Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^"

Transcriptie

1 Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: Activiteit; Stellers: Conny van Aarle Akkoord: Gemeente Boxtel, afd. Maatschappelijke Ontwikkeling H. Schuurman; E. Keeris Akkoord: Directie Kindercentrum Kindertuin PeuterspjeJggjgffBv 1 G.Schönfeld H. SchujjŗmşíP-^''^ Algemene Kenmerken: In pedagogisch opzicht stellen we ons de opdracht een omgeving te creëren die gunstige omstandigheden biedt voor de (sociaal-emotionele-) ontwikkeling van kinderen, zodat kinderen steeds weer nieuwe ervaringen kunnen opdoen en het kind kansen biedt zijn eigenheid te ontwikkelen. De uitvoering van het peuterspeelzaalwerk of WE voldoet aan de opgenomen voorwaarden van;» de in de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen neergelegde kwaliteitseisen;» de eis van algemene toegankelijke voorziening in de wijk;» de uitvoeringsregeling peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie» de afspraken opgenomen in een prestatieovereenkomst;» het geregistreerd staan in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen;» het geregistreerd staan, als peuteropvang- locatie in het lokaal register peuteropvang gemeente Boxtel; «de in het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie opgenomen voorwaarden;» het "Convenant uitvoering Boxtels model, impuls kwaliteit WE-beleid" waarin is vastgelegd dat wordt samengewerkt met schoolbesturen, kinderopvangorganisaties, Brede Scholen, Bibliotheek, Centrum voor Jeugd en Gezin en gemeente rondom de educatieve lijn en zorglijn binnen de voor- en vroegschoolse educatie; Omschrijving A. Onderwerp Peuterspeelzaalwerk B. Contractperiode 2016 C. Contractbedrag voorschot Regulier ë ,00 en WE- doelgroepkinderen OAB ,00 (bij vaststelling worden bedragen definitief bepaald) D. Missie Het peuterspeelzaalwerk en peuteropvang levert een bijdrage aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving. Het peuterspeelzaalwerk levert een bijdrage aan het verminderen dan wel het wegwerken van (potentiële) ontwikkelingsachterstanden bij jonge kinderen. De peuterspeelzaal en peuteropvang is een van de vindplaatsen voor de kinderen die extra zorg nodig hebben. De gemeente Boxtel wil dat ieder kind alle kansen krijgt op een goede ontwikkeling en goede start voor het basisonderwijs. E. Visie Hoe vroeger geïnvesteerd wordt in de ontwikkeling van het kind hoe meer kansen de kinderen ervaren wanneer zij wat ouder zijn. Het is 1

2 bewezen dat achterstand moeizamer wordt ingelopen als kinderen al de basisschoolleeftijd kennen. Het is essentieel dat van ieder kind ontwikkelingen zijn vastgelegd in doorgaande ontwikkelingslijn en bekend zijn bij de opeenvolgende zorgpartners. Daarnaast is het van belang dat ieder kind, voor zover mogelijk, qua ontwikkeling aansluit op startniveau groep 1 van de basisschool. Kinderen waarvan tijdens de voorschoolse periode is vastgesteld dat deze extra zorg nodig hebben moeten voor de beste kansen van het kind, direct na vaststelling worden aangemeld bij het CJG. Waarna deze indien nodig kan worden doorverwezen naar ondersteunende zorginstanties. Op deze wijze ontvangen alle kinderen met de voorschoolse leeftijd de beste kansen voor een succesvolle ontwikkeling in de Basisschool. F. Doel De subsidie wordt aangevraagd voor de volgende doelen: 1. Peuterspeelzaalwerk a. Het door middel van spelen en ontmoeten ontwikkelen van sociale, cognitieve en motorische vaardigheden en taalgebruik; b. Het signaleren van sociale, cognitieve en motorische ontwikkelingen bij kinderen tussen 2 en 4 jaar; 2. WE: doelgroep peuters extra ondersteunen bij de voorbereiding op het basisonderwijs a. Het peuterspeelzaalwerk en peuteropvang wordt uitgevoerd op ambitieniveau 2+. Dat wil zeggen dat het kind kan ontmoeten, spelen en ontwikkelen. b. Daarnaast is er voldoende deskundigheid om te signaleren en eventueel door te verwijzen als het kind meer of iets anders nodig heeft dan het aanbod in de peuterspeelzaal. Daarbij is er aandacht en ondersteuning voor de WE doelgroep (Voor- en Vroegschoolse Educatie) waarbij sprake is van (dreigende) achterstand. G Doelstelling De doelstelling in 2016 is om ontwikkelingsgerichte activiteiten aan te bieden aan tenminste 16 peuterspeelzaal kinderen en aan 35,5 doelgroepkinderen aanvullende Voorschoolse Educatie aan te bieden volgens het Boxtelse Model. De vaststelling van het aantal ingeschreven kinderen vindt plaats volgens de uitvoeringsregeling peuterspeelzaalwerk en WE (Art 10.6) leder kind wordt door de pedagogisch medewerksters bij uitstroom naar de basisschool geobserveerd en de vaststellingen worden vastgelegd in het overdrachtsinstrument die naar de school wordt overgedragen (koude overdracht). Wanneer nodig en bij doelgroepkinderen vindt er een warme overdracht plaats. Doelgroepkinderen worden daarnaast extra besproken met het CJG. Het peuterspeelzaalwerk wordt uitgevoerd op de locatie:» Brede School Lennisheuvel De Voor- en Vroegschoolse Educatie (WE) wordt uitgevoerd op de peuteropvanglocaties;» Brede school Wilgenbroek» Brede school Vorsenpoel» Brede school Centrum» Brede school Selissenwal Het peuterspeelzaalwerk/we is toegankelijk voor alle Boxtelse kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. De kinderen ontvangen per jaar 40 weken opvang van 5 uur per week verdeeld over twee dagdelen van 2,5 uur. WE kinderen ontvangen daarnaast nog eens 40 weken a 5 uur extra aan ontwikkelingsgericht aanbod conform het Boxtelse Model. H. Omschrijving te verrichten werkzaamheden De peuterspeelzaal en peuteropvang krijgen hier nadrukkelijk een rol toebedeeld in de voor- en vroegschoolse educatie (WE) of de voorschool door niet alleen ontwikkelingsachterstanden te signaleren, maar ook daadwerkelijk begeleiding te bieden om deze achterstanden te bestrijden. Bij ontwikkelingsondersteuning moet gedacht worden aan het ondersteunen en stimuleren van de sociaal-emotionele en de taal- en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Door de invoering van WE heeft de samenwerking van het peuterspeelzaalwerk met het basisonderwijs 2

3 meer gestalte gekregen, omdat specifieke WE-programma's zowel voorschools als vroegschools (in groep 1 en 2 van de basisschool) worden uitgevoerd. Het uitvoerend werk wordt op dit ambitieniveau uitgevoerd door twee beroepskrachten. Daarbij mag verwacht worden dat er 'ondersteund' wordt, dat ouders adequate antwoorden krijgen op opvoedingsvragen en dat peuters met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand extra en individuele aandacht krijgen. Dit derde ambitieniveau stelt weer hogere eisen aan de professionele begeleiding en scholing van de peuters zelf maar ook aan de organisatiegraad van het peuterspeelzaalwerk en de peuteropvang. Overigens hoeft het niet zo te zijn dat alleen in WE-groepen achterstandskinderen zitten. Achterstandskinderen kunnen ook binnen de 'reguliere' peutergroepen extra aandacht krijgen door bijvoorbeeld te werken met kleinere groepen of door extra activiteiten. In samenspraak en nauw overleg met het CJG wordt er een interne zorgstructuur voor de zorgpeuters vastgesteld waarbij, indien dit nodig wordt geacht, al in een vroeg stadium overleg met betrokkenen vanuit het CJG plaatsvindt, zodat een naadloze overgang naar eventuele extra zorg gerealiseerd kan worden. Ten behoeve van de doorgaande ontwikkelingslijn vindt er voor iedere peuter tenminste een koude overdracht plaats naar het basisonderwijs, middels een overdrachtsformulier. Indien het een zorgpeuter betreft, vindt bovendien ook een warme overdracht plaats met het onderwijs. 1. Kindgerichtheid, het begeleiden van het kind naar een zelfstandig en evenwichtig individu. We bieden gelegenheid tot spelen en leeftijdgenoten ontmoeten. 2. Oudergerichtheid, kinderopvang en peuterspeelzaalwerkpeuteropvang is een dienstverlening voor ouders. 3. Samenlevingsgerichtheid, we streven naar een exploitatie van gemêleerde kinderdagverblijven, peuterspeelzalen- peuteropvang en bso's die recht doet aan de bevolkingssamenstelling.. 4. Personeelsgerichtheid, we hechten er veel waarde aan onze medewerkers de gelegenheid te geven zich te ontplooien via het opdoen van verschillende ervaringen en het aanbieden van studiemogelijkheden 1 Beleidskaders Algemene Subsidie Verordening, uitvoeringsregeling peuterspeelzaalwerk en WE en prestatieovereenkomst 2016 J. Voorwaarden tot subsidie 1 Om voor de algemene subsidie in aanmerking te komen dient de peuterspeelzaal te voldoen aan: a) de in de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen neergelegde kwaliteitseisen; b) de eis van algemene toegankelijke voorziening in de wijk; c) de afspraken opgenomen in een prestatieovereenkomst; d) het geregistreerd staan, als peuterspeelzaal, in het Landelijk Register e) Kinderopvang en Peuterspeelzalen; f) het tijdig, binnen 3 weken na ontvangst, inleveren van de akkoord verklaring van de door de gemeente per kwartaal aangeboden lumpsumoverzichten. Bij de akkoord verklaring kan de peuterspeelzaal organisatie verschillen aangeven. De gemeente zal deze verschillen dan beoordelen en in het volgende kwartaal (zo nodig) aanpassen. 2 Om voor subsidie voorschoolse educatie in aanmerking te komen dient de peuterspeelzaal of de kinderopvang te voldoen aan: a) de in het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie opgenomen voorwaarden; b) het geregistreerd staan in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen; c) het geregistreerd staan, als peuteropvang- locatie in het lokaal register peuteropvang gemeente Boxtel; d) het "Convenant uitvoering Boxtels model, impuls kwaliteit WE- 3

4 beleid" waarin is vastgelegd dat wordt samengewerkt met schoolbesturen, e) kinderopvangorganisaties, Stichting Brede Scholen, Stichting Openbare f) Bibliotheek Boxtel en gemeente rondom de educatieve lijn en zorglijn binnen de voor- en vroegschoolse educatie; g) het bijhouden van een registratiesysteem, waarin is opgenomen: de namen van de doelgroep peuters per peuterspeelzaal; de datum waarop de doelgroep peuters met het WEprogramma zijn gestart en de leeftijd die zij op die datum hadden. K. Communicatie Tenminste 2 keer per jaar ambtelijk overleg. Tenminste 1 keer per jaar overleg met wethouder, Twee keer per jaar deelname aan het bestuurlijk overleg Jeugd en Onderwijs, per kwartaal overleg en vaststelling registratie, afstemmingsoverleg indien nodig. J. Overigen 2016 is een overgangsjaar waarin peuterspeelzalen worden omgevormd in peuteropvang; de overgangsperiode geld tot In 2016 is er zodoende sprake van peuterspeelzaalwerk, peuteropvang en WEdoelgroep. Prestatie- afspraken 2016 Functie in beleid Activiteit/product Resultaatmeting en norm Voorgenomen Peuterspeelzaalwerk verzorgen op Ambitieniveau 2+ Ontmoeten, spelen, leren en signaleren. Realisatie 2016 Zie registratie en vaststelling van aantal kinderen. Prestaties 2016 gebaseerd op voorliggend jaar en afhankelijk van ontwikkelingen met betrekking tot het peuterspeelzaalwerk. Aanbod WE doelgroep Ouderbetrokkenheid/ participatie Extra aanbod op verschillende ontwikkelingsgebieden Bereiken en het betrekken van ouders bij ontwikkeling kinderen Realisatie 2016 zie registratie en vaststelling van aantal kinderen. Wijk- activiteitenplan WEuitvoering Boxtels Model. Jaarlijkse evaluatie en monitoring, dag van succes. idem idem Overige prestatie- afspraken 2016 Prestaties 2016 Activiteit/product Resultaatmeting Partners Verantwoording binnen de Brede School Voor- en Vroegschoolse Educatie Bijdrage aan activiteitenkalender Deelnemen aan en bijdragen aan inhoudelijk overleg Aansluiting bij educatieve en pedagogische visie onderwijs Deelname WE overleg Boxtel, vindt 5x per jaar plaats. Deelnemers zijn professioneel betrokken bij de ontwikkeling van kinderen in Boxtel en hebben overstijgende/coördinere nde taken. In dit overleg wordt de uitvoering van het WE beleid besproken op doelstellingen en wordt de uitvoering van het plan van aanpak Jaarlijkse evaluatie en monitoring. Presentatie Dag van succes WE- Uitvoering Boxtels Model St. Brede School Boxtel (basis)onderwijs CJG plus de partners binnen het CJG Gemeente, Basisscholen, Kinderopvang, Peuterspeelzaalwerk, Consultatiebureau en Centrum voor Jeugd en Gezin. (Brede School/ Bibliotheek) 4

