Legende 2. STAD WAREGEM Provinciaal RUP Europoint deelgebied 5. verordenend plan. Legende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Legende 2. STAD WAREGEM Provinciaal RUP Europoint deelgebied 5. verordenend plan. Legende"

Transcriptie

1 figuur: verordenend STAD WAREGEM grafisch plan Provinciaal RUP Europoint deelgebied 5 verordenend plan Legende STAD WAREGEM plangebied Provinciaal RUP Europoint deelgebied 5 Legende 2 zones verordenend plan 1 Legende 3 zone voor kleinhandel wisselbestemming wooonzone/zone kleinhandel zone voor interne circulatie en opslag Gentseweg N Tapuitstraat # plangebied zone voor buffering 5 zone voor waterbuffering en bluswater zones 6 zone voor buffering en onbevaarbare waterloop zone voor kleinhandel overdrukken wisselbestemming wooonzone/zone kleinhandel 7 achteruitbouwzone zone voor interne circulatie en opslag 8 overdrukzone in functie van de waterloop zone voor buffering 9 reservezone voor kleinhandel zone voor waterbuffering en bluswater 10 groenbuffer (symbolisch) zone voor buffering en onbevaarbare 11 waterloop hoofdontsluiting (symbolisch) overdrukken 12 noodtoegang (symbolisch) Gentseweg N # 4 5m Tapuitstraat # 13 5m # k uitrit (symbolisch) achteruitbouwzone opslag vuurwerk overdrukzone in functie van de waterloop reservezone voor kleinhandel m k 14 10m Kronkelstraat 10 groenbuffer (symbolisch) # k hoofdontsluiting (symbolisch) noodtoegang (symbolisch) uitrit (symbolisch) opslag vuurwerk 4 Moorstraat m 6 3 k 14 10m 8 Kronkelstraat 12 # schaal: 1: Meters 360 Moorstraat 5 4 Provincie West-Vlaanderen, Afbakening Waregem Leiedal, juni 2012

2 Verordenend deel Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING 0. Algemene voorschriften 0.1 Algemeen bedrijfsplan Bij de eerste aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning dient het kleinhandelsbedrijf een algemeen bedrijfsplan te voegen, alsook bij elke latere aanvraag die afwijkt van het algemeen bedrijfsplan. Het algemeen bedrijfsplan dient zowel de huidige als de gewenste indeling van de gehele bedrijfssite weer te geven. In het bijzonder dienen de maatregelen naar waterbeheersing, de milieutechnische maatregelen, de visuele integratie van het kleinhandelsbedrijf in het landschap en de impact van de beoogde werken op de omgeving nauwkeurig weer te geven. 0.2 Werken en constructies in functie van openbaar nut en milieutechnische ingrepen Werken en constructies in functie van openbaar nut en milieutechnische ingrepen kunnen in alle zones toegelaten worden, voor zover de schaal en de bouwkarakteristieken (inplanting, gabariet en materiaalgebruik) ervan geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de betreffende bestemmingszone. Het algemeen bedrijfsplan dient op een duidelijke wijze de beoogde indeling van de volledige bedrijfssite gelegen binnen onderhavig provinciaal RUP grafisch en vergezeld van een toelichting weer te geven. Gedetailleerde aanplantingsplannen van de niet bebouwde en verharde zones, in het bijzonder voor de zones voor buffergroen, dienen opgenomen of gevoegd te worden bij het algemeen bedrijfsplan; teneinde op een afdoende wijze te kunnen aantonen dat een integratie van het kleinhandelsbedrijf in het landschap wordt beoogd. Werken en constructies in functie van openbaar nut zijn bijvoorbeeld het onderhoud en inspectie van waterlopen, verdeelcabines voor distributie, bushaltes (bij wegenis), enz. Milieutechnische ingrepen zijn bijvoorbeeld het omleggen van waterlopen, aanpassingswerken aan rioleringen, pompinstallaties, enz. Leiedal, juni 2012 Provincie West-Vlaanderen, afbakening Waregem 361

3 1. Zone voor kleinhandel Categorie van gebiedsaanduiding: bedrijvigheid 1.1 Bestemming Deze zone is bestemd voor de noodzakelijke gebouwen en aanverwante voorzieningen ten behoeve van de huidige, historische gegroeide kleinhandelszaak. De niet-bebouwde delen van de zone zijn enkel bestemd voor toeritten, parkeerplaatsen en groenaanleg. Stapelen en buitenopslag zijn in deze bestemmingszone niet toegestaan. Voor het deel van de zone voor kleinhandel gelegen buiten de deelzone achteruitbouwzone kan enkel een stedenbouwkundige vergunning verkregen worden indien de deelzone achteruitbouwzone gerealiseerd is. Het betreft het behoud en de uitbreiding van de huidige, historisch gegroeide klein-handelszaak Europoint NV, gespecialiseerd in de verkoop van doe-het-zelf-artikelen. Onder noodzakelijke gebouwen worden gebouwen begrepen voor verkoop, werk-plaatsen, opslag, enz. Aanverwante voorzieningen zijn onder meer utilitaire ruimten, kantoren, enz. Het provinciaal deelrup Europoint wil het parkeren op het openbaar domein vermijden. Daarom wordt het uitbreiden van het bedrijf gekoppeld aan het voorzien van de nodige parkeerruimte, waaronder deze in de achteruitbouwzone. Per bedrijf wordt er maximaal één bedrijfswoning toegelaten als inrichting voor de huisvesting van bewoningspersoneel en eigenaars, met een maximale vloeroppervlakte van 250 m². 362 Provincie West-Vlaanderen, Afbakening Waregem Leiedal, juni 2012

4 1.2 Deelzone: achteruitbouwzone: Deze zone is volledig bestemd voor buitenaanleg, namelijk parkeervoorzieningen en groenaanleg. De zone wordt aangelegd als parkeergebied met bijhorende voorzieningen, zoals groenvoorzieningen, verlichting, afwatering en afsluitingen. Binnen deze zone is nieuwe bebouwing niet toegelaten. Nieuwe stedenbouwkundige vergunningen voor deze deelzone zijn enkel mogelijk voor de aanleg van parkeervoorzieningen, groenaanleg en afsluitingen. In afwijking kan de bestaande handelszaak Kwizien voor haar leefbaarheid te verzekeren de nodige kleine functionele verbouwings- en uitbreidingswerken uitvoeren in de achteruitbouwzone. 1.3 Overdrukzone in functie van de waterloop Deze overdrukzone is een onderhoudszone voor de waterloop. Binnen de gearceerde deelzone (minimaal 5 meter ten opzichte van de waterloop) zijn geen nieuwe constructies toegelaten. Er mogen eveneens geen gronden opgehoogd worden. 1.4 Deelzone: reservezone voor kleinhandel Onderhavig gebied is reservegebied voor de aanwezige bestaande kleinhandelszaken. Leiedal, juni 2012 Provincie West-Vlaanderen, afbakening Waregem 363

5 1.5 Groenbuffer (symbolisch) Indien in de wisselbestemming woonzone / zone voor kleinhandel (artikel 2) geopteerd wordt voor bestemming woonzone dient ter hoogte van de symbolische aanduiding een groenbuffer aangeplant te worden. De bufferzone dient om: het kleinhandelsbedrijf visueel af te schermen, in te kleden in de omgeving en om een efficiënte landschappelijke inkleding te bekomen; een milieutechnische buffer te vormen ten opzichte van de omgeving; te beletten dat dit kleinhandelsbedrijf zijn activiteiten uitbreidt naar aanpalende percelen. Binnen deze bufferzone is elke vorm van stapelen verboden. De buffer heeft een verplichte breedte van 5 meter. Deze groenbuffer dient te bestaan uit een doorlopende combinatie van streekeigen traag- en snelgroeiende hoogstammen en struiken. De groenbuffer moet minimaal 20% bladhoudende planten bevatten. Afsluitingen kunnen in de buffer worden geïntegreerd. 1.6 Inrichting 1.7 Inplanting: De inplanting dient te gebeuren binnen de grenzen van de bestemmingszone. 364 Provincie West-Vlaanderen, Afbakening Waregem Leiedal, juni 2012

6 1.8 Maximale bouwhoogte: De maximale bouwhoogte ten opzichte van het referentiepeil bedraagt maximaal 9 meter voor de kroonlijsthoogte en 12 meter voor de nokhoogte. Deze maximale bouwhoogte geldt niet voor in functie van de bedrijfsvoering noodzakelijke schoorstenen, verluchtingskanalen, antennes, zonnepanelen, enz. voor zover deze beperkt zijn, zo centraal mogelijk in het plangebied worden ingeplant en zo weinig mogelijk hinder voor de naburige percelen veroorzaken. 1.9 Terreinbezetting: De terreinbezetting bedraagt maximaal 75%. Het referentiepeil 0,00 meter stemt overeen met het bestaande maaiveld. Hinder voor naburige percelen heeft te maken met schaduw, geluid, geur, licht, enz. De terreinbezetting is de verhouding tussen de bebouwde oppervlakte binnen de bestemmingszone en de oppervlakte van de bestemmingszone. De niet-bebouwde delen mogen worden verhard. De nieuwe verhardingen dienen maximaal aangelegd te worden met waterdoorlatende materialen. Indien geen waterdoorlatende materialen gebruikt kunnen worden, moet het hemelwater worden opgevangen en afgeleid naar regenputten of niet-verharde ruimten waar het water in de bodem kan dringen zonder deze te vervuilen Vormgeving gebouwen: De vormgeving van de gebouwen, het materiaal- en kleurgebruik, moeten kwalitatief zijn en zodanig gekozen dat de gebouwen zich maximaal integreren in de omgeving (bebouwd en landschappelijk). Bij de vergunningsaanvraag wordt het materiaal qua kleur en textuur geëvalueerd op basis van de integratie met de bebouwde en de landschappelijke omgeving. Bij de bebouwde omgeving wordt in eerste instantie de nadruk gelegd op de afstemming met de bestaande bedrijfsgebouwen. Leiedal, juni 2012 Provincie West-Vlaanderen, afbakening Waregem 365

7 1.11 Ontsluiting: De ontsluiting van deze zone gebeurt via de Gentseweg en is op het bestemmingsplan indicatief aangeduid met pijlen. Deze ontsluitingen hebben een maximale breedte van 20 meter. De westelijke ontsluiting is de hoofdtoegang tot de zone voor interne circulatie en opslag. De oostelijke ontsluiting is de hoofdtoegang tot de parking. Naast deze hoofdontsluitingen kan ter hoogte van de Kronkelstraat één noodontsluiting voorzien worden. Deze kan enkel in noodgevallen (brand, evacuatie site, enz.) gebruikt worden Inrichting parking: De parking dient zoveel als mogelijk een groen karakter te hebben. Restruimtes moeten beperkt worden en een groene aanleg krijgen. 366 Provincie West-Vlaanderen, Afbakening Waregem Leiedal, juni 2012

8 2. Wisselbestemming woonzone/ zone kleinhandel Categorie van gebiedsaanduiding: bedrijvigheid 2.1 Bestemming De zone heeft een wisselbestemming en is in hoofdbestemming bedoeld voor kleinhandel of voor wonen. De zone wordt aangelegd als parkeergebied met bijhorende voorzieningen, zoals groenvoorzieningen, verlichting, afwatering en afsluitingen. In deze zone kan gekozen worden voor de bestemming woonzone of zone voor kleinhandel. (a) Indien er gekozen wordt voor de bestemming zone voor kleinhandel gelden de voorschriften van artikel 1. (b) Indien er gekozen wordt voor de bestemming woonzone gelden de voorschriften: Het gebied is bestemd voor wonen en aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen. Onder aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen worden verstaan: handel, horeca, bedrijven, kantoren en diensten, openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, openbare groene ruimten en openbare verharde ruimten, socioculturele voorzieningen en recreatieve voorzieningen. Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de bestemming zijn toegelaten voor zover ze wat schaal en ruimtelijke impact betreft verenigbaar zijn met de omgeving. Daarbij wordt ten minste aandacht besteed aan: de relatie met de in de omgeving aanwezige functies; de invloed op de omgeving wat betreft het aantal te verwachten gebruikers, bewoners of bezoekers; de invloed op de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid; de relatie met de in de omgeving van het woongebied vastgelegde bestemmingen; de bestaande of gewenste woondichtheid; de inpassing in de omgeving. Leiedal, juni 2012 Provincie West-Vlaanderen, afbakening Waregem 367

9 Deelzone: achteruitbouwzone Binnen deze bestemmingszone geldt een voorbouwlijn die samenvalt met het rooilijnplan van de N43. Deze zone is volledig bestemd voor buitenaanleg, namelijk parkeervoorzieningen en groenaanleg. Er kan maximaal één woongelegenheid voorzien worden met een maximale grondoppervlakte van 250 m², dus bijvoorbeeld geen 5 studio s van 50 m². Binnen deze zone is nieuwe bebouwing niet toegelaten. Nieuwe stedenbouwkundige vergunningen voor deze deelzone zijn enkel mogelijk voor de aanleg van parkeervoorzieningen, groenaanleg en afsluitingen. 368 Provincie West-Vlaanderen, Afbakening Waregem Leiedal, juni 2012

10 3. Zone voor interne circulatie en opslag Categorie van gebiedsaanduiding: bedrijvigheid 3.1 Bestemming De zone is bestemd voor interne circulatie en opslag. Overdrukzone in functie van de waterloop Deze overdrukzone is een onderhoudszone voor de waterloop. Binnen de gearceerde deelzone (minimaal 5 meter ten opzichte van de waterloop) zijn geen nieuwe constructies toegelaten. Er mogen eveneens geen gronden opgehoogd worden. 3.2 Inrichting De bestemmingszone mag verhard worden. De nieuwe verhardingen dienen maximaal aangelegd te worden met waterdoorlatende materialen. Indien geen waterdoorlatende materialen gebruikt kunnen worden, moet het hemelwater worden opgevangen en afgeleid naar regenputten of niet-verharde ruimten waar het water in de bodem kan dringen zonder deze te vervuilen. Materialen en goederen mogen enkel opgeslagen worden in open lucht indien ze niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. De maximale toegelaten stapelhoogte bedraagt 6 meter. Leiedal, juni 2012 Provincie West-Vlaanderen, afbakening Waregem 369

11 4. Zone voor buffering Categorie van gebiedsaanduiding: bedrijvigheid 4.1 Bestemming Binnen onderhavige zone dient een groenbuffer aangeplant. De bufferzone dient om: het kleinhandelsbedrijf visueel af te schermen, in te kleden in de omgeving en om een efficiënte landschappelijke inkleding te bekomen; een milieutechnische buffer te vormen ten opzichte van de omgeving; te beletten dat dit kleinhandelsbedrijf zijn activiteiten uitbreidt naar aanpalende percelen. Bij de invulling van de flexibele buffer is het belangrijk dat de contouren van de zone beplant worden met buffergroen. De eigenlijke invulling van de zone kan dan minder strict gebeuren. De aanplant dient wel zodanig te zijn dat er geen doorkijk is van de openbare weg naar de bedrijfssite. Binnen deze bufferzone is elke vorm van stapelen verboden. De noodtoerit van het terrein is indicatief aangeduid met een pijl. Overdrukzone in functie van de waterloop Deze overdrukzone is een onderhoudszone voor de waterloop. Binnen de gearceerde deelzone (minimaal 5 meter ten opzichte van de waterloop) zijn geen nieuwe constructies toegelaten. Er mogen eveneens geen gronden opgehoogd worden. 370 Provincie West-Vlaanderen, Afbakening Waregem Leiedal, juni 2012

12 4.2 Inrichting Algemeen: Binnen de onderhavige bestemmingszone moet een groenbuffer aangelegd worden Binnen deze zone is elke vorm van bebouwing, het stapelen van materialen en goederen in open lucht en het parkeren van voertuigen verbonden. Verhardingen zijn enkel toegestaan in functie van het verlenen van toegang tot het terrein. De buffer heeft een verplichte breedte volgens de afmetingen op het grafische plan. Ter hoogte van de pijlen (indicatief weergegeven op het grafische plan) kan de bufferzone onderbroken worden in functie van een noodtoerit vanuit de Kronkelstraat en in functie van een uitrit naar de Tapuitstraat voor het terrein. De onderbreking voor de noodtoerit is maximaal 10 meter breed. Afsluitingen kunnen in de buffer worden geïntegreerd. De onderbreking voor de uitrit is maximaal 6 meter breed. 4.3 Geluidswerende maatregelen In deze bestemmingszone dienen geluidsschermen of andere constructies ter beperking van de geluidshinder te worden aangelegd, waarbij rekening dient gehouden te worden met een maximale integratie De geluidswerende maatregelen mogen de (visuele) kwaliteit van de buffer niet schaden. Zo kan een betonnen wand niet, een bakstenen muur of een groene geluidsbuffer wel. Leiedal, juni 2012 Provincie West-Vlaanderen, afbakening Waregem 371

13 4.4 Aanplant groenelementen Alle groenelementen moeten gerealiseerd zijn het eerstvolgende plantseizoen na de goedkeuring van het provinciaal RUP Europoint en minstens voor het afleveren van een volgende stedenbouwkundige vergunning in de bestemmingszones 1 en 2 met uitzondering van de delen van de buffer die vallen binnen de overdrukzone in functie de waterloop. Deze van de buffer die vallen binnen de overdrukzone in functie de waterloop delen moeten gerealiseerd worden het eerstvolgende plantseizoen na de realisatie van de waterloop. De groenzones dienen op een vakkundige manier aangelegd en in stand gehouden te worden, zodat deze te allen tijde hun functie kunnen behouden. 5. Zone voor waterbuffering en bluswater Categorie van gebiedsaanduiding: bedrijvigheid 5.1 Bestemming De zone dient als landschappelijke inpassing en zone voor waterbuffering van de zone voor kleinhandel (artikel 1). 5.2 Inrichting De zone dient als groene ruimte met waterbufferbekken te worden aangelegd en gehandhaafd. De oevers van het waterbufferbekken krijgen een landschappelijke en natuurlijke inkleding. In functie van het beheer van de waterloop op de grens van de zone, moet een strook van 5 m langs de waterloop toegankelijk blijven. Binnen deze zone zijn enkel het oprichten van constructies en het uitvoeren van werken, in functie van het water- en natuurbeheer toegelaten. De aanleg van verhardingen binnen deze zone is niet toegelaten. 372 Provincie West-Vlaanderen, Afbakening Waregem Leiedal, juni 2012

14 6. Zone voor buffering en onbevaarbare waterloop Categorie van gebiedsaanduiding: bedrijvigheid 6.1 Bestemming Binnen onderhavige zone dient een groenbuffer aangeplant. De bufferzone dient om: het kleinhandelsbedrijf visueel af te schermen, in te kleden in de omgeving en om een efficiënte landschappelijke inkleding te bekomen; een milieutechnische buffer te vormen ten opzichte van de omgeving. Binnen deze zone kan een onbevaarbare waterloop (Kronkelbeek) aangelegd worden. De noodtoerit van het terrein is indicatief aangeduid met een pijl. Leiedal, juni 2012 Provincie West-Vlaanderen, afbakening Waregem 373

15 6.2 Inrichting Algemeen Binnen de onderhavige bestemmingszone moet een groenbuffer aangelegd worden Binnen deze zone is elke vorm van bebouwing, het stapelen van materialen en goederen in open lucht en het parkeren van voertuigen verboden. Verhardingen zijn enkel toegestaan in functie van het verlenen van een noodtoegang tot het terrein. De buffer heeft een verplichte breedte volgens de afmetingen op het grafische plan. Deze groenbuffer dient te bestaan uit een doorlopende combinatie van streekeigen traag- en snelgroeiende hoogstammen en struiken. De groenbuffer moet minimaal 20% bladhoudende planten bevatten. De bufferzone kan onderbroken worden in functie van het bereiken van zone 5. Zone voor waterbuffering en bluswater. Deze onderbreking heeft een breedte van maximaal 6 meter. Ter hoogte van de pijl (indicatief weergegeven op het grafische plan) kan de bufferzone onderbroken worden in functie van een noodtoerit voor het terrein. Deze onderbreking heeft een breedte van maximaal 10 meter. Afsluitingen kunnen in de buffer worden geïntegreerd. 374 Provincie West-Vlaanderen, Afbakening Waregem Leiedal, juni 2012

16 6.3 Onbevaarbare waterloop Binnen de bestemmingszone kan een onbevaarbare waterloop aangelegd worden. Bij aanleg dient deze waterloop geïntegreerd te worden in de bestemmingszone zonder de bufferende werking ervan aan te tasten. 6.4 Aanplant groenelementen Alle groenelementen moeten gerealiseerd zijn het eerstvolgende plantseizoen na de goedkeuring van het provinciaal RUP Europoint en minstens voor het afleveren van een volgende stedenbouwkundige vergunning in de bestemmingszone 1. De groenzones dienen op een vakkundige manier aangelegd en in stand gehouden te worden, zodat deze te allen tijde hun functie kunnen behouden. Leiedal, juni 2012 Provincie West-Vlaanderen, afbakening Waregem 375

17 376 Provincie West-Vlaanderen, Afbakening Waregem Leiedal, juni 2012

18 Bijlagen Leiedal, juni 2012 Provincie West-Vlaanderen, afbakening Waregem 377

Regionaal bedrijf Waeyaert - Vermeersch

Regionaal bedrijf Waeyaert - Vermeersch Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Regionaal bedrijf Waeyaert - Vermeersch Gemeente Kortemark februari 2012 TOELICHTINGSNOTA STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN PLAN FEITELIJKE TOESTAND BESTEMMINGSPLAN

Nadere informatie

10 DEELPLAN 10 - GARAGE VANDIERENDONCK

10 DEELPLAN 10 - GARAGE VANDIERENDONCK 10 DEELPLAN 10 - GARAGE VANDIERENDONCK Verordenende stedenbouwkundige voorschriften Art. Zone voor bedrijvigheid 10.1 CATEGORIE : BEDRIJVIGHEID 10.1.1 Bestemming Hoofdbestemming De zone is bestemd voor

Nadere informatie

1 DEELPLAN 1 - WILLTON PARKETVLOEREN

1 DEELPLAN 1 - WILLTON PARKETVLOEREN 1 DEELPLAN 1 - WILLTON PARKETVLOEREN Specifieke stedenbouwkundige voorschriften Art. 1.1 Zone voor bedrijvigheid 1.1.1 Bestemming Hoofdbestemming: De zone is bestemd voor één handelszaak in parketvloeren.

Nadere informatie

RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017

RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017 RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017 Gemeentelijk RUP 'Quintyn Gebroeders bvba' te Zulte Verordenend grafisch plan 267V2 269Z 271S2

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1. OPGAVE VAN DE PLANOLOGISCHE VOORSCHRIFTEN DIE STRIJDIG ZIJN MET HET RUP EN DIE OPGEHEVEN WORDEN Het RUP vervangt de bestemmingen van het gewestplan

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf Verhelst te Knokke-Heist

Historisch gegroeid bedrijf Verhelst te Knokke-Heist gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Verhelst te Knokke-Heist bijlage II. Stedenbouwkundige voorschriften Historisch gegroeid bedrijf Verhelst te Knokke-Heist 2 gewestelijk

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1. OPGAVE VAN DE PLANOLOGISCHE VOORSCHRIFTEN DIE STRIJDIG ZIJN MET HET RUP EN DIE OPGEHEVEN WORDEN Het RUP vervangt de bestemmingen van het gewestplan

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften art. 0: algemene bepalingen 1. begrippen 1.1. hoofd- en nevenbestemming De hoofdbestemming is de bestemming die meer dan 80% van de bebouwde oppervlakte mag innemen. De

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf Dejaeghere te Langemark-Poelkapelle

Historisch gegroeid bedrijf Dejaeghere te Langemark-Poelkapelle gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Dejaeghere te Langemark-Poelkapelle Bijlage II. Stedenbouwkundige voorschriften Historisch gegroeid bedrijf Dejaeghere te Langemark-Poelkapelle

Nadere informatie

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Autohandelslint N32 Roeselare : Menen Stedenbouwkundige voorschriften Ontwerp november 2012 algplanid: rup_30000_213_00063_00002 01/11/2011 dienst ruimtelijke planning

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften art. 0: algemene bepalingen 1. begrippen 1.1. hoofd- en nevenbestemming De hoofdbestemming is de bestemming die meer dan 80% van de bebouwde oppervlakte mag innemen. De

Nadere informatie

Bestaand regionaal bedrijf

Bestaand regionaal bedrijf gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bestaand regionaal bedrijf Makro te Antwerpen Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

RUP Steven Pleysier. STUDIEBUREAU IR. JONCKHEERE bvba PROVINCIE WEST-VLAANDEREN GEMEENTE KOEKELARE. Koningin Astridlaan 134/ BRUGGE 050/

RUP Steven Pleysier. STUDIEBUREAU IR. JONCKHEERE bvba PROVINCIE WEST-VLAANDEREN GEMEENTE KOEKELARE. Koningin Astridlaan 134/ BRUGGE 050/ 16 PROVINCIE WEST-VLAANDEREN GEMEENTE KOEKELARE RUP Steven Pleysier STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN STUDIEBUREAU IR. JONCKHEERE bvba Koningin Astridlaan 134/5 8200 BRUGGE 050/40 40 80 email : ARCHITECTUUR@JONCKHEERE-SB.be

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 16 ALGEMENE BEPALINGEN VERORDENEND TOELICHTING EN VISIE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 0.1. Verordenende kracht van de diverse elementen opgenomen in onderhavig RUP De

Nadere informatie

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN-

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- GEMEENTE OPWIJK RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- Deelplan voetbalterrein Klaarstraat ) DEEL 2: ONTWERPPLANNEN

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Januari 2011 Provinciaal RUP Regionaal bedrijf Ardo 1/12

Inhoudsopgave. Januari 2011 Provinciaal RUP Regionaal bedrijf Ardo 1/12 Inhoudsopgave Artikel 0. Algemene bepalingen... 2 Artikel 1. Zone voor specifieke regionale bedrijvigheid... 4 Artikel 2. Zone voor buffer... 7 Artikel 3. Zone voor milieutechnische installaties... 9 Artikel

Nadere informatie

Sectoraal RUP- zonevreemde bedrijven, tweede fase. Stedenbouwkundige voorschriften. Aangepast op naar aanleiding van het openbaar onderzoek

Sectoraal RUP- zonevreemde bedrijven, tweede fase. Stedenbouwkundige voorschriften. Aangepast op naar aanleiding van het openbaar onderzoek Sectoraal RUP- zonevreemde bedrijven, tweede fase In opdracht van : Gemeentebestuur van Zomergem Stedenbouwkundige voorschriften Aangepast op 18.05.06 naar aanleiding van het openbaar onderzoek Vansteelandt

Nadere informatie

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Stock Americain. Diksmuide. ONTWERP juni 2009 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Stock Americain. Diksmuide. ONTWERP juni 2009 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stock Americain Diksmuide ONTWERP juni 2009 Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stock Americain Diksmuide ONTWERP juni 2009 Plan_id: 2.13_00087_00001 wijzigingen

Nadere informatie

Stedenbouwkundige. voorschriften

Stedenbouwkundige. voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften voorkomen Alle materialen en kleuren die worden gebruikt binnen dit plangebied moeten afgestemd worden op de aard, het karakter en de uitstraling

Nadere informatie

BPA nr. 1/1 TOT 1/9 SECTORAAL BPA INZAKE ZONEVREEMDE ECONOMISCHE ACTIVITEITEN

BPA nr. 1/1 TOT 1/9 SECTORAAL BPA INZAKE ZONEVREEMDE ECONOMISCHE ACTIVITEITEN Provincie West-Vlaanderen GEMEENTE OOSTROZEBEKE Ontwerp Stedenbouwkundige voorschriften BPA nr. 1/1 TOT 1/9 SECTORAAL BPA INZAKE ZONEVREEMDE ECONOMISCHE ACTIVITEITEN ADMINISTRATIE RUIMTELIJKE ORDENING,

Nadere informatie

Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010

Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010 Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010 GEZIEN EN VOORLOPIG AANGENOMEN DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTING

Nadere informatie

2. Stedenbouwkundige voorschriften. Toelichting Algemeen Begrippen

2. Stedenbouwkundige voorschriften. Toelichting Algemeen Begrippen 2. Stedenbouwkundige voorschriften 2.1. Algemeen 2.1.1. Begrippen bezettingsgraad De verhouding van de bebouwde oppervlakte van het deel van het perceel binnen een welbepaalde zone t.o.v. het volledige

Nadere informatie

GEMEENTE MIDDELKERKE Deelgemeente SLIJPE

GEMEENTE MIDDELKERKE Deelgemeente SLIJPE GEMEENTE MIDDELKERKE Deelgemeente SLIJPE ONTWERP SECTORAAL BPA ZONEVREEMDE BEDRIJVEN BPA NR.1 DEBRUYNE GINO BVBA (INVENTNR. 362) GROEP PLANNING Vennootschap van stedenbouwkundigen, verkeerskundigen, architecten

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen GEMEENTE LICHTERVELDE. Stedenbouwkundige voorschriften Ontwerp

Provincie West-Vlaanderen GEMEENTE LICHTERVELDE. Stedenbouwkundige voorschriften Ontwerp Provincie West-Vlaanderen GEMEENTE LICHTERVELDE ADMINISTRATIE RUIMTELIJKE ORDENING, HUISVESTING EN MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN (AROHM) NR: RP990/36011/014.3 Brussel, 12 juli 2005 De Vlaamse Minister van

Nadere informatie

historisch gegroeid bedrijf Aertssen te Stabroek

historisch gegroeid bedrijf Aertssen te Stabroek gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan historisch gegroeid bedrijf Aertssen te Stabroek Bijlage 1: grafisch plan Bijlage 2 stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon

Nadere informatie

RUP DROWA aanhangwagens bvba

RUP DROWA aanhangwagens bvba RUP DROWA aanhangwagens bvba ontwerp november 2012 Stedenbouwkundige voorschriften Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning Gezien en voorlopig vastgesteld door

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf

Historisch gegroeid bedrijf Provincie Oost-Vlaanderen - Gemeente Knesselare definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf N.V. Drukkerij Verstraete te Knesselare Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften

Nadere informatie

Bestaand regionaal bedrijf

Bestaand regionaal bedrijf Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bestaand regionaal bedrijf N.V. Wijckmans te Ham Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage II stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage II stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Nadere informatie

RUP Willaert Stad Roeselare. Stedenbouwkundige voorschriften Definitieve vaststelling 26 mei 2014

RUP Willaert Stad Roeselare. Stedenbouwkundige voorschriften Definitieve vaststelling 26 mei 2014 RUP Willaert Stad Roeselare Stedenbouwkundige voorschriften Definitieve vaststelling 26 mei 2014 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Dit RUP vervangt de bestemming van het APA Roeselare (d.d. 29/04/1991).

Nadere informatie

6 V e r o r d e n e n d g r a f i s c h p l a n ( c f r. a r t )

6 V e r o r d e n e n d g r a f i s c h p l a n ( c f r. a r t ) 6 V e r o r d e n e n d g r a f i s c h p l a n ( c f r. a r t. 3 8 1. 1. ) o Figuur 11: het verordenend grafisch plan 7 V e r o r d e n e n d e s t e d e n b o u w k u n d i g e v o o r s c h r i f t

Nadere informatie

Stedenbouwkundige. voorschriften

Stedenbouwkundige. voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND Gebouwen en constructies voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut kunnen in het volledige plangebied voorzien worden mits ze qua

Nadere informatie

RUP Driegaaienstraat

RUP Driegaaienstraat RUP Driegaaienstraat ontwerp oktober 2016 Stedenbouwkundige voorschriften Cluster omgeving Dienst ruimtelijke planning Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 25/11/2016 De

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften Algemeen VERORDENEND 1. Algemene voorschriften Gebouwen en constructies voor gemeenschapsuitrustingen en openbaar nut kunnen in elke bestemmingszone worden toegelaten mits

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Gevangenis Beveren. Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Gevangenis Beveren. Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gevangenis Beveren Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren gewestelijk

Nadere informatie

algemene bepalingen TOELICHTEND VERORDENEND stedenbouwkundige voorschriften toelichting en visie

algemene bepalingen TOELICHTEND VERORDENEND stedenbouwkundige voorschriften toelichting en visie voorschriften art.0: algemene bepalingen VERORDENEND stedenbouwkundige voorschriften TOELICHTEND toelichting en visie 0.1. verordenende kracht van de diverse elementen opgenomen in onderhavig grup De

Nadere informatie

ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN Art.0.1 Wanneer een bestaand gebouw niet in overeenstemming is met de inrichtingsvoorschriften kunnen toch zowel verbouwingen binnen

Nadere informatie

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stedenbouwkundige voorschriften

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stedenbouwkundige voorschriften Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stedenbouwkundige voorschriften PRUP Specifiek Regionaal bedrijventerrein Molsten Gemeente Wielsbeke algplanid: RUP_30000_213_00156_00001 september 2017 dienst ruimtelijke

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften Algemene bepalingen...35 Artikel 1: Artikel 2: Zone voor ambachtelijke bedrijven en jeugdverblijf...38 Zone voor wonen en jeugdverblijf...41 Artikel 0: Algemene bepalingen

Nadere informatie

Middelkerke. BPA nr. 22 Abdesweg MB 7 november 1990 Herziening gemeenteraad 16 mei Grontmij Verschave nv GEMEENTE

Middelkerke. BPA nr. 22 Abdesweg MB 7 november 1990 Herziening gemeenteraad 16 mei Grontmij Verschave nv GEMEENTE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN GEMEENTE Middelkerke BPA nr. 22 Abdesweg MB 7 november 1990 Herziening gemeenteraad 16 mei 2002 Dossiernummer: 184517 (02_123) STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN WIJZIGINGEN NR DATUM

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND 1. Algemeen Openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen kleine inrichtingen van openbaar nut zoals infrastructuur in verband met openbare

Nadere informatie

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD Artikel 0. Algemene bepalingen 1 0.1 Algemene voorschriften... 1 0.1.1 Werken/constructies in functie van openbaar nut, en milieutechnische ingrepen... 1

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Dit RUP vervangt de bestemming van het gewestplan Gentse en Kanaalzone (K.B. 14.09.1977). De voorschriften opgenomen in dit RUP vervangen de algemene voorschriften van het

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 2. Bepalingen. toelichting en visie

ALGEMENE BEPALINGEN TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 2. Bepalingen. toelichting en visie Voorschriften ALGEMENE BEPALINGEN 1. V e r k a v e l i n g s v oor s c h r i f te n De bepalingen (tekstueel en grafisch) van de delen van de verkaveling VK136/65 dd. 04/03/1966 en dd. 14/05/1997 en VK

Nadere informatie

Gemeentelijk RUP Heirweg - Driekoningen, Wielsbeke. Stedenbouwkundige voorschriften

Gemeentelijk RUP Heirweg - Driekoningen, Wielsbeke. Stedenbouwkundige voorschriften Gemeentelijk RUP Heirweg - Driekoningen, Wielsbeke 1 ALGEMENE BEPALINGEN...3 zone 1A: Zone noord A voor grootschalig bedrijf...5 zone 1B: Zone noord B voor grootschalig bedrijf...12 zone 2: Zone zuid voor

Nadere informatie

RUP nr. 2quater Zeedijk-Tennis Gemeente Middelkerke. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan februari 2016

RUP nr. 2quater Zeedijk-Tennis Gemeente Middelkerke. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan februari 2016 RUP nr. 2quater Zeedijk-Tennis Gemeente Middelkerke Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan februari 2016 Gemeentelijk RUP nr. 2quater 'Zeedijk-Tennis' te Middelkerke Verordenend grafisch plan

Nadere informatie

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ZUID-OOST CENTRUM Hoogstraten Stedenbouwkundige voorschriften Ruimtelijke planner: Peter Peeters Dienst Ruimtelijke Planning Gezien en definitief vastgesteld door

Nadere informatie

RUP Verschoore Stad Roeselare. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Definitieve vaststelling 26 mei 2014

RUP Verschoore Stad Roeselare. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Definitieve vaststelling 26 mei 2014 RUP Verschoore Stad Roeselare Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Definitieve vaststelling 26 mei 2014 Gemeentelijk RUP 'Verschoore' te Roeselare Verordenend grafisch plan Oostnieuwkerksesteenweg

Nadere informatie

ONTWERP PROVINCIAAL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN REGIONALE BEDRIJVEN DEGROOTE EN TERRA PLANT INTERNATIONAL TE WINGENE

ONTWERP PROVINCIAAL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN REGIONALE BEDRIJVEN DEGROOTE EN TERRA PLANT INTERNATIONAL TE WINGENE ONTWERP PROVINCIAAL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN Dienst Ruimtelijke Planning en Mobiliteit (DRUM) Provinciehuis Boeverbos Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries Tel.: (050)40 35 33 Fax: (050)40 33

Nadere informatie

Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging)

Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging) gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging) Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk

Nadere informatie

RUP Gerda. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp. april Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning

RUP Gerda. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp. april Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning RUP Gerda ontwerp april 2011 Stedenbouwkundige voorschriften Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting

Nadere informatie

RUP Oudenaardebaan Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Kluisbergen Maart 2012

RUP Oudenaardebaan Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Kluisbergen Maart 2012 Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Kluisbergen Maart 2012 Opdracht: Opdrachtgever: Opdrachthouder: Gemeentebestuur Kluisbergen Parklaan 16 9690 Kluisbergen Adoplan bvba Vaartlaan 28/1 9800 Deinze

Nadere informatie

Gemeentelijk RUP Vanderstraeten Transport bvba Nazareth - 19/09/2016 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Gemeentelijk RUP Vanderstraeten Transport bvba Nazareth - 19/09/2016 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1 Artikel 1. WIJZE VAN METEN Bij toepassing van deze voorschriften wordt als volgt gemeten: 1 de hoogte/de nokhoogte van een bouwwerk: vanaf het gemiddelde peil op de rooilijn

Nadere informatie

GEMEENTE HOREBEKE RUP GEMEENTEHUIS STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN MAART 2014

GEMEENTE HOREBEKE RUP GEMEENTEHUIS STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN MAART 2014 GEMEENTE HOREBEKE RUP GEMEENTEHUIS STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN MAART 2014 Joseph Cardijnstraat 60 9420 Erpe-Mere T 053 64 65 20 F 053 64 65 30 info@so-lva.be 1 Inhoud 0.1 BEGRIPPENLIJST 0.2 ALGEMENE

Nadere informatie

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Definitief Definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 19 LOKAAL BEDRIJVENTERREIN VAN DE WIELE. Stedenbouwkundige voorschriften ART. 0: ALGEMENE BEPALINGEN

VOORSCHRIFTEN RUP 19 LOKAAL BEDRIJVENTERREIN VAN DE WIELE. Stedenbouwkundige voorschriften ART. 0: ALGEMENE BEPALINGEN VOORSCHRIFTEN RUP 19 LOKAAL BEDRIJVENTERREIN VAN DE WIELE Stedenbouwkundige voorschriften ART. 0: ALGEMENE BEPALINGEN 1. e kracht De grafische plannen en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN. Pagina 54 van 73

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN. Pagina 54 van 73 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Pagina 54 van 73 1 Algemene stedenbouwkundige voorschriften 1.1 Algemene bepalingen Bestaande situatie: Binnen de bestaande vergunde of vergund geachte en niet-verkrotte

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften Algemene bepalingen Bebouwingspercentage Het bebouwingspercentage is de verhouding van de grondoppervlakte van één of meer bouwwerken op één terrein of perceel, ten aanzien

Nadere informatie

Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek te Zonnebeke

Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek te Zonnebeke Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek te Zonnebeke Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gemengd regionaal bedrijventerrein

Nadere informatie

Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Groene Vogel

Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Groene Vogel Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Groene Vogel Stedenbouwkundige voorschriften Dossier 136 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur Zoersel Januari 2015 Provincie: Gemeente Opdrachtgever:

Nadere informatie

B.P.A. Onthaalstructuur Tyne Cot Cemetery

B.P.A. Onthaalstructuur Tyne Cot Cemetery B.P.A. Onthaalstructuur Tyne Cot Cemetery 1. ALGEMEEN GELDENDE BEPALINGEN... 3 1.1 PLANDOCUMENTEN... 3 1.2 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN (AV)... 3 2 ZONE 1 : ZONE VOOR OPENBAAR NUT EN GEMEENSCHAPS VOORZIENINGEN...

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften algemene bepalingen 1. bepalingen De algemene bepalingen zijn voor alle bestemmingszones van kracht, tenzij dit anders wordt bepaald in de betrokken zonevoorschriften. 1.1.

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf

Historisch gegroeid bedrijf gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Agristo te Harelbeke Bijlage III: toelichtingsnota tekst 1 Inhoudsopgave $ 4 5 5 4< < BF

Nadere informatie

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING. 0. Algemene voorschriften. 0.1 Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING. 0. Algemene voorschriften. 0.1 Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid 0. Algemene voorschriften 0.1 Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid Er dient altijd en overal gestreefd te worden naar ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. Bij elke nieuwe ingreep dient een afweging

Nadere informatie

Gemeente Wijnegem Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Weilandshof

Gemeente Wijnegem Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Weilandshof Gemeente Wijnegem Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Weilandshof Stedenbouwkundige voorschriften Dossier WIJ01021 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Wijnegem Oktober 2015 Provincie: Gemeente

Nadere informatie

RUP CONTAINERPARK LINTER - ZOUTLEEUW

RUP CONTAINERPARK LINTER - ZOUTLEEUW RUP CONTAINERPARK LINTER - ZOUTLEEUW STAD ZOUTLEEUW 7 december 2016 definitief ontwerp COLOFON Project 0003-048 RUP Containerpark Linter - Zoutleeuw Dossier definitief ontwerp Datum 25.03.2016 12.08.2016

Nadere informatie

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD 0. Algemene bepalingen 2 0.1 Algemene Definities... 2 0.1.1 Bouwlaag... 2 0.1.2 Bouwhoogte... 2 0.1.3 Inplanting tov de zijkavelgrens... 3 0.1.4 terreinbezetting...

Nadere informatie

Regiostelplaats Antwerpen-Oost

Regiostelplaats Antwerpen-Oost gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan de ontwerper James Van Casteren Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN. Stad Damme RUP Sport & Jeugd Moerkerke 77

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN. Stad Damme RUP Sport & Jeugd Moerkerke 77 II. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Stad Damme RUP Sport & Jeugd Moerkerke 77 Stad Damme RUP Sport & Jeugd Moerkerke 78 ALGEMENE BEPALINGEN Architecturale kwaliteit Er dient gestreefd te worden naar architecturaal

Nadere informatie

10. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften

10. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften 10. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften Enkel de tekst in de kolom verordenende voorschriften is bindend. De tekst in kolom toelichting dient samen met de stedenbouwkundige

Nadere informatie

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan LEEMSTRAAT Hoogstraten Stedenbouwkundige voorschriften Ruimtelijke planner: Peter Peeters Dienst Ruimtelijke Planning Gezien en definitief vastgesteld door de provincieraad

Nadere informatie

RUP Zonevreemde bedrijven Stad Torhout. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Oktober 2014

RUP Zonevreemde bedrijven Stad Torhout. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Oktober 2014 RUP Zonevreemde bedrijven Stad Torhout Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Oktober 2014 Gemeentelijk RUP 'Zonevreemde bedrijven' te Torhout Grafisch plan _Deel-RUP 1: Blomme H. bvba Legende

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN (plan 6)

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN (plan 6) Stad Ieper Provincie West-Vlaanderen West-Vlaamse Intercommunale Dienstverlenende vereniging Project Verkaveling Veurnsestraat te Elverdinge Project: 04/6076 VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN

Nadere informatie

1 Art. 1. Algemene bepalingen

1 Art. 1. Algemene bepalingen 1 Art. 1. Algemene bepalingen 1.1 Schaal en maatvoering De schaal en de daaruit afgeleide maten van het plan zijn indicatief. De werkelijke afmetingen zullen, daar waar noodzakelijk, door een opmeting

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 13/c WOONCONCENTRATIE HOUTSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting

VOORSCHRIFTEN RUP 13/c WOONCONCENTRATIE HOUTSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting VOORSCHRIFTEN RUP 13/c WOONCONCENTRATIE HOUTSTRAAT Verordenende voorschriften toelichting 0. Algemene bepalingen 0.1. Opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het RUP en die opgeheven worden.

Nadere informatie

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD 0. Algemene bepalingen 2 0.1 Algemene Definities... 2 0.1.1 Bouwlaag... 2 0.1.2 Bouwhoogte... 2 0.1.3 Inplanting tov de zijkavelgrens... 3 0.1.4 terreinbezetting...

Nadere informatie

Gemeente Anzegem RUP 22-1 KWZI - Ingooigem. maart 2015, besluit

Gemeente Anzegem RUP 22-1 KWZI - Ingooigem. maart 2015, besluit Gemeente Anzegem RUP -1 KWZI - Ingooigem maart 015, besluit Colofon Formele procedure Dit document is een publicatie van: Intercommunale Leiedal President Kennedypark 10 - BE-8500 Kortrijk tel +3 56 4

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Gemeente Middelkerke. Stedenbouwkundige voorschriften Ontwerp. BPA De Kalkaert. De ontwerper

Provincie West-Vlaanderen Gemeente Middelkerke. Stedenbouwkundige voorschriften Ontwerp. BPA De Kalkaert. De ontwerper Provincie West-Vlaanderen Gemeente Middelkerke Stedenbouwkundige voorschriften Ontwerp BPA De Kalkaert De ontwerper West-Vlaamse Intercommunale dienstverlenende vereniging Baron Ruzettelaan 35 8310 Brugge

Nadere informatie

2 SPECIFIEKE BEPALINGEN

2 SPECIFIEKE BEPALINGEN DESTELBERGEN: BPA Zonevreemde bedrijven 6 2 SPECIFIEKE BEPALINGEN 2.1 BPA ID. NR.:260: CARROSSERIE DE CONINCK 2.1.1 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 2.1.1.1 Art 3: KMO-zone - bestemd voor niet-hinderlijke

Nadere informatie

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1 0.1 Algemene Definities... 1 0.1.1 Hoofdbestemming nevenbestemming van het hoofdgebouw... 1 0.1.2 Bouwdiepte... 1 0.1.3 Bouwlaag...

Nadere informatie

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Prup Greenyard Foods Gemeente Staden algplanid: RUP_30000_213_00089_00002 juni 2017 dienst ruimtelijke planning. tel 050 40 35 33. fax 050 40 33 76. mail ruimtelijkeplanning@west-vlaanderen.be

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting

VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT Verordenende voorschriften toelichting 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het RUP en die

Nadere informatie

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Brouwerij Lindemans te Sint-Pieters-Leeuw

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Brouwerij Lindemans te Sint-Pieters-Leeuw gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Brouwerij Lindemans te Sint-Pieters-Leeuw Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch

Nadere informatie

Stedenbouwkundige. voorschriften

Stedenbouwkundige. voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND 1. Maatregelen t.o.v. de spoorweg De waterafvoer mag niet op spoorwegdomein gebeuren, er mag evenwel ook niet op de grenslijn gebouwd

Nadere informatie

Uitbreiding transportbedrijf H. Essers

Uitbreiding transportbedrijf H. Essers Ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Uitbreiding transportbedrijf H. Essers Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Uitbreiding transportbedrijf

Nadere informatie

Gemeente Boortmeerbeek RUP Uitbreiding gemeentelijke basisschool

Gemeente Boortmeerbeek RUP Uitbreiding gemeentelijke basisschool Gemeente Boortmeerbeek RUP Uitbreiding gemeentelijke basisschool Gemeente Boortmeerbeek Pastorijstraat 2 3190 Boortmeerbeek Grontmij Vlaanderen Groot-Bijgaarden, mei 2013 Gezien en voorlopig vastgesteld

Nadere informatie

DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN 0.1 Hoofd- en nevenbestemmingen Alle hoofdbestemmingen van de zones zijn voorgesteld op het plan. Nevenbestemmingen zijn alleen

Nadere informatie

Limburg Maasland. 1. Gebieden voor jeugdcamping (KB 1/09/80)

Limburg Maasland. 1. Gebieden voor jeugdcamping (KB 1/09/80) Limburg Maasland 1. Gebieden voor jeugdcamping (KB 1/09/80) 0430 De gebieden die als "gebieden voor jeugdcamping" zijn aangeduid, zijn bestemd voor de aanleg van groenbeplantingen en het aanbrengen van

Nadere informatie

BPA VELDBEEK. Provincie West-Vlaanderen GEMEENTE WINGENE. Stedenbouwkundige Voorschriften. Ontwerp. De ontwerper

BPA VELDBEEK. Provincie West-Vlaanderen GEMEENTE WINGENE. Stedenbouwkundige Voorschriften. Ontwerp. De ontwerper Provincie West-Vlaanderen GEMEENTE WINGENE Stedenbouwkundige Voorschriften Ontwerp BPA VELDBEEK De ontwerper West-Vlaamse Intercommunale voor Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische Bijstand

Nadere informatie

Stad Roeselare. Gedeeltelijke herziening BPA Buurt van Maerlantwijk. stedenbouwkundige voorschriften

Stad Roeselare. Gedeeltelijke herziening BPA Buurt van Maerlantwijk. stedenbouwkundige voorschriften baron ruzettelaan 35 8310 brugge tel (050) 36 71 71 fax (050) 35 68 49 www.wvi.be 05573 Departement RUIMTELIJKE ORDENING, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed NR 2.24/36015/640.6 Brussel, 20 juni 2011 Vlaamse

Nadere informatie

Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften

Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften Leeswijzer voor tabel: De grafische plannen en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften (kolom 1 weergegeven op een grijze ondergrond) hebben verordenende

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" Opgesteld volgens artikel 14 van het decreet betreffende

Nadere informatie

Gemeentelijk Ruimtelijk uitvoeringsplan Weefstraat - Heerweg

Gemeentelijk Ruimtelijk uitvoeringsplan Weefstraat - Heerweg Gemeentelijk Ruimtelijk uitvoeringsplan Weefstraat - Heerweg Stedenbouwkundige voorschriften: ontwerp 184593_SV_LCR_DEF Gemeentebestuur Nazareth Dorp 1 9810 Nazareth Afdeling verkeer en ruimte Mechelen,

Nadere informatie

PRUP site Braem nv Handel in/van onderdelen en tweedehandsvrachtwagens te Handzame (Kortemark)

PRUP site Braem nv Handel in/van onderdelen en tweedehandsvrachtwagens te Handzame (Kortemark) Toelichting ontwerp PRUP site Braem nv Handel in/van onderdelen en tweedehandsvrachtwagens te Handzame (Kortemark) Infoavond 13 december 2016 Algemene toelichting i.k.v. voorlopige vaststelling door provincieraad

Nadere informatie

12. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften

12. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften 12. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING 0. Algemene voorschriften 0.1 Er dient altijd en overal gestreefd te worden naar ruimtelijke

Nadere informatie

7 VERORDENEND DEEL. 7.1 Grafisch plan Kaart: grafisch plan. 7.2 Stedenbouwkundige voorschriften: algemene bepalingen

7 VERORDENEND DEEL. 7.1 Grafisch plan Kaart: grafisch plan. 7.2 Stedenbouwkundige voorschriften: algemene bepalingen 7 VERORDENEND DEEL 7.1 Grafisch plan Kaart: grafisch plan 7.2 Stedenbouwkundige voorschriften: algemene bepalingen 7.2.1 Gemeenschap- en openbare nutsvoorzieningen Gebouwen en/of constructies en infrastructuur

Nadere informatie

8 V e r o r d e n e n d e s t e d e n b o u w k u n d i g e v o o r s c h r i f t e n ( c f r. a r t. 3 8 1. 2. )

8 V e r o r d e n e n d e s t e d e n b o u w k u n d i g e v o o r s c h r i f t e n ( c f r. a r t. 3 8 1. 2. ) 8 V e r o r d e n e n d e s t e d e n b o u w k u n d i g e v o o r s c h r i f t e n ( c f r. a r t. 3 8 1. 2. ) 8.1 Woonprojectzone 8.1.1 Bestemming Het woongebied wordt hoofdzakelijk op wonen gericht.

Nadere informatie

Gebied voor stedelijke activiteiten

Gebied voor stedelijke activiteiten Provincie Antwerpen Stad Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gebied voor stedelijke activiteiten Kievit fase II te Antwerpen Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk

Nadere informatie

Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Paardenoefenveld LRV - herziening

Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Paardenoefenveld LRV - herziening Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Paardenoefenveld LRV - herziening Stedenbouwkundige voorschriften Dossier ZOE138 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Zoersel Januari 2015

Nadere informatie