2* : 0 4 AUG ftlo. Routing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2* : 0 4 AUG ftlo. Routing"

Transcriptie

1 PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL samen werken aan welzijn Reg.nr. fr\ t o X Q > \- 2* : 0 4 AUG ftlo 1 a.d. Routing Bijl.: Betreft: Jaarverslag Alifa 2009 Geachte relatie, Het werkgaataltijddoor, veel werkzaamheden zijn dan ook vanzelfsprekend. Toch zijn er verschillende unieke pareltjes diehet welzijnswerk inenschedebijzonder maken. Daar staan we vaakpas bij stil ophetmomentdat we terugkijken.dit doen weinieder geval een keerper jaar met onsuitgebreideop aanvraag verkrijgbare 'bestuurlijk jaarverslag'. Het voor u bijgeslotenalifa Jaarverslag2009 is hieropgebaseerden laat zowel de breedte vanons werkals de geboekte resultatenzien. In de wetenschapdat doorde energieke inzet vanmedewerkers en vrijwilligersookin 2010 deresultatenvan niveau zijn, wens ik u veelleesplezier en inspiratie. Met vriendelijkegroet, Beatrijs vanriessen directeur /bestuurder Alifa

2 Verbonden met de stad Jaarbericht 2009

3 Alifa is dé welzijnsorganisatie van Enschede. Peuterspeelzalen, opvoedingsondersteuning, kinderwerk, jongerenwerk, opbouwwerk, ouderenwerk en migrantenwerk: Alifa is voor iedereen toegankelijk en staat midden in de samenleving. Alifa bundelt de kennis, ervaring en betrokkenheid van 300 enthousiaste medewerkers en 1000 vrijwilligers. Missie Alifa staat voor actief burgerschap. Dat betekent dat mensen meedoen, hun talenten ontwikkelen en betrokken zijn bij de samenleving. Visie Alifa is daar waar de mensen zijn, op straat en in de wijk, zichtbaar, toegankelijk en dienstbaar met oprechte belangstelling voor en professionele ondersteuning aan diverse levensfasen en leefstijlen. Door vraaggericht te werken, in nauwe samenwerking met partners, draagt Alifa bij aan sociale samenhang in stad, wijk, dorp en buurt. Het mobiliseren van eigen kracht is het uitgangspunt.

4 Alifa, Verbonden met de stad Voor u ligt het jaarbericht 2009 van Alifa. Hierin beschrijven we de belangrijkste inhoudelijke resultaten, waarbij per beleidsveld een kenmerkend voorbeeld wordt uitgelicht. Uit al onze vormen van dienstverlening blijkt onze verbondenheid met de stad, met haar inwoners. Alifa is achter de voordeur en op straat, voor jong en oud, voor nieuwkomers en oudkomers, voor kansarm en kansrijk. Want juist met het verbinden van sterk en zwak heeft het welzijnswerk goud in handen. In het kader van Welzijn nieuwe stijl maken wij de omslag van een organisatie die activiteiten uitvoert naar een organisatie die activeert: mensen op een waardevolle manier verbinden met elkaar, met de gemeenschap. Het jaar 2009 was een spannend jaar. In het onderdeel Organisatie Ontwikkelingen kunt u lezen over ons strategisch meerjarenbedrijfsplan en over de steunmaatregelen die halverwege het jaar door de gemeente zijn toegekend. Daarmee werd de ballast uit het verleden weggenomen en kan Alifa zich weer met volle energie richten op de toekomst. En dat hebben we gedaan in 2009! Alifa terug is te zien: van uitvoerder van activiteiten naar ondersteuner. Het exploitatieresultaat van 2009 is, los van de incidentele steunmaatregelen, voor het eerst in jaren positief. Datzelfde beeld geeft de eerste helft van En daar zijn we trots op! Op deze plek spreek ik graag mijn grote waardering uit voor het in ons gestelde vertrouwen door het college van B&W en de gemeenteraad van Enschede. Maar bovenal zijn het de medewerkers en vrijwilligers die het, dag in dag uit, ondanks alle onzekerheden en soms impopulaire maatregelen, mogelijk maken dat wij onze doelstellingen realiseren. juni 2010, Beatrijs van Riessen Directeur/bestuurder We hebben geïnvesteerd in onze relaties, hetgeen zichtbaar wordt in de vele samenwerkingsprojecten. We hebben geïnvesteerd in de medewerkers en in goede en slimme systemen. Op basis van onze verantwoording over 2009 heeft de gemeente geconstateerd dat Alifa een goede prestatie heeft geleverd en dat de kanteling van 3

5 Beleidsveld 1: Sociale samenhang & leefbaarheid Een belangrijk doel voor Alifa is het vergroten van de buurtbetrokkenheid. Alle leeftijden en alle leefstijlen moeten zich betrokken voelen bij hun leefomgeving. Alifa wilde dit doel onder andere bereiken door in elk stadsdeel minimaal één bewonersorganisatie actief te laten zijn. En dat is gelukt! Alifa is nu druk bezig om ervoor te zorgen dat deze bewonersorganisaties straks zelfstandig kunnen voortbestaan. Daarnaast hebben er veel wijkactiviteiten plaatsgevonden; van rommelmarkten tot thema-activiteiten en van burenhulpdienst tot straatactiviteiten. Talentspinnerij: Meedoen in de buurt is een ander belangrijk project waarmee Alifa de samenhang en het onderlinge respect heeft vergroot. Bij dit project gaat het om het inzetten van de talenten van buurtbewoners voor anderen in de wijk. Zo kunnen mensen die verstand hebben van computers, anderen in de wijk helpen met het installeren van soft- en hardware. Een ander belangrijk punt waar Alifa in 2009 op in heeft gezet, is het vergroten van de leefbaarheid in de wijken. Straathoekwerk is één van de diensten die Alifa hiervoor heeft ingezet. Het in kaart brengen van en het contact leggen met de hinderlijke en overlastgevende jongerengroepen, zorgt ervoor dat de sociale veiligheid toeneemt. Alifa treedt daarbij op als intermediair tussen de jongeren en de andere gebruikers van de openbare ruimte. Hier sluit het intergenerationeel werk van Alifa goed op aan. Dit werk organiseert gezamenlijke activiteiten met jongeren en ouderen om de kloof te verkleinen en de onderlinge binding en solidariteit te vergroten. Met al deze projecten heeft Alifa er in 2009 voor gezorgd dat er meer sociale binding is tussen wijkbewoners en dat de leefbaarheid in de wijken is toegenomen. Subbeleidsveld Toename buurtbetrokkenheid Talentspinnerij Stimuleren bewonersorganisatie Toename sociale veiligheid Sport Straathoekwerk Intergenerationeel werk Prestatie buurtbewoners 16 bewonersorganisaties jongeren Alle hinderlijke en overlastgevende jongerengroepen in beeld 12 jongeren 4

6 Hanenberglanden in actie door kerstactiviteit! Een sociaal-culturele activiteit is namelijk een goed middel om te starten in een wijk waar nog weinig contacten zijn. Door aanwezig te zijn leer je als werker de wijk en haar bewoners kennen. Op basis van de ontstane contacten kan Alifa de activiteiten uitbreiden. Het is belangrijk om aan te sluiten bij bestaande tradities en netwerken, zodat het initiatief op een natuurlijke wijze bij bewoners komt te liggen. Op deze manier ging men ook te werk met de kerstactiviteit. En niet zonder succes! Binnen een maand stond de activiteit met: een tent, de enige echte kerstman, glühwein, warme choco, een aantal vuurkorven, kerstbakjes maken, en wafels bakken. Ondanks dat het deze dag negen graden vroor en het wafelbeslag bevroor, was iedereen erg enthousiast en waren er veel mensen op afgekomen. Dit moeten we vaker doen, was een veel gehoorde reactie. Een wijk met weinig sociale binding. Zo kan Hanenberglanden het best beschreven worden. Vanuit signalen van bewoners heeft Alifa ervoor gekozen om door middel van een kerstactiviteit bewoners te mobiliseren, samen te brengen en te activeren. Er ontstond voorafgaand en tijdens de activiteit een enthousiaste bewonersgroep die gezamenlijk dit soort activiteiten vaker neer wil gaan zetten. Gezamenlijk zijn er doelen opgesteld zoals het versterken van onderling contact in de buurt, door het realiseren van een wijkfeest, het opzetten van koffievisites, het verwelkomen van nieuwkomers, maar ook het realiseren van meer en veilige speelplekken voor oudere jeugd. De kerstactiviteit heeft uiteindelijk gezorgd voor enthousiasme in de wijk, een nieuwe bewonersgroep en contacten tussen bewoners en beleidsmakers.

