is dat in de verschillende economische scenario s rekening wordt gehouden met lange termijn trends in de werkgelegenheid en verschuivingen van bijvoorbeeld nijverheid naar dienstverlening. Omdat de scenario s gebaseerd zijn op de lange termijn, betekent dit bovendien dat ze rekening houden met laag- en hoogconjuncturen in de economie; ook een sterk punt. Nadeel van de methode is dat regio s met een specifieke productiestructuur (zie hierna het voorbeeld van het Noordzeekanaalgebied) zich slechts moeilijk herkennen in de conclusies van de BLM. De afstand tussen de BLM en de regio blijkt dan te groot. Een ander nadeel van de methode is dat er maar beperkt rekening wordt gehouden met ontwikkelingen als intensief en zorgvuldig ruimtegebruik. De consequentie hiervan is dat de geraamde ruimtebehoefte voor regio s met een grote schaarste aan bedrijfslocaties aan de ruime kant kan zijn, omdat de terreinquotiënten van bedrijventerreinen soms fors hoger zijn dan gemiddeld. Daarnaast blijken in de praktijk grote verschillen te bestaan in de terreinquotiënten van bedrijven, die in gemiddelde quotiënten nauwelijks naar voren komen (door te middelen verlies je specificiteit). Zeker als er binnen één regio sprake is van een sterk cluster met een afwijkende ruimtebehoefte kunnen flinke afwijkingen ontstaan. In de CPB-scenario s is bovendien maar beperkt rekening gehouden met veranderingen in de locatievoorkeuren van bedrijven 5. g e l d e r l a n d De provincie Gelderland gebruikt naast de provinciale ver taling van de BLM ook een eigen scenariomodel om de toekomstige bedrijventerreinenvraag in beeld te brengen. In dit model wordt gerekend met licht afwijkende terreinquotiënten. 2. Historische uitgifte Met deze methode wordt de historische trend in de terreinuitgifte uit het verleden naar de toekomst doorgetrokken. De veronderstelling hierachter is dat de gemiddelde jaarlijkse uitgifte ook in de toekomst zal gelden. Het belangrijkste voordeel van deze benadering is dat het een eenvoudige en goedkope manier is om bedrijventerreinenbehoefte te ramen. Het nadeel is dat de uitgifte uit het verleden geen goede voorspeller hoeft te zijn voor de toekomst. In de eerste plaats verandert de samenstelling van de werkgelegenheid in de loop van de tijd en neemt de arbeidsproductiviteit toe. In de tweede plaats kan een bepaalde situatie uit het verleden afwijken van normale en toekomstige omstandigheden, bijvoorbeeld als de gemeente geen bedrijventerreinen beschikbaar had, veel bovenregionale ondernemers aantrok of andere gemeenten in de regio heel veel bedrijventerreinen in de aanbieding had. Beide elementen hebben invloed op de kwaliteit van de methode. Daar komt bij dat veel uitgifteanalyses rekening houden met te korte uitgifteperiodes, van bijvoorbeeld vijf jaar. Zo kan een vertekend beeld ontstaan omdat geen rekening wordt gehouden met perioden van laag- en hoogconjunctuur in de uitgifte. Bij het gebruik van deze methode moet daarom rekening worden gehouden met een historische uitgifteperiode van minimaal zeven tot tien jaar. 3. Wachtlijstanalyse of bedrijvenconsultatie-methode In een vraaggerichte aanpak van het bedrijventerreinenbeleid is bedrijfsconsultatie uiteraard heel belangrijk. Via interviews of enquêtes wint de gemeente informatie in over de vraag naar ruimte en de verhuisgeneigdheid van bedrijven. Op basis hiervan kan de gemeente een bedrijfsruimteprognose maken. Voordeel van deze methode is zijn eenvoud en het feit dat heel direct op de vraag van bedrijfsruimtegebruikers ingespeeld wordt. Nadeel is dat de omvang van de wachtlijst sterk afhangt van de conjunctuur en de psychologie: bedrijven zijn vaak geneigd redelijk hoog in te steken voor wat betreft ruimtebehoefte. Nadeel is verder de impliciete aanname in de wachtlijstanalyse dat bedrijven zich op nieuwe bedrijventerreinen willen vestigen en dat er nauwelijks van uitgegaan wordt dat ondernemers belangstelling hebben voor panden uit de bestaande voorraad, of dat de ruimtebehoefte op basis van consultaties vaker groter ingeschat wordt dan deze daadwerkelijk is. Als vuistregel kan een gemeente hanteren dat van een wachtlijst van bedrijven vaak maar 10 tot 25 procent van de geraamde terreinbehoefte leidt tot een uitgifte. De consultatiemethode leent zich dan ook vooral om een beeld te krijgen van de kwaliteitsbehoefte van bedrijventerreinen en voor een goede indruk van de korte termijn knelpunten en minder voor de kwantitatieve ruimtebehoefte voor de langere termijn. e n s c h e d e De gemeente Enschede liet een meting uitvoeren onder gebruikers van bedrijfsruimte in de gemeente en omliggende regio. Dit om de wensen en eisen van bedrijven te inventariseren en hiermee de segmentering van toekomstige locaties te verbeteren. Met deze informatie heeft de gemeente goede aanknopingspunten voor bijvoorbeeld de verkavelingstructuur, floor space index (f.s.i.) 6, mogelijkheden voor zorgvuldig ruimtegebruik. Doordat de enquête vergelijkbaar was met landelijke data, konden de regionale resultaten worden vergeleken met het landelijke beeld en andere regio s. 4. Aanbodmethode of gebouwenvoorraad-methode De aanbodmethode of de gebouwenvoorraadmethode is een relatief nieuwe methode die de ruimtebehoefte van bedrijfsruimtegebruikers afleidt uit de daadwerkelijke investeringen in bedrijfspanden en daarbij de uitbreidings- en vervangingsvraag uitgebreid analyseert. Daarbij is niet het ruimtegebruik per arbeidsplaats het uitgangspunt, maar het aantal bedrijven per hectare 7. Deze methode zegt daarmee het meest over het 6 7

5 daadwerkelijk ruimtegebruik in een gemeente. Deze benadering is in het kader van vraaggericht bedrijventerreinenbeleid aantrekkelijk omdat het direct een link legt tussen het precieze patroon van ruimtegebruik in een bepaalde gemeente en de toekomstige vraag naar terreinen. Nadeel van de methode is dat de benodigde gegevens om een goede prognose te maken in de praktijk zelden voorhanden zijn (prognoses voor de investeringen in bedrijfsgebouwen) en dat kwalitatieve wensen en eisen zich moeilijk concreet laten vertalen naar kwantitatieve gegevens. Dit betekent dat deze methode in bijna geen enkele gemeente in Nederland daadwerkelijk kan worden toegepast, tenzij er uitgebreid veldwerk wordt gedaan naar het ruimtegebruik. Daarnaast geven huisvestingswensen zoals gezegd niet altijd een goede indicatie voor de daadwerkelijke ruimtevraag in de toekomst. r i j s s e n - h o lt e n Rijssen-Holten is een gemeente die deze methode aan de hand van een GIS-systeem (Geografisch Informatiesysteem) inzet om de bedrijfsruimtevraag in beeld te brengen. Hierdoor heeft de gemeente helemaal in beeld hoe het ruimtegebruik eruitziet en hoe groot de leegstand is. Het is overigens wel veel werk en een grote investering om het systeem op te star ten en op te bouwen. N o o r d z e e k a n a a l g e b i e d 2.2 Kies voor een combinatie van methoden Omdat elke methode voor- en nadelen heeft, werkt het in de praktijk het best om te kiezen voor een combinatie van methoden. Steeds meer gemeenten doen dat ook. Juist door de verschillen in de resultaten van ramingen kun je erachter komen of er in de gemeente iets bijzonders aan de hand is qua samenstelling van bedrijfsruimtegebruikers of het ruimtegebruik van bepaalde sectoren en/of activiteiten. Omdat de BLM-methode voor het grootste deel van de Nederlandse gemeenten een relatief betrouwbaar beeld geeft van de kwantitatieve bedrijfsruimtebehoefte en voor hogere overheden het toetsingskader is, is het aan te raden in ieder geval ook deze methode te gebruiken. Verder is een analyse van de historische uitgifte relatief eenvoudig uit te voeren. Dit kan een eenvoudige toets op de BLM-methode zijn. In de derde plaats is het in iedere vraagprognose verstandig bedrijfsruimtegebruikers te consulteren, zodat de gemeente een goed gevoel krijgt voor mogelijke lokale afwijkingen in de bedrijfsruimtebehoeften van bedrijven (later meer over vraagconsultatie), of korte termijnknelpunten. Daarnaast hangt de keuze van de uitgiftemethode ook samen met de termijn waarvoor de prognose geldig moet zijn. Wanneer een inschatting voor vijf jaar gemaakt moet worden heeft de wachtlijstmethode bijvoorbeeld meer zin, dan wanneer een prognose voor vijftien jaar gemaakt moet worden. In het Noordzeekanaalgebied is de raming van de toekomstige ruimtebehoefte gebaseerd op ontwikkelingen in de regionale werkgelegenheid. De prognose is gemaakt op basis van drie stappen: 1.Het bepalen van de ruimtevragende werkgelegenheid. 2.Het bepalen van de verdeling van die ruimtevraag over de werkgelegenheid. 3.Het bepalen van de ruimtebehoefte met behulp van terreinquotiënten. Ten opzichte van de ruimtebehoefte raming van de BLM is de raming van het Noordzeekanaalgebied meer regiospecifiek. Het regionale model 2.3 Leerervaringen van gemeenten Leerervaring 1: houd rekening met variaties in de uitgifte Een van de belangrijkste leerervaringen voor gemeenten is de grote fluctuatie van de bedrijventerreinuitgifte tussen jaren. In de praktijk echter brengen de meeste gemeenten en regio s de terreinbehoefte terug tot één gemiddeld getal dat gedurende laag- en hoogconjunctuur als streefgetal voor de uitgifte en de grondexploitatie gehanteerd wordt. Hierdoor komt het regelmatig voor dat men bij hoge uitgiftecijfers niet genoeg uitgeefbare grond heeft en dat er tijdens perioden met weinig uitgifte juist veel bouwrijpe grond voorhanden is. Dit vergroot bovendien de financiële risico s van een gemeentelijke grondexploitatie. De drie belangrijke oorzaken van de fluctuaties tussen jaren zijn: De conjunctuur. In de afgelopen jaren bleek de uitgifte in veel gemeenten circa 75 tot soms bijna 100 procent achter bij de uitgifte tussen 1997 en 2001; De incidentele grootschalige uitgifte, die bijvoor- beeld voortkomt uit de nieuwbouw van één van de grotere bedrijven van een gemeente of door de toestroom van een grootschalige bovenregio- naal bedrijf. Dit laatste komt in de meeste regio s echter maar beperkt voor, zo blijkt uit de DLN (Database Bovenregionale Locatiebeslissingen Nederland) 8 ; Nieuw aanbod van bedrijventerreinen die de verhuisketen stimuleert. Zeker als een gemeente enkele jaren geen nieuwe terreinen in voorraad had, kan sprake zijn van een inhaalvraag op de bedrijfsruimtemarkt. Gemeenten kunnen meer rekening houden met de fluctuaties in de uitgifte door op voorhand meer rekening te houden met de wisselingen in de conjunctuur. Deze blijken een relatief voorspelbaar karakter te hebben. Verdere onregelmatigheden in de bedrijfsruimtevraag kunnen opgevangen worden door met een buffer in de bedrijventerreinenvoorraad te werken van circa drie tot vijf jaar de gemiddelde jaarlijkse uitgifte 9. Het inbouwen van een buffer gebeurt in de meeste gemeenten wel, maar in de grondexploitatie wordt bijna nooit rekening gehouden met conjunctuurschommelingen door in de geprognosticeerde uitgiften te variëren. Dit uitgangspunt vergroot de flexibiliteit in de uitgiftemogelijkheden. Leerervaring 2: maak iedere vijf jaar een nieuwe prognose Het maken van lange termijn ramingen is erg belangrijk om een goed beeld te krijgen van de bedrijfsruimtebehoefte. Belangrijk is om deze ook regelmatig te evalueren en actualiseren, zodat gemeenten goed kunnen inspelen op veranderingen in de vraag en trends in het ruimtegebruik. Uit de praktijk blijkt dat prognoses met een termijn van vijftien jaar het beste elke vier of vijf jaar geactualiseerd kunnen worden. Daarnaast is het verstandig om de ontwikkeling in de bedrijfsruimtevraag tweejaarlijks kort te monitoren, zodat bij een zeer voorspoedige uitgifte of een sterk tegenvallende uitgifte goed en tijdig ingespeeld kan worden op onverwachte dynamiek. omvat een duidelijke segmentering inclusief een inschatting van de ruimtebehoefte van de industrie en van zeehaventerreinen. De ruimtebe- 8 hoefte van kadegebonden bedrijven is overigens bepaald met behulp van goederenstroom prognoses. 9

6 Leerervaring 3: reken met realistische bovenregionale vraag Naast de lokale en regionale vraag, houden sommige gemeenten in hun prognoses rekening met van de totale bedrijfsruimtebehoefte van boven- Gemiddeld genomen is slechts 5 tot 15 procent een forse bovenregionale vraag, soms oplopend tot regionale oorsprong. Dit betekent dat de meeste een kwart of meer van de totale vraag naar nieuwe gemeenten hier maar beperkt rekening mee hoeven houden in hun prognose. Regionale vraag (van bedrijventerreinen. Meestal gaat het om gemeenten met een ruime bedrijventerreinenvoorraad gemeenten elders in de regio) kan overigens wel ten opzichte van de lokale behoefte. Bijvoorbeeld een relatief groot aandeel zijn van de ruimtevraag, gemeenten in Flevoland en Noord-Nederland. De een en ander is echter helemaal afhankelijk van de ervaring leert echter dat bovenregionale verhuisbewegingen gemiddeld genomen beperkt zijn. regionale marktsituatie. r e k e n e n o p b o v e n r e g i o n a l e v r a a g Hoe groot is nu de bovenregionale vraag op de bedrijventerreinenmarkt? Dat zijn bedrijven die echt kiezen tussen landen en tussen regio s, dus niet de bedrijven die binnen regio s verplaatsen. De Stec Groep houdt dit sinds 2000 bij in de Database Bovenregionale Locatiebeslissingen Nederland. De feiten van de laatste vijf jaar: Jaarlijks nemen circa 20 bedrijven een bovenregionale locatiebeslissing in Nederland die betrekking heeft op een bedrijventerrein en waarbij tenminste 50 arbeidsplaatsen betrokken zijn; Het gaat vooral om distributievestigingen, inclusief groothandel. In iets mindere mate om productie en assemblage; De meeste van deze wat grotere bovenregionale locatiebeslissingen vragen tussen 1 en 2,5 hectare kavel. In totaal gaat het dus om enkele tientallen hectaren per jaar in Nederland; combineren we dit met een exper tmatige schatting van de ruimtevraag van kleinere bedrijven dan schatten we in dat het totaal gaat om zo n 50 tot 60 hectare bovenregionale vraag per jaar; Distributievestigingen kiezen meestal voor de regio s Amsterdam en Rotterdam (haven en luchthaven), Brabant (vooral West-Brabant) en Noord- en Midden-Limburg; Productievestigingen kiezen meestal voor de regio Amsterdam (wederom door de luchthaven/haven) of het Noorden van het land (de helft van de productievestigingen landde hier in de afgelopen vijf jaar; door de relatief lage kosten voor grond en personeel, maar ook door incentives zoals IPR); Regio s die hier niet zijn genoemd wordt geadviseerd bij hun prognoses in beginsel terughoudend te zijn met het rekenen op bovenregionale vraag op bedrijventerreinen. Leerervaring 4: houd rekening met de netto-brutoverhoudingen van terreinen Prognoses voor de ruimteraming van gemeenten gaan uit van de netto-vraag naar bedrijventerreinen. Daarnaast is er ruimte nodig voor wegen, groen en water, parkeerstroken en andere voorzieningen. Gemiddeld betekent dit dat er circa 30 tot 40 procent meer bedrijventerrein nodig is dan de prognose laat zien. De meeste gemeenten maken hier in de praktijk overigens weinig vergissingen mee. Leerervaring 5: besteed meer aandacht aan de markt voor bedrijfsgebouwen Belangrijk is een onderscheid te maken tussen vraag naar bedrijfsgebouwen en vraag naar bedrijventerreinen. Gemeenten verliezen de bestaande voorraad aan bedrijfsruimtegebouwen na uitgifte soms uit het oog. Wanneer bedrijven verhuizen laat men vaak een pand achter dat vervolgens leeg komt te staan. In de uitgifteprognoses wordt maar beperkt rekening gehouden met de markt voor bestaande gebouwen. Deze blijven in de praktijk ook vaker leegstaan dan op grond van gebouwkenmerken en aantrekkelijkheid nodig is. Bijvoorbeeld omdat het aanbod niet goed in beeld is gebracht, maar ook omdat het imago van tweedehands gebouwen in de bedrijfsruimtemarkt niet goed is. Niet alleen betekent dit een enorme kapitaalvernietiging, het is ook zo dat gemeenten in hun vraagprognose meer rekening kunnen houden met opname in de bestaande bouw. Voorwaarde is wel dat gemeenten of andere marktpartijen de markt voor bestaande gebouwen transparanter maken en het meer beschouwen als een volledig onderdeel van de bedrijfsruimtemarkt. Lees hiervoor ook de brochure Samenhangend bedrijventerreinenbeleid 10. Overige leerervaringen: Door intensief bedrijfscontact zijn lokale (en deels ook regionale) bedrijfsuitbreidingen en - verplaatsingen beter te ramen dan nu in veel gevallen gebeurt. Accountmanagement is zeker voor de korte termijn een belangrijke inputfactor om een goede vraaganalyse te kunnen maken of te checken. Het is aan te raden dat gemeenten rekening houden met de inhaalvraag van bedrijven als er meerdere jaren onvoldoende terrein voorradig was. Transformatie van bedrijventerreinen naar andere functies (zoals wonen of kantoorruimte) wordt regelmatig vergeten bij ruimteprognoses. Als meer dan de normale vervangingsvraag aan de orde is, moet rekening worden gehouden met een extra ruimtevraag in de prognose. Overloop van de ene gemeente naar een andere komt relatief veel voor. Wanneer de lokale en regionale verhuisketens niet goed in kaart gebracht worden kan het voorkomen dat bedrijfsruimtevraag dubbel wordt geteld, of juist dat de bedrijfsruimtevraag te laag wordt ingeschat. Veel gemeenten hebben beperkt zicht op de differentiatie van de vraag naar typen bedrijventerreinen. Is er in een gemeente een relatief grote vraag naar kantoorachtige gebruikers, of juist naar laagwaardige gebruikers? Om meer zicht te krijgen op de samenstelling van de vraag is een gebruiksanalyse van de gebouwen aantrekkelijk. Met dit doel kunnen binnen de gemeente een aantal voorbeeld terreinen aangewezen worden waarvan de gebruikssamenstelling wordt geanalyseerd. Zo komt men meer te weten van het daadwerkelijke ruimtegebruik van bedrijven en de differentiatie daarbinnen. Het blijkt een enorm leerzame analyse! Zie ook het volgende hoofdstuk. 4 De terreinquotiënt is het aantal vierkante meters grond per werkzame persoon in een bepaalde sector. 5 Louw et al (1999). 6 Floor space index (f.s.i.): de verhouding tussen het oppervlak van de kavel en het totale vloeroppervlak op de kavel 7 Louw et al (2005). 8 Stec Groep. Zie kader: rekenen op bovenregionale vraag. 9 Dit is een ervaringsgetal dat in de praktijk goed blijkt te werken SenterNovem en Stec Groep (2005). 11

7 3 Hoe stem je het aanbod aan bedrijventerreinen af op de kwaliteitswens van ondernemers? B e h o e f t e a a n g e w o n e, f u n c t i o n e l e b e d r i j v e n t e r r e i n e n Wat opvalt in de kwalitatieve vraag naar bedrijventerreinen is dat in de meeste regio s in Nederland slechts een relatief beperkte vraag bestaat naar hoogwaardige bedrijventerreinen. Het gaat hierbij om terreinen met veel aandacht voor openbare ruimte, de uitstraling van panden en een hoog voorzieningenniveau. Het grootste deel van de bedrijfsruimtegebruikers geeft een voorkeur aan bedrijventerreinen met een gemiddeld kwaliteitsniveau. Daarnaast bestaat er een relatief forse groep (circa 20 tot 30 procent) bedrijven die bij voorkeur zit op een 3.1 Meer aandacht voor kwalitatieve aspecten van bedrijventerreinen Kwalitatieve aspecten van de vraag naar bedrijventerreinen zijn in zijn algemeenheid onderbelicht. De laatste jaren wordt hieraan echter steeds meer aandacht besteed, onder andere omdat de Kamer van Koophandel in verschillende regio s bruikbaar onderzoek verrichten naar de huisvestingswensen en -eisen van bedrijven. Daarnaast ontstaan er landelijke en regionale databases op dat vlak 11. Met meer kennis van de huisvestingskenmerken van de gebruikers van bedrijfsruimte is het mogelijk de vraag naar bedrijfsruimte en bedrijventerreinen nader te segmenteren, zodat in de planning en inrichting van bedrijventerreinen beter aangesloten kan worden op de vraag. Belangrijke thema s in dergelijke kwalitatieve analyses kunnen zijn: kenmerken van de bedrijfsruimtegebruikers, dynamiek (verhuisplannen), eigendomsverhoudingen, huidige kenmerken van het bedrijfspand en de omgeving, mogelijkheden om intensief te bouwen en behoefte aan parkmanagement. Op basis van de kwalitatieve wensen en eisen van bedrijven kunnen gemeenten een bedrijventerreinentypologie opstellen van bestaande en nieuwe terreinen in de gemeente, waarbij beter aangesloten kan worden bij de wensen en eisen van bedrijven, dan nu vaak het geval is. In de box enkele opvallende resultaten uit kwalitatieve analyses van bedrijventerreinen 12. In de segmentatie van bedrijventerreinen dient meer rekening gehouden te worden met de wensen en eisen van bedrijven. Gemeenten stellen met dit doel vaak een bedrijventerreinentypologie op. functioneel bedrijventerrein, dat er verder niet mooi uit hoeft te zien. Wanneer ondernemers verder gevraagd wordt naar hun beeld van de kwaliteit van het bedrijventerrein, dan is dit beeld vaak positiever dan dat van beleidsmakers. Dit betekent in de praktijk dat er onder ondernemers niet altijd voldoende draagvlak is voor het realiseren van hoge stedenbouwkundige en architectonische ambitieniveaus voor nieuwe bedrijventerreinen. Onder invloed van een achterblijvende vraag naar terreinen met een zeer hoog ambitieniveau en het feit dat juist dit type bedrijventerrein de afgelopen vijf jaar graag ontwikkeld werd, bleef de afzet van terreinen in dit segment achter bij de verwachtingen. In veel gevallen werd het ambitieniveau van de terreinen naar beneden bijgesteld. Deze ontwikkeling heeft financiële consequenties in de grondexploitaties maar kan er ook toe leiden dat bedrijventerreinen een te eenvormig karakter krijgen. Door overaanbod in het dure segment te creëren, ontstaat verdunning van de kwaliteit van een terrein en gaan terreinen met een hoog ambitieniveau uiteindelijk heel veel lijken op gewone locaties. Het onderscheidende vermogen van bedrijventerreinen neemt hierdoor af. Een ander aspect dat naar voren komt in de kwalitatieve vraaganalyses, is het feit dat de behoefte aan parkmanagement bij bedrijfsruimtegebruikers niet altijd overeenkomt met de wens om een hoogniveau van parkmanagement op bedrijventerreinen te realiseren. Dit kan op termijn het draagvlak verminderen om het parkmanagement in stand te houden, met name waar het gaat om voorzieningen die relatief weinig gevraagd worden. Bijzonder aandachtspunt zijn de mogelijkheden voor intensief ruimtegebruik: bedrijfsruimtegebruikers met een laag aandeel kantoorvloer zijn slechts beperkt in staat het bedrijfsproces te stapelen. In ontwikkeling van met name (veelal gestapelde) bedrijfsverzamelgebouwen en bij de herontwikkeling van binnenstedelijke herstructureringslocaties met hoge f.s.i. s wordt hier onvoldoende rekening mee gehouden. Tot slot wordt met name in de Randstad soms de behoefte aan nieuwe bedrijfsruimte in het huursegment overschat en wordt er de laatste jaren te veel terrein aangeboden door ontwikkelaar/beleggers die deze als huurobject in de markt zetten. 3.2 Typologieën om bedrijventerreinen te segmenteren Gemeenten kunnen bedrijventerreinen op veel verschillende manieren segmenteren. De ervaring leert dat de meeste gemeenten hiervan in de praktijk weinig richting geven aan een vraaggerichte ontwikkeling en invulling van bedrijventerreinen. Desondanks een opsomming van tot nu toe veel gehanteerde typologieën (die onderling ook weer overlap vertonen of soms gecombineerd worden gebruikt): 1. Typologie op basis van locatie- kenmerken In de eerste plaats bestaan typologieën die een link leggen tussen locatiekenmerken en sectoren in de bedrijfsruimtemarkt. Voorbeelden van veel gebruikte locatiekenmerken zijn: de ligging ten opzichte van openbaar vervoer en snelwegen, de ligging aan de stadsrand, in woongebieden of in binnenstad en de ligging ten opzichte van overige fysieke kenmerken (vaarwater bijvoorbeeld of multimodaal transport). 2. Typologie op basis van aanbodkenmerken De meest gebruikte typologie is de typering in vijf soorten bedrijventerreinen zoals deze voorkomt in IBIS (aanbodgerichte typologie): zware terreinen: bedoeld voor vestiging van bedrijven in zware milieuhindercategorieën (categorie 4/5); 12 13

8 zeehaventerreinen: grootschalige terreinen aan 3. Typologie op basis van verschij- 5. Typologie op basis van schaal- H a a r l e m m e r m e e r diep vaarwater met laad- en loskades; ningsvorm grootte gemengde terreinen: reguliere bedrijventerreinen De verschijningsvorm van het pand en van het Kleinschalige bedrijfsruimtegebruikers hebben een De gemeente Haarlemmermeer deed onderzoek naar in de bedoeld voor bedrijven met milieuhinder catego- bedrijventerrein biedt een goed uitgangspunt voor bovengemiddelde vestigingsvoorkeur voor binnen- gemeente gevestigde bedrijven. Hierop baseerde zij een inde- rie 1 tot en met 4; segmentering van bedrijven. Uit de praktijk blijkt stedelijke locaties en gemengde woonwerkmilieus ling van de bedrijventerreinen in verschillende segmenten, voor hoogwaardige terreinen speciaal bedoeld voor dat bedrijven in dezelfde sector en activiteit toch en grootschalige bedrijfsruimtegebruikers hebben bedrijven met wensen ten aanzien van uiteenlopende aspecten: hoogwaardige productieactiviteiten, R&D en heel verschillende ambities hebben wat betreft de vaker een voorkeur voor goed snelweglocaties. Een bereikbaarheid; kantooractiviteiten; ligging, uitstraling en invulling van het pand en het indeling van bedrijfsruimtegebruikers naar schaal- representativiteit; distributieparken gericht op transport- distributie terrein, en hier ook heel verschillende huisvestings- grootte is dan ook een geschikte factor in een schaalgrootte; en groothandel. budgetten voor over hebben. marktconforme differentiatie van de vraag. milieuhindercategorie; functie. Nadeel van deze typologie is dat meer dan 90 pro- Een typologie op basis van verschijningsvorm is 6. Clustering op lokale specialisaties Een combinatie van die verschillende aspecten en criteria leidde cent van alle terreinen tot de gemengde bedrijven- interessant voor een marktgerichte bedrijventer- Sommige gemeenten hebben een voorkeur voor tot de volgende segmenten: terreinen behoort en dat deze indeling niet leidt reinentypologie omdat het aansluit bij de wensen thematisch ingerichte bedrijventerreinen, omdat Schiphol logistiek; tot een segmentatie die gemeenten helpt terreinen van bedrijven en bij de manier waarop bedrijven- men meerwaarde verwacht van clustering van bedrijvenpark; in te richten zoals bedrijven dat willen. terreinen moeten worden ontwikkeld en ingericht. bedrijfsactiviteiten rond een sector. De achterlig- kleinschalig lokaal; Aantrekkelijk is onderscheid te maken naar ter- gende gedachte is dat bedrijven hier synergie aan laagwaardig. reinen met een bovengemiddeld kwaliteitsniveau, ontlenen en dat clustering leidt tot het aantrek- n o o r d - h o l l a n d n o o r d een gemiddeld niveau en een benedengemiddeld ken van nieuwe bedrijven in dezelfde sector. In de ambitieniveau. De steden Groningen en Den Haag praktijk blijkt dat een thematische invulling van De regio Noord-Holland Noord (Kop van Noord-Holland, West- introduceren of overwegen nu een typologie op bedrijventerreinen gericht op bijvoorbeeld R&D of Conclusie Friesland en Noord-Kennemerland) heeft in de periode 2002 basis van verschijningsvorm. ICT(-dienstverlening) moeilijk te handhaven is. Een Veel typologieën sluiten slechts weinig aan op (ver behoefte aan 865 tot hectare bedrijventerrein. In thematisch label van een bedrijventerrein blijkt anderingen in) de wensen en eisen van bedrijven. geen van de drie deelregio s is een sterk ontwikkeld en omvang- 4. Typologie op basis van bedrijfs- bovendien nauwelijks relevant voor de vestigings- Veel typologieën zijn gebaseerd op de historische rijk cluster van bedrijven. Hoewel er in de Kop van Noord-Holland activiteit patronen van bedrijven. Het gaat voor de meeste opbouw van bedrijventerreinen en niet gericht een concentratie van maritieme activiteiten is, wil de provincie Sommige gemeenten baseren een deel van hun bedrijven meer om de ligging, bereikbaarheid en op toekomstige uitgifte. Hetzelfde geldt ook voor bij een nieuwe locatie wel ontsluiting over water, maar niet de bedrijventerreinentypologie op de (hoofd) acti- verschijningsvorm van het bedrijventerrein dan de aanbodgerichte typologieën zoals IBIS hanteert; hele locatie volgens één bepaald thema ontwikkelen. Ook zijn in viteit van bedrijven. De belangrijkste activiteiten aanwezigheid van andere bedrijven uit de sector. die indeling is in beginsel niet toekomstgericht en de Kop van Noord-Holland en in West-Friesland veel bedrijven in op bedrijventerreinen zijn distributie, productie, geeft weinig sturing aan de invulling van locaties. de agribusiness, maar is dit aantal te beperkt om terreinen uit- assemblage en verkoop/marketing. Activiteit blijkt Uitzonderingen (waarvoor een thematische seg- sluitend voor deze bedrijven te ontwikkelen. Zo n thematisering op landelijke schaal een uitstekende voorspeller mentatie wel meerwaarde oplevert) zijn luchtha- Een deel van de typologieën geeft te weinig rich- leidt tot te lange ontwikkelingstermijnen met te grote financiële van de locatiewensen en eisen van bedrijven. Voor vengebonden bedrijvigheden, (multi)media, tuin- ting aan profilering en invulling van bedrijventer- risico s en als zich te weinig bedrijven binnen de doelgroep de segmentatie van terreinen binnen een gemeen- bouwgerelateerde activiteiten en sommige ken- reinen. Wat zijn de beoogde kwaliteiten van de aandienen blijven delen van een themalocatie lang onbenut. te is deze typologie minder bruikbaar. Dit omdat nisparken. Dit hangt samen met het feit dat deze locatie? Voor welke segmenten uit de markt is deze Belangrijker nog is de conclusie uit een enquête die de provincie verschillende typen bedrijfsactiviteiten prima met activiteiten een geografische component hebben, het beste geschikt en hoe past het aanbod zo goed onder bedrijven in de regio hield, dat de behoefte aan themati- elkaar op één bedrijventerrein gevestigd kunnen waardoor bedrijven ruimtelijk clusteren, omdat ze mogelijk bij de specifieke vraag? sche terreinen beperkt is: 76 procent van alle bedrijven heeft een worden, mits de milieuhindercategorieën niet er belang bij hebben fysiek dicht bij elkaar te zit- voorkeur voor een niet gethematiseerd bedrijventerrein. teveel uiteenlopen. ten

9 3.3 Kies voor een typologie (mede) op basis van verschijningsvorm Een indeling die goed aansluit bij de wensen en eisen van gebruikers is de typologie op basis van verschijningsvorm. e i n d h o v e n Flight Forum (gemeente Eindhoven) is een voorbeeld van een hoogwaardig bedrijventerrein dat voor veel activiteiten en sectoren geschikt is. De eisen op basis van het inrichtingsconcept zijn bijzonder hoog, maar schrikken bedrijven niet af omdat de gemeente vooraf heel kernachtig en eenduidig is in haar uitgiftebeleid. Er vestigen zich veel verschillende activiteiten en sectoren op het bedrijfsruimtedeel: bijvoorbeeld ICT met veel kantoor en productie, een verhuisbedrijf en een groothandel.het concept vormt een eigen thema waar toe bedrijven zich aangetrokken voelen. tioneel. De huisvesting en het terrein moeten goed functioneren, en dat is voldoende. Naar schatting gaat het om circa ruim de helft tot driekwart van de bedrijfsruimtevragers. Er zijn ook bedrijven waarvoor de uitstraling van pand en omgeving er nauwelijks toe doet, als de kosten voor de bedrijfshuisvesting maar laag zijn en de functionaliteit prima. Deze categorie bedrijven hebben in de praktijk slechts weinig keuzemogelijkheden. Het gaat om circa 20 tot 25 procent van de bedrijfsruimtegebruikers. n o o r d - n e d e r l a n d In opdracht van VNO-NCW Noord bedacht de Stec Groep een zestal typen werklocaties voor de verre toekomst (2020), op maat voor Noord- Nederland, op basis van verschijningsvorm: Topkantorenmilieu aan de zweeftrein. Grootschalige kantoorvestigers in markante en hoogwaardige kantoorgebouwen in het centrum van Groningen. Een topkantorenlocatie is een multifunctionele locatie (wonen, werken, winkels en recreatie) op of bij het zweeftreinstation. Vestigers zijn hoofdkantoren, ontmoetingskantoren, back offices. Stedelijke zakencentra. Voor alle typen kantoorvestigers, ook met baliefunctie, in verzamelgebouwen en solitaire kantoorpanden. Subtopmilieus aan de stadsrand of op een zeer goed bereikbare locatie nabij het stadscentrum, niet alleen in Groningen maar ook in steden als Assen, Emmen, Leeuwarden en Heerenveen Eersteklas bedrijvenparken. Mengvorm op de scheidslijn van kantoor- en bedrijfsachtig; het gaat vooral om bedrijfsruimtegebruikers met veel kantoor of R&D, dus niet zozeer de groep met 20 tot 30 procent kantoor maar de groep met 50 procent kantoor, 50 procent bedrijfsruimte. Op lange termijn wordt deze groep naar verwachting aanzienlijk qua omvang. Campus Noord-Nederland. Concentratie van sciencegerelateerde bedrijven. Bedrijfsgebouwen, kavels en park lopen in elkaar over, in een aantrekkelijk groen woon- en werkgebied. Duurzaam productieknooppunt. Grote en middelgrote industriële vestigers met een breed scala van voorzieningen. Nader gethematiseerd naar sector (elektro, chemie, metaal) en landschappelijk ingepast, in Emmen, Heerenveen en Delfzijl. Logistieke superhub. State-of-the-art locatie aan een corridor (A7 en A37). Bron: Stec Groep aan VNO-NCW Noord (2003). Uitgangspunten voor segmentering naar verschijningsvorm Verschijningsvorm is letterlijk één van de meest in het oog springende kenmerken van een bedrijventerrein en daarom een goed uitgangspunt voor segmentatie: Een deel van de bedrijfsruimtegebruikers is bereid extra huisvestingslasten te betalen voor bedrijfsruimte op bedrijventerreinen met een hoogwaardige uitstraling. Deze bedrijven zijn bovengemiddeld geïnteresseerd in locaties waar aandacht besteed is aan zowel pand als de stedenbouwkundige vormgeving van het terrein, als parkmanagement. In de meeste gemeenten gaat het om 5 tot 10 procent van de bedrijfsruimtevraag. Voor verreweg het grootste deel van de bedrijven echter geldt dat een gewoon kwaliteitsniveau van het bedrijventerrein volstaat. Onder deze bedrijfsruimtegebruikers is de interesse voor de stedenbouwkundige vormgeving van het terrein en de architectuur van het pand met name func- D e n h a a g De gemeente Den Haag heeft een nieuwe bedrijventerreinenstrategie gebaseerd op een toekomstgerichte bedrijventerreinentypologie. Deze typologie is uitgangspunt voor de segmentering, profilering en fasering van alle bedrijfslocaties in de gemeenten, inclusief de financiële consequenties. Belangrijkste uitgangspunt voor de nieuwe typologie is verschijningsvorm: van zowel het pand zelf als de omgeving. Ook regionale component van belang Segmentering naar bedrijfsomvang voor typologie Verder is het vanuit de vraag van bedrijven belangrijk ondernemers en locaties te segmenteren naar In sommige regio s is het om markttechnische redenen verstandig, afhankelijk van bepaalde geografische specialisaties, naast verschijningsvorm m² b.v.o.) hebben een bovengemiddelde vesti- grootte. Kleinschalige ondernemers (tot circa 250 ook te kiezen voor een of meer terreinen gericht op gingsvoorkeur voor gemengde woonwerkmilieus een bepaalde activiteit (met name logistiek) of een en grootschalige bedrijfsruimtegebruikers een regionale specialisatie (zoals luchthavengebonden voorkeur voor locaties met een goede snelwegverbinding (vanaf circa m² b.v.o.). terreinen, watergebonden activiteiten). V e r s c h i l i n p e r c e p t i e v a n o n d e r n e m e r s e n b e l e i d s m a k e r s o v e r h e t b e g r i p k w a l i t e i t Ondernemers zijn eerder tevreden over kwaliteit van bedrijventerreinen dan beleidsmakers. Uit onderzoek van Stec Groep 13 blijkt: van alle bedrijven gevestigd op een bedrijventerrein vindt 14 procent dat het gevestigd is op een terrein met een hoogwaardige uitstraling. Dit is veel. Ter vergelijking: het Ministerie van VROM/DG Ruimte schat het aandeel hoogwaardige bedrijvenparken in Nederland op slechts 3 procent 14. Bedrijven zijn daarmee veel eerder tevreden dan beleidsmakers. Daar komt nog bij, dat ondernemers vaak ook een andere perceptie hebben van de kwaliteitsvorm ofwel typologie van een bedrijventerrein. Niet altijd kan de ondernemer zich vinden in de beleidstypologie van een gemeente voor bedrijventerreinen. Des te meer reden de typologie van bedrijventerreinen vanuit de vraag op te stellen. Immers, alleen dan kunnen gemeenten bedrijventerreinen plannen die aansluiten bij de wensen en eisen van ondernemers en is ook segmentering in het uitgifteprotocol (zie ook de kennisbrochure van SenterNovem over samenhangend bedrijventerreinenbeleid) voor de ondernemer begrijpelijk en acceptabel

10 3.4 Leerervaringen van gemeenten Een regionale agenda is het beste instrument om Leerervaring 5: let op, terreintypologie Op basis van de ervaringen met het inrichten van concurrentie in de regio te voorkomen zonder blijft een ideaalbeeld bedrijventerreinentypologieën zijn de volgende tekort aan locaties te hebben. De introductie van een nieuwe, vraaggerichte eenduidig mogelijk te hebben, omdat bedrijventer- lessen te trekken: bedrijventerreinentypologie met een beperkt aantal reinen hierdoor een duidelijker en marktgerichter Leerervaring 4: stem ook de verdeling locatietypen is een ideaalbeeld. In de praktijk kan profiel kunnen krijgen. Dit is belangrijk om heldere Leerervaring 1: leg niet teveel nadruk van de vraag over segmenten af in de dit ideaal vaak niet gerealiseerd worden, omdat keuzemogelijkheden voor bedrijfsruimtegebruikers op hoogwaardige bedrijventerreinen regio allerlei bestaande bedrijventerreinen al een profiel te bieden en het onderscheidend vermogen van Een van de belangrijkste knelpunten van vraag- Vooral het aanbod bedrijventerreinen met een hebben en veel terreinen al helemaal zijn uitgete- de terreinen ten opzichte van elkaar te vergroten. gericht bedrijventerreinenbeleid: de ambitie van hoogwaardig verschijningsvorm en met een laag- kend of uitgerekend danwel al in uitgifte zijn. Daarnaast helpt een duidelijke bedrijventerreinenty- gemeenten is vaak hoger dan de concrete vraag waardige verschijningsvorm wordt in de praktijk in Toch is het belangrijk de typologie zo helder en pologie bij de promotie en acquisitie van terreinen. van bedrijfsruimtegebruikers. In veel gemeenten is veel regio s te weinig afgestemd. Iedere gemeente het zo dat de hoogwaardige vraag overschat wordt en regio streeft naar een zo hoog mogelijke beeld- en de laagwaardige vraag onderschat. Op een rea- kwaliteit en uitstraling van alle bedrijventerreinen, listische manier omgaan met deze marktrealiteit en zowel bij nieuw te ontwikkelen terreinen als her- het consequent vertalen hiervan naar locaties is de structureringsopgaven. Vanuit de visie op de ruim- kunst. telijke kwaliteit is dit een logische ambitie, door de bril van bedrijven bekeken niet. Terreinen waar Leerervaring 2: besteed voldoende bedrijven met lage eisen aan de verschijningsvorm aandacht aan kleinschalige bedrijfs- zich kunnen vestigen zijn meestal schaars, zeker in ruimtegebruikers de Randstad. Dit vraagt om een regionale oplossing Kleinschalige bedrijfsruimtegebruikers vormen waarbij gemeenten op sommige te ontwikkelen een grote groep op de totale bedrijfsruimtemarkt. of te herstructureren terreinen hun ambities naar Daarom is het belangrijk ook voor deze groep beneden zouden moeten bijstellen. gebruikers voldoende ruimte te bieden. Daarbij moet worden opgemerkt, dat kleinschalige gebruikers andere vestigingseisen stellen dan grootscha- r i v i e r e n l a n d lige gebruikers. In de gemeente Amsterdam is er bijvoorbeeld speciaal beleid voor kleinschalige In het Convenant Bedrijventerreinen Rivierenland streven de bedrijfsruimtegebruikers (Nota Kleinschalige Bedrijf betrokken gemeenten naar een bundeling en concentratie van sruimtegebruikers). bedrijvigheid op lokale en (sub-)regionale bedrijventerreinen. Leerervaring 3: stem bedrijventerreinentypologie af in de regio Het is belangrijk om te zorgen dat ook de bedrijventerreinentypologie in omliggende gemeenten aansluit op de vraag in de totale regio. Een regionale typologie (en samenhang!) dwingt gemeenten te kijken naar de kwaliteiten van locaties en deze in te vullen vanuit de eisen en wensen van bedrijven. Een regionale typologie draagt ook bij aan het voorkomen van faserings- en concurrentieproblemen tussen gemeenten op de bedrijfsruimtemarkt. Dit betekent, dat bij de planning van een nieuw bedrijventerrein vooral wordt gekeken naar de locatie en de economische belangen van de gemeente/subregio. Het convenant behelst een prioriteitsstelling in de opvangtaak van bedrijven: Star tende bedrijven en hervestiging van bedrijven worden lokaal opgevangen. Indien de opvang niet mogelijk is in de eigen gemeente wordt het bedrijf opgevangen in de bij het gemeentecluster behorende subregionale kern dan wel in een aangrenzende subregionale kern. Wanneer beide geen mogelijkheden bieden dan opvang op het regionale bedrijventerrein (Medel). 11 Regionale onderzoeken zoals Bedrijven onder dak van de Kamers van Koophandel in Gelderland en Overijssel. Daarnaast bestaat de database met een landelijke dekking van de Stec Groep (Database Bedrijfsruimtegebruikers Nederland). 12 Stec Groep, Database Bedrijfsruimtegebruikers Nederland (2002 en 2005). 13 Stec Groep, Bedrijfsruimtegebruikers in Beeld. Resultaten Database Bedrijfsruimtegebruikers Nederland 2005 (2005). 14 Procentuele verdeling van de netto oppervlakte van de diverse locatietypen die IBIS onderscheidt. Netto oppervlak: het totaal aan netto opper vlakte bedrijventerrein. Bron: IBIS werklocaties (2004)

Samenhangend Bedrijventerreinenbeleid

Samenhangend Bedrijventerreinenbeleid SenterNovem voert beleid uit voor verschillende overheden op het Programma informatie gebied van innovatie, energie & klimaat en milieu & leefomgeving en draagt zo bij aan innovatie en duurzaamheid. Meer

Nadere informatie

NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE-

NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE- NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE- Stec Groep B.V. Peije Bruil, Guido van der Molen en Boudewijn Kuijl November 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING

Nadere informatie

Samen Sterk! Bijlagen Samenwerkingsagenda Werklocaties Regio Amersfoort 2030 2

Samen Sterk! Bijlagen Samenwerkingsagenda Werklocaties Regio Amersfoort 2030 2 Colofon Opdracht Regio Amersfoort, maart 2011 Uitvoering Ambtelijke begeleidingsgroep en Stec Groep B.V. Peter van Geffen, Esther Geuting, Boudewijn Kuijl en Laura Engelbertink Vormgeving Concreet geeft

Nadere informatie

Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND

Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND April 2009 In Holland Rijnland werken samen: Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk,

Nadere informatie

NOTITIE VRAAGMONITOR WERKLOCATIES REGIO GOOI EN VECHTSTREEK Stec Groep aan ilocator & Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland

NOTITIE VRAAGMONITOR WERKLOCATIES REGIO GOOI EN VECHTSTREEK Stec Groep aan ilocator & Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland NOTITIE VRAAGMONITOR WERKLOCATIES REGIO GOOI EN VECHTSTREEK Stec Groep aan ilocator & Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland Stec Groep B.V. Evert-Jan de Kort, Guido van der Molen, Boudewijn Kuijl

Nadere informatie

UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten

UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten Stec Groep B.V. Esther Geuting, Peije Bruil, Guido van der Molen en Erik-Jan

Nadere informatie

Perspectieven voor de vastgoedmarkt

Perspectieven voor de vastgoedmarkt Perspectieven voor de vastgoedmarkt Op weg naar een vastgoedagenda voor Midden-Nederland Juni 2012 Inhoud Voorwoord 3 1. Managementsamenvatting 5 2. Algemene trends 8 3. Kantorenmarkt 11 3.1 Feiten en

Nadere informatie

ONDERZOEK MARKTVRAAG LOGISTIEK PARK MOERDIJK Stec Groep aan Provincie Noord-Brabant. Stec Groep B.V. Evert-Jan de Kort en Hub Ploem 25 april 2013

ONDERZOEK MARKTVRAAG LOGISTIEK PARK MOERDIJK Stec Groep aan Provincie Noord-Brabant. Stec Groep B.V. Evert-Jan de Kort en Hub Ploem 25 april 2013 ONDERZOEK MARKTVRAAG LOGISTIEK PARK MOERDIJK Stec Groep B.V. Evert-Jan de Kort en Hub Ploem 25 april 2013 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 1.1 Uw situatie 1 1.2 Onze aanpak 3 1.3 Leeswijzer 5 2. LOCATIEPROFIEL

Nadere informatie

PHB en Stec Groep Joost Rutte, Frank Voorbergen, Evert-Jan de Kort en Guido van der Molen

PHB en Stec Groep Joost Rutte, Frank Voorbergen, Evert-Jan de Kort en Guido van der Molen PHB en Stec Groep Joost Rutte, Frank Voorbergen, Evert-Jan de Kort en Guido van der Molen april 2013 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 2. THEORIE: LADDER VOOR VERKLEUREN MET BEHOUD VAN MAXIMAAL GRIJS 2 2.1

Nadere informatie

VOOR WIE ONTWIKKELEN WE NOG BEDRIJVENTERREINEN?

VOOR WIE ONTWIKKELEN WE NOG BEDRIJVENTERREINEN? VOOR WIE ONTWIKKELEN WE NOG BEDRIJVENTERREINEN? Beschouwingen over de groei van de bedrijvigheid op nieuwe bedrijventerreinen En over de gevolgen hiervan de bestaande bedrijventerreinen Utrecht, november

Nadere informatie

Vraag naar bedrijventerreinen Utrecht-Zuidwest

Vraag naar bedrijventerreinen Utrecht-Zuidwest Vraag naar bedrijventerreinen Utrecht-Zuidwest Uitgave STOGO onderzoek + advies Postbus 691 3430 AR Nieuwegein 030-2334342 info@stogo.nl www.stogo.nl Opdrachtgever Provincie Utrecht Auteurs Jeantine Naafs

Nadere informatie

Structuurvisie Kantoren 2010-2020. november 2010

Structuurvisie Kantoren 2010-2020. november 2010 Structuurvisie Kantoren 2010-2020 november 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.2 Beleidskaders nieuwe structuurvisie kantoren... 3 1.3 Beleidsproces... 3 2. Constateringen voor de toekomstige kantorenmarkt...

Nadere informatie

Handreiking ladder voor duurzame verstedelijking in Drenthe

Handreiking ladder voor duurzame verstedelijking in Drenthe Handreiking ladder voor duurzame verstedelijking in Drenthe Stec Groep aan provincie Drenthe Laura Engelbertink en Guido van der Molen december 2013 Handreiking ladder voor duurzame verstedelijking in

Nadere informatie

Regionale kantorenmarkten MRDH

Regionale kantorenmarkten MRDH Regionale kantorenmarkten MRDH Raming van vraag en aanbod Martin van Elp Matthieu Zuidema Eindrapport Rapport in opdracht van Stadsregio Rotterdam Mei 2013 Inhoudsopgave Conclusies op hoofdlijnen 7 1.

Nadere informatie

Bedrijventerreinenvisie Dalfsen

Bedrijventerreinenvisie Dalfsen Bedrijventerreinenvisie Dalfsen Een gedifferentieerde benadering per kern Concept Eindrapport Gemeente Dalfsen Januari 2010 Eindrapport Bedrijventerreinenvisie Dalfsen Een gedifferentieerde benadering

Nadere informatie

Het Helmondse kantorenbeleid

Het Helmondse kantorenbeleid Het Helmondse kantorenbeleid Op weg naar een nieuw evenwicht Afdeling Economie en Cultuur, mei 2013 Logo in Grijs: PA Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Kenmerken van de regionale en Helmondse kantorenmarkt

Nadere informatie

De Rode Loper Groningen biedt ondernemers de ruimte

De Rode Loper Groningen biedt ondernemers de ruimte De Rode Loper Groningen biedt ondernemers de ruimte Een nieuwe visie en strategie op de werklocaties in Groningen Visie Werklocaties, maart 2014 Inhoudsopgave Publiekssamenvatting 3 1. Inleiding 5 2. Visie

Nadere informatie

Regionale kantorenmarkten Metropoolregio Rotterdam en Den Haag. Raming van vraag en aanbod

Regionale kantorenmarkten Metropoolregio Rotterdam en Den Haag. Raming van vraag en aanbod Regionale kantorenmarkten Metropoolregio Rotterdam en Den Haag Raming van vraag en aanbod Regionale kantorenmarkten Metropoolregio Rotterdam en Den Haag Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij

Nadere informatie

Toekomstvisie bedrijventerreinen gemeente Edam-Volendam

Toekomstvisie bedrijventerreinen gemeente Edam-Volendam Toekomstvisie bedrijventerreinen gemeente Edam-Volendam 10 februari 2015 Ontwerp Status: Ontwerp Datum: 10 februari 2015 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Oosthaven 57 2801 PE Gouda 0182-689416

Nadere informatie

Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:28 Pagina 1. Stimuleren hergebruik en herbestemming lang leegstaand commercieel vastgoed

Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:28 Pagina 1. Stimuleren hergebruik en herbestemming lang leegstaand commercieel vastgoed Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:28 Pagina 1 Stimuleren hergebruik en herbestemming lang leegstaand commercieel vastgoed Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:29 Pagina 3 Stimuleren

Nadere informatie

Nota wensbeelden, uitgangspunten en bouwstenen bedrijventerreinen

Nota wensbeelden, uitgangspunten en bouwstenen bedrijventerreinen Nota wensbeelden, uitgangspunten en bouwstenen bedrijventerreinen Scharlo Maasoever Nederveenweg Haven Zeve van And Cartografe Berkhaag n elstraat weg Haven I - VI Laageinde Eerste Zeine Zanddonk Versie:

Nadere informatie

Ruimte voor Ondernemen Van bedrijventerreinen naar Bedrijvenparken en Stedelijke werklocaties

Ruimte voor Ondernemen Van bedrijventerreinen naar Bedrijvenparken en Stedelijke werklocaties Ruimte voor Ondernemen Van bedrijventerreinen naar Bedrijvenparken en Stedelijke werklocaties Gemeente Maastricht Voorstel Raadsvergadering 19 november 2013 1 Voorwoord Voor u ligt een nieuwe visie op

Nadere informatie

Landelijke samenvatting kantorenmonitor. Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen

Landelijke samenvatting kantorenmonitor. Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen Landelijke samenvatting kantorenmonitor Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen Landelijke samenvatting kantorenmonitor Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch

Nadere informatie

Ondernemend West-Friesland. Vervolg behoefteraming werklocaties

Ondernemend West-Friesland. Vervolg behoefteraming werklocaties Ondernemend West-Friesland Vervolg behoefteraming werklocaties 1 Ondernemend West-Friesland Vervolg behoefteraming werklocaties De Bont Voor Ruimte, Urhahn Urban Design en Bureau Buiten In opdracht van

Nadere informatie

A. HUIDIG AREAAL BEDRIJVENTERREINEN

A. HUIDIG AREAAL BEDRIJVENTERREINEN BIJLAGE A. HUIDIG AREAAL BEDRIJVENTERREINEN Hier vindt u een overzicht van het huidig areaal bedrijventerreinen in de gemeente Smallingerland. Dit zijn alle bedrijventerreinen; met ofwel grond uitgeefbaar

Nadere informatie

Regionale kantorenmarkt Midden-Brabant

Regionale kantorenmarkt Midden-Brabant Regionale kantorenmarkt Midden-Brabant Raming van vraag en aanbod Martin van Elp Frank Verwoerd Matthieu Zuidema Concept eindrapport oktober 2014 6 Inhoudsopgave Conclusies op hoofdlijnen 9 1 Inleiding

Nadere informatie

Uit voorraad leverbaar

Uit voorraad leverbaar Uit voorraad leverbaar ISBN 978-90-9025156-1 Grafische vormgeving, omslag en figuren: GeoMedia [7666], Faculteit Geowetenschappen, Universiteit Utrecht Foto omslag: Theo Baart Copyright 2010, Han Olden

Nadere informatie

BELEID VOOR BEDRIJVENTERREINEN IN VLAANDEREN, DUITSLAND, VERENIGD KONINKRIJK EN FRANKRIJK

BELEID VOOR BEDRIJVENTERREINEN IN VLAANDEREN, DUITSLAND, VERENIGD KONINKRIJK EN FRANKRIJK BELEID VOOR BEDRIJVENTERREINEN IN VLAANDEREN, DUITSLAND, VERENIGD KONINKRIJK EN FRANKRIJK Utrecht, september 2007 Erwin Gorter Han Olden Beleid voor bedrijventerreinen in Vlaanderen, Duitsland, Verenigd

Nadere informatie

REGIONAAL KANTORENPROGRAMMA STADSREGIO ROTTERDAM 2013/14

REGIONAAL KANTORENPROGRAMMA STADSREGIO ROTTERDAM 2013/14 REGIONAAL KANTORENPROGRAMMA STADSREGIO ROTTERDAM 2013/14 Behandeld in het Dagelijks Bestuur op 10 juli 2013 Ter vaststelling in het Algemeen Bestuur van de stadsregio op 9 oktober 2013 1 Inhoud Managementsamenvatting...5

Nadere informatie

Marktconforme uitgifteprijzen Logistiek Park Moerdijk

Marktconforme uitgifteprijzen Logistiek Park Moerdijk Marktconforme uitgifteprijzen Logistiek Park Moerdijk Stec Groep aan Provincie Noord-Brabant Evert-Jan de Kort, Hub Ploem en Joep Arts mei 2014 Marktconforme uitgifteprijzen Logistiek Park Moerdijk Marktconforme

Nadere informatie