GEO informatievoorziening BOR. van kansen herkennen naar kansen benutten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEO informatievoorziening BOR. van kansen herkennen naar kansen benutten"

Transcriptie

1 GEO informatievoorziening BOR van kansen herkennen naar kansen benutten

2 GEO informatievoorziening BOR van kansen herkennen naar kansen benutten Auteur: Erik Jongen Datum: Versie: definitief 2.0 Erik Jongen Pagina 2 van 19

3 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Samenvatting Inleiding POSITIE GEO IN DE KEMPENSAMENWERKING KETENPROCES INFORMATIEVOORZIENING PROBLEEMSTELLING DOEL BEGRIPPENLIJST Inventarisatie en onderzoek AFBAKENING AANPAK INTERVIEWVRAGEN RESULTATEN INVENTARISATIE REGISTRATIES RESULTATEN INTERVIEWS Analyse RESULTATEN VERGELIJKINGSANALYSE KNELPUNTENANALYSE Conclusie en aanbevelingen CONCLUSIE AANBEVELINGEN Bronnen Bijlage I: detailresultaten inventarisatie...19 Erik Jongen Pagina 3 van 19

4 Voorwoord In 2012 stelde ik samen met de teamcoördinator gegevensbeheer een teamplan op voor de werkzaamheden binnen zijn team voor de periode Hierin staan diverse taken benoemd waar ik als senior beleidsmedewerker met ervaring op het gebied van informatievoorziening een ondersteunende rol in kan spelen. Ten aanzien van het onderwerp BGT heb ik een samenwerking geïnitieerd tussen het SSC en de Kempengemeenten, die nu als kennisgroep BGT het traject BGT verder oppakt. Op basis van deze punten ben ik door Walter Hartmann, de manager van het SSC, in de gelegenheid gesteld om de cursus GEOinformatiemanagement voor de lokale overheid te volgen. Deze scriptie maakt onderdeel uit van de cursus. Gedurende de cursus ondersteunde diverse mensen mij zodat ik de cursus en vooral deze scriptie kon voltooien. Hen wil ik hierbij hartelijk danken voor hun steun. Hierbij vooral dank aan Walter Hartmann, Tom van Sambeek (teamcoördinator gegevensbeheer) en Martijn Maas en Marleen van Eert (medewerkers van team gegevensbeheer). Ik bedank ook de personen die ik mocht interviewen voor hun medewerking in dit onderzoek. Ondanks dat ik niet alle beoogde mensen binnen de gemeente heb kunnen interviewen in verband met de korte tijdsperiode en mijn beperkte aanwezigheid op het werk, geeft dit onderzoek een goed beeld van de huidige problematiek en de kansen die er zijn om verbeteringen aan te brengen. Ik wil dan ook graag na afronding van deze cursus een vervolgonderzoek doen op dit onderwerp en dan met wat meer diepgang. Daarop volgend zou ik graag de kans willen aangrijpen om aanbevelingen die ik op basis van dit onderzoek doe, te kunnen implementeren. Duidelijk is dat zowel binnen team gegevenbeheer als binnen de afdeling BOR van de gemeenten de behoefte en bereidheid aanwezig is om de kansen die er zijn aan te grijpen om de verbeteringen door te voeren. Er is veel te winnen voor alle partijen. Erik Jongen Pagina 4 van 19

5 Samenvatting Het SSC De Kempen heeft bij haar oprichting een taak meegekregen op het gebied van informatiebeleid en informatievoorziening. Dit is in de afgelopen twee en een half jaar tot uiting gekomen binnen het team gegevensbeheer van het SSC De Kempen. Zij verzorgen al van voor de oprichting van het SSC de landmeetkundige werkzaamheden als de vastgoed informatie voor de Kempengemeenten. Informatievoorziening neemt een steeds belangrijker positie in binnen de gemeenten en daarmee ook de ondersteuning op dat gebied vanuit het SSC. De behoefte naar informatie bij de gemeente groeit, maar stelt de gemeente ook de juiste vragen, zodat hun behoefte wordt gedekt? Is de behoefte die zij aangeven ook de werkelijke behoefte aan informatie (vraag achter de vraag)? Als ze al de goede vragen stellen, krijgen ze dan ook het gewenste antwoord? Zo zijn er meer vragen te stellen rondom het ketenproces informatievoorziening. Dit rapport geeft een beeld van de relatie tussen de informatiebehoefte op het gebied van geo-informatie, de vragen die gesteld worden en antwoorden die daarop gegeven worden. Aangezien het onderzoek in een kort tijdsbestek moet worden afgerond is gekozen om de afdeling BOR van de Kempengemeenten te belichten. Uiteindelijk zijn de BOR-afdeling van drie gemeenten geïnterviewd en vergeleken met de vragen die bij het SSC gesteld zijn aan het team gegevensbeheer. Uit de inventarisatie, de interviews en het daarop gedane vergelijkingsanalyse geven een duidelijk beeld van de goed lopende onderdelen binnen het ketenproces van de geoinformatievoorziening en de kansen voor verbetering die er liggen. Hierbij speelt het verbeteren van het gebruik van de huidige registratie van meldingen en opdrachten een belangrijke rol. Daarnaast zijn er een aantal quickwins, die de bekendheid en het adequaat gebruik van geo-informatie kunnen verbreden binnen de gemeenten. Het advies om zowel de registraties aan te pakken als de quickwins te realiseren is om een projectleider van het team Advies, Beleid en Projecten dit als project te laten oppakken en uit te laten voeren. Dit kan direct starten, waardoor ook snel de voordelen ervan benut kunnen worden. Daarnaast is het zeer belangrijk om continue in gesprek te blijven met de klant aangaande de informatiebehoefte van de klant en de vertaling naar een informatiestrategie. Het team gegevensbeheer volgt deze strategie om te komen tot het overdragen van de gewenste informatie naar de klant, zodat deze dit kan gebruiken om de eigen bedrijfsvoering te optimaliseren. Het is aan te bevelen om iemand die taak/rol te geven om dit op zich te nemen. Dit levert voordelen op zowel binnen de bedrijfsvoering van de gemeente als binnen de bedrijfsvoering van het team gegevensbeheer van het SSC. Erik Jongen Pagina 5 van 19

6 1 Inleiding 1.1 Positie GEO in de Kempensamenwerking Geo-informatie valt onder het team Gegevensbeheer van het SSC De Kempen. Het team gegevensbeheer bestaat uit de voormalige Landmeetgroep (LM-groep) en de voormalige Samenwerking Vastgoed Informatie (SVI). De LM-groep deed voor vier van de vijf Kempengemeenten de landmeetkundige werkzaamheden en het SVI was een samenwerking van zeven gemeenten op het gebied van vastgoedinformatie. Door de jaren heen hebben beide groepen al veel kennis, kunde en ervaring opgebouwd, wat zich ontwikkeld heeft in de taken die het team nu voor de gemeenten uitvoert. Team gegevensbeheer zorgt voor kwaliteitsbeheer van geo- en vastgoedinformatie. Hierbij gaat het om het ontwikkelen en beheren van metadata en protocollen voor de inwinning en verwerking van (geo)data; het bewaken van adequaat beheer van de geo-gegevensverzamelingen en de uitwisseling; het bewaken van juist gebruik van de bijbehorende applicaties en data en het initiëren van verbeteracties op het gebied van geo-informatie. Landmeetkundige diensten behoren ook tot het taakgebied van team gegevensbeheer. Op dit gebied ligt de nadruk vooral op het ontwikkelen, vervaardigen en bijhouden van digitale en analoge geometrische bestanden en geometrisch kaartmateriaal. Dit betekent het verwerken van alle door de gemeenten aangedragen mutaties en vervaardigen van gewenste informatie en kaarten in opdracht van de gemeenten. Ook het inwinnen en leveren van diensten in het veld behoren tot het werkgebied van de landmeters van team gegevensbeheer. De diensten levert team gegevensbeheer zowel aan de gemeenten als aan derden. Kortom team gegevensbeheer is een spin in het web op het gebied van geo- en vastgoedinformatie binnen de Kempensamenwerking. 1.2 Ketenproces informatievoorziening De gemeenten leveren producten en diensten richting de burger, instanties en bedrijven. Hierbij maken de gemeenten direct of indirect gebruik van geo-informatie ook al is men zich daar niet altijd van bewust. Bij de dagelijkse werkzaamheden binnen de gemeenten ontstaat op enig moment de behoefte aan informatie in de vorm van leveren (informatievraag) of maken/verwerken (uitvoeringsvraag). Deze vragen stellen ze (klant) via de servicedesk van het SSC of rechtstreeks bij de beheerders binnen team gegevensbeheer. In sommige gevallen bundelen ze de vragen en dienen deze in als een project met bijbehorende activiteiten. De vragen registreert het team gegevensbeheer (of de servicedesk) in het meldingenregistratiesysteem TOPDESK. De projecten registreert het team gegevensbeheer in een aparte projectenadministratie. De vragen binnen projecten vertaalt men naar Erik Jongen Pagina 6 van 19

7 activiteiten. Zowel de activiteiten uit projecten als de in Topdesk geregistreerde vragen plant men in de agenda van de uitvoerende(n) in en men geeft een terugkoppeling richting de aanvrager. Bij onduidelijkheden neemt de uitvoerende contact op met de aanvrager voor meer informatie. Na het uitvoeren van de activiteiten maakt de uitvoerende de gewenste informatie in orde en stuurt deze terug naar de aanvrager. De aanvrager gebruikt de geleverde informatie om het product of dienst waarvoor de vraag is ontstaan te kunnen leveren of uitvoeren. 1.3 Probleemstelling Vanuit de visie van het SSC beoogt men onder anderen een informatiecentrum te zijn op het gebied van geo- en vastgoedinformatie, zowel voor de deelnemende gemeenten als voor derden. Hierbij streeft men naar het realiseren van een kwaliteitsverbetering (professionaliteit, continuïteit) van de dienstverlening aan de interne medewerkers van de gemeenten. Dit om processen effectiever en efficiënter te laten verlopen en het realiseren van schaalvoordelen, dus om meer te kunnen realiseren met dezelfde (HR en financiële) middelen. Het team gegevensbeheer heeft hierin een duidelijke missie. Daarbij wil men de geoinformatie beter ontsluiten en aan de man brengen binnen de gemeenten. Dit begint bij duidelijk te krijgen wat de gemeenten nu precies van het team willen en wat er allemaal aan gegevens aanwezig is. Het team gegevensbeheer vraagt bij onduidelijkheden nog wel na wat de aanvrager (medewerker gemeente) bedoelt, maar checkt daarbij niet of de informatieaanvraag ook de informatiebehoefte dekt (de vraag achter de vraag). De volledige informatiebehoefte van de klant is niet inzichtelijk. Er is geen verband tussen de twee verschillende registraties die men voert. De registraties gebruikt men puur als werklijsten. Hierdoor ontbreekt een dieper gaande structuur en afstemming binnen het ketenproces informatievoorzienig en ontstaat er een ad-hoc verwerking van de aanvragen. Het risico bestaat dat werk van dezelfde strekking meerdere keren wordt uitgevoerd. Dit gaat ten koste van efficiëntie, capaciteit en tijd. Dit is juist een van de speerpunten binnen het team. Het aantal aanvragen groeit, maar het aantal personen, die uitvoeren, blijft gelijk. Dit betekent dat er meer en sneller gewerkt moet worden om op tijd aan alle aanvragen te voldoen. Het risico bestaat dat dit ten koste gaat van de kwaliteit en ook dat is een zeer belangrijk aspect binnen de informatievoorziening en dus voor team gegevensbeheer. Erik Jongen Pagina 7 van 19

8 1.4 Doel Om het doel te realiseren is het de bedoeling een analyse te maken tussen de informatiebehoefte bij de afdelingen BOR van de vijf Kempengemeenten en de informatievragen die in de afgelopen anderhalf jaar door hen zijn gesteld bij het team gegevensbeheer van het SSC De Kempen. Dit vanuit het aspect van het ketenproces van de informatievoorziening voor BOR bekeken. Het doel is de kansen op verbeteringen binnen het ketenproces Geo-informatievoorziening BOR te herkennen en daarvoor aanbevelingen te doen om deze kansen ook te kunnen benutten. Deze verbeteringen zorgen voor een efficiënte en doeltreffende manier van informatievragen in behandeling nemen, verwerken en beantwoorden. Het resultaat is dat geleverde informatie beter tegemoet komt aan de informatiebehoefte van de afdelingen BOR. Tussenresultaten zijn: Een helder beeld krijgen van de informatiebehoefte binnen de afdeling BOR van de Kempengemeenten zowel op operationeel- als tactisch- en strategisch niveau; Een duidelijk overzicht krijgen over de verhouding tussen de gestelde vragen van de afgelopen anderhalf jaar en de informatiebehoefte op het gebied van soort vragen en frequentie; Een beter inzicht krijgen van het huidige ketenproces van informatievoorziening voor de afdeling BOR en team gegevensbeheer van het SSC; 1.5 Begrippenlijst SSC SVI LM-Groep Informatiebehoefte Informatievraag Uitvoeringsvraag Shared Service Center Samenwerking Vastgoed Informatie Samenwerking van vier gemeenten op het gebied van de landmeetkunde is datgene wat iemand met het oog op een bepaalde toepassing als informatie nodig heeft (wie, wanneer, waarom, wat). Opdracht voor het leveren of maken van informatie voor een bepaalde toepassing. Opdracht voor het uitvoeren van een operationele dienst, bijvoorbeeld veldwerk (uitzetten van rooilijnen) of verwerken van mutaties. Erik Jongen Pagina 8 van 19

9 2 Inventarisatie en onderzoek 2.1 Afbakening Het onderzoek richt zich uitsluitend op de informatievragen vanuit de afdelingen BOR van de Kempengemeenten en zal niet ingaan op de uitvoeringsvragen of op verzoeken van andere afdelingen. Ook de kwaliteit van de data vormt geen onderdeel van het onderzoek. De teamcoördinator gegevensbeheer is zelf bezig met een apart traject betreffende kwaliteit Het eindresultaat bestaat uit een conclusie en een lijst met aanbevelingen voor verbeteringen waar dat mogelijk is. Dit betekent dat implementatie van de aanbevelingen niet binnen de scope van deze opdracht zit. Het onderzoek maakt wel melding als er kansen liggen voor verbetering op de gebieden die in dit onderzoek zijn uitgesloten. Het advies is dan om dit in een vervolgonderzoek op te pakken. 2.2 Aanpak De eerste stap is het opstellen van een lijst met beoogde personen die een rol spelen bij dit onderzoek. Deze mensen informeren over het onderzoek en de doelstellingen. Hierbij vooral ook aangeven wat de meerwaarde voor hen is. De periode waarin het onderzoek plaats vindt is erg kort. Daarom zullen de beoogde interviews met meerdere personen gelijktijdig plaats vinden. De beoogde personen zijn: Afdelingsmanager SSC; Teamcoördinator team gegevensbeheer; Medewerker(s) beheer BOR van team gegevensbeheer; Afdelingshoofden BOR van de gemeenten; Medewerker binnen de afdeling BOR van de gemeenten. De afdelingshoofden BOR nemen de rol van opdrachtgever, waarbij de manager SSC vanuit hen de rol van gemandateerd opdrachtgever krijgt. Hiermee behoud ik één aanspreekpunt binnen mijn eigen organisatie, maar staan de afdelingshoofden wel op de juiste positie vanuit de doelstelling van dit onderzoek. De uitkomsten van dit onderzoek worden gepresenteerd aan de opdrachtgever(s). De volgende stap in het onderzoek is het inventariseren van de twee registratiesystemen van team gegevensbeheer. Hieruit de voor dit onderzoek relevante vragen selecteren. Dit betekent dat alleen de informatievragen die komen van de afdeling BOR van de vijf gemeenten relevant zijn. Deze vragen rubriceren naar operationeel/uitvoering, tactisch/proces of strategisch/organisatie. De vragen die te maken hebben met uitvoering (veldwerk of verwerking van data) zijn niet relevant voor dit onderzoek. Vervolgens interviews houden met de beoogde personen. Per gemeente inplannen van een interview, waarbij het afdelingshoofd en de medewerker van BOR beiden aanwezig zullen zijn. De interviewvragen opstellen vanuit een combinatie van de inventarisatie uit de informatievragen en het gewenste resultaat betreffende de informatiebehoefte. De interviews samenvatten volgens dezelfde rubricering als bij de inventarisatie. Erik Jongen Pagina 9 van 19

10 Op basis van de ingewonnen informatie een vergelijking maken en daarbij aangeven waar overeenkomsten en vooral waar de verschillen zitten. Vanuit deze vergelijking conclusies trekken en aanbevelingen opstellen voor verbeteringen. 2.3 Interviewvragen De interviewvragen beslaan de werkvloer van de afdeling BOR (operationeel), de sturingsinformatie ten behoeve van de werkprocessen binnen de afdeling BOR (tactisch) en managementinformatie voor de afdeling/organisatie (strategisch). De vragen richten zich in eerste instantie op de operationele taken van de afgelopen anderhalf/twee jaar binnen de afdeling BOR. Vervolgvragen richten zich op basis van de gegeven antwoorden meer op welke vragen hiervoor gesteld zijn bij het SSC, waarom juist deze vragen gesteld zijn en wat de meerwaarde van het antwoord was voor de operationele taak. Daarbij is het ook van belang om duidelijkheid te krijgen rondom het werkproces binnen de afdeling BOR. Hierbij passen vragen zoals hoe vaak wordt deze vraag gesteld? ; hoeveel heeft het antwoord bijgedragen in het werkproces? ; heb je inzicht in de omvang van bepaalde objecten? en vraag je ook naar sturingsinformatie voor je processen?. De gemeenten verschillen zowel in de wijze van werken als in organisatiestructuur rondom de afdeling BOR. Daarnaast is de periode om de interviews te houden erg kort en is gekozen om meerdere personen gelijktijdig te interviewen. Ik kies daarom er bewust voor om geen vragen van te voren op te sturen, maar deze tijdens het interview aan te passen aan de situatie. Wel heb ik in de uitleg rondom mijn onderzoek aangegeven dat de vragen betrekking hadden op het operationele, tactische en strategische niveau. 2.4 Resultaten inventarisatie registraties De registratie in Topdesk blijkt puur als werklijst ingericht te zijn en ook zo gebruikt te worden. Dit betekent dat er geen duidelijk structuur aanwezig is of afspraken bestaan op basis waarvan de medewerkers de registratie voeren. Dit maakte het zeer moeilijk om de informatievragen van de uitvoeringsvragen te scheiden. Na nader onderzoek naar de inhoud is op basis van een paar steekwoorden een grofmazige schifting gemaakt. De gebruikte steekwoorden zijn: maken, leveren. Omdat het aantal geregistreerde records beperkt (ca 450) was, zijn de relevante records handmatig aangevinkt bij het doorlopen van de gehele set records. Het resultaat van deze schifting geeft aan dat gemiddeld over alle vijf de gemeenten ongeveer 13% in 2012 en tot 1 april 2013 ongeveer 22% een informatievraag is en respectievelijk 87% en 78% uitvoeringsvragen zijn (zie onderstaande tabel). Meldingen in Topdesk tot Aantal Meldingen Jaar Afdeling Info.vraag BOR Aanmelder j n % j n % Eindtotaal De beoogde rubricering naar operationeel, tactisch en strategisch ging niet. Hiervoor zouden alle records helemaal doorgelezen moeten worden om handmatig aan de juiste rubriek gehangen te kunnen worden en dan nog was het vaak voor verschillende interpretatie vatbaar. In het kader van de tijd is hier niet voor gekozen. Uit het gesprek met de beheerders van team gegevensbeheer kwam naar voren dat het overgrote deel operationeel getint is, BOR Erik Jongen Pagina 10 van 19

11 zoals bijvoorbeeld Het aanleveren van een tekening met daarop de molgoten van een bepaald gebied of Beheergegevens in een Excel-bestand omzetten. De projectenadministratie (landmeetkundige werkzaamheden) vertoont ook dezelfde problematiek als in Topdesk. Deze administratie is ook opgesteld als een werklijst met daarbij behorende activiteiten. Deze activiteiten komen terug op de urenstaten van de medewerkers (weer een aparte registratie) en samen vormt dat de basis voor de facturen. De filtering binnen dit systeem is ook op basis van dezelfde steekwoorden uitgevoerd. Het merendeel van de opdrachten zijn uitvoeringsgericht. Het totaal aantal projectaanvragen uit 2012 en 2013 was op respectievelijk 755 en 113. Het percentage relevante records komt uit op ongeveer 17% in 2012 en 0% in 2013 (zie onderstaande tabel). Meldingen Projectadministratie tot Aantal opdrachten(meldingen) jaar afdeling info.vraag BOR Aanmelder j n % j n % Eindtotaal De status van beide registraties is zodanig dat we alleen globale conclusies kunnen trekken uit deze informatie. Daarom worden in de bovenstaande tabellen alleen de totalen vermeld en niet de uitsplitsing per gemeente. De uitsplitsing naar gemeenten is wel opgenomen in bijlage I. Voor meer inzicht moeten alle records aangevuld worden met relevante criteria. Hiervoor is helaas het tijdbestek te kort. Dit zal dus ook niet binnen deze scriptie worden uitgevoerd. Het percentage informatievragen is laag, maar of dit in verhouding tot het totaal aantal vragen normaal is wordt niet duidelijk vanuit deze inventarisatie. Wel is duidelijk naar voren gekomen dat hier een kans ligt om meer inzicht in de (informatie)vragen te krijgen door betere afspraken te maken over wat en hoe de registratie plaats vindt. BOR 2.5 Resultaten interviews Tijdens de planning van de interviews bleek al snel dat we niet alle gemeenten in gepland kregen, gezien het korte tijdsbestek in combinatie met het beperkte aantal uren dat ik beschikbaar had voor deze cursus. Hierdoor zijn slechts drie van de vijf gemeenten geïnterviewd en het SSC zelf. Op het operationele vlak blijken alle drie de gemeenten veelal dezelfde werkzaamheden uit te voeren, waarbij het accent wel duidelijk verschillend wordt neergelegd dan wel bij groen, wegen of riolering. De operationele werkzaamheden betreffen hoofdzakelijk: mutaties; groot onderhoud; inspecties en inventarisatie; vernieuwingen en plannen en begroten. Deze werkzaamheden gelden voor de meeste disciplines binnen BOR. Plannen en begroten gebeurt meestal één keer per jaar of één keer in de twee jaar afhankelijk van de discipline. De wens is om dit op elk moment te kunnen doen. Nu is het noodzakelijk om een medewerker van de leverancier van de applicatie voor drie dagen in te huren om controles uit te voeren en de benodigde informatie aan te leveren. Hierbij werd niet duidelijk waarom hiervoor de leverancier nodig is en waarom het drie dagen duurt om de benodigde informatie met de juiste kwaliteit te kunnen leveren. Dit vraagt om een verdere verdieping binnen het SSC. Erik Jongen Pagina 11 van 19

