STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN"

Transcriptie

1 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN De opties die genomen worden in dit RUP, dienen vertaald te worden in stedenbouwkundige voorschriften. Op het bestemmingsplan komen 11 verschillende zones voor, die hieronder besproken worden: Verordenende voorschriften 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Verordenende kracht van de diverse elementen opgenomen in onderhavig provinciaal RUP Toelichting De toelichting bij de voorschriften in deze rechterkolom dient als bijkomende informatie bij de stedenbouwkundige voorschriften gelezen te worden. De grafische plannen en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften hebben verordenende kracht. 1.2 Beoordelingscriteria tot duurzame ontwikkeling Elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning binnen onderhavig provinciaal RUP zal, naast de toetsing aan de bestemmings- en inrichtingsvoorschriften, onder meer beoordeeld worden aan de hand van volgende criteria: Een bijkomende motiveringsnota, gevoegd bij de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning, dient de elementen aan te halen die aantonen dat de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voldoet aan de beoordelingscirteria. - zuinig ruimtegebruik - kwalitatief kleur- en materiaalgebruik - landschappelijke integratie - waterbeheersing De aanvrager van een stedenbouwkungie vergunning dient middels een motiveringsnota aan te tonen dat aan deze criteria is voldaan.

2 1.3 Waterhuishouding In alle bestemmingszones is het naast de hoofdbestemming toegelaten waterpartijen en/of afwateringsgrachten te voorzien tbv de waterhuishouding van het gebied. Het regenwater moet kunnen infiltreren. Het regenwater afkomstig van de verharde delen dient op een gepaste manier afgevoerd te worden. Het huishoudelijk en/of bedrijfsafvalwater afkomstig van de bebouwde delen in deze zone dient aangesloten te worden op het bestaande rioleringsnet of dient op de site zelf te worden gezuiverd. Voor de aanleg van verhardingen dient ermee rekening gehouden te worden dat niet-verontreinigd regenwater de mogelijkheid moet krijgen om maximaal door te dringen in de ondergrond door zoveel mogelijk waterdoorlatende materialen te gebruiken, hetzij door afleiding van het regenwater naar onverharde delen, hetzij door afleiding naar daartoe voorzien constructies om water te bufferen. Vanuit milieukundig oogpunt dienen plaatsen, waar er door de aard van de activiteiten kans is op pollutie, verplicht in nietwaterdoorlatende materialen uitgevoerd te worden en dient het afstromend water te worden opgevangen en afgevoerd naar het rioleringsnet of naar een daartoe voorziene opvangzone en/of zuiveringspunt. De noodzakelijke afwateringsgrachten dienen open te worden gehouden. Het plangebied is gelegen binnen een van nature overstroombaar gebied en betreft dus een watergevoelig gebied. Bijgevolg zullen hier voorzorgsmaatregelen dienen aangewend worden. De laagst gelegen zones moeten qua kenmerken worden behouden en verder worden ingericht als wadi, een zwelboezem met zacht hellende oevers. Deze wadi s kunnen worden benut als opvang voor het hemelwater. Het aanwenden van flauwe hellingen geeft mogelijkheid tot het ontstaan van een gedifferentieerde fauna en flora. Bij aanleg van verhardingen dienen waar mogelijk kleinschalige waterdoorlatende verhardingen te worden gebruikt. Nieuw parkings dienen te worden ingegroend. 1.4 Reliëfwijzigingen Alle nieuwe constructies worden opgetrokken voor wat de vloerpas van de gelijkgrondse verdieping betreft op maximaal 0,40m boven het peil van de N43. Het reliëf kan binnen het plangebied maximaal voor 0,50m worden gewijzigd in functie van de ontwikkeling ervan. Deze wijziging kan enkel toegelaten worden indien bij de aanvraag de (bouwtechnische) noodzaak ervan voldoende kan worden aangetoond. Een grootschalige transformatie van het huidige reliëf Om de geomorfologische kenmerken van het gebied zoveel als mogeljk te behouden, dient omzichtig omgesprongen te worden met reliëfwijzigingen.

3 over een grote oppervlakte moet vermeden worden. Het aanwezige hoogteverschil ten opzichte van de Leie-meander en de Zaubeek dient maximaal behouden te worden. 1.5 Erfdienstbaarheden Bestaande erfdienstbaarheden blijven behouden. 2 SPECIFIEKE VOORSCHRIFTEN Artikel 1: Zone voor lokale bedrijven 1.1 Bestemming De zone is bestemd voor kleine ambachtelijke bedrijven van lokaal belang. Kantoren, nutsgebouwen en diensten in functie van het normaal funcitoneren van het bedrijf zijn toegelaten. Autonome kantoren en detailhandel zijn niet toegelaten. Geïntegreerd in het bouwvolume kan een toezichtwoning van max. 200m² worden voorzien. Bij elk bedrijf kan binnen het volume van het gebouw een beperkte winkelruimte of toonzaal voorzien worden, voor zover het percentage van 30% van de totale vloeroppervlakte niet wordt overschreden. De handelsfuncite moet steeds en uitsluitend gerelateerd zijn aan de productie ter plaatse. Het oprichten van kleinschalige gebouwen en infrastructuur voor openbaar nut is toegelaten, rekening houdend met de inrichtingsvoorschriften. De noodzaak ervan moet om technische of sociale redenen aangetoond kunnen worden door een omstandige verklarende verantwoordingsnota. Voor het nog vrij liggende deel van de ambachtelijke zone worden slechts beperkte ontwikkelingsopties vooropgesteld. Enkel de zone palend aan de gewestweg zou ontwikkeld worden. Daarvoor werd ook recentelijk een verkavleingsaanvraag ingediend. De hoofdprincipes hiervan werden in de planopties overgenomen.

4 1.2 Inrichting Een bouwvrije strook wordt voorzien tot op minimum vier meter van de aanpalende zonegrens. De kroonlijsthoogte van de nieuwe constructies bedraagt maximaal 8 meter, indien zij worden afgewerkt met een plat dak en maximaal 5,5 meter indien zij worden afgewerkt met een hellend dak. De maximale nokhoogte voor de nieuwe constructies met hellend dak bedraagt 9 meter. De maximale bouwhoogte geldt niet voor eventueel noodzakelijke schoorstenen, verluchtingskanalen en antennes gekoppeld aan de bedrijfsvoering, voor zover deze in hun totaliteit maximum 2% van de totale grondoppervlakte beslaan en mits deze ingeplant worden op minimum dezelfde afstand van de RUP-grenzen, als hun hoogte. Met hoogte wordt bedoeld: de afstand van het maaiveld tot hun hoogste punt. Om het percentage van het grondoppervlak dat de vernoemde elementen beslaan, te berekenen, wordt de oppervlakte van het vlak waarmee zij aan het gebouw bevestigd zijn in rekening genomen. Niet bebouwde delen van deze zone mogen verhard worden met waterdoorlatende materialen (klinkers, dolomiet, ) De opvang van het hemelwater dient te gebeuren conform de vigerende gewestelijke verordening betreffende hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, burffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater. Artikel 2: Zone voor kleinhandel met nabestemming zone voor economische reservegebied. 2.1 Bestemming Deze zone is bestemd voor wat betreft bedrijfspand 1a en 1b (zoals aangegeven op het grafische plan) voor kleinhande in meubels en aanverwante artikelen, vervaardiging van meubels en overige Het RUP beoogt een herstructurering van een beperkte bestaande kleinhandelsconcentratie van bovenlokaal belang. In overeenstemming met de opties in het PRS kunnen geen bijkomende handelszaken van

5 distributie van lokaal of bovenlokaal niveau en voor wat betreft bedrijfspand 2 kleinhandel, supermarkt van lokaal niveau. Bij definitieve en vrijwillige stopzetting van de bestaande handelsactiviteiten, treedt een nabestemming zijnde zone voor economisch reservegebied in werking. Voor een nieuwe invulling van dit gebied dient dan een nieuw RUP opgemaakt te worden. Het oprichten van kleinschalige gebouwen en infrastructuur voor openbaar nut is toegelaten, rekening houdend met de inrichtingsvoorschriften. De noodzaak ervan moet om technische of sociale redenen aangetoond kunnen worden door een omstandige verklarende verantwoordingsnota. bovenlokaal belang zicht situeren in het buitengebied. Dit wil zeggen dat binnen het plangebied de twee bestaande handelszaken met hun respectievelijk assortiment kunnen behouden blijven namelijk de bestaande Aldi-uitbating en de bestaande uitbating van de afdelingen van GEKO met de afdeling kinderen, jeugd en geschenken en de klassieke meubelverkoop en de stockverkoop, doch dat er bij een eventuele overname geen afsplitsing van de handelsactiviteiten naar meerdere eenheden (handelsactiviteiten) mag gebeuren. Gezien deze locatie niet geschikt is voor de vestiging van bijkomende of anderssoortige verkeersgenererende kleinhandelszaken, is het niet wenselijk om bij stopzetting van de huidige kleinhandelsactiviteit, andere, zwaarder (verkeer)belastende kleinhandelsactiviteiten toe te laten. Bijgevolg wordt een nabestemming als lokaal bedrijventerrein voorzien. 2.2 Inrichting Er kunnen binnen de zone maximaal twee kleinhandelszaken toegelaten worden. Bij handelszaak 1 kan een toezichtwoning worden gerealiseerd, die architectonische en fysisch één geheel vormt met het bedrijfsgebouw, met een maximale oppervlakte van 200m². De maximaal te bebouwen grondoppervlakte voor nieuwbouw wordt aangeduid op het bestemmingsplan. De totale vloeroppervlakte van handelszaak 1 wordt te allen tijde beperkt tot de bestaande bedrijfsoppervlakte, zinde m², zijnde het totaal van de oppervlakte van het gebouw 1A, nl m² en de oppervlakte van het niet-verkrotte deel van gebouw 1B, nr m². Alle behouden gebouwen worden wel meegerekend bij het bepalen van het totale oppervlakte zoals hierboven bepaald. Met grondoppervlak wordt bedoeld: de ingenomen ruimte van het Voor de te behouden handelszaken wordt uitgegaan van de bestaande toestand. Dit betekent dat er geen ruimtelijke en functionele schaalvergroting kan toegestaan worden. Door het in rekening brengen van de te behouden oppervlaktes wordt vermeden dat een ruimtelijke en functionele schaalvergroting wordt bekomen.

6 betreffende terrein. Met vloeroppervlak wordt bedoeld: de effectieve oppervlakte van de uitbating; in dit geval kan een deel van de grondoppervlakte in twee lagen worden benut. Bestaande vergunde gebouwen mogen geheel of gedeeltelijk worden verbouwd. Binnen deze bebouwde oppervlakte mag maximaal 75% worden benut als verkoopsruimte. Het gebouw telt maximaal 2 bouwlagen. De hoogte van de gebouwen wordt beperkt tot maximaal 9 meter. De nieuwe gebouwen worden uitgevoerd met plat dak. Voor gebouw 2 geldt: De totale bebouwde oppervlakte van handelszaak 2 wordt beperkt uitgebreid tot 1.200m². In dit geval wordt het gebouw beperkt tot één bouwlaag. De maximale hoogte wordt beperkt tot 5 meter. Verbouwingen binnen het bestaande gabariet zijn steeds toegelaten. De gebouwen hebben een plat dak. De vloeroppervlakte en de bouwoppervlakte vallen in dit geval samen. Binnen deze zone kan toelating worden verleend per gebouw voor integratie van een beperkte cafetaria, en kantoren, gelieerd aan de uitbating. Delen van de zone die niet worden bebouwd, worde opgenomen in de zone voor circulatie, parking en toerritten. Artikel 3: zone voor wonen

7 3.1 Bestemming Deze zone is bestemd voor bestaande eenngezinswoningen. In deze zone kunnen geen nieuwe eengezinswoningen worden opgericht, de bestaande woningen kunnen niet uitgebreid worden. Voor de bestaande niet-verkrotte woningen zijn enkel instandhoudingwerken toegelaten. Voor de bestaande voormalige bedrijfswoningen wordt de nodige rechtszekerheid gecreëerd. Verder kunnen in het plangebied geen bijkomende solitaire bedrijfswoningen opgericht worden. Per bedrijf kan evenwel indien dit noodzakelijk zou zijn een toezichtwoning opgericht worden, doch deze moet in het bouwvolume geïntegreerd worden. Een gebouw wordt beschouwd als verkrot indien het niet voldoet aan de elementaire vereisten van stabiliteit op het moment van de eerste vergunningsaanvraag tot verbouwen, herbouwen of uitbreiden. Stabiliteit is geen visueel of esthetisch aspect, maar heeft betrekking op de constructie van het gebouw. Ingestorte, reeds lang verwoeste, met de grondvesten gelijkgemaakte of instabiele gebouwen kunnen beschouwd worden als verkrot. Een gebouw dat nog in goede staat is, maar waarvan het dak doorbuigt, is niet noodzakelijk verkrot.. Indien de gemeente een gebouw als verkrot beschouwt, dient dit gemotiveerd aan de hand van een deskundigenverslag. Het niet bebouwde deel van de zone wordt ingericht als tuin. Het bestaande reliëf van de bodem mag niet worden gewijzigd. Het oprichten van kleinschalige gebouwen en infrastructuur voor openbaar nut is toegelaten, rekening houdend met de inrichtingsvoorschriftenl. De noodzaak ervan moet om technische of sociale redenen aangetoond kunnen worden door een omstandige verklarende verantwoordingsnota. 3.2 Inrichting Bebouwingswijze Eén vrijstaand woonvolume per perceel volgens de bestaande inplanting/perceelverdeling. Het aantal woongelegenheden kan in aantal niet toenemen t.a.v. de

8 bestaande en/of vergunde toestand. Inplanting van de gebouwen Voorgevel: bestaande bouwlijn. Afmetingen van de gebouwen Uitbreiding van de grondoppervlakte van de woning is niet mogelijk. Dakvorm De bestaande dakvorm dient behouden te blijven. Artikel 4: zone voor circulatie, parking en toeritten 4.1 Bestemming Deze zone is bestemd voor laad- en losplaatsen, parking en toeritten. Het stapelen van materialen in open lucht is niet toegelaten. Enkel het oprichten van kleinschalige gebouwen en infrastructuur voor openbaar nut is toegelaten, rekening houdend met de inrichtingsvoorschriften. De noodzaak ervan moet om technische of sociale redenen aangetoond kunnen worden door een omstandige verklarende verantwoordingsnota. 4.2 Inrichting De eigenlijke circulatiezone voor voertuigen, mag monoliet worden verhard. De circulatieruimte voor voetgangers moet op het plan bij de stedenbouwkundige aanvraag worden vermeld. Een veilige circulatie voor zwakke weggebruikers maakt onderdeel uit van de vergunningsaanvraag. Deze circulatieruimte wordt uitgevoerd in een kleinschalige en waterdoorlatende materialen. In de parkeerzone zal, per 4 parkeerplaatsen, één inheemse De mogelijkheid zou moeten voorzien worden om toch zeker op gemiddeld drukke verkoopsmomenten voldoende parkeerplaatsen te hebben aan beide zijden van de gewestweg. Indien bij de beide afdelingen parkeergelegenheid zou kunnen voorzien worden voor ong. 70 wagens, kan de verkoopsfunctie hier veiliger functioneren. Een bijkomende vereiste, in het bijzonder met het oog op zuinig en efficiënt ruimtegebruik is het voorzien van een gemeenschappelijke parking voor de bestaande handelszaken. Het fysiek en/of periodiek afsluiten van beide parkings moet dan ook worden tegengegaan. Dit betekent dat handelszaak 1 op zondag over een buffercapaciteit op het terrein van handelszaak 2 kan rekenen en dat handelszaak 2 tijdens de week ook gebruik kan maken van de parking van handelszaak 1. Indien de bedrijfsvoering en de eisen op het vlak van veiligheid dit toelaten, kan ook het gebruik van een deel van de circulatieruimte als parking voor piekmomenten overwogen worden.

9 hoogstammige boom geplant worden. Aansluitend op de zonegrens met de Staatsbaan dient binnen deze zone een strook van 2 meter voorzien te worden voor de aanplanting van groen. De heesters, struiken en bomen moeten voor 100% streekeigen zijn. Binnen deze 2 meterstrook zijn geen verhardingen voor opritten en voetpaden mogelijk met uitzondering van de op- en afritten, zoals aangegeven op het bestemmingsplan. Toelating kan verleend worden om in deze zone aansluitend aan de verhardingen van op- en afritten, afsluitingen, verlichtingspalen, vlagmasten of publicitaire voorzieningen te plaatsen. De publicitaire voorzieningen dienen beperkt te blijven tot de aankondiging van de aanwezige handelszaken; dit kan bevestigd worden op het gebouw of door middel van een totem waarvan de hoogte die van het gebouw niet mag overstijgen. Alle andere constructies met uitzondering van brievenbuselementen zijn verboden. Deze strook/zone dient gerealiseerd te worden in het eerstvolgende plantseizoen na de uitvoering van de stedenbouwkundige vergunning op het betreffend perceel, met uitzondering van de strook gelegen voor bedrijfsgebouw 1A, welke dient gerealiseerd te worden in het eerstvolgend plantseizoen na de aanleg van de parking voor bedrijfsgebouw 1B. De parkeerruimten van de verschillende handelsvestigingen mogen niet gescheiden worden. De circulatieruimte rond gebouw 1A en 1B mag wel, om veiligheidsredenen, worden afgesloten. Op het bestemmingsplan (zie overdruk) wordt aangegeven waar deze afsluiting mag worden geplaatst. Het is steeds toegelaten deze afsluiting verder op het terrein te plaatsen (verder verwijderd van de N43). Voor de uitbating van de handelszaak 2 dienen minimaal 70 parkeerplaatsen voorzien te worden. Voor handelszaak 1A aan de noordzijde van de N43, dienen minimaal 70 parkeerplaatsen voorzien te worden. De aanleg van deze zone moet bijdragen tot een kwalitatief waardevol straatbeeld. Alle beplantingen moeten het landschapsbeeld zodanig beheersen dat zij samen met de bouwmaterialen een aanvaardbare eenheid vormen. Onder afsluitingen wordt verstaan constructies ter beveiliging van het terrein.

10 Voor de uitbating handelszaak 1B aan de zuidzijde van de N43 moeten minimaal 70 parkeerplaatsen worden voorzien. Bovendien zal de vergunningsaanvrager van handelszaak 1 bij een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning moeten aantonen dat de heroriëntatie van de bedrijfsvoering dusdanig wordt geschikt rond de rijksweg, dat de parkeergelegenheden bij normale drukke verkoopdagen voldoen om de bijhorende verkoopsruimte te bedienen. De parkings van beide handelszaken moeten openstaan voor gemeenschappelijk gebruik. Artikel 5: zone voor tuinen 5.1 Bestemming Deze zone is bestemd voor tuinen. Deze tuinzone mag maximum voor 100m² worden verhard. Het bestaande reliëf van de bodem mag niet worden gewijzigd. Het oprichten van kleinschalige gebouwen en infrastructuur voor openbaar nut is toegelaten, rekening houdend met deinrichtingsvoorschriften. De noodzaak ervan moet om technische of sociale redenen aangetoond kunnen worden door een omstandige verklarende verantwoordingsnota Voor het nog vrij liggende deel van de ambachtelijke zone worden slechts beperkt ontwikkelingsopties vooropgesteld. Enkel de zone palend aan de gewestweg zou ontwikkeld worden. Op de grens met het aanpalende woongebied wordt een buffer voorzien. Rekening houdend met de bestaande perceelsstructuur wordt een zeer beperkt deel voorzien als zone voor tuin. 5.2 Inrichting Deze zone is uitsluitend bestemd voor de aanleg van tuinen en aanplantingen van laag en hoogstammig groen en terrassen van max. 100m². In deze zone zijn volgende bijgebouwen met een maximale grondoppervlakte van 50m² toegelaten: bergplaatsen, garages, serres en tuinhuisjes, voor zover ze achter en gescheiden van het

11 hoofdgebouw worden opgericht. Het reliëf mag niet worden gewijzigd. Artikel 6: zone voor buffer 6.1 Bestemming Deze zone is bestemd voor de aanleg van een buffer. Deze bufferzone dient om: - het bedrijf visueel af te schermen en in te passen in de omgeving - een milieuhygiënische buffer te vormen t.o.v. de omgeving 6.2 Inrichting De buffer wordt verplicht aangelegd met streekeigen groen. Volgende werken en handelingen zijn toegestaan in deze zone: - wereken en handelingen in functie van het onderhoud en veiligheid - het plaatsen van afsluitingen - er worden minstens twee toegangen tot de Leie-meander voorzien, ten behoeve van de brandweer. De inplanting van deze toegangen wordt bij een eerste bouwaanvraag besproken met de bevoegde brandweerdienst. Deze toegangen mogen berijdbaar worden gemaakt door middel van waterdoorlatende elementen als bvb. grasdallen. De breedte van de zone wordt aangegeven op plan, de minimumbreedte bedraagt 5 meter. Bestaande vergunde of vergund geachte gebouwen in de buffer kunnen in stand gehouden worden. Bij herbouw of nieuwbouw dienen de gebouwen tot buiten de buffer verplaatst te worden. Ten laatste in het plantseizoen volgend op het verlenen van een Met herbouw wordt bedoeld, het grotendeels slopen (tot op fundering) en heropbouwen van het volledige gebouwencomplex. Het slopen van een gedeelte en/of heropbouwen van een gedeelte van het

12 stedenbouwkundige vergunning voor een perceel na de inwerkingtreding van dit ruimtelijk tuivoeringsplan moet de zone voor buffer op het betreffend perceel integraal beplant zijn behoudens waar zich bestaand vergunde of vergund geachte gebouwen bevinden. gebouwencomplex wordt niet onder herbouw gerekend. Per woning (gebouw 3 en 4) kan een doorgang van vier meter worden voorzien in waterdoorlatende en kleinschalige verhardingen. Artikel 7: zone voor natuur en wadi 7.1 Bestemming Deze zone is bestemd voor de instandhouding, de bescherming en het herstel van het landschap en de ecologische waarde. De bestaande boom-, struik- en kruidvegetatie evenals de al verkregen biologische waarden ervan, moeten zo mogelijk behouden blijven en/of versterkt en ontwikkeld worden. Binnen deze zone bestaat een absoluut bouwverbod. Het voorzien van verhardingen is niet toegelaten binnen deze zone. De zone aangeduid in overdruk (arcering) wordt ingericht in functie van het noodzakelijk machinale onderhoud van de waterloop. In deze zone worden geen bomen of struiken aangeplant, en mag bestaande begroeiing indien nodig worden gerooid. De bestaande natuurlijke en ecologische waarden van de Zaubeekvallei en de Leie-meander moeten waar mogelijk ruimte krijgen door het inperken van bebouwing en verhardingen. Door de integratie van een wadi of zwelboezem, kan een waardevol overgangsgebied (buffer) ontstaan tussen de achterliggende natte graslanden en de voorzien bedrijfsactiviteiten. De gebouwen, parking en circulatieruimten worden maximaal ingegroend en gebufferd. De bestaande tuinen van de zonevreemde woningen dienen ook maximale ontwikkelingsmogelijkheden te bieden voor de aanwezige ecologische en natuurwaarden. Het gebied wordt ten westen begrensd door een arm van de Zaubeek. De Zaubeekvallei wordt aanzien als een waardevolle beekvallei, die volledig dient gevrijwaard en geherwaardeerd. 7.2 Inrichting In deze zone zullen oordeelkundig streekeigen bomen en struiken worden geplant, eigen aan het biotoop van de Zaubeekvallei. Bij de eerste aanvraag tot stedenbouwkundige vergunnin, binnen de zone voor kleinhandel, de zone voor lokale ambachtelijke bedrijven, de

13 zone voor woningen, de zone voor circulatie, parking en toeritten moet een groenplan ingediend worden voor de realisatie van het natuurgebied gelegen binnen hetzelfde perceel. Volgende beheerswerkzaamheden kunnen toegelaten worden: - het kappen van zieke en of bomen die een gevaar (o.m. bij stormschade) zijn voor de omgeving - biotoopbeschermende en/of biotoopverbeterende maatregelingen - ecologisch maaibeheer - milieutechnisch onderhoud- en herstelwerk aan de Zaubeek. Er mag geen sanitair en/of ander afvalwater in deze zone geloosd worden. In deze zone kunnen zwelboezems worden aangelegd. Daartoe dient het bestaande reliëf zoveel mogelijk worden behouden. De oevers van deze zwelboezems dienen uitgevoerd te worden met een helling kleiner dan 10%. Afboorden van deze overs met hout of andere materialen is verboden. Binnen deze zone zijn geen afsluitingen toegelaten. Artikel 8: zone voor agrarisch gebied met bijzondere waarde 8.1 Bestemming Deze zone is bestemd als agrarisch gebied met landschappelijke waarde, in het bijzonder omwille van de aanwezigheid van vallei- of brongebieden. 8.2 Inrichting Ter hoogte van de noordoostelijke grens van het plangebied, ter hoogte van het gebouw van handelszaak 2, wordt een beperkt gedeelte ambachtelijke zone omgezet naar agrarisch gebied met bijzondere waarde. In deze zone mogen enkel die agrarische werken en handelingen uitgevoerd worden die het specifiek natuurlijk milieu van planten en dieren en de landschappelijke waarde niet schaden.

14 Artikel 9: particulier op- en afrit Op het bestemmingsplan in een schematische strook voorzien voor de aanleg van een particuliere op- en afrit van de N43 naar de bestaande woning. Deze opritten mogen een maximale breedte hebben van vier meter. De inplanting van de as ervan mag maximaal 10 meter afwijken van de aanduiding op het bestemmingsplan. Conform de verleende bouwvergunning en om de verkeersveiligheid te verhogen worden de op- en afritten tot de gewestweg beperkt. Artikel 10: bedrijf op- en afrit Op het bestemmingsplan zijn de aanleg van bedrijfsop- en afritten van de N43 naar de bedrijfsgebouwen en parkings voorzien. Deze opritten mogen een maximale breedte hebben van acht meter. De inplanting van de as ervan is aangeduid op het bestemmingsplan. De op- en afritten dienen steeds toegankelijk te zijn voor de betrokken bedrijven, hun personeel en cliënteel. Artikel 11: op- en afrit voor laden en lossen en particuliere toegang Op het bestemmingsplan is een schematische strook voorzien voor de aanleg van een toegang voor laden en lossen en voor de private op- en afrit van de N43 naar de woning. Deze oprit mag een maximale breedte hebben van vier meter. De inplanting van de as ervan mag maximaal 5 meter afwijken van de aanduiding op het bestemmingsplan.

VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting

VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT Verordenende voorschriften toelichting 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het RUP en die

Nadere informatie

Bestaand regionaal bedrijf

Bestaand regionaal bedrijf Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bestaand regionaal bedrijf N.V. Wijckmans te Ham Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010

Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010 Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010 GEZIEN EN VOORLOPIG AANGENOMEN DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTING

Nadere informatie

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN-

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- GEMEENTE OPWIJK RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- Deelplan voetbalterrein Klaarstraat ) DEEL 2: ONTWERPPLANNEN

Nadere informatie

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1 0.1 Algemene Definities... 1 0.1.1 Hoofdbestemming nevenbestemming van het hoofdgebouw... 1 0.1.2 Bouwdiepte... 1 0.1.3 Bouwlaag...

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf

Historisch gegroeid bedrijf Provincie Oost-Vlaanderen - Gemeente Knesselare definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf N.V. Drukkerij Verstraete te Knesselare Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften

Nadere informatie

ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN Art.0.1 Wanneer een bestaand gebouw niet in overeenstemming is met de inrichtingsvoorschriften kunnen toch zowel verbouwingen binnen

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 19 LOKAAL BEDRIJVENTERREIN VAN DE WIELE. Stedenbouwkundige voorschriften ART. 0: ALGEMENE BEPALINGEN

VOORSCHRIFTEN RUP 19 LOKAAL BEDRIJVENTERREIN VAN DE WIELE. Stedenbouwkundige voorschriften ART. 0: ALGEMENE BEPALINGEN VOORSCHRIFTEN RUP 19 LOKAAL BEDRIJVENTERREIN VAN DE WIELE Stedenbouwkundige voorschriften ART. 0: ALGEMENE BEPALINGEN 1. e kracht De grafische plannen en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften art. 0: algemene bepalingen 1. begrippen 1.1. hoofd- en nevenbestemming De hoofdbestemming is de bestemming die meer dan 80% van de bebouwde oppervlakte mag innemen. De

Nadere informatie

RUP Oudenaardebaan Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Kluisbergen Maart 2012

RUP Oudenaardebaan Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Kluisbergen Maart 2012 Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Kluisbergen Maart 2012 Opdracht: Opdrachtgever: Opdrachthouder: Gemeentebestuur Kluisbergen Parklaan 16 9690 Kluisbergen Adoplan bvba Vaartlaan 28/1 9800 Deinze

Nadere informatie

RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE

RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE PROVINCIE: Oost-Vlaanderen GEMEENTE: Laarne RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 42010 DATUM ONTWERPFASE OPGEMAAKT DOOR 30/03/05 Opmaak Sandrien Paeleman 29/06/05 Aanpassingen na plenaire vergadering

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW. 1.1 Bestemming hoofdgebouw

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW. 1.1 Bestemming hoofdgebouw Eigendom Vennootschap MAFAR, Louizalaan 149/24, 1050 Brussel. gevolmachtigde : NV. Select Bouw, Iepersestraat 181-185, 8800 Roeselare. BPA nr 1- Dorpskom, gedeeltelijke wijziging E. VK plan dd. 30. 10.

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL... 0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN...

INHOUDSTAFEL... 0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN... Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN... 1 ARTIKEL 1 - ALGEMENE BEPALINGEN... 1 ARTIKEL 2 - WATERHUISHOUDING... 1 BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN... 2 ARTIKEL 3 - ZONE VOOR OPENBARE WEGENIS...

Nadere informatie

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING. 0. Algemene voorschriften. 0.1 Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING. 0. Algemene voorschriften. 0.1 Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid 0. Algemene voorschriften 0.1 Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid Er dient altijd en overal gestreefd te worden naar ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. Bij elke nieuwe ingreep dient een afweging

Nadere informatie

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Autohandelslint N32 Roeselare : Menen Stedenbouwkundige voorschriften Ontwerp november 2012 algplanid: rup_30000_213_00063_00002 01/11/2011 dienst ruimtelijke planning

Nadere informatie

RUP RUP ALM. VooRSCHRIfTEn

RUP RUP ALM. VooRSCHRIfTEn RUP VooRSCHRIfTEn oktober 2010 Colofon Projectleider Sandra Vanveldhoven Ontwerper Sandra Vanveldhoven Tekenbureau Marianne Smout Programmaleider Katlijn Van der Veken Planologisch ambtenaar Frank de Bruyne

Nadere informatie

ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN 0.1 Hoofd- en nevenbestemmingen Alle hoofdbestemmingen van de zones zijn voorgesteld op het grafisch plan. Nevenbestemmingen zijn alleen

Nadere informatie

GOEDGEKEURDE VERKAVELINGVERGUNNING: NR. V 2013/05 VAN 03/09/2013

GOEDGEKEURDE VERKAVELINGVERGUNNING: NR. V 2013/05 VAN 03/09/2013 Pagina 1 van 6 Van den Vonder Marcel BVBA Landmeter-Expert LAN 04 1075 Erkend Vastgoedmakelaar B.I.V.206045 Kantoor: 2235 Hulshout Grote Baan 134 Kantoor: 2220 Heist-op-den-Berg 21 mei 2013 Leopoldlei

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 2. Bepalingen. toelichting en visie

ALGEMENE BEPALINGEN TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 2. Bepalingen. toelichting en visie Voorschriften ALGEMENE BEPALINGEN 1. V e r k a v e l i n g s v oor s c h r i f te n De bepalingen (tekstueel en grafisch) van de delen van de verkaveling VK136/65 dd. 04/03/1966 en dd. 14/05/1997 en VK

Nadere informatie

DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN 0.1 Hoofd- en nevenbestemmingen Alle hoofdbestemmingen van de zones zijn voorgesteld op het plan. Nevenbestemmingen zijn alleen

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN RUP 9 Oudenaardestraat

ALGEMENE BEPALINGEN RUP 9 Oudenaardestraat ALGEMENE BEPALINGEN RUP 9 Oudenaardestraat 1. Visuele media Bij elke stedenbouwkundige aanvraag moet melding gemaakt worden van de aan te brengen publiciteit met omschrijving van vorm en materialen. De

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 18 HERZIENING BPA ANGLO BELGE 1 e FASE

VOORSCHRIFTEN RUP 18 HERZIENING BPA ANGLO BELGE 1 e FASE VOORSCHRIFTEN RUP 18 HERZIENING BPA ANGLO BELGE 1 e FASE A. Algemene voorschriften 1 Het bestaande reliëf dient zoveel mogelijk te worden behouden. Tenzij anders vermeld, kunnen reliëfwijzigingen worden

Nadere informatie

1 Art. 1. Algemene bepalingen

1 Art. 1. Algemene bepalingen 1 Art. 1. Algemene bepalingen 1.1 Schaal en maatvoering De schaal en de daaruit afgeleide maten van het plan zijn indicatief. De werkelijke afmetingen zullen, daar waar noodzakelijk, door een opmeting

Nadere informatie

Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften

Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften Leeswijzer voor tabel: De grafische plannen en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften (kolom 1 weergegeven op een grijze ondergrond) hebben verordenende

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN (plan 6)

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN (plan 6) Stad Ieper Provincie West-Vlaanderen West-Vlaamse Intercommunale Dienstverlenende vereniging Project Verkaveling Veurnsestraat te Elverdinge Project: 04/6076 VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN

Nadere informatie

Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 1. Begrippen. 1.1.

Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 1. Begrippen. 1.1. Voorschriften Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen 1. Begrippen 1.1. Eéngezinswoning Gebouw geschikt voor de huisvesting van één gezin of alleenstaande. 1.2. Nevenbestemming De nevenbestemming

Nadere informatie

VERORDENEND DEEL 1 Algemene bepalingen

VERORDENEND DEEL 1 Algemene bepalingen VOORSCHRIFTEN RUP 12 BISDONKSTRAAT VERORDENEND DEEL 1 Algemene bepalingen 1.1 OP TE HEFFEN VOORSCHRIFTEN Bij het van kracht worden van voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan worden de voorschriften en

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ AANVRAAG VAN EEN VERKAVELINGSVERGUNNING voor kavel 1 van het voorgelegd ontwerp Gemeente 2290 VORSELAAR, Sectie G, nrs.: 16/K, 16/L, 16/P2 Hildering 1 Keizershofstraat

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN Verkaveling 010/070 (3b) Provincie ANTWERPEN Gemeente BERLAAR Ligging Smidstraat - Hemelshoek Kad. Afd. 1 Sectie D nrs. 548/b&c 544/n 545/c 546/d Verkaveling 010/070 (3b) Dossier

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND 1. Algemeen Gebouwen en constructies voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut kunnen in elke bestemmingszone worden toegelaten mits

Nadere informatie

GEMEENTE OPWIJK RUP WIJZIGEN VAN HET AANTAL WOONLAGEN IN KERNWOONGEBIEDEN. Verordenend deel / Stedenbouwkundige voorschriften

GEMEENTE OPWIJK RUP WIJZIGEN VAN HET AANTAL WOONLAGEN IN KERNWOONGEBIEDEN. Verordenend deel / Stedenbouwkundige voorschriften GEMEENTE OPWIJK RUP WIJZIGEN VAN HET AANTAL WOONLAGEN IN KERNWOONGEBIEDEN Verordenend deel / Stedenbouwkundige voorschriften Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 24 september

Nadere informatie

specifiek regionaal watergebonden bedrijventerrein

specifiek regionaal watergebonden bedrijventerrein Provincie Antwerpen Gemeente Herentals gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan specifiek regionaal watergebonden bedrijventerrein Heirenbroek te Herentals In uitvoering van de nadere uitwerking van het

Nadere informatie

TERMINOLOGIE... 2 1. BESTEMMING... 4

TERMINOLOGIE... 2 1. BESTEMMING... 4 INHOUDSOPGAVE DEEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN...2 TERMINOLOGIE... 2 ALGEMEEN GELDENDE VOORSCHRIFTEN... 2 DEEL 2: BIJZONDERE BEPALINGEN... 4 ART 1. ZONE VOOR KANTOREN... 4 1. BESTEMMING... 4 2. BEBOUWING...

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN:

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN: Pagina 1 van 6 Van den Vonder Marcel BVBA Landmeter-Expert LAN 04 1075 Erkend Vastgoedmakelaar B.I.V.206045 Kantoor: 2235 Hulshout Grote Baan 134 Kantoor: 2220 Heist-op-den-Berg 8 febr. 2011 Leopoldlei

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORAFGAANDE BEPALINGEN... 1 TERMINOLOGIE... 1 WEGENIS...

INHOUDSTAFEL VOORAFGAANDE BEPALINGEN... 1 TERMINOLOGIE... 1 WEGENIS... INHOUDSTAFEL 1. VOORAFGAANDE BEPALINGEN... 1 2. TERMINOLOGIE... 1 3. WEGENIS... 2 3.1. ZONE VOOR ONTSLUITING (O)... 2 4. BEDRIJVENZONES... 2 4.1. ZONE VOOR LOKALE BEDRIJVIGHEID (B)... 2 4.1.1. Bestemming...

Nadere informatie

ONTWERP PROVINCIAAL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN REGIONALE BEDRIJVEN DEGROOTE EN TERRA PLANT INTERNATIONAL TE WINGENE

ONTWERP PROVINCIAAL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN REGIONALE BEDRIJVEN DEGROOTE EN TERRA PLANT INTERNATIONAL TE WINGENE ONTWERP PROVINCIAAL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN Dienst Ruimtelijke Planning en Mobiliteit (DRUM) Provinciehuis Boeverbos Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries Tel.: (050)40 35 33 Fax: (050)40 33

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 23 Leeswijzer voor tabel: De grafische plannen en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften (kolom 1 weergegeven op een grijze ondergrond) hebben verordenende kracht.

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften RUP Hertshage 2

stedenbouwkundige voorschriften RUP Hertshage 2 Aalst, augustus 2008 VOORONTWERP Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 26 februari 2008 Op bevel, Zegel van de gemeente de adjunct-stadssecretaris, de voorzitter, Reginald

Nadere informatie

10. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften

10. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften 10. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften Enkel de tekst in de kolom verordenende voorschriften is bindend. De tekst in kolom toelichting dient samen met de stedenbouwkundige

Nadere informatie

Regiostelplaats Antwerpen-Oost

Regiostelplaats Antwerpen-Oost gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan de ontwerper James Van Casteren Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN RUP WZC KLEIT PROVINCIE: OOST-VLAANDEREN GEMEENTE: MALDEGEM OPDRACHTGEVER DATUM Gemeente Maldegem 28/08/12 17/09/12 09/11/12 Eerste opmaak Aanpassingen na opm. college Aanpassingen

Nadere informatie

Stedenbouwkundige. voorschriften

Stedenbouwkundige. voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND 1. Algemene voorschriften Zijn verboden, de werken die een toestand scheppen in tegenstrijd met dit plan en zijn voorschriften, behalve

Nadere informatie

GEMEENTE HOUTHALEN ~ HELCHTEREN SECT/E E, ~~ DE HEIDE

GEMEENTE HOUTHALEN ~ HELCHTEREN SECT/E E, ~~ DE HEIDE GEMEENTE HOUTHALEN ~ HELCHTEREN (Houtha/QD ) 2 q af de/ing SECT/E E, ~~ DE HEIDE \ \ MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN - VLAAMSE AANGELEGENHEDEN STAATSSECRETARIAAT VOOR STREEKECONOMIE Bestuur van de Stedebouw

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING OF VERKAVELINGSWIJZIGING (TYPEVOORSCHRIFTEN).

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING OF VERKAVELINGSWIJZIGING (TYPEVOORSCHRIFTEN). STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING OF VERKAVELINGSWIJZIGING (TYPEVOORSCHRIFTEN). 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) Het accent van

Nadere informatie

12. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften

12. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften 12. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING 0. Algemene voorschriften 0.1 Er dient altijd en overal gestreefd te worden naar ruimtelijke

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BPA Ten Bosse

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BPA Ten Bosse STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BPA Ten Bosse Art. 1. ALGEMEEN GELDENDE VOORSCHRIFTEN 1. Voorschriften Het Bijzonder Plan van Aanleg legt de bestemming en inrichting vast van het gebied waarop het plan

Nadere informatie

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken Art. 1 Algemeen principe 1.1 Overeenkomstig de tekens van het Bijzonder Plan, gelden de navolgende bepalingen, onverminderd

Nadere informatie

LOVELD A (initiatief P.P.S)

LOVELD A (initiatief P.P.S) PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE DILBEEK BIJZONDER PLAN VAN AANLEG LOVELD A (initiatief P.P.S) VOORSCHRIFTEN Ontwerper In opdracht van D+A Consult nv Gemeentebestuur Dilbeek Meiboom 26 Gemeenteplein 1

Nadere informatie

2. De begrenzing van het Bijzonder Plan van Aanleg is aangeduid op het plan van de bestaande toestand en het bestemmingsplan.

2. De begrenzing van het Bijzonder Plan van Aanleg is aangeduid op het plan van de bestaande toestand en het bestemmingsplan. 1. Algemene bepalingen voor het uitvoeringsplan Art. 1.1 Omschrijving 1. Het Bijzonder Plan van Aanleg, genaamd Uitvoeringsplan 'BPA N43, Olsene- Machelen' te Zulte is samengesteld uit: - Plan bestaande

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE KAVELS 1 TOT EN MET 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE KAVELS 1 TOT EN MET 14 Bijlage 3 Verkaveling VICHTE Waregemstraat STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE KAVELS 1 TOT EN MET 14 Bij onduidelijkheden of tegenstrijdigheden hebben de grafische voorstellingen op het verkavelingsplan

Nadere informatie

VERKAVELINGSVERGUNNING - STEDELIJK WOONGEBIED DREEF

VERKAVELINGSVERGUNNING - STEDELIJK WOONGEBIED DREEF STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN TYPE 3 1. Bouwzone type 3 kavels 1 t/m 31 Behoudens de verplichte toegangen / opritten tot de kavels zijn geen andere rechtstreekse toegangen voor autoverkeer naar de openbare

Nadere informatie

0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN Art. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN Art. 0.1 Hoofd- en nevenbestemmingen Alle hoofdbestemmingen van de zones zijn voorgesteld op het plan. Nevenbestemmingen zijn alleen

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING NV ZUIDERPARK AMERSVELDESTRAAT-SPOORWEG KORTEMARK 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING

Nadere informatie

RUP Heihoek. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp. september 2011

RUP Heihoek. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp. september 2011 RUP Heihoek ontwerp september 2011 Stedenbouwkundige voorschriften Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad

Nadere informatie

nihil zie grafische gedeelte zie aanvullende voorschriften

nihil zie grafische gedeelte zie aanvullende voorschriften B = @ ;:9 =< %3$ +(57+2(. 7DEHO±%RXZ]RQHV " 1 vermiljoen hoofd W1 neven H! in % 60 in m² V/T rooilijn Plaatsing in meter zijkavelgrens 250 Z.P. 0/4 achterkavelgr.. kavel. kavel #%$ $'&)( *,+,-'$/.01+'2

Nadere informatie

broekpoort Provincie Vlaams-Brabant Stad VILVOORDE ruimtelijk uitvoeringsplan RUP_23088_214_00011_00001_sv BIJLAGE II STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

broekpoort Provincie Vlaams-Brabant Stad VILVOORDE ruimtelijk uitvoeringsplan RUP_23088_214_00011_00001_sv BIJLAGE II STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN broekpoort ruimtelijk uitvoeringsplan RUP_23088_214_00011_00001_sv Provincie Vlaams-Brabant Stad VILVOORDE BIJLAGE II STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1 02 0-RUP_23088_214_00011_00001_BIJL II - sv-20130308.docx

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN WOONWAGENTERREIN EIKAART

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN WOONWAGENTERREIN EIKAART VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN WOONWAGENTERREIN EIKAART 1. Bepalingen 1.1. Algemene bepalingen Deze zone wordt ingericht als woonwagenpark, waarbij een woonwagen gedefinieerd kan worden als een woongelegenheid,

Nadere informatie

Gemeentelijk RUP Heirweg - Driekoningen, Wielsbeke. Stedenbouwkundige voorschriften

Gemeentelijk RUP Heirweg - Driekoningen, Wielsbeke. Stedenbouwkundige voorschriften Gemeentelijk RUP Heirweg - Driekoningen, Wielsbeke 1 ALGEMENE BEPALINGEN...3 zone 1A: Zone noord A voor grootschalig bedrijf...5 zone 1B: Zone noord B voor grootschalig bedrijf...12 zone 2: Zone zuid voor

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN LOKAAL BEDRIJVENTERREIN

GEMEENTE KAMPENHOUT RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN LOKAAL BEDRIJVENTERREIN GEMEENTE KAMPENHOUT RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN LOKAAL BEDRIJVENTERREIN Ontwerpplannen en stedenbouwkundige voorschriften (maart 2010) Gemeente Kampenhout Haviland Igsv Gemeentehuisstraat 16 Brusselsesteenweg

Nadere informatie

GEMEENTE OPWIJK RUP DORPSSCHOOL DROESHOUT ontwerp. Verordenend deel Stedenbouwkundige voorschriften

GEMEENTE OPWIJK RUP DORPSSCHOOL DROESHOUT ontwerp. Verordenend deel Stedenbouwkundige voorschriften GEMEENTE OPWIJK RUP DORPSSCHOOL DROESHOUT ontwerp Verordenend deel Stedenbouwkundige voorschriften Op bevel, De Secretaris, Gezien en voorlopig aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 24.04.2008

Nadere informatie

BREEBOS BIJZONDER PLAN VAN AANLEG. Provincie Antwerpen. Gemeente Rijkevorsel. Stedebouwkundige voorschriften gevoegd bij plan dd.

BREEBOS BIJZONDER PLAN VAN AANLEG. Provincie Antwerpen. Gemeente Rijkevorsel. Stedebouwkundige voorschriften gevoegd bij plan dd. Provincie Antwerpen Gemeente Rijkevorsel BIJZONDER PLAN VAN AANLEG BREEBOS Stedebouwkundige voorschriften gevoegd bij plan dd. 18/9/1992 Opgemaakt door IOK De gemandateerde urbanist R. Bloemmen Provincie

Nadere informatie

1 ALGEMENE BEPALINGEN

1 ALGEMENE BEPALINGEN 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 RUIMTELIJKE UITGANGSPUNTEN 1.1.1 De voorgestelde werken moeten optimaal geïntegreerd worden in hun ruimtelijke omgeving. Dit houdt in dat zij inzake dichtheid, terreinbezetting,

Nadere informatie

Gemeente Zoersel Verkaveling voor woningbouw Het Klooster - fase 2. Stedenbouwkundige voorschriften. Dossier ZOE209

Gemeente Zoersel Verkaveling voor woningbouw Het Klooster - fase 2. Stedenbouwkundige voorschriften. Dossier ZOE209 Gemeente Zoersel Verkaveling voor woningbouw Het Klooster - fase 2 Stedenbouwkundige voorschriften Dossier ZOE209 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Zoersel 30 juni 2011 Provincie: Gemeente Opdrachtgever:

Nadere informatie

Het besluit treedt in werking op 1 februari 2005.

Het besluit treedt in werking op 1 februari 2005. besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden

Nadere informatie

RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN "Verhoogen"

RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN Verhoogen Provincie Brabant Gemeente Kortenberg RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN "Verhoogen" Verordenend deel RUP Stedenbouwkundige voorschriften datum versie 16-01-07 aanpassingen na plenaire vergadering van 12-04-07

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage II stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Nadere informatie

verkavelingsvoorschriften verkaveling elleboogstraat, helkijn

verkavelingsvoorschriften verkaveling elleboogstraat, helkijn verkavelingsvoorschriften verkaveling elleboogstraat, helkijn oktober 2013, bijlage 3 2 1. Rijwoningen 1.1. Bestemming Wonen: woningen en de bijbehorende uitrusting zoals tuinen, tuinhuisjes, garages,

Nadere informatie

Bedrijventerrein Rijkmaker. Informatie voor bedrijven. november 2009

Bedrijventerrein Rijkmaker. Informatie voor bedrijven. november 2009 Bedrijventerrein Rijkmaker Informatie voor bedrijven november 2009 luchtfoto Stand van zaken 1. Aankoop gronden 2. Verkoopsvoorwaarden 3. Ontwerp van Stedenbouwkundige voorschriften 4. Wegenis en riolering

Nadere informatie

RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN "Agfa-Gevaert deel Roderveldlaan-Lode Vissenaekenstraat"

RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN Agfa-Gevaert deel Roderveldlaan-Lode Vissenaekenstraat Provincie ANTWERPEN Stad MORTSEL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN "Agfa-Gevaert deel Roderveldlaan-Lode Vissenaekenstraat" Verordenend deel RUP Stedenbouwkundige voorschriften datum versie 4-05-09 aanpassingen

Nadere informatie

stationsomgeving Gent Sint-Pieters - Koningin Fabiolalaan

stationsomgeving Gent Sint-Pieters - Koningin Fabiolalaan GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN stationsomgeving Gent Sint-Pieters - Koningin Fabiolalaan Bijlage II STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN colofon samenstelling Ruimtelijke Planning Verantwoordelijke

Nadere informatie

Artikel 5 Bedrijventerrein

Artikel 5 Bedrijventerrein Artikel 5 Bedrijventerrein 5.1 Bestemmingsomschrijving 5.2 Bouwregels 5.3 Afwijken van de bouwregels 5.4 Specifieke gebruiksregels 5.5 Afwijken van de gebruiksregels 5.6 Wijzigingsbevoegdheid 5.1 Bestemmingsomschrijving

Nadere informatie

1 5 V e r o r d e n e n d e s t e d e n b o u w k u n d i g e v o o r s c h r i f t e n

1 5 V e r o r d e n e n d e s t e d e n b o u w k u n d i g e v o o r s c h r i f t e n 5 V e r o r d e n e n d e s t e d e n b o u w k u n d i g e v o o r s c h r i f t e n VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN 0. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN 0. Er dient altijd en overal gestreefd te worden naar ruimtelijke

Nadere informatie

TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. toelichting en visie. 1. bestemmingsvoorschriften. 2. inrichting en beheer

TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. toelichting en visie. 1. bestemmingsvoorschriften. 2. inrichting en beheer voorschriften art. 1: natuurgebied VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften 1. bestemmingsvoorschriften Onderhavige zone wordt bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de

Nadere informatie

De terreinbezetting wordt uitgedrukt in het procent van het perceeldeel gelegen binnen de betrokken zone.

De terreinbezetting wordt uitgedrukt in het procent van het perceeldeel gelegen binnen de betrokken zone. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN EN DEFINITIES Volgende gemeenschappelijke bepalingen (GB) zijn van toepassing. GB 1: verklaring van voorkomende afkortingen. - max.: maximum - min.: minimum - z.p : zie plan

Nadere informatie

Gemeente Anzegem RUP 22-1 KWZI - Ingooigem. maart 2015, besluit

Gemeente Anzegem RUP 22-1 KWZI - Ingooigem. maart 2015, besluit Gemeente Anzegem RUP -1 KWZI - Ingooigem maart 015, besluit Colofon Formele procedure Dit document is een publicatie van: Intercommunale Leiedal President Kennedypark 10 - BE-8500 Kortrijk tel +3 56 4

Nadere informatie

Uitbreiding transportbedrijf H. Essers

Uitbreiding transportbedrijf H. Essers Ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Uitbreiding transportbedrijf H. Essers Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Uitbreiding transportbedrijf

Nadere informatie

RUP ZONEVREEMDE WONINGEN TE WAASMUNSTER STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN. ONTWERP juni 2012

RUP ZONEVREEMDE WONINGEN TE WAASMUNSTER STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN. ONTWERP juni 2012 RUP ZONEVREEMDE WONINGEN TE WAASMUNSTER STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN ONTWERP juni 2012 In zijn ontwerpversie gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad van.. De secretaris wnd., De voorzitter,

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften RUP meergezinswoningen gemeente Boechout december 2012 DEFINITIEF ONTWERP colofon project: RUP meergezinswoningen opdrachtgever: GEMEENTE BOECHOUT opdrachtnemer: OMGEVING

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften Definitief ontwerp RUP

Stedenbouwkundige voorschriften Definitief ontwerp RUP STAD BILZEN RUP "KLAVERTJE 3" Stedenbouwkundige voorschriften Definitief ontwerp RUP Voor Antea Group, Goele Schuyten, ruimtelijk planner Wim Smeets, Projectleider Gezien en voorlopig aangenomen door de

Nadere informatie

Bijlage 3: Bestemmingen na wijziging

Bijlage 3: Bestemmingen na wijziging Bijlage 3: Bestemmingen na wijziging Artikel Agrarisch Agrarisch aanverwant 1.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Agrarisch Agrarisch aanverwant' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. bedrijfsgebouwen

Nadere informatie

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken. Algemeen principe

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken. Algemeen principe STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BPA nr. 4/5 Marktplein en Rijksweg INHOUDSOPGAVE Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken. Art. 1 Algemeen principe 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Gemeente Aartselaar RUP Beukenhoflaan-A12

Gemeente Aartselaar RUP Beukenhoflaan-A12 Gemeente Aartselaar RUP Beukenhoflaan-A12 Ontwerp Gemeente Aartselaar Baron Van Ertbornstraat 1 2630 Aartselaar Grontmij Vlaanderen Mechelen, november 2010 Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad

Nadere informatie

RUP Hernieuwenburg Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015

RUP Hernieuwenburg Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015 RUP Hernieuwenburg Wielsbeke Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Situering van het plangebied Aanleiding aan te pakken ruimtelijke vraagstukken

Nadere informatie

8 V e r o r d e n e n d e s t e d e n b o u w k u n d i g e v o o r s c h r i f t e n ( c f r. a r t. 3 8 1. 2. )

8 V e r o r d e n e n d e s t e d e n b o u w k u n d i g e v o o r s c h r i f t e n ( c f r. a r t. 3 8 1. 2. ) 8 V e r o r d e n e n d e s t e d e n b o u w k u n d i g e v o o r s c h r i f t e n ( c f r. a r t. 3 8 1. 2. ) 8.1 Woonprojectzone 8.1.1 Bestemming Het woongebied wordt hoofdzakelijk op wonen gericht.

Nadere informatie

Bovenweg 1 - Grootegast manege 1.100 Dijkstreek 7 - Niekerk Interieurbouw, verkoop via internet, showroom maximaal 60 m 2 bestaand

Bovenweg 1 - Grootegast manege 1.100 Dijkstreek 7 - Niekerk Interieurbouw, verkoop via internet, showroom maximaal 60 m 2 bestaand pagina 1 van 5 Artikel 30 Wonen 30.1 Bestemmingsomschrijving Plan: Status: Plantype: IMRO-idn: Buitengebied Grootegast vastgesteld bestemmingsplan NL.IMRO.0015.BPBG09BEHE1-VA01 De voor ' Wonen ' aangewezen

Nadere informatie

STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 16 AALST - HEILIG HARTLAAN

STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 16 AALST - HEILIG HARTLAAN STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 16 AALST - HEILIG HARTLAAN PROVINCIE OOST-VLAANDEREN STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 16 H. HARTLAAN STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Art. 1 : Algemeenheden

Nadere informatie

Stedenbouwkundige verordening i.v.m. de landschappelijke inkleding van bedrijfsgebouwen bij het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning

Stedenbouwkundige verordening i.v.m. de landschappelijke inkleding van bedrijfsgebouwen bij het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning yyyyyyyyyyyyy Stedenbouwkundige verordening i.v.m. de landschappelijke inkleding van bedrijfsgebouwen bij het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning Voorgelegd aan de Gewestelijke Stedenbouwkundige

Nadere informatie

BPA RECREATIEF WOONGEBIED. GEMEENTE BRECHT Provincie Antwerpen

BPA RECREATIEF WOONGEBIED. GEMEENTE BRECHT Provincie Antwerpen BPA RECREATIEF WOONGEBIED Gemeentepark 1-2960 Brecht Tel.: 03 313 80 27 Fax: 03 313 71 69 GEMEENTE BRECHT Provincie Antwerpen STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Voorlopig goedgekeurd door de gemeenteraad

Nadere informatie

RUP SION. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan. bijlage 5: aanvullende watertoets. stad Lier. 04 mei 2011

RUP SION. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan. bijlage 5: aanvullende watertoets. stad Lier. 04 mei 2011 RUP SION bijlage 5: aanvullende watertoets Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan stad Lier 04 mei 2011 RUP SION LIER BIJLAGE 5 aanvullende watertoets dd. 04.05.2011 PAGINA 2 / 10 Inhoud 1. Inleiding

Nadere informatie

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 84 A Relatie met het afbakeningsproces In de hypothese van gewenste ruimtelijke structuur van het regionaalstedelijk

Nadere informatie

GEMEENTE MORTSEL RUP OUDE GOD juni 2009. Verordenend deel ontwerp Stedenbouwkundige voorschriften

GEMEENTE MORTSEL RUP OUDE GOD juni 2009. Verordenend deel ontwerp Stedenbouwkundige voorschriften GEMEENTE MORTSEL RUP OUDE GOD juni 2009 Verordenend deel ontwerp Stedenbouwkundige voorschriften COLOFON Opdracht: RUP Oude God Mortsel Opdrachtgever: Gemeentebestuur Mortsel Liersesteenweg 1 2640 MORTSEL

Nadere informatie

09/06/2015. Bewonersvergadering Wegenis- en rioleringswerken in de Akkerstraat (deel) te Malle

09/06/2015. Bewonersvergadering Wegenis- en rioleringswerken in de Akkerstraat (deel) te Malle 09/06/2015 Bewonersvergadering Wegenis- en rioleringswerken in de Akkerstraat (deel) te Malle 1 Inhoud presentatie 1. Voorstelling van het project 2. Detail voorstelling (door studiebureau) 3. Voorstelling

Nadere informatie

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Definitief Definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk

Nadere informatie

RUP Afbakening dorpsassen Sint-Job Noord en Zuid

RUP Afbakening dorpsassen Sint-Job Noord en Zuid RUP Afbakening dorpsassen Sint-Job Noord en Zuid Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Brecht Gemeentepark 1 2960 Brecht Grontmij Belgium Mechelen, 26 januari 2012 Verantwoording Titel : RUP Afbakening

Nadere informatie

Verkavelingsdossier kop Akkerstraat. Gemeente Overpelt

Verkavelingsdossier kop Akkerstraat. Gemeente Overpelt Verkavelingsdossier kop Akkerstraat Gemeente Overpelt Gemmeente Overpelt VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN Algemene bepalingen Terminologie Voor de toepassing van deze voorschriften wordt verstaan onder: achtergevelbouwlijn:

Nadere informatie

M O T I VAT I E N O T A

M O T I VAT I E N O T A M O T I VAT I E N O T A Provincie: Locatie: Dossier: Dossiernummer: Vlaams-Brabant Sint-Pieters-Leeuw Wegen-, riolerings- en omgevingswerken project bedrijvenzone Ruysbroeckveld - wijziging 1 I40001 1.

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN RUP "Recreatief Zwaartepunt Schoonbeek" Stad BilzenStad Bilzen Voor Antea Group, Koen Janssens, ruimtelijk planner Wim Smeets, projectleider Gezien en voorlopig aangenomen

Nadere informatie

(Versie 12/12/2013) Provincie Vlaams-Brabant Gemeente Opwijk

(Versie 12/12/2013) Provincie Vlaams-Brabant Gemeente Opwijk Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake parkeren en stallen van auto s & fietsen en realisatie van bergruimten bij meergezinswoningen (Versie 12/12/2013) Provincie Vlaams-Brabant Gemeente Opwijk

Nadere informatie

Adviesbureau RBOI 0703.008175.40 Rotterdam / Middelburg

Adviesbureau RBOI 0703.008175.40 Rotterdam / Middelburg 163 Artikel 6 Centrum 6.1 Bestemmingsomschrijving De voor Centrum aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. detailhandel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt': tevens een supermarkt; b.

Nadere informatie