In de Gemeente Marum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In de Gemeente Marum"

Transcriptie

1 In de Gemeente Marum Gezamenlijk Plan van aanpak ondersteuning mantelzorg en vrijwillige thuishulp van de gemeenten Marum, Grootegast en Leek 27 april 2006 Projectbureau WWZ Mw. H.J. Vrijhof J.J. de Jong Kwinkenplein GX GRONINGEN

2 Inleiding De proeftuin Door het ministerie van VWS is aan het Samenwerkingsverband Wonen, Welzijn en Zorg (project WWZ) een pilot in het prestatieveld Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk toegewezen. Deze proeftuin is bedoeld om het nieuwe ingezette beleid vanuit de praktijk te onderbouwen. Inventarisatie Het project WWZ van de 24 samenwerkende gemeenten in de provincie Groningen heeft voor de proeftuin een projectplan opgesteld, dat door het ministerie van VWS is goedgekeurd. De eerste twee fasen in het plan bestaan uit: het opstellen van een inventarisatie per gemeente het maken van een plan van aanpak en de uitvoering daarvan. Fase 1 is in januari 2006 afgerond met de rapportage getiteld Inventarisatie infrastructuur ondersteuning mantelzorg en vrijwillige thuishulp. De rapportage sluit af met conclusies en aanbevelingen. Deze vormen de opstap naar fase 2. Plan van aanpak Fase 2 richt zich op het opstellen van een plan van aanpak ter versterking van de ondersteuning van de mantelzorg en vrijwillige thuishulp in de gemeente. Fase 2 omvat ook de uitvoering van het plan van aanpak. De gemeenten Grootegast, Leek en Marum hebben gekozen voor samenwerking op dit terrein. Deze samenwerking resulteert in een gemeenschappelijk plan van aanpak. Aanbevelingen Het plan van aanpak baseert zich op de aanbevelingen uit de rapportage Inventarisatie infrastructuur ondersteuning mantelzorg en vrijwillige thuishulp en op de gedachtewisseling die de gemeenten en de projectleiding daarover in maart 2006 hadden. Startbijeenkomst Een gezamenlijke startbijeenkomst zal de eerste stap vormen ter uitvoering van het Plan van Aanpak. Deelnemers zullen zijn de gemeenten Grootegast, Leek en Marum, de steunpunten, en (vertegenwoordigers van) mantelzorgers. Het projectbureau WWZ zal zorgdragen voor de ondersteuning bij (de organisatie van) deze bijeenkomst. Leeswijzer Het Plan van aanpak bestaat uit 8 onderdelen. Elk onderdeel opent met de conclusie en aanbeveling uit de Inventarisatie infrastructuur ondersteuning mantelzorg en vrijwillige thuishulp. 2

3 1. Registratie mantelzorgondersteuning Het budget dat het Steunpunt Mantelzorg krijgt, bepaalt de omvang van de formatie en daarmee de bereikbaarheid. Het is op dit moment moeilijk te beoordelen of dit voldoende is. - het gestelde aantal vragen in een bepaalde tijdseenheid - de vragenstellers per categorie - de aard van de vraag; ondersteuningsbehoefte - de informatie over de mantelzorger; aantal uren zorg per week - aan wie verleent de mantelzorger zorg. De gemeenten Grootegast, Leek en Marum hechten veel belang aan registratie in een uniform systeem en zien daarin een coördinerende rol voor het projectbureau WWZ weggelegd. De gemeenten bepleiten hierbij samen met het Steunpunt Mantelzorg een eenvoudig en helder registratiesysteem. Zij benadrukken dat het van belang is hierbij rekening te houden met zowel de cliëntregistratie als de registratie van coördinerende activiteiten. Hetzelfde geldt voor de koppeling met de vrijwillige thuishulp. Daarmee beogen de gemeenten en het Steunpunt Mantelzorg antwoord te krijgen op de vraag hoe de huidige ondersteuning van de mantelzorgers verloopt. Inzicht in de effecten van eigen beleid en in het verloop van de eigen activiteiten en coördinatie geeft handvatten voor acties indien daartoe aanleiding bestaat. Door middel van goede registratie kunnen bepalen de huidige ondersteuning van de mantelzorg door het Steunpunt Mantelzorg voldoende is. In beeld brengen van de huidige registratiesystemen (steunpunt Mantelzorg en Hulpkring Leek) Het projectbureau WWZ stelt samen met de gemeenten en lokale steunpunten c.q. het Provinciaal Coördinatiepunt het programma van eisen voor het registratiesysteem vast Het projectbureau WWZ onderzoekt welke mogelijkheden er zijn tot het opzetten van het registratiesysteem conform het programma van eisen Het projectbureau gaat de mogelijkheden tot financiering van de opzet en het onderhoud van het registratiesysteem na De gemeenten volgen het proces en zijn betrokken bij de besluitvorming De gemeenten stemmen deze ontwikkelingen af met hun Wmo-beleid, in het bijzonder in relatie tot hun steunpunt Mantelzorg en hun lokale loket. Registratiesysteem uniform voor alle gemeenten dat in staat is te registreren: - het gestelde aantal vragen in een bepaalde tijdseenheid - de vragenstellers per categorie - de aard van de vraag; ondersteuningsbehoefte - de informatie over de mantelzorger; aantal uren zorg per week - aan wie verleent de mantelzorger zorg. Onderzoek en overleg juni september 2006 Voorbereiding besluitvorming oktober 2006 Besluitvorming november 2006 Implementatie registratiesysteem december 2006 maart 2007 Registratiesysteem operationeel maart 2007 Proeftuin Ondersteuning Mantelzorg en vrijwillige thuishulp Mogelijke projectsubsidie VWS 3

4 2. Aanbod in kaart Veel instellingen geven aan diensten te verlenen op het gebied van mantelzorgondersteuning en hoewel in veel mindere mate, op het gebied van vrijwillige thuishulp. Het onderzoeken van: - de mate van dekking van het netwerk - de bekendheid van het aanbod bij iedere mantelzorger en relevante dienstverlener - de mate van toegankelijkheid - de bekendheid van de beoogde doelgroepen - het passen van het huidige aanbod bij welke vragen en van wie? - de noodzaak van coördinatie, afstemming en/of samenwerking. In het onderzoek naar de mate van dekking van het netwerk willen de gemeenten en het Steunpunt ook de resultaten van reeds afgerond onderzoek en eventueel daarop gebaseerde afspraken meenemen. voorzover dat inzicht al niet door andere uit onderzoeken is ontstaan inzicht krijgen of de ondersteuning van de mantelzorgers door (het netwerk van) veel instellingen en organisaties aansluit op de vragen van de mantelzorgers naar ondersteuning Indien lacunes bestaan afspraken maken met betrokken instellingen en organisaties hoe en wie de lacunes opheft Indien overlap bestaat nagaan met betrokken instellingen en organisaties of er noodzaak bestaat tot afstemming en samenwerking Mantelzorgers (blijven) informeren over het aanbod de gemeenten gaan samen met het projectbureau WWZ en de steunpunten Mantelzorg na welke informatie over het aanbod aan mantelzorgondersteuning al beschikbaar is vanuit INVIS In overleg met betrokken instellingen en organisaties waaronder de SPC, het CMO- Groningen en het Steunpunt Mantelzorg completeren gemeenten het INVIS-overzicht Gemeenten en steunpunten betrekken daarbij de plaatselijke werkgroepen mantelzorgers en/of de rapportages over het project werken aan wensen en het verslag van de gedachtewisseling met het provinciale panel van mantelzorgers Indien nodig krijgt College van B&W aanbevelingen over gewenste aanvullingen/wijzigingen in het aanbod en hoe die te realiseren Gemeenten en steunpunten zorgen voor aanvulling INVIS en communicatie over aanbod, mede via het lokale loket Sluitend aanbod aan mantelzorgondersteuning Analyse bestaande (INVIS-)informatie juni - juli 2006 Voorbereiding aanbevelingen augustus september 2006 Aanbevelingen naar College van B&W indien nodig september 2006 Uitvoering eventuele aanbevelingen c.q. afspraken over afstemming en/of samenwerking oktober januari

5 3. Matching vraag en aanbod Op provinciaal niveau hebben mantelzorgers hun visie geuit op de behoeften en knelpunten die op grond van de literatuur in een checklist zijn vervat. Er is geen reden aan te nemen dat de opvattingen van mantelzorgers in de gemeenten Grootegast, Leek en Marum daarvan fundamenteel verschillen. Het nagaan van wat de gemeente zelf zou willen oppakken, gezien de gedachtewisseling van de mantelzorgers Het nagaan van wat men als gemeente anderen wil laten realiseren Het bepalen van de kostprijs. Bepalen op welke wijze de gemeente bereikt dat er een passend en flexibel aanbod is voor de vragen en behoeften van mantelzorgers aan ondersteuning ongeacht de aard van hun vraag Vergelijken van de opvattingen van het provinciale panel met de visie van het steunpunt Mantelzorg Ondersteund door het projectbureau WWZ en samen met het lokale steunpunt mantelzorg en vrijwillige thuishulp en de plaatselijke werkgroepen mantelzorgers bepaalt elke gemeente afzonderlijk of bepalen de gemeenten Grootegast, Leek en Marum gezamenlijk welke taken zij zelf willen oppakken In samenspraak met het projectbureau WWZ en het lokale steunpunt mantelzorg en vrijwillige thuishulp bepaalt elke gemeente afzonderlijk of bepalen de gemeenten Grootegast, Leek en Marum gezamenlijk welke taken zij door het lokale steunpunt mantelzorg en vrijwillige thuishulp en andere instellingen en organisaties lokaal en regionaal willen laten uitvoeren Dit resulteert in overleg met het steunpunt in een uiteindelijke visie Gemeentelijke visie hoe te komen tot een passend en flexibel aanbod voor de vragen en behoeften van mantelzorgers aan ondersteuning ongeacht de aard van hun vraag Besluit door colleges welke taken de gemeente zelf oppakt om invulling te geven aan de aanbevelingen van het provinciaal panel van mantelzorgers Besluit door colleges welke taken de gemeente anderen wil laten uitvoeren om invulling te geven aan de aanbevelingen van het provinciaal panel van mantelzorgers Afstemmen met mantelzorgers, andere gemeenten en steunpunt november 2006 februari 2007 Voorbereiding besluitvorming maart 2007 Besluitvorming door colleges meenemen bij vaststelling beleidsnotitie april mei

6 4. Steunpunt mantelzorgondersteuning Er is een flinke start gemaakt met het opzetten van een ondersteuningsstructuur voor de mantelzorg. Het nemen van besluiten over het gewenste model in overleg met de partners. De gemeenten Grootegast, Leek en Marum neigen naar een model met een regionaal steunpunt en daarnaast in elke gemeente een lokaal (sub)steunpunt. Duidelijkheid scheppen in de structuur voor de ondersteuning van de mantelzorg en van de vrijwillige thuishulp en de samenhang hiertussen De gemeenten Grootegast, Leek en Marum komen tot de keuze voor één model voor de ondersteuning van de mantelzorg en van de vrijwillige thuishulp De gemeenten bedenken in samenwerking met het steunpunt hoe mantelzorgers, bij hen betrokkenen en (potentiële) vrijwilligers geïnformeerd worden over de gekozen structuur en organisatie(s) Kiezen van model juni - juli 2006 Voorbereiding besluitvorming augustus september 2006 Besluitvorming oktober november

7 5. Provinciale ondersteuningsstructuur Tot de beoogde resultaten van de proeftuin behoort een gemeenschappelijk besluit of, en zo ja welke provinciale ondersteuningsstructuur gewenst is. De gemeenten Grootegast, Leek en Marum zien voor zichzelf verschillende rollen weggelegd. Die luiden: - de rol van verstrekker van informatie en advies via het lokaal loket - de rol van regievoerder - financier van de mantelzorgondersteuning en vrijwillige thuishulp. De gemeenten Grootegast en Marum hebben zich nog geen uitgesproken idee gevormd over de besteding van de middelen die bij inwerkingtreding van de WMO per 2007 overgeheveld worden vanuit de AWBZ naar de gemeente. De gemeente Marum kan zich voorstellen dat de gemeenten Grootegast, Marum en Leek in relatie tot het Provinciaal Coördinatiepunt goed nadenken over de noodzaak van functies zoals kennis/expertise, registratie en contacten met het rijk en een daarbij passende schaalgrootte. De gemeente Leek denkt de middelen primair te investeren in het lokale steunpunt. Het nagaan van wat men als gemeente zelf zou willen oppakken Het nagaan van wat men als gemeente anderen wil laten realiseren Het bepalen van de kostprijs Het opzetten van een gedachtewisseling over deze opvattingen binnen de proeftuin samen met andere gemeenten. Elke gemeente dient een besluit te nemen hoe zij de middelen die overkomen voor ondersteuning van de mantelzorg en vrijwillige thuishulp wil besteden Daarvan vormt onderdeel een besluit of er middelen ten goede komen aan de uitvoering van taken en werkzaamheden door het Provinciaal Coördinatiepunt Vrijwillige Thuishulp en Mantelzorg Elke gemeente afzonderlijk of de gemeenten Grootegast, Leek en Marum gezamenlijk bepalen welke taken zij zelf willen oppakken Elke gemeente afzonderlijk of de gemeenten Grootegast, Leek en Marum gezamenlijk bepalen welke taken zij door het lokale steunpunt mantelzorg en vrijwillige thuishulp en andere instellingen en organisaties lokaal en regionaal willen laten uitvoeren Elke gemeente afzonderlijk of de gemeenten Grootegast, Leek en Marum gezamenlijk bepalen in relatie tot het Provinciaal Coördinatiepunt de noodzaak van functies zoals kennis/expertise, registratie en contacten met het rijk en een daarbij passende schaalgrootte. Zicht op gewenste lokale beleidsondersteuning Zicht op gewenste regionale en provinciale beleidsondersteuning Besluit over wel of geen voortzetting bekostiging Provinciaal Coördinatiepunt Vrijwillige Thuishulp en Mantelzorg Per gemeente zicht op gewenste beleidsondersteuning juni - juli 2006 Voorbereiding besluitvorming augustus september 2006 Besluitvorming oktober november 2006 WMO 7

8 6. Preventiegerichte ondersteuning In elke gemeente bevindt zich een groep van mantelzorgers die zwaar- tot overbelast is: naar schatting zo n 130 mantelzorgers in de gemeente Grootegast naar schatting zo n 218 mantelzorgers in de gemeente Leek naar schatting zo n 114 mantelzorgers in de gemeente Marum. Het is niet alleen van belang te zorgen dat zwaar belaste mantelzorgers ondersteund worden maar ook dat voorkomen wordt dat mantelzorgers te zwaar belast raken. Aandachtspunten daarin zijn: - de doelgroep outreachend benaderen - preventiegericht werken om overbelasting te voorkomen - deze opdracht in de gemeentelijke beleidsnotitie opnemen. De gemeenten achten het van belang dat door outreachend en preventief te werken het voorkomen van overbelasting een aandachtspunt blijft van het steunpunt Mantelzorg. Naast de vanzelfsprekende aandacht voor zwaar- tot overbelaste mantelzorgers zoveel mogelijk voorkomen dat mantelzorgers zwaar- tot overbelast raken gemeenten overleggen met steunpunten hoe zij invulling kunnen geven aan het preventiegericht werken gemeenten en steunpunten bepalen noodzaak tot activiteiten en projecten gericht op specifieke doelgroepen zoals - jonge mantelzorgers - mantelzorgers met knelpunten op het gebied van combinatie van zorg en werk - mantelzorgers van zorgvragers met problemen op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg - mantelzorgers van zorgvragers met dementie - allochtone mantelzorgers bij noodzaak tot doelgroepgerichte projecten stelt steunpunt plan van aanpak op of neemt gewenste activiteiten op in werkplan Naast aandacht voor mantelzorgers die al overbelast zijn preventie van overbelasting bij mantelzorgers Formuleren van opdracht januari - maart 2007 Besluitvorming meenemen in beleidsnotitie april mei

9 7. Werving vrijwillige thuishulp Voor de gemeenten Grootegast en Marum geldt dat tot nu toe er weinig aandacht lijkt uit te gaan naar werving van vrijwilligers voor de vrijwillige thuishulp. De gemeente Leek heeft onvoldoende zicht op de knelpunten en behoeften van vrijwilligers in de thuishulp. Het koppelen van een goede ondersteuning van mantelzorgers aan een voldoende reservoir van vrijwilligers. Permanente aandacht voor matching tussen de behoeften van mantelzorgers aan ondersteuning en passend aanbod van vrijwilligers Indien sprake blijft van twee steunpunten stemmen het steunpunt mantelzorg en het steunpunt vrijwillige thuishulp de vraag naar en het aanbod van vrijwilligers op elkaar af, mede op basis van de gegevens die de INVIS-module Registratie vraag/aanbod mantelzorgondersteuning oplevert. Voldoende vrijwilligers om tegemoet te kunnen komen aan de behoefte van mantelzorgers aan ondersteuning waaronder respijtzorg Afspraken over werving en inzet van vrijwilligers Afspraken over gezamenlijke inzet van gespecialiseerde vrijwilligers Goede communicatie en samenwerking tussen het Steunpunt Mantelzorg en het Steunpunt Vrijwillige Thuishulp Gereed Keuze gemeenten welke organisatie verantwoordelijk juni - juli 2006 Afspraken over werving en inzet juni juli 2006 Voorbereiding besluitvorming augustus september 2006 Besluitvorming oktober november

10 8. Gemeentelijk beleid De gemeenten Grootegast, Leek en Marum zien voor zichzelf verschillende rollen weggelegd. Die luiden: - de rol van verstrekker van informatie en advies via het lokaal loket - de rol van regievoerder - financier van de mantelzorgondersteuning en vrijwillige thuishulp. Het schrijven van een korte beleidsnotitie over mantelzorgondersteuning en vrijwillige thuishulp in samenhang met de Visienota wwz-wmo. Aandachtspunten zijn: - de doelen van het gemeentelijk beleid de wijze waarop deze doelen bereikt kunnen worden - de kostprijs - een plan van aanpak. De gemeenten beogen hierbij de beleidsvisie van het steunpunt Mantelzorg te betrekken. Projectmatige benadering van de ondersteuning van de mantelzorg en vrijwillige thuishulp maakt plaats voor vastgelegd gemeentelijk beleid De gemeenten besluiten of zij gezamenlijk of ieder apart een korte beleidsnotitie schrijven Ondersteund door het projectbureau WWZ/RCG, het Steunpunt Mantelzorg en de Vrijwillige Thuishulp schrijven de gemeenten een korte beleidsnotitie over mantelzorgondersteuning en vrijwillige thuishulp in samenhang met de Visienota wwz-wmo Vaststelling beleidsnotitie door raad. Voorbereiding totstandkoming notitie januari - maart 2007 Besluitvorming beleidsnotitie april mei

11 2006 /2007 Juni 2006 Juli 2006 Augustus 2006 September 2006 Oktober 2006 November 2006 December 2006 Januari 2007 Februari 2007 Maart 2007 April 2007 Mei 2007 Juni 2007 Juli Registratie mantelzorgondersteuning - Onderzoek en overleg X X X X - Voorbereiding besluitvorming X - Besluitvorming X - Implementatie Registratiesysteem X X X - Registratiesysteem operationeel X 2. Aanbod in kaart - Analyse bestaande (INVIS)informatie X X - Voorbereiding aanbevelingen X X - Aanbevelingen naar B&W X - Uitvoering eventuele aanbevelingen over afstemming/ samenwerking X X X X 3. Matching vraag en aanbod - Afstemmen met partijen X X X X (mantelzorgers, gemeenten, steunpunt) - Voorbereiding besluitvorming X - Besluitvorming door colleges X X 4. Steunpunt mantelzorgondersteuning - Kiezen voor model X X - Voorbereiding besluitvorming X X - Besluitvorming X X 5. Provinciale ondersteuningsstructuur - Gewenste beleidsondersteuning X X - Voorbereiding besluitvorming X X - Besluitvorming X X 6. Preventiegerichte ondersteuning - Formuleren van opdracht X X X - Besluitvorming X X 7. Werving vrijwillige thuishulp - Keuze gemeenten X X verantwoordelijkheid organisaties - Afspraken over werving en inzet X X - Voorbereiding besluitvorming X X - Besluitvorming X X 8. Gemeentelijk beleid - Voorbereiding totstandkoming notitie X X X - Beleidsnotitie X X 11

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond Postbus 232 5700 AE HELMOND Helmond, 20 januari 2012 Onderwerp: Advies betreffende evaluatie Seniorenraad 2009-2011 nota Seniorenbeleid 2012

Nadere informatie

Projectplan Informele Zorg

Projectplan Informele Zorg Projectplan Informele Zorg Naam van het project Informele Zorg Opdrachtgever Bestuurlijk opdrachtgever: College van B&W Ambtelijk opdrachtgever: Klara Slijkhuis Primaat houdende afdeling Afdeling Samenleving

Nadere informatie

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Datum: maart 2015 Afdeling: Samenlevingszaken In- en aanleiding Voor u ligt de startnotitie voor de aankomende beleidsnota van de gemeente

Nadere informatie

Putten, 22 december 2015. Aan het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Putten.

Putten, 22 december 2015. Aan het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Putten. Putten, 22 december 2015 Aan het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Putten. Betreft: Mantelzorgondersteuning Gemeente Putten 2016 Geacht College, Op 1 december jl. ontving de Wmo-raad de adviesaanvraag

Nadere informatie

Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar!

Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar! Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar! Waarom Goed voor Elkaar? In de Wmo (Wet Maatschappelijke Ontwikkeling) is in prestatieveld 4 vastgelegd dat u als gemeente verantwoordelijk bent voor de ondersteuning

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek Mantelzorg

Rapportage Onderzoek Mantelzorg Rapportage Onderzoek Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, september 2015 Inhoudsopgave pagina Inleiding - 1-1. Voorbereiding - 2-2. Bevindingen - 3-3. Conclusie & aanbevelingen - 5-4. Dankwoord - 6 - Inleiding

Nadere informatie

Notitie Mantelzorgbeleid 2017 gemeente Harlingen

Notitie Mantelzorgbeleid 2017 gemeente Harlingen Notitie Mantelzorgbeleid 2017 gemeente Harlingen Inleiding De gemeente Harlingen wil passende ondersteuning bieden aan mantelzorgers. Inzicht in de belasting en ondersteuningsbehoeften van deze doelgroep

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wet Maatschappelijke Ondersteuning Project!mpuls November 2004 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Presentatie opbouw Stand van zaken, doelstelling en inhoud van de WMO Gevolgen voor verschillende

Nadere informatie

Intensieve Vrijwillige Thuiszorg/Buddyzorg aantal personen

Intensieve Vrijwillige Thuiszorg/Buddyzorg aantal personen 27.677 inwoners Intensieve Vrijwillige Thuiszorg/Buddyzorg aantal personen Individuele ondersteuning 2015 2014 Intake cliënt 46 33 Intake zorgvrijwilliger (incl. VPTZ) 14 19 Matching 47 28 Enkelvoudige

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Actiepunten gemeenten. Mantelzorgondersteuning en mantelzorgwaardering in het Westerkwartier

Uitvoeringsplan Actiepunten gemeenten. Mantelzorgondersteuning en mantelzorgwaardering in het Westerkwartier Uitvoeringsplan Actiepunten gemeenten Mantelzorgondersteuning en mantelzorgwaardering in het Westerkwartier 2017-2018 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Beleidskader Niveau 1 Ondersteuning vanuit de samenleving...

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren 1 Prestatieveld Sociale Samenhang en Leefbaarheid Doel: Versterken van het zorgzaam samenleven Wat deden we al en blijven

Nadere informatie

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar!

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar! Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011 Aanpakken Maar! INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. RONDETAFELGESPREKKEN 2.1 Algemene uitkomsten van de rondetafelgesprekken 2.2 Aanbevelingen professor Meijs

Nadere informatie

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Wmo monitor 2011 - uw organisatie Vraag 1 Welk type organisatie vertegenwoordigt u? (meerdere antwoorden mogelijk) Professionele organisaties Welzijnsorganisatie Vrijwilligerscentrale

Nadere informatie

Mantelzorg waardering en ondersteuning

Mantelzorg waardering en ondersteuning 6 juli 2017 Mantelzorg waardering en ondersteuning Betreft: kadernota 2017-2021 Beste leden van de gemeenteraad, burgemeester, wethouder en andere aanwezigen, Vanavond wordt de kadernota 2017-2021 van

Nadere informatie

Manifest. Is gemeente Boxmeer ouderenproof?