5 Samenwerking en doorgaande leerlijn ontwikkelingen Jeugd en Onderwijs bewaakt. Warme en koude overdracht Deelname aan Bestuurlijk Overleg Jeugd en Onderwijs vindt 2x per jaar plaats waarin de volgende thema's worden besproken en geadviseerd 1. Voor- en vroegschoolse educatie: 2. Het voorkomen van segregatie, 3. Het bevorderen van integratie; 4. Het bestrijden van onderwijsachterstanden; 5. de afstemming over inschrijving- en toelatingsprocedures, een evenwichtige verdeling van leerlingen met een onderwijsachterstand over de scholen. 6. Passend Onderwijs Resultaten onderwijsinspectie WE Evaluatie 2016 Onderwijs Gemeente Schoolbesturen, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk brede scholen, Contour de Twern, GGD en gemeente. 5

Prestatie- overeenkomst subsidie Voorschoolse Educatie in de peuteropvang 2018:

Prestatie- overeenkomst subsidie Voorschoolse Educatie in de peuteropvang 2018: Prestatie- overeenkomst subsidie Voorschoolse Educatie in de peuteropvang 2018: VVE= Voor- en Vroegschoolse Educatie Activiteit: Stellers: Conny van Aarle Akkoord: Gemeente Boxtel, afd. Maatschappelijke

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING VOORSCHOOLSE EDUCATIE IN DE PEUTEROPVANG Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boxtel:

UITVOERINGSREGELING VOORSCHOOLSE EDUCATIE IN DE PEUTEROPVANG Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boxtel: UITVOERINGSREGELING VOORSCHOOLSE EDUCATIE IN DE PEUTEROPVANG Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boxtel: overwegende dat: - het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het gemeentelijke

Nadere informatie

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model Convenant uitvoering Boxtels model Impuls kwaliteit VVE beleid Boxtel 6 juli 2011 Aanleiding en doelstelling bestuurlijk convenant Met ingang van de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie krijgt

Nadere informatie

gelet op artikel 4 lid 2 en artikel 6 lid 2 van de Algemene subsidieverordening (ASV) Boxtel 2010 besluiten

gelet op artikel 4 lid 2 en artikel 6 lid 2 van de Algemene subsidieverordening (ASV) Boxtel 2010 besluiten Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boxtel: overwegende dat: - het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het gemeentelijke beleid op het terrein van peuterspeelzaalwerk en voorschoolse

Nadere informatie

Convenant uitvoering Boxtels model. Kwaliteit VVE beleid Boxtel Maart 2017

Convenant uitvoering Boxtels model. Kwaliteit VVE beleid Boxtel Maart 2017 Convenant uitvoering Boxtels model Kwaliteit VVE beleid Boxtel Maart 2017 Inleiding De Voor- en Vroegschoolse Educatie en de daarmee te behalen opbrengsten in de ontwikkeling van kinderen staan landelijk

Nadere informatie

Culemborgs VVE beleid 2011-2014

Culemborgs VVE beleid 2011-2014 Culemborgs VVE beleid 2011-2014 Wat is VVE? VVE staat voor voor- en vroegschoolse educatie. VVE is een programmatisch aanbod dat er op gericht is om taal- en ontwikkelingsachterstanden bij kinderen te

Nadere informatie

Concept-Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Someren

Concept-Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Someren Concept-Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Someren De ondergetekenden: 1. Gemeente Someren, voor deze overeenkomst vertegenwoordigd door dhr. T. Maas, 2. Stichting PlatOO, voor deze overeenkomst

Nadere informatie

Regeling Peuteropvang en Voorschoolse Educatie gemeente Waalwijk 2019

Regeling Peuteropvang en Voorschoolse Educatie gemeente Waalwijk 2019 Regeling Peuteropvang en Voorschoolse Educatie gemeente Waalwijk 2019 Het college van de gemeente Waalwijk; gelet op de Wet kinderopvang, de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en de Algemene

Nadere informatie

VVE Beleid De Wereldkinderen

VVE Beleid De Wereldkinderen VVE Beleid De Wereldkinderen Versie 2.0 Juni 2019 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Voorwoord...3 1. Algemene informatie...3 2. Voor en vroegschoolse educatie (VVE)...4 Wettelijk kader... 4

Nadere informatie

Beleidskader Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Deurne

Beleidskader Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Deurne Beleidskader Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Deurne 2012-2014 1 Vastgesteld door de gemeenteraad van Deurne op 2 1.Inleiding Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie De Wet OKE (Ontwikkelingskansen

Nadere informatie

Naar integraal peuterspeelzaalwerk

Naar integraal peuterspeelzaalwerk Naar integraal peuterspeelzaalwerk Een nieuwe koers voor het peuterspeelzaalwerk in Schiedam Plaats over deze achtergrondfoto uw eigen [kleuren]foto op de voorgrond......gebruik vervolgens onderstaande

Nadere informatie

Visie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gemeente Goirle 2011-2014

Visie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gemeente Goirle 2011-2014 Visie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gemeente Goirle 2011-2014 1. Inleiding Kinderen ontplooien zich later beter in onderwijs en maatschappij als hun start goed is. Als een kind in de voor- of vroegschoolse

Nadere informatie

Subsidieregeling Jeugd

Subsidieregeling Jeugd Subsidieregeling Jeugd Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rhenen; overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen op het beleidsterrein:

Nadere informatie

Inzicht in voorzieningen in Nederland

Inzicht in voorzieningen in Nederland Inzicht in voorzieningen in Nederland Hulst 27 februari 2014 Algemene leeftijdslijn en te duiden onderdelen a. 171 203 213 207 249 238 242 275 260 314 307 291 307 volledige naam van de voorziening voor

Nadere informatie

Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE

Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE Dalfsen, augustus 2012 1 Inleiding Dit document is een uitwerking van de Notitie Beleid en uitvoering

Nadere informatie

PRAAT MET DE RAAD kort verslag

PRAAT MET DE RAAD kort verslag PRAAT MET DE RAAD kort verslag Datum: 19 mei 2015 Spreker: Corine Laurant, namens Stichting Kinderen en Ouders Onderwerp: Stichting Kinderen en Ouders als gesubsidieerde instelling voor peuterspeelzalen

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zutphen Nr. 223687 21 december 2017 Regeling van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen houdende bepalingen over het subsidiëren

Nadere informatie

De beste start voor uw kind. Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

De beste start voor uw kind. Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) De beste start voor uw kind Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Wat is peuteropvang De peuteropvang is een veilige omgeving waar kinderen tussen de twee en vier jaar de ruimte hebben

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen in Purmerend 2011

Voorschoolse voorzieningen in Purmerend 2011 Voorschoolse voorzieningen in Purmerend 2011 Gemeente Purmerend Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Juli 2011 INHOUDSOPGAVE Samenvatting.....2 1 Inleiding. 2 2. Begrippenkader...2 3. Aanleiding........3

Nadere informatie

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Jeugd 2016 (indieningstermijn bij voorkeur tussen 1 maart en 1 juni 2015)

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Jeugd 2016 (indieningstermijn bij voorkeur tussen 1 maart en 1 juni 2015) Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Jeugd 2016 (indieningstermijn bij voorkeur tussen 1 maart en 1 juni 2015) Wanneer kom ik voor subsidie in aanmerking? Dat hangt af van de activiteit die u

Nadere informatie

Gemeente Baarn - subsidieregeling Peuteropvang en Voorschoolse educatie gemeente Baarn (gewijzigd)

Gemeente Baarn - subsidieregeling Peuteropvang en Voorschoolse educatie gemeente Baarn (gewijzigd) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Baarn Nr. 54737 15 maart 2018 Gemeente Baarn - subsidieregeling Peuteropvang en Voorschoolse educatie gemeente Baarn (gewijzigd) Collegebesluit Zaaknummer

Nadere informatie

Gemeente Rhenen - Subsidieregelingen 2017: Reguliere peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie

Gemeente Rhenen - Subsidieregelingen 2017: Reguliere peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rhenen. Nr. 1350 3 oktober 016 Gemeente Rhenen - Subsidieregelingen 017: Reguliere peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie Het college van Burgemeester

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders Raadsvoorstel voor behandeling in oordeelvormende/besluitvormende vergadering Datum vergadering 23 juni 2016 Zaaknummer : Onderwerp Beleidskader peuteropvang 49262 Agendapunt

Nadere informatie

Samen staan we sterker

Samen staan we sterker Samen staan we sterker Notitie voor Gemeente Berkelland over de harmonisatie en integratie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in Eibergen-Rekken-Beltrum 4 september 2008 SKER-DHG 1 Inleiding Medio

Nadere informatie

BELEIDSREGEL. Subsidieregeling voorschoolse educatie opvang gemeente Aalten 2018

BELEIDSREGEL. Subsidieregeling voorschoolse educatie opvang gemeente Aalten 2018 Subsidieregeling voorschoolse educatie opvang gemeente Aalten 2018 Auteur M. Lettink Functie Beleidsmedewerker Welzijn en Onderwijs Datum 17 oktober 2017 BELEIDSREGEL 2 SUBSIDIEREGELING VOORSCHOOLSE EDUCATIE

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) SUBSIDIEREGEL PEUTEROPVANG EN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE Het college van burgemeester en wethouders van Ede; gelet op de artikelen 3, 7, vierde lid, en 10 van de Algemene subsidieverordening Ede 2015

Nadere informatie

Openbaar. Subsidie voor-en vroegschoolse educatie (VVE) Zie vervolgblad. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel.

Openbaar. Subsidie voor-en vroegschoolse educatie (VVE) Zie vervolgblad. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Subsidie voor-en vroegschoolse educatie (VVE) Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE GEMEENTE. Westland

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE GEMEENTE. Westland RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE GEMEENTE Westland Plaats : Naaldwijk Gemeentenummer : 1783 Onderzoeksnummer : 293977 Datum onderzoek : 17 oktober 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

Gemeente Rhenen - Subsidieregelingen 2018 Reguliere peuteropvang en vooren vroegschoolse educatie

Gemeente Rhenen - Subsidieregelingen 2018 Reguliere peuteropvang en vooren vroegschoolse educatie GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Rhenen Nr. 170227 2 oktober 2017 Gemeente Rhenen - Subsidieregelingen 2018 Reguliere peuteropvang en vooren vroegschoolse educatie Gemeente Rhenen Subsidieregels

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 12.0095 Rv. nr.: 12.0095 B en W-besluit d.d.: 18-9-2012 B en W-besluit nr.: 12.0802 Naam programma: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Beleidsuitgangspunten voorschoolse voorzieningen en de relatie

Nadere informatie

VVE Beleid De Wereldkinderen

VVE Beleid De Wereldkinderen VVE Beleid De Wereldkinderen Versie 2.0 Juni 2019 Bijlage Pedagogisch beleid De Wereldkinderen. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 1. Algemene informatie... 3 2. Voor en vroegschoolse

Nadere informatie

Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017

Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017 Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017 1. Inleiding Op 15 december 2011 heeft de gemeenteraad besloten om de Beleidsnotitie Voorschoolse educatie, Bundelen van Krachten

Nadere informatie

Ghislaine de Brouwer Akkoord: gemeente Boxtel, afd. Maatschappelijke Akkc/ord: voorzitter stichting Brede Scholen Boxtel Ontwikkeling

Ghislaine de Brouwer Akkoord: gemeente Boxtel, afd. Maatschappelijke Akkc/ord: voorzitter stichting Brede Scholen Boxtel Ontwikkeling Prestatie-overeenkomst subsidie 016: Brede Scholen Boxtel Activiteit: Stellers: Conny van Aarle Ghislaine de Brouwer Akkoord: gemeente Boxtel, afd. Maatschappelijke Akkc/ord: voorzitter stichting Brede

Nadere informatie

Bijlage - Toelichting subsidieregeling voorschoolse voorzieningen gemeente Oirschot

Bijlage - Toelichting subsidieregeling voorschoolse voorzieningen gemeente Oirschot Bijlage - Toelichting subsidieregeling voorschoolse voorzieningen gemeente Oirschot Aanleiding In november 2017 is naast de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk ook de Wet innovatie en

Nadere informatie

Inspectierapport Doomijn Peuterspeelzaal De Meidoorn (KDV) De Meidoorn NB Koekange Registratienummer

Inspectierapport Doomijn Peuterspeelzaal De Meidoorn (KDV) De Meidoorn NB Koekange Registratienummer Inspectierapport Doomijn Peuterspeelzaal De Meidoorn (KDV) De Meidoorn 16 12 7958NB Koekange Registratienummer 814772523 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: De Wolden Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Doomijn peuterspeelzaal Schellerpark (KDV) Schellerpark NZ Zwolle Registratienummer

Inspectierapport Doomijn peuterspeelzaal Schellerpark (KDV) Schellerpark NZ Zwolle Registratienummer Inspectierapport Doomijn peuterspeelzaal Schellerpark (KDV) Schellerpark 101 8017NZ Zwolle Registratienummer 421852409 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Zwolle Datum inspectie: 15-03-2018

Nadere informatie

Subsidieregeling Onderwijsachterstanden

Subsidieregeling Onderwijsachterstanden Subsidieregeling Onderwijsachterstanden 2020-2022 Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal; gelet op artikel 2, eerste lid, onder e, en tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Roosendaal;

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Pedagogisch Beleid. Peuterspeelzalen

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Pedagogisch Beleid. Peuterspeelzalen Stichting Kinderopvang Alkmaar Pedagogisch Beleid Peuterspeelzalen Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 2. DOEL VAN HET BELEID...3 2.1 ALGEMEEN...3 2.2 BIJDRAGE AAN ORGANISATIEDOELEN...3 2.3 ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN...4

Nadere informatie

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening De Ronde Venen 2017 en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening De Ronde Venen 2017 en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; CVDR Officiële uitgave van De Ronde Venen. Nr. CVDR613442_1 19 oktober 2018 Nadere regels subsidie peuteropvang en VVE De Ronde Venen 2019 Burgemeester en wethouders van gemeente De Ronde Venen; Overwegende

Nadere informatie

Beleidsregel subsidie Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Beleidsregel subsidie Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) CVDR Officiële uitgave van Bronckhorst. Nr. CVDR467596_1 1 mei 2018 Beleidsregel Subsidie Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het peuterspeelzaalwerk. Spelen in het belang van talentontwikkeling!

Ontwikkelingen in het peuterspeelzaalwerk. Spelen in het belang van talentontwikkeling! Ontwikkelingen in het peuterspeelzaalwerk Spelen in het belang van talentontwikkeling! Peuterspeelzalen en gemeente Sinds zestiger jaren vorige eeuw Vrijwilligersinitiatief soms met gemeentelijke stimuleringsubsidie,

Nadere informatie

Workshop Onderwijsdag 2012 Enschede

Workshop Onderwijsdag 2012 Enschede Anneke Elenbaas van Ommen - 20 maart 2012 SAMENWERKEN AAN DE DOORGAANDE LIJN IN ZORG EN EDUCATIE BINNEN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE PERIODE Workshop Onderwijsdag 2012 Enschede Programma Welkom en toelichting

Nadere informatie

Inspectierapport Juut & Co Peuteropvang Etten (KDV) St Lidwinastraat AK Etten Registratienummer

Inspectierapport Juut & Co Peuteropvang Etten (KDV) St Lidwinastraat AK Etten Registratienummer Inspectierapport Juut & Co Peuteropvang Etten (KDV) St Lidwinastraat 1 7075 AK Etten Registratienummer 142292783 Toezichthouder: GGD Noord- en Oost-Gelderland In opdracht van gemeente: Oude IJsselstreek

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel 15-1. Reg. nr.: 1410072 Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling. Project subsidies Taalhulp

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel 15-1. Reg. nr.: 1410072 Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling. Project subsidies Taalhulp 15-1 Collegevoorstel Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling Onderwerp Project subsidies Taalhulp Samenvatting Basisscholen De Spelelier en de Angelaschool hebben in het schooljaar 2011/12 en 2012/13 een

Nadere informatie

Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Utrechtse Heuvelrug

Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Utrechtse Heuvelrug Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Utrechtse Heuvelrug 1 Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Utrechtse Heuvelrug De ondergetekenden 1. Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Gevestigd aan

Nadere informatie

A. Pietersen Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving / Renske van der Peet

A. Pietersen Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving / Renske van der Peet Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer A. Pietersen Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving / Renske van der Peet

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Roermond Nr. 232725 6 november 2018 Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond houdende regels omtrent voor- en

Nadere informatie

4. Protocollen en reglementen Zorgstructuur Datum 9 januari 2014 Versie 2 Blad 1 van 5 ZORGSTRUCTUUR

4. Protocollen en reglementen Zorgstructuur Datum 9 januari 2014 Versie 2 Blad 1 van 5 ZORGSTRUCTUUR 4. Protocollen en reglementen 4.1.10 Zorgstructuur Blad 1 van 5 ZORGSTRUCTUUR Vastgesteld 9 januari 2014 Blad 2 van 5 Algemeen De peuterspeelzalen krijgen steeds meer te maken met peuters en ouders met

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING TEGEMOETKOMING KOSTEN PEUTEROPVANG DEN HAAG 2017

SUBSIDIEREGELING TEGEMOETKOMING KOSTEN PEUTEROPVANG DEN HAAG 2017 RIS298646 SUBSIDIEREGELING TEGEMOETKOMING KOSTEN PEUTEROPVANG DEN HAAG 2017 Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, overwegende dat: - op 1 januari 2018 de Wet harmonisatie kinderopvang

Nadere informatie

HALTE 4 VVE-OVERDRACHTSPROTOCOL GEMEENTE HELMOND. Versienummer 12-2012 Datum vaststelling december 2012 Evaluatiedatum december 2013 INHOUD

HALTE 4 VVE-OVERDRACHTSPROTOCOL GEMEENTE HELMOND. Versienummer 12-2012 Datum vaststelling december 2012 Evaluatiedatum december 2013 INHOUD HALTE 4 VVE-OVERDRACHTSPROTOCOL GEMEENTE HELMOND Versienummer 12-2012 Datum vaststelling december 2012 Evaluatiedatum december 2013 INHOUD Dit document bestaat uit: - Overdrachtsprotocol - versie 12-2012

Nadere informatie

Deelsubsidieverordening Voorschoolse voorzieningen Den Helder

Deelsubsidieverordening Voorschoolse voorzieningen Den Helder CVDR Officiële uitgave van Den Helder. Nr. CVDR302719_1 20 maart 2018 Deelsubsidieverordening Voorschoolse voorzieningen Den Helder Artikel 1 Begrippenkader - Algemene subsidieverordening: de Algemene

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Ermelo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Ermelo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Ermelo Plaats : Ermelo Gemeentenummer : 0233 Onderzoeksnummer : 278180 Datum onderzoek : 23 september 2014 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE GEMEENTE. Blaricum

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE GEMEENTE. Blaricum RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE GEMEENTE Blaricum Plaats : Blaricum Gemeentenummer : 0376 Onderzoeksnummer : 293985 Datum onderzoek : 3 oktober 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel; Subsidieregeling (VVE-)peuteropvang Tiel Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel; gelet op artikel 5 van de Verordening tegemoetkoming kosten (VVE-)peuteropvang in Tiel overwegende

Nadere informatie

BIJLAGE 4. WAARDERINGSKADER VVE GEMEENTELIJK NIVEAU

BIJLAGE 4. WAARDERINGSKADER VVE GEMEENTELIJK NIVEAU BIJLAGE 4. WAARDERINGSKADER VVE GEMEENTELIJK NIVEAU In deze bijlage is het waarderingskader en de normering voor de voor- en vroegschoolse educatie op gemeentelijk niveau opgenomen. Het waarderingkader

Nadere informatie

De Tijdelijke subsidieverordening Peuteropvang en VVE gemeente Zaanstad 2019

De Tijdelijke subsidieverordening Peuteropvang en VVE gemeente Zaanstad 2019 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zaanstad Nr. 232894 1 november 2018 Tijdelijke subsidieverordening peuteropvang en VVE gemeente Zaanstad 2019 De raad van de gemeente Zaanstad, Gelet op de

Nadere informatie

Voor- en vroegschoolse educatie in Salland 2014-2015

Voor- en vroegschoolse educatie in Salland 2014-2015 Voor- en vroegschoolse educatie in Salland 2014-2015 Plan VVE in Salland Deelnemers: mijnplein scholen, De Mare scholen, Bmdb de Linde, Basisschool Sint Nicolaas, Kinderopvang KOOS, Kdv Schanebroekkie,

Nadere informatie

VVE-beleidsplan Montessori-peutergroep De Peutertuin. locatie Noord Enkhuizen

VVE-beleidsplan Montessori-peutergroep De Peutertuin. locatie Noord Enkhuizen VVE-beleidsplan Montessori-peutergroep De Peutertuin locatie Noord Enkhuizen voorwoord Voor u ligt het VVE-beleidsplan van de Stichting Montesssori-peutergroep Enkhuizen. Deze stichting, die peuterspeelzaalwerk

Nadere informatie

VVE EN DE WET OKE IN HOOGEVEEN Toe naar professionele voorschoolse voorzieningen met een goed aanbod voor elk kind

VVE EN DE WET OKE IN HOOGEVEEN Toe naar professionele voorschoolse voorzieningen met een goed aanbod voor elk kind VVE EN DE WET OKE IN HOOGEVEEN 2011 Toe naar professionele voorschoolse voorzieningen met een goed aanbod voor elk kind 1 Inleiding Een van de speerpunten van de gemeente Hoogeveen is Talentontwikkeling:

Nadere informatie

Subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie

Subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie CVDR Officiële uitgave van Nijkerk. Nr. CVDR336051_5 22 mei 2018 Subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie Het college van de gemeente Nijkerk; gelezen het voorstel van 3 september 2013, gelet

Nadere informatie

Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland

Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland 1. Signaleren 1.1 VVE beoordeling tijdens contactmoment op het consultatiebureau Jeugdgezondheidszorg (JGZ) (Uitvoerend: JGZ) 1.2 VVE

Nadere informatie

ALGEMEEN We beginnen met enkele vragen over VVE in uw gemeente.

ALGEMEEN We beginnen met enkele vragen over VVE in uw gemeente. ALGEMEEN We beginnen met enkele vragen over VVE in uw gemeente. 1. Subsidieert uw gemeente de uitvoering van VVE programma's in PEUTERSPEELZALEN? Ja Nee 2. Subsidieert uw gemeente de uitvoering van VVE

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie Gemeente Bloemendaal

Voor- en Vroegschoolse Educatie Gemeente Bloemendaal Voor- en Vroegschoolse Educatie Gemeente Bloemendaal November 2013 Corsa nummer: 2013040608 Inleiding Per 1 augustus 2010 is de Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en Educatie (OKE) in werking getreden.

Nadere informatie

Prestatieafspraken VVE in de gemeente Wijdemeren

Prestatieafspraken VVE in de gemeente Wijdemeren Prestatieafspraken VVE in de gemeente Wijdemeren Aanleiding Op basis van de Wet Primair Onderwijsartikel 167 en artikel 167b lid 1 sub b (WPO) en in samenhang met de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit

Nadere informatie

Naam Kindercentrum: De Bloemenkinderen SPIL-centrum: Sprookjesbosch Registratienummer LRKP: 293426661

Naam Kindercentrum: De Bloemenkinderen SPIL-centrum: Sprookjesbosch Registratienummer LRKP: 293426661 Naam Kindercentrum: De Bloemenkinderen SPIL-centrum: Sprookjesbosch Registratienummer LRKP: 293426661 Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost, Mw. L. van Beek In opdracht van gemeente: EINDHOVEN Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Doomijn Peuterspeelzaal Mr. Harm Smeengestraat (KDV) Mr. Harm Smeengestraat 56a 7963BZ Ruinen Registratienummer

Inspectierapport Doomijn Peuterspeelzaal Mr. Harm Smeengestraat (KDV) Mr. Harm Smeengestraat 56a 7963BZ Ruinen Registratienummer Inspectierapport Doomijn Peuterspeelzaal Mr. Harm Smeengestraat (KDV) Mr. Harm Smeengestraat 56a 7963BZ Ruinen Registratienummer 458569847 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: De Wolden

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA 2013

UITVOERINGSPROGRAMMA 2013 UITVOERINGSPROGRAMMA 2013 VVE IN HAARLEMEMRLIEDE CA. Y.Mahrach dec 2013 Inleiding Per 1 augustus 2010 is de wetgeving voor onderwijsachterstanden en voor- en vroegschoolse educatie gewijzigd. De gemeente

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Breed (KDV) Palestrinalaan VA Zwolle Registratienummer

Inspectierapport KDV Breed (KDV) Palestrinalaan VA Zwolle Registratienummer Inspectierapport KDV Breed (KDV) Palestrinalaan 915 8031VA Zwolle Registratienummer 684862645 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Zwolle Datum inspectie: 15-03-2018 Type onderzoek:

Nadere informatie

Toekomstvisie Peuterspeelzaal Houten

Toekomstvisie Peuterspeelzaal Houten Toekomstvisie Peuterspeelzaal Houten Naar een integraal onderdeel van een samenhangend aanbod voor opvang & ontwikkeling van het Houtense jonge kind. Het bestuur en directie van de Peuterspeelzaal Houten

Nadere informatie

Prestatie-overeenkomst subsidie 2014: Brede Scholen Boxtel

Prestatie-overeenkomst subsidie 2014: Brede Scholen Boxtel Prestatieovereenkomst subsidie 014: Brede Scholen Boxtel Activiteit: Stellers: Conny van Aarle Akkoord: gemeente Boxtel, afd. Maatschappelijke Ontwikkeling G.Schönfeld Ghislaine de Brouwer Akkoord: voorzitter

Nadere informatie

Beleid voorschoolse voorzieningen en educatie gemeente Beesel

Beleid voorschoolse voorzieningen en educatie gemeente Beesel Beleid voorschoolse voorzieningen en educatie gemeente Beesel 2017-2020 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1. Een terugblik op afgelopen periode 3 1.2. Leeswijzer 5 Hoofdstuk 2 Visie en uitgangspunten

Nadere informatie

Subsidieregeling individuele voorschoolplaatsen kindercentra 2014-2015 Vastgesteld op 6 mei 2014

Subsidieregeling individuele voorschoolplaatsen kindercentra 2014-2015 Vastgesteld op 6 mei 2014 Subsidieregeling individuele voorschoolplaatsen kindercentra 2014-2015 Vastgesteld op 6 mei 2014 Burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam; gelet op de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van Gouda

Burgemeester en wethouders van Gouda Burgemeester en wethouders van Gouda Gelet op artikel 7 Algemene Subsidieverordening Gouda 2003; Overwegende dat: - aan alle kinderopvangorganisaties in de gemeente Gouda de mogelijkheid wordt geboden

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen in Gouda. visie, doelstellingen & plan van aanpak

Voorschoolse voorzieningen in Gouda. visie, doelstellingen & plan van aanpak Voorschoolse voorzieningen in Gouda visie, doelstellingen & plan van aanpak 2012-2015 afdeling Maatschappelijk beleid Gouda, april 2012 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Terugblik Nota Beleid

Nadere informatie

Voor een sterke basis. Wet- en regelgeving voor positieve ontwikkeling in opvang en onderwijs

Voor een sterke basis. Wet- en regelgeving voor positieve ontwikkeling in opvang en onderwijs Voor een sterke basis Wet- en regelgeving voor positieve ontwikkeling in opvang en onderwijs Overzicht wettelijke verplichtingen in jeugd, onderwijs en opvang Gemeenten zijn uitvoerders van overheidsbeleid;

Nadere informatie

Kinderdagverblijf Buitenpret. Peuterspeelleergroep De Krullevaar Peuterspeelleergroep Pim&Pom PROTOCOL VVE

Kinderdagverblijf Buitenpret. Peuterspeelleergroep De Krullevaar Peuterspeelleergroep Pim&Pom PROTOCOL VVE Kinderdagverblijf Buitenpret Peuterspeelleergroep De Krullevaar Peuterspeelleergroep Pim&Pom PROTOCOL VVE INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1. Omschrijving VVE 1.1 Algemeen 3 1.2 Doelgroepbepaling 4 1.3 Toeleiding

Nadere informatie

VVE op het platteland biedt kansen!?

VVE op het platteland biedt kansen!? VVE op het platteland biedt kansen!? Marga Salakory m.salakory@giralisgroep.nl Anne Marie Klomp a.klomp@giralisgroep.nl Inhoud deelsessie Landelijke en regionale ontwikkelingen in VVE, onderwijs en opvang

Nadere informatie

Visie voorschoolse opvang gemeente Oldebroek

Visie voorschoolse opvang gemeente Oldebroek Visie voorschoolse opvang gemeente Oldebroek (geamendeerde versie: betreft punt 8 van paragraaf 8, Beleidskader) Afdeling Samenleving januari 2011 (definitieve versie) Gemeentelijke visie op voorschoolse

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE. Nederweert

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE. Nederweert RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE Nederweert Plaats : Nederweert Gemeentenummer : 0946 Onderzoeksnummer : 292866 Datum onderzoek : 20 april 2017

Nadere informatie

Inspectierapport Splash (KDV) Zaagmolenstraat 98a 2265 WV Leidschendam Registratienummer

Inspectierapport Splash (KDV) Zaagmolenstraat 98a 2265 WV Leidschendam Registratienummer Inspectierapport Splash (KDV) Zaagmolenstraat 98a 2265 WV Leidschendam Registratienummer 187305560 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: Leidschendam-Voorburg Datum inspectie: 07-03-2019

Nadere informatie

Inspectierapport Voorschoolse peutergroep Dribbel (KDV) Kanaal A NZ KS Emmer-Compascuum Registratienummer

Inspectierapport Voorschoolse peutergroep Dribbel (KDV) Kanaal A NZ KS Emmer-Compascuum Registratienummer Inspectierapport Voorschoolse peutergroep Dribbel (KDV) Kanaal A NZ 191 7881KS Emmer-Compascuum Registratienummer 376710858 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Emmen Datum inspectie:

Nadere informatie

M O N T F O O R T g e m e e n t e

M O N T F O O R T g e m e e n t e g e m e e n t e Beleidsnotitie Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie Wettelijk kader Op 1 augustus 2010 is de Wet OKE (Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie) in werking getreden.

Nadere informatie

Verdeelregel peuteropvang en voor en vroegschoolse educatie (vve)

Verdeelregel peuteropvang en voor en vroegschoolse educatie (vve) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Haarlemmermeer Nr. 120501 14 juli 2017 Verdeelregel peuteropvang en voor en vroegschoolse educatie (vve) Relevante beleidsnota s Harmonisatie voorschoolse

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad

Voorstel aan de gemeenteraad Voorstel aan de gemeenteraad Onderwerp Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk Vergadering Datum Agendapunt Rondetafelgesprek 29 juni 2017 10 Raadsvergadering 13 juli 2017 Classificatienummer

Nadere informatie

Activiteitenplan Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk 2014

Activiteitenplan Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk 2014 Activiteitenplan Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk 2014 Activiteiten, doelstelling en doelgroep Hoofdactiviteit van de Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk (hierna: SPO) bestaat uit het exploiteren

Nadere informatie

BESLUIT NADERE REGELS SUBSIDIES PEUTEROPVANG EN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE GEMEENTE VENRAY 2018

BESLUIT NADERE REGELS SUBSIDIES PEUTEROPVANG EN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE GEMEENTE VENRAY 2018 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Venray Nr. 16055 24 januari 2018 BESLUIT NADERE REGELS SUBSIDIES PEUTEROPVANG EN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE GEMEENTE VENRAY 2018 Het college van burgemeester

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Leeuwarderadeel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Leeuwarderadeel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE Leeuwarderadeel Plaats : Stiens Gemeentenummer : 0081 Onderzoeksnummer : 288786 Datum onderzoek : 21

Nadere informatie

Subsidieregeling voorschoolse voorzieningen 2020

Subsidieregeling voorschoolse voorzieningen 2020 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Krimpenerwaard Nr. 96693 19 april 2019 Subsidieregeling voorschoolse voorzieningen 2020 Inleiding Subsidie is een bijdrage van de gemeente aan een organisatie

Nadere informatie

Subsidieregeling peuterspeelzaalwerk en voorschoolse voorzieningen op peuterspeelzalen Edam-Volendam

Subsidieregeling peuterspeelzaalwerk en voorschoolse voorzieningen op peuterspeelzalen Edam-Volendam Subsidieregeling peuterspeelzaalwerk en voorschoolse voorzieningen op peuterspeelzalen Edam-Volendam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam, gelet op artikel 3, eerste

Nadere informatie

Subsidieregeling Voorschoolse voorzieningen Gemeente Krimpenerwaard 2019

Subsidieregeling Voorschoolse voorzieningen Gemeente Krimpenerwaard 2019 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Krimpenerwaard Nr. 64679 28 maart 2018 Subsidieregeling Voorschoolse voorzieningen Gemeente Krimpenerwaard 2019 Inleiding Subsidie is een bijdrage van de

Nadere informatie

VERANDERINGEN IN HET PEUTERWERK

VERANDERINGEN IN HET PEUTERWERK Peuteropvang 2017 VERANDERINGEN IN HET PEUTERWERK Met ingang van 1 januari 2017 vinden veranderingen plaats in zowel de uitvoering als de financiering van het peuterspeelzaalwerk in de gemeente Haaren.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE. Heerenveen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE. Heerenveen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE Heerenveen Plaats : Heerenveen Gemeentenummer : 0074 Onderzoeksnummer : 287974 Datum onderzoek : 18 februari

Nadere informatie

Overdrachtsprotocol behorend bij het overdrachtsformulier peuter-kleuter gemeente Oss

Overdrachtsprotocol behorend bij het overdrachtsformulier peuter-kleuter gemeente Oss Overdrachtsprotocol behorend bij het overdrachtsformulier peuter-kleuter gemeente Oss Mei 2017 1 Overdrachtsprotocol behorend bij het overdrachtsformulier peuter-kleuter Gemeente Oss Wat is het doel van

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsomschrijving

Artikel 1 Begripsomschrijving UITVOERINGSREGELING VERGOEDING VOOR PEUTEROPVANG GEMEENTE BOXTEL. Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boxtel: overwegende dat het wenselijk is om peuteropvang voor alle peuters in de gemeente Boxtel

Nadere informatie

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heerhugowaard;

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heerhugowaard; CVDR Officiële uitgave van Heerhugowaard. Nr. CVDR124189_1 7 november 2017 Deelsubsidieverordening Jeugd Nr.BW11-0695 Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heerhugowaard; overwegende

Nadere informatie

Inhoud. Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk gemeente Dalfsen. Nieuwe subsidieregels en invoering

Inhoud. Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk gemeente Dalfsen. Nieuwe subsidieregels en invoering Inhoud Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk gemeente Dalfsen Nieuwe subsidieregels en invoering dalfsendalfsen, juli 2017 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Vertaling landelijk beleid naar lokale

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE. Hoogezand-Sappemeer

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE. Hoogezand-Sappemeer RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE Hoogezand-Sappemeer Plaats : Hoogezand Gemeentenummer : 0018 Onderzoeksnummer : 288257 Datum onderzoek : 22

Nadere informatie

De lokale educatieve Agenda. Hoe ver zijn we? Joke ten Berge

De lokale educatieve Agenda. Hoe ver zijn we? Joke ten Berge De lokale educatieve Agenda. Hoe ver zijn we? Joke Kruiter Joke ten Berge Oberon VNG Deze presentatie Kennismaken Stand van zaken LEA Voorbeelden LEA in een plattelandsgemeente LEA in de G4 VVE in de LEA

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Nieuwkoop

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Nieuwkoop RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Nieuwkoop Plaats : Ter Aar Gemeentenummer : 0569 Onderzoeksnummer : 277962 Datum onderzoek : 4 november 2014

Nadere informatie

info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie

info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie Voorwoord Partou Kinderopvang Beste ouders/verzorgers, U heeft uw kind aangemeld voor een voorschool. In dit boekje vindt u alle informatie over

Nadere informatie