Nieuwsbrief Werken is meedoen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief Werken is meedoen"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken is meedoen! Die gedachte delen de gemeenten graag met u als ondernemer. De ondernemers zijn onze belangrijkste partners als het erom gaat mensen met een uitkering weer aan het werk te krijgen. Helaas bestaat het hardnekkige beeld dat het aan het werk helpen van een uitkeringsgerechtigde of mensen met een arbeidsbeperking veel risico s en administratie met zich meebrengt. Vandaar dat we er alles aan doen om ondernemers te ontzorgen! Het gemeentelijke Werkgeversservicepunt is speciaal ingericht voor het leveren van maatwerk. Hoe brengen we werkzoekenden en werkgevers bij elkaar. Op een manier die beiden aanspreekt. Om een geschikte werknemer te vinden, kunt u bijvoorbeeld gebruikmaken van CV-online. In deze nieuwsbrief meer informatie hierover. Ook vindt u informatie over de mogelijkheden die we bieden om het plaatsen van werkzoekenden vanuit de Participatiewet aantrekkelijk te maken en te ondersteunen. Wij begeleiden werkgevers en werknemers, bijvoorbeeld via een jobcoach. Ook ondersteunen we de administratieve afwikkeling. Tegenwoordig gaat dat veelal om het invullen van één formulier. Met het aannemen van een medewerker vanuit de Participatiewet bent u ook nog eens maatschappelijk verantwoord bezig. Wilt u meer informatie, heeft u een vacature of wilt u een leerwerkplek aanbieden? Neem contact op met ons Werkgeversservicepunt. We maken dan snel een afspraak of komen bij u langs. Werkgeversservicepunt n n

2 1 Als werkgever kunt u een werkzoekende in dienst nemen met behoud van uitkering. Dit kan gedurende één maand tot maximaal drie maanden voor mensen met een arbeidsbeperking. Ons Werkgeversservicepunt ondersteunt in het opstellen van leerdoelen en bekijkt samen met u de nodige begeleiding of scholing. Proefplaatsing / stage De proefplaatsing of stage kost u dus financieel niets, maar uw intentie moet uiteraard zijn de werkzoekende naar regulier werk te begeleiden. Is dat niet in uw bedrijf, dan kan de werknemer in elk geval met zijn opgedane kennis en ervaring gemakkelijker aan de slag in een reguliere baan bij een andere werkgever. Vervolg op proefplaatsing Indien u iemand met een arbeidsbeperking een proefplaats heeft geboden, is het mogelijk na de proefplaatsing gebruik te maken van de loonkostensubsidie (zie nummer 8). Dit kan als uw werknemer na de proefplaatsing nog niet is klaargestoomd voor regulier werk. U moet de werknemer dan voor tenminste zes maanden in dienst nemen. Samen sterk Door de proefplaatsing zorgt u als werkgever samen met onze gemeenten dat mensen vanuit de Participatiewet werkritme en werknemersvaardigheden krijgen. U weet als geen ander hoe belangrijk die zijn om goed aan de slag te kunnen. Werkgeverscheque 2 Indien een werkgever een werkzoekende in dienst neemt vanuit de Participatiewet kan hij incidenteel financiële ondersteuning krijgen vanuit de gemeente. Voor kandidaten met een arbeidsbeperking vanuit de Participatiewet is vrijwel altijd financiële ondersteuning mogelijk. In beide gevallen gebeurt dat in de vorm van een werkgeverscheque. De gemeente vergoedt maximaal euro bij een arbeidsovereenkomst van zes maanden. Bij twaalf maanden is dat maximaal euro. De nieuwe werknemer moet minimaal 32 uur per week werken. Eventueel is de werkgeverscheque flexibel in te zetten bij kortere contracten. De afrekening vindt dan uiteraard naar rato plaats. Indien u een nieuwe werknemer heeft met een arbeidsbeperking kan de gemeente aanvullend nog een vergoeding geven voor bijvoorbeeld een specifieke opleiding. Die opleiding moet dan aantoonbaar nodig zijn voor de nieuwe werknemer om zijn werkzaamheden in het bedrijf te kunnen doen. Menselijk ondernemerschap loont Meerdere onderzoeken wijzen uit dat maatschappelijk verantwoord ondernemen leidt tot betere financiële prestaties, op korte én lange termijn. Goed doen op menselijk gebied leidt dus tot beter resultaat op financieel gebied. Ook blijken de bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen de crisis beter te doorstaan.

3 No-Risk polis De No-Risk polis verzekert werkgevers die een werkzoekende vanuit de Participatiewet in dienst nemen, die niet in staat is tot 100% van het wettelijk minimum loon te verdienen of waar een hoog ziekteverzuim verwacht kan worden. Deze verzekering neemt bij uitval door ziekte de loonkosten over. In de loop van 2015 wordt meer bekend over de exacte invulling van deze regeling. Ons Werkgeversservicepunt kan u hierover nader informeren. Het doel is in elk geval om de drempel voor het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te verlagen. Op eerdere vergelijkbare regelingen reageerden werkgevers enthousiast. De No-Risk polis kan een goed antwoord zijn op de vrees die bij werkgevers bestaat bij het aannemen van uitkeringsgerechtigden. Met een dergelijke verzekering is het risico op veel kosten bij ziekte immers gedekt. Meedoen naar vermogen Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat zoveel mogelijk mensen deelnemen in de samenleving. De Participatiewet voegt per 1 januari 2015 de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong samen. Er is dan één regeling voor iedereen die in staat is om te werken. Voor mensen die helemaal niet kunnen werken, blijft een sociaal vangnet bestaan. Zo blijft bijvoorbeeld de Wajong bestaan voor jonggehandicapten die nooit arbeidsgeschikt zullen zijn. De leerwerkcheque De leerwerkcheque biedt werkzoekenden een kans op ervaring in het bedrijfsleven en uw bedrijf een extra kracht voor zes maanden. De leerwerkcheque is bedoeld voor jongeren onder de 27 jaar. 4Meer weten over dit mooie initiatief? Kijk op Voor deze jongeren met geen of weinig werkervaring is het vaak moeilijk om een (leer)baan te vinden. Aan de andere kant blijkt het voor werkgevers lastig te zijn om gemotiveerde jongere medewerkers binnen te halen. De leerwerkcheque biedt hiervoor een oplossing. Met de leerwerkcheque kunt u jongeren betrekken bij uw organisatie, met een frisse eigentijdse blik. En misschien ontmoet u zo wel een toekomstige medewerker. U dient de werkervaringsplek voor zes maanden aan te bieden en voor 32 uur per week. Het opdoen van werkervaring en vakkennis staan centraal, de werkzaamheden zijn aanvullend. U kunt meer jongeren met een leerwerkcheque plaatsen in uw bedrijf.

4 Belastingvoordeel De belasting maakt het voor werkgevers iets leuker, vinden wij! U heeft namelijk recht op een premiekorting als u een uitkeringsgerechtigde in dienst neemt van 56 jaar of ouder. Dat geldt dit jaar ook als u een jongere werknemer (van 18 tot 27 jaar) in dienst neemt vanuit de Participatiewet. Premiekorting voor werknemers 56 jaar De premiekorting voor oudere werknemers kan u per jaar zo n euro aan werkgeverspremies schelen. Als de werknemer minder dan 36 uur per week werkt, dan moet u de premiekorting evenredig verlagen. De premiekorting kan uiteraard nooit meer zijn dan het bedrag dat u aan premies betaalt. Duur premiekorting De premiekorting geldt maximaal drie jaar, of totdat de werknemer de AOW-leeftijd bereikt. Het maakt niet uit of de werknemer een tijdelijk of een vast contract heeft, of hoe hoog de uitkering was. Let wel op dat de werknemer een verklaring van zijn uitkeringsinstantie heeft, waarin staat dat hij een uitkering had voordat hij bij u in dienst kwam. Bewaar die (doelgroep)verklaring bij uw loonadministratie. Een kind kan in dit geval de was doen! Premiekorting voor werknemers jaar Indien u een jongere werknemer met een uitkering vanuit de Participatiewet in dienst neemt, krijgt u een premiekorting van euro per jaar. U ontvangt de premiekorting voor de duur van de dienstbetrekking, met een maximum van twee jaar. Ook hier geldt dat de werknemer een verklaring van zijn uitkeringsinstantie heeft, waarin staat dat hij een uitkering had voordat hij bij u in dienst kwam. Actuele wetgeving Ons Werkgeversservicepunt kan u eventueel meer vertellen over de actuele belastingrechten en -plichten. CV-online: Met een profiel op CV-online presenteren werkzoekenden zich aan ondernemers. De ondernemer kan zelf op zoek naar geschikte, door de gemeente begeleide kandidaten. Dus heeft u een werknemer nodig, kijk eens op CV-online biedt ondernemers de mogelijkheid te selecteren op opleidingsniveau, functies, vaardigheden en mobiliteit. Ook staan hier alle interessante regelingen bij het in dienst nemen van kandidaten nog eens vermeld. CV-online werkt snel, praktisch en overzichtelijk!

5 Detachering Indien reguliere loondienst nog niet haalbaar is, kunnen kandidaten vanuit het SW-bedrijf of vanuit een (toekomstige) publiek-private samenwerking gedetacheerd worden. Hierdoor heeft de werkgever niet de risico s, maar de werknemer wel de ervaring in een reguliere baan. SW-bedrijven werken in opdracht van gemeenten en leveren werkgevers gemotiveerd personeel. Ze nemen de werkgever alle administratieve rompslomp uit handen en zorgen voor begeleiding. Via een detacheringsconstructie wordt de nieuwe werknemer geplaatst bij de werkgever, maar blijft de werknemer wel in dienst van het SW-bedrijf. Als het dan niet klikt, kan de werknemer weer terug naar het SW-bedrijf. Ook de kosten van ziekteverzuim komen voor rekening van het SW-bedrijf. Werkvoorziening Werkvoorzieningen zet de gemeente in ter ondersteuning van werkgevers die een kandidaat met een arbeidsbeperking aannemen, die per januari 2015 een uitkering via de Participatiewet krijgt. Vanuit de gedachte iedereen doet mee bekostigt de gemeente voorzieningen zoals een intermediair (doventolk), aanpassing van de werkplek, vervoer of een jobcoach. Meer informatie via het Werkgeversservicepunt. Loonkostensubsidie Met de Participatiewet geldt een nieuwe loonkostensubsidie. Werkgevers kunnen een loonkostensubsidie krijgen als ze iemand met een arbeidsbeperking in dienst nemen die minder dan 100% van het wettelijk minimumloon kan verdienen. De werkgever moet bij deze loonkostensubsidie de cao en het wettelijk minimumloon respecteren. De werknemer ontvangt een normaal salaris, ook al heeft hij eigenlijk een lagere verdiencapaciteit. De werkgever krijgt het verschil tussen de loonwaarde van deze werknemer en het minimumloon terug van de gemeente. De loonkostensubsidie vergoedt ook alle bijbehorende werkgeverslasten, maar het verschil tussen minimumloon en cao-loon moet de werkgever zelf dekken. De gemeente stelt ieder jaar opnieuw de loonwaarde vast. Dat gebeurt via een loonwaardemeting op de werkplek. Waar nodig kan de subsidie zo doorlopen tot aan de pensioengerechtigde leeftijd. Bij deeltijdwerk kan de gemeente subsidie naar rato verlenen.

6 Begeleiding Indien een kandidaat vanuit de Participatiewet geplaatst is, heeft de gemeente verschillende instrumenten om de werkgever te ondersteunen. Ook biedt de gemeente een financiële vergoeding als de begeleiding zelf wordt geregeld. Hierna vindt u de mogelijkheden op een rij: Inzet jobcoach De gemeente levert een jobcoach, die voor een periode van maximaal twee à drie jaar de geplaatste kandidaat begeleidt. Het gaat hier om een medewerker met een arbeidsbeperking die niet in staat is 100% van het wettelijk minimumloon te verdienen. De inzet van een jobcoach gebeurt na een loonwaardemeting op de werkplek, om te bekijken welke inzetbaarheid de medewerker heeft. Uiteraard gebeurt een en ander in nauw overleg met de werkgever. Inzet expert De gemeente kan een expert laten komen die advies geeft over begeleiding en eventuele aanpassing op de werkplek. Ook training on the job is mogelijk of zogeheten functiecreatie. Hierbij bekijkt de expert of bepaalde taken en functies kunnen worden opgeknipt. Na een gedegen analyse van uw werkprocessen kunt u bijvoorbeeld eenvoudige taken laten verrichten door de nieuwe medewerker. Vaste contactpersoon en nazorg Een medewerker van de gemeente onderhoudt periodiek contact met de werkgever en de nieuwe werknemer. Wat gaat goed of nog niet goed, is er potentie tot plaatsing? Zo neemt de gemeente een stuk begeleiding uit handen en kunnen indien nodige andere instrumenten ingezet worden om de plaatsing tot een succes te maken. Speciaal voor ondernemers Het Werkgeversservicepunt valt onder de gemeente Leidschendam- Voorburg en werkt in opdracht van Voorschoten, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar. Het servicepunt is er speciaal voor de ondernemers! Werkgeversservicepunt n n Dit zijn de huidige regelingen, die aan verandering onderhevig kunnen zijn. U kunt aan deze uitgave geen rechten ontlenen.

Arbeidsparticipatie vanuit financieel perspectief

Arbeidsparticipatie vanuit financieel perspectief 1 Werkgeven aan mensen met een arbeidsbeperking Arbeidsparticipatie vanuit financieel perspectief Steeds meer werkgevers overwegen een medewerker met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Voor deze

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde 22 september 2014 INHOUD Samenvatting... 3 inleiding... 4 Leeswijzer... 6 1 participatie

Nadere informatie

Een Wajong-uitkering. Wat betekent dat?

Een Wajong-uitkering. Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Een Wajong-uitkering. Wat betekent dat? Over Wajong aangevraagd vóór 1 januari 2010 Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werk vinden is niet voor iedereen even gemakkelijk. Bijvoorbeeld voor mensen

Nadere informatie

Inzicht in subsidieland. Door Mariska Doornbos

Inzicht in subsidieland. Door Mariska Doornbos Inzicht in subsidieland Door Mariska Doornbos Het Veluwe Portaal geeft antwoord op al uw vragen met betrekking tot arbeidsmobiliteit en personeel. Om u inzicht te geven in de regelgeving en subsidiemogelijkheden

Nadere informatie

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Bij de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) staat 'werken naar vermogen' centraal. De nadruk ligt op wat mensen

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden. Cliëntenraden denken en doen mee

Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden. Cliëntenraden denken en doen mee Handreiking Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden Cliëntenraden denken en doen mee Colofon Uitgave Landelijke Cliëntenraad Postbus 95966 2509 CZ Den Haag T (070) 3499790 www.landelijkeclientenraad.nl

Nadere informatie

Meer dan de moeite waard

Meer dan de moeite waard werk.nl uwv.nl wajongwerkt.nl Meer dan de moeite waard Mensen uit de Wajong in dienst bij uw bedrijf Meer weten? Wilt u meer weten over het in dienst nemen van iemand uit de Wajong of heeft u vragen? Bel

Nadere informatie

VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015

VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015 VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015 Versie 2.1, december 2013 Auteur Anja van Bourgondiën Inhoud Inleiding 3 1. Naamswijziging WWB naar Participatiewet 5 2. Afsluiten WSW en beperking

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Meedoen op de arbeidsmarkt

Meedoen op de arbeidsmarkt Uitvoeringsprogramma Enschedese arbeidsmarktaanpak 2015 Meedoen op de arbeidsmarkt Voorgenomen besluit van college en burgemeester van 11 november 2014 Datum: november 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Ondernemend de uitkering uit!

Ondernemend de uitkering uit! Ondernemend de uitkering uit! Een stappenplan voor samenwerking tussen gemeenten en ondernemers Pim Raaijmakers Peter Donders Januari 2013 Ondernemend de uitkering uit Van uitkering naar werk Gemeenten

Nadere informatie

Detacheren: werken bij een andere werkgever

Detacheren: werken bij een andere werkgever Detacheren: werken bij een andere werkgever Een oplossing voor de re-integratie van uw zieke werknemer Ik wil meer informatie Meer informatie vindt u op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon

Nadere informatie

Subsidies en fiscale voordelen. Bedrijven 2011-2012

Subsidies en fiscale voordelen. Bedrijven 2011-2012 Subsidies en fiscale voordelen Bedrijven 2011-2012 Voorwoord Voor u ligt de nieuwe brochure met informatie over de diverse subsidies en fiscale mogelijkheden waar u als bedrijf gebruik van kunt maken.

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Wmo2015

Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Wat is de Wmo2015 en wat gaat er veranderen? De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning. De wet is er voor mensen die hulp nodig hebben om aan de samenleving te

Nadere informatie

Wajongwijzer voor werkgevers denken in mogelijkheden

Wajongwijzer voor werkgevers denken in mogelijkheden 1 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Algemene informatie (waarom een Wajonger in uw bedrijf?)... 5 A. Wat is een Wajonger?... 5 B. Waarom een Wajonger in mijn bedrijf?... 5 C. Op welke ondersteuning kan ik rekenen?...

Nadere informatie

wijzigingen arbeidsrecht wat betekent dat voor u?

wijzigingen arbeidsrecht wat betekent dat voor u? wijzigingen arbeidsrecht wat betekent dat voor u? maart 2015 Het arbeidsrecht wijzigt sterk. Dat is onder andere het gevolg van de Wet werk en zekerheid. Als werkgever heeft u sinds 1 januari 2015 te maken

Nadere informatie

Participatiewet Op weg naar resultaat

Participatiewet Op weg naar resultaat Februari 2014 op basis van de 7e nota van wijziging Participatiewet Wetsvoorstel invoering Participatiewet INTERIM- EN PROJECT MANAGEMENT I DIRECTIE I CONSULTANCY I TRAINING I COACHING I HRM Participatiewet

Nadere informatie

Handboek Social return

Handboek Social return Handboek Social return Opsteller: Mw. M.G. van Os en Mw. N.E. Evers Datum: september 2013 Versie: definitief Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 De Participatiewet... 3 1.2 Doel Social Return... 4 1.3

Nadere informatie

Praktijkonderwijs & Duale Trajecten

Praktijkonderwijs & Duale Trajecten Praktijkonderwijs & Duale Trajecten Inhoud pagina pagina 1 Inleiding Project Duale Trajecten Wat mag u van het handboek verwachten? Website 2 Wat is een duaal traject: wat is het verschil met stage en

Nadere informatie

Een onderzoek naar de bekendheid met re-integratieregelingen en reintegrerenden

Een onderzoek naar de bekendheid met re-integratieregelingen en reintegrerenden Werkgevers & Re-integratie Een onderzoek naar de bekendheid met re-integratieregelingen en reintegrerenden bij werkgevers uit de reguliere arbeidsmarkt William Balk Werkgevers & Re-integratie Een onderzoek

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's-gravenhage SV/R&S/2004/67290

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's-gravenhage SV/R&S/2004/67290 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Een extra reden om mij aan te nemen Voordelen voor uw toekomstige werkgever als u een handicap of ziekte heeft

Een extra reden om mij aan te nemen Voordelen voor uw toekomstige werkgever als u een handicap of ziekte heeft Een extra reden om mij aan te nemen Voordelen voor uw toekomstige werkgever als u een handicap of ziekte heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Mijn talent op de juiste plaats Beste Relatie, 10 juni 2014 is de Wet werk en zekerheid aangenomen door de Eerste Kamer. Dit wetsvoorstel heeft tot doel het arbeidsrecht aan te passen

Nadere informatie

Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet

Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet In dit document van het Programma Optimale weg naar Participatie worden de verschillende beleidskeuzes en de hierbij te maken afwegingen beschreven. 01 april

Nadere informatie