Manifest. Is gemeente Boxmeer ouderenproof? Manifest Is gemeente Boxmeer ouderenproof? Doelstelling project gemeente Boxmeer ouderenproof. Het project beoogt ouderen vanaf 55 jaar direct te betrekken bij het ouderenbeleid in de gemeente boxmeer.

Nadere informatie

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg P a g i n a 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Begrippen 1-2 3. Verschillen tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk 2 4. Mantelzorg in Rotterdam 2-3 5. Visie van Fener Zorg op mantelzorg en vrijwilligers

Nadere informatie

In de Gemeente Appingedam

In de Gemeente Appingedam In de Gemeente Appingedam Inventarisatie infrastructuur ondersteuning Inventarisatie mantelzorg infrastructuur en vrijwillige ondersteuning thuishulpmantelzorg en vrijwillige thuishulp 10 april 2006 Projectbureau

Nadere informatie

Beknopte rapportage. Pilot Informatie voor de informele zorg

Beknopte rapportage. Pilot Informatie voor de informele zorg Beknopte rapportage van de Pilot Informatie voor de informele zorg Gemeente Enschede en Ministerie van VWS Juni december 2012 Pagina 1 Inhoud Inleiding... 3 Grotere rol van mantelzorgers en vrijwilligers...

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Rol mantelzorger en eigen bijdrage aandachtspunten bij uitvoering Wmo

Rol mantelzorger en eigen bijdrage aandachtspunten bij uitvoering Wmo Rol mantelzorger en eigen bijdrage aandachtspunten bij uitvoering Wmo SOCIAAL PLANBUREAU GRONINGEN EN TRENDBUREAU DRENTHE ZIJN ONDERDEEL VAN CMO STAMM 1 1. Introductie De ervaringen met de Wmo waren in

Nadere informatie

Werkplan. Raad van de Informele Zorg en de Regionale Platforms Mantelzorg 2006

Werkplan. Raad van de Informele Zorg en de Regionale Platforms Mantelzorg 2006 Werkplan Raad van de Informele Zorg en de Regionale Platforms Mantelzorg 2006 Tilburg, februari 2006 Werkplan Raad van de Informele Zorg, februari 2006 1 Inleiding In 2006 staat de omvorming centraal

Nadere informatie

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Organisatie Programma Cluster ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Verlening 2017 Vaststelling 2017 Aangevraagd bedrag - Budgetsubsidie: 340.007

Nadere informatie

Commentaar van de Seniorenraad op het Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Commentaar van de Seniorenraad op het Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) Commentaar van de Seniorenraad op het Beleidsplan 2008-2011 Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) INLEIDING De Seniorenraad heeft van het College van burgemeester en wethouders van Boxmeer het verzoek

Nadere informatie

Beleidsplan Mantelzorg

Beleidsplan Mantelzorg Opsteller: Golein Klein Bramel Versie: 1 december 2010 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. WAT IS MANTELZORG?... 3 2. VISIE OP MANTELZORG... 4 3. WAT KUNNEN MANTELZORGERS VERWACHTEN VAN

Nadere informatie

Onze punten van zorg en onze aanbevelingen hebben betrekking op de volgende onderwerpen die in de bijlage nader worden uitgewerkt:

Onze punten van zorg en onze aanbevelingen hebben betrekking op de volgende onderwerpen die in de bijlage nader worden uitgewerkt: Gemeente Amsterdam Wethouder E. van der Burg Postbus 202 1000 AE AMSTERDAM Amsterdam, 22 januari 2015 Betreft: Evaluatie Wijkzorgteams Geachte heer Van der Burg, De Stedelijke Wmo-Adviesraad is een aantal

Nadere informatie

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten

Nadere informatie

Ouder worden in Maassluis

Ouder worden in Maassluis Ouder worden in Maassluis Samenvatting discussiebijeenkomsten Ouderen ten behoeve van de Heroriëntatie van het ouderenbeleid in de gemeente Maassluis. Sector Welzijn Juli 2003 Voorwoord Nederland vergrijst

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur Datum: 15 juni 2015

Adviesnota Bestuur Datum: 15 juni 2015 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur Datum: 15 juni 2015 Adviesnota voor: Algemeen Bestuur (AB) Dagelijks Bestuur (DB) Onderwerp: Ter kennisname aanpak mantelzorg

Nadere informatie

Evaluatie nota vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan. Aan de Waterkant 2008-2011

Evaluatie nota vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan. Aan de Waterkant 2008-2011 Evaluatie nota vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan Aan de Waterkant 2008-2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Evaluatiekader 3 1.2 Leeswijzer 3 2 Vrijwilligerswerk Oostzaan 4 2.1 De situatie toen 4 2.2 De

Nadere informatie

Raadsvoorstel 49. Gemeenteraad. Vergadering 8 mei Onderwerp : Besteding regionale middelen WMO 2007

Raadsvoorstel 49. Gemeenteraad. Vergadering 8 mei Onderwerp : Besteding regionale middelen WMO 2007 Raadsvoorstel 49 Vergadering 8 mei 2007 Gemeenteraad Onderwerp : Besteding regionale middelen WMO 2007 B&W vergadering : 27 maart 2007 Dienst / afdeling : SE. MOeD Aan de gemeenteraad, Als één van de uitwerkingen

Nadere informatie

Beleid samenwerking met en ondersteuning van mantelzorg in de intramurale locaties van Amstelring

Beleid samenwerking met en ondersteuning van mantelzorg in de intramurale locaties van Amstelring Beleid samenwerking met en ondersteuning van mantelzorg in de intramurale locaties van Amstelring Mantelzorgbeleid Intramuraal Amstelring 2013 1 Inleiding Mantelzorg staat in de belangstelling. Het ontwikkelen

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur Datum: 16 september 2015

Adviesnota Bestuur Datum: 16 september 2015 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur Datum: 16 september 2015 Adviesnota voor: Algemeen Bestuur (AB) Dagelijks Bestuur (DB) Onderwerp: Advies mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

Leren en Leven. Wat omvat het programma?

Leren en Leven. Wat omvat het programma? Wat omvat het programma? Het programma "" omvat de beleidsvelden: - Basis- en voortgezet onderwijs; - Lokaal onderwijs (achterstanden) beleid, Wet Oké. - Voorschoolse activiteiten (o.a. harmonisatie peuterspeelzaalwerk-kinderopvang);

Nadere informatie

Werkplan. Versie 30 september 2015

Werkplan. Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 mfc t Marheem Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Oostzaan

Wet maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Oostzaan Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oostzaan PROJECT INVOERING WMO Vandaag: Informatie over de Wmo 26 april 2005: Project van start 6 december 2005: Kadernota vastgesteld 17 maart 2006: Uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Op het snijvlak van Zorg en Welzijn. De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015

Op het snijvlak van Zorg en Welzijn. De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015 Op het snijvlak van Zorg en Welzijn De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015 Even voorstellen Bureau Meulmeester & Veltman Kernthema s: samenwerking, kwaliteit

Nadere informatie

Notitie basisfuncties vrijwilligerswerk en mantelzorg. Gemeente Voorst, vakgroep Zorg, februari 2011 (2011-10958)

Notitie basisfuncties vrijwilligerswerk en mantelzorg. Gemeente Voorst, vakgroep Zorg, februari 2011 (2011-10958) Notitie basisfuncties vrijwilligerswerk en mantelzorg Gemeente Voorst, vakgroep Zorg, februari 2011 (2011-10958) INHOUD Blz. Inleiding 3 Wat is vrijwilligerswerk en wat is mantelzorg? 3 Gemeente Voorst

Nadere informatie

Beleid mantelzorg. Versie 031109 Herzieningsdatum 031112

Beleid mantelzorg. Versie 031109 Herzieningsdatum 031112 Beleid mantelzorg Herzieningsdatum 031112 Mantelzorgbeleid Cederhof Mantelzorg kan worden gedefinieerd als de extra zorg en begeleiding die mensen, vrijwillig, langdurig en onbetaald, verlenen aan personen

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Wmo 2013

Uitvoeringsprogramma Wmo 2013 November 201 Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Mens & Maatschappij, Volwassenen & senioren en Sociale Zekerheid Uitvoeringsprogramma Wmo 2013 Mens & Maatschappij,

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Steller : W. van den Hatert Telefoonnummer: 0343-565817 E-mailadres : willem.van.den.hatert@heuvelrug.nl Onderwerp : Beleidsvoorbereiding decentralisatie

Nadere informatie

Concept Convenant maatschappelijke stage 2013 2016 voor Nieuwegein, IJsselstein en Vianen

Concept Convenant maatschappelijke stage 2013 2016 voor Nieuwegein, IJsselstein en Vianen Concept Convenant maatschappelijke stage 2013 2016 voor Nieuwegein, IJsselstein en Vianen De ondergetekenden (hierna te noemen: partijen): Gemeenten Gemeente Nieuwegein Gemeente IJsselstein (Pulse) Stichting

Nadere informatie

Nieuwsbrief Decentralisatie Jeugdzorg

Nieuwsbrief Decentralisatie Jeugdzorg Nieuwsbrief Decentralisatie Jeugdzorg Juli 2012 Het college van Reimerswaal vindt het belangrijk om de gemeenteraad mee te nemen in de transitie van de jeugdzorg. Het geven van goede informatie hoort hier

Nadere informatie

16 april 2012 9 2012/ n.v.t. wethouder J. (Ans) Otterloo-Ripperda

16 april 2012 9 2012/ n.v.t. wethouder J. (Ans) Otterloo-Ripperda Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 16 april 2012 9 2012/ n.v.t. wethouder J. (Ans) Otterloo-Ripperda Kenmerk

Nadere informatie

DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING

DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING 2015-2018 INLEIDING Dit document geeft kaders bij de actieplannen vrijwillige inzet en mantelzorgondersteuning. Het

Nadere informatie

Raads inforrnatiebrief

Raads inforrnatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer o8. Ray 8o. oox Inboeknummer o88stozogg Dossiernummer 848.4o4 zr oktober zoo8 Raads inforrnatiebrief Betreft Impuls mantelzorgondersteuning zoo8-zoog. Inleiding Op voorstel

Nadere informatie

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 1. Inleiding Een van de nieuwe punten in de Bijzondere Subsidieverordening

Nadere informatie

Beleidsnotitie Maatschappelijke stages in Hengelo

Beleidsnotitie Maatschappelijke stages in Hengelo Beleidsnotitie Maatschappelijke stages in Hengelo Hengelo, maart 2009 282843 conceptnotitie Maatschappelijke Stages.doc Pagina 1 van 6 03-06-2009 1. Inleiding Dit document vormt de beleidsvisie van de

Nadere informatie

Agendapunt: 10 B Sliedrecht, 17 maart 2009

Agendapunt: 10 B Sliedrecht, 17 maart 2009 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 10 B Sliedrecht, 17 maart 2009 Onderwerp: Beleidsplan Mantelzorgondersteuning in Sliedrecht, 2009-2012 Samenvatting: Aanleiding Met de komst

Nadere informatie

Manifest. van de mantelzorger

Manifest. van de mantelzorger Manifest van de mantelzorger Manifest van de Mantelzorger Mantelzorgers zijn mensen die onbetaald en vanuit een persoonlijke band zorgen voor een hulpbehoevende oudere, chronische zieke of gehandicapte

Nadere informatie

Betreft : Handreiking waardering mantelzorg door gemeenten Datum : 26-03-2014

Betreft : Handreiking waardering mantelzorg door gemeenten Datum : 26-03-2014 Mezzo memo Betreft : Handreiking waardering mantelzorg door gemeenten Datum : 26-03-2014 Waardering mantelzorg In het (concept)wetsvoorstel Wmo 2015 is geregeld dat de huidige grondslag voor het mantelzorgcompliment

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan

Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan Kantelen naar vrijwilligers Gemeente Oostzaan 22-12-2011 Joost Nellen, JongeHonden Anne Vrieze, WWZ Consultancy Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1.

Nadere informatie

Uitwerking basisfuncties. Intensieve vrijwilligerszorg in de samenleving

Uitwerking basisfuncties. Intensieve vrijwilligerszorg in de samenleving Uitwerking basisfuncties Intensieve vrijwilligerszorg in de samenleving Voorwoord Het ministerie van VWS publiceerde op 30 maart 2009 de basisfuncties lokale ondersteuning vrijwilligerswerk en mantelzorg.

Nadere informatie

Uitgelicht: Adviezen participatieraad Asten Bijlage 4

Uitgelicht: Adviezen participatieraad Asten Bijlage 4 Uitgelicht: Adviezen participatieraad Bijlage 4 4. Algemeen: VISIE EN UITGANGSPUNTEN De PR onderschrijft de visie dat niet vanuit beperkingen maar vanuit mogelijkheden, participatie en kansen gedacht moet

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2005/16502

Raadsvoorstel 2005/16502 Raadsvoorstel 2005/16502 Plan van aanpak Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) gemeente Portefeuillehouder M. Steffens-van de Water/ H. Tuning Steller J. Sinke Collegevergadering 21 juni 2005 Raadsvergadering

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wmo Wie of wat is de Wmo? Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet is op 1 januari 2007 ingevoerd. - Zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond Visie en Stappenplan Transitie Jeugdzorg IJmond versie 8 februari 2012 1 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond *2012/8521* 2012/8521 registratienummer 2012/8521 Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014 en de Bestuursafspraken

Nadere informatie

ZORG VOOR STERVENDEN

ZORG VOOR STERVENDEN ZORG VOOR STERVENDEN TOEKOMST PALLIATIEVE ZORG IN NEDERLAND overheidsbeleid en strategie Cilie Alberda November 2006 Inhoud presentatie Tweedelige inhoud A. Waar staan we nu Toekomstig beleid B. Politiek

Nadere informatie

Wij wensen u de komende tijd veel succes met het invullen van prestatieveld 4 van de Wmo, zodat ook uw gemeente in 2012 kan zeggen:

Wij wensen u de komende tijd veel succes met het invullen van prestatieveld 4 van de Wmo, zodat ook uw gemeente in 2012 kan zeggen: Goed Voor Elkaar Checklist basisfuncties lokale ondersteuning mantelzorg Toelichting Voor u ligt een vragenlijst over mantelzorgondersteuning binnen uw gemeente. Deze vragenlijst ligt er niet zomaar. Vanuit

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van het onderzoek naar vrijwilligerswerk, maatschappelijke stage en mantelzorg in

Rapport naar aanleiding van het onderzoek naar vrijwilligerswerk, maatschappelijke stage en mantelzorg in Rapport naar aanleiding van het onderzoek naar vrijwilligerswerk, maatschappelijke stage en mantelzorg in Inleiding In de Adviesraad Wmo is een vraag gesteld over bevindingen betreffende de uitbesteding

Nadere informatie

Bovenlokale samenwerking transitie jeugdzorg

Bovenlokale samenwerking transitie jeugdzorg Eerste impressie Bovenlokale samenwerking transitie jeugdzorg 30 mei 2011 Leo Cok en Hester Tjalma Wim Hoddenbagh (Transitiebureau Jeugd) Martine Meijers (project Slim Samenwerken) 1 1. Toelichting bij

Nadere informatie

GESCAND OP 2 7 APR, Page 1 of 3. Zant, Tim j. Van: Ellen Bartels j Gemeente Oostzaan

GESCAND OP 2 7 APR, Page 1 of 3. Zant, Tim j. Van: Ellen Bartels j Gemeente Oostzaan 27-4-2011 GESCAND OP 2 7 APR, 2011 Zant, Tim j. Page 1 of 3 Van: Ellen Bartels [e.bartels@mezzo.nl] j Gemeente Oostzaan Verzonden: dinsdag 26 april 2011 16:07 " ~" ~~" CC- Hanneke VenA/eij; Karin Verbeek;

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Organisatie Programma Cluster ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Verlening 2016 Vaststelling 2016 Aangevraagd bedrag - Budgetsubsidie: 376.930,-

Nadere informatie

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Werkplan 2014 Werkplan 2014 Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Het werkveld maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Datum: Adviserend. Datum: Informerend. 13 juli 2016

Datum: Adviserend. Datum: Informerend. 13 juli 2016 Oplegvel 1. Onderwerp Gemeenschappelijke regeling GGZ subsidies in het kader van de Collectieve preventie (CPGGZ) en inloopfunctie GGZ Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Basistaak Efficiencytaak

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Nota Mantelzorgondersteuning Gemeente Beek 2010-2013

Uitvoeringsplan Nota Mantelzorgondersteuning Gemeente Beek 2010-2013 Uitvoeringsplan Nota Mantelzorgondersteuning Gemeente Beek 2010-2013 1. Bekendheid vergroten van het begrip mantelzorg, het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, en het ondersteuningsaanbod bij mantelzorgers

Nadere informatie

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Bijlage 2 Bestuursrapportage uitvoeringsplannen Beleidsplan Wmo 2012-2015 Asten-Someren Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Inleiding In het kader van de kerntakendiscussie is besloten dat

Nadere informatie

Doel. Inleiding. De mantelzorger als samenwerkingspartner MANTELZORGBELEID VIERSTROOM

Doel. Inleiding. De mantelzorger als samenwerkingspartner MANTELZORGBELEID VIERSTROOM MANTELZORGBELEID VIERSTROOM Doel Het doel van deze tekst is een kader beschrijven waarbinnen doelstellingen en randvoorwaarden zijn vastgelegd die de samenwerking met mantelzorgers en ondersteuning van

Nadere informatie

Evaluatie één jaar Wmo-raad Eindhoven.

Evaluatie één jaar Wmo-raad Eindhoven. Evaluatie één jaar Wmo-raad Eindhoven. De Wmo raad is benoemd door de gemeenteraad tijdens zijn vergadering van 11 juni 2009. ij de instelling van deze adviesraad is besloten na twee jaar te evalueren

Nadere informatie

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Netwerk Informele Zorg en Netwerk Mantelzorg Eindhoven Contact adres secretariaat: Mw. Marijke van der Zanden tel: 040-238 27 97 m.vd.zanden@eindhoven.nl

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning. Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006

Wet maatschappelijke ondersteuning. Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006 Wet maatschappelijke ondersteuning Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006 Doel informatieavonden: U informeren over de betekenis van de Wmo. U informeren over de

Nadere informatie

: signalementen regiovisies gehandicaptenbeleid en ggz en gehandicaptenzorg

: signalementen regiovisies gehandicaptenbeleid en ggz en gehandicaptenzorg Aan de leden van de commissie Welzijn, Zorg en Cultuur Nr.: 2001-8539/21/A.17, IWW Groningen, 31 mei 2001 Behandeld door : mw. W.E. de Boer Telefoonnummer : (050) 316 4963 Onderwerp : signalementen regiovisies

Nadere informatie

Feiten en cijfers mantelzorg

Feiten en cijfers mantelzorg Feiten en cijfers mantelzorg Hieronder leest u de meest belangrijke feiten en cijfers op het gebied van mantelzorg in Nederland uit het SCP-rapport 'Informele hulp: wie doet er wat?' (2015). Aantal mantelzorgers

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn Werkplan 2011 Haarlem, 11 juni 2010 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Wilhelminastraat 23 2011 VJ Haarlem telefoon:

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 19 oktober 2015. Steller Documentnummer Afdeling. A.P. Vrieze 15I0007341 Samenleving

Burgemeester en Wethouders 19 oktober 2015. Steller Documentnummer Afdeling. A.P. Vrieze 15I0007341 Samenleving Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling 5I00073 Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229580 Nee W. Prins Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen procedure Nee Nee

Nadere informatie

DEMENTIEPROOFMETER 2015 Gemeente Helmond Ja Nee

DEMENTIEPROOFMETER 2015 Gemeente Helmond Ja Nee DEMENTIEPROOFMETER 2015 Gemeente Helmond Ja Nee 1.a Uw gemeente kent/heeft een actuele sociale kaart dementie opgebouwd uit vragersperspectief met het aanbod in uw gemeente en in de eigen regio. 1 wel

Nadere informatie

Mantelzorg in de gemeente Groesbeek

Mantelzorg in de gemeente Groesbeek Mantelzorg in de gemeente Groesbeek 1 Inleiding De gemeente is vanuit de Wmo verantwoordelijk voor ondersteuning van mantelzorgers. Met deze notitie wordt een eerste invulling gegeven aan die verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2014 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. De Mantelzorg Adviesraad... 4 3. PR en communicatie... 4 4. Activiteiten... 4 5. Advisering... 5 6. Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent de vergadering van de adviesraad Wmo en heet iedereen van harte welkom. De agenda wordt onveranderd vastgesteld.

1. Opening De voorzitter opent de vergadering van de adviesraad Wmo en heet iedereen van harte welkom. De agenda wordt onveranderd vastgesteld. Notulen van de 11 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op12 november 2008 Aanwezig: dhr. B.Boersma, dhr.p.k.blanksma (secretaris), mw.p.van Driesum, mw.m.folkerts (voorzitter), mw.j.kamminga-van

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

De economische betekenis van mantelzorg

De economische betekenis van mantelzorg De economische betekenis van mantelzorg Guus Schrijvers, opvolger van prof.dr. J.C.M. Hattinga Verschure en auteur van het boek Zorginnovatie volgens het Cappuccinomodel Beschrijving van het begrip mantelzorg

Nadere informatie

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder)

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) 1. Beleidsterrein Beleidstaak: Sociaal Cultureel Werk Beheerstaak: Samenlevingsopbouwwerk, functienummer 630.00 Dit beleidsterrein omvat kinderwerk,

Nadere informatie

Reactie op advies Mantelzorgondersteuning en waardering

Reactie op advies Mantelzorgondersteuning en waardering bericht Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Retouradres: Postbus 10007, 8000 GA Zwolle Participatieraad Zwolle t.a.v. de heer J. van der Heiden Sassenstraat 33 8011 PB..ZWOLLE Stadskantoor Lübeckplein

Nadere informatie

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd Gemeente Landerd Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen Wettelijke verplichting Wmo Adviesraad Convenant Plichten Bevoegdheden Verantwoordelijkheden 1. De leefbaarheid van de gemeente

Nadere informatie

Vraag 1: In 2017 wordt een pilot gestart voor gezinsondersteuning vanuit het sociaal team. Graag willen wij uitleg hoe de pilot eruit ziet?

Vraag 1: In 2017 wordt een pilot gestart voor gezinsondersteuning vanuit het sociaal team. Graag willen wij uitleg hoe de pilot eruit ziet? Datum : 13 februari 2017 Van : Het college Bijlagen : Onderwerp : Raadsvoorstel Beleidsplan Wmo en Jeugd 2017-2020 Zaak- / Docnummer : 17-22420/ 20012 Op grond van artikel 34b Reglement van Orde stelt

Nadere informatie

voorstel Beslisnota voor de raad Openbaar Mantelzorgondersteuning en waardering Versienummer 1

voorstel Beslisnota voor de raad Openbaar Mantelzorgondersteuning en waardering Versienummer 1 Beslisnota voor de raad Openbaar Onderwerp Mantelzorgondersteuning en waardering Versienummer 1 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar Informant Erna van Dijk Eenheid/Afdeling Ontwikkeling / OWS Telefoon

Nadere informatie

van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Jet Bussemaker, tijdens de 4 e Nationale Mantelzorglezing 2009 Rotterdam, 11 juni 2009

van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Jet Bussemaker, tijdens de 4 e Nationale Mantelzorglezing 2009 Rotterdam, 11 juni 2009 Directie Voorlichting en Communicatie Parnassusplein 5 Postbus 20350 2500 EJ Den Haag T 070 340 79 11 T 070 340 60 00 F 070 340 62 92 Hebt u 's avonds of in het weekend dringend een voorlichter nodig,

Nadere informatie

Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost?

Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost? Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost? Jolanda Smit, Marti Wassenaar en Thomas Evers april 2015 Waarom veranderingen?

Nadere informatie

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars 1 Jaarplan netwerk Haaglanden 2016 Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Onderzoek naar de belasting en ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers in de gemeente Leeuwarden; factsheet

Onderzoek naar de belasting en ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers in de gemeente Leeuwarden; factsheet Onderzoek naar de belasting en ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers in de gemeente Leeuwarden; factsheet April 2016 Inhoud Inleiding... 3 Methode... 3 Resultaten... 4 Achtergrondvariabelen... 4 Belasting...

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Regionale afstemming Subsidies Wonen, Welzijn en Zorg Portefeuille H. van der Molen Auteur Mevr. M.A.I. Korthouwer Telefoon 5113610 E-mail: mkorthouwer@haarlem.nl STZ/WWGZ

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie