Bloktoets Beweging en Sturing 3 juni 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bloktoets 50103 Beweging en Sturing 3 juni 2011"

Transcriptie

1

2 Op ondp.rstaand plaatje zijn de hersenvliezen getekend ten opzichte van hel bot van de schedel (4) en de huid (5). 1. Oe met 7 aan gegeven structuur rs de: 1. Arachnoidea mater 2. Dura mater 3. Pia mater 2. in welk hersenvlies lopen de cerebrale arterien? 1. Arachnoidea mater 2. Dura mater 3. Piamater 3. Wat voor een soort hematoom ontstaat als de a. meningea media scheurt? 1. Epiduraal hematoom 2. Intraduraal hematoom 3. Subdu raal hematoom 4. De thalamus Is deel van het: 1. Dieneephalon 2. Mesencephalon 3. T elencephalon 5. De tractus corticospinalis lateralis stuurt aan: 1. De zenuw naar de spieren van de h and 2. De zenuw naar de spieren van de mond 3. De zenuw naar de spieren van de romp 3

3 In het onderstaande plaalje ziet u een MRI van de hersenen. 6. lioeveel ventrikels zlet u? Welke somalosensibele informatie hoort bij de gnostische sensibiliteit? 1. Fijne tast 2. Pijn 8. Wat is een functie van de insula? 1. Cortexgebied betrokken bij gehoor 2. Cortexgebied belrokken bij geur 3. Cortexgebied betrokken bij smaak 9. Een patiênt heeft een tumor in de linker basale ganglia. Aan welke kant van het lichaam zal de stoornis van de motoriek optreden? 1. Links 2. Links en rechts 3. Rechts 4

4 In onderstaand plaatje ziet u een plaatje van het ruggenmerg Met nummer 1. wordt het spinale ganglion aangegeven. Wat is de inhoud van het ganglion? 1. Cellichamen van motorische neuronen 2. Cellichamen van sensorische neuronen 11. De functie van de collic-ulus inferior heeft te maken met 1. Auditieve reflexen 2. Visuele reflexen 12. Een van de diepe kernen van het cerebellum is de nucleus dentatus. Waar vandaan ontvangt de nucleus dentatus zijn input? 1. Cortex cerebellum 2. Pons 13. De conus medularis ligt in het wervelkanaal ter hoogte van wervellichaam: 1. lumbale 1 2. lumbale 3 3. Thoracale De volgende verschijnselen passen bij een Brown-Séquard syndroom op niveau Th Contralaterale. gnostische sensibiliteit stoornis en contralaterale vitale sensibiliteitstoornis 2. Contralaterale gnostische sensîbiliteitsstoornis en ipsilaterale vitale sensibiliteitstoornis 3. lpsilaterale gnostische sensibiliteit stoornis en contralaterale vitale sensibiliteitstoornis 5

5 15. Bij een dwarslaesie met een sensibele grens op dermatoomniveau Th10 zijn de sensibele sloornissen aanwezig vanar: 1. Vanaf de bovenbenen tot de lenen 2. Vanaf de navel tot de tenen 3. Vanaf de tepel tot de tenen 16. Bij neurologische onderzoek van een patiênt die 6 maanden geleden een totale dwarslaesie op niveau Th 8 heeft opgelopen vindt u aan beide benen: 1. Hypertonie 2. Hypotonie 17. Bij neurologische onderzoek van een patiênt die 6 maanden geleden een totale dwarslaesie op niveau Th 8 heeft opgelopen vindt u aan beide benen: 1. Een plantal re voetz.ootreflex 2. Een voetzool reflex volgens Ba binski 18. Bij neurologische onderzoek van een patiênt die 6 maanden geleden een totale dwarslaesie op niveau Th 8 heeft opgelopen vindt u aan beide benen: 1. Verhoogde reflexen 2. Verlaagdereflexen 19. Een 64-jarige vrouw krijgt per acuut minder kracht in haar rechter arm en been en moeite met het vinden van de juiste woorden. De meest waarschijnlijke oorzaak is een infarct in het stroomgebied van de linker: 1. Artaria eerabri anterior 2. Arteria cerebrl media 3. Arteria cerebri posterlor 20. Een 58-jarige vrouw heeft plots uitval van de linkerkant van het gezichtsveld (hemianopsie). Dit blijkt te berusten een herseninfarct. De afwijking zit meest waarschijnlijk In de: 1. Frontaal kwab 2. Occipitaal kwab 21. Een 48-jarige man heeft uitstraling in het rechterbeen en bemerkte krachtsverlies in het linker been. Bij lichamelijk onderzoek is er verminderde kracht van het rechterbovenbeen. Daarnaast zijn er geveelsstoornissen In het L4 dermatoom. U verwacht gezien bovenstaande bevindinge"' dat de kniepeesreflex is: 1. Verhoogd 2. Verlaagd 6

6 22. Bij een patiênt met een aangezichtsverlammlng rechts is er bij onderzoek een goede oogsluiting van het rechter oog, maar hij kan de rechtermondhoek niet goed optrekken. Deze bevindingen passen het best bij een laesie in het: 1. Centraal zenuwstelsel 2. Perifeer zenuwstelsel 23.Een 46-jarige man krijg! plots een doof gevoel in zijn rechterarm en op hetzelfde moment bemerkt hij dat zijn rechter mondhoek afhangt. Hij kan niet goed zeggen wat hij bedoelt en moet zoeken naar woorden. Hij begrijpt de dingen wel goed als er tegen hem gesproken word. Deze spraakstoornis past het besl bij: 1. Broca afasie 2. Wemicke afasie 24.Bij een patiênt met krachtsvermindering In het rechter bee, geeft aan dat het rechterbeen veel dunner is geworden. Bij onderzoek is er duidelijke atrofie van het rechteronderbeen te zien. Atrofie past het best bij een laesie in het : 1. Centrale zenuwstelsel 2. Perifere zenuwstelsel 25. De contractie van een een type 1 spiervezels verloopt: 1. Langzaam 2. Snel 26. De vermoeibaarheld van type 1 spiervezels is kenmerkend. Er is sprake van: 1. Grote (snelle) vermoeibaarheld 2. Kleine (langzame) vermoeibaarheid 27. De hoogste kracht kan een spier leveren tijdens: 1. Concentrische contractie 2. lsokinetische contractie 3. lsometrische contractie 28. De wervelkolom heeft 3 natuurlijke krommingen. Wat is de natuurlijke kromming van de halswervelkolom? 1. Kyfose 2. Lordose 3. Scoliose 29. De beweeglijkheid van de wervelkolom verschilt per deel. Welke deel van de wervelkolom is bijna au een In staat om te buigen en te strekken? 1, Cervicaal 2. Lumbaal 3. Thoracaal 7

7 30. Welke beweging ontstaat in de wervelkolom als alleen de linker m. erector spinae samentrekt? 1. Extensie 2. Laterollelde 3. Rotatie 31. Nynke komt ongelukkig ten val bij hel hockeyen. Op de Spoedelsende Hulp wordt Nynke onderzocht door een de SEH arts. Er wordt gesproken over een unhappy triad. Naast meniscusletsel bestaat een unhappy tri ad uit: 1. Letsel van de laterale collaterale band en de achterste kruisband 2. Letsel van de mediale collaterale band en de voorste kruisband 32. Rene heeft sinds de voetbalwedstrijd van vorige week zaterdag nog steeds last van zijn knie. Soms heeft hij hel idee dat hij zijn knie niet meer kan bewegen. Dan moet hij even stilstaan. zijn knie buigen en strekken en ema kan hij weer normaal lopen. Wat is er meest waarschijnlijk aan de hand? 1. Collateraal bandletsel mediaal 2. Meniscus letsel 3. Voorste Kruisband letsel 33. Erik rijdt f(ontaal met zijn auto op een file. Bij dé botsing raakt hij met zijn linker scheenbeen het dashbord Na bevrijding door het de brandweer klaagt Erlk over ziin linker knie. Welk letsel van de knie is het meest waarschijnlijk? 1. Achterste kruisband letsel 2. Collateraal band letsel lateraal 3. Collateraal band letsel mediaal 4. Voorste Kruisband letsel 34.Kees (man 40 jaar) komt op de poli van de traumatoloog, in verband met persisterende knieklachten na een val bij het sklën. Bij lichamelijk onderzoek blijkt er een gescheurde voorste kruisband te zijn. Welke behandeling zal je voorkeur hebben en zal je daarom Kees adviseren? 1. Conservatieve behandeling met fysiolherapeutische begeleiding 2. Een kruisbandreconstructie middels de zogenaamde pateliapees plastiek 35. Sandra valt bij het paardrijden en komt precies op haar elleboog terecht. Op de SEH wordt een röntgenfoto gemaakt. Er blijkt een olecranon fractuur te zijn. Welk functieverlies is aanwezig? 1, Sandra kan haar elleboog niet actief bulgen 2. Sandra kan haar elleboog niet actlef strekken 8

8 36. Een spierspoel ligt 1. In serie met de intrarusale vezels 2. Parallel met de intrafusale vezels 37.Een spierspoel vuurt 1. Als de spanning in de spier stijgt 2. Als de sp ier g erekt wo rdt 38. De afferente informatie uit de sp ierspoel wordt 1. Alleen monosynaptisch overgebracht op het alfa-motoneuron 2. Monosynaptisch en multisynaptisch overgebracht op het alfa-motoneuron 39.Ais een lop ende persoon op het strand op een punaise stapt 1. Treden de flexierefl ex EN de ge kruiste strekreflex in werking 2. Treedt de flexiereflex in werking 3. Treedt de gekruiste strekreflex in werking 40. Een vrouw van 43 heeft een syndroom van Homer rechts. Wat is de meest waarschijnlijke oorzaak? U overweegt een aantal mogelijkheden, behalve 1. Een leasie van de plexus brachialis 2. Een afwijking van plexus caroticus 3. Een leasie in de linker hemisfeer 41. Het gevoel van opwaartse zelfbeweging dat we meestal krijgen wanneer we in een lift van de beg ane grond naar de 5de verdieping gaan, wordt veroorzaakt door stimulatie van: 1. De horizontale semicirculaire kanalen 2. De sacculi 3. De utriculi 4. De verticale semidrculaire kanalen 9

9 42. Meneer Kuipers is duizelig en heeft last van ruimtelijke desoriêntatie. Hij voelt zich -0 misselij k en kan niet goed lezen. Onderstaande figuur i s een registratie van de spontane bewegingen van zijn rechter oog terwijl hij met zijn hoofd stil gewoon rechtop zit. A - treehts -J ""'-.i "--. \ B Bij meneer Kuipers is meest waarschijnlijk sprake van: 1. Ee n beschadiging van de linker pariêtale cortex 2. Een laesie van de rechter n. abducens 3. Een ontsteking van het linker labyrinth 4. Letsel van het rechter horizontale blikcentrum 43. Wat voor motorneuronen bevat de nucleus abducens? 1. Alleen centraal mo torisc he n euron en 2. Alleen perifeer motorische neuronen 3. Centrale en perifere motorische neuronen 44. Een centrale patroongenerator is: 1. Een motorische controle-lus door het cerebellum of de basale ganglia 2. Een groep neuronen die in staat zijn om ritmische bewegingen te produceren 3. Een groep neuronen In de motorische hersenschors die te gelijkertijd vuren 45. De coordinatie (c.q. samenwerking) tussen de diversen armspieren tijdens het oppakken van een kopje koffie is in vooral afhankelijk van: 1. De occipitale cortex 2. Het cerebellum 3. Het ruggenmerg 46. Een motorische afasie duidt op een probleem in de: 1. Frontale cortex 2. Parietale cortex 47. De sensibiliteit van het aangezichtsdeel rond de bovenkaak wordt verzo rgd door de: 1. Eerste tak van de nervus trigeminus (V1) 2. Nervus facialis 3. Tweede tak van de nervus trigeminus (V2) 10

10 48. Oe aseenderende gnostische sensiblllteitsbanen lopen in het ruggenmerg: 1. Aan de dorsale zijde 2. Aan de laterale zijde 3. Aan de ventrale zijde 49.1n welk mullimadaal associatiegebied vindt integratie plaats tussen de visuele en de somalosensorische informatie? 1. Occipitale cortex 2. Parietale cortex 3. Temporale cortex 50. Welk deseenderend systeem is bij uitstek geschikt om de fijne ooghandmotoriek/coordinatie te ondersteunen: 1. Het laterale systeem 2. Het mediale systeem 51. Het tweede sensibele neuron van de vitale sensibiliteit loopt van: 1. Achterhoorn naar thalamus 2. Medulla oblongata naar thalamus 3. Van thalamus naar sensibele oortex 52. Mw. P heeft een beroerte die wordt gekenmerkt door een hemiparese links (arm erger getroffen dan been) en een sterk gestoorde propriocepsis in de linker lichaamshelft. Afgaande op deze verschijnselen kun je de stoornis lokaliseren in de volgende hersenkwabben: 1. Frontaal + pariêtaal 2. Frontaal + temporaal 3. Parletaal + temporaal 53. Herpes zoster (gordelroos) wordt veroorzaakt door een virale infectie uitgaande van: 1. Oe achterhoorn 2. De achterstreng 3. Het dorsale ganglion 54. De lemnlscus medialis behoort tot het: 1. Gnostische sensibele systeem 2. Mediale motorische systeem 3. Vilale sensibele systeem 55. Wanneer de propriocepsis bij een padent wordt onderzocht dan test je hiermee de 1. Gnostische sensibiliteit 2. Vitale sensibiliteit 11

11 Pas op u gaat nu over op een ander type vragen! EXTENDED MATCHING Spieren Bovenste Extremiteit (11p) Hieronder zie je een lijst met spieren van de bovenste extremiteit (de arm) Antwoordopties: A. m. biceps brachli B. m. brachloradialis C. m. deltoideus D. m. extensor carpi ulnaris E. m. extensor dlgltorum F. m. Oexor carpl radlalls G. m. Oexor digltorum longus H. m. latissimus dorsi I. m. peetoralis major J. m. serratus anterior K. m. trapezius L m. triceps brachil Beantwoord de vragen hieronder met de antwoordopties uit de lijst hierboven. De getallen tussen haakjes geven het maximaal aantal antwoorden aan. 1 Welke spieren buioen de ellebooq? (2) 2 Welke spieren ziin actief bii abductie van de arm? (2) 3 Welke spieren worden door de nervus ra dialis (3) geïnnerveerd? 4 Welke spieren lopen van de römp naar de (2) humerus? 5 Welke spieren liggen in het dorsale compartiment (2) van de onderarm? 12

12 Spieren Onderste Extremiteit ( 13p) Hieronder zie je een lijst met spieren van de onderste extremiteit (het been) Antwoordopties: A. m. adductor longus B. m. adductor magnus C. m. biceps femoris 0. m. gastrocnemlus E. m. gluteus maximus F. m. gracilis G. m. rectus femoris H. m. sartonus I. m. semimembranosus J. m. semitendinosus K. m. sofeus L. m. tlblalis anterior M. m. vastus intermedius N. m. vastus medialis Beantwoord de vragen hieronder met de antwoordopties uit de lijst hierboven. De getallen tussen haakjes geven het maximaal aantal antwoorden aan. 6 Welke spieren hebben een insertie op de (3) knieschijf (patella)? 7 Welke spier qeeft exorotatie van het onderbeen? (1) 8 Welke spieren geven plantairflexie van de voet? (2) 9 Welke spieren horen bij het mediale compartimen t (3) van het bovenbeen? 10 Welke spieren hebben hun insertie in de ganzenvoet (pes anserinus)? (3) 13

13 Perifere zenuwen (18p) A. n. cutaneus femoris antenor B. n. cutaneus femoris lateralis C. n. cutaneus femoris medialis D. n. cutaneus femoris postenor E. n. femoralis F. n. gluleus inferior G. n. gluleus superior H. n. obturalorius I. n. peroneus communis J. n. peroneus profundus K. n. peroneus superficialis l. n. saphenus M. n. suralis N. n. libialis Welke zenuwen innerveren de dorsale zijde van de voet? Welke zenuwen innerveren de flexor loge en de exlensor loae van het h"... l? Welke zenuwen innerveren de extensor loge en de laterale loae van het onderbeen? Welke huidzenuwen Z)jn afkomstig van de n. femoralis? Welke huidzenuwen zljn rechtstreeks afkomstia uil de olexus lumbosacralls? Welke zenuwen reiken tot in de voel? Welke huidzenuw gaal door hel foramen lschiadicum? (3) (3) (3) (2) (2) (3) (1) 14

Antwoordformulieren open vragen

Antwoordformulieren open vragen Antwoordformulieren open vragen Bloktoets : 5O07 Datum : 6 april 03 Aanvang : Studentnummer : Studentnaam :. 6 APRIL 03 Sint Radboud. Afgebeeld is een handfoto van een 47 jarige vrouw. aantal punten a.

Nadere informatie

Symptomatologie in de praktijk na een CVA

Symptomatologie in de praktijk na een CVA Symptomatologie in de praktijk na een CVA 1 Inleiding Voorafgaand aan de beschrijving van de symptomatologie na een cerebrovasculair accident (CVA) worden in dit hoofdstuk de symptomen aangegeven die een

Nadere informatie

1. Anatomie van het zenuwstelsel: centraal vs. perifeer Opbouw zenuwstelsel. Het zenuwstelsel wordt

1. Anatomie van het zenuwstelsel: centraal vs. perifeer Opbouw zenuwstelsel. Het zenuwstelsel wordt 1. Anatomie van het zenuwstelsel: centraal vs. perifeer Opbouw zenuwstelsel. Het zenuwstelsel wordt onderverdeeld in een centraal zenuwstelsel (CZS) dat opgesloten ligt binnen de holte van de schedel en

Nadere informatie

Gedragsneurowetenschappen deel 2. Dit deel gaat over systems neuroscience; gedrag en werking zenuwstelsel. figuren goed kennen met functie!

Gedragsneurowetenschappen deel 2. Dit deel gaat over systems neuroscience; gedrag en werking zenuwstelsel. figuren goed kennen met functie! Gedragsneurowetenschappen deel 2 1. Inleiding Dit deel gaat over systems neuroscience; gedrag en werking zenuwstelsel. figuren goed kennen met functie! 1.1 macroscopische structuur/anatomie van het zenuwstelsel

Nadere informatie

Samenvatting Fysieke Ergonomie

Samenvatting Fysieke Ergonomie Samenvatting Fysieke Ergonomie Gezocht, geschreven, gekopieerd, geplakt, gemaakt, etc. door Jurriën Dijkstra. Met dank aan Benne Draijer en Liesbeth Stam voor het controleren van de gegevens. Samenvatting

Nadere informatie

Waarschuwing: op sommige plaatsen kan deze samenvatting onvolledig zijn, op andere plaatsen te gedetailleerd. Gebruik op eigen risico.

Waarschuwing: op sommige plaatsen kan deze samenvatting onvolledig zijn, op andere plaatsen te gedetailleerd. Gebruik op eigen risico. Waarschuwing: op sommige plaatsen kan deze samenvatting onvolledig zijn, op andere plaatsen te gedetailleerd. Gebruik op eigen risico. ZSO 1: Lokalisatieprincipes/neuroanatomie De student kan een topografische

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 35. ALLES IS EEN. 3. Voorwoord. 5. De circulatie binnen schedel en wervelkanaal. 9. De veneuze afvoer. 11. Meningen en liquor

INHOUDSOPGAVE 35. ALLES IS EEN. 3. Voorwoord. 5. De circulatie binnen schedel en wervelkanaal. 9. De veneuze afvoer. 11. Meningen en liquor 1 2 INHOUDSOPGAVE 3. Voorwoord 5. De circulatie binnen schedel en wervelkanaal 9. De veneuze afvoer 11. Meningen en liquor 14. De bouw van het zenuwstelsel 20. De onderverdeling van het centrale zenuwstelsel

Nadere informatie

www.vetserieus.nl Beste Student,

www.vetserieus.nl Beste Student, www.vetserieus.nl Beste Student, De documenten op VETserieus.nl zijn alleen bedoeld als ondersteuning bij het studeren. De samenvattingen worden nagekeken door studenten tijdens het volgen van de lessen

Nadere informatie

Directe zorg CVA Nadie Wijfjes, Liza Tichelaar, Jeffrey Post, Cynthia Pauw, Guido Roosdorp, Robin Koelewijn, Bob Meurs, Kevin Schellevis, Roxanne Weijer, Anne van der Schroot en Martijn van Vught Gregory

Nadere informatie

Stijve harken, angsthazen en brokkenmakers

Stijve harken, angsthazen en brokkenmakers Stijve harken, angsthazen en brokkenmakers Sensorische integratie stoornissen en cranio-sacraal therapie Jeannette van Yperen, 2011 Versie 1.0-2011JvY Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1: Inleiding p. 3-4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Toets CAT B 3.2 13-14 / Cursus-afhankelijke toets

Toets CAT B 3.2 13-14 / Cursus-afhankelijke toets A VUmc-compas toetsing Toets CAT B 3.2 13-14 / Cursus-afhankelijke toets Cursus B Neurologie 13-14 Cursuscoördinator (vice-) dr. B.W. van Oosten / mw. prof. dr. H.E. de Vries Gelegenheid 1 e Toetsdatum

Nadere informatie

50207 Bewegingsapparaat ** herhaaloets ** 7juli2010 10.00 uur

50207 Bewegingsapparaat ** herhaaloets ** 7juli2010 10.00 uur Universitair Medisch Centrum Faculteit der Medische Wetenschappen Bloktoets Datum Aanvang 50207 Bewegingsapparaat ** herhaaloets ** 7juli200 0.00 uur Deze tentamenset kunt u na afloop meenemen Het ANDERE

Nadere informatie

Musculus deltoideus... 50 Musculus teres minor... 53 Musculus teres major... 55 Locatie... 56 Functies... 56 Musculus subscapularis... 57 Trivia...

Musculus deltoideus... 50 Musculus teres minor... 53 Musculus teres major... 55 Locatie... 56 Functies... 56 Musculus subscapularis... 57 Trivia... Schouder Anatomie Schouder Anatomie... 1 Schouder... 4 Anatomie... 4 Gewricht... 4 Gewrichtskapsel... 5 Spieren... 7 Functionele Anatomie... 11 Articulatio glenohumeralis... 11 Schouderblad... 12 Sleutelbeen...

Nadere informatie

Beoordeling presentatie

Beoordeling presentatie Beoordeling presentatie Groep / klas: 162b Eindcijfer 6,5 Presentatie dd. Beoordelaar: Hugo Helmes 1) Is het doel en de opbouw duidelijk en is de presentatie afgestemd op de doelgroep? Het is duidelijk

Nadere informatie

Ruggenmerglaesies door vasculaire stoornissen

Ruggenmerglaesies door vasculaire stoornissen j3 Ruggenmerglaesies door vasculaire stoornissen J. van Gijn en G.J.E. Rinkel Inleiding Er bestaan verschillende manieren om vasculaire aandoeningen van het ruggenmerg te onderscheiden: vaatafsluiting

Nadere informatie

NEUROLOGIE: KLINIEKEN

NEUROLOGIE: KLINIEKEN NEUROLOGIE: KLINIEKEN Kliniek CVA (Prof. Thijs) Casus 1 Verhaal Afasie Fluente afasie Inhoud weg Begrip gestoord Diagnose Wernicke afasie Neurologisch onderzoek Moeilijk als patiënt geen opdr uitvoert

Nadere informatie

Algemene anatomie van skelet en spieren. Drs. Ed Hendriks, Hans Helsper, Jan Vink

Algemene anatomie van skelet en spieren. Drs. Ed Hendriks, Hans Helsper, Jan Vink Algemene anatomie van skelet en spieren Drs. Ed Hendriks, Hans Helsper, Jan Vink Algemene anatomie van skelet en spieren* Drs. Ed Hendriks, Hans Helsper, Jan Vink Anatomie is de leer van de beenderen en

Nadere informatie

Grijze stof wordt gevormd door de cellichamen van de neuronen en de. Witte stof wordt gevormd door de met myeline omgeven neurieten

Grijze stof wordt gevormd door de cellichamen van de neuronen en de. Witte stof wordt gevormd door de met myeline omgeven neurieten If the brain were so simple we could understand it, we would be so simple we couldn t - Lyall Watson Bart van der Meer theorieles 15 GOI Met bijzonder veel dank aan Ellen Brink, Rita Dijk Bewerkt door

