STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN"

Transcriptie

1 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN De opties die genomen worden in dit RUP, dienen vertaald te worden in stedenbouwkundige voorschriften. Op het bestemmingsplan komen 11 verschillende zones voor, die hieronder besproken worden: Verordenende voorschriften 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Verordenende kracht van de diverse elementen opgenomen in onderhavig provinciaal RUP Toelichting De toelichting bij de voorschriften in deze rechterkolom dient als bijkomende informatie bij de stedenbouwkundige voorschriften gelezen te worden. De grafische plannen en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften hebben verordenende kracht. 1.2 Beoordelingscriteria tot duurzame ontwikkeling Elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning binnen onderhavig provinciaal RUP zal, naast de toetsing aan de bestemmings- en inrichtingsvoorschriften, onder meer beoordeeld worden aan de hand van volgende criteria: Een bijkomende motiveringsnota, gevoegd bij de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning, dient de elementen aan te halen die aantonen dat de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voldoet aan de beoordelingscirteria. - zuinig ruimtegebruik - kwalitatief kleur- en materiaalgebruik - landschappelijke integratie - waterbeheersing De aanvrager van een stedenbouwkungie vergunning dient middels een motiveringsnota aan te tonen dat aan deze criteria is voldaan.

2 1.3 Waterhuishouding In alle bestemmingszones is het naast de hoofdbestemming toegelaten waterpartijen en/of afwateringsgrachten te voorzien tbv de waterhuishouding van het gebied. Het regenwater moet kunnen infiltreren. Het regenwater afkomstig van de verharde delen dient op een gepaste manier afgevoerd te worden. Het huishoudelijk en/of bedrijfsafvalwater afkomstig van de bebouwde delen in deze zone dient aangesloten te worden op het bestaande rioleringsnet of dient op de site zelf te worden gezuiverd. Voor de aanleg van verhardingen dient ermee rekening gehouden te worden dat niet-verontreinigd regenwater de mogelijkheid moet krijgen om maximaal door te dringen in de ondergrond door zoveel mogelijk waterdoorlatende materialen te gebruiken, hetzij door afleiding van het regenwater naar onverharde delen, hetzij door afleiding naar daartoe voorzien constructies om water te bufferen. Vanuit milieukundig oogpunt dienen plaatsen, waar er door de aard van de activiteiten kans is op pollutie, verplicht in nietwaterdoorlatende materialen uitgevoerd te worden en dient het afstromend water te worden opgevangen en afgevoerd naar het rioleringsnet of naar een daartoe voorziene opvangzone en/of zuiveringspunt. De noodzakelijke afwateringsgrachten dienen open te worden gehouden. Het plangebied is gelegen binnen een van nature overstroombaar gebied en betreft dus een watergevoelig gebied. Bijgevolg zullen hier voorzorgsmaatregelen dienen aangewend worden. De laagst gelegen zones moeten qua kenmerken worden behouden en verder worden ingericht als wadi, een zwelboezem met zacht hellende oevers. Deze wadi s kunnen worden benut als opvang voor het hemelwater. Het aanwenden van flauwe hellingen geeft mogelijkheid tot het ontstaan van een gedifferentieerde fauna en flora. Bij aanleg van verhardingen dienen waar mogelijk kleinschalige waterdoorlatende verhardingen te worden gebruikt. Nieuw parkings dienen te worden ingegroend. 1.4 Reliëfwijzigingen Alle nieuwe constructies worden opgetrokken voor wat de vloerpas van de gelijkgrondse verdieping betreft op maximaal 0,40m boven het peil van de N43. Het reliëf kan binnen het plangebied maximaal voor 0,50m worden gewijzigd in functie van de ontwikkeling ervan. Deze wijziging kan enkel toegelaten worden indien bij de aanvraag de (bouwtechnische) noodzaak ervan voldoende kan worden aangetoond. Een grootschalige transformatie van het huidige reliëf Om de geomorfologische kenmerken van het gebied zoveel als mogeljk te behouden, dient omzichtig omgesprongen te worden met reliëfwijzigingen.

3 over een grote oppervlakte moet vermeden worden. Het aanwezige hoogteverschil ten opzichte van de Leie-meander en de Zaubeek dient maximaal behouden te worden. 1.5 Erfdienstbaarheden Bestaande erfdienstbaarheden blijven behouden. 2 SPECIFIEKE VOORSCHRIFTEN Artikel 1: Zone voor lokale bedrijven 1.1 Bestemming De zone is bestemd voor kleine ambachtelijke bedrijven van lokaal belang. Kantoren, nutsgebouwen en diensten in functie van het normaal funcitoneren van het bedrijf zijn toegelaten. Autonome kantoren en detailhandel zijn niet toegelaten. Geïntegreerd in het bouwvolume kan een toezichtwoning van max. 200m² worden voorzien. Bij elk bedrijf kan binnen het volume van het gebouw een beperkte winkelruimte of toonzaal voorzien worden, voor zover het percentage van 30% van de totale vloeroppervlakte niet wordt overschreden. De handelsfuncite moet steeds en uitsluitend gerelateerd zijn aan de productie ter plaatse. Het oprichten van kleinschalige gebouwen en infrastructuur voor openbaar nut is toegelaten, rekening houdend met de inrichtingsvoorschriften. De noodzaak ervan moet om technische of sociale redenen aangetoond kunnen worden door een omstandige verklarende verantwoordingsnota. Voor het nog vrij liggende deel van de ambachtelijke zone worden slechts beperkte ontwikkelingsopties vooropgesteld. Enkel de zone palend aan de gewestweg zou ontwikkeld worden. Daarvoor werd ook recentelijk een verkavleingsaanvraag ingediend. De hoofdprincipes hiervan werden in de planopties overgenomen.

4 1.2 Inrichting Een bouwvrije strook wordt voorzien tot op minimum vier meter van de aanpalende zonegrens. De kroonlijsthoogte van de nieuwe constructies bedraagt maximaal 8 meter, indien zij worden afgewerkt met een plat dak en maximaal 5,5 meter indien zij worden afgewerkt met een hellend dak. De maximale nokhoogte voor de nieuwe constructies met hellend dak bedraagt 9 meter. De maximale bouwhoogte geldt niet voor eventueel noodzakelijke schoorstenen, verluchtingskanalen en antennes gekoppeld aan de bedrijfsvoering, voor zover deze in hun totaliteit maximum 2% van de totale grondoppervlakte beslaan en mits deze ingeplant worden op minimum dezelfde afstand van de RUP-grenzen, als hun hoogte. Met hoogte wordt bedoeld: de afstand van het maaiveld tot hun hoogste punt. Om het percentage van het grondoppervlak dat de vernoemde elementen beslaan, te berekenen, wordt de oppervlakte van het vlak waarmee zij aan het gebouw bevestigd zijn in rekening genomen. Niet bebouwde delen van deze zone mogen verhard worden met waterdoorlatende materialen (klinkers, dolomiet, ) De opvang van het hemelwater dient te gebeuren conform de vigerende gewestelijke verordening betreffende hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, burffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater. Artikel 2: Zone voor kleinhandel met nabestemming zone voor economische reservegebied. 2.1 Bestemming Deze zone is bestemd voor wat betreft bedrijfspand 1a en 1b (zoals aangegeven op het grafische plan) voor kleinhande in meubels en aanverwante artikelen, vervaardiging van meubels en overige Het RUP beoogt een herstructurering van een beperkte bestaande kleinhandelsconcentratie van bovenlokaal belang. In overeenstemming met de opties in het PRS kunnen geen bijkomende handelszaken van

5 distributie van lokaal of bovenlokaal niveau en voor wat betreft bedrijfspand 2 kleinhandel, supermarkt van lokaal niveau. Bij definitieve en vrijwillige stopzetting van de bestaande handelsactiviteiten, treedt een nabestemming zijnde zone voor economisch reservegebied in werking. Voor een nieuwe invulling van dit gebied dient dan een nieuw RUP opgemaakt te worden. Het oprichten van kleinschalige gebouwen en infrastructuur voor openbaar nut is toegelaten, rekening houdend met de inrichtingsvoorschriften. De noodzaak ervan moet om technische of sociale redenen aangetoond kunnen worden door een omstandige verklarende verantwoordingsnota. bovenlokaal belang zicht situeren in het buitengebied. Dit wil zeggen dat binnen het plangebied de twee bestaande handelszaken met hun respectievelijk assortiment kunnen behouden blijven namelijk de bestaande Aldi-uitbating en de bestaande uitbating van de afdelingen van GEKO met de afdeling kinderen, jeugd en geschenken en de klassieke meubelverkoop en de stockverkoop, doch dat er bij een eventuele overname geen afsplitsing van de handelsactiviteiten naar meerdere eenheden (handelsactiviteiten) mag gebeuren. Gezien deze locatie niet geschikt is voor de vestiging van bijkomende of anderssoortige verkeersgenererende kleinhandelszaken, is het niet wenselijk om bij stopzetting van de huidige kleinhandelsactiviteit, andere, zwaarder (verkeer)belastende kleinhandelsactiviteiten toe te laten. Bijgevolg wordt een nabestemming als lokaal bedrijventerrein voorzien. 2.2 Inrichting Er kunnen binnen de zone maximaal twee kleinhandelszaken toegelaten worden. Bij handelszaak 1 kan een toezichtwoning worden gerealiseerd, die architectonische en fysisch één geheel vormt met het bedrijfsgebouw, met een maximale oppervlakte van 200m². De maximaal te bebouwen grondoppervlakte voor nieuwbouw wordt aangeduid op het bestemmingsplan. De totale vloeroppervlakte van handelszaak 1 wordt te allen tijde beperkt tot de bestaande bedrijfsoppervlakte, zinde m², zijnde het totaal van de oppervlakte van het gebouw 1A, nl m² en de oppervlakte van het niet-verkrotte deel van gebouw 1B, nr m². Alle behouden gebouwen worden wel meegerekend bij het bepalen van het totale oppervlakte zoals hierboven bepaald. Met grondoppervlak wordt bedoeld: de ingenomen ruimte van het Voor de te behouden handelszaken wordt uitgegaan van de bestaande toestand. Dit betekent dat er geen ruimtelijke en functionele schaalvergroting kan toegestaan worden. Door het in rekening brengen van de te behouden oppervlaktes wordt vermeden dat een ruimtelijke en functionele schaalvergroting wordt bekomen.

6 betreffende terrein. Met vloeroppervlak wordt bedoeld: de effectieve oppervlakte van de uitbating; in dit geval kan een deel van de grondoppervlakte in twee lagen worden benut. Bestaande vergunde gebouwen mogen geheel of gedeeltelijk worden verbouwd. Binnen deze bebouwde oppervlakte mag maximaal 75% worden benut als verkoopsruimte. Het gebouw telt maximaal 2 bouwlagen. De hoogte van de gebouwen wordt beperkt tot maximaal 9 meter. De nieuwe gebouwen worden uitgevoerd met plat dak. Voor gebouw 2 geldt: De totale bebouwde oppervlakte van handelszaak 2 wordt beperkt uitgebreid tot 1.200m². In dit geval wordt het gebouw beperkt tot één bouwlaag. De maximale hoogte wordt beperkt tot 5 meter. Verbouwingen binnen het bestaande gabariet zijn steeds toegelaten. De gebouwen hebben een plat dak. De vloeroppervlakte en de bouwoppervlakte vallen in dit geval samen. Binnen deze zone kan toelating worden verleend per gebouw voor integratie van een beperkte cafetaria, en kantoren, gelieerd aan de uitbating. Delen van de zone die niet worden bebouwd, worde opgenomen in de zone voor circulatie, parking en toerritten. Artikel 3: zone voor wonen

7 3.1 Bestemming Deze zone is bestemd voor bestaande eenngezinswoningen. In deze zone kunnen geen nieuwe eengezinswoningen worden opgericht, de bestaande woningen kunnen niet uitgebreid worden. Voor de bestaande niet-verkrotte woningen zijn enkel instandhoudingwerken toegelaten. Voor de bestaande voormalige bedrijfswoningen wordt de nodige rechtszekerheid gecreëerd. Verder kunnen in het plangebied geen bijkomende solitaire bedrijfswoningen opgericht worden. Per bedrijf kan evenwel indien dit noodzakelijk zou zijn een toezichtwoning opgericht worden, doch deze moet in het bouwvolume geïntegreerd worden. Een gebouw wordt beschouwd als verkrot indien het niet voldoet aan de elementaire vereisten van stabiliteit op het moment van de eerste vergunningsaanvraag tot verbouwen, herbouwen of uitbreiden. Stabiliteit is geen visueel of esthetisch aspect, maar heeft betrekking op de constructie van het gebouw. Ingestorte, reeds lang verwoeste, met de grondvesten gelijkgemaakte of instabiele gebouwen kunnen beschouwd worden als verkrot. Een gebouw dat nog in goede staat is, maar waarvan het dak doorbuigt, is niet noodzakelijk verkrot.. Indien de gemeente een gebouw als verkrot beschouwt, dient dit gemotiveerd aan de hand van een deskundigenverslag. Het niet bebouwde deel van de zone wordt ingericht als tuin. Het bestaande reliëf van de bodem mag niet worden gewijzigd. Het oprichten van kleinschalige gebouwen en infrastructuur voor openbaar nut is toegelaten, rekening houdend met de inrichtingsvoorschriftenl. De noodzaak ervan moet om technische of sociale redenen aangetoond kunnen worden door een omstandige verklarende verantwoordingsnota. 3.2 Inrichting Bebouwingswijze Eén vrijstaand woonvolume per perceel volgens de bestaande inplanting/perceelverdeling. Het aantal woongelegenheden kan in aantal niet toenemen t.a.v. de