12 De behoefte voor informatie bij de operationele taken wordt bij het SSC aangevraagd. Het SSC levert de informatie en deze komt overeen met de gestelde vraag. In de interviews werd wel duidelijk dat de gebruikers de wens hebben om de informatie direct beschikbaar te hebben op de werkplek zelf. Hierdoor hoeft men minder vragen richting het SSC te stellen voor het aanleveren van bijvoorbeeld kaarten. Dit werd aangegeven als een behoefte die ook buiten de afdeling BOR bestaat. Er werd wel een opmerking gemaakt betreffende een uitvoeringsvraag, waarin een informatievraag achter zit. Dit valt weliswaar buiten dit onderzoek, maar was wel interessant genoeg om hier te vermelden. Bij het meten van vlakken door het SSC wordt impliciet ook gevraagd de objectinformatie in te winnen. In praktijk blijkt dit vaak in twee stappen te gebeuren, waardoor men dus twee keer het veld in gaat. Op tactisch vlak vragen de gemeenten alleen wat beheerinformatie. Bijvoorbeeld over de hoeveelheid areaal, hoeveelheid wegvakverharding of de kwaliteit van de voetpaden. Één van de gemeenten probeert met de verkregen informatie een link te leggen tussen de benodigde werkzaamheden van de onderdelen wegen en riolering. Hierbij wordt de informatie gebruikt om bij wegwerkzaamheden ook te kijken of riolering werkzaamheden (ook al liggen die in de nabije toekomst) op dat moment mee te nemen. Hiervoor hoeft de weg slechts eenmaal open. Dit levert een efficiëntieslag op en bespaart kosten. De behoefte bij de gemeente (vooral bij de coördinatoren en afdelingshoofden) voor dit soort informatie is groot, maar men stelt de vraag niet. Uit de interviews blijkt dat men niet op de hoogte is welke gegevens er allemaal worden vastgelegd en welke informatie beschikbaar is. Het blijkt ook voor te komen dat de kwaliteit van de gegevens onvoldoende is, waardoor er geen harde conclusies aan te verbinden zijn. De mindere kwaliteit kan zitten in onvoldoende of incomplete informatie, te weinig detail, onnauwkeurigheid of fouten bij handmatige verwerking van aangeleverde informatie. De teamcoördinator gegevensbeheer heeft een apart traject opgestart om de kwaliteit van gegevens en de bewaking daarvan naar een hoger niveau te brengen. Op strategisch niveau worden over het algemeen weinig tot geen vragen gesteld, Toch is de behoefte wel aanwezig, zo blijkt uit de interviews. Vooral management informatie op geaggregeerd niveau is dan noodzakelijk met de mogelijkheid om prognoses of analyses inzichtelijk te kunnen maken. Aangezien het in totaal gaat om grote bedragen (kapitaal goederen) kan één procent afwijking een grote financieel gevolg (zowel negatief als positief) hebben. Controle op kwaliteit van de data en geleverde informatie is hierdoor noodzakelijk. Binnen het SSC is behoefte aan meer stroomlijning van de vragen. Nu worden vragen als werkvoorraad geregistreerd, ingepland en verwerkt tot een antwoord op de vraag. Er wordt geen tijd gemaakt om te kijken naar trends of naar vragen die al eerder zijn gesteld. Complexere vragen worden vaak op een langere termijn gezet voor verwerking of de aanvrager wordt geïnformeerd dat beantwoording van de vraag niet haalbaar is binnen de gewenste termijn. Vaak heeft een beheerder wel het gevoel dat er diverse vragen zijn met een zelfde basisvraag eronder, maar is er geen tijd om dit goed uit te zoeken en te onderbouwen met feiten of er is geen tijd of capaciteit om hier een vaste oplossing voor te bouwen. Erik Jongen Pagina 12 van 19

13 3 Analyse 3.1 Resultaten vergelijkingsanalyse Het vergelijken van de resultaten uit de inventarisatie en van de interviewresultaten geeft duidelijk aan dat op operationeel vlak (voor de uitvoering van de operationele taken van de afdeling BOR) de juiste vragen worden gesteld, waarbij ook het antwoord aansluit bij de vraag. Het verbeteren van de opdrachtenregistratie en de registratie in Topdesk, waardoor meer inzicht wordt verkregen in soort vragen en de frequentie ervan, trendanalyses uitgevoerd kunnen worden en dubbelingen worden voorkomen. Het voorkomen van dubbele werkzaamheden is daardoor volledig afhankelijk van de kennis van de betreffende behandelaar binnen het team gegevensbeheer van het SSC. Er is momenteel onvoldoende capaciteit binnen het team gegevensbeheer om zich bezig te houden met trendanalyses en het voorkomen van dubbelingen. De noodzakelijke inhuur van de leverancier om bepaalde informatie op de juiste wijze uit het systeem te krijgen biedt kansen voor verbetering. Het moet mogelijk zijn om dit met eigen mensen te doen mits er voldoende capaciteit aanwezig is. Er blijkt behoefte te bestaan naar het snel op de eigen werkplek inzichtelijk hebben van informatie voor een efficiëntere werkwijze. Hierdoor hoeft men niet steeds opnieuw die vragen bij het SSC te stellen. Ondanks het feit dat er via de GIS-viewer al veel informatie beschikbaar is, wordt er op de werkvloer niet altijd gebruik van gemaakt. Dit komt enerzijds doordat de gebruiker niet weet welke gegevens er allemaal beschikbaar zijn en anderzijds door het niet beschikbaar hebben van de GIS-viewer op de werkplek. Hier moet nog wel wat uitgezocht worden in verband met licenties, maar het biedt wel een kans om snel verbeteringen aan te brengen op het gebied van bekendheid van de beschikbaarheid van bruikbare geo-informatie. De behoefte aan meer sturingsinformatie voor integraal beheer en projecten is duidelijk aanwezig en groeit. Procesafspraken zijn er wel gemaakt, maar niet geborgd. Hierbij wordt vooral nadruk gelegd op kwaliteit en volledigheid van data. Hier ligt een duidelijke kans voor verbeteringen, waarbij het belang van de samenwerking tussen klant en het SSC zeer groot is voor het succesvol laten slagen van deze kans. Door goede procesafspraken kan ook gezorgd worden voor eenmalige inwinning en meervoudig gebruik. Managementinformatie op het juiste niveau wordt steeds belangrijker. Dit wordt extra benadrukt in deze tijd van crisis en bezuinigingen. De behoefte bestaat om een verbinding te creëren tussen de klantbehoefte en het leveren van informatie, waarin de vertaalslag wordt gemaakt van behoefte naar vraag en antwoord. Tot slot kan er nog wat gezegd worden over de cijfers vanuit de inventarisatie van vragen uit beide registratiesystemen. Hieruit blijkt dat het aantal informatievragen voor niet-operationele taken beduidend lager liggen dan de informatievragen die wel voor de operationele taken zijn. De oorzaak daarvan is echter moeilijk te geven, omdat in dit onderzoek onvoldoende diep ingegaan kon worden op de gestelde vragen en hoe dit in verhouding staat tot de informatiebehoefte in praktijk. Erik Jongen Pagina 13 van 19

14 3.2 Knelpuntenanalyse Uit de vergelijkingsanalyse komen een aantal knelpunten naar voren. De belangrijkste zijn: Onvoldoende zicht op trends en dubbelingen op de gestelde informatievragen binnen het team gegevensbeheer; Onvoldoende kennis van bestaande mogelijkheden op inzien van informatie bij de eindgebruikers binnen de afdeling BOR (en daarbuiten); Onbekendheid met de beschikbare informatie bij eindgebruikers en management BOR; Onduidelijkheid over borging van de gemaakte procesafspraken tussen SSC en de afdelingen BOR; Onvoldoende capaciteit om kansen op verbetering te benutten. Erik Jongen Pagina 14 van 19

15 4 Conclusie en aanbevelingen 4.1 Conclusie Zijn er kansen te herkennen voor verbetering? Hierop is het antwoord duidelijk Ja. Binnen team gegevensbeheer van het SSC liggen de kansen voor verbetering vooral bij de huidige registraties. Nu worden ze puur als werklijsten gebruikt, waardoor je geen sturingsinformatie eruit kunt halen om het proces van vraag naar antwoord efficiënter te laten verlopen en risico s zoals dubbel werk te vermijden. Zorgen voor voldoende kwaliteit en capaciteit bij eigen geo-beheerders zodat er geen externe leverancier meer nodig zijn om alle gegevens uit de systemen te halen en te verwerken tot informatie. Daarnaast liggen er kansen voor verbetering bij een betere communicatie richting de klant: de afdelingen BOR. Blijkbaar ontbreekt de kennis over de aanwezige en beschikbare informatie bij de eindgebruikers en is de informatie niet altijd beschikbaar op de werkplek. Er liggen ook kansen bij een betere samenwerking met de klant op het gebied van informatievoorziening GEO. Nu is er bij de klant geen duidelijk beeld over welke informatie er allemaal beschikbaar is en heeft men onvoldoende inzicht in de kwaliteit en/of volledigheid van de gegevens. Hierdoor worden niet alle vragen gesteld. Binnen het SSC is er geen volledig beeld van de informatiebehoefte bij de klant en is er niemand binnen het team gegevensbeheer die dit binnen hun huidige takenpakket kan oppakken. Hier ligt dus wel een mooie kans om het team de profileren en de samenwerking verder te verbeteren. Tot slot zijn er kansen voor verbetering betreffende het ketenproces informatievoorziening. Nu zijn afspraken, taken en verantwoordelijkheden nog niet optimaal geborgd binnen het proces, waardoor risico s worden gelopen op het gebied van kwaliteit en inefficiëntie. Kortom er liggen veel kansen om benut te worden. 4.2 Aanbevelingen Kunnen de kansen die we herkennen ook benut worden? Ook hier is het antwoord Ja. Het benutten van kansen doe je samen en tijdens mijn onderzoek is duidelijk geworden dat zowel binnen het team gegevensbeheer als binnen de afdeling BOR van de gemeenten op dit moment niet alleen de behoefte aanwezig is voor verbetering, maar ook de wil om daar een bijdrage in te leveren. Het is belangrijk om de registraties binnen het SSC aan te pakken om deze naar een hoger niveau te brengen. Vooral het registreren in te bedden en te borgen in het team, zodat er meer structuur komt in de afhandeling van de vragen, trends zichtbaar worden, minder risico gelopen wordt op dubbele werkzaamheden. Hiervoor moet in samenspraak met de teamcoördinator gegevensbeheer gekeken worden naar welke informatie voor hem belangrijk is om het proces beter te kunnen sturen en te bewaken en hoe dat in het registratiesysteem opgenomen en meetbaar gemaakt kan worden. Tevens moet er in gesprek met de medewerkers van het team duidelijk gemaakt worden dat het in hun eigen belang is om een goede registratie bij te houden. Erik Jongen Pagina 15 van 19

16 Het is aan te bevelen om samen met de teamcoördinator en de medewerkers van het team gegevensbeheer te bekijken wat de oorzaken zijn, waarom er voor informatievertrekking nog externen nodig zijn. Met elkaar bepalen of er mogelijkheden zijn om dit werk meer bij de eigen mensen te beleggen, waardoor er minder inhuur nodig is. De investering die daarvoor nodig is moet uiteraard wel een duidelijk voordeel opleveren. Een kans die gezien kan worden als een quick win ligt in het beschikbaar maken en ontsluiten van de huidige informatie op de werkplek van de eindgebruiker. Het is aan te bevelen dit projectmatig op te pakken. Dit biedt de zekerheid dat alle benodigde facetten zoals onder anderen doel, omgevingsanalyse, doelgroep en communicatie aan de orde komen. Dit project kan snel uitgevoerd worden, omdat alle voorzieningen al aanwezig zijn. Daarnaast biedt dit meteen de gelegenheid om de eindgebruiker mee te nemen in de huidige al aanwezige mogelijkheden op het gebied van geo-informatie en daarmee de zelfredzaamheid van de gebruiker te vergroten. Om de hierboven genoemde aanbevelingen te kunnen realiseren is mijn advies om dit te beleggen bij een projectleider van het team Advies, Beleid en Projecten van het SSC en dit als project op te pakken. Hierbij is het wel wenselijk dat deze projectleider inhoudelijke kennis heeft op het gebied van geo-informatie en het informatievoorzieningproces. Het is raadzaam om het project snel te starten omdat de bereidheid binnen het team gegevensbeheer en binnen de gemeenten om hierin bij te dragen nu erg groot is en er op korte termijn voor beide partijen voordelen te behalen zijn, zonder al te hoge kosten. We moeten meer inzicht krijgen in de informatiebehoefte bij de klant en dat vertalen in een informatiestrategie. Op basis van die strategie verwerken de geo-beheerders binnen het team gegevensbeheer dat tot de gewenste informatie en dragen dat dan over aan de klant, die de informatie vervolgens kan gebruiken. Het implementeren en bewaken van dat proces is een taak/rol die momenteel niet specifiek belegd is binnen het SSC, maar daar wel verwacht wordt door de klant. Erik Jongen Pagina 16 van 19

17 Het is daarom zeer wenselijk om iemand binnen het SSC, die taak/rol toe te bedelen. Hierbij moet wel gekeken worden dat deze persoon de juiste competenties heeft om de rol op een adequate wijze te vervullen. Deze persoon moet ervoor zorgen dat alle betrokkenen binnen het ketenproces inzien dat zij een wezenlijk onderdeel zijn van dat ketenproces en hun bijdrage van invloed is op de kwaliteit van het geheel. Dit alles zal zijn voordelen opleveren voor zowel de bedrijfsvoering binnen de afdelingen BOR van de gemeenten als voor de bedrijfsvoering van het team gegevensbeheer van het SSC De Kempen. Hierdoor zou ook de een betere samenwerking tussen het SSC en de gemeenten gerealiseerd worden en kan team gegevensbeheer zich profilering binnen de gemeenten. Erik Jongen Pagina 17 van 19

18 5 Bronnen Gebruikte bronnen bij dit onderzoek zijn: Informatie vanuit de cursus Geo-informatiemanagement voor de lokale overheid van Dataland; Dienstencatalogus SSC De Kempen d.d. juni 2010; Implementatieplan SSC De Kempen Erik Jongen Pagina 18 van 19

19 6 Bijlage I: detailresultaten inventarisatie In de onderstaande schema s staan de gegevens van de inventarisatie van beide registraties uitgesplitst per gemeente. Meldingen in Topdesk tot Aantal Meldingen Jaar Afdeling Info.vraag BOR Aanmelder j n % j n % Gemeente Bergeijk Gemeente Bladel Gemeente Eersel Gemeente Oirschot Gemeente Reusel-de Mierden Eindtotaal BOR Meldingen Projectadministratie tot Aantal opdrachten(meldingen) jaar afdeling info.vraag BOR Aanmelder j n % j n % Bergeijk Bladel Eersel Oirschot Reusel-De Mierden Eindtotaal BOR Erik Jongen Pagina 19 van 19

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak Inhuur in de Kempen Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 21 april 2014 1. Achtergrond en aanleiding In gemeentelijke organisaties met een omvang als

Nadere informatie

Facilitair accountmanager

Facilitair accountmanager Facilitair accountmanager Doel Inventariseren en analyseren van de wensen en ervaringen van klanten van de dienst ten aanzien van de dienstverlening en het uitzetten van daaruit voorvloeiende activiteiten,

Nadere informatie

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICTgebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

HEXAGON GEOSPATIAL BENELUX 2015

HEXAGON GEOSPATIAL BENELUX 2015 HEXAGON GEOSPATIAL BENELUX 2015 Assetmanagement met ruimtelijke modellen Antea Group Emiel Huizinga & Cesar Blaauwgeers 2D en 3D mutatiesignalering Asset Management met ruimtelijke modellen Agenda Intermezzo

Nadere informatie

Aanleiding Maatregelenpakket uit 2008 ter verbetering van de ICT/GIS functie (DB 8-12-2008).

Aanleiding Maatregelenpakket uit 2008 ter verbetering van de ICT/GIS functie (DB 8-12-2008). voorstel aan dagelijks bestuur routing met data: overleg portefeuillehouder : 9 november 2010 dagelijks bestuur : vergaderdatum commissie wb : datum commissie bcwvm : datum algemeen bestuur : datum ab

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers Zaakgericht samenwerken Visie en Koers 2009032816 We staan voor diverse ambities en knelpunten Burgers 7x24 inzicht in status aanvragen Efficiënter werken Borgen rechtmatigheid Inzicht bij medewerkers

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Checklist inrichtingsvariant kiezen

Checklist inrichtingsvariant kiezen Checklist inrichtingsvariant kiezen Versie 1.0 Een waarschuwing vooraf: de checklist is een hulpmiddel. Dat betekent dat de antwoorden op de vragen een inschatting geven van de huidige en gewenste inrichtingsvariant.

Nadere informatie

Stichting Empowerment centre EVC

Stichting Empowerment centre EVC I N V E N T A R I S A T I E 1. Inleiding Een inventarisatie van EVC trajecten voor hoog opgeleide buitenlanders in Nederland 1.1. Aanleiding De Nuffic heeft de erkenning van verworven competenties (EVC)

Nadere informatie

Onderzoeksplan. Audit Nieuw!Zeeland

Onderzoeksplan. Audit Nieuw!Zeeland Onderzoeksplan Audit Nieuw!Zeeland Nicoline Craste Versie: 9-11-2009 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMENE AANLEIDING EN KADER... 3 1.2 OPDRACHT... 3 2 ONDERZOEKSKADER... 3 2.1 DOELSTELLING... 3

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht

Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht DE KERNREGISTRATIE OPENBARE RUIMTE IS EEN ONMISBAAR INSTRUMENT VOOR IEDERE OVERHEIDSORGANISATIE DIE BEHEERTAKEN IN DE OPENBARE RUIMTE HEEFT René

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

Kortom, van visie naar werkelijkheid!

Kortom, van visie naar werkelijkheid! Wie zijn wij Scopeworks is een internationaal bureau wat zich richt op executive search, interim management en consulting. Ons kantoor is gevestigd in Nederland en vanuit hier worden onze diensten wereldwijd

Nadere informatie

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Projectmatig werken in de lokale sector Katlijn Perneel, Partner, ParFinis Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden 1 Inhoud

Nadere informatie

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid plan Duurzame Inzetbaarheid Stappenplan en format Dit actieplan Duurzame Inzetbaarheid is gemaakt door Berenschot in opdracht van A+O in het kader van het Sectorplan Metalektro. Introductie Voor je ligt

Nadere informatie

Taakcluster Operationeel support

Taakcluster Operationeel support Ideeën en plannen kunnen nog zo mooi zijn, uiteindelijk, aan het eind van de dag, telt alleen wat werkelijk is gedaan. Hoofdstuk 5 Taakcluster Operationeel support V1.1 / 01 september 2015 Hoofdstuk 5...

Nadere informatie

Horizontaal Toezicht op eigen kracht

Horizontaal Toezicht op eigen kracht Donderdag 21 september 2017 Horizontaal Toezicht op eigen kracht Sylvia Verhoef, directeur Margriet van der Meijden, senior adviseur Opbouw Inleiding Horizontaal toezicht Onze visie: Horizontaal toezicht

Nadere informatie

Technisch projectmedewerker

Technisch projectmedewerker Technisch projectmedewerker Doel Bijdragen aan de uitvoering van projecten vanuit de eigen discipline, uitgaande van een projectplan en onder verantwoordelijkheid van een Projectmanager/ -leider, zodanig

Nadere informatie

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence Lean Six-Sigma HealthRatio Operational Excellence De zorg werkt in een roerige omgeving Veel veranderingen leggen extra druk op zorginstellingen om goedkoper, efficiënter en transparanter te kunnen werken.

Nadere informatie

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders Inhoud 1 Inleiding... 2 2 In- en uitloggen... 3 2.1 Webadres GBO Helpdesk... 3 2.2 Inloggen... 3 2.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2.4 Uitloggen... 4 3 Incidenten... 5 3.1 Incident aanmelden... 5 3.2 Bijlage

Nadere informatie

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3.

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3. Versie 1.0 05.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Openen van de activiteit Hoe wordt de activiteit geopend? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 6. Inloggen op het

Nadere informatie

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van Middelgroot Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van het programma e-dienstverlening Wat is: Het programma e-dienstverlening? In de gemeente Waalwijk wordt gewerkt met een elektronisch

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702 Functieprofiel: Techniek Functiecode: 0702 Doel Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, het doen van aanpassingen, alsmede bedienen van installaties/machines, binnen geldende werkprocessen en afspraken

Nadere informatie

HET ZELFSTANDIG UITVOEREN VAN EEN ONDERZOEK

HET ZELFSTANDIG UITVOEREN VAN EEN ONDERZOEK HET ZELFSTANDIG UITVOEREN VAN EEN ONDERZOEK Inleiding In de beroepspraktijk zal het geregeld voorkomen dat u een beslissing moet nemen ( moet ik dit nu wel of niet doen? ) of dat u inzicht moet krijgen

Nadere informatie

Functioneel Applicatie Beheer

Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Goed functioneel beheer werkt als smeerolie voor uw organisatie en zorgt voor een optimale aansluiting van de informatievoorziening op de primaire

Nadere informatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Auteur: Remy Stibbe Website: http://www.stibbe.org Datum: 01 mei 2010 Versie: 1.0 Whitepaper implementatie workflow in een organisatie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voortgangsverslag werkend leren

Voortgangsverslag werkend leren Voortgangsverslag werkend leren EDP1 Rens Brouwer Voortgangsverslag werkend leren EDP1 Rens Brouwer Delft December 2012 Haagse Hogeschool Voorwoord Op dit moment ben ik duaal student. Dit houdt in dat

Nadere informatie

HealthRatio Integrated Planning

HealthRatio Integrated Planning HealthRatio Integrated Planning HIP is de alles in één oplossing voor uw besturing: Begroten, plannen, prognosticeren en rapportage Financieel, Productie en Middelen (FTE, OK, Bedden) Geïntegreerde kostprijscalculatie

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Gelderland Flevoland en Overijssel

Gelderland Flevoland en Overijssel Gelderland Flevoland en Overijssel Rijn en IJssel Rivierenland Groot Salland Reest en Wieden Vallei en Veluwe Provincie Gelderland Provincie Overijssel Twente IJsselland Flevoland Flevoland - Koploper

Nadere informatie

Een essay over de nieuwe beleidscyclus voor de Gemeente Nuth.

