Verwachting (tamelijk) grote problemen rond arbeidsmarkt en personeelsbeleid over vijf jaar:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verwachting (tamelijk) grote problemen rond arbeidsmarkt en personeelsbeleid over vijf jaar:"

Transcriptie

1 NIEUWSDIENST juli 2008 Sociale Zaken Resultaten onderzoek leeftijdbewust beleid in de SZS 57% van de werkgevers in de SZS-branche ziet de werving van nieuwe werknemers als het grootste probleem nu en in de komende jaren. Dat is één van de belangrijkste punten die uit het onderzoek naar leeftijdbewust beleid in de SZSbranche is gekomen. De werving van nieuwe werknemers hangt samen met het imago van de branche. Zo zouden jongeren in andere branches meer kunnen verdienen en zouden jongeren liever geen handwerk willen doen. Weinig instroom van jongeren betekent dat werknemers in de branche gemiddeld steeds ouder worden. Zo is de gemiddelde leeftijd van zeilmakers tussen 2000 en 2007 gestegen van 36,9 jaar naar 39 jaar. Overigens vindt 64% van de werkgevers dat ouder personeel lichamelijk minder belastbaar is, maar 65% is van mening dat ervaring van ouderen deze achteruitgang compenseert. Opvallend is dat werkgevers hebben aangegeven dat ook het voldoen aan arboregels en de hoogte van de loonkosten over vijf jaar mogelijk problemen gaan vormen. Deze zaken zijn namelijk gerelateerd pagina 1 aan de "ontgroening" in de branche. Toename van de gemiddelde leeftijd in de branche zou kunnen leiden tot meer aanpassingen op werkplekken. Ook heeft de vergrijzing effect op de lonen: oudere werknemers verdienen over het algemeen meer, dus dit betekent over het algemeen een opwaartse druk op de lonen. Verwachting (tamelijk) grote problemen rond arbeidsmarkt en personeelsbeleid over vijf jaar: onderwerp werving van nieuwe werknemers 56% hoogte van de loonkosten 17% voldoen aan arboregels 14% kennisoverdracht van oudere naar jongere werknemers 12% behouden van werknemers 8% verhouding tussen beloning en prestaties van medewerkers 8% voeren van goed personeelsbeleid 6% motiveren van werknemers die al lang in dienst zijn 6% daling in de hoeveelheid werk 5% motiveren van werknemers die pas in dienst zijn 4% over vijf jaar een (tamelijk) groot probleem volgens Oplossingen voor wervingsprobleem Werkgevers vinden dat het imago van de branche verbeterd moet worden. Meer bekendheid van de branche bij jongeren, maar ook het zeilmakersvak als ambachtelijk vak interessanter maken. Scholing en opleiding kunnen de branche aantrekkelijker maken voor jongeren. Opleiden in het bedrijf zelf "training on the job" is een mogelijkheid volgens werkgevers, maar ook samenwerking met VMBO's zien zij als een optie. Wat gaan de SZS en vakbonden doen? De SZS en vakbonden hadden twee bijeenkomsten gepland in april voor werkgevers en werknemers. Tijdens deze bijeenkomsten hadden werkgevers en werknemers de mogelijkheid gekregen te laten weten welke oplossingen zij zien voor de problemen in de branche én hoe je als werknemer prettig kunt blijven werken in de SZS-branche. Uit het onderzoek is gebleken dat werkgevers de vergrijzing en ontgroening als een serieus probleem zien voor de toekomst. Het is een zeer belangrijk onderwerp, dat van invloed kan zijn op de Vervolg op pag. 2 In dit nummer: Sociale Zaken Leeftijds-bewust beleid 1 Opbouw vakantiedagen 2 Contractuele loonbetaling bij ziekte Branche RI&E... 3 Ziekteverzuim.. 3 Re-integratie.. 3 Minder administratieve lasten werkgevers.. Tekort abeidskrachten. 4 Gezondheidsmanagement 5 Tweede leerweg.. 6 Economische zaken Verpakkingenbelasting... 7 Machinerichtlijn... 8 Regeling Reprorecht 9 Tweede leerweg.. 6 Invoer kilometerprijs 9 Loonaangifte één manier 9 UWV website 10 O&A FondsO Opleiding zeilmaker 11 Overig Functioneringsformulier 11 Nieuwe handelsregisterwet 12 SZS Alg. Ledenvergadering 12 Nieuwe leden

2 Vervolg: Resulaten onderzoek leeftijdsbewust beleid in de SZS-branche toekomst van de individuele bedrijven en de branche. Partijen zijn dan ook erg teleurgesteld en vinden het onbegrijpelijk dat er te weinig aanmeldingen waren om de bijeenkomsten door te laten gaan. Hiermee is een kans blijven liggen om de problemen in de branche aan te pakken. In het najaar van 2008 worden werkgevers daarom opnieuw via een telefonische enquête ondervraagd over de oplossingen die werkgevers zien. Er zijn op dit moment al een aantal Opbouw vakantiedagen bij ziekte Vakantiedagen Een volledig zieke werknemer heeft aanspraak op vakantie over het tijdvak van de laatste zes maanden van z n ziekteperiode. Als hij bijvoorbeeld tien maanden ziek is geweest, heeft hij dus alleen over de laatste zes maanden vakantierechten opgebouwd. Het komt ook voor dat een werknemer zich, na maanden ziek te zijn geweest, volledig hersteld meldt maar na korte tijd toch weer (langdurig) moet afhaken. De wet regelt in dat geval dat de tijdvakken van ziekte mogen worden samengeteld; de werknemer bouwt dan alleen over de laatste zes maanden vakantierechten op. Het samenvoegen van ziekteperiodes is alleen mogelijk als 'de onderbreking' minder dan een maand is. Pagina 2 instrumenten beschikbaar: De SZS competentiescan: een digitale vragenlijst in te vullen door werknemers. Hiermee wordt duidelijk over welke kennis en vaardigheden werknemers beschikken. Ontbrekende kennis kan via cursussen worden aangevuld. 10 scans worden door het O&Afonds SZS gesubsidieerd *; Cursussen voor zeilmakers. Het O&A-fonds voor de SZS heeft de volgende cursussen ontwikkeld: lezen van werktekeningen, maatnemen, in- en bijstellen van machines, onderhoud van machines, 3D-vormen berekenen en elementaire marktkennis; Voor het voorjaar van 2009 wordt een basiscursus voor zeilmakers ontwikkeld. Onderdeel hiervan zal zijn uitsnijden, maken van mallen en snijplannen, stiktechnieken, lastechnieken, materiaalkennis en productkennis; Voor werkgevers is via de SZS een formulier voor functioneringsgesprekken beschikbaar; Verder kan er sprake zijn van gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid. De wet regelt dan dat een werknemer alleen over de gewerkte uren vakantie opbouwt te vergelijken met de opbouw van vakantie van een parttimer. De opname van vakantie van een gedeeltelijke arbeidsgeschikte werknemer is naar rato van het aantal arbeidsuren. Als iemand vier uur op een dag mag werken, beslaat een vakantiedag ook vier uur. Om tot een juiste berekening van het aantal openstaande vakantiedagen te komen, is het derhalve van belang dat u exact weet welke periode uw werknemer volledig ziek was en/of welke periode hij gedeeltelijk arbeidsgeschikt was. Voorbeeld: Een medewerker is ziek sinds 1 juni Op 1 april 2008 is betrokkene volledig hersteld. Over de periode 1 oktober april 2008 worden daarom vakantiedagen opgebouwd. Gedurende de periode 1 juni oktober 2007 vindt geen opbouw plaats. Ingeroosterde ADV-dagen Op grond van artikel 3A lid 5 van de CAO SZS heeft een werknemer die arbeidsongeschikt is tijdens ADV-tijd, recht op vervangende ADV-tijd na zijn herstel. Op grond van lid 6 dient deze ADV-tijd uiterlijk het volgende kalenderkwartaal te worden opgenomen. Indien dit als gevolg van ziekte niet mogelijk is, vervalt de betreffende ADV-tijd. Indien de ADV-tijd bij het Er is subsidie voor werkgevers mogelijk voor bovenstaande cursussen en voor het geven van training on-the-job; Werknemers hebben recht op twee scholingsdagen per jaar; * Bij 10 (diverse) leden van de SZS wordt een pilot van de SZS competentiescan uitgevoerd. Deze pilots worden gesubsidieerd door het O&A fonds SZS. Het onderzoeksrapport "Ontgroening en vergrijzing in de SZS-branche" voor SZS-leden te downloaden is via Niet-leden kunnen een sturen aan Mocht u meer informatie wensen over dit onderwerp en/of indien u interesse heeft deel te nemen aan een van de pilots, kunt u contact opnemen met de SZS of het O&A-fonds SZS, tegoed aan vakantiedagen wordt geschreven, kan de ADV-tijd (en dus de vervangende ADV-tijd) niet worden bepaald. Alsdan zal er van het vervallen van ADV-tijd pas sprake kunnen zijn na een volledig jaar van arbeidsongeschiktheid (zie uitleg hieronder). Het is dan ook van belang de ADV-tijd vast te stellen. Uitleg: De salaristabellen in de CAO zijn gebaseerd op een 38-urige werkweek. Werknemers die 40 uur werken, werken feitelijk 2 uur teveel. Deze 2 uren worden gecompenseerd als zogenaamde ADV-tijd. Een werknemer die 40 uren per week werkt heeft recht op (2x52 =) 104 uren ADV-tijd. Een werknemer die 39 uren werkt heeft recht op 52 uren ADV-tijd en bij een werknemer die 38 uren per week werkt, is de ADV-tijd feitelijk vastgesteld. Indien de ADV-tijd bij het tegoed van vakantie wordt geschreven, kan nimmer meer bepaald worden wat nu ADV en wat nu vakantie is. De enige zekerheid is dat de totale ADVtijd in een jaar dient te zijn opgenomen (en dus vervalt tijdens een volledig jaar ziekte).

3 Contractuele loondoorbetaling bij ziekte niet altijd verplicht Werkgevers mogen het bovenwettelijk gedeelte van het loon inhouden als werknemers door risicovolle klussen of sporten ziek worden, zo heeft de Hoge Raad bepaald. De zaak betrof een chauffeur die ondanks waarschuwingen voor de zoveelste keer geblesseerd was geraakt bij zaalvoetbal. De werkgever weigerde vervolgens zijn loon nog langer volledig door te betalen, omdat de arbeidsongeschiktheid aan hem zelf te wijten zou zijn. De chauffeur was het daar niet mee eens en vorderde de volledige doorbetaling volgens de CAO. Nadat de kantonrechter de chauffeur in het gelijk had gesteld wees het Gerechtshof zijn vordering in hoger beroep af, omdat de chauffeur had kunnen voorzien dat zijn sportbeoefening weer tot arbeidsongeschiktheid zou kunnen leiden en had nagelaten maatregelen te treffen. (Bron: Kluwermanagement.nl) Branche-RI&E SZS De erkenning van de branche-ri&e door de bonden verkeert in de afrondende fase. De definitieve erkenning door de bonden zal naar verwachting eind augustus plaatsvinden. De CAO bepalingen betreffende de branche RI&E zullen worden aangepast. Zodra een en ander definitief is, zullen wij u hierover uiteraard nader informeren en ontvangt u van ons de definitieve versie van de branche-ri&e. Ziekteverzuim door overgewicht kost 600 miljoen Ziekteverzuim door te zware werknemers kost werkgevers jaarlijks 600 miljoen euro. Dat schrijven minister Klink (Volksgezondheid), Paul Rosenmöller (voorzitter convenant overgewicht) en Johan Polder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in hun artikel 'Het economisch gewicht van overgewicht' in het ESB van 18 april. Het grootste gedeelte van de verzuimkosten, ruim 400 miljoen, komt voor rekening van mensen die lijden aan ernstig overgewicht. Daarnaast worden de kosten veroorzaakt door productiviteitsverliezen tijdens het werk, vervroegde uittreding door arbeidsongeschiktheid of sterfte. Te zware mensen zijn vaker ziek en kosten hun werkgever meer aan verzuimde uren dan collega's met een normaal gewicht. Door overgewicht en obesitas stijgen de kosten van ziekteverzuim met 11 procent, concluderen de auteurs. Ze geven aan dat het gaat om een globale schatting. Maar de cijfers maken wel duidelijk dat overgewicht niet alleen tot hogere zorgkosten leidt, maar ook tot een extra kostenpost in het bedrijfsleven. Mensen met overgewicht en obesitas sterven eerder en hebben een groter risico op het krijgen van chronische aandoeningen als diabetes, hart- en vaatziekten, aandoeningen van het bewegingsapparaat en kanker. Het RIVM berekende eerder al dat overgewicht jaarlijks 1,2 miljard euro aan medische kosten oplevert. Dat is 2 procent van de totale zorguitgaven. Dit komt vooral door de behandeling van hartziektes, diabetes en gebreken in de manier van bewegen. Ernstig overgewicht is dus een snel groeiend maatschappelijk en economisch probleem met verstrekkende gevolgen. Anno 2007 betreft het ruim 10 procent van de bevolking. Klink c.s. doet dus niet ten onrechte een oproep om tegenwicht te bieden aan overgewicht. Re-integratie werknemers die minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn De Stichting van de Arbeid heeft praktische aanbevelingen gegeven voor een succesvolle re-integratie van werknemers die minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn. In 2007 was 62 procent van de mensen die minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn ( 35-minners ), aan het werk. Dat is weliswaar een forse verbetering ten opzichte van 2006 (toen was dit slechts 46 procent), maar het is nog altijd te weinig. De Stichting stelt dat de mogelijkheid van re-integratie in een andere functie binnen het eigen bedrijf nog onvoldoende wordt benut. In andere situaties is het juist van belang om sneller in te zetten op re-integratie bij een andere werkgever, afhankelijk van de duurzaamheid van de arbeidsrelatie. Dit kan mede op basis van een deskundigenoordeel van het UWV gebeuren. Bescherming van Vervolg op pag. 4 de sociale zekerheidspositie van de werknemer is daarbij een essentiële voorwaarde. Meer samenwerking De Stichting vindt dat bedrijven en instellingen meer moeten samenwerken om de re-integratiekansen van 35- minners te vergroten. pagina 3

4 Vervolg: Re-integratie werknemers die minder dan 35 procent De Poortwachtercentra zijn hier een goed voorbeeld van. Ook denkt zij aan een intensievere samenwerking met het UWV, waardoor snellere interventies mogelijk zijn. Verder bepleit de Stichting een beter gebruik van lopende particuliere verzuimverzekeringen voor vergoeding van re-integratietrajecten. Minder administratieve lasten werkgevers bij ziekmelding Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt wettelijke maatregelen om de administratieve lasten bij het ziekmelden van werknemers te verminderen. Werkgevers hoeven straks minder vaak een werknemer ziek te melden bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Donner heeft hiervoor het wetsvoorstel verbetering ziekmeldingsproces naar de Tweede Kamer gestuurd. Werkgevers hoeven hun zieke werknemer straks pas in de 42e week ziek te melden bij het UWV; nu moet dat al in de 13e week. Dit bespaart werkgevers tijd en geld. Ook heeft het UWV straks minder uitvoeringskosten. Verder vervalt de wettelijk verplichte melding dat de werknemer weer beter is (de hersteldmelding). Dit is mogelijk omdat het nieuwe tijdstip van ziekmelden beter aansluit op de voorlichting van het UWV over het weer aan de slag helpen van werknemers (reintegratie). In de nieuwe situatie stuurt het UWV de werkgever en werknemer in de 44e week een brief die de werkgevers en werknemers wijst op hun verplichtingen voor re-integratie. Het wetsvoorstel regelt ook dat werkgevers die hun zieke werknemer te laat aanmelden bij het UWV straks een boete kunnen krijgen van maximaal 455 euro per werknemer. Nu is dat anders geregeld: de huidige verplichte loondoorbetaling voor werkgevers na twee jaar ziekte wordt verlengd voor de periode dat de werkgever te laat was met ziekmelden. Verder vereenvoudigt Donner de zogenoemde WIA-kennisgeving. Het UWV stuurt deze kennisgeving in de 20e ziektemaand aan werknemers om hen te wijzen op de mogelijkheid een (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheidsuitkering aan te vragen. De volledige tekst van de brief en het rapport staan op de internetsite van het Ministerie van SZW: (klikken op Actueel en vervolgens op Kamerstukken). Tekort aan arbeidskrachten vereist nieuwe aanpak De commissie-bakker vindt dat de regering alles op alles moet zetten om meer mensen aan het werk te krijgen, omdat Nederland voor het eerst in haar geschiedenis een krimpende beroepsbevolking zal hebben. Dat leidt tot een structureel andere situatie, waarin er meer werk is dan er mensen zijn. Het aantal mensen dat beschikbaar is voor werk wordt minder. Dit zal oplopen tot tenminste minder mensen in Verder sluiten de opleiding en vaardigheden van beschikbare mensen onvoldoende aan op bestaande vacatures. De verhouding tussen werkenden en ouderen verschuift ook nog eens drastisch: op dit moment dragen tien werkenden de kosten voor twee 65- plussers. In 2040 moeten die kosten worden gedragen door vijf werkenden. Als er niet meer mensen gaan werken, wordt dat onbetaalbaar. Om onze economie te laten functioneren, in de zorg en onderwijs voldoende mensen te hebben en de publieke voorzieningen betaalbaar te houden, stelt de commissie vergaande maatregelen voor die snel genomen moeten worden. De maatregelen lopen via drie sa- menhangende sporen. Maatregelen in het eerste spoor laten zien dat het aan het werk helpen van twee maal mensen vóór 2016 realiseerbaar is en dat 80 procent arbeidsparticipatie binnen bereik ligt. Spoor twee en drie zijn bedoeld om de arbeidsparticipatie structureel op dat peil te houden. Het eerste spoor, Zo snel mogelijk meer mensen aan het werk, bevat de volgende maatregelen: Vervolg op pag. 5 Pagina 4

5 Vervolg: Tekort aan arbeidskrachten vereist nieuwe aanpak Verbeter de uitvoering van integratie. Stimuleer deeltijdwerkers tot meer uren werken. Stimuleer werken tot de AOWleeftijd. Verbeter de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Verhoog de inzetbaarheid. In het tweede spoor, Werkzekerheid voor iedereen, doet de commissie voorstellen voor het verbeteren van het functioneren van de arbeidsmarkt. Alle werknemers, zowel vast als flexibel, krijgen een persoonsgebonden werkbudget, dat is bedoeld om hen te laten investeren in inzetbaarheid of als inkomensaanvulling zoals bij zorgverlof. Alle partijen betalen mee aan de financiering van het werkbudget: werkgevers, werknemers en de overheid. Met de werkverzekering krijgen werkgevers een financieel belang om werkloosheid te voorkomen. De werkverzekering bestaat uit drie fasen, waarvan de totale duur korter is dan de huidige WW. Het gaat om: Een transferperiode van maximaal zes maanden, waarin de werkgever een plicht tot loondoorbetaling heeft en, samen met de werknemer, verantwoordelijk is voor het vinden van nieuw werk. Een sectorgefinancierde periode van zes maanden. Een periode van nader te bepalen duur met een voorziening voor werk en inkomen. De commissie adviseert verder om het financiële risico van de reïntegratie en uitkering voor mensen met een zwakkere arbeidspositie (langdurige werklozen, gedeeltelijk arbeidsongeschikten en Wajongers) bij één partij neer te leggen, de locaties voor werk en inkomen (LWI). Het voorstel van het derde spoor, Duurzame arbeidsparticipatie, houdt een geleidelijke verhoging van de AOWleeftijd in. De commissie raadt aan de AOW-leeftijd te koppelen aan de levensverwachting en die leeftijd met één maand per jaar te worden verhoogd. Dit zou uiterlijk in 2016 moeten gebeuren; in 2040 is de pensioengerechtigde leeftijd dan 67. Als het aan de commissie ligt, zal de AOW vanaf 2011 geleidelijk worden gefiscaliseerd waarbij mensen die vóór 1946 zijn geboren zijn uitgezonderd. Daarmee levert iedereen met een aanvullend pensioen een bijdrage aan duurzame overheidsfinanciën en een houdbare verzorgingsstaat. Het rapport van de commissie- Bakker biedt een uitdagend perspectief voor de toekomst van Nederland. Bakker komt met onconventionele oplossingen om een volstrekt nieuw probleem, krimp op de arbeidsmarkt, aan te pakken. Iedereen die kan werken moet dat ook doen. Het rapport geeft een nieuwe kijk op de arbeidsmarkt. Veel moet nog worden uitgewerkt, maar de hoofdlijnen spreken aan. Werkgevers én werknemers worden verantwoordelijk voor een benadering van werk naar werk, waardoor het huidige ontslagrecht met de preventieve toets en de soms zeer hoge ontslagvergoedingen verdwijnen. De duur van de WW wordt beperkt. Ook het stimuleren van doorwerken tot 65 jaar en het geleidelijk verhogen van de AOW-leeftijd spreken tot de verbeelding. Alleen zo kan in een vergrijzende samenleving het overheidshuishoudboekje op orde blijven. Belangrijk is dat maatregelen uitvoerbaar en betaalbaar zijn voor mkb-bedrijven. Gezondheidsmanagement loont voor werkgevers én werknemers Bedrijven met een goed geïmplementeerd gezondheidsmanagement bedenken in vrijwel alle gevallen preventieve oplossingen waardoor langdurig zieke mensen in dienst blijven en snel re-integreren. Dat is de belangrijkste conclusie uit het op 18 maart verschenen TNO-rapport Ervaringen met werken naar vermogen. Het rapport kwam tot stand in samenwerking met het Werkgeversforum Kroon op het Werk. TNO deed onderzoek onder 24 bedrijven met een goed werkend gezondheidsmanagement. Uit het onderzoek blijkt dat een succesvolle aanpak op bedrijfsniveau meer kans van slagen heeft wanneer de organisatie zich niet focust op ziekteverzuim, maar op gezondheid, preventie en optimale inzetbaarheid. De bedrijven die aan het onderzoek deelnamen, laten zien dat kennis van en ervaring met gezondheidsmanagement voor ieder bedrijf loont. Uiteraard vergt dat wel de nodige investeringen: de kost komt voor de baat. Knelpunten en aanbevelingen In de onderzochte bedrijven blijkt dat de groep lager opgeleide werknemers met forse (fysieke) beperkingen het moeilijkst herplaatsbaar is. Om dit te verbeteren is een effectiever opleiding- en loopbaanbeleid nodig. De deelnemers zien hier een rol weggelegd voor de meer intersectoraal werkende O&Ofondsen (opleidingsfondsen). Ook moeilijk te herplaatsen is de groep werknemers die 80 tot 100 procent is afgekeurd, maar niet in aanmerking komt voor de IVAregeling (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). Werkgevers zijn wel verantwoordelijk voor re-integratie van deze groep maar kunnen daarin meestal niets betekenen. Meer onderzoek naar een effectieve bemiddeling van deze groep is wenselijk. Vervolg op pag. 6 pagina 5

6 vervolg: Gezondheidsmanagement loont voor werkgevers én werknemers Re-integratie van werknemers met psychische beperkingen of met medisch niet objectiveerbare aandoeningen, levert deelnemende bedrijven ook de nodige hoofdbrekens op. De lage weerbaarheid van deze werknemers maakt hen moeilijk plaatsbaar, ook in eenvoudige functies. Het ontbreekt bedrijven aan deskundig advies en mogelijkheden om oplossingen te vinden. Poortwachtercentra - dit is een netwerkmodel voor werkgevers voor de re-integratie van zieke werknemers - kunnen hier uitkomst bieden. Ten slotte ervaren de meeste deelnemende bedrijven het als onrechtvaardig dat zij financieel risico dragen wanneer zij moeilijk plaatsbare werknemers van een ander bedrijf overnemen: de zogenaamde reintegratie via het tweede spoor. Wanneer deze bedrijven een dergelijke werknemer via een WIA-keuring een uitkeringstraject in laten gaan en deze vervolgens weer aan zouden nemen, dan worden ze door de overheid wél financieel gecompenseerd via de No-risk-regeling. Informatie over het Werkgeversforum is te lezen op Hier is ook een samenvatting te vinden van het rapport Ervaringen met werken naar vermogen. 'Tweede leerweg' moet opleidingsniveau beroepsbevolking verhogen Een brede coalitie van publieke en private onderwijsorganisaties, sociale partners en gemeenten gaat actie ondernemen om het opleidingsniveau van de Nederlandse beroepsbevolking te verhogen. Centraal in een gezamenlijk actieplan staat het ontwikkelen van een 'tweede leerweg' voor werkenden en werkzoekenden, die voorziet in de steeds grotere vraag naar goed opgeleid personeel. Leidend is hierbij de behoefte zoals die zich op de regionale en sectorale arbeidsmarkt manifesteert. Het actieplan is een initiatief van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) en het Nationaal Initiatief 'Lang Leve Leren'. Doel van het initiatief is om per jaar minimaal extra gediplomeerden op hoger onderwijsniveau en op mbo-niveau af te leveren. Dit past bij de ambities van de overheid. Het kabinet is gevraagd de ambitieuze plannen te ondersteunen. De bewindslieden van OCW en SZW onderschrijven het belang van een leven lang leren en de betrokkenheid van alle partijen daarbij. Nederland behoort nog lang niet tot de meest dynamische kenniseconomieën ter wereld. Een doorbraak op het gebied van een leven lang leren is noodzakelijk, omdat de 'eerste leerweg' (het initieel onderwijs van basisschool tot en met universiteit) Pagina 6 niet kan voldoen aan de jaarlijkse nieuwe behoefte aan middelbaar en hoger opgeleiden. Ook het onderwijsaanbod voor werkenden is ontoereikend om de kennistekorten weg te werken. Op dit moment zijn er drie grote knelpunten op de arbeidsmarkt: tekorten aan specialisten op hoger niveau, tekorten aan vakmensen op het niveau van mbo-3 en mbo-4, en de moeilijk realiseerbare verhoging van de kwalificaties van laagopgeleiden en mensen zonder startkwalificatie. Het kennistekort op de Nederlandse arbeidsmarkt kan een belemmering vormen voor verdere economische groei. Sociale partners, het publieke en private onderwijsveld en gemeenten willen werkenden en werkzoekenden gemakkelijk toegankelijke mogelijkheden bieden om een hogere kwalificatie voor de arbeidsmarkt te halen. Op termijn streven de partijen naar een volwaardige en zelfstandige 'tweede leerweg'. Volwassenen kunnen hierin zelf kiezen uit verschillende vormen van leren, variërend van leren op de werkplek, cursussen van particuliere opleidingen en onderwijs gericht op formele diploma's. Open netwerken Een van de middelen om het kennistekort terug te dringen is een samenwerking in 'open netwerken'. Publieke en private onderwijsaanbieders gaan daarin hun opleidingsaanbod op elkaar afstemmen en elkaar aanvullen. Voor het hbo is inmiddels de Netwerk Open Hogeschool in ontwikkeling, waarin de Open Universiteit de regionale onderwijsaanbieders actief ondersteunt. Ook zijn er initiatieven in het mbo en het wo. Loopbaanbegeleiding Om de beroepsbevolking te stimuleren zich voortdurend te laten scholen, is een betere loopbaanbegeleiding nodig. De samenwerkende partijen willen scholingsmogelijkheden voor werklozen, waaronder 'leren met behoud van uitkering', beter benutten en zo nodig vergroten. Ook hierbij geldt dat de scholing op bestaande of te verwachten vacatures gericht moet zijn. Daarnaast bepleiten de partijen dat competentietesten een basisvoorziening van het CWI worden. Op 28 februari is met de bewindslieden van OCW en met de staatssecretaris van SZW over de plannen gesproken. De overheid zal binnenkort de SER om advies vragen, onder andere over de rol van de overheid en mogelijkheden voor vraagsturing.

7 Economische Zaken Ondernemingen moeten verpakkingenbelasting gaan betalen Op 1 januari 2008 is de verpakkingenbelasting ingevoerd. Ondernemingen die verpakkingen of verpakte producten voor het eerst op de Nederlandse markt brengen, moeten deze belasting gaan betalen. Aanmelden bij de Belastingdienst Bedrijven hebben in januari 2008 een brief van de Belastingdienst ontvangen als zij waarschijnlijk verpakkingenbelasting moeten gaan betalen. Half maart ontvingen zij een brief met een aanmeldcode. Met die aanmeldcode kunt u zich via: <aref="http://www.belastingdienst.nl/ zakelijk/verpakkingenbelasting" target=_blank>www.belastingdienst.nl/ zakelijk/verpakkingenbelasting</a> aanmelden voor de verpakkingenbelasting. Nadat u zich heeft aangemeld, ontvangt u een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u toegang heeft tot een beveiligd deel van de internetsite van de Belastingdienst voor de verpakkingenbelasting. Hier kunt u de opgaaf elektronisch invullen en verzenden. De opgaaf moet voor 1 juli 2008 binnen zijn. Als u geen brief heeft ontvangen, dan bent u niet automatisch vrijgesteld van verpakkingenbelasting. Wilt u weten of u zich moet aanmelden? Check dan op bovenstaande site zelf of uw onderneming verpakkingenbelasting moet betalen. U vindt daar een eenvoudig hulpmiddel voor onder Hulpmiddel Verpakkingenbelasting. Vrijstelling tot kg Er is een vrijstelling voor kilo verpakkingen. Ondernemingen die per jaar deze hoeveelheid of minder op de Nederlandse markt brengen, hoeven geen aangifte te doen. Zit u boven die grens? Dan moet u wel aangifte doen. Over de hoeveelheid verpakkingen boven de kilo betaalt u verpakkingenbelasting. Als u geen aangifte hoeft te doen, dan kunt u met de gegevens van uw eigen boekhouding aannemelijk maken dat u geen aangifte hoeft te doen en geen verpakkingenbelasting hoeft te betalen. Voorlopige betalingen Belastingplichtigen moeten vóór 1 juli 2008 een elektronische opgaaf voor 2008 doen. Dit is een schatting van de hoeveelheid verpakkingen die u in 2008 op de markt brengt, of die u als importeur verwijdert en afvoert. In 2008 hoeft u pas aan het einde van het derde en vierde kwartaal een voorlopige betaling te doen. Na afloop van het jaar doet u uiterlijk 31 maart 2009 aangifte van de werkelijk verschuldigde verpakkingenbelasting, de voorlopige betalingen worden met deze aangifte verrekend. Meer informatie Meer informatie over de verpakkingenbelasting vindt u op verpakkingenbelasting. Wilt u meer weten of denkt u dat u belastingplichtig bent en heeft u geen brief met aanmeldcode ontvangen? Bel dan met de Helpdesk verpakkingenbelasting: , op werkdagen van 9.00 tot uur. Handreiking verpakkingenbelasting beschikbaar De volgende wijzigingen in de verpakkingenbelastingen worden met terugwerkende kracht tot 1 januari 2008 doorgevoerd: De samenwerkingsvorm 'franchises' is geschrapt uit de concerndefinitie. Dat betekent dat zij worden gezien als zelfstandige ondernemers en dus zelf aangifte moeten doen. De definitie van importeur is aangepast om duidelijker te maken wie daar nu eigenlijk onder valt. De importeur is degene voor wie de goederen bedoeld zijn en niet degene die de goederen daadwerkelijk de grens over brengt (transporteur). Het tarief voor verpakkingen van biokunststof is nu hetzelfde als het tarief voor verpakkingen van papier. Verder komt er een teruggaaf voor indirecte export van verpakkingen. Daarvan is sprake als een product hier bij een ander bedrijf wordt verpakt voordat het wordt uitgevoerd. Hiervoor geldt, net zoals bij de belastingplicht, een grens van kilogram. Kijk voor de wijzigingen en de handleiding op de website: nieuwsbrief/nieuwsberichten/ _verpakkingsbelasting.html pagina 7

8 Rekentool voor Verpakkingenbelasting Bedrijven die meer dan kilogram verpakkingen per jaar op de markt brengen, moeten voortaan verpakkingenbelasting betalen. Hoeveel belasting uw bedrijf verschuldigd is hangt onder meer af van het soort verpakking, het materiaal waar de verpakking van is gemaakt en het aantal kilo's verpakkingsmateriaal. Sinds kort is het mogelijk om op de website van de Belastingdienst te kijken of uw manager deze belasting moet betalen. Om dat te beoordelen moet hij een vragenlijst invullen. Om het 'hulpmiddel verpakkingenbelasting' in te vullen moet uw manager onder andere weten wat het aantal verpakkingen is dat het bedrijf gebruikt en het gewicht daarvan. Ga naar: om naar de vragenlijst te gaan. Verpakkingenbelasting wordt eenvoudiger Staatssecretaris De Jager van Financiën gaat de verpakkingenbelasting vereenvoudigen. Dit staat in de vergroeningsbrief die in de ministerraad is besproken en nu naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Gebleken is namelijk dat de uitvoering van deze belasting complex kan zijn. Met VNO-NCW wil De Jager bezien welke verdere vereenvoudigingen mogelijk en nodig zijn om de administratieve lasten te minimaliseren. De administratie van de verpakkingenbelasting zou beter moeten worden gekoppeld aan bestaande gegevens uit de bedrijfsadministratie. In juli zullen de resultaten inclusief een verbetering van de uitvoering naar de Kamer worden gestuurd. Belastingplichtigen die niet in staat zijn om voor 1 juli de eerste globale schattingsopgaaf over het jaar 2008 in te dienen, kunnen dit uit stellen tot 1 oktober. Let op: het uitstel voor het indienen van de voorlopige opgave leidt vooralsnog niet tot uitstel van betaling. De eerste betaling blijft dus staan op 30 september Vòòr deze datum zullen bedrijven die verplichting belasting moeten betalen hun administratie dus op orde moeten hebben. Loonkostensubsidie en participatieplaatsen om mensen aan de slag te hepen Werkgevers die werknemers in dienst nemen die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt of langer dan één jaar werkloos zijn, kunnen hiervoor een jaar lang subsidie krijgen. Voorwaarde voor zo n loonkostensubsidie is onder meer dat het om een echte baan gaat: een bestaande vacature of een nieuwe baan die na dat jaar (in beginsel) voortgezet wordt. De subsidie is maximaal 50 procent van het minimumloon. Daarnaast komen er participatieplaatsen om mensen met een bijstandsuitkering en die moeilijker aan een baan komen, ervaring op te laten doen met behoud van uitkering. Zo kunnen ze een eerste stap zetten naar een echte baan. Zij krijgen scholing en een premie, zodat ze er ook financieel op vooruitgaan. Dit is de kern van het Wetsvoorstel stimulering arbeidsparticipatie (Stap), waarmee de ministerraad op voorstel van minister Donner en staatssecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft ingestemd. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) krijgt hiermee de mogelijkheid om gericht loonkostensubsidies in te zetten voor uitkeringsgerechtigden die moeilijk aan een baan komen. Het wetsvoorstel biedt financiële ruimte om zo WW ers en/of (deels) arbeidsongeschikten aan de slag te krijgen. Participatieplaatsen staan straks open voor bijstandsgerechtigden, (deels) arbeidsongeschikten en mensen die langer dan één jaar in de WW zitten. Voldoen uw machines al aan de nieuwe machinerichtlijn? nodig aan te passen aan de komende verplichtingen en wijzigingen. De interpretatie en implementatie van de Europese Machinerichtlijn is specialistenwerk. Dit product is ontwikkeld ook om kleinere bedrijven op eenvoudige wijze in staat te stellen zich aan de Europese richtlijn te houden. Met CE Coach 4.0 De CE-Coach bevat de nieuwe machinerichtlijn 2006/42/EG en is in juni 2006 gepubliceerd. Vanaf medio 2007 is deze nieuwe richtlijn van kracht. Pas na 29 december 2009 is deze Machinerichtlijn verplicht. Met deze vernieuwde Machinerichtlijn bent u in staat om uw machines zodeze nieuwe aangepaste versie kunt u zeer gemakkelijk inventariseren aan welke eisen uw machine met betrekking tot veiligheid en gezondheid moet voldoen. vervolg op pag. 9 Pagina 8

9 Vervolg: Voldoen uw machines al aan de nieuwe machinerichtlijn? Met de CE-Coach Machinerichtlijn hoeft u zich niet eerst uitgebreid te oriënteren, maar kunt u direct aan de slag, waarbij u in principe in één dag het hele CE-traject kunt afronden. Het proces van CE-certificatie wordt stap voor stap doorlopen. Checklists en rapportage worden automatisch gegenereerd! Bestel bovenstaande uitgave via website of bel Overeenstemming over regeling reprorecht Stichting Reprorecht, VNO-NCW en MKB-Nederland hebben overeenstemming bereikt over de uitvoeringvan de tweejaarlijkse Regeling Reprorecht Bedrijfsleven die geldt voor de periode 2007/2008. Dit is delaatste keer dat deze regeling in deze vorm wordt uitgevoerd. Deze regeling heeft alleen betrekking ophet maken van fotokopieën van auteursrechtelijk werk (kopieën uit boeken, tijdschriften of bladen), en niet op het scannen of downloaden daarvan. In de loop van dit jaar kunnen bedrijven een rekening van de Stichting Reprorecht verwachten. De laatste keer dat bedrijven een rekening van de Stichting Reprorecht hebben gehad was twee jaar geleden. De tarieven zijn met twee procent geindexeerd voor de periode 2007/2008. Ze blijven daarmee onder het inflatiepercentage van deze twee jaar. Kleine ondernemingen, tot en met 19 medewerkers, betalen jaarlijks 17,12. Ondernemingen met 20 tot meer dan 500 medewerkers betalen, in een systeem van vijfgrootteklassen, jaarlijks 109, tot 4.765,. Daarbij wordt rekening gehouden met bedrijfssectoren met een laag en relatief hoog fotokopieergedrag. De tarieventabel kunt u vinden op Indien een bedrijf zich niet herkent in de tarieventabel, kan het een individuele regeling treffen met de Stichting Reprorecht. Dit kan door opgave te doen van het feitelijke, jaarlijkse fotokopieervolume of door onderzoek te verrichten naar het feitelijke fotokopieergedrag. Informatie over deze uitstapmogelijkheden is eveneens te vinden op de website van de stichting. Bedrijven die kunnen aantonen dat zij geen auteursrechtelijke werken kopiëren, kunnen dat aan de stichting laten weten. Deze bedrijven hoeven de rekening dan niet te betalen. Invoering kilometerprijs een stap dichterbij De aanschafbelasting voor auto s (BPM) en de motorrijtuigenbelasting (MRB) worden afgeschaft. Automobilisten gaan vanaf 2012 per gereden kilometer betalen. Het kabinet heeft een besluit genomen over de budgettaire aspecten van invoering van Anders Betalen voor Mobiliteit. Dit maakt de weg vrij voor een eerlijk systeem van betalen naar gebruik. De stelselherziening moet ook bijdragen aan de bereikbaarheid en het milieu. Voor voertuigen die overgaan naar de kilometerprijs, vervalt de MRB en de provinciale opcenten die daaraan zijn gekoppeld. De BPM wordt geleidelijk afgebouwd, tot nul in Tijdens de afbouw wordt de vinger aan de pols gehouden om onvoorziene effecten vast te stellen. Daarbij speelt het maatschappelijk draagvlak een rol, het aankoopgedrag, de milieueffecten, algehele welvaartseffecten en de gevolgen voor de schatkist. De investeringskosten van de kilometerheffing komen volledig uit de begroting van Verkeer en Waterstaat, het Infrastructuurfonds en het Fonds Economische Structuurversterking. De exploitatiekosten worden gemaximeerd op vijf procent van de opbrengst. Deze worden verwerkt in het tarief van de kilometerprijs. De invoering van de kilometerprijs leidt tot een inkomstenderving voor de schatkist: minder opbrengsten van de kilometerprijs zelf en minder accijnzen door een afname van het aantal voertuigkilometers. Het kabinet zal dit niet versleutelen in de kilometerprijs. De automobilist gaat in de structurele situatie minder bijdragen aan de schatkist via autobelastingen. De opbrengst van de bestaande BPM en MRB (inclusief de opcenten) wordt verwerkt in het kilometertarief. Dat is een maximale invulling van het principe van eerlijk betalen. Omdat de provinciale opcenten vervallen, zoekt het kabinet samen met het InterProvinciaal Overleg (IPO) naar een nieuwe belastinggrondslag, die nauw aansluit bij het provinciale takenpakket. Het onderzoek hierover zal uiterlijk in 2010 zijn afgerond. Het kabinet wil niet op de zaken vooruitlopen, maar het is nu al wel duidelijk dat een eventuele nieuwe belasting geen grondslag kan vinden in de automobiliteit. pagina 9

10 Vereenvoudigingen in loonbelasting voor DGA's De loonbelasting voor directeurengrootaandeelhouders (DGA s) wordt vereenvoudigd. Uit overleg tussen staatssecretaris van Financiën De Jager, de werkgeversorganisaties en de koepelorganisaties van belastingconsulenten en accountants zijn de volgende voorstellen voortgevloeid: het introduceren van een vereenvdigde loonaangifte voor DGA s; het introduceren van een systeem waarbij maandaangiften met ongewijzigde gegevens (bijvoorbeeld bij de DGA die elke maand hetzelfde loon opneemt) eerder kunnen worden ingediend dan nu het geval is; het introduceren van een eenvoudiger systeem van betaling, waarbij niet steeds een ander betalingskenmerk moet worden ingevuld; het verhogen van de grens voor het doen van kwartaalaangifte voor de BTW van 7000 euro tot euro per 1 januari 2009; hierdoor zal een grotere groep bedrijven (ruw geschat circa extra) per kwartaal in plaats van per maand aangifte BTW gaan doen. Het overleg vond plaats op verzoek van de leden van de vaste kamercommissie voor Financiën. Eind 2007 heeft De Jager met hen gesproken over het beëindigen van de inhoudingsplicht voor de loonbelasting voor directeurengrootaandeelhouders per 1 januari van dit jaar. De commissie heeft toen haar zorgen geuit over deze wijziging. Een van de belangrijkste problemen was dat ongeveer DGA s geen recht meer hebben op de afdrachtvermindering voor speuren ontwikkelingswerk. Daarom heeft zij De Jager gevraagd om samen met de betrokken belangenorganisaties naar oplossingen te zoeken. Het is de bedoeling om de aanpassingen in de loonaangifteketen per 1 januari 2010 te realiseren. Daarnaast zal de staatssecretaris nog dit jaar komen met een notitie over de gehele fiscale positie van de DGA. Daarin moeten zowel verbeterpunten op korte termijn als een perspectief op lange termijn aan de orde komen. Straks nog één manier van loonaangifte Werkgevers gaan straks op één manier loongegevens doorgeven aan de Belastingdienst. Correctieberichten voor betalingen achteraf vervallen. Op deze manier wordt de polisadministratie overzichtelijker en makkelijker te gebruiken door verschillende afnemers. De loonaangifteketen wordt minder complex, omdat er veel minder correcties doorgevoerd hoeven te worden. Dit heeft de ministerraad op 28 maart besloten op voorstel van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris De Jager van Financiën. De nieuwe regeling zorgt voor een eenduidige loonaangifte. Voor de meeste werkgevers verandert er weinig. Zij verwerken het loon dat zij betalen al meteen in de loonaangifte van de huidige maand, en gebruiken die aangifte ook voor nabetalingen van loon. Met name overheidswerkgevers en grote bedrijven doen het anders; zij maken nu nog veelvuldig gebruik van correctieberichten om betalingen achteraf aan te geven in loonaangiften van maanden die al verstreken zijn. Deze mogelijkheid vervalt per 1 januari Alle werkgevers dienen vanaf dan nabetalingen van loon aan te geven in de loonaangifte van de huidige maand. Dit geldt ook voor fouten in eerdere loonaangiften binnen het jaar. Werkgevers mogen hun eigen salarisadministratie overigens blijven voeren op de manier zoals zij dat gewend zijn. De aansluiting tussen de eigen salarisadministratie en de loonaangifte moet dan wel inzichtelijk zijn. UWV verbetert werkgeversgedeelte website Het werkgeversportaal op de website van het UWV is recent op een aantal punten verbeterd. Het werkgeversportaal is te vinden in de rubriek Werkgevers. Voortaan kunnen werkgevers zelf hun accountgegevens wijzigen en kerngegevens opvragen over de arbeidsparticipatie per bedrijfssector. De verbeterde versie van het werkgeversportaal biedt de volgende functies: Benchmarking Het raadpleegsysteem Orka-plus bevat statistieken waarmee werkgevers de prestaties van hun organisatie op het gebied van arbeidsparticipatie kunnen vergelijken met die van andere bedrijven binnen de eigen branche en met andere sectoren. Deze gegevens komen in de tweede helft van 2008 beschikbaar. Het systeem toont vervolg op pag. 10 Pagina 10

11 Vervolg: UWV verbetert werkgeversgedeelte website onder meer cijfers over de instroom in de WW en WIA, en het risico op arbeidsongeschiktheid. Ziek- en hersteldmeldingen Via de Verzuimmelder en via verschillende webformulieren kunnen ziek- of hersteldmeldingen van een werknemer online aan het UWV worden doorgeven. Inloggen De inlogprocedure is vereenvoudigd. Voor het inloggen heeft de werkgever een aansluitnummer nodig. Dit nummer kan de werkgever via het loonheffingsnummer van de Belastingdienst automatisch opzoeken. Verder is de doorlooptijd voor de aanvraag van een nieuw wachtwoord korter geworden. Account wijzigen In de nieuwe versie van het Werkgeversportaal kan de werkgever zelf zijn accountgegevens wijzigen. Veel werkgevers hebben een administratiekantoor gemachtigd om bijvoorbeeld ziekmeldingen door te geven. Gaat de werkgever met een ander administratiekantoor in zee, dan kan hij zelf de machtiging overhevelen. O&A Fonds Opleiding tot zeilmaker Uit de resultaten van het onderzoek Leeftijdbewust personeelsbeleid is gebleken dat ondernemers opleiding erg belangrijk vinden. Opleiding kan de kennis en ervaring van werknemers in een bedrijf vergroten en kan een motiverende factor zijn om in de branche te blijven werken. Opleiding zou ook kunnen leiden tot nieuwe aanwas van personeel in de branche. Uit de reeds door het O&A fonds ontwikkelde opleidingen, is gebleken dat de interesse daarin sterk wisselt. Sommige cursussen zijn zelfs afgelast vanwege te weinig animo. Het O&A fonds heeft dan ook besloten een geheel andere koers te varen met de cursussen. Er wordt een opleiding tot zeilmaker ontwikkelt, waarin de bestaande cursussen worden verwerkt. Ook wordt gekeken welke kennis daarnaast nog noodzakelijk is om een zo volledige mogelijke opleiding te ontwikkelen, met alle facetten waar men mee te maken krijgt als men het ambacht zeil maken uitoefent. De opleiding zal voornamelijk digitaal gevolgd kunnen worden. Uiteraard wordt dit afgewisseld met praktijklessen. Het O&A fonds hoopt in het voorjaar van 2009 de opleiding te kunnen presenteren. Overig Functioneringsformulier Op de website treft u bij de leden-login onder het kopje 'documenten' een voorbeeld van een functioneringsformulier en de Algemene voorwaarden van SZS aan. Tevens vindt u onder de leden-login alle nieuwsdiensten van de laatste jaren. pagina 11

12 Nieuwe Handelsregisterwet komt eraan Bedrijven zijn volgens de Handelsregisterwet verplicht om bepaalde gegevens op onder meer het briefpapier en de website te vermelden. Maar de Handelsregisterwet schrijft nog meer voor. De Tweede Kamer heeft vorig jaar de nieuwe Handelsregisterwet aangenomen, die per 1 juli jl. in werking is getreden. Dat betekent dat de volgende verplichtingen nu ook door de Nederlandse wet zijn voorgeschreven: Op alle uitgaande brieven, orders, facturen, offertes en andere schriftelijke uitingen (als websites en e- mails) van bedrijven moet verplicht het handelsregisternummer het inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel (KvK) vermeld worden; Op de website moet de volledige bedrijfsnaam en statutaire zetel worden vermeld; Voor het inschrijven, doorgeven van wijzigingen en deponeren van stukken kan men voortaan naar iedere willekeurige KvK. Dat is handig voor als een bedrijf op papier in Groningen is gevestigd, maar fysiek kantoor houdt in bijvoorbeeld de Randstad. SZS Algemene ledenvergadering De Algemene Ledenvergadering vindt dit jaar plaats op donderdag 6 november vanaf uur in Groningen. Kwint B.V. bestaat 125 jaar en de leden zijn uitgenodigd voor een bedrijfbezoek bij de onderneming van een van de bestuursleden van de SZS, de heer Tempelman. Naast het feit dat zij een keurbedrijf hijs- en hefmiddelen zijn, produceren zij deze producten ook. Daarnaast hebben ze een eigen zeilmakerij, waar ze zeilen ten behoeve van het afdekken van materialen maken. Na de rondleiding in dit mooie en interessante bedrijf, gaan we naar het centrum van Groningen alwaar op een zeer mooie locatie de Algemene Ledenvergadering plaats vindt. Na een korte activiteit, waar de benen nog even gestrekt kunnen worden, wordt er een diner geserveerd. Het bestuur SZS hoopt u weer in grote getale te mogen begroeten op 6 november a.s. Nieuwe leden De SZS is verheugd de volgende leden te verwelkomen: j2t te Serooskerke Walcheren (productiebedrijf voor groothandel (en detailhandel) vervaardigen van afdekzeilen, (fiets)tassen en produkten op maat van pvc doek en uitvoeren van kleine reparaties aan o.a. tenten); Vos Zeildoekprojecten te Barendrecht (zeilmakerij, maken van afdekkingen, airbags en andere zeilprodukten en het verwerken van krimpolie) en Carrynette VOF handelend onder Zeilmakerij Bootkapje.nl te Leeuwarden (het maken en herstellen van kappen etc. voor boten e.d. in de breedste zin, behalve de zeilen). Wij wensen u allen een fijne vakantie toe! Pagina 12

13 Vereniging SZS Vereniging TVD Reitseplein 1 Postbus LG TILBURG Reitseplein 1 Postbus LG TILBURG Telefoon: Fax: Telefoon: Fax: Website: Website: Tot slot: Heeft uw bedrijf belangstelling om informatie voor de nieuwsdienst aan te leveren, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de SZS of TVD. Ledenbijeenkomst SZS 6 november 2008 om uur bij Kwint te Groningen. Pagina 13

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Bij de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) staat 'werken naar vermogen' centraal. De nadruk ligt op wat mensen

Nadere informatie

Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst

Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst Samen met uw zieke werknemer moet u proberen ervoor te zorgen dat hij aan het werk kan blijven. Ook als hij niet volledig herstelt, maar gedeeltelijk arbeidsgeschikt

Nadere informatie

Ongekende mogelijkheden

Ongekende mogelijkheden Ongekende mogelijkheden overzicht van de mogelijkheden bij het in dienst nemen van 45-plussers Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze brochure, neemt u dan contact op met het

Nadere informatie

NAAR EEN TOEKOMST DIE WERKT Visuele samenvatting rapport Commissie Arbeidsparticipatie Juni 2008. OPLOSSINGEN Hoe kan de. arbeidsparticipatie

NAAR EEN TOEKOMST DIE WERKT Visuele samenvatting rapport Commissie Arbeidsparticipatie Juni 2008. OPLOSSINGEN Hoe kan de. arbeidsparticipatie Spoor 1 Zo snel mogelijk meer mensen aan het werk ANALYSE Waarom moet de arbeidsparticipatie omhoog en waarom gaat dit niet vanzelf? OPLOSSINGEN Hoe kan de arbeidsparticipatie omhoog tot 80 procent? Spoor

Nadere informatie

Doorwerken na 65 jaar

Doorwerken na 65 jaar CvA-notitie februari 2008 Doorwerken na 65 jaar De levensverwachting en het gemiddelde aantal gezonde jaren na het bereiken van de 65-jarige leeftijd is toegenomen. Een groeiende groep ouderen heeft behoefte

Nadere informatie

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst Voordelen van het in dienst nemen Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW, WAO,

Nadere informatie

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen voor werkgevers

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen voor werkgevers Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst Voordelen voor werkgevers Inhoud Iemand met een ziekte of handicap in dienst nemen 2 Wat zijn de voordelen? 4 Als u er niet zeker van bent dat

Nadere informatie

Financiële voordelen werkgevers

Financiële voordelen werkgevers werk.nl uwv.nl Financiële voordelen werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Meer weten? U vindt meer informatie op uwv.nl, werk.nl en op belastingdienst.nl.

Nadere informatie

Hieronder is een handreiking opgenomen voor de uitvoering in de praktijk bij situaties van loondoorbetaling van zieke medewerkers.

Hieronder is een handreiking opgenomen voor de uitvoering in de praktijk bij situaties van loondoorbetaling van zieke medewerkers. CvA-notitie juli 2008 Handreiking loondoorbetaling bij ziekte Hieronder is een handreiking opgenomen voor de uitvoering in de praktijk bij situaties van loondoorbetaling van zieke medewerkers. In deze

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie

Financiële voordelen werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf 00001 Behandeld door Doorkiesnummer Ons kenmerk Klant Contact Center 088 008 40 04 Onderwerp brief aan uw werknemers inzake VPL-regeling

Nadere informatie

1. Beleidsregel scholing 2016

1. Beleidsregel scholing 2016 Het UWV heeft een aantal regelingen en financiële voordelen op het gebied van leren en werken, te weten: 1. Beleidsregel scholing 2016. 2. Proefplaatsing. 3. Brug-WW. 4. Compensatieregeling. 5. Loon compensatie

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid NIEUWSBRIEF over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid Via deze speciale Prinsjesdag-nieuwsbrief brengen wij u volledig op de hoogte van Prinsjesdag 2015 die relevant zijn voor werkgevers.

Nadere informatie

Participatiewet en Quotumheffing White Paper

Participatiewet en Quotumheffing White Paper Participatiewet en Quotumheffing White Paper 6 oktober 2015 Participatiewet Wat is de Participatiewet? Heeft uw onderneming meer dan 25 werknemers, dan moet u aan de slag met de Participatiewet. Deze wet

Nadere informatie

Doorwerken na je AOW, ja graag

Doorwerken na je AOW, ja graag Doorwerken na je AOW, ja graag De Algemene Ouderdomswet Eerste volksverzekering Een basispensioen Ingevoerd in 1957 AOW uitgaven: In 1957: 2,4% van het BBP In 2014: 5,6% van het BBP Totale uitgaven in

Nadere informatie

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen van deze werknemers

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen van deze werknemers Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen van deze werknemers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen

Nadere informatie

Inzicht in subsidieland. Door Mariska Doornbos

Inzicht in subsidieland. Door Mariska Doornbos Inzicht in subsidieland Door Mariska Doornbos Het Veluwe Portaal geeft antwoord op al uw vragen met betrekking tot arbeidsmobiliteit en personeel. Om u inzicht te geven in de regelgeving en subsidiemogelijkheden

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR DE WERKGEVER

WEGWIJZER VOOR DE WERKGEVER WEGWIJZER VOOR DE WERKGEVER WAT U MOET WETEN OM VERANDERINGEN IN UW ADMINISTRATIE DOOR TE GEVEN Zwaansvliet 3 1081 AP Amsterdam Postbus 7855 1008 CA Amsterdam 020 541 82 00 vza@pensioenfondspgb.nl www.mutatiesonline.nl

Nadere informatie

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers Loondoorbetaling bij ziekte Informatie voor werknemers Betaalt uw werkgever uw loon door als u ziek bent? Uw werkgever betaalt maximaal twee jaar uw loon door als u ziek bent. U krijgt tijdens uw ziekte

Nadere informatie

Special Lonen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen

Special Lonen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen 1. Lage-inkomensvoordeel (LIV) Vanaf 2017 krijgen werkgevers die werknemers in dienst hebben met een loon tussen 100% en 125% van het wettelijke minimumloon

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werk vinden is niet voor iedereen even gemakkelijk. Bijvoorbeeld voor mensen

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? UWV Telefoon Werknemers via 0900-92 94 0,04 per minuut, met een starttarief van 0,045. Hier komen nog uw gebruikelijke

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers

Financiële voordelen voor werkgevers werk.nl uwv.nl Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Meer weten? U vindt meer informatie op uwv.nl, werk.nl en op

Nadere informatie

Nieuwsbrief kwartaal 4 Prinsjesdag Bron: Dukers & Baelemans Pagina 1. U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting

Nieuwsbrief kwartaal 4 Prinsjesdag Bron: Dukers & Baelemans Pagina 1. U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting In het belastingplan 2014 was reeds aangekondigd dat het afbouwpercentage in de algemene heffingskorting geleidelijk wordt verhoogd en de

Nadere informatie

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen (WVA) Laat de overheid meebetalen aan uw personeel!

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen (WVA) Laat de overheid meebetalen aan uw personeel! Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen (WVA) Laat de overheid meebetalen aan uw personeel! Jo Weerts Directeur - Eigenaar JWinfotainment minder loonbelasting / premie volksverzekeringen

Nadere informatie

De belangrijkste valkuilen bij de re-integratie

De belangrijkste valkuilen bij de re-integratie C.A. (Cynthia) Chudaska Rccm register casemanager Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013) 463 55 99 fax (013) 463 22 66 E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl

Nadere informatie

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 29544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 514 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 april 2014 Bijgaand treft u het rapport

Nadere informatie

Procedure ESF-subsidie O&A fonds SZS

Procedure ESF-subsidie O&A fonds SZS Procedure ESF-subsidie O&A fonds SZS Opleiden met ESF-subsidie in de SZS-branche! De SZS branche is door technologische ontwikkelingen voortdurend in beweging. De activiteiten, de projecten en het scholingsaanbod

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Elektronische aangifte verplicht vanaf 1 januari 2005

Elektronische aangifte verplicht vanaf 1 januari 2005 2004 Elektronische aangifte verplicht vanaf 1 januari 2005 Vanaf 1 januari 2005 zijn ondernemers verplicht om belasting elektronisch aan te geven. Wat verandert er voor u? En hoe bereidt u zich daarop

Nadere informatie

Wet stimulering arbeidsparticipatie

Wet stimulering arbeidsparticipatie Wet stimulering arbeidsparticipatie Op 1 januari 2009 is de Wet stimulering arbeidsparticipatie (STAP) in werking getreden (Stb. 2008, 590 en 591). In deze wet wordt een aantal wijzigingen met betrekking

Nadere informatie

Nieuwe wetgeving voor de loonadministratie. Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) Deel 2: het loonkostenvoordeel (LKV)

Nieuwe wetgeving voor de loonadministratie. Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) Deel 2: het loonkostenvoordeel (LKV) Nieuwe wetgeving voor de loonadministratie Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) Deel 2: het loonkostenvoordeel (LKV) Nieuwe wetgeving voor de loonadministratie Het loonkostenvoordeel (LKV) In recente whitepapers

Nadere informatie

Als u arbeidsongeschikt bent

Als u arbeidsongeschikt bent Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Als u arbeidsongeschikt bent Na twee jaar ziekte Arbeidsongeschiktheid heeft ingrijpende gevolgen. Door ziekte of een handicap kunt u uw vroegere werkzaamheden

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werken is meedoen

Nieuwsbrief Werken is meedoen Nieuwsbrief Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Werkplan CWP 2006-2007 en Arbeidsgehandicaptenmonitor 2004

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Werkplan CWP 2006-2007 en Arbeidsgehandicaptenmonitor 2004 De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil, onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-ondernemers MKB-Nederland

Nadere informatie

D e n H a a g 12 juni 2012

D e n H a a g 12 juni 2012 Aan de voorzitter en de leden van de Vaste Commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG B r i e f n u m m e r 12/10.937/12-017/MF/Gau

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding. 2 Verzuim door ziekte. 3 Vergoedingen. 4 Betaling kosten en overige dienstverlening. 5 Nog meer niet verzekerd

Inhoud. 1 Inleiding. 2 Verzuim door ziekte. 3 Vergoedingen. 4 Betaling kosten en overige dienstverlening. 5 Nog meer niet verzekerd Inhoud 1 Inleiding 1.1 Wanneer gelden deze voorwaarden? 1.2 Welke werknemers verzekert u bij ons? 1.3 Wie zijn uw werknemers? 2 Verzuim door ziekte 2.1 Wanneer is sprake van verzuim door ziekte? 2.2 Binnen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over veranderingen in de WW. WW Duur. WW in de oude situatie WW in de nieuwe situatie. Aantal gewerkte jaren

Vragen en antwoorden over veranderingen in de WW. WW Duur. WW in de oude situatie WW in de nieuwe situatie. Aantal gewerkte jaren Maanden WW Vragen en antwoorden over veranderingen in de WW Hoe was de WW geregeld? Tot 1 januari 2016 kreeg je, afhankelijk van je arbeidsverleden maximaal 38 maanden WW. Per gewerkt jaar bouwde je een

Nadere informatie

WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005

WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005 WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005 Van WAO naar WIA. Het kabinet wil de WAO per 1 januari 2006 vervangen door de nieuwe Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De WIA benadrukt

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

Landelijke Cliëntenraad Oranjestraat 4 2514 JB Den Haag

Landelijke Cliëntenraad Oranjestraat 4 2514 JB Den Haag Landelijke Cliëntenraad Oranjestraat 4 2514 JB Den Haag Tel.: 070-789 07 70 Fax :070-789 07 74 E-mail: info@lcr-suwi.nl www.landelijkeclientenraad.nl Aan de Vaste commissie SZW van de Tweede Kamer Postbus

Nadere informatie

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Verschillende vormen van wetgeving hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat u als werkgever een grote rol speelt in het terugdringen van het aantal

Nadere informatie

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 32421 Wijziging van verschillende wetten in verband met harmonisatie en vereenvoudiging van deze wetten ten behoeve van de uitvoering van die wetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Nadere informatie

Loonkostensubsidies en afdrachtverminderingen

Loonkostensubsidies en afdrachtverminderingen Loonkostensubsidies en afdrachtverminderingen Geachte cliënt, Bij het in dienst nemen van werknemers die vanuit een uitkering bij u komen werken of jongere werknemers die nog studeren, kunt u aanspraak

Nadere informatie

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel De WGA-verzekering voor AGF Groothandel Arbeidsongeschikt, wat nu? Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de risico s van inkomensterugval waar uw medewerkers mee te maken kunnen krijgen als

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE www.pensioenfondsavebe.nl #12 februari 15 1 Uw pensioenregeling verandert opnieuw 3 Interview met Manager Martien Smid 4 Onze dekkingsgraad

Nadere informatie

Nieuwsbrief Loonaangifte 2006

Nieuwsbrief Loonaangifte 2006 1 uniform loonbegrip 1 aangiftesystematiek 1 loket voor loonheffing en premies sv Nieuwsbrief Loonaangifte 2006 Mei 2005 / Nummer 4 In dit nummer onder andere: Blijf op de hoogte met E-alert/Informatie

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Inhoud Wat is de WIA? 2 Wanneer vraagt u een WIA-uitkering aan? 3 Als u een werkgever heeft 4 Als u geen werkgever heeft

Nadere informatie

Kortetermijnontwikkeling

Kortetermijnontwikkeling Artikel, donderdag 22 september 2011 9:30 Arbeidsmarkt in vogelvlucht Het aantal banen van werknemers en het aantal openstaande vacatures stijgt licht. De loonontwikkeling is gematigd. De stijging van

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze verzekering(en)?

Wat krijgt u in deze verzekering(en)? Welkom bij NV schade! U bent vanaf via uw werkgever verzekerd voor de . NV schade voert deze verzekering(en)

Nadere informatie

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inhoud Een werknemer met een ziekte of handicap 4 Welke

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Advies Actal "eenduidige loonaangifte"

De Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Advies Actal eenduidige loonaangifte De Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513 AA1XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) Deel 1: Het lage-inkomensvoordeel (LIV)

Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) Deel 1: Het lage-inkomensvoordeel (LIV) Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) Deel 1: Het lage-inkomensvoordeel (LIV) Het lage-inkomensvoordeel (LIV) In recente whitepapers zoomden we in op de Wet aanpak schijnconstructies, het einde van de

Nadere informatie

Wet kinderopvang. Tegemoetkoming van het Rijk Aanvraagformulier Belastingdienst/Toeslagen 2005

Wet kinderopvang. Tegemoetkoming van het Rijk Aanvraagformulier Belastingdienst/Toeslagen 2005 Wet kinderopvang Tegemoetkoming van het Rijk Aanvraagformulier Belastingdienst/Toeslagen 2005 De Wet kinderopvang in het kort De Wet kinderopvang gaat per 1 januari 2005 in en regelt de kwaliteit en financiering

Nadere informatie

Belastingplan 2016 in teken van lagere lasten op arbeid

Belastingplan 2016 in teken van lagere lasten op arbeid PAG 2 HOGER HEFFINGSVRIJ VERMOGEN IN BOX 3 PAG 3 WIJZIGING AANMERKELIJK BELANG EN EMIGRATIE PAG 4 AANPASSING AUTOBELASTINGEN PAG 5 VERLAGING TWEEDE EN DERDE SCHIJF EN VERLENGING DERDE SCHIJF PAG 6 SNELLERE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 955 Uitbreiding van de mogelijkheid om voorzieningen te verstrekken bij arbeid als zelfstandige Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1. Inleiding

Nadere informatie

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Inleiding Er gaat geen dag voorbij of er is nieuws op social media, in de krant of op televisie over de Wet werk en zekerheid (Wwz) en de gevolgen van

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV

Deskundigenoordeel van UWV uwv.nl werk.nl Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Als u daarna nog vragen heeft, bel dan met: UWV Telefoon Werknemers

Nadere informatie

Overzicht uitkeringsbedragen en maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid per 1 juli 2017

Overzicht uitkeringsbedragen en maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid per 1 juli 2017 Overzicht uitkeringsbedragen en maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid per 1 juli 2017 Per 1 juli 2017 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Wat weet u over ziekteverzuim en inkomensverzekeringen? Een onderzoek naar de kennis van regels en verantwoordelijkheden over zieke werknemers

Wat weet u over ziekteverzuim en inkomensverzekeringen? Een onderzoek naar de kennis van regels en verantwoordelijkheden over zieke werknemers Wat weet u over ziekteverzuim en inkomensverzekeringen? Een onderzoek naar de kennis van regels en verantwoordelijkheden over zieke werknemers Uitgevoerd door Linda Hoogervorst, student Hogeschool van

Nadere informatie

Voorlopige update PwC rapport 2013: Laaggeletterdheid in Nederland kent aanzienlijke maatschappelijke kosten

Voorlopige update PwC rapport 2013: Laaggeletterdheid in Nederland kent aanzienlijke maatschappelijke kosten 24 Voorlopige update PwC rapport 2013: Laaggeletterdheid in Nederland kent aanzienlijke maatschappelijke kosten Maart 2017 PwC is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285),

Nadere informatie

Ontslag tijdens ziekte, arbeidsongeschiktheid & handicap. UWV Werkgeverscongressen najaar 2016

Ontslag tijdens ziekte, arbeidsongeschiktheid & handicap. UWV Werkgeverscongressen najaar 2016 Ontslag tijdens ziekte, arbeidsongeschiktheid & handicap UWV Werkgeverscongressen najaar 2016 mr. M.A.I. (Monique) Gerards, mr. drs. A.A.J. (Alfons) Kouwenhoven, bedrijfsadvocaat UWV business adviseur

Nadere informatie

Uitstapwijzer. Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen. Met twee praktijkvoorbeelden

Uitstapwijzer. Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen. Met twee praktijkvoorbeelden Uitstapwijzer Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen Met twee praktijkvoorbeelden Besparen met uitstappen Om de uitkeringen aan arbeidsongeschikte mede werkers te financieren,

Nadere informatie

Sociaal akkoord aow en Witteveenkader Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociaal akkoord aow en Witteveenkader Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid CPB Notitie 10 juni 2011 Sociaal akkoord aow en Witteveenkader Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. CPB Notitie Aan: Ministerie van SZW Centraal Planbureau Van Stolkweg

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werkgever

15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werkgever 15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werkgever E info@amplooi.nl I www.amplooi.nl Vraag /Antwoord op de meest gestelde vragen over re-integratie Wet Verbetering Poortwachter: 1) Wanneer er sprake

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige

Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige Wet werk en zekerheid: Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige Door Mr. Patrice Hoogeveen Inleiding Met datum d.d. 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel

Nadere informatie

Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige

Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige Waarom bent u uitgenodigd? Hoe gaat zo n gesprek over uw WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering? VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven

Nadere informatie

NIEUWSDIENST. Sociale Zaken. Juli 2009. Nieuwsdienst 90. In dit nummer: Sociale Zaken

NIEUWSDIENST. Sociale Zaken. Juli 2009. Nieuwsdienst 90. In dit nummer: Sociale Zaken NIEUWSDIENST Juli 2009 Sociale Zaken CAO SZS 2009-2011 Het principe-akkoord voor de CAO SZS 2009-2011 is inmiddels door zowel de achterbannen van werkgevers als werknemers goedgekeurd. Hierbij nogmaals

Nadere informatie

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer OC enw De voorzitter van de Tweede Kamer Postbus 20018 2500 EA Den Haag Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen Europaweg 4 Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer Telefoon (079) 323 Telefax (079) 323

Nadere informatie

MAANDAGOCHTEND HET BOS VOOR JEZELF

MAANDAGOCHTEND HET BOS VOOR JEZELF MAANDAGOCHTEND HET BOS VOOR JEZELF Pak je kans! Generatiepact Metaal & Techniek Ruimte voor nieuwe energie. Informatie voor werknemers Het Generatiepact Metaal & Techniek Het Generatiepact is een regeling

Nadere informatie

Looptijd en loon: CAO-periode van 1 februari 2008 tot 1 februari 2009.

Looptijd en loon: CAO-periode van 1 februari 2008 tot 1 februari 2009. Contouren CAO s Metaal en Techniek 2008 Looptijd en loon: CAO-periode van 1 februari 2008 tot 1 februari 2009. Per 1 juli 2008 een structurele verhoging van de vaste lonen met 2,5%, per 1 januari 2009

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 034 Bevordering van het naar arbeidsvermogen verrichten van werk of van werkhervatting van verzekerden die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades VUT Reglement Uitgave februari 2006 REGLEMENT VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING DSM GIST SERVICES B.V. Inhoudsopgave blz. Artikel 1 Definities...

Nadere informatie

STICHTING VAN DE ARBEID. Aan: decentrale cao-partijen. Geachte mevrouw, heer,

STICHTING VAN DE ARBEID. Aan: decentrale cao-partijen. Geachte mevrouw, heer, STICHTING VAN DE ARBEID Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 2509 LK DEN HAAG Aan: decentrale cao-partijen T 070. 3 499 577 F 070. 3 499 796 E info@stvda.ni www.stvda.ni Den Haag : 17 april 2015 Ons kenmerk

Nadere informatie

Pensioen en arbeidsongeschiktheid. Later = Nu

Pensioen en arbeidsongeschiktheid. Later = Nu Pensioen en arbeidsongeschiktheid Later = Nu Later = Nu Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Wat gebeurt er met uw inkomen als u ziek wordt en daardoor (gedeeltelijk) niet meer kunt werken? En hoe zit

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Op eigen kracht maar niet alleen

Op eigen kracht maar niet alleen uwv.nl/wajong werk.nl Op eigen kracht maar niet alleen Wat u moet weten als u Wajong aanvraagt Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/wajong.

Nadere informatie

Een extra reden om mij aan te nemen. De voordelen voor uw toekomstige werkgever als u een WAO-, WIA-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft of heeft gehad

Een extra reden om mij aan te nemen. De voordelen voor uw toekomstige werkgever als u een WAO-, WIA-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft of heeft gehad Een extra reden om mij aan te nemen De voordelen voor uw toekomstige werkgever als u een WAO-, WIA-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft of heeft gehad Werk boven uitkering UWV stimuleert mensen om aan het

Nadere informatie

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden. Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden. Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft Inhoud Een werknemer met een ziekte of handicap 2 Welke voordelen en vergoedingen kunt u krijgen?

Nadere informatie

Datum : 12 juni 2009 Aan : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Ministerie van Financiën

Datum : 12 juni 2009 Aan : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Ministerie van Financiën CPB Notitie Datum : 12 juni 2009 Aan : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Ministerie van Financiën Budget deeltijd-ww 1 Inleiding Per 1 april 2009 is de regeling deeltijd-ww tot behoud van

Nadere informatie

Financiële bijlage D66-verkiezingsprogramma

Financiële bijlage D66-verkiezingsprogramma Financiële bijlage D66-verkiezingsprogramma D66 staat garant voor een solide financieel beleid, dat ruimte biedt voor investeringen in de kwaliteit van de samenleving en economische dynamiek. Het verkiezingsprogramma

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) SOCIALE VERZEKERINGEN IN NEDERLAND VOOR WERKGEVERS IN BELGIË. BBZ Bureau voor Belgische Zaken

Inhoudsopgave. Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) SOCIALE VERZEKERINGEN IN NEDERLAND VOOR WERKGEVERS IN BELGIË. BBZ Bureau voor Belgische Zaken BBZ Inhoudsopgave VOOR WIE 4 VERPLICHTINGEN UITVOEREN 5 WELKE WETGEVING 5 Woon-werksituaties waarin de wetgeving van Nederland van toepassing is Formulier E 101 N AFDRAGEN VAN SOCIALEZEKERHEIDSPREMIES

Nadere informatie

Er geldt geen ondergrens voor leeftijd, wel een bovengrens van de AOW-leeftijd.

Er geldt geen ondergrens voor leeftijd, wel een bovengrens van de AOW-leeftijd. Factsheet April 2017 Wet tegemoetkomingen loondomein Tot stand komen van de wet Op Prinsjesdag 2015 introduceerde het kabinet de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl), hierin waren twee nieuwe regelingen

Nadere informatie

Vluchtelingen en werk

Vluchtelingen en werk VluchtelingenWerk Nederland Vluchtelingen en werk Pagina 1 Vluchtelingen en werk Sinds het begin van de vluchtelingencrisis in de zomer van 2015 willen steeds meer werkgevers hun steentje bijdragen door

Nadere informatie

Uw werknemer kan vanaf zijn of haar 60 e jaar 80% gaan werken. Hij/zij behoudt 90% van het salaris en 100% van de pensioenopbouw

Uw werknemer kan vanaf zijn of haar 60 e jaar 80% gaan werken. Hij/zij behoudt 90% van het salaris en 100% van de pensioenopbouw Over de regeling Wat houdt de regeling precies in? Waarom deelnemen? Wie betaalt de regeling? Klopt het dat de bovenwettelijke vakantieuren vervallen als mijn medewerker meedoet met de vitaliteitsregeling?

Nadere informatie

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf 00001 Behandeld door Doorkiesnummer Ons kenmerk Klant Contact Center 088 00 84 004 Onderwerp Datum uw voorwaardelijk pensioen 14 juni 2016

Nadere informatie

ECSD/U201500041 Lbr. 15/003

ECSD/U201500041 Lbr. 15/003 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 Betreft No-riskpolis 2015 Participatiewet ons kenmerk ECSD/U201500041 Lbr. 15/003 datum 20 januari

Nadere informatie

WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN

WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN Ieder jaar krijgen in Nederland 30.000 werknemers dat is 1 op de 250 - te horen dat zij kanker hebben. Een nog groter aantal, 1 op de 79 mannelijke

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet De Wet BeZaVa staat voor Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters ofwel Modernisering Ziektewet en is ingevoerd per 1 januari 2013. Het doel van deze wet

Nadere informatie