7 Beleidsveld 2: Maatschappelijke participatie & talentontwikkeling Om maatschappelijke participatie te vergroten en talentontwikkeling te versterken, heeft Alifa buurtbewoners in alle stadsdelen gestimuleerd om deel te nemen aan activiteiten. Op deze manier ontmoeten bewoners elkaar en leren ze hun buurtgenoten beter kennen. Het afgelopen jaar zijn er veel initiatieven genomen op verschillende manieren, waaronder de Digitale informatiepunten. De vraag hiernaar was ook afgelopen jaar erg groot. Het blijkt dat nog veel mensen onvoldoende kennis hebben over de digitale snelweg genaamd internet of zelf niet beschikken over de faciliteiten. Formele cursussen hebben voor deze groep vaak een te hoge drempel. Doordat de overheid steeds meer digitaal communiceert, dreigen inwoners buitengesloten te worden. Door de goede toegankelijkheid van de digitale informatiepunten worden deze belemmeringen weggenomen. Aangevuld met een medewerker of een vrijwilliger die uitnodigend en ondersteunend kan zijn, blijken de digitale informatiepunten nog steeds een goede formule en van deze tijd. Talentontwikkeling kwam in 2009 onder andere naar voren in de kinderactiviteiten. Deze activiteiten in de stadsdelen werden vaak uitgevoerd in samenwerking met de Brede school, speeltuinen (SES) en natuurlijk de ouders. Naast kinderen zijn ook jongeren in 2009 door Alifa gestimuleerd om zich te ontplooien. Zo zorgt de Jongerenmakelaar ervoor dat jongeren verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leefomgeving, door bijvoorbeeld gezamenlijk hun buurt op te schonen. Hierdoor gaan zij zich ook persoonlijk ontwikkelen. Subbeleidsveld Toename participatie Ontmoetingsactiviteiten en cursussen Digitale informatiepunten Kinderactiviteiten V.T.B. Inzet op talentontwikkeling Jongerenmakelaar Prestatie ruim buurtbewoners (incl. grote festiviteiten) buurtbewoners (drempeloverschrijdingen) kinderen (drempeloverschrijdingen) deelnemers (uniek) 37 jongeren (uniek), 235 contacten (drempeloverschrijdingen) 6

8 Turkse vrouwen Enschede willen meer contact met Nederlandse wijkgenoten Wethouder Myra Koomen zet deelnemers Meer doen in je buurt in het zonnetje Goede wil en inzet kunnen cultuurbarrières wegnemen. Dit bewijzen een achttal Turkse vrouwen in de Enschedese wijk Stadsveld. Door deel te nemen aan een cursus in het kader van het project Meer doen in je buurt krijgen zij de handvatten om op een goede manier contact te leggen met hun Nederlandse wijkgenoten. Wethouder Myra Koomen reikte dinsdag 1 december de certificaten uit die bewijzen dat zij het traject succesvol doorlopen hebben. Het project Meer doen in je buurt is een initiatief van Alifa en de Volksuniversiteit Enschede (VUE).

9 Beleidsveld 3: Vrijwilligersbeleid Het Alifa Servicepunt Vrijwilligerswerk heeft in 2009 ingezet op het behouden en vergroten van het vrijwilligersbestand voor Enschede. Dit gebeurde onder andere door het ondersteunen van vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers. Er zijn verschillende organisaties bezocht. Hun wensen, behoeften en knelpunten zijn in kaart gebracht en er werden kennis- en uitwisselingsbijeenkomsten georganiseerd. Dit jaar werden ook nieuwe doelgroepen aangesproken, onder andere door maatschappelijke stages en voorlichting op scholen. Deze stages zijn bedoeld voor schoolgaande (allochtone) jongeren, die zich kunnen aanmelden via vetvrijwillig.nl, waar ook informatie is te vinden voor potentiële aanbieders van vrijwilligerswerk. Net als het jaar ervoor heeft Alifa in 2009 ook weer meegedaan aan Make A Difference Day (MADD). Deze landelijke vrijwilligersactie, die vrijdag 20 en zaterdag 21 maart 2009 plaatsvond, telde meer klussen en deelnemers dan bij vorige edities. Onder de deelnemers zaten jongeren uit het voortgezet onderwijs, lokale politici en medewerkers van Alifa. In 2009 is voor het eerst de Enschedese beursvloer georganiseerd, waar het Enschedese bedrijfsleven in contact werd gebracht met maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties om te zien of ze elkaar konden helpen met wederzijdse diensten. Net als ieder jaar lag de verantwoordelijkheid van de organisatie van de Vrijwilligersprijs weer bij Alifa. Deze prijs reikt de gemeente Enschede ieder jaar uit als blijk van waardering. De eerste prijs ging naar de Enschedese Watervrienden, waarmee ze een bedrag wonnen van 1000,00. Subbeleidsveld Ondersteuning van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties Bezoek Servicepunt Vrijwilligerswerk Uitgezochte vacatures via website MADD / NL Doet 2009 Vrijwilligersprijs 2009/ thema sport Beursvloer Prestatie 40 vrijwilligersorganisaties bezocht voor voorlichting 273 bezoekers hebben 159 vacatures uitgezocht hits op de website (2008: ) hebben vacatures uitgezocht 34 maatschappelijke organisaties, 90 verschillende klussen, 55 vrijwilligers 3 prijswinnaars,16 genomineerde organisaties, 100 bezoekers 115 matches, geschatte marktwaarde ,- 8

10 Beurs met winst gesloten In de grote zaal van Koninklijke Grolsch is de eerste Enschedese Beursvloer gehouden op 6 november Een nieuw initiatief waar samengewerkt werd met KPMG, de Rotary, het Servicepunt Vrijwilligerswerk van Alifa en de gemeente Enschede, die ook subsidie verleende. Er werd deze dag niet gehandeld in aandelen maar in wederzijdse diensten. Een simpel idee: maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties en het Enschedese bedrijfsleven met elkaar in contact brengen om te kijken of ze elkaar kunnen helpen. De bedrijven konden hun diensten ter beschikking stellen aan organisaties, die daar dan weer een tegenprestatie tegenover stelden. Uiteindelijk heeft deze Beursvloer 115 matches opgeleverd met een totaal geschatte marktwaarde van ,00. Acht medewerkers van Alifa hebben vol enthousiasme ook matches gemaakt. De totale waarde aan matches voor Alifa is maar liefst ,00. Een resultaat om trots op te zijn.

11 Beleidsveld 4: Peuterspeelzaalwerk Bij de peuterspeelzalen van Alifa staat de ontwikkeling van het kind centraal. De kinderen worden intensief gestimuleerd en voorbereid op de start in de basisschool. Alifa bereikt veel kinderen die in aanmerking komen voor VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie), daarom is het aantal VVE groepen uitgebreid en is een aantal leidsters gestart met de bijscholing in Piramide (VVE programma). Daarnaast hebben meer dan vijftig leidsters de training Vroegsignalering gevolgd. De tweede taak was het starten van samenwerkingspilots met de kinderopvang. Als gevolg van de Wet kinderopvang ziet Alifa het aantal kinderen uit de hogere inkomenssegmenten teruglopen, terwijl door het VVE-beleid het aantal kinderen dat extra (taal-) stimulering nodig heeft toeneemt. Een ontwikkeling die leidt tot segregatie. Daarom heeft Alifa eind 2009 pilots opgestart met De Kijkdoos en Kidsstop. Tijdens het werk worden sommige peuterspeelzaalleidsters geconfronteerd met gezinsproblematiek en taalachterstand. Om effectief met deze problematiek om te kunnen gaan, wil Alifa nog meer opbrengstgericht gaan werken op het gebied van taal en hierin intensief samenwerken met de ouders en de basisscholen. In oktober is er een werkconferentie georganiseerd als onderdeel van de ontwikkeling van een effectieve aanpak. Dit resulteerde in het Taalverbeterplan dat in 2010 wordt ingevoerd. Alifa zet daarmee in op het verbeteren van de scores op de CITO Taaltoets. Op deze manier hoopt Alifa optimale ontwikkelingskansen te bieden aan kinderen. Alifa had in 2009 nog twee taken die met peuterspeelzaalwerk te maken hadden. Als eerste het terugbrengen van het aantal locaties. Dit loopt conform de afspraken met de gemeente volgens plan. Aantal locaties Aantal peuters in basisgroepen Aantal peuters in VVE Prestaties (teldatum ) , 112 groepen 716, 49 VVE groepen verdeeld over 34 locaties 10

12 Staatssecretaris Dijksma opent expositie Peuterkunst Enschede Nog te jong voor de basisschool, maar op artistiek gebied al grote kwaliteiten. Tijdens het 25-jarig jubileum van de Montessori peutergroep t Zeggelt van Alifa op vrijdag 6 november konden bezoekers genieten van een fraaie expositie van peuterkunst. Staatssecretaris Sharon Dijksma opende het feestelijke jubileum. De meest bijzondere kunstwerken werden tentoongesteld. Dit varieerde van tekeningen tot plakwerkjes waarin vrije expressie centraal stond. Daarnaast werd een heuse muurschildering van peuters onthuld.

13 Beleidsveld 5: Opvoedingsondersteuning Alifa wil er voor iedere ouder in Enschede zijn met opvoedingsondersteuning op maat. Om al die mensen te bereiken heeft Alifa gezorgd voor een regelmatige spreiding over de verschillende stadsdelen. Zo kunnen ouders in verschillende wijken terecht voor informatie en advies over opvoeden. Ook worden ze in de gelegenheid gesteld elkaar te ontmoeten op de ontmoetingsgroepen en opvoedcursussen. Door deze bijeenkomsten wordt snel duidelijk waar de behoeften van ouders liggen en worden eventuele problemen tijdig gesignaleerd. Ook krijgen de Jonge moeder groepen op speciale bijeenkomsten ondersteuning bij het opvoeden en hun zelfontplooiing. Deze groepen zijn bedoeld voor kwetsbare (aanstaande) jonge moeders van 13 tot en met 23 jaar en hun kinderen. In 2009 ging de implementatie van Triple P door, met succes. Triple P staat voor positief pedagogisch programma en is gericht op opvoedingsondersteuning. Het programma kent verschillende niveaus. De medewerkers van Alifa zijn getraind op niveau drie, waarbij ouders in vier korte gesprekken begeleid worden. De methode werkt goed en ouders krijgen zo vaardigheden om zelf het probleem thuis aan te pakken en op te lossen. Alifa geeft door middel van de Speel-o-theek ieder kind een kans zich via speelgoed of boeken te ontwikkelen. Ook kunnen ouders Verteltassen lenen via de drieëntwintig ontmoetingsgroepen. Deze tassen met een boek en bijpassend speelgoed zijn bedoeld voor ouders met jonge kinderen. Op dit moment worden er wekelijks meer dan honderdzeventig tassen uitgeleend. Huisbezoeken Ontmoetingsgroepen Speluitleen Spel aan huis Cursussen en Triple P niveau 3 Jonge moedergroepen Prestaties 567 huisbezoeken 23 groepen, 184 deelnemers 61 leners, 170 verteltassen 36 gezinnen 18 cursussen, 140 deelnemers, 55 Triple P trajecten, 240 deelnemers thema s 3 groepen, 45 deelnemers 1e helft 2009, 36 2e helft

14 Ontmoetingsgroep Gezond opgroeien, activiteiten en groepsgesprekken in één! Buurthuis De Kom staat elke donderdagmorgen in het teken van moeders en jonge kinderen (0-4 jaar). Zij nemen dan deel aan de ontmoetingsgroep Gezond opgroeien. Samen spelen, samen bewegen, samen actief en gezond bezig zijn. Dat zijn onderwerpen die op deze ochtenden besproken worden. Maar voordat het zover is, wordt er eerst met iedereen aan beweging gedaan. Terwijl de ouders praten over verschillende onderwerpen zijn de kinderen, onder deskundige leiding, aan het gymen, dansen of andere beweegspelletjes aan het doen. Naast het bespreken van de verschillende thema s worden er ook excursies georganiseerd naar bijvoorbeeld een zwembad of een fitnessclub. Alles is er altijd op gericht om de ouders bewust te maken van het belang van gezonde voeding en voldoende beweging voor henzelf, maar zeker ook voor hun kinderen. De GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) en de JGZ (Jeugdgezondheidszorg) zijn samenwerkingspartners van de ontmoetingsgroep Gezond opgroeien. 1

15 Beleidsveld 6: Participatie & activering jongeren Het afgelopen jaar heeft het jongerenwerk van Alifa een behoorlijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van jongeren. Jongeren konden bij de jongerenwerkers van Alifa terecht voor de meest uiteenlopende zaken. Problemen thuis of op school; alles kan besproken worden. Jongeren met problemen zijn via zogenaamde kortdurende Intensieve Traject Begeleiding toegeleid en overgedragen naar onder andere school, werk of hulpverlening. In het kader van Grijp je kans is, in afstemming met basisscholen en V.O. scholen, ingezet op het vroegtijdig signaleren en preventief behandelen van problemen bij jongeren. Het jongerenwerk organiseert gezamenlijk met de jongeren inloopactiviteiten waardoor ze verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkelen en spelenderwijs leren samenwerken. Vaak hebben deze jongeren gedragsproblemen of moeite om hun leven op orde te houden. Door de activiteiten kon overlastgevend gedrag worden verminderd of voorkomen. Onder Sekse specifiek krijgen groepen meiden voorlichting, educatie en advies over verschillende onderwerpen: van drugs en alcohol tot seksualiteit. Het grote aantal deelnemers dat hier op af komt laat de behoefte goed zien. Dit geldt ook voor het Intensief Groepswerk. Hierbij is sport als middel ingezet om het gedrag van jongeren positief te beïnvloeden. De nadruk ligt op groepen die niet makkelijk aansluiting vinden bij reguliere (sport-) verenigingen. Ook is een start gemaakt met een empowerment-training voor een groep allochtone jongens en hun ouders. In 2009 is intensief samengewerkt met t Schip, voortgezet speciaal onderwijs, om het inhoudelijke concept voor de nieuwbouw van de Mast vorm te geven. De Mast is eind 2009 opgeleverd. Ten slotte bleken de zomeractiviteiten opnieuw een succes. Hiermee probeert Alifa de verveling voor te zijn en overlast te voorkomen. Subbeleidsveld Prestatie Zinvolle vrijetijdsbesteding & signaleren van problemen Contact maken Ambulant jongerenwerk Sekse specifiek Vakantieactiviteiten I.T.B. Grijp je kans Stedelijk Jongerenwerk Intensief Groepswerk 615 jongeren (uniek) 22 groepen jongeren p/wk 183 meiden (uniek) 765 jongeren (uniek) 62 jongeren doorverwezen 56 jongeren (uniek) 400 jongeren 114

16 Jongeren Glanerbrug organiseren met elkaar een voetbalevenement Voor acht jongeren uit Glanerbrug was woensdag 11 november de dag van de waarheid. Op deze dag vond namelijk een groot voetbaltoernooi plaats bij het Cruyff Court (voetbalveld) in hun woonplaats dat zij zelf hadden georganiseerd. Het sportfestijn werd aangekleed met onder andere een dansgroep, springkussens, een loterij en eetkraampjes. De organisatie van het toernooi kwam voort uit het project Meedoen, Leren, Winnen van het Johan Cruyff Institute for Sport, de Johan Cruyff Foundation en de KNVB en werd uitgevoerd in samenwerking met het jongerenwerk van Alifa. 1

17 Beleidsveld 7: Integratie & (homo-)emancipatie Alifa ontwikkelt diverse integratieactiviteiten voor de stad. Met deze activiteiten worden voornamelijk veel allochtone vrouwen bereikt. Zo heeft Alifa alleen al met de Culturele ontmoetingen zo n 2500 contacten gelegd. Door laagdrempelige activiteiten te organiseren worden veel allochtone Nederlanders bereikt met als doel de participatiegraad te vergroten. Taal in Actie is een project dat uitgevoerd wordt in samenwerking met VUE en SIVE, waar taal en activering centraal staan met als uiteindelijk doel integratie van de deelnemers. Oranje Fonds en de gemeente Enschede nemen beide een deel van de subsidie voor hun rekening. Daarnaast is Alifa ook bezig met het Loodsenproject, waarbij nieuwkomers in Enschede worden begeleid. Deze groep wordt door de afdeling Taal & Inburgering van het CWI doorverwezen naar het project en krijgen hun eigen loods. Daarnaast heeft de gemeente Enschede in 2009 het initiatief genomen om taboe onderwerpen zoals homoemancipatie en eergerelateerd geweld meer aandacht te geven in de stad. Verschillende organisaties werken hierin samen. De start is inmiddels gemaakt in 2009 en zal in 2010 verder uitgewerkt worden. De voorlichting hierover richt zich vooral op allochtonen, jongeren en ouderen. Alifa verwacht met deze aanpak bij te gaan dragen aan de tolerantie en emancipatie in de stad. Producten Culturele ontmoetingen Prestaties migrantenvrouwen Een ander deel van dit beleidsveld betreft de maatschappelijke begeleiding van asielzoekers. In 2009 werden 182 personen (statushouders) begeleid. Verder zijn er eind 2009 twee projecten gestart voor een groep ama s. Het eerste project is een huiskamerproject uitgevoerd door Scala en Carint met ondersteuning vanuit Alifa. Het tweede project is het PTSS project (PTSS = post traumatisch stress syndroom). Binnen dit project worden elf jongeren intensief behandeld door Mediant. Maatschappelijke begeleiding Taal in Actie Loodsenproject 182 personen / statushouders, contacten, 3 maatschappelijke organisaties 88 deelnemers 52 deelnemers aangemeld, 48 deelnemers lopend, 78 deelnemers afgesloten 116

18 Het Loodsenproject geeft je leven meer kleur. Helpen en begeleiden van nieuwkomers in Enschede! Daar gaat het om bij het Loodsenproject van Alifa. Door de afdeling Taal & Inburgering van het CWI wordt deze groep doorgestuurd naar het project waar ieder persoon zijn eigen loods krijgt aangewezen. Het Loodsenproject is mogelijk gemaakt door een subsidie vanuit de gemeente Enschede. De loodsen zijn vrijwilligers die drie maanden lang de nieuwkomers begeleiden. Zo leren zij de mensen de stad, de taal en de samenleving kennen. Daarnaast ontdekken de deelnemers bijvoorbeeld de leuke winkels, sportclubs, verenigingen en mooie parken. Het is niet alleen een leuke en leerzame ervaring voor de nieuwkomer, ook de loods leert verschillende culturen kennen en beleeft leerzame momenten. Een unieke ervaring waarbij je mensen zichtbaar vooruit helpt!

19 Beleidsveld 8: Ontmoeting & ondersteuning ouderen Alifa biedt veel activiteiten die gericht zijn op het ondersteunen van de zelfstandigheid en het onderhouden en opbouwen van een sociaal netwerk. Op deze manier wordt eveneens geprobeerd om zwaardere vormen van zorg zo lang mogelijk te voorkomen. De seniorenvoorlichting van Alifa is bedoeld om senioren te informeren over de mogelijkheden om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven functioneren. Welke capaciteiten heeft de oudere zelf, maar ook hoe de oudere zijn/haar kennis en capaciteiten kan inzetten voor leeftijdgenoten die dit zelf niet meer kunnen. Enkele voorbeelden hiervan zijn de Burenhulpdienst, Seniorwhizzkids en de administratieve ondersteuning. De vraag naar administratieve ondersteuning neemt toe. Alifa zorgt ervoor dat een professional de administratie van de oudere op orde brengt. Vervolgens kan diegene een goede match maken met een vrijwilliger die de oudere verder ondersteunt. Een mooi voorbeeld is de vrijwilliger die voor een weduwe een verloren gewaand pensioen van haar echtgenoot heeft opgespoord en verkregen ( Euro!). Wat informatieverstrekking en consultatie betreft is er een wekelijks geheugenspreekuur voor ouderen en wordt er tien keer per jaar een Alzheimer Café georganiseerd. Daarnaast kunnen allochtone ouderen dagelijks een beroep doen op de allochtone ouderenadviseur. Actief is ingezet op eenzaamheidbestrijding en activering van ouderen. Zo werden er onder andere eettafels, scootmobielclub en creatieve ontmoetingen georganiseerd. In totaal zijn er elf activiteiten georganiseerd waaraan meer dan ouderen deelnamen. Alifa helpt hiermee ouderen deel te blijven uitmaken van de Enschedese samenleving en hun sociaal netwerk uit te breiden. Producten Wijkouderenactiviteiten Ouderen informeren Welzijnsactiviteiten Inzet vrijwillige seniorenvoorlichters Prestaties 11 activiteiten, ouderen abonnees Stadspost, hits website, bezoekers Seniorenbeurs, 40 ouderen per week op spreekuren, 450 bezoekers Alzheimer Café, 636 deelnemers Informatiebijeenkomsten, 200 deelnemers Voorlichting Eigen Taal en Cultuur klanten Alifa Welzijn Thuis, 275 voetgangerszenders uitgezet, wandelaars Stadswandelingen, 15 sociëteiten voor ouderen trekken wekelijks 550 deelnemers 18 seniorenvoorlichters geworven 18

20 Zuid gaat ervoor! en organiseert gezellige activiteiten voor eenzame ouderen Sociale netwerken zijn belangrijk voor zelfstandige ouderen. Tegenwoordig wonen veel ouderen nog zelfstandig door de extra zorg die zij aan huis kunnen krijgen. Iets waar zij natuurlijk erg blij mee zijn. Maar de keerzijde is dat deze ouderen toch vaak eenzaam zijn. Ze zitten keurig verzorgd thuis maar zijn niet in staat zelfstandig de deur uit te gaan. Daar heeft Alifa in 2009 op ingezet met het project Zuid gaat ervoor!. Activiteiten, waarbij de ouderen hun eigen kwaliteiten in kunnen zetten, moeten ervoor zorgen dat zij uit hun isolement komen. Samen schilderen, samen bewegen, internetcursussen en jeu de boulen zijn voorbeelden van activiteiten voor ouderen in Zuid. Door de ouderen deel te laten nemen aan deze activiteiten probeert Alifa, samen met De Posten en Livio, de eenzaamheidsproblematiek aan te pakken. Alifa was tijdens dit project de spin in het web wat betreft de samenwerking met de partners. Daarnaast had Alifa duidelijk in beeld wat het aanbod was aan activiteiten voor ouderen in de wijk. Preventie en vroegsignalering van eenzaamheid zijn de doelen die het project Zuid gaat ervoor! heeft gesteld. Het éénjarige project, in het kader van WMO, probeert de figuurlijke drempel voor ouderen te verlagen door persoonlijke benadering. Zo worden de ouderen bezocht door seniorenvoorlichters om ze over te halen deel te nemen aan activiteiten. Een methode die goed werkt als je de opkomst bekijkt!

21 Overige beleidsvelden Arbeidsparticipatie & maatschappelijke activering Veel van de werkzaamheden welke door Alifa uitgevoerd worden, sluiten aan op de participatievisie van de gemeente Enschede in het kader van doorstroming en opstap naar werk. De verkennende gesprekken zijn in 2009 gestart en inmiddels worden de eerste concrete mogelijkheden verder uitgewerkt. Met name toeleiding naar vrijwilligerswerk van burgers die maatschappelijk niet of onvoldoende actief zijn, is onderdeel van de dienstverlening van Alifa, zowel in reguliere BGF-producten als in projecten. Veelal betreffen deze de eerste twee treden op de participatieladder. Brede scholen & welzijn Alifa is al enige tijd actief met het onderwerp Brede school. Zo neemt Alifa deel aan netwerkoverleg, werkt samen met de partners en zet waar mogelijk haar activiteiten in voor de Brede school. Dit loopt voorspoedig en mede daarom ligt de aansturing van de Brede School Regisseurs vanaf 1 januari 2010 bij Alifa. Om deze overgang goed te laten verlopen heeft er in de tweede helft van 2009 intensief overleg plaatsgevonden met zowel de gemeente als de scholen. Het resultaat is dat vanaf 2010 zes Brede School Regisseurs zijn aangesteld bij Alifa: één per stadsdeel en één voor het voortgezet onderwijs. 20

22 Organisatie: Ontwikkelingen 2009 Strategie In maart 2009 kon Alifa met trots het businessplan Scherp & Zinnig presenteren. Dit businessplan was de basis voor de gesprekken met de gemeente Enschede over steunmaatregelen voor Alifa. Deze maatregelen waren noodzakelijk, omdat in het najaar van 2008 bleek dat, ondanks een geslaagde reorganisatie, Alifa onvoldoende financiële stabiliteit had om de uitdagingen aan te gaan die de omgeving van de organisatie verwacht. In juni heeft de gemeenteraad de steunmaatregelen aangenomen, hetgeen feitelijk betekent dat de last uit het verleden is weggenomen en dat Alifa een frisse doorstart en doorgroei kan gaan maken. Dat doet Alifa met de volgende strategische doelen: Financiën structureel en fundamenteel op orde brengen: - de tering naar de nering zetten Investeren in medewerkers en vrijwilligers (cultuuromslag, aansturing en kwaliteit): - medewerkers en vrijwilligers zijn ons kapitaal Dienstenontwikkeling, acquisitie en klantenspreiding: - vernieuwend welzijn Investeren in ondersteunende systemen (financiën, ICT, meetinstrumenten): - slim organiseren betekent meer tijd voor de klant Ontwikkelprogramma Het is van groot belang dat Alifa een professionaliseringsslag maakt. Daarom is in 2009 gestart met het Ontwikkelprogramma. In het ontwikkelprogramma kunnen alle medewerkers input leveren en mede verantwoordelijkheid nemen voor de verdere organisatie-ontwikkeling. Oplossingsgericht Samenwerken De organisatiebrede training Oplossingsgericht Samenwerken zorgt voor een meer toekomstgerichte, oplossingsgerichte en optimistische blik op mens en werk. Maatschappelijke trends en gemeentelijke vraagstukken worden tijdens de training benaderd als kansen om op een andere manier invulling te geven aan de inhoud van het werk. Daarnaast helpt het ook mee aan het vergroten van de eigen professie van de welzijnswerker in de context van Welzijn nieuwe stijl. Managers, coördinatoren en zogenoemde koplopers zijn al in de eerste helft van 2009 getraind. In het najaar van 2009 zijn de trainingen voor de uitvoerende medewerkers gestart. Eind 2010 hebben alle medewerkers de training doorlopen. 21

23 Verbetering kwaliteit van sturing Ook de managers zijn in een traject gestapt. Op basis van de eerste fase van het Ontwikkelprogramma is eind 2009 besloten tot een Management development traject en een verdere verbetering/verheldering van de organisatie- en overlegstructuur. Het MD-traject is voor alle leidinggevenden en start in januari Accommodatiebeleid In het pakket van steunmaatregelen is opgenomen dat Alifa per 1 januari 2010 geen hoofdhuurder meer zal zijn van de wijkaccommodaties. Er zijn verschillende opties en mogelijkheden met de gemeente besproken om het beheer en de exploitatie van de buurt- en wijkcentra en de dorpshuizen over te dragen aan derden. Woningbouwcorporaties, die een belangrijke rol speelden, zagen te weinig mogelijkheden om de accommodaties rendabel te exploiteren. Daarom heeft de gemeente Enschede besloten zelf een beheerbedrijf (EMV) op te richten en het hoofdhuurderschap van tien wijkaccommodaties van Alifa over te nemen. Door deze overname realiseert Alifa een structurele besparing op de huisvestingskosten. Bovendien kan flexibeler en meer vraaggericht gewerkt worden, bijvoorbeeld door gebruik te maken van sport- of speeltuinaccommodaties. Huisvesting: Nieuwbouw/verbouw Ook in 2009 is een aantal peuterspeelzalen verbouwd conform het Programma van Eisen van Alifa. Het betreft de peuterspeelzalen de Vlinders, het Speelkasteel (Zuid), t Veldmuisje, Montessori Zeggelt (Centrum) en de Bosuiltjes (Noord). In oktober zijn de activiteiten in wijkcentrum t Stroink gestopt en tijdelijk ondergebracht in het gebouw Cocon. Het is de bedoeling dat er 2011 een geheel nieuw wijkcentrum opgeleverd wordt, dat gebouwd wordt door woningbouwcorporatie De Woonplaats. Tevens is eind 2009 de nieuwbouw van de Mast opgeleverd, een uniek inhoudelijk en fysiek project op het gebied van jongerenwerk en speciaal voortgezet onderwijs. De eerdere huisvesting van het jongerencentrum aan de Walstraat en de sportschool aan de Industriestraat zijn tegelijkertijd overgedragen aan Vastgoedbedrijf Enschede. Tenslotte is eind 2009 het Ouderenwerk verhuisd van de Kloosterstraat naar wijkaccommodatie de Kom (Oost). Ontwikkelingen spreidingsbeleid peuterspeelzalen In het kader van de inkrimping van het aantal peuterspeelzalen is een vijftal peuterspeelzalen gesloten danwel samengevoegd, te weten peuterspeelzaal Kiki en Rozenpoortje (Noord), Beertje Klomp samengevoegd met Boekeloentje (West), Hummelhoek (Zuid), Bommes (Oost). 22

24 Druk bezochte scootmobielcursus in Pathmoshal Vrolijke zomeractiviteit van Alifa aan de Rozenstraat Het hoogste punt is bereikt bij de bouw van de Mast 1

25 Beleid In- en Doorstroommedewerkers Alifa telde in medewerkers (26,5 fte) die gesubsidieerd worden vanuit de I&D regeling. Deze medewerkers waren werkzaam in ondersteunende functies zoals assistent-beheerder, maar ook in assistent-agogische functies. De gemeente Enschede heeft in juli 2009 besloten de ID subsidie met ingang van 1 januari 2010 af te schaffen voor alle ID medewerkers onder de 55 jaar. Daarop heeft Alifa bij alle ID-medewerkers een EVC-meting afgenomen om op objectieve wijze zicht te krijgen op de ontwikkelmogelijkheden van deze medewerkers. Dit heeft tot resultaat gehad dat een groot aantal medewerkers door heeft kunnen stromen naar een reguliere functie binnen Alifa. In totaal zijn in 2009 en begin 2010 in verband met de beëindiging van het ID-beleid door de gemeente Enschede 19 ID medewerkers intern doorgestroomd en 13 medewerkers uit dienst gegaan. Deze laatste groep is in dienst gekomen bij de Stichting Personeels Voorzieningen Enschede (SPVE) en krijgt daar een tweejarig traject aangeboden. Verzuimbeleid Het gemiddeld verzuim in 2009 is 7,1%. Over het gehele jaar is een lichte stijging van 0,2% te zien ten opzichte van het jaar daarvoor. Deze stijging wordt veroorzaakt door de reorganisatie van de ID banen. Alifa is actief bezig als het gaat om het verzuimbeleid binnen de organisatie. Het verzuimbeleid begint steeds meer gestalte te krijgen, waarbij het kort verzuim een aandachtspunt is. In 2010 wordt ingezet op een verdere daling, door nadrukkelijk te sturen op de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker voor het verzuimgedrag en door actief te sturen op gezondheidsmanagement. Vrijwilligersbeleid Vrijwilligers zijn van groot belang. Zeker wanneer men kijkt naar de WMO. De directe taken van vrijwilligers wordt vergroot en de rol van de agoog verplaatst naar het bewaken van de processen. Het faciliteren en ondersteunen van vrijwilligers kan uiteindelijk het gebruik van professionele zorg- en dienstverleners zoveel mogelijk voorkomen. Het vrijwilligersbestand van Alifa is groot. Alifa bereikt en activeert een grote groep mensen, die bereid zijn hun tijd te investeren in maatschappelijke doelen. Eind 2009 is een start gemaakt met het opzetten van een nieuw vrijwilligersbeleid vanwege onvoldoende toerusting op de actuele situatie. In 2010 zal dit worden afgerond en ingevoerd. Zo zal er in 2010 een Vrijwilligersraad worden opgericht om de belangen en het zeggenschap van vrijwilligers een plek te geven. 24

26 Eén en al gezelligheid bij de ouderenactiviteit Boerengolf De nieuwe OR is actief aan de slag gegaan dit jaar Zomeractiviteiten van Alifa druk bezocht

27 Kengetallen Kwaliteitsproject HKZ In januari 2009 is een nieuwe start gemaakt met het HKZ-project.Er is een Plan van Aanpak opgesteld waarin de concrete acties, verantwoordelijkheden en deadlines benoemd zijn met als doel om medio 2010 te werken conform de HKZ-vereisten. Onderdeel daarvan is het structureel onderzoeken van de tevredenheid van onze klanten, medewerkers en stakeholders. De uitkomsten van deze tevredenheidsonderzoeken worden gebruikt om de dienstverlening van Alifa nog beter te maken. De onderzoeken maken deel uit van de verdere professionalisering van Alifa zoals het werken met het HKZ- kwaliteitssysteem. Ontwikkelingen in de Bedrijfsvoering Het Businessplan Scherp & Zinnig benoemt een aantal knelpunten in de bedrijfsvoering. Sommige daarvan stonden al eerder op de agenda van Alifa. Zo is de tijdsregistratie al aangepast, waarbij er een sluitende urenregistratie voor alle medewerkers gerealiseerd wordt. Op het administratieve vlak zijn ook ontwikkelingen geweest. Zo is de administratieve organisatie verbeterd, wat heeft geleid tot een aanzienlijke margeverbetering op de baromzet, een toename van de deelnemersbijdragen en de verhuuropbrengsten. Financieel resultaat Resultatenrekening over het jaar 2009 BATEN: Subsidie BGF gemeente Subsidies projecten gemeente Projecten bij derden Deelnemersbijdragen Omzet keuken en bar Overige opbrengsten TOTAAL BATEN LASTEN: Personeelskosten Loongerelateerde baten Netto Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten Kosten keuken en bar Kantoorkosten Organisatiekosten Afschrijvingskosten Overige baten en lasten TOTAAL LASTEN BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten Realisatie Realisatie RESULTAAT

28 In 2009 is er ook een plan van aanpak gemaakt om de ICT-infrastructuur van Alifa sterk te verbeteren en beter te laten aansluiten op de eisen en wensen van de organisatie. Eind 2009 is een start gemaakt met de implementatie van dit automatiseringsplan, dat medio 2010 zal zijn afgerond. Door de steunmaatregelen en de maatregelen in de bedrijfsvoering en in de uitvoering is de financiële positie van Alifa sterk verbeterd. Het eigen vermogen is van 1.6 mln. negatief omgebogen naar een positief eigen vermogen van 0.3 mln. VRIJWILLIGERS MAN 343 PERSONEEL Primair proces Ondersteunend Gedetacheerd TOTAAL TOTAAL FTE (2009) FTE (2008) ,62 142, ,25 60,12 5 4,06 7, ,93 210,25 VROUW 604 TOTAAL STAGIAIRES IN-/UITSTROOM PERSONEEL Instroom Uitstroom 20 (10,43 FTE) 26 (17,58 FTE) 51 (31,68 FTE) 39 (24,61 FTE) MAN VROUW VERZUIMPERCENTAGE 2009: 7,1% 2008: 6,7% TOTAAL

29 Deskundigheidsbevordering In 2009 volgden 18 medewerkers met ondersteuning van Alifa (in tijd/geld) een opleiding op MBO of HBO niveau. Verder hebben 5 medewerkers deelgenomen aan de Zomerschool voor opbouwwerk en jongerenwerk (MOgroep/Verdiwel). Door 47 peuterspeelzaalleidsters is een VVE-training Piramide gevolgd. Daarnaast hebben 40 medewerkers een BHV of EHBO herhalingstraining succesvol af kunnen ronden. In het kader van het Ontwikkelprogramma hebben 47 medewerkers in 2009 de training Oplossingsgericht samenwerken gevolgd. Daarnaast hebben 30 medewerkers in een ontwikkelteam of klankbordgroep deelgenomen. In totaal is door Alifa in 2009 voor een totaalbedrag van ,20 aan deskundigheidsbevordering besteed. Sponsor- en fondsenwerving particulieren, serviceclubs, fondsen en andere geïnteresseerde organisaties. In 2009 zijn in dit kader onder andere bijdragen ontvangen van het Oranjefonds voor Kidscar en van Stichting Kinderpostzegels voor de Mast. Governance code W&MD In 2008 is de governance code W&MD vastgesteld door de leden van de MOgroep. De code bevat de basiseisen voor good governance, dat wil zeggen: goed besturen van een W&MD-onderneming, goed toezicht houden op het besturen en een adequate verantwoording afleggen over het besturen en toezicht houden. In het najaar van 2009 is Alifa gestart met de toepassing van de governance code. Enerzijds via een traject van aanpassingen van de statuten en reglementen en anderzijds met een traject voor de raad van toezicht en directeur/bestuurder, waarin betekenis is gegeven aan de code voor het handelen en voor de verantwoordingscyclus. In januari 2010 is dit traject afgerond. Voor het welzijnswerk van Alifa is een groot budget beschikbaar, maar niet alles wat Alifa wil realiseren kan en mag uit dit budget betaald worden. Met name voor projecten en activiteiten, die buiten de contract financiering (BGF) van de gemeente Enschede vallen, is geld tekort. Daarom voert Alifa vanaf medio 2009 een sponsor- en fondswervingscampagne onder bedrijven, 28

30 Samenstelling Raad van Toezicht Cees Anker Voorzitter Riny Coenders Vice voorzitter Ben Eshuis Lid Geralien Holsbrink Lid René Mosman Lid Samenstelling Bestuur / Directie Beatrijs van Riessen Samenstelling OR Gerard Kirchjünger Dimie Blanken Bart Aalders Ans Krabbe Bram Quik Bertus Siemerink Linda Vinke Voorzitter Secretaris Lid Lid Lid Lid Lid Alifa Pathmossingel CM Enschede T F E I

31

Koersbericht 2 0 1 0 2 0 1 1

Koersbericht 2 0 1 0 2 0 1 1 Koersbericht 2010 2011 Noaberschap normale zaak Iemand de kracht geven er zelf iets aan te gaan doen. Activering en educatie. Van jong tot oud. Dat is waar Alifa voor staat. Het zijn niet enkel begrippen,

Nadere informatie

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Inhoudsopgave Welkomstwoord Missie en visie Organisatiestructuur Dienstverlening en aanbod Informatie voor vrijwilligers

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd.

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd. Visiedocument Welzijn 2017-2020 Stichting Welzijn Hattem: Dichtbij en in de buurt De missie en visie van Stichting Welzijn Hattem Stichting Welzijn Hattem (SWH) wil de zelfredzaamheid van de inwoners vergroten

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan.

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan. Prestatieafspraken Jongeren(opbouw)werk 2012 In de kaders staan de doelstellingen van de productgroepen zoals de gemeente Geldermalsen die kent in het kader van de WMO. Per kader zijn de relevante doelstellingen

Nadere informatie

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder)

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) 1. Beleidsterrein Beleidstaak: Sociaal Cultureel Werk Beheerstaak: Samenlevingsopbouwwerk, functienummer 630.00 Dit beleidsterrein omvat kinderwerk,

Nadere informatie

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. 4.2.12. Digitale opvoedondersteuning voor ouders van het jonge kind Ondersteuning in de vorm van een aantal online lessen voor ouders met kinderen tot 4 jaar, om ze voor te bereiden op de (toekomstige)

Nadere informatie

Welzijnswerk Sociaal cultureel werk: Jongerenwerk/kinderwerk Gemeente Organisatie Taken

Welzijnswerk Sociaal cultureel werk: Jongerenwerk/kinderwerk Gemeente Organisatie Taken Welzijnswerk Definitie: Welzijnswerk is een verzamelnaam voor diensten gericht op het bevorderen van welzijn van burgers. Welzijnswerk bestaat uit diverse maatschappelijke diensten en voorzieningen voor

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Retouradres; Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Samenleving

Gemeente Haarlem. Retouradres; Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Samenleving Gemeente Haarlem Jack Chr. van der Hoek Wethouder Welzijn, Volksgezondheid, Sport, Dienstverlening & Communicatie Retouradres; Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de commissie Samenleving

Nadere informatie

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen Versie: februari 2016 Meerjarig beleidsplan 2016 2018 Stichting Welzijn Diemen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1: Ontwikkelingen 4 1.1 Algemene maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op 4 het gebied

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten Jaarverslag 2016 Stichting De Boei Sociaal Werk Bunschoten Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. De missie en visie van De Boei... 3 2. Bestuurssamenstelling... 3 3. Personele zaken... 3 4. Kerntaken van De

Nadere informatie

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid'

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' 'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' Voor Mekaar is de titel van het Rotterdamse actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid (december 2014). Het volledige

Nadere informatie

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen Huis van Renkum Doelen waaraan wordt bijgedragen Het Huis van Renkum draagt in de meest brede zin bij aan het hoofddoel van de gemeente Renkum: het vergroten van de zelfredzaamheid, het sociaal functioneren

Nadere informatie

Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor in onze Kids on tour werkgroep:

Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor in onze Kids on tour werkgroep: Stichting Welzijn Baarn Stichting Welzijn Baarn is de brede welzijnsinstelling in de gemeente Baarn. Welzijn Baarn zet zich in voor activiteiten op het gebied van ontspanning, ontmoeting, informatie en

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Welzijnsorganisatie

Hoofdstuk 19. Welzijnsorganisatie Hoofdstuk 19. Welzijnsorganisatie Samenvatting Ongeveer de helft van de Leidenaren heeft wel eens gehoord van de Leidse Welzijnsorganisatie. In 2001 lag de bekendheid op 43%. De bekendheid is het grootst

Nadere informatie

Op weg naar een andere vorm van welzijnswerk

Op weg naar een andere vorm van welzijnswerk Op weg naar een andere vorm van welzijnswerk Van: Johan v.d. Sloot (welzijnsorganisatie STAERK) d.d. 20 september 2012 Geachte raadsleden, Bijgaand stuur ik u deze notitie over een nieuwe vorm van het

Nadere informatie

Exploitatie en beheer door bewoners van wijkaccommodaties. Quickscan onder Nederlandse gemeenten met meer dan 70.000 inwoners april 2013

Exploitatie en beheer door bewoners van wijkaccommodaties. Quickscan onder Nederlandse gemeenten met meer dan 70.000 inwoners april 2013 Exploitatie en beheer door bewoners van wijkaccommodaties Quickscan onder Nederlandse gemeenten met meer dan 70.000 inwoners april 2013 Samenvatting van de resultaten Opdrachtgever Contactgegevens Contactpersoon

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 ACTIVEREN - VINDEN - VERBINDEN. Volwassenenwerk. Kinderwerk. Buurtwerk. Informatie en advies. Ondersteuning en bemiddeling

Jaarverslag 2015 ACTIVEREN - VINDEN - VERBINDEN. Volwassenenwerk. Kinderwerk. Buurtwerk. Informatie en advies. Ondersteuning en bemiddeling Jaarverslag 2015 ACTIVEREN - VINDEN - VERBINDEN Volwassenenwerk Kinderwerk Buurtwerk Informatie en advies Ondersteuning en bemiddeling Jeugd- en jongerenwerk VOORWOORD 2015 was een spannend jaar van grote

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 14 september 2015

Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 14 september 2015 Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 14 september 2015 1 Welkom en introductie Preventieprogramma Jeugdhulp Wethouder Paans spreekt allereerst zijn steun uit aan professionals

Nadere informatie

PRAAT MET DE RAAD kort verslag

PRAAT MET DE RAAD kort verslag PRAAT MET DE RAAD kort verslag Datum: 19 mei 2015 Spreker: Corine Laurant, namens Stichting Kinderen en Ouders Onderwerp: Stichting Kinderen en Ouders als gesubsidieerde instelling voor peuterspeelzalen

Nadere informatie

Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september Terug naar eerste pagina

Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september Terug naar eerste pagina Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september 2009 Programma 1. Opening door wethouder Everink 2. Toelichting op gemeentelijk onderwijs- en jeugdbeleid Locale Educatieve Agenda (LEA) Centrum voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

Informatie voor vrijwilligers over. Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond

Informatie voor vrijwilligers over. Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Informatie voor vrijwilligers over Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Inhoudsopgave Welkomstwoord Missie en visie Organisatiestructuur Dienstverlening

Nadere informatie

Alle diensten hebben tot doel te stimuleren dat gebruikers meedoen aan de samenleving en het opruimen van eventuele participatieblokkades.

Alle diensten hebben tot doel te stimuleren dat gebruikers meedoen aan de samenleving en het opruimen van eventuele participatieblokkades. Welzijn is meedoen. Alle diensten hebben tot doel te stimuleren dat gebruikers meedoen aan de samenleving en het opruimen van eventuele participatieblokkades. Kwetsbare inwoners worden gedefinieerd als:

Nadere informatie

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Werkplan 2014 Werkplan 2014 Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Het werkveld maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ http://www.youtube.com/watch?v=6imhyppcmdo&list =PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ UITKOMST ENQUETE Najaar 2013: circa 140 vrijwilligersorganisaties aangeschreven Respons: 46% (65 vragenlijsten) Bij welke

Nadere informatie

Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief. Strategisch beleidsplan 2015-2018

Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief. Strategisch beleidsplan 2015-2018 Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief Strategisch beleidsplan 2015-2018 Inhoud I Inleiding... 3 Leeswijzer... 3 II Wie zijn wij... 4 Welzijn Nieuwe Stijl... 4 Gebiedsteams...

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Werkplan. Versie 30 september 2015

Werkplan. Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 mfc t Marheem Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

Jaarverslag Figulus Welzijn

Jaarverslag Figulus Welzijn Jaarverslag 2015 Figulus Welzijn Mei 2016 1 Ten geleide Voor u ligt het jaarverslag van Figulus-Welzijn over 2015. Het jaarverslag is een weergave van de werkzaamheden van Figulus-Welzijn. Voor de verantwoording

Nadere informatie

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis Over Partis Partis is de Brede Welzijnsinstelling in Sint-Michielsgestel. Partis

Nadere informatie

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Het Bruggenbouwers project wordt in de Zweedse stad Linköping aangeboden en is één van de succesvolle onderdelen van een groter project in die regio. Dit project is opgezet

Nadere informatie

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten

Nadere informatie

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING Samen maken wij meedoen voor jeugd mogelijk Kinderen en jongeren met een beperking moeten de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij.

Nadere informatie

4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra

4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra 4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra Beleidsmatige kenmerken Beschrijving geplande activiteiten: Ondersteuning en begeleiding op aanvraag 1. Organisaties algemeen Beleid,

Nadere informatie

Samen staan we sterker

Samen staan we sterker Samen staan we sterker Notitie voor Gemeente Berkelland over de harmonisatie en integratie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in Eibergen-Rekken-Beltrum 4 september 2008 SKER-DHG 1 Inleiding Medio

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Welzijn in Baarn Visie op welzijn

Welzijn in Baarn Visie op welzijn Welzijn in Baarn 2012-2015 Visie op welzijn Waarom een visie op welzijn? De uitgangspunten van de visie op welzijn moeten het kader bieden om de komende jaren prioriteiten te stellen bij de inzet van de

Nadere informatie

Spreekuur. Werklozenkrant

Spreekuur. Werklozenkrant Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave: Intro: pagina 3 Spreekuur: pagina 4 Werklozenkrant: pagina 4 Weekje Weg: pagina 5 Jeugdsportfonds: pagina 5 Organisatie: pagina 6 Financieel overzicht: pagina 7 Intro In

Nadere informatie

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN gemeente Den Haag September 2015 Conceptversie 2.0 1 Inleiding In november jl. is door de Haagse gemeenteraad Motie 86 Geïsoleerde Vrouwen aangenomen. Om uitvoering te geven

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Opvoeden en opgroeien doen we samen

Opvoeden en opgroeien doen we samen s a m e n met ouders Opvoeden en opgroeien doen we samen Dé brede taalschool Het Kompas Het Kompas vindt het belangrijk dat de kinderen zich welkom, veilig, gesteund en gewaardeerd voelen. Op iedere basisschool

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk

Jaarverslag 2014. Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk Jaarverslag 2014 Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk SPO Jaarverslag 2014 2 1. Voorwoord Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag van de Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk. Dit verslag geeft met name

Nadere informatie

Eenzaamheid onder ouderen

Eenzaamheid onder ouderen Eenzaamheid onder ouderen Een inventarisatie van de stand van zaken en van een mogelijke aanpak in Ede (versie 31 oktober 2011) Op 3 februari 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over eenzaamheid

Nadere informatie

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Alle ouders met kinderen tot 4 jaar die in ons werkgebied wonen. Pedagoog. 4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Dit aanbod is gericht op kinderen die naar de basisschool gaan en hun ouders.

Nadere informatie

Miks werkt met jongeren van 6 tot 23 jaar, met senioren, gezinnen, individuele inwoners maar ook met groepen inwoners.

Miks werkt met jongeren van 6 tot 23 jaar, met senioren, gezinnen, individuele inwoners maar ook met groepen inwoners. Presentatie Miks welzijn in de commissie WOS op 17 oktober 2013 Rapport Rekenkamer Het is iets meer dan een half jaar geleden dat het rapport van de Rekenkamercommissie over de doelmatigheid en doeltreffendheid

Nadere informatie

CJG Veenendaal. algemeen toegankelijk aanbod voor zorg voor jeugd

CJG Veenendaal. algemeen toegankelijk aanbod voor zorg voor jeugd CJG Veenendaal algemeen toegankelijk aanbod voor zorg voor jeugd Missie en ambitie Missie Voorkomen en oplossen van problemen op het terrein van opgroeien en opvoeden in Veenendaal. Ambitie Misschien wel

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Landstede Welzijn Bathmen

Jaarverslag 2014 Landstede Welzijn Bathmen Jaarverslag 2014 Landstede Welzijn Bathmen Landstede Welzijn Raalte Passage 13 8102 EW Raalte 088-8508275 Voorwoord Voor u ligt ons jaarverslag van 2014. 2014 stond wederom in het teken van verandering.

Nadere informatie

STICHTING TRIAS BREDE WELZIJNSINSTELLING

STICHTING TRIAS BREDE WELZIJNSINSTELLING STICHTING TRIAS BREDE WELZIJNSINSTELLING STICHTING TRIAS BREDE WELZIJNSINSTELLING RESULTAAT VAN FUSIE 31 DECEMBER 1999 VERENIGING ONS DORPSHUIS STICHTING SOCIAAL-KULTUREEL WERK VRIES STICHTING GECOÖRDINEERD

Nadere informatie

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente

Nadere informatie

2010D02442. Lijst van vragen totaal

2010D02442. Lijst van vragen totaal 2010D02442 Lijst van vragen totaal 1 In hoeverre heeft de staatssecretaris jongerenorganisaties betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van haar beleid? 2 Welke verband ligt er tussen de brief over

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014 Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Eemsmond Maarweg 6 9981 KZ Uithuizen 0595-432603 www.peuterspeelzaleneemsmond.

Jaarverslag 2013-2014 Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Eemsmond Maarweg 6 9981 KZ Uithuizen 0595-432603 www.peuterspeelzaleneemsmond. Spelend leren Vertel het me en ik zal het vergeten. Laat het me zien en ik zal het onthouden. Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken Confucius 1 Jaarverslag 2013-2014 Stichting Peuterspeelzalen

Nadere informatie

Integratievraagstuk is een actueel onderwerp

Integratievraagstuk is een actueel onderwerp POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Korte Hengelosestraat 1 Aan de Gemeenteraad TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 21 december 2015 I. Stegeman UW BRIEF VAN UW KENMERK DOORKIESNUMMER

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Sportief. Hoogeveen. Sport JIJ ook? Wij zeggen: Het beste sportinitiatief van Nederland 2014-2015!

Sportief. Hoogeveen. Sport JIJ ook? Wij zeggen: Het beste sportinitiatief van Nederland 2014-2015! Sportief Hoogeveen Sport JIJ ook? Wij zeggen: Het beste sportinitiatief van Nederland 2014-2015! 1 De Hoogeveense sportfunctionarissen hebben in 2013 het project Sport JIJ ook? opgezet. Sport JIJ ook?

Nadere informatie

Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO

Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO Datum indiening 1 : Naam indiener: 2 oktober 2016 Adrie van Erp Onderwerp: Aanpak Eenzaamheid Vraag: Geacht college, Cijfers op basis van

Nadere informatie

De subsidie regeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie: hoe werkt dat eigenlijk?

De subsidie regeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie: hoe werkt dat eigenlijk? De subsidie regeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie: hoe werkt dat eigenlijk? Handreiking subsidie Leefbaarheid en bewonersparticipatie Dit is een uitgave van de gemeente Den Haag Dienst Publiekszaken

Nadere informatie

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. Een online cursus waarin per les informatie wordt gegeven over een specifiek onderwerp. Bijvoorbeeld over: borst- en flesvoeding; ouderschap; verzorging van je kind; balans tussen kind en relatie. De lessen

Nadere informatie

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente.

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 1. Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 2. De overheid moet niet achter de voordeur van mensen willen treden. Dat is privégebied en de eigen

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

STICHTING IJSTERK PEUTERSPEELZALEN JAARREKENING 2014

STICHTING IJSTERK PEUTERSPEELZALEN JAARREKENING 2014 STICHTING IJSTERK PEUTERSPEELZALEN JAARREKENING 2014 Pagina 1 Inhoudsopgave pag. 1 Jaarverslag 2014 3 2 Balans per 31 december 2014 5 3 Staat van Baten en Lasten over 2014 6 Pagina 2 Jaarverslag 2014 Stichting

Nadere informatie

MEE DOEN /26012012 Pagina 1

MEE DOEN /26012012 Pagina 1 MEE DOEN Buytenwegh Inleiding De gemeente Zoetermeer streeft er naar om op het niveau van de wijken, in samenspraak met maatschappelijke organisaties en inwoners, een op maat gesneden aanpak voor de betreffende

Nadere informatie

Beleidsnota Maatschappelijk nuttig werk gemeente Leeuwarden 2014

Beleidsnota Maatschappelijk nuttig werk gemeente Leeuwarden 2014 Beleidsnota Maatschappelijk nuttig werk gemeente Leeuwarden 2014 Sector Werk en Inkomen Sector Zorg Hulpverlening en Sport 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding 2. 0ntwikkelingen 3. Visie en doelstellingen 4.

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Vrijwillige inzet is de basis

Vrijwillige inzet is de basis Vrijwillige inzet is de basis Soms hebben mensen een duwtje in de rug nodig om actief te worden als vrijwilliger. U kunt samen met vrijwilligers en organisaties een belangrijke rol spelen bij het stimuleren

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Evaluatie aanpak probleemjongeren Pekela

Evaluatie aanpak probleemjongeren Pekela Evaluatie aanpak probleemjongeren Pekela Presentatie Raadsvergadering Pekela 29 november 2011 Erna Muntendam Doelstelling evaluatie In kaart brengen welke activiteiten de diverse instellingen verrichten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 ACTIVEREN - VINDEN - VERBINDEN. Volwassenenwerk. Kinderwerk. Buurtwerk. Informatie en advies. Ondersteuning en bemiddeling

Jaarverslag 2013 ACTIVEREN - VINDEN - VERBINDEN. Volwassenenwerk. Kinderwerk. Buurtwerk. Informatie en advies. Ondersteuning en bemiddeling Jaarverslag 2013 1 juni t/m 31 dec ACTIVEREN - VINDEN - VERBINDEN Volwassenenwerk Kinderwerk Buurtwerk Informatie en advies Ondersteuning en bemiddeling Jeugd- en jongerenwerk OPRICHTING EN BESTUUR In

Nadere informatie

Wijkplan Veens. Riad Agarroud. Willemieke Koudijs. Simone de Vreede. Monique ter Beeke (MEE)

Wijkplan Veens. Riad Agarroud. Willemieke Koudijs. Simone de Vreede. Monique ter Beeke (MEE) Wijkplan Veens Riad Agarroud Willemieke Koudijs Simone de Vreede Monique ter Beeke (MEE) Januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding Wijk West 3 Wijkster 3 Team West 3 Bewonersparticipatie 4 Wijkplatforms 4 Buurtpreventie

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Geluk is

Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Geluk is Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Welzijnsdiensten in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel Welzijn MensenWerk ondersteunt groepen bewoners en organiseert activiteiten

Nadere informatie

Centrum Jeugd & Gezin Maasland

Centrum Jeugd & Gezin Maasland 1 Centrum Jeugd & Gezin Maasland Presentatie BJZ Centrum Jeugd & Gezin Maasland "Meer dan een gebouw alleen" 5 juni 2012 2 Het Centrum Jeugd & Gezin Maasland voor Kinderen en jongeren (0-23 jaar) Ouders

Nadere informatie

Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting

Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting LEA en partners LEA staat symbool voor de Bredase jeugd van 0 tot 23 jaar die alle kansen krijgt om een goede schoolloopbaan te doorlopen: een kind van 0 tot

Nadere informatie

Rotterdam, 17 april 2012.

Rotterdam, 17 april 2012. Rotterdam, 17 april 2012. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden R. Buijt (Leefbaar Rotterdam) en J.L. Ton (Leefbaar Rotterdam) over vervolgvragen verklaring omtrent gedrag

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Beleidsnotitie Maatschappelijke stages in Hengelo

Beleidsnotitie Maatschappelijke stages in Hengelo Beleidsnotitie Maatschappelijke stages in Hengelo Hengelo, maart 2009 282843 conceptnotitie Maatschappelijke Stages.doc Pagina 1 van 6 03-06-2009 1. Inleiding Dit document vormt de beleidsvisie van de

Nadere informatie

Kinderen/jeugdigen hebben hun plek in de openbare ruimte/de samenleving. Een sterk jeugd- en jongerenwerk gebaseerd op Welzijn Nieuwe Stijl

Kinderen/jeugdigen hebben hun plek in de openbare ruimte/de samenleving. Een sterk jeugd- en jongerenwerk gebaseerd op Welzijn Nieuwe Stijl Vrije Tijd 2012- Optimale ontmoetings- en De jeugd faciliteren om elkaar te ontwikkelingsmogelijkheden voor ontmoeten in de eigen omgeving kinderen en jeugdigen zodat zij hun sociale netwerken opbouwen

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Jong in de Buurt Gemeente Boxmeer I-WL/2011/2377

Samenwerkingsverband Jong in de Buurt Gemeente Boxmeer I-WL/2011/2377 Samenwerkingsverband Jong in de Buurt Gemeente Boxmeer I-WL/2011/2377 Jaarverslag 2010 1 Inleiding Jong in de Buurt is een samenwerkingsverband van het jongerenwerk van Radius, de politie en de gemeente.

Nadere informatie

Stichting Al Mohcinine Feijenoord. Beleidsplan 2012-2014

Stichting Al Mohcinine Feijenoord. Beleidsplan 2012-2014 Stichting Al Mohcinine Feijenoord Beleidsplan 2012-2014 1. Het beleidsplan Vrijwilligers van Stichting Al Mohcinine hebben veel geïnvesteerd in het buurt ouders project. Een project die gedragen wordt

Nadere informatie

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^ Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: Activiteit; Stellers: Conny van Aarle Akkoord: Gemeente Boxtel, afd. Maatschappelijke Ontwikkeling H. Schuurman;

Nadere informatie

Visiedocument en Activiteitenplan 2013

Visiedocument en Activiteitenplan 2013 Visiedocument en Activiteitenplan 2013 1. Inleiding In Leusden is in september 2006 gestart met het project Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De Gemeente Leusden, het bedrijfsleven en de maatschappelijke

Nadere informatie

Aanleiding. vragenlijst Erflanden Pagina 2

Aanleiding. vragenlijst Erflanden Pagina 2 Digitale enquête Aanleiding De Smederijen is een samenwerkingsverband van de gemeente Hoogeveen, verenigingen van Plaatselijk Belang, drie woningstichtingen (Actium, Woonconcept, Domesta), SWW Hoogeveen

Nadere informatie

Stichting Aarde-Werk

Stichting Aarde-Werk Stichting Aarde-Werk Beleidsplan 2016-2018 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Strategie... 4 2.1 Doel en visie... 4 2.2 Winstoogmerk... 4 3 Beleid... 5 3.1 Duurzame vrouwen in prachtige wijken... 5 3.2 Energiebespaarboxen

Nadere informatie

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur Inleiding TRILL is een methodiek die de verantwoordelijkheden en de te leveren prestaties van betrokken partijen in kaart brengt. Zo moet de ambtenaar de beleidsdoelstellingen die door het gemeentebestuur

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 27 september Y.M.F. Noordman - te Pas

DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 27 september Y.M.F. Noordman - te Pas POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Hengelosestraat 51 Aan de Gemeenteraad TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 27 september 2017 1700098005 Y.M.F. Noordman - te Pas UW BRIEF

Nadere informatie

Vertrouwen in Enschede

Vertrouwen in Enschede Vertrouwen in Enschede Datum: Partnergesprek Wijk- en dorpsraden / Gemeente Enschede Maandag Kernboodschap: vertrouwen in Enschede Het motto van ons coalitieakkoord is Vertrouwen in Enschede, in een krachtige

Nadere informatie

Thema Huisbezoek helpt

Thema Huisbezoek helpt Thema Huisbezoek helpt Project Eenzaamheid Barneveld 5 April 2011 Adrie ten Brinke (voorzitter Seniorenraad Barneveld) Els van Beurden (Wmo-adviseur gemeente Barneveld) 1 Inhoud presentatie Aanleiding

Nadere informatie

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk September 2015 Nieuwsbrief De eerste interne nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Vught. Deze brief verschijnt periodiek. Samenwerkende organisaties Samen Sterk in de Wijk

Nadere informatie

Jaarverslag Figulus Welzijn

Jaarverslag Figulus Welzijn Jaarverslag 2016 Figulus Welzijn Mei 2017 1 Ten geleide Voor u ligt het jaarverslag van Figulus-Welzijn over 2016. Het jaarverslag is een weergave van de werkzaamheden van Figulus-Welzijn. Voor de verantwoording

Nadere informatie

Eigen kracht van ouders en kinderen. Behoefte aan/vraag naar deze activiteit.

Eigen kracht van ouders en kinderen. Behoefte aan/vraag naar deze activiteit. Hoe verder na 25 mei Op 25 mei 2011 werden door de deelnemers aan de LEA conferentie in twee fasen acties benoemd. In eerste instantie actie-ideeën per wijk, deze wijkacties staan al op de site. Daarna

Nadere informatie

Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt

Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt 1.1. Doelstelling Het maatschappelijk doel is het stimuleren van actief burgerschap en maatschappelijke betrokkenheid. Het middel hiervoor is het vergroten en verbeteren

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie