Jaarverslag Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014. Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk

2 SPO Jaarverslag

3 1. Voorwoord Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag van de Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk. Dit verslag geeft met name alle lopende activiteiten van het jaar weer. De GGD-rapportages ondersteunen zoals steeds de conclusie dat er hard en op hoog niveau gewerkt wordt. Zoals in het jaarverslag van 2013 al voorspeld hebben de inspanningen rondom de nieuwe structuur van SPO in relatie met KCO geleid tot een positief verslag van Dit ondanks de structurele subsidiekortingen, die voor de langere termijn zorgen baren en nopen tot een heroriëntatie op intensieve en structurele samenwerking met kernpartners. We zijn blij dat inmiddels De Coppele, Janneke, Schelleboom en Trepke zijn gehuisvest in prachtige nieuwe gebouwen. Dit heeft de afgelopen jaren veel gevergd van de teams en het management, maar de resultaten mogen er zijn en zijn een inspiratie voor de dagelijkse uitvoering van het peuterspeelzaalwerk. Intussen wordt wel duidelijk dat de algemene kosten van deze nieuwe locaties schrikbarend hoog zijn; daarover wordt met de Stichting Beheer en Exploitatie nog een stevige discussie gevoerd. Dankzij de inzet van alle betrokkenen kan 2014 positief worden afgesloten. Voor optimisme is het echter helaas nog (steeds) te vroeg; peuterspeelzaalwerk in Oisterwijk blijft helaas een struggle for survival! Rian Bartels voorzitter SPO Jaarverslag

4 SPO Jaarverslag

5 Inhoudsopgave 1. Voorwoord...Fout!Bladwijzer niet gedefinieerd. Inhoudsopgave Peuterspeelzaalwerk Bereik alle 2-4 jarigen Het toeleiden van risicokinderen naar speelzalen en afstemming signaleren en begeleiden van risicokinderen in samenwerking met GGD JGZ en Helpdesk Warme overdracht doelgroeppeuters naar primaire onderwijs OAB Taalbeleid en VVE programma Taalstimulering door middel van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Deskundigheidsbevordering Deelname aan overleg in het kader van OAB en VVE, Brede School en overige netwerken Verbetering kwaliteitsbeleid Harmonisatie Profileren peuterspeelzalen Financiën Inkomsten en uitgaven Toelichting Huisvesting Algemeen Huisvestingsresultaten Ontwikkelingen / knelpunten Personeel Uitvoering activiteiten SPO Samenstelling bestuur SPO Jaarverslag

6 SPO Jaarverslag

7 2. Peuterspeelzaalwerk 2.1 Bereik alle 2-4 jarigen In 2014 bezochten in totaal 324 peuters tussen de twee en vier jaar een van de peuterspeelzalen die ressorteren onder SPO, waarvan 32 peuters zijn aangemerkt als doelgroeppeuter en vier dagdelen hebben afgenomen. Hiermee komt het aantal van de groepsbezettingen op 356. Dit aantal peuters was verdeeld over 16 groepen en maximaal 15 peuters per groep. De gemiddelde groepsbezetting lag in 2014 op 90,7%. 2.2 Het toeleiden van risicokinderen naar speelzalen en afstemming signaleren en begeleiden van risicokinderen in samenwerking met GGD JGZ en Helpdesk In 2014 is aan de samenwerking met GGD JGZ verder vorm gegeven en is nadere afstemming gerealiseerd. De samenwerking moet er toe leiden dat alle peuters met mogelijk risico betreffende, motorische- gedrag- en spraak- taalontwikkeling zo snel en goed mogelijk hulp krijgen en/of worden verwezen. De GGD-jeugdverpleegkundige bezocht in het kader laagdrempelig spreekuur alle vijf de speelzalen. Deze inloop spreekuren worden door alle partijen als zeer prettig en zinvol ervaren. Door de voortdurende contacten met de Helpdesk ontstond er een intensieve samenwerking waarbij vragen van ouders en pedagogisch medewerkers in het belang van het kind snel beantwoord werden, of waarbij adequate hulp snel kon worden ingezet. De hulpvragen hadden vooral betrekking op vragen met betrekking tot de taalspraakontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de motorische ontwikkeling. 2.3 Warme overdracht doelgroeppeuters naar primaire onderwijs De gemeente heeft met het bestuur van peuterspeelzaalwerk, kinderopvangorganisaties en basisscholen afspraken gemaakt over de overdracht van de gegevens van de kinderen in Oisterwijk. Deze afspraken zijn in een gezamenlijk instrument vastgelegd: het protocol Overdracht. Daarnaast heeft er van alle doelgroepkinderen een warme overdracht plaatsgevonden. 2.4 OAB Taalbeleid en VVE programma Vanaf 2014 wordt er met het VVE-programma Puk en Ko gewerkt. Ook in 2014 heeft SPO de CITO taalmeting(toets) voor peuters uitgevoerd. Deze meting wordt alleen uitgevoerd bij de doelgroeppeuters. Het eindresultaat van deze meting wordt weergegeven op het overdrachtsformulier naar de basisschool. SPO Jaarverslag

8 Met betrekking tot het vastleggen van resultaatgegevens wordt de taaltoets van SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling) afgenomen bij doelgroeppeuters die gebruik gemaakt hebben van vier dagdelen VVE. Deze resultaattoets worden gebruikt voor de gemeentelijke monitoring. 2.5 Taalstimulering door middel van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) In 2014 hebben alle doelgroeppeuters deelgenomen aan de VVE. Deze doelgroeppeuters komen vier dagdelen per week op de peuterspeelzaal. VVE wordt in alle reguliere groepen uitgevoerd. Omdat doelgroeppeuters op de reguliere groepen geplaatst worden, wordt segregatie van doelgroeppeuters voorkomen. De aantallen met betrekking tot verwijzing GGD en / of Helpdesk, warme overdrachten, CITO- en SLO metingen en aantal doelgroeppeuters die vier dagdelen VVE hebben gevolgd zijn opgenomen in de OAB-VVE verantwoording Deskundigheidsbevordering In juni 2014 zijn alle pedagogisch medewerkers gecertificeerd voor gedifferentieerd werken binnen het programma Puk en Ko. 2.7 Deelname aan overleg in het kader van OAB en VVE, Brede School en overige netwerken Er is in 2014 overleg geweest binnen de OAB adviesgroep, gemeente, kinderopvangorganisaties, Brede School netwerken, basisscholen en Fontys Fydes met betrekking tot uitvoering van de VVE. Daarnaast heeft de manager deelgenomen aan de landelijke en regionale bijeenkomsten. 2.8 Verbetering kwaliteitsbeleid In 2014 is de jaarlijkse Risico Inventarisatie Veiligheid en Gezondheid uitgevoerd. Alle pedagogisch medewerkers volgen jaarlijks de BHV trainingen met betrekking tot kinder-ehbo en brandpreventie. De GGD komt jaarlijks de peuterspeelzaal bezoeken en voert controle uit op het beleid met betrekking tot de Risico Inventarisatie Hygiëne en Veiligheid en controleert het pedagogisch klimaat. Hier wordt een rapport van gemaakt dat voor ouders ter inzage ligt en op de website is geplaatst. SPO Jaarverslag

9 2.9 Harmonisatie De manager neemt deel aan de Adviesgroep en de kernleidsters nemen deel aan de Werkgroep. Vanaf 1 augustus 2013 worden de activiteiten van Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk door Kindcentrum Oisterwijk uitgevoerd. Hierdoor kunnen ouders die gebruik maken van speelzaal De Coppele en Dribbel gebruik maken van de kinderopvangtoeslag. Het is uniek dat op deze speelzalen in dezelfde groepen peuters worden opgevangen van werkende en niet werkende ouders. Hiermee voorkom je segregatie van beide groepen Profileren peuterspeelzalen SPO zet zich actief in op de regeling Voor- en Vroegschoolse Educatie. SPO is binnen de gemeente Oisterwijk aangewezen als expertisecentrum op het gebied van de VVE en vervult in de gemeente de VVE rol voor alle kinderopvangorganisaties. SPO heeft een flyer ontwikkeld waarin aandacht wordt besteed aan spelenderwijs ontwikkelen, maar ook aan de Voor- en Vroegschoolse Educatie. In samenwerking met de GGD JGZ geven zij de ouders, die het consultatiebureau een bezoek brengen wanneer hun kind 18 maanden oud is, deze flyer mee. In 2014 is de flyer ook als bijlage toegevoegd bij de brieven die de gemeente aan de ouders verstuurd als het kind twee jaar oud is. SPO Jaarverslag

