Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten"

Transcriptie

1

2 < > < VORIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA > Protocol verzuimbegeleiding Voor de leidinggevende Jij en je medewerker zijn samen verantwoordelijk voor reintegratie. De eerste weken zijn het belangrijkst voor een snelle terugkeer naar het werk. Jij en je medewerker stellen samen het Plan van Aanpak op en voeren dit samen uit. Houd contact met de medewerker door: regelmatig te bellen; bij de medewerker op bezoek te gaan als hij/zij niet naar het werk kan komen; bezoek/contact door collega s te stimuleren; De medewerker op de hoogte te houden van werkoverleg, personeelsbijeenkomsten e.d.; nieuwsbrieven en dergelijke naar zijn/haar huisadres door te sturen. Richt je op wat de medewerker nog wel kan en niet wat hij/zij niet kan. Zijn er werkzaamheden die de medewerker met een paar aanpassingen nog kan doen (bijvoorbeeld wanneer vervoer wordt geregeld, aangepast werk, thuis werken)? Als je het idee hebt dat de medewerker te weinig doet om weer aan het werk te gaan, dan kun je in overleg met de bedrijfsarts en casemanagement een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Je kunt dit ook aanvragen als je het niet eens bent met het advies van de bedrijfsarts. Heb je ondersteuning nodig? Schakel dan tijdig casemanagement of HR in. Vind je het voeren van verzuimgesprekken lastig, overweeg dan of je de training Eigen Regie Model via Education Center kunt doen. Tussentijds overleg met de bedrijfsarts is mogelijk. In overleg met casemanagement kun je ter preventie interventies inzetten. Indien gewenst, geef voor het inplannen van afspraak met de bedrijfsarts een opdracht in VX VerzuimXpert. Voor de medewerker Je informeert je leidinggevende over relevante ontwikkelingen met betrekking tot je re-integratie. Je werkt actief mee aan terugkeer naar eigen of ander werk. Bij ziekte wordt van je verwacht dat je alles in het werk stelt om je genezing te bevorderen. Je stelt samen met je leidinggevende het Plan van Aanpak op en jullie voeren dit samen uit. Je bent bereikbaar voor je leidinggevende! Als je om wat voor reden dan ook niet bereikbaar bent, dan dient je leidinggevende hierover geïnformeerd te zijn. Als je weer beter bent, dan laat je dat op de van je betermelding voor 9.00 uur aan je leidinggevende. Gedurende de eerste 2 weken ziekte wordt het loon 00% doorbetaald. Vanaf de 27e tot aan het einde van het tweede ziektejaar wordt 5% van het loon doorbetaald. Bij volledige werkhervatting wordt het loon weer volledig doorbetaald. Als je na 2 weken je werk gedeeltelijk hervat, wordt het loon alleen volledig uitbetaald over het deel dat je weer werkt. Je gaat naar afspraken bij de bedrijfsarts of andere door Nuon in het kader van je re-integratie ingeschakelde deskundigen. Voor het verzetten of annuleren van je afspraak met de bedrijfsarts stuur je in overleg met je leidinggevende een mail naar.f HR ADM VerzuimXpert nuon.com). Werk je niet of onvoldoende mee aan je re-integratie, dan heeft dit consequenties. Als blijkt dat je niet voldoet aan je verplichtingen tijdens ziekte, dan kunnen daar consequenties aan verbonden worden. De sancties kunnen variëren van een schriftelijke waarschuwing tot het opschorten of stopzetten van de loonbetaling. Je loonbetaling wordt opgeschort wanneer je je niet houdt aan redelijke voorschriften van Nuon, waaronder het niet bereikbaar zijn, dan wel niet verschijnen bij de bedrijfsarts zonder gegronde reden. Je loonbetaling zal worden stopgezet wanneer je opzettelijk je genezing belemmert of vertraagt, passende arbeid weigert, je niet mee wilt werken aan de re-integratie-inspanningen die Nuon aanbiedt, dan wel weigert mee te werken aan het opstellen van een Plan van Aanpak. Ook het UWV kan een sanctie opleggen als je zonder goede reden niet meewerkt aan je re-integratie. Zij kunnen bijvoorbeeld de WAO/WGA uitkering korten. Ga je ziek uit dienst of wordt je ziek binnen 2 en nadat je dienstverband met Nuon is afgelopen? Dan is Nuon in jouw geval wellicht ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de Ziektewet. Bij het beëindigen van je dienstverband krijg je informatie over wat je in dit geval moet doen. Per bedrijfsonderdeel is er een vaste casemanager. Kijk voor meer informatie op Vattenfall intranet Ga naar Home > Tools & services > ABC index > Z > Ziekte

3 < > < VORIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA > Medewerker meldt zich ziek De medewerker neemt voor 9.00 uur telefonisch contact op met zijn/ haar leidinggevende om aan te geven dat hij/zij niet in staat is om werkzaamheden te verrichten. De leidinggevende registreert de ziekmelding zo snel mogelijk in VX VerzuimXpert en houdt hierin alle afspraken met de medewerker bij.. De leidinggevende kan bij een ziekmelding de volgende vragen stellen: Let op! Ook wanneer een medewerker je uit eigen beweging vertelt wat de aard van de ziekte is, mag u hierover niets vastleggen in VerzuimXpert. Wat is er aan de hand? (let op: een medewerker hoeft niets te zeggen over de aard van de ziekte!) Hoe lang denk je afwezig te zijn? Zijn er afspraken/werkzaamheden die overgenomen moeten/kunnen worden? Kan ik iets voor je doen? Heeft je ziekmelding met het werk te maken? Kan je werk (tijdelijk) aangepast worden zodat je wél kunt werken? Sta je onder behandeling van een arts? Waar ben je te bereiken? Wanneer nemen we weer contact met elkaar op? Is de medewerker voor de derde keer ziek binnen een jaar? De leidinggevende voert dan een verzuimgesprek met de medewerker als hij/zij terug is: De leidinggevende presenteert de verzuimfeiten. De leidinggevende vraagt daarna eerst naar een analyse hiervan door de medewerker. De leidinggevende nodigt de medewerker uit om oplossingen aan te dragen. Leidinggevende en medewerker maken samen een concreet actieplan om nieuwe ziekmeldingen te voorkomen: afspraken over wie wat doet en wie dit vastlegt zijn hierin opgenomen.

4 < > < VORIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA > Leidinggevende en medewerker: houd contact! Heb je als leidinggevende het idee dat het verzuim van de medewerker langer gaat duren, heeft je medewerker psychische klachten, rug- nek- of schouderklachten of is er sprake van een conflict? Neem dan contact op met de bedrijfsarts of casemanager. Maak in ieder geval binnen drie weken na de eerste ziekte een afspraak met de bedrijfsarts, of eerder als de situatie hierom vraagt. De medewerker wordt dan opgeroepen voor het spreekuur van de bedrijfsarts. Je kunt als leidinggevende een afspraak met de bedrijfsarts inplannen door het geven van een opdracht in VX VerzuimXpert. Heb je als medewerker vragen over het spreekuur van de bedrijfsarts stuur dan een mail naar.f HR ADM VerzuimXpert Het kan gebeuren dat je als medewerker het niet eens bent met het werkhervattingadvies van de bedrijfsarts. Je kunt dan bezwaar maken tegen het oordeel door een second opinion aan te vragen. Dit heet een deskundigenoordeel. Nuon vergoedt de kosten voor een Deskundigenoordeel conform de CAO PLB. We vragen je in dit kader vooraf contact op te nemen met de casemanager. Een deskundigenoordeel vraag je aan bij UWV via een standaardformulier. Je kunt het formulier Deskundigenoordeel opvragen door een mail te sturen naar.f HR ADM VerzuimXpert com). Een arts van het UWV geeft dan, eventueel voorzien van informatie van andere deskundigen, een nieuw oordeel. Leidinggevenden kunnen gebruik maken van het inloopspreekuur van de bedrijfsarts om te bespreken hoe de verzuimbegeleiding verder verloopt. Blijf met elkaar in contact over het herstel van de medewerker en de mogelijkheden om te werken. De casemanager neemt uiterlijk in de vijfde ziekte contact op met de leidinggevende om door te spreken welke mogelijkheden en vervolgacties plaats kunnen vinden.

5 < > < VORIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA > Bedrijfsarts: probleemanalyse en advies Na gesprekken met de medewerker (en eventueel de leidinggevende) stelt de bedrijfsarts de probleemanalyse op. Hierin staan de mogelijkheden van de zieke medewerker. De probleemanalyse wordt afgesloten met een advies over wanneer en hoe de medewerker zijn of haar werkzaamheden kan hervatten: door terugkeer in eigen functie en werkplek; door terugkeer in eigen aangepaste functie en/of werkplek; via een andere passende functie binnen Nuon (eerste spoor); via een andere passende functie buiten Nuon (tweede spoor). Deze probleemanalyse is de basis voor het opstellen van het Plan van Aanpak.

6 < > < VORIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA > Leidinggevende en medewerker: maken Plan van Aanpak Samen met de medewerker stelt de leidinggevende een Plan van Aanpak op. Hierin staat: wat het doel van de re-integratie is (eigen werkplek, eerste of tweede spoor); hoe lang de re-integratie gaat duren; welke acties daarvoor nodig zijn. De leidinggevende en de medewerker ondertekenen beiden het Plan van Aanpak. De leidinggevende archiveert dit plan. De casemanager kan, indien gewenst, ondersteuning bieden in de vorm van advies over het op te stellen Plan van Aanpak.

7 < > < VORIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA > Leidinggevende en medewerker: evalueren elke weken het Plan van Aanpak en stellen het bij Eens in weken evalueert de leidinggevende samen met de medewerker het Plan van Aanpak. In deze periode kunnen de medewerker en de leidinggevende in overleg met de casemanager interventiepartners inschakelen. Leidinggevende en medewerker: aanpassing loon Gedurende de eerste 2 weken ziekte wordt het loon van de medewerker 00% doorbetaald. Vanaf 27 tot aan het einde van het tweede ziektejaar wordt 5% van het loon doorbetaald. Bij volledige werkhervatting wordt het loon weer volledig doorbetaald. Als je na 2 weken je werk gedeeltelijk hervat, wordt het loon alleen volledig uitbetaald over het deel dat je weer werkt. Zie Protocol verzuimbegeleiding.

8 < > < VORIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA > Leidinggevende en medewerker: stellen eerstejaars evaluatie op Na een jaar (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid moeten de leidinggevende en de medewerker het plan van aanpak evalueren. Hiervoor wordt het document eerstejaarsevaluatie gebruikt. Leidinggevende en medewerker ondertekenen de eerstejaarsevaluatie.

9 < VORIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA > < > Leidinggevende en medewerker: opstellen van re-integratieverslag Als de medewerker na weken niet (volledig) werkt, ontvangt hij of zij in 7 de formulieren voor de WIA-aanvraag. De leidinggevende, de casemanger en de medewerker bespreken de WIA-aanvraag. De bedrijfsarts stelt een actueel oordeel op met de medische stand van zaken. De leidinggevende stelt samen met de medewerker de eindevaluatie op. De leidinggevende en medewerker verzamelen alle documenten en informatie voor het re-integratieverslag. De medewerker stuurt het re-integratieverslag aan UWV.

10 < VORIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA > < > Medewerker: opsturen WIA-aanvraag en re-integratieverslag op naar UWV

11 < VORIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA > < > Bij onvoldoende re-integratie inspanningen volgen sancties voor werkgever en/of werknemer UWV bepaalt of de medewerker en Nuon genoeg hebben gedaan om medewerker te re-integreren: zo ja, dan start WIA-beoordeling; zo nee, dan moet de werkgever langer loon doorbetalen of ontvangt de medewerker een lagere uitkering.

12 < > < VORIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA > Advies vragen Je kunt altijd, ook als je niet ziek bent, advies vragen aan de bedrijfsarts of bedrijfsmaatschappelijk werker op het zogeheten arbeidsomstandigheden spreekuur. Voor het maken van een afspraak kun je een mail sturen naar.f HR ADM VerzuimXpert Vakantie en ziekte Als je voor je vakantie ziek bent en toch met vakantie wilt, dan moet je dit bespreken met je leidinggevende en de bedrijfsarts. Indien hiervoor toestemming wordt verleend dan dien je al je verlofen/uren af te boeken in SAP. Ook als je tijdens vakantie weer herstelt, is het van belang dat je dit snel doorgeeft aan je leidinggevende. Bij verblijf in het buitenland wordt van je verwacht dat je naderhand een verklaring van een behandelend arts kunt overleggen. Uit deze verklaring moet blijken vanaf welke datum je ziek bent (geweest) en wat de aard is van de ziekte of het letsel. Verlof wordt alleen gecompenseerd als aan bovenstaande voorwaarde is voldaan. Ziek uit dienst Ga je ziek uit dienst of wordt je ziek binnen 2 en nadat je dienstverband met Nuon is afgelopen? Dan is Nuon in jouw geval wellicht ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de Ziektewet. Bij het beëindigen van je dienstverband krijg je informatie over wat je in dit geval moet doen. Wanneer al voordat je dienstverband wordt beëindigd bekend is dat je waarschijnlijk ziek uit dienst gaat kan het zijn dat er al vroegtijdig contact met je wordt opgenomen in dit kader. Geheimhouding Alle interventiepartners hebben een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat alles wat je ze vertelt over je gezondheid en het werk vertrouwelijke informatie is en valt onder het medisch beroepsgeheim. Pas als je schriftelijke toestemming geeft, kunnen medische gegevens aan derden, waaronder Nuon, worden verstrekt. Ziekteverzuim en zwangerschap Als je voorafgaand aan, of na het officiële zwangerschapsverlof ziek wordt en je ziekte houdt verband met je zwangerschap, dan moet je dit nadrukkelijk opgeven bij je ziekmelding. Nuon kan dan namelijk aanspraak doen op een ziektewetuitkering via UWV. Voor meer informatie over zwangerschaps- en bevallingsverlof kun je contact opnemen met de HR Servicedesk. Aansprakelijke derde Als je ziekte of arbeidsongeschiktheid veroorzaakt is door een aansprakelijke derde, bijvoorbeeld bij een auto-ongeluk of een medische fout, dan moet je dit aangeven bij je ziekmelding. Zowel Nuon als jij kunnen dan namelijk via het Bureau Schadeafhandeling (BSA) de (loon)schade verhalen. Voorwaarde is wel dat je moet kunnen aantonen dat er een aansprakelijke derde is. Meer informatie hierover kun je opvragen bij de HR Servicedesk. Stage lopen bij Nuon en ziek? Wanneer je stage loopt bij Nuon moet je je ook ziek- en beter melden bij je leidinggevende. Hiervoor geldt de procedure op pagina 2. Wanneer je stage-contract eindigt en je bent op dat moment ziek of je wordt ziek binnen 2 en nadat je stage-contract is geëindigd kan het zijn dat je recht hebt op een ziektewetuitkering. Bij afloop van je stage-contract wordt je hierover geïnformeerd.

13 < < VORIGE PAGINA Voor de leidinggevende.f HR ADM VerzuimXpert (welke casemanager hoort bij mijn onderdeel) Education Center (training Eigen Regie Model en-of Work Life Balance) HR Servicedesk (welke hr-adviseur hoort bij mijn onderdeel) Telefoon: 2-HRS .f HR Servicedesk Nuon Voor de medewerker HR Servicedesk (voor een deskundigenoordeel of informatie over een aansprakelijke derde) Telefoon: of 2-HRS Casemanagers (advies over interventiepartners) Facility Service Point (werkplekaanpassingen aanvragen) Telefoon: of 23-FS Kijk voor meer informatie op Vattenfall intranet Ga naar Home > Tools & services > ABC index > Z > Ziekte

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende Eerste dag: Verantwoordelijkheid 1 Ziekmelding Medewerker De meldt zich vóór 9.00 uur ziek bij zijn leidinggevende. Als leidinggevende niet aanwezig is meldt zich bij diens vervanger. Medewerker houdt

Nadere informatie

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Toelichting Het percentage verzuim als gevolg van ziekte/arbeidsongeschiktheid is in de sector ambulancezorg betrekkelijk laag. Medewerkers zijn betrokken bij hun

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie.

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. uwv.nl werk.nl Ik ben ziek. Wat nu? Wilt u meer weten? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. Kijk dan voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

Ik ben langdurig ziek. Wat nu?

Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk, dan zorgen wij voor

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016 Bestuur 2012-07-19 2.1 Ziekteverzuimbeleid Stichting ROOS 2012-2016 Verzuimbeleid Stichting ROOS pagina 1 (concept 10 juli 2012) Inhoudsopgave 1. Aanleiding/Inleiding pagina 1 2. Visie op verzuim en ziekte

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Optimaal Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van de verzekering

Nadere informatie

Detacheren: werken bij een andere werkgever

Detacheren: werken bij een andere werkgever Detacheren: werken bij een andere werkgever Een oplossing voor de re-integratie van uw zieke werknemer Ik wil meer informatie Meer informatie vindt u op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon

Nadere informatie

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Conventioneel Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Inhoud: Inleiding... 4 1. Arbeidsvoorwaarden... 4 1.1. CAO... 4 1.2. Arbeidscontracten... 4 1.3. Pensioen Verzekeringen... 5 1.3.1 Pensioen... 5 1.3.2 De zorgverzekeringswet...

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave

Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en

Nadere informatie

Wat en hoe bij Kanker en Werk

Wat en hoe bij Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Handleiding voor mensen die kanker hebben (gehad) Patiëntvertaling van de Blauwdruk Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Inhoud Inleiding 4 1 De diagnose 1.1 Ziekmelden

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV UWV Juni 2006 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V.

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. ALGEMEEN DEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2010 1 september 2012 Preambule Hierbij ontvangt u de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) van Instituut Schoevers B.V.,

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Werken via Flexpoint

Werken via Flexpoint Werken via Flexpoint De heldere keuzes van Flexpoint Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan bij één van de opdrachtgevers van Flexpoint. Dagelijks ben jij met meer dan 3000 collega s aan de slag bij

Nadere informatie

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden V5 01-2014/Argo Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden 1 van Pagina 68 Inhoudsopgave 1. Welkom bij Tzorg... 4 2. Wie is Tzorg?... 5 2.1 Aanvullende diensten... 5 3. In dienst bij Tzorg... 7 3.1 Arbeidsovereenkomst...

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Alles wat voor u belangrijk is te weten om grip te krijgen op verzuim

Alles wat voor u belangrijk is te weten om grip te krijgen op verzuim Alles wat voor u belangrijk is te weten om grip te krijgen op verzuim Eerste hulp bij verzuim verlagen Verzuim kost geld, logisch dus dat u het verzuim onder uw werknemers wilt verlagen. Maar hoe kunt

Nadere informatie

A. Handleiding detachering zieke werknemer bij een andere werkgever

A. Handleiding detachering zieke werknemer bij een andere werkgever Bijlage: detacheringstoolkit A. Handleiding detachering zieke werknemer bij een andere werkgever Handleiding voor werkgevers voor het detacheren van zieke werknemers ter bevordering van re-integratie bij

Nadere informatie

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Je Startbewijs Start People is er voor jou Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan! We hopen dat je met Start People een prettige tijd tegemoet

Nadere informatie

Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014

Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014 Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014 Welkom! Onlangs heeft u zich als werknemer bij ons (Interaction Payroll Solutions B.V., verder te noemen: Interaction) ingeschreven. Wij heten u daarom van harte welkom

Nadere informatie