Wet kinderopvang. Tegemoetkoming van het Rijk Aanvraagformulier Belastingdienst/Toeslagen 2005

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wet kinderopvang. Tegemoetkoming van het Rijk Aanvraagformulier Belastingdienst/Toeslagen 2005"

Transcriptie

1 Wet kinderopvang Tegemoetkoming van het Rijk Aanvraagformulier Belastingdienst/Toeslagen 2005

2 De Wet kinderopvang in het kort De Wet kinderopvang gaat per 1 januari 2005 in en regelt de kwaliteit en financiering van kinderopvang. Uitgangspunt is dat kinderopvang een zaak is van ouders, werkgever(s) en overheid. U sluit zelf een overeenkomst met een kindercentrum of gastouderbureau. Werkgevers mogen belastingvrij maximaal een derde van de kosten van kinderopvang vergoeden. U kunt in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de kosten van kinderopvang van de rijksoverheid. Alleen formele kinderopvang De Wet kinderopvang geldt alleen voor formele kinderopvang: dagopvang voor kinderen van nul tot vier jaar, buitenschoolse opvang voor basisschoolkinderen, opvang in ouderparticipatie crèches en gastouderopvang via een gastouderbureau door gastouders. Kinderopvang door buren, familie of vrienden valt hier niet onder. Ook peuterspeelzalen en overblijfmogelijkheden voor schoolgaande kinderen vallen niet onder de Wet kinderopvang.

3 Kwaliteit Kwaliteitseisen In de Wet kinderopvang is vastgelegd aan welke kwaliteitseisen de kinderopvang moet voldoen. De wet verplicht het kindercentrum of gastouderbureau te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van de kinderen. Het kindercentrum moet aantoonbaar aandacht besteden aan het aantal kinderen per leeftijdscategorie, de groepsgrootte en de opleidingseisen. Kinderopvangorganisaties zijn verplicht u als ouder te informeren over het beleid dat wordt gevoerd. Kindercentra en gastouderbureaus moeten zich melden bij de gemeente, waarna ze worden geregistreerd. Kinderopvangorganistaies die in 2004 al een vergunning hadden worden automatisch opgenomen in het register bij de gemeente. Wilt u voor een tegemoetkoming van het Rijk in aanmerking komen? Dan moet u gebruikmaken van een geregistreerd kindercentrum of gastouderbureau. Controle door gemeente De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op de kwaliteit van de opvang in geregistreerde kindercentra en via de gastouderbureaus door gastouders. De GGD voert daarom regelmatig inspecties uit. Oudercommissie Elk kindercentrum of gastouderbureau is verplicht een oudercommissie in te stellen. De oudercommissie adviseert over tal van zaken, bijvoorbeeld het beleid inzake veiligheid en gezondheid, openingstijden en het uurtarief. Het kindercentrum of gastouderbureau mag alleen van het advies afwijken als schriftelijk en gemotiveerd wordt aangegeven dat het belang van de kinderopvang zich tegen het advies verzet.

4 Financiering Tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang Volgens de wet regelt u zelf de kinderopvang. U sluit zelf een contract af met de kinderopvangorganisatie en u betaalt zelf de opvangkosten. Vervolgens kunt u uw werkgever(s) en het Rijk vragen om een tegemoetkoming in de kosten. Met de komst van de wet vervalt voor u de belastingaftrek uitgaven voor kinderopvang. Het Rijk betaalt mee Als u werk en de zorg voor uw kinderen combineert, kunt u van het Rijk een tegemoetkoming krijgen. Als u een echtgenoot of huisgenoot heeft, moet u allebei werken. Van het Rijk ontvangt u dan een bepaald percentage van uw opvangkosten. Een onderdeel van de Belastingdienst, namelijk Belastingdienst/Toeslagen, is verantwoordelijk voor de uitvoering. De hoogte van de tegemoetkoming De hoogte is afhankelijk van het inkomen van u en uw eventuele echtgenoot of huisgenoot, het aantal kinderen in uw gezin dat gebruik maakt van kinderopvang en de opvangkosten (aantal uren maal het uurtarief). Het Rijk draagt bij tot een bepaald uurtarief. Is het uurtarief hoger, dan moet u het verschil zelf betalen. Het maximumuurtarief voor dagopvang is in 2005 E 5,68 en voor buitenschoolse opvang E 6,13 euro. Ook bij gastouderopvang is dat uurtarief afhankelijk van de leeftijd van de kinderen. Ten slotte kunnen specifieke situaties de hoogte van de tegemoetkoming beïnvloeden. Stap naar uw werkgever Uw werkgever(s) en de werkgever(s) van uw eventuele echtgenoot of huisgenoot mogen samen maximaal eenderde van de kinderopvangkosten belastingvrij vergoeden. Extra tegemoetkoming Het kan voorkomen dat de totale werkgeversbijdrage minder is dan éénderde van de opvangkosten. Het Rijk compenseert een deel van de ontbrekende bijdrage. Deze extra tegemoetkoming komt dan boven op de tegemoetkoming die u al via Belastingdienst/Toeslagen krijgt. Dit geldt ook voor zelfstandig ondernemers. Aan de hand van uw gegevens, berekent de Belastingdienst de extra tegemoetkoming. Tegemoetkoming alleenstaande ouder Als u alleenstaande ouder bent, ontvangt u geen werkgeversbijdrage voor kinderopvang via een echtgenoot of huisgenoot. Om dit te compenseren krijgt u een aanvullende tegemoetkoming van het Rijk. Deze tegemoetkoming alleenstaande ouder is maximaal eenzesde van de totale kinderopvangkosten. De tegemoetkoming alleenstaande ouder wordt lager naarmate uw werkgeversbijdrage hoger is dan eenzesde van uw opvangkosten.

5 Bijzondere situaties Kinderopvang kan ook in een aantal andere gevallen noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld een verplichte inburgeringscursus of met behoud van uitkering een reïntegratietraject. In dat soort gevallen neemt de gemeente of het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) de werkgeversbijdrage voor zijn rekening. Ook herintreders en studenten kunnen in aanmerking komen. In het aanvraagprogramma en aanvraagformulier van de Belastingdienst kunt u lezen welke bijzondere doelgroepen er zijn. Verhoging extra tegemoetkoming Betaalde de gemeente in december 2004 geheel of gedeeltelijk een zogenoemde subsidieplaats? Dan komt u in aanmerking voor een bijzondere regeling. U ontvangt dan een verhoging van de extra tegemoetkoming van het Rijk. Hierop heeft u recht als de werkgever niet of onvoldoende bijdraagt in de kosten van kinderopvang. De verhoging van de extra tegemoetkoming geldt zolang de soort opvang niet verandert. Deze regeling loopt tot 2009.

6 De tegemoetkoming aanvragen, wijzigen en ontvangen Vraag nu aan bij de Belastingdienst/Toeslagen Als u weet wat uw werkgever (of in bijzondere situaties uw gemeente of UWV) bijdraagt in de opvangkosten, kunt u de tegemoetkoming kinderopvang van het Rijk aanvragen. U vraagt deze tegemoetkoming één keer per jaar aan bij Belastingdienst/Toeslagen. Dit kunt u doen met het aanvraagprogramma dat u kunt downloaden van internet: Met dit programma kunt u snel, eenvoudig en met minder kans op fouten uw aanvraag invullen en opsturen. Het programma biedt u bij elke vraag een toelichting op maat en het toont u een voorlopige berekening van uw tegemoetkoming. U kunt echter ook gebruikmaken van het aanvraagformulier dat u in deze map vindt. Lees in beide gevallen de toelichting goed door bij het invullen van de aanvraag. Uw aanvraag insturen Als u de tegemoetkoming van het Rijk vanaf januari 2005 in maandelijkse termijnen wilt ontvangen, moet Belastingdienst/Toeslagen uw aanvraag uiterlijk 30 november 2004 hebben ontvangen. U kunt er ook voor kiezen de tegemoetkoming na 2005 aan te vragen. Bijvoorbeeld als u verwacht dat er gedurende het jaar veel wijzigingen optreden in uw persoonlijke financiële situatie of in het gebruik van opvang. Als achteraf namelijk blijkt dat de ontvangen tegemoetkoming te hoog is geweest, moet u het te veel ontvangen bedrag terugbetalen. Uitbetaling van de tegemoetkoming De Belastingdienst/Toeslagen verwerkt uw aanvraag en maakt de tegemoetkoming in maandelijkse termijnen over op het rekeningnummer dat u heeft vermeld in uw aanvraag. U kunt overigens met uw kindercentrum, gastouderbureau, tussenpersoon of bemiddelaar afspreken dat de Belastingdienst de tegemoetkoming direct aan één van hen overmaakt. Vermeld dan in uw aanvraag het rekeningnummer van deze organisatie of persoon. Tussentijdse wijzigingen De hoogte van de tegemoetkoming van het Rijk is gebaseerd op de informatie die u op het aanvraagformulier heeft verstrekt. Wijzigingen in uw persoonlijke situatie of in het gebruik van kinderopvang kunnen gevolgen hebben voor de hoogte van de tegemoetkoming. Om te voorkomen dat u in 2006 veel moet terugbetalen, kunt u wijzigingen in 2005 tussentijds doorgeven aan Belastingdienst/Toeslagen. U kunt dit doen met het aanvraagprogramma of met een wijzigingsformulier. Het aanvraagprogramma vindt u op internet: Het wijzigingsformulier kunt u aanvragen bij de BelastingTelefoon:

7 Definitieve toekenning De hoogte van de tegemoetkoming wordt gebaseerd op schattingen die u in 2004 of 2005 heeft gemaakt. Begin 2006 beschikt u over de definitieve gegevens. Dan doet u hiervan opgaaf bij de Belastingdienst en vindt eventueel verrekening plaats. Controle door de Belastingdienst Bewaar uw contracten, facturen en dergelijke. De Belastingdienst kan u verzoeken om nadere informatie over uw aanvraag, wijziging of definitieve opgaaf. Meer weten? Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid telefoon: internet: en Belastingdienst/Toeslagen telefoon: internet:

8 Handige adressen Bij onderstaande instanties en bronnen kunt u terecht voor aanvullende informatie of advies: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Anna van Hannoverstraat 4 Postbus lv Den Haag telefoon: internet: De Belastingdienst telefoon: internet: Programmabureau Implementatie Wet kinderopvang Postbus ce Den Haag internet: Internetsite over kinderopvang Internet: Deze portal bevat informatie over organisaties en instellingen die op diverse manieren betrokken zijn bij kinderopvang. BOinK De belangenvereniging voor ouders met kinderen in de kinderopvang. Kijk voor informatie op:

9 Stappen 1 Vraag een offerte van uw kindercentrum of gastouderbureau 2 Ga na hoe hoog de bijdrage is van uw werkgever en die van uw partner, of in bijzondere gevallen hoe hoog de bijdrage is van de gemeente of het UWV 3 Verzamel de gegevens over uw (gezins)inkomen 4 Vul het bijgevoegde aanvraagformulier in of download het aanvraagprogramma van 5 Zorg ervoor dat het ingevulde formulier uiterlijk 30 november 2004 bij de Belastingdienst/Toeslagen is

1. Wie krijgt kinderopvangtoeslag?

1. Wie krijgt kinderopvangtoeslag? Bron: Brochure Kinderopvangtoeslag 2008, mei 2008 van de Belastingdienst/Toeslagen Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen

Daarvan kan ik niet rondkomen uwv.nl werk.nl Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt,

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Om een Doorlopend Krediet te krijgen, moet u aan de volgende regels voldoen. Pas dan bieden wij u een lening aan:

Om een Doorlopend Krediet te krijgen, moet u aan de volgende regels voldoen. Pas dan bieden wij u een lening aan: Productinformatie Athlon Auto Financiering Doorlopend Krediet Algemeen Het Doorlopend Krediet van Athlon Auto Financiering is een lening zonder vaste looptijd. Dat betekent dat u steeds geld kunt opnemen.

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding of studie van je keuze te volgen. Wil je studiefinanciering

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Deze toelichting hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van de Raad

Nadere informatie

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan?

Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan? Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan? Inhoud Deze brochure 2 Rechtsbijstand of mediation 2 - Waar kunt u terecht met uw juridische probleem, vraag of conflict? 2 - Hoe helpt het

Nadere informatie

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk Informatiemap Afdeling Samenleving Team Werk en Inkomen Gemeente Katwijk 2015 uitgave: gemeente Katwijk 2 Geachte heer of mevrouw, U kunt op dit moment (tijdelijk) niet zelf in uw inkomsten voorzien. Daarom

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering. Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

Vrijwillige verzekering. Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Vrijwillige verzekering Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en de WAO.

Nadere informatie

Om een Persoonlijke Lening te krijgen, moet u aan de volgende regels voldoen. Pas dan bieden wij u een lening aan:

Om een Persoonlijke Lening te krijgen, moet u aan de volgende regels voldoen. Pas dan bieden wij u een lening aan: Productinformatie Athlon Auto Financiering Persoonlijke Lening Algemeen Een Persoonlijke Lening is een doorlopende lening met een vaste looptijd en een vaste rente. Zolang de lening loopt, betaalt u elke

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013 Informatieboekje Gastouderbureau Peppie s Zorg 2013 Bezoekadres: Nieuwe Binnenweg 411B 3023 EM, Rotterdam Telefoon: (010-4255316) E-mail: Peppieszorg@peppieszorg.info Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Doelstelling

Nadere informatie

Hoe zit dat met de IOW?

Hoe zit dat met de IOW? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de IOW? Informatie over de IOW-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Voor wie is deze folder bedoeld? Krijg ik altijd een medische beoordeling? Deze folder is van belang als u een aanvraag tot uitkering en/of een aanvraag tot premievrijstelling

Nadere informatie

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst?

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Wat mag u verwachten in uw contacten met de Belastingdienst? Kent u uw rechten als belastingbetaler? Deze brochure gaat daarover. Zo kunt u lezen hoe snel

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Voorwoord 4 Ik heb wat, krijg ik ook wat? In

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening. Delta Lloyd Bank NV. retail Banking. Inhoudsopgave. 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden?

Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening. Delta Lloyd Bank NV. retail Banking. Inhoudsopgave. 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening Delta Lloyd Bank NV onderdeel retail Banking Inhoudsopgave 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? 2 Hoe werkt de Lijfrente Spaarrekening? 3 De kosten van de Lijfrente

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie