Als u arbeidsongeschikt bent

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Als u arbeidsongeschikt bent"

Transcriptie

1 Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Als u arbeidsongeschikt bent Na twee jaar ziekte Arbeidsongeschiktheid heeft ingrijpende gevolgen. Door ziekte of een handicap kunt u uw vroegere werkzaamheden niet meer, of niet meer volledig uitvoeren. Als u twee jaar lang arbeidsongeschikt bent, wordt het voor uw werkgever gemakkelijker om tot ontslag over te gaan. Maar het kan ook zijn dat u gedeeltelijk blijft werken. Wat betekent dat voor uw inkomen? Wat zijn uw rechten en plichten als u - volledig of gedeeltelijk - arbeidsongeschikt bent? Welke wettelijke regelingen zijn er en onder welke voorwaarden kunt u een uitkering krijgen? U leest er meer over in deze folder.

2 De eerste twee ziektejaren Als u werknemer bent en langdurig ziek wordt, blijft u in eerste instantie gewoon uw salaris ontvangen. Het eerste jaar moet uw werkgever (volgens wettelijke afspraken en caoafspraken) 100 procent van uw salaris doorbetalen, het tweede jaar is dat 70 procent. Ook geldt er een opzegverbod: uw werkgever mag u de eerste twee jaren niet ontslaan. Alles is erop gericht om u zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen. In uw oude functie of in een andere functie. Bij dit re-integratieproces hebben de werkgever, de bedrijfsarts én uzelf een sleutelrol. Als er aanpassingen nodig zijn, bijvoorbeeld in het aantal uren dat u werkt, in de inhoud of de zwaarte van uw werk, moet uw werkgever hieraan meewerken. Tijdens de eerste twee ziektejaren: - geniet u ontslagbescherming; - betaalt uw werkgever uw salaris door; - gaat u samen op zoek naar mogelijkheden om weer aan het werk te gaan. Wilt u meer weten over uw rechten en plichten tijdens de eerste twee ziektejaren? Lees dan de LAD-folder Ziekte en re-integratie. Deze folder kunt u opvragen bij de LAD of downloaden via Na twee jaar ziekte Bent u twee jaar of langer ziek? Na twee volledige ziektejaren verandert er iets. Uw werkgever is niet meer verplicht om uw loon door te betalen. Ook vervalt de ontslagbescherming dan. Dat wil niet zeggen dat iedere werknemer die arbeidsongeschikt is ontslagen wordt. Samen met uw werkgever hebt u in de afgelopen periode gezocht naar werkzaamheden die bij u passen en die u aankunt. Als u nog gedeeltelijk arbeidsgeschikt bent, kunt u in principe blijven werken. Het uitgangspunt is: samen een oplossing zoeken. Uw arbeidscontract Als u na 1,5 jaar nog volledig arbeidsongeschikt bent, krijgt u van het UWV informatie over de WIA. Na twee jaar ziekte volgt de poortwachterstoets, die belangrijk is voor uw eventuele uitkering bij arbeidsongeschiktheid.

3 De poortwachterstoets Het UWV kijkt allereerst of zowel u als uw werkgever voldoende hebben gedaan om ervoor te zorgen dat u weer aan de slag kon. Daarbij evalueert het UWV het gehele re-integratieproces vanaf uw eerste ziekmelding en bekijkt ook of er zicht is op herstel in de nabije toekomst. Heeft uw werkgever zich voldoende ingespannen, dan is hij na twee jaar niet langer verplicht uw loon door te betalen. Ook het ontslagverbod tijdens ziekte is dan niet meer geldig. Loonsanctie: een jaar langer in dienst Normaal gesproken wordt uw salaris bij ziekte twee jaar lang doorbetaald. Er zijn echter uitzonderingen. Blijkt uit de poortwachterstoets dat uw werkgever te weinig actie heeft ondernomen om u te laten re-integreren? Dan kan het UWV hem een loonsanctie opleggen. Hij moet uw salaris dan maximaal een jaar langer doorbetalen en kan u na twee jaar ziekte nog altijd niet ontslaan. Voor u betekent dit dat u langer in dienst blijft en dat het WIA-traject later begint. De WIA-beoordeling Om vast te stellen in welke mate u arbeidsongeschikt bent, krijgt u een medische keuring en een arbeidskundige beoordeling. Het UWV beoordeelt of u volgens de regels van de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) al dan niet arbeidsongeschikt bent en - zo ja - in welke mate. Die beoordeling bepaalt of u recht hebt op een volledige of een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering. Er bestaan twee typen uitkeringen: de WGA- en de IVA-uitkering. Bij het bepalen van de mate van arbeids - ongeschiktheid kijkt het UWV naar het verschil tussen uw oude salaris en het loon dat u (theoretisch) nog zou kunnen verdienen ondanks uw beperkingen. Dit verschil heet het loonverlies. Volledig ( 80%) en duurzaam IVA Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten Loondoorbetaling 2 jaar 35-80% en volledig maar niet duurzaam WGA Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten <35% Geen regeling Verantwoordelijkheid werkgever en medewerker

4 Uw inkomen Om te bepalen of u in aanmerking komt voor een uitkering, beoordeelt het UWV in welke mate u arbeidsongeschikt bent en of dit blijvend of tijdelijk is. Er zijn verschillende regelingen voor mensen die arbeidsongeschikt zijn. Als u na twee jaar ziekte meer dan 35 procent arbeidsongeschikt bent, komt u in aanmerking voor een uitkering op grond van de WIA. De WIA is de opvolger van de WAO. U bent volledig en duurzaam arbeidsongeschikt Als u door ziekte of een ongeval niet meer dan 20 procent van uw oude salaris kunt verdienen, bent u voor 80 tot 100 procent arbeidsongeschikt. Als er bovendien weinig kans op herstel is, hebt u recht op een IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). Eerst wordt getoetst of er bij u inderdaad sprake is van duurzame arbeidsongeschiktheid. De IVA-uitkering bedraagt 75 procent van het salaris dat u verdiende voordat u ziek werd. U ontvangt de uitkering tot u de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt. Bij de berekening van de uitkering geldt het maximum dagloon als bovengrens. U bent gedeeltelijk of tijdelijk arbeidsongeschikt Als u tussen de 35 en 80 procent arbeidsongeschikt bent, krijgt u een WGA-uitkering. WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten. Deze regeling is bedoeld als een aanvulling op uw salaris. Het uitgangspunt is hier dat u ondanks uw beperkingen zelf nog een inkomen kunt genereren. Hoe meer u werkt, hoe hoger uw inkomen wordt. Als u niet werkt, ontvangt u 70 procent van uw laatstverdiende loon, waarbij het maximum dagloon als bovengrens geldt. Werkt u wel, dan ontvangt u 70 procent van het verschil tussen uw oude en uw nieuwe salaris. Na een bepaalde periode krijgt u een WGAvervolguitkering, waarvan de hoogte afhankelijk is van het aantal uren dat u werkt. U bent minder dan 35 procent arbeidsongeschikt Dan valt u niet onder de WIA en ontvangt u geen uitkering. U blijft in dienst van uw werkgever en probeert zoveel mogelijk te blijven werken. Zo nodig met een aangepast takenpakket of een aangepaste werkplek.

5 Een aanvulling op uw inkomen via verzekering of pensioenfonds De uitkeringen van het UWV zijn gemaximeerd. Voor veel leden van LAD betekent dit dat zij er in inkomen op achteruit gaan. Als dat ook bij u het geval is, kunt u wellicht in aanmerking komen voor een aanvulling op uw inkomen via uw pensioenfonds. Ook is het mogelijk om een verzekering af te sluiten die uw inkomen veilig stelt. Wilt u hier meer over weten? Neemt u dan contact op met de juristen van de LAD. Graag weer aan het werk Werknemers met een WGA-uitkering kunnen en willen vaak nog werken. Een baan biedt houvast. Dat een werknemer ziek is, wil niet altijd zeggen dat hij zijn werk niet goed kan doen. Met aangepaste werktijden, coaching of voorzieningen op de werkplek is er veel mogelijk. Het UWV maakt het voor werkgevers aantrekkelijk om mensen met een ziekte of handicap in dienst te nemen of te houden (zie ook: Ontslag Na twee jaar ziekte vervalt het opzegverbod. Uw werkgever kan nu onder bepaalde voorwaarden overgaan tot ontslag. Bent u het met uw werkgever eens over het beëindigen van de arbeidsrelatie? Dan kan het dienstverband eindigen door middel van een vaststellingsovereenkomst. Meewerken aan een vaststellingsovereenkomst kan risico s met zich meebrengen. Het is dan ook verstandig om contact op te nemen met de juristen van de LAD voordat u de overeenkomst ondertekent. Als u niet instemt met uw ontslag, volgt een ontslagprocedure. Het UWV toetst dan of u inderdaad arbeidsongeschikt bent, zonder een reële kans op herstel. Ook controleert het UWV of er bij uw werkgever de komende 26 weken geen andere, passende functie beschikbaar komt, eventueel na bijscholing. Alleen als aan deze voorwaarden is voldaan, verstrekt het UWV een ontslagvergunning.

6 Individuele rechtshulp voor leden van de LAD Een team van juristen, gespecialiseerd in individuele rechtshulp, staat de leden bij en adviseert hen bij allerlei vragen en problemen rond het dienstverband. Dagelijks is er van 9:30 uur tot 12:30 uur een telefonisch spreekuur. Leden roepen de hulp van de LAD in als zij een arbeidsconflict hebben met hun werkgever, bij ziekte en arbeidsongeschiktheid en bij (dreigend) ontslag. De juristen bemiddelen en zorgen voor een goede regeling als dit mogelijk is. Ook bij een schorsing, bij reorganisaties of vragen over de werktijden kunnen leden bij de LAD terecht. Tot slot krijgen de juristen veel vragen over cao s en arbeidsovereenkomsten. De LAD Overige LAD-folders Advies bij een faillissement Advies bij ontslag De cao Collectieve belangenbehartiging is één van de pijlers van het werk van de LAD. Daarnaast zijn individuele belangenbehartiging, advies en begeleiding van groepen, ledenraadpleging, lobby, beleidsontwikkeling en kwaliteitsbevordering belangrijk. Thema s waar de LAD zich sterk voor maakt zijn: professionele zelfstandigheid, positionering, balans tussen werk en privé en een veilige werkomgeving. Dagelijks ondersteunen de bureaumedewerkers de leden op het gebied van fusies, reorganisaties, salaris, medezeggenschap, professioneel werken, arbeidsomstandigheden, werktijden en levensfasebewust personeelsbeleid. De LAD beantwoordt vragen van leden over hun arbeidssituatie en ondersteunt hen bij arbeidsconflicten. Ook medezeggenschapsorganen kunnen rekenen op advies en ondersteuning. Leden worden regelmatig geïnformeerd over relevante ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Sociaal plan Ziekte en re-integratie Contact met de LAD Hebt u een vraag en/of een opmerking over de LAD? Bel dan (030) of stuur een Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband Janssoniuslaan AJ Utrecht Postbus LB Utrecht T F E I

Ziekte en re-integratie

Ziekte en re-integratie Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Ziekte en re-integratie Als u ziek bent, wilt u waarschijnlijk maar een ding: zo snel mogelijk herstellen en gewoon weer aan het werk. De meeste mensen zijn

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Rechten en plichten bij ziekte, WIA en re-integratie

FNV Bondgenoten. Rechten en plichten bij ziekte, WIA en re-integratie FNV Bondgenoten Rechten en plichten bij ziekte, WIA en re-integratie Rechten en plichten_a4_2012.indd 1 03-01-13 (w1) 11:50 Rechten en plichten_a4_2012.indd 2 03-01-13 (w1) 11:50 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I

Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I Sociaal plan Organisaties zijn continu in beweging. Reorganisaties, fusies of uitbesteding van werk zijn aan de orde van de dag. Voor het personeel heeft dit grote gevolgen. Mensen raken hun baan bijvoorbeeld

Nadere informatie

Detacheren: werken bij een andere werkgever

Detacheren: werken bij een andere werkgever Detacheren: werken bij een andere werkgever Een oplossing voor de re-integratie van uw zieke werknemer Ik wil meer informatie Meer informatie vindt u op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon

Nadere informatie

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers Loondoorbetaling bij ziekte Informatie voor werknemers Betaalt uw werkgever uw loon door als u ziek bent? Uw werkgever betaalt maximaal twee jaar uw loon door als u ziek bent. U krijgt tijdens uw ziekte

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

WIA-wijzer. Inleiding

WIA-wijzer. Inleiding WIA-wijzer Inleiding Is een werknemer (langdurig) ziek dan kan dit grote gevolgen hebben voor de sportorganisatie. Het hindert de bedrijfsvoering en het leidt tot extra kosten. Vanaf 1 januari 2004 geldt

Nadere informatie

U bent ziek en dan. Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

U bent ziek en dan. Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid U bent ziek en dan Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid 13.0678 DP/KW/IO September 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3-4 2. Ziekmelding en arbodienst 5 3. Het traject vanaf de eerste ziektedag 3.1 Overzicht

Nadere informatie

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 2.0 oktober 2008

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 2.0 oktober 2008 UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA Versie 2.0 oktober 2008 INHOUD 1 MIJN WERKNEMER IS ZIEK. WAT BETEKENT DAT VOOR MIJ ALS EIGENRISICODRAGER? 3 2 ZIEK EN BETER MELDEN 4 3 RE-INTEGRATIE TIJDENS

Nadere informatie

Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers.

Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Informatie over: Verzuimverzekering, WIA-aanvullingsverzekering en WGA-eigenrisicodragersverzekering Inhoud 1. Inleiding. 4 2. Het wettelijk kader

Nadere informatie

Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze Bernhoven Vitaal

Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze Bernhoven Vitaal Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze Bernhoven Vitaal 1. Waarom deze regeling Een gezonde werkomgeving en werksituatie zijn van groot belang om te voorkomen dat medewerkers (langdurig) ziek worden.

Nadere informatie

Inzicht in subsidieland. Door Mariska Doornbos

Inzicht in subsidieland. Door Mariska Doornbos Inzicht in subsidieland Door Mariska Doornbos Het Veluwe Portaal geeft antwoord op al uw vragen met betrekking tot arbeidsmobiliteit en personeel. Om u inzicht te geven in de regelgeving en subsidiemogelijkheden

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en

Nadere informatie

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling.

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV UWV Juni 2006 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie.

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. uwv.nl werk.nl Ik ben ziek. Wat nu? Wilt u meer weten? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. Kijk dan voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Van verzuimmelding tot 104 weken verzuim... 4 1 Ziekmelding... 4 2 De eerste 6 weken... 4 3 Bij 6 weken (Probleemanalyse

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Wie schrijft die blijft

Wie schrijft die blijft Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Door in dit boekje goed bij te houden wat wanneer gebeurd is en welke stappen u zelf hebt

Nadere informatie

De Ahold Pensioenfonds

De Ahold Pensioenfonds Ik heb wel een goede gezondheid, maar ik word er niet jonger op. Daarom wil ik het goed geregeld hebben. Javier Alvarez Mazariegos, supermarktmanager Albert Heijn, getrouwd, 1 kind De Ahold Pensioenfonds

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WGA-gat Uitgebreid In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WGA-gat Uitgebreid.

Nadere informatie

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Afstudeerscriptie s-hertogenbosch, mei 2012 Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Naam: Kelly Kreunen Studentnummer: 2020673 Stageorganisatie:

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Inhoud Als u een zieke werknemer heeft 4 Reïntegratie: zo snel mogelijk beginnen 5 Zodra uw werknemer ziek

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Arbeidsongeschiktheid en uitkeringen vanuit de overheid 3 3. Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen 5 4. Vragen staat vrij! 8 1. Inleiding

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 Langdurig arbeidsongeschikt VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 1 Inleiding Arbeidsongeschikt worden is iets waar niemand graag aan denkt. Toch is het goed af en toe na te denken over wat

Nadere informatie