1. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN"

Transcriptie

1 1. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN A. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN 1 Het bestaande reliëf dient zoveel mogelijk te worden behouden. Tenzij anders vermeld, kunnen reliëfwijzigingen worden toegelaten, met een maximaal hoogteverschil t.o.v. van het oorspronkelijke maaiveld van 50 cm. De omgevingshoogte dient evenwel steeds over een lengte van 2 m vanaf de perceelsgrenzen te worden behouden. 2 Alle werken en/of constructies die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de hoogspanningsleidingen, voorkomend binnen het plangebied, zijn steeds toegelaten. Voor alle werken en constructies in een zone van 50 m t.o.v. de as van de hoogspanningskabels, is voorafgaandelijk aan de werken goedkeuring nodig van ELIA. 3 Alle werken en/of constructies die noodzakelijk zijn voor de goede werking van collectoren behorende tot het gemeentelijke rioleringsnet, voorkomend binnen het plangebied, zijn steeds toegelaten. 4 Alle verhardingen die omwille van de brandveiligheid door de brandweer noodzakelijk worden geacht, kunnen steeds worden toegelaten. B. VOORSCHRIFTEN VOOR BOUWZONES I Zone voor gestapelde woningen I.1 Deze zone is bestemd voor het oprichten van gestapelde woningen. Daarnaast kunnen ook activiteiten worden toegelaten die verenigbaar zijn met de onmiddellijke woonomgeving en niet in een speciaal daartoe aangewezen gebied afgezonderd dienen te worden. I.2 Per woning mag 30 % van de vloeroppervlakte worden gebruikt voor nevenfuncties, verzoenbaar met de woonfunctie. I.3 Nieuwe eigendomsscheidingen moeten derwijze geschikt worden dat de laterale scheidingsgrenzen, welke de richting van de gebouwen aangeven, zich (a) zoveel mogelijk rechthoekig vertonen op de rooilijn. De minimum perceelsbreedte voor nieuwe percelen bedraagt binnen deze zone 15 m. Afsluitingen tussen de verschillende percelen moeten worden gerealiseerd met hagen of soortgelijke groenvolumes, al dan niet voorzien van een niet zichtbare draadversteviging. I.4 De bouwdiepte op het gelijkvloers is aangegeven op plan. De bouwdiepte op de verdiepingen bedraagt max. 15 m. De afstand tussen de uiterste randen van de verschillende gebouwen bedraagt ten minste 10 m. I. 5 Vanaf de eerste verdieping kunnen balkons uitspringen tot max. 2,5 m. Vanaf de eerste verdieping kunnen erkers uitspringen tot max. 60 cm. Dakranden kunnen max. 60 cm uitspringen t.o.v. het gevelvlak. I. 6 De maximale bouwhoogte bedraagt 15 m, mits het bouwvolume hoger dan 12 m inspringt volgens de 45 regel. De hoogte of bouwhoogte van een gebouw wordt begrepen vanaf het bouwrijp gemaakt maaiveld tot aan het hoogste gedeelte van het dakvlak. Met uitzondering van schouwen, zijn enkel bij platte daken uitbouwen boven de maximale bouwhoogte mogelijk voor technische dakconstructies. In dat geval dienen zij te worden geplaatst volgens de 45 regel. Dit betekent dat de technische constructies t.o.v. de dakrand moeten worden geplaatst, op een afstand minstens gelijk aan hun hoogte. De dakvorm is. Het dakvolume mag bewoonbaar gemaakt worden. I.7 Alle platte daken vanaf 30 m² moeten worden begroend en/of ingericht als daktuin. De maximale verharding bedraagt 40 % van het dakoppervlak van het plat dak. I.8 Alle gevelvlakken van de bouwwerken dienen op een volwaardige manier architectonisch te worden uitgewerkt, wat betreft gebruikte materialen en gevelcompositie. De aansluiting tussen gebouwen die onderwerp uitmaken van verschillende bouwaanvragen, dient harmonisch te gebeuren. Indien de gebouwen worden geschakeld, moet het gabarit gelijkvormig zijn, wat betreft dakvorm en kroonlijsthoogte. De eerste goedgekeurde bouwvergunning bepaald het gabarit. I. 9 De parkings kunnen ondergronds worden ingericht. De ondergrondse parking mag groter zijn dan de bovengrondse bouwvolumes, maar kan niet onder het openbaar domein worden gerealiseerd. Waar de ondergrondse parking buiten de 1

2 begrenzing van de bovengrondse bouwvolumes valt, moet de constructie zich minimum 50 cm onder het maaiveld bevinden. I.10 Alle niet bebouwde delen van deze zone, worden bestemd als zone voor tuinen ingeval zij aansluiten bij de zone voor tuinen en geleden de voorschriften van artikel VII. Ingeval zij aansluiten bij de zone voor voortuinstrook, worden ze bestemd als zone voor voortuinstrook en gelden de voorschriften van artikel VI. Zone voor gestapelde woningen perceelsbreedte bouwdiepte bouwhoogte dakvorm materiaal Min.15 m Gelijkvloers:zie plan Verdieping: max. 15 m II Zone voor geschakelde woningen max.15 m mits voorschriften II.1 Deze zone is bestemd voor het oprichten van geschakelde woningen. Daarnaast kunnen ook activiteiten worden toegelaten die verenigbaar zijn met de onmiddellijke woonomgeving en niet in een speciaal daartoe aangewezen gebied afgezonderd dienen te worden. II.2 Per woning mag 30 % van de vloeroppervlakte worden gebruikt voor nevenfuncties, verzoenbaar met de woonfunctie. II.3 Nieuwe eigendomsscheidingen moeten derwijze geschikt worden dat de laterale scheidingsgrenzen, welke de richting van de gebouwen aangeven, zich zoveel mogelijk rechthoekig vertonen op de rooilijn. De minimum perceelsbreedte voor nieuwe percelen bedraagt binnen deze zone 8 m voor percelen bestemd voor aaneengesloten bebouwing en 11 m voor koppercelen bestemd voor halfopen bebouwing. Binnen deze zone kunnen de woningen min. per 3 en maximum per 6 worden geschakeld. Tussen aanpalende koppercelen moet min. 3 m t.o.v. de zijdelingse perceelsgrens onbebouwd blijven, tenzij het om de oprichting van geschakelde garages of overdekte autostelplaatsen gaat. Hiervoor kan toestemming worden verleend om tot op de perceelsgrens te bouwen, indien het een gezamenlijk ontwerp betreft en indien de garages zich 5 m achter de rooilijn bevinden en een bouwdiepte hebben van minder dan 7 m en niet hoger zijn dan 3,5 m. (b) II.4 Afsluitingen tussen de verschillende percelen moeten worden gerealiseerd met hagen of soortgelijke groenvolumes, al dan niet voorzien van een niet zichtbare draadversteviging. II.5 De bouwdiepte op het gelijkvloers is aangegeven op plan. De bouwdiepte op de verdiepingen bedraagt max. 12 m. II.6 Vanaf de eerste verdieping kunnen erkers uitspringen tot max. 60 cm. Dakranden kunnen max. 60 cm uitspringen t.o.v. het gevelvlak. II.7 De maximale bouwhoogte bedraagt 10 m, mits het bouwvolume hoger dan 7 m inspringt volgens de 45 regel. De hoogte of bouwhoogte van een gebouw wordt begrepen vanaf het bouwrijp gemaakt maaiveld tot aan het hoogste gedeelte van het dakvlak. Met uitzondering van schouwen, zijn enkel bij platte daken uitbouwen boven de maximale bouwhoogte mogelijk voor technische dakconstructies. In dat geval dienen zij te worden geplaatst volgens de 45 regel. Dit betekent dat de technische constructies t.o.v. de dakrand moeten worden geplaatst, op een afstand minstens gelijk aan hun hoogte. De dakvorm is. Het dakvolume mag bewoonbaar gemaakt worden. II.8 Alle platte daken vanaf 30 m² moeten worden begroend en/of ingericht als daktuin. De maximale verharding bedraagt 40 % van het dakoppervlak van het plat dak. II.9 Alle gevelvlakken van de bouwwerken dienen op een volwaardige manier architectonisch te worden uitgewerkt, wat betreft gebruikte materialen en gevelcompositie. De aansluiting tussen gebouwen die onderwerp uitmaken van verschillende bouwaanvragen, dient harmonisch te gebeuren. Per geschakelde groep woningen moet het gabarit gelijkvormig zijn, wat betreft dakvorm en kroonlijsthoogte. De eerste goedgekeurde bouwvergunning bepaald het gabarit. II.10 Binnen de zone moet per woning één autostelplaats worden voorzien op het perceel. II.11 Alle niet bebouwde delen van deze zone, worden bestemd als zone voor tuinen ingeval zij aansluiten bij de zone voor tuinen en gelden de voorschriften van 2

3 artikel VII. Ingeval zij aansluiten bij de zone voor voortuinstrook, worden ze bestemd als zone voor voortuinstrook en gelden de voorschriften van artikel VI.. Zone voor geschakelde woningen perceelsgrootte bouwdiepte bouwhoogte dakvorm materiaal Aaneengesloten bebouwing = min.8 m Halfopen bebouwing = min.11 Gelijkvloers:Zie plan Verdieping: max.12 m III Zone voor open en halfopen bebouwing Max..10 m mits voorschriften III.1 Deze zone is bestemd voor het oprichten van staande of per twee gegroepeerde woningen. Daarnaast kunnen ook activiteiten worden toegelaten die verenigbaar zijn met de onmiddellijke woonomgeving en niet in een speciaal daartoe aangewezen gebied afgezonderd dienen te worden. III.2 Per woning mag 30 % van de vloeroppervlakte worden gebruikt voor nevenfuncties, verzoenbaar met de woonfunctie. III.3 Nieuwe eigendomsscheidingen moeten derwijze geschikt worden dat de laterale scheidingsgrenzen, welke de richting van de gebouwen aangeven, zich zoveel mogelijk rechthoekig vertonen op de rooilijn. De minimum perceelsbreedte voor nieuwe percelen bedraagt binnen deze zone 18 m voor percelen bestemd voor staande bebouwing en 11 m voor percelen bestemd voor halfopen bebouwing. Binnen deze zone kunnen de woningen max. per 2 worden geschakeld. Tussen aanpalende percelen moet min. 3 m t.o.v. de zijdelingse perceelsgrens onbebouwd blijven. III.4 Afsluitingen tussen de verschillende percelen moeten worden gerealiseerd met hagen of soortgelijke groenvolumes, al dan niet voorzien van een niet zichtbare draadversteviging. (c) III.6 Vanaf de eerste verdieping kunnen erkers uitspringen tot max. 60 cm. Dakranden kunnen max. 60 cm uitspringen t.o.v. het gevelvlak. III.7 De maximale bouwhoogte bedraagt 10 m, mits het bouwvolume hoger dan 7 m inspringt volgens de 45 regel. De hoogte of bouwhoogte van een gebouw wordt begrepen vanaf het bouwrijp gemaakt maaiveld tot aan het hoogste gedeelte van het dakvlak. Met uitzondering van schouwen, zijn enkel bij platte daken uitbouwen boven de maximale bouwhoogte mogelijk voor technische dakconstructies. In dat geval dienen zij te worden geplaatst volgens de 45 regel. Dit betekent dat de technische constructies t.o.v. de dakrand moeten worden geplaatst, op een afstand minstens gelijk aan hun hoogte. De dakvorm is. Het dakvolume mag bewoonbaar gemaakt worden. III.8 Alle platte daken vanaf 30 m² moeten worden begroend en/of ingericht als daktuin. De maximale verharding bedraagt 40 % van het dakoppervlak van het plat dak. III.9 Alle gevelvlakken van de bouwwerken dienen op een volwaardige manier architectonisch te worden uitgewerkt, wat betreft gebruikte materialen en gevelcompositie. De aansluiting tussen gebouwen die onderwerp uitmaken van verschillende bouwaanvragen, dient harmonisch te gebeuren. Indien de woningen per twee worden geschakeld, moet het gabarit gelijkvormig zijn, wat betreft dakvorm en kroonlijsthoogte. De eerste goedgekeurde bouwvergunning bepaald het gabarit. III.10 Binnen de zone moet per woning één autostelplaats worden voorzien op het perceel. III.11 Alle niet bebouwde delen van deze zone, worden bestemd als zone voor tuinen ingeval zij aansluiten bij de zone voor tuinen en geleden de voorschriften van artikel VII. Ingeval zij aansluiten bij de zone voor voortuinstrook, worden ze bestemd als zone voor voortuinstrook en gelden de voorschriften van artikel VI. III.5 De bouwdiepte op het gelijkvloers is aangegeven op plan. De bouwdiepte op de verdiepingen bedraagt max. 12 m. 3

4 Zone voor open en halfopen bebouwing perceelsgrootte bouwdiepte bouwhoogte dakvorm materiaal staande bebouwing = min.18 m Halfopen bebouwing = min.11 Gelijkvloers: zie plan Verdieping: max. 12 m Max. 10 m, mits voorschriften V Zone voor woonstraat V.1 Deze zone is bestemd voor de aanleg van wegenis die uitsluitend is bedoeld om de verschillende woonpercelen te ontsluiten. Min. 5 % van de oppervlakte moet worden ingericht als groenzone. (g) IV Zone voor openbaar nut IV. 1 Deze zone is bestemd voor het oprichten van elektriciteitscabines. C. VOORSCHRIFTEN VOOR BOUWVRIJE ZONES V Zone voor openbare wegenis IV.1 Deze zone is bestemd voor de aanleg van wegenis en alle bijhorende voorzieningen. Minimum 2.5% van de oppervlakte moet worden ingericht met groen. IV.2 In deze zone kan toelating worden verleend voor het oprichten van kleine constructies ten behoeve van openbare nutsvoorzieningen, zoals bushokjes, postbussen, telefooncellen, elektriciteitscabines, straatmeubilair, en dergelijke. IV.3 In deze zone kunnen parkeerplaatsen worden aangelegd. Indien deze parkeergelegenheden worden gegroepeerd in parkeerhaven, moet per 2 parkings, één hoogstammige boom worden geplant. IV.4 De delen van deze zone die niet worden verhard, moeten worden aangelegd als groenzone. VI.5 In het met blauw gearceerde gedeelte is de toegang tot de achterliggende elektriciteitscabines gesitueerd. Deze zone kan volledig worden verhard. In deze zone geldt een bouwverbod en wordt een erfdienstbaarheid opgelegd. (d) (f) V.2 In deze zone kan toelating worden verleend voor het oprichten van kleine constructies ten behoeve van openbare nutsvoorzieningen, zoals bushokjes, postbussen, telefooncellen, elektriciteitscabines, straatmeubilair, en dergelijke. V.3 In deze zone kunnen parkeerplaatsen worden aangelegd. Indien deze parkeergelegenheden worden gegroepeerd in parkeerhaven, moet per 2 parkings, één hoogstammige boom worden geplant. V.4 De delen van deze zone die niet worden verhard moeten worden aangelegd als groenzone. V.5 De woonstraten moeten dusdanig worden aangelegd, dat de snelheid van het gemotoriseerd verkeer wordt afgeremd. V.6 De gearceerde gedeelten van deze zones, zijn bestemd om te worden ingericht als fiets- en wandelpad. De verharding moet bestaan uit niet-monoliet materiaal. De fiets- en wandelpaden moeten toegankelijk zijn voor noodverkeer. VI Zone voor voortuinen VI.1 Deze zone is bestemd om te worden ingericht als voortuin. VI.2 Deze zone mag voor 30% worden verhard met kleinschalig en niet monoliet materiaal. VI.3 Afsluitingen moeten worden gerealiseerd met hagen of soortgelijke groenvolumes, al dan niet voorzien van een niet zichtbare draadversteviging. Afsluitingen die percelen scheiden van de openbare wegenis dienen te worden (h) 4

5 ingeplant volgens de 45 -regel. Dit betekent dat de afsluiting t.o.v. de rooilijn moet worden ingeplant, op een afstand die gelijk is aan de hoogte van de afsluiting. VI.4 In deze zone kunnen geen grondgebonden of verplaatsbare constructies worden toegelaten. VI.5 In het met blauw gearceerde gedeelte is de toegang tot de achterliggende elektriciteitscabines gesitueerd. Deze zone kan volledig worden verhard. In deze zone geldt een bouwverbod en wordt een erfdienstbaarheid opgelegd. VII Zone voor tuinen VII.1 Deze zone is bestemd om te worden ingericht als tuin. VII.2 Ter hoogte van het gearceerde gedeelte, kan toelating worden verleend voor het inrichten van een verharde strook van maximaal 6 m breed aansluitend bij het gearceerde gedeelte. De op het inrichtingsplan aangegeven oprijlanen kunnen over een breedte van 3 m eveneens worden verhard. In alle overige gedeelten mag 30 % van deze zone worden verhard met kleinschalig, niet-monoliet materiaal. Het overige gedeelte moet worden ingericht met groen. VII.3 Afsluitingen moeten worden gerealiseerd met hagen of soortgelijke groenvolumes, al dan niet voorzien van een niet zichtbare draadversteviging. Afsluitingen die percelen scheiden van de openbare wegenis dienen te worden ingeplant volgens de 45 -regel. Dit betekent dat de afsluiting t.o.v. de wegenis moet worden ingeplant, op een afstand die gelijk is aan de hoogte van de afsluiting. VII.4 In het niet gearceerde gedeelte kan toelating worden verleend voor het oprichten van constructies noodzakelijk voor de verluchting en de brandveiligheid van betreedbare ondergrondse ruimten, tuinbergingen met een maximale oppervlakte van 10 m² en een maximale hoogte van 3 m, en constructies horende bij de woning, die in artikel 1, paragraaf 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 4 november 1997 houdende wijziging van het KB van 16 december 1971 tot bepaling van de werken en handelingen die gesteld zijn ofwel van de bemoeiing van de architect, ofwel van de bouwvergunning, ofwel van het eensluidend advies van de gemachtigde ambtenaar, worden vermeld, dit evenwel met uitzondering (i) van het plaatsen van verplaatsbare inrichtingen en het oprichten van scheidingsmuren, afsluitingen,verhardingen en reclame. VII. 5 In met stippellijn gearceerde gedeelte (zone voor tuinen met specifieke bestemmingsvoorschriften) kan toelating worden verleend om garages of overdekte autostelplaatsen op te richten. De maximale bouwdiepte van deze bouwwerken bedraagt 7 m en de maximale bouwhoogte 3.5 m. VII. 6 In de gearceerde strook van 5 m langsheen de Vrouwenhofbeek, geldt een absoluut bouwverbod. Deze zone dient te worden beschouwd als onderhoudstrook voor de beek. VII.7 In het met blauw gearceerde gedeelte is de toegang tot de achterliggende elektriciteitscabines gesitueerd. Deze zone kan volledig worden verhard. In deze zone geldt een bouwverbod en wordt een erfdienstbaarheid opgelegd. VIII Zone voor buffer VIII.1 Deze zone dient te worden ingericht als groene ruimte. VIII.2 Het bestaand groen moet worden behouden en bij ontstentenis ervan dient de zone te worden beplant met streekeigen hoogstammige bomen, en/of streekeigen dicht struikgewas, zodat een visueel en werkelijk scherm wordt gevormd tussen het woongebied en de autoweg N16. Minstens ¼ van de beplanting is bladhoudend tijdens de winter. VIII. 3 In de gearceerde strook van 5 m langsheen de Vrouwenhofbeek, geldt een absoluut bouwverbod. Deze zone dient te worden beschouwd als onderhoudstrook voor de beek. IX Zone voor openbaar groen IX.1 Deze zone is bestemd om te worden ingericht met inheemse bomen en struiken. IX.2 In het gearceerde gedeelte aansluitend op de zone voor beek, dient niets het onderhoud van de beek te beletten. (j) (k) 5

6 IX. 3 In de gearceerde strook van 5 m langsheen de Vrouwenhofbeek, geldt een absoluut bouwverbod. Deze zone dient te worden beschouwd als onderhoudstrook voor de beek. X zone voor water (e) X.1 in deze zone zijn alle werken en handelingen toegelaten die zijn vereist voor de optimale functionering van de Vrouwenhofbeek. X zone voor regenwaterbuffering (m) X.1 in deze zone zijn alle werken en handelingen toegelaten die zijn vereist voor de optimale functionering van de regenwaterbuffering. 6

VOORSCHRIFTEN RUP 18 HERZIENING BPA ANGLO BELGE 1 e FASE

VOORSCHRIFTEN RUP 18 HERZIENING BPA ANGLO BELGE 1 e FASE VOORSCHRIFTEN RUP 18 HERZIENING BPA ANGLO BELGE 1 e FASE A. Algemene voorschriften 1 Het bestaande reliëf dient zoveel mogelijk te worden behouden. Tenzij anders vermeld, kunnen reliëfwijzigingen worden

Nadere informatie

VOORONTWERP

VOORONTWERP 1. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN A. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN 1 Tenzij in de voorschriften anders vermeld, kunnen in elke zone reliëfwijzigingen worden toegelaten, met een maximum van plus of min 1 m t.o.v.

Nadere informatie

ONTWERP VOORSTEL STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN B. VOORSCHRIFTEN VOOR BOUWZONES. I Zone voor openbaar nut. (b) A. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

ONTWERP VOORSTEL STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN B. VOORSCHRIFTEN VOOR BOUWZONES. I Zone voor openbaar nut. (b) A. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN VOORSTEL STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN A. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN 1 Tenzij in de voorschriften anders vermeld, kunnen in elke zone reliëfwijzigingen worden toegelaten, met een maximum van plus of min

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORWAARDEN Verkaveling LEDE Kleine Kouterrede

STEDENBOUWKUNDIGE VOORWAARDEN Verkaveling LEDE Kleine Kouterrede STEDENBOUWKUNDIGE VOORWAARDEN Verkaveling LEDE Kleine Kouterrede TOELICHTING STEDENBOUWKUNDIG VOORSCHRIFT A. Algemene Voorschriften De dichtheid is op plan aangegeven, ze bedraagt ongeveer 20 woningen

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING VOOR HET VERKAVELEN VAN GRONDEN 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN)

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMEEN Alle werken en handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, en in onderstaande voorschriften

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSWIJZIGING VAN EEN GOEDGEKEURDE, NIET-VERVALLEN VERKAVELING DD. 24/01/1964 NOOT: 1. De voorschriften van de oorspronkelijke verkaveling

Nadere informatie

GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Volgens vergunning nr. V/LE38/1 dd. 09/11/2016 Inclusief opmerkingen technische dienst

GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Volgens vergunning nr. V/LE38/1 dd. 09/11/2016 Inclusief opmerkingen technische dienst GOEDGEKEURDE Volgens vergunning nr. V/LE38/1 dd. 09/11/2016 Inclusief opmerkingen technische dienst 1. VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW 1.1. Bestemming hoofdgebouw 1.1.1. Hoofdbestemming Autostelplaats:

Nadere informatie

DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN 0.1 Hoofd- en nevenbestemmingen Alle hoofdbestemmingen van de zones zijn voorgesteld op het plan. Nevenbestemmingen zijn alleen

Nadere informatie

9. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

9. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 9. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) Gelet op de bestaande woonvormen in de onmiddellijke omgeving, de ligging

Nadere informatie

ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN Art.0.1 Wanneer een bestaand gebouw niet in overeenstemming is met de inrichtingsvoorschriften kunnen toch zowel verbouwingen binnen

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1. OPGAVE VAN DE PLANOLOGISCHE VOORSCHRIFTEN DIE STRIJDIG ZIJN MET HET RUP EN DIE OPGEHEVEN WORDEN Het RUP vervangt de bestemmingen van het gewestplan

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMEEN Alle werken en handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, en in onderstaande voorschriften

Nadere informatie

GEMEENTE MEEUWEN-GRUITRODE. Verkavelingsvoorschriften half-open bebouwing

GEMEENTE MEEUWEN-GRUITRODE. Verkavelingsvoorschriften half-open bebouwing GEMEENTE MEEUWEN-GRUITRODE Verkavelingsvoorschriften half-open bebouwing Informatief Toelichting bij de gewenste ruimtelijke context Bepalingen met betrekking tot bestemming - De hoofdbestemming: residentieel

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) Er zijn meer dan voldoende

Nadere informatie

RUP nr. 2quater Zeedijk-Tennis Gemeente Middelkerke. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan februari 2016

RUP nr. 2quater Zeedijk-Tennis Gemeente Middelkerke. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan februari 2016 RUP nr. 2quater Zeedijk-Tennis Gemeente Middelkerke Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan februari 2016 Gemeentelijk RUP nr. 2quater 'Zeedijk-Tennis' te Middelkerke Verordenend grafisch plan

Nadere informatie

1.1. TERMINOLOGIE 1.2. INTERPRETATIE VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.3. AFWIJKING VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

1.1. TERMINOLOGIE 1.2. INTERPRETATIE VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.3. AFWIJKING VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN ARTIKEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. TERMINOLOGIE Voor de toepassing van de onderhavige voorschriften wordt verstaan onder: 1. Halfopen bebouwing: bebouwingswijze waarbij het hoofdgebouw slechts één gemene

Nadere informatie

Addendum B28b Specifieke verkavelingsvoorschriften

Addendum B28b Specifieke verkavelingsvoorschriften Addendum B28b Specifieke verkavelingsvoorschriften 1 Vul dit addendum zo veel keer in als u verschillende groepen van voorschriften wil opmaken. 2 Vul in op welke kavels deze specifieke voorschriften van

Nadere informatie

RUP Gerda. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp. april Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning

RUP Gerda. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp. april Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning RUP Gerda ontwerp april 2011 Stedenbouwkundige voorschriften Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING i STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING VK CAYEPOLDER 9e-Li NIELAAN 4 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN)

Nadere informatie

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1 0.1 Algemene Definities... 1 0.1.1 Hoofdbestemming nevenbestemming van het hoofdgebouw... 1 0.1.2 Bouwdiepte... 1 0.1.3 Bouwlaag...

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN Verkaveling 010/070 (3b) Provincie ANTWERPEN Gemeente BERLAAR Ligging Smidstraat - Hemelshoek Kad. Afd. 1 Sectie D nrs. 548/b&c 544/n 545/c 546/d Verkaveling 010/070 (3b) Dossier

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING :

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING : STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING : FASE 1 EN FASE 2 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW Voorzieningen

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1. OPGAVE VAN DE PLANOLOGISCHE VOORSCHRIFTEN DIE STRIJDIG ZIJN MET HET RUP EN DIE OPGEHEVEN WORDEN Het RUP vervangt de bestemmingen van het gewestplan

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN HOOFDGEBOUWEN

1. VOORSCHRIFTEN HOOFDGEBOUWEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VAN EEN VERKAVELING, GELEGEN TE DESTELBERGEN (Heusden), LANGS DE WELLINGSTRAAT. BEKEND TEN KADASTER DESTELBERGEN 4 e AFDELING HEUSDEN 1 STE AFDELING, SECTIE

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW. 1.1 Bestemming hoofdgebouw

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW. 1.1 Bestemming hoofdgebouw Eigendom Vennootschap MAFAR, Louizalaan 149/24, 1050 Brussel. gevolmachtigde : NV. Select Bouw, Iepersestraat 181-185, 8800 Roeselare. BPA nr 1- Dorpskom, gedeeltelijke wijziging E. VK plan dd. 30. 10.

Nadere informatie

RUP Cardiff nv Gemeente Zulte. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017

RUP Cardiff nv Gemeente Zulte. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017 RUP Cardiff nv Gemeente Zulte Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017 Gemeentelijk RUP 'Cardiff nv' te Zulte Verordenend grafisch plan 1121B3 Legende Perimeter RUP art. 1: Zone

Nadere informatie

VERKAVELING ADEGEM, VELDEKENS +17

VERKAVELING ADEGEM, VELDEKENS +17 VERKAVELING - 9991 ADEGEM, VELDEKENS +17 HET VERKAVELINGSPLAN De verkaveling is gelegen in woongebied met landelijk karakter en geniet een prachtig verzicht over het achterliggende agrarisch gebied. Ze

Nadere informatie

3. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING

3. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 3. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1 ZONE VOOR BEBOUWING (open) 1.1 HOOFDBESTEMMING Er wordt geopteerd voor open bebouwing met een logische ruimtelijke inplanting.

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN ART. 1: AMBACHTELIJKE ZONE 1. Bestemmingsomschrijving 1.1. Hoofdbestemming Lokale ambachtelijke bedrijven die geen abnormale hinder veroorzaken voor de directe omgeving.

Nadere informatie

Gemeente Niel. Verkaveling voor woningbouw. van gronden gelegen te Niel. Verkaveling omgeving Keizerstraat. Dossier NIE210

Gemeente Niel. Verkaveling voor woningbouw. van gronden gelegen te Niel. Verkaveling omgeving Keizerstraat. Dossier NIE210 Gemeente Niel Verkaveling voor woningbouw van gronden gelegen te Niel Verkaveling omgeving Keizerstraat Dossier NIE210 Stedenbouwkundige voorschriften 5.00/11030/830062.1 Gevoegd bij de vergunning met

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften Februari Studiebureau Adoplan Ruimtelijke Planning en Stedenbouw Milieu en Mobiliteit

Stedenbouwkundige voorschriften Februari Studiebureau Adoplan Ruimtelijke Planning en Stedenbouw Milieu en Mobiliteit Stedenbouwkundige voorschriften Februari 2010 Studiebureau Adoplan Ruimtelijke Planning en Stedenbouw Milieu en Mobiliteit STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Dit RUP vervangt de bestemming van het gewestplan

Nadere informatie

Gemeente Hemiksem. Verkaveling voor woningbouw. Heiligstraat Gemeenteplaats. Dossier HEM205. Stedenbouwkundige voorschriften

Gemeente Hemiksem. Verkaveling voor woningbouw. Heiligstraat Gemeenteplaats. Dossier HEM205. Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Hemiksem Verkaveling voor woningbouw Heiligstraat Gemeenteplaats 1 ste afdeling sectie A, 107v(deel), 107t(deel), 107y(deel), 108a(deel) Dossier HEM205 Stedenbouwkundige voorschriften Opdrachtgevend

Nadere informatie

ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN 0.1 Hoofd- en nevenbestemmingen Alle hoofdbestemmingen van de zones zijn voorgesteld op het grafisch plan. Nevenbestemmingen zijn alleen

Nadere informatie

-1_. ff" ming van. 1 groene parkeerplaats naast de oprit.

-1_. ff ming van. 1 groene parkeerplaats naast de oprit. -1_ STEDENBQUWKUNENGE VQORSCHR FTEN B J DE AANVRAAG VOQR EEN VERKAVEL NGSVERGUNN NG VUUR GRUNDEN GELEGEN TE ANZEGEM - KASTER, KASTERSTRAAT. Gezien en 90edgekeurd door ff" ming van Deseøfé - --2-a~-ME+-za-w----»

Nadere informatie

RUP Driegaaienstraat

RUP Driegaaienstraat RUP Driegaaienstraat ontwerp oktober 2016 Stedenbouwkundige voorschriften Cluster omgeving Dienst ruimtelijke planning Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 25/11/2016 De

Nadere informatie

GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN volgens vergunning nr. V/W036/1 goedgekeurd op 22/05/2017

GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN volgens vergunning nr. V/W036/1 goedgekeurd op 22/05/2017 GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN volgens vergunning nr. V/W036/1 goedgekeurd op 22/05/2017 1. Bestemmingsvoorschriften 1.1. Hoofdbestemming Bouwen van ééngezinswoningen 1.2. Nevenbestemming

Nadere informatie

MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING HASSELT 16 e AFDELING SECTIE B nr. 162V

MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING HASSELT 16 e AFDELING SECTIE B nr. 162V MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING HASSELT 16 e AFDELING SECTIE B nr. 162V A. VOORWERP VAN DE AANVRAAG Verkavelingsaanvraag voor 2 nieuwe bouwkavels in half-open bebouwing

Nadere informatie

1 ALGEMENE BEPALINGEN

1 ALGEMENE BEPALINGEN 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 RUIMTELIJKE UITGANGSPUNTEN 1.1.1 De voorgestelde werken moeten optimaal geïntegreerd worden in hun ruimtelijke omgeving. Dit houdt in dat zij inzake dichtheid, terreinbezetting,

Nadere informatie

TERMINOLOGIE... 2 1. BESTEMMING... 4

TERMINOLOGIE... 2 1. BESTEMMING... 4 INHOUDSOPGAVE DEEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN...2 TERMINOLOGIE... 2 ALGEMEEN GELDENDE VOORSCHRIFTEN... 2 DEEL 2: BIJZONDERE BEPALINGEN... 4 ART 1. ZONE VOOR KANTOREN... 4 1. BESTEMMING... 4 2. BEBOUWING...

Nadere informatie

voorschriften bpa nr. 132 Witte Molenstraat

voorschriften bpa nr. 132 Witte Molenstraat voorschriften bpa nr. 132 Witte Molenstraat goedgekeurd dd. 6/04/1994 tabel open ruimten zone 25 26 27 28 kleur en/of raster zijkavelgrens plaatsing in meter t.o.v. achterkavelgrens bouwstrook max. % bezetting

Nadere informatie

STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 5 EREMBODEGEM - LEUVESTRAAT

STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 5 EREMBODEGEM - LEUVESTRAAT STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 5 EREMBODEGEM - LEUVESTRAAT PROVINCIE OOST-VLAANDEREN GEMEENTE EREMBODEGEM BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 5 LEUVESTRAAT STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Art. 1 : Algemeenheden

Nadere informatie

RUP Herziening Hofstraat

RUP Herziening Hofstraat RUP Herziening Hofstraat Openbaar onderzoek Bewonersvergadering 4 september 2017 Inhoud toelichting Situering plangebied Situering planningscontext Aanleiding en procesverloop Doelstellingen van het RUP

Nadere informatie

VERKAVELINGSVERGUNNING - STEDELIJK WOONGEBIED DREEF

VERKAVELINGSVERGUNNING - STEDELIJK WOONGEBIED DREEF STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN TYPE 3 1. Bouwzone type 3 kavels 1 t/m 31 Behoudens de verplichte toegangen / opritten tot de kavels zijn geen andere rechtstreekse toegangen voor autoverkeer naar de openbare

Nadere informatie

516 m² m² m² m² - 25.

516 m² m² m² m² - 25. 0 5 10 15 20 25m 0.000 dd. 30.11.2010 intercommunale baron ruzettelaan 35 8310 brugge tel (050) 36 71 71 fax (050) 35 68 49 www.wvi.be west-vlaamse schaal 1/200-29.10 - - 17.00 - - 17.00 - - 18.40-3 502

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" 10 - Honden Sport Club Tongeren Opgesteld volgens artikel

Nadere informatie

Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 1. Begrippen. 1.1.

Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 1. Begrippen. 1.1. Voorschriften Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen 1. Begrippen 1.1. Eéngezinswoning Gebouw geschikt voor de huisvesting van één gezin of alleenstaande. 1.2. Nevenbestemming De nevenbestemming

Nadere informatie

0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN Art. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN Art. 0.1 Hoofd- en nevenbestemmingen Alle hoofdbestemmingen van de zones zijn voorgesteld op het plan. Nevenbestemmingen zijn alleen

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN Getekend door: Katrien Coenegrachts (Signature) Getekend door: Lode Schops (Signature) Getekend op: 2018-10-10 17:28:29 +01:00 Getekend op: 2018-10-17 08:06:37 +01:00 Reden: Ik keur dit document goed Reden:

Nadere informatie

AANVRAAG VERKAVELINGSVERGUNNING: Stad MECHELEN Geerdegemdries 3 e afdeling Sectie E - Nr. 768 T 3

AANVRAAG VERKAVELINGSVERGUNNING: Stad MECHELEN Geerdegemdries 3 e afdeling Sectie E - Nr. 768 T 3 AANVRAAG VERKAVELINGSVERGUNNING: Stad MECHELEN Geerdegemdries 3 e afdeling Sectie E - Nr. 768 T 3 Het verkavelingsvoorstel voorziet in het creëren van 5 bouwloten bestemd voor gesloten bebouwing en 2 bouwloten

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften Lot 1-2 Toelichting bij stedenbouwkundig voorschrift Verordenend stedenbouwkundig voorschrift Strook voor de gebouwen Inplanting zoals aangeduid op het verkavelingsontwerp.

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND 1. Algemeen Openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen kleine inrichtingen van openbaar nut zoals infrastructuur in verband met openbare

Nadere informatie

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN-

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- GEMEENTE OPWIJK RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- Deelplan voetbalterrein Klaarstraat ) DEEL 2: ONTWERPPLANNEN

Nadere informatie

16 DEELPLAN BOUWONDERNEMING CANNEYT

16 DEELPLAN BOUWONDERNEMING CANNEYT 16 Verordenende stedenbouwkundige voorschriften Art. Zone voor bedrijvigheid 16.1 CATEGORIE : BEDRIJVIGHEID 16.1.1 Bestemming Hoofdbestemming De zone is bestemd voor één ambachtelijke bedrijf in functie

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1 / 7

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1 / 7 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING Provincie Arrondissement Gemeente/Stad Verkaveling VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE GRIMBERGEN MEERSTRAAT 1 / 7 1. Voorschriften

Nadere informatie

13 DEELPLAN 13 - GRONDWERKEN GEERT MAES

13 DEELPLAN 13 - GRONDWERKEN GEERT MAES 13 Verordenende stedenbouwkundige voorschriften Art. Zone voor bedrijvigheid/landbouw 13.1 CATEGORIE : BEDRIJVIGHEID 13.1.1 Bestemming Hoofdbestemming De zone is bestemd voor (para-)agrarische activiteiten

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Dit RUP vervangt de bestemming van het gewestplan Gentse en Kanaalzone (K.B. 14.09.1977). De voorschriften opgenomen in dit RUP vervangen de algemene voorschriften van het

Nadere informatie

Bijgaand bij het besluit van Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen houdende goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Bijgaand bij het besluit van Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen houdende goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan west-vlaamse intercommunale baron ruzettelaan 35 8310 brugge tel (050) 36 71 71 fax (050) 35 68 49 www.wvi.be 5461 Bijgaand bij het besluit van Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen houdende goedkeuring

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) Er zijn meer dan voldoende

Nadere informatie

Provinciaal RUP Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen in de deelruimte West

Provinciaal RUP Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen in de deelruimte West PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Directie infrastructuur Dienst ruimtelijke ordening Vragen naar Els Van Loon/Shary Heuninckx Telefoon - fax 016/26.75.07 016/26.75.85 E-mail weekendverblijven@vlaamsbrabant.be

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 13/c WOONCONCENTRATIE HOUTSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting

VOORSCHRIFTEN RUP 13/c WOONCONCENTRATIE HOUTSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting VOORSCHRIFTEN RUP 13/c WOONCONCENTRATIE HOUTSTRAAT Verordenende voorschriften toelichting 0. Algemene bepalingen 0.1. Opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het RUP en die opgeheven worden.

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN 1. VOORSCHRIFTEN HOOFDGEBOUW(EN) 1.1. ZONE VOOR HOOFDGEBOUW(EN) BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN)

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN 1. VOORSCHRIFTEN HOOFDGEBOUW(EN) 1.1. ZONE VOOR HOOFDGEBOUW(EN) BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN Dossier nr : Daalbroekstraat 40 en Heirbaan, aantal kavels : 3 Gemeente : Lanaken, 3 de afdeling, Rekem Aanvrager : Consoorten Gorissen 1. VOORSCHRIFTEN HOOFDGEBOUW(EN) 1.1. ZONE

Nadere informatie

Projectzones Leemhoek. Zone P2

Projectzones Leemhoek. Zone P2 Projectzones Leemhoek Zone P2 Het Lot P2 is gelegen in de zone voor wonen 5 Meergezinswoningen binnen het Gemeentelijke Ruimtelijk Uitvoeringsplan Leemhoek zone 2. Volgende voorschriften zijn van toepassing

Nadere informatie

RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN "Agfa-Gevaert deel Roderveldlaan-Lode Vissenaekenstraat"

RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN Agfa-Gevaert deel Roderveldlaan-Lode Vissenaekenstraat Provincie ANTWERPEN Stad MORTSEL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN "Agfa-Gevaert deel Roderveldlaan-Lode Vissenaekenstraat" Verordenend deel RUP Stedenbouwkundige voorschriften datum versie 4-05-09 aanpassingen

Nadere informatie

VERKAVELING BIERKENSVELD

VERKAVELING BIERKENSVELD G E M E E N T E B O C H O L T INBREIDINGSGEBIED BPA CENTRUM KAULILLE VERKAVELING BIERKENSVELD Stedenbouwkundige voorschriften Artikel 1 : Algemene bepalingen De verkaveling is bedoeld voor het oprichten

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ AANVRAAG VAN EEN VERKAVELINGSVERGUNNING voor kavel 1 van het voorgelegd ontwerp Gemeente 2290 VORSELAAR, Sectie G, nrs.: 16/K, 16/L, 16/P2 Hildering 1 Keizershofstraat

Nadere informatie

Gemeente Oud-Heverlee Reigersstraat ZN 5e afdeling - Sectie A Nummer 243G/deel & 237L/deel

Gemeente Oud-Heverlee Reigersstraat ZN 5e afdeling - Sectie A Nummer 243G/deel & 237L/deel VERKAVELINGSAANVRAAG: Gemeente Oud-Heverlee Reigersstraat ZN 5e afdeling - Sectie A Nummer 243G/deel & 237L/deel Het voorstel voorziet in het bouwen van 4 ééngezinswoningen, bestemd voor halfopen bebouwing

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE A. VOORAFGAANDELIJKE BEPALINGEN

INHOUDSOPGAVE A. VOORAFGAANDELIJKE BEPALINGEN INHOUDSOPGAVE A. VOORAFGAANDELIJKE BEPALINGEN 1.1. Grens van het Bijzonder Plan van Aanleg "WURFELDER BOSSCHEN" 1.2. Verordenende kracht 1.3. Geldigheid van deze voorafgaandelijk bepalingen 1.4. lnstandhoudingswerken

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting

VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT Verordenende voorschriften toelichting 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het RUP en die

Nadere informatie

1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN)

1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN Dossier nr : 1781 / aantal kavels : 1 Gemeente : Hasselt Aanvrager : BLOKKEN Camiel & DELBROEK Jozef 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING

Nadere informatie

Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging)

Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging) gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging) Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk

Nadere informatie

Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften

Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften Leeswijzer voor tabel: De grafische plannen en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften (kolom 1 weergegeven op een grijze ondergrond) hebben verordenende

Nadere informatie

RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017

RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017 RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017 Gemeentelijk RUP 'Quintyn Gebroeders bvba' te Zulte Verordenend grafisch plan 267V2 269Z 271S2

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE KAVELS 1 TOT EN MET 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE KAVELS 1 TOT EN MET 14 Bijlage 3 Verkaveling VICHTE Waregemstraat STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE KAVELS 1 TOT EN MET 14 Bij onduidelijkheden of tegenstrijdigheden hebben de grafische voorstellingen op het verkavelingsplan

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 2. Bepalingen. toelichting en visie

ALGEMENE BEPALINGEN TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 2. Bepalingen. toelichting en visie Voorschriften ALGEMENE BEPALINGEN 1. V e r k a v e l i n g s v oor s c h r i f te n De bepalingen (tekstueel en grafisch) van de delen van de verkaveling VK136/65 dd. 04/03/1966 en dd. 14/05/1997 en VK

Nadere informatie

Gemeente Hemiksem. Verkaveling voor woningbouw. Steenbakkerijstraat. Dossier HEM204. Stedenbouwkundige voorschriften

Gemeente Hemiksem. Verkaveling voor woningbouw. Steenbakkerijstraat. Dossier HEM204. Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Hemiksem Verkaveling voor woningbouw Steenbakkerijstraat Dossier HEM204 Stedenbouwkundige voorschriften Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Hemiksem Provincie Gemeente Opdrachtgever Ontwerper

Nadere informatie

Gemeente Wijnegem Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Weilandshof

Gemeente Wijnegem Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Weilandshof Gemeente Wijnegem Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Weilandshof Stedenbouwkundige voorschriften Dossier WIJ01021 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Wijnegem Oktober 2015 Provincie: Gemeente

Nadere informatie

Verkaveling Herzele Kouterstraat. Bestemming

Verkaveling Herzele Kouterstraat. Bestemming Verkaveling Herzele Kouterstraat Bestemming De verkaveling voorziet de bouw van eengezinswoningen en appartementsgebouwen (met maximum vier bouwlagen en één penthouse) en is onderverdeeld in 11 bouwblokken

Nadere informatie

Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010

Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010 Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010 GEZIEN EN VOORLOPIG AANGENOMEN DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTING

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL... 0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN...

INHOUDSTAFEL... 0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN... Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN... 1 ARTIKEL 1 - ALGEMENE BEPALINGEN... 1 ARTIKEL 2 - WATERHUISHOUDING... 1 BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN... 2 ARTIKEL 3 - ZONE VOOR OPENBARE WEGENIS...

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING Ter plaatse : GENK, De Hutten, 5de afdeling, sectie F, perceel nr. 1344S50 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN)

Nadere informatie

Stedenbouwkundige. voorschriften

Stedenbouwkundige. voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften voorkomen Alle materialen en kleuren die worden gebruikt binnen dit plangebied moeten afgestemd worden op de aard, het karakter en de uitstraling

Nadere informatie

COLOFON. Opdracht: RUP Le Lis. Opdrachtgever: Gemeentebestuur Hamme Marktplein 1 B-9220 Hamme. Opdrachthouder: SORESMA nv Britselei Antwerpen

COLOFON. Opdracht: RUP Le Lis. Opdrachtgever: Gemeentebestuur Hamme Marktplein 1 B-9220 Hamme. Opdrachthouder: SORESMA nv Britselei Antwerpen RUP Le Lis Verordenend deel Stedenbouwkundige voorschriften GEMEENTE HAMME COLOFON Opdracht: RUP Le Lis Opdrachtgever: Gemeentebestuur Hamme Marktplein 1 B-9220 Hamme Opdrachthouder: SORESMA nv Britselei

Nadere informatie

grens van het bijzonder plan van aanleg. toepassingsniveau van de stedenbouwkundige voorschriften. architecturale kwaliteit.

grens van het bijzonder plan van aanleg. toepassingsniveau van de stedenbouwkundige voorschriften. architecturale kwaliteit. INHOUD DEEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: grens van het bijzonder plan van aanleg. toepassingsniveau van de stedenbouwkundige voorschriften. architecturale kwaliteit. DEEL 2.

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMENE BEPALINGEN 2. BIJZONDERE BEPALINGEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMENE BEPALINGEN 2. BIJZONDERE BEPALINGEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. RUIMTELIJKE UITGANGSPUNTEN 1.1.1. De voorgestelde werken moeten optimaal geïntegreerd worden

Nadere informatie

STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 6 EREMBODEGEM - FONTEINBOS

STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 6 EREMBODEGEM - FONTEINBOS STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 6 EREMBODEGEM - FONTEINBOS PROVINCIE OOST-VLAANDEREN GEMEENTE EREMBODEGEM BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 6 FONTEINBOS STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Art. 1 : Algemeenheden

Nadere informatie

Gemeente Westerlo Verkaveling Zoerle Parwijs

Gemeente Westerlo Verkaveling Zoerle Parwijs PROVINCIE ANTWERPEN 63 35010 GEMEENTE WESTERLO VERKAVELING TE ZOERLE PARWIJS Percelen 3 e Afdeling Sectie A nrs. 351a, 352h, 342, 343d deel. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL 1 ALGEMEENHEDEN 1.1 Ruimtelijke

Nadere informatie

STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 16 AALST - HEILIG HARTLAAN

STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 16 AALST - HEILIG HARTLAAN STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 16 AALST - HEILIG HARTLAAN PROVINCIE OOST-VLAANDEREN STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 16 H. HARTLAAN STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Art. 1 : Algemeenheden

Nadere informatie

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf t Kriekske te Halle Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf t Kriekske te Halle Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf t Kriekske te Halle Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf t

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL... 1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN...

INHOUDSTAFEL... 1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN... Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN... 2 ARTIKEL 1 - ALGEMENE BEPALINGEN... 2 ARTIKEL 2 - TOEPASSINGSMODALITEITEN... 2 BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN... 3 ARTIKEL 3 - ZONE VOOR KMO... 3 3.1.

Nadere informatie

De terreinbezetting wordt uitgedrukt in het procent van het perceeldeel gelegen binnen de betrokken zone.

De terreinbezetting wordt uitgedrukt in het procent van het perceeldeel gelegen binnen de betrokken zone. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN EN DEFINITIES Volgende gemeenschappelijke bepalingen (GB) zijn van toepassing. GB 1: verklaring van voorkomende afkortingen. - max.: maximum - min.: minimum - z.p : zie plan

Nadere informatie

RUP Willaert Stad Roeselare. Stedenbouwkundige voorschriften Definitieve vaststelling 26 mei 2014

RUP Willaert Stad Roeselare. Stedenbouwkundige voorschriften Definitieve vaststelling 26 mei 2014 RUP Willaert Stad Roeselare Stedenbouwkundige voorschriften Definitieve vaststelling 26 mei 2014 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Dit RUP vervangt de bestemming van het APA Roeselare (d.d. 29/04/1991).

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSWIJZIGING De Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening vastgesteld door de gemeenteraad op 26.06.2012 is van toepassing. 1. VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" Opgesteld volgens artikel 14 van het decreet betreffende

Nadere informatie

G e m e e n t e Z o n n e b e k e R U P G u i d o G e z e l l e l a a n

G e m e e n t e Z o n n e b e k e R U P G u i d o G e z e l l e l a a n west-vlaamse intercommunale baron ruzettelaan 35 8310 brugge tel (050) 36 71 71 fax (050) 35 68 49 www.wvi.be 5371 Bijgaand bij het besluit van Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen houdende de gedeeltelijke

Nadere informatie

Provinciaal RUP Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen deel 2 stad Aarschot

Provinciaal RUP Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen deel 2 stad Aarschot PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Directie infrastructuur Dienst ruimtelijke ordening Vragen naar Els Van Loon/Shary Heuninckx Telefoon - fax 016/26.75.07 016/26.75.85 E-mail weekendverblijven@vlaamsbrabant.be

Nadere informatie

7 VERORDENEND DEEL. 7.1 Grafisch plan Kaart: grafisch plan. 7.2 Stedenbouwkundige voorschriften: algemene bepalingen

7 VERORDENEND DEEL. 7.1 Grafisch plan Kaart: grafisch plan. 7.2 Stedenbouwkundige voorschriften: algemene bepalingen 7 VERORDENEND DEEL 7.1 Grafisch plan Kaart: grafisch plan 7.2 Stedenbouwkundige voorschriften: algemene bepalingen 7.2.1 Gemeenschap- en openbare nutsvoorzieningen Gebouwen en/of constructies en infrastructuur

Nadere informatie

GEMEENTE HOUTHALEN ~ HELCHTEREN SECT/E E, ~~ DE HEIDE

GEMEENTE HOUTHALEN ~ HELCHTEREN SECT/E E, ~~ DE HEIDE GEMEENTE HOUTHALEN ~ HELCHTEREN (Houtha/QD ) 2 q af de/ing SECT/E E, ~~ DE HEIDE \ \ MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN - VLAAMSE AANGELEGENHEDEN STAATSSECRETARIAAT VOOR STREEKECONOMIE Bestuur van de Stedebouw

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELINGSVERGUNNING V0647 d.d. 26.09.2014 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) Voorzieningen voor een inwonende

Nadere informatie

Gemeente TURNHOUT VERKAVELING VOOR WONINGBOUW. van grond gelegen: Tramstraat z/n. Sectie P - Nummer 245 B5. Stedenbouwkundige Voorschriften

Gemeente TURNHOUT VERKAVELING VOOR WONINGBOUW. van grond gelegen: Tramstraat z/n. Sectie P - Nummer 245 B5. Stedenbouwkundige Voorschriften A 2, Provincie Antwerpen Gemeente TURNHOUT VERKAVELING VOOR WONINGBOUW van grond gelegen: Tramstraat z/n Sectie P - Nummer 245 B5 Stedenbouwkundige Voorschriften AANGEPAST DOOR STAD TURNHOUT 1/6 t STEDENBOUWKUNDIGE

Nadere informatie