Wij wensen u de komende tijd veel succes met het invullen van prestatieveld 4 van de Wmo, zodat ook uw gemeente in 2012 kan zeggen:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wij wensen u de komende tijd veel succes met het invullen van prestatieveld 4 van de Wmo, zodat ook uw gemeente in 2012 kan zeggen:"

Transcriptie

1 Goed Voor Elkaar Checklist basisfuncties lokale ondersteuning mantelzorg Toelichting Voor u ligt een vragenlijst over mantelzorgondersteuning binnen uw gemeente. Deze vragenlijst ligt er niet zomaar. Vanuit het ministerie van VWS is een meerjarenprogramma ( ) gestart (met de naam: Goed voor Elkaar) om gemeenten te ondersteunen bij de invulling van prestatieveld 4 van de Wmo de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers. Eind maart 2009 is vanuit VWS naar het College van uw gemeente een brief verzonden, vergezeld van een document waarin de basisfuncties ondersteuning mantelzorg weergegeven zijn. Deze basisfuncties vormen een kader en mogelijk een heel bruikbare handreiking voor uw gemeente om mantelzorgbeleid vorm te geven. Om uw gemeente te kunnen ondersteunen op het gebied van mantelzorgondersteuning, is het noodzakelijk eerst een beeld te krijgen van de mate en wijze waarop de basisfuncties ondersteuning mantelzorg op dit moment binnen uw gemeente zijn ingevuld. Daarom heeft u, vergezeld van achtergrondinformatie, deze vragenlijst ontvangen vanuit uw provinciale ondersteuningsorganisatie (CMO). Een adviseur van deze CMO neemt binnenkort contact met u op om de door u ingevulde vragenlijst te bespreken. Mocht u vragen hebben over de basisfuncties, deze vragenlijst of Goed voor Elkaar, kunt u hem of haar benaderen of mailen met de Goed voor Elkaar-helpdesk: Tot slot: o De vragenlijst is bedoeld voor een eerste indruk. Het heeft daarom meer de vorm van een checklist dan een enquête; o Vanaf eind 2009 kan uw gemeente gratis advies op maat ontvangen bij het invullen van de ondersteuning van mantelzorg en vrijwilligerswerk. Een voorwaarde daarvoor is het deelnemen aan deze nulmeting; o De antwoorden op onderstaande vragen geven u een concreet beeld van de onderdelen in het beleid die meer en minder aandacht behoeven en waarop u mogelijk in de periode advies op kan inwinnen; o Meer informatie over de basisfuncties en Goed voor Elkaar vindt u op Wij wensen u de komende tijd veel succes met het invullen van prestatieveld 4 van de Wmo, zodat ook uw gemeente in 2012 kan zeggen: Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar! 1

2 In te vullen door adviseur Naam CMO:.... Naam CMO-adviseur:... Uw gegevens: Naam gemeente:.... Uw naam:... Uw functie/beleidsterrein:. Uw afdeling:... Uw adres:.... Uw telefoonnummer:. 2

3 1. Visie en beleid De gemeente heeft een visie op ondersteuning van mantelzorgers. De gemeente heeft beleidskeuzes gemaakt en beleidsdoelen geformuleerd ten aanzien van mantelzorgondersteuning. Vragen Antwoord Te denken valt aan Documenten 1. Heeft uw gemeente een Hoe vastgelegd? - Visiedocument visie geformuleerd op de o Mondeling ondersteuning van o Op schrift o In wording o Anders, namelijk: Hoe onderbouwd? o Kwantitatieve gegevens o Wensen en behoeften o Anders, namelijk: 2a. Heeft uw gemeente mantelzorgbeleid geformuleerd? Hoe vastgelegd? o Mondeling o Op schrift o In wording o Anders, namelijk: Hoe onderbouwd? o Kwantitatieve gegevens o Wensen en behoeften o Anders, namelijk: 2b. Zo ja, welke basisfuncties zijn expliciet opgenomen in het beleid van uw gemeente? Basisfuncties niet expliciet opgenomen in beleid Informatie Advies en begeleiding Emotionele steun Educatie Praktische hulp Respijtzorg Financiële tegemoetkoming Materiële hulp - Brede nota op terrein van welzijn, zorg, wonen. - Nota werk en inkomen 3

4 3. Zijn mantelzorgers betrokken bij de totstandkoming van de visie en het mantelzorgbeleid? 4. Zijn lokale of regionale partijen betrokken bij de totstandkoming van mantelzorgbeleid? 5. Is vastgelegd hoe het mantelzorgbeleid wordt geëvalueerd? 6a Besteedt uw gemeente in het beleid aandacht aan specifieke groepen In welke beleidsfase betrokken? o Initiatief o Beleidsvoorbereiding o Beleidsvorming o Uitvoering o Evaluatie In welke beleidsfase betrokken? o Initiatief o Beleidsvoorbereiding o Beleidsvorming o Uitvoering o Evaluatie o Aan de hand van de basisfuncties? o Mantelzorgers betrokken? o Andere partijen betrokken (professioneel / vrijwillig)? o Wat is met de uitkomsten gedaan? 4

5 6b. Zo ja, welke specifieke groepen Oudere mantelzorgers, 55 jaar en ouder Jonge mantelzorgers, tot 25 jaar oud Niet-westerse mantelzorgers Werkende mantelzorgers Spilzorgers 1. o Doelgroepen specifiek benoemd per basisfunctie? 7. Is het een uitgangspunt van beleid dat de mantelzorger de regie heeft over het eigen leven en keuzevrijheid heeft? 8. Is er in het beleid aandacht voor (h)erkenning en waardering voor Mantelzorgers van: GGZ-cliënten Mensen met een beperking Dementerenden Verslaafden Mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel Mensen in hun laatste levensfase o Publieke uitingen, o Dag van mantelzorg, o Communicatie over mantelzorgcompliment o Niet o Anders, namelijk: 1 Mantelzorgers die (bijna) als enige verantwoordelijk zijn voor de zorg voor hun naaste. 5

6 9. Is in het beleid aandacht voor de vertaling van het compensatiebeginsel 2 voor 10. Is er in het beleid aandacht voor de relatie mantelzorg, professionele zorg en vrijwilligerswerk? 11. Welke lokale partijen zijn in uw gemeente betrokken bij de lokale ondersteuning van Gemeente (bestuur en beleid) (Wmo)loket Steunpunt mantelzorg Welzijnswerk Maatschappelijk werk Professionele zorgaanbieders Vrijwillige zorg organisaties, (Humanitas, Rode Kruis, Zonnebloem) Kerk/moskee Anders, namelijk: Dit kan b.v. door o Vervangende zorg aan te bieden o Draagkracht van mantelzorger te betrekken bij indicering van huishoudelijke hulp 12. Hoe voert uw gemeente de regie over de lokale mantelzorgondersteuning? Accent op inhoudelijke en procesmatige zaken ( beheersingsgericht ) door het Rijk geformuleerde kaders als uitgangspunt ( uitvoeringsgericht ) Faciliteren van organisaties die mantelzorgers ondersteunen ( faciliterend ) Voortrekker op het terrein van mantelzorgondersteuning ( visionair ) 2 Gemeenten zijn verplicht beperkingen die mensen ondervinden in hun zelfredzaamheid te compenseren. Dit geldt ook voor mensen die vanwege (meestal langdurende en / of intensieve) mantelzorg beperkingen ondervinden in hun participatie in de samenleving. 6

7 13. Heeft de gemeente financiële middelen gereserveerd voor mantelzorgondersteuning? 0 < en meer o Structureel o Incidenteel o Gespecificeerd per basisfunctie - Begroting Algemene indruk / concrete verbeterpunten 7

8 2. Informatie Gemeenten dragen zorg voor het verstrekken van informatie die eraan bijdraagt dat mantelzorgers geattendeerd worden en de weg weten te vinden naar passende ondersteuning. Vragen Antwoord Te denken valt aan Documenten 1a. Zorgt uw gemeente voor informatieverstrekking aan mantelzorgers (zelf of via andere partijen)? 1b. Zo ja, welke soort informatie is beschikbaar Mantelzorg voor Ziekten, aandoeningen, beperkingen, handicaps en patiëntenverenigingen - Werkplannen relevante organisaties Het aanbod van hulp, zorg, ondersteuning Wet- en regelgeving Mantelzorgcompliment Nulurenindicatie (Awbzindicatie aanvragen maar niet benutten; mantelzorger komt in aanmerking voor mantelzorgcompliment) 2. Maken mantelzorgers gebruik van de informatie die beschikbaar is in uw gemeente? 3. Wordt het geformuleerde beleid t.a.v. de informatiefunctie opgepakt en uitgevoerd door uw gemeente of andere partijen? o Denk aan Wmo loket, steunpunt mantelzorg, welzijnsorganisaties o Welke doelgroep maakt met name gebruik? o Gemeente voert het zelf uit o Prestatieafspraken met gesubsidieerde organisatie o Eigen initiatief van lokale partijen o Lokale partijen op verzoek van gemeente - Lokaal onderzoek Algemene indruk / concrete verbeterpunten 8

9 3. Advies en begeleiding Gemeenten zijn in staat om mantelzorgers adequaat te adviseren en te begeleiden. Vragen Antwoord Te denken valt aan Documenten 1a. Zorgt uw gemeente voor advies en begeleiding voor mantelzorgers (zelf of via andere partijen)? 1b. Zo ja, welke soort advies en begeleiding is beschikbaar voor 2. Maken mantelzorgers gebruik van advies en begeleiding? 3. Wordt het geformuleerde beleid t.a.v. de functie advies en begeleiding opgepakt en uitgevoerd door uw gemeente of andere partijen? Adviesgesprek / vraagverheldering Ondersteuning bij aanvraag materiële en financiële hulp Doorverwijzing naar mantelzorgondersteuning Zorgregisseur / casemanagement o Denk aan Wmo loket, steunpunt mantelzorg, welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties o Welke doelgroep maakt met name gebruik? o Gemeente voert het zelf uit o Prestatieafspraken met gesubsidieerde organisatie o Eigen initiatief van lokale partijen o Lokale partijen op verzoek van gemeente - Werkplannen relevante organisaties - Lokaal onderzoek Algemene indruk / concrete verbeterpunten. 9

10 4. Emotionele Steun Gemeenten zijn in staat om mantelzorgers emotioneel te ondersteunen. Vragen Antwoord Te denken valt aan Documenten 1a. Zorgt de gemeente voor emotionele steun voor mantelzorgers (zelf of via andere partijen)? 1b. Zo ja, welke soort emotionele steun is beschikbaar voor 2. Maken mantelzorgers gebruik van emotionele steun? 3. Wordt het geformuleerde beleid t.a.v. de functie emotionele steun opgepakt en uitgevoerd door uw gemeente of door andere partijen? Inloopspreekuur Individuele begeleiding Lotgenotengroepen mantelzorgers Mantelzorgsalon / café Verwendagen / ontspanningsactiviteiten Chatbox / sms-service Vriendschappelijk huisbezoek Maatjescontacten, zoals vriendendienst, buddyzorg? o Denk aan Wmo loket, steunpunt mantelzorg, welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties o Welke doelgroep maakt met name gebruik? o Gemeente voert het zelf uit o Prestatieafspraken met gesubsidieerde organisatie o Eigen initiatief van lokale partijen o Lokale partijen op verzoek van gemeente - Werkplannen relevante organisaties - Lokaal onderzoek Algemene indruk / concrete verbeterpunten 10

11 5. Educatie Gemeenten zijn in staat om mantelzorgers en zorgvrijwilligers educatie te bieden. Vragen Antwoord Te denken valt aan Documenten 1a. Zorgt de gemeente voor scholing voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers (zelf of via andere partijen)? 1b. Zo ja, welke soort scholing is beschikbaar voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers? 2. Maken mantelzorgers en zorgvrijwilligers gebruik van scholing? 3. Wordt het geformuleerde beleid t.a.v. de functie educatie opgepakt en uitgevoerd door uw gemeente of door andere partijen? Gericht op mantelzorgers: Instructies hulpmiddelen, praktische trainingen Cursussen over (omgaan met) ziekten, houding, communicatie Grenzen stellen / goed voor jezelf zorgen / time management / empowerment Gericht op zorgvrijwilligers: Instructies hulpmiddelen, praktische trainingen Cursussen over (omgaan met) ziekten, houding, communicatie Deskundigheidsbevorderi ng over mantelzorg en mantelzorgondersteuning (algemeen of specifiek) o Denk aan Wmo loket, steunpunt mantelzorg, welzijnsorganisaties o Welke doelgroep maakt met name gebruik? o Gemeente voert het zelf uit o Prestatieafspraken met gesubsidieerde organisatie o Eigen initiatief van lokale partijen o Lokale partijen op verzoek van gemeente - Werkplannen relevante organisaties - Lokaal onderzoek 11

12 Algemene indruk / concrete verbeterpunten 12

13 6. Praktische Hulp Gemeenten zijn in staat om mantelzorgers praktische hulp te bieden. Vragen Antwoord Te denken valt aan Documenten 1a. Zorgt de gemeente voor praktische hulp voor mantelzorgers (zelf of via andere partijen)? 1b. Zo ja, welke soort praktische hulp is beschikbaar voor 2. Maken mantelzorgers gebruik van praktische hulp? 3. Wordt het geformuleerde beleid t.a.v. de functie praktische hulp opgepakt en uitgevoerd door uw gemeente of door andere partijen? Huishoudelijke hulp Welzijn- en gemaksdiensten: klussendienst, maaltijdservice Vrijwillige hulp Administratieve hulp Extra kinderopvang o Denk aan Wmo loket, steunpunt mantelzorg, welzijnsorganisaties o Welke doelgroep maakt met name gebruik? o Gemeente voert het zelf uit o Prestatieafspraken met gesubsidieerde organisatie o Eigen initiatief van lokale partijen o Lokale partijen op verzoek van gemeente - Werkplannen relevante organisaties - Lokaal onderzoek Algemene indruk / concrete verbeterpunten 13

14 7. Respijtzorg 3 Gemeenten zijn in staat om mantelzorgers respijtzorg te bieden. Vragen Antwoord Te denken valt aan Vindplaats 1a. Zorgt de gemeente voor respijtzorg voor mantelzorgers (zelf of via andere partijen)? 1b. Zo ja, welke soort respijtzorg is beschikbaar voor 2. Maken mantelzorgers gebruik van respijtzorg? 3. Wordt het geformuleerde beleid t.a.v. de functie respijtzorg opgepakt en uitgevoerd door uw gemeente of door andere partijen? Vrijwillige oppas Vrijwillige bezoekservice Vrijwillige thuishulp Vrijwillige vervangende mantelzorg Professionele oppas Professionele ondersteunende begeleiding Professionele thuisondersteuning Dagvoorziening / opvang Meerdaagse voorzieningen Aangepaste vakanties Activiteiten ter ontspanning van de mantelzorger gecombineerd met respijtzorgvoorzieningen o Denk aan Wmo loket, steunpunt mantelzorg, welzijnsorganisaties o Welke doelgroep maakt met name gebruik? o Gemeente voert het zelf uit o Prestatieafspraken met gesubsidieerde organisatie o Eigen initiatief van lokale partijen o Lokale partijen op verzoek van gemeente - Werkplannen relevante organisaties - Lokaal onderzoek 3 Tijdelijke vervangende mantelzorg. Hierdoor kan de mantelzorg even op adem komen. 14

15 Algemene indruk / concrete verbeterpunten 15

16 8. Financiële Tegemoetkoming Gemeenten zijn in staat om mantelzorgers financiële tegemoetkoming te bieden. Vragen Antwoord Te denken valt aan Documenten 1a. Zorgt de gemeente voor financiële tegemoetkoming voor mantelzorgers (zelf of via andere partijen)? 1b. Zo ja, welke soort financiële tegemoetkoming is beschikbaar voor 2. Maken mantelzorgers gebruik van financiële tegemoetkoming? 3. Wordt het geformuleerde beleid t.a.v. de functie financiële tegemoetkoming opgepakt en uitgevoerd door uw gemeente of door andere partijen? Fiscale compensatie Bijzondere bijstand Onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen Mantelzorgcompliment Tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang o Denk aan Wmo loket, steunpunt mantelzorg, welzijnsorganisaties o Welke doelgroep maakt met name gebruik? o Gemeente voert het zelf uit o Prestatieafspraken met gesubsidieerde organisatie o Eigen initiatief van lokale partijen o Lokale partijen op verzoek van gemeente - Werkplannen relevante organisaties - Lokaal onderzoek Algemene indruk / concrete verbeterpunten 16

17 9. Materiële Hulp Gemeenten zijn in staat om mantelzorgers materiële hulp te bieden. Vragen Antwoord Te denken valt aan Documenten 1a. Zorgt de gemeente voor materiële hulp voor mantelzorgers (zelf of via andere partijen)? 1b. Zo ja, welke soort materiële hulp is beschikbaar voor 2. Maken mantelzorgers gebruik van materiële hulp? 3. Wordt het geformuleerde beleid t.a.v. de functie materiële hulp opgepakt en uitgevoerd door uw gemeente of door andere partijen? Woningaanpassing, mantelzorgwoning /- kamer Parkeerpas Hulpmiddelen (praktisch en ICT) Aangepast vervoer o Denk aan Wmo loket, steunpunt mantelzorg, welzijnsorganisaties o Welke doelgroep maakt met name gebruik? o Gemeente voert het zelf uit o Prestatieafspraken met gesubsidieerde organisatie o Eigen initiatief van lokale partijen o Lokale partijen op verzoek van gemeente - Werkplannen relevante organisaties - Lokaal onderzoek Algemene indruk / concrete verbeterpunten 17

Rapport Onderzoek Mantelzorgbeleid

Rapport Onderzoek Mantelzorgbeleid Rapport Onderzoek Mantelzorgbeleid In opdracht van VNG Datum: 16-6-2015 Team Kennisnetwerk Wmo RadarAdvies Veemarkt 83, 1019 DB Amsterdam T (020) 463 50 50 www.radaradvies.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Gelet op het collegevoorstel van 22 juni 2010 waar de volgende uitgangspunten zijn ODoenomen:

Gelet op het collegevoorstel van 22 juni 2010 waar de volgende uitgangspunten zijn ODoenomen: gemeente nieuwkoop gemeenteraad IIIIIIIIII G10.0709 nieuwkoop raadsbesluit onderwerp Kadernotitie mantelzorgbeleid 2010-2013 Gelet op het collegevoorstel van 22 juni 2010 waar de volgende uitgangspunten

Nadere informatie

Quickscan en Puzzel informele zorg. Het huidige en wenselijke aanbod informele zorg in Waalwijk samen met lokale partijen in kaart gebracht

Quickscan en Puzzel informele zorg. Het huidige en wenselijke aanbod informele zorg in Waalwijk samen met lokale partijen in kaart gebracht Quickscan en Puzzel informele zorg Het huidige en wenselijke aanbod informele zorg in Waalwijk samen met lokale partijen in kaart gebracht Quickscan en Puzzel informele zorg Het huidige en wenselijke aanbod

Nadere informatie

Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar!

Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar! Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar! Waarom Goed voor Elkaar? In de Wmo (Wet Maatschappelijke Ontwikkeling) is in prestatieveld 4 vastgelegd dat u als gemeente verantwoordelijk bent voor de ondersteuning

Nadere informatie

Mantelzorgondersteuning. Samenwerken en afstemmen voor mantelzorgers

Mantelzorgondersteuning. Samenwerken en afstemmen voor mantelzorgers Mantelzorgondersteuning in kaart Samenwerken en afstemmen voor mantelzorgers Mantelzorgondersteuning in kaart Samenwerken en afstemmen voor mantelzorgers De mantel verlicht Het project De mantel verlicht

Nadere informatie

6. VERLICHTEN. 6.1 Inleiding. 6.2 Werk netwerkgericht en zet in op preventie van

6. VERLICHTEN. 6.1 Inleiding. 6.2 Werk netwerkgericht en zet in op preventie van 6. VERLICHTEN U organiseert ondersteuning om ervoor te zorgen dat mantelzorgers de mantelzorgtaken kunnen (blijven) uitvoeren. 6.1 Inleiding Goede ondersteuning voor mantelzorgers draagt ertoe bij dat

Nadere informatie

MANTELZORGONDERSTEUNING IN DE GEMEENTE HAAREN

MANTELZORGONDERSTEUNING IN DE GEMEENTE HAAREN MANTELZORGONDERSTEUNING IN DE GEMEENTE HAAREN BELEIDSPLAN 2010-2013 INHOUD 1. Inleiding. 3 2. Stand van zaken in de gemeente Haaren.4 2.1. Mantelzorg in cijfers 2.2. Historie 3. Waarom Mantelzorgondersteuning...5

Nadere informatie

Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/ Behandelend ambtenaar N.H. Emck Postreg.nr. Tel.nr Datum: 22 juni 2010

Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/ Behandelend ambtenaar N.H. Emck Postreg.nr. Tel.nr Datum: 22 juni 2010 Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/10-00259 Behandelend ambtenaar N.H. Emck Postreg.nr. Tel.nr 0345-636169 Datum: 22 juni 2010 ONDERWERP: Vaststellen van de nota mantelzorg Leerdam 2010-2014

Nadere informatie

Algemene vragen(1) Algemene vragen(2)

Algemene vragen(1) Algemene vragen(2) Algemene vragen(1) 1. Wat is uw naam? 2. Wat is uw telefoonnummer? 3. Wat is uw e-mailadres? 4. Heeft u zelf een achtergrond in de mantelzorg of in de intensieve vrijwilligerszorg (meerdere Algemene vragen(2)

Nadere informatie

GESCAND OP 2 7 APR, Page 1 of 3. Zant, Tim j. Van: Ellen Bartels j Gemeente Oostzaan

GESCAND OP 2 7 APR, Page 1 of 3. Zant, Tim j. Van: Ellen Bartels j Gemeente Oostzaan 27-4-2011 GESCAND OP 2 7 APR, 2011 Zant, Tim j. Page 1 of 3 Van: Ellen Bartels [e.bartels@mezzo.nl] j Gemeente Oostzaan Verzonden: dinsdag 26 april 2011 16:07 " ~" ~~" CC- Hanneke VenA/eij; Karin Verbeek;

Nadere informatie

Programma. 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph uur. 2. Presentatie van organisaties uur Pluspunt MEE Activite

Programma. 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph uur. 2. Presentatie van organisaties uur Pluspunt MEE Activite Programma 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph 19.35-19.55 uur 2. Presentatie van organisaties 19.55-20.10 uur Pluspunt MEE Activite 3. Presentatie 20.15-20.20 uur Gemiva Mezzo LVvm 4. Workshops in

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

Basisfuncties mantelzorg in Overijssel

Basisfuncties mantelzorg in Overijssel Basisfuncties mantelzorg in Overijssel Mantelzorgers uit Wmo Raden over de basisfuncties mantelzorg Inhoud Inleiding 3 1. De basisfuncties mantelzorg 4 2. Overzicht van de antwoorden en opmerkingen 5 3.

Nadere informatie

Herijking mantelzorgondersteuning in de deelgemeenten

Herijking mantelzorgondersteuning in de deelgemeenten Herijking mantelzorgondersteuning in de deelgemeenten Inleiding In mei/juni 2009 is de tussenevaluatie intensivering mantelzorgondersteuning besproken in het BOS en de cie MVP. Naar aanleiding van de bespreking

Nadere informatie

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg P a g i n a 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Begrippen 1-2 3. Verschillen tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk 2 4. Mantelzorg in Rotterdam 2-3 5. Visie van Fener Zorg op mantelzorg en vrijwilligers

Nadere informatie

Mantelzorg in de gemeente Groesbeek

Mantelzorg in de gemeente Groesbeek Mantelzorg in de gemeente Groesbeek 1 Inleiding De gemeente is vanuit de Wmo verantwoordelijk voor ondersteuning van mantelzorgers. Met deze notitie wordt een eerste invulling gegeven aan die verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

Notitie basisfuncties vrijwilligerswerk en mantelzorg. Gemeente Voorst, vakgroep Zorg, februari 2011 (2011-10958)

Notitie basisfuncties vrijwilligerswerk en mantelzorg. Gemeente Voorst, vakgroep Zorg, februari 2011 (2011-10958) Notitie basisfuncties vrijwilligerswerk en mantelzorg Gemeente Voorst, vakgroep Zorg, februari 2011 (2011-10958) INHOUD Blz. Inleiding 3 Wat is vrijwilligerswerk en wat is mantelzorg? 3 Gemeente Voorst

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Manifest. van de mantelzorger

Manifest. van de mantelzorger Manifest van de mantelzorger Manifest van de Mantelzorger Mantelzorgers zijn mensen die onbetaald en vanuit een persoonlijke band zorgen voor een hulpbehoevende oudere, chronische zieke of gehandicapte

Nadere informatie

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, s en Piet Haker Platform Netwerk Vrijwilligerswerk 13 mei 2014 2 Aanleidingen transitie Nieuwe taken voor gemeenten per 2015 Decentralisatie Awbz Decentralisatie

Nadere informatie

Welkom. Raadsconferentie Gulpen-Wittem 3 oktober 2013. Gertie de Veen en Sonja Vlaming Directeur en mantelzorgconsulent

Welkom. Raadsconferentie Gulpen-Wittem 3 oktober 2013. Gertie de Veen en Sonja Vlaming Directeur en mantelzorgconsulent Welkom Raadsconferentie Gulpen-Wittem 3 oktober 2013 Gertie de Veen en Sonja Vlaming Directeur en mantelzorgconsulent Inhoud presentatie Informatie en kengegevens Steunpunt Mantelzorg De praktijk aan het

Nadere informatie

Beleidsplan Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligers Lochem 2012-2015. Lochem ondersteunt door goede basisfuncties

Beleidsplan Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligers Lochem 2012-2015. Lochem ondersteunt door goede basisfuncties Beleidsplan Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligers Lochem 2012-2015 Lochem ondersteunt door goede basisfuncties Dit beleidsplan is opgesteld in het kader van het Uitvoeringsplan 2010 van het Beleidsplan

Nadere informatie

1. Resultaten van het onderzoek

1. Resultaten van het onderzoek 1. Resultaten van het onderzoek 1.1 Respons De gegevens voor het onderzoek zijn verzameld door middel van een schriftelijke vragenlijst. Deze vragenlijst is verstuurd naar mantelzorgers die bekend zijn

Nadere informatie

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar!

