Verslag project. Ouderenmishandeling in de Kop van Noord-Holland. Agendasetting afstemming overdracht - positionering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag project. Ouderenmishandeling in de Kop van Noord-Holland. Agendasetting afstemming overdracht - positionering"

Transcriptie

1 Verslag project Ouderenmishandeling in de Kop van Noord-Holland Agendasetting afstemming overdracht - positionering Projectperiode: 1 juni 2005 t/m 31 december 2005

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doel en activiteiten 3. Voortgang na Financiële verantwoording Bijlage 1: Brief aan instellingen Bijlage 2: Signalen ouderenmishandeling flyer en poster 1

3 1. Inleiding De toenemende vergrijzing in Nederland legitimeert een investering in ouderen en hun problematiek. Eén daarvan is de ouderenmishandeling. In de regio is tot nu beperkt aandacht gegeven aan ouderenmishandeling. Graag willen de instellingen, Thuiszorg Kop van Noord-Holland (Corbis plus) en Stichting voor Welzijnszorg en Maatschappelijke Dienstverlening Kop van Noord-Holland (WMD), gebruik maken van de opgedane ervaringen in de regio Noord-Holland-Noord. De Kop van Noord-Holland wil kennis nemen van de ervaringen van het gewest West-Friesland en deze implementeren. Het betreft kennis en informatie rondom signalering, voorlichting en deskundigheidsbevordering. Voor de implementatie van de ervaringen van West-Friesland in de Kop van Noord-Holland en het realiseren van voorlichtingsactiviteiten in de Kop van Noord-Holland is dit project aangevraagd bij de provincie. Na dit project wordt in de regio via voorlichting en casuïstiekbesprekingen ouderenmishandeling verder onder de aandacht gebracht bij de professionals en vrijwilligers van de welzijnsinstellingen (welzijn ouderen), thuiszorg en de verzorgings- en verpleegtehuizen. Voor deze vervolgfase, vanaf begin 2006, is met succes een beroep gedaan op de gemeenten in de regio Kop van Noord-Holland. De meeste gemeenten hebben inmiddels een toezegging gedaan om voorlichting, casuïstiek bespreking en beleidsontwikkeling in 2006 te realiseren. De aanvraag voor een vervolg in 2007 is nog in behandeling. In januari 2006 is in de Kop van Noord-Holland het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG) van start gegaan. Vanaf de start heeft dit ASHG ouderenmishandeling als onderdeel van het ASHG opgepakt. De aanvragende instelling, namens het Advies- en Steunpunt is de GGD Kop van Noord- Holland. De samenwerkingspartners bij het project zijn: West-Friese Zorggroep de Omring, Stichting WMD Kop van Noord-Holland (Welzijnszorg en Maatschappelijke Dienstverlening) en Thuiszorg Kop van Noord-Holland Ingrid Herders (contactpersoon ouderenmishandeling) Marja de Kinderen (projectleider ASHG Kop van Noord-Holland Schagen, 29 maart

4 2. Doel en activiteiten Doel Het doel van het project was: 1. het overdragen van kennis- en ervaringsgegevens over ouderenmishandeling van het gewest West-Friesland aan het gewest Kop van Noord-Holland; 2. het verwezenlijken van agendasetting en het scheppen van voorwaarden om ouderenmishandeling bij de samenwerkende instellingen van de Kop van Noord- Holland onder de aandacht te brengen; 3. het afstemmen van het beleid rondom ouderenmishandeling tussen de verschillende gewesten van de regio Noord-Holland Noord; 4. het positioneren van ouderenmishandeling in het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland. Activiteiten Agendasetting Belangrijk was het onder de aandacht brengen en op de agenda zetten van het thema ouderenmishandeling bij de instellingen in de Kop van Noord-Holland. Begin oktober is een mailing verzonden aan 45 instellingen in de Kop bestaande uit verpleeghuizen, thuiszorg, wooncomplexen, zonnebloem, kerkelijke instellingen e.d. Begin november is aan de instellingen die nog niet gereageerd hadden een reminder verzonden. Doel van de mailing was de instellingen op de hoogte te brengen van de start van aandacht vragen voor ouderenmishandeling binnen het ASHG en in kaart te brengen wat instellingen hadden gerealiseerd op dit gebied plus te inventariseren wat de behoefte was aan voorlichting, casuïstiekbespreking en instellingsbeleid e.d. (Zie voor brief bijlage 1). Op de mailing hebben 19 instellingen gereageerd en de meeste hebben de behoefte aan voorlichting, casuïstiek bespreking en/of bijeenkomsten voor protocollen aangegeven. Overdracht West-Friesland aan Kop van Noord-Holland Via een train-de-trainer bijeenkomst is op 14 november 2005 door twee medewerkers van het Meldpunt Ouderenmishandeling van de West-Friese Zorggroep de Omring de werkwijze rondom de voorlichting en het meldpunt ouderenmishandeling in West-Friesland overgedragen aan een vijftal medewerkers (projectleider ASHG, contactpersoon ouderenmishandeling en vier voorlichters) werkzaam in de Kop van Noord-Holland. Hierdoor zijn een aantal mensen in de Kop van Noord-Holland in staat zelf voorlichtingen aan verzorgenden en vrijwilligers te gaan geven. Ook is de ontwikkeling van de signaleringskaart voor beroepskrachten aan de orde geweest. Op basis van de beschikbare gegevens van West-Friesland is er een flyer en een poster (zie bijlage 2) ontwikkeld waarop signalen van ouderenmishandeling voor professionals worden aangegeven. De eerste exemplaren van de flyer en poster zijn tijdens opening van het ASHG aangeboden aan het de burgemeester van den helder. De verspreiding ervan gebeurd door de instellingen en gemeenten. Verder worden deze ook in het voorlichtingstraject in 2006 meegenomen. De eerste herdruk is reeds gerealiseerd. Afstemming Tijdens het projectleidersoverleg huiselijk geweld onder voorzitterschap van Primo is gerapporteerd over de ontwikkelingen ouderenmishandeling in de regio Kop van Noord- 3

5 Holland. Doordat de meeste ASHG s nog in de startfase waren of reeds eerder aandacht hadden gehad voor ouderenmishandeling was hiervoor beperkte belangstelling. Medio 2006 zal dit door Primo worden opgepakt. Ook is door de contactpersoon ouderenmishandeling deelgenomen aan het NIZW/Landelijk Steunpunt Bestrijding Ouderenmishandeling (LSBO). Het initiatief vanuit het LSBO om medio 2006 een publiekscampagne oudermishandeling te starten sluit naadloos aan op de ontwikkelingen in de regio. Positionering Door de mailingen, de aandacht voor ouderenmishandeling in de voorbereiding van het ASHG en tijdens de opening is het thema van ouderenmishandeling actief onder de aandacht van de instellingen gebracht. Tijdens de opening heeft de contactpersoon ouderenmishandeling een presentatie gehouden over het onderwerp. Ook de komende tijd zal binnen de profilering van het ASHG aandacht blijven voor het thema ouderenmishandeling en de informatie- en adviesfunctie van het ASHG voor dit themagebied. 4

6 3. Voortgang na 2006 Na dit project wordt in de regio via voorlichting en casuïstiekbesprekingen, ouderenmishandeling verder onder de aandacht gebracht bij de professionals en vrijwilligers van de welzijnsinstellingen (welzijn ouderen), thuiszorg en de verzorgings- en verpleegtehuizen. Begin 2006 wordt dit aanbod gedaan aan de instellingen. Voor deze vervolgfase, vanaf begin 2006, is met succes een beroep gedaan op de gemeenten in de regio Kop van Noord-Holland. De gemeenten in de regio komen op initiatief van Transact, VNG en gemeente Den Helder periodiek bijeen in het kader van huiselijk geweld in de zogenaamde kringbijeenkomsten. Hierin vindt informatie-uitwisseling en afstemming tussen de gemeenten plaats op het themagebied. Het voorstel is om voorlichting en deskundigheidsbevordering omtrent ouderenmishandeling op te gaan zetten in de regio. De meeste gemeenten hebben inmiddels een toezegging gedaan om voorlichting, casuïstiek bespreking en beleidsontwikkeling in 2006 financieel mogelijk te maken. De aanvraag voor een vervolg in 2007 is nog in behandeling. Verder hoopt het ASHG in 2006 aan te sluiten bij de landelijke publiekscampagne ouderenmishandeling vanuit het NIZW/Landelijk Steunpunt Bestrijding Ouderenmishandeling op dit moment wordt voorbereid. Het zou een goede mogelijkheid zijn om hiermee naast aandacht voor ouderenmishandeling bij beroepskrachten/vrijwilligers aandacht van de doelgroep ouderen zelf te genereren. Door het bestaan van het ASHG kan deze voor de opvang garant staan. 5

7 4. Financiële verantwoording Project: Ouderenmishandeling in De Kop van Noord-Holland Begroting 2005 Gerealiseerd 2005 Inkomsten Subsidie provincie Nog te ontvangen van provincie Bijdrage ASHG Totaal inkomsten Uitgaven Personele inzet uren - uren ASHG 6.054,83 - uren WMD 7.900,50 - uren Thuiszorg Voorlichtingsmateriaal - fotografie Cle Jansen 1.500,00 - teksten - Edcom 355,67 - vormgeven en drukken Duo communicatie 7.000,00 Diverse kosten - accommodatie en materialen 189,00 Totaal uitgaven

8 Bijlage 1: brief aan instellingen Geachte heer/mevrouw, Binnenkort, in januari 2006, gaat in de Kop van Noord-Holland het Steunpunt Huiselijk Geweld van start. Rondom ouderenmishandeling is de hulp echter nog beperkt. Zeker gezien de vergrijzing van Nederland is het zaak hierop actie te ondernemen. De eerste stap is het zichtbaar en bespreekbaar maken van het probleem. De voorbereidingsgroep van het Steunpunt Kop van Noord-Holland wil dat in januari 2006 het signaleren van ouderenmishandeling onderdeel maakt van het steunpunt huiselijk geweld. De provincie Noord-Holland heeft onze aanvraag om subsidie gehonoreerd om de werkwijze en ervaringen zoals die zijn ontwikkeld in West Friesland over te dragen. Voor de regio Kop van Noord-Holland zal dit uiteindelijk resulteren in een deskundigheidsbevorderingaanbod, waardoor het voor hulpverleners mogelijk wordt ouderenmishandeling beter te signaleren. Ook hoe professionals en vrijwilligers ouderenmishandeling kunnen aanpakken, als het eenmaal is gesignaleerd, zal verder worden ontwikkeld. Daarnaast zullen er voorbeeldprotocollen komen voor instellingen die zij kunnen toepassen in hun eigen instelling. De eerste stap om te komen tot meer hulp voor ouderen die mishandeld worden is het bespreekbaar maken ervan. Mishandeling is vaak geen aangenaam gespreksonderwerp. Het vindt plaats in het eigen huis van de oudere of in het huis van degene die mishandelt. Daarnaast kunnen ouderen ook door zorgverleners mishandeld worden in een verzorgings- of een verpleeghuis. Tot een oudere rekenen we een man of vrouw die 55 jaar of ouder is. Het gevaar van mishandeling neemt toe met het klimmen der jaren. Gebleken is dat het risico groter wordt naarmate de oudere meer zorg nodig heeft. Zonen, dochters maar ook partners of kleinkinderen kunnen zich schuldig maken aan mishandeling. Deze naasten nemen vaak een groot gedeelte van de zorg voor de oudere op zich. Wanneer langdurige verzorging gevoeld wordt als een te zware last, kan dit leiden tot onbedoelde mishandeling. Ook degenen die zich eraan schuldig maken willen graag dat de situatie verandert. Het is echter voor zowel slachtoffer als veroorzaker vaak een taboe om over het probleem te praten, laat staan hulp te vragen. Professionals en vrijwilligers hebben vaak wel een vermoeden dat er iets niet klopt, maar het uitspreken hiervan wordt vaak als niet gemakkelijk ervaren. Kortom, over signalering, het bespreekbaar maken van de problematiek en het aanbieden van adequate hulp valt in de meeste gevallen nog een hoop te leren. 7

9 Hoe gaan we te werk? Voorlichting over dit onderwerp is belangrijk. Daarom zijn dit najaar vier professionals in training om in het voorjaar van 2006 als voorlichter in de Kop van Noord-Holland. bijeenkomsten aan te kunnen bieden rondom ouderenmishandeling Om te inventariseren wat de stand van zaken in onze regio is wordt er met alle instellingen en instanties die mogelijkerwijs in de dagelijkse praktijk te maken hebben met ouderenmishandeling, contact gelegd via deze brief. Een vragenlijst is ingesloten om - de huidige stand van zaken aan kennis bij de instellingen in kaart te brengen - te inventariseren of er behoefte is aan deskundigheidsbevordering - te inventariseren of uw instelling gebruik wil maken van het aanbod dat ontwikkeld wordt door het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld in de Kop van Noord-Holland. Vervolg Op basis van een goede inventarisatie kunnen wij verder. Daarom vragen wij u het antwoordformulier ingevuld op te sturen naar het Steunpunt Huiselijk Geweld en daarin duidelijk te vermelden wie als contactpersoon voor verdere vragen en afspraken voor uw instelling kan optreden. Hartelijk dank en met vriendelijke groet, Ingrid Herders Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland Contactpersoon project ouderenmishandeling E T

10 Vragenlijst ouderenmishandeling Vraag 1 a. Zijn uw medewerkers geschoold op het signaleren en bespreekbaar maken van ouderenmishandeling? b. Zo ja, zijn er medewerkers met een specifieke functie geschoold of is deze kennis breed in uw instelling aanwezig? c. Zo nee, is er belangstelling een voorlichtingstraject te volgen en aan welke (groep) medewerkers denkt U dan? Vraag 2 a. Heeft U belangstelling om deel te nemen aan dit voorlichtingstraject? b. Zo ja, in hoeverre bent U bereid tot een eigen bijdrage aan de kosten van de voorlichtingen? 9

11 Vraag 3 a. In hoeverre beschikt uw instelling over beleid t.a.v. ouderenmishandeling? b. Zo ja zijn die protocollen beschikbaar (kopie eventueel meesturen) c. Zo nee, heeft U belangstelling om hierover verder geïnformeerd te worden? Welke medewerker kunnen wij het beste benaderen voor telefonisch overleg? Instelling... Naam... Functie... Telefoonnummer Graag het formulier voor 20 oktober retour sturen naar: Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland Postbus AH Schagen 10

12 Bijlage 2: signalen ouderenmishandeling flyer en poster Flyer 11

13 Poster 12

Evaluatie aanpak huisverbod en huiselijk geweld - juli 2009. Leeswijzer

Evaluatie aanpak huisverbod en huiselijk geweld - juli 2009. Leeswijzer Evaluatie aanpak huisverbod en huiselijk geweld - juli 2009 Leeswijzer Bij deze evaluatie is gekozen om de kernpartners betrokken bij huiselijk geweld en het huisverbod zelf een stukje t.b.v. de eerste

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Ouderenmishandeling. Ontspoorde zorg in kaart. Niek Sanderink & Daan Terhalle

Ouderenmishandeling. Ontspoorde zorg in kaart. Niek Sanderink & Daan Terhalle Ouderenmishandeling Ontspoorde zorg in kaart Auteurs: Opdrachtgever: Niek Sanderink & Daan Terhalle SVWO Arcon Datum: 31-05-2011 Plaats: Borne Samenvatting Naar schatting worden 130.000 ouderen in Nederland

Nadere informatie

i.s.m. Eindrapportage Project Families zelf aan zet bij zorgpunten en/of dreigende kindermishandeling Projectperiode 1 december 2008 tot 1 april 2012

i.s.m. Eindrapportage Project Families zelf aan zet bij zorgpunten en/of dreigende kindermishandeling Projectperiode 1 december 2008 tot 1 april 2012 i.s.m. Blijf Den Helder Eindrapportage Project Families zelf aan zet bij zorgpunten en/of dreigende kindermishandeling Projectperiode 1 december 2008 tot 1 april 2012 HG0007 Schagen, juni 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Projectvoorstel proeftuin WMO in Utrecht

Projectvoorstel proeftuin WMO in Utrecht Projectvoorstel proeftuin WMO in Utrecht I Algemeen: a. Naam gemeente: Utrecht b. Naam verantwoordelijke wethouder/bestuurder: Toon Gispen, coördinerend wethouder WMO c. Naam verantwoordelijke projectleider:

Nadere informatie

Monitor Actieplan Kinderen veilig 2012-2016 en Acties Rijk Samson. Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik

Monitor Actieplan Kinderen veilig 2012-2016 en Acties Rijk Samson. Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik 1 Monitor mei 2014 Actieplan Kinderen Veilig en Acties Rijk Samson Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik Monitor Actieplan Kinderen veilig 20122016 en Acties Rijk Samson Mei 2014 Taskforce

Nadere informatie

Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Jaarverslag 2011 en financieel verslag

Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Jaarverslag 2011 en financieel verslag Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Jaarverslag 2011 en financieel verslag 1 Inhoudsopgave Blz.3. Voorwoord Blz.4. Inleiding Blz.5. De Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Blz. 6. Jaarverslag 2011 Blz. 7/8. Interne

Nadere informatie

Migranten en de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld

Migranten en de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld Migranten en de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van VROM/WWI Judith Zweers Jaap Wils Sonja van der Kemp Projectnummer: B3564 Zoetermeer,

Nadere informatie

Functies van de Steunpunten Huiselijk Geweld. ncties. Functies. Functies Functies. Functies. Functies. Functies. Functies Functies. Functie.

Functies van de Steunpunten Huiselijk Geweld. ncties. Functies. Functies Functies. Functies. Functies. Functies. Functies Functies. Functie. ncties Functies van de Steunpunten Huiselijk Geweld Functies Functies Funct Functies Functies Functies Functie Functies Functies Functies Functies Inhoudsopgave Voorwoord 1 Waarom functies 3 1.1 Wat is

Nadere informatie

Monitor Kwetsbare Meiden

Monitor Kwetsbare Meiden Monitor Kwetsbare Meiden Een onderzoek naar de kwaliteit en de effectiviteit van het Expertisecentrum Kwetsbare Meiden Flevoland en van de behoefte van jongeren aan informatie over kwetsbare meiden. 1

Nadere informatie

Directie Preventie, Jeugd en Sanctiebeleid. Draaiboek voor de aanpak. Huiselijk geweld

Directie Preventie, Jeugd en Sanctiebeleid. Draaiboek voor de aanpak. Huiselijk geweld Directie Preventie, Jeugd en Sanctiebeleid Draaiboek voor de aanpak Huiselijk geweld Huiselijk geweld Draaiboek voor de aanpak R. Keus M.S. Kruijff (Tekstbureau Alfa, Enkhuizen) november 2000 Ontwerp:

Nadere informatie

Plan van aanpak. Doorontwikkeling Wmo-loket

Plan van aanpak. Doorontwikkeling Wmo-loket Plan van aanpak Doorontwikkeling Wmo-loket December 2009 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Belangrijke ontwikkelingen... 5 2.1 Ontwikkeling van het Wmo-loket... 5 2.2 Klankbordgroep Informele Zorg...

Nadere informatie

Handreiking patiëntenpanels. voor praktijken in de eerstelijnszorg

Handreiking patiëntenpanels. voor praktijken in de eerstelijnszorg Handreiking patiëntenpanels voor praktijken in de eerstelijnszorg 15 augustus 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 Waarom een patiëntenpanel? 4 Voorbereiding 6 Uitvoering 9 Vervolg 10 Bijlage 1: Voorbeeldbrief

Nadere informatie

Maatschappelijke business case. Veilig Thuis. Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) Noord-Holland Noord

Maatschappelijke business case. Veilig Thuis. Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) Noord-Holland Noord Maatschappelijke business case Veilig Thuis Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) Noord-Holland Noord Colofon Uitgave: GGD Hollands Noorden Grotewallerweg 1 Postbus 324 1740

Nadere informatie

6 juni 2008 PO/ZO/14662

6 juni 2008 PO/ZO/14662 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Den Haag Ons kenmerk 6 juni 2008 PO/ZO/14662 Onderwerp Passend onderwijs Vooraf In de afgelopen maanden is een begin

Nadere informatie

Borne, 1 maart 2011.

Borne, 1 maart 2011. Borne, 1 maart 2011. Uw bief van Datum verzending Contactpersoon G. Marsman adres Postbus 200, 7620 AE Borne Ons kenmerk bijlagen e-mail wmoplatform@borne.nl telefoon 074 2668588 Onderwerp Jaarverslag

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland ACTIVITEITENPLAN 2015 Zorgbelang Gelderland Activiteitenplan 2015 2 Onze visie Zorgbelang Gelderland komt op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen voor alle burgers in Gelderland, zodat zij

Nadere informatie

Ouderen Financieel Veilig. Financieel misbruik en ouderenmishandeling Pilot s-hertogenbosch

Ouderen Financieel Veilig. Financieel misbruik en ouderenmishandeling Pilot s-hertogenbosch Ouderen Financieel Veilig Financieel misbruik en ouderenmishandeling Pilot s-hertogenbosch Januari 2015 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 1.1 Oorzaken ouderenmishandeling... 3 1.2 Vormen ouderenmishandeling...

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Aanpak problematisch middelengebruik 2007

Aanpak problematisch middelengebruik 2007 Aanpak problematisch middelengebruik 2007 Landelijk is er een stijgende trend zichtbaar in het alcoholgebruik van de jeugd. De jeugd drinkt meer en op steeds jongere leeftijd. Dit is een zorgelijke ontwikkeling.

Nadere informatie

VO Mail 2011, week 8 1

VO Mail 2011, week 8 1 Voortgang Verbeterplan Vrouwenopvang Meegestuurd met de VO mail / week 8 op donderdag 24 februari 2011 A. VO Verbeterplan, Project screening Het rapport over het onderzoek en advies over gebruik van sceeningsinstrumenten

Nadere informatie

Zorg en grenzen. Werken aan sociale veiligheid in de ouderenzorg

Zorg en grenzen. Werken aan sociale veiligheid in de ouderenzorg Zorg en grenzen Werken aan sociale veiligheid in de ouderenzorg Zorg en grenzen Handreiking voor het werken aan sociale veiligheid in de ouderenzorg Auteur(s) Datum MOVISIE Maria van Bavel, Annette van

Nadere informatie

Jaarverslag 2000 Platform Verslavingszorg Katwijk

Jaarverslag 2000 Platform Verslavingszorg Katwijk Jaarverslag 2000 Platform Verslavingszorg Katwijk Inhoudsopgave Inleiding pagina 2 1. Preventie pagina 4 1.1 Voorlichting basis- en voortgezet onderwijs pagina 4 1.2 Voorlichting voortgezet onderwijs pagina

Nadere informatie

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel Bevindingen van een experiment in de regio Oost-Brabant Wilma Ritzen, Branko Hagen,

Nadere informatie

Regiovisie aanpak Geweld in huiselijke kring en Kindermishandeling

Regiovisie aanpak Geweld in huiselijke kring en Kindermishandeling Regiovisie aanpak Geweld in huiselijke kring en Kindermishandeling 2015-2018 Regio Zuidoost-Brabant Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel,

Nadere informatie

Geldproblemen op de werkvloer Een peiling naar activiteiten en informatiebehoeften van P&O ers

Geldproblemen op de werkvloer Een peiling naar activiteiten en informatiebehoeften van P&O ers Geldproblemen op de werkvloer Een peiling naar activiteiten en informatiebehoeften van P&O ers Geldproblemen op de werkvloer Een peiling naar activiteiten en informatiebehoeften van P&O ers NIBUD (Nationaal

Nadere informatie

Casemanagement in de aanpak van huiselijk geweld Een handreiking

Casemanagement in de aanpak van huiselijk geweld Een handreiking Casemanagement in de aanpak van huiselijk geweld Een handreiking TransAct Utrecht Oktober 2005 TransAct ondersteunt hulpverleners, beleidsmakers, managers, opleiders, artsen en andere intermediairen in

Nadere informatie

Verbetering nodig in de samenwerking tussen kraamzorg en JGZ voor verantwoorde geboortezorg. Utrecht, juni 2014

Verbetering nodig in de samenwerking tussen kraamzorg en JGZ voor verantwoorde geboortezorg. Utrecht, juni 2014 Verbetering nodig in de samenwerking tussen kraamzorg en JGZ voor verantwoorde geboortezorg Utrecht, juni 2014 Verbetering nodig in de samenwerking tussen kraamzorg en JGZ voor verantwoorde geboortezorg

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie