stedenbouwkundige voorschriften

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "stedenbouwkundige voorschriften"

Transcriptie

1 stedenbouwkundige voorschriften

2

3 art. 0: algemene bepalingen 1. begrippen 1.1. hoofd- en nevenbestemming De hoofdbestemming is de bestemming die meer dan 80% van de bebouwde oppervlakte mag innemen. De nevenbestemming is de bestemming die slechts in ondergeschikte mate toelaatbaar is naast de hoofdbestemming. De nevenbestemming mag maximum 20% van de bebouwde oppervlakte innemen bebouwingspercentage De bebouwingspercentage is gelijk aan de verhouding tussen de grondoppervlakte van alle bouwwerken op één perceel, ten aanzien van de totale oppervlakte van het perceel binnen de betrokken bestemmingszone bouwhoogte De hoogte van het gebouw wordt gemeten vanaf het peil gelijkvloers verharde oppervlakte Dit is het totaal aan verhardingen, inclusief de ingenomen oppervlakte van constructies die geen gebouw zijn. Onder alle bouwwerken worden eveneens de bijgebouwen begrepen. Verhardingen en dergelijke constructies, geen gebouwen zijnde, worden niet inbegrepen kroonlijsthoogte De kroonlijsthoogte van een gebouw is de hoogte vanaf het peil gelijkvloers tot aan de snijlijn van de gevel en het dakvlak. wvi jan. 14 RUP Tack 3

4 art. 0: algemene bepalingen 2. bepalingen 2.1. vorm en inhoud van het plan Onderhavige bestemmingszone valt als gebiedsaanduiding onder de categorie bedrijvigheid. Besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008 tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot de vorm en de inhoud van de ruimtelijke uitvoeringsplannen goede ruimtelijke kwaliteit Er dient ten allen tijde gestreefd te worden naar ruimtelijke kwaliteit en vrijwaring van de goede plaatselijke ordening. Voor zover hieraan voldaan is, moeten verder de numerieke voorschriften gerespecteerd worden werken en/of kleinschalige constructies in functie van openbaar nut Werken en kleinschalige constructies in functie van openbaar nut kunnen in alle zones toegelaten worden voor zover de schaal en bouwkarakteristieken ervan geen fundamentele afbreuk doen aan de kwaliteit van de desbetreffende bestemmingszone. kleinschalige constructies = elektriciteitscabines, bushaltes, constructies i.f.v. hernieuwbare energievoorzieningen. Voorzieningen i.f.v. hernieuwbare energie kunnen in elke zone ingeplant worden, mits ruimtelijk verantwoord. ruimtelijk verantwoord: hiermee wordt o.a. passend en niet hinderlijk voor de (woon) omgeving en aangrenzende landschap bedoeld voorschriften i.f.v. waterbergend vermogen Teneinde de riolering niet bijkomend te belasten met regenwater, moeten bij de realisatie van bebouwing en/of verharding maatregelen genomen worden om de afvoer ervan maximaal af te leiden hetzij: naar het bestaande grachtenstelsel of waterlopen, naar de bufferzones of groenzones, naar een te voorzien bufferbekken, maximaal te laten infiltreren in de bodem op eigen terrein. Waterafvoer mag geen overlast bezorgen op naastliggende agrarische percelen en bebouwing. De nodige maatregelen dienen op eigen terrein voorzien te worden. 4 RUP Tack jan. 14 wvi

5 art. 0: algemene bepalingen 2.6. bepalingen omtrent behoud en instandhouding Bestaande vergund geachte gebouwen kunnen gehandhaafd blijven. Deze kunnen onderhouden en instand gehouden worden mits dit stedenbouwkundig verantwoord is. In geval van overmacht zijn grondige herstellingswerken en instandhoudingswerken toegelaten. Bij werken die omwille van hun omvang dermate ingrijpend zijn zodat er in feite sprake is van herbouw of nieuwbouw, dienen de voorschriften van onderhavig RUP nageleefd te worden. wvi jan. 14 RUP Tack 5

6

7 art. 1: zone voor kleinschalige bedrijvigheid 1. bestemming 1.1. Hoofdbestemming De gronden aangeduid op het bestemmingsplan zijn bestemd voor kleinschalige bedrijvigheid. De zone dient voorbehouden te worden voor de reeds aanwezige bedrijvigheid, opgenomen in het planologisch attest bijgevoegd in bijlage. De gronden worden voorbehouden voor het bedrijf NV Tack Keukens en meubelen. Ingeval van het beëindigen van deze bedrijfsactiviteiten kan een nieuwe kleinschalige activiteit zich vestigen indien niet hinderend voor de omgeving. In de verordenende voorschriften werd aangegeven welke functies kunnen toegelaten worden. Deze zone kan, ingeval van het beëindigen van de huidige bedrijfsactiviteit, ingenomen worden door een ander kleinschalig bedrijf. In dit geval zijn volgende functies toegelaten: productie, opslag en verwerking van goederen onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten aan de landbouw toeleverende producten tuinaanleg. Deze functies zijn enkel toegelaten indien: deze verenigbaar zijn met de woon- en/of agrarische omgeving, deze kleinschalige bedrijvigheid plaats vind binnen de toegelaten bebouwing, deze niet sterk verkeersgenererend zijn, de zones voor parkeren op eigen terrein aanwezig zijn, en indien deze functies niet hinderend zijn voor de omgeving. Er is geen bedrijfswoning toegelaten. Stapelen in openlucht is niet toegelaten. Het inplanten van inrichtingen die vallen onder het toepassingsgebied van het samenwerkingsakkoord betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, zijn verboden. Aan de landbouw toeleverende producten heeft betrekking op het verkoop van producten. hinder zoals: mobiliteitoverlast parkeeroverlast geluidshinder, geurhinder of stofhinder Seveso-inrichtingen zijn inrichtingen met een zodanige hoeveelheid aan gevaarlijke stoffen op het terrein, dat zij vallen onder het toepassingsgebied van de Europese Seveso II-richtlijn of het Samenwerkingsakkoord (SWA). wvi jan. 14 RUP Tack 7

8 art. 1: zone voor kleinschalige bedrijvigheid Alle technische installaties dienen ingekapseld te worden in functie van geluidsoverlast en visuele hinder Nevenbestemming In nevenbestemming zijn kantoorruimtes en/of een toonzaal in functie van de bedrijfsvoering toegelaten. Bij activering van de nabestemming zijn kantoorruimtes en kleinhandel in nevenbestemming toegelaten indien: deze gerelateerd zijn aan de hoofdbestemming, deze niet sterk verkeersgenererend zijn, de zones voor parkeren op eigen terrein aanwezig zijn. Alle technische installaties die geluidsoverlast en/of visuele hinder kunnen veroorzaken dienen ingekapseld te worden. Dit omwille van het beperken van hinder ten aanzien van de omgeving, zoals onder meer de stofafzuiginstallatie. 2. inrichting bebouwde ruimte 2.1. Inplanting Binnen de deelzone bebouwing moeten de nieuw te bouwen constructies op een afstand van de perceelsgrens ingeplant zijn, minimaal gelijk aan de kroonlijshoogte. De bebouwing kan tot op de deelzonegrens geplaatst worden, rekening houdend met het bovenvermelde bouwhoogte kroonlijst: max. 6,00 meter nokhoogte: max. 10,00 meter Een uitzondering buiten het toegelaten gabariet is enkel toegelaten voor schoorstenen en verluchtingskanalen dakvorm Dakvorm is vrij. Indien hellende daken is een maximum dakhelling van 45 toegelaten. 8 RUP Tack jan. 14 wvi

9 art. 1: zone voor kleinschalige bedrijvigheid 2.4. Terreinbezetting Voor de gronden gelegen in de deelzone voor bebouwing bedraagt de toegelaten bezetting max. 100% materialen Alle gevels en daken zijn uit te voeren in esthetisch verantwoorde materialen. Tussen de bouwdelen onderling dient een eenheid in de materialenkeuze te bestaan. Deze materialen en opstelling van het gebouw dient zo gekozen te worden dat zij een akoestische isolatie vormen. Er dient speciale aandacht te gaan naar de vormgeving en het materiaalgebruik. Materiaalgebruik en constructiewijze dienen te leiden tot een waardige architectuur. De materialen dienen eigentijds, duurzaam en esthetisch verantwoord te zijn. Het kleurgebruik van de materialen, zowel van de gevelbekleding als van de dakbedekking, dient te bestaan uit donkere en matte kleuren. Felle kleuren zoals wit, die een optisch vergrotend effect hebben, zijn niet toegelaten. Voor de van op de openbare weg zichtbare bouwdelen dienen materialen gebruikt te worden die qua kleur en structuur de continuïteit in het straatbeeld ondersteunen. De materialen moeten zodanig gekozen worden dat deze zorgen voor een akoestische buffering zodat er geen storende geluidshinder kan ontstaan en voldaan wordt aan de geldende geluidsnormen. De voorkeur wordt gegeven aan donkere en/of landschappelijk integreerbare kleuren als donkergroen, bruin, grijs, zwart, e.d. 3. inrichting niet bebouwde ruimte De niet bebouwde delen van het perceel dienen ingericht te worden als groenzone. Verharding ifv toeritten en parkeerplaatsen is toegelaten Indicatieve aanduiding schermgroen Ter hoogte van de indicatieve aanduiding schermgroen dient een degelijk groenscherm ingericht te worden in functie van een visuele Ter hoogte van de Grotstraat dient de onbebouwde ruimte kwalitatief ingericht te worden in functie van de beeldkwaliteit. De indicatieve aanduiding schermgroen duidt, voor waar er geen bufferzone aanwezig is (art. 2), een groene afscheiding aan. Deze groene afscheiding zorgt voor een kwalitatieve overgang naar de omgeving toe. wvi jan. 14 RUP Tack 9

10 art. 1: zone voor kleinschalige bedrijvigheid buffering van de bedrijfssite naar de aangrenzende percelen of aangrenzende landschap toe. Dit groenscherm dient te bestaan uit streekeigen groen, onder de vorm van struiken of hagen parkeren Verharding ifv parkeerplaatsen is toegelaten voor bezoekers of werknemers. Hiervoor is maximaal 700 m² toegelaten, indien vervaardigd uit waterdoorlatende materialen. Volgens de bestaande toestand is er momenteel ongeveer 300 m² vergund geachte oppervlakte voor parkeerplaatsen. In het planologisch attest werd een bijkomende parkeerruimte van maximaal 400m² toegelaten verharding Verharding ifv toeritten tot gebouwen of parkeerplaatsen is toegelaten indien beperkt tot het strikt noodzakelijke beplanting De onverharde en niet bebouwde delen dienen ingericht te worden als groenzone. Enkel streekeigen groen is toegelaten. 10 RUP Tack jan. 14 wvi

11 art. 2: bufferzone 1. bestemming Deze zone is bestemd als groene buffer in functie van een landschappelijke inkleding van het bedrijf ten aanzien van de bebouwde omgeving en naar het open landschap toe. Binnen deze zone kunnen de nodige infrastructuren in de vorm van open grachten voorzien worden voor de buffering en afvoer van regenwater. Hierbij mag de visuele werking van de buffer niet in gedrang komen. Deze zone dient om: een goede integratie te bekomen van de bedrijvigheid t.a.v. het agrarisch gebied te beletten dat het bedrijf (verharding, parkeren,...) kan uitbreiden een milieuhygiënische buffer te vormen t.o.v. het landschap 2. inrichting Onderhavige zone dient integraal beplant te worden met streekeigen groen, met uitzondering van de ruimte nodig voor waterbuffering of vertraagde afvoer van overtollig regenwater en uitsluitend in functie van het onderhoud van de stofafzuiginstallatie zijn beperkte verhardingen, onder de vorm van grasdallen, toegelaten. De uitzonderingen zijn enkel toegelaten indien er minimaal een 5,00 meter brede zone integraal wordt beplant. Binnen deze zone zijn alle andere vormen van verhardingen en toeritten voor het mechanisch verkeer absoluut verboden. De gronden binnen onderhavige bestemmingszone dienen beplant te worden met een dichte en gesloten beplanting van struiken, laag- en/of hoogstammig groen, deskundig aangelegd en gehandhaafd. 20% van deze groenaanleg dient te bestaan uit wintergroene struiken. Om de 15 meter dient een hoogstamboom aangeplant te worden. beperkte verhardingen in functie van het onderhoud van de stofafzuiginstallatie: In functie van de productie moet het bedrijf beschikken over een stofafzuiginstallatie. Omwille van de gebouwenconfiguratie en interne opbouw, werking en historische groei van het bedrijf bevindt het atelier zich aan de achterzijde van het terrein. De stofafzuiging werd geplaatst aansluitend op dit atelier. De installatie is gelegen in art 1. De installatie is niet bereikbaar vanuit het atelier en dient bereikbaar te zijn van buitenaf. Hiervoor is een beperkte verharding in de bufferzone toegelaten, bestaande uit grasdallen, zodat de installatie kan onderhouden worden en de container die de stofdelen opvangt kan geledigd worden. Andere vormen van verhardingen en toeritten voor mechanisch verkeer zijn niet toegelaten. Deze zone dient op een ordentelijke en vakkundige manier in stand te worden gehouden, zodat deze ten allen tijde haar functie kan vervullen. wvi jan. 14 RUP Tack 11

12 art. 2: bufferzone In deze zone geldt een absoluut bouwverbod. Het stapelen van materialen, grondstoffen, afgewerkte producten, afvalstoffen en verpakkingen is absoluut verboden. De groenbuffer dient gerealiseerd te worden ten laatste bij het eerste plantseizoen, na de inwerkingtreding van het RUP. Vooralleer een stedenbouwkundige vergunning kan verleend worden moeten alle groenbuffers binnen de contour van het plangebied worden aangelegd. Bij beschadiging aan de groenbuffer omwille van werken ten gevolge van de stedenbouwkundige vergunning dient de groenbuffer in het eerstvolgende plantseizoen hersteld te worden. 12 RUP Tack jan. 14 wvi

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften art. 0: algemene bepalingen 1. begrippen 1.1. hoofd- en nevenbestemming De hoofdbestemming is de bestemming die meer dan 80% van de bebouwde oppervlakte mag innemen. De

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften Art. 0: algemene bepalingen 0.1. goede ruimtelijke ordening Er dient ten allen tijde gestreefd naar ruimtelijke kwaliteit en vrijwaring van de goede plaatselijke ordening.

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften Art 0: algemene bepalingen 1. begrippen 1.1. hoofd- en nevenbestemming De hoofdbestemming is de bestemming die meer dan 70% van de totale bebouwingsoppervlakte innemen.

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften Art. 0: algemene bepalingen 0.1. goede ruimtelijke ordening Er dient ten allen tijde gestreefd naar ruimtelijke kwaliteit en vrijwaring van de goede plaatselijke ordening.

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1. OPGAVE VAN DE PLANOLOGISCHE VOORSCHRIFTEN DIE STRIJDIG ZIJN MET HET RUP EN DIE OPGEHEVEN WORDEN Het RUP vervangt de bestemmingen van het gewestplan

Nadere informatie

RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017

RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017 RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017 Gemeentelijk RUP 'Quintyn Gebroeders bvba' te Zulte Verordenend grafisch plan 267V2 269Z 271S2

Nadere informatie

13 DEELPLAN 13 - GRONDWERKEN GEERT MAES

13 DEELPLAN 13 - GRONDWERKEN GEERT MAES 13 Verordenende stedenbouwkundige voorschriften Art. Zone voor bedrijvigheid/landbouw 13.1 CATEGORIE : BEDRIJVIGHEID 13.1.1 Bestemming Hoofdbestemming De zone is bestemd voor (para-)agrarische activiteiten

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN ALGEMENE VOORSCHRIFTEN Gebouwen en constructies voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut kunnen in het volledige plangebied voorzien worden mits ze qua volume en voorkomen

Nadere informatie

Stedenbouwkundige. voorschriften

Stedenbouwkundige. voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften Gebouwen en constructies voor gemeenschapsuitrustingen en openbaar nut kunnen in elke bestemmingszone worden toegelaten mits ze qua volume en voorkomen

Nadere informatie

Stedenbouwkundige. voorschriften

Stedenbouwkundige. voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND Gebouwen en constructies voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut kunnen in het volledige plangebied voorzien worden mits ze qua

Nadere informatie

RUP Cardiff nv Gemeente Zulte. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017

RUP Cardiff nv Gemeente Zulte. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017 RUP Cardiff nv Gemeente Zulte Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017 Gemeentelijk RUP 'Cardiff nv' te Zulte Verordenend grafisch plan 1121B3 Legende Perimeter RUP art. 1: Zone

Nadere informatie

16 DEELPLAN BOUWONDERNEMING CANNEYT

16 DEELPLAN BOUWONDERNEMING CANNEYT 16 Verordenende stedenbouwkundige voorschriften Art. Zone voor bedrijvigheid 16.1 CATEGORIE : BEDRIJVIGHEID 16.1.1 Bestemming Hoofdbestemming De zone is bestemd voor één ambachtelijke bedrijf in functie

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN ART. 1: AMBACHTELIJKE ZONE 1. Bestemmingsomschrijving 1.1. Hoofdbestemming Lokale ambachtelijke bedrijven die geen abnormale hinder veroorzaken voor de directe omgeving.

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1. OPGAVE VAN DE PLANOLOGISCHE VOORSCHRIFTEN DIE STRIJDIG ZIJN MET HET RUP EN DIE OPGEHEVEN WORDEN Het RUP vervangt de bestemmingen van het gewestplan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

ALGEMENE VOORSCHRIFTEN ALGEMENE VOORSCHRIFTEN Voorrangsregels bij strijdigheid In geval van betwistingen hebben de grafische aanduidingen voorrang op de geschreven stedenbouwkundige voorschriften. Gemeenschapsuitrustingen en

Nadere informatie

10 DEELPLAN 10 - GARAGE VANDIERENDONCK

10 DEELPLAN 10 - GARAGE VANDIERENDONCK 10 DEELPLAN 10 - GARAGE VANDIERENDONCK Verordenende stedenbouwkundige voorschriften Art. Zone voor bedrijvigheid 10.1 CATEGORIE : BEDRIJVIGHEID 10.1.1 Bestemming Hoofdbestemming De zone is bestemd voor

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN. 43 GRUP DEPLA Studiebureau Demey

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN. 43 GRUP DEPLA Studiebureau Demey STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 43 GRUP DEPLA Studiebureau Demey INHOUD ALGEMENE VOORSCHRIFTEN ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 BEDRIJFSGEBOUWEN TOERITTEN, LAAD EN LOSPLAATSEN BUFFERZONE ACHTERUITBOUWZONE OVERDRUK

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften Algemeen VERORDENEND 1. Algemene voorschriften Gebouwen en constructies voor gemeenschapsuitrustingen en openbaar nut kunnen in elke bestemmingszone worden toegelaten mits

Nadere informatie

Sectoraal RUP- zonevreemde bedrijven, tweede fase. Stedenbouwkundige voorschriften. Aangepast op naar aanleiding van het openbaar onderzoek

Sectoraal RUP- zonevreemde bedrijven, tweede fase. Stedenbouwkundige voorschriften. Aangepast op naar aanleiding van het openbaar onderzoek Sectoraal RUP- zonevreemde bedrijven, tweede fase In opdracht van : Gemeentebestuur van Zomergem Stedenbouwkundige voorschriften Aangepast op 18.05.06 naar aanleiding van het openbaar onderzoek Vansteelandt

Nadere informatie

1 DEELPLAN 1 - WILLTON PARKETVLOEREN

1 DEELPLAN 1 - WILLTON PARKETVLOEREN 1 DEELPLAN 1 - WILLTON PARKETVLOEREN Specifieke stedenbouwkundige voorschriften Art. 1.1 Zone voor bedrijvigheid 1.1.1 Bestemming Hoofdbestemming: De zone is bestemd voor één handelszaak in parketvloeren.

Nadere informatie

Regionaal bedrijf Waeyaert - Vermeersch

Regionaal bedrijf Waeyaert - Vermeersch Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Regionaal bedrijf Waeyaert - Vermeersch Gemeente Kortemark februari 2012 TOELICHTINGSNOTA STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN PLAN FEITELIJKE TOESTAND BESTEMMINGSPLAN

Nadere informatie

Gemeentelijk RUP Den Huilaert Gemeente Kortemark. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Maart 2011

Gemeentelijk RUP Den Huilaert Gemeente Kortemark. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Maart 2011 Gemeentelijk RUP Den Huilaert Gemeente Kortemark Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Maart 2011 GEZIEN EN VOORLOPIG AANGENOMEN DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN OP BEVEL:... DE VOORZITTER

Nadere informatie

Regionaal bedrijf Dubaere - Dubatex

Regionaal bedrijf Dubaere - Dubatex Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Regionaal bedrijf Dubaere - Dubatex Gemeente Meulebeke november 2012 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Algplanid: rup_30000_213_00102_00001 wijzigingen 26 mei 2011

Nadere informatie

12 DEELPLAN 12 - TUINCENTRUM AVEVE CHRISTIAAN ROMMELAERE

12 DEELPLAN 12 - TUINCENTRUM AVEVE CHRISTIAAN ROMMELAERE 12 Verordenend stedenbouwkundige voorschriften Art. Zone voor bedrijvigheid 12.1 CATEGORIE : BEDRIJVIGHEID 12.1.1 Bestemming Hoofdbestemming De zone is bestemd voor para-agrarische bedrijvigheid en/of

Nadere informatie

BPA nr. 1/1 TOT 1/9 SECTORAAL BPA INZAKE ZONEVREEMDE ECONOMISCHE ACTIVITEITEN

BPA nr. 1/1 TOT 1/9 SECTORAAL BPA INZAKE ZONEVREEMDE ECONOMISCHE ACTIVITEITEN Provincie West-Vlaanderen GEMEENTE OOSTROZEBEKE Ontwerp Stedenbouwkundige voorschriften BPA nr. 1/1 TOT 1/9 SECTORAAL BPA INZAKE ZONEVREEMDE ECONOMISCHE ACTIVITEITEN ADMINISTRATIE RUIMTELIJKE ORDENING,

Nadere informatie

GRUP Vanpeteghem Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Staden Juni 2013

GRUP Vanpeteghem Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Staden Juni 2013 Gemeente Staden Juni 2013 Opdracht: Opdrachtgever: Opdrachthouder: Gemeentebestuur Staden Marktplaats 2 8840 Staden Adoplan bvba Vaartlaan 28/1 9800 Deinze Tel: 09/241.53.70 Fax: 09/241.53.79 office@adoplan.be

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN. 59 GRUP ZONEVREEMDE BEDRIJVEN INGELMUNSTER Studiebureau Demey

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN. 59 GRUP ZONEVREEMDE BEDRIJVEN INGELMUNSTER Studiebureau Demey STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 59 GRUP ZONEVREEMDE BEDRIJVEN INGELMUNSTER Studiebureau Demey INHOUD BEDRIJF NAERT DEFREYNE ALGEMENE VOORSCHRIFTEN ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 ZONE VOOR NIJVERHEIDSGEBOUWEN

Nadere informatie

7 VERORDENEND DEEL. 7.1 Grafisch plan Kaart: grafisch plan. 7.2 Stedenbouwkundige voorschriften: algemene bepalingen

7 VERORDENEND DEEL. 7.1 Grafisch plan Kaart: grafisch plan. 7.2 Stedenbouwkundige voorschriften: algemene bepalingen 7 VERORDENEND DEEL 7.1 Grafisch plan Kaart: grafisch plan 7.2 Stedenbouwkundige voorschriften: algemene bepalingen 7.2.1 Gemeenschap- en openbare nutsvoorzieningen Gebouwen en/of constructies en infrastructuur

Nadere informatie

RUP TUINEN VANDEMAELE J. VOORSCHRIFTEN PLANIDENTIFICATIENUMMER: RUP_36010_214_00011_00001 DOSSIERNUMMER BIJ LNE: SCRPL1620

RUP TUINEN VANDEMAELE J. VOORSCHRIFTEN PLANIDENTIFICATIENUMMER: RUP_36010_214_00011_00001 DOSSIERNUMMER BIJ LNE: SCRPL1620 RUP TUINEN VANDEMAELE J. VOORSCHRIFTEN PLANIDENTIFICATIENUMMER: RUP_36010_214_00011_00001 DOSSIERNUMMER BIJ LNE: SCRPL1620 PROVINCIE WEST-VLAANDEREN GEMEENTE LEDEGEM RUP VANDEMAELE J. TUINEN VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

Van Houcke NV. provinciaal rup. bestemmingsplan. plangebied. art. 1 zone voor detailhandel. art. 2 zone voor wonen. art. 3 zone voor buffer.

Van Houcke NV. provinciaal rup. bestemmingsplan. plangebied. art. 1 zone voor detailhandel. art. 2 zone voor wonen. art. 3 zone voor buffer. plangebied art. 1 zone voor detailhandel art. 2 zone voor wonen art. 3 zone voor buffer bebouwing perceelsgrens art. 1 art. 3 art. 2 1:1.500 Meter 0 25 50 provinciaal rup Van Houcke NV bestemmingsplan

Nadere informatie

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Woodstar NV. Avelgem STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Woodstar NV. Avelgem STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Woodstar NV Avelgem Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Woodstar NV Avelgem Algplanid: rup_30000_213_00086_00001 wijzigingen 12 maart 2009 goedgekeurd door deputatie

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen GEMEENTE LICHTERVELDE. Stedenbouwkundige voorschriften Ontwerp

Provincie West-Vlaanderen GEMEENTE LICHTERVELDE. Stedenbouwkundige voorschriften Ontwerp Provincie West-Vlaanderen GEMEENTE LICHTERVELDE ADMINISTRATIE RUIMTELIJKE ORDENING, HUISVESTING EN MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN (AROHM) NR: RP990/36011/014.3 Brussel, 12 juli 2005 De Vlaamse Minister van

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 25 Leeswijzer voor tabel: De grafische plannen en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften (kolom 1 weergegeven op een grijze ondergrond) hebben verordenende kracht.

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 26 ALGEMENE BEPALINGEN VERORDENEND TOELICHTING EN VISIE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 0.1. Opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het gemeentelijk RUP en die

Nadere informatie

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Van Houcke NV. Gemeente Jabbeke. december 2010 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Van Houcke NV. Gemeente Jabbeke. december 2010 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Van Houcke NV Gemeente Jabbeke december 2010 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Van Houcke NV Gemeente Jabbeke DECEMBER 2010 STEDENBOUWKUNDIGE

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften artikel 0: algemene bepalingen 1. begrippen 1.1. gebouw Elk bouwwerk, dat voor mensen een toegankelijk, overdekt en geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN. 57 GRUP VLEESHANDEL MARKEY Studiebureau Demey

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN. 57 GRUP VLEESHANDEL MARKEY Studiebureau Demey STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 57 GRUP VLEESHANDEL MARKEY Studiebureau Demey INHOUD BEGRIPPEN ALGEMENE VOORSCHRIFTEN ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 ZONE VOOR NIJVERHEIDSGEBOUWEN EN AANVERWANTE VOORZIENINGEN

Nadere informatie

Legende 2. STAD WAREGEM Provinciaal RUP Europoint deelgebied 5. verordenend plan. Legende

Legende 2. STAD WAREGEM Provinciaal RUP Europoint deelgebied 5. verordenend plan. Legende figuur: verordenend STAD WAREGEM grafisch plan Provinciaal RUP Europoint deelgebied 5 verordenend plan Legende STAD WAREGEM plangebied Provinciaal RUP Europoint deelgebied 5 Legende 2 zones verordenend

Nadere informatie

2 SPECIFIEKE BEPALINGEN

2 SPECIFIEKE BEPALINGEN DESTELBERGEN: BPA Zonevreemde bedrijven 6 2 SPECIFIEKE BEPALINGEN 2.1 BPA ID. NR.:260: CARROSSERIE DE CONINCK 2.1.1 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 2.1.1.1 Art 3: KMO-zone - bestemd voor niet-hinderlijke

Nadere informatie

De ontwerper West-Vlaamse Intercommunale voor Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische Bijstand

De ontwerper West-Vlaamse Intercommunale voor Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische Bijstand Provincie West-Vlaanderen GEMEENTE OOSTROZEBEKE Stedenbouwkundige voorschriften ontwerp BPA: DE BILK De ontwerper West-Vlaamse Intercommunale voor Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND 1. Algemeen Openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen kleine inrichtingen van openbaar nut zoals infrastructuur in verband met openbare

Nadere informatie

Gemeente Meulebeke, Ingelmunster

Gemeente Meulebeke, Ingelmunster Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Regionaal bedrijf Vergro Gemeente Meulebeke, Ingelmunster februari 2012 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Regionaal bedrijf

Nadere informatie

Bijgaand bij het besluit van Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen houdende goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Bijgaand bij het besluit van Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen houdende goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan west-vlaamse intercommunale baron ruzettelaan 35 8310 brugge tel (050) 36 71 71 fax (050) 35 68 49 www.wvi.be 5461 Bijgaand bij het besluit van Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen houdende goedkeuring

Nadere informatie

Stedenbouwkundige. voorschriften

Stedenbouwkundige. voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 1 A l g e m e n e v oor s c h r i f te n VERORDENEND 1. Algemene voorschriften In alle zones voorzien in dit plan mogen kleine inrichtingen van openbaar nut zoals infrastructuur

Nadere informatie

Algemene voorschriften. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 1. Op te heffen bepalingen. 2. Instandhoudingsregel. 3.

Algemene voorschriften. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 1. Op te heffen bepalingen. 2. Instandhoudingsregel. 3. voorschriften Algemene voorschriften 1. Op te heffen bepalingen Volgende voorschriften en bepalingen worden opgeheven bij goedkeuring van onderhavig RUP: De bepalingen het gewestplan Ieper-Poperinge (KB

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND Gebouwen en constructies voor gemeenschapsuitrustingen en openbaar nut kunnen in elke bestemmingszone worden toegelaten mits ze qua volume

Nadere informatie

2 DEELPLAN 2 - BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW DE AKKER

2 DEELPLAN 2 - BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW DE AKKER 2 Specifieke stedenbouwkundige voorschriften Art. 2.1 Zone voor bedrijvigheid 2.1.1 Bestemming Hoofdbestemming: De zone is bestemd voor opslag en kleine ambachtelijke bedrijvigheid in functie van min.

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 2. Bepalingen. toelichting en visie

ALGEMENE BEPALINGEN TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 2. Bepalingen. toelichting en visie Voorschriften ALGEMENE BEPALINGEN 1. V e r k a v e l i n g s v oor s c h r i f te n De bepalingen (tekstueel en grafisch) van de delen van de verkaveling VK136/65 dd. 04/03/1966 en dd. 14/05/1997 en VK

Nadere informatie

2. Stedenbouwkundige voorschriften. Toelichting Algemeen Begrippen

2. Stedenbouwkundige voorschriften. Toelichting Algemeen Begrippen 2. Stedenbouwkundige voorschriften 2.1. Algemeen 2.1.1. Begrippen bezettingsgraad De verhouding van de bebouwde oppervlakte van het deel van het perceel binnen een welbepaalde zone t.o.v. het volledige

Nadere informatie

RUP Jeugdverblijf Oud Klooster, begeleidingstehuis Ruyskensveld Campus Zwalm en basisschool Het Groene Lilare Gemeente Zwalm

RUP Jeugdverblijf Oud Klooster, begeleidingstehuis Ruyskensveld Campus Zwalm en basisschool Het Groene Lilare Gemeente Zwalm RUP Jeugdverblijf Oud Klooster, begeleidingstehuis Ruyskensveld Campus Zwalm en basisschool Het Groene Lilare Gemeente Zwalm Grafisch plan en stedenbouwkundige voorschriften december 2018 Gemeentelijk

Nadere informatie

TOELICHTEND toelichting en visie

TOELICHTEND toelichting en visie VOORSCHRIFTEN ARTIKEL 1: ZONE VOOR GEMEENSCHAPSVOORZIENINGEN EN OPENBAAR NUT 1 bestemmingsvoorschriften Onderhavige zone is bestemd voor gemeentelijke diensten van technische aard en de brandweerkazerne

Nadere informatie

Algemene voorschriften. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 1. Op te heffen bepalingen. 2. Instandhoudingsregel. 3.

Algemene voorschriften. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 1. Op te heffen bepalingen. 2. Instandhoudingsregel. 3. voorschriften Algemene voorschriften 1. Op te heffen bepalingen Volgende voorschriften en bepalingen worden opgeheven bij goedkeuring van onderhavig RUP: De bepalingen het gewestplan Ieper-Poperinge (KB

Nadere informatie

Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010

Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010 Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010 GEZIEN EN VOORLOPIG AANGENOMEN DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTING

Nadere informatie

Voor de niet bebouwde delen van deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van Art. 2: KMO- geen bebouwing toegestaan (zie ).

Voor de niet bebouwde delen van deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van Art. 2: KMO- geen bebouwing toegestaan (zie ). DESTELBERGEN: BPA Zonevreemde bedrijven 11 2.2 BPA ID. NR.:456:DE MAESSCHALCK MARC 2.2.1 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 2.2.1.1 Art 1: KMO-bebouwing toegestaan - bestemd voor niet-hinderlijke ambachtelijke

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften Februari Studiebureau Adoplan Ruimtelijke Planning en Stedenbouw Milieu en Mobiliteit

Stedenbouwkundige voorschriften Februari Studiebureau Adoplan Ruimtelijke Planning en Stedenbouw Milieu en Mobiliteit Stedenbouwkundige voorschriften Februari 2010 Studiebureau Adoplan Ruimtelijke Planning en Stedenbouw Milieu en Mobiliteit STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Dit RUP vervangt de bestemming van het gewestplan

Nadere informatie

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Stock Americain. Diksmuide. ONTWERP juni 2009 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Stock Americain. Diksmuide. ONTWERP juni 2009 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stock Americain Diksmuide ONTWERP juni 2009 Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stock Americain Diksmuide ONTWERP juni 2009 Plan_id: 2.13_00087_00001 wijzigingen

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 19 LOKAAL BEDRIJVENTERREIN VAN DE WIELE. Stedenbouwkundige voorschriften ART. 0: ALGEMENE BEPALINGEN

VOORSCHRIFTEN RUP 19 LOKAAL BEDRIJVENTERREIN VAN DE WIELE. Stedenbouwkundige voorschriften ART. 0: ALGEMENE BEPALINGEN VOORSCHRIFTEN RUP 19 LOKAAL BEDRIJVENTERREIN VAN DE WIELE Stedenbouwkundige voorschriften ART. 0: ALGEMENE BEPALINGEN 1. e kracht De grafische plannen en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften

Nadere informatie

Stedenbouwkundige. voorschriften

Stedenbouwkundige. voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften Algemene bepalingen Verordenende kracht van de diverse elementen opgenomen in onderhavig RUP De grafi sche plannen en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften (kolom

Nadere informatie

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN-

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- GEMEENTE OPWIJK RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- Deelplan voetbalterrein Klaarstraat ) DEEL 2: ONTWERPPLANNEN

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN OVERZICHT BESTEMMINGSZONES zone 1 zone voor bedrijfswoning zone 2 bedrijfszone zone 3 zone voor verhardingen zone 4 bufferzone Zone 1 zone voor bedrijfswoning 1. KLEUR OF

Nadere informatie

RUP Steven Pleysier. STUDIEBUREAU IR. JONCKHEERE bvba PROVINCIE WEST-VLAANDEREN GEMEENTE KOEKELARE. Koningin Astridlaan 134/ BRUGGE 050/

RUP Steven Pleysier. STUDIEBUREAU IR. JONCKHEERE bvba PROVINCIE WEST-VLAANDEREN GEMEENTE KOEKELARE. Koningin Astridlaan 134/ BRUGGE 050/ 16 PROVINCIE WEST-VLAANDEREN GEMEENTE KOEKELARE RUP Steven Pleysier STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN STUDIEBUREAU IR. JONCKHEERE bvba Koningin Astridlaan 134/5 8200 BRUGGE 050/40 40 80 email : ARCHITECTUUR@JONCKHEERE-SB.be

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf Dejaeghere te Langemark-Poelkapelle

Historisch gegroeid bedrijf Dejaeghere te Langemark-Poelkapelle gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Dejaeghere te Langemark-Poelkapelle Bijlage II. Stedenbouwkundige voorschriften Historisch gegroeid bedrijf Dejaeghere te Langemark-Poelkapelle

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf Verhelst te Knokke-Heist

Historisch gegroeid bedrijf Verhelst te Knokke-Heist gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Verhelst te Knokke-Heist bijlage II. Stedenbouwkundige voorschriften Historisch gegroeid bedrijf Verhelst te Knokke-Heist 2 gewestelijk

Nadere informatie

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1 0.1 Algemene Definities... 1 0.1.1 Hoofdbestemming nevenbestemming van het hoofdgebouw... 1 0.1.2 Bouwdiepte... 1 0.1.3 Bouwlaag...

Nadere informatie

Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 1. Begrippen. 1.1.

Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 1. Begrippen. 1.1. Voorschriften Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen 1. Begrippen 1.1. Eéngezinswoning Gebouw geschikt voor de huisvesting van één gezin of alleenstaande. 1.2. Nevenbestemming De nevenbestemming

Nadere informatie

Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek te Zonnebeke

Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek te Zonnebeke Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek te Zonnebeke Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gemengd regionaal bedrijventerrein

Nadere informatie

1 Art. 1. Algemene bepalingen

1 Art. 1. Algemene bepalingen 1 Art. 1. Algemene bepalingen 1.1 Schaal en maatvoering De schaal en de daaruit afgeleide maten van het plan zijn indicatief. De werkelijke afmetingen zullen, daar waar noodzakelijk, door een opmeting

Nadere informatie

B.P.A. Onthaalstructuur Tyne Cot Cemetery

B.P.A. Onthaalstructuur Tyne Cot Cemetery B.P.A. Onthaalstructuur Tyne Cot Cemetery 1. ALGEMEEN GELDENDE BEPALINGEN... 3 1.1 PLANDOCUMENTEN... 3 1.2 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN (AV)... 3 2 ZONE 1 : ZONE VOOR OPENBAAR NUT EN GEMEENSCHAPS VOORZIENINGEN...

Nadere informatie

RUP DROWA aanhangwagens bvba

RUP DROWA aanhangwagens bvba RUP DROWA aanhangwagens bvba ontwerp november 2012 Stedenbouwkundige voorschriften Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning Gezien en voorlopig vastgesteld door

Nadere informatie

RUP. Roderveldlaan. VooRSCHRIfTEn. Stadsontwikkeling. Mei

RUP. Roderveldlaan. VooRSCHRIfTEn. Stadsontwikkeling. Mei RUP Roderveldlaan VooRSCHRIfTEn Mei 2008 Stadsontwikkeling www.antwerpen.be 03 22 11 333 Colofon Projectleider Sandra Vanveldhoven Ontwerper Sandra Vanveldhoven Tekenbureau Marianne Smout Programmaleider

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 18 Leeswijzer voor tabel: De grafische plannen en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften (kolom 1 weergegeven op een grijze ondergrond) hebben verordenende kracht.

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften Algemene bepalingen...35 Artikel 1: Artikel 2: Zone voor ambachtelijke bedrijven en jeugdverblijf...38 Zone voor wonen en jeugdverblijf...41 Artikel 0: Algemene bepalingen

Nadere informatie

OOSTROZEBEKE RUP VERRE GINSTE

OOSTROZEBEKE RUP VERRE GINSTE 05729 OOSTROZEBEKE RUP VERRE GINSTE NOVEMBER 2015 plan.id. 37010_2.14_00013_00001 WVI www.wvi.be BARON RUZETTELAAN 35 8310 BRUGGE T +32 50 36 71 71 E wvi@wvi.be datum aanpassing fase algemeen directeur

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL... 1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN...

INHOUDSTAFEL... 1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN... Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN... 2 ARTIKEL 1 - ALGEMENE BEPALINGEN... 2 ARTIKEL 2 - TOEPASSINGSMODALITEITEN... 2 BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN... 3 ARTIKEL 3 - ZONE VOOR KMO... 3 3.1.

Nadere informatie

Bestaand regionaal bedrijf

Bestaand regionaal bedrijf Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bestaand regionaal bedrijf N.V. Wijckmans te Ham Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

GRUP Erogal Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Staden Juni 2013

GRUP Erogal Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Staden Juni 2013 GRUP Erogal Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Staden Juni 2013 Opdracht: GRUP Erogal Opdrachtgever: Opdrachthouder: Gemeentebestuur Staden Marktplaats 2 8840 Staden Adoplan bvba Vaartlaan 28/1 9800

Nadere informatie

32 voorschriften bpa pannaershoek - herziening okt. 06 wvi

32 voorschriften bpa pannaershoek - herziening okt. 06 wvi voorschriften 32 voorschriften bpa pannaershoek - herziening okt. 06 wvi algemeen 1. algemene voorschriften Gebouwen en constructies voor gemeenschapsuitrustingen en openbaar nut kunnen in elke bestemmingszone

Nadere informatie

GEMEENTE HOREBEKE RUP GEMEENTEHUIS STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN MAART 2014

GEMEENTE HOREBEKE RUP GEMEENTEHUIS STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN MAART 2014 GEMEENTE HOREBEKE RUP GEMEENTEHUIS STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN MAART 2014 Joseph Cardijnstraat 60 9420 Erpe-Mere T 053 64 65 20 F 053 64 65 30 info@so-lva.be 1 Inhoud 0.1 BEGRIPPENLIJST 0.2 ALGEMENE

Nadere informatie

Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging)

Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging) gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging) Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk

Nadere informatie

Gemeente Wijnegem Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Weilandshof

Gemeente Wijnegem Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Weilandshof Gemeente Wijnegem Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Weilandshof Stedenbouwkundige voorschriften Dossier WIJ01021 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Wijnegem Oktober 2015 Provincie: Gemeente

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Gemeente Middelkerke. Stedenbouwkundige voorschriften Ontwerp. BPA De Kalkaert. De ontwerper

Provincie West-Vlaanderen Gemeente Middelkerke. Stedenbouwkundige voorschriften Ontwerp. BPA De Kalkaert. De ontwerper Provincie West-Vlaanderen Gemeente Middelkerke Stedenbouwkundige voorschriften Ontwerp BPA De Kalkaert De ontwerper West-Vlaamse Intercommunale dienstverlenende vereniging Baron Ruzettelaan 35 8310 Brugge

Nadere informatie

2. Stedenbouwkundige voorschriften. Toelichting Algemeen Begrippen

2. Stedenbouwkundige voorschriften. Toelichting Algemeen Begrippen 2. Stedenbouwkundige voorschriften 2.1. Algemeen 2.1.1. Begrippen bezettingsgraad De verhouding van de bebouwde oppervlakte van het deel van het perceel binnen een welbepaalde zone t.o.v. het volledige

Nadere informatie

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Jeugdverblijf Oud Klooster, begeleidingstehuis Ruyskensveld Campus Zwalm en basisschool Het Groene Lilare

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Jeugdverblijf Oud Klooster, begeleidingstehuis Ruyskensveld Campus Zwalm en basisschool Het Groene Lilare Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Jeugdverblijf Oud Klooster, begeleidingstehuis Ruyskensveld Campus Zwalm en basisschool Het Groene Lilare Toelichting GECORO 23 oktober 2018 Inhoud 1. Fasestap binnen

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf

Historisch gegroeid bedrijf Provincie Oost-Vlaanderen - Gemeente Knesselare definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf N.V. Drukkerij Verstraete te Knesselare Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 0. ALGEMEEN... 3 0.1 PLANDOCUMENTEN...3 0.2 LIMITATIEVE OPGAVE VAN DE VOORSCHRIFTEN DIE STRIJDIG ZIJN MET ONDERHAVIG GEMEENTELIJK

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften Algemene bepalingen Bebouwingspercentage Het bebouwingspercentage is de verhouding van de grondoppervlakte van één of meer bouwwerken op één terrein of perceel, ten aanzien

Nadere informatie

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Potyze. Stad Ieper. september 2011 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Potyze. Stad Ieper. september 2011 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Potyze Stad Ieper september 2011 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Potyze Stad Ieper september 2011 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

6 V e r o r d e n e n d g r a f i s c h p l a n ( c f r. a r t )

6 V e r o r d e n e n d g r a f i s c h p l a n ( c f r. a r t ) 6 V e r o r d e n e n d g r a f i s c h p l a n ( c f r. a r t. 3 8 1. 1. ) o Figuur 11: het verordenend grafisch plan 7 V e r o r d e n e n d e s t e d e n b o u w k u n d i g e v o o r s c h r i f t

Nadere informatie

ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN Art.0.1 Wanneer een bestaand gebouw niet in overeenstemming is met de inrichtingsvoorschriften kunnen toch zowel verbouwingen binnen

Nadere informatie

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Autohandelslint N32 Roeselare : Menen Stedenbouwkundige voorschriften Ontwerp november 2012 algplanid: rup_30000_213_00063_00002 01/11/2011 dienst ruimtelijke planning

Nadere informatie

RUP Willaert Stad Roeselare. Stedenbouwkundige voorschriften Definitieve vaststelling 26 mei 2014

RUP Willaert Stad Roeselare. Stedenbouwkundige voorschriften Definitieve vaststelling 26 mei 2014 RUP Willaert Stad Roeselare Stedenbouwkundige voorschriften Definitieve vaststelling 26 mei 2014 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Dit RUP vervangt de bestemming van het APA Roeselare (d.d. 29/04/1991).

Nadere informatie

Gemeentelijk RUP Vanderstraeten Transport bvba Nazareth - 19/09/2016 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Gemeentelijk RUP Vanderstraeten Transport bvba Nazareth - 19/09/2016 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1 Artikel 1. WIJZE VAN METEN Bij toepassing van deze voorschriften wordt als volgt gemeten: 1 de hoogte/de nokhoogte van een bouwwerk: vanaf het gemiddelde peil op de rooilijn

Nadere informatie

2. Stedenbouwkundige voorschriften. Toelichting Algemeen Begrippen

2. Stedenbouwkundige voorschriften. Toelichting Algemeen Begrippen 2. Stedenbouwkundige voorschriften 2.1. Algemeen 2.1.1. Begrippen bezettingsgraad De verhouding van de bebouwde oppervlakte van het deel van het perceel binnen een welbepaalde zone t.o.v. het volledige

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 16 ALGEMENE BEPALINGEN VERORDENEND TOELICHTING EN VISIE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 0.1. Verordenende kracht van de diverse elementen opgenomen in onderhavig RUP De

Nadere informatie

RUP RWZI SINAAI TE SINT-NIKLAAS stedenbouwkundige voorschriften voorontwerp

RUP RWZI SINAAI TE SINT-NIKLAAS stedenbouwkundige voorschriften voorontwerp RUP RWZI SINAAI TE SINT-NIKLAAS stedenbouwkundige voorschriften voorontwerp 2015 In zijn ontwerpversie gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad van... De secretaris, De voorzitter, Het College

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften Algemene bepalingen...35 Artikel 1: Zone voor wonen en jeugdverblijf...38 Artikel 2: Recreatief parkgebied...42 Artikel 0: Algemene bepalingen 0.1. Ruimtelijke kwaliteit

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften DEFINITIES 1. Bebouwde oppervlakte Is de totale grondoppervlakte van één of meerdere bouwwerken. Verhardingen en constructies die geen gebouw zijn worden niet meegerekend.

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Dit RUP vervangt de bestemming van het gewestplan Gentse en Kanaalzone (K.B. 14.09.1977). De voorschriften opgenomen in dit RUP vervangen de algemene voorschriften van het

Nadere informatie

ONTWERP PROVINCIAAL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN REGIONAAL BEDRIJF TRANS BETON - DEVOOGHT TE WINGENE

ONTWERP PROVINCIAAL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN REGIONAAL BEDRIJF TRANS BETON - DEVOOGHT TE WINGENE ONTWERP PROVINCIAAL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN Dienst Ruimtelijke Planning en Mobiliteit (DRUM) Provinciehuis Boeverbos Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries Tel.: (050)40 35 33 Fax: (050)40 33

Nadere informatie

GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Volgens vergunning nr. V/LE38/1 dd. 09/11/2016 Inclusief opmerkingen technische dienst

GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Volgens vergunning nr. V/LE38/1 dd. 09/11/2016 Inclusief opmerkingen technische dienst GOEDGEKEURDE Volgens vergunning nr. V/LE38/1 dd. 09/11/2016 Inclusief opmerkingen technische dienst 1. VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW 1.1. Bestemming hoofdgebouw 1.1.1. Hoofdbestemming Autostelplaats:

Nadere informatie