8 bestaande en/of vergunde toestand. Inplanting van de gebouwen Voorgevel: bestaande bouwlijn. Afmetingen van de gebouwen Uitbreiding van de grondoppervlakte van de woning is niet mogelijk. Dakvorm De bestaande dakvorm dient behouden te blijven. Artikel 4: zone voor circulatie, parking en toeritten 4.1 Bestemming Deze zone is bestemd voor laad- en losplaatsen, parking en toeritten. Het stapelen van materialen in open lucht is niet toegelaten. Enkel het oprichten van kleinschalige gebouwen en infrastructuur voor openbaar nut is toegelaten, rekening houdend met de inrichtingsvoorschriften. De noodzaak ervan moet om technische of sociale redenen aangetoond kunnen worden door een omstandige verklarende verantwoordingsnota. 4.2 Inrichting De eigenlijke circulatiezone voor voertuigen, mag monoliet worden verhard. De circulatieruimte voor voetgangers moet op het plan bij de stedenbouwkundige aanvraag worden vermeld. Een veilige circulatie voor zwakke weggebruikers maakt onderdeel uit van de vergunningsaanvraag. Deze circulatieruimte wordt uitgevoerd in een kleinschalige en waterdoorlatende materialen. In de parkeerzone zal, per 4 parkeerplaatsen, één inheemse De mogelijkheid zou moeten voorzien worden om toch zeker op gemiddeld drukke verkoopsmomenten voldoende parkeerplaatsen te hebben aan beide zijden van de gewestweg. Indien bij de beide afdelingen parkeergelegenheid zou kunnen voorzien worden voor ong. 70 wagens, kan de verkoopsfunctie hier veiliger functioneren. Een bijkomende vereiste, in het bijzonder met het oog op zuinig en efficiënt ruimtegebruik is het voorzien van een gemeenschappelijke parking voor de bestaande handelszaken. Het fysiek en/of periodiek afsluiten van beide parkings moet dan ook worden tegengegaan. Dit betekent dat handelszaak 1 op zondag over een buffercapaciteit op het terrein van handelszaak 2 kan rekenen en dat handelszaak 2 tijdens de week ook gebruik kan maken van de parking van handelszaak 1. Indien de bedrijfsvoering en de eisen op het vlak van veiligheid dit toelaten, kan ook het gebruik van een deel van de circulatieruimte als parking voor piekmomenten overwogen worden.

9 hoogstammige boom geplant worden. Aansluitend op de zonegrens met de Staatsbaan dient binnen deze zone een strook van 2 meter voorzien te worden voor de aanplanting van groen. De heesters, struiken en bomen moeten voor 100% streekeigen zijn. Binnen deze 2 meterstrook zijn geen verhardingen voor opritten en voetpaden mogelijk met uitzondering van de op- en afritten, zoals aangegeven op het bestemmingsplan. Toelating kan verleend worden om in deze zone aansluitend aan de verhardingen van op- en afritten, afsluitingen, verlichtingspalen, vlagmasten of publicitaire voorzieningen te plaatsen. De publicitaire voorzieningen dienen beperkt te blijven tot de aankondiging van de aanwezige handelszaken; dit kan bevestigd worden op het gebouw of door middel van een totem waarvan de hoogte die van het gebouw niet mag overstijgen. Alle andere constructies met uitzondering van brievenbuselementen zijn verboden. Deze strook/zone dient gerealiseerd te worden in het eerstvolgende plantseizoen na de uitvoering van de stedenbouwkundige vergunning op het betreffend perceel, met uitzondering van de strook gelegen voor bedrijfsgebouw 1A, welke dient gerealiseerd te worden in het eerstvolgend plantseizoen na de aanleg van de parking voor bedrijfsgebouw 1B. De parkeerruimten van de verschillende handelsvestigingen mogen niet gescheiden worden. De circulatieruimte rond gebouw 1A en 1B mag wel, om veiligheidsredenen, worden afgesloten. Op het bestemmingsplan (zie overdruk) wordt aangegeven waar deze afsluiting mag worden geplaatst. Het is steeds toegelaten deze afsluiting verder op het terrein te plaatsen (verder verwijderd van de N43). Voor de uitbating van de handelszaak 2 dienen minimaal 70 parkeerplaatsen voorzien te worden. Voor handelszaak 1A aan de noordzijde van de N43, dienen minimaal 70 parkeerplaatsen voorzien te worden. De aanleg van deze zone moet bijdragen tot een kwalitatief waardevol straatbeeld. Alle beplantingen moeten het landschapsbeeld zodanig beheersen dat zij samen met de bouwmaterialen een aanvaardbare eenheid vormen. Onder afsluitingen wordt verstaan constructies ter beveiliging van het terrein.

10 Voor de uitbating handelszaak 1B aan de zuidzijde van de N43 moeten minimaal 70 parkeerplaatsen worden voorzien. Bovendien zal de vergunningsaanvrager van handelszaak 1 bij een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning moeten aantonen dat de heroriëntatie van de bedrijfsvoering dusdanig wordt geschikt rond de rijksweg, dat de parkeergelegenheden bij normale drukke verkoopdagen voldoen om de bijhorende verkoopsruimte te bedienen. De parkings van beide handelszaken moeten openstaan voor gemeenschappelijk gebruik. Artikel 5: zone voor tuinen 5.1 Bestemming Deze zone is bestemd voor tuinen. Deze tuinzone mag maximum voor 100m² worden verhard. Het bestaande reliëf van de bodem mag niet worden gewijzigd. Het oprichten van kleinschalige gebouwen en infrastructuur voor openbaar nut is toegelaten, rekening houdend met deinrichtingsvoorschriften. De noodzaak ervan moet om technische of sociale redenen aangetoond kunnen worden door een omstandige verklarende verantwoordingsnota Voor het nog vrij liggende deel van de ambachtelijke zone worden slechts beperkt ontwikkelingsopties vooropgesteld. Enkel de zone palend aan de gewestweg zou ontwikkeld worden. Op de grens met het aanpalende woongebied wordt een buffer voorzien. Rekening houdend met de bestaande perceelsstructuur wordt een zeer beperkt deel voorzien als zone voor tuin. 5.2 Inrichting Deze zone is uitsluitend bestemd voor de aanleg van tuinen en aanplantingen van laag en hoogstammig groen en terrassen van max. 100m². In deze zone zijn volgende bijgebouwen met een maximale grondoppervlakte van 50m² toegelaten: bergplaatsen, garages, serres en tuinhuisjes, voor zover ze achter en gescheiden van het

11 hoofdgebouw worden opgericht. Het reliëf mag niet worden gewijzigd. Artikel 6: zone voor buffer 6.1 Bestemming Deze zone is bestemd voor de aanleg van een buffer. Deze bufferzone dient om: - het bedrijf visueel af te schermen en in te passen in de omgeving - een milieuhygiënische buffer te vormen t.o.v. de omgeving 6.2 Inrichting De buffer wordt verplicht aangelegd met streekeigen groen. Volgende werken en handelingen zijn toegestaan in deze zone: - wereken en handelingen in functie van het onderhoud en veiligheid - het plaatsen van afsluitingen - er worden minstens twee toegangen tot de Leie-meander voorzien, ten behoeve van de brandweer. De inplanting van deze toegangen wordt bij een eerste bouwaanvraag besproken met de bevoegde brandweerdienst. Deze toegangen mogen berijdbaar worden gemaakt door middel van waterdoorlatende elementen als bvb. grasdallen. De breedte van de zone wordt aangegeven op plan, de minimumbreedte bedraagt 5 meter. Bestaande vergunde of vergund geachte gebouwen in de buffer kunnen in stand gehouden worden. Bij herbouw of nieuwbouw dienen de gebouwen tot buiten de buffer verplaatst te worden. Ten laatste in het plantseizoen volgend op het verlenen van een Met herbouw wordt bedoeld, het grotendeels slopen (tot op fundering) en heropbouwen van het volledige gebouwencomplex. Het slopen van een gedeelte en/of heropbouwen van een gedeelte van het

12 stedenbouwkundige vergunning voor een perceel na de inwerkingtreding van dit ruimtelijk tuivoeringsplan moet de zone voor buffer op het betreffend perceel integraal beplant zijn behoudens waar zich bestaand vergunde of vergund geachte gebouwen bevinden. gebouwencomplex wordt niet onder herbouw gerekend. Per woning (gebouw 3 en 4) kan een doorgang van vier meter worden voorzien in waterdoorlatende en kleinschalige verhardingen. Artikel 7: zone voor natuur en wadi 7.1 Bestemming Deze zone is bestemd voor de instandhouding, de bescherming en het herstel van het landschap en de ecologische waarde. De bestaande boom-, struik- en kruidvegetatie evenals de al verkregen biologische waarden ervan, moeten zo mogelijk behouden blijven en/of versterkt en ontwikkeld worden. Binnen deze zone bestaat een absoluut bouwverbod. Het voorzien van verhardingen is niet toegelaten binnen deze zone. De zone aangeduid in overdruk (arcering) wordt ingericht in functie van het noodzakelijk machinale onderhoud van de waterloop. In deze zone worden geen bomen of struiken aangeplant, en mag bestaande begroeiing indien nodig worden gerooid. De bestaande natuurlijke en ecologische waarden van de Zaubeekvallei en de Leie-meander moeten waar mogelijk ruimte krijgen door het inperken van bebouwing en verhardingen. Door de integratie van een wadi of zwelboezem, kan een waardevol overgangsgebied (buffer) ontstaan tussen de achterliggende natte graslanden en de voorzien bedrijfsactiviteiten. De gebouwen, parking en circulatieruimten worden maximaal ingegroend en gebufferd. De bestaande tuinen van de zonevreemde woningen dienen ook maximale ontwikkelingsmogelijkheden te bieden voor de aanwezige ecologische en natuurwaarden. Het gebied wordt ten westen begrensd door een arm van de Zaubeek. De Zaubeekvallei wordt aanzien als een waardevolle beekvallei, die volledig dient gevrijwaard en geherwaardeerd. 7.2 Inrichting In deze zone zullen oordeelkundig streekeigen bomen en struiken worden geplant, eigen aan het biotoop van de Zaubeekvallei. Bij de eerste aanvraag tot stedenbouwkundige vergunnin, binnen de zone voor kleinhandel, de zone voor lokale ambachtelijke bedrijven, de

13 zone voor woningen, de zone voor circulatie, parking en toeritten moet een groenplan ingediend worden voor de realisatie van het natuurgebied gelegen binnen hetzelfde perceel. Volgende beheerswerkzaamheden kunnen toegelaten worden: - het kappen van zieke en of bomen die een gevaar (o.m. bij stormschade) zijn voor de omgeving - biotoopbeschermende en/of biotoopverbeterende maatregelingen - ecologisch maaibeheer - milieutechnisch onderhoud- en herstelwerk aan de Zaubeek. Er mag geen sanitair en/of ander afvalwater in deze zone geloosd worden. In deze zone kunnen zwelboezems worden aangelegd. Daartoe dient het bestaande reliëf zoveel mogelijk worden behouden. De oevers van deze zwelboezems dienen uitgevoerd te worden met een helling kleiner dan 10%. Afboorden van deze overs met hout of andere materialen is verboden. Binnen deze zone zijn geen afsluitingen toegelaten. Artikel 8: zone voor agrarisch gebied met bijzondere waarde 8.1 Bestemming Deze zone is bestemd als agrarisch gebied met landschappelijke waarde, in het bijzonder omwille van de aanwezigheid van vallei- of brongebieden. 8.2 Inrichting Ter hoogte van de noordoostelijke grens van het plangebied, ter hoogte van het gebouw van handelszaak 2, wordt een beperkt gedeelte ambachtelijke zone omgezet naar agrarisch gebied met bijzondere waarde. In deze zone mogen enkel die agrarische werken en handelingen uitgevoerd worden die het specifiek natuurlijk milieu van planten en dieren en de landschappelijke waarde niet schaden.

14 Artikel 9: particulier op- en afrit Op het bestemmingsplan in een schematische strook voorzien voor de aanleg van een particuliere op- en afrit van de N43 naar de bestaande woning. Deze opritten mogen een maximale breedte hebben van vier meter. De inplanting van de as ervan mag maximaal 10 meter afwijken van de aanduiding op het bestemmingsplan. Conform de verleende bouwvergunning en om de verkeersveiligheid te verhogen worden de op- en afritten tot de gewestweg beperkt. Artikel 10: bedrijf op- en afrit Op het bestemmingsplan zijn de aanleg van bedrijfsop- en afritten van de N43 naar de bedrijfsgebouwen en parkings voorzien. Deze opritten mogen een maximale breedte hebben van acht meter. De inplanting van de as ervan is aangeduid op het bestemmingsplan. De op- en afritten dienen steeds toegankelijk te zijn voor de betrokken bedrijven, hun personeel en cliënteel. Artikel 11: op- en afrit voor laden en lossen en particuliere toegang Op het bestemmingsplan is een schematische strook voorzien voor de aanleg van een toegang voor laden en lossen en voor de private op- en afrit van de N43 naar de woning. Deze oprit mag een maximale breedte hebben van vier meter. De inplanting van de as ervan mag maximaal 5 meter afwijken van de aanduiding op het bestemmingsplan.

VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting

VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT Verordenende voorschriften toelichting 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het RUP en die

Nadere informatie

RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017

RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017 RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017 Gemeentelijk RUP 'Quintyn Gebroeders bvba' te Zulte Verordenend grafisch plan 267V2 269Z 271S2

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 14 NEDERZETTINGSSTRUCTUUR KERKSTRAAT. Stedenbouwkundige voorschriften

VOORSCHRIFTEN RUP 14 NEDERZETTINGSSTRUCTUUR KERKSTRAAT. Stedenbouwkundige voorschriften VOORSCHRIFTEN RUP 14 NEDERZETTINGSSTRUCTUUR KERKSTRAAT Stedenbouwkundige voorschriften Verordenende voorschriften 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. OPGAVE VAN DE VOORSCHRIFTEN DIE STRIJDIG ZIJN MET HET RUP EN

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 13/c WOONCONCENTRATIE HOUTSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting

VOORSCHRIFTEN RUP 13/c WOONCONCENTRATIE HOUTSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting VOORSCHRIFTEN RUP 13/c WOONCONCENTRATIE HOUTSTRAAT Verordenende voorschriften toelichting 0. Algemene bepalingen 0.1. Opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het RUP en die opgeheven worden.

Nadere informatie

Bestaand regionaal bedrijf

Bestaand regionaal bedrijf Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bestaand regionaal bedrijf N.V. Wijckmans te Ham Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1. OPGAVE VAN DE PLANOLOGISCHE VOORSCHRIFTEN DIE STRIJDIG ZIJN MET HET RUP EN DIE OPGEHEVEN WORDEN Het RUP vervangt de bestemmingen van het gewestplan

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1. OPGAVE VAN DE PLANOLOGISCHE VOORSCHRIFTEN DIE STRIJDIG ZIJN MET HET RUP EN DIE OPGEHEVEN WORDEN Het RUP vervangt de bestemmingen van het gewestplan

Nadere informatie

Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010

Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010 Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010 GEZIEN EN VOORLOPIG AANGENOMEN DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTING

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Dit RUP vervangt de bestemming van het gewestplan Gentse en Kanaalzone (K.B. 14.09.1977). De voorschriften opgenomen in dit RUP vervangen de algemene voorschriften van het

Nadere informatie

1 DEELPLAN 1 - WILLTON PARKETVLOEREN

1 DEELPLAN 1 - WILLTON PARKETVLOEREN 1 DEELPLAN 1 - WILLTON PARKETVLOEREN Specifieke stedenbouwkundige voorschriften Art. 1.1 Zone voor bedrijvigheid 1.1.1 Bestemming Hoofdbestemming: De zone is bestemd voor één handelszaak in parketvloeren.

Nadere informatie

10 DEELPLAN 10 - GARAGE VANDIERENDONCK

10 DEELPLAN 10 - GARAGE VANDIERENDONCK 10 DEELPLAN 10 - GARAGE VANDIERENDONCK Verordenende stedenbouwkundige voorschriften Art. Zone voor bedrijvigheid 10.1 CATEGORIE : BEDRIJVIGHEID 10.1.1 Bestemming Hoofdbestemming De zone is bestemd voor

Nadere informatie

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN-

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- GEMEENTE OPWIJK RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- Deelplan voetbalterrein Klaarstraat ) DEEL 2: ONTWERPPLANNEN

Nadere informatie

historisch gegroeid bedrijf Aertssen te Stabroek

historisch gegroeid bedrijf Aertssen te Stabroek gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan historisch gegroeid bedrijf Aertssen te Stabroek Bijlage 1: grafisch plan Bijlage 2 stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon

Nadere informatie

RUP Driegaaienstraat

RUP Driegaaienstraat RUP Driegaaienstraat ontwerp oktober 2016 Stedenbouwkundige voorschriften Cluster omgeving Dienst ruimtelijke planning Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 25/11/2016 De

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf Verhelst te Knokke-Heist

Historisch gegroeid bedrijf Verhelst te Knokke-Heist gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Verhelst te Knokke-Heist bijlage II. Stedenbouwkundige voorschriften Historisch gegroeid bedrijf Verhelst te Knokke-Heist 2 gewestelijk

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf Dejaeghere te Langemark-Poelkapelle

Historisch gegroeid bedrijf Dejaeghere te Langemark-Poelkapelle gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Dejaeghere te Langemark-Poelkapelle Bijlage II. Stedenbouwkundige voorschriften Historisch gegroeid bedrijf Dejaeghere te Langemark-Poelkapelle

Nadere informatie

RUP Verschoore Stad Roeselare. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Definitieve vaststelling 26 mei 2014

RUP Verschoore Stad Roeselare. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Definitieve vaststelling 26 mei 2014 RUP Verschoore Stad Roeselare Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Definitieve vaststelling 26 mei 2014 Gemeentelijk RUP 'Verschoore' te Roeselare Verordenend grafisch plan Oostnieuwkerksesteenweg

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf

Historisch gegroeid bedrijf Provincie Oost-Vlaanderen - Gemeente Knesselare definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf N.V. Drukkerij Verstraete te Knesselare Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" 10 - Honden Sport Club Tongeren Opgesteld volgens artikel

Nadere informatie

3. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING

3. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 3. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1 ZONE VOOR BEBOUWING (open) 1.1 HOOFDBESTEMMING Er wordt geopteerd voor open bebouwing met een logische ruimtelijke inplanting.

Nadere informatie

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Stock Americain. Diksmuide. ONTWERP juni 2009 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Stock Americain. Diksmuide. ONTWERP juni 2009 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stock Americain Diksmuide ONTWERP juni 2009 Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stock Americain Diksmuide ONTWERP juni 2009 Plan_id: 2.13_00087_00001 wijzigingen

Nadere informatie

RUP nr. 2quater Zeedijk-Tennis Gemeente Middelkerke. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan februari 2016

RUP nr. 2quater Zeedijk-Tennis Gemeente Middelkerke. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan februari 2016 RUP nr. 2quater Zeedijk-Tennis Gemeente Middelkerke Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan februari 2016 Gemeentelijk RUP nr. 2quater 'Zeedijk-Tennis' te Middelkerke Verordenend grafisch plan

Nadere informatie

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1 0.1 Algemene Definities... 1 0.1.1 Hoofdbestemming nevenbestemming van het hoofdgebouw... 1 0.1.2 Bouwdiepte... 1 0.1.3 Bouwlaag...

Nadere informatie

Regionaal bedrijf Waeyaert - Vermeersch

Regionaal bedrijf Waeyaert - Vermeersch Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Regionaal bedrijf Waeyaert - Vermeersch Gemeente Kortemark februari 2012 TOELICHTINGSNOTA STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN PLAN FEITELIJKE TOESTAND BESTEMMINGSPLAN

Nadere informatie

Stedenbouwkundige. voorschriften

Stedenbouwkundige. voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND Gebouwen en constructies voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut kunnen in het volledige plangebied voorzien worden mits ze qua

Nadere informatie

2. Stedenbouwkundige voorschriften. Toelichting Algemeen Begrippen

2. Stedenbouwkundige voorschriften. Toelichting Algemeen Begrippen 2. Stedenbouwkundige voorschriften 2.1. Algemeen 2.1.1. Begrippen bezettingsgraad De verhouding van de bebouwde oppervlakte van het deel van het perceel binnen een welbepaalde zone t.o.v. het volledige

Nadere informatie

Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek te Zonnebeke

Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek te Zonnebeke Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek te Zonnebeke Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gemengd regionaal bedrijventerrein

Nadere informatie

GEMEENTE MIDDELKERKE Deelgemeente SLIJPE

GEMEENTE MIDDELKERKE Deelgemeente SLIJPE GEMEENTE MIDDELKERKE Deelgemeente SLIJPE ONTWERP SECTORAAL BPA ZONEVREEMDE BEDRIJVEN BPA NR.1 DEBRUYNE GINO BVBA (INVENTNR. 362) GROEP PLANNING Vennootschap van stedenbouwkundigen, verkeerskundigen, architecten

Nadere informatie

RUP DROWA aanhangwagens bvba

RUP DROWA aanhangwagens bvba RUP DROWA aanhangwagens bvba ontwerp november 2012 Stedenbouwkundige voorschriften Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning Gezien en voorlopig vastgesteld door

Nadere informatie

Stedenbouwkundige. voorschriften

Stedenbouwkundige. voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften voorkomen Alle materialen en kleuren die worden gebruikt binnen dit plangebied moeten afgestemd worden op de aard, het karakter en de uitstraling

Nadere informatie

RUP Willaert Stad Roeselare. Stedenbouwkundige voorschriften Definitieve vaststelling 26 mei 2014

RUP Willaert Stad Roeselare. Stedenbouwkundige voorschriften Definitieve vaststelling 26 mei 2014 RUP Willaert Stad Roeselare Stedenbouwkundige voorschriften Definitieve vaststelling 26 mei 2014 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Dit RUP vervangt de bestemming van het APA Roeselare (d.d. 29/04/1991).

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Gemeente Jabbeke. Woonkorrel Gistelsteenweg. De ontwerper

Provincie West-Vlaanderen Gemeente Jabbeke. Woonkorrel Gistelsteenweg. De ontwerper Recreatiezone Woonkorrel Gistelsteenweg Provincie West-Vlaanderen Gemeente Jabbeke 2 Stedenbouwkundige voorschriften De ontwerper Gemeentebestuur Jabbeke Dorpsstraat 3 8490 Jabbeke Tel. 0580/81 01 20 Fax.

Nadere informatie

Legende 2. STAD WAREGEM Provinciaal RUP Europoint deelgebied 5. verordenend plan. Legende

Legende 2. STAD WAREGEM Provinciaal RUP Europoint deelgebied 5. verordenend plan. Legende figuur: verordenend STAD WAREGEM grafisch plan Provinciaal RUP Europoint deelgebied 5 verordenend plan Legende STAD WAREGEM plangebied Provinciaal RUP Europoint deelgebied 5 Legende 2 zones verordenend

Nadere informatie

Sectoraal RUP- zonevreemde bedrijven, tweede fase. Stedenbouwkundige voorschriften. Aangepast op naar aanleiding van het openbaar onderzoek

Sectoraal RUP- zonevreemde bedrijven, tweede fase. Stedenbouwkundige voorschriften. Aangepast op naar aanleiding van het openbaar onderzoek Sectoraal RUP- zonevreemde bedrijven, tweede fase In opdracht van : Gemeentebestuur van Zomergem Stedenbouwkundige voorschriften Aangepast op 18.05.06 naar aanleiding van het openbaar onderzoek Vansteelandt

Nadere informatie

ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN Art.0.1 Wanneer een bestaand gebouw niet in overeenstemming is met de inrichtingsvoorschriften kunnen toch zowel verbouwingen binnen

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND 1. Algemeen Openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen kleine inrichtingen van openbaar nut zoals infrastructuur in verband met openbare

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" 17 - Freya Vreren vzw Opgesteld volgens artikel 14 van

Nadere informatie

Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Groene Vogel

Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Groene Vogel Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Groene Vogel Stedenbouwkundige voorschriften Dossier 136 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur Zoersel Januari 2015 Provincie: Gemeente Opdrachtgever:

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften Algemene bepalingen...35 Artikel 1: Artikel 2: Zone voor ambachtelijke bedrijven en jeugdverblijf...38 Zone voor wonen en jeugdverblijf...41 Artikel 0: Algemene bepalingen

Nadere informatie

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD Artikel 0. Algemene bepalingen 1 0.1 Algemene voorschriften... 1 0.1.1 Werken/constructies in functie van openbaar nut, en milieutechnische ingrepen... 1

Nadere informatie

2 SPECIFIEKE BEPALINGEN

2 SPECIFIEKE BEPALINGEN DESTELBERGEN: BPA Zonevreemde bedrijven 6 2 SPECIFIEKE BEPALINGEN 2.1 BPA ID. NR.:260: CARROSSERIE DE CONINCK 2.1.1 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 2.1.1.1 Art 3: KMO-zone - bestemd voor niet-hinderlijke

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" Opgesteld volgens artikel 14 van het decreet betreffende

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" Opgesteld volgens artikel 14 van het decreet betreffende

Nadere informatie

RUP Steven Pleysier. STUDIEBUREAU IR. JONCKHEERE bvba PROVINCIE WEST-VLAANDEREN GEMEENTE KOEKELARE. Koningin Astridlaan 134/ BRUGGE 050/

RUP Steven Pleysier. STUDIEBUREAU IR. JONCKHEERE bvba PROVINCIE WEST-VLAANDEREN GEMEENTE KOEKELARE. Koningin Astridlaan 134/ BRUGGE 050/ 16 PROVINCIE WEST-VLAANDEREN GEMEENTE KOEKELARE RUP Steven Pleysier STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN STUDIEBUREAU IR. JONCKHEERE bvba Koningin Astridlaan 134/5 8200 BRUGGE 050/40 40 80 email : ARCHITECTUUR@JONCKHEERE-SB.be

Nadere informatie

RUP Oudenaardebaan Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Kluisbergen Maart 2012

RUP Oudenaardebaan Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Kluisbergen Maart 2012 Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Kluisbergen Maart 2012 Opdracht: Opdrachtgever: Opdrachthouder: Gemeentebestuur Kluisbergen Parklaan 16 9690 Kluisbergen Adoplan bvba Vaartlaan 28/1 9800 Deinze

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 19 LOKAAL BEDRIJVENTERREIN VAN DE WIELE. Stedenbouwkundige voorschriften ART. 0: ALGEMENE BEPALINGEN

VOORSCHRIFTEN RUP 19 LOKAAL BEDRIJVENTERREIN VAN DE WIELE. Stedenbouwkundige voorschriften ART. 0: ALGEMENE BEPALINGEN VOORSCHRIFTEN RUP 19 LOKAAL BEDRIJVENTERREIN VAN DE WIELE Stedenbouwkundige voorschriften ART. 0: ALGEMENE BEPALINGEN 1. e kracht De grafische plannen en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften

Nadere informatie

RUP Zonevreemde woningen in ruimtelijk kwetsbaar gebied Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Sint-Laureins Oktober 2011

RUP Zonevreemde woningen in ruimtelijk kwetsbaar gebied Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Sint-Laureins Oktober 2011 RUP Zonevreemde woningen in ruimtelijk kwetsbaar gebied Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Sint-Laureins Oktober 2011 GEZIEN EN VOORLOPIG AANGENOMEN DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN OP BEVEL:...

Nadere informatie

RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE

RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE PROVINCIE: Oost-Vlaanderen GEMEENTE: Laarne RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 42010 DATUM ONTWERPFASE OPGEMAAKT DOOR 30/03/05 Opmaak Sandrien Paeleman 29/06/05 Aanpassingen na plenaire vergadering

Nadere informatie

Voor de niet bebouwde delen van deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van Art. 2: KMO- geen bebouwing toegestaan (zie ).

Voor de niet bebouwde delen van deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van Art. 2: KMO- geen bebouwing toegestaan (zie ). DESTELBERGEN: BPA Zonevreemde bedrijven 11 2.2 BPA ID. NR.:456:DE MAESSCHALCK MARC 2.2.1 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 2.2.1.1 Art 1: KMO-bebouwing toegestaan - bestemd voor niet-hinderlijke ambachtelijke

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften art. 0: algemene bepalingen 1. begrippen 1.1. hoofd- en nevenbestemming De hoofdbestemming is de bestemming die meer dan 80% van de bebouwde oppervlakte mag innemen. De

Nadere informatie

1.1. TERMINOLOGIE 1.2. INTERPRETATIE VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.3. AFWIJKING VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

1.1. TERMINOLOGIE 1.2. INTERPRETATIE VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.3. AFWIJKING VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN ARTIKEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. TERMINOLOGIE Voor de toepassing van de onderhavige voorschriften wordt verstaan onder: 1. Halfopen bebouwing: bebouwingswijze waarbij het hoofdgebouw slechts één gemene

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW. 1.1 Bestemming hoofdgebouw

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW. 1.1 Bestemming hoofdgebouw Eigendom Vennootschap MAFAR, Louizalaan 149/24, 1050 Brussel. gevolmachtigde : NV. Select Bouw, Iepersestraat 181-185, 8800 Roeselare. BPA nr 1- Dorpskom, gedeeltelijke wijziging E. VK plan dd. 30. 10.

Nadere informatie

Het Bijzonder Plan van Aanleg, genaamd Sectoraal BPA 'Zonevreemde bedrijven' te Zulte is samengesteld uit:

Het Bijzonder Plan van Aanleg, genaamd Sectoraal BPA 'Zonevreemde bedrijven' te Zulte is samengesteld uit: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Sectoraal BPA Stanssens 1. Algemene bepalingen voor het sectoraal BPA Art 1.1. Omschrijving Het Bijzonder Plan van Aanleg, genaamd Sectoraal BPA 'Zonevreemde bedrijven'

Nadere informatie

Gemeente Wijnegem Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Weilandshof

Gemeente Wijnegem Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Weilandshof Gemeente Wijnegem Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Weilandshof Stedenbouwkundige voorschriften Dossier WIJ01021 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Wijnegem Oktober 2015 Provincie: Gemeente

Nadere informatie

Bestaand regionaal bedrijf

Bestaand regionaal bedrijf gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bestaand regionaal bedrijf Makro te Antwerpen Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Autohandelslint N32 Roeselare : Menen Stedenbouwkundige voorschriften Ontwerp november 2012 algplanid: rup_30000_213_00063_00002 01/11/2011 dienst ruimtelijke planning

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN. Pagina 54 van 73

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN. Pagina 54 van 73 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Pagina 54 van 73 1 Algemene stedenbouwkundige voorschriften 1.1 Algemene bepalingen Bestaande situatie: Binnen de bestaande vergunde of vergund geachte en niet-verkrotte

Nadere informatie

7 VERORDENEND DEEL. 7.1 Grafisch plan Kaart: grafisch plan. 7.2 Stedenbouwkundige voorschriften: algemene bepalingen

7 VERORDENEND DEEL. 7.1 Grafisch plan Kaart: grafisch plan. 7.2 Stedenbouwkundige voorschriften: algemene bepalingen 7 VERORDENEND DEEL 7.1 Grafisch plan Kaart: grafisch plan 7.2 Stedenbouwkundige voorschriften: algemene bepalingen 7.2.1 Gemeenschap- en openbare nutsvoorzieningen Gebouwen en/of constructies en infrastructuur

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING i STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING VK CAYEPOLDER 9e-Li NIELAAN 4 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN)

Nadere informatie

algemene bepalingen TOELICHTEND VERORDENEND stedenbouwkundige voorschriften toelichting en visie

algemene bepalingen TOELICHTEND VERORDENEND stedenbouwkundige voorschriften toelichting en visie voorschriften art.0: algemene bepalingen VERORDENEND stedenbouwkundige voorschriften TOELICHTEND toelichting en visie 0.1. verordenende kracht van de diverse elementen opgenomen in onderhavig grup De

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSWIJZIGING VAN EEN GOEDGEKEURDE, NIET-VERVALLEN VERKAVELING DD. 24/01/1964 NOOT: 1. De voorschriften van de oorspronkelijke verkaveling

Nadere informatie

Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging)

Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging) gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging) Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften Lot 1-2 Toelichting bij stedenbouwkundig voorschrift Verordenend stedenbouwkundig voorschrift Strook voor de gebouwen Inplanting zoals aangeduid op het verkavelingsontwerp.

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL... 0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN...

INHOUDSTAFEL... 0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN... Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN... 1 ARTIKEL 1 - ALGEMENE BEPALINGEN... 1 ARTIKEL 2 - WATERHUISHOUDING... 1 BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN... 2 ARTIKEL 3 - ZONE VOOR OPENBARE WEGENIS...

Nadere informatie

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING. 0. Algemene voorschriften. 0.1 Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING. 0. Algemene voorschriften. 0.1 Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid 0. Algemene voorschriften 0.1 Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid Er dient altijd en overal gestreefd te worden naar ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. Bij elke nieuwe ingreep dient een afweging

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen GEMEENTE LICHTERVELDE. Stedenbouwkundige voorschriften Ontwerp

Provincie West-Vlaanderen GEMEENTE LICHTERVELDE. Stedenbouwkundige voorschriften Ontwerp Provincie West-Vlaanderen GEMEENTE LICHTERVELDE ADMINISTRATIE RUIMTELIJKE ORDENING, HUISVESTING EN MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN (AROHM) NR: RP990/36011/014.3 Brussel, 12 juli 2005 De Vlaamse Minister van

Nadere informatie

Stedenbouwkundige. voorschriften

Stedenbouwkundige. voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 1. Algemene bepalingen 1. Algemene bepalingen De bij de voorschriften (kolom 2) dient samen met de stedenbouwkundige voorschriften als richtinggevende interpretatie van

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften art. 0: algemene bepalingen 1. begrippen 1.1. hoofd- en nevenbestemming De hoofdbestemming is de bestemming die meer dan 80% van de bebouwde oppervlakte mag innemen. De

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING :

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING : STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING : FASE 1 EN FASE 2 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW Voorzieningen

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 16 ALGEMENE BEPALINGEN VERORDENEND TOELICHTING EN VISIE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 0.1. Verordenende kracht van de diverse elementen opgenomen in onderhavig RUP De

Nadere informatie

7 ARTIKEL 7: CLUSTER S GRAVENWEZEL

7 ARTIKEL 7: CLUSTER S GRAVENWEZEL 7 ARTIKEL 7: CLUSTER S GRAVENWEZEL ART.7.0. BASISRECHTEN Deze cluster situeert zich binnen de perimeter noordelijke en oostelijke open ruimte. De zonevreemde woningen zijn gelegen in ruimtelijk kwetsbaar

Nadere informatie

GOEDGEKEURDE VERKAVELINGVERGUNNING: NR. V 2013/05 VAN 03/09/2013

GOEDGEKEURDE VERKAVELINGVERGUNNING: NR. V 2013/05 VAN 03/09/2013 Pagina 1 van 6 Van den Vonder Marcel BVBA Landmeter-Expert LAN 04 1075 Erkend Vastgoedmakelaar B.I.V.206045 Kantoor: 2235 Hulshout Grote Baan 134 Kantoor: 2220 Heist-op-den-Berg 21 mei 2013 Leopoldlei

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) Er zijn meer dan voldoende

Nadere informatie

Gemeentelijk RUP Vanderstraeten Transport bvba Nazareth - 19/09/2016 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Gemeentelijk RUP Vanderstraeten Transport bvba Nazareth - 19/09/2016 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1 Artikel 1. WIJZE VAN METEN Bij toepassing van deze voorschriften wordt als volgt gemeten: 1 de hoogte/de nokhoogte van een bouwwerk: vanaf het gemiddelde peil op de rooilijn

Nadere informatie

ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN 0.1 Hoofd- en nevenbestemmingen Alle hoofdbestemmingen van de zones zijn voorgesteld op het grafisch plan. Nevenbestemmingen zijn alleen

Nadere informatie

GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Volgens vergunning nr. V/LE38/1 dd. 09/11/2016 Inclusief opmerkingen technische dienst

GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Volgens vergunning nr. V/LE38/1 dd. 09/11/2016 Inclusief opmerkingen technische dienst GOEDGEKEURDE Volgens vergunning nr. V/LE38/1 dd. 09/11/2016 Inclusief opmerkingen technische dienst 1. VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW 1.1. Bestemming hoofdgebouw 1.1.1. Hoofdbestemming Autostelplaats:

Nadere informatie

RUP RUP ALM. VooRSCHRIfTEn

RUP RUP ALM. VooRSCHRIfTEn RUP VooRSCHRIfTEn oktober 2010 Colofon Projectleider Sandra Vanveldhoven Ontwerper Sandra Vanveldhoven Tekenbureau Marianne Smout Programmaleider Katlijn Van der Veken Planologisch ambtenaar Frank de Bruyne

Nadere informatie

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Brouwerij Lindemans te Sint-Pieters-Leeuw

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Brouwerij Lindemans te Sint-Pieters-Leeuw gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Brouwerij Lindemans te Sint-Pieters-Leeuw Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften Algemeen VERORDENEND 1. Algemene voorschriften Gebouwen en constructies voor gemeenschapsuitrustingen en openbaar nut kunnen in elke bestemmingszone worden toegelaten mits

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 2. Bepalingen. toelichting en visie

ALGEMENE BEPALINGEN TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 2. Bepalingen. toelichting en visie Voorschriften ALGEMENE BEPALINGEN 1. V e r k a v e l i n g s v oor s c h r i f te n De bepalingen (tekstueel en grafisch) van de delen van de verkaveling VK136/65 dd. 04/03/1966 en dd. 14/05/1997 en VK

Nadere informatie

Gemeente Boortmeerbeek RUP Uitbreiding gemeentelijke basisschool

Gemeente Boortmeerbeek RUP Uitbreiding gemeentelijke basisschool Gemeente Boortmeerbeek RUP Uitbreiding gemeentelijke basisschool Gemeente Boortmeerbeek Pastorijstraat 2 3190 Boortmeerbeek Grontmij Vlaanderen Groot-Bijgaarden, mei 2013 Gezien en voorlopig vastgesteld

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 18 HERZIENING BPA ANGLO BELGE 1 e FASE

VOORSCHRIFTEN RUP 18 HERZIENING BPA ANGLO BELGE 1 e FASE VOORSCHRIFTEN RUP 18 HERZIENING BPA ANGLO BELGE 1 e FASE A. Algemene voorschriften 1 Het bestaande reliëf dient zoveel mogelijk te worden behouden. Tenzij anders vermeld, kunnen reliëfwijzigingen worden

Nadere informatie

Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften

Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften Leeswijzer voor tabel: De grafische plannen en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften (kolom 1 weergegeven op een grijze ondergrond) hebben verordenende

Nadere informatie

RUP Gerda. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp. april Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning

RUP Gerda. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp. april Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning RUP Gerda ontwerp april 2011 Stedenbouwkundige voorschriften Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting

Nadere informatie

DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN 0.1 Hoofd- en nevenbestemmingen Alle hoofdbestemmingen van de zones zijn voorgesteld op het plan. Nevenbestemmingen zijn alleen

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 0. ALGEMEEN... 3 0.1 PLANDOCUMENTEN...3 0.2 LIMITATIEVE OPGAVE VAN DE VOORSCHRIFTEN DIE STRIJDIG ZIJN MET ONDERHAVIG GEMEENTELIJK

Nadere informatie

1 Art. 1. Algemene bepalingen

1 Art. 1. Algemene bepalingen 1 Art. 1. Algemene bepalingen 1.1 Schaal en maatvoering De schaal en de daaruit afgeleide maten van het plan zijn indicatief. De werkelijke afmetingen zullen, daar waar noodzakelijk, door een opmeting

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMEEN Alle werken en handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, en in onderstaande voorschriften

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSWIJZIGING De Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening vastgesteld door de gemeenteraad op 26.06.2012 is van toepassing. 1. VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

B.P.A. Onthaalstructuur Tyne Cot Cemetery

B.P.A. Onthaalstructuur Tyne Cot Cemetery B.P.A. Onthaalstructuur Tyne Cot Cemetery 1. ALGEMEEN GELDENDE BEPALINGEN... 3 1.1 PLANDOCUMENTEN... 3 1.2 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN (AV)... 3 2 ZONE 1 : ZONE VOOR OPENBAAR NUT EN GEMEENSCHAPS VOORZIENINGEN...

Nadere informatie

GEMEENTE HOREBEKE RUP GEMEENTEHUIS STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN MAART 2014

GEMEENTE HOREBEKE RUP GEMEENTEHUIS STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN MAART 2014 GEMEENTE HOREBEKE RUP GEMEENTEHUIS STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN MAART 2014 Joseph Cardijnstraat 60 9420 Erpe-Mere T 053 64 65 20 F 053 64 65 30 info@so-lva.be 1 Inhoud 0.1 BEGRIPPENLIJST 0.2 ALGEMENE

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELINGSVERGUNNING V0647 d.d. 26.09.2014 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) Voorzieningen voor een inwonende

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN RUP 9 Oudenaardestraat

ALGEMENE BEPALINGEN RUP 9 Oudenaardestraat ALGEMENE BEPALINGEN RUP 9 Oudenaardestraat 1. Visuele media Bij elke stedenbouwkundige aanvraag moet melding gemaakt worden van de aan te brengen publiciteit met omschrijving van vorm en materialen. De

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN (plan 6)

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN (plan 6) Stad Ieper Provincie West-Vlaanderen West-Vlaamse Intercommunale Dienstverlenende vereniging Project Verkaveling Veurnsestraat te Elverdinge Project: 04/6076 VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN Verkaveling 010/070 (3b) Provincie ANTWERPEN Gemeente BERLAAR Ligging Smidstraat - Hemelshoek Kad. Afd. 1 Sectie D nrs. 548/b&c 544/n 545/c 546/d Verkaveling 010/070 (3b) Dossier

Nadere informatie

VERORDENEND DEEL 1 Algemene bepalingen

VERORDENEND DEEL 1 Algemene bepalingen VOORSCHRIFTEN RUP 12 BISDONKSTRAAT VERORDENEND DEEL 1 Algemene bepalingen 1.1 OP TE HEFFEN VOORSCHRIFTEN Bij het van kracht worden van voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan worden de voorschriften en

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ AANVRAAG VAN EEN VERKAVELINGSVERGUNNING voor kavel 1 van het voorgelegd ontwerp Gemeente 2290 VORSELAAR, Sectie G, nrs.: 16/K, 16/L, 16/P2 Hildering 1 Keizershofstraat

Nadere informatie

Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 1. Begrippen. 1.1.

Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 1. Begrippen. 1.1. Voorschriften Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen 1. Begrippen 1.1. Eéngezinswoning Gebouw geschikt voor de huisvesting van één gezin of alleenstaande. 1.2. Nevenbestemming De nevenbestemming

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELING APPELTERRE 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW Verkeersgenererende activiteiten zijn hier ongewenst, en

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMEEN Alle werken en handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, en in onderstaande voorschriften

Nadere informatie