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar! Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011 Aanpakken Maar! INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. RONDETAFELGESPREKKEN 2.1 Algemene uitkomsten van de rondetafelgesprekken 2.2 Aanbevelingen professor Meijs

Nadere informatie

Wmo 2015 Gemeente Zeist

Wmo 2015 Gemeente Zeist Wmo 2015 Gemeente Zeist Het veranderende zorgaanbod voor ouderen, mantelzorgers en mensen met dementie. Dinsdag 14 oktober 2014 Even voorstellen Naam: Judith van Leeuwen Functie: accountmanager Wmo bij

Nadere informatie

Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost?

Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost? Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost? Jolanda Smit, Marti Wassenaar en Thomas Evers april 2015 Waarom veranderingen?

Nadere informatie

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Datum: maart 2015 Afdeling: Samenlevingszaken In- en aanleiding Voor u ligt de startnotitie voor de aankomende beleidsnota van de gemeente

Nadere informatie

Vraag 1: In 2017 wordt een pilot gestart voor gezinsondersteuning vanuit het sociaal team. Graag willen wij uitleg hoe de pilot eruit ziet?

Vraag 1: In 2017 wordt een pilot gestart voor gezinsondersteuning vanuit het sociaal team. Graag willen wij uitleg hoe de pilot eruit ziet? Datum : 13 februari 2017 Van : Het college Bijlagen : Onderwerp : Raadsvoorstel Beleidsplan Wmo en Jeugd 2017-2020 Zaak- / Docnummer : 17-22420/ 20012 Op grond van artikel 34b Reglement van Orde stelt

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2015/41

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2015/41 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 12-5-2015 Nummer voorstel: 2015/41 Voor raadsvergadering d.d.: 23-06-2015 Agendapunt: 11 Onderwerp:

Nadere informatie

DEMENTIEPROOFMETER 2015 Gemeente Helmond Ja Nee

DEMENTIEPROOFMETER 2015 Gemeente Helmond Ja Nee DEMENTIEPROOFMETER 2015 Gemeente Helmond Ja Nee 1.a Uw gemeente kent/heeft een actuele sociale kaart dementie opgebouwd uit vragersperspectief met het aanbod in uw gemeente en in de eigen regio. 1 wel

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Onderstaand onze adviezen c.q. bevindingen n.a.v. het rapport van Companen d.d. juli 2014:

Onderstaand onze adviezen c.q. bevindingen n.a.v. het rapport van Companen d.d. juli 2014: Participatieraad Montfoort Secretaris Aad van der Veen Mannenhuisstraat 23 3417 ED Montfoort Tel. 0348 473129 aadvdrveen@zonnet.nl 23/10/2014 Onze referentie: ParRaad / U / 014 / 011 Geachte heer Vlaar,

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Rapportage Wmo-benchmark 2008

Rapportage Wmo-benchmark 2008 ** Concept 20 mei 2009 Sectie wz Rapportage Wmo-benchmark 2008 April 2009 Auteur(s): C. Jansens ism WZ en SoZa INHOUD 1. Horizontale verantwoording 2. Samenvatting resultaten 3. Conclusie Pagina 2 van

Nadere informatie

Uitwerking basisfuncties. Intensieve vrijwilligerszorg in de samenleving

Uitwerking basisfuncties. Intensieve vrijwilligerszorg in de samenleving Uitwerking basisfuncties Intensieve vrijwilligerszorg in de samenleving Voorwoord Het ministerie van VWS publiceerde op 30 maart 2009 de basisfuncties lokale ondersteuning vrijwilligerswerk en mantelzorg.

Nadere informatie

Benchmark Wmo 2008 Rapport Mantelzorg Gemeente Gouda 17 november 2008

Benchmark Wmo 2008 Rapport Mantelzorg Gemeente Gouda 17 november 2008 Benchmark Wmo 2008 Rapport Mantelzorg Gemeente Gouda 17 november 2008 SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3800 VOORWOORD De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is per 1 januari 2007 ingegaan.

Nadere informatie

Cliëntenperspectief op de compensatieplicht

Cliëntenperspectief op de compensatieplicht Cliëntenperspectief op de compensatieplicht De Wmo-adviesraad Leerdam heeft samen met MOVISIE een visiedocument opgesteld over het cliëntenperspectief op de compensatieplicht. De Wmo-adviesraad wilde een

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

De ideale mantelzorger. Je kunt hem zomaar plotseling zijn. (Loesje) Notitie Mantelzorgbeleid gemeente Tholen. Jacqueline Heijboer

De ideale mantelzorger. Je kunt hem zomaar plotseling zijn. (Loesje) Notitie Mantelzorgbeleid gemeente Tholen. Jacqueline Heijboer De ideale mantelzorger Je kunt hem zomaar plotseling zijn. (Loesje) Notitie Mantelzorgbeleid gemeente Tholen Jacqueline Heijboer Mei 2017 Notitie Mantelzorgbeleid Jacqueline Heijboer Mei 2017 Aanleiding

Nadere informatie

Onderzoek naar de belasting en ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers in de gemeente Leeuwarden; factsheet

Onderzoek naar de belasting en ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers in de gemeente Leeuwarden; factsheet Onderzoek naar de belasting en ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers in de gemeente Leeuwarden; factsheet April 2016 Inhoud Inleiding... 3 Methode... 3 Resultaten... 4 Achtergrondvariabelen... 4 Belasting...

Nadere informatie

Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap.

Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap. Mantelzorgwijzer Arnhem Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap. Waarom een mantelzorgwijzer? Voor veel mensen is het verzorgen van

Nadere informatie

een helpende hand luisterend oor steun in de rug NETWERK VRIJWILLIGE THUISHULP ZEIST

een helpende hand luisterend oor steun in de rug NETWERK VRIJWILLIGE THUISHULP ZEIST een helpende hand luisterend oor steun in de rug NETWERK VRIJWILLIGE THUISHULP ZEIST NETWERK VRIJWILLIGE THUISHULP ZEIST Wie zijn wij? In het Netwerk Vrijwillige Thuishulp werken een tiental organisaties

Nadere informatie

Vrijwillige Thuishulp als onderdeel van het sociale domein

Vrijwillige Thuishulp als onderdeel van het sociale domein Vrijwillige Thuishulp als onderdeel van het sociale domein preventief, signalerend en klant centraal Cintha Tubbing, december 2013 Een korte kennismaking met de organisatie Versa Welzijn de dienst VTH

Nadere informatie

Maandelijkse nieuwsbrief Belangenbehartiging ANBO. Hoofdredacteur Margo Brands. Afmelden? Klik hier.

Maandelijkse nieuwsbrief Belangenbehartiging ANBO. Hoofdredacteur Margo Brands. Afmelden? Klik hier. Maandelijkse nieuwsbrief Belangenbehartiging ANBO. Hoofdredacteur Margo Brands. Afmelden? Klik hier. Onderwerpen nieuwsbrief mantelzorg special 2011: Algemeen... 1 10 november: Dag van de mantelzorg...

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Vragenlijst voor mantelzorgers - <naam organisatie>

Vragenlijst voor mantelzorgers - <naam organisatie> Vragenlijst voor mantelzorgers - Algemene gegevens Deze vragenlijst is anoniem 1. Hoe oud bent u? jaar 2. Wat is uw geslacht? man / vrouw 3. Wat is uw postcode? (het gaat hier om de

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligers 2012 en 2013

Uitvoeringsplan Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligers 2012 en 2013 splan Ondersteuning Mantelzorg en en 2013 Inleiding In de nota Ondersteuning Mantelzorg en -2015 staat een groot aantal verbeteracties benoemd. In dit splan voor de jaren en 2013 is aangegeven in welk

Nadere informatie

Inzet naar behoefte Bevindingen van de behoefte-inventarisatie onder mantelzorgers in Waalwijk

Inzet naar behoefte Bevindingen van de behoefte-inventarisatie onder mantelzorgers in Waalwijk Inzet naar behoefte Bevindingen van de behoefte-inventarisatie onder mantelzorgers in Waalwijk Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie op gericht. Dat

Nadere informatie

Samenwerken met familie en mantelzorgers. Met elkaar de zorg die nodig is mogelijk maken.

Samenwerken met familie en mantelzorgers. Met elkaar de zorg die nodig is mogelijk maken. Samenwerken met familie en mantelzorgers Met elkaar de zorg die nodig is mogelijk maken. Samenwerken met familie en mantelzorgers Folder voor familie en mantelzorgers van mensen die (tijdelijk) zorg ontvangen

Nadere informatie

Onze zorg: mantelzorg. Nota Mantelzorgondersteuning gemeente Teylingen

Onze zorg: mantelzorg. Nota Mantelzorgondersteuning gemeente Teylingen Onze zorg: Mantelzorg Nota Mantelzorgondersteuning gemeente Teylingen 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1. Doel nota... 3 1.2. Totstandkoming nota... 4 1.3. Leeswijzer... 4 2. Beschrijving doelgroep 2.1.

Nadere informatie

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Programma Welkom en korte kennismaking Pluspunt aan het werk Ouderen Mantelzorgers Visie Pluspunt op ontwikkelingen in sociaal domein Pluspunt aan het werk

Nadere informatie

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ http://www.youtube.com/watch?v=6imhyppcmdo&list =PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ UITKOMST ENQUETE Najaar 2013: circa 140 vrijwilligersorganisaties aangeschreven Respons: 46% (65 vragenlijsten) Bij welke

Nadere informatie

Wegwijzer voor mantelzorgers

Wegwijzer voor mantelzorgers Wegwijzer voor mantelzorgers in Kaag en Braassem Inhoud Inleiding 2 Het WMO-loket: de beste vraagbaak 2 Respijtzorg: vervangende mantelzorg thuis 3 Respijtzorg: vervangende zorg buitenshuis 4 Mantelzorg

Nadere informatie

WMO-beleidsnotitie van het Land van Cuijk participatie en vrijwilligers

WMO-beleidsnotitie van het Land van Cuijk participatie en vrijwilligers WMO-beleidsnotitie van het Land van Cuijk participatie en vrijwilligers 05.12.2011 In de WMO-beleidsnotitie van Land van Cuijk is het volgende in hoofdstuk 6 opgenomen: 6.3.2 Vrijwilligers in de zorg Voor

Nadere informatie

Uitgangspunten vrijwilligersbeleid Papendrecht

Uitgangspunten vrijwilligersbeleid Papendrecht Uitgangspunten vrijwilligersbeleid Papendrecht De gemeente bepaalt de visie en het beleid op vrijwilligerswerk gericht op de lokale vraag. Binnen de Wmo (prestatieveld vier) zijn gemeenten verplicht de

Nadere informatie

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond Postbus 232 5700 AE HELMOND Helmond, 20 januari 2012 Onderwerp: Advies betreffende evaluatie Seniorenraad 2009-2011 nota Seniorenbeleid 2012

Nadere informatie

Leiderdorps Mantelzorgbeleid 2012-2016

Leiderdorps Mantelzorgbeleid 2012-2016 Leiderdorps Mantelzorgbeleid 2012-2016 November 2011 (2011I01969) Mantelzorgers, een belangrijke stille groep mensen Die zich inzetten voor een geliefde naaste of de behoeftige mens. Zichzelf vaak wegcijferen,

Nadere informatie

Putten, 22 december 2015. Aan het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Putten.

Putten, 22 december 2015. Aan het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Putten. Putten, 22 december 2015 Aan het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Putten. Betreft: Mantelzorgondersteuning Gemeente Putten 2016 Geacht College, Op 1 december jl. ontving de Wmo-raad de adviesaanvraag

Nadere informatie

Stem en steun samen sterk. Voor belangenbehartigers en organisaties informele zorg

Stem en steun samen sterk. Voor belangenbehartigers en organisaties informele zorg Stem en steun samen sterk Voor belangenbehartigers en organisaties informele zorg Stem en steun samen sterk Ondersteuningsorganisaties voor informele zorg en belangenbehartigers van mantelzorgers streven

Nadere informatie

Onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van Mantelzorgers in Kapelle

Onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van Mantelzorgers in Kapelle Onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van Mantelzorgers in Kapelle Utgevoerd in februari maart 2007 door Ronald Masclé. Inleiding Eén van de prestatievelden van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Checklist Kanteling binnen gemeenten Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Kanteling in beleid Ja

Nadere informatie

Mantelzorg waardering en ondersteuning

Mantelzorg waardering en ondersteuning 6 juli 2017 Mantelzorg waardering en ondersteuning Betreft: kadernota 2017-2021 Beste leden van de gemeenteraad, burgemeester, wethouder en andere aanwezigen, Vanavond wordt de kadernota 2017-2021 van

Nadere informatie

Project Invoering Begeleiding uit AWBZ naar Wmo

Project Invoering Begeleiding uit AWBZ naar Wmo Project Invoering Begeleiding uit AWBZ naar Wmo Inhoud Wat gaat er gebeuren? De huidige Begeleiding Invoering Begeleiding in de Wmo Project Invoering Begeleiding Uitkomsten oriëntatiefase Vervolg: visiefase

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Mantelzorg Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen

Uitvoeringsplan Mantelzorg Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen splan Mantelzorg Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen 2017-2018 1 Inhoud Inleiding... 2 2. Ambities 2017 2018... 6 2.1 Vinden... 6 2.2 Versterken... 8 2.3 Verlichten... 10 2.4 Verbinden... 13 3. Samenvatting

Nadere informatie

Het hart van de transformatie De gemeentelijke blik op vrijwilligerswerk en mantelzorg

Het hart van de transformatie De gemeentelijke blik op vrijwilligerswerk en mantelzorg Het hart van de transformatie De gemeentelijke blik op vrijwilligerswerk en mantelzorg i Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wijze van onderzoek 4 3. Vrijwilligerswerk 5 3.1 Het gebruik van de basisfuncties

Nadere informatie

Informatiekaart 2. Mantelzorg in de Wmo 2015. Gemeenten aan zet. Kennisdossier Mantelzorg en de Wmo

Informatiekaart 2. Mantelzorg in de Wmo 2015. Gemeenten aan zet. Kennisdossier Mantelzorg en de Wmo Informatiekaart 2 Mantelzorg in de Wmo 2015 In de vernieuwde Wmo staan participatie en zelfredzaamheid centraal. Nederland wordt steeds meer een participatiemaatschappij: de rol van de overheid in zorg

Nadere informatie

Betreft: Opmerkingen bij de reactie van de gemeente op ons Advies: Beleidsplan Welzijn en zorg Barneveld van

Betreft: Opmerkingen bij de reactie van de gemeente op ons Advies: Beleidsplan Welzijn en zorg Barneveld van Aan het college van B&W van de gemeente Barneveld Voorthuizen, 24 februari 2012 Betreft: Opmerkingen bij de reactie van de gemeente op ons Advies: Beleidsplan 2012-2015 Welzijn en zorg Barneveld van 25-11-2011.

Nadere informatie

Welkom. Wmo beleidsplan 2015 2018 Drechtsteden. Papendrecht

Welkom. Wmo beleidsplan 2015 2018 Drechtsteden. Papendrecht Welkom Wmo beleidsplan 2015 2018 Drechtsteden Papendrecht Bevorderen van sociale samenhang, mantelzorg, vrijwilligerswerk en veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede het van voorkomen en bestrijden

Nadere informatie

16 april 2012 9 2012/ n.v.t. wethouder J. (Ans) Otterloo-Ripperda

16 april 2012 9 2012/ n.v.t. wethouder J. (Ans) Otterloo-Ripperda Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 16 april 2012 9 2012/ n.v.t. wethouder J. (Ans) Otterloo-Ripperda Kenmerk

Nadere informatie

Modelverordening Wmo. Regionale VNG bijeenkomst 3 juni 2014 Rotterdam. Linda Hazenkamp

Modelverordening Wmo. Regionale VNG bijeenkomst 3 juni 2014 Rotterdam. Linda Hazenkamp Modelverordening Wmo Regionale VNG bijeenkomst 3 juni 2014 Rotterdam Linda Hazenkamp Vereniging van Nederlandse Gemeenten Wijzigingen Wmo 2015 Maatwerkvoorziening i.p.v. compensatieplicht (maar let op

Nadere informatie

Branchemonitor Ondersteuning informele zorg 2008/2009

Branchemonitor Ondersteuning informele zorg 2008/2009 Branchemonitor Ondersteuning informele zorg 2008/2009 Branchemonitor Ondersteuning informele zorg 2008/2009 Deze Branchemonitor Ondersteuning informele zorg 2008/2009 geeft een beeld van de stand van zaken

Nadere informatie

Geschreven door MdKG dinsdag, 30 maart :38 - Laatst aangepast donderdag, 05 februari :48

Geschreven door MdKG dinsdag, 30 maart :38 - Laatst aangepast donderdag, 05 februari :48 dinsdag, 30 maart 2010 10:38 Laatst aangepast donderdag, 05 februari 2015 08:48 De Wet van 9 juli 2014, houdende regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie,

Nadere informatie

Veranderingen in ons zorgstelsel per 1 januari 2015. Vragen & discussie

Veranderingen in ons zorgstelsel per 1 januari 2015. Vragen & discussie Veranderingen in ons zorgstelsel per 1 januari 2015 Vragen & discussie Aanleiding tot veranderingen? De zorgkosten stijgen onrustbarend. Maar is de Zorg daardoor ook verbeterd? Nee, daarom.. Oplossingen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing voor zorgaanbieders

Gebruiksaanwijzing voor zorgaanbieders Gebruiksaanwijzing voor zorgaanbieders Als zorgaanbieder doet u een beroep op zorgvrijwilligers en mantelzorgers. Binnen zorginstellingen wordt de verbinding met thuis en het gewone leven zoveel mogelijk

Nadere informatie

Klanttevredenheid van mantelzorgers. Ik zie mezelf niet als mantelzorger, zorgen voor je naasten doe je gewoon! Gemeente Langedijk Juli 2013

Klanttevredenheid van mantelzorgers. Ik zie mezelf niet als mantelzorger, zorgen voor je naasten doe je gewoon! Gemeente Langedijk Juli 2013 Klanttevredenheid van mantelzorgers Ik zie mezelf niet als mantelzorger, zorgen voor je naasten doe je gewoon! Gemeente Langedijk Juli 2013 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN

Nadere informatie

Intensieve Vrijwillige Thuiszorg/Buddyzorg aantal personen

Intensieve Vrijwillige Thuiszorg/Buddyzorg aantal personen 27.677 inwoners Intensieve Vrijwillige Thuiszorg/Buddyzorg aantal personen Individuele ondersteuning 2015 2014 Intake cliënt 46 33 Intake zorgvrijwilliger (incl. VPTZ) 14 19 Matching 47 28 Enkelvoudige

Nadere informatie

Offerte voor. Gemeente AA en Hunze

Offerte voor. Gemeente AA en Hunze ~~q lz ijn Aa en Hun Ze 5tzchtinl1 Offerte voor Gemeente AA en Hunze "mantelzorgers in Beeld" fase 1: Q-meting van activiteiten CPM Offerte Mantelzorgers in Beeld fase 1: a-meting centraal punt mantelzorg

Nadere informatie

Van Steunpunt Mantelzorg naar Mantelzorgkring

Van Steunpunt Mantelzorg naar Mantelzorgkring Van Steunpunt Mantelzorg naar Mantelzorgkring Kort historisch overzicht Sterkte en zwakte van Steunpunten Van direct naar indirect ondersteunen Kwartiermaker Mantelzorg Ontstaan van Mantelzorgkringen Evaluerend

Nadere informatie

ZORGEN VOOR DE ANDER IS ZORGEN VOOR ELKAAR

ZORGEN VOOR DE ANDER IS ZORGEN VOOR ELKAAR ZORGEN VOOR DE ANDER IS ZORGEN VOOR ELKAAR Samenhangend beleid en uitvoeringsprogramma mantelzorgondersteuning 2011 2014 Maart 2011 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Verklaring afkortingen 4 1. Inleiding 5

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

ECSD/U Lbr. 14/010

ECSD/U Lbr. 14/010 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Bestuurljke afspraken clientondersteuning Wmo uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400446 Lbr. 14/010 bijlage(n)

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren 1 Prestatieveld Sociale Samenhang en Leefbaarheid Doel: Versterken van het zorgzaam samenleven Wat deden we al en blijven

Nadere informatie

Zorgwijzer. 030 6915000 Laan van Vollenhove 1014 3706 AH Zeist

Zorgwijzer. 030 6915000 Laan van Vollenhove 1014 3706 AH Zeist Zorgwijzer voor senioren in de gemeente Zeist Stichting MeanderOmnium MeanderOmnium is de lokale welzijnsorganisatie in de gemeente Zeist. Deze organisatie levert naast diensten en activiteiten voor mensen

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid Driezorg

Mantelzorgbeleid Driezorg Mantelzorgbeleid Driezorg Inleiding Mantelzorg is een belangrijk en omvangrijk deel van de zorg. Naar verwachting neemt het aandeel van mantelzorgers toe in verband met demografische en sociaal-economische

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark Wmo 2012

Samenvatting Benchmark Wmo 2012 Samenvatting Benchmark Wmo 2012 Gemeente Helmond heeft in 2012 samen met 123 andere gemeenten deelgenomen aan de Benchmark Wmo. Hiervan hebben 69 gemeenten, inclusief Helmond, naast de basisbenchmark meegedaan

Nadere informatie

Mezzo memo. Waardering mantelzorg. Uitgangspunten. : Waardering mantelzorg door gemeenten

Mezzo memo. Waardering mantelzorg. Uitgangspunten. : Waardering mantelzorg door gemeenten Mezzo memo Betreft : Waardering mantelzorg In de nieuwe Wmo is geregeld dat de huidige grondslag voor het mantelzorgcompliment per 1 januari 2015 vervalt. Gemeenten moeten dan bij verordening regelen op

Nadere informatie

Modelverordening Wmo 2015. 25 juni 2014 bijeenkomst nieuwe wethouders te Utrecht - Linda Hazenkamp

Modelverordening Wmo 2015. 25 juni 2014 bijeenkomst nieuwe wethouders te Utrecht - Linda Hazenkamp Modelverordening Wmo 2015 25 juni 2014 bijeenkomst nieuwe wethouders te Utrecht - Linda Hazenkamp Wijzigingen Wmo 2015 Maatwerkvoorziening i.p.v. compensatieplicht (maar let op amendement 89 verplichting

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan

Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan Kantelen naar vrijwilligers Gemeente Oostzaan 22-12-2011 Joost Nellen, JongeHonden Anne Vrieze, WWZ Consultancy Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1.

Nadere informatie

informatiebrief raad/commissie

informatiebrief raad/commissie Informatiebrief over tevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Datum: 27 juni 2012 Docmannr.: 2012/9368 Onderwerp: Eindrapport naar de participatie en individueel welzijn binnen de Wmo in de Gemeente Schinnen Bijlagen

Nadere informatie

Respijtzorg. Mogelijkheden voor vervangende zorg

Respijtzorg. Mogelijkheden voor vervangende zorg Respijtzorg Mogelijkheden voor vervangende zorg Respijtzorg Wat is Respijtzorg Soms heeft u als mantelzorger even tijd voor uzelf nodig. Om uit te rusten, andere mensen te zien of andere dingen te doen

Nadere informatie

Notitie Mantelzorgbeleid 2017 gemeente Harlingen

Notitie Mantelzorgbeleid 2017 gemeente Harlingen Notitie Mantelzorgbeleid 2017 gemeente Harlingen Inleiding De gemeente Harlingen wil passende ondersteuning bieden aan mantelzorgers. Inzicht in de belasting en ondersteuningsbehoeften van deze doelgroep

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid. Land van Cuijk April 2013

Mantelzorgbeleid. Land van Cuijk April 2013 Mantelzorgbeleid Land van Cuijk 2013-2016 April 2013 Gemeente Boxmeer Gemeente Cuijk Gemeente Grave Gemeente Mill & St. Hubert Gemeente Sint Anthonis Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2011 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord 2 2. De Mantelzorg Adviesraad 2 3. PR en communicatie 3 4. Activiteiten 3 5. Advisering 3 6. Deskundigheidsbevordering 3 7. Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wmo Wie of wat is de Wmo? Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet is op 1 januari 2007 ingevoerd. - Zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk

Nadere informatie

Mantelzorg en vrijwilligerszorg is de basis

Mantelzorg en vrijwilligerszorg is de basis Mantelzorg en vrijwilligerszorg is de basis - Beuningen - - donderdag 19 november 2015 1 Van Binnenhof naar Beuningen een beeld 2 Waar hebben we het over zelfzorg gebruikelijke zorg Informele zorg professionele

Nadere informatie