VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting"

Transcriptie

1 VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT Verordenende voorschriften toelichting 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het RUP en die opgeheven worden. De voorschriften en bepalingen van het gewestplan (agrarisch gebied en natuurgebied) wordt opgeheven voor de gehele zone bij goedkeuring van onderhavig gemeentelijk RUP Verordenende kracht van de diverse elementen opgenomen in onderhavig gemeentelijk RUP De grafische plannen en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften hebben verordenende kracht Voorrangsregeling verkavelingen Bestaande goedgekeurde en niet vervallen verkavelingen hebben steeds voorrang op de voorschriften van de zones van het bestemmingsplan 1.4. Beoordelingscriteria tot duurzame ontwikkeling Elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning binnen onderhavig gemeentelijk RUP zal, naast de toetsing aan de bestemmings- en inrichtingsvoorschriften, onder meer De toelichting bij de voorschriften in de rechterkolom en schuin gedrukt dienen als richtinggevende interpretatie van de voorschriften gelezen te worden samen met de stedenbouwkundige voorschriften. Hierin zijn ook definities opgenomen. Deze bepalingen en definities zijn richtinggevend. Er kan dus, mits voldoende motivatie, van afgeweken worden De bestaande en niet-vervallen verkavelingen blijven dus van kracht tot op het moment dat zij eventueel van rechtswege worden opgeheven of vervallen. Een bijkomende motiveringsnota, gevoegd bij de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning, dient de elementen aan te halen die aantonen dat aanvraag tot de stedenbouwkundige

2 beoordeeld worden aan de hand van volgende criteria: o o o o Zuinig en compact ruimtegebruik Kwalitatief kleur- en materiaalgebruik Landschappelijke integratie Waterbeheersing De aanvrager van een stedenbouwkundige vergunning dient via een motiveringsnota aan te tonen dat aan deze criteria is voldaan. vergunning voldoet aan de beoordelingscriteria. Een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning kan dus, niettegenstaande het voldoet aan de bestemmings- en inrichtingsvoorschriften, geweigerd worden omwille van het feit dat de aanvraag niet voldoet aan de beoordelingscriteria tot duurzame ontwikkeling 1.5. Inrichtingen van openbaar nut Het oprichten van kleinschalige gebouwen en infrastructuur voor openbaar nut is toegelaten in alle zones, ongeacht de bestemming, maar wel rekening houdend met de inrichtingsvoorschriften van de desbetreffende strook. Hun noodzaak moet om technische of sociale redenen aangetoond kunnen worden door een omstandige verklarende verantwoordingsnota Bestaande erfdienstbaarheden Dit ruimtelijk uitvoeringsplan doet geen afbreuk aan bestaande reglementeringen en erfdienstbaarheden, inzonderheid deze betreffende de hoogspanningsleidingen. Voor alle stedenbouwkundige aanvragen in de omgeving van hoogspanningsleidingen moet steeds een advies gevraagd worden aan de beheerder van het hoogspanningsnet. Tevens zijn geen aanplantingen toegelaten hoger dan 3 m binnen een strook van 30 m aan beide zijden van de buitenste hoogspanningsgeleiders.

3 2. BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN VOOR HET DEELGEBIED GROENEWEG-BAUTERSTRAAT Artikel 1: Zone voor woningen in woonkorrel Bestaande vergunde of vergund geachte en niet-verkrotte eengezinswoningen en complementaire activiteiten aan het wonen op maximaal 50% van het gelijkvloers. Met complementaire activiteiten wordt bedoeld: vrije beroepen, kleine kantoren, kleinschalige dienstverlening,... Een opsplitsing van een woning naar meergezinswoningen is niet toegestaan De bestaande zonevreemde woningen zijn vandaag behoorlijk vergund (zie tabel in de toelichting). Een gebouw wordt beschouwd als verkrot indien ze niet voldoet aan de elementaire vereisten van stabiliteit op het moment van de eerste vergunningsaanvraag tot verbouwen, herbouwen of uitbreiden. Stabiliteit is geen visueel of esthetisch aspect, maar heeft betrekking op de constructie van het gebouw. Ingestorte, reeds lang verwoeste, met de grondvesten gelijkgemaakte of instabiele gebouwen kunnen beschouwd worden als verkrot. Een gebouw dat nog in goede staat is, maar waarvan het dak doorbuigt, is niet noodzakelijk verkrot. Indien de gemeente een gebouw als verkrot beschouwt, dient dit gemotiveerd aan de hand van een deskundigenverslag. 2.a. Bebouwingswijze Eén vrijstaande bebouwing of gekoppelde bebouwing per perceel volgens bestaande verkavelingen of bestaande inplanting/perceelindeling. Het aantal woningen gelegen buiten de aangeduide

4 goedgekeurde, niet-vervallen verklaarde verkavelingen (zie plan juridische toestand), kunnen in aantal niet toenemen t.a.v. de bestaande en/of vergunde toestand. Enkel op perceel 180c kunnen twee bijkomende woongelegenheden worden ingericht nadat de 2 woongelegenheden op percelen 179r en 179m zijn afgebroken. 2.b. Inplanting van de gebouwen - Voorgevel: ofwel bestaande bouwlijn ofwel in te planten in het verlengde van de bouwlijn van de woning op het buurperceel of in dezelfde verkaveling die het dichtst bij de straat is gelegen. - Niet naar de straat gerichte vrijstaande zijgevel: buiten een bouwvrije zijtuinstrook van 3m breedte, gemeten vanaf de zijgrens van het bestaande perceel of het toekomstige perceel in geval van een nieuw verkavelingplan. 2.c. Afmetingen van de gebouwen - De grondoppervlakte van de woning bedraagt maximaal 200m² - Aantal bouwlagen: maximaal 1 bouwlaag (incl. verdieping onder dak). - Kroonlijsthoogte: in overeenstemming met het maximaal aantal bouwlagen en de draagkracht van de omgeving. De maximale grondoppervlakte is gebaseerd op de naastgelegen verkaveling dd. 26/07/1963 In geval van een hellend dak kan de ruimte in het dak als 1 extra bouwlaag worden ingericht, horende bij de onderliggende bouwlaag (duplex).

5 2.c. Dakvorm De dakvorm is vrij. Bij gekoppelde bebouwing volgt de tweede vergunde dakvorm de eerst vergunde. Minstens de dakhelling van het voorste dakvlak moet gelijk zijn en in elkaar verlengde liggen 2.d. Inrichting van de niet-bebouwde stroken. a) Gedeelte tussen bouwlijn en rooilijn (voortuin): Deze zone, grenzend aan de openbare wegenis, is uitsluitend bestemd voor de aanleg van voortuintjes, voetpaden, terrassen, opritten, en de aanplanting van groen. Bouwwerken zijn niet toegelaten in deze zone. b) Gedeelte tussen bouwlijn en achterste perceelsgrens (tuin min bebouwing): De niet-bebouwde stroken zijn uitsluitend bestemd voor de aanleg van tuinen en aanplantingen van laag en hoogstammig groen en terrassen en zwembaden in open lucht, en moeten als dusdanig worden gehandhaafd. In de strook achter de bebouwing zijn volgende bijgebouwen mits vergunning toegelaten: bergplaatsen, garages, serres en tuinhuisjes, voor zover ze achter en gescheiden van het hoofdgebouw worden opgericht. De maximale grondoppervlakte van deze bijgebouwen bedraagt 50 m². Tevens is een zwembad in open lucht met een maximum van 70 m² toegelaten. In geval van hellende daken: Nokhoogte: in overeenstemming met het maximaal aantal bouwlagen en de draagkracht van de omgeving De aanleg van deze zone moet bijdragen tot een kwalitatief waardevol straatbeeld. Een beplanting is verplicht op minimaal 50% van de oppervlakte van de zone op het perceel. De heesters, struiken en bomen moeten voor 50 % streekeigen zijn Alle beplantingen moeten het landschapsbeeld zodanig beheersen dat zij samen met de bouwmaterialen een aanvaardbare eenheid vormen.

6 Artikel 2.: Zone voor Landbouw Deze zone is bestemd voor landbouwactiviteiten. De woongelegenheden op percelen 179r en 179 m moeten worden afgebroken vooraleer vergunning voor de twee woongelegenheden kan verleend worden op perceel 180c. Artikel 3.: Zone voor lokale wegen Deze zone is bestemd voor het lokale verkeer en de hieraan noodzakelijke infrastructuur, en voetpaden, nutsvoorzieningen, groenaanleg en straatmeubilair. Alle constructies zijn verboden. Materialen moeten maximaal waterdoorlatend zijn. Speciale inrichtingen kunnen voorzien worden om de snelheid van de voertuigen te verlagen.

7 3. BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN VOOR HET DEELGEBIED OLSENE - GROT Artikel 1: Zone voor kasteeldreef Deze zone is bestemd voor de specifieke aanleg van een groene dreef. Enkel voetgangers- en fietsverkeer is toegelaten. Occasioneel zijn koetsen toegelaten. Alle constructies zijn verboden. Het huidige straatbedekkingstype moet behouden blijven. De weg mag niet verhard worden. De inrichting moet gericht zijn op behoud en versterking van het specifieke perspectivische zicht en het groene uitzicht van de Dreef. Artikel 2: Zone voor wonen in woonkorrel Bestaande vergunde of vergund geachte en niet-verkrotte eengezinswoningen en complementaire activiteiten aan het wonen op maximaal 50% van het gelijkvloers. Met complementaire activiteiten wordt bedoeld: vrije beroepen, kleine kantoren, kleinschalige dienstverlening, kleinschalige horeca. Een opsplitsing van een woning naar meergezinswoningen is De bestaande zonevreemde woningen zijn vandaag behoorlijk vergund (zie tabel in de toelichting). Een gebouw wordt beschouwd als verkrot indien ze niet voldoet aan de elementaire vereisten van stabiliteit op het moment van de eerste vergunningsaanvraag tot verbouwen, herbouwen of uitbreiden. Stabiliteit is geen visueel of esthetisch aspect, maar heeft betrekking op de constructie van

8 niet toegestaan 2.a Bebouwingswijze Eén vrijstaande bebouwing of gekoppelde bebouwing per perceel volgens bestaande verkavelingen of bestaande inplanting en perceelsindeling het gebouw. Ingestorte, reeds lang verwoeste, met de grondvesten gelijkgemaakte of instabiele gebouwen kunnen beschouwd worden als verkrot. Een gebouw dat nog in goede staat is, maar waarvan het dak doorbuigt, is niet noodzakelijk verkrot. Indien de gemeente een gebouw als verkrot beschouwt, dient dit gemotiveerd aan de hand van een deskundigenverslag. 2.b. Afmetingen van de gebouwen - De grondoppervlakte van de woning bedraagt maximaal 200m² - Aantal bouwlagen: maximaal 2 bouwlagen - Kroonlijsthoogte: in overeenstemming met het maximaal aantal bouwlagen en de draagkracht van de omgeving. De maximale grondoppervlakte is gebaseerd op de huidige grondinname In geval van een hellend dak kan de ruimte in het dak als 1 extra bouwlaag worden ingericht, horende bij de onderliggende bouwlaag (duplex). 2.c. Inplanting van de gebouwen a) Voorgevel: Ofwel bestaande bouwlijn ofwel in te planten in het verlengde van de bouwlijn van de woning op het buurperceel.

9 b) Niet naar de straat gerichte vrijstaande zijgevel: Buiten een bouwvrije zijtuinstrook van 4m breedte, gemeten vanaf de zijgrens van het bestaande perceel. 2.d. Dakvorm De dakvorm is vrij. Bij gekoppelde bebouwing volgt de tweede vergunde dakvorm de eerst vergunde. Minstens de dakhelling van het voorste dakvlak moet gelijk zijn en in elkaar verlengde liggen. 2.e. Inrichting van de niet-bebouwde stroken. a) Gedeelte tussen bouwlijn en rooilijn (voortuin): Deze zone, grenzend aan de openbare wegenis, is uitsluitend bestemd voor de aanleg van voortuintjes, voetpaden, terrassen, opritten, en de aanplanting van groen. Bouwwerken zijn niet toegelaten in deze zone. b) Gedeelte tussen bouwlijn en achterste perceelsgrens (tuin min bebouwing): De niet-bebouwde stroken zijn uitsluitend bestemd voor de aanleg van tuinen, aanplantingen van laag en hoogstammig groen, terrassen en zwembaden, en moeten als dusdanig worden gehandhaafd. In de strook achter de bebouwing zijn volgende bijgebouwen mits vergunning toegelaten: bergplaatsen, garages, serres en tuinhuisjes, voor zover ze achter en gescheiden van het hoofdgebouw worden opgericht.. De maximale grondoppervlakte van deze bijgebouwen bedraagt 50 m². Tevens is een zwembad in open lucht met een maximum In geval van hellende daken: Nokhoogte: in overeenstemming met het maximaal aantal bouwlagen en de draagkracht van de omgeving De aanleg van deze zone moet bijdragen tot een kwalitatief waardevol straatbeeld. Een beplanting is verplicht op minimaal 50% van de oppervlakte van de zone op het perceel. De heesters, struiken en bomen moeten voor 50 % streekeigen zijn Alle beplantingen moeten het landschapsbeeld zodanig beheersen dat zij samen met de bouwmaterialen een aanvaardbare eenheid vormen.

10 van 70 m² toegelaten. Artikel 3: Zone voor bouwvrije strook Binnen de aangeduide zone van 10m kan geen enkele constructie worden opgericht. Alle eventuele bestaande bouwwerken zijn bij verbouwing onderhevig aan het advies van het bevoegde diensten van Monumenten & Landschappen Artikel 4: Zone voor wonen in groene omgeving Bestaande vergunde of vergund geachte en niet-verkrotte eengezinswoningen en complementaire activiteiten aan het wonen op maximaal 50% van het gelijkvloers Met complementaire activiteiten wordt bedoeld: vrije beroepen, kleine kantoren, kleinschalige dienstverlening, kleinschalige horeca. Een opsplitsing van een woning naar meergezinswoningen is niet toegestaan De bestaande drie woningen zijn vandaag niet verkrot en behoorlijk vergund. (zie tabel toelichting) Een gebouw wordt beschouwd als verkrot indien ze niet voldoet aan de elementaire vereisten van stabiliteit op het moment van de eerste vergunningsaanvraag tot verbouwen, herbouwen of uitbreiden. Stabiliteit is geen visueel of esthetisch aspect, maar heeft betrekking op de constructie van het gebouw. Ingestorte, reeds lang verwoeste, met de grondvesten gelijkgemaakte of instabiele gebouwen kunnen beschouwd worden als verkrot. Een gebouw dat nog in goede staat is, maar waarvan het dak doorbuigt, is niet noodzakelijk verkrot. Indien de gemeente een gebouw als verkrot beschouwt, dient dit gemotiveerd aan de hand van een

11 2.a. Bebouwingswijze Vrijstaande bebouwingen volgens bestaande inplanting/perceelindeling. 2.b. Inplanting van de gebouwen a) Voorgevel: Ofwel bestaande bouwlijn ofwel in te planten in het verlengde van de bouwlijn van de woning op het buurperceel (in geval van herbouw). b) Niet naar de straat gerichte vrijstaande zijgevel: Buiten een bouwvrije zijtuinstrook van 4m breedte, gemeten vanaf de zijgrens van het bestaande perceel. De afstand tussen woongelegenheden bedraagt steeds minimaal 15m. deskundigenverslag. 2.c. Afmetingen van de gebouwen a) Het maximaal volume van de bebouwing (hoofdgebouw + bijgebouwen) per eigendom en/of perceel bedraagt 1000m³. De maximale grondoppervlakte bedraagt tevens 200m². Indien bestaande volume en/of grondoppervlakte groter zijn dan hierboven beschreven, moeten zij bij herbouw worden teruggebracht de respectievelijk toegelaten 1000m³ en 200m². b) Aantal bouwlagen: maximaal 1 bouwlaag met mogelijkheid van bouwlaag onder dak. De maximale grondoppervlakte is gebaseerd op de nietvervallen verkaveling dd. 04/06/1965 Met bijgebouwen wordt bedoeld: bergplaatsen, garages, serres en tuinhuisjes In geval van een hellend dak kan de ruimte in het dak als 1 extra bouwlaag worden ingericht horende bij de ondergelegen woongelegenheid).

12 c) Kroonlijsthoogte: in overeenstemming met het maximaal aantal bouwlagen en de draagkracht van de omgeving. 2.d. Dakvorm De dakvorm is vrij 2.e. Inrichting van de niet-bebouwde stroken. Deze zone, is uitsluitend bestemd voor de aanleg van tuinen, voetpaden, terrassen, zwembad in open lucht (max. 70 m²), opritten. Een beplanting is verplicht op minimaal 70% van de oppervlakte van de zone op het perceel. Het vellen van hoogstammige bomen kan enkel in geval van ziekte. Bestaande groenstructuren moeten bewaard blijven. Het natuurlijk peil van de grond mag niet worden gewijzigd. De heesters, struiken en bomen moeten voor 100 % streekeigen zijn. In geval van hellende daken:.nokhoogte: in overeenstemming met het maximaal aantal bouwlagen en de draagkracht van de omgeving De aanleg van deze zone moet bijdragen tot een kwalitatief waardevol straat- en tuinbeeld, nl. woningen in een parkachtige omgeving. Alle beplantingen moeten het landschapsbeeld zodanig beheersen dat zij samen met de bouwmaterialen een aanvaardbare eenheid vormen Artikel 5.: Zone voor eredienst Deze zone is bestemd voor de aanleg van een openbare ruimte (plein) met de inrichting van een gedenkgrot voor erediensten.

13 Verkeer is niet toegestaan. Met uitzondering van de grot zijn vaste constructies verboden. Materialen van de pleininrichting moeten maximaal waterdoorlatend zijn. De inrichting moet gericht zijn op behoud en versterking van de specifieke pleininrichting en groene uitzicht in relatie tot de Kasteeldreef. Artikel 6.: Zone voor openbare wegenis: lokale wegen Deze zone is bestemd voor het lokale verkeer en de hieraan noodzakelijke infrastructuur, en voetpaden, nutsvoorzieningen, groenaanleg en straatmeubilair. Alle constructies zijn verboden. Materialen moeten maximaal waterdoorlatend zijn. Speciale inrichtingen kunnen voorzien worden om de snelheid van de voertuigen te verlagen.

Gedeeltelijke herziening

Gedeeltelijke herziening STAD LEUVEN ALGEMENE BOUWVERORDENING STAD LEUVEN (fase 1) Gedeeltelijke herziening Dienst ruimtelijk beleid Ontwerp goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 08/02/2013 Definitieve

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN. B.P.A. Kapellen-centrum. gemeente Kapellen ontwerp mei 2003

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN. B.P.A. Kapellen-centrum. gemeente Kapellen ontwerp mei 2003 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN B.P.A. Kapellen-centrum gemeente Kapellen ontwerp mei 2003 Studiegroep Omgeving - 22/06/2009 - R428-045 - 2 - Studiegroep Omgeving - 22/06/2009 - voorschriften BPA Kapellen

Nadere informatie

verkavelingsvoorschriften verkaveling elleboogstraat, helkijn

verkavelingsvoorschriften verkaveling elleboogstraat, helkijn verkavelingsvoorschriften verkaveling elleboogstraat, helkijn oktober 2013, bijlage 3 2 1. Rijwoningen 1.1. Bestemming Wonen: woningen en de bijbehorende uitrusting zoals tuinen, tuinhuisjes, garages,

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke

Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke BIJLAGE 3: TOELICHTINGSNOTA gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon samenstelling Ministerie van de Vlaamse

Nadere informatie

Stad Waregem Ruimtelijk Uitvoeringsplan 7-1 Koning Albertstraat. november 2009, de nitieve vaststelling

Stad Waregem Ruimtelijk Uitvoeringsplan 7-1 Koning Albertstraat. november 2009, de nitieve vaststelling Stad Waregem Ruimtelijk Uitvoeringsplan 7-1 Koning Albertstraat november 2009, de nitieve vaststelling Colofon Formele procedure Dit document is een publicatie van: Intercommunale Leiedal President Kennedypark

Nadere informatie

Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning

Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning informeert - adviseert - stimuleert Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning informeert - adviseert - stimuleert Agentschap Ondernemen stand regelgeving september 2010 informeert - adviseert - stimuleert

Nadere informatie

Typevoorschriften voor gewestelijke RUPs

Typevoorschriften voor gewestelijke RUPs Typevoorschriften voor gewestelijke RUPs Bijlage bij het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels met betrekking tot de vorm en de inhoud van de ruimtelijke uitvoeringsplannen

Nadere informatie

Informatieblad Bij een hoofdgebouw behorende bouwwerken

Informatieblad Bij een hoofdgebouw behorende bouwwerken Informatieblad Bij een hoofdgebouw behorende bouwwerken Aan- en uitbouwen, bijgebouwen, mantelzorgwoningen, carports, serres, plantenkassen Wanneer vergunningvrij, wanneer omgevingsvergunning nodig Een

Nadere informatie

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be Inhoud Deel A: Inlichtingen 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ligging en bereikbaarheid 3

Nadere informatie

Nota ingediende zienswijzen en ambtelijke aanpassingen Bestemmingsplan Woongebieden Kom Uden.

Nota ingediende zienswijzen en ambtelijke aanpassingen Bestemmingsplan Woongebieden Kom Uden. Nota ingediende zienswijzen en ambtelijke aanpassingen Bestemmingsplan Woongebieden Kom Uden. I. Procedure ontwerpbestemmingsplan Woongebieden Kom Uden Het ontwerpbestemmingsplan heeft, ter voldoening

Nadere informatie

PLAN-MER IN KADER VAN OPMAAK GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN T KRIEKSKE TE HALLE. Kennisgeving Ontwerp-MER

PLAN-MER IN KADER VAN OPMAAK GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN T KRIEKSKE TE HALLE. Kennisgeving Ontwerp-MER PLAN-MER IN KADER VAN OPMAAK GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN T KRIEKSKE TE HALLE Kennisgeving Ontwerp-MER COLOFON Opdracht: Milieubeoordeling ten behoeve van opmaak gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

Onderzoek tot milieueffectrapportage voor het RUP Lokaal Bedrijventerrein

Onderzoek tot milieueffectrapportage voor het RUP Lokaal Bedrijventerrein GEMEENTE KAMPENHOUT Onderzoek tot milieueffectrapportage voor het RUP Lokaal Bedrijventerrein Gemeente Kampenhout Haviland Igsv Gemeentehuisstraat 16 Brusselsesteenweg 617 1910 Kampenhout 1731 Zellik 1.

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid DE VLAAMSE REGERING,

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid DE VLAAMSE REGERING, Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie

Nadere informatie

'tníl@ tnjtdiatltë' BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR ó2 STEDEBOUWKUNDIGÊ VOORSCHRIFTEN. De Onlweper. :'4rovinde Brobonf Slod Vilvoorde

'tníl@ tnjtdiatltë' BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR ó2 STEDEBOUWKUNDIGÊ VOORSCHRIFTEN. De Onlweper. :'4rovinde Brobonf Slod Vilvoorde :'4rovinde Brobonf Slod Vilvoorde ADM!tt ÍITRATIE VOOR n!rllítel"l'lke OFfiÊrntNc EN HUr91'e :l?lllqj ttf ii t elenci o'n gevoeg'"1 te \vorden bij het besluit van h-eden,. ^ NÍ O í,14+ lq t- Srusset, "'W'

Nadere informatie

SCREENING PLAN-MER PLICHT. RUP Provinciehuis Harmonie Verzoek tot raadpleging Stad Antwerpen

SCREENING PLAN-MER PLICHT. RUP Provinciehuis Harmonie Verzoek tot raadpleging Stad Antwerpen SCREENING PLAN-MER PLICHT RUP Provinciehuis Harmonie Verzoek tot raadpleging Stad Antwerpen COLOFON Opdracht: RUP Provinciehuis - Harmonie Plan-MER-screening Opdrachtgever: Stad Antwerpen Grote Markt 1

Nadere informatie

RUP 153A VICTOR BRAECKMANLAAN NIEUWELAAN ANTWERPSESTEENWEG Plan-MER screening Verzoek tot raadpleging

RUP 153A VICTOR BRAECKMANLAAN NIEUWELAAN ANTWERPSESTEENWEG Plan-MER screening Verzoek tot raadpleging RUP 153A VICTOR BRAECKMANLAAN NIEUWELAAN ANTWERPSESTEENWEG Plan-MER screening Verzoek tot raadpleging COLOFON Opdracht: Screening plan-m.e.r.-plicht RUP 153A Victor Braeckmanlaan Nieuwelaan Antwerpsesteenweg

Nadere informatie

Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Domein Zusters Franciscanessen

Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Domein Zusters Franciscanessen Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Domein Zusters Franciscanessen Onderzoek naar plan-mer-plicht Verzoek tot raadpleging Dossier WUU141 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur

Nadere informatie

Meeroevers II/b vlek 14. Beeldkwaliteitplan 26.09.2012

Meeroevers II/b vlek 14. Beeldkwaliteitplan 26.09.2012 Meeroevers II/b vlek 14 Beeldkwaliteitplan 26.09.2012 2 26.09.2012 Beeldkwaliteitplan Meeroevers II/b vlek 14 kavels aan de hoven kavels aan Langs de Erven 26.09.2012 Beeldkwaliteitplan Meeroevers II/b

Nadere informatie

een (zelfstandige) detailhandelsfunctie, uitsluitend gericht op het ophalen en retourneren van goederen

een (zelfstandige) detailhandelsfunctie, uitsluitend gericht op het ophalen en retourneren van goederen Lijst met de belangrijkste verschillen in de regeling voor de bestaande bedrijventerreinen Reinierpolder I en II ten opzichte van de huidige beheersverordening De beheersverordening was primair gericht

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN HASSELT 2007. VOORSCHRIFTEN incl. BIJLAGEN GEMEENTE TILBURG DIENST GEBIEDSONTWIKKELING AFDELING STEDENBOUW

BESTEMMINGSPLAN HASSELT 2007. VOORSCHRIFTEN incl. BIJLAGEN GEMEENTE TILBURG DIENST GEBIEDSONTWIKKELING AFDELING STEDENBOUW GEMEENTE TILBURG DIENST GEBIEDSONTWIKKELING AFDELING STEDENBOUW BESTEMMINGSPLAN HASSELT 2007 VOORSCHRIFTEN incl. BIJLAGEN voorontwerp: 30 maart 2007 ontwerp: 4 december 2007 vaststelling 13 mei 2008 goedkeuring:

Nadere informatie

Verlengde Veenlaan Slochteren - Een nieuw lint. Beeldkwaliteitsplan september 2011

Verlengde Veenlaan Slochteren - Een nieuw lint. Beeldkwaliteitsplan september 2011 Verlengde Veenlaan Slochteren - Een nieuw lint Beeldkwaliteitsplan september 2011 Verantwoording Titel Subtitel Verlengde Veenlaan Slochteren - Een nieuw lint Beeldkwaliteitsplan Projectnummer 243578 Datum

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Kust-Polders-West-hoek Zwin en Zwinbosjes bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften

Nadere informatie

Bestemmingsplan Bolsward Kom

Bestemmingsplan Bolsward Kom 04-07-02 / 16-09-08 GEMEENTE BOLSWARD 04-07-02 / 16-09-08 BESTEMMINGSPLAN BOLSWARD KOM TOELICHTING INHOUDSOPGAVE blz DEEL A. ALGEMENE INFORMATIE 0. WAT IS EEN BESTEMMINGSPLAN? 0. 1. Wat regelt een bestemmingsplan?

Nadere informatie

Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD

Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD Datum: 28 oktober 2014 Bestemmingsplan Meerstad -Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 V A S T G E S

Nadere informatie

Kavelboek. De Groene Erven Schuytgraaf Veld 14

Kavelboek. De Groene Erven Schuytgraaf Veld 14 Kavelboek 050401 De Groene Erven Schuytgraaf Veld 14 Inleiding 4 Stedenbouwkundig plan 6 Beeldkwaliteit 10 Kavels 14 4 Inleiding Kavelboek De Groene Erven is in opdracht van GEM Schuytgraaf opgesteld

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

NIEUWBOUW WONING ONDER DE LINDEN KA VEL 45, HENDRIK-IDO-AMB ACHT

NIEUWBOUW WONING ONDER DE LINDEN KA VEL 45, HENDRIK-IDO-AMB ACHT NIEUWBOUW WONING ONDER DE LINDEN KA VEL 45, HENDRIK-IDO-AMB ACHT PROJECTNUMMER: BHVB012 FASE: VOORLOPIG ONTWERP DATUM: 09-07-2014 De heerlijke erven Onder de Linden Kavel 45 LUCHTFOTO LOKATIE Artikel 9

Nadere informatie

Doel van de nota. Leeswijzer

Doel van de nota. Leeswijzer Doel van de nota Deze notitie Ontheffingenbeleid keur Wetterskip Fryslân geeft inhoud aan de uitwerking van beleid en beleidsregels die toegepast worden bij de beoordeling van ontheffingsaanvragen op grond

Nadere informatie

De stedenbouwkundige vergunningstoestand van het jeugdverblijf (gebouwen, maar ook infrastructuur zoals parking, e.d.) wordt in kaart gebracht.

De stedenbouwkundige vergunningstoestand van het jeugdverblijf (gebouwen, maar ook infrastructuur zoals parking, e.d.) wordt in kaart gebracht. AFWEGINGSKADER ZONEVREEMDE JEUGDVERBLIJVEN 1. Doel Het afwegingskader zonevreemde jeugdverblijven heeft als doel: - te bepalen of er voor een concreet jeugdverblijf (behoud of uitbreiding) een planningsintiatief

Nadere informatie

Niet-technische samenvatting Ruimtelijk VeiligheidsRapport

Niet-technische samenvatting Ruimtelijk VeiligheidsRapport Niet-technische samenvatting Ruimtelijk VeiligheidsRapport in het kader van het Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Hasselt-Genk in opdracht van Ministerie van Economie,

Nadere informatie