Landelijke Cliëntenraad Oranjestraat JB Den Haag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Landelijke Cliëntenraad Oranjestraat 4 2514 JB Den Haag"

Transcriptie

1 Landelijke Cliëntenraad Oranjestraat JB Den Haag Tel.: Fax : Aan de Vaste commissie SZW van de Tweede Kamer Postbus EA Den Haag Den Haag, 19 januari 2009 Betreft: Wetsvoorstel wijziging Wet Wajong Ref: LCR/090015/ER/JL Geachte dames en heren, De LCR onderschrijft de doelstelling van het kabinet om meer jonggehandicapten te laten participeren in werk, bij voorkeur op de reguliere arbeidsmarkt. Hun arbeidsdeelname is echter niet vanzelfsprekend. Zij hebben niet voor niets een Wajonguitkering en de arbeidsmarkt biedt deze mensen vaak geen geschikt werk. Werkgevers stellen eisen waar jonggehandicapten vaak niet aan kunnen voldoen: diploma s, flexibele inzet, sociale vaardigheden et cetera. De eigen verantwoordelijkheid van de jonggehandicapte staat voorop. Zij zijn verplicht zelf actief naar een baan te zoeken en algemeen geaccepteerde arbeid te aanvaarden maar als jongeren met een handicap in staat zijn om bestaande vacatures in te vullen en algemeen geaccepteerde arbeid te verrichten komen zij niet in aanmerking voor een Wajonguitkering. De LCR vindt aanscherping van een aantal onderdelen in de Wet noodzakelijk. Het betreft: werk moet lonen, studeren moet financieel mogelijk zijn, het opbouwen van pensioen en sociale verzekeringsrechten, arbeidsondersteuning en het werk moet aansluiten bij de persoonlijke kwaliteiten en mogelijkheden, de wajong als vangnet bij terugval en het ontbreken van een werkgeversaanpak. Inkomensvoorziening, werk moet lonen! Een complex systeem. Er zijn verschillende inkomensvoorzieningen, voor en na 27 jaar en bij studie of scholing. Dit betekent voor 27 jaar een inkomen van veelal onder het minimum-loon. Na 27 jaar zijn er twee varianten: Zonder Bremanregeling, hetgeen een inkomen van maximaal het minimumloon oplevert en met Breman-regeling hetgeen resulteert in een inkomen tot maximaal 120% van het minimumloon. Bij het berekenen van de inkomensvoorziening is de restverdiencapaciteit en het al of niet realiseren hiervan van belang. Dit leidt tot vele formules.

2 Studeren moet mogelijk zijn: Laten we blij zijn als een jongere met een handicap kan studeren (op WO of HBO-niveau). Maak dit niet financieel lastig door te bezuinigen op de uitkering. De LCR vindt dat een WO of HBO student naast studiefinanciering recht moet houden op een volledige Wajonguitkering. Het kan en moet eenvoudiger en rechtvaardiger. De LCR vindt dat het inkomen tijdens de arbeidsondersteuning op het niveau van het wettelijk minimumloon moet worden gebracht. De inkomensondersteuning na 27 jaar moet voor iedereen op grond van de Breman-regeling worden berekend. Hiermee wordt voldaan aan de wens van de minister dat meer werken loont en de jongeren er in inkomen op vooruit gaat na de periode van arbeidsondersteuning. Technische fout in de Wet: Volgens de LCR is er een fout geslopen in de Bremanregeling, artikel onderdeel a, 1 en 2. In bijlage 1 geven we aan welke fout in de Wet is geslopen en lichten we onze voorstellen toe op basis van een aantal casussen. Pensioen en sociale verzekeringsrechten Mensen die met loondispensatie werken zijn hun leven lang aangewezen op een uitkering. Ook bouwen zij geen pensioenrechten op. De LCR vindt dit ongewenst. Het kan eenvoudig worden opgelost door de inkomensondersteuning in de vorm van een loonkostensubsidie aan de werkgever uit te keren. De werkgever betaalt de werknemer het bij de functie rechtsgeldende loon. De werknemer die op deze wijze een loon hoger dan het minimumloon verdient, bouwt dan net als iedere andere werknemer pensioenrechten en sociale verzekeringsrechten op. Arbeidsondersteuning en werkaanbod De Wet legt de jongeren een aantal verplichtingen op om hun mogelijkheden tot het verrichten van arbeid te vergroten. Een aanbod dat aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de jonggehandicapte garandeert dat jongeren duurzaam op de arbeidsmarkt aanwezig blijven. Maatwerk en passende arbeid zijn hier sleutelwoorden. In het wetsvoorstel wordt algemeen geaccepteerde arbeid als passend beschouwd. De LCR vindt dat in de Wet moet worden vastgelegd dat aansluiting op wensen en capaciteiten van jonggehandicapten noodzakelijk is. De druk op het accepteren van een ondersteunings- of werkaanbod is erg hoog. Niet accepteren betekent dat geen aanspraak kan worden gemaakt op inkomensondersteuning. Bezwaar en beroep aantekenen is een uiterste middel. Het in de Wet opnemen van het recht op een second-opinion levert grote meerwaarde op. Vele jonggehandicapten zullen zonder hulp geen werk kunnen vinden. Het kabinet stelt 50 miljoen beschikbaar om de overgang van school naar werk te verbeteren. De LCR betwijfelt of dit voldoende is. Een principieel punt komt de LCR tegen in artikel lid 2 onder a. Daarin wordt gesteld dat de jonggehandicapten zich geneeskundig moet laten behandelen of aanwijzingen van een arts op moet volgen indien het UWV of het re-integratiebedrijf (in opdracht van het UWV) daartoe opdracht geeft. De LCR vraagt zich af hoe zich dit verhoudt tot de integriteit van het menselijk lichaam. Participatieplan De LCR vindt het een goede zaak dat, in samenspraak met de jonggehandicapte, een participatieplan wordt opgesteld. Daarbij wordt vastgelegd wat de beste manier is om werk te vinden, welke ondersteuning beschikbaar is en welke rechten en plichten de jonggehandicapte heeft. Jonggehandicapten krijgen allerlei sancties opgelegd als zij zich niet aan de afspraken houden maar hebben zij geen wettelijke middelen om het UWV aan de afspraken te houden. Dit moet wel geregeld worden. 2

3 Het is daarbij niet meer dan redelijk dat jonggehandicapten 5 werkdagen bedenktijd krijgen voordat zij het participatieplan ondertekenen. Tevens vindt de LCR het van belang dat de jonggehandicapte hierover een onafhankelijk arbeidsadviseur kan raadplegen. Vangnet Onbeperkte termijn herleven recht op arbeidsondersteuning: Indien het recht op arbeidsondersteuning is beëindigd omdat hij of zij meer dan 75% van zijn maatmaninkomen kan verdienen, kan het recht herleven als betrokkene binnen vijf jaar vanwege dezelfde oorzaak opnieuw niet meer dan dat bedrag kan verdienen. Het is belangrijk dat de jonggehandicapte duurzaam aan het werk blijft. De LCR vindt dan ook dat als een jongehandicapte om welke redenen dan ook zijn werk verliest ongeacht de oorzaak minder dan 75% van zijn maatmaninkomen gaat verdienen het recht op arbeidsondersteuning te allen tijde dient te herleven. Werkgeversaanpak Als werkgevers niet bereid zijn jonggehandicapten in dienst te nemen en stages aan te bieden zal de arbeidsparticipatie niet toenemen. Werkgevers- en werknemersorganisaties dienen afspraken te maken over arbeidsplaatsen en stageplaatsen voor jonggehandicapten. Werkgevers (privaat en publiek) verplicht worden in hun sociaal jaarverslag te publiceren hoeveel jonggehandicapten zij in dienst hebben en hoeveel stageplaatsen zij aan jonggehandicapten hebben aangeboden. De overheid dient een voortrekkersrol te vervullen. Ook zij stellen tot op heden weinig arbeidsplaatsen voor jonggehandicapten beschikbaar. Tot slot Een aantal jonggehandicapten zal aangewezen blijven op beschutte arbeid. Voor hen is en blijft de WSW nodig. De wachtlijsten voor de WSW moeten snel verdwijnen om deze jonggehandicapten tijdig aan het werk te helpen. Veranderingen in het dagelijks leven van jonggehandicapten kunnen van grote invloed zijn op hun arbeidsprestaties. Om te kunnen functioneren maken vele jonggehandicapten gebruik van begeleiding uit de AWBZ. Het wegvallen hiervan kan de arbeidsparticipatie ernstig belemmeren. Het wetsvoorstel Wajong biedt hiervoor geen compensatie. De LCR mist aandacht voor het basisonderwijs. Door onvoldoende ondersteuning van leerlingen met leerproblemen in het basisonderwijs komen zij vaak ten onrechte in het speciaal onderwijs terecht met alle gevolgen voor hun arbeidstoekomst. Met vriendelijk groet, J.P. Laurier Voorzitter 3

4 Bijlage 1 Inkomensondersteuning Technische fout in de Wet Volgens de LCR is er een fout geslopen in de Breman-regeling, artikel onderdeel a, 1 en 2. Er staat: 1. M I, maar ten hoogste 0,75 * G, als het inkomen per dag lager is dan de resterende verdiencapaciteit; en 2. G I, als het inkomen per dag ten minste gelijk is aan de resterende verdiencapaciteit; en Volgens de LCR zou dit moeten zijn 1. M I, maar ten hoogste 0,75 * G, als het inkomen per dag tenminste gelijk is dan de resterende verdiencapaciteit; en 2. G I, als het inkomen per dag lager is aan de resterende verdiencapaciteit; en Inkomensondersteuning De wet kent verschillende inkomensvoorzieningen: 1. Inkomensondersteuning bij studie of scholing; 2. Inkomensvoorziening tijdens het recht op arbeidsondersteuning gedurende 7 jaar (tot ten minste de 27 jaar); 3. voortgezette inkomensondersteuning na 27 jaar. Deze ondersteuning kent vervolgens nog weer twee varianten: a inkomensondersteuning voor jongehandicapten; b inkomensondersteuning voor jonggehandicapten die werken met loondispensatie en een jobcoach (Breman-regeling). Bij het bepalen van de inkomensvoorziening is de restverdiencapaciteit van belang. Dit leidt tot veel verschillende formules voor het berekenen van de inkomensondersteuning. Inkomensondersteuning tijdens arbeidsondersteuning gedurende 7 jaar (tot tenminste 27 jaar) G = grondslag I = inkomen per maand gedeeld door 21,75 Hoogte inkomensondersteuning met arbeidsondersteuning volgens Wet. bij een inkomen minder dan 20% WML: 0,55*G bij een inkomen van tenminste 20% WML: 0,55 * G 0,5x(I-0,2*G) indien de jongere aantoont dat hem niet kan worden verweten dat hij een inkomen verwerft van minder 20% WML bedraagt de inkomensondersteuning per dag: 0,75*G - I Hoogte inkomensondersteuning met arbeidsondersteuning voorstel LCR bij inkomen minder dan 25% WML: 0,75*G bij inkomen van tenminste 25% WML: G-I 4

5 Voortgezette inkomensondersteuning (na 7 jaar arbeidsondersteuning) volgens Wet: 1 Indien resterende verdiencapaciteit lager is dan 25% van de grondslag: a. G-I; als inkomen per dag tenminste de resterende verdiencapaciteit bedraagt b. 0,75*G; als inkomen per dag lager is dan resterende verdiencapaciteit. 2 Indien resterende verdiencapaciteit die tenminste gelijk is aan 25% van de grondslag: c. G-I; als inkomen per dag tenminste gelijk is aan de resterende verdiencapaciteit d. 0,75*G + 0,25*G*I/R-I; als inkomen per dag lager is dan resterende verdien capaciteit. Breman-regeling Indien resterende verdiencapaciteit lager is dan 45% van de grondslag: a. M-I; als inkomen per dag tenminste de resterende verdiencapaciteit bedraagt b. G-I; als inkomen per dag lager is dan resterende verdiencapaciteit. 2 Indien resterende verdiencapaciteit die tenminste gelijk is aan 45% van de grondslag: c. M-I; als inkomen per dag tenminste de resterende verdiencapaciteit bedraagt d. 0,75*G + (L-0,75)*G* I/R-I 0,25*G*I/R-I; als inkomen per dag lager is dan resterende verdien capaciteit. Voortgezette inkomensondersteuning in de vorm van een loonkosten subsidie aan de werkgever volgens LCR (Breman-regeling voor iedereen): a. M-I maar ten hoogste 0,75*G; als inkomen per dag ten minste gelijk is aan de resterende verdien capaciteit. b. G-I; als inkomen per dat lager is dan de resterende verdiencapaciteit. 5

6 Inkomensondersteuning tijdens arbeidsondersteuning gedurende 7 jaar (tot tenminste 27 jaar) Voorbeeld 1 Pieter heeft recht op arbeidsondersteuning (periode tot 27 jaar) Hij werkt voltijds met arbeidsondersteuning en heeft een productiviteit van 40%. Hij heeft een functie met een loon ter hoogt van 110% WML. Hoogte inkomensondersteuning volgens Wet: G= WML I = O,44 WML Inkomensondersteuning volgens de Wet: 0,55 * G 0,5x(I-0,2*G) Dit is voor Pieter: 0,55 x WML 0,5 x (0,44 WML 0,2WML) = 0,55 WML 0,12 WML = 0,43 WML Inkomen van Pieter volgens de Wet: Loon betaald door werkgever + inkomensondersteuning = 0,44 + 0,43 = 0,87 WML Inkomen volgens voorstel LCR Inkomensondersteuning: G-I, waarbij inkomensondersteuning maximaal 0,75*G bedraagt. Inkomensondersteuning voor Pieter: WML- 0,44 WML = 0,56 WML Inkomen van Pieter volgens LCR: Loon betaald door werkgever + inkomensondersteuning = 0,44 WML + 0,56 WML = 100% WML Voorbeeld 2 Josien heeft recht op arbeidsondersteuning (periode tot 27 jaar) Josien werkt 20 per week uur werken met een productiviteit van 60%. Zij vervult een functie met een loon van 110% WML (bij 40 uur werken). Hoogte inkomensondersteuning volgens de Wet. I = 20/40 1,1WML X 0,6 WML= 0,33 WML per dag Inkomensondersteuning per dag: 0,55 x WML 0,5 x (0,33 WML 0,2WML)= 0,55WML 0,065 WML = 0,485 WML Inkomen Josien per maand volgens Wet bedraagt: loon betaald door werkgever + inkomensondersteuning= 0,33 WML + 0,485 WML = 0,815 WML Volgens voorstel LCR: Inkomens ondersteuning per dag: G-I = WML 0,33 WML = 0,67 WML Inkomen Josien per maand volgens LCR bedraagt: loon betaald door werkgever + inkomensondersteuning= 0,33 WML + 0,67 WML = 100% WML 6

7 Voortgezette inkomensondersteuning (na 27 jaar) G = grondslag; I= inkomen per maand gedeeld door 21,75; L= voor het bij de arbeid die de jonggehandicapte verricht rechts geldende loon per maand gedeeld door G; R = Resterende verdiencapaciteit; M = voor het bij de arbeid die de jonggehandicapte verricht rechtens geldende loon gedeeld door 21,75, waarbij M ten hoogste 1,2*G is. Voorbeeld 3 Josien werkt 20 uur per week en heeft een productiviteit van 60%. Zij heeft geen jobcoach. Zij verricht een functie waarbij het functieloon 110% WML (op basis van een 40-urige werkweek) bedraagt. Haar resterende verdiencapaciteit bedraagt 30% WML. G = WML; I = 20/40 x 0,6 x 1,1 WML = 0,33 WML per dag; M= 1,1 WML L= 0,66 WML/ 1 WML; R = 0,3 WML Inkomensondersteuning volgens de Wet: G-I, dit is voor Josien: WML 0,33 = 0,67 Haar inkomen bedraagt volgens de Wet: 33% WML (loon werkgever) + 67% WML (inkomensondersteuning) = 100% WML. Zij bouwt geen pensioenrechten en sociale verzekeringsrechten omdat haar dagloon lager is dan WML loonkostensubsidie volgens voorstel LCR loonkostensubsidie: M-I= 1,1-0,33 = 0,77 WML. Inkomen= 0,33 + 0,77 = 1,1 WML Josien ontvangt een dagloon van 1,1 WML en zij bouwt pensioen en sociale verzekeringsrechten op. Voorbeeld 4 Pieter werkt full-time en heeft een productiviteit van 40%. Hij verricht een functie waarbij het functieloon 110% WML bedraagt. Zijn resterende verdiencapaciteit is 40% WML. Hij wordt begeleid door een jobcoach. G= WML ; I = 0,4 x 1,1 = 0,44 WML per dag; L= 0,44 WML per maand; R= 0,4 WML M= 1,1 WML per dag Inkomensondersteuning Pieter volgens de Wet: M-I, voor Pieter betekent dit: 1,1WML- 0,44 WML= 0,66 WML per dag. Zijn inkomen per maand bedraagt: O,44 WML (loonwerkgever) + 0,66 inkomensondersteuning= 110% WML Hij bouwt geen pensioenrechten en sociale verzekeringsrechten op omdat zijn dagloon lager is dan WML. volgens LCR: Loonkostensubsidie voor werkgever ter hoogte van M-I. Dit is: 0,66WML Inkomen per maand volgens LCR: Loon van werkgever: 1,1 WML (gedispenseerde loon, 0,44 WML + 0,66 WML Loonkostensubsidie). Pieter bouwt pensioenrechten en sociale verzekeringsrechten op omdat zijn dagloon hoger is dan WML. 7

Subwerkgroep Pensioenopbouw & Loondispensatie van de Werkgroep Pensioenen van de Stichting van de Arbeid

Subwerkgroep Pensioenopbouw & Loondispensatie van de Werkgroep Pensioenen van de Stichting van de Arbeid P&L/5 SZW, 29 april 2010 Subwerkgroep Pensioenopbouw & Loondispensatie van de Werkgroep Pensioenen van de Stichting van de Arbeid Achtergrondinformatie bij de adviesaanvraag van de minister van SZW aan

Nadere informatie

Agenda. Wajong Onafhankelijk arbeidsadviseur. Nieuwe wet Nieuwenaam. Aanleiding. Oude Wajong. Nieuwe Wajong

Agenda. Wajong Onafhankelijk arbeidsadviseur. Nieuwe wet Nieuwenaam. Aanleiding. Oude Wajong. Nieuwe Wajong Wajong Onafhankelijk arbeidsadviseur Ronde tafel gesprek Agenda Aanleiding De wet De uitvoering Rol onafhankelijk arbeidsadviseur 2010 Nieuwe wet Nieuwenaam Oud Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

Betreft: Reactie LCR op kabinetsstandpunt participatie van jongeren met een beperking Ref: LCR/070161/ER/JL

Betreft: Reactie LCR op kabinetsstandpunt participatie van jongeren met een beperking Ref: LCR/070161/ER/JL Landelijke Cliëntenraad Oranjestraat 4 2514 JB Den Haag Tel. 070-789 07 70 Fax 070-789 07 74 E-mail: info@lcr-suwi.nl Aan de Vaste commissie SZW van de Tweede Kamer Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere

Nadere informatie

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u?

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Vanaf 2015 is er veel veranderd rondom werk en inkomen. Zo is de Participatiewet ingevoerd, zijn

Nadere informatie

Special Lonen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen

Special Lonen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen 1. Lage-inkomensvoordeel (LIV) Vanaf 2017 krijgen werkgevers die werknemers in dienst hebben met een loon tussen 100% en 125% van het wettelijke minimumloon

Nadere informatie

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Bij de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) staat 'werken naar vermogen' centraal. De nadruk ligt op wat mensen

Nadere informatie

Reactie van de Landelijke Cliëntenraad op de aanbiedingsbrief bij de notitie Vergroting participatie jongeren met een beperking. LCR/080054/BH/GP/JL

Reactie van de Landelijke Cliëntenraad op de aanbiedingsbrief bij de notitie Vergroting participatie jongeren met een beperking. LCR/080054/BH/GP/JL Landelijke Cliëntenraad Oranjestraat 4 2514 JB Den Haag Tel.: 070-789 07 70 Fax :070-789 07 74 E-mail: info@lcr-suwi.nl www.landelijkeclientenraad.nl Tweede Kamer der Staten Generaal t.a.v. leden Vaste

Nadere informatie

Aangenomen en overgenomen amendementen

Aangenomen en overgenomen amendementen Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid datum 22 april 2009 Betreffende wetsvoorstel: 31780

Nadere informatie

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014 Factsheet Participatiewet Informatie voor de werkgever, juli 2014 In deze factsheet voor de UMC s over de Participatiewet wordt op een rij gezet waar deze wetgeving over gaat, over wie het gaat en wat

Nadere informatie

Feiten en cijfers Wajong

Feiten en cijfers Wajong Feiten en cijfers Wajong Deze notitie bestaat uit drie hoofdstukken: 1. De wettelijke regeling en de kabinetsplannen 2. Cijfers over de doelgroep 3. Belangrijke rapporten over de Wajong 1. De wettelijke

Nadere informatie

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 780 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten

Nadere informatie

Informatie over de Wajong

Informatie over de Wajong Informatie over de Wajong Inleiding Het kabinet heeft het voornemen om per 1 januari 2014 de Wet werk en bijstand, de Wet investeren in jongeren, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wet Wajong

Nadere informatie

Betreft: Commentaar Landelijke Cliëntenraad op conceptadvies Participatie Jonggehandicapten Ref.: LCR/070102/JL/BH/BB

Betreft: Commentaar Landelijke Cliëntenraad op conceptadvies Participatie Jonggehandicapten Ref.: LCR/070102/JL/BH/BB Landelijke Cliëntenraad Oranjestraat 4 2514 JB Den Haag Tel. 070-789 07 70 Fax 070-789 07 74 E-mail: info@lcr-suwi.nl SER Werkgroep Arbeidsparticipatie Wajonggerechtigden T.a.v. mevrouw B. Claassen Postbus

Nadere informatie

LEREN MAAK ER WERK VAN LEREN

LEREN MAAK ER WERK VAN LEREN Inhoud presentatie 2 Wajong 2010 Werkregeling Wajong Participatieplan Wajong Samen op weg.. naar werk Boodschap regering 3 De regering wil dat iedereen in de samenleving meedoet, het liefst met een betaalde

Nadere informatie

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2016:1331

ECLI:NL:RBOVE:2016:1331 ECLI:NL:RBOVE:2016:1331 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 19-04-2016 Datum publicatie 19-05-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie ak_16_343 Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Vaste Kamercommissie SZW Postbus EA Den Haag

Vaste Kamercommissie SZW Postbus EA Den Haag Vaste Kamercommissie SZW Postbus 20018 2500 EA Den Haag Utrecht 1 juli 2008 Kenmerk: S08-0720 Betreft: AO Wajong 2 juli 2008 Inlichtingen bij: Janny Lagendijk Geacht Kamerlid, Hierbij ontvangt u een korte

Nadere informatie

Wilhelmina van Pruisenweg AN Den Haag Postbus GD Den Haag

Wilhelmina van Pruisenweg AN Den Haag Postbus GD Den Haag Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 97 763 2509 GD Den Haag Tel.: 070-333 40 00 E-mail: info@lcr-suwi.nl www.landelijkeclientenraad.nl Aan Vaste Tweede Kamer Commissie Sociale Zaken

Nadere informatie

^?' CG-Raac. Geachte leden van de werkgroep Arbeidsparticipatie Wajonggerechtigden,

^?' CG-Raac. Geachte leden van de werkgroep Arbeidsparticipatie Wajonggerechtigden, SER Werkgroep Arbeidsparticipatie Wajonggerechtigden Postbus 90405 2509 LK DEN HAAG ^?' CG-Raac Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederfan bezoekadres ChurthUUaan 'i 1 Utrecht postadres Postbus 169

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF WERKGEVER

INFORMATIEBRIEF WERKGEVER INFORMATIEBRIEF WERKGEVER Werkzoekenden die begeleid worden door JobC hebben zijn Statushouder zonder beperking of iemand met een arbeidsbeperking waardoor zij soms meer moeite hebben om zelfstandig een

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015

Verordening individuele studietoeslag Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015 Verordening individuele studietoeslag Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015 Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015; gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur

Nadere informatie

Wajongers aan het werk met loondispensatie

Wajongers aan het werk met loondispensatie Wajongers aan het werk met loondispensatie UWV, Directie Strategie, Beleid en Kenniscentrum Dit memo gaat in op de inzet van loondispensatie bij Wajongers en op werkbehoud en loonontwikkeling. De belangrijkste

Nadere informatie

Korte inhoud : De verordeningen Participatiewet dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld.

Korte inhoud : De verordeningen Participatiewet dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld. Nummer : 10-01.2015 Onderwerp : Verordeningen Participatiewet Korte inhoud : De verordeningen Participatiewet dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld. Uithuizen, 18 december 2014. AAN DE RAAD.

Nadere informatie

Handreiking loonkostensubsidie

Handreiking loonkostensubsidie Handreiking loonkostensubsidie April 2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 Wat is loonkostensubsidie?... 3 De Participatiewet... 3 Beschut werk... 3 2 Loonkostensubsidie... 4 Voor wie?... 4 Hoe wordt het ingezet?...

Nadere informatie

Bram wil werken! Wat betekenen de veranderingen in wet- en regelgeving voor hem? Februari 2015 helpdesk@raadenrespons.nl

Bram wil werken! Wat betekenen de veranderingen in wet- en regelgeving voor hem? Februari 2015 helpdesk@raadenrespons.nl Bram wil werken! Wat betekenen de veranderingen in wet- en regelgeving voor hem? Februari 2015 helpdesk@raadenrespons.nl Bram is niet alleen. Hoe komen deze jongeren op een duurzame werkplek? Uitstroommogelijkheden:

Nadere informatie

34304 Tegemoetkomingen in de loonkosten van specifieke groepen (Wet tegemoetkomingen loondomein)

34304 Tegemoetkomingen in de loonkosten van specifieke groepen (Wet tegemoetkomingen loondomein) 34194 Wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met harmonisatie van instrumenten ter bevordering

Nadere informatie

Ontwikkelingen wet- en regelgeving bij arbeidsintegratie. November 2013 Neeltje Huvenaars

Ontwikkelingen wet- en regelgeving bij arbeidsintegratie. November 2013 Neeltje Huvenaars Ontwikkelingen wet- en regelgeving bij arbeidsintegratie November 2013 Neeltje Huvenaars Uitstroommogelijkheden 2013/2014 Vervolgopleiding Werk Voorzieningen UWV Aangepast werk via Wsw Evt tijdelijk inkomen

Nadere informatie

Op eigen kracht maar niet alleen

Op eigen kracht maar niet alleen uwv.nl/wajong werk.nl Op eigen kracht maar niet alleen Wat u moet weten als u Wajong aanvraagt Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/wajong.

Nadere informatie

Bots 3 Met een lage loonwaarde in een parttime baan

Bots 3 Met een lage loonwaarde in een parttime baan Bots 3 Met een lage loonwaarde in een parttime baan Bots 3 Met een lage loonwaarde in een parttime baan 3.1 Wajongeren die gaan werken kunnen te maken krijgen met loondispensatie. Dat is het geval als

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 194 Wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen

Nadere informatie

re-integratie presentatie ten behoeve van congres reuma werkt op 17 mei 2011 Jan van den Berg Boudewijn Röling

re-integratie presentatie ten behoeve van congres reuma werkt op 17 mei 2011 Jan van den Berg Boudewijn Röling re-integratie presentatie ten behoeve van congres reuma werkt op 17 mei 2011 Jan van den Berg Boudewijn Röling re-integratie: wie doet wat? spoor 1: zolang er een dienstverband bestaat is de werkgever

Nadere informatie

Realiseren Afspraak(banen)

Realiseren Afspraak(banen) Realiseren Afspraak(banen) Sociaal akkoord: extra banen voor mensen met een beperking Tot 2027 extra banen voor 125.000 mensen met een arbeidsbeperking. Regionaal Werkbedrijf Werk in Zicht Afspraken in

Nadere informatie

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet, IOAW, IOAZ gemeente Dalfsen 2017 (geldig vanaf )

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet, IOAW, IOAZ gemeente Dalfsen 2017 (geldig vanaf ) Verordening loonkostensubsidie Participatiewet, IOAW, IOAZ gemeente Dalfsen 2017 (geldig vanaf 01-01-2017) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling

Nadere informatie

Inzicht in subsidieland. Door Mariska Doornbos

Inzicht in subsidieland. Door Mariska Doornbos Inzicht in subsidieland Door Mariska Doornbos Het Veluwe Portaal geeft antwoord op al uw vragen met betrekking tot arbeidsmobiliteit en personeel. Om u inzicht te geven in de regelgeving en subsidiemogelijkheden

Nadere informatie

André Oosterlee. Regioconsulent Zuidwest Sien. Trainer Wajongproject Ikkan.. (voorheen PhiladelphiaSupport)

André Oosterlee. Regioconsulent Zuidwest Sien. Trainer Wajongproject Ikkan.. (voorheen PhiladelphiaSupport) Wajong André Oosterlee Regioconsulent Zuidwest Sien (voorheen PhiladelphiaSupport) Trainer Wajongproject Ikkan.. PROGRAMMA Kennismaking Wat brengt u hier? Wat zou u daarover willen weten/zeggen? Wajong

Nadere informatie

Participatiewet Doelgroepregister, Banenafspraak

Participatiewet Doelgroepregister, Banenafspraak Participatiewet Doelgroepregister, Banenafspraak 19 november 2015 Rob Schwillens Districtsmanager Zeeland & West Brabant Wat is er per 1.1.2015 gewijzigd? De Participatiewet voegt de Wet werk en bijstand

Nadere informatie

Werken en arbeidsondersteuning centraal in nieuwe Wet Wajong

Werken en arbeidsondersteuning centraal in nieuwe Wet Wajong Werken en arbeidsondersteuning centraal in nieuwe Wet Wajong Inleiding Per 1 januari 2010 is de nieuwe Wet Wajong in werking getreden. In de nieuwe Wet Wajong staat het recht op arbeidsondersteuning centraal,

Nadere informatie

Overzicht instrumenten re-integratie

Overzicht instrumenten re-integratie Overzicht instrumenten re-integratie Werken met behoud van uitkering Zowel UWV als gemeenten bieden werkgevers mogelijkheden om een periode kosteloos te bekijken of de werknemer het werk aankan. Dit heet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 514 Wijziging van de Participatiewet, de Wet tegemoetkomingen loondomein, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening

Nadere informatie

Participatiewet en Quotumheffing White Paper

Participatiewet en Quotumheffing White Paper Participatiewet en Quotumheffing White Paper 6 oktober 2015 Participatiewet Wat is de Participatiewet? Heeft uw onderneming meer dan 25 werknemers, dan moet u aan de slag met de Participatiewet. Deze wet

Nadere informatie

Op eigen kracht maar niet alleen. Wat u moet weten als u Wajong aanvraagt

Op eigen kracht maar niet alleen. Wat u moet weten als u Wajong aanvraagt Op eigen kracht maar niet alleen Wat u moet weten als u Wajong aanvraagt Inhoud Wajong in het kort 3 Hoe gaat de aanvraag Wajong? 6 Op gesprek 9 De beslissing 11 Afspraak met uw contactpersoon: een plan

Nadere informatie

Wet werken naar vermogen. perspectieven voor cliënten en gemeente?

Wet werken naar vermogen. perspectieven voor cliënten en gemeente? Wet werken naar vermogen perspectieven voor cliënten en gemeente? Branko Hagen/Else Roetering, LCR, 29-03-2012 Agenda Wwnv onder de loep Gevolg cliënten en gemeenten Wat / Hoe dan wel? Wwnv Kern: Ieder

Nadere informatie

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333 44

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Gevraagde Beslissing: Inleiding Beoogd effect

Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Gevraagde Beslissing:  Inleiding Beoogd effect Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Vaststelling Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet 2017 Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De Verordening Loonkostensubsidie

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Wet en regelgeving WLZ, WMO en Participatiewet

Wet en regelgeving WLZ, WMO en Participatiewet Wet en regelgeving WLZ, WMO en Participatiewet Een beknopte samenvatting September 2016 Stroomschema WLZ, WMO en Participatiewet Landelijke overheid Gemeente Werkgever betaalt salaris ondersteund door

Nadere informatie

Aan de leden van de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de leden van de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Aan de leden van de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Datum Onderwerp Reactie op wetsvoorstel Wajong Kenmerk

Nadere informatie

Aan de leden van de Vaste Tweede Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus EA Den Haag. Den Haag, 11 oktober 2006

Aan de leden van de Vaste Tweede Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus EA Den Haag. Den Haag, 11 oktober 2006 Landelijke Cliëntenraad Oranjestraat 4 2514 JB Den Haag Tel. 070-789 07 70 Fax 070-789 07 74 Email: info@lcr-suwi.nl Aan de leden van de Vaste Tweede Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus

Nadere informatie

Vastgestelde verordening - Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Zoeterwoude 2015

Vastgestelde verordening - Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Zoeterwoude 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zoeterwoude Publicatiedatum: 19-12-2014 Nummer gemeenteblad: 0355 Vastgestelde verordening - Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

MEEDOEN WERKT! PRESENTATIE participatiewet. in opdracht van Min. SZW

MEEDOEN WERKT! PRESENTATIE participatiewet. in opdracht van Min. SZW MEEDOEN WERKT! PRESENTATIE participatiewet in opdracht van Min. SZW van centraal naar decentraal er zijn 3 grote decentralisaties gaande [ het zijn 3 landelijke regelingen die nu via de gemeenten geregeld

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt)

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt) Vergadering: 27 januari 2015 Agendanummer: 14 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt) Aan

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling gemeente Heerhugowaard Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet Heerhugowaard 2015 Citeertitel Verordening

Nadere informatie

Participatiewet en Maatregelen WWB per 1 januari 2015

Participatiewet en Maatregelen WWB per 1 januari 2015 bij de invoering van de Participatiewet en Maatregelen WWB per 1 januari 2015 Juni / Juli 2014 Stimulansz-CliP in opdracht van de LCR 1 Participatiewet en Maatregelen WWB per 1 januari 2015 Presentatie

Nadere informatie

Artikel I Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

Artikel I Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten Voorstel van wet tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning Allen

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

Factsheet Wajong. 1. Inleiding. Inhoud

Factsheet Wajong. 1. Inleiding. Inhoud Factsheet Wajong Inhoud 1. Inleiding 2. De nieuwe Wajong (vanaf 2010) 3. Aan het werk 4. Ervaringen met de nieuwe Wajong tot nu toe (cluster 3) 5. Plannen van het kabinet voor de Wajong 6. Standpunten

Nadere informatie

Participatiewet Informatieblad Ieder(in) Mei 2014

Participatiewet Informatieblad Ieder(in) Mei 2014 Participatiewet Informatieblad Ieder(in) Mei 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Huidige situatie 4 Wajong: Wet werk- en arbeidsondersteuning jonggehandicapten 4 Wet sociale werkvoorziening 7 Wet werk en bijstand

Nadere informatie

De Participatiewet en ondernemers

De Participatiewet en ondernemers De Participatiewet en ondernemers De weg naar werk! Beste ondernemer, Gemeente Staphorst en Meppel, Intergemeentelijke Sociale Dienst (IGSD) Steenwijkerland en Westerveld, NoordWestGroep, Reestmond en

Nadere informatie

Op eigen kracht maar niet alleen. Wat u moet weten als u Wajong aanvraagt

Op eigen kracht maar niet alleen. Wat u moet weten als u Wajong aanvraagt Op eigen kracht maar niet alleen Wat u moet weten als u Wajong aanvraagt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is

Nadere informatie

Bots 18 Werken naar vermogen tijdens wachttijd Wsw

Bots 18 Werken naar vermogen tijdens wachttijd Wsw I Bots 18 Werken naar vermogen tijdens wachttijd Wsw 18.1 Jongeren met een beperking die een indicatie hebben voor de Wsw maar nog niet geplaatst zijn, staan op een wachtlijst voor de Wsw. De wachtlijsten

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

Besluit gemeenteraad. De raad van de gemeente Someren; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 november 2014;

Besluit gemeenteraad. De raad van de gemeente Someren; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 november 2014; Besluit gemeenteraad Titel: Vastellen verordening Loonkostensubsidie Someren 2015 Bijlage: Wetstechnische informatie Zaaknummer: SOM/2014/012646 Documentnummer: SOM/2014/012649 Datum besluit: De raad van

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL. Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: 9-12-2014 B en W-besluit nr.: 14.1115 Naam programma: Werk en inkomen Onderwerp: Verordening Individuele studietoeslag Participatiewet 2015 Aanleiding: Bij de

Nadere informatie

Wie ben ik? Turgut Hefti Arbeidsdeskundige en jurist UWV, Achmea DossierMeester

Wie ben ik? Turgut Hefti Arbeidsdeskundige en jurist UWV, Achmea DossierMeester De Participatiewet Wie ben ik? Turgut Hefti Arbeidsdeskundige en jurist UWV, Achmea DossierMeester Wat komt aan bod? Ontwikkelingen Participatiewet Rol arbeidsdeskundige Ontwikkelingen Van verzorgingsstaat

Nadere informatie

Aanvraag Wajong. brochure. Regelingen en voorzieningen CODE 1.3.3.36

Aanvraag Wajong. brochure. Regelingen en voorzieningen CODE 1.3.3.36 Regelingen en voorzieningen CODE 1.3.3.36 Aanvraag Wajong brochure bronnen Brochure UWV "Op eigen kracht maar niet alleen. Wat u moet weten als u Wajong aanvraagt", september 2011, te downloaden op www.uwv.nl

Nadere informatie

De Participatiewet en het dienstenportfolio UWV

De Participatiewet en het dienstenportfolio UWV De Participatiewet en het dienstenportfolio UWV 1 Aanleiding voor huidige ontwikkelingen Te veel mensen met arbeidsbeperkingen staan aan de zijlijn. Instroom WAJONG is (te) groot WWB populatie bestaat

Nadere informatie

Schakelen van school naar werk. Inhoud presentatie. Perspectief voor de leerlingen (I) Presentatie voor scholen.

Schakelen van school naar werk. Inhoud presentatie. Perspectief voor de leerlingen (I) Presentatie voor scholen. Schakelen van school naar werk Presentatie voor scholen Voorjaar 2017 Inhoud presentatie 1. Perspectief voor de leerlingen 2. Wat kunt u betekenen in het proces? 3. Wat heeft de Participatiewet te bieden?

Nadere informatie

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW).

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 817 Sociale werkvoorziening Nr. 131 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Advies. Pilot Loonkostendispensatie

Advies. Pilot Loonkostendispensatie Advies Pilot Loonkostendispensatie Wsw-raad Rotterdam januari 2011 1 Leden Wsw-raad Rotterdam Dhr. M. Slootweg (voorzitter) Dhr. R. Palmars (secretaris) Mevr. M.A. Ringeling (penningmeester) Dhr. R.M.H.

Nadere informatie

Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen - DEEL 2

Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen - DEEL 2 #5 Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen - DEEL 2 In deze specials treft u de belangrijkste wijzigingen op personeels- en salarisgebied voor 2017 aan, zodat u weer helemaal op de hoogte

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van (datum en nummer);

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van (datum en nummer); Nr. De raad van de gemeente Marum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van (datum en nummer); gezien het advies van de gezamenlijke Wmo-adviesraden van de Westerkwartiergemeenten d.d. 29

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werken is meedoen

Nieuwsbrief Werken is meedoen Nieuwsbrief Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken

Nadere informatie

VERORDENING LOONKOSTENSUBSIDIE PARTICIPATIEWET 2015

VERORDENING LOONKOSTENSUBSIDIE PARTICIPATIEWET 2015 VERORDENING LOONKOSTENSUBSIDIE PARTICIPATIEWET 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE Ten Boer; (nr. 7); gelezen het voorstel het college van 7 april 2015; gelet op artikel 6, tweede lid, van de Participatiewet;

Nadere informatie

Lonen en vergoedingen

Lonen en vergoedingen VERSIE: OpTe141223 VERVANGT VERSIE: OpTe131216 Lonen en vergoedingen Cao Open Teelten Per 1 januari 2015 TOELICHTING OP DE CAO-LOONTABELLEN Nieuw loongebouw en loonsverhogingen Per 1 juli 2007 is een nieuw

Nadere informatie

Opdracht ministerie SZW Doel: - Informatie voor VSO en PrO scholen - Omslag in denken. Middel MEEDOEN WERKT!

Opdracht ministerie SZW Doel: - Informatie voor VSO en PrO scholen - Omslag in denken. Middel MEEDOEN WERKT! { Sjaak Verwer Opdracht ministerie SZW Doel: - Informatie voor VSO en PrO scholen - Omslag in denken Middel - Ambassadeurs regio Noord, Midden en Zuid. - producten Producten - 4 nieuwsbrieven - Lesbrief

Nadere informatie

TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 30 318 Voorstel van wet tot aanpassing van en verbeteringen in diverse wetten in verband met de invoering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen alsmede enkele andere correcties (Aanpassings-

Nadere informatie

Werkzoekenden in Westfriesland. Ik ben WerkSaam in Westfriesland. www.werksaamwf.nl

Werkzoekenden in Westfriesland. Ik ben WerkSaam in Westfriesland. www.werksaamwf.nl Werkzoekenden in Westfriesland Ik ben WerkSaam in Westfriesland WerkSaam Westfriesland Wij zijn WerkSaam in Westfriesland WerkSaam Westfriesland is dé arbeidsbemiddelaar van Westfriesland. Wij begeleiden

Nadere informatie

BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR

BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Toolbox Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken is

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Participatiewet (Wajong) Nieuwe wet: de Participatiewet

Informatiebijeenkomst Participatiewet (Wajong) Nieuwe wet: de Participatiewet Informatiebijeenkomst Participatiewet (Wajong) Nieuwe wet: de Participatiewet Op 1 januari 2015 komt er een nieuwe wet: de Participatiewet. Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat zoveel mogelijk

Nadere informatie

Reactie Landelijke Cliëntenraad op wetsvoorstellen VN-verdrag rechten mensen met een beperking

Reactie Landelijke Cliëntenraad op wetsvoorstellen VN-verdrag rechten mensen met een beperking Reactie Landelijke Cliëntenraad op wetsvoorstellen VN-verdrag rechten mensen met een beperking De regering houdt op dit moment een internetconsultatie over de Goedkeuringsen Uitvoeringswet bij ratificatie

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2014, vast te stellen de Verordening individuele studietoeslag Participatiewet

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2014, vast te stellen de Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Bijlage 8 Verordening Individuele Studietoeslag 2015 De raad van de gemeente Hengelo, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2014, gelet op artikel 8, derde lid van de Participatiewet,

Nadere informatie

gelet op de artikelen 10c, 10d, 10da en 10e van de Participatiewet en gelet op de Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet gemeente;

gelet op de artikelen 10c, 10d, 10da en 10e van de Participatiewet en gelet op de Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet gemeente; Beleidsregels loonkostensubsidie Participatiewet 2015 gemeente Castricum Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente [Castricum]; gelet op de artikelen 10c, 10d, 10da en 10e van de Participatiewet

Nadere informatie

*Z0376ACA796* Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Goeree-Overflakkee.

*Z0376ACA796* Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Goeree-Overflakkee. *Z0376ACA796* Registratienummer: Z -13-03431 / 29231 Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Goeree-Overflakkee De raad van de gemeente Goeree-Overflakkee gelezen het voorstel van burgemeester en

Nadere informatie

WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord. Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006

WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord. Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006 WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006 Het komend jaar werkt het BPV&W samen met NIZW aan het project

Nadere informatie

Bijlage: Vergelijking WIA en Appa

Bijlage: Vergelijking WIA en Appa Bijlage: Vergelijking WIA en Appa 1. Inleiding In deze notitie wordt een vergelijking gemaakt tussen de sregeling op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA ) en de verlengde uitkering

Nadere informatie

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle Presentatie & Wijzigingen Wwb Commissie Samenleving Brielle Inhoud Presentatie Doelen participatiewet Uitgangspunten participatiewet Samenwerking Consequenties invoering participatiewet Wijzigingen Wwb

Nadere informatie

Sociaal Domein 2016: De Uitdaging Hoe krijgen we mensen aan het werk? Evelien Meester

Sociaal Domein 2016: De Uitdaging Hoe krijgen we mensen aan het werk? Evelien Meester Sociaal Domein 2016: De Uitdaging Hoe krijgen we mensen aan het werk? Evelien Meester De uitdagingen van de Participatiewet U heeft van René Paas gehoord waar op hoofdlijnen de knelpunten zitten in de

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard d.d. 30 mei 2017

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard d.d. 30 mei 2017 Besluit raad 17RDS00116 Besluitnummer Onderwerp Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Lingewaard 2017 De raad van de gemeente Lingewaard; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 -

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 - Participatiewet raadscommissie EM 9 september 2014-1 - Inhoud achtergrond wijzigingen sociale zekerheid hoofdlijnen Participatiewet 1 januari 2015 financiering Rijk wetswijzigingen WWB 1 januari 2015 voorbereidingen

Nadere informatie

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden. Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden. Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft Inhoud Een werknemer met een ziekte of handicap 2 Welke voordelen en vergoedingen kunt u krijgen?

Nadere informatie

KPC groep Den Bosch 5 10 2011

KPC groep Den Bosch 5 10 2011 PAG 1 KPC groep Den Bosch 5 10 2011 De rol van de Wajong netwerken; arbeidstoeleiding nu en in de toekomst Erik Voerman Businessadviseur UWV WERKbedrijf PAG 2 Inhoud Doelstelling samenwerking PrO/VSO scholen

Nadere informatie

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2015 gemeente Midden-Drenthe

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2015 gemeente Midden-Drenthe De raad van de gemeente Midden-Drenthe; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum]; gelet op artikel 6, tweede lid, van de Participatiewet; gezien het advies van de commissie Zorg

Nadere informatie