SENtrum. SENtrum/VOA/SvV/ Onderzoeksresultaten Vrijwillige Ouderenadvisering in Overijssel 19december2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SENtrum. SENtrum/VOA/SvV/2007-015 Onderzoeksresultaten Vrijwillige Ouderenadvisering in Overijssel 19december2007"

Transcriptie

1 Molenhofl8-8b Postbus 34 SlOOACRaalte Tel Fax website: Aan: Gedeputeerde de heer G. J.H. Ranter De commissie Jeugd, Sociale Infrastractuur en Cultuur MevrouwN. van Wijngaarden Reg.nr. r>/ ^WT/IU-C; S, DEC a.d. Routing Bijl.: Kenmerk Betreft Datum SENtrum/VOA/SvV/ Onderzoeksresultaten Vrijwillige Ouderenadvisering in Overijssel 9december007 Geachte lezer, Met gepaste trots presenteren wij het onderzoeksrapport Vriiwillige Ouderenadvisering in Overijssel. In het onderzoek is een inventarisatie van de zogenaamde witte vlekken in de provincie gemaakt. Dat blijkt het geval te zijn in de gemeenten Rijssen-Holten en Steenwijkerland en eventueel de gemeente Ommen. In 008 zal SENtrum een plan van aanpak opstellen om in gezamenlijk overleg met betrokkenen in deze gemeenten te komen tot een convenant. In het onderzoek is ook gekeken hoe het met de deskimdigheid van de vrijwillige ouderenadviseurs is gesteld. Het blijkt dat er in de provincie Overijssel ruim 400 vrijwillige ouderenadviseurs actief zijn, maar dat bijna niemand geschoold is via de bestaande opleiding VOA. In 008 maakt SENtrum een plan van aanpak om deze opleiding aan te bieden aan de afdelingen, Stichtingen Welzijn Ouderen en gemeenten in de provincie. De opleiding kan lokaal of regionaal gegeven worden. Het laatste deel van het onderzoek was erop gericht om te inventariseren hoe de samenwerking is tussen de vrijwillige ouderenadviseurs (VOA) en de organisaties waarvoor de betaalde ouderenadviseurs (BOA) actief zijn. Het blijkt dat slechts in een paar gemeenten een officiele samenwerking bestaat tussen ouderenbonden en de SWO. Op 5 januari 008 wordt in de MO-groep (een landelijk overleg tussen de landelijke ouderenbonden, welzijnsorganisaties en gemeenten) het convenant over samenwerking tussen vrijwillige en beroepsouderenadviseurs ondertekend. Het zou mooi zijn, wanneer binnen alle gemeenten van de provincie Overijssel ook een dergelijke lokale samenwerkingsovereenkomst gaat komen. SENtrum heeft voor 008 hiervoor nog geen mogelijkheden, maar hoopt in 009 hiervoor ruimte van de provincie te ontvangen.

2 Stlchting Senioren Organisaties Overijssel Rest ons u fijne feestdagen toe te wensen en een goed 008, een jaar waarin ook "vrijwillige ouderenadvisering hart heeft voor elkaar en werkt!". Met vriendelijke, projectleider Hart r elkaar! Bijlage: onderzoeksrapport Stichting SENtrum is een samenwerkingsverband van ANBO Overijssel, KBO Overijssel en PCOB Overijssel Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nr

3 Itrum OUDERENADVISERING INDE PROVINCIE OVERIJSSEL onderzoeksresultaten Hurt i,, elkaar! Vrijwillige ouderenadwsering werkt December 007 SENtrum, Postbus 34, 800 AC Raalte, tel , fax ,

4 Postbus 34 SlOOACRaalte Tel Fax Ouderenadvisering in de provincie Overijssel

5 Voorwoord Het is een eer om u als lezer het onderzoeksrapport 'Ouderenadvisering in de provincie Overijssel' aan te kunnen bieden. Het onderzoek heeft heel wat voeten in de aarde gehad: de voorbereiding kostte veel tijd, het boven tafel krijgen van de gevraagde informatie was tijdrovend maar zeker niet minder leerzaam. Door de persoonlijke contacten per telefoon ontstonden vaak gesprekken die meer ruimte boden voor toelichting. Opvallende, ontroerende, hartverwarmende uitspraken zijn dan ook geanonimiseerd in kadertjes her en der in dit rapport opgenomen. Een woord van dank is op zijn plaats in dit voorwoord aan al diegenen die hebben geholpen bij de voorbereiding op zowel landelijk als provinciaal niveau. En ook aan al diegenen met wie een persoonlijk gesprek heeft plaatsgehad, omdat zij de tijd hebben willen nemen om de enquete telefonisch te bespreken. Maar zeker ook aan al diegenen die de moeite hebben genomen om het formulier schriftelijk in te vullen. En zeker ook aan al diegenen die extra informatie hebben toegezonden. Ook een woord van dank aan de Provincie, omdat zij dit onderzoek mogelijk hebben gemaakt. Tot slot ook een woord van dank aan het SENtrum-bestuur, dat voor mij een klankbord in elke fase van het project was. We wensen u veel leesplezier en gaan er natuurlijk van uit dat dit project een vervolg met een open einde krijgt, want Ouderenadvisering is niet iets dat eindig is. Er zal bij ouderen altijd behoefte zijn aan iemand bij hen in de buurt, waar ze met al hun vragen terecht kunnen. Hart voor elkaar, want vrijwillige Ouderenadvisering werkt! Saskia van Veen, SENtrum-projectleider Ouderenadvisering Ouderenadvisering in de provincie Overijssel

6 Ouderenadvisering in de provincie Overijssel

7 Inhoudsopgave Pagina. Inleiding A Aanleiding B Doel C Leeswijzer. Methode 3 A Inleiding B Vragenlijst C Dataverzameling en respons D Analyse en interpretatie 3. Resultaten 5 A Inleiding B Registratie algemene gegevens C Wittevlekken D Deskundigheid E Samenwerking F Overige 4. Conclusies en aanbevelingen 33 A Inleiding B Registratie algemene gegevens C Wittevlekken D Deskundigheid E Samenwerking F Overige Bijlagen: I Begeleidend schrijven 40 II Vragenlijst 4 III Afkortingenlijst 46 Ouderenadvisering in de provincie Overijssel

8 Ouderenadvisering in de provincie Overijssel

9 . Inleiding A Aanleiding Het project 'Vrijwillige Ouderenadvisering' is ontstaan op aangeven van de KBO Brabant aan het landelijk projectbureau van de gezamenlijke landelijke ouderenbonden (ANBO, Unie KBO en PCOB). In Brabant bleek namelijk veel behoefte onder ouderen te bestaan om met allerlei vragen bij iemand terecht te kunnen. In 995 gaf KBO Wijchen voor het eerst cursus aan vrijwillige ouderenadviseurs en in 997 is de eerste docentencursus voor ouderenadviseurs georganiseerd. Het project is begin 000 door de landelijke ouderenbonden opgepakt en heeft vanuit het ministerie VWS ook ondersteuning gekregen. In de Maatschappelijk Ondernemersgroep, waarin o.a. veel welzijnsorganisaties participeren, wordt binnenkort een convenant getekend, waarin de intentie wordt uitgesproken om samen te willen werken tussen vrijwillige en beroeps ouderenadviseurs. Daarnaast is het van belang hier te vermelden, dat in de WMO ouderen als een aparte doelgroep benoemd zijn. Ouderenadvisering past binnen de prestatievelden van de WMO en wordt daarmee dan ook een verantwoordelijkheid van gemeenten. De provincie Overijssel heeft dit initiatief ook ondersteund en heeft SENtrum verzocht nader onderzoek te verrichten naar Ouderenadvisering in de provincie. In april 007 is het eerste verkennende rapport verschenen naar de behoefte aan vrijwillige Ouderenadvisering in de provincie. Deze behoefte blijkt wel degelijk ook te bestaan onder de Overijsselse ouderen. B Doel Het vervolg van het traject is daarna geweest om te onderzoeken of in elke gemeente van de provincie vrijwillige ouderenadviseurs actief zijn: een inventarisatie van de zogenaamde witte vlekken. Het ligt in de bedoeling om een landelijke en provinciale dekking van vrijwillige ouderenadviseurs te krijgen. Voor die gemeenten waar dat nog niet het geval is, zal dan een plan van aanpak geschreven worden om deze provinciale dekking wel te krijgen. Een ander deel van het onderzoek naar vrijwillige ouderenadviseurs is om te onderzoeken hoe zij aan hun deskundigheid komen. Volgen zij een opleiding of wordt het werk overgedragen? Hoe houden zij die deskundigheid dan up-to-date? Dit deel van het onderzoek heeft tot doel dat alle vrijwillige ouderenadviseurs in het hele land een^zelfde basisdeskundigheid meegegeven zou moeten worden. Zo iser een opleiding 'vrijwillige Ouderenadvisering' ontwikkeld door de bonden in samenwerking met het NIZW, nu Vilans. Ouderenadvisering in de provincie Overijssel - -