Een essay over de nieuwe beleidscyclus voor de Gemeente Nuth. Eind maart 2014. Eind maart 2014: de uitslag van de gemeenteraad is bekend; de samenstelling van de raad staat in de krant, de omvang van de fracties staat vast en wie met wie wil samenwerken is ook geen

Nadere informatie

Geo informatieplan Koggenland op de kaart

Geo informatieplan Koggenland op de kaart Geo informatieplan 2014-2 7 Koggenland op de kaart Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Toelichting 2013 4 2.1 Kostensoort Diversen 4 2.2 Luchtfoto s 4 2.3 BAG Inspectie 5 2.4 Cyclorama s 5 2.5 I spiegel 6 2.6

Nadere informatie

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Inhoudsopgave - Actieplan GVB Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. n.a.v. BDO-rapportage 13

Nadere informatie

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering beter ICT helpt de gemeente presteren Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering Moet mee! - 90% huishoudens heeft snel internet - 10,4 miljoen smartphones -9 miljoen mobieltjes -2013: 4 miljard

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Beschrijving Energie Management Systeem

Beschrijving Energie Management Systeem Beschrijving Energie Management Systeem 11 maart 2014 Dit document beschrijft het Energie Management Systeem en het reductieplan voor realisatie van de energiereductie doelstellingen van Bepacom B.V. StenVi

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie

Voortgangsverslag. Blok 1. Erwin Pols

Voortgangsverslag. Blok 1. Erwin Pols Voortgangsverslag Blok 1 Erwin Pols Voortgangsverslag Blok 1 E. Pols Nieuwerkerk a/d IJssel 13-11-2012 Unica Installatietechniek B.V. Voorwoord Op de opleiding AD projectleider techniek is het noodzakelijk

Nadere informatie

Transitieschema overgang coördinator meterpool kleinverbruik gas en elektriciteit. VMNED 2015 Plaats: Hilversum Datum: September 2015 Versie: 1.

Transitieschema overgang coördinator meterpool kleinverbruik gas en elektriciteit. VMNED 2015 Plaats: Hilversum Datum: September 2015 Versie: 1. Transitieschema overgang coördinator meterpool kleinverbruik gas en elektriciteit VMNED 2015 Plaats: Hilversum Datum: September 2015 Versie: 1.0 1. Inleiding 1.1 Doel van dit document Dit document beoogt

Nadere informatie

i-grip op drie decentralisaties

i-grip op drie decentralisaties i-grip op drie decentralisaties Een organisatie die op het juiste moment over betrouwbare en actuele informatie beschikt, kan haar dienstverlening verbeteren, haar bedrijfsvoering bijsturen en betrouwbaar

Nadere informatie

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Auteurs: Erik Seldenthuis Aminah Balfaqih Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwerpen van applicaties De volgordelijke plaats van de documenten binnen

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst Het Rotterdamse E-depot Stand van zaken Het Stadsarchief Rotterdam heeft twee opdrachten: Als informatiebeheerder van Rotterdam, klaarstaan voor de digitale

Nadere informatie

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt

Nadere informatie

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 23 september 2011 1. Achtergrond en aanleiding In 2008 heeft de gemeente Oirschot de Bestuursvisie 2002-2012

Nadere informatie

Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs

Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs In business for people. Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Bij de implementatie van onze HR- en salarissoftware wilt u

Nadere informatie

ONDERZOEKSOPZET VERVOLGONDERZOEK OP EIGEN KRACHT

ONDERZOEKSOPZET VERVOLGONDERZOEK OP EIGEN KRACHT Vervolgonderzoek Op eigen kracht over de voorwaarden voor een doeltreffend en doelmatig functioneren van Sociale Wijkzorgteams Januari 2016 1 AANLEIDING Op 16 oktober 2015 publiceerde de Rekenkamer Den

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan 1 WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan Doorstroomtraject BBL/BOL-PW4 Kerntaak: 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering

Nadere informatie

Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ

Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ Spreker Sandra Landa Plaats Den datum Haag 27 januari 2012 Tactisch beheerder Wat is beheer van de informatievoorziening? In samenspraak met ketenpartijen de

Nadere informatie

Portal Planning Process

Portal Planning Process BROCHURE Portal Planning Process SAMENWERKEN AAN EEN WAARDEVOL PORTAAL BROCHURE PORTAL PLANNING PROCESS 2 Axians PORTAL PLANNING PROCESS BROCHURE Inhoud Introductie 4 3 Portal Planning Process 5 4 Uitdagingen

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

RKC ONDERZOEKSPLAN. Weststellingwerf. Toezeggingen aan burgers en bedrijven. Oktober 2015

RKC ONDERZOEKSPLAN. Weststellingwerf. Toezeggingen aan burgers en bedrijven. Oktober 2015 ONDERZOEKSPLAN Toezeggingen aan burgers en bedrijven Oktober 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Motivatie onderzoek... 1 Aanleiding... 1 Doelstelling... 2 Vraagstelling... 2 Toetsingskader... 2 Afbakening...

Nadere informatie

SVB-BGT faciliteert bronhouders voor de bijhouding. Welke taak bronhouder Welke taken bij SVB-BGT

SVB-BGT faciliteert bronhouders voor de bijhouding. Welke taak bronhouder Welke taken bij SVB-BGT SVB-BGT faciliteert bronhouders voor de bijhouding Welke taak bronhouder Welke taken bij SVB-BGT Generiek Proces Bijhouding Mutatiesignalering bij bronhouder Mutatiemelding Opdracht aan marktpartij Inwinning

Nadere informatie

Hoe haalt u het maximale rendement uit uw WMS? Arjen Lagerweij a.lagerweij@evo.nl +31 6 2191 7307

Hoe haalt u het maximale rendement uit uw WMS? Arjen Lagerweij a.lagerweij@evo.nl +31 6 2191 7307 Hoe haalt u het maximale rendement uit uw WMS? Arjen Lagerweij a.lagerweij@evo.nl +31 6 2191 7307 Wat gaan we doen? 1. Introductie 2. Wat willen we bereiken met WMS? 3. Voorbereiding aanschaf WMS 4. Samenvatten

Nadere informatie

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze?

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? 1 Voorwoord 1. ehrm oplossing: impact van de keuze 2. Overzicht oplossingen 3. Project organisatie voor ehrm 4. Van ambitie tot keuze

Nadere informatie

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer!

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! brochure.indd 1 07-02-12 11:02 brochure.indd 2 07-02-12 11:02 Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix optimus is

Nadere informatie

Het PMO van PostNL IT

Het PMO van PostNL IT Het PMO van PostNL IT WIN PMO Congres Blik op een kleurrijk PMO Alex Palma, manager IT Projecten 13-03-2014 Wat willen we jullie vertellen? Positionering van projectenorganisatie Waarom een PSO? Implementatiestrategie

Nadere informatie

Uitvoeringstoets voor de beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen voor de opleiding tot verslavingsarts KNMG

Uitvoeringstoets voor de beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen voor de opleiding tot verslavingsarts KNMG Uitvoeringstoets voor de beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen voor de opleiding tot verslavingsarts KNMG Versie 5, 6 juni 2017 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Voorwaarden per betrokken partij

Nadere informatie

Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP

Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP Versie 1.0 Wouter van Kuipers 7 7 2008 1 Inhoud 1 Inhoud... 2 2 Inleiding... 2 3 Probleemgebied... 3 3.1 Doelstelling...

Nadere informatie

SURFshare. Shared application services & expertise. Edwin van der Zalm directeur SURFshare

SURFshare. Shared application services & expertise. Edwin van der Zalm directeur SURFshare SURFshare Shared application services & expertise Edwin van der Zalm directeur SURFshare Wat is en wat biedt SURFshare? Agenda 1. Achtergrond 2. Doel en domein 3. Meerwaarde 4. Welke diensten biedt SURFshare

Nadere informatie

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ sformulier voor de projectvoorstellen. sformulier projectvoorstellen KFZ Callronde: Versie 14-02-13 Instelling: Naam project: 1) Algemeen Het beoordelingsformulier wordt gebruikt om de projectvoorstellen

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Gemeentelijke samenwerking: Geo-informatie binnen SSC Voorne Putten. Erwin van Leiden (teamcoördinator Geo-informatie, Spijkenisse)

Gemeentelijke samenwerking: Geo-informatie binnen SSC Voorne Putten. Erwin van Leiden (teamcoördinator Geo-informatie, Spijkenisse) Gemeentelijke samenwerking: Geo-informatie binnen SSC Voorne Putten Erwin van Leiden (teamcoördinator Geo-informatie, Spijkenisse) Presentatiewijzer Bestaande situatie en weg naar SSC vorming Producten

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Slimme capture geeft ons tijd voor advies ENTERPRISE INFORMATION MANAGEMENT. Rien van Ravenhorst, teamleider DIV: Capture THEMA

Slimme capture geeft ons tijd voor advies ENTERPRISE INFORMATION MANAGEMENT. Rien van Ravenhorst, teamleider DIV: Capture THEMA ENTERPRISE INFORMATION MANAGEMENT VIP ONAFHANKELIJK PLATFORM WWW.VIPDOC.NL Rien van Ravenhorst, teamleider DIV: Slimme capture geeft ons tijd voor advies THEMA Capture JAARGANG 7 NR. 4-5 2016 INTEGRALE

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

KEMPENENERGIE. samen groen

KEMPENENERGIE. samen groen KEMPENENERGIE samen groen De coöperatie KempenEnergie wil alle inwoners van de 5 Kempengemeenten toegang geven tot de maatschappelijke en financiële voordelen van lokaal opgewekte schone energie. KEMPENENERGIE

Nadere informatie

Ambtelijk: S.M.T. van der Marck-Verschoor

Ambtelijk: S.M.T. van der Marck-Verschoor Voortgangsrapportage Nummer: 8 Datum : 1 oktober 2015 Naam project Programma Dienstverlening Opdrachtgever Bestuurlijk: D.P. de Kruif Ambtelijk: S.M.T. van der Marck-Verschoor Programmamanager M. Eillebecht-van

Nadere informatie

B&W d.d. 10 juni 2014

B&W d.d. 10 juni 2014 B&W 14.0521 d.d. 10 juni 2014 Onderwerp Kwantitatieve benchmark financiële kolom Besluiten: 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de kwantitatieve benchmark naar de financiële kolom van de gemeente

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan.

Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan. JAARPLAN 2014 Inleiding Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan. De vereniging heeft vertrouwen in

Nadere informatie

Rapportage uitkomsten Lean workshops afdeling Sportbedrijf

Rapportage uitkomsten Lean workshops afdeling Sportbedrijf Rapportage uitkomsten Lean workshops afdeling Sportbedrijf Rapportage van Erik Faber en Carmen Willemsen, Taskforce Werkprocessen Enschede, 2 juni definitief Inleiding Bij het Sportbedrijf is een lean

Nadere informatie

Werkinstructie vragen- en klachtenmanagement

Werkinstructie vragen- en klachtenmanagement Werkinstructie vragen- en klachtenmanagement Definitief 16 november 2015 Pagina 1 Inhoudsopgave Werkinstructie informatie en doel... 3 Stap 1: Vraag of klacht indienen... 4 Stap 2: Registreren van de klacht...

Nadere informatie

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Vaals, juni 2013 Versie 1.2 PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Plan van aanpak 1.1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Actiepunten

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

Workspace Design Onderzoeksopzet voor SOZAWE

Workspace Design Onderzoeksopzet voor SOZAWE Workspace Design Onderzoeksopzet voor SOZAWE Datum: 16 december 2010 Ir. Jan Gerard Hoendervanger Docent-onderzoeker Lectoraat Vastgoed Kenniscentrum Gebiedsontwikkeling NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen

Nadere informatie

Van automatiseringsafdeling naar ICT-regieorganisatie

Van automatiseringsafdeling naar ICT-regieorganisatie Van automatiseringsafdeling naar ICT-regieorganisatie Anderhalf jaar later Praten over regie is makkelijker dan regie voeren René Bosman Manager Informatie & Automatisering Lentiz onderwijsgroep Onderwerpen

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvergadering van 28 en 31 oktober 2013 Agendanummer 11 Aan Onderwerp: de gemeenteraad. Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

VISIE OP DE ORGANISATIE

VISIE OP DE ORGANISATIE VISIE OP DE ORGANISATIE WE ZIJN ER ALS ORGANISATIE VOOR PUBLIEK, ONDERNEMERS, BESTUUR EN COLLEGA S 00 INHOUDSOPGAVE 0. Inhoudsopgave 2 1. Missie visie kernwaarden 3 2. Toelichting 4 3. De kernwaarden 5

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

Zou het niet iedeaal zijn

Zou het niet iedeaal zijn Zou het niet iedeaal zijn ...als op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker alles klaarstaat?! Er zal geen discussie over bestaan. Het zou ideaal zijn wanneer alle voorzieningen op de eerste werkdag

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 5 maart 2009 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten

Nadere informatie

Zeven uitgangspunten voor ehealth diensten voor patiënten

Zeven uitgangspunten voor ehealth diensten voor patiënten Zeven uitgangspunten voor ehealth diensten voor patiënten meer informatie: mdejong@nictiz.nl Bekijk de infographic Uitgangspunt 1 ehealth toepassingen zijn primair bedoeld voor patiënten. Zorgverleners

Nadere informatie

SAP Risk-Control Model. Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen

SAP Risk-Control Model. Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen SAP Risk-Control Model Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen Agenda 1.Introductie in Risicomanagement 2.SAP Risk-Control Model Introductie in Risicomanagement Van risico s naar intern

Nadere informatie

Adviesrapport Bel-me-niet-register - Commissie Telemarketing, november 2011 -

Adviesrapport Bel-me-niet-register - Commissie Telemarketing, november 2011 - Adviesrapport Bel-me-niet-register - Commissie Telemarketing, november 2011 - 1 Voorwoord De DDMA commissie Telemarketing heeft zich tot doel gesteld de belangen van organisaties die telemarketing uitbesteden

Nadere informatie

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Operatie NUP zet i-ondersteuning in uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 bijlage(n) - datum

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 20 juli 2017 Versie : 0.10 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.10.docx Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Communicatieplan CO2-prestatieladder

Communicatieplan CO2-prestatieladder Communicatieplan CO2-prestatieladder Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord Hoofdstuk 2 Communicatiedoelstellingen en doelgroepen 2.1 Communicatiedoelstelling 2.2 Interne doelgroepen 2.3 Externe doelgroepen

Nadere informatie

Eilandoplossingen of maatwerk in je ERP? Waarom een front office platform veel slimmer is voor de food branche

Eilandoplossingen of maatwerk in je ERP? Waarom een front office platform veel slimmer is voor de food branche Eilandoplossingen of maatwerk in je ERP? Waarom een front office platform veel slimmer is voor de food branche (Middel)grote bedrijven in de food branche - zoals voedingsmiddelenproducenten en organisaties

Nadere informatie

Projectplan. Kernregistratie Medewerkers en inowit

Projectplan. Kernregistratie Medewerkers en inowit Projectplan Kernregistratie Medewerkers en inowit Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (Josien Oosterhoff) Veiligheidsregio Haaglanden (Marieke van den Berg) NetAge AG5 28 augustus 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie