Herstructurering een fiasco

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Herstructurering een fiasco"

Transcriptie

1 Herstructurering een fiasco Bouwstenen voor een nieuw bedrijventerreinenbeleid Milieudefensie: een wereld te winnen

2 Herstructurering een fiasco Bouwstenen voor een nieuw bedrijventerreinenbeleid Colofon Een uitgave van Milieudefensie, februari 2007 Tekst: Willem Verhaak, Milieudefensie Foto Omslag: Michiel Wijnbergh Vormgeving: Eric Mels, Hoorn Voor deze notitie is gebruik gemaakt van het rapport Remmende factoren bij het herstructureren van bedrijventerreinen; bouwstenen voor het congres Meer bedrijven met minder ruimte, Stogo onderzoek + advies, Utrecht, februari Milieudefensie Postbus GD Amsterdam T F

3 Herstructurering een fiasco Bouwstenen voor een nieuw bedrijventerreinenbeleid Milieudefensie constateert dat de herstructurering van bedrijventerreinen faalt. Om te voorkomen dat het areaal aan verouderde bedrijventerreinen verder toeneemt, bepleit Milieudefensie: Een stop op de aanleg van nieuwe terreinen. Op dit moment ligt er al zesduizend hectare bedrijventerrein bouwrijp. Dat is voldoende. Het invoeren van een opknapbijdrage van 50 euro op elke vierkante meter bouwrijp bedrijventerrein. Met deze maatregelen worden de bestaande bedrijventerreinen vernieuwd en wordt de aantasting van het landschap door nieuwe bedrijventerreinen voorkomen. 3

4 1 Herstructurering komt nauwelijks van de grond veroudering gaat in rap tempo door. Al meer dan twintig jaar maken gemeenten plannen voor het opknappen van verouderde bedrijventerreinen, maar de uitvoering van die plannen verloopt erg traag. Inmiddels is hectare bruto bedrijventerrein verouderd. Dat is ruim een derde van het huidige areaal uitgegeven bedrijventerreinen. Zonder ingrijpen zet die trend de komende jaren door. Sinds 1990 is er nog geen drieduizend hectare verouderd bedrijventerrein geherstructureerd, ongeveer 175 hectare bruto per jaar. In diezelfde periode is er 23 duizend hectare bedrijventerrein bouwrijp gemaakt (zie figuur 1). Met het huidige tempo van herstructurering is de aanpak van de verpaupering van dit moment pas in de 22ste eeuw voltooid. Het falen van de herstructurering van verouderde bedrijventerreinen is voor de Algemene Rekenkamer aanleiding om een onderzoek in te stellen naar het beleid van het ministerie van Economische Zaken. Naar verwachting is dit onderzoek begin 2008 voltooid. Figuur 1 Bron: IBIS, bewerkt door STOGO Bouwrijp gemaakte bedrijventerreinen versus geherstructureerde bedrijventerreinen in bruto hectare ( ) duizenden bouwrijp gemaakt 3 geherstructureerd 4

5 2 Uitgevoerde herstructureringprojecten stellen weinig voor Er wordt niet alleen weinig geherstructureerd. De uitgevoerde herstructureringsprojecten leveren ook weinig ruimte op. Het leeuwendeel van die projecten beperkt zich tot het revitaliseren van bedrijventerreinen. De wegen en openbare ruimte worden opgeknapt maar de leegstaande en verpauperde panden worden ongemoeid gelaten. Terwijl daar juist ruimtewinst is te boeken. Slechts bij 2 procent van de geplande herstructurering wordt de verpaupering van de panden aangepakt (sloop of renovatie). Het overgrote deel van de verouderde terreinen krijgt alleen een facelift, die veelal onvoldoende is om de neerwaartse spiraal van verpaupering te keren. Figuur 2 Bron: IBIS, 2006 Geplande aanpak herstructurering verouderde bedrijventerreinen revitalisering herprofilering transformatie 6% 2% 92% 5

6 3 Oorzaak en oplossing falen herstructurering: deel 1 Rijk en provincies baseren hun ruimteclaim voor nieuwe bedrijventerreinen op de zogenaamde Bedrijfs Locatie Monitor (BLM) van het Centraal Planbureau (CPB). De ruimtevraag die het CPB hanteert is opgebouwd uit drie delen: de groei van de werkgelegenheid, de afname van het aantal werknemers per hectare bedrijventerrein (terreinquotiënt), en de trek van bedrijven uit de stad naar bedrijventerreinen (locatietypevoorkeur). Rijk en provincies gaan uit van het hoogste groeiscenario, het Globaliserende Economie of GE-model (zie figuur 3). In dat model is slechts 25 procent van de ruimtevraag toe te schrijven aan de groei van de werkgelegenheid. De overige vraag komt voort uit de aanname van het CPB dat de historische trend van een afname van de terreinquotiënt en een verdergaande concentratie van bedrijven op bedrijventerreinen zal doorzetten. Echter: het beleid van provincies en het rijk is er juist op gericht om de ruimte op bedrijventerreinen beter te benutten (hergebruiken verouderde terreinen en intensievere bouw op nieuwe terreinen). Bovendien willen beleidsmakers het wegtrekken van bedrijven uit de stad naar snelweglocaties voorkomen. Wij onderschrijven deze beleidsvoornemens, maar die moeten dan wel opgenomen worden in de vraagramingen. Als we het ruimtebeslag per werknemer en de mate van menging van wonen en werken bevriezen op het huidige niveau, valt de ruimteclaim die voortkomt uit locatietypevoorkeur en terreinquotiënt weg. In het geval van het hoogste economische scenario (GE) is er voor de opvang van de groei van de werkgelegenheid tussen 2006 en 2020 nog zo n hectare bedrijventerrein nodig. Vraag naar bedrijventerreinen naar componenten in hectare voor vier scenario s 25 duizenden groei werkgelegenheid locatietypevoorkeur terreinquotiënt totaal Regional Communities Strong Europe Transatlantic Market Global Economy Figuur 3 Bron: CPB 2005, bewerkt door STOGO. Het CPB heeft met de BLM-methode de ruimtebehoefte aan bedrijventerreinen tot 2020 geraamd in vier toekomstscenario s Regionale Samenlevingen (RC), Sterk Europa (SE), Transatlantische Markt (TM) en Globaliserende Economie GE). Deze toekomstscenario s verschillen van elkaar onder andere wat betreft economische groei. 6

7 Vraag naar en aanbod van bedrijventerreinen in hectare duizenden vraag BLM max op basis van groei werkgelegenheid bouwrijp harde plannen zachte plannen Tellen we hierbij de benodigde ruimte voor bedrijven die uitgeplaatst worden door transformatie van bedrijventerreinen naar woningbouw (zo n hectare tot 2020), dan komen we uit op een behoefte van een kleine vijfduizend hectare. Nu al ligt er zesduizend hectare bouwrijpe grond te wachten op bedrijfsvestigingen (zie figuur 4). Figuur 4 Bron: CPB, 2005; IBIS; 2006 bewerkt door STOGO Behoefteramingen provincies overschrijden zelfs het hoogste groeiscenario Tussen provincies en rijk is afgesproken dat de provincies bij hun ramingen voor de behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen uitgaan van de methodiek van de Bedrijfslocatiemonitor (BLM) van het Centraal Planbureau (CPB). Het blijkt dat de provinciale behoefteramingen voor bedrijventerrein 14 procent hoger uitkomen dan die volgens het hoogste GE-groeiscenario van het CPB. Per jaar leidt dat tot een hogere planningsopgave van 135 hectare, tot 2020 tot een extra planningsopgave van ruim tweeduizend hectare. Noord-Brabant komt zelfs 30 procent hoger uit dan de maximale raming uit de BLM. Deze provincie kort echter haar planningsopgave met 30 procent vanwege te verwachten ruimtewinst door herstructurering, zodat zij net onder het niveau van de maximale BLM-raming uitkomt. De provincie Zeeland komt als enige provincie (veel) lager uit dan de maximale raming uit de BLM. Dit komt omdat Zeeland van een veel lagere groei van de werkgelegenheid uitgaat dan in de BLM het geval is. bron: Remmende factoren bij het herstructureren van bedrijventerreinen; bouwstenen voor het congres Meer bedrijven met minder ruimte, Stogo onderzoek + advies, Utrecht: februari 2007 Provinciale ramingen in hectare per jaar , inclusief kortingen voor herstructurering en zuinig ruimtegebruik, exclusief ijzeren voorraad provincie 160 BLM max Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Holland Noord-Brabant Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland 7

8 Als gevolg van de veel te hoge ruimteclaim wordt er met de BLM-ramingen tot 2020 ruim 14 duizend hectare te veel aangelegd. Bovendien overstijgen de plannen van de provincies deze hoge ramingen (zie kader pag. 7). Dat overschot aan nieuwe terreinen leidt tot de leegloop van bestaande terreinen. Bedrijven vestigen zich nu eenmaal liever op een nieuwe kavel dan te renoveren of uit te breiden op het bestaande terrein. Dit vollopen van nieuwe terreinen en de daarmee gepaard gaande leegstand op bestaande terreinen wordt vervolgens weer in de prognosemodellen voor de toekomst opgenomen. Een vicieuze cirkel. ruimteclaim voor nog meer nieuwe terreinen overschot aan nieuwe bedrijventerreinen vollopen van nieuwe terreinen leegloop bestaande terreinen Voorstel 1 Om verdere verpaupering van bestaande terreinen tegen te gaan moet het dreigende overschot aan bedrijventerreinen worden voorkomen. Daarom moet er voor de komende tien jaar een bouwstop worden afgekondigd. Er ligt op dit moment al voldoende grond bouwrijp om de groei van de werkgelegenheid op te vangen. 8

9 4 Oorzaak en oplossing falen herstructurering: deel 2 De onderling concurrerende gemeenten bieden hun grond voor bedrijven tegen lage prijzen aan. De grondprijs voor woningbouw is drie tot vier keer zo hoog. De afgelopen jaren is de grondprijs van bedrijventerreinen weliswaar gestegen, maar het ligt in het algemeen nog fors onder de marktwaarde. De lage grondprijzen geven twee problemen: Er is geen stimulans voor bedrijven om ruimteintensief te bouwen of om hun bestaande pand op te knappen in plaats uit te wijken naar een kavel op een nieuw bedrijventerrein. De inkomsten voor gemeenten zijn onnodig laag, waardoor er te weinig geld is gereserveerd voor het onderhoud en opknappen van bedrijventerreinen. STOGO-onderzoek+advies heeft uitgerekend dat een verhoging van de grondprijs met gemiddeld 50 euro per vierkante meter bouwrijpe grond mogelijk is zonder nadelige gevolgen voor de economie. Milieudefensie stelt daarom voor om deze grondprijsverhoging in te voeren als een opknapbijdrage van 50 euro per vierkante meter. Bedrijven moeten deze bijdrage betalen bij vestiging op de nu aangeboden bouwrijpe grond. De opbrengst van deze bijdrage gaat in een fonds waaruit de herstructurering wordt betaald. Als er jaarlijks vierhonderd hectare van de huidige zesduizend hectare bouwgrond wordt uitgegeven levert dit per jaar 200 miljoen euro op. In vijftien jaar is dat 3 miljard euro. Op dit moment krijgen gemeenten ongeveer 75 miljoen euro per jaar aan subsidies van rijk en provincies. De landelijke invoering van een opknapbijdrage voorkomt onderlinge concurrentie tussen provincies en gemeenten. Bovendien is de grondprijs slechts een miniem deel van de huisvestingskosten van een bedrijf. Grondprijzen voor woningbouw en bedrijventerreinen in /m woningen bedrijventerrein Utrecht Zuid-Holland Noord-Holland Gelderland Noord-Brabant Overijssel Limburg Flevoland Zeeland Groningen Drenthe Friesland 9

10 Voorstel 2 Invoering van een opknapbijdrage van 50 euro op elke vierkante meter grond die wordt verkocht. Als we uitgaan van de zesduizend hectare bedrijventerrein die nu al bouwrijp klaarligt voor de verkoop, levert dat de komende vijftien jaar 3 miljard euro op. Dat is 200 miljoen per jaar en daarmee drie maal zoveel als gemeenten nu van rijk en provincie krijgen. Kortom: Milieudefensie dringt er bij het nieuwe kabinet en de nieuwe provinciale besturen op aan een eind te maken aan het dichtslibben van het landschap met lelijke bedrijventerreinen. Een voorlopige stop op de aanleg van nieuwe terreinen gecombineerd met de invoering van een opknapbijdrage zijn daarvoor de noodzakelijke bouwstenen. 10

Herstructurering van bedrijventerreinen

Herstructurering van bedrijventerreinen Herstructurering van bedrijventerreinen Hoe gaan we de verrommeling van het landschap door bedrijventerreinen tegen? Een onderzoek van de Algemene Rekenkamer Herstructurering van bedrijventerreinen De

Nadere informatie

REMMENDE FACTOREN BIJ HET HERSTRUCTUREREN VAN BEDRIJVENTERREINEN

REMMENDE FACTOREN BIJ HET HERSTRUCTUREREN VAN BEDRIJVENTERREINEN REMMENDE FACTOREN BIJ HET HERSTRUCTUREREN VAN BEDRIJVENTERREINEN Bouwstenen voor het congres Meer bedrijven met minder ruimte Utrecht, februari 2007 Drs. H. Olden STOGO onderzoek +advies Niasstraat 1 3531

Nadere informatie

BOVENREGIONAAL BEDRIJVENTERREIN HOEKSCHE WAARD. Notitie over het door Buck Consultants uitgevoerde onderzoek naar nut en noodzaak

BOVENREGIONAAL BEDRIJVENTERREIN HOEKSCHE WAARD. Notitie over het door Buck Consultants uitgevoerde onderzoek naar nut en noodzaak BOVENREGIONAAL BEDRIJVENTERREIN HOEKSCHE WAARD Notitie over het door Buck Consultants uitgevoerde onderzoek naar nut en noodzaak Juni 2006 Han Olden STOGO onderzoek + advies Niasstraat 1 3531 WR Utrecht

Nadere informatie

HET ONDERBOUWEN VAN NUT EN NOODZAAK VAN BEDRIJVENTERREINEN. Een kritische beschouwing over de praktijk van marktonderzoek

HET ONDERBOUWEN VAN NUT EN NOODZAAK VAN BEDRIJVENTERREINEN. Een kritische beschouwing over de praktijk van marktonderzoek HET ONDERBOUWEN VAN NUT EN NOODZAAK VAN BEDRIJVENTERREINEN Een kritische beschouwing over de praktijk van marktonderzoek Utrecht, september 2007 Han Olden INHOUDSOPGAVE 0. Inleiding... 3 1. Hoge economische

Nadere informatie

Bijlage 1 Methodiek Kwantitatieve Vraagraming Bedrijventerreinen Drenthe

Bijlage 1 Methodiek Kwantitatieve Vraagraming Bedrijventerreinen Drenthe Bijlage 1 Methodiek Kwantitatieve Vraagraming Bedrijventerreinen Drenthe Inleiding De provinciale behoeftecijfers voor bedrijventerreinen uit de in 2010 vastgestelde Omgevingsvisie blijken niet meer actueel.

Nadere informatie

IS ER WEL VRAAG NAAR NIEUWE BEDRIJVENTERREINEN? Een analyse van de ramingen van de vraag naar bedrijventerreinen in de Nota Ruimte

IS ER WEL VRAAG NAAR NIEUWE BEDRIJVENTERREINEN? Een analyse van de ramingen van de vraag naar bedrijventerreinen in de Nota Ruimte IS ER WEL VRAAG NAAR NIEUWE BEDRIJVENTERREINEN? Een analyse van de ramingen van de vraag naar bedrijventerreinen in de Nota Ruimte Han Olden - STOGO onderzoek + advies Erik Louw - Technische Universiteit

Nadere informatie

De Toekomst van Bedrijventerreinen. Gusta Renes

De Toekomst van Bedrijventerreinen. Gusta Renes De Toekomst van Bedrijventerreinen Gusta Renes Inleiding Beeldvorming bedrijventerreinen Veel (nieuwe) bedrijventerreinen Veel grond beschikbaar voor uitgifte Weinig samenwerking tussen gemeenten Lage

Nadere informatie

Commentaar op het Convenant Bedrijventerreinen

Commentaar op het Convenant Bedrijventerreinen Commentaar op het Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020 Uitgave STOGO onderzoek + advies Postbus 691 3430 AR Nieuwegein 030-2334342 info@stogo.nl www.stogo.nl Opdrachtgever Milieudefensie Auteurs Han

Nadere informatie

Contra-expertise behoefteraming bedrijventerrein Lokerbroek

Contra-expertise behoefteraming bedrijventerrein Lokerbroek Contra-expertise behoefteraming bedrijventerrein Lokerbroek Rapporteur: Peter Louter Opdrachtgever: Milieudefensie Contactpersoon bij opdrachtgever: Klaas Breunissen Bureau Louter Rotterdamseweg 183c 2629

Nadere informatie

Vraag en aanbod Bedrijventerreinen in de Duin- en Bollenstreek

Vraag en aanbod Bedrijventerreinen in de Duin- en Bollenstreek Vraag en aanbod Bedrijventerreinen in de Duin- en Bollenstreek Marktanalyse Opdrachtgever: Kamer van Koophandel Den Haag en Vereniging Bedrijfsleven Duin- en Bollenstreek ECORYS Nederland BV Ahmed Hamdi

Nadere informatie

Naar een optimaler ruimtegebruik door bedrijventerreinen. Een verkenning van enkele beleidsopties Hugo Gordijn Gusta Renes Michel Traa

Naar een optimaler ruimtegebruik door bedrijventerreinen. Een verkenning van enkele beleidsopties Hugo Gordijn Gusta Renes Michel Traa Naar een optimaler ruimtegebruik door bedrijventerreinen. Een verkenning van enkele beleidsopties Hugo Gordijn Gusta Renes Michel Traa Ruimtelijk Planbureau, Den Haag Inhoud Inleiding 3 Probleemanalyse

Nadere informatie

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Persbericht PB13 062 1 oktober 2013 9:30 uur Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Tussen 2012 en 2025 groeit de bevolking van Nederland met rond 650 duizend tot 17,4 miljoen

Nadere informatie

Zuinig op Ruimte? Een provinciale vergelijking van bedrijventerreinen

Zuinig op Ruimte? Een provinciale vergelijking van bedrijventerreinen Zuinig op Ruimte? Een provinciale vergelijking van bedrijventerreinen Colofon januari 2007 Uitgave en copyright: Stichting Natuur en Milieu en De Provinciale Milieufederaties Foto's: Leden van het O-team

Nadere informatie

REACTIE OP DE ECONOMISCHE VISIE VAN DE GEMEENTE WOERDEN

REACTIE OP DE ECONOMISCHE VISIE VAN DE GEMEENTE WOERDEN REACTIE OP DE ECONOMISCHE VISIE VAN DE GEMEENTE WOERDEN STOGO onderzoek + advies Mei 2007 Drs. H. Olden 1. Aanleiding In het streekplan Utrecht heeft de provincie Utrecht de mogelijkheid opgenomen voor

Nadere informatie

Aanbod bedrijventerreinen

Aanbod bedrijventerreinen Staat van 2014 Aanbod bedrijventerreinen Wat is de index van het uitgeefbare oppervlak (2002 = 100)? Ten opzichte van 2002 is er nog 57% uitgeefbaar terrein over Vergelijking in de tijd (Index uitgeefbaar

Nadere informatie

Aanvulling BBL-oud-grond Provincies, natuurlijk doen! Onder embargo. 2

Aanvulling BBL-oud-grond Provincies, natuurlijk doen! Onder embargo. 2 1. Inleiding Voor de verdeling van de middelen uit de hoofdlijnennotitie van het ministerie van EZ ( 200 miljoen) is advies gevraagd aan onze commissie (Commissie Jansen-2). Dit advies is uitgebracht in

Nadere informatie

Leegstand, herbestemming en verzorgingshuizen: een verkenning door de oogharen heen

Leegstand, herbestemming en verzorgingshuizen: een verkenning door de oogharen heen Lars Brugman Lars Brugman is projectadviseur/onderzoeker bij Kadaster Ruimte & Advies. Hij legt zich toe op complexe maatwerkvraagstukken vanuit de bij het Kadaster beschikbare ruimtelijke informatie.

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Prognose aantal leerlingen (index: 2011 = 100) (index: 2016 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Prognose aantal leerlingen (index: 2011 = 100) (index: 2016 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2011 en 2015 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Opmerkingen bij het eindrapport van ETIN

Opmerkingen bij het eindrapport van ETIN Op verzoek van de gemeente Apeldoorn heeft het Ruimtelijk Planbureau gekeken naar de offerte van ETIN adviseurs van 3 april 2007: Onderzoek behoefte nieuwe bedrijventerreinen Stedendriehoek. Inmiddels

Nadere informatie

Bedrijventerreinvisie Heerenveen en regionaal plan Zuidoost Fryslân. Presentatie commissie ROM,

Bedrijventerreinvisie Heerenveen en regionaal plan Zuidoost Fryslân. Presentatie commissie ROM, Bedrijventerreinvisie Heerenveen en regionaal plan Zuidoost Fryslân Presentatie commissie ROM, 2011-03-14 In vogelvlucht Waarom een nieuwe visie Bestaande bedrijventerreinen Uitgeefbare bedrijventerreinen

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Praktijkinfo. Herstructurering bedrijventerreinen April 2010

Praktijkinfo. Herstructurering bedrijventerreinen April 2010 Praktijkinfo Herstructurering bedrijventerreinen April 2010 Provincies stellen met geld van de Rijksoverheid programma s op voor de herstructurering van bedrijventerreinen. Het Rijk stelt daarbij als voorwaarde

Nadere informatie

Feiten en cijfers Brabantse bedrijventerreinen Toelichting, 11 juli 2017 Provincie Noord-Brabant

Feiten en cijfers Brabantse bedrijventerreinen Toelichting, 11 juli 2017 Provincie Noord-Brabant Feiten en cijfers Brabantse bedrijventerreinen 2017 Toelichting, 11 juli 2017 Provincie Noord-Brabant O 2/33 Feiten en cijfers Brabantse bedrijventerreinen 2017 11 juli 2017 Inhoud Samenvatting 5 1. Inleiding

Nadere informatie

ACTUALISATIE UITGIFTETEMPO BEDRIJVENTERREINEN Stec Groep aan gemeente Apeldoorn (concept)

ACTUALISATIE UITGIFTETEMPO BEDRIJVENTERREINEN Stec Groep aan gemeente Apeldoorn (concept) ACTUALISATIE UITGIFTETEMPO BEDRIJVENTERREINEN Stec Groep aan gemeente Apeldoorn (concept) Stec Groep B.V. Peije Bruil en Guido van der Molen Juni 2012 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 2. CONCLUSIES EN ADVIEZEN

Nadere informatie

Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond

Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond Aanvullend advies aan het Interprovinciaal Overleg over de verdelingsvraagstukken samenhangend met de BBL-oud-grond Juni 2013 Inhoud 1 Inleiding 2

Nadere informatie

Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen

Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen Figuur B11.1 Woningvoorraad naar eigendom, en naar provincie, 1 januari 2008 % 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Groningen Friesland Drenthe Overijssel Flevoland Gelderland Utrecht

Nadere informatie

Ontwikkeling naar duurzaamheid is te belangrijk om aan het toeval over te laten.

Ontwikkeling naar duurzaamheid is te belangrijk om aan het toeval over te laten. Ing. maart 2014 PS2014-1 2014-0039 PS23/4 Van: geurt van de kerk Verzonden: maandag 10 maart 2014 9:44 Aan: info@gdindex.nl Onderwerp: Gemeentelijke duurzaamheidsindex GDI#2014

Nadere informatie

Veroudering en herstructurering op bedrijventerreinen

Veroudering en herstructurering op bedrijventerreinen Veroudering en herstructurering op bedrijventerreinen Veroudering en herstructurering op bedrijventerreinen Een verkenning M. Traa en J. Knoben Deze publicatie maakt deel uit van de onderzoeksreeks De

Nadere informatie

Genodigde en niet aanwezige organisaties: VNO-NCW West, Staatsbosbeheer, Woningbouwvereniging Binnenmaas, Zuid Hollandse Milieufederatie.

Genodigde en niet aanwezige organisaties: VNO-NCW West, Staatsbosbeheer, Woningbouwvereniging Binnenmaas, Zuid Hollandse Milieufederatie. Inhoudelijk verslag van de bijeenkomst met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties over het onderzoek naar de optimale omvang van een bovenregionaal bedrijventerrein voor droge havengerelateerde

Nadere informatie

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015 Uitstekend eerste halfjaar 2015 Nederlandse woningmarkt De Nederlandse woningmarkt heeft een prima eerste half jaar achter de rug. In de eerste 6 maanden van 2015 werden door het Kadaster 75.249 woningtransacties

Nadere informatie

Inventarisatie vraag en aanbod Waalweelde West

Inventarisatie vraag en aanbod Waalweelde West Inventarisatie vraag en aanbod Waalweelde West Op verzoek van de provincie Gelderland hebben we een uitsnede van vraag en aanbod gemaakt voor het gebied Waalweelde west. Gemeenten behorende tot regio Waalweelde

Nadere informatie

Vraag 6 Hoe groot is de vloeroppervlakte van de bedrijfsruimte die u denkt nodig te hebben voor uw uitbreiding- of verplaatsingsplannen?

Vraag 6 Hoe groot is de vloeroppervlakte van de bedrijfsruimte die u denkt nodig te hebben voor uw uitbreiding- of verplaatsingsplannen? Conclusie Tot 2020 wordt een behoefte naar bedrijventerrein in de gemeente Zijpe geraamd van circa 5 hectare. Dit is ook de oppervlakte die in de planningsopgave in de provinciale structuurvisie is opgenomen.

Nadere informatie

8 september /GM/158

8 september /GM/158 Aan de leden van Provinciale Staten van Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland Datum Bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk 8 september 2009 1 2009/GM/158 Onderwerp Verkennende rapportage bedrijventerreinen

Nadere informatie

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2017 vs 2016

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2017 vs 2016 MAAKT HET WAAR Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2017 vs 2016 Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft een grootschalig onderzoek gedaan naar leningaanvragen voor

Nadere informatie

Nieuw energielandschap

Nieuw energielandschap www.romagazine.nl ruimtelijke ontwikkeling, infrastructuur en milieu Nieuw energielandschap Gemeentelijke grondposities Buiten de Randstad structureel te veel aangekocht Veluwerandmeren Onderling vertrouwen

Nadere informatie

WoON-themarapport. Woningbouwplanningen van kwantiteit naar kwaliteit

WoON-themarapport. Woningbouwplanningen van kwantiteit naar kwaliteit Woningbouwplanningen van kwantiteit naar kwaliteit Middelburg, december 2013 Colofon SCOOP 2013 Samenstelling Dick van der Wouw Nadet Somers SCOOP Zeeuws instituut voor sociale en culturele ontwikkeling

Nadere informatie

Leegstand, herbestemming en verzorgingshuizen: een verkenning door de oogharen heen

Leegstand, herbestemming en verzorgingshuizen: een verkenning door de oogharen heen Auteur: Lars Brugman 1 Datum: 2 februari 2015 Deze publicatie in samenwerking met Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg opgesteld en gebaseerd op een eerdere publicatie van het Kadaster in de Barometer

Nadere informatie

Enquête 'De Nieuwe Wildernis' van de Oostvaardersplassen. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Enquête 'De Nieuwe Wildernis' van de Oostvaardersplassen. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Vragenlijst...2 1 Wat zie je als oplossing voor de sterfte van de grote grazers tijdens de winter?...2 2 Wat moet er gebeuren op de lange termijn?...3 3 Hoeveel hectare denk je dat

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Werklocaties

Voortgangsrapportage Werklocaties Voortgangsrapportage Werklocaties Inleiding Het Programma Werklocaties Limburg 2020 legt de herstructureringsopgave en de planningsopgave voor bedrijventerreinen vast tot en met 2020. Na een voorbereiding

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens raadsleden

Persoonlijke gegevens raadsleden Persoonlijke gegevens raadsleden Dit document bevat de volgende gegevens van raadsleden: Aantal raadsleden naar gemeentegrootte 1998-2016. Aantal raadsleden naar politieke partij 1998-2016. Aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

REKENEN AAN WERKLOCATIES

REKENEN AAN WERKLOCATIES REKENEN AAN WERKLOCATIES De laatste jaren wordt kritischer gekeken naar de behoefteramingen voor bedrijventerreinen en kantorenlocaties. De kritiek concentreert zich op de rol van het beleid van verschillende

Nadere informatie

Erratum Report LEI

Erratum Report LEI Erratum Report LEI 14-128 19 januari 2015 Koeijer, T.J. de, P.W. Blokland, C.H.G. Daatselaar, J.F.M. Helming, H.H. Luesink, 2015. Scenario s voor grondgebondenheid: Een verkenning van de varianten binnen

Nadere informatie

IBIS WERKLOCATIES De stand in planning en uitgifte van bedrijventerreinen 1 januari 2008 en de uitgifte in 2007

IBIS WERKLOCATIES De stand in planning en uitgifte van bedrijventerreinen 1 januari 2008 en de uitgifte in 2007 IBIS WERKLOCATIES De stand in planning en uitgifte van bedrijventerreinen 1 januari 2008 en de uitgifte in 2007 ARCADIS en Stec Groep In opdracht van het Ministerie van VROM 30 Januari 2009 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 2 november 2009

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 2 november 2009 > Retouradres Postbus 16166 2500 BD Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 50 30 F 070 340

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is an author's version which may differ from the publisher's version. For additional information about this

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in mei verder opgelopen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in mei verder opgelopen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-044 20 juni 9.30 uur Werkloosheid in mei verder opgelopen Toename van de werkloosheid iets afgevlakt Meer werklozen van 25 jaar en ouder Lichte daling

Nadere informatie

Woningbouw Het plan maakt de ontwikkeling van twee woningen aan het Landaspad mogelijk. Tegen deze ontwikkeling hebben wij geen bezwaar.

Woningbouw Het plan maakt de ontwikkeling van twee woningen aan het Landaspad mogelijk. Tegen deze ontwikkeling hebben wij geen bezwaar. Bestaande overcapaciteit aan bedrijventerreinen In de stadsregio Arnhem-Nijmegen bestaat een groot overaanbod aan bedrijventerreinen. Voor de periode 2016-2025 bedraagt dit minstens 150 ha. Van het bestaande

Nadere informatie

Leenonderzoek Het autolening onderzoek 2017

Leenonderzoek Het autolening onderzoek 2017 Leenonderzoek Geldshop heeft een grootschalig onderzoek naar leningaanvragen voor auto s in Nederland uitgevoerd. In totaal werd de data van duizenden aanvragen in de periode januari 2016 tot en met augustus

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR JULI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR JULI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR JULI 2017 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 HERSTELLENDE MARKT HUNKERT NAAR HERZIENINGEN 4 FREELANCERS EN FLEXWERKERS ONVERMINDERD POPULAIR 5 JONGE

Nadere informatie

Onderzoek bedrijventerreinenbeleid

Onderzoek bedrijventerreinenbeleid Onderzoek bedrijventerreinenbeleid Door: Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Voor: Burgerronde Datum: 21 maart 2012 Aanleiding en doel Aanleiding: Initiatief van NVVR Kring Oost Gezamenlijk onderzoek van

Nadere informatie

Vrijgestelde soorten per provincie

Vrijgestelde soorten per provincie per provincie Wet Natuurbescherming 2017 NLadviseurs adviesbureau voor natuurbeheer en landschapsoptimalisering Colofon Deze rapportage is opgesteld door NLadviseurs Mei 2017 NLadviseurs Larensteinselaan

Nadere informatie

Prijsexplosie bedrijventerreinen vraagt om reactie vastgoedsector

Prijsexplosie bedrijventerreinen vraagt om reactie vastgoedsector Prijsexplosie bedrijventerreinen vraagt om reactie vastgoedsector Marktpartijen als beleggers en projectontwikkelaars hebben nog altijd weinig belangstelling voor bedrijventerreinen en bedrijfsruimten.

Nadere informatie

Regioconvenant Bedrijventerreinen Regio Zuidoost Utrecht. Besluitvorming

Regioconvenant Bedrijventerreinen Regio Zuidoost Utrecht. Besluitvorming Regioconvenant Bedrijventerreinen Regio Zuidoost Utrecht Besluitvorming Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Belanghebbenden 3 Hoofdstuk 2 Considerans 4 Hoofdstuk 3 Artikelen 6 Hoofdstuk 4 Uitvoeringsagenda 2012-2014

Nadere informatie

Woningtransacties per kwartaal Nederland

Woningtransacties per kwartaal Nederland Woningtransacties op niveau 2008, koopsom slechts 10% onder topjaar De Nederlandse woningmarkt draait op volle toeren. In de eerste negen maanden van 2015 zijn door het Kadaster 125.859 woningtransacties

Nadere informatie

CPB juniraming 2010: Ook lagere economische groeiverwachtingen voor Breda

CPB juniraming 2010: Ook lagere economische groeiverwachtingen voor Breda CPB juniraming 2010: Ook lagere economische groeiverwachtingen voor Breda 1. Inleiding In juni 2010 heeft het Centraal Planbureau nieuwe verwachtingen gepresenteerd over de ontwikkelingen van de Nederlandse

Nadere informatie

Aantal huwelijken, huwelijksontbindingen, partnerschappen en partnerschapsontbindingen per woonplaats in 2014

Aantal huwelijken, huwelijksontbindingen, partnerschappen en partnerschapsontbindingen per woonplaats in 2014 Aantal huwelijken, huwelijksontbindingen, partnerschappen en partnerschapsontbindingen per woonplaats in 214 Huwelijk Huwelijksontbinding Partnerschap Partnerschapsontbinding Woonplaats Man % Vrouw % Man

Nadere informatie

Werkloosheid gedaald

Werkloosheid gedaald Persbericht PB13-079 19 december 09.30 uur Werkloosheid gedaald Werkloze beroepsbevolking in november met 21 duizend afgenomen Aantal lopende WW-uitkeringen met 11 duizend gestegen Toename aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid in alle provincies gedaald

Persbericht. Werkloosheid in alle provincies gedaald Persbericht PB99-191 28 juli 1999 9.30 uur Werkloosheid in alle provincies gedaald De gunstige ontwikkeling op de arbeidsmarkt in 1998 leidde in alle provincies tot een daling van de werkloosheid en een

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens van wethouders

Persoonlijke gegevens van wethouders Persoonlijke gegevens van wethouders Dit document bevat de volgende gegevens van wethouders: Aantal wethouders naar gemeentegrootte 1998-2016. Aandeel wethouders naar politieke partij 1998-2016. Aandeel

Nadere informatie

IBIS WERKLOCATIES De stand in planning en uitgifte van bedrijventerreinen 1 januari 2007 en de uitgifte in 2006

IBIS WERKLOCATIES De stand in planning en uitgifte van bedrijventerreinen 1 januari 2007 en de uitgifte in 2006 IBIS WERKLOCATIES De stand in planning en uitgifte van bedrijventerreinen 1 januari 2007 en de uitgifte in 2006 ARCADIS en Stec Groep In opdracht van het Ministerie van VROM December 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Bedrijventerreinen Noord-Veluwe. Regionale bijeenkomst raadsleden Gerrit Marskamp

Bedrijventerreinen Noord-Veluwe. Regionale bijeenkomst raadsleden Gerrit Marskamp Bedrijventerreinen Noord-Veluwe Regionale bijeenkomst raadsleden 08-02-2017 Gerrit Marskamp Opbouw presentatie De hamvraag/dilemma Wat willen we als gemeenten? Wat hebben we? Wat is het speelveld? Vraag

Nadere informatie

Ontwikkeling leerlingaantallen

Ontwikkeling leerlingaantallen Ontwikkeling leerlingaantallen Elk jaar wordt op 1 oktober het leerlingaantal van elke basisschool geregistreerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (). Op basis van deze leerlingtelling wordt de bekostiging

Nadere informatie

ONDERZOEKMEMORANDUM. Bedrijventerreinenproblematiek Stedendriehoek. Inleiding en samenvatting

ONDERZOEKMEMORANDUM. Bedrijventerreinenproblematiek Stedendriehoek. Inleiding en samenvatting ONDERZOEKMEMORANDUM Bedrijventerreinenproblematiek Stedendriehoek Inleiding en samenvatting Momenteel is in de Stedendriehoek een hevige discussie gaande over de ontwikkeling van een nieuw regionaal bedrijventerrein

Nadere informatie

Enquête Oostvaardersplassen. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Enquête Oostvaardersplassen. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Vragenlijst...2 1 Wat is uw geslacht?...2 2 Wat is uw leeftijd?...3 3 In welke provincie woont u?...4 4 Wat ziet u als oplossing voor de overpopulatie in de Oostvaardersplassen?...5

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR APRIL Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR APRIL Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR APRIL 2017 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 VRAAG NAAR FLEX BLIJFT STIJGEN, MAAR VOOR HOELANG? 4 FREELANCERS EN FLEXWERKERS OOK IN 2017 ONVERMINDERD

Nadere informatie

Met deze notitie wordt uw Raad geadviseerd over aanpassing van de grondprijzen op bedrijvenpark Het Hoog.

Met deze notitie wordt uw Raad geadviseerd over aanpassing van de grondprijzen op bedrijvenpark Het Hoog. RAADSVOORSTEL Onderwerp : Grondprijsaanpassing bedriivenpark Het Hoog Toelichting Met deze notitie wordt uw Raad geadviseerd over aanpassing van de grondprijzen op bedrijvenpark Het Hoog. De Raad heeft

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. Midden-Holland t.a.v. tafel Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt Postbus AH Gouda

Gedeputeerde Staten. Midden-Holland t.a.v. tafel Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt Postbus AH Gouda Gedeputeerde Staten Contact M. Verwaal T 070-441 77 14 m.verwaal@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Midden-Holland t.a.v. tafel Economie,

Nadere informatie

FACTSHEET SCHORSINGEN PRIMAIR ONDERWIJS ELEKTRONISCHE MELDINGEN OVER SCHOOLJAREN 2014/2015 EN 2015/2016. Pagina 1 van 13

FACTSHEET SCHORSINGEN PRIMAIR ONDERWIJS ELEKTRONISCHE MELDINGEN OVER SCHOOLJAREN 2014/2015 EN 2015/2016. Pagina 1 van 13 FACTSHEET SCHORSINGEN PRIMAIR ONDERWIJS ELEKTRONISCHE MELDINGEN OVER SCHOOLJAREN 2014/2015 EN 2015/2016 Pagina 1 van 13 Inleiding Scholen voor primair onderwijs zijn sinds 1 augustus 2014 verplicht aan

Nadere informatie

IBIS WERKLOCATIES 2005 De stand in planning en uitgifte van bedrijventerreinen 1 januari 2005

IBIS WERKLOCATIES 2005 De stand in planning en uitgifte van bedrijventerreinen 1 januari 2005 IBIS WERKLOCATIES 2005 De stand in planning en uitgifte van bedrijventerreinen 1 januari 2005 ARCADIS en Stec Groep In opdracht van het Ministerie van VROM December 2005 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 1 1. DOEL

Nadere informatie

Q1 Hoe bent u momenteel voor zorg verzekerd?

Q1 Hoe bent u momenteel voor zorg verzekerd? Q1 Hoe bent u momenteel voor zorg verzekerd? Beantwoord: 7.030 Overgeslagen: 0 Alleen een basisverzeke... Een basisverzeke... Een basisverzeke... Anders, namelijk Alleen een basisverzekering Een basisverzekering

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4 Graydon kwartaal monitor incl Kwartaal 4 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q2, Q3 en Q4 6 Starters per branche 7 Opheffingen per branche 8 Faillissementen per branche 9 Netto-Groei

Nadere informatie

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft een grootschalig onderzoek gedaan naar leningaanvragen voor het leendoel

Nadere informatie

CONVENANT BEDRIJVENTERREINEN 2010 2020

CONVENANT BEDRIJVENTERREINEN 2010 2020 CONVENANT BEDRIJVENTERREINEN 2010 2020 PARTIJEN De COLLEGES VAN GEDEPUTEERDE STATEN van de navolgende PROVINCIES, te dezen handelend in hun hoedanigheid als bestuursorgaan: de provincie Drenthe de provincie

Nadere informatie

EEN NIEUW BELEID VOOR BEDRIJVENTERREINEN IN DE STEDENDRIEHOEK. Een beoordeling van nut en noodzaak van het Regionale Bedrijventerrein Beekbergen

EEN NIEUW BELEID VOOR BEDRIJVENTERREINEN IN DE STEDENDRIEHOEK. Een beoordeling van nut en noodzaak van het Regionale Bedrijventerrein Beekbergen EEN NIEUW BELEID VOOR BEDRIJVENTERREINEN IN DE STEDENDRIEHOEK Een beoordeling van nut en noodzaak van het Regionale Bedrijventerrein Beekbergen STOGO onderzoek + advies Utrecht, september 2006 INHOUD 1

Nadere informatie

Vastgoedbericht juni 2008

Vastgoedbericht juni 2008 Vastgoedbericht juni 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex en het aantal verkochte

Nadere informatie

Bijlage 1 Spreiding en fluctuaties leerplichtige asielzoekers

Bijlage 1 Spreiding en fluctuaties leerplichtige asielzoekers Bijlage 1 Spreiding en fluctuaties leerplichtige asielzoekers p 1 Totaal aantal leerplichtige asielzoekers In het onderzoek is het aantal leerplichtige asielzoekers bepaald op basis van het aantal asielzoekers

Nadere informatie

Vraag naar bedrijventerreinen te ruim ingeschat Erik Louw en Han Olden

Vraag naar bedrijventerreinen te ruim ingeschat Erik Louw en Han Olden Vraag naar bedrijventerreinen te ruim ingeschat Erik Louw en Han Olden Nu de economie aantrekt wordt de vraag of we nog nieuwe bedrijventerreinen nodig hebben weer actueel. Bij het beantwoorden spelen

Nadere informatie

Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters

Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters Dit document bevat de volgende gegevens: een overzicht van de burgemeesters naar politieke partij in de periode 1998-2014 een overzicht van het aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

Analyse resultaten CVO 2014

Analyse resultaten CVO 2014 Analyse resultaten CVO 2014 Toelichting: Deze analyse heeft betrekking op toeristische binnenlandse vakanties. Vakanties van vaste standplaatshouders zijn hierin niet meegenomen, omdat de CVO cijfers van

Nadere informatie

Totaal

Totaal Aantal huwelijken, huwelijksontbindingen, partnerschappen en partnerschapsontbindingen per woonplaats in 2013 Huwelijk Huwelijksontbinding Partnerschap Partnerschapsontbinding Woonplaats Man % Vrouw %

Nadere informatie

Totaal

Totaal Aantal huwelijken, huwelijksontbindingen, partnerschappen en partnerschapsontbindingen per woonplaats in 2012 Huwelijk Huwelijksontbinding Partnerschap Partnerschapsontbinding Woonplaats Man % Vrouw %

Nadere informatie

Sterkste groei vacatures in Zeeland

Sterkste groei vacatures in Zeeland Sterkste groei vacatures in Zeeland Cijfers Adzuna : Gemiddeld aangeboden salaris in vacatures neemt met 4,6% toe. AMSTERDAM De Nederlandse arbeidsmarkt heeft in het eerste kwartaal van 2017 de groei verder

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor Q3 2017

Graydon Kwartaalmonitor Q3 2017 Graydon kwartaal monitor 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht t.o.v. voorgaande kwartalen 6 Starters per branche 7 Faillissementen per branche 8 Opheffingen per branche 9 Netto-groei

Nadere informatie

BIJLAGE D KANTOREN-, HOTEL- EN WONINGMARKT WEERT

BIJLAGE D KANTOREN-, HOTEL- EN WONINGMARKT WEERT BIJLAGE D KANTOREN-, HOTEL- EN WONINGMARKT WEERT Kantorenmarkt Weert Tot 2020 zeer beperkte behoefte aan nieuwe kantoorruimte in Weert, er is al meer dan voldoende aanbod van kantoorruimte, toevoegen van

Nadere informatie

Vastgoedbericht december 2009

Vastgoedbericht december 2009 Vastgoedbericht december 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex, het aantal verkochte

Nadere informatie

Onderwerp: Regionaal Convenant Bedrijventerreinen Utrecht-West

Onderwerp: Regionaal Convenant Bedrijventerreinen Utrecht-West Raadsvergadering d.d. 13 december 2011 Nr. : Aan de raad van de gemeente Lopik. Onderwerp: Regionaal Convenant Bedrijventerreinen Utrecht-West Behandelend ambtenaar: R.C. Gerritsen Voorstel: 1. kennisnemen

Nadere informatie

Openbaar vervoer-, auto- en multimodale ontsluiting woongebieden,

Openbaar vervoer-, auto- en multimodale ontsluiting woongebieden, Openbaar vervoer-, auto- en multimodale ontsluiting woongebieden, 1996-2015 Indicator 7 september 2016 U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere

Nadere informatie

Aantal hypotheken 1e kw 09

Aantal hypotheken 1e kw 09 Kwartaalbericht In het kwartaalbericht is informatie opgenomen over particuliere woning die ingeschreven zijn bij het Kadaster in het afgelopen kwartaal. Daarbij zijn geselecteerd die gevestigd zijn op

Nadere informatie

Financiële gegevens bouwgrondexploitaties Financiële gegevens 1e kwartaal bouwgrondexploitatie gemeenten 2017 (1e plaatsing)

Financiële gegevens bouwgrondexploitaties Financiële gegevens 1e kwartaal bouwgrondexploitatie gemeenten 2017 (1e plaatsing) Financiële gegevens bouwgrondexploitaties Financiële gegevens 1e kwartaal bouwgrondexploitatie gemeenten 2017 (1e plaatsing) Willem Korthals Altes 11 mei 2017 Financiële gegevens bouwgrondexploitaties

Nadere informatie

Werkloosheid toegenomen

Werkloosheid toegenomen Persbericht PB14-005 23 januari 09.30 uur Werkloosheid toegenomen - Werkloze beroepsbevolking in december met 15 duizend gestegen - In bijna 100 duizend werklozen erbij - Aantal WW-uitkeringen in december

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling van vraag en aanbod logistiek terreinen in de regio Schiphol

Analyse ontwikkeling van vraag en aanbod logistiek terreinen in de regio Schiphol Analyse ontwikkeling van vraag en aanbod logistiek terreinen in de regio Schiphol Hoofdrapport 4 maart 2013 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en context pagina 3 3. Geografische afbakening pagina 4 4. Ontwikkeling

Nadere informatie

Planning van bedrijventerrein is niet gericht op vraag van bedrijven

Planning van bedrijventerrein is niet gericht op vraag van bedrijven Planning van bedrijventerrein is niet gericht op vraag van bedrijven Han Olden Uitgangspunt voor de planning en programmering van bedrijventerreinen is maximaal reserveren; naar behoefte aanleggen. Gezien

Nadere informatie

Leningen oversluiten Oversluitonderzoek 2017

Leningen oversluiten Oversluitonderzoek 2017 Leningen oversluiten Oversluitonderzoek 2017 Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft in de eerste acht maanden van 2017 onderzoek gedaan naar leningaanvragen ten behoeve

Nadere informatie

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren Persbericht PB14-033 15 mei 9:30 uur Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren - Werkloosheid in april licht gestegen - Arbeidsdeelname afgenomen bij jongeren - Aantal WW-uitkeringen in

Nadere informatie

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013 Persbericht Woningmarktcijfers.nl, Heerlen 21-01-2014 Nederlandse woningmarkt stabiel in tweede halfjaar 2013 De gemiddelde koopsom van de door het Kadaster geregistreerde woningtransacties kwam in december

Nadere informatie

Aantal werklozen in december toegenomen

Aantal werklozen in december toegenomen Persbericht Pb15-002 22-01-2015 09.30 uur Aantal werklozen in december toegenomen - In de afgelopen drie maanden meer mensen op de arbeidsmarkt - Jeugdwerkloosheid vrijwel onveranderd - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid opnieuw toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid opnieuw toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-048 18 juli 9.30 uur Werkloosheid opnieuw toegenomen Werkloosheid in juni gestegen tot 8,5 procent In een half jaar tijd ruim 100 duizend werklozen erbij

Nadere informatie

Kwaliteitsmatch vraag en aanbod bedrijventerreinen Noord-Holland Noord

Kwaliteitsmatch vraag en aanbod bedrijventerreinen Noord-Holland Noord Kwaliteitsmatch vraag en aanbod bedrijventerreinen Noord-Holland Noord Synthese deelonderzoeken drie regio s: samenvattende notitie Bouwsteen voor regionale strategievorming Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland

Nadere informatie

LIMBURG. Politicus van het jaar - Limburg 1) Geert Wilders 2) Emile Roemer 3) Diederik Samsom

LIMBURG. Politicus van het jaar - Limburg 1) Geert Wilders 2) Emile Roemer 3) Diederik Samsom LIMBURG Politicus van het jaar - Limburg 1) Geert Wilders 2) Emile Roemer 3) Diederik Samsom Politieke uitspraak van het jaar - Limburg 3) Ik ben op alles voorbereid maar niet op politici die glashard

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Arbeidsmarkt: verschil tussen Utrecht en Noorden van het land blijft groot

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Arbeidsmarkt: verschil tussen Utrecht en Noorden van het land blijft groot Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-145 29 juni 2000 9.30 uur Arbeidsmarkt: verschil tussen Utrecht en Noorden van het land blijft groot Door de gunstige ontwikkeling op de arbeidsmarkt

Nadere informatie