10 Inmiddels is de werving van docenten in Overijssel voor deze opleiding gestart. Vrijwillige ouderenadviseurs krijgen door een dergelijke opleiding allemaal dezelfde bagage mee, worden middels een landelijke nieuwsbrief over de laatste ontwikkelingen gei'nformeerd en krijgen regelmatig terugkomdagen aangeboden. Dit alles is natuurlijk bedoeld om de oudere hulpvrager zo goed mogelijk te kunnen adviseren. Naar aanleiding van het onderzoek zal dan ook een plan van aanpak geschreven worden. Het laatste deel van het onderzoek is erop gericht om te inventariseren hoe de samenwerking is tussen de vrijwillige ouderenadviseurs (VOA) en de organisaties waarvoor de betaalde ouderenadviseurs (BOA) actief zijn. In het ideaalbeeld zou het zo zijn, dat zij samenwerken en elkaar informeren. Hiervoor is reeds gemeld dat er binnenkort een landelijke samenwerkingsovereenkomst wordt ondertekend. Doel is om naar aanleiding van dit onderzoek ook op gemeentelijk niveau te komen tot een dergelijke samenwerkingsovereenkomst. Ook hiervoor zal aansluitend aan het onderzoek een plan van aanpak geschreven worden. C Leeswijzer Na deze korte inleiding volgt de uitleg over de gehanteerde methode, waarna de resultaten benoemd worden. Logischerwijs volgen daaruit conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 4). In de bijlagen zijn de begeleidende brief en het vragenformulier opgenomen, alsmede een verklarende woordenlijst. Ouderenadvisering in de provincie Overijssel - -

11 Itrum. Methode A Inleiding Ter voorbereiding op het onderzoek zijn een aantal stappen gezet. Vragen zijn voorbereid, adresgegevens van gemeenten, Stichtingen Welzijn Ouderen en afdelingen van de bonden waren hiervoor nodig en zijn verzameld. Als eerste is er een inventarisatie gemaakt van ouderenwelzijnsorganisaties in de provincie, omdat de koepel van WelzijnsOrganisaties in Overijssel niet meer bestond. Per telefoon en via het internet zijn de namen en adresgegevens opgezocht. Vervolgens is via internet en telefoon ook achterhaald wie de verantwoordelijke ambtenaar ouderenbeleid in elke gemeente is. Tevens is een begeleidend schrijven bij de enquete gemaakt, waarin een uitleg over het project en de beoogde doelen is gegeven. In de bijlage is een kopie van brief opgenomen. B Vragenlijst Een uitgebreide vragenlijst is opgesteld en deze is getoetst door collega's op zowel landelijk als provinciaal niveau. C Dataverzameling en respons In totaal zijn ruim 00 brieven met vragenlijst verzonden eind augustus 007. Een hele klus. De geadresseerden hadden tot medio September de tijd om te reageren. Helaas werd slechts van een deel een reactie ontvangen. Om toch een representatief onderzoek te verkrijgen, was het dus zaak om in ieder geval telefonisch contact te zoeken met de gemeenten en SWO's, die nog niet gereageerd hadden. Dit heeft heel veel tijd gevergd, en zeker ook overredingskracht om telefonisch deel te nemen aan het onderzoek. Juist deze persoonlijke contacten bleken waardevol, want de respondenten namen veelal uitgebreider de tijd om toelichting te geven. Opvallende, ontroerende, hartverwarmende uitspraken vindt u als lezer dan ook her en der in dit rapport. Uiteindelijk zijn er 5 gemeenten benaderd, waarvan van gemeenten geen reactie is ontvangen, te weten Staphorst en Zwolle. Er zijn 43 Stichtingen Welzijn Ouderen benaderd. Van 6 is een reactie ontvangen. Er zijn meer SWO's aangeschreven dan er gemeenten zijn, omdat er in sommige gemeenten verschillende SWO's actief zijn. Ouderenadvisering in de provincie Overijssel - 3 -

12 D Analyse en interpretatie Om tot een analyse en interpretatie te komen is per doel van het onderzoek naar elke gemeente gekeken. Dus in eerste instantie of er witte vlekken in de provincie zijn, met andere woorden, zijn er gemeenten waar geen Ouderenadvisering is. Vervolgens is gekeken hoe per gemeente aan deskundigheidsbevordering van de vrijwillige ouderenadviseurs wordt gewerkt. Daarna is ook onderzocht of en hoe er samenwerking tussen de vrijwillige ouderenadviserings- en beroepsouderenadviseringsorganisaties bestaat. Tot slot is er in het onderzoek meegenomen hoe de werkzaamheden m.b.t. Ouderenadvisering geregistreerd worden. Aan het eind van de vragenlijst hadden de respondenten de gelegenheid om overige opmerkingen te plaatsen. In het hoofdstuk Resultaten is een beschrijving van deze onderwerpen opgenomen. In het daarop volgende hoofdstuk worden de conclusies getrokken. Ouderenadvisering in de provincie Overijssel - 4 -

13 3. Resultaten A Inleiding Tot resultaten kan gekomen worden, als alle gegevens uit de enquete verwerkt zijn. In eerste instantie is gevraagd naar gegevens van demografisehe aard, namelijk hoeveel inwoners kent de gemeente in totaal en in de leeftijdscategorieen en en 75+. Door de leeftijdsopbouw duidelijk te maken, wordt ook het belang van Ouderenadvisering duidelijk, nu en in de toekomst. Vervolgens zijn een aantal vragen gesteld om te achterhalen of een gemeente een zogenaamde 'witte vlek' is met betrekking tot Ouderenadvisering. Is er iiberhaupt Ouderenadvisering? In die gevallen waar dat niet zo is, zal door SENtrum een plan van aanpak geschreven worden om in samenwerking met betrokken partijen (gemeente, SWO en ouderenbonden) tot een convenant te komen inzake Ouderenadvisering. Daarna wordt ingegaan op de vraag hoe het met de deskundigheid van de vrijwillige ouderenadviseurs is gesteld. Landelijk is de insteek om alle vrijwillige ouderenadviseurs van een gelijke basisbagage te voorzien, welke op lokaal niveau aangevuld kan worden aan de lokale regelingen. Vervolgens wordt ingegaan op de vraag of er samenwerking bestaat tussen de organisaties die zich met vrijwillige Ouderenadvisering bezig houden. Tot slot is in het onderzoek ook nog meegenomen of en hoe gegevens van Ouderenadvisering geregistreerd worden. Ouderenadvisering in de provincie Overijssel - 5 -

14 Tabel : Demografische gegevens Gemeente Almelo Borne Dal f sen Deventer Dinkelland Enschede Haaksbergen Hardenberg Hellendoorn Hengelo Hof van Twente Kampen Losser Oldenzaal Olst/Wijhe Ommen Raalte Rijssen-Holten Staphorst Steenwijkerland Twenterand Tubbergen Wierden Zwartewaterland Zwolle totaal (%) 5.84 (8,4% ) 0.79(0,7%) 8.600(%) 3.355(3,8%) 6.746(,6%) (3%) 9.63(,4%) 5.00(4,3%) 5.43(%) 3.89 (4,6%).446(4,%) 5.65(3%) 3.975(,9%) (6%) (8%).994 (4,6%) (4,7%) 3.55(4%).44 (9,4%).400(8%).45(9,9%) (8%) 3.07 (9%) 6.67 (8,%) (0,7%) (7,3%).5(9,5%) 4.899(5,6%).593(4,9%).730(5,8%) 5.475(4,7%) 5.363(4,7%).786(,%) (9,%).438 (7,3%) (7%).96(5,8%).750(,9%) (6%).558(6,4%) 3.48 (6%).469 (7%) 5.805(7,%).576 (7,3%).963 (6%).384(6,%) 3.88 (7,6%).803(5,4%).89(3,6%) 3.750(6%).578(%).39 (0,9%) 4.533(,7%) Ouderenadvisering in de provincie Overijssel -6-

15 B Registratie algemene gegevens Per gemeente is gekeken hoeveel inwoners deze heeft en vervolgens hoe groot de groep is in de cohorten 55-64, en 75+ (tabel ). Hiermee wordt inzichtelijk het belang van een goede en adequate Ouderenadvisering, daar deze leeftijdsgroepen groter worden in de nabije toekomst. Uit tabel blijkt dat het gemiddelde voor het cohort ligt op 4,5%. De gemeenten Borne en Wierden liggen hier ver boven, te weten met 8,4% en respectievelijk 6%. Doordat deze twee gemeenten een hoog percentage jarigen hebben, ligt het gemiddelde van de provincie ook hoger. Gemeenten die iets onder het gemiddelde liggen zijn o.a. Deventer (0,7%) en Kampen (%). Aangezien niet alle gegevens uit alle gemeenten zijn aangeleverd, is de CBS-site geraadpleegd. Deze site heeft alleen het cohort 65+ aangegeven. Daarom zijn voor een aantal gemeenten de cohorten en 75+ samengevoegd. Om een juiste vergelijking te maken is daarom rekenkundig voor het cohort 65+ gekozen. In het cohort 65+ ligt het gemiddelde op 5,%. Ook hier liggen Borne en Wierden ruim boven het gemiddelde, met respectievelijk 0,4% en 7%. Onder het gemiddelde liggen o.a. Staphorst (,%) en Zwartewaterland (0,9%). Ouderenadvisering in de provincie Overijssel - 7 -

16 Tabel : Witte Vlekken Gemeente Almelo Borne Dalfsen Deventer Dinkelland Enschede Haaksbergen Hardenberg Hellendoorn Hengelo Hof van Twente Kampen Losser Oldenzaal Olst/Wijhe Ommen Raalte Rijssen-Holten*6) Staphorst Steenwijkerland Twenterand Tubbergen Wierden Zwartewaterland Zwolle VOA aantal 3 (alle vrijwilligers ) 6 (Huisbezoek 75+) 43 3*) 6 30 (alg. vrijwilligers) 0 4 (sen.voorlichters) (Huisbezoek) 0*) 0 0 +? 0 *3) 0 0*4) 3 Actief via Scoop Ouderen, Ouderenbonden, kerk Welzijn Ouderen Borne Landstede Welzijn Ouderen Dalfsen + SWO Lemelerveld Ouderenbonden SWO Dinkelland SWO Enschede Kulturhus 't lemenschoer De Stuw + Wezijn Ouderen Avereest Stichting de Welle SWO Hengelo SWO Goor + SWO Markelo + SWO Delden SWS Kampen Stichting Cluster SWO Oldenzaal + ANGO SWO Olst-Wijhe Stichting Welzijn Landstede SWO Holten + St. De Koepel Rijssen gemeente, SWZ Twenterand, ANBO/PCOB SWO + Ouderenbonden Aangestuurd door Scoop Welzijn Ouderen Borne Landstede Welzijn Ouderen Dalfsen + SWO Lemelerveld Ouderenbonden / St. Ouderenwerk Deventer SWO Dinkelland SWO Enschede Kulturhus 't lemenschoer De Stuw Stichting de Welle SWO Hengelo SWO Goor + SWO Markelo + SWO Delden SWS Kampen Stichting Cluster SWO Oldenzaal + ANGO SWO Olst-Wijhe Stichting Welzijn Landstede SWO Holten + St. De Koepel Rijssen SWO Twenterand SWO + Ouderenbonden Aantal consulten onbekend Ong Ong. 00 Ong. 50 Ong. 000 Onbekend Ong. 50 Ong. 650 Ong. 40 Ong. 00 Ong. 00 Ong. 50 Ong. 0 Ong. 80 Ong. 00 Onbekend 56 Onbekend BOA aantal ? 0 0*5) fte 0,56 0,56 4,5 0,56,3 0,3,5 0,33 0,6,5 0,7,05 0,83 +? 0,8 In dienst bij Scoop Ouderen Welzijn Ouderen Borne SWO Lemelerveld Stichting Ouderenwerk Deventer SWO Dinkelland Zorgloket gemeente Kulturhus 't lemenschoer De Stuw Stichting de Welle SWO Hengelo Per //08 SWO Hof van Twente, nu nog bij 3 SWO's SWS Kampen Stichting Cluster SWO Oldenzaal SWO Olst-Wijhe WMO-loket gemeente St. Welzijn Landstede SWO Holten + St. De Koepel Rijssen SWO Staphorst St. Welzijn en Zorgvragen Twenterand St. Welzijn Tubbergen Ouderenadvisering in de provincie Overijssel -8-

17 Witte vlekken Een van de doelen van het onderzoek was om te kijken of er gemeenten in de provincie zijn, waar het fenomeen Ouderenadvisering nog niet bestaat. In de vragenlijst is daarom de vraag opgenomen of er vrijwillige ouderenadviseurs actief zijn (vraag ). Een zelfde vraag is ook gesteld over de beroepsouderenadviseurs (vraag 7). Uit de beantwoording van die vraag blijkt dat in Deventer *) het bij de Stichting Ouderenwerk Deventer onbekend is of er VGA's zijn. Vanuit de bonden uit Deventer is wel aangegeven dat VOA's namens de bonden actief zijn. Wel zijn er in Deventer BOA's actief. In Ommen *) zijn er geen VGA's actief, maar wel een BOA. In de gemeente Steenwijkerland zijn VGA's noch BOA's actief. In de gemeenten Tubbergen en Staphorst is dat officieel nu ook het geval, echter in Tubbergen *4) zijn de gemeente en de SWO momenteel gezamenlijk bezig om het project 'Eigen Kracht' op te zetten. Daarvoor worden vrijwilligers geworven en opgeleid. Het project gaat van start in het voorjaar 008. In de gemeente Staphorst *3) is de SWO (in opdracht van de gemeente) momenteel bezig een project Huisbezoek 75+ op te starten. Ze zijn nu bezig met de opzet van het project, zodat het medio 008 van start kan gaan. In de gemeente Wierden zijn wel een aantal VGA's actief, maar is er geen BOA. Deze wordt wel per januari 008 aangesteld bij de Welzijnsorganisatie St. Accolade. Volgens de gemeente is Rijssen-Holten een witte vlek, omdat dat er geen structurele formatie is bij SWO Holten en St. de Koepel Rijssen. Wel is in Holten een project Huisbezoek 75+ geweest. Rijssen moet gaan volgen voor een project Huisbezoek 55+. Er zijn momenteel fusiebesprekingen tussen beide welzijnsorganisaties, deze verlopen echter moeizaam. Volgens de SWO Holten zijn er wel vrijwillige voorlichters. Van de gemeenten Zwartewaterland en Zwolle is geen enkele reactie ontvangen en kan derhalve niet gezegd worden of hier Ouderenadvisering is. Wat verder op valt te merken over tabel is dat er ruim 400 vrijwillige ouderenadviseurs actief zijn in 9 gemeenten. Zij zijn bijna alien actief voor de SWO's en worden dan ook door hen aangestuurd. In 0 gemeenten zijn 4, fte's (35 personen) als beroepsouderenadviseur actief. Deze BOA's zijn alien actief voor de lokale SWO, met uitzondering van de gemeenten Enschede en Ommen. Daar zijn de BOA's werkzaam voor het zorg- dan wel WMO-loket. Ouderenadvisering in de provincie Overijssel - 9 -

18 Tabel 3: Wat zijn de taken van de VOA? In volgorde van (belangrijkst) naar 6 (minst belangrijk). Gemeente Almelo Borne Dalfsen Deventer Dinkelland Enschede Haaksbergen Hardenberg Hellendoorn Hengelo Hof van Twente Kampen Losser Oldenzaal Olst/Wijhe Ommen Raalte Rijssen-Holten Staphorst Steenwijkerland Twenterand Tubbergen Wierden Zwartewaterland Zwolle Informatie/ voorlichting 3 Vraagverheldering L4 3 5 Advies Ondersteuning Signalering naar BOA Anders, namelijk checklist huisbezoek 75+ luisteren Invullen enquete formulier huisbezoek luisteren nvt nvt nvt nvt organiseren activiteiten, ondersteunen projecten Ouderenadvisering in de provincie Overijssel -0-

19 Itrum D Deskundigheid Zoals hiervoor vermeld is een ander onderzoeksdoel de deskundigheid van de vrijwillige ouderenadviseurs. Hiertoe zijn een aantal vragen gesteld: wat zijn de taken van de VGA's (vraag 3), wat zijn de onderwerpen waar ze zich mee bezig houden (vraag 4), wat zijn de knelpunten bij deze onderwerpen (vraag 4a), hoe worden de VGA's ondersteund (vraag 5a t/m 5d). Taken In tabel 3 is aangegeven wat de belangrijkste taken van de VOA zijn. De respondenten konden aangeven wat de belangrijkste taak en de minst belangrijke taak is. Belangrijk wordt met een aangeduid en minst belangrijk met een 6. Over het algemeen vindt men het voorlichten en informeren de belangrijkste taak van de VOA. Daarna is advisering aan de client en signalering naar de BOA belangrijk. Dit strookt ook met de insteek van het landelijk projectteam VOA en de algemene beeldvorming van een vrijwillige ouderenadviseur. Volgens het landelijk projectteam zijn dat immers voorlichten/informeren, vraagverheldering en advies, met als nadrukkelijke opmerking dat de client zelf verantwoordelijk blijft. In veel gemeenten wordt de VOA ingezet voor het project huisbezoek, als dat bestaat. Daar worden ouderen (vaak 75+-ers) bezocht en aan de hand van een vragenlijst of enqueteformulier worden ze geinterviewd door de vrijwillige ouderenadviseurs. Vervolgens is in het kader van deskundigheid ook gevraagd naar wat de onderwerpen zijn waar de VGA's zich mee bezig houden. Interessant is dan ook te weten wat de knelpunten zijn op die onderwerpen. In tabel 4 is de uitwerking hiervan aangegeven. Ouderenadvisering in de provincie Overijssel - -

20 Tabel 4: Wat zijn de onderwerpen en knelpunten die de VOA tegenkomt? = belangrijk, 4 = minst belangrijk. Achter het cijfer is het knelpunt aangegeven. Gemeente Almelo Borne Dalfsen Deventer Dinkelland Enschede Haaksbergen Hardenberg Hellendoorn Hengelo Hof van Twente Kampen Losser Oldenzaal Olst/Wijhe Ommen Raalte Rijssen-Holten Staphorst Steenwijkerland Twenterand Tubbergen Wierden Zwartewaterland Zwolle Wonen/ Knelpunten 3 : klussen, behangen,schilderen : onzekerheid tav verhuizen, wachttijden andere won., woningaanpassing : huis te groot, tuin te groot, moeilijkheden met de trap, geen toilet boven : aanpassingen, wachttijden, verhuizen : aanpassingen in huis, wachtlijst andere woning, buiten wonen is het niet goed te onderhouden, : gebrek seniorenwoningen : vervuiling, overlast jeugd en parkeren : hulp bij urgentie-aanvraag andere woonruimte : onbekend : onbekend 3: te weinig huisvesting voor ouderen Financien /Knelpunten : onduidelijkheid / onbekendheid regelgeving : doorverwijzen : laag inkomen, problemen aanvraag huur/zorgtoeslag, probleem bij GAK : minimumniveau, te trots om hand op te houden : onbekendheid regelingen : wisselende regelingen 4: : lage inkomens, wijzen op gem.voorzieningen, adm. op orde, ordenen en bijhouden : cumulatieve effect alle verhogingen : slecht ronkomen van AOW : hulp bij formulieren invullen, problemen bij eigen adm., wirwar papierwinkel, overzicht weg : onbekend : onbekend : rompslomp m.b.t. aanvragen en regelingen Vervoer / Knelpunten 3 : klachten regiotaxi : regiotaxi niet goed, moment vertrek : regiotaxi : aanvragen regiotaxi, klachten regiotaxi : regiotaxi duur, regelingen onduidelijk 3 : taxi problemen : collectief vervoer, taxipas, slechte toegankelijkheid wegennet, regiotaxi niet voor iedereen voor lage tarief toegankelijk, veel wijzigingen in regelingen, lange wachttijden op taxi, durven dan 's avonds niet meer te gaan : veel klachten over regiotaxi : wegvallen voorzieningen buitengebieden : : onbekend : onbekend : bijna niemand komt in aanmerking voor regiotaxi : verminderen knelpunten door startregiotaxi Ouderenadvisering in de provincie Overijssel --

21 Gemeente Almelo Borne Dalfsen Deventer Dinkelland Enschede Haaksbergen Hardenberg Hellendoorn Hengelo Hof van Twente Kampen Losser Oldenzaal Olst/Wijhe Ommen Raalte Rijssen-Holten Staphorst Steenwijkerland Twenterand Tubbergen Wierden Zwartewaterland Zwolle Vrije tijd / Knelpunten : moeilijk in te schatten door BOA : eenzaamheidsproblematiek 4 : weinig activiteiten door lichamelijke beperkingen, drempelvrees, problemen opbouwen contacten : onbekendheid met aanbod, kennen weinig hobby's, omdat ze altijd gewerkt hebben : is aan de oudere zelf : : vinden van activiteiten bij vereenzaming, over drempel heen helpen : onbekend : onbekend : totaaloverzicht diverse bestaande activiteiten Sociale contacten /Knelpunten 4 : mobiliteitsprobleem : eenzaamheid : te weinig soc.contn, welzijnsvraagstukken, verlieservaringen, psychosociale problematiek 3 : eenzaamheid : eenzaamheid : eenzaamheid, zelf niet actief, eenzaamheid eenzaamheid, angst iets te overkomen onbekend onbekend eenzaamheid, samen eten : totaaloverzicht diverse bestaande activiteiten Zorg /Knelpunten 4 : onduidelijkheid omtrent WMO : aanvragen hulp duurt lang : onbekendheid regelingen hulpmiddelen : : minder gei'ndiceerd krijgen mbt hv. Veel knelpunten komen niet aan het zicht, omdat ouderen snel een nee accepteren, zich schikken in afwijzingen, zou meer publiciteit moeten komen aan mogelijkheden, zou onafhankelijk klachtenbureau moeten komen van soort ombudsman in gemeente of regio of zelfs provincie waarin wzw duidelijk vertegenwoordigd is of koppelen aan SWO. Bij verpleeghuis indicatie moeten ze naar buiten hun eigen omgeving verhuizen, groot tekort aan sen.huisvesting, wachttijden voor verzorgingshuis, hoe krijg je dan zorg in overbruggingsperiode. : : verhoging EB thuiszorg : niet weten waar juiste hulp te krijgen is, juist bij specifieke hulpvraag : onbekend : onbekend 3: hoeveelheid in aanbod maakt keuze klant moeilijker Ouderenadvisering in de provincie Overijssel -3-

22 Gemeente Almelo Borne Dalfsen Deventer Dinkelland Enschede Haaksbergen Hardenberg Hellendoorn Hengelo Hof van Twente Kampen Losser Oldenzaal Olst/Wijhe Ommen Raalte Rijssen-Holten Staphorst Steenwijkerland Twenterand Tubbergen Wierden Zwartewaterland Zwolle Belasting / Knelpunten : onbekendheid digitale aangifte : doorverwijzen : velen niet aangevraagd : teruggave, loopt goed via HUB A : : onbekend WMO / Knelpunten 3 : onbegrip : nog niet bekend 3: : thuiszorg heeft geen veranderingen door komst WMO : nieuwe regelingen ondoorzichtig : verschraling van de hulp, minder hulp dan verwachting bij client, niet tevreden over dienstverlening = zorgloket van de gemeente, bestaat sinds //07 : onbekend : onbekend : langdurige indicatietijd voor HV, moet korter Anders, namelijk : : onbekend Ouderenadvisering in de provincie Overijssel -4-

23 Onderwerpen/knelpunten In de vragenlijst konden de geenqueteerden uit een aantal onderwerpen kiezen waar de VOA zieh mee bezig houdt en daarbij aangeven wat de knelpunten zijn. Gevraagd is om bij de onderwerpen aan te geven wat als belangrijkste wordt ervaren. Uit de reacties blijkt dat wonen als belangrijkste onderwerp wordt ervaren. Daarna volgen achtereenvolgens vervoer, finaneien, belasting, vrije tijd en als hekkensluiters sociale contacten en WMO. Bij wonen wordt veelvuldig als knelpunt aangegeven dat er lange wachtlijsten zijn voor andere woonruimte en een tekort is aan seniorenwoningen. Bij vervoer wordt door iedereen aangegeven dat er veel klachten zijn over de regiotaxi. Er moet lang op de taxi gewacht worden en deze wordt toch wel vaak als duur ervaren. Met betrekking tot finaneien wordt door de respondenten vaak gemeld dat er bij de clienten onduidelijkheid bestaat over alle mogelijke regelingen die er bestaan. In het verlengde hiervan wordt bij belastingen aangegeven dat vragen hierover worden doorverwezen naar belastinginvullers. Veel ouderen hebben ook gewoon hulp nodig bij de dagelijkse administratie. Vrije tijd en sociale contacten worden door de respondenten in elkaars verlengde gezien. Als belangrijkste knelpunten worden eenzaamheid en onbekendheid met het aanbod van activiteiten ervaren. Tot slot kon het onderwerp WMO aangegeven worden. Veel knelpunten konden hier nog niet genoemd worden. Enkele genoemde knelpunten waren dat er nog veel onbegrip en onbekendheid is. Een andere opmerking is dat de WMO een verschraling van de zorg is. Ouderenadvisering in de provincie Overijssel -5 -

24 Ouderenadvisering in de provincie Overijssel -6-

25 Tabel 5: Ondersteuning VOA Gemeente Almelo Borne Dalfsen Deventer Dinkelland Enschede Haaksbergen Hardenberg Hellendoorn Hengelo Hof van Twente Kampen Losser Oldenzaal Olst/Wijhe Ommen Raalte Introductie x gesprek, meelopen met VOA, sociale kaart opleiding van weken + x maand bijscholing per project kennismaken, inventariseren nivo trainingsdagen voorlichters, kennismaking sociale kaart en informatie omtrent producten WMO Bij de start is er een cursus geweest, er vindt minimaal x per jaar overleg plaats over uitwisseling ervaring en nieuwe informatie alien bijscholing SWO's Goor, Markelo-Diepenheim en Delden Veel papieren info, nieuwe gaan mee met ervaren sen.voorlichters, krijgen map met leidraad en vragenformulier ja, via kennismakingsbijeenkomst, via iedere organisatie (zie alg. opmerking) apart voor alle VOA's cursusbijeenkomsten Scholing Scoop, Stavoor, ROC Welzijn Ouderen Borne, gemeente, welzij nsorgani satie Landstede Dalfsen + SWO Lemelerveld, gemeente Bond SWO, op uitnodiging diverse, maarsch. org's en ouderenadv's per project afh. van de verkregen middelen, nooit NIZW, wel volksuni - > moet van gemeente, inhoudelijk kennis via andere org's of eigen 't lemenschoer en gemeente De Stuw De Welle SWO, BOA, externe voorlichters SWO's Goor, Markelo-Diepenheim en Delden SWS Kampen Stichting Impuls Oldenzaal ja, naar behoefte, meestal door eigen organisatie, soms uitbesteed op deelonderwerpen SWO OW + gastsprekers Stichting Welzijn Landstede, 9x/jr Begeleiding Scoop Welzijn Ouderen Borne Landstede Dalfsen + SWO Lemelerveld Bond SWO projectmedewerkers SWO 't lemenschoer De Stuw De Welle SWO, BOA SWO's Goor, Markelo-Diepenheim en Delden SWS Kampen Stichting Cluster ja, door ouderenbonden en SWO en ANGO SWOOW Stichting Welzijn Landstede, BOA Informatievoorziening gemeente, Scoop, BOA Welzijn Ouderen Borne Landstede Dalfsen + SWO Lemelerveld bond SWO, op uitnodiging div. maarsch. org's en ouderenadv's via SWO door benadering van andere organisaties als bijv. gastspreker 't lemenschoer De Stuw + gastsprekers De Welle SWO, externe voorlichters, excursies SWO's Goor, Markelo-Diepenheim en Delden Gastsprekers x maand maandelijks overleg, excursie, sprekers, beroep op BOA SWO geeft infoblad 4 De vierspan' uit m.b.t. activiteiten, e.d.. Andere partners geven ook een blad uit SWOOW Stichting Welzijn Landstede, BOA Ouderenadvisering in de provincie Overijssel -7-

Klanttevredenheidsonderzoek 2015

Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Uitgevoerd door de Wetenschapswinkel van de Universiteit Twente Laura van Neck December 2015 1 Colofon Onderzoek uitgevoerd door: Wetenschapswinkel Universiteit Twente

Nadere informatie

Belastinguitgave 2006

Belastinguitgave 2006 Belastinguitgave 2006 Gemeentelijke belastingen Inhoud Stijgingen per gemeente Ontwikkelingen opbrengsten Overzicht tarieven Belastingdruk Reservepositie Personeelsbezetting Voor u ligt de Belastinguitgave

Nadere informatie

verusse CIE Provinciale Staten van Overijssel

verusse CIE Provinciale Staten van Overijssel verusse CIE www.ovefijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Telefax 038 425 75 20 Uwkenmerk Uw brief Onskenmerk Datum

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel augustus 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel februari 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Ontwikkeling omvang niet-werkende

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel mei 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2017 Afname WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord In augustus neemt het aantal WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord

Nadere informatie

Schakelen naar het juiste recept

Schakelen naar het juiste recept Schakelen naar het juiste recept Onderzoek naar verwijswerkwijze van huisartsen en praktijkondersteuners in Amsterdam-Zuid Voorjaar 2013 Aanleiding onderzoek Er is veel aandacht voor de inzet van de wijkverpleegkundige

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juli 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juli 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, juli 2017 WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord dalen verder In juli daalt het aantal lopende WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016 WW-uitkeringen Overijssel en Gelderland Noord nemen verder af In mei kende UWV net als in april minder nieuwe WW-uitkeringen toe in Overijssel

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2015/2016. Gemeente Losser

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2015/2016. Gemeente Losser MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2015/2016 Gemeente Losser Voorwoord Groningen, oktober 2016 Geachte heer, mevrouw, Voor u ligt het resultaat van het in 2015 en 2016 gehouden onderzoek naar de

Nadere informatie

Zwolle, juli Betreft: onderzoek naar levensbestendigheid huurwoningen Overijssel. Geachte mevrouw, meneer,

Zwolle, juli Betreft: onderzoek naar levensbestendigheid huurwoningen Overijssel. Geachte mevrouw, meneer, Vrouwenplatform Carree Overijssel Postbus 1540 8001 BM Zwolle 038-4219311 www.vrouwenplatformcarree.nl info@vpcarree.nl Bank NL55RABO 036.12.55.292 Kvk 4102251 Aan: Gemeenteraden Overijssel, Wethouders

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

De provincie Overijssel telt 25 gemeenten, waarvan Zwolle de hoofdstad is. Hieronder is de Provincie schematisch weergegeven:

De provincie Overijssel telt 25 gemeenten, waarvan Zwolle de hoofdstad is. Hieronder is de Provincie schematisch weergegeven: Uitgangssituatie In dit hoofdstuk bespreken we de huidige breedbandsituatie in de provincie Overijssel. Het vorige hoofdstuk heeft laten zien wat het potentieel van breedband is, in dit hoofdstuk komt

Nadere informatie

Belastinguitgave 2012

Belastinguitgave 2012 Belastinguitgave 2012 OZB-verhoging in aantal gemeenten gecompenseerd Onderzoek van de provincie Overijssel wijst uit dat de druk van de OZB (onroerendzaakbelastingen) in alle gemeenten toeneemt. In tien

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

Op werkdagen geopend van 09.00 tot 12.00 uur. voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een beperking en mantelzorgers

Op werkdagen geopend van 09.00 tot 12.00 uur. voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een beperking en mantelzorgers Trolliuslaan 7 5582 GM Waalre Tel: (040) 222 11 94 Email: liac.waalre@inter.nl.net KLUSSENDIENST DIENST BEGELEID VERVOER BOODSCHAPPENDIENST THUISADMINISTRATIE WOONVERBETERADVIEZEN SENIORENVOORLICHTING

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, februari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, februari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, februari 2017 Banenkrimp in zorg lijkt voorbij De WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord nemen af. De zorg draagt in grote mate bij aan

Nadere informatie

Beknopte rapportage. Pilot Informatie voor de informele zorg

Beknopte rapportage. Pilot Informatie voor de informele zorg Beknopte rapportage van de Pilot Informatie voor de informele zorg Gemeente Enschede en Ministerie van VWS Juni december 2012 Pagina 1 Inhoud Inleiding... 3 Grotere rol van mantelzorgers en vrijwilligers...

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2016 WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord dalen, kansen werkzoekenden nemen toe De arbeidsmarkt in Overijssel en Gelderland

Nadere informatie

Eenzaamheid onder ouderen

Eenzaamheid onder ouderen Eenzaamheid onder ouderen Een inventarisatie van de stand van zaken en van een mogelijke aanpak in Ede (versie 31 oktober 2011) Op 3 februari 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over eenzaamheid

Nadere informatie

Wij maken van deze gelegenheid gebruik om ons aan u voor te stellen. Wij zijn

Wij maken van deze gelegenheid gebruik om ons aan u voor te stellen. Wij zijn w4(- Aan Burgemeester & Wethouders en de Leden van de Raad van de gemeente Moerdijk Postbus 4 4760 AA Zevenbergen Zevenbergschen Hoek, 9 december 2016 Geachte Dame/Heer, Wij maken van deze gelegenheid

Nadere informatie

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, september 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, september 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, september 2017 Kansen op werk in Overijssel en Gelderland Noord Het aantal WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord daalt al en, ook weer

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek 75+ De Riet 2012

Rapportage Huisbezoek 75+ De Riet 2012 Rapportage Huisbezoek 75+ De Riet 2012 Almelo, maart 2013 Rapportage Huisbezoek 75+ De Riet 2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente Almelo. Wijk voor wijk worden ouderen

Nadere informatie

Monitor begeleid wonen Twente 2012

Monitor begeleid wonen Twente 2012 Monitor begeleid wonen Twente 2012 metingen 2009, 2010 en 2011 A. Kruize S. Biesma B. Bieleman 1. Inleiding De wijze waarop de twee centrumgemeenten Almelo en Enschede, de maatschappelijke opvang willen

Nadere informatie

Focus én Flexibel jaarverantwoording 2014 per gemeente 1

Focus én Flexibel jaarverantwoording 2014 per gemeente 1 Focus én Flexibel jaarverantwoording 214 per gemeente 1 Sneloverzicht Mediant in 214 Jaardocument 214 Jaardocument 213 Focus én Flexibel in 2 Almelo 214 diagnoses 14 Twentse gemeenten waaronder Almelo.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, januari 2017 Meer kansen voor werkzoekenden in Overijssel en Gelderland Noord De arbeidsmarkt herstelt verder. Dit blijkt uit de afgenomen WW-uitkeringen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Sportservice Overijssel. Rapportage: 15 december 2015

Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Sportservice Overijssel. Rapportage: 15 december 2015 Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Sportservice Overijssel Rapportage: 15 december 2015 Colofon Titel Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Sportservice Overijssel Onderzoek en rapportage Eralt Boers Een onderzoek

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013

Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013 Deelnemen aan de samenleving Zelfstandig blijven Aan het werk blijven Senioren doen mee Gouda 11 maart 14 Een woord vooraf 1. Stichting Seniorenplatform

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

Demografie in Overijssel. Hans Peter Benschop Trendbureau Overijssel Conferentie Wonen in Beweging 22 september 2010

Demografie in Overijssel. Hans Peter Benschop Trendbureau Overijssel Conferentie Wonen in Beweging 22 september 2010 Demografie in Overijssel Hans Peter Benschop Trendbureau Overijssel Conferentie Wonen in Beweging 22 september 2010 Demografie Overijssel 1.400.000 Ontwikkeling bevolking Overijssel, 2007-2040 (in absolute

Nadere informatie

Samenwerking bibliotheken en de Belastingdienst

Samenwerking bibliotheken en de Belastingdienst Samenwerking bibliotheken en de Belastingdienst Burgers en maatschappelijk dienstverleners ondersteunen Dialoogsessie Overijssel Maatschappelijk dienstverleners Bibliotheken Belastingdienst Doel bijeenkomst

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, april 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, april 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, april 2015 Ruim 2.500 minder WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord in een tijd In april daalde het aantal WW-uitkeringen in alle regio

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

EVALUATIE SIGNALEREND HUISBEZOEK VOORKOMEN SOCIAAL ISOLEMENT STRIJEN 2008/2009

EVALUATIE SIGNALEREND HUISBEZOEK VOORKOMEN SOCIAAL ISOLEMENT STRIJEN 2008/2009 EVALUATIE SIGNALEREND HUISBEZOEK VOORKOMEN SOCIAAL ISOLEMENT STRIJEN 2008/2009 Signalerend huisbezoek Het signalerend huisbezoek is voor de eerste keer als project in 2004-2005 uitgevoerd, daarna herhaald

Nadere informatie

Zwolle, 6 juni 2011. Geachte heer/mevrouw,

Zwolle, 6 juni 2011. Geachte heer/mevrouw, Besturen van de provinciale ouderenbonden Beleidsmedewerkers met vrijwillige ouderenadvisering in portefeuille Kwartiermakers vrijwillige ouderenadvisering Zwolle, 6 juni 2011 Betreft: Referentie: Behandeld

Nadere informatie

Monitor 2009 Huiselijk geweld Twente

Monitor 2009 Huiselijk geweld Twente Monitor 2009 Huiselijk geweld Twente metingen 2004-2008 M. van Zwieten B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Overijssel en Gelderland Noord In de eerste helft van 2016 kende UWV minder nieuwe WW-uitkeringen

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

Basisfuncties mantelzorg in Overijssel

Basisfuncties mantelzorg in Overijssel Basisfuncties mantelzorg in Overijssel Mantelzorgers uit Wmo Raden over de basisfuncties mantelzorg Inhoud Inleiding 3 1. De basisfuncties mantelzorg 4 2. Overzicht van de antwoorden en opmerkingen 5 3.

Nadere informatie

INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW

INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW - eindrapport - drs. L.F. Heuts drs. R.C. van Waveren Amsterdam, december 2009

Nadere informatie

Verslag project. Ouderenmishandeling in de Kop van Noord-Holland. Agendasetting afstemming overdracht - positionering

Verslag project. Ouderenmishandeling in de Kop van Noord-Holland. Agendasetting afstemming overdracht - positionering Verslag project Ouderenmishandeling in de Kop van Noord-Holland Agendasetting afstemming overdracht - positionering Projectperiode: 1 juni 2005 t/m 31 december 2005 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doel en

Nadere informatie

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden INLEIDING: Veel bijeenkomsten bezocht en meegedacht die gaan over de transitie. Inschrijven en verkrijgen van een raamovereenkomst met de 14 Twentse gemeenten De planning voor 2015 maken tot zover de indicatie

Nadere informatie

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 3 4 De aanvraag... 7 5 Procedure... 11 6 Bejegening... 14 7 Rechten en plichten... 16 8 Inspraak bij

Nadere informatie

Samen tegen eenzaamheid

Samen tegen eenzaamheid Samen tegen eenzaamheid Van 25 september tot en met 4 oktober is de Week tegen de Eenzaamheid. Het thema dit jaar is: Herken eenzaamheid en handel op tijd. Hoe eerder eenzaamheid wordt gesignaleerd en

Nadere informatie

Cultuureducatie facts

Cultuureducatie facts deskundigheidsbevordering leerkrachten deelnemende scholen aantal leerlingen 1,50 1,50,50 tot 1,- Almelo Borne gezamenlijk bovenschools budget Dalfsen + Dinkelland Haaksbergen + gemeenten Hardenberg Hellendoorn

Nadere informatie

Mantelzorg. Figuur 1. Mantelzorg per GGD regio. 2 van 6 Rapport Mantelzorg. Bron: Zorgatlas RIVM

Mantelzorg. Figuur 1. Mantelzorg per GGD regio. 2 van 6 Rapport Mantelzorg. Bron: Zorgatlas RIVM Mantelzorg Op 10 november 2014 is het de Dag van de Mantelzorg. Dit jaar wordt deze dag voor de 16 e maal georganiseerd. De Dag van de Mantelzorg is bedoeld om mantelzorgers in het zonnetje te zetten en

Nadere informatie

Welkom bij RIBW Groep Overijssel

Welkom bij RIBW Groep Overijssel Voorjaar 2015 Ik heb een psychische beperking. RIBW doet wat nodig is voor mij en mijn netwerk: bij wonen, werken en leren. Ze zijn deskundig, positief en praktisch. RIBW GO! Welkom bij RIBW Groep Overijssel

Nadere informatie

Manifest. Is gemeente Boxmeer ouderenproof?

Manifest. Is gemeente Boxmeer ouderenproof? Manifest Is gemeente Boxmeer ouderenproof? Doelstelling project gemeente Boxmeer ouderenproof. Het project beoogt ouderen vanaf 55 jaar direct te betrekken bij het ouderenbeleid in de gemeente boxmeer.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, september 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, september 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, september 2016 Verdere banengroei bouw en detailhandel in Overijssel en Gelderland Noord Er werden minder WW-uitkeringen verstrekt in de september

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2014

Evaluatie Jaarplan 2014 Evaluatie Jaarplan 2014 1. Inleiding Aan het jaarplan 2014 is dankzij de inzet van velen; mentoren, coördinatoren op een goede manier invulling gegeven. Hieronder de bereikte resultaten. 2. Doelen De volgende

Nadere informatie

VAN. Reg.nr. pr I ^ ^ ^ / ^Lf )" Routing

VAN. Reg.nr. pr I ^ ^ ^ / ^Lf ) Routing Luttenbergstraat 2 Postbus 0078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Telefax 038 425 75 20 Provincie.overijssel.nl postbus@overijssel. nl RABO Zwolle 39 73 4 2 Provinciale Staten van Overijssel Inlichtingen

Nadere informatie

Zaaksverdelingsreglement gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Zaaksverdelingsreglement gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Zaaksverdelingsreglement gerechtshof Arnhem-Leeuwarden INLEIDING In dit reglement legt het gerechtsbestuur van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vast voor welke zaken de rechtzoekende op welke van de zittingsplaatsen

Nadere informatie

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Ervaringen Wmo Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Inhoud 1. Achtergrond van het onderzoek... 2 2. Het regelen van ondersteuning... 4 3. Kwaliteit van de ondersteuning... 6 4. Vergelijking regio...

Nadere informatie

Onderzoek Wonen Welzijn Zorg Kampen

Onderzoek Wonen Welzijn Zorg Kampen inzicht Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 25 69 R.Dekker@zwolle.nl www.zwolle.nl Onderzoek Wonen Welzijn Zorg Kampen Onderzoeksvoorstel

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Preventief huisbezoek 75+

Preventief huisbezoek 75+ Hollandsspoor 37 3994 VT Houten Postbus 209 3990 GA Houten tel. 030-7001500 info@vanhoutenenco.nl www.vanhoutenenco.nl Preventief huisbezoek 75+ Houten Noord-West de ERVEN en het OUDE DORP 'van Houten&co'

Nadere informatie

COLLEGENOTA. Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Aantal bijlage(n): 1. Beslispunten:

COLLEGENOTA. Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Aantal bijlage(n): 1. Beslispunten: COLLEGENOTA Portefeuillehouder: E. Janissen Paraaf Datum Afdeling: MRB Steller: F. Muller-De Vos Afd. Manager Medewerker Datum: 22-10-2013 Openbaar: Ja x Nee Fin. Jur. Pers. Naar griffier: Ja Nee Consulent

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek 75+ Sluitersveld 2012

Rapportage Huisbezoek 75+ Sluitersveld 2012 Rapportage Huisbezoek 75+ Sluitersveld 2012 Almelo, juni 2012 Rapportage Huisbezoek 75+ Sluitersveld 2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente Almelo. Wijk voor wijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6, maart 2011

Nieuwsbrief 6, maart 2011 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief 6, maart 2011 Steeds beter op de kaart Na de presentatie van de glossy in september is er weer genoeg gebeurd. In de gemeente Lopik is in

Nadere informatie

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Wmo monitor 2011 - uw organisatie Vraag 1 Welk type organisatie vertegenwoordigt u? (meerdere antwoorden mogelijk) Professionele organisaties Welzijnsorganisatie Vrijwilligerscentrale

Nadere informatie

Wij leveren samen met politie en woningbouwver.een bijdrage aan het voorkomen en bestrijden van psychische etc problematiek.

Wij leveren samen met politie en woningbouwver.een bijdrage aan het voorkomen en bestrijden van psychische etc problematiek. Van: Informatiecentrum Gemeente Heusden Verzonden: zondag 8 juli 2007 20:57 Aan: Addie Dumont Onderwerp: FW: concept beleidsplan WMO -----Oorspronkelijk bericht----- Van: Marlène van Doorm [mailto:marlenevandoorm@juvans.nl]

Nadere informatie

In de Gemeente Marum

In de Gemeente Marum In de Gemeente Marum Gezamenlijk Plan van aanpak ondersteuning mantelzorg en vrijwillige thuishulp van de gemeenten Marum, Grootegast en Leek 27 april 2006 Projectbureau WWZ Mw. H.J. Vrijhof J.J. de Jong

Nadere informatie

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 De Gemiva-SVG Groep heeft ruim 900 vrijwilligers die op zeer uiteenlopende momenten hun diensten verlenen bij activiteiten voor mensen met een

Nadere informatie

Thema Huisbezoek helpt

Thema Huisbezoek helpt Thema Huisbezoek helpt Project Eenzaamheid Barneveld 5 April 2011 Adrie ten Brinke (voorzitter Seniorenraad Barneveld) Els van Beurden (Wmo-adviseur gemeente Barneveld) 1 Inhoud presentatie Aanleiding

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Twente

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Twente Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Twente Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132 4,1% -2.290-0,6%

Nadere informatie

Welkom bij RIBW Groep Overijssel

Welkom bij RIBW Groep Overijssel najaar 2014 Ik heb een psychische beperking. RIBW doet wat nodig is voor mij en mijn netwerk: bij wonen, werken en leren. Ze zijn deskundig, positief en praktisch. RIBW GO! Welkom bij RIBW Groep Overijssel

Nadere informatie

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Zorginkoop Wlz 2017 Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017 April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Inkoopplan Jaarlijks bepalen we onze inkoopdoelen die

Nadere informatie

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Regio Twente 6 juli 2011 Hans Springer manager Inkoop Langdurige Zorg Inhoud presentatie Cijfers en statistieken over de regio Kaders voor inkoop van extramurale

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

Waardering dienstverlening Sportservice Overijssel 2010

Waardering dienstverlening Sportservice Overijssel 2010 Waardering dienstverlening Sportservice Overijssel 2010 Sportservice Overijssel Maart 2011 Inhoud: Pagina: Inleiding 2 1. Congressen en bijeenkomsten 3 2. Deskundigheidsbevordering 6 3. Advisering 8 1

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Onderzoek woonservicegebieden

Onderzoek woonservicegebieden Gemeente Dalfsen Onderzoek woonservicegebieden Kern: Lemelerveld Onderzoek uitgevoerd en opgesteld: - Lemelerveld: Stichting Welzijn Ouderen Lemelerveld - Dalfsen: Landstede Welzijn Ouderen Dalfsen - Nieuwleusen:

Nadere informatie

Vrijwilligers maken het verschil!

Vrijwilligers maken het verschil! Vrijwilligers maken het verschil! Het Oranje Fonds organiseert op 21 en 22 maart 2014 samen met duizenden organisaties in het land, NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet stimuleert

Nadere informatie

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014 3. Beleidsterrein Zorg Preventie (leefbaarheid en participatie) en Zorg (zorg en ondersteuning) Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen - Vergroten eigen kracht en zelfredzaamheid -

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

Klantmeting Wmo 'direct beschikken' Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ

Klantmeting Wmo 'direct beschikken' Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ Klantmeting Wmo 'direct beschikken' Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ Gemeente 's-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Mei 2011 1 Samenvatting Voor de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Wij wensen u de komende tijd veel succes met het invullen van prestatieveld 4 van de Wmo, zodat ook uw gemeente in 2012 kan zeggen:

Wij wensen u de komende tijd veel succes met het invullen van prestatieveld 4 van de Wmo, zodat ook uw gemeente in 2012 kan zeggen: Goed Voor Elkaar Checklist basisfuncties lokale ondersteuning mantelzorg Toelichting Voor u ligt een vragenlijst over mantelzorgondersteuning binnen uw gemeente. Deze vragenlijst ligt er niet zomaar. Vanuit

Nadere informatie

Trends. Het rijksbeleid en het gemeentelijk beleid op het terrein waarmee VPTZ-organisaties te maken hebben,

Trends. Het rijksbeleid en het gemeentelijk beleid op het terrein waarmee VPTZ-organisaties te maken hebben, Jaarverslag 2013 Trends De doelgroep waarvoor VPTZ-organisaties zich inzetten bestaat voor het grootste deel uit oude(re) mensen. Aan eenieder in zijn laatste levensfase en diens naasten, bieden opgeleide

Nadere informatie

Kanteling Wmo Iedereen doet mee

Kanteling Wmo Iedereen doet mee Kanteling Wmo Iedereen doet mee Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Een brochure voor iedereen die ondersteuning nodig heeft vanuit de Wmo. Vrijwillige ouderenadviseur uit Gelderland

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014 Gouda, 20 februari 2015 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2014 De topics in 2014: Lancering van de website van de SSG Het forum rond de gemeenteraadsverkiezingen In gesprek met de ouderenbonden

Nadere informatie

Huisbezoekproject 75 jarigen

Huisbezoekproject 75 jarigen Huisbezoekproject 75 jarigen IJsselstein Noord 2013 1 Inleiding Dit rapport Huisbezoekproject 75 jarigen in IJsselstein Noord 2013 geeft informatie over de resultaten van de 232 interviews die gehouden

Nadere informatie

Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Twente 2013

Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Twente 2013 metingen 2009-2012 Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Twente 2013 A. Kruize B. Bieleman 1. Inleiding De wijze waarop de twee centrumgemeenten Almelo en Enschede, de maatschappelijke opvang willen vormgeven,

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg Proces klachtbehandeling 2011................................................................... Antidiscriminatievoorziening Limburg Mei 2012...................................................................

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek Mantelzorg

Rapportage Onderzoek Mantelzorg Rapportage Onderzoek Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, september 2015 Inhoudsopgave pagina Inleiding - 1-1. Voorbereiding - 2-2. Bevindingen - 3-3. Conclusie & aanbevelingen - 5-4. Dankwoord - 6 - Inleiding

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Integrale Veiligheidszorg in Twente

Integrale Veiligheidszorg in Twente Integrale Veiligheidszorg in Twente -Achtergrond -Werkwijze & organisatie Platform IVZ -Actieplan IVZ 2009-2010 - Evaluatietraject -Resultaten Platform IVZ -Vervolg samenwerking in Twente Platform IVZ

Nadere informatie

rapportage 2013 Administratieve diensten

rapportage 2013 Administratieve diensten rapportage 2013 Administratieve diensten Inleiding administratieve hulp 2013 door ZorgDat Onderstaand de resultaten over de uitvoering van het project Administratieve Hulp. Dit project is onderdeel van

Nadere informatie

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2014

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2014 Reg.nr.: I-SZ/2015/876 Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2014 Gemeente Boxmeer Afdeling Sociale

Nadere informatie

PCOB Afdeling Tiel e.o

PCOB Afdeling Tiel e.o PCOB Afdeling Tiel e.o 2011 Tiel Rivierenland Thoil Tiel Tijel Tiell Toel Thyl 2 Kerngegevens Tiel (1) Regiocentrum van de Betuwe Oppervlakte 35 km 2 (1/1000 van Ned.) Relatief jongere bevolking t.o.v.

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie