Sectoraal RUP- zonevreemde bedrijven, tweede fase. Stedenbouwkundige voorschriften. Aangepast op naar aanleiding van het openbaar onderzoek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sectoraal RUP- zonevreemde bedrijven, tweede fase. Stedenbouwkundige voorschriften. Aangepast op naar aanleiding van het openbaar onderzoek"

Transcriptie

1 Sectoraal RUP- zonevreemde bedrijven, tweede fase In opdracht van : Gemeentebestuur van Zomergem Stedenbouwkundige voorschriften Aangepast op naar aanleiding van het openbaar onderzoek Vansteelandt bvba Stationsstraat 3A 9810 Eke (Nazareth) Tel.: 09/ Fax: 09/

2

3 Deel RUP nr. 2.03: Declerck Stedenbouwkundige voorschriften 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1. OPGAVE VAN DE PLANOLOGISCHE VOORSCHRIFTEN DIE STRIJDIG ZIJN MET HET RUP EN DIE OPGEHEVEN WORDEN 1.1 Het RUP vervangt de bestemmingen van het gewestplan Eeklo-Aalter (KB ) voor het afgebakend gebied. 1.2 Het RUP vervangt het deel-bpa nr 1/05: Declerck Luc N.V. dat op bij ministerieel besluit werd goedgekeurd. 2. BEHOUD EN INSTANDHOUDING VAN BESTAANDE REGELMATIG VERGUNDE AANPLANTINGEN, VERHARDINGEN EN GEBOUWEN Aan bovenvermelde aanplantingen, verhardingen en gebouwen die strijdig zijn met de zoneringsvoorschriften kunnen enkel instandhoudingswerken worden uitgevoerd. 3. REFERENTIEPEIL Als referentiepeil geldt steeds het oorspronkelijk maaiveld van ter plaatse. 1. ZONE VOOR GEBOUWEN EN ACTIVITEITEN IN FUNCTIE VAN AMBACHTELIJKE BEDRIJVIGHEID 2.1. Hoofdbestemming Deze zone is bestemd voor de voor de bedrijfsvoering noodzakelijke productieruimten, opslagplaatsen, bergruimten t.b.v. de bedrijfsvoering. Nieuwe activiteiten moeten wat betreft milieuhinder minder storend zijn dan van een groothandel in bouwmaterialen Nevenbestemming Maximaal 30 % van de toegelaten terreinbezetting mag worden benut voor de nevenbestemming. Zijn toegelaten: -het tentoonstellen van goederen in functie van verkoop, kantoren, nutsgebouwen en diensten in functie van het normaal functioneren van het bedrijf Niet bebouwde delen De niet bebouwde delen gelegen binnen onderhavige bestemmingszone, zijn bestemd voor parkeerplaatsen, toeritten, laad- en losplaatsen. 1

4 Deel RUP nr. 2.03: Declerck 3.1. Plaatsing van de gebouwen en constructies Binnen de aangeduide bestemmingszone op het bestemmingsplan Terreinbezetting De terreinbezetting is de verhouding van de grondoppervlakte van de bebouwing ten aanzien van de oppervlakte van de volledige bestemmingszone uitgedrukt in %. 100% van deze zone kan bebouwd worden Bouwvoorschriften Bouwhoogte: De maximale bouwhoogte bedraagt 9 meter ten opzichte van het referentiepeil. Deze maximale bouwhoogte geldt niet voor eventuele noodzakelijke schoorstenen, verluchtingskanalen en antennes voor zover deze maximum 1% van de totale bebouwbare oppervlakte beslaan en mits deze ingeplant worden op minimum eenzelfde afstand van de RUP-grenzen, als hun hoogte (hoogte t.o.v. maaiveld) Dakvorm De dakvorm is vrij te bepalen, doch moet een optimale integratie in zijn omgeving garanderen Bouwvolume en materialen Zowel het bouwvolume, de gekozen materialen en de kleur van de materialen moeten een optimale integratie van het gebouw in zijn omgeving garanderen, bovendien dienen de materialen duurzaam te zijn. 3.4 Aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning Bij het indienen van een aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning voor het uitbreiden van de bedrijfsgebouwen dient er aangetoond te worden dat de bedrijfsgebouwen aan beide zijden van de gemeenschappelijke perceelsgrens kunnen geclusterd worden. 3.5 Niet-bebouwde delen Voor de niet-bebouwde delen gelegen binnen onderhavige bestemmingszone, gelden de inrichtingsvoorschriften onder 3.2. van zone 2.: zone voor parkeerplaatsen, toeritten, laad- en losplaatsen. 2. ZONE VOOR PARKEERPLAATSEN, TOERITTEN, LAAD- EN LOSPLAATSEN Deze zone is bestemd voor infrastructuur ten behoeve van de bereikbaarheid en het optimaal functioneren van het bedrijf, inhoudende: rijstroken, private parkeerplaatsen, toeritten, laad- en losplaatsen en stapelen van goederen in open lucht. 2

5 Deel RUP nr. 2.03: Declerck 3.1 Stapelen in open lucht Het stapelen van goederen in open lucht is beperkt tot maximum 4m hoogte (t.o.v. het maaiveld). 3.2 Verhardingen Verhardingen, met uitzondering van de noodzakelijke opritten en toegangen, dienen te worden uitgevoerd in waterdoorlatende materialen, tenzij het water dat hierop komt dermate vervuild wordt dat het als afvalwater dient beschouwd te worden. De verhardingen binnen deze zone moeten aangelegd worden in stofvrije materialen. Indien er bijkomende oppervlakten worden verhard of bebouwd mag het totale waterbergend vermogen van het terrein niet worden verkleind. Dit kan door het voorzien van regenwaterputten of waterspaarbekkens. 3. BUFFERZONE 2.1 Bestemming De gronden op het bestemmingsplan aangegeven zijn bestemd voor de aanleg van een groene buffer rond de bedrijvenzone. 2.2 Bijzondere bepalingen In deze zone geldt een absoluut bouwverbod Zijn verder uitdrukkelijk verboden: - het aanleggen van regenwaterputten en/of waterspaarbekkens; - het stapelen van materialen, grondstoffen, afgewerkte producten, afvalstoffen, verpakkingen enz - alle vormen van verhardingen en toeritten voor mechanisch verkeer; - het plaatsen van elke vorm van publiciteit of mededeling; - parkeerplaatsen voor voertuigen e.d. De bufferzones kunnen enkel onderbroken worden voor de ontsluiting van aanpalende percelen. 3.1 Algemeen De bufferzone dient te worden gerealiseerd met een dichte en gesloten beplanting van laag- en hoogstammig groen, deskundig aangelegd en gehandhaafd. 20% van deze groenaanleg dient te bestaan uit wintergroene struiken en/of bomen. 3.2 Smalle bufferzone De smalle bufferzones (minder dan 2m.) worden d.m.v. hagen gerealiseerd. 3.3 Afsluitingen In de bufferzone zijn draadafsluitingen toegelaten met een maximale hoogte van 2,50m. 3

6 Deel RUP nr. 2.03: Declerck 3.4 Uitzonderingsmaatregel Een uitzondering wordt gemaakt voor de bestaande vergunde gebouwen die in de bufferzones zijn gelegen. Hieraan kunnen enkel instandhoudingswerken worden uitgevoerd. 4. BIJZONDERE BEPALING Teneinde garanties te bekomen inzake de realisatie van de bufferzones en groenaanleg worden er door de vergunningverlenende overheid bij het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning lasten en voorwaarden opgelegd. 4. ZONE VOOR WOONGEBOUWEN, KANTOREN EN DIENSTEN IN FUNCTIE VAN HET BEDRIJF De gronden op het bestemmingsplan aangegeven zijn bestemd voor een bedrijfswoning, kantoren, toonzaal, nutsgebouwen en diensten in functie van het normaal functioneren van het bedrijf. De niet-bebouwde delen van de zone zijn bestemd voor groenaanleg, terrassen en wandelpaden. 3.1 Plaatsing van de gebouwen en constructies Plaatsing binnen de aangeduide bestemmingszone op het bestemmingsplan. 3.2 Terreinbezetting De terreinbezetting is de verhouding van de grondoppervlakte van de bebouwing ten aanzien van de oppervlakte van de volledige bestemmingszone, uitgedrukt in %. 100% van deze zone kan bebouwd worden. 3.3 Bouwvoorschriften Bouwhoogte De maximum kroonlijsthoogte mag niet meer bedragen dan 6.50m en dit gemeten van de bovenkant van de inkomdorpel tot bovenkant kroonlijst Dakvorm Minstens 80% van het dakoppervlak zal bestaan uit hellende vlakken van minimum 35 tot maximum 55. De overige dakgedeelten kunnen vrij afgewerkt worden Materiaalkeuze Voor de uitvoering van de gevels en de daken zijn enkel materialen toegelaten die in harmonie en verenigbaar zijn met de omliggende woonomgeving. Het verwerken van zonnepanelen en dakvlakramen is toegelaten op voorwaarde dat de oppervlakte ervan niet meer bedraagt dan 1/5 van het dakoppervlak waarin deze zijn verwerkt. 4

7 Deel RUP nr. 2.03: Declerck Vloerpeil van de gebouwen Het vloerpeil van de gelijkvloerse bouwlaag moet gelegen zijn op minimum 0.10 m tot maximum 0.60m boven de boordsteen van de aanpalende openbare weg. 5. ACHTERUITBOUWZONE Zone 'non aedificandi' en bestemd voor groenaanleg. Binnen deze zone zijn verhardingen voor voetpaden, opritten en parkeerplaatsen toegelaten met een maximum oppervlakte gelijk aan 70% van de totale oppervlakte van de bestemmingszone. Alle andere constructies, met uitzondering van de afsluitingen en het brievenbuselement, zijn verboden. Binnen deze zone is het stapelen van materialen, grondstoffen, afgewerkte producten, afvalstoffen en verpakkingen verboden. 3. AFSLUITINGEN 3.1. Plaatsing Langs de openbare weg en de laterale grenzen 3.2. Hoogte Bij het plaatsen van muurtjes en/of levende hagen dienen ze aan volgende voorschriften te voldoen: - muurtjes in metselwerk van maximum 0,60 meter hoog langs de openbare weg; - levende hagen van 1,00 m hoog langs de openbare weg en maximum 2,00 meter langs de laterale grenzen. 6. ZONE VOOR KOEREN EN HOVINGEN De gronden op het bestemmingsplan aangegeven zijn bestemd voor beplantingen, koerverhardingen, wandelpaden en terrassen, waarbij de wandelpaden en terrassen maximum 40% van de totale oppervlakte beslaan. 5

8

9 Deel RUP nr. 2.05: De Poorter Stedenbouwkundige voorschriften 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1. OPGAVE VAN DE PLANOLOGISCHE VOORSCHRIFTEN DIE STRIJDIG ZIJN MET HET RUP EN DIE OPGEHEVEN WORDEN 1.1 Het RUP vervangt de bestemmingen van het gewestplan Eeklo-Aalter (KB ) voor het afgebakend gebied. 1.2 Het RUP vervangt de niet vervallen goedgekeurde verkavelingsvergunning nr V dd voor wat lot 5 betreft. 2. BEHOUD EN INSTANDHOUDING VAN BESTAANDE REGELMATIG VERGUNDE AANPLANTINGEN, VERHARDINGEN EN GEBOUWEN Aan bovenvermelde aanplantingen, verhardingen en gebouwen die strijdig zijn met de zoneringsvoorschriften kunnen enkel instandhoudingswerken worden uitgevoerd. 3. REFERENTIEPEIL Als referentiepeil geldt steeds het oorspronkelijk maaiveld van ter plaatse. 1. ZONE VOOR GEBOUWEN EN ACTIVITEITEN IN FUNCTIE VAN AMBACHTELIJKE BEDRIJVIGHEID 2.1. Hoofdbestemming Deze zone is bestemd voor de voor de bedrijfsvoering noodzakelijke productieruimten, opslagplaatsen, bergruimten t.b.v. de bedrijfsvoering. Nieuwe activiteiten moeten wat betreft milieuhinder minder storend zijn dan van een ambachtelijke schrijnwerkerij Nevenbestemming Maximaal 30 % van de toegelaten terreinbezetting mag worden benut voor de nevenbestemming. Zijn toegelaten: het tentoonstellen van goederen in functie van verkoop, kantoren, nutsgebouwen en diensten in functie van het normaal functioneren van het bedrijf Niet bebouwde delen De niet bebouwde delen gelegen binnen onderhavige bestemmingszone, zijn bestemd voor parkeerplaatsen, toeritten, laad- en losplaatsen. 1

10 Deel RUP nr. 2.05: De Poorter 3.1. Plaatsing van de gebouwen en constructies Binnen de aangeduide bestemmingszone op het bestemmingsplan Terreinbezetting De terreinbezetting is de verhouding van de grondoppervlakte van de bebouwing ten aanzien van de oppervlakte van de volledige bestemmingszone uitgedrukt in %. 100% van deze zone kan bebouwd worden Bouwvoorschriften Bouwhoogte: De maximale kroonlijst- en nokhoogte bedraagt respectievelijk 3,5 en 6m t.o.v. het referentiepeil. Deze maximale bouwhoogte geldt niet voor eventuele noodzakelijke schoorstenen, verluchtingskanalen en antennes voor zover deze maximum 1% van de totale bebouwbare oppervlakte beslaan en mits deze ingeplant worden op minimum eenzelfde afstand van de RUPgrenzen, als hun hoogte (hoogte t.o.v. maaiveld) Dakvorm Een zadeldak als dakvorm wordt opgelegd Bouwvolume en materialen Zowel het bouwvolume, de gekozen materialen en de kleur van de materialen moeten een optimale integratie van het gebouw in zijn omgeving garanderen, bovendien dienen de materialen duurzaam te zijn. 3.4 Niet-bebouwde delen Voor de niet-bebouwde delen gelegen binnen onderhavige bestemmingszone, gelden de inrichtingsvoorschriften onder 3.2. van zone 2.: zone voor parkeerplaatsen, toeritten, laad- en losplaatsen. 2. ZONE VOOR PARKEERPLAATSEN, TOERITTEN, LAAD- EN LOSPLAATSEN Deze zone is bestemd voor infrastructuur ten behoeve van de bereikbaarheid en het optimaal functioneren van het bedrijf, inhoudende: rijstroken, private parkeerplaatsen, toeritten, laad- en losplaatsen en stapelen van goederen in open lucht. 3.1 Stapelen in open lucht Het stapelen van goederen in open lucht is beperkt tot maximum 4m hoogte (t.o.v. het maaiveld). 2

11 Deel RUP nr. 2.05: De Poorter 3.2 Verhardingen Verhardingen, met uitzondering van de noodzakelijke opritten en toegangen, dienen te worden uitgevoerd in waterdoorlatende materialen, tenzij het water dat hierop komt dermate vervuild wordt dat het als afvalwater dient beschouwd te worden. De verhardingen binnen deze zone moeten aangelegd worden in stofvrije materialen. Indien er bijkomende oppervlakten worden verhard of bebouwd mag het totale waterbergend vermogen van het terrein niet worden verkleind. Dit kan door het voorzien van regenwaterputten of waterspaarbekkens. 3. BUFFERZONE 2.1 Bestemming De gronden op het bestemmingsplan aangegeven zijn bestemd voor de aanleg van een groene buffer rond de bedrijvenzone. 2.2 Bijzondere bepalingen In deze zone geldt een absoluut bouwverbod Zijn verder uitdrukkelijk verboden: - het aanleggen van regenwaterputten en/of waterspaarbekkens; - het stapelen van materialen, grondstoffen, afgewerkte producten, afvalstoffen, verpakkingen enz - alle vormen van verhardingen en toeritten voor mechanisch verkeer; - het plaatsen van elke vorm van publiciteit of mededeling; - parkeerplaatsen voor voertuigen e.d. De bufferzones kunnen enkel onderbroken worden voor de ontsluiting van aanpalende percelen. 3.1 Algemeen De bufferzone dient te worden gerealiseerd met een dichte en gesloten beplanting van laag- en hoogstammig groen, deskundig aangelegd en gehandhaafd. 20% van deze groenaanleg dient te bestaan uit wintergroene struiken en/of bomen. 3.2 Smalle bufferzone De smalle bufferzones (minder dan 2m.) worden d.m.v. hagen gerealiseerd. 3.3 Afsluitingen In de bufferzone zijn draadafsluitingen toegelaten met een maximale hoogte van 2,50m. 3.4 Uitzonderingsmaatregel Een uitzondering wordt gemaakt voor de bestaande vergunde gebouwen die in de bufferzones zijn gelegen. Hieraan kunnen enkel instandhoudingswerken worden uitgevoerd. 3

12 Deel RUP nr. 2.05: De Poorter 4. BIJZONDERE BEPALING Teneinde garanties te bekomen inzake de realisatie van de bufferzones en groenaanleg worden er door de vergunningverlenende overheid bij het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning lasten en voorwaarden opgelegd. 4. ZONE VOOR WOONGEBOUWEN, KANTOREN EN DIENSTEN IN FUNCTIE VAN HET BEDRIJF De gronden op het bestemmingsplan aangegeven zijn bestemd voor een bedrijfswoning, kantoren, toonzaal, nutsgebouwen en diensten in functie van het normaal functioneren van het bedrijf. De niet-bebouwde delen van de zone zijn bestemd voor groenaanleg, terrassen en wandelpaden. 3.1 Plaatsing van de gebouwen en constructies Plaatsing binnen de aangeduide bestemmingszone op het bestemmingsplan. 3.2 Terreinbezetting De terreinbezetting is de verhouding van de grondoppervlakte van de bebouwing ten aanzien van de oppervlakte van de volledige bestemmingszone, uitgedrukt in %. 100% van deze zone kan bebouwd worden. 3.3 Bouwvoorschriften Bouwhoogte De maximum kroonlijsthoogte mag niet meer bedragen dan 6.50m en dit gemeten van de bovenkant van de inkomdorpel tot bovenkant kroonlijst. De maximum hoogte van de nok is gelegen op maximum 4,00m boven de kroonlijst Dakvorm Minstens 80% van het dakoppervlak zal bestaan uit hellende vlakken van minimum 35 tot maximum 55. De overige dakgedeelten kunnen vrij afgewerkt worden Materiaalkeuze Voor de uitvoering van de gevels en de daken zijn enkel materialen toegelaten die in harmonie en verenigbaar zijn met de omliggende woonomgeving. Het verwerken van zonnepanelen en dakvlakramen is toegelaten op voorwaarde dat de oppervlakte ervan niet meer bedraagt dan 1/5 van het dakoppervlak waarin deze zijn verwerkt. 4

13 Deel RUP nr. 2.05: De Poorter Vloerpeil van de gebouwen Het vloerpeil van de gelijkvloerse bouwlaag moet gelegen zijn op minimum 0.10 m tot maximum 0.60m boven de boordsteen van de aanpalende openbare weg. 5. ACHTERUITBOUWZONE Zone 'non aedificandi' en bestemd voor groenaanleg. Binnen deze zone zijn verhardingen voor voetpaden en opritten toegelaten met een maximum oppervlakte gelijk aan 40% van de totale oppervlakte van de bestemmingszone. Alle andere constructies, met uitzondering van de afsluitingen en het brievenbuselement, zijn verboden. Binnen deze zone is het stapelen van materialen, grondstoffen, afgewerkte producten, afvalstoffen en verpakkingen verboden. 3. AFSLUITINGEN 3.1. Plaatsing Langs de openbare weg en de laterale grenzen 3.2. Hoogte Bij het plaatsen van muurtjes en/of levende hagen dienen ze aan volgende voorschriften te voldoen: - muurtjes in metselwerk van maximum 0,60 meter hoog langs de openbare weg; - levende hagen van 1,00 m hoog langs de openbare weg en maximum 2,00 meter langs de laterale grenzen. 6. ZONE VOOR KOEREN EN HOVINGEN De gronden op het bestemmingsplan aangegeven zijn bestemd voor beplantingen, koerverhardingen, wandelpaden en terrassen, waarbij de wandelpaden en terrassen maximum 40% van de totale oppervlakte beslaan. 5

14

15 Deel RUP nr. 2.08: Pattyn- De Walsche Stedenbouwkundige voorschriften 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1. OPGAVE VAN DE PLANOLOGISCHE VOORSCHRIFTEN DIE STRIJDIG ZIJN MET HET RUP EN DIE OPGEHEVEN WORDEN Het RUP vervangt de bestemmingen van het gewestplan Eeklo-Aalter (KB ) voor het afgebakend gebied en de algemene voorschriften van het KB BEHOUD EN INSTANDHOUDING VAN BESTAANDE REGELMATIG VERGUNDE AANPLANTINGEN, VERHARDINGEN EN GEBOUWEN Aan bovenvermelde aanplantingen, verhardingen en gebouwen die strijdig zijn met de zoneringsvoorschriften kunnen enkel instandhoudingswerken worden uitgevoerd. 3. REFERENTIEPEIL Als referentiepeil geldt steeds het oorspronkelijk maaiveld van ter plaatse. 1. ZONE VOOR GEBOUWEN EN ACTIVITEITEN IN FUNCTIE VAN EEN TUINAANLEGBEDRIJF EN/OF IN FUNCTIE VAN AMBACHTELIJKE AAN DE LAND-EN TUINBOUW GERELATEERDE BEDRIJVIGHEID 2.1. Hoofdbestemming Deze zone is bestemd voor de voor de bedrijfsvoering noodzakelijke productieruimten, opslagplaatsen, bergruimten t.b.v. de bedrijfsvoering. Nieuwe activiteiten moeten wat betreft milieuhinder minder storend zijn dan van een tuinaanlegbedrijf Nevenbestemming Maximaal 30 % van de toegelaten terreinbezetting mag worden benut voor de nevenbestemming. Zijn toegelaten: -het tentoonstellen van goederen in functie van verkoop, kantoren, nutsgebouwen en diensten in functie van het normaal functioneren van het bedrijf Niet bebouwde delen De niet bebouwde delen gelegen binnen onderhavige bestemmingszone, zijn bestemd voor parkeerplaatsen, toeritten, laad- en losplaatsen. 1

16 Deel RUP nr. 2.08: Pattyn- De Walsche 3.1. Plaatsing van de gebouwen en constructies Binnen de aangeduide bestemmingszone op het bestemmingsplan Terreinbezetting De terreinbezetting is de verhouding van de grondoppervlakte van de bebouwing ten aanzien van de oppervlakte van de volledige bestemmingszone uitgedrukt in %. 100% van deze zone kan bebouwd worden Bouwvoorschriften Bouwhoogte: De maximale bouwhoogte bedraagt 9 meter ten opzichte van het referentiepeil. Deze maximale bouwhoogte geldt niet voor eventuele noodzakelijke schoorstenen, verluchtingskanalen en antennes voor zover deze maximum 1% van de totale bebouwbare oppervlakte beslaan en mits deze ingeplant worden op minimum eenzelfde afstand van de RUP-grenzen, als hun hoogte (hoogte t.o.v. maaiveld) Dakvorm De dakvorm is vrij te bepalen, doch moet een optimale integratie in zijn omgeving garanderen Bouwvolume en materialen Zowel het bouwvolume, de gekozen materialen en de kleur van de materialen moeten een optimale integratie van het gebouw in zijn omgeving garanderen, bovendien dienen de materialen duurzaam te zijn. 3.4 Niet-bebouwde delen Voor de niet-bebouwde delen gelegen binnen onderhavige bestemmingszone, gelden de inrichtingsvoorschriften onder 3.2. van zone 2.: zone voor parkeerplaatsen, toeritten, laad- en losplaatsen. 2. ZONE VOOR PARKEERPLAATSEN, TOERITTEN, LAAD- EN LOSPLAATSEN Deze zone is bestemd voor infrastructuur ten behoeve van de bereikbaarheid en het optimaal functioneren van het bedrijf, inhoudende: rijstroken, private parkeerplaatsen, toeritten, laad- en losplaatsen, stapelen van goederen in open lucht, aanleg van waterreservoirs. 3.1 Stapelen in open lucht Het stapelen van goederen in open lucht is beperkt tot maximum 4m hoogte (t.o.v. het maaiveld), al of niet voorzien van sleufsilo s met wanden van maximum 2m hoogte. 2

17 Deel RUP nr. 2.08: Pattyn- De Walsche 3.2 Verhardingen Minstens 40% van de betrokken zone dient te bestaan uit of aangelegd te worden met waterdoorlatende materialen. De verhardingen binnen deze zone moeten aangelegd worden in stofvrije materialen. Indien er bijkomende oppervlakten worden verhard of bebouwd mag het totale waterbergend vermogen van het terrein niet worden verkleind. Dit kan door het voorzien van regenwaterputten of waterspaarbekkens. 3.3 Aanleg van waterreservoirs Bovengrondse waterreservoirs met een maximale hoogte van 4,00m zijn eveneens toegelaten (hoogte t.o.v. het oorspronkelijk maaiveld) ZONE VOOR PARKEERPLAATSEN, TOERITTEN, LAAD- EN LOSPLAATSEN MET SPECIFIEKE VOORSCHRIFTEN Hier zijn de stedenbouwkundige voorschriften van de zone voor parkeerplaatsen, toeritten, laaden losplaatsen (artikel 2) met volgende beperkingen van toepassing: - van zodra de achterliggende boomkwekerij geen onderdeel meer is van het bedrijf dient de zone als bufferzone (artikel 3) te worden aangelegd. - teneinde geen hypotheek te leggen op de toekomst dient de verharding uit verwijderbare losse materialen te bestaan en mogen er geen constructies o.a. sleufsilo s worden opgericht 3. BUFFERZONE 2.1 Bestemming De gronden op het bestemmingsplan aangegeven zijn bestemd voor de aanleg van een groene buffer rond de bedrijvenzone. 2.2 Bijzondere bepalingen In deze zone geldt een absoluut bouwverbod Zijn verder uitdrukkelijk verboden: - het aanleggen van regenwaterputten en/of waterspaarbekkens; - het stapelen van materialen, grondstoffen, afgewerkte producten, afvalstoffen, verpakkingen enz - alle vormen van verhardingen en toeritten voor mechanisch verkeer; - het plaatsen van elke vorm van publiciteit of mededeling; - parkeerplaatsen voor voertuigen e.d. 3

18 Deel RUP nr. 2.08: Pattyn- De Walsche De bufferzones kunnen enkel onderbroken worden voor de ontsluiting van aanpalende percelen. 3.1 Algemeen De bufferzone dient te worden gerealiseerd met een dichte en gesloten beplanting van laag- en hoogstammig groen, deskundig aangelegd en gehandhaafd. 20% van deze groenaanleg dient te bestaan uit wintergroene struiken en/of bomen. 3.2 Smalle bufferzone De smalle bufferzones (minder dan 2m.) worden d.m.v. hagen gerealiseerd. 3.3 Afsluitingen In de bufferzone zijn draadafsluitingen toegelaten met een maximale hoogte van 2,50m. 3.4 Uitzonderingsmaatregel Een uitzondering wordt gemaakt voor de bestaande vergunde gebouwen die in de bufferzones zijn gelegen. Hieraan kunnen enkel instandhoudingswerken worden uitgevoerd. 4. BIJZONDERE BEPALING Teneinde garanties te bekomen inzake de realisatie van de bufferzones en groenaanleg worden er door de vergunningverlenende overheid bij het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning lasten en voorwaarden opgelegd. 4. ZONE VOOR WOONGEBOUWEN, KANTOREN EN DIENSTEN IN FUNCTIE VAN HET BEDRIJF De gronden op het bestemmingsplan aangegeven zijn bestemd voor een bedrijfswoning, kantoren, toonzaal, nutsgebouwen en diensten in functie van het normaal functioneren van het bedrijf. De niet-bebouwde delen van de zone zijn bestemd voor groenaanleg, terrassen en wandelpaden. 3.1 Plaatsing van de gebouwen en constructies Plaatsing binnen de aangeduide bestemmingszone op het bestemmingsplan. 3.2 Terreinbezetting De terreinbezetting is de verhouding van de grondoppervlakte van de bebouwing ten aanzien van de oppervlakte van de volledige bestemmingszone, uitgedrukt in %. 100% van deze zone kan bebouwd worden. 3.3 Bouwvoorschriften 4

19 Deel RUP nr. 2.08: Pattyn- De Walsche Bouwhoogte Maximum 2 bouwlagen. De maximum kroonlijsthoogte mag niet meer bedragen dan 6.00m en dit gemeten van de bovenkant van de inkomdorpel tot bovenkant kroonlijst. De maximum hoogte van de nok is gelegen op maximum 4,00m boven de kroonlijst Dakvorm Minstens 70% van het dakoppervlak zal bestaan uit hellende vlakken van minimum 35 tot maximum 55. De overige dakgedeelten kunnen vrij afgewerkt worden Materiaalkeuze Voor de uitvoering van de gevels en de daken zijn enkel materialen toegelaten die in harmonie en verenigbaar zijn met de omliggende woonomgeving. Het verwerken van zonnepanelen en dakvlakramen is toegelaten op voorwaarde dat de oppervlakte ervan niet meer bedraagt dan 1/5 van het dakoppervlak waarin deze zijn verwerkt Vloerpeil van de gebouwen Het vloerpeil van de gelijkvloerse bouwlaag moet gelegen zijn op minimum 0.10 m tot maximum 0.60m boven de boordsteen van de aanpalende openbare weg. 5. ACHTERUITBOUWZONE Zone 'non aedificandi' en bestemd voor groenaanleg. Binnen deze zone zijn verhardingen voor voetpaden en opritten toegelaten met een maximum oppervlakte gelijk aan 30% van de totale oppervlakte van de bestemmingszone. Alle andere constructies, met uitzondering van de afsluitingen en het brievenbuselement, zijn verboden. Binnen deze zone is het stapelen van materialen, grondstoffen, afgewerkte producten, afvalstoffen en verpakkingen verboden. 3. AFSLUITINGEN 3.1. Plaatsing Langs de openbare weg en de laterale grenzen 3.2. Hoogte Bij het plaatsen van muurtjes en/of levende hagen dienen ze aan volgende voorschriften te voldoen: - muurtjes in metselwerk van maximum 0,60 meter hoog langs de openbare weg; - levende hagen van 1,00 m hoog langs de openbare weg en maximum 2,00 meter langs de laterale grenzen. 4. UITZONDERINGSMAATREGELEN 5

20 Deel RUP nr. 2.08: Pattyn- De Walsche Een uitzondering wordt gemaakt voor de bestaande vergunde gebouwen die in de achteruitbouwzone zijn gelegen. Hieraan kunnen enkel instandhoudingswerken worden uitgevoerd. 6. ZONE VOOR KOEREN EN HOVINGEN De gronden op het bestemmingsplan aangegeven zijn bestemd voor beplantingen, koerverhardingen, wandelpaden en terrassen, waarbij de wandelpaden en terrassen maximum 40% van de totale oppervlakte beslaan. 7. ZONE VOOR SERRES 2.1 Hoofdbestemming De gebouwen en gronden binnen deze bestemmingszone gelegen, zijn bestemd voor het bouwen van serres met een maximale hoogte van 6,00m t.o.v. het oorspronkelijk maaiveld 2.2 Nevenbestemming De noodzakelijke bedieningswegen niet bebouwde delen De niet bebouwde delen zijn bestemd voor de bestemmingen van zone 2: parkeerplaatsen, toeritten, laad- en losplaatsen Bebouwingsoppervlakte De totale oppervlakte van de serres mag niet meer dan 500m² bedragen; 3.2. Inplanting van de gebouwen Op minstens 6m verwijderd van de grenzen van het RUP Niet bebouwde delen Voor de niet bebouwde delen gelegen binnen onderhavige bestemmingszone, gelden de inrichtingsvoorschriften van zone 2: zone voor parkeerplaatsen, toeritten, laad- en losplaatsen. 6

21 Deel RUP nr. 2.09: Sani-service Stedenbouwkundige voorschriften 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1. OPGAVE VAN DE PLANOLOGISCHE VOORSCHRIFTEN DIE STRIJDIG ZIJN MET HET RUP EN DIE OPGEHEVEN WORDEN 1.1 Het RUP vervangt de bestemmingen van het gewestplan Eeklo-Aalter (KB ) voor het afgebakend gebied. 1.2 Het RUP vervangt het deel-bpa nr 1/16 Sani-Service NV dat op bij ministerieel besluit werd goedgekeurd. 2. BEHOUD EN INSTANDHOUDING VAN BESTAANDE REGELMATIG VERGUNDE AANPLANTINGEN, VERHARDINGEN EN GEBOUWEN Aan bovenvermelde aanplantingen, verhardingen en gebouwen die strijdig zijn met de zoneringsvoorschriften kunnen enkel instandhoudingswerken worden uitgevoerd. 3. REFERENTIEPEIL Als referentiepeil geldt steeds het oorspronkelijk maaiveld van ter plaatse. 1. ZONE VOOR GEBOUWEN EN ACTIVITEITEN IN FUNCTIE VAN AMBACHTELIJKE BEDRIJVIGHEID 2.1. Hoofdbestemming Deze zone is bestemd voor de voor de bedrijfsvoering noodzakelijke productieruimten, opslagplaatsen, bergruimten t.b.v. de bedrijfsvoering. Nieuwe activiteiten moeten wat betreft milieuhinder in principe minder storend zijn dan van een aannemer in dakwerken en sanitaire inrichtingen Nevenbestemming Maximaal 30 % van de toegelaten terreinbezetting mag worden benut voor de nevenbestemming. Zijn toegelaten: - het tentoonstellen van goederen in functie van verkoop, kantoren, nutsgebouwen en diensten in functie van het normaal functioneren van het bedrijf. - bedrijfswoning 2.3. Niet bebouwde delen De niet bebouwde delen gelegen binnen onderhavige bestemmingszone, zijn bestemd voor parkeerplaatsen, toeritten, laad- en losplaatsen. 1

22 Deel RUP nr. 2.09: Sani-service 3.1. Plaatsing van de gebouwen en constructies Binnen de aangeduide bestemmingszone op het bestemmingsplan Terreinbezetting De terreinbezetting is de verhouding van de grondoppervlakte van de bebouwing ten aanzien van de oppervlakte van de volledige bestemmingszone uitgedrukt in %. 100% van deze zone kan bebouwd worden Bouwvoorschriften Bouwhoogte: De maximale bouwhoogte bedraagt 9 meter ten opzichte van het referentiepeil. Deze maximale bouwhoogte geldt niet voor eventuele noodzakelijke schoorstenen, verluchtingskanalen en antennes voor zover deze maximum 1% van de totale bebouwbare oppervlakte beslaan en mits deze ingeplant worden op minimum eenzelfde afstand van de RUP-grenzen, als hun hoogte (hoogte t.o.v. maaiveld) Dakvorm De dakvorm is vrij te bepalen, doch moet een optimale integratie in zijn omgeving garanderen Bouwvolume en materialen Zowel het bouwvolume, de gekozen materialen en de kleur van de materialen moeten een optimale integratie van het gebouw in zijn omgeving garanderen, bovendien dienen de materialen duurzaam te zijn. 3.4 Aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning Bij het indienen van een aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning voor het uitbreiden van de bedrijfsgebouwen dient er aangetoond te worden dat de bedrijfsgebouwen aan beide zijden van de gemeenschappelijke perceelsgrens kunnen geclusterd worden. 3.5 Niet-bebouwde delen Voor de niet-bebouwde delen gelegen binnen onderhavige bestemmingszone, gelden de inrichtingsvoorschriften onder 3.2. van zone 2.: zone voor parkeerplaatsen, toeritten, laad- en losplaatsen. 2. ZONE VOOR PARKEERPLAATSEN, TOERITTEN, LAAD- EN LOSPLAATSEN Deze zone is bestemd voor infrastructuur ten behoeve van de bereikbaarheid en het optimaal functioneren van het bedrijf, inhoudende: rijstroken, private parkeerplaatsen, toeritten, laad- en losplaatsen en stapelen van goederen in open lucht. 2

23 Deel RUP nr. 2.09: Sani-service 3.1 Stapelen in open lucht Het stapelen van goederen in open lucht is beperkt tot maximum 4m hoogte (t.o.v. het maaiveld). 3.2 Verhardingen Verhardingen, met uitzondering van de noodzakelijke opritten en toegangen, dienen te worden uitgevoerd in waterdoorlatende materialen, tenzij het water dat hierop komt dermate vervuild wordt dat het als afvalwater dient beschouwd te worden. De verhardingen binnen deze zone moeten aangelegd worden in stofvrije materialen. Indien er bijkomende oppervlakten worden verhard of bebouwd mag het totale waterbergend vermogen van het terrein niet worden verkleind. Dit kan door het voorzien van regenwaterputten of waterspaarbekkens. 3. BUFFERZONE 2.1 Bestemming De gronden op het bestemmingsplan aangegeven zijn bestemd voor de aanleg van een groene buffer rond de bedrijvenzone. 2.2 Bijzondere bepalingen In deze zone geldt een absoluut bouwverbod Zijn verder uitdrukkelijk verboden: - het aanleggen van regenwaterputten en/of waterspaarbekkens; - het stapelen van materialen, grondstoffen, afgewerkte producten, afvalstoffen, verpakkingen enz - alle vormen van verhardingen en toeritten voor mechanisch verkeer; - het plaatsen van elke vorm van publiciteit of mededeling; - parkeerplaatsen voor voertuigen e.d. De bufferzones kunnen enkel onderbroken worden voor de ontsluiting van aanpalende percelen. 3.1 Algemeen De bufferzone dient te worden gerealiseerd met een dichte en gesloten beplanting van laag- en hoogstammig groen, deskundig aangelegd en gehandhaafd. 20% van deze groenaanleg dient te bestaan uit wintergroene struiken en/of bomen. 3.2 Smalle bufferzone De smalle bufferzones (minder dan 2m.) worden d.m.v. hagen gerealiseerd. 3.3 Afsluitingen In de bufferzone zijn draadafsluitingen toegelaten met een maximale hoogte van 2,50m. 3

24 Deel RUP nr. 2.09: Sani-service 3.4 Uitzonderingsmaatregel Een uitzondering wordt gemaakt voor de bestaande vergunde gebouwen die in de bufferzones zijn gelegen. Hieraan kunnen enkel instandhoudingswerken worden uitgevoerd. 4. BIJZONDERE BEPALING Teneinde garanties te bekomen inzake de realisatie van de bufferzones en groenaanleg worden er door de vergunningverlenende overheid bij het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning lasten en voorwaarden opgelegd. 6. ZONE VOOR KOEREN EN HOVINGEN De gronden op het bestemmingsplan aangegeven zijn bestemd voor beplantingen, koerverhardingen, wandelpaden en terrassen, waarbij de wandelpaden en terrassen maximum 40% van de totale oppervlakte beslaan. 4

25 Deel RUP nr. 2.10: Van Holderbeke Stedenbouwkundige voorschriften 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1. OPGAVE VAN DE PLANOLOGISCHE VOORSCHRIFTEN DIE STRIJDIG ZIJN MET HET RUP EN DIE OPGEHEVEN WORDEN 1.1 Het RUP vervangt de bestemmingen van het gewestplan Eeklo-Aalter (KB ) voor het afgebakend gebied. 1.2 Het RUP vervangt het deel-bpa nr 1/19: Van Holderbeke Patrick dat op bij ministerieel besluit werd goedgekeurd. 2. BEHOUD EN INSTANDHOUDING VAN BESTAANDE REGELMATIG VERGUNDE AANPLANTINGEN, VERHARDINGEN EN GEBOUWEN Aan bovenvermelde aanplantingen, verhardingen en gebouwen die strijdig zijn met de zoneringsvoorschriften kunnen enkel instandhoudingswerken worden uitgevoerd. 3. REFERENTIEPEIL Als referentiepeil geldt steeds het oorspronkelijk maaiveld van ter plaatse. 1. ZONE VOOR GEBOUWEN EN ACTIVITEITEN IN FUNCTIE VAN AMBACHTELIJKE BEDRIJVIGHEID 2.1. Hoofdbestemming Deze zone is bestemd voor de voor de bedrijfsvoering noodzakelijke productieruimten, opslagplaatsen, bergruimten t.b.v. de bedrijfsvoering. Nieuwe activiteiten moeten wat betreft milieuhinder minder storend zijn dan van een loonwerkbedrijf Nevenbestemming Maximaal 30 % van de toegelaten terreinbezetting mag worden benut voor de nevenbestemming. Zijn toegelaten: het tentoonstellen van goederen in functie van verkoop, kantoren, nutsgebouwen en diensten in functie van het normaal functioneren van het bedrijf Niet bebouwde delen De niet bebouwde delen gelegen binnen onderhavige bestemmingszone, zijn bestemd voor parkeerplaatsen, toeritten, laad- en losplaatsen. 1

26 Deel RUP nr. 2.10: Van Holderbeke 3.1. Plaatsing van de gebouwen en constructies Binnen de aangeduide bestemmingszone op het bestemmingsplan Terreinbezetting De terreinbezetting is de verhouding van de grondoppervlakte van de bebouwing ten aanzien van de oppervlakte van de volledige bestemmingszone uitgedrukt in %. 100% van deze zone kan bebouwd worden Bouwvoorschriften Bouwhoogte: De maximale bouwhoogte bedraagt 8 meter ten opzichte van het referentiepeil. Deze maximale bouwhoogte geldt niet voor eventuele noodzakelijke schoorstenen, verluchtingskanalen en antennes voor zover deze maximum 1% van de totale bebouwbare oppervlakte beslaan en mits deze ingeplant worden op minimum eenzelfde afstand van de RUP-grenzen, als hun hoogte (hoogte t.o.v. maaiveld) Dakvorm De dakvorm is vrij te bepalen, doch moet een optimale integratie in zijn omgeving garanderen Bouwvolume en materialen Zowel het bouwvolume, de gekozen materialen en de kleur van de materialen moeten een optimale integratie van het gebouw in zijn omgeving garanderen, bovendien dienen de materialen duurzaam te zijn. 3.4 Niet-bebouwde delen Voor de niet-bebouwde delen gelegen binnen onderhavige bestemmingszone, gelden de inrichtingsvoorschriften onder 3.2. van zone 2.: zone voor parkeerplaatsen, toeritten, laad- en losplaatsen. 2. ZONE VOOR PARKEERPLAATSEN, TOERITTEN, LAAD- EN LOSPLAATSEN Deze zone is bestemd voor infrastructuur ten behoeve van de bereikbaarheid en het optimaal functioneren van het bedrijf, inhoudende: rijstroken, private parkeerplaatsen, toeritten, laad- en losplaatsen en stapelen van goederen in open lucht. 3.1 Stapelen in open lucht Het stapelen van goederen in open lucht is beperkt tot maximum 4m hoogte (t.o.v. het maaiveld). 2

27 Deel RUP nr. 2.10: Van Holderbeke 3.2 Verhardingen Verhardingen, met uitzondering van de noodzakelijke opritten en toegangen, dienen te worden uitgevoerd in waterdoorlatende materialen, tenzij het water dat hierop komt dermate vervuild wordt dat het als afvalwater dient beschouwd te worden. De verhardingen binnen deze zone moeten aangelegd worden in stofvrije materialen. Indien er bijkomende oppervlakten worden verhard of bebouwd mag het totale waterbergend vermogen van het terrein niet worden verkleind. Dit kan door het voorzien van regenwaterputten of waterspaarbekkens. 3. BUFFERZONE 2.1 Bestemming De gronden op het bestemmingsplan aangegeven zijn bestemd voor de aanleg van een groene buffer rond de bedrijvenzone. 2.2 Bijzondere bepalingen In deze zone geldt een absoluut bouwverbod Zijn verder uitdrukkelijk verboden: - het aanleggen van regenwaterputten en/of waterspaarbekkens; - het stapelen van materialen, grondstoffen, afgewerkte producten, afvalstoffen, verpakkingen enz - alle vormen van verhardingen en toeritten voor mechanisch verkeer; - het plaatsen van elke vorm van publiciteit of mededeling; - parkeerplaatsen voor voertuigen e.d. De bufferzones kunnen enkel onderbroken worden voor de ontsluiting van aanpalende percelen. 3.1 Algemeen De bufferzone dient te worden gerealiseerd met een dichte en gesloten beplanting van laag- en hoogstammig groen, deskundig aangelegd en gehandhaafd. 20% van deze groenaanleg dient te bestaan uit wintergroene struiken en/of bomen. 3.2 Smalle bufferzone De smalle bufferzones (minder dan 2m.) worden d.m.v. hagen gerealiseerd. 3.3 Afsluitingen In de bufferzone zijn draadafsluitingen toegelaten met een maximale hoogte van 2,50m. 3

28 Deel RUP nr. 2.10: Van Holderbeke 3.4 Uitzonderingsmaatregel Een uitzondering wordt gemaakt voor de bestaande vergunde gebouwen die in de bufferzones zijn gelegen. Hieraan kunnen enkel instandhoudingswerken worden uitgevoerd. 4. BIJZONDERE BEPALING Teneinde garanties te bekomen inzake de realisatie van de bufferzones en groenaanleg worden er door de vergunningverlenende overheid bij het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning lasten en voorwaarden opgelegd. 4. ZONE VOOR WOONGEBOUWEN, KANTOREN EN DIENSTEN IN FUNCTIE VAN HET BEDRIJF De gronden op het bestemmingsplan aangegeven zijn bestemd voor een bedrijfswoning, kantoren, toonzaal, nutsgebouwen en diensten in functie van het normaal functioneren van het bedrijf. De niet-bebouwde delen van de zone zijn bestemd voor groenaanleg, terrassen en wandelpaden. 3.1 Criteria waaraan een vergunningsaanvraag zal worden getoetst: - inpassing in het landelijk woonlint - bebouwing kan worden toegelaten met dezelfde vorm en van hetzelfde type als datgene wat reeds aanwezig is. 3.2 Plaatsing van de gebouwen en constructies Plaatsing binnen de aangeduide bestemmingszone op het bestemmingsplan. 3.3 Terreinbezetting De terreinbezetting is de verhouding van de grondoppervlakte van de bebouwing ten aanzien van de oppervlakte van de volledige bestemmingszone, uitgedrukt in %. 100% van deze zone kan bebouwd worden. 3.4 Bouwvoorschriften Bouwhoogte De maximum kroonlijsthoogte mag niet meer bedragen dan 6.00m en dit gemeten van de bovenkant van de inkomdorpel tot bovenkant kroonlijst. De maximum hoogte van de nok is gelegen op maximum 4,00m boven de kroonlijst Dakvorm Minstens 80% van het dakoppervlak zal bestaan uit hellende vlakken van minimum 35 tot maximum 55. De overige dakgedeelten kunnen vrij afgewerkt worden. 4

29 Deel RUP nr. 2.10: Van Holderbeke Materiaalkeuze Voor de uitvoering van de gevels en de daken zijn enkel materialen toegelaten die in harmonie en verenigbaar zijn met de omliggende woonomgeving. Het verwerken van zonnepanelen en dakvlakramen is toegelaten op voorwaarde dat de oppervlakte ervan niet meer bedraagt dan 1/5 van het dakoppervlak waarin deze zijn verwerkt Vloerpeil van de gebouwen Het vloerpeil van de gelijkvloerse bouwlaag moet gelegen zijn op minimum 0.10 m tot maximum 0.60m boven de boordsteen van de aanpalende openbare weg. 5. ACHTERUITBOUWZONE Zone 'non aedificandi' en bestemd voor groenaanleg. Binnen deze zone zijn verhardingen voor voetpaden en opritten toegelaten met een maximum oppervlakte gelijk aan 60% van de totale oppervlakte van de bestemmingszone. Alle andere constructies, met uitzondering van de afsluitingen en het brievenbuselement, zijn verboden. Binnen deze zone is het stapelen van materialen, grondstoffen, afgewerkte producten, afvalstoffen en verpakkingen verboden. 3. AFSLUITINGEN 3.1. Plaatsing Langs de openbare weg en de laterale grenzen 3.2. Hoogte Bij het plaatsen van muurtjes en/of levende hagen dienen ze aan volgende voorschriften te voldoen: - muurtjes in metselwerk van maximum 0,60 meter hoog langs de openbare weg; - levende hagen van 1,00 m hoog langs de openbare weg en maximum 2,00 meter langs de laterale grenzen. 1. UITZONDERINGSMAATREGELEN Een uitzondering wordt gemaakt voor de bestaande vergunde gebouwen die in de achteruitbouwzone zijn gelegen. Hieraan kunnen enkel instandhoudingswerken worden uitgevoerd. 5

30 Deel RUP nr. 2.10: Van Holderbeke 6. ZONE VOOR KOEREN EN HOVINGEN De gronden op het bestemmingsplan aangegeven zijn bestemd voor beplantingen, koerverhardingen, wandelpaden en terrassen, waarbij de wandelpaden en terrassen maximum 40% van de totale oppervlakte beslaan. 6

31 Deel RUP nr. 2.11: Verhoest Stedenbouwkundige voorschriften 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1. OPGAVE VAN DE PLANOLOGISCHE VOORSCHRIFTEN DIE STRIJDIG ZIJN MET HET RUP EN DIE OPGEHEVEN WORDEN 1.1 Het RUP vervangt de bestemmingen van het gewestplan Eeklo-Aalter (KB ) voor het afgebakend gebied. 1.2 Het RUP vervangt het deel-bpa nr 1/21: Verhoest Hendrik bvba dat op bij ministerieel besluit wordt goedgekeurd. 2. BEHOUD EN INSTANDHOUDING VAN BESTAANDE REGELMATIG VERGUNDE AANPLANTINGEN, VERHARDINGEN EN GEBOUWEN Aan bovenvermelde aanplantingen, verhardingen en gebouwen die strijdig zijn met de zoneringsvoorschriften kunnen enkel instandhoudingswerken worden uitgevoerd. 3. REFERENTIEPEIL Als referentiepeil geldt steeds het oorspronkelijk maaiveld van ter plaatse. 1. ZONE VOOR GEBOUWEN EN ACTIVITEITEN IN FUNCTIE VAN AMBACHTELIJKE BEDRIJVIGHEID 2.1. Hoofdbestemming Deze zone is bestemd voor de voor de bedrijfsvoering noodzakelijke productieruimten, opslagplaatsen, bergruimten t.b.v. de bedrijfsvoering. Nieuwe activiteiten moeten wat betreft milieuhinder minder storend zijn dan van een garagebedrijf Nevenbestemming Maximaal 30 % van de toegelaten terreinbezetting mag worden benut voor de nevenbestemming. Zijn toegelaten: - het tentoonstellen van goederen in functie van verkoop, kantoren, nutsgebouwen en diensten in functie van het normaal functioneren van het bedrijf Niet bebouwde delen De niet bebouwde delen gelegen binnen onderhavige bestemmingszone, zijn bestemd voor parkeerplaatsen, toeritten, laad- en losplaatsen. 1

32 Deel RUP nr. 2.11: Verhoest 3.1. Plaatsing van de gebouwen en constructies Binnen de aangeduide bestemmingszone op het bestemmingsplan Terreinbezetting De terreinbezetting is de verhouding van de grondoppervlakte van de bebouwing ten aanzien van de oppervlakte van de volledige bestemmingszone uitgedrukt in %. 100% van deze zone kan bebouwd worden Bouwvoorschriften Bouwhoogte: De maximale bouwhoogte ten opzichte van het referentiepeil bedraagt 8 meter. De aansluitende dakhelling bedraagt hoogstens 30. Deze maximale bouwhoogte geldt niet voor eventuele noodzakelijke schoorstenen, verluchtingskanalen en antennes voor zover deze maximum 1% van de totale bebouwbare oppervlakte beslaan en mits deze ingeplant worden op minimum eenzelfde afstand van de RUP-grenzen, als hun hoogte (hoogte t.o.v. maaiveld) Dakvorm Een zadeldak als dakvorm is opgelegd Bouwvolume en materialen Zowel het bouwvolume, de gekozen materialen en de kleur van de materialen moeten een optimale integratie van het gebouw in zijn omgeving garanderen, bovendien dienen de materialen duurzaam te zijn. 3.4 Niet-bebouwde delen Voor de niet-bebouwde delen gelegen binnen onderhavige bestemmingszone, gelden de inrichtingsvoorschriften onder 3.2. van zone 2.: zone voor parkeerplaatsen, toeritten, laad- en losplaatsen. 2. ZONE VOOR PARKEERPLAATSEN, TOERITTEN, LAAD- EN LOSPLAATSEN Deze zone is bestemd voor infrastructuur ten behoeve van de bereikbaarheid en het optimaal functioneren van het bedrijf, inhoudende: rijstroken, private parkeerplaatsen, toeritten, laad- en losplaatsen en stapelen van goederen in open lucht Stapelen in open lucht Het stapelen van goederen in open lucht is beperkt tot maximum 4m hoogte (t.o.v. het maaiveld). 2

33 Deel RUP nr. 2.11: Verhoest 3.2 Verhardingen Verhardingen, met uitzondering van de noodzakelijke opritten en toegangen, dienen te worden uitgevoerd in waterdoorlatende materialen, tenzij het water dat hierop komt dermate vervuild wordt dat het als afvalwater dient beschouwd te worden. De verhardingen binnen deze zone moeten aangelegd worden in stofvrije materialen. Indien er bijkomende oppervlakten worden verhard of bebouwd mag het totale waterbergend vermogen van het terrein niet worden verkleind. Dit kan door het voorzien van regenwaterputten of waterspaarbekkens. 3. BUFFERZONE 2.1 Bestemming De gronden op het bestemmingsplan aangegeven zijn bestemd voor de aanleg van een groene buffer rond de bedrijvenzone. 2.2 Bijzondere bepalingen In deze zone geldt een absoluut bouwverbod Zijn verder uitdrukkelijk verboden: - het aanleggen van regenwaterputten en/of waterspaarbekkens; - het stapelen van materialen, grondstoffen, afgewerkte producten, afvalstoffen, verpakkingen enz - alle vormen van verhardingen en toeritten voor mechanisch verkeer; - het plaatsen van elke vorm van publiciteit of mededeling; - parkeerplaatsen voor voertuigen e.d. De bufferzones kunnen enkel onderbroken worden voor de ontsluiting van aanpalende percelen. 3.1 Algemeen De bufferzone dient te worden gerealiseerd met een dichte en gesloten beplanting van laag- en hoogstammig groen, deskundig aangelegd en gehandhaafd. 20% van deze groenaanleg dient te bestaan uit wintergroene struiken en/of bomen. 3.2 Smalle bufferzone De smalle bufferzones (minder dan 2m.) worden d.m.v. hagen gerealiseerd. 3.3 Afsluitingen In de bufferzone zijn draadafsluitingen toegelaten met een maximale hoogte van 2,50m. 3.4 Uitzonderingsmaatregel 3

34 Deel RUP nr. 2.11: Verhoest Een uitzondering wordt gemaakt voor de bestaande vergunde gebouwen die in de bufferzones zijn gelegen. Hieraan kunnen enkel instandhoudingswerken worden uitgevoerd. 4. BIJZONDERE BEPALING Teneinde garanties te bekomen inzake de realisatie van de bufferzones en groenaanleg worden er door de vergunningverlenende overheid bij het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning lasten en voorwaarden opgelegd. 4. ZONE VOOR WOONGEBOUWEN, KANTOREN EN DIENSTEN IN FUNCTIE VAN HET BEDRIJF De gronden op het bestemmingsplan aangegeven zijn bestemd voor een bedrijfswoning, kantoren, toonzaal, nutsgebouwen en diensten in functie van het normaal functioneren van het bedrijf. De niet-bebouwde delen van de zone zijn bestemd voor groenaanleg, terrassen en wandelpaden. 3.1 Criteria waaraan een vergunningsaanvraag zal worden getoetst: - inpassing in het landelijk woonlint - bebouwing kan worden toegelaten met dezelfde vorm en van hetzelfde type als datgene wat reeds aanwezig is 3.2 Plaatsing van de gebouwen en constructies Plaatsing binnen de aangeduide bestemmingszone op het bestemmingsplan. 3.3 Terreinbezetting Maximale terreinbezetting voor bebouwing: maximum 250m². 3.4 Bouwvoorschriften Bouwvolume Het maximaal toegelaten bruto bouwvolume bedraagt 1000m³ Bouwhoogte De maximum kroonlijsthoogte mag niet meer bedragen dan 4,00m en dit gemeten van de bovenkant van de inkomdorpel tot bovenkant kroonlijst. De maximum hoogte van de nok is gelegen op maximum 4,00m boven de kroonlijst Dakvorm Minstens 80% van het dakoppervlak zal bestaan uit hellende vlakken van minimum 35 tot maximum 55. De overige dakgedeelten kunnen vrij afgewerkt worden. 4

35 Deel RUP nr. 2.11: Verhoest Materiaalkeuze Voor de uitvoering van de gevels en de daken zijn enkel materialen toegelaten die in harmonie en verenigbaar zijn met de omliggende woonomgeving. Het verwerken van zonnepanelen en dakvlakramen is toegelaten op voorwaarde dat de oppervlakte ervan niet meer bedraagt dan 1/5 van het dakoppervlak waarin deze zijn verwerkt Vloerpeil van de gebouwen Het vloerpeil van de gelijkvloerse bouwlaag moet gelegen zijn op minimum 0.10 m tot maximum 0.60m boven de boordsteen van de aanpalende openbare weg. 5. ACHTERUITBOUWZONE Zone 'non aedificandi' en bestemd voor groenaanleg. Binnen deze zone zijn verhardingen voor voetpaden en opritten toegelaten met een maximum oppervlakte gelijk aan 40% van de totale oppervlakte van de bestemmingszone. Alle andere constructies, met uitzondering van de afsluitingen en het brievenbuselement, zijn verboden. Binnen deze zone is het stapelen van materialen, grondstoffen, afgewerkte producten, afvalstoffen en verpakkingen verboden. 3. AFSLUITINGEN 3.1. Plaatsing Langs de openbare weg en de laterale grenzen 3.2. Hoogte Bij het plaatsen van muurtjes en/of levende hagen dienen ze aan volgende voorschriften te voldoen: - muurtjes in metselwerk van maximum 0,60 meter hoog langs de openbare weg; - levende hagen van 1,00 m hoog langs de openbare weg en maximum 2,00 meter langs de laterale grenzen. 6. ZONE VOOR KOEREN EN HOVINGEN De gronden op het bestemmingsplan aangegeven zijn bestemd voor beplantingen, koerverhardingen, wandelpaden en terrassen, waarbij de wandelpaden en terrassen maximum 40% van de totale oppervlakte beslaan. 5

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1. OPGAVE VAN DE PLANOLOGISCHE VOORSCHRIFTEN DIE STRIJDIG ZIJN MET HET RUP EN DIE OPGEHEVEN WORDEN Het RUP vervangt de bestemmingen van het gewestplan

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1. OPGAVE VAN DE PLANOLOGISCHE VOORSCHRIFTEN DIE STRIJDIG ZIJN MET HET RUP EN DIE OPGEHEVEN WORDEN Het RUP vervangt de bestemmingen van het gewestplan

Nadere informatie

BPA nr. 1/1 TOT 1/9 SECTORAAL BPA INZAKE ZONEVREEMDE ECONOMISCHE ACTIVITEITEN

BPA nr. 1/1 TOT 1/9 SECTORAAL BPA INZAKE ZONEVREEMDE ECONOMISCHE ACTIVITEITEN Provincie West-Vlaanderen GEMEENTE OOSTROZEBEKE Ontwerp Stedenbouwkundige voorschriften BPA nr. 1/1 TOT 1/9 SECTORAAL BPA INZAKE ZONEVREEMDE ECONOMISCHE ACTIVITEITEN ADMINISTRATIE RUIMTELIJKE ORDENING,

Nadere informatie

2 SPECIFIEKE BEPALINGEN

2 SPECIFIEKE BEPALINGEN DESTELBERGEN: BPA Zonevreemde bedrijven 6 2 SPECIFIEKE BEPALINGEN 2.1 BPA ID. NR.:260: CARROSSERIE DE CONINCK 2.1.1 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 2.1.1.1 Art 3: KMO-zone - bestemd voor niet-hinderlijke

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSWIJZIGING VAN EEN GOEDGEKEURDE, NIET-VERVALLEN VERKAVELING DD. 24/01/1964 NOOT: 1. De voorschriften van de oorspronkelijke verkaveling

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen GEMEENTE LICHTERVELDE. Stedenbouwkundige voorschriften Ontwerp

Provincie West-Vlaanderen GEMEENTE LICHTERVELDE. Stedenbouwkundige voorschriften Ontwerp Provincie West-Vlaanderen GEMEENTE LICHTERVELDE ADMINISTRATIE RUIMTELIJKE ORDENING, HUISVESTING EN MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN (AROHM) NR: RP990/36011/014.3 Brussel, 12 juli 2005 De Vlaamse Minister van

Nadere informatie

Voor de niet bebouwde delen van deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van Art. 2: KMO- geen bebouwing toegestaan (zie ).

Voor de niet bebouwde delen van deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van Art. 2: KMO- geen bebouwing toegestaan (zie ). DESTELBERGEN: BPA Zonevreemde bedrijven 11 2.2 BPA ID. NR.:456:DE MAESSCHALCK MARC 2.2.1 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 2.2.1.1 Art 1: KMO-bebouwing toegestaan - bestemd voor niet-hinderlijke ambachtelijke

Nadere informatie

1 DEELPLAN 1 - WILLTON PARKETVLOEREN

1 DEELPLAN 1 - WILLTON PARKETVLOEREN 1 DEELPLAN 1 - WILLTON PARKETVLOEREN Specifieke stedenbouwkundige voorschriften Art. 1.1 Zone voor bedrijvigheid 1.1.1 Bestemming Hoofdbestemming: De zone is bestemd voor één handelszaak in parketvloeren.

Nadere informatie

10 DEELPLAN 10 - GARAGE VANDIERENDONCK

10 DEELPLAN 10 - GARAGE VANDIERENDONCK 10 DEELPLAN 10 - GARAGE VANDIERENDONCK Verordenende stedenbouwkundige voorschriften Art. Zone voor bedrijvigheid 10.1 CATEGORIE : BEDRIJVIGHEID 10.1.1 Bestemming Hoofdbestemming De zone is bestemd voor

Nadere informatie

Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010

Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010 Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010 GEZIEN EN VOORLOPIG AANGENOMEN DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTING

Nadere informatie

ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN Art.0.1 Wanneer een bestaand gebouw niet in overeenstemming is met de inrichtingsvoorschriften kunnen toch zowel verbouwingen binnen

Nadere informatie

RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017

RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017 RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017 Gemeentelijk RUP 'Quintyn Gebroeders bvba' te Zulte Verordenend grafisch plan 267V2 269Z 271S2

Nadere informatie

GEMEENTE MIDDELKERKE Deelgemeente SLIJPE

GEMEENTE MIDDELKERKE Deelgemeente SLIJPE GEMEENTE MIDDELKERKE Deelgemeente SLIJPE ONTWERP SECTORAAL BPA ZONEVREEMDE BEDRIJVEN BPA NR.1 DEBRUYNE GINO BVBA (INVENTNR. 362) GROEP PLANNING Vennootschap van stedenbouwkundigen, verkeerskundigen, architecten

Nadere informatie

3. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING

3. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 3. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1 ZONE VOOR BEBOUWING (open) 1.1 HOOFDBESTEMMING Er wordt geopteerd voor open bebouwing met een logische ruimtelijke inplanting.

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften Algemeen VERORDENEND 1. Algemene voorschriften Gebouwen en constructies voor gemeenschapsuitrustingen en openbaar nut kunnen in elke bestemmingszone worden toegelaten mits

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW. 1.1 Bestemming hoofdgebouw

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW. 1.1 Bestemming hoofdgebouw Eigendom Vennootschap MAFAR, Louizalaan 149/24, 1050 Brussel. gevolmachtigde : NV. Select Bouw, Iepersestraat 181-185, 8800 Roeselare. BPA nr 1- Dorpskom, gedeeltelijke wijziging E. VK plan dd. 30. 10.

Nadere informatie

7 VERORDENEND DEEL. 7.1 Grafisch plan Kaart: grafisch plan. 7.2 Stedenbouwkundige voorschriften: algemene bepalingen

7 VERORDENEND DEEL. 7.1 Grafisch plan Kaart: grafisch plan. 7.2 Stedenbouwkundige voorschriften: algemene bepalingen 7 VERORDENEND DEEL 7.1 Grafisch plan Kaart: grafisch plan 7.2 Stedenbouwkundige voorschriften: algemene bepalingen 7.2.1 Gemeenschap- en openbare nutsvoorzieningen Gebouwen en/of constructies en infrastructuur

Nadere informatie

RUP Steven Pleysier. STUDIEBUREAU IR. JONCKHEERE bvba PROVINCIE WEST-VLAANDEREN GEMEENTE KOEKELARE. Koningin Astridlaan 134/ BRUGGE 050/

RUP Steven Pleysier. STUDIEBUREAU IR. JONCKHEERE bvba PROVINCIE WEST-VLAANDEREN GEMEENTE KOEKELARE. Koningin Astridlaan 134/ BRUGGE 050/ 16 PROVINCIE WEST-VLAANDEREN GEMEENTE KOEKELARE RUP Steven Pleysier STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN STUDIEBUREAU IR. JONCKHEERE bvba Koningin Astridlaan 134/5 8200 BRUGGE 050/40 40 80 email : ARCHITECTUUR@JONCKHEERE-SB.be

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND 1. Algemeen Openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen kleine inrichtingen van openbaar nut zoals infrastructuur in verband met openbare

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften art. 0: algemene bepalingen 1. begrippen 1.1. hoofd- en nevenbestemming De hoofdbestemming is de bestemming die meer dan 80% van de bebouwde oppervlakte mag innemen. De

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften art. 0: algemene bepalingen 1. begrippen 1.1. hoofd- en nevenbestemming De hoofdbestemming is de bestemming die meer dan 80% van de bebouwde oppervlakte mag innemen. De

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Dit RUP vervangt de bestemming van het gewestplan Gentse en Kanaalzone (K.B. 14.09.1977). De voorschriften opgenomen in dit RUP vervangen de algemene voorschriften van het

Nadere informatie

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1 0.1 Algemene Definities... 1 0.1.1 Hoofdbestemming nevenbestemming van het hoofdgebouw... 1 0.1.2 Bouwdiepte... 1 0.1.3 Bouwlaag...

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING i STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING VK CAYEPOLDER 9e-Li NIELAAN 4 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN)

Nadere informatie

1 Art. 1. Algemene bepalingen

1 Art. 1. Algemene bepalingen 1 Art. 1. Algemene bepalingen 1.1 Schaal en maatvoering De schaal en de daaruit afgeleide maten van het plan zijn indicatief. De werkelijke afmetingen zullen, daar waar noodzakelijk, door een opmeting

Nadere informatie

2. Stedenbouwkundige voorschriften. Toelichting Algemeen Begrippen

2. Stedenbouwkundige voorschriften. Toelichting Algemeen Begrippen 2. Stedenbouwkundige voorschriften 2.1. Algemeen 2.1.1. Begrippen bezettingsgraad De verhouding van de bebouwde oppervlakte van het deel van het perceel binnen een welbepaalde zone t.o.v. het volledige

Nadere informatie

GEMEENTE HOREBEKE RUP GEMEENTEHUIS STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN MAART 2014

GEMEENTE HOREBEKE RUP GEMEENTEHUIS STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN MAART 2014 GEMEENTE HOREBEKE RUP GEMEENTEHUIS STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN MAART 2014 Joseph Cardijnstraat 60 9420 Erpe-Mere T 053 64 65 20 F 053 64 65 30 info@so-lva.be 1 Inhoud 0.1 BEGRIPPENLIJST 0.2 ALGEMENE

Nadere informatie

GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Volgens vergunning nr. V/LE38/1 dd. 09/11/2016 Inclusief opmerkingen technische dienst

GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Volgens vergunning nr. V/LE38/1 dd. 09/11/2016 Inclusief opmerkingen technische dienst GOEDGEKEURDE Volgens vergunning nr. V/LE38/1 dd. 09/11/2016 Inclusief opmerkingen technische dienst 1. VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW 1.1. Bestemming hoofdgebouw 1.1.1. Hoofdbestemming Autostelplaats:

Nadere informatie

DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN 0.1 Hoofd- en nevenbestemmingen Alle hoofdbestemmingen van de zones zijn voorgesteld op het plan. Nevenbestemmingen zijn alleen

Nadere informatie

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Stock Americain. Diksmuide. ONTWERP juni 2009 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Stock Americain. Diksmuide. ONTWERP juni 2009 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stock Americain Diksmuide ONTWERP juni 2009 Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stock Americain Diksmuide ONTWERP juni 2009 Plan_id: 2.13_00087_00001 wijzigingen

Nadere informatie

RUP Driegaaienstraat

RUP Driegaaienstraat RUP Driegaaienstraat ontwerp oktober 2016 Stedenbouwkundige voorschriften Cluster omgeving Dienst ruimtelijke planning Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 25/11/2016 De

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting

VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT Verordenende voorschriften toelichting 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het RUP en die

Nadere informatie

Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften

Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften Leeswijzer voor tabel: De grafische plannen en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften (kolom 1 weergegeven op een grijze ondergrond) hebben verordenende

Nadere informatie

B.P.A. Onthaalstructuur Tyne Cot Cemetery

B.P.A. Onthaalstructuur Tyne Cot Cemetery B.P.A. Onthaalstructuur Tyne Cot Cemetery 1. ALGEMEEN GELDENDE BEPALINGEN... 3 1.1 PLANDOCUMENTEN... 3 1.2 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN (AV)... 3 2 ZONE 1 : ZONE VOOR OPENBAAR NUT EN GEMEENSCHAPS VOORZIENINGEN...

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELINGSVERGUNNING V0647 d.d. 26.09.2014 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) Voorzieningen voor een inwonende

Nadere informatie

STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN B.P.A. De Patine

STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN B.P.A. De Patine STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN B.P.A. De Patine ZONE 1 WOONBEBOUWING VOOR RESIDENTIELE WONINGBOUW 1.0. FASERING 1.0.1. Bij de realisatie van het onbebouwd binnengebied voor residentiële woningbouw, dient

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 13/c WOONCONCENTRATIE HOUTSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting

VOORSCHRIFTEN RUP 13/c WOONCONCENTRATIE HOUTSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting VOORSCHRIFTEN RUP 13/c WOONCONCENTRATIE HOUTSTRAAT Verordenende voorschriften toelichting 0. Algemene bepalingen 0.1. Opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het RUP en die opgeheven worden.

Nadere informatie

Stedenbouwkundige. voorschriften

Stedenbouwkundige. voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND Gebouwen en constructies voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut kunnen in het volledige plangebied voorzien worden mits ze qua

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ AANVRAAG VAN EEN VERKAVELINGSVERGUNNING voor kavel 1 van het voorgelegd ontwerp Gemeente 2290 VORSELAAR, Sectie G, nrs.: 16/K, 16/L, 16/P2 Hildering 1 Keizershofstraat

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND Gebouwen en constructies voor gemeenschapsuitrustingen en openbaar nut kunnen in elke bestemmingszone worden toegelaten mits ze qua volume

Nadere informatie

Gemeentelijk RUP Vanderstraeten Transport bvba Nazareth - 19/09/2016 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Gemeentelijk RUP Vanderstraeten Transport bvba Nazareth - 19/09/2016 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1 Artikel 1. WIJZE VAN METEN Bij toepassing van deze voorschriften wordt als volgt gemeten: 1 de hoogte/de nokhoogte van een bouwwerk: vanaf het gemiddelde peil op de rooilijn

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1 / 7

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1 / 7 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING Provincie Arrondissement Gemeente/Stad Verkaveling VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE GRIMBERGEN MEERSTRAAT 1 / 7 1. Voorschriften

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften Algemene bepalingen Bebouwingspercentage Het bebouwingspercentage is de verhouding van de grondoppervlakte van één of meer bouwwerken op één terrein of perceel, ten aanzien

Nadere informatie

Regionaal bedrijf Waeyaert - Vermeersch

Regionaal bedrijf Waeyaert - Vermeersch Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Regionaal bedrijf Waeyaert - Vermeersch Gemeente Kortemark februari 2012 TOELICHTINGSNOTA STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN PLAN FEITELIJKE TOESTAND BESTEMMINGSPLAN

Nadere informatie

Gemeente Wijnegem Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Weilandshof

Gemeente Wijnegem Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Weilandshof Gemeente Wijnegem Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Weilandshof Stedenbouwkundige voorschriften Dossier WIJ01021 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Wijnegem Oktober 2015 Provincie: Gemeente

Nadere informatie

RUP Gerda. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp. april Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning

RUP Gerda. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp. april Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning RUP Gerda ontwerp april 2011 Stedenbouwkundige voorschriften Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting

Nadere informatie

RUP DROWA aanhangwagens bvba

RUP DROWA aanhangwagens bvba RUP DROWA aanhangwagens bvba ontwerp november 2012 Stedenbouwkundige voorschriften Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning Gezien en voorlopig vastgesteld door

Nadere informatie

GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN volgens vergunning nr. V/W036/1 goedgekeurd op 22/05/2017

GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN volgens vergunning nr. V/W036/1 goedgekeurd op 22/05/2017 GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN volgens vergunning nr. V/W036/1 goedgekeurd op 22/05/2017 1. Bestemmingsvoorschriften 1.1. Hoofdbestemming Bouwen van ééngezinswoningen 1.2. Nevenbestemming

Nadere informatie

RUP nr. 2quater Zeedijk-Tennis Gemeente Middelkerke. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan februari 2016

RUP nr. 2quater Zeedijk-Tennis Gemeente Middelkerke. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan februari 2016 RUP nr. 2quater Zeedijk-Tennis Gemeente Middelkerke Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan februari 2016 Gemeentelijk RUP nr. 2quater 'Zeedijk-Tennis' te Middelkerke Verordenend grafisch plan

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 2. Bepalingen. toelichting en visie

ALGEMENE BEPALINGEN TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 2. Bepalingen. toelichting en visie Voorschriften ALGEMENE BEPALINGEN 1. V e r k a v e l i n g s v oor s c h r i f te n De bepalingen (tekstueel en grafisch) van de delen van de verkaveling VK136/65 dd. 04/03/1966 en dd. 14/05/1997 en VK

Nadere informatie

1.1. TERMINOLOGIE 1.2. INTERPRETATIE VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.3. AFWIJKING VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

1.1. TERMINOLOGIE 1.2. INTERPRETATIE VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.3. AFWIJKING VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN ARTIKEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. TERMINOLOGIE Voor de toepassing van de onderhavige voorschriften wordt verstaan onder: 1. Halfopen bebouwing: bebouwingswijze waarbij het hoofdgebouw slechts één gemene

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMEEN Alle werken en handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, en in onderstaande voorschriften

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Gemeente Jabbeke. Woonkorrel Gistelsteenweg. De ontwerper

Provincie West-Vlaanderen Gemeente Jabbeke. Woonkorrel Gistelsteenweg. De ontwerper Recreatiezone Woonkorrel Gistelsteenweg Provincie West-Vlaanderen Gemeente Jabbeke 2 Stedenbouwkundige voorschriften De ontwerper Gemeentebestuur Jabbeke Dorpsstraat 3 8490 Jabbeke Tel. 0580/81 01 20 Fax.

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) Er zijn meer dan voldoende

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften Lot 1-2 Toelichting bij stedenbouwkundig voorschrift Verordenend stedenbouwkundig voorschrift Strook voor de gebouwen Inplanting zoals aangeduid op het verkavelingsontwerp.

Nadere informatie

ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN 0.1 Hoofd- en nevenbestemmingen Alle hoofdbestemmingen van de zones zijn voorgesteld op het grafisch plan. Nevenbestemmingen zijn alleen

Nadere informatie

Legende 2. STAD WAREGEM Provinciaal RUP Europoint deelgebied 5. verordenend plan. Legende

Legende 2. STAD WAREGEM Provinciaal RUP Europoint deelgebied 5. verordenend plan. Legende figuur: verordenend STAD WAREGEM grafisch plan Provinciaal RUP Europoint deelgebied 5 verordenend plan Legende STAD WAREGEM plangebied Provinciaal RUP Europoint deelgebied 5 Legende 2 zones verordenend

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMENE BEPALINGEN 2. BIJZONDERE BEPALINGEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMENE BEPALINGEN 2. BIJZONDERE BEPALINGEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. RUIMTELIJKE UITGANGSPUNTEN 1.1.1. De voorgestelde werken moeten optimaal geïntegreerd worden

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELING APPELTERRE 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW Verkeersgenererende activiteiten zijn hier ongewenst, en

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING VIJVERSTRAAT (1-3) TE MECHELEN. 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN)

Nadere informatie

Het Bijzonder Plan van Aanleg, genaamd Sectoraal BPA 'Zonevreemde bedrijven' te Zulte is samengesteld uit:

Het Bijzonder Plan van Aanleg, genaamd Sectoraal BPA 'Zonevreemde bedrijven' te Zulte is samengesteld uit: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Sectoraal BPA Stanssens 1. Algemene bepalingen voor het sectoraal BPA Art 1.1. Omschrijving Het Bijzonder Plan van Aanleg, genaamd Sectoraal BPA 'Zonevreemde bedrijven'

Nadere informatie

Gemeente Oud-Heverlee Reigersstraat ZN 5e afdeling - Sectie A Nummer 243G/deel & 237L/deel

Gemeente Oud-Heverlee Reigersstraat ZN 5e afdeling - Sectie A Nummer 243G/deel & 237L/deel VERKAVELINGSAANVRAAG: Gemeente Oud-Heverlee Reigersstraat ZN 5e afdeling - Sectie A Nummer 243G/deel & 237L/deel Het voorstel voorziet in het bouwen van 4 ééngezinswoningen, bestemd voor halfopen bebouwing

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMEEN Alle werken en handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, en in onderstaande voorschriften

Nadere informatie

RUP Herziening Hofstraat

RUP Herziening Hofstraat RUP Herziening Hofstraat Openbaar onderzoek Bewonersvergadering 4 september 2017 Inhoud toelichting Situering plangebied Situering planningscontext Aanleiding en procesverloop Doelstellingen van het RUP

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Gemeente Middelkerke. Stedenbouwkundige voorschriften Ontwerp. BPA De Kalkaert. De ontwerper

Provincie West-Vlaanderen Gemeente Middelkerke. Stedenbouwkundige voorschriften Ontwerp. BPA De Kalkaert. De ontwerper Provincie West-Vlaanderen Gemeente Middelkerke Stedenbouwkundige voorschriften Ontwerp BPA De Kalkaert De ontwerper West-Vlaamse Intercommunale dienstverlenende vereniging Baron Ruzettelaan 35 8310 Brugge

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING :

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING : STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING : FASE 1 EN FASE 2 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW Voorzieningen

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 19 LOKAAL BEDRIJVENTERREIN VAN DE WIELE. Stedenbouwkundige voorschriften ART. 0: ALGEMENE BEPALINGEN

VOORSCHRIFTEN RUP 19 LOKAAL BEDRIJVENTERREIN VAN DE WIELE. Stedenbouwkundige voorschriften ART. 0: ALGEMENE BEPALINGEN VOORSCHRIFTEN RUP 19 LOKAAL BEDRIJVENTERREIN VAN DE WIELE Stedenbouwkundige voorschriften ART. 0: ALGEMENE BEPALINGEN 1. e kracht De grafische plannen en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften

Nadere informatie

De terreinbezetting wordt uitgedrukt in het procent van het perceeldeel gelegen binnen de betrokken zone.

De terreinbezetting wordt uitgedrukt in het procent van het perceeldeel gelegen binnen de betrokken zone. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN EN DEFINITIES Volgende gemeenschappelijke bepalingen (GB) zijn van toepassing. GB 1: verklaring van voorkomende afkortingen. - max.: maximum - min.: minimum - z.p : zie plan

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN RUP RECREATIEGEBIEDEN PROVINCIE: OOST-VLAANDEREN GEMEENTE: SINT-LAUREINS Dossier nr. 43014-RUP RECREATIEGEBIEDEN OPDRACHTGEVER DATUM ONTWERPFASE OPGEMAAKT DOOR 09/06/06

Nadere informatie

Stedenbouwkundige. voorschriften

Stedenbouwkundige. voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 1. Algemene bepalingen 1. Algemene bepalingen De bij de voorschriften (kolom 2) dient samen met de stedenbouwkundige voorschriften als richtinggevende interpretatie van

Nadere informatie

RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE

RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE PROVINCIE: Oost-Vlaanderen GEMEENTE: Laarne RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 42010 DATUM ONTWERPFASE OPGEMAAKT DOOR 30/03/05 Opmaak Sandrien Paeleman 29/06/05 Aanpassingen na plenaire vergadering

Nadere informatie

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN-

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- GEMEENTE OPWIJK RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- Deelplan voetbalterrein Klaarstraat ) DEEL 2: ONTWERPPLANNEN

Nadere informatie

Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 1. Begrippen. 1.1.

Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 1. Begrippen. 1.1. Voorschriften Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen 1. Begrippen 1.1. Eéngezinswoning Gebouw geschikt voor de huisvesting van één gezin of alleenstaande. 1.2. Nevenbestemming De nevenbestemming

Nadere informatie

De ontwerper West-Vlaamse Intercommunale voor Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische Bijstand

De ontwerper West-Vlaamse Intercommunale voor Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische Bijstand Provincie West-Vlaanderen GEMEENTE OOSTROZEBEKE Ontwerp Stedenbouwkundige voorschriften BPA: HOOGLEEN De ontwerper West-Vlaamse Intercommunale voor Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische

Nadere informatie

BPA VELDBEEK. Provincie West-Vlaanderen GEMEENTE WINGENE. Stedenbouwkundige Voorschriften. Ontwerp. De ontwerper

BPA VELDBEEK. Provincie West-Vlaanderen GEMEENTE WINGENE. Stedenbouwkundige Voorschriften. Ontwerp. De ontwerper Provincie West-Vlaanderen GEMEENTE WINGENE Stedenbouwkundige Voorschriften Ontwerp BPA VELDBEEK De ontwerper West-Vlaamse Intercommunale voor Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische Bijstand

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften Algemene bepalingen...35 Artikel 1: Artikel 2: Zone voor ambachtelijke bedrijven en jeugdverblijf...38 Zone voor wonen en jeugdverblijf...41 Artikel 0: Algemene bepalingen

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BPA Ten Bosse

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BPA Ten Bosse STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BPA Ten Bosse Art. 1. ALGEMEEN GELDENDE VOORSCHRIFTEN 1. Voorschriften Het Bijzonder Plan van Aanleg legt de bestemming en inrichting vast van het gebied waarop het plan

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND 1. Algemeen Gebouwen en constructies voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut kunnen in elke bestemmingszone worden toegelaten mits

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 14 NEDERZETTINGSSTRUCTUUR KERKSTRAAT. Stedenbouwkundige voorschriften

VOORSCHRIFTEN RUP 14 NEDERZETTINGSSTRUCTUUR KERKSTRAAT. Stedenbouwkundige voorschriften VOORSCHRIFTEN RUP 14 NEDERZETTINGSSTRUCTUUR KERKSTRAAT Stedenbouwkundige voorschriften Verordenende voorschriften 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. OPGAVE VAN DE VOORSCHRIFTEN DIE STRIJDIG ZIJN MET HET RUP EN

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN RUP 9 Oudenaardestraat

ALGEMENE BEPALINGEN RUP 9 Oudenaardestraat ALGEMENE BEPALINGEN RUP 9 Oudenaardestraat 1. Visuele media Bij elke stedenbouwkundige aanvraag moet melding gemaakt worden van de aan te brengen publiciteit met omschrijving van vorm en materialen. De

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE KAVELS 1 TOT EN MET 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE KAVELS 1 TOT EN MET 14 Bijlage 3 Verkaveling VICHTE Waregemstraat STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE KAVELS 1 TOT EN MET 14 Bij onduidelijkheden of tegenstrijdigheden hebben de grafische voorstellingen op het verkavelingsplan

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 0. ALGEMEEN... 3 0.1 PLANDOCUMENTEN...3 0.2 LIMITATIEVE OPGAVE VAN DE VOORSCHRIFTEN DIE STRIJDIG ZIJN MET ONDERHAVIG GEMEENTELIJK

Nadere informatie

Gemeente Anzegem Ruimtelijk Uitvoeringsplan 2.3. Zonevreemde constructies fase 3

Gemeente Anzegem Ruimtelijk Uitvoeringsplan 2.3. Zonevreemde constructies fase 3 Bijgaand bij het besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen houdende de gedeeltelijke goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 2-3 Zonevreemde constructies

Nadere informatie

RUP Verschoore Stad Roeselare. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Definitieve vaststelling 26 mei 2014

RUP Verschoore Stad Roeselare. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Definitieve vaststelling 26 mei 2014 RUP Verschoore Stad Roeselare Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Definitieve vaststelling 26 mei 2014 Gemeentelijk RUP 'Verschoore' te Roeselare Verordenend grafisch plan Oostnieuwkerksesteenweg

Nadere informatie

VERKAVELING ADEGEM, VELDEKENS +17

VERKAVELING ADEGEM, VELDEKENS +17 VERKAVELING - 9991 ADEGEM, VELDEKENS +17 HET VERKAVELINGSPLAN De verkaveling is gelegen in woongebied met landelijk karakter en geniet een prachtig verzicht over het achterliggende agrarisch gebied. Ze

Nadere informatie

0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN Art. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN Art. 0.1 Hoofd- en nevenbestemmingen Alle hoofdbestemmingen van de zones zijn voorgesteld op het plan. Nevenbestemmingen zijn alleen

Nadere informatie

GOEDGEKEURDE VERKAVELINGVERGUNNING: NR. V 2013/05 VAN 03/09/2013

GOEDGEKEURDE VERKAVELINGVERGUNNING: NR. V 2013/05 VAN 03/09/2013 Pagina 1 van 6 Van den Vonder Marcel BVBA Landmeter-Expert LAN 04 1075 Erkend Vastgoedmakelaar B.I.V.206045 Kantoor: 2235 Hulshout Grote Baan 134 Kantoor: 2220 Heist-op-den-Berg 21 mei 2013 Leopoldlei

Nadere informatie

VERKAVELINGSVERGUNNING - STEDELIJK WOONGEBIED DREEF

VERKAVELINGSVERGUNNING - STEDELIJK WOONGEBIED DREEF STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN TYPE 3 1. Bouwzone type 3 kavels 1 t/m 31 Behoudens de verplichte toegangen / opritten tot de kavels zijn geen andere rechtstreekse toegangen voor autoverkeer naar de openbare

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN (plan 6)

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN (plan 6) Stad Ieper Provincie West-Vlaanderen West-Vlaamse Intercommunale Dienstverlenende vereniging Project Verkaveling Veurnsestraat te Elverdinge Project: 04/6076 VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN

Nadere informatie

1 ALGEMENE BEPALINGEN

1 ALGEMENE BEPALINGEN 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 RUIMTELIJKE UITGANGSPUNTEN 1.1.1 De voorgestelde werken moeten optimaal geïntegreerd worden in hun ruimtelijke omgeving. Dit houdt in dat zij inzake dichtheid, terreinbezetting,

Nadere informatie

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken Art. 1 Algemeen principe 1.1 Overeenkomstig de tekens van het Bijzonder Plan, gelden de navolgende bepalingen, onverminderd

Nadere informatie

Bestaand regionaal bedrijf

Bestaand regionaal bedrijf Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bestaand regionaal bedrijf N.V. Wijckmans te Ham Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

GRUP Blommenwijk. deel 2 verordenend deel

GRUP Blommenwijk. deel 2 verordenend deel PROVINCIE WEST-VLAANDEREN GEMEENTE STADEN deel 2 verordenend deel Betreffend GRUP bestaat uit 2 niet te scheiden delen, zijnde een toelichtingnota en een verordenend deel bestaande uit de stedenbouwkundige

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING : 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW Verkeersgenererende activiteiten

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN:

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN: Pagina 1 van 6 Van den Vonder Marcel BVBA Landmeter-Expert LAN 04 1075 Erkend Vastgoedmakelaar B.I.V.206045 Kantoor: 2235 Hulshout Grote Baan 134 Kantoor: 2220 Heist-op-den-Berg 8 febr. 2011 Leopoldlei

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" 17 - Freya Vreren vzw Opgesteld volgens artikel 14 van

Nadere informatie

PROVINCIE LIMBURG GEMEENTE DIEPENBEEK. BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "RESEARCH BEDRIJFSPARK UNIVERSITAIRE CAMPUS LIMBURG - herziening

PROVINCIE LIMBURG GEMEENTE DIEPENBEEK. BIJZONDER PLAN VAN AANLEG RESEARCH BEDRIJFSPARK UNIVERSITAIRE CAMPUS LIMBURG - herziening PROVINCIE LIMBURG 63-32770 GEMEENTE DIEPENBEEK BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "RESEARCH BEDRIJFSPARK UNIVERSITAIRE CAMPUS LIMBURG - herziening Opgesteld volgens artikel 14 van het decreet betreffende de ruimtelijke

Nadere informatie

RUP Oudenaardebaan Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Kluisbergen Maart 2012

RUP Oudenaardebaan Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Kluisbergen Maart 2012 Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Kluisbergen Maart 2012 Opdracht: Opdrachtgever: Opdrachthouder: Gemeentebestuur Kluisbergen Parklaan 16 9690 Kluisbergen Adoplan bvba Vaartlaan 28/1 9800 Deinze

Nadere informatie

Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Groene Vogel

Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Groene Vogel Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Groene Vogel Stedenbouwkundige voorschriften Dossier 136 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur Zoersel Januari 2015 Provincie: Gemeente Opdrachtgever:

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" Opgesteld volgens artikel 14 van het decreet betreffende

Nadere informatie