Nadere informatie

Bewegingsleer Deel I De bovenste extremiteit

Bewegingsleer Deel I De bovenste extremiteit Bewegingsleer Deel I De bovenste extremiteit Bewegingsleer Deel I De bovenste extremiteit I.A. Kapandji Bohn Stafleu van Loghum Houten 2009 Ó 2009 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij

Nadere informatie

NEDERLANDSE RICHTLIJNEN VOOR DE BEPALING VAN FUNCTIEVERLIES BIJ NEUROLOGISCHE AANDOENINGEN. Uitgegeven door de Nederlandse Vereniging voor Neurologie

NEDERLANDSE RICHTLIJNEN VOOR DE BEPALING VAN FUNCTIEVERLIES BIJ NEUROLOGISCHE AANDOENINGEN. Uitgegeven door de Nederlandse Vereniging voor Neurologie NEDERLANDSE RICHTLIJNEN VOOR DE BEPALING VAN FUNCTIEVERLIES BIJ NEUROLOGISCHE AANDOENINGEN Uitgegeven door de Nederlandse Vereniging voor Neurologie Voorwoord Hoofdstuk 1: Hoofdstuk 2: Hoofdstuk 3: Hoofdstuk

Nadere informatie

Hoe draagt de Atlas jouw Wereld.

Hoe draagt de Atlas jouw Wereld. Hoe draagt de Atlas jouw Wereld. Eindwerk Peirsman Cranio Sacraal Academie Door: Gerda Girardi September 2012 Inhoudsopgave blz 2 Voorwoord blz 3 Wie was ik, wie ben ik en waar wil ik naar toe?.blz 4 De

Nadere informatie

14. Hoe groot is de latentietijd voor de visuele waarneming bij de mens? a. 1 ms. b. 10 ms. c. 100 ms. d. 500 ms.

14. Hoe groot is de latentietijd voor de visuele waarneming bij de mens? a. 1 ms. b. 10 ms. c. 100 ms. d. 500 ms. 1. Wanneer een patiënt op pijnprikkels de ogen gesloten houdt, geen geluid maakt en de armen op een normale manier buigt, welke Glasgow comascore is dan juist? a. E1M4V1. b. E1M4V2. c. E2M3V1. d. E2M3V2

Nadere informatie

Wat is de fysiotherapeutische interventie bij polyneuropathie?

Wat is de fysiotherapeutische interventie bij polyneuropathie? Beroepsopdracht 2007 Wat is de fysiotherapeutische interventie bij polyneuropathie? Wat is de beschikbare evidentie en hoe wordt de interventie op dit moment in de praktijk vormgegeven. Opdrachtgever:

Nadere informatie

De meerwaarde van het combineren van de Bowentherapie en de Pilatesmethode

De meerwaarde van het combineren van de Bowentherapie en de Pilatesmethode De meerwaarde van het combineren van de Bowentherapie en de Pilatesmethode Opleiding tot Bowen therapeut Auteur: Rina Durville-de-Wit Datum: 4-12-2013 Pagina 2 Rina Durville-de-Wit Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

LEVEND HANDLETSELBOEK VOOR SEH-ARTSEN

LEVEND HANDLETSELBOEK VOOR SEH-ARTSEN 18-12-2012 LEVEND HANDLETSELBOEK VOOR SEH-ARTSEN Handletselboek voor dummies en mensen die van plaatjes houden S. de Klerk 10 Inhoudsopgave Hoofdstukken: algemeen Hoofdstuk 1..anatomie 3 Hoofdstuk 2 anamnese

Nadere informatie

EEN CONSULT KINDERORTHOPEDIE

EEN CONSULT KINDERORTHOPEDIE EEN CONSULT KINDERORTHOPEDIE KNIE, ONDEREEN, ENKEL, VOET, TENEN, EENLENGTEVERSCHIL, FWIJKEND LOOPPTROON, NEK, RUG EN EKKEN PROF. DR. JN DOUWES VISSER Orthopedisch chirurg Universitair Medisch Centrum Groningen

Nadere informatie

Deze uitgave is tot stand gekomen door financiële ondersteuning van MediRisk.

Deze uitgave is tot stand gekomen door financiële ondersteuning van MediRisk. Copyright 2005 Exemplaren van dit boek zijn te bestellen via het secretariaat van de Nederlandse Vereniging voor Handchirurgie en de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen. Deze uitgave is

Nadere informatie