10 SPO Jaarverslag

11 3. Financiën 3.1 Inkomsten en uitgaven INKOMSTEN UITGAVEN Ouderbijdrage Salaris kosten inclusief opleidingen Subsidies (basis) Huisvesting Overige baten, inclusief sponsoring 195 Organisatie/Algemeen Inkoopwaarde activiteiten (11.417) TOTAAL TOTAAL Het bruto exploitatie resultaat is (na afrondingen) Rente opbrengsten 638 Buitengewone lasten -(3.141) Totaal Resultaat verslagjaar: -/ Toelichting Operationeel resultaat (Voor details verwijst het bestuur naar de Jaarrekening 2014 die eind maart bij de gemeente Oisterwijk is ingediend). De fundamentele structuurwijzigingen die door SPO in 2013 zijn doorgevoerd werpen duidelijk vruchten af: het resultaat is in 2014 spectaculair met bijna gestegen, ondanks een verdere daling van de subsidiebijdragen van ruim De uitbesteding van de personele activiteiten in de Stichting Kindcentrum Oisterwijk (KCO) heeft voor SPO geleid tot een efficiëntere inkoop van arbeid. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat KCO in 2014 een licht verlies heeft geleden. Dit werd deels veroorzaakt door het gemeentelijk besluit dat peuterspeelzaal Trepke, na verhuizing naar Brede School de Bunders, niet langer onder de wet Kinderopvang mocht werken. Dit heeft bij KCO tot een forse daling van het inkomen geleid. In 2015 zal dat, bij gelijkblijvend beleid, een negatief effect hebben op het resultaat bij SPO. SPO Jaarverslag

12 Beëindiging structurele gemeentelijk subsidie De toekomst van SPO blijft ongewis. In het kader van de verdergaande harmonisatie streeft de landelijke overheid naar samenvoeging van het peuterspeelzaalwerk en de kind opvang onder één wet Kindopvang. De ingangsdatum van deze wet is al meerdere malen opgeschoven. Desalniettemin heeft de gemeente Oisterwijk, vooruitlopend op de invoering, besloten de subsidie aan SPO te beëindigen per Het bestuur van SPO heeft in dat kader het initiatief genomen om met de bestuurders van de basisscholen (Stichting Opmaat en Stichting Boom) tot een gezamenlijk voorstel te komen om toch de doorgaande leerlijn binnen de gemeente Oisterwijk te borgen. SPO Jaarverslag

13 4. Huisvesting 4.1 Algemeen Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk heeft vijf peuterspeelzalen met ieder een eigen huisvesting. Aangezien SPO in iedere wijk een peuterspeelzaal heeft, neemt SPO ook deel aan alle wijkbijeenkomsten in het kader van de brede schoolontwikkeling. Dit betekent een flinke inspanning voor een relatief kleine organisatie als SPO. 4.2 Huisvestingsresultaten In januari 2014 is de gebouwelijke realisatie van de Brede Scholen in Oisterwijk een feit. Op 10 december 2013 is de laatste Brede School De Bunders opgeleverd. Volgens planning zijn de kernpartners begin 2014 op deze locatie gestart. 4.3 Ontwikkelingen / knelpunten In de wijk Pannenschuur is in 2010/2011 met een haalbaarheidsstudie in kaart gebracht wat de situatie is en ontwikkelingen zijn ten aanzien van de huisvesting van de verschillende partners in de Brede School. De conclusie van deze rapportage is, dat de wens bestaat om een centrale plaats van huisvesting te creëren bij het Pannenschuurplein. Er is vervolgens een plan gemaakt met bijbehorende investeringen. Hierin zou peuterspeelzaal Dribbel wellicht een nieuwe plaats krijgen in één van de basisscholen (Den Akker of Darwin). Door vernieuwde inzichten en een veranderende financiële situatie is het plan aangepast. Hierdoor blijft Dribbel op de huidige plaats zitten. Wel heeft de huidige locatie van Dribbel behoefte aan enkele gebouwelijke aanpassingen. De gemeente is hiervan op de hoogte gebracht. Op 31 december 2014 zijn er nog geen gebouwelijke aanpassingen gerealiseerd. SPO Jaarverslag

14 SPO Jaarverslag

15 5. Personeel 5.1 Uitvoering activiteiten SPO Vanaf 1 oktober 2013 worden alle activiteiten van SPO uitgevoerd door Kindcentrum Oisterwijk. Hierdoor zijn alle medewerkers per 1 oktober 2013 in dienst gekomen van Kindcentrum Oisterwijk en vallen zij vanaf die datum onder de CAO Kinderopvang. SPO Jaarverslag

16 SPO Jaarverslag

17 Samenstelling bestuur Rian Bartels voorzitter Rea Bergmans secretaris Tinie Knoors pedagogisch adviseur tot 20 mei 2014 Albert van der Wijk penningmeester SPO Jaarverslag

Activiteitenplan Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk 2014

Activiteitenplan Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk 2014 Activiteitenplan Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk 2014 Activiteiten, doelstelling en doelgroep Hoofdactiviteit van de Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk (hierna: SPO) bestaat uit het exploiteren

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 STICHTING PEUTERSPEELZALEN HEUSDEN

JAARVERSLAG 2012 STICHTING PEUTERSPEELZALEN HEUSDEN JAARVERSLAG 2012 STICHTING PEUTERSPEELZALEN HEUSDEN INHOUDSOPGAVE Blz. Inleiding 1 1 Bestuur 2 1.1 Bestuurssamenstelling 2 1.2 Bestuursvergaderingen 2 1.3 Samenwerking met andere organisaties 2 1.4 Interne

Nadere informatie

Peuterspeelzaalwerk in Diemen

Peuterspeelzaalwerk in Diemen Peuterspeelzaalwerk in Diemen Afdeling Samenleving juli 2013 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Aanleiding, opdracht en proces 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Opdracht 4 1.3 Proces 4 Hoofdstuk 2 Ontwikkelingen 6 2.1 Landelijke

Nadere informatie

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009.

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. April 2010 Directie Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2009 van Kinderopvang Uden e.o. B.V. Een jaar waar veel zaken in gang zijn gezet die deels in 2010

Nadere informatie

Het jonge kind De rol van het schoolbestuur bij vroegschoolse educatie Verhalen uit de praktijk

Het jonge kind De rol van het schoolbestuur bij vroegschoolse educatie Verhalen uit de praktijk Het jonge kind De rol van het schoolbestuur bij vroegschoolse educatie Verhalen uit de praktijk 1 PO-RAAD SPECIAL HET JONGE KIND COLOFON Deze uitgave is gemaakt in opdracht van de PO-Raad. Auteurs: Oberon

Nadere informatie

Brancherapport. Kinderopvang 2014: feiten, cijfers & ontwikkelingen

Brancherapport. Kinderopvang 2014: feiten, cijfers & ontwikkelingen Brancherapport Kinderopvang 2014: feiten, cijfers & ontwikkelingen BRANCHERAPPORT KINDEROPVANG 2014 november 2014 1 COLOFON Het Brancherapport Kinderopvang 2014 is een uitgave van Brancheorganisatie Kinderopvang

Nadere informatie

management samenvatting en leeswijzer

management samenvatting en leeswijzer management samenvatting en leeswijzer Voor u ligt de offerte 2011 en de werkbegroting 2010 van Swazoom. Naar aanleiding van door het Stadsdeel Zuidoost geformuleerde vragen en opmerkingen, is de conceptofferte

Nadere informatie

dagopvang peuteropvang gastouderopvang buitenschoolse opvang

dagopvang peuteropvang gastouderopvang buitenschoolse opvang JAARVERSLAG 2012 Altijd de leukste kinderopvang bij de hand dagopvang peuteropvang gastouderopvang buitenschoolse opvang stichting Kwest, Druivenstraat 30, 2671 SK Naaldwijk www.stichtingkwest.nl JAARVERSLAG

Nadere informatie

JAARVERSLAG Rzijn 2010

JAARVERSLAG Rzijn 2010 JAARVERSLAG Rzijn 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Welzijn Ouderen 4 Doelstelling Welzijn Ouderen Informatie en Advies Maaltijdvoorziening Vrijwilligerswerk Seniorenvoorlichting/Informatie Algemene voorlichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs

Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs Stichting Overvecht Zuid voor Katholiek Onderwijs Bestuursnummer 77052 Contactpersoon: De heer F. van Noorden Postadres: Savannahweg 71

Nadere informatie

Nota Integraal Jeugdbeleid 2006 2009 Gemeente Heusden

Nota Integraal Jeugdbeleid 2006 2009 Gemeente Heusden Nota Integraal Jeugdbeleid 2006 2009 Gemeente Heusden Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding. 4 1.1 Aanleiding. 4 1.2 Doel van de nota. 4 1.3 Totstandkoming van de nota. 4 1.4 Leeswijzer 4 2. De gemeente

Nadere informatie

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2011 Uitgave Jeugdgezondheidszorg Datum maart 2012 Voorwoord 3 1) Interne organisatie 4 2) Basistakenpakket uniform en maatwerk 5 2.1 Uniform deel Basistakenpakket 5 2.1.1

Nadere informatie

Hierbij stuur ik u het conceptrapport met de bevindingen van het onderzoek naar de kwaliteit van we in de gemeente Eindhoven in 2013.

Hierbij stuur ik u het conceptrapport met de bevindingen van het onderzoek naar de kwaliteit van we in de gemeente Eindhoven in 2013. Gemeente Eindhoven ontvangen 2 9 APR.14 Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap > Retouradres Postbus 88 5000 AB Tilburg Aan het College van B&W gemeente Eindhoven t.a.v.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014.

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014. Jaarverslag 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN Groningen, 23 mei 2014 Pagina 1 van 85 Voorwoord door het College van Bestuur bij het Bestuursverslag Openbaar

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 3 2 Management en organisatie. 5 3 Onderwijs en leren... 8 4 Personeel en organisatie.. 15 5 Onderwijshuisvesting. 21 6 Financieel en materieel beheer 23 7 Korte jaarverslagen

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Stichting Fluvium

Jaarverslag 2011 Stichting Fluvium Jaarverslag 2011 Stichting Fluvium Pagina 1 van 32 Inhoudsopgave Voorwoord. 3 Bestuursverslag 2011 1. Missie/doelen 5 2. Organisatie.... 7 3. Onderwijs... 13 4. Personeel 21 5. Profiel en Imago 23 6. Huisvesting

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

BESTUURSJAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 STICHTING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK SPECIAAL EN- VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TE OMMEN EN OMSTREKEN

BESTUURSJAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 STICHTING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK SPECIAAL EN- VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TE OMMEN EN OMSTREKEN BESTUURSJAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 STICHTING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK SPECIAAL EN- VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TE OMMEN EN OMSTREKEN Mei 2013 Bestuursjaarverslag 2012 Stichting voor Protestants

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie "

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit energie 3333 Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie " Kenmerk: N046NM Datum: maart 2012 Behandeld door: Nanda Mul Behandeld in AB op 17 april 2012 Behandeld door GMR op 24 april 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Ontwikkelingen 4. Organigram 7. Medewerkers 8. Verkoop en marketing 18. Stichting Kinderen en Ouders (peuterspeelzalen) 23

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Ontwikkelingen 4. Organigram 7. Medewerkers 8. Verkoop en marketing 18. Stichting Kinderen en Ouders (peuterspeelzalen) 23 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Ontwikkelingen 4 Organigram 7 Medewerkers 8 Verkoop en marketing 18 Stichting Kinderen en Ouders (peuterspeelzalen) 23 Pedagogiek en kwaliteit 27 Huisvesting 33 Ondernemingsraad

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45 STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2012 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

Stadsdeel Osdorp. Jong in Osdorp 2007-2010. Jong in Osdorp. Programma Jeugd 2007 2010 tussenrapportage maart 2008

Stadsdeel Osdorp. Jong in Osdorp 2007-2010. Jong in Osdorp. Programma Jeugd 2007 2010 tussenrapportage maart 2008 april 2008 Jong in Osdorp Programma Jeugd 2007 2010 tussenrapportage maart 2008 1 april 2008 Voorwoord Op 27 april 2007 is in de raadsvergadering het programma jeugd 2007-2010 vastgesteld onder de titel

Nadere informatie

STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE

STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2013 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL KLEIN STATIONNETJE BASISSCHOOL ERASMUS, LOC. STATIONSSTR. Locatie(s) :Peuterspeelzaal

Nadere informatie

Ten slotte geef ik u een overzicht van de evaluaties van het achterstandenbeleid die u in maart 2015 van mij mag verwachten.

Ten slotte geef ik u een overzicht van de evaluaties van het achterstandenbeleid die u in maart 2015 van mij mag verwachten. >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011. Vastgesteld in DB 22 oktober 2010

Uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011. Vastgesteld in DB 22 oktober 2010 Uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011 Vastgesteld in DB 22 oktober 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Resultaat tot nu toe... 3 3. Algemene schets van de financiële

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL OP DREEF

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL OP DREEF VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL OP DREEF Locatie : Plaats : Zeist Onderzoeksnummer : 15985 Registratienummer : 3270156

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

INHOUD BESTUURSVERSLAG JAARREKENING

INHOUD BESTUURSVERSLAG JAARREKENING Jaarverslag 2013 INHOUD Voorwoord 1 Leeswijzer 2 Verslag Raad van Toezicht 3 BESTUURSVERSLAG Algemeen Visie en Missie 9 Strategisch Plan 11 De organisatie 12 Leerlingaantallen 14 College van Bestuur 14

Nadere informatie