Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers"

Transcriptie

1 Loondoorbetaling bij ziekte Informatie voor werknemers

2

3 Betaalt uw werkgever uw loon door als u ziek bent? Uw werkgever betaalt maximaal twee jaar uw loon door als u ziek bent. U krijgt tijdens uw ziekte in ieder geval 70 procent van uw loon. Let op: dit is wel aan een maximum dagloon gebonden. Na twee jaar ziekte wordt bekeken of u recht hebt op een arbeidsongeschiktheiduitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Geen werkgever, dan Ziektewet Als u ziek wordt en u hebt geen werkgever (als u bijvoorbeeld flexwerker of uitzendkracht bent) kunt u ziekengeld ontvangen. De Ziektewet voorziet hierin. U kunt ook ziekengeld ontvangen als u ziek bent als gevolg van zwangerschap en bevalling. Een ziektewetuitkering vraagt u aan bij Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). UWV is ook verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en re-integratie. Zelfstandigen of ondernemers kunnen geen beroep doen op de Ziektewet. LOONDOORBETALING BIJ ZIEKTE 3

4 Wat moeten uw werkgever en u doen als u ziek bent? Als u ziek bent is het belangrijk dat u - samen met uw werkgever - er alles aan doet om weer aan het werk te gaan. Samen maakt u afspraken om zo snel mogelijk het werk te hervatten. U kunt bijvoorbeeld (tijdelijk) in deeltijd gaan werken of met een aangepast takenpakket. Als het echt niet anders kan, kunt u wellicht een andere functie aanvaarden of een baan bij een andere werkgever. U en uw werkgever zijn de eerste twee ziektejaren samen verantwoordelijk voor uw re-integratie. Uw werkgever kan daarbij een re-integratiebedrijf inschakelen. De kosten hiervan zijn voor rekening van uw werkgever. De regels voor terugkeer naar het werk komen in het kort op het volgende neer: Voorziet de bedrijfsarts of arbodienst dat uw ziekte langer gaat duren? Dan geeft deze na uiterlijk zes weken ziekte een advies over de mogelijkheden om weer aan het werk te gaan. Maak met uw werkgever uiterlijk in de achtste week een plan van aanpak voor herstel en re-integratie. U kiest samen iemand die de uitvoering van het plan begeleidt: een zogenoemde casemanager. Bij de uitvoering van het plan kan uw werkgever een re-integratiebedrijf inschakelen. Uw werkgever legt in een re-integratiedossier vast wat er wordt afgesproken en gedaan. Bekijk samen regelmatig hoe alles loopt en of het plan moet worden bijgesteld. Houd ook zelf bij wat u naast de activiteiten uit het plan van aanpak met uw werkgever doet om te herstellen en weer aan het werk te gaan. Na een jaar ziekte hebt u een verplicht evaluatiemoment met uw werkgever. Hierbij gaat u na hoe het afgelopen jaar is verlopen en stelt u samen vast welk re-integratieresultaat u in het tweede ziektejaar wilt behalen en hoe u dat gaat doen. 4 LOONDOORBETALING BIJ ZIEKTE

5 Bent u na twintig maanden nog niet volledig aan de slag? Dan stelt uw werkgever in overleg met u een re-integratieverslag op. Hierin staan alle afspraken en concrete resultaten van de geplande werkhervatting. Na ongeveer twintig maanden ziekte ontvangt u van UWV informatie over het aanvragen van een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Op basis van het re-integratieverslag bepaalt UWV of u en uw werkgever zich in deze periode voldoende hebben ingezet om u weer aan het werk te helpen. Heeft uw werkgever te weinig gedaan, dan kan UWV besluiten dat uw werkgever u nog (maximaal) een jaar extra zeventig procent van uw loon doorbetaalt. Daar staat tegenover dat uw werkgever binnen de eerste twee ziektejaren tijdelijk de loondoorbetaling kan stoppen als u zelf onvoldoende meewerkt aan uw eigen werkhervatting. Onvoldoende meewerken kan uiteindelijk zelfs aanleiding zijn voor ontslag. LOONDOORBETALING BIJ ZIEKTE 5

6 Wat gebeurt er als uw werkgever en u het niet eens zijn over uw ziekte of re-integratie? Als u met uw werkgever van mening verschilt over uw ziekte en/ of de re-integratieinspanningen, dan kunnen u of uw werkgever in veel gevallen gebruik maken van een geschillenregeling. U kunt uw meningsverschil dan voorleggen aan een onafhankelijke deskundige. In uw cao staat of er voor uw bedrijf of bedrijfstak zo n geschillenregeling is. Ook kunt u altijd bij UWV terecht voor een deskundigen-oordeel (second opinion). Degene die het deskundigenoordeel aanvraagt, u of uw werkgever, betaalt een bijdrage voor het deskundigenoordeel. Bent u het niet eens met het oordeel van de deskundige, dan kunt u naar de rechter stappen. 6 LOONDOORBETALING BIJ ZIEKTE

7 Hoeveel loon krijgt u doorbetaald als u ziek bent? U ontvangt het eerste ziektejaar minstens 70 procent van uw loon en minimaal het minimumloon. Let op: dit is wel aan een maximum dagloon gebonden, per 1 januari ,15 euro bruto. Tweede ziektejaar Ook het tweede ziektejaar betaalt uw werkgever minimaal 70 procent van uw loon door, maar de verplichting om dat aan te vullen tot het minimumloon vervalt. Als uw (gezins)inkomen daarmee onder het sociaal minimum komt, kunt u bij UWV een aanvraag indienen om een toeslag op grond van de Toeslagenwet te krijgen. Maximaal 170 procent Over twee ziektejaren betaalt uw werkgever, inclusief eventuele aanvullingen, maximaal 170 procent van het laatstverdiende loon. Hoe dit precies wordt ingevuld, zal vaak in een cao worden bepaald. LOONDOORBETALING BIJ ZIEKTE 7

8 Hoe lang krijgt u loon doorbetaald als u ziek bent? Uw werkgever betaalt maximaal twee jaar uw loon door als u ziek bent. Na twee jaar ziekte wordt bekeken of u recht hebt op een arbeidsongeschiktheiduitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Loonvrije wachtdagen In principe krijgt u vanaf de eerste dag van uw ziekte loon doorbetaald. Soms krijgt u te maken met loonvrije wachtdagen, dit betekent dat u over maximaal de eerste twee ziektedagen geen loon ontvangt. Dit is wettelijk toegestaan, maar de afspraken moeten schriftelijk zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst of cao. Wachtdagen gelden niet bij elke ziekmelding. Als u ziek bent geweest en u wordt binnen vier weken opnieuw ziek, krijgt u de tweede keer vanaf de eerste ziektedag doorbetaald. Ziekteperiodes optellen Als u meerdere malen ziek bent en er zit minder dan vier weken tussen de ziekteperiodes, dan worden deze periodes bij elkaar opgeteld en beschouwd als één periode. 8 LOONDOORBETALING BIJ ZIEKTE

9 Krijgt u met een tijdelijk contract ook loon doorbetaald als u ziek bent? Hebt u een tijdelijk contract en wordt u ziek, dan betaalt uw werkgever voor maximaal twee jaar minstens 70 procent uw loon door. Tijdens de periode van loondoorbetaling kan uw tijdelijke contract aflopen. In dat geval neemt UWV de loondoorbetaling over vanaf de datum dat uw contract afloopt tot de termijn van twee jaar is bereikt. UWV is dan ook verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en re-integratie. Re-integratieverslag Als u langer dan zes weken ziek bent op het moment dat uw tijdelijke contract afloopt, stelt u samen met uw werkgever een re-integratieverslag op. Dit verslag heeft u nodig als u een Ziektewetuitkering bij UWV aanvraagt. In het verslag staat wat u en uw werkgever hebben gedaan om u weer aan het werk te krijgen. Als UWV vindt dat u en uw werkgever onvoldoende aan re-integratie hebben gedaan, kan UWV een sanctie opleggen: UWV verhaalt bijvoorbeeld het ziekengeld op uw werkgever of u krijgt een lagere ziektewetuitkering. LOONDOORBETALING BIJ ZIEKTE 9

10 Wordt uw loon doorbetaald als u als uitzendkracht ziek bent? Hebt u als uitzendkracht geen arbeidsovereenkomst met het uitzendbureau dan hebt u recht op ziekengeld volgens de Ziektewet. U hebt recht op 70 procent van uw laatst verdiende loon. U moet zich ziek melden bij het uitzendbureau waar u staat ingeschreven en bij het bedrijf waar u werkt. Loondoorbetaling via uitzendbureau Als u al een langere periode voor het uitzendbureau werkt, kan het zijn dat het uitzendbureau uw loon doorbetaalt. Dit wordt bepaald aan de hand van het zogenoemde fasensysteem. In de cao voor uitzendkrachten staan afspraken over loondoorbetaling bij ziekte. Vraag uw uitzendbureau om meer informatie. 10 LOONDOORBETALING BIJ ZIEKTE

11 Krijgt u als oproepkracht ook loon als u ziek bent? Als u als oproepkracht ziek wordt, houdt u soms recht op doorbetaling van loon en soms krijgt u een Ziektewetuitkering van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Het hangt af van het soort oproepcontract dat u hebt: Oproepcontract met voorovereenkomst Ziek tijdens een oproep? Uw werkgever moet u minstens 70 procent van uw loon betalen over de afgesproken periode dat u zou moeten werken. Mocht dit lager zijn dat het voor u geldende minimumloon, dan krijgt u het minimumloon. Na afloop van een oproep ziek blijven? Als uw oproep is afgelopen, is ook uw tijdelijke arbeidscontract afgelopen. Uw werkgever hoeft u dan geen loon meer te betalen. U kunt wellicht in aanmerking komen voor ziekengeld op basis van de Ziektewet. Een ziektewetuitkering vraagt u aan bij UWV. Ziek buiten een oproepperiode? Op het moment dat u ziek wordt, hebt u geen arbeidscontract. U krijgt dus geen loon. U komt in beginsel ook niet in aanmerking voor ziekengeld. In de volgende gevallen hebt u hier toch recht op: U hebt twee maanden (bijna) aan één stuk gewerkt. Binnen een maand na uw laatste werkdag wordt u ziek. U hebt in twee maanden na elkaar op minstens zestien dagen gewerkt. Binnen acht dagen na uw laatste werkdag wordt u ziek. U hebt een Werkloosheidswet-uitkering (WW). LOONDOORBETALING BIJ ZIEKTE 11

12 Nul-urencontract Ziek tijdens een oproep? U krijgt minstens 70 procent van uw loon over de afgesproken periode dat u zou moeten werken. Mocht dit lager zijn dat het voor u geldende minimumloon, dan krijgt u het minimumloon. Na afloop van een oproep ziek blijven? U hebt een doorlopend arbeidscontract, maar u krijgt alleen betaald voor de uren dat u werkt. Na afloop van de oproep krijgt u geen loon meer. Ook niet als u dan nog ziek bent. Zolang uw arbeidscontract duurt, hebt u ook geen recht op ziekengeld. Pas als uw arbeidscontract eindigt, krijgt u ziekengeld. Een ziektewetuitkering vraagt u aan bij UWV. Ziek buiten een oproepperiode? In de periode waarin u niet wordt opgeroepen, hebt u geen recht op loon. Dat blijft zo als u in deze periode ziek wordt. Zolang uw arbeidscontract nog duurt, hebt u ook geen recht op ziekengeld. Pas als uw arbeidscontract eindigt, krijgt u ziekengeld. Een ziektewetuitkering vraagt u aan bij UWV. U krijgt in t eerste ziektejaar 70 % van t loon over uw garantie-uren, maar minimaal het voor u geldende minimumloon. Ook in t tweede ziektejaar betaalt uw werkgever minstens 70 % van t loon over uw garantie-uren maar de verplichting om dat aan te vullen tot t minimumloon vervalt. Na het eindigen van uw arbeidscontract kunt u in aanmerking komen voor ziekengeld. Een ziektewetuitkering vraagt u aan bij UWV. 12 LOONDOORBETALING BIJ ZIEKTE

13 Meer informatie Hebt u naar aanleiding van deze brochure nog vragen of wilt u meer exemplaren bestellen, dan kunt u contact opnemen met de Postbus 51 infolijn: (gratis) of kijken op Voor meer informatie kunt u ook de website van het ministerie bezoeken: LOONDOORBETALING BIJ ZIEKTE 13

14 14 LOONDOORBETALING BIJ ZIEKTE

15 LOONDOORBETALING BIJ ZIEKTE 15

16 Postbus LV Den Haag Bestelnummer 202 Januari 2009 Gewijzigde herdruk Gratis uitgave

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie.

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. uwv.nl werk.nl Ik ben ziek. Wat nu? Wilt u meer weten? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. Kijk dan voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Ik ben langdurig ziek. Wat nu?

Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk, dan zorgen wij voor

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

Werkloosheidswet (WW) Informatie voor werknemers over de WW

Werkloosheidswet (WW) Informatie voor werknemers over de WW Werkloosheidswet (WW) Informatie voor werknemers over de WW Inhoud: Wanneer hebt u recht op een WW-uitkering? 4 Hoe vraagt u een WW-uitkering aan? 5 Hoe lang hebt u recht op een WW-uitkering? 6 Wat telt

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel) verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer?

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV UWV Juni 2006 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Nadere informatie

Detacheren: werken bij een andere werkgever

Detacheren: werken bij een andere werkgever Detacheren: werken bij een andere werkgever Een oplossing voor de re-integratie van uw zieke werknemer Ik wil meer informatie Meer informatie vindt u op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon

Nadere informatie

Inleiding Inhoud Bijlagen

Inleiding Inhoud Bijlagen Inleiding Het ziekteverzuimpercentage is een graadmeter voor de gezondheid van de organisatie. is nooit volledig te voorkomen, iedereen is immers wel eens ziek. Een hoog ziekteverzuimpercentage zegt echter

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

Whitepaper maart 2015. Zieke werknemer: wat te doen?

Whitepaper maart 2015. Zieke werknemer: wat te doen? Whitepaper maart 2015 Zieke werknemer: wat te doen? Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 3 Zieke werknemer 4 Beloning uitzendkracht 8 Sancties zieke werknemer 9 Ontslag en ziekte 10 Re-integratie 2e spoor

Nadere informatie

Ziekte en re-integratie

Ziekte en re-integratie Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Ziekte en re-integratie Als u ziek bent, wilt u waarschijnlijk maar een ding: zo snel mogelijk herstellen en gewoon weer aan het werk. De meeste mensen zijn

Nadere informatie

Ziekteverlof en Arbeidsongeschiktheid

Ziekteverlof en Arbeidsongeschiktheid Onderwijs Jouw partner in de school Ziekteverlof en Arbeidsongeschiktheid Inhoud Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1. Algemeen---------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Optimaal Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van de verzekering

Nadere informatie

Mijn werkgever heeft te weinig werk

Mijn werkgever heeft te weinig werk uwv.nl werk.nl Mijn werkgever heeft te weinig werk Een WW-uitkering vanwege werktijdverkorting Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Van verzuimmelding tot 104 weken verzuim... 4 1 Ziekmelding... 4 2 De eerste 6 weken... 4 3 Bij 6 weken (Probleemanalyse

Nadere informatie

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling.

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten < 2 3 4 5 7 9 0 2 > < VORIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA > Protocol verzuimbegeleiding Voor de leidinggevende Jij en je medewerker zijn samen verantwoordelijk voor reintegratie. De eerste weken zijn het belangrijkst

Nadere informatie

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Conventioneel Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van

Nadere informatie

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Afstudeerscriptie s-hertogenbosch, mei 2012 Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Naam: Kelly Kreunen Studentnummer: 2020673 Stageorganisatie:

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende Eerste dag: Verantwoordelijkheid 1 Ziekmelding Medewerker De meldt zich vóór 9.00 uur ziek bij zijn leidinggevende. Als leidinggevende niet aanwezig is meldt zich bij diens vervanger. Medewerker houdt

